SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger"

Transkript

1 SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

2

3 SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer / 8

4 SAVE-metoden SAVE-metoden (Survey og Architectural Values i the Enviroment) er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger. Med SAVE-metoden er det muligt at danne sig et overblik over et stort antal bygninger på relativ kort tid og dermed få et godt grundlag til at formulere en bevaringspolitik og udarbejde en bevaringsplan. SAVE-metoden er grundlaget for FBB SAVE-metoden er grundlaget for FBB, som er Kulturarvsstyrelsens database med oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger. Mere end bygninger er allerede vurderet efter SAVE-metoden og lagt ind i FBB. Søllerød Rådhus 2

5 SAVE-metodens fem grundstene SAVE-metoden bygger på fem forskellige parametre: en bygnings arkitektoniske værdi, dens kulturhistoriske værdi, dens miljømæssige værdi, dens originalitet samt dens tilstand. Tilsammen resulterer værdierne i én bevaringsværdi. i Ved den arkitektoniske vurdering ser man på bygningens proportioner, facaderytme., den arkitektoniske bearbejdningsgrad og på samspillet mellem form, materialevirkning og funktion. Ved den arkitektoniske vurdering ser man også på, om bygningen i den lokale sammenhæng er et fornemt/godt, middelmådigt eller mindre heldigt eksemplar af en given bygningstype. Dette gælder såvel det traditionelle, egnstypiske byggeri som de arkitekttegnede huse. Det skal bemærkes, at den arkitektoniske værdi kan vurderes i forhold til bygningens oprindelige udtryk - eller i tilfælde af en ombygning - til det udtryk, som man har forsøgt at skabe med ombygningen (eksempelvis en yngre facade med et andet stilpræg). Udgangspunktet vil dog altid være den aktuelle fremtræden. Såfremt arkitekten eller bygmesteren er kendt anføres navnet. Ved den kulturhistoriske vurdering indgår en række forskellige aspekter. For det første ser man på, om bygningen er en manifestation af den lokale byggeskik, om den er repræsentant for en særlig stilperiode, og om den er udtryk for særlig håndværksmæssig formåen. Herunder tages der også hensyn til bygningens sjældenhed. For det andet, om bygningen afspejler tekniske innovationer i konstruktion og materialemæssig henseende. Eksempelvis som et tidligt betontypehus, som fabriksbygning med støbejernskonstruktioner eller lignende. For det tredje om bygningen er et fortælleeksempel på en bestemt samfundsgruppes boligtype. F.eks. et byggeforeningshus, en arbejderbolig, fabrikantvilla og lignende. Endelig kan der være knyttet historiske symbolværdier til bygningen. Sådanne værdier fremgår ofte af indskriftstavler eller lignende på selve bygningen, eller det kan fremgå af en arkiv- eller litteratursøgning. Ved den miljømæssige vurdering ser man på bygningens betydning eller støtteværdi for de tilstødende bygninger og for helheden eller Torvet ved kirken i Nibe Sundbyvestervej, København 3

6 Skausgaard, Haderslev Spritfabrikken, AAlborg anlægget. Man ser på, hvordan bygningen er placeret og tilpasset landskabet, husrækken, gadebilledet eller det miljø, den er en del af. Ved vurderingen af originalitet ser man på, i hvor høj grad bygningens oprindelige udtryk er bevaret, eller om det helhedsindtryk, som man har søgt at skabe ved en eventuel større ombygninger fremstår originalt. Ændringer i forhold hertil bedømmes under dette punkt. I praksis vil overvejelserne ofte gå på, om senere bygningsændringer støtter eller svækker bygningens dominerende elementer. Ved vurderingen af tilstand ser man på, om bygningen er ordentligt og rigtigt vedligeholdt, herunder de almene, byggetekniske forhold. De ovennævnte fem vurderingsparametre sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. en skal opfattes som en sammenfattende, konkret vurdering af de ovenstående delvurderinger. Der foretages her en afvejning af, hvilke forhold der vejer tungest og derfor bør tillægges størst vægt i den samlede bevaringsvurdering. Der er således ikke tale om et mekanisk, analytisk gennemsnit af de karakterer, man har givet i delvurderingerne. Almindeligvis vil den arkitektoniske og den kulturhistorisk værdi dog veje tungest. En bygning, der er en væsentlig del af et anlæg, vil ofte få den samme bevaringsværdi som de resterende bygninger i anlægget. Eksempelvis en længe i et gårdanlæg eller en sidebygning. Ved større historiske anlæg som f.eks et herregårdsmiljø, der består af mange enkeltbygninger med hver med sin funktion, men hvor alle bygninger er med til at danne helheden, vil den enkelte bygning blive vægtet og vurderet efter sin rolle og uundværlighed i det samlede anlæg. For hvert af de fem vurderingsparametre giver man en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. D.v.s., at karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. De enkelte værdier bør kort begrundes ud for hvert vurderingsfelt. Kommunerne har i den hidtidige praksis ladet de bygninger, der har fået bevaringsværdierne 1-4 være dem, der skal passes på. 4

7 en hænger sammen med bygningens arkitektur og historie. Den hænger sammen med, om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik, om bygningstypen eller bygningsformen er sjælden, om bygningen har dannet forbillede for andre bygninger, om den er intakt eller om udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk og endelig om bygningen er uundværlig i gadebilledet, i landskabet eller for helheden. Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Bygningerne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler indenfor deres slags. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed. en er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet. Når der senere sker ændringer med bygningen, vil karaktererne ændre sig og bevaringsværdien skal muligvis korrigeres. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opgraderes. Der bør gøres opmærksom på, at bevaringsværdien ikke har noget med brugsværdien at gøre. Posthuset, Sindal 5

8 SAVE-metodens anvendelse Den praktiske anvendelse af SAVE-metoden består i at vurdere en given bygning i forhold til hver af de ovenstående fem værdier og derefter at sammenfatte resultaterne heraf i en samlet bevaringsværdi. Disse data indføres i FBB, jf. vejledningen herom i FBB. Den pågældende bygning beskrives ved afkrydsning i felter. Rullegardiner angiver de mange muligheder for tagkonstruktioner, døre og vinduer, udsmykninger, stilart mm. Man kan vælge imellem Indgangen til den enkelte bygning er identifikationsfelterne fra BBR. Opdager man helt åbenlyse fejl - årstal der ikke passer, grundarealer der er forkerte eller lignende - kan man angive, at der bør ske en rettelse i BBR. Normalt registreres udhuse, carporte o. lign. Ikke. FBB giver dog via BBR mulighed for, at man kan vælge mellem f.eks. etagehus, enfamiliehus og udhus, så der er intet til hinder for en registrering af alle relevante bygninger. Ved registreringen optager man desuden - digitalt - mindst fire billeder af den pågældende bygning. Billederne skal dels vise bygningen i dens helhed fra de relevante vinkler, dels vise særligt interessante detaljer ved bygningen. Kaleko Mølle, Diernæs 6

9 Gode råd Brugen af SAVE-metoden kræver, at registratoren har indsigt i de fem vurderingsparametre. Den typiske registrator er arkitekt med indsigt i bygningsrestaurering, men man kan selvfølgelig også have en anden faglig baggrund, bare man har de nødvendige kompetencer. Selve registreringen kan foretages af én registrator alene eller to og to. Et hold på to kan gennemsnitligt registrere bygninger på en dag. De indsamlede data indtastes i FBB. Dette kan gøres på stedet ved brug af en bærbar pc er eller det kan gøres efterfølgende hjemme på baggrund af billeder af den pågældende bygning. For at skabe størst mulig åbenhed omkring registreringen, er det erfaringsmæssigt en god idé, at udstyre registratorerne med identitetskort og en let genkendelig jakker med tryk eller logo. Desuden er det en god idé at husstandsomdele information om registreringen og at informere i lokalpressen. Mellemgade, Nibe 7

10 Eksempler på SAVE-registeringer Mitchellsstræde 30, Gentofte, opført 1795 Note 1 Den ældste industribygning/anlæg i kommunen 2 Smuk enkel bygning 1 Valkeri, del af Mitchells strømpefabrik 1 Beliggende ned til søen (brugte søens vand til skylning) 5 Udskiftninger, restaureret 4 Velholdt Præmieret i 1960 efter restaureringen af Edith og Ole Nørgård Østergade 21b, Rudkøbing, opført Fint eksempel på funktion og genanvendelse 3 Enkel stor magasinbygning, rytmiske facader 3 Kornmagasin til købmandsgård 3 Afslutter gårdanlægget ud til p plads 4 Få nye butiksvinduer/ vindueshuller 5 Note Registreret i 2002, trænger i dag til vedligeholdelse Havnepladsen 3, Rudkøbing, opført En væsentlig bygning i havnemiljøet 2 Tidstypisk arkitektur, huset er gjort visuelt smallere ved at gøre taget fladt foroven 2 Færgehavnens pakhus 2 Beliggende i sit miljø på havnearealet 5 Ny port mod nord der går helt op i taget 5 Vedligeholdt 8

11 Simmerstedvej 1, Haderslev, opført 1905 Note 5 God ældre fabriksbygning 4 Tidligt funktionelt arkitektonisk udtryk 4 Vigtig tidligere industri i byen, Schaumanns Klædefabrik 4 Danner væg i gade, beliggende ved jernbane og omfartsvej 5 En del oprindelige jernvinduer, nogle tilbygninger 5 Lidt forsømt 5 registreret , er nu restaureret og indeholder Slesvigske Vognsamling, VUC, jordemodercenter mv. Peløkkevej 1, Rudkøbing, opført Intakt, enestående bygning i produktionsanlæg 2 Stor, velproportioneret lagerhal med indvendige brandmure 2 Lagerhal til bindegarn 2 Danner væg i gaderummet 2 Intakt bygning, bevarede branddøre, løbekran 5 Vedligeholdt Kirkepladsen 2 og 3, Rudkøbing, opført Enkelt velproportioneret længehus, vigtigt i byens historie 2 Rytmisk, enkel lang facade med markerede indgangsdøre 1 Tidligere Borgerskole, nu del af rådhus og politistation 1 Beliggende overfor kirke, danner væg ved kirkepladsen 4 Bevarede indgangspartier, gesimser, ældre vinduer 4 Velholdt 9

12 Kastanievej 26 b, Rudkøbing, opført Usædvanlig velbevaret skolebygning 1 Stilmæssigt opført i overgangen mellem nybarok og klassicisme. Vinduessætningen udtrykker funktionen skole 2 Skole, underetage beklædt med glaserede mursten 2 Beliggende ovenfor havnen 2 Bevarede originale døre og vinduer 5 Vedligeholdt Stoense Udflyttervej 2, Stoense, opført Enkelt længehus, danner helhed med lærerbolig, udtrykker arkitektonisk funktionen 2 Længehus med rytmiske store vinduer i skolestuer 2 Skole, nu lokalhistorisk arkiv 2 Højt beliggende i forhold til vej, fint gårdrum 2 Intakt 4 Enkelte vinduer i dårlig stand ellers vedligeholdt Markledgade 33, Løgumkloster, opført 1900, ombygget 1981 Note 3 En god solid bygning, har bevaret sit oprindelige udtryk 3 Repræsenterer tidens officielle, solide byggeskik Særpræget med trempel 2 Oprindeligt sygehus, nu børnehave 5 Beliggende ved indfartsvej til byen 5 Nyere plastvinduer og tagpap 6 Mangler vedligeholdelse Registreret 1998, er i dag pænt vedligeholdt 10

13 Havnegade 7A, Rudkøbing, opført Værdig og gennemført repræsentant for etatsarkitekturen 1 Sluttet bygningskrop med siderisalitter, der markerer hushjørnet, mange mur- og sandstensornamenter og detaljer 1 Jernbanestation, arkitekt Helge Møller 2 Beliggenhed ved havnen 2 Originale vinduer 4 Pænt holdt Nørregade 26, Løgumgårde, opført God repræsentant for Bedre Byggeskik 2 Regelmæssigt facadeudtryk, Velformede gavlkviste 2 Tidligere præstegård, nu kontorlokaler til institution 2 Markant beliggende ved landevejen 4 Nyere døre, vinduer, tagvinduer, har dog bevaret sit oprindelige udtryk 4 Pænt holdt Bygaden 69, Tullebølle, opført Historicistisk bygning med markant gavludsmykning i murværk 3 Rødstenshus, velproportioneret med mange murværksdetaljer som kors i gavl 1 Præstegård 3 Beliggende tilbagetrukket midt i byen skråt overfor kirken. Del af et trelænget tidstypisk præstegårdsanlæg 4 Nye døre, vinduer, tagvinduer, enkelte oprindelige vinduer 3 Velholdt 11

14 Kastanievej 9, Løgumgårde, opført 1923, ombygget Note 4 En markant sammensat bygning i området 5 Tidstypisk enkelt institutionsbyggeri. Sammensat af vandtårn, gymnastiksal og beboelsesfløj. Gymnastiksalen med stræbepiller 3 Oprindeligt en privatskole, i 1928 ombygget til forsorgsinstitution 4 Danner væg og hjørne i gadeforløb inde på institutionsområdet med vandtårnet som pejlemærke 6 Mange blændede vinduer 6 Trænger til vedligeholdelse Registreret i 1998, siden istandsat, i dag velholdt Bank Mikkelsensvej 8, Gentofte, opført Del af fint samlet anlæg, der har dannet forbillede for senere institutionsbyggeri 4 Rytmiske, enkle facader, helvalmede tage, tidstypisk udtryk 1 Vangede børnehospital, Vangede Huse, nu omdannet til botilbud. Bank Mikkelsensvej var første institution af sin type i landet, arkitekter Erik Ejlers, Henning Graversen, Søren Rasmussen 2 Danner godt kompleks omkring grønning 3 Få udskiftninger 4 Velholdt Kastanievej 2, Løgumgårde, opført 1929 Note 3 Velproportioneret Bedre Byggeskik bygning 3 Velproportioneret, solidt udtryk, skæmmet af nyere tilbygning 4 Institutionsbygning under forsorgen, sammensat af varmecentral, bolig og baderum i kælder 5 Bygningen er en del af Kastanievej 4. Skorstenen fungerer som pejlemærke 4 Virker meget original 4 Velholdt Registreret i 1998, flere udskiftninger siden hen 12

15 Grønholtvej 4a, Hegnsholt, opført 1815 og Oprindelig C.F. Hansen men ombygget. Landsted med lerjordsudlænger og rest af oprindelig park 2 Detaljerede symmetriske facader. Oprindelig C.F. Hansen 1 Hegnsholt, landsted, opført af overhofmarskal W. Hauch 5 Fint haveanlæg, beliggende op til skov og marker 4 Det oprindelige stuehus er fordoblet (1881) 1 Nyistandsat Kystvejen 26, Skovshoved, opført Fint eksempel på en teknisk bygning, hvor materialevalg og udformning følger funktionen 3 God brug af materialer og fin profil. Arkitekt Edvard Thomsen 2 Arkitektonisk udformet kloakpumpestation 4 Markant bygning på havnen 4 Døre og vinduer skiftet 3 God stand, renoveret Slotsgade 74, Tranekær, opført Traditionelt, pænt hus med stor værdi for miljøet og kulturhistorien 5 Højt bindingsværkshus med gavlkvist 3 Tranekær gæstgivergård 3 Del af bygade nær slottet 5 Nye døre, oprindelige vinduer og trapper 4 Vedligeholdt 13

16 Nørregade 12 L, Rudkøbing Værdig repræsentant for byggeskikken. Det fine tag fremhæver bygningen 2 Enkel bindingsværkslænge med halvvalm 1 En af de ældste bygningeri byen, del af gammel købmandsgård 2 Et vigtigt element i området 3 Smukt tegltag med håndstrøgne tegl, fodrem gennem port 3 Velholdt Storegade 4, Løgumkloster, opført 1840, ombygget Et eksempel på et bredt gavlhus 5 Rytmisk gadefacade, skæmmet af store butiksvinduer og markiser 4 Eksempel på provinsbyens sammensætning af beboelse og butik 4 Markant gavlhus i gadebilledet 6 Fin ældre hoveddør, store butiksvinduer, vinduer skiftet, tagmateriale ændret 5 Vedligeholdt Tryggelev 40, Tryggelev, opført Uharmonisk til- og ombygget 7 Overdimensioneret gavlkvist og talrige ombygninger præger udseendet 4 Tidligere slagter, nu del af snedkervirksomhed 5 Lavt beliggende med facaden langs vej, del af en husrække 8 Fuldstændigt til- og ombygget 5 14

17 Markedsgade 32, Løgumkloster, opført 1900 Note 3 Et af to tvillingehuse, der udgør hjørnebebyggelsen 4 Hjørnehus med mange dekorationer. Skæmmet af butiksvinduer og -indgang 3 Eksempel på butiksejendom i provinsby 3 Danner fint hjørne 6 Nyere døre og vindue, ombygget underetage 6 Trænger til istandsættelse Huset registreret i 1998, butiksindgangen tilbageført, huset renoveret. Præmieret i 1999 Spodsbjergvej 317, Spodsbjerg, opført En bygning som bør bevares 5 Repræsentant for en svunden tid 3 Badehotel og færgekro 5 Hovedhjørnesten i forhold til station 4 Mange gode detaljer, hjørnet ændret 7 Knap så god stand Aastrup alle 46, Aastrup, opført Godt eksempel på genanvendelse af nedlagt butik 4 Bedre Byggeskik. God gadefacade, fint bevaret hjørneindgangsparti 4 Bygget som købmandsbutik, nu beboelse 4 Beliggende ved vejkryds 4 Udskiftninger, enkelte ændringer 5 Pænt holdt 15

18 Storegade 6, Løgumkloster, opført Har mistet sit arkitektoniske udtryk. Manglende originalitet 7 Butiksfacaden uharmonisk ombygget, gårdfacade total ombygget 6 Slagterbutik 5 Del af delvis sammenbygget husrække 7 Ombygget og tilbygget, mange udskiftninger 6 Jævn vedligeholdelse Østergade 25, Rudkøbing, opført Arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuldt. Der er skabt en historisk helhed af velbevarede bygninger 3 Historicistisk udsmykket tidstypisk byhus, rytmiske facader 3 Typisk provinsbygård med porten i den ene side. Tidligere købmandsgård med baghus som lo og kornhus, nu museum 2 Vigtig del af husrække 3 Meget velbevaret med hoveddør, lisener, luge, hejsebom, vinduer og indfatninger 5 Pænt vedligeholdt Strandvejen 248 b, Skovshoved, opført Typisk hus for området 3 Meget fin gadefacade, udbygning på bagsiden, traditionel 3 Oprindelig fiskerhus? 3 Del af husrække mellem slippe og gade til havnen, indeklemt af højere huse 5 Udskiftninger, udbygning 4 Velholdt 16

19 Markedspladsen 7 b, Løgumkloster, opført En fin bygning i husrækken omkring pladsen 4 Rytmisk pudset gadefacade med tidstypisk udsmykning 5 Opført som bolig, nu kommunal musikskole 4 Beliggende ved hjørne af markedsplads 4 Nyere vinduer, ældre dør, oprindelige sålbænke 5 Vel vedligeholdt Katrinegade 35, Kolding, opført Fint tidstypisk byhus der er med til at fastholde gadebilledet 4 Rytmisk gadefacade, gode murværksdetaljer 4 Typisk byhus i en provinsby med portindgang 3 Del af gade med tilsvarende huse 4 Byfornyet, udskiftninger 4 Velholdt Østergade 24, Løgumkloster, opført Del af meget homogen og fin husrække 3 Pænt enkelt, rytmiske facader mod gade og have 4 Beboelse og værksted. Her har bl.a. boet en skrædder Hagensborg 2 Et af de vigtigste huse i husrækken 4 Oprindelig dør, ældre trævinduer, nyere skorsten og tagvinduer 5 Pænt holdt 17

20 Lillegade 11, Løgumkloster, opført 1825, ombygget Traditionelt længehus. Del af flot husrække 3 Regelmæssig, meget enkel gadefacade og vestgavl 4 En af de gamle gårde i byen 2 Vigtig del af husrækken med rester af gamle gårde, have ud til Alléen 5 Fin ældre dør, nyere trævinduer, delvis nyere udbygning på havefacaden, mangler skorsten 4 Velholdt Slotsgade 80, Tranekær, opført Et meget fint karakteristisk hus i gadebilledet 3 Bindingsværkslænge med mansardtag, barok-trægesimser 2 Bolig for tjenestefolk på slottet 3 Del af husrække op mod slottet 5 Ny hoveddør, ældre vinduer mod vej, på bagsiden nye vinduer med tykke sprosser i forkert farve 6 Lidt forsømt Søndergade 21, Lohals opført Grundet kulturhistorie og miljøværdi 5 Oprindelig gadefacade, resten er tilbygget 2 Badehotellet Lohals, plejehjem, dagcenter 2 Markant bygning i gadebilledet 6 Nyere døre, vinduer, meget tilbygget 5 Vedligeholdt 18

21 Vestergade 13, Løgumkloster, opført 1910 ombygget 1985 Note 4 En af de markante bygninger i husrækken omkring pladsen 4 Symmetrisk gadefacade, pænt proportioneret 4 Opført som bolig for pibefabrikant Bock, et af 2 ens huse i byen, nu del af kirkemusikskole 4 Beliggende i husrække ved markedspladsen 6 Mange udskiftninger og tilføjelser på havesiden 5 Vedligeholdt Registreret i 1998, yderst velholdt i dag Rue Villavej 6, Rudkøbing, opført 1913 Note 3 Eksempel på ambitiøs og imposant villastil 3 Særpræget og interessant blandingsarkitektur, nybarok, tyskinspireret og Bedre Byggeskik i storslået blanding 3 Repræsentant for den ældre villakultur i område 3 Understøtter rækken af fornemme villaer 3 Nye døre og vinduer 4 Velholdt Registreret i 2002, nu yderligere renoveret Jens Winthersvej 12, Rudkøbing, opført Markant, tidstypisk bygning 2 Velproportioneret anlæg med forhus, mellembygning og baghus, gadefacaden symmetrisk 2 Museum 2 Vigtigt led i husrække med villaer 2 Originale vinduer og dør, stor træbygning tilbygget via mellemgang 3 Velholdt 19

22 Toppen 9-11, Kolding, opført Note 3 Nybarok bygningskrop, del af en større helhed 4 Markant symmetrisk bygning med markeret indgangsparti. Nybarok 3 Et af to ens dobbelhuse omkring lille grønning. Byggeforening 3 Del af kvarter med tilsvarende dobbelthuse, alle i samme materialer, men varieret over samme formsprog 4 Nye døre og vinduer, mangler skorsten Registreret i 1991, siden byfornyet. Fin renovering der har bevaret husets sjæl Rygårds allé 72, Hellerup, opført Del af et af de væsentlige elementer i Studiebyen og Bedre Byggeskik- bevægelsen 3 Arkitekterne Peter Nielsen, August Rasmussen og V. Rørdam Jensen. Velproportioneret, fine detaljer, rytmiske facader, skæmmet af nyere tagvinduer 2 Del af Studiebyen 3 Del af meget fin rækkehusbebyggelse 3 Nyere tagvinduer 4 Velholdt Østerskovvej 49 b, Tryggelev, opført Typisk lille gårdanlæg for området 4 5 fags harmonisk stuehus, dog uharmonisk haveside 3 4 Danner 3 små længer omkring gårdrum 5 Bindingsværk delvist omsat 4 Vedligeholdt 20

23 Marie Margrethevej 5, Haderslev, opført En hustype der er almindelig i området 5 Funktionalistisk udtryk Enkle pudsede facader med murede bånd, udtrykket præget af vinduesudskiftning 5 5 Højt beliggende i forhold til vej 5 Vinduer skiftet, enkelte ændringer 5 Velholdt Højvangen 58, Gladsaxe, opført Traditionel bungalow med ændringer i tidens løb 5 Rendyrket bungalowstil i den lidt større udgave med mindre tilbygning bagtil 5 5 Går an på vej med mange forskellige stilarter 6 Nye døre, nyt vindfang, delvis nye vinduer, tilbygning bagtil 4 God, men lidt slidt Ordrupdalvej 4, Ordrup, opført Funktionel villa, moderniseringen præger udtrykket 6 Facader præget af ombygninger, ny træaltan mod have 4 5 Beliggende i husrække med gule murstenshuse 6 Meget ombygget 3 Meget velholdt 21

24 Tranegårdsvej 4, Hellerup, opført Godt eksempel på etagehusstilen i Hellerup 2 Tidstypisk, varieret, velproportioneret, gode detaljer, fine altaner. Arkitekt Kristian Olsen 3 Den bymæssige udbygning af Strandvejen 4 Holder gadeforløbet 5 Nye døre og vinduer 2 Yderst velholdt Prins Axels vej 13, Gentofte, opført Smuk bygning og haveanlæg 2 Flot, ekspressiv modernistisk villa, nyere ovenlys skæmmer. Arkitekt Arne Jacobsen 2 Eksponent for den nye villastil 3 Beliggende sammen med andre,nyere villaer 3 Nyere ovenlys 2 Yderst velholdt Strandvejen 4, Strandhuse, opført Del af et anlæg ligeledes med ombyggede udlænger 7 Gårdfacade og havefacade ombygget 5 5 Beliggende i åbent terræn 7 Meget ombygget, bla. vinduesformater ændret 4 Velholdt 22

25 Fyrrevej 2, Lohals, opført Typisk sommerhus fra det tidspunkt 3 Fint sommerhus 3 Et at to oprindelig ens sommerhuse 3 Beliggende i et ældre sommerhusområde 4 Nye vinduer med glaslister 2 Meget velholdt Frydsvej 9-13, Kolding, opført 1918 Note 4 Et godt eksempel på tidstypisk etagebyggeri 4 Rytmisk gadefacade med markeret opgange, bagfacaden med trappetårne, god bygningskrop og murstensdetaljer 4 Kommunal udlejningsejendom 4 Danner væg i gaden sammen med de to tilsvarende nabobygninger 4 Udskiftninger 5 Slidt Registreret i 1991, er siden totalrenoveret Krogerupvej 3a, Humlebæk, opført En af de få store trælader der er bevaret 2 Fine rytmiske facader, fin gavl 3 Trælade og del af gårdanlæg til Krogerup 3 Afslutter anlæg 3 Tilbygget i den ene ende 6 Knap så god stand 23

26 Kystvejen 19, Haderslev opført Et sjældent funkis sommerhus i området 3 Fint funkis sommerhus 5 Arkitekt Henry Frænkel 4 Del af række med ældre sommerhuse 2 Mindre addition ellers oprindelig 3 Meget velholdt Note Præmieret i 1993 Jægersborg Allé 209, Gentofte, opført En af arkitektens fineste bebyggelser 2 Meget flot moduleret - skulpturelt, karakterfuldt udtryk. Arkitekt Arne Jacobsen 3 Alléhusene, en af 4 blokke 3 Del af blokbebyggelse/område 4 Delvis nye døre og vinduer 3 Meget velholdt 24

27

28 SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger Omkring bygninger er allerede vurderet efter SAVEmetoden. Men i forhold til det samlede antal bygninger i Danmark mangler der mange. Det bliver de nye kommuners opgave at tage hånd om yderligere vurderinger, og måske opdatere allerede foretagne. Dette hæfte indeholder en kort vejledning i, hvordan man vurderer bygninger med henblik på at fastslå deres bevaringsværdi. Desuden vises en række eksempler på, hvordan bygninger i tidens løb er blevet vurderet. K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N SLOTSHOLMSGADE KØBENHAVN K TELEFON

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige bygninger Bilag til Kommuneplan 2013 Bevaringsværdige bygninger I dette bilag oplistes de bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune. Retningslinier, redegørelse og kriterierne

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme

Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme Vejledning i behandling af ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige ejendomme 1. Byggesagsbehandler modtager ansøgning om nedrivning af en ejendom i Varde kommune. 2. Hvis denne ejendom ifølge Kommuneplan

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade. Enkeltbygningsregistrering. SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015

Bevaringsværdier i Farum Hovedgade. Enkeltbygningsregistrering. SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015 Bevaringsværdier i Farum Hovedgade Enkeltbygningsregistrering SAVE-registrering gennemført for Furesø Kommune af Center for Bygningsbevaring i 2015 Center for Bygningsbevaring Raadvad 40, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 31 1 Sammenfatning Weidemanns

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

KULTURSTATION VÆRLØSE. - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren

KULTURSTATION VÆRLØSE. - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren KULTURSTATION VÆRLØSE - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren KULTURSTATION VÆRLØSE 02.11.2006 VISION FOR KULTURSTATION VÆRLØSE

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6. udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 6 udpegning af bevaringsværdige bygninger -i den tidligere Birkerød Kommune HØRING: Forslag til Kommuneplantilllæg 6 er i høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29.

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS ARKITEKTURPRIS 2016 PSYKIATRISK SYGEHUS Psykiatrisk Sygehus Kresten Philipsens Vej 15 Efterår 2015 Bygherre: Region Syddanmark White Arkitekter DEVE Architecture ARKPLAN Det nye psykiatriske sygehus er

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Sogne ønsker at opføre et nyt Thyholm Kirkecenter ved Hvidbjerg Kirke.

Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Sogne ønsker at opføre et nyt Thyholm Kirkecenter ved Hvidbjerg Kirke. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Notat vedr. ansøgt nedrivning af Nørregade 17, Hvidbjerg Thyholm Kirkecenter Bilag A Baggrund DATO

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Registrant Bygninger og bymiljøer i Voldtofte November 2006 SVAJas Registrant - Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Glamsbjerg Kommune Tekst: Lars Lund og Robert Mogensen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Resultaterne af registreringen af bygningernes bevaringsværdi i Hvidovre Kommune 2000 er vist på de følgende kortudsnit over kommunen. Bygningsregistreringen omfatter bygninger

Læs mere

På skulderen af en fredningsmedarbejder

På skulderen af en fredningsmedarbejder På skulderen af en fredningsmedarbejder Af Helle Nysted Andersen, Bygningskultur 2015 Bærende værdier: Kulturstyrelsens gennemgang af landets fredede bygninger skal sikre, at vi får en objektiv beskrivelse

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 Oktober 2014 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 50

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Redegà relse til registrant 7 09-07-2015 REDEGØRELSE TIL REGISTRANT Anvisninger på farvevalg. Løkken er oprindelig en hvid by. Facader, der er kalket i gul farve, med hvide gesimser, vindueslysninger,

Læs mere

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg.

TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. TRELEDDET det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg. Nærværende redegørelse skal belyse og begrunde projekt Treleddet det pulserende, sunde og grønne hjerte på Frederiksberg, der i hovedtræk

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE 157 Gentofte 33 Kystbanens stationer LOKALITET

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Plads til personer i nye tagboliger i København?

Plads til personer i nye tagboliger i København? Plads til 22.000 personer i nye tagboliger i København? Søren Peter Bjarløv Sektionen for Bygningsdesign Baggrund Arkitekt og lektor i Sektionen for Bygningsdesign på Instituttet for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer

GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer GENTOFTE atlas over bygninger og bymiljøer Kulturarvsstyrelsen og Gentofte Kommune Kortlægning og registrering af bymiljøer KOMMUNENUMMER KOMMUNE LØBENUMMER EMNE LOKALITET REG. DATO 157 Gentofte 17 Rækkehuse

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere