SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger"

Transkript

1 SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

2

3 SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer / 8

4 SAVE-metoden SAVE-metoden (Survey og Architectural Values i the Enviroment) er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger. Med SAVE-metoden er det muligt at danne sig et overblik over et stort antal bygninger på relativ kort tid og dermed få et godt grundlag til at formulere en bevaringspolitik og udarbejde en bevaringsplan. SAVE-metoden er grundlaget for FBB SAVE-metoden er grundlaget for FBB, som er Kulturarvsstyrelsens database med oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger. Mere end bygninger er allerede vurderet efter SAVE-metoden og lagt ind i FBB. Søllerød Rådhus 2

5 SAVE-metodens fem grundstene SAVE-metoden bygger på fem forskellige parametre: en bygnings arkitektoniske værdi, dens kulturhistoriske værdi, dens miljømæssige værdi, dens originalitet samt dens tilstand. Tilsammen resulterer værdierne i én bevaringsværdi. i Ved den arkitektoniske vurdering ser man på bygningens proportioner, facaderytme., den arkitektoniske bearbejdningsgrad og på samspillet mellem form, materialevirkning og funktion. Ved den arkitektoniske vurdering ser man også på, om bygningen i den lokale sammenhæng er et fornemt/godt, middelmådigt eller mindre heldigt eksemplar af en given bygningstype. Dette gælder såvel det traditionelle, egnstypiske byggeri som de arkitekttegnede huse. Det skal bemærkes, at den arkitektoniske værdi kan vurderes i forhold til bygningens oprindelige udtryk - eller i tilfælde af en ombygning - til det udtryk, som man har forsøgt at skabe med ombygningen (eksempelvis en yngre facade med et andet stilpræg). Udgangspunktet vil dog altid være den aktuelle fremtræden. Såfremt arkitekten eller bygmesteren er kendt anføres navnet. Ved den kulturhistoriske vurdering indgår en række forskellige aspekter. For det første ser man på, om bygningen er en manifestation af den lokale byggeskik, om den er repræsentant for en særlig stilperiode, og om den er udtryk for særlig håndværksmæssig formåen. Herunder tages der også hensyn til bygningens sjældenhed. For det andet, om bygningen afspejler tekniske innovationer i konstruktion og materialemæssig henseende. Eksempelvis som et tidligt betontypehus, som fabriksbygning med støbejernskonstruktioner eller lignende. For det tredje om bygningen er et fortælleeksempel på en bestemt samfundsgruppes boligtype. F.eks. et byggeforeningshus, en arbejderbolig, fabrikantvilla og lignende. Endelig kan der være knyttet historiske symbolværdier til bygningen. Sådanne værdier fremgår ofte af indskriftstavler eller lignende på selve bygningen, eller det kan fremgå af en arkiv- eller litteratursøgning. Ved den miljømæssige vurdering ser man på bygningens betydning eller støtteværdi for de tilstødende bygninger og for helheden eller Torvet ved kirken i Nibe Sundbyvestervej, København 3

6 Skausgaard, Haderslev Spritfabrikken, AAlborg anlægget. Man ser på, hvordan bygningen er placeret og tilpasset landskabet, husrækken, gadebilledet eller det miljø, den er en del af. Ved vurderingen af originalitet ser man på, i hvor høj grad bygningens oprindelige udtryk er bevaret, eller om det helhedsindtryk, som man har søgt at skabe ved en eventuel større ombygninger fremstår originalt. Ændringer i forhold hertil bedømmes under dette punkt. I praksis vil overvejelserne ofte gå på, om senere bygningsændringer støtter eller svækker bygningens dominerende elementer. Ved vurderingen af tilstand ser man på, om bygningen er ordentligt og rigtigt vedligeholdt, herunder de almene, byggetekniske forhold. De ovennævnte fem vurderingsparametre sammenfattes til sidst i en fælles bevaringsværdi. Vurderingen af bevaringsværdien bygger på det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. en skal opfattes som en sammenfattende, konkret vurdering af de ovenstående delvurderinger. Der foretages her en afvejning af, hvilke forhold der vejer tungest og derfor bør tillægges størst vægt i den samlede bevaringsvurdering. Der er således ikke tale om et mekanisk, analytisk gennemsnit af de karakterer, man har givet i delvurderingerne. Almindeligvis vil den arkitektoniske og den kulturhistorisk værdi dog veje tungest. En bygning, der er en væsentlig del af et anlæg, vil ofte få den samme bevaringsværdi som de resterende bygninger i anlægget. Eksempelvis en længe i et gårdanlæg eller en sidebygning. Ved større historiske anlæg som f.eks et herregårdsmiljø, der består af mange enkeltbygninger med hver med sin funktion, men hvor alle bygninger er med til at danne helheden, vil den enkelte bygning blive vægtet og vurderet efter sin rolle og uundværlighed i det samlede anlæg. For hvert af de fem vurderingsparametre giver man en karakter på en skala, der går fra 1 til 9, hvor 1 betegner den højeste værdi. D.v.s., at karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi. De enkelte værdier bør kort begrundes ud for hvert vurderingsfelt. Kommunerne har i den hidtidige praksis ladet de bygninger, der har fået bevaringsværdierne 1-4 være dem, der skal passes på. 4

7 en hænger sammen med bygningens arkitektur og historie. Den hænger sammen med, om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik, om bygningstypen eller bygningsformen er sjælden, om bygningen har dannet forbillede for andre bygninger, om den er intakt eller om udskiftninger og ombygninger er tilpasset bygningens udtryk og endelig om bygningen er uundværlig i gadebilledet, i landskabet eller for helheden. Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Bygningerne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler indenfor deres slags. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed. en er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet. Når der senere sker ændringer med bygningen, vil karaktererne ændre sig og bevaringsværdien skal muligvis korrigeres. En bygning kan ved en god tilbageføring eller renovering opgraderes. Der bør gøres opmærksom på, at bevaringsværdien ikke har noget med brugsværdien at gøre. Posthuset, Sindal 5

8 SAVE-metodens anvendelse Den praktiske anvendelse af SAVE-metoden består i at vurdere en given bygning i forhold til hver af de ovenstående fem værdier og derefter at sammenfatte resultaterne heraf i en samlet bevaringsværdi. Disse data indføres i FBB, jf. vejledningen herom i FBB. Den pågældende bygning beskrives ved afkrydsning i felter. Rullegardiner angiver de mange muligheder for tagkonstruktioner, døre og vinduer, udsmykninger, stilart mm. Man kan vælge imellem Indgangen til den enkelte bygning er identifikationsfelterne fra BBR. Opdager man helt åbenlyse fejl - årstal der ikke passer, grundarealer der er forkerte eller lignende - kan man angive, at der bør ske en rettelse i BBR. Normalt registreres udhuse, carporte o. lign. Ikke. FBB giver dog via BBR mulighed for, at man kan vælge mellem f.eks. etagehus, enfamiliehus og udhus, så der er intet til hinder for en registrering af alle relevante bygninger. Ved registreringen optager man desuden - digitalt - mindst fire billeder af den pågældende bygning. Billederne skal dels vise bygningen i dens helhed fra de relevante vinkler, dels vise særligt interessante detaljer ved bygningen. Kaleko Mølle, Diernæs 6

9 Gode råd Brugen af SAVE-metoden kræver, at registratoren har indsigt i de fem vurderingsparametre. Den typiske registrator er arkitekt med indsigt i bygningsrestaurering, men man kan selvfølgelig også have en anden faglig baggrund, bare man har de nødvendige kompetencer. Selve registreringen kan foretages af én registrator alene eller to og to. Et hold på to kan gennemsnitligt registrere bygninger på en dag. De indsamlede data indtastes i FBB. Dette kan gøres på stedet ved brug af en bærbar pc er eller det kan gøres efterfølgende hjemme på baggrund af billeder af den pågældende bygning. For at skabe størst mulig åbenhed omkring registreringen, er det erfaringsmæssigt en god idé, at udstyre registratorerne med identitetskort og en let genkendelig jakker med tryk eller logo. Desuden er det en god idé at husstandsomdele information om registreringen og at informere i lokalpressen. Mellemgade, Nibe 7

10 Eksempler på SAVE-registeringer Mitchellsstræde 30, Gentofte, opført 1795 Note 1 Den ældste industribygning/anlæg i kommunen 2 Smuk enkel bygning 1 Valkeri, del af Mitchells strømpefabrik 1 Beliggende ned til søen (brugte søens vand til skylning) 5 Udskiftninger, restaureret 4 Velholdt Præmieret i 1960 efter restaureringen af Edith og Ole Nørgård Østergade 21b, Rudkøbing, opført Fint eksempel på funktion og genanvendelse 3 Enkel stor magasinbygning, rytmiske facader 3 Kornmagasin til købmandsgård 3 Afslutter gårdanlægget ud til p plads 4 Få nye butiksvinduer/ vindueshuller 5 Note Registreret i 2002, trænger i dag til vedligeholdelse Havnepladsen 3, Rudkøbing, opført En væsentlig bygning i havnemiljøet 2 Tidstypisk arkitektur, huset er gjort visuelt smallere ved at gøre taget fladt foroven 2 Færgehavnens pakhus 2 Beliggende i sit miljø på havnearealet 5 Ny port mod nord der går helt op i taget 5 Vedligeholdt 8

11 Simmerstedvej 1, Haderslev, opført 1905 Note 5 God ældre fabriksbygning 4 Tidligt funktionelt arkitektonisk udtryk 4 Vigtig tidligere industri i byen, Schaumanns Klædefabrik 4 Danner væg i gade, beliggende ved jernbane og omfartsvej 5 En del oprindelige jernvinduer, nogle tilbygninger 5 Lidt forsømt 5 registreret , er nu restaureret og indeholder Slesvigske Vognsamling, VUC, jordemodercenter mv. Peløkkevej 1, Rudkøbing, opført Intakt, enestående bygning i produktionsanlæg 2 Stor, velproportioneret lagerhal med indvendige brandmure 2 Lagerhal til bindegarn 2 Danner væg i gaderummet 2 Intakt bygning, bevarede branddøre, løbekran 5 Vedligeholdt Kirkepladsen 2 og 3, Rudkøbing, opført Enkelt velproportioneret længehus, vigtigt i byens historie 2 Rytmisk, enkel lang facade med markerede indgangsdøre 1 Tidligere Borgerskole, nu del af rådhus og politistation 1 Beliggende overfor kirke, danner væg ved kirkepladsen 4 Bevarede indgangspartier, gesimser, ældre vinduer 4 Velholdt 9

12 Kastanievej 26 b, Rudkøbing, opført Usædvanlig velbevaret skolebygning 1 Stilmæssigt opført i overgangen mellem nybarok og klassicisme. Vinduessætningen udtrykker funktionen skole 2 Skole, underetage beklædt med glaserede mursten 2 Beliggende ovenfor havnen 2 Bevarede originale døre og vinduer 5 Vedligeholdt Stoense Udflyttervej 2, Stoense, opført Enkelt længehus, danner helhed med lærerbolig, udtrykker arkitektonisk funktionen 2 Længehus med rytmiske store vinduer i skolestuer 2 Skole, nu lokalhistorisk arkiv 2 Højt beliggende i forhold til vej, fint gårdrum 2 Intakt 4 Enkelte vinduer i dårlig stand ellers vedligeholdt Markledgade 33, Løgumkloster, opført 1900, ombygget 1981 Note 3 En god solid bygning, har bevaret sit oprindelige udtryk 3 Repræsenterer tidens officielle, solide byggeskik Særpræget med trempel 2 Oprindeligt sygehus, nu børnehave 5 Beliggende ved indfartsvej til byen 5 Nyere plastvinduer og tagpap 6 Mangler vedligeholdelse Registreret 1998, er i dag pænt vedligeholdt 10

13 Havnegade 7A, Rudkøbing, opført Værdig og gennemført repræsentant for etatsarkitekturen 1 Sluttet bygningskrop med siderisalitter, der markerer hushjørnet, mange mur- og sandstensornamenter og detaljer 1 Jernbanestation, arkitekt Helge Møller 2 Beliggenhed ved havnen 2 Originale vinduer 4 Pænt holdt Nørregade 26, Løgumgårde, opført God repræsentant for Bedre Byggeskik 2 Regelmæssigt facadeudtryk, Velformede gavlkviste 2 Tidligere præstegård, nu kontorlokaler til institution 2 Markant beliggende ved landevejen 4 Nyere døre, vinduer, tagvinduer, har dog bevaret sit oprindelige udtryk 4 Pænt holdt Bygaden 69, Tullebølle, opført Historicistisk bygning med markant gavludsmykning i murværk 3 Rødstenshus, velproportioneret med mange murværksdetaljer som kors i gavl 1 Præstegård 3 Beliggende tilbagetrukket midt i byen skråt overfor kirken. Del af et trelænget tidstypisk præstegårdsanlæg 4 Nye døre, vinduer, tagvinduer, enkelte oprindelige vinduer 3 Velholdt 11

14 Kastanievej 9, Løgumgårde, opført 1923, ombygget Note 4 En markant sammensat bygning i området 5 Tidstypisk enkelt institutionsbyggeri. Sammensat af vandtårn, gymnastiksal og beboelsesfløj. Gymnastiksalen med stræbepiller 3 Oprindeligt en privatskole, i 1928 ombygget til forsorgsinstitution 4 Danner væg og hjørne i gadeforløb inde på institutionsområdet med vandtårnet som pejlemærke 6 Mange blændede vinduer 6 Trænger til vedligeholdelse Registreret i 1998, siden istandsat, i dag velholdt Bank Mikkelsensvej 8, Gentofte, opført Del af fint samlet anlæg, der har dannet forbillede for senere institutionsbyggeri 4 Rytmiske, enkle facader, helvalmede tage, tidstypisk udtryk 1 Vangede børnehospital, Vangede Huse, nu omdannet til botilbud. Bank Mikkelsensvej var første institution af sin type i landet, arkitekter Erik Ejlers, Henning Graversen, Søren Rasmussen 2 Danner godt kompleks omkring grønning 3 Få udskiftninger 4 Velholdt Kastanievej 2, Løgumgårde, opført 1929 Note 3 Velproportioneret Bedre Byggeskik bygning 3 Velproportioneret, solidt udtryk, skæmmet af nyere tilbygning 4 Institutionsbygning under forsorgen, sammensat af varmecentral, bolig og baderum i kælder 5 Bygningen er en del af Kastanievej 4. Skorstenen fungerer som pejlemærke 4 Virker meget original 4 Velholdt Registreret i 1998, flere udskiftninger siden hen 12

15 Grønholtvej 4a, Hegnsholt, opført 1815 og Oprindelig C.F. Hansen men ombygget. Landsted med lerjordsudlænger og rest af oprindelig park 2 Detaljerede symmetriske facader. Oprindelig C.F. Hansen 1 Hegnsholt, landsted, opført af overhofmarskal W. Hauch 5 Fint haveanlæg, beliggende op til skov og marker 4 Det oprindelige stuehus er fordoblet (1881) 1 Nyistandsat Kystvejen 26, Skovshoved, opført Fint eksempel på en teknisk bygning, hvor materialevalg og udformning følger funktionen 3 God brug af materialer og fin profil. Arkitekt Edvard Thomsen 2 Arkitektonisk udformet kloakpumpestation 4 Markant bygning på havnen 4 Døre og vinduer skiftet 3 God stand, renoveret Slotsgade 74, Tranekær, opført Traditionelt, pænt hus med stor værdi for miljøet og kulturhistorien 5 Højt bindingsværkshus med gavlkvist 3 Tranekær gæstgivergård 3 Del af bygade nær slottet 5 Nye døre, oprindelige vinduer og trapper 4 Vedligeholdt 13

16 Nørregade 12 L, Rudkøbing Værdig repræsentant for byggeskikken. Det fine tag fremhæver bygningen 2 Enkel bindingsværkslænge med halvvalm 1 En af de ældste bygningeri byen, del af gammel købmandsgård 2 Et vigtigt element i området 3 Smukt tegltag med håndstrøgne tegl, fodrem gennem port 3 Velholdt Storegade 4, Løgumkloster, opført 1840, ombygget Et eksempel på et bredt gavlhus 5 Rytmisk gadefacade, skæmmet af store butiksvinduer og markiser 4 Eksempel på provinsbyens sammensætning af beboelse og butik 4 Markant gavlhus i gadebilledet 6 Fin ældre hoveddør, store butiksvinduer, vinduer skiftet, tagmateriale ændret 5 Vedligeholdt Tryggelev 40, Tryggelev, opført Uharmonisk til- og ombygget 7 Overdimensioneret gavlkvist og talrige ombygninger præger udseendet 4 Tidligere slagter, nu del af snedkervirksomhed 5 Lavt beliggende med facaden langs vej, del af en husrække 8 Fuldstændigt til- og ombygget 5 14

17 Markedsgade 32, Løgumkloster, opført 1900 Note 3 Et af to tvillingehuse, der udgør hjørnebebyggelsen 4 Hjørnehus med mange dekorationer. Skæmmet af butiksvinduer og -indgang 3 Eksempel på butiksejendom i provinsby 3 Danner fint hjørne 6 Nyere døre og vindue, ombygget underetage 6 Trænger til istandsættelse Huset registreret i 1998, butiksindgangen tilbageført, huset renoveret. Præmieret i 1999 Spodsbjergvej 317, Spodsbjerg, opført En bygning som bør bevares 5 Repræsentant for en svunden tid 3 Badehotel og færgekro 5 Hovedhjørnesten i forhold til station 4 Mange gode detaljer, hjørnet ændret 7 Knap så god stand Aastrup alle 46, Aastrup, opført Godt eksempel på genanvendelse af nedlagt butik 4 Bedre Byggeskik. God gadefacade, fint bevaret hjørneindgangsparti 4 Bygget som købmandsbutik, nu beboelse 4 Beliggende ved vejkryds 4 Udskiftninger, enkelte ændringer 5 Pænt holdt 15

18 Storegade 6, Løgumkloster, opført Har mistet sit arkitektoniske udtryk. Manglende originalitet 7 Butiksfacaden uharmonisk ombygget, gårdfacade total ombygget 6 Slagterbutik 5 Del af delvis sammenbygget husrække 7 Ombygget og tilbygget, mange udskiftninger 6 Jævn vedligeholdelse Østergade 25, Rudkøbing, opført Arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuldt. Der er skabt en historisk helhed af velbevarede bygninger 3 Historicistisk udsmykket tidstypisk byhus, rytmiske facader 3 Typisk provinsbygård med porten i den ene side. Tidligere købmandsgård med baghus som lo og kornhus, nu museum 2 Vigtig del af husrække 3 Meget velbevaret med hoveddør, lisener, luge, hejsebom, vinduer og indfatninger 5 Pænt vedligeholdt Strandvejen 248 b, Skovshoved, opført Typisk hus for området 3 Meget fin gadefacade, udbygning på bagsiden, traditionel 3 Oprindelig fiskerhus? 3 Del af husrække mellem slippe og gade til havnen, indeklemt af højere huse 5 Udskiftninger, udbygning 4 Velholdt 16

19 Markedspladsen 7 b, Løgumkloster, opført En fin bygning i husrækken omkring pladsen 4 Rytmisk pudset gadefacade med tidstypisk udsmykning 5 Opført som bolig, nu kommunal musikskole 4 Beliggende ved hjørne af markedsplads 4 Nyere vinduer, ældre dør, oprindelige sålbænke 5 Vel vedligeholdt Katrinegade 35, Kolding, opført Fint tidstypisk byhus der er med til at fastholde gadebilledet 4 Rytmisk gadefacade, gode murværksdetaljer 4 Typisk byhus i en provinsby med portindgang 3 Del af gade med tilsvarende huse 4 Byfornyet, udskiftninger 4 Velholdt Østergade 24, Løgumkloster, opført Del af meget homogen og fin husrække 3 Pænt enkelt, rytmiske facader mod gade og have 4 Beboelse og værksted. Her har bl.a. boet en skrædder Hagensborg 2 Et af de vigtigste huse i husrækken 4 Oprindelig dør, ældre trævinduer, nyere skorsten og tagvinduer 5 Pænt holdt 17

20 Lillegade 11, Løgumkloster, opført 1825, ombygget Traditionelt længehus. Del af flot husrække 3 Regelmæssig, meget enkel gadefacade og vestgavl 4 En af de gamle gårde i byen 2 Vigtig del af husrækken med rester af gamle gårde, have ud til Alléen 5 Fin ældre dør, nyere trævinduer, delvis nyere udbygning på havefacaden, mangler skorsten 4 Velholdt Slotsgade 80, Tranekær, opført Et meget fint karakteristisk hus i gadebilledet 3 Bindingsværkslænge med mansardtag, barok-trægesimser 2 Bolig for tjenestefolk på slottet 3 Del af husrække op mod slottet 5 Ny hoveddør, ældre vinduer mod vej, på bagsiden nye vinduer med tykke sprosser i forkert farve 6 Lidt forsømt Søndergade 21, Lohals opført Grundet kulturhistorie og miljøværdi 5 Oprindelig gadefacade, resten er tilbygget 2 Badehotellet Lohals, plejehjem, dagcenter 2 Markant bygning i gadebilledet 6 Nyere døre, vinduer, meget tilbygget 5 Vedligeholdt 18

21 Vestergade 13, Løgumkloster, opført 1910 ombygget 1985 Note 4 En af de markante bygninger i husrækken omkring pladsen 4 Symmetrisk gadefacade, pænt proportioneret 4 Opført som bolig for pibefabrikant Bock, et af 2 ens huse i byen, nu del af kirkemusikskole 4 Beliggende i husrække ved markedspladsen 6 Mange udskiftninger og tilføjelser på havesiden 5 Vedligeholdt Registreret i 1998, yderst velholdt i dag Rue Villavej 6, Rudkøbing, opført 1913 Note 3 Eksempel på ambitiøs og imposant villastil 3 Særpræget og interessant blandingsarkitektur, nybarok, tyskinspireret og Bedre Byggeskik i storslået blanding 3 Repræsentant for den ældre villakultur i område 3 Understøtter rækken af fornemme villaer 3 Nye døre og vinduer 4 Velholdt Registreret i 2002, nu yderligere renoveret Jens Winthersvej 12, Rudkøbing, opført Markant, tidstypisk bygning 2 Velproportioneret anlæg med forhus, mellembygning og baghus, gadefacaden symmetrisk 2 Museum 2 Vigtigt led i husrække med villaer 2 Originale vinduer og dør, stor træbygning tilbygget via mellemgang 3 Velholdt 19

22 Toppen 9-11, Kolding, opført Note 3 Nybarok bygningskrop, del af en større helhed 4 Markant symmetrisk bygning med markeret indgangsparti. Nybarok 3 Et af to ens dobbelhuse omkring lille grønning. Byggeforening 3 Del af kvarter med tilsvarende dobbelthuse, alle i samme materialer, men varieret over samme formsprog 4 Nye døre og vinduer, mangler skorsten Registreret i 1991, siden byfornyet. Fin renovering der har bevaret husets sjæl Rygårds allé 72, Hellerup, opført Del af et af de væsentlige elementer i Studiebyen og Bedre Byggeskik- bevægelsen 3 Arkitekterne Peter Nielsen, August Rasmussen og V. Rørdam Jensen. Velproportioneret, fine detaljer, rytmiske facader, skæmmet af nyere tagvinduer 2 Del af Studiebyen 3 Del af meget fin rækkehusbebyggelse 3 Nyere tagvinduer 4 Velholdt Østerskovvej 49 b, Tryggelev, opført Typisk lille gårdanlæg for området 4 5 fags harmonisk stuehus, dog uharmonisk haveside 3 4 Danner 3 små længer omkring gårdrum 5 Bindingsværk delvist omsat 4 Vedligeholdt 20

23 Marie Margrethevej 5, Haderslev, opført En hustype der er almindelig i området 5 Funktionalistisk udtryk Enkle pudsede facader med murede bånd, udtrykket præget af vinduesudskiftning 5 5 Højt beliggende i forhold til vej 5 Vinduer skiftet, enkelte ændringer 5 Velholdt Højvangen 58, Gladsaxe, opført Traditionel bungalow med ændringer i tidens løb 5 Rendyrket bungalowstil i den lidt større udgave med mindre tilbygning bagtil 5 5 Går an på vej med mange forskellige stilarter 6 Nye døre, nyt vindfang, delvis nye vinduer, tilbygning bagtil 4 God, men lidt slidt Ordrupdalvej 4, Ordrup, opført Funktionel villa, moderniseringen præger udtrykket 6 Facader præget af ombygninger, ny træaltan mod have 4 5 Beliggende i husrække med gule murstenshuse 6 Meget ombygget 3 Meget velholdt 21

24 Tranegårdsvej 4, Hellerup, opført Godt eksempel på etagehusstilen i Hellerup 2 Tidstypisk, varieret, velproportioneret, gode detaljer, fine altaner. Arkitekt Kristian Olsen 3 Den bymæssige udbygning af Strandvejen 4 Holder gadeforløbet 5 Nye døre og vinduer 2 Yderst velholdt Prins Axels vej 13, Gentofte, opført Smuk bygning og haveanlæg 2 Flot, ekspressiv modernistisk villa, nyere ovenlys skæmmer. Arkitekt Arne Jacobsen 2 Eksponent for den nye villastil 3 Beliggende sammen med andre,nyere villaer 3 Nyere ovenlys 2 Yderst velholdt Strandvejen 4, Strandhuse, opført Del af et anlæg ligeledes med ombyggede udlænger 7 Gårdfacade og havefacade ombygget 5 5 Beliggende i åbent terræn 7 Meget ombygget, bla. vinduesformater ændret 4 Velholdt 22

25 Fyrrevej 2, Lohals, opført Typisk sommerhus fra det tidspunkt 3 Fint sommerhus 3 Et at to oprindelig ens sommerhuse 3 Beliggende i et ældre sommerhusområde 4 Nye vinduer med glaslister 2 Meget velholdt Frydsvej 9-13, Kolding, opført 1918 Note 4 Et godt eksempel på tidstypisk etagebyggeri 4 Rytmisk gadefacade med markeret opgange, bagfacaden med trappetårne, god bygningskrop og murstensdetaljer 4 Kommunal udlejningsejendom 4 Danner væg i gaden sammen med de to tilsvarende nabobygninger 4 Udskiftninger 5 Slidt Registreret i 1991, er siden totalrenoveret Krogerupvej 3a, Humlebæk, opført En af de få store trælader der er bevaret 2 Fine rytmiske facader, fin gavl 3 Trælade og del af gårdanlæg til Krogerup 3 Afslutter anlæg 3 Tilbygget i den ene ende 6 Knap så god stand 23

26 Kystvejen 19, Haderslev opført Et sjældent funkis sommerhus i området 3 Fint funkis sommerhus 5 Arkitekt Henry Frænkel 4 Del af række med ældre sommerhuse 2 Mindre addition ellers oprindelig 3 Meget velholdt Note Præmieret i 1993 Jægersborg Allé 209, Gentofte, opført En af arkitektens fineste bebyggelser 2 Meget flot moduleret - skulpturelt, karakterfuldt udtryk. Arkitekt Arne Jacobsen 3 Alléhusene, en af 4 blokke 3 Del af blokbebyggelse/område 4 Delvis nye døre og vinduer 3 Meget velholdt 24

27

28 SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger Omkring bygninger er allerede vurderet efter SAVEmetoden. Men i forhold til det samlede antal bygninger i Danmark mangler der mange. Det bliver de nye kommuners opgave at tage hånd om yderligere vurderinger, og måske opdatere allerede foretagne. Dette hæfte indeholder en kort vejledning i, hvordan man vurderer bygninger med henblik på at fastslå deres bevaringsværdi. Desuden vises en række eksempler på, hvordan bygninger i tidens løb er blevet vurderet. K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N SLOTSHOLMSGADE KØBENHAVN K TELEFON

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Stilblade. Historiske huse

Stilblade. Historiske huse Stilblade Historiske huse Stilblade - Historiske huse Med stilblade for de historiske huse ønsker Aalborg Kommune at optimere bevaringen af ældre huse i Aalborg Midtby, opført fra 1500-1600-tallet og til

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

CENTRALT BELIGGENDE INVESTERINGS-/PROJEKTEJENDOM I GRENAA DJURSGADE 31, 8500 GRENAA

CENTRALT BELIGGENDE INVESTERINGS-/PROJEKTEJENDOM I GRENAA DJURSGADE 31, 8500 GRENAA CENTRALT BELIGGENDE INVESTERINGS-/PROJEKTEJENDOM I GRENAA DJURSGADE 31, 8500 GRENAA EJENDOMMEN: Ejendommen Djursgade 31 er yderst velbeliggende i Grenaa Midtby mod udviklingsområdet Dampvæveri-grunden.

Læs mere

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade Temaer Etagehuse Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for etagehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for 3 tværgående

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 08: Sletten

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 08: Sletten Kortlægning af kulturmiljøer 2014 08: Sletten Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING VURDERING AF FREDNINGSVÆRDIER KULTURARVSSTYRELSEN

VEJLEDNING VURDERING AF FREDNINGSVÆRDIER KULTURARVSSTYRELSEN VEJLEDNING VURDERING AF FREDNINGSVÆRDIER KULTURARVSSTYRELSEN INDHOLD_ Indledning_ side 3 Vejledning til vurdering af fredningsværdier_ side 4-5 Stamoplysninger_ side 6 Bygningsbeskrivelse_ side 7-8 Bygningshistorie_

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 MILJØ, TEKNIK OG PLAN Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 Hårby Landsby Området består af de erkendbare dele af den oprindelige landsby, overlejret med villabebyggelse fra slutningen

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik. Bilag til byherre, rådgivere og konsulenter ang. vedligeholdelse og byggeri

Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik. Bilag til byherre, rådgivere og konsulenter ang. vedligeholdelse og byggeri Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik 05. november 2008 Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik Vejledning til projektorganisationen Kystvejens tankstation Arne Jacobsen 1937 Bygningen er Gentofte Kommunes

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Kort

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B.

Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Dato Sagsbehandler J.nr. 31. januar 2013 jkwit 002610-2013 Notat vedr. Bygningstilstand for bygningerne, Østergade 36-42 Damgårdsvænget 2-6, Damgårdsvænget 8-14 samt Kirkegade 34A-34B. Kirkegade 34A-B,

Læs mere