K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2"

Transkript

1 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse (kode: 140/1320) BBR areal: 4693 m2 Heraf opvarmet areal: 3911 m2 Opvarmningsform: Fjemvarme Bygningsgennemgang: Næste bygningsgennemgang senest: 2006 Udarbejdet af: 0LLGAARD Rådgivende Ingeniører Adresse: Strandvejen 128 Post nr: 2900 By: Hellerup Konsulent: Jesper Løvendahl Sagsnr: A501A Indberettet: Underskrift: ' Lavt forbrug Varme Lavt forbrug El Lavt forbrug Vand I I!IIA A A ' t; c B,c <""","',,,,""\ c "'=,,:\o D f'='="'""\d I\> ' """""'" " " ::;:\ E c:::: 6 Il Højt forbrug "\F '::Q ">!:! '::' _L M 1:::';::=::::::::,;;:::':::\ E I'="::=),E F L '::F F k L tg Højt forbrug '::H '::! :":'""'\K ::::::;;"' \ L '::F k '::H '::! K It:": " JL M G _ H:\M Højt forbrug 4,7 kwh per m2 Q,9 kwh per m2 Q,86 m3 per m2 Markeringen på skalaen afhænger af ejendonunens forbrug Jo tættere markeringen er på A, jo lavere er ejendonunens forbrug sammenlignet med andre tilsvarende ejendonune Varmeforbrugets bidrag er klimakorrigeret F ' ' Lav Miljøbelastning A B C D E F G H I J K L Markeringen på skalaen afhænger af ejendonunens CO 2 udledning Jo tættere markeringen er på A, jo lavere er ejendonunens CO 2 udledning sammenlignet med andre tilsvarende ejendonune Høj Miljøbelastning M Varme El Vand I alt Seneste års forbrug, afiæst Opgjort periode Enhedspris inkl moms og afgifter Årets udgift inkl moms og afgift, og inkl evt fast afgift Årets COz udledning 421 MWh kwh 4047 m3 o 103 til til til ,98 kr per MWh 1,79 kr per kwh 30,66 kr per m kr kr kr kr 56 tons 19 tons 75 tons '/

2 " / Energimærke 2005 Mærkenr : Store ejendomme side 2 aflo Forbrug, aflæst 458 MWh 424 MWh : 421 MWh Varme opgøres hvert år pr 1 marts Graddage uafuængig forbrug udgør 28% Forbrug, 448 MWh 440 MWh 448 MWh klimakorrigeret I figuren er varmeforbruget klimakorrigeret, således at forbruget kan sammenlignes fra år til år c:: O Graddage uafuængige forbrug * Se beskrivelse Årstal Årsafkøling, beregnet: 39 C ' " Årsafkøling, Anbefalet middel afkøling fra fjemvarmeselskabet : 37 C Afkølingen bør være så stor som mu1igt Nogle fjernvarmeselskaber pålægger ejendommen en strafafgift såfremt årsafkølingen er for lille Konsulenten har i energi planen anført hvordan dette problem eventuelt løses Forbrug, aflæst kwh : kwh kwh El opgøres hvert år pr 1 marts c:: ;: :o: O,c, Årstal '/ Forbrug, aflæst m' : 4256 m' 4047 m' Vand opgøres hvert år pr 1 marts '" e o i Årstal '

3 '" Energiplan 2005 Mærkenr : Store ejendomme side 3 af 10 BBRnr: Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse (kode: 140/1320) BBR areal: 4693 m2 Heraf opvarmet areal: 3911 m2 Opvarrnningsforrn: Fjernvarme Bygningsgennemgang: Næste bygningsgennemgangsenest: 2006 Udarbejdet af: 0LLGAARD Rådgivende Ingeniører Adresse: Strandvejen 128 Post nr: 2900 By: Hellerup Konsulent: Jesper Løvendahl Sagsnr: A501A På de følgende sider kan ses beskrivelse af en række forslag til energibesparelses tiltag og samlet set vil gennemførelse af de foreslåede '" besparelser knnne reducere ejendommens energi og vandforbrug med: Besparelse Procentvis ændring Besparelse i kr Varme kwh 7,3% kr El 5000 kwh 15,5 % 8929 kr Vand 120 m3 3,0% 3679 kr eo2 7 tons 9,4% Andet Okr Okr Ejendommen er opført i 1936 med 65 lejligheder og 4 erhvervslejemål i 5 etager Der er fællesvaskeri Prøv at sænke uernløbstemperaturen '/ "/

4 '" ENERGISTVRELSEN Energiplan 2005 Mærkenr : Store ejendomme side 4 aflo I tabellen er anført en række forslag til hvordan ejendonnnens forbrug af energi og vand kan nedsættes I tabellen er anført, hvor meget konsulenten skønner at investeringen koster, samt hvor meget man kan forvente at spare Investeringen omfatter ikke evt rådgiverhonorar Derudover er levetiden af investeringen anført Tilbagebetalingstiden viser, hvor mange år der går, før investeringen er betalt (Simpel tilbagebetalingstid) Prioriteringsfaktoren inddrager tillige investeringens levetid, og forslag hvor faktoren er mindre end 0,75 regnes for brugerøkonomisk rentable Det anbefales, at der udføres projektering, indhentes konkrete tilbud og opnås nødvendig myndigheds godkendelse før forslagene gennemføres Alle tabellens forslag er anført inklusive 25% moms ' / Redigere overskrift her l Forsynvaskemaskinermed varmt 4000kr 10 år 0,04 Oår vand El 5000kWh 8929kr 2 Isoler Spirovent aflufter 2500kr 20 år 0,24 5år Varme lmwh 524 kr 3 Efterisolering af tagkonstruktion kr 30 år 0,30 9år Varme 25 MWh 13124kr 4 EtageadskilleIser over kolde 40000kr 30 år 0,63 19 år kælderrum isoleres Varme 4MWh 2099kr 5 Udskiftning af ældre toiletter 25000kr 10 år 0,68 7år Vand 120m3 3679kr KonslJlcntcns notcr og '/ l 3 5 Redigere overskrift her Anbefales udført hurtigst muligt Kan udføres som indblæsning af mineraluld i etageadskillelsen Udføres af andelshaverene '/

5 '" Energiplan 2005 Mærkenr : Store ejendomme side 5 aflo "!ileefgi bespfelseryedvedlig?!d/og;dskiftning F orslagene gælder de situationer, hvor der af anden grund skal ske en fornyelse af en bygningsdel l en række tilfælde er der ikke god brugerøkonomi i at forny bygningsdele alene ud fra energihensyn Imidlertid vil der ofte være meget god brugerøkonomi i at vælge energiøkonomisk udstyr, i forbindelse med at der alligevel feks skal foretages en udskiftning I tabellen er anført konsulentens skøn over merprisen ved at købe energieffektivt udstyr, samt hvilken besparelse der kan forventes Investeringen omfatter ikke evt rådgiverhonorar Derudover er levetiden af investeringen anført Tilbagebetalingstid viser, hvor mange år der går, før investeringen er betalt (Simpel tilbagebetalingstid) Prioriteringsfaktoren inddrager tillige investeringens levetid, og forslag hvor faktoren er mindre end 0,75 regnes for brugerøkonomisk rentable Det anbefales, at der udføres projektering, indhentes konkrete tilbud og opnås nødvendig myndighedsgodkendelse før forslagene gennemføres Alle tabellens forslag er anført inklusive 25% moms ' / Redigereoverskrifther Ved udskiftning af glasarealer (termoglas) anbefales løsning med energiglas med VARM KANT Varme kr 20 år 1,36 27 år IMWh 367 kr Redigere overskrift her Beregning er udført for 10m2 vinduer " ' '/

6 '' ; Sådan læses energimærket side 6 af 10 Store ejendomme Energimærkning af store ejendomme er en hjælp til bygningsejeren til at la overblik over ejendommens forbrug af energi og vand, samt mulighederne for at nedsætte forbruget Energimærkningen består af et energimærke og en energiplan Energimærket indeholder oplysninger om de seneste års forbrug og forbruget er indplaceret på en skala fta A til M, afhængig af forbrugets størrelse Jo tættere mærkningen er på A, jo lavere er forbruget i ejendommen Ved at gennemføre energibespareise kan man ændre mærkningen i retningen af A øverst på forsiden af energimærke og energiplan findes en række grunddata om ejendommen Konsulenten udarbejder mærket på '/ baggrund af grnnddata om ejendommen, herunder oplysninger om bygningen fta bygnings og boligregistret, BBR, som beskriver ejendommens størrelse, anvendelse samt opvarmningsform Det ftemgår også, hvornår bygnings gennemgangen har fundet sted og hvilken konsulent, der har foretaget gennemgangen og efterfølgende udarbejdet energimærke og plan Endelig ftemgår det, hvilket år næste energimærkning senest skal finde sted Tidspunktet afhænger blandt andet af forbrugets størrelse og mulighederne for at nedsætte forbruget Ejendommens årlige forbrug det seneste år er her opgjort pr m2 På denne måde er det muligt at sammenligne ejendomme af forskellig størrelse Forbruget er placeret på en skala, hvor A er bedst Har man feks opnået A viser det, at forbruget er lavt Tilsvarende indikerer et M, at forbruget er højt I forhold til tidligere år har det fta september 2003 været muligt at anvende nye skalaer som giver et mere præcist billede af ejendommens energiforbrug sammenlignet med andre tilsvarende ejendomme Det kan imidlertid betyde at visse ejendomme rar ændret skalaværdi sannnenlignet med tidligere uden at forbruget er forandret Forbruget er klimakorrigeret til et såkaldt temperaturmæssigt "normalår", således at mærkningen kan sannnenlignes fta år til år uanset vejret ' * En bygnings Graddage uafhængige forbrug (GUF) kan defmeres som den mængde varme der bruges i bygningen uafhængig af udetemperaturen Dette er typisk energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand og de varmetab der er forbnndet hermed i rørinstallationer, varmtvandsbeholdere, cirkulationsledninger, tomgangstab på kedlen mv GUF kan således lettest måles udenfor varmesæsonen og herefter beregnes for hele året '" V arme og elforbrug fører til udledning af CO 2 til atmosfæren Størrelsen af denne udledning varierer afhængig af forbrugets størrelse og den aktuelle energiforsyning CO 2 belastningen vil blive lavere, hvis der bruges mindre energi, eller hvis der skiftes til en mere miljøvenlig energiforsyning Der er de senere år generelt sket en nedsættelse af udledningen af CO 2 fta energiforsyningerne og mærkets CO 2 miljøbelastning vil derfor typisk falde, trods uændret forbrug Her findes en status over forbruget, udgifterne hertil og udledningen af CO 2 til atmosfæren det seneste år Det er samtidig anført over hvilken periode forbruget er opgjort I "udgifter" er kun medregnet de udgifter til energi og vand (inklusive afgifter og moms), som afhænger af forbruget De faste afgifter er ikke medregnet Desuden kan forbruget afvige fta forsyningsselskabet seneste årsopgørelse, hvis det er opgjort for en anden periode end dette Det kan være hensigtsmæssigt at bede konsulenten om at opgøre forbruget i overensstemmelse med forsyningsselskabets opgørelsesperiode I oversigten over de seneste års energi og vandforbrug kan man se, hvordan forbruget har udviklet sig Hvis der er væsentlige afvigelser mellem det seneste års forbrug og tidligere forbrug vil konsulenten normalt kommentere dette i feltet "konsulentens kommentarer" ',/

7 ENERGISTVRELSEN Sådan læses energiplanen side 7 af 10 Store ejendomme Energiplanen viser, hvordan ejendommens energiforbrug kan bringes ned og hvad det skønnes at koste Her er effekten af en gennemførelse af forslagene beregnet Der er anvendt de aktuelle priser for energi og vand Desuden er den procentvise reduktion beregnet Under besparelsesforslag er der anført en række forslag, som konsulenten anbefaler gennemført Fælles for forslagene er, at de skønnes at have en god brugerøkonomi I tabellen er anført hvor meget konsulenten skønner investeringen i besparelsesforslaget koster, hvor meget man kan forvente at spare, levetiden af investeringen samt investeringens ' / brugerøkonomi Generelt skal levetiden svare til middelholdbarheden af typiske produkter på markedet Levetiden for efterisolering af ydervægge og lofter kan højst sættes til 40 år, mens konsulenten ikke må anvende levetider på mere end 20 år for andre produkter, når brugerøkonomien skal beregnes Dette sikrer, at besparelsen opnås indenfor en relevant periode Brugerøkonomien beregnes både som simpel tilbagebetalingtid og ved en såkaldt prioriteringsfaktor Simpel tilbagebetalingstid viser, hvor lang tid der går, før investeringen er betalt via den opnåede besparelse Tilbagebetalingstiden bør være væsentlig lavere end investeringens levetid Prioriteringsfaktoren inddrager tillige investeringens levetid, således at investeringer med en lang levetid alt andet lige har en gunstigere (lavere) faktor end andre Forslag, hvor prioriteringsfaktoren er mindre end 0,75 regnes for brugerøkonomisk rentable menjo lavere faktor jo bedre Konsulenten beregner prioriteringsfaktoren som "skønnet investering" (værdi af årlig besparelse X skønnet levetid) Da der kan være store forskelle på, hvad det koster at gennemføre investeringer, anbefales det, at der udføres projektering, indhentes et konkret tilbud og opnås nødvendig myndighedsgodkendelse før forslagene gennemføres De faktiske omkostninger kan have væsentlig betydning for brugerøkonomien, som derfor må vurderes på baggrund af de indhentede tilbud ' / De forslag som er anført skønnes at være rentable her og nu Disse forslag er ikke umiddelbar rentable men bør indgå hvis der af andre grunde skal ske ændringer "

8 '" t Yderligere oplysninger Store ejendomme side 8 aflo Energistyreisens anbefaler generelt at der stilles følgende energibesparende krav i forbindelse med bygninger idet det er vigtigt at understrege at der selvfølgelig skal gennemføres en konkret vurdering ud fra forudsætningerne i hvert enkelt tilfælde Tal eventuelt med ELOkonsulenten om anbefalingerne KLIMASKÆRM VINDUER TAG OG YDERVÆGGE 'J Vælg energiruder i stedet for almindelige termoruder og helst med varm kant (Uværdi bør være lavere end 1,5 W/m2 oc, jo lavere jo bedre) Nogle ruder er tilsluttet en energimærkningsordning Brug helst energiruder med energimærke A, medmindre det er en kontorejendom med meget varme fra personer og udstyr Vælg så vidt mu1igt vinduer med smalle og godt isolerende rammer og karme, da varmetabet er størst gennem disse Efterisoler kuldebroer bag radiatorer og ved murhuller ved vinduerne Efterisoler lofter (isoleringstykkeise i alt mindst mm) og gulve mod uopvarmede rum og jord (isoleringstykkeise i alt mindst mm) Efterisoler hulmure med indblæst isolering Hvis det ikke er mu1igt, så efterisoler muren udvendigt eller indvendigt (isoleringstykkelse i alt mindst mm) VARMEANLÆG 'J Vælg pumper, der reguleres automatisk i forhold til behovet, har høj effektivitet (for eksempel med permanentmagnetmotorer) og har en størrelse, der svarer til det reelle behov også ved udskiftning Brug automatisk styring af fremløbstemperaturen for centralvarmevandet i forhold til udetemperaturen og tid på døgnet Efterisoler varmerør og installationer med varme på hele året, så der er 5060 mm isolering Sæt radiatortermostater på alle radiatorer Udskift radiatorer hvis de er for små, og sænk efterfølgende fremløbstemperaturen Radiatoren skal føles koldt ved udløbet Vælg varmtvandsbeholder i rette størrelse og med høje varmetlader for stor afkøling I fjernvarmebaserede anlæg bør der vælges varmevekslere med stor afkøling og lille tryktab på sekundærsiden I naturgas baserede anlæg bør der vælges en gasbrænder, der kan reguleres over et stort område (20 100%), og med et vandindhold på ca l 2 liter/kw I oliebaserede anlæg bør der vælges en lavtemperatur eller superlavtemperaturkedel med høj virkningsgrad og lavt stilstandstab; der er dimensioneret til det reelle behov; har en oliebrænder, der regu1eres (60100%), og med et vandindhold på ca 1/211iter/kW VENTILATIONSANLÆG KLIMAANLÆG Få undersøgt om anlægget følger bygningsreglementets krav til ventilationsmængder og energiforbrug F å 1jekket og eventuelt justeret luftmængderne, så de svarer til behovet Vælg spareventilatorer ved udskiftning (wwwspareventilatordk) og om muligt direkte trukne ventilatorer Få monteret en urstyring, så anlægget starter lige før de ventilerede lokaler skal bruges og stopper lige efter de sidste har forladt lokalerne Vælg remme med høj virkningsgrad ved udskiftning Skift filtre jævnligt Filtre stopper til (som støvsugerposer) og giver unødvendigt energiforbrug og dårlig anlægsfunktion hvis de ikke udskiftes Foretag jævnlige serviceeftersyn og kontrol afluftmængder, temperaturforhold, elforbrug mv Brug eventuelt VENT ordningen (wwwventdk) Brug eventuelt Elsparefondens ventilationspakke til kontorer, skoler og daginstitutioner (wwwventilationspare1dk) ' '"

9 'J, ts!?;>, Yderligere oplysninger Store ejendomme side 9 af 10 BELYSNING 'J Følg bygningsreglementets krav til belysningsanlæg og kravene i Dansk Standards DS 700serie for kunstig belysning ved nyanlæg Få foretaget en lysberegning ved større renoveringer og ved planlægning afnye anlæg, og overvej lokalets indretning, funktioner, møblering på vægge og lofter, så dagslys og kunstlys udnyttes bedst mu1igt Vælg lyse farver Vælg armaturer med en virkningsgrad på mindst 50% og elektroniske, højfrekvente forkoblinger Vælg effektive lysstofrør med farvegengivelsen (Ra) på mindst 80 Opdel anlægget i zoner med individuel tænding og slukning Overvej om det vil være en god ide at bruge dagslysstyring og bevægelsesmelderstyring for armaturer Installeret effekt for almen loftsbelysning bør højst være 12 wattlm2 (kontorlokaler og daginstitutionsrum), 10 watt/m2 (undervisningslokaler) og 6 wattlm2 (gangarealer) Der kan sagtes opnås tilstrækkeligt lys alligevel hvis der vælges energieffektive armaturer Brug Apærer eller kompaktrør i arbejdslamper og trappebelysning, hvor det er mu1igt Vælg så vidt muligt pærer på Elsparefondens Apæreliste på wwwapaeredk Disse opfylder særlige kvalitetskrav Brug eventuelt Elsparefondens belysningspakke til kontorer, skoler og daginstitutioner (wwwbelysningspareldk) IT OG KONTORUDSTYR Køb så vidt mu1igt kun udstyr på Elsparefondens hjemmeside wwwitspareldk HVIDEVARER 'J ENERGILEDELSE Husk at t1adskærme bruger mindre energi Indstil udstyret til at det automatisk går i standby eller dvale eller slukker efter noget tid uden brug Sluk for udstyret, når det ikke bruges, eventuelt ved at bruge en elspareskinne Flyt udstyr, der ikke kræver afkøling, ud af særligt kolede serverrum Vælg serverudstyr med lavt elforbrug og køl ikke serverrummet mere end absolut nødvendigt Undgå solindfald i disse rum Brug frikoling så vidt muligt (koling med kold luft udefra), og vælg et effektivt koleanlæg i rigtig størrelse ved udskiftning OG TOILETTER Køb kun husholdningshvidevarer med energimærke A, eller for koleskabe og frysere, med A+ eller A++ Tjek elforbruget for professionelle hvidevarer før kobet Overvej at bruge gas opvarmede apparater, hvor det er muligt Tilslut så vidt muligt vaskerimaskiner til både koldt og varmt vand, da el giver mere CO2 udledning end andre energikilder Vælg vandbesparende toiletter med valg af to skyllemængder, typisk 6 og 3 liter eller 4 og 2 liter, hvor afløbet tillader det Etabler evt energiledelse efter Dansk Standard for energiledelse, DS 2403:2001 Følg elforbruget ved hjælp afelsparefondens wwwseelforbrugspareldk Bliv medlem afelsparefondens Aklub (wwwaklubbendk) ',/

10 "/ 4; Yderligere oplysninger Store ejendomme side 10 aflo Energimærkning af store ejendomme sker i henhold til "Lov om fremme af energi og vandbesparelser i bygninger" Reglerne er nærmere præciseret i "Bekendtgørelse nr 789 om energimærkning mv i bygninger, 19 september 2002" og i "Bekendtgørelse nr 718 om honorarer og ansvarsforsikring for energimærkning af bygninger, 14 september 1999" Alle ejendomme over 1500 m2 skal efter disse regler have udarbejdet et energimærke og en energiplan Energimærkning skal foretages årligt, dog skal energimærkningen kun gennemføre hvert 3 år, hvis ejendommen har et lavt forbrug af el og varme eller hvis konsulenten ikke kan pege på væsentlige energibesparelser Energimærkning kan kun foretages af godkendte energiledelseskonsulenter Der er fastsat et maksimalt honorar for konsulenterne i forbindelse med gennemførelse af energimærkningen Det er ikke tilladt for konsulenterne at opkræve højere honorar eller at opkræve gebyr i forbindelse med honoreringen ' / Yderligere oplysninger om reglerne findes på ELGsekretariatets hjemmeside Energimærke og energiplan giver et overblik over ejendommens energiforbrug og hvordan dette kan reduceres I praksis er det dog ofte nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, før der træffes endelig beslutning om at gennemføre energibesparelser I nogen tilfælde vil det være nødvendigt at hente professionel hjælp hos rådgiver eller entreprenør, men på en lang række hjemmesider kan der desuden gratis hentes information om energibesparelser Derudover vil de lokale elselskaber knnne bidrage med information Endelig råder de fleste biblioteker over publikationer om energibesparelser "/ Følgende hjemmesider kan anbefales: wwwenergiledelsesordningendk (om ordningen, med link til en række andre hjemmesider) wwwelfordk (links til lokale elselskaber) wwwelsparefondendk (Elsparefonden, om elbesparelser) wwwventdk (serviceordning for drift og vedligeholdelse af ventilationsanlæg) wwwordk (kontrol af oliefyr) wwwenerg:imærknin(!ssekretariatetdk (energimærkning af hårde hvidevarer) wwwensdk(energistyrelsen) wwwsbldk (By og byg udgiver anvisninger og rapporter om bla energi) wwwfiernvarmendk (fjernvarme) wwwdgcdk (natnrgasopvarmning, links til lokale gasselskaber) wwwoisdk (offentlige informations server)

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112215 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-075946-001 Adresse Nørrevangsskolen, Rosenkildevej 88 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112213 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-056186-001 Adresse Biblioteket, ny del, Stenstuegade 14 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 134583 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-097397-001 Adresse X-class, Torvegade 15 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse Jernbanegade

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 138503 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-681114-001 Adresse: E/F Hollændervænget Blok 1&2, Frankrigsgade 15 Udarbejdet af:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 165-057414-001 Adresse: Ulfbuen, Ulfbuen 3 Udarbejdet af: Force Technology Adresse: Hjortekærsvej 99

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 113470 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 101-536386-011 Adresse ATP-Ejendomme A/S, Nicolai Eigtveds Gade 12-32 og 38 Udarbejdet

Læs mere

ENERGILEDELSE E/F Willemoesgade 41-43 Rapport 2006 Udarbejdet af Niels Peter Hansen, sagsnr. 8214

ENERGILEDELSE E/F Willemoesgade 41-43 Rapport 2006 Udarbejdet af Niels Peter Hansen, sagsnr. 8214 ENERGILEDELSE E/F Willemoesgade 41-43 Rapport 2006 Udarbejdet af Niels Peter Hansen, sagsnr. 8214 FORCE Technology, Lyngby Hjortekærsvej 99 2800 Kgs. Lyngby Tel. +45 72 15 77 00 Fax +45 72 15 77 01 FORCE

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand Version 304 side 1 af 10 Mærkenr 112172 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-011409-001 Adresse Østre Skole, Skovsøgade 10 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse Jernbanegade

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112221 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-102420-001 Adresse Aktivitetscentret, Ndr. Ringgade 59 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens arlige forbrug

ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens arlige forbrug Version 3.05 Mærkenr : 126405 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO side l af IO BBR nr: IOI-2M5529-001 Adresse: NB Vanløsegård, Jyllingevej 39-57, Jernbane Alle 90-94 Post

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 138167 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 751-306970-001 Adresse Ejerforeningen Mejlgade 67-69, Mejlgade 67-69 Udarbejdet af NRGI

Læs mere

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Mærkenr 137154 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 721-037533-010 Adresse Ringparken, Nordre Ringvej 9 k Udarbejdet af NRGI Construction A/S

Læs mere

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO. Ejendommens årlige forbrug. Varme El Vand Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 134561 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-078384-001 Adresse Vestre Skole, Sct. Pedersgade 18 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse Jernbanegade

Læs mere

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Mærkenr 140074 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 721-020304-001 Adresse Kolind Centralskole, Bugtrupvej 27 Udarbejdet af NRGI Construction

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 15 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 167-090303-001 Adresse: Afd. 3501, Avedøre Stationsby Syd, Trædrejerporten 4 Udarbejdet af: Boligselskabet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejsbølvænge 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-004090 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegård 7 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-013935 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af uisolerede varmerør. 84 liter Fyringsgasolie 690 kr. 552 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Karlebyvej 54C 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-004428 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1117 kwh el 1710 kr. 8000 kr. 4.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteskoven 20 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022439 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt

BBR-nr.: 320-012627 Energimærkning nr.: 100036895 Gyldigt 5 år fra: 04-07-2007 Energikonsulent: Flemming Flindt Firma: Ingeniørfirma Flemming Flindt SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllevej 37 Postnr./by: 4683 Rønnede BBR-nr.: 320-012627 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havrevænget 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af vinduer/ruder 1154 kwh Elvarme 2290 kr. 20776 kr. 9.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af vinduer/ruder 1154 kwh Elvarme 2290 kr. 20776 kr. 9. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarksvej 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-003160 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klintevej 411 Postnr./by: 4791 Borre BBR-nr.: 390-005272 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Ittr. Ejerforeningen Slettehagevei23-27 Att. Thomas Jessen Slettehagev ej 25, 2. sal 8240 Risskov. De_res. Vor 0132.01 /PDH. Dato 26.09.2006. Vedr.

Ittr. Ejerforeningen Slettehagevei23-27 Att. Thomas Jessen Slettehagev ej 25, 2. sal 8240 Risskov. De_res. Vor 0132.01 /PDH. Dato 26.09.2006. Vedr. DAI - Gruppen ÆS Byggerådgivning - Energirådgivning Ittr Danmarksgade 6 Tel. 75915588 7000 Fredericia Fax 75915589 Ejerforeningen Slettehagevei23-27 Att. Thomas Jessen Slettehagev ej 25, 2. sal 8240 Risskov

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Fanøvej 2A 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005897 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 106 MWh fjernvarme. 1236 kwh Elvarme, 510 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Hertug Valdemars vej 1A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006185 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 8793 kwh Elvarme, -41 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 8793 kwh Elvarme, -41 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klostergårdsvej 4 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-011159 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Drejøgade 1A Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-357638 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere