Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsfaciliteter. i Gentofte Kommune 2003"

Transkript

1 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik

2 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 En analyse af idrætten og dens faciliteter i 6 dele af kommunen samt bud på elementer i en idræts- og bevægelsespolitik Institut for Idræt Københavns Universitet

3 Projekt Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2003 Ole Skjerk, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2003 Design & layout: Allis Skovbjerg Jepsen Fotos: Henrik Holst for Fritidsafdelingen, Gentofte Kommune Institut for Idræt, Københavns Universitet Nørre Allé København N Telefon: Telefax: Hjemmeside: Projektet er rekvireret af Kultur- og Fritidsudvalget i Gentofte Kommune og gennemført i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og Institut for Idræt, Københavns Universitet Denne rapport er en opfølgning af Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002 og er udarbejdet af cand.scient. ph.d. Ole Skjerk, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

4 Indhold Indledning Formål Rapportens opbygning 6 RESUMÉ AF ANBEFALINGERNE I RAPPORTEN IDRÆTSFACILITETER I GENTOFTE KOMMUNE Administrative anbefalinger Facilitetsmæssige anbefalinger 8 METODER Opdeling af kommunen Indsamling af information Om dialogmøder og netværksdannelse 14 TEORETISKE PERSPEKTIVER Reurbanisering af idrætten Idrætsforeningen: Åben eller lukket? Anbefaling 22 UDGANGSPUNKTER Livsformer Befolkningsudviklingen i Gentofte Idrætsanlæggene Brugeransvarlighed selvforvaltning SKUB Sammenfatning Anbefalinger 28 DEN KOMMUNALE IDRÆTSPOLITIK OG ADMINISTRATION Økonomi Folkeoplysningsloven og Gentofteordningen Selvforvaltning Klubrumspuljen og Vedligeholdelsespuljen Haludvalget Ældreidræt Indvandrere/flygtninge Andre projekter SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte 34 3

5 Indhold 6.10 Skolerne Sammenfatning Anbefalinger 36 DE 4 LOKALOMRÅDER SAMT RIDESPORT OG ÆLDREIDRÆT Vangedeområdet Området omkring Kildeskovshallen Maglegårdsområdet Hellerup havn Ridesporten i Gentofte kommune Ældreidrætten Sammenfatning 76 OM IDRÆTTEN I GENTOFTE: SAMMENFATNING OG ELEMENTER TIL EN IDRÆTSPOLITIK Sammenfatning En idræts- og bevægelsespolitik 80 LITTERATUR BILAG SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

6 Kapitel 1 Indledning I efteråret 2002 udkom rapporten Idrætsfaciliteter i Gentofte kommune 2002, som dels indeholdt en overordnet beskrivelse af Gentofte kommune og dels beskrev idrætsfaciliteternes fordeling og status og idrætsbrugerne i to dele af kommunen nemlig det nordøstlige Gentofte og området omkring Gentofte Stadion. Rapporten mundede ud i en række anbefalinger for udviklingen af idrætsfaciliteterne i de to beskrevne områder, og disse anbefalinger har siden på flere områder resulteret i konkrete handlinger. Anbefalingerne og aktuel status i forhold til anbefalingerne vil blive gennemgået senere i denne rapport. Rapporten blev fremlagt for idrætsforeninger, skoler og andre institutioner på et møde i Kildeskovshallen den 29. januar Her oplyste borgmester Hans Toft, at man i kommunalbestyrelsen havde bevilget penge til en rapport nummer to, som skulle belyse forholdene i de resterende dele af kommunen. I lighed med den første rapport blev arbejdet med den nye rapport lagt ud til Institut for Idræt ved Københavns Universitet, og der blev nedsat en styregruppe bestående af fritidschef Niels Henriksen, Gentofte kommune, specialkonsulent Jan Nielsen fra Danmarks Idræts-Forbund og lektor ved Institut for Idræt, Else Trangbæk. Disse personer udgjorde også styregruppen i forbindelse med udarbejdelsen af den første rapport. Styregruppen har fungeret som sparringspartner for undersøgelsens forfatter, adjunkt Ole Skjerk, Institut for Idræt. Desuden har Gentofte kommunes fritidsafdeling bistået med fremskaffelse af oplysninger og materiale om idrætten i kommunen. 1.1 Formål Baggrunden for rapporten er i lighed med den første rapport Kultur- og Fritidsudvalgets visioner for fritids- og idrætsområdet i Gentofte kommune: Alle borgere, uanset alder, skal have mulighed for at deltage aktivt i et varieret fritidsliv, hvor der er indflydelse på aktivitetsmulighederne, og hvor initiativtagerne i dialog med kommunen til stadighed søger at tilpasse rammer og muligheder efter efterspørgslen. 1 1 Fra Gentofte Kommune, Budgetmappe II, Kultur- og Fritidsudvalget (pkt. 7) , afsnit B, s 50. Her hentet fra Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002, Sammenfatning, s 5. 5

7 Kapitel 1 Disse visioner ligger til grund for rapportens formål, som i lighed med rapport nummer 1 er at: 1. Undersøgelsen skal indgå som en del af det politiske beslutningsgrundlag vedrørende investeringer i nuværende og fremtidige idrætsanlæg. 2. Undersøgelsen skal medvirke til at styrke dialogen i kommunen om fremtidens idrætsfaciliteter. 3. Undersøgelsen skal medvirke til, at der skabes et udgangspunkt for en fremtidig strategi for udviklingen af idrætsområdet i Gentofte Kommune. Hertil kommer et nyt punkt, som indgår i denne undersøgelses formål: 4. Undersøgelsen skal identificere elementer og problemstillinger, som kan indgå i formuleringen af en idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte Kommune. Denne politik skal ses i sammenhæng med den børne- og ungepolitik, som aktuelt er ved at blive udviklet i kommunen. I rapporten Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002 blev idrætsfaciliteternes status i hele kommunen beskrevet, ligesom der blev givet en generel beskrivelse af skolevæsen, foreningsliv, befolkningsudvikling samt den kommunale politik på kultur- og fritidsområdet. Disse elementer vil derfor ikke blive gjort til genstand for grundig behandling i denne rapport. Hvad angår målsætning nr. 2 at medvirke til at styrke dialogen, har det vist sig, at idrætten i de fleste af de undersøgte områder allerede har haft lokale samarbejdsorganer. Derfor er denne dimension ikke vægtet så højt i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport. Fokus i rapporten vil være at komme med bud på elementer, der kan indgå i en idrætspolitik og i en strategi for udvikling af idrætsfaciliteterne i Gentofte Kommune. Rapporten er orienteret mod idrættens indhold, organisering og betydning i de undersøgte områder, og man må sige, at hvor den første rapport i nogen grad så idrætten fra kommunens/fritidsafdelingens perspektiv, er perspektivet i denne rapport i højere grad idrættens/brugernes perspektiv. 1.2 Rapportens opbygning Kapitel 2 giver et kort resumé af de anbefalinger, som rapporten Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002 indeholdt, og en vurdering af i hvilket omfang anbefalingerne er ført ud i livet pr. november Rapportens kapitel 3 er en gennemgang af de metoder, som er anvendt i udarbejdelsen og materialeindsamlingen, herunder den opdeling af kommunen, som er foretaget i denne rapport. Kapitel 4 behandler de teoretiske vinkler som er lagt på materialet, og kapitel 5 belyser centrale forhold i Gentofte, som har betydning for udviklingen af idrætten i 6

8 Indledning kommunen. Kapitel 6 behandler den kommunale administration af idrætten i kommunen. Kapitel 7 er en mere detaljeret gennemgang af de dele af kommunen, som er belyst i denne rapport, mens der i kapitel 8 vil blive givet et bud på elementer som kan indgå i en idræts- og bevægelsespolitik for Gentofte kommune. 7

9 Kapitel 2 Resumé af anbefalingerne i rapporten Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002 Rapporten Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002 indeholdt en række anbefalinger for den fremtidige udvikling af idrætsfaciliteterne i Gentofte kommune. Disse anbefalinger vil i det følgende kort blive gennemgået, og det vil blive kommenteret hvordan status er i dag, november 2003, i forhold til anbefalingerne. Anbefalingerne rettede sig dels mod administrative forhold i Fritidsafdelingen, og dels var der konkrete forslag til udvikling eller nybyggeri af idrætsanlæg. 2.1 Administrative anbefalinger Her var den centrale anbefaling, at Fritidsafdelingen udarbejder et stamskema til brug ved optælling og ajourføring af kommunens idrætsfaciliteter. Her udover blev det anbefalet, at man skulle undersøge mulighederne for samarbejde på tværs af kommunegrænser, ikke mindst i forbindelse med planer om at etablere større idrætsanlæg. Endelig foreslog man, at aktivitetsbehovet i det såkaldte område 4, Vangedeområdet, blev undersøgt. Opfølgning < Der er udarbejdet et stamskema for hvert anlæg. Skemaet sendes hvert år til klubberne til revision og eventuelle kommentarer. < Gentofte kommune har ikke undersøgt mulighederne for samarbejde på tværs af kommunegrænser. Gladsaxe kommune foreslog på Foreningen af Kommuner i Københavns Amts (FKKA) Kultur- og Fritidskonference november 2003, at man skulle udvikle en fælles registreringsform for idrætsanlæg, hvilket ville kunne lette arbejdet med at etablere anlæg på tværs af kommunegrænser. Forslaget er sendt til drøftelse i FKKAs bestyrelse. < Vangedeområdet er behandlet i denne rapport nummer Facilitetsmæssige anbefalinger Generelt for kommunen anbefalede man: < En ombygning af de ældre anlæg i kommunen, dels for at opdatere dem og dels for at kunne reducere fremtidige drifts- og renoveringsudgifter. 8

10 Resumé < At der i de kommende år opføres en indendørs facilitet, som minimum kan rumme en indendørs tennisbane. < At der på længere sigt opføres en opvisningshal med en tilskuerkapacitet på op til 2000 personer. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med nabokommuner. < At man begynder at omlægge skolernes udendørsbaner til kunstgræsbaner. Gentofte Stadion For området ved Gentofte Stadion anbefalede man overordnet: < At der bliver afsat midler til at udarbejde en helhedsplan for stadionområdet, og at brugerne gennem en dialogproces bliver involverede i dette arbejde. < At man undersøger mulighederne for alternative finansieringsmodeller i forbindelse med udviklingen af stadionområdet. Her blev blandt andet peget på partnerskaber mellem erhvervsliv, kommune og foreninger. < At man i udviklingsplanen tager højde for, at der bliver rum både til den organiserede og den selvorganiserede idræt på stadion. De konkrete forslag til udvikling af stadionområdet var: < Forskønnelse og optimering af skaterområdet < Etablering af rulleskøjteramper < Etablering af materialerum < Etablering af multibane < Etablering af mindre faciliteter til selvorganiseret brug. Her blev blandt andet foreslået klatrevæg, basketkurve og kondisti. < Udvikling af Jægersborg Boldklubs klubhusprojekt, hvori der skulle indgå en aktivitetssal. < Etablering af en isbane < Udvikling af opvisningsbanen. Her blev blandt andet foreslået, at banen blev vendt 90 0, hvilket ville give mulighed for at opnå en tilskuerkapacitet på Desuden at man opfører en opvisningshal med plads til tilskuere. < Etablering af sportshotel, mødefaciliteter, klublokaler og mindre aktivitetsrum. Disse forslag indebærer, at løbebanen omkring stadion nedlægges. Som erstatning foreslår man at der anlægges en 100 m tartanbane. Opfølgning For området ved Gentofte Stadion har man med udarbejdelsen af Helhedsplan Gentofte Sportspark, som er udkommet i oktober 2003, taget det første skridt i retning af at realisere udviklingsplanen for området. Forslagene i planen er udviklet som et samarbejde mellem brugerrepræsentanter, repræsentanter for Fritidsafdelingen og NIRAS-konsulenterne. I det forslag, som ligger i planen, er en række af anbefalingerne indarbejdet, og hvis det foreslåede projekt skal realiseres fuldt ud, er de samlede udgifter anslået til 226 mill. kr. Det foreslås, at projektet gennemføres over en 7-årig periode ( ), og at det finansieres af Gentofte kommune. 9

11 Kapitel 2 Driften skal finansieres via lejeindtægter, forpagtningsafgifter, sponsorindtægter og brugerbetaling, mens aktiviteterne finansieres af de enkelte udførende aktører. Skovshovedområdet For Skovshovedområdet var de overordnede anbefalinger: < At dialogprocessen bliver videreført, så man kan etablere et egentligt brugernetværk i området. < At der udarbejdes en helhedsplan for Charlottenlund Strandpark og Charlottenlund Fort, så området bliver attraktivt for selvorganiserede idrætsudøvere. < At der udarbejdes en helhedsplan for Skovshoved havn, ikke mindst med henblik på at løse de store kapacitetsproblemer, som klubberne på havnen aktuelt har. < At der udarbejdes en udviklingsplan for skolegårdene på Skovshoved Skole og Skovgårdsskolen i samarbejde med skolernes elever. < At der med udgangspunkt i en dialog mellem de forskellige brugergrupper i området igangsættes initiativer, så de nuværende faciliteter kan udnyttes bedst muligt. De konkrete forslag for Skovshovedområdet var: < Etablering af en indendørs facilitet i området, som minimum kan rumme en indendørs tennisbane. I Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002 foreslog man, at faciliteten enten bliver anlagt i forlængelse af den nuværende tennishal på Krøyersvej eller på Teglværksgrunden, Melchiorsvej, der ejes af kommunen og i øjeblikket benyttes af Byggeteknisk Forvaltning. Teglværksgrundens centrale placering i lokalområdet og muligheden for et samarbejde med projektet Den Gode Familietilværelse taler for at vælge denne løsning. 2 < At der etableres nye foreningsfaciliteter for klubberne på Skovshoved havn, og at bølgebryderen uden for havnen udvides. < At det undersøges om der kan anlægges en kajakpolobane uden for havnebassinet. < At boldbanen på Skovshoved skole omlægges til kunstgræs. < At der anlægges nye atletikfaciliteter på Skovshoved skole < At skolegårdene på Skovshoved skole og Skovgårdsskolen udvikles i forbindelse med SKUB-processen. Her foreslås blandt andet klatrevægge, boldvægge, multiarena/boldbur, en naturlegeplads og asfaltarealer til rulleskøjter og løbehjul. < At der anlægges en kondisti med lysafmærkning i skoven ved Skovgårdsskolen. < At området bag Det gule Palæ udvikles til et Bevægelses Klart Område i dialog med ejendommens beboere. < At der anlægges to offentlige tennisbaner og en forhindringsbane eller kondisti ved lysningen i Charlottenlund Skov. < At der i forbindelse med en helhedsplan for Charlottenlund Fort etableres en børnecafé med aktivitetsplads, ligesom der kan etableres en forhindringsbane/kondisti omkring voldene på området. 2 Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002, s 65. Grunden kaldes både Teglværksgrunden og Teglgården. 10

12 Resumé < At der i Charlottenlund Strandpark opsættes basketkurve og beachvolley-net samt etableres en multibane på græsplanen foran Charlottenlund Søbad. Opfølgning Med hensyn til bygning af en større indendørs idrætsfacilitet afventer man foreløbig resultatet af fasen med forslag fra borgerne om den fremtidige anvendelse af Teglværksgrunden, som løber indtil april Herefter forventer man at kunne vedtage en lokalplan i løbet af Kommunen har bevilget 3,2 mill. kr. til at lægge kunstgræs på en grusbane på Skovshoved Idrætsforenings areal. Projektet blev præsenteret for de kommende brugere, herunder Skovshoved Skole, på et møde 11. september 2003, og banen blev indviet 31/ For Skovshoved havns vedkommende har man i foråret 2003 færdigrenoveret Sandslottet, som er en bygning, der rummer faciliteter til klubberne på havnen. Desuden har man iværksat en undersøgelse af problemerne med uroligt vand i havnen. 5 Derudover har man på Skovshoved havn i løbet af 2003 påbegyndt en dialog mellem forvaltning og klubber for at afklare behov for udbygning og renovering af klubfaciliteter. Man forventer at kunne fremlægge en skitse til forslag samt at påbegynde projektering i løbet af I Skovshovedområdet er der udviklet et netværk omkring Teglgårdsgrunden, Teglgårdsnettet. Netværket omfatter skoler, foreninger samt projektet Den gode Familietilværelse. Dette netværk vil i løbet af foråret 2004 udarbejde et forslag til den fremtidige anvendelse af Teglgårdsgrunden. Anbefalingerne om udvikling af de grønne områder er overdraget til Parkafdelingen, mens SKUB har fået overdraget anbefalingerne om udvikling af skolegårde og skolernes udendørs arealer. Anbefalingerne i rapport nr. 1 har således i en lang række tilfælde udmøntet sig i konkrete handlinger i forhold til de to behandlede områder. 3 Møde i Kommunalbestyrelsen 25/ Oplyst på Kultur- og fritidsudvalgets møde 15/ Informationsbrev fra Havnebestyrelsen nr. 2, november Kan ses på 11

13 Kapitel 3 Metoder 3.1 Opdeling af kommunen I rapport nr. 1 blev området omkring Gentofte Stadion og den nordøstlige del af kommunen behandlet. I denne rapport er kommunen også delt ind efter geografiske principper, så de resterende dele af kommunen bliver undersøgt. Derudover er to aktivitetsområder behandlet særskilt. Opdelingen af kommunen er sket i samarbejde med Gentofte Kommunes Fritidsafdeling. Hovedprincippet har været at tage udgangspunkt i de store, lokale idrætsanlæg, og det har ført til opdeling i fire områder. Hertil kommer at ridesporten har fået sit eget afsnit ligesom de ældres idrætsaktiviteter er trukket ud til selvstændig behandling. Opdelingen er: 1. Vangedeområdet: Omfatter den del af kommunen, som ligger vest for Lyngbyvejen. Området indeholder 3 skoledistrikter Bakkegård, Munkegård og en del af Dyssegård-distriktet. 2. Kildeskovshallen: Omfatter den idræt som foregår i og omkring Kildeskovshallen herunder Gentofte skoledistrikt. 3. Maglegårdsområdet: Omfatter Maglegårdshallen, Maglegårdsskolen og HIKområdet. Det svarer til skoledistrikterne Maglegård og Tranegård samt en del af skoledistriktet Dyssegård. 4. Hellerup havn: Omfatter den idræt, som er placeret i forbindelse med havneområdet samt skoledistriktet Hellerup. 5. Ridesporten: Her er taget udgangspunkt i aktiviteten i stedet for et lokalområde. Dog finder størstedelen af rideaktiviteterne sted i den nordlige del af kommunen. 6. Endelig er ældreidrætten et særligt område, som også vil blive diskuteret i denne rapport. Ældreidrætten omfatter mange organisationsformer og mange former for idræt, og er derfor vanskelig at placere i det generelle idrætsbillede i kommunen. Der vil i denne rapport kun blive givet nogle skitser til en beskrivelse af ældreidrætten ligesom der vil blive givet nogle anbefalinger til arbejdet med at udvikle ældreidrætten fremover. 3.2 Indsamling af information Idræt er et område, som bygger på menneskers levende engagement og konkrete aktiviteter. Derfor er en del af materialet til denne rapport indsamlet ved interviews og samtaler med folk, som er involveret i idrætten i kommunen på forskellig vis. 12

14 Kapitel 3 Men samtidig er idrætten også et område, som kræver store administrative og økonomiske ressourcer, så der er derfor også indsamlet kvantitative data, som belyser idrætsdeltagelsens form og omfang samt informationer, der belyser administrationen af idrætten i Gentofte. De forskellige metoder vil blive kort beskrevet i det følgende: Interviews En del af det materiale, som denne rapport bygger på, er indsamlet via interviews med 16 personer som har centrale poster inden for forskellige dele af idrætten og den kommunale forvaltning af idrætten i kommunen. 6 Dialogmøder og andre møder Der er afholdt dialogmøder 7 i Vangede, i Kildeskovshallen, i Maglegårdshallen og med rideklubberne. Endelig har rapportens forfatter deltaget i et møde i Havnerådet i Hellerup havn og i et møde 1/ på Dyssegårdsskolen, hvor repræsentanter fra skolen, GFO'en, B 1903 og kommunen diskuterede muligheder for at renovere skolens udearealer. Dialogmødernes formål har, udover at indsamle informationer gennem samtaler med de inviterede folk fra idrætsforeninger, skoler og andre institutioner i lokalområdet, været at tage det første skridt til at udvikle lokale netværk omkring idrætten. Dette vil blive uddybet lidt senere. Spørgeskemaer I forbindelse med dialogmøderne er der udsendt spørgeskemaer til de inviterede foreninger; men svarprocenten har været lav under 50 %; dog har de afleverede spørgeskemaer givet et indblik i de problemstillinger, som de enkelte foreninger står i, og de udfordringer, som de anser for centrale. 8 Andre kilder Endelig er der indhentet materiale gennem lokale aviser, gennem foreningernes blade, gennem foldere og andet materiale, som har beskrevet aktiviteter og gennem kommunens udgivelser. Yderligere har internettet været en informationskilde, som har givet en hel del konkrete informationer. Dette gælder både for de kommunale hjemmesider og for idrætsforeningernes hjemmesider. Hertil kommer kortere telefonsamtaler med en række folk i Gentofte samt udveksling af s. Sidst men ikke mindst har Fritidsafdelingen i kommunen været behjælpelig med at fremskaffe materiale. 6 En oversigt over de interviewede personer kan ses bagerst i denne rapport. 7 Formålet med dialogmøderne er beskrevet grundigt i rapport nr. 1, s En oversigt over de foreninger, som har besvaret spørgeskemaer kan ses bagerst i rapporten. 13

15 Metoder Det indsamlede materiale er bearbejdet med henblik på at identificere de problemstillinger, som er centrale i hvert af de 4 behandlede områder samt inden for ridesporten og ældreidrætten. Herefter er disse problemstillinger sammenfattet i et forsøg på at give et samlet overblik og give udgangspunkt for en række anbefalinger for den fremtidige udvikling og organisering af idrætten i Gentofte. Endelig giver rapporten et bud på elementer, som bør diskuteres i forbindelse med udviklingen af en idrætspolitik for kommunen. 3.3 Om dialogmøder og netværksdannelse I lighed med rapporten Idrætsfaciliteter i Gentofte Kommune 2002 har et af formålene med denne rapport været at forsøge at etablere netværk mellem brugerne af idrætsanlæggene i de forskellige lokale områder. For flere af områderne har det været tilfældet, at man allerede på forhånd havde etableret lokale organiseringer. Det gælder Hellerup havn, hvor Havnerådet afholder to årlige møder for idrætsforeningerne i havneområdet ligesom havnen er omfattet af Havnebestyrelsen for Skovshoved og Hellerup Havne, og det gælder Maglegårdsområdet, hvor der er etableret et Brugerråd i Maglegårdshallen. I Kildeskovshallen holder Haludvalget møder, og dette udvalg fungerer i nogen grad som et samarbejdsorgan for Kildeskovshallen. I dette udvalg har man til opgave at varetage fordelingen af de haltimer, som kommunen tildeler idrætten i de kommunale idrætshaller samt i enkelte private idrætshaller. Udvalget har derfor også medlemmer, som ikke er tilknyttet Kildeskovshallen. Fritidsafdelingen arbejder på at etablere brugerråd på hver enkelt skole, hvor brugerrådene skal løse problemerne omkring fritidsbrugernes adgang til skolens faciliteter. Indtil nu er der etableret brugerråd på Gentofte Skole, Skovshoved Skole, Hellerup Skole samt det nævnte Brugerråd, som er tilknyttet Maglegårdshallen. I Vangede har man ingen hverken formel eller uformel organisering af idrætten i området. På dialogmødet i dette område enedes deltagerne om i fællesskab at henvende sig til Fritidsafdelingen for at argumentere for, at det planlagte byggeri af en hal ved Bakkegårdsskolen burde udmønte sig i en hel hal, altså en hal i håndboldstørrelse. I dette område gav dialogmødet stødet til et samarbejde omkring idrætten, som både involverer idrætsforeninger, ældreidræt og skolen. Og samarbejdet er fortsat i den videre diskussion om hallens udformning på en række planlægningsmøder, som er afholdt af SKUB og Fritidsafdelingen i efteråret For ridesportens vedkommende er der ingen netværksdannelse blandt klubberne. Sportsrideklubben har dog en vis samlende funktion, idet den afholder konkurrencer for ryttere fra alle rideklubber i Danmark. Mange af de aktive i ridesporten er derfor både medlem af deres egen rideklub og af Sportsrideklubben. Desuden er det en 14

16 Kapitel 3 udbredt praksis, at foreningerne i kommunen koordinerer afholdelse af stævner, ligesom de sædvanligvis deltager i stævner i de andre foreninger. For ældreidrættens vedkommende er den præget af en lang række forskellige udbydere både inden for det offentlige, det private og det foreningsbaserede område. Her kunne man forestille sig et højere niveau af koordinering. Der har ikke i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport været afholdt et særligt dialogmøde for ældreidrætten. Derimod er flere repræsentanter for ældreområdet blevet interviewet, ligesom repræsentanter for ældreidrætten har været inviteret til dialogmøderne i lokalområderne. Generelt er idrætten i Gentofte forholdsvis velorganiseret på tværs af foreningerne, og det ser ikke ud til bortset fra Vangedeområdet at dialogmøderne, som er afholdt i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport, har kunnet medvirke til at opbygge bredere idrætsnetværk, som også omfatter andre interessenter end idrætsforeningerne. Inden de enkelte områder bliver behandlet grundigere med henblik på at identificere problemer, muligheder og ressourcer, vil der i det følgende blive præsenteret nogle mere overordnede teoretiske perspektiver på idrættens opkomst og udvikling. Dette gøres i håbet om, at det dels kan give inspiration til at se på idrætten i Gentofte Kommune med friske øjne og dels kan give et fingerpeg om, hvor idrætten er på vej hen. 15

17 Kapitel 4 Teoretiske perspektiver I dette kapitel vil to teoretiske perspektiver blive præsenteret: Dels et historisk orienteret blik på forholdet mellem idrætten og byen, og dels en diskussion af foreningsbegrebet, som har konsekvenser for mulighederne for at skabe netværk inden for idrætten. 4.1 Reurbanisering af idrætten Organiseret idræt i den form, vi kender det i dag, har sine rødder i slutningen af tallet, hvor idrætsformer, -organisationer og -anlæg i høj grad blev udviklet i takt med udviklingen af byerne. Der er således en snæver sammenhæng mellem byudvikling, industrialisering og udviklingen af den moderne idræt. Den tidlige idræt udviklede sig dels fra mere oprindelige aktiviteter, knyttet til fester og fejringer på landet og dels fra mere moderne aktiviteter, knyttet til industrialiseringen, som blev omsat til en idrætsmæssig praksis. Idrætsgrene, som er udsprunget af gamle aktiviteter er f. eks jagt- og rideidrætter, mens cykel- og motorsport er karakteristiske eksempler på den sidstnævnte idrætstype. Endelig finder man også idrætsgrene, som er kommet til fra cirkus- og underholdningsverdenen, som brydning, akrobatik og keglespil. Den moderne idræt udvikler sig i højere grad i forlængelse af fritids/ferie/underholdningsindustrien, samt med inspiration fra massemedier. I 1800-tallet måtte idrætten tilpasse sig de fysiske rum og begrænsninger, som byerne rummede, og man afholdt en række aktiviteter på gader og veje, eller på pladser, der som udgangspunkt var beregnet til ikke-idrætsmæssige formål. Eksempelvis afholdt man i København gang- og løbekonkurrencer i gaderne, ligesom Fælledparken, som var militært område, og militærets eksercerplads foran Rosenborg Slot blev benyttet til en række idrætsaktiviteter. Desuden var idrætten knyttet til andre forlystelsesformer. Igennem 1880-erne var Tivoli og andre forlystelsessteder og værtshuse centrum for idrætsaktiviteter; blandt andet løb, cykelløb og brydning; og i 1888 blev den store Nationale Idrætsfest afholdt i Tivoli i forbindelse med den store industriudstilling på Rådhuspladsen. Men i takt med at idrætten begyndte at udvikle mere selvstændige træk gennem den proces, der sædvanligvis kaldes sportificering, opstod behovet for selvstændige arenaer til idræt. Disse blev bygget af private, af idrætsforeninger, af de offentlige myndigheder og 16

18 Teoretiske perspektiver endelig blev idræt en mere etableret del af skolernes fagkreds fra omkring år 1900, hvilket betød, at mange skoler efterhånden fik etableret idrætspladser og gymnastiksale. Gennem det 20. århundrede kan man iagttage en stadig vækst i såvel antal som omfang af idrætsanlæg. Dette er sket dels fordi antallet af idrætsudøvere har været stigende gennem hele perioden, dels fordi kravene til de enkelte anlæg er blevet stadig mere specificerede og endelig fordi stadig flere idrætsgrene er kommet på programmet. Idrætten har gennemløbet en proces, hvor den i begyndelsen måtte tilpasse sig byens rum, hvorefter man i højere og højere grad tilpassede dele af byens rum til idrætten. Dermed blev sammenhængen mellem byen og idrætten i nogen grad skåret over. Byens opgave ændrede sig fra at lægge rum til idrætten til at sørge for idrætsfaciliteter. Hermed var forvaltningen af idrætten flyttet fra politi (overholdelse af politivedtægt) til politik (fordeling af ressourcer). Og den helt dominerende vinkel på den offentlige støtte til idræt i Danmark har været tilvejebringelsen af faciliteter. 9 Idrættens udvikling gennem det 20. århundrede har da også været tæt knyttet til en øget adgang til faciliteter. Udviklingen er dels præget af sportificeringen, hvor fokuseringen på det genkendelige og det regelmæssige i idrætsarenaernes udformning har været i centrum, og dels af at organiseringen af idrætten i Danmark har været knyttet til foreninger, som har varetaget dyrkelsen af konkrete og afgrænsede idrætsgrene. De enkelte idrætsforeninger har haft som mål at sikre gode faciliteter for deres særlige idrætsgren, eksempelvis håndbold eller fodbold, snarere end at skabe gode generelle betingelser for bevægelse i byens rum. Denne måde at betragte udbuddet af idrætsfaciliteter på er gennem de seneste år i stigende grad blevet udfordret af udviklingen. Dels har den øgede idrætsdeltagelse skabt behov for stadig flere idrætsanlæg, og dels har den ikke-organiserede idrætsdeltagelse været i stærk vækst gennem de seneste 30 år. Det har betydet, at det har været svært at skaffe plads til de stadig flere idrætsfaciliteter i byerne, og samtidig er ønsket om at integrere bevægelsesmuligheder i det generelle byrum vokset. Endelig har det stadig mere nuancerede idrætsmønster skabt nye udfordringer til de etablerede idrætsanlæg, som har skullet rumme flere og flere idrætstyper. Disse udfordringer gør, at fremtidens idrætsudvikling ikke kun kan ses ud fra en fortsat sportificeringsvinkel altså et behov for stadig flere idrætsfaciliteter, som er rettet mod at opfylde en eller nogle få specialiserede idrætsgrenes behov men at 9 Se Bjarne Ibsen og Laila Ottesen: Forsamles og forenes om idræt, Lokale og Anlægsfondens Skriftrække 5, 2000, s

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!!

Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune. Det forpligter jo!! Beretningen 2010 fra SIG, Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte kommune Det forpligter jo!! Når man nu som Gentofte kommune, har fået så fine titler som, Årets Idrætskommune 2009 Breddeidrætskommune

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet

Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Fremtidens idræt Konference: Sundere mad i idrætslivet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Henrik H. Brandt, Nørrebrohallen, Kbh. den 30. januar 2013 Menukort Forret: Pommes fritten som

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital

Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Hvad gør ny vin ved gamle flasker? Foreningsudvikling og social kapital Oplæg ved konferencen Ny vin på gamle flasker Torsdag den 2. maj 2013 på Syddansk Universitet (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010

Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø Kommune. 2006-2010 Indledning Morsø Kommunalbestyrelsen godkendte d. 11. juni 2001 et forslag til udbygningsplan for fritidsfaciliteter i Morsø kommune for

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj

RAPPORT. vedrørende. Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj RAPPORT vedrørende Spørgeskemaundersøgelse om Multihuset i Hjortshøj Version: 1.0 Dato: 2-6-2014 Udfærdiget af: Peter Kiilerich, Arbejdsgruppen omkring Multihuset i Hjortshøj Resumé Arbejdsgruppen omkring

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl.

Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl. Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl. 18.15-18.30 Basistræning ved Anders Kilen Kl. 18.30-18.40

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel?

Lokalsamfund og deltagelse. Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Lokalsamfund og deltagelse Hvad gør en forskel og hvordan kan I gøre en forskel? Disposition Baggrund hvorfor er det vigtigt med fokus på lokalsamfund og deltagelse Hvad er det spørgsmålet så til forskning

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere