qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT"

Transkript

1 qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoalor: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

2 l(arrbibatubbanm else i bi or,rcbi c i r,rslr telcrilr. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan man nu tilbyde en ny tvarfaglig uddannelse i biomedicinsk teknik (cand. scient. med. ). studiet gennemfores i samarbejde med lngeniorskolen iarhus, Skejby Sygehus og Den Danske Perfusionist Skole. M6lgruppen for uddannelsen er diplomingeniorer (B.Sc.) uddannet inden for retningsomr6det elektronik- og datateknik med medicinstudiet (Bachelor i medicin). Desuden kan perfusionister, der har best6et den 2 rige perfusionistuddannelse, soge uddannelsen. Der vil blive tilbudt suppleringskurser ved Arhus Universitet og lngeniorhoi' skolen i fag der sksnnes nodvendig for at kunne folge studiet. Perfusionigterne med en ingeniormassig baggrung eller anden bachelor grad kan starte direkte pa uddannelsen. Studiet er 2-Arigt og veksler mellem forelasninger, laboratoriegvelser, projektopgaver samt klinisk praktik. Undervisningen i de forskellige fagomrader er fordelt som folger: Dct Stmohebsvtberokabell ge f ^kul' tel, Alrhus Vniversft& Cytologi, almen histologi, makroskopisk anatomi, fysiologi og patologi for ingeniorer samt biostatestik, videnskabsteori og forskningsmetodik for bade ingenisrer og medicinere. Slcelbq Sqgehvs. Arhus Vrdvcrsitashospital: Klinisk praktik pa folgende afdelinger: Kardiologisk afd. B, Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, lntensiv afd. l, Rontgenafdelingen, MR-centret og lnstitut for Eksperimentel Klinisk Forskning. Defi Dar,rske Pgrfusfo,nlst Skole, Sfreibq Sqgehus: Medicinsk billeddannelse samt korte, kliniske enkeltfagskurser i bl.a. klinisk kemi, hamatologi, hjertekirurgi, mikrobiologi, bakteriologi, immunsystemet, sterilisation, hygiejne, farmakologi, elektrokardiografi, kateterisation, anastesi mm. Kandidaterne vil isar vare kvalificerede til forsknings- og udviklingsstillinger i sundhedsvasenet og i den del af erhvervslivet, der er beskaftiget med udvikling, produktion, markedsforing og salg af medicoteknisk udstyr. BestAet kandidateksamen giver automatisk adgang til sogning om optagelse pa et Ph.D.-studium. Yderligere oplysninger kan f6es hos: Forstander Hans Nygaard Tlf.: Fax: lngenirrilrrptoler i Arhusl Matematik, datamatik, medicoteknik og signalanalyse for medici nere samt biofysik, biomedicinsk signalanalyse og biomekanikfor bade ingeniorer og medicinere. Hertil kommer et antal valgfrie fag inden for lt-omradet.

3 Ja, man larer og horer meget nar man sidder pa skolebanken. Her folger et par guldkorn vi fik med fra PV-kurset i borneperfusion i Kobenhavn i november: c C c Dyb hypertermi, ensvarmet opvagning. Fattigmands CO = diureserne Et simpelt barn med ASD, VSD og antigrad cardioplegi. Fynboerne og jyderne boede pa hotel og vi gik langs soerne til RH. Det var bidende koldt og regnvejr, men Helle og Louise blev helt nostalgiske da de mindedes da de boede i hovedstaden for mange ar siden. Helle syntes alt var som da hun boede der for 20 6r siden. Godt nok viste jeg at Louise ikke var 29 6r mere, men at RH lignede sa ud som da hun boede i Ksbenhavn i '21. Godt giet Louise - du holder dig fantastisk godt!!! Hold 3 er nu fardige pa skolen og alle eksamner er indtil nu best6et. 56 mangler bare afgangsprojektet!!! Det er nu ogsi blevet til en meget stor mundfuld for stort set os alle. Jeg kan godt se, at jeg skulle have gjort som en af vore kirurger sagde, nemlig at have valgt et emne der var under bagatelgransen s6 jeg havde sluppet for at ansoge Den Videnskabsetisk Komit6 om tilladelse samt at vare afhangig af andres hjalp. Det har varetfestligt at deltage i kurserne, undervisningen har varet god og vi har alle haft et godt sammenhold samt larte vore kolleger bedre at kende. Nu vi er ved uddannelser kommer her et indlag fra Pia Hughes. Gor t,arcrr.hal - gpr pofrcfl vlb! Aarhus og Odense Universiter har siden henholdsvis '1997 og 1998 udbudt en kandidatuddannelse til os med de mellemlange sundhedsuddannelser. Undertegnede har fulgt uddannelsen siden 1998, hvorjeg startede direkte p6 kandidatlinien, da perfusionistuddannelsen gav merit til at kunne springe suppleringsuddannelsen over. Det har v ret et fantastisk spandende forlob, som jeg kun kan anbefale andre der tranger til nye udfordringer eller foler at fremtiden for perfusionister er lidt rigelig usikker. Hvis nogen af jer har lyst til at hore narmere, er I velkommen til at kontakte mig pa folgende Med venlig hilsen Pia Hughes, Skejby Sygehus Den sunbhebsfagjige kanbibatr.lbbannclse Aarhus Vnlvet$ta fonnil Kandidatuddannelsen skal gare de fardige kandidater i stand til, pa et videnskabeligt grundlag, at udvikle egne dokumentations- og evalueringsmetoder. Uddannelsen skal give metodologisk og faglig viden inden for biomedicinske, kliniske, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, si de fardige kandidater kan indga i et forskningsmassigt samarbejde med de ovrige faggrupper inden for sundhedssektoren. Kandidaterne skal kunne formidle ny viden inden for deres fagomr6de, bide i undervisningssammenhange og i den generelle indforelse af nye behandlingsmetoder inden for fagomradet.

4 Uddannelsen skal give kandidaterne et grundlag, der gor dem i stand til at vurdere mulige konsekvenser, som indforelse af ny diagnostik og behandling harfor patienterog samfund. Uddannelsen skal gore dem i stand til selvstandigt og kritisk at foretage de nodvendige prioriteter inden for deres fagomr6de. ArtSAtlg;tkrlterler Uddannelsen er et tilbud til alle med en mellemlang videreg6ende sundhedsuddannelse. Ud over sundhedsuddannelsen skal folgende krav vare opfyldt for at kunne blive optaget pa uddannelsen: / bacheloruddannelse fra andre beslagtede kandidatuddannelser inden for sundheds- og naturvidenskabeme / anden uddannelse, derakvivalerer bachelor niveau eller sup pleringsuddannelsen / bestaet 1-Arig suppleringsuddannelse for de mellemlange videreg6ende sundhedsuddannelser ved Odense eller Aarhus Universitet. t/boanr4cleens forlrb Uddannelsen strakker sig over4 semestre svarende til 2 6r. Undervisningen de forste 2 semeslre skal give de studerende forudsatninger for at kunne vurdere hvilke konsekvenser indforelse af ny diagnostik, behandling og rehabilitering har for ptt. I lobet af det forste Ar skal de studerende udarbejde 2 projektrapporter, hvor der foretages en kvalitetsvurdering af udvalgte aktiviteter inden for sundhedsomradet. Det andet kandidatar er halvdelen af tiden afeat til at arbejde med det speciale der skal afslutte uddannelsen. Man kan valge undervisning i enten en biomedicinsk- eller en rehabiliteringslinie. P6 den biomedicinske linie gives undervisning i cellebiologi, klinisk farmakologi og klinisk immunologi. PA rehabiliteringslinien er der et smertemodul, biomekanik og undervisning i rehabilitering. Endelig er der et falles undervisningsforlob i kommunikation og formidling. Optacke Til bade kandidatuddannelse og suppleringsuddannelsen er der ensogningsf rist den 1. april Ansogningsblanket samt materiale om uddannelsen kan fra 1. januar 2000 rekvireres fra uddannelsens sekretatiat: Karen Wolsing Aarhus Universitet Den Sundhedsfaglige Kandidatudd. Vennelyst Boulevard, Bygning Arhus C Tlf.: OO e+nail: lobmullghet,er? De forste kandidater bliver fardige juli 2000, s6 endnu ved ingen pracis, hvor kandidaterne vil finde beskaftigelse! Vi formoder, at vi vil finde personer med cand.scient.san. titlen / p6 hospitalsafd., hvor der er interesse og mulighederfor kvalitetsvurdering / pa afd. og laboratorier, hvor d6r er muligheder for forskning og for at evaluere den behandling, der tilbydes ptt. / som ph.d. studerende pa universitetshospitaler eller pa teoretiske institutter ved universiteterne,/ som undervisere i de teoretiske fag pa uddannelsesinstitutioner for mellemlange videregaende sundhedsuddannelser. De etrlberenbec fu;llge bagg;rur,rb De studerende har en tvarfaglig uddannelsesmeessig baggrund. Der er dominans af de store faggrupper som sy-

5 geplejersker, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter. Men uddannelsen folges ogsa af personer med: bandagist-, diatist-, perfusionist-, kiropraktor- og jordemoderuddannelse. Olrr,trr,ml Da der ertale om en nonnal universitetsuddannelse, er undervisningen gratis. Uddannelsen er et SU-berettiget fuldtidsstudium. SvWlerttpsbbar,rreker I tilknytning til cand.scient.san. uddannelsen er der etableret en 1-6rig suppleringsuddannelse, der skal introducere studerende med en mellemlang videregaende sundhedsuddannelse til en forskningsbaseret uddannel se. 1.,{Al Suppleringsuddannelsen skal vare en indforing i videnskabelig og problemorienteret tankem6de og den skal give grundlaggende kendskab til sundhedsvidenskabelige og de tilgransende videnskabers metoder, sa de studerende efterfolgende kan gennemfore den 2-Arige kandidatuddannelse. tlbbanrebetts fcrbb De fsrste ca 3 mdr. er teoretisk undervisning inden for biomedicinske og sarnfundsmedicinske basalfag. Der er dog ogsa undervisning i nogle kliniske og sundhedsfaglige fag som medicin, kirurgi, psykiatri, laboratoriefag og samfundsmedicin. De efterfslgende e 7 mdr. er afsat til projektarbejde og i denne periode undervises i forskningsmetodologiske fardighedsfag sem statestik, klinisk epidemiologi, indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data. Jeg kan forestille mig at der er blevet drukket adskellige kopper af den sorte bryg ud pa de sene naftetimer, mens der er blevet studeret flittigt samtidig med er deltidsjob som r"- perfusionist. Der er 3'f;"'J.?l#:H? kan bruges til bagefter eller om det er tilbage til det "gamle" job. Si er hovedtemaet pi plads til naste Arsmode i Dansect: flowbqfiarrllllrc owtkfing; arterlelcar'rrllcr! Der er forsat ueekenden den 31. marts til 2. april 2000 p6 KoldkargArden ved Skejby. Husk at reservere weekenden allerede nu. I gar virkelig til at glip af noget, hvis I ikke kommer. Tilmelding vilforeg6 forst i det nye Artusinde. 0lrotstnl Suppleringsuddannelsen er ogs6 et SUberettiget fu ldtidsstudie, og undervisningen er gratis.

6 Amonce: Perfusjonist Ltr (Nkr.: ) - Hjerte-lungeklinikken, thoraxkirurgisk avdeling. 1/1 Stilling Avdelingen utfsrer over 800 inngrep med bruk av hjertejungemaskin, samt assistanser ved svigtende hjertefunksjon i forbindelse med hjertekirurgi. Det vesentlige arbeidsfelt vil ligge innenfor betjening av utstyr for sirkulations- og respirajonsassistanse. Det sskes etter kandidat som er autoriseret perfusjonist eller som har passende bakgrunn for A soke utdanning som for6r til autorisasion. lgndidater med bakgrunn som ingenior i medisinskteknikkforetrekkes. Avdelingen har i dag 6 perfusjoniststillinger. Det mi paregnes 34elt vaktordning. N armerc opplysntngerved sjefperfusjonist: Thore Pedersen, eller avd. Overlege: Jan Svennevig,llf Soknad merkes Sokningsfrist Adresse: Rikshospitalet Personalavdelingen Pilestradet 32 N Oslo Norge Det er dejligt al der er sa mange indlag efterhanden. HAber det fortsatter. Brug "bladet', det gor det sjovere at lase for os alle. Dansect's bestyrelse er ogs6 meget velkommen til at sende nyt ud via Gfiaficrn Meget kan findes p6 internettet, og med hjalp fra min uundvarlige privatsekretar Louise, kommer hermed endnu et norsk indslag: Foreninsen For Nisserr Belgenpelse r,i ril trn juleynpn uten nis,r rn ril'{<ke bow&rvfu;'. azt nisv'r werult-detet nl at spy avl neidlnisvt wn julepgnt nei fil m hrua md&tineres i nissbomwpn nei 6Iblnnbiug au julev,nger og wseelwf Ia kistnndom v nr e Qr i sundom og brn""!<op vn, $r)"nlaap Nissetull Hvorfor har nissen glidd inn som en naturlig del av jula overalt? PA alle kjopesentre er det nisser. Det sikreste du kan gjore er A ha en nisse pa et kjopesenter, pa plakater og kataloger. Da tar du pa en m6te ikke noe standpunkt til det som er julas bu6kap. Denne holdning er absurd. Hva er en nisse? Stygge substitufter som ber oss 6 kjope mer og mer. Sier du

7 til et bam at nissen ikkefindes begynner han/ho 6 grine. Hva slags holdninger er det vi gir barna? Alle vet at nissen or sprgyt, sa hvorfor bombarderes vi av det da? Nissen har ingen ting med jula A gjore. Klarer vi ikke A gi jula et innhold, s6 far vi heller la veere. Fri og bevare meg vel for nissetullet. Nei til nissenl For meg symboliserer den enorme nisse fokuseringen et sykdomstegn. Har vi ingen tro igjen, sa far vi heller ta konse' kvensen av det, men ikke fylle tomrommet med tull og toys. Er livet virkelig sd tomt at vi ma ha nissegubstitutter for A fylle det, er det alvorlig indikatsjon pi at noe er riv ruskende galt. Bli medlem, du ogsa. Et medlemsskap i FFNB er helt gratis! Du kan laste ned medlemskortet ditt, og skive der ut pa din egen skriver! Dersom du vil registrere deg som medlem, eller har kommentarerog synspunktertil siden, kan du sende en mail til: no Froydis Helen Torring Generalsekretar i FFNB. Susanne hos os blev temmelig stodt over denne forening og deres budskab da hun hedder Nissen og er gift med en af slagsen. c' Tra MMMtil Terumo CVS. lfolge aftale med den gamle redacteur, vedlagger jeg heren beskrivelse i korte trak af hvorledes de sidste 6 maneder er forlobet, siden det i 3M blev annonceret at den cardiovasculare division var blevet solgt fra til Terumo Medical. I hele den internationale division gik det de forskellige rygtesmede godt, hver dag sit nye rygte at tage stilling til. Dog var der ikke meget konkret sandhed ide forskellige ting som spredtes, og det var forst da alle blev sammenkaldt i vort tyske hovedkontor for at msde chefen for Terumo, at der blev sat ord pa mange af de andringer som ville komme til at ske. For mit vedkommende betod det enten at jeg kunne blive i 3M, hvor jeg i marts blev udnavnttil salgs-og marketingchef for Dental afdelingen, og at jeg ellers kunne h6be at man ville tilbyde mig et job iterumo. Endelig ijuli blev jeg kontaktet af Sighart Weigs, som var blevet udnavnt til Europaisk chef for Terumo CVS, og de dette job samt arbejdsomrader lod klart mere spandende end det job som jeg havde ved 3M, var tiden kommet for mig til at sige farvel efter 15 spandende Ar, til et pragtfuldt firma, med en super firmakultur og medarbejdere og prove lykken ved Terumo. Min sidste arlcejdsdag ved 3M, var noget vemodig, men farvel blev der sagt med maner, og jeg er stadig stolt af at have arbejdet for 3M, som er et af de firmaer, som i USA konstant bliver rated som et af de mest beundrede af amerikanske firmaer. Min fsrste arbejdsdag hjemme, hvor jeg startede den 16. august, var meget anderledes end sadvanlig, hvor 16 kantinen og hvem skulle man spise frokost $ammen med? Senere kom sd

8 de mere uhindterbare problemer, hvordan Abner man nu dette aftachment og hvorledes er det nu med Excel og nedbrud af PC'en? Terumo lancerede allerede i sommeren 3-4 dages tranings ophold, men desvane 15 disse ophold for jeg var ansat, sa jeg har stadig meget tilgode at lare om at arbejde i en japansk organisation kontra en amerikansk, si det m6 jeg vende tilbage til senere, nar jeg har et bedre bedommelses grundlag. Efter iet stykke tid at have bearbejdet min tyske chef til at indse at et kontor var nodvendigt hvis jeg skulle fungere optimalt, indvilgede han sa smat iat jeg geme mitte se mig omkring, hvilket jeg gjorde meget hurtigt. Flere kontorlokaler i Glostrup, Albertslund og Herlev blev besogt, men det var ikke lige i ojet. Medens jeg sa mig om efter lokaler 16 3M stadig ikke pa den lade side, og 2 m6neder efter salget af Sams/CDl produkteme, frasolgte man sin ortopadiafdeling, hvor jeg i Danmark havde varet chef for Lars Bech, som nu ligeledes var interesseret i kontor og arbejde. Dette havde jeg i et stykke tid diskuteret med John Bojlund fra firmaet X-tron, som jeg 15 ar tidligere havde startet op som service varksted for 3Ms forskellige produkter som Sarns/CDl, elektriske, luftdrevne samt batteri maskiner og sterilisationsmaskiner, og dette resulterede sa i, at flrmaet Hemax Medical blev startet, saledes at Lars Bech kunne begynde at arbejde med forskellige agenturer indenfor sygehusvasenet, hvor han har en utrolig viden og indsigt, samtidig med at dette kunne give husly til Terumo CVS. Derfor sidder jeg idag sammen med gode venner og fonetningsforbindelser fra tidligere, og vi syntes selv at vi pa kort tid har faet skabt os nogle gode rammer for fremtiden. Mln alrcsse c ru og, ftetnovtl Ternno CVS trcy'1ronergab,s-q r5oo val6y rlf: Iax: etnail t6 44vJp,6 4499r henrrk. con (denne vil vare aktiv fra 1. januar) Vi sidder p.t. 6 mennesker p6 kontoret, og vi har en aftale om at tage hinandens telefoner og hjalpe hinanden fremover, s6 selv om en anden tager telefonen, s6 er den go' nok! De 6 personer er John, Thomas og Per, som beskaftiger sig med al elektronisk service, Lars Bech, som salger flere forskellige produkter til OP afdelinger, Gitte Munk, som er sekretar og undertegnede som er Terumo's chef for Norden. Vi regner med i lobet af det nye Ar ofiicielt at kunne indvie de nye lokaler, som er pa 300 m2, og i den forbindelse vil vi selvfolgelig gerne se si mange som muligt af Jer til reception, narmere n6r datoen foreligger. Der er stadig meget travlt og meget at se til, men indtil videre har jeg ikke fortrudt mit brud med 3M, og jeg haber endvidere, at jeg kan fortsatte med at drive forretning pa samme m6de som hidtil. I den forbindelse har det varet mig en glade at hore Terumo's verdenschef Ron De Vore udtale, at man ikke alene har kobt Sarns/CDl fra 3M p6 grund af produkterne, men man har ogsa kobt et stykke firmakultur! Jeg glader mig til at se jer allesammen i det nye Artusinde, s6 hermed et onske til alle lasere samt den "gamle" redacteur om en rigtig gladelig jul, og et spandende og udfordrende nyt6r. Henrik Lasthein Terumo CVS

9 Afd. R KAS Gentofte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Tlf.: e+nail : kbhamt.dk Perfusionsafsnit Aalborg Sygehus Syd Hobrovei Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: ,1ok 2977 e+nail : perfusi l.com T-Perfusion Skejby Sygehus Brenstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.: e-rnail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevard 29 DK Odense G Tlf.: e+nail: perfusion.afdjddouh.dk Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Kobenhavn O Tlf.: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvej 35 DK Varde Tlf.: Perfusionsafd. Privathospitalet H amlet A/S H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: QtaFF.r, Pia Sprogoe T-Perfusion Skejby Sygehus Brendstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.:

10 frnrnalrsce: Terumo CVS Henrik Lasthein com Gambro Susanne Mariegaard com Sorin Biomedica Flemming Aaberg flemmin gaaberq{asorin.d k Polystan Rolf Ulrik Udviklingsafdelingen lledtronic-vicare Henrik Briicker Larsen Vingmed Tom Christensen

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Lægeuddannelsen i Aarhus. Status fra AMM : Hvor er vi nu? Reform af medici

AARHUS UNIVERSITET. Lægeuddannelsen i Aarhus. Status fra AMM : Hvor er vi nu? Reform af medici Lægeuddannelsen i Aarhus Status fra AMM : Hvor er vi nu? Reform af medici Fokus i 2010 for bachelordelen 1. Grundig introduktion til studiet og fremme af god studieteknik, fx Større intro med kliniske

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år)

Medicin og Teknologi. Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Bacheloruddannelse (3 år) Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjertekarsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love der bestemmer, hvordan blodet

Læs mere

Evaluering af tidligt klinisk ophold (TKO) 3. semester bachelor, Medicin. Efterår 2015

Evaluering af tidligt klinisk ophold (TKO) 3. semester bachelor, Medicin. Efterår 2015 Evaluering af tidligt klinisk ophold (TKO) 3. semester bachelor, Medicin Efterår 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelse i matematik didaktik Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Agder Land: Norge Periode: Fra:03.01.12 Til: 30.05.12

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Syddansk Universitet sdu@sdu.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011 Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til 2009 28. juli 2011 Retningslinier for overgangsordning: Studerende der er startet i 2004 på 5,5 års kandidatuddannelse afslutter efter 2005 studieordningeren

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser.

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. fra Laborant AK til Bioanalytiker på: Hospitalslaborantskolen i København Seme Merit i Fagområder/fag Specielle kriterier Supplerende

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Diplomingeniør i Sundhedsteknologi

Diplomingeniør i Sundhedsteknologi Diplomingeniør i Sundhedsteknologi Anette KjeldalLausten, studierektor, Radiograf-, Katastrofe-og Risikomanager samt Bioanalytikeruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol. Bente Besenbacher, studieleder,

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet Studenterundersøgelsen, notat 3 Erhvervsrettethed blandt universitetsstuderende Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet De

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Marts 2011 Aarhus Universitet Vintereksamen 2010/11. Eksamensklager vinter 2010-2011. Medicin tidsforbrug

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Marts 2011 Aarhus Universitet Vintereksamen 2010/11. Eksamensklager vinter 2010-2011. Medicin tidsforbrug Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Marts 2011 Aarhus Universitet Vintereksamen /11 Eksamensklager vinter -2011 Medicin tidsforbrug Eksamen i Almen Medicin SUN-2011-541-290 31. januar 2011? SUN-2011-541-298

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS)

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Overgangsordning fra 2006-bachelorstudieordningen i medicin til 2012- bachelorstudieordningen

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE KANDIDATDAG 24. NOVEMBER 2016 præsen TATION PROGRAM FOR I DAG: 1) Introduktion ved studievejledningen 2) Lektor Hanne Kronborg om Cand.Cur. 3) Studievejledningen om optagelse

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 1: EVA's dokumentundersøgelse

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 1: EVA's dokumentundersøgelse Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 1: EVA's dokumentundersøgelse Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 1: EVA's dokumentundersøgelse

Læs mere

civilingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi

civilingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi civilingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi en uddannelse der udfordrer og forandrer 1 Velkommen til en uddannelse, der forandrer På civilingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DE NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER VED ODENSE UNIVERSITET Indhold: 1. Uddannelsens omfang og forudsætninger 2. Uddannelsernes indhold 3. Generelle eksamensbestemmelser 4. Andre bestemmelser

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Indhold Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark... 2 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU... 3 Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

KANDIDAT ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET KANDIDAT ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 17.15-18.00-3. års studerende Bachelorprojekt Kandidatopbygning Kandidatprogram Speciale Kandidatoptag SU Dimensionering Fremdriftsreform

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere