qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT"

Transkript

1 qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoalor: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

2 l(arrbibatubbanm else i bi or,rcbi c i r,rslr telcrilr. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan man nu tilbyde en ny tvarfaglig uddannelse i biomedicinsk teknik (cand. scient. med. ). studiet gennemfores i samarbejde med lngeniorskolen iarhus, Skejby Sygehus og Den Danske Perfusionist Skole. M6lgruppen for uddannelsen er diplomingeniorer (B.Sc.) uddannet inden for retningsomr6det elektronik- og datateknik med medicinstudiet (Bachelor i medicin). Desuden kan perfusionister, der har best6et den 2 rige perfusionistuddannelse, soge uddannelsen. Der vil blive tilbudt suppleringskurser ved Arhus Universitet og lngeniorhoi' skolen i fag der sksnnes nodvendig for at kunne folge studiet. Perfusionigterne med en ingeniormassig baggrung eller anden bachelor grad kan starte direkte pa uddannelsen. Studiet er 2-Arigt og veksler mellem forelasninger, laboratoriegvelser, projektopgaver samt klinisk praktik. Undervisningen i de forskellige fagomrader er fordelt som folger: Dct Stmohebsvtberokabell ge f ^kul' tel, Alrhus Vniversft& Cytologi, almen histologi, makroskopisk anatomi, fysiologi og patologi for ingeniorer samt biostatestik, videnskabsteori og forskningsmetodik for bade ingenisrer og medicinere. Slcelbq Sqgehvs. Arhus Vrdvcrsitashospital: Klinisk praktik pa folgende afdelinger: Kardiologisk afd. B, Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, lntensiv afd. l, Rontgenafdelingen, MR-centret og lnstitut for Eksperimentel Klinisk Forskning. Defi Dar,rske Pgrfusfo,nlst Skole, Sfreibq Sqgehus: Medicinsk billeddannelse samt korte, kliniske enkeltfagskurser i bl.a. klinisk kemi, hamatologi, hjertekirurgi, mikrobiologi, bakteriologi, immunsystemet, sterilisation, hygiejne, farmakologi, elektrokardiografi, kateterisation, anastesi mm. Kandidaterne vil isar vare kvalificerede til forsknings- og udviklingsstillinger i sundhedsvasenet og i den del af erhvervslivet, der er beskaftiget med udvikling, produktion, markedsforing og salg af medicoteknisk udstyr. BestAet kandidateksamen giver automatisk adgang til sogning om optagelse pa et Ph.D.-studium. Yderligere oplysninger kan f6es hos: Forstander Hans Nygaard Tlf.: Fax: lngenirrilrrptoler i Arhusl Matematik, datamatik, medicoteknik og signalanalyse for medici nere samt biofysik, biomedicinsk signalanalyse og biomekanikfor bade ingeniorer og medicinere. Hertil kommer et antal valgfrie fag inden for lt-omradet.

3 Ja, man larer og horer meget nar man sidder pa skolebanken. Her folger et par guldkorn vi fik med fra PV-kurset i borneperfusion i Kobenhavn i november: c C c Dyb hypertermi, ensvarmet opvagning. Fattigmands CO = diureserne Et simpelt barn med ASD, VSD og antigrad cardioplegi. Fynboerne og jyderne boede pa hotel og vi gik langs soerne til RH. Det var bidende koldt og regnvejr, men Helle og Louise blev helt nostalgiske da de mindedes da de boede i hovedstaden for mange ar siden. Helle syntes alt var som da hun boede der for 20 6r siden. Godt nok viste jeg at Louise ikke var 29 6r mere, men at RH lignede sa ud som da hun boede i Ksbenhavn i '21. Godt giet Louise - du holder dig fantastisk godt!!! Hold 3 er nu fardige pa skolen og alle eksamner er indtil nu best6et. 56 mangler bare afgangsprojektet!!! Det er nu ogsi blevet til en meget stor mundfuld for stort set os alle. Jeg kan godt se, at jeg skulle have gjort som en af vore kirurger sagde, nemlig at have valgt et emne der var under bagatelgransen s6 jeg havde sluppet for at ansoge Den Videnskabsetisk Komit6 om tilladelse samt at vare afhangig af andres hjalp. Det har varetfestligt at deltage i kurserne, undervisningen har varet god og vi har alle haft et godt sammenhold samt larte vore kolleger bedre at kende. Nu vi er ved uddannelser kommer her et indlag fra Pia Hughes. Gor t,arcrr.hal - gpr pofrcfl vlb! Aarhus og Odense Universiter har siden henholdsvis '1997 og 1998 udbudt en kandidatuddannelse til os med de mellemlange sundhedsuddannelser. Undertegnede har fulgt uddannelsen siden 1998, hvorjeg startede direkte p6 kandidatlinien, da perfusionistuddannelsen gav merit til at kunne springe suppleringsuddannelsen over. Det har v ret et fantastisk spandende forlob, som jeg kun kan anbefale andre der tranger til nye udfordringer eller foler at fremtiden for perfusionister er lidt rigelig usikker. Hvis nogen af jer har lyst til at hore narmere, er I velkommen til at kontakte mig pa folgende Med venlig hilsen Pia Hughes, Skejby Sygehus Den sunbhebsfagjige kanbibatr.lbbannclse Aarhus Vnlvet$ta fonnil Kandidatuddannelsen skal gare de fardige kandidater i stand til, pa et videnskabeligt grundlag, at udvikle egne dokumentations- og evalueringsmetoder. Uddannelsen skal give metodologisk og faglig viden inden for biomedicinske, kliniske, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, si de fardige kandidater kan indga i et forskningsmassigt samarbejde med de ovrige faggrupper inden for sundhedssektoren. Kandidaterne skal kunne formidle ny viden inden for deres fagomr6de, bide i undervisningssammenhange og i den generelle indforelse af nye behandlingsmetoder inden for fagomradet.

4 Uddannelsen skal give kandidaterne et grundlag, der gor dem i stand til at vurdere mulige konsekvenser, som indforelse af ny diagnostik og behandling harfor patienterog samfund. Uddannelsen skal gore dem i stand til selvstandigt og kritisk at foretage de nodvendige prioriteter inden for deres fagomr6de. ArtSAtlg;tkrlterler Uddannelsen er et tilbud til alle med en mellemlang videreg6ende sundhedsuddannelse. Ud over sundhedsuddannelsen skal folgende krav vare opfyldt for at kunne blive optaget pa uddannelsen: / bacheloruddannelse fra andre beslagtede kandidatuddannelser inden for sundheds- og naturvidenskabeme / anden uddannelse, derakvivalerer bachelor niveau eller sup pleringsuddannelsen / bestaet 1-Arig suppleringsuddannelse for de mellemlange videreg6ende sundhedsuddannelser ved Odense eller Aarhus Universitet. t/boanr4cleens forlrb Uddannelsen strakker sig over4 semestre svarende til 2 6r. Undervisningen de forste 2 semeslre skal give de studerende forudsatninger for at kunne vurdere hvilke konsekvenser indforelse af ny diagnostik, behandling og rehabilitering har for ptt. I lobet af det forste Ar skal de studerende udarbejde 2 projektrapporter, hvor der foretages en kvalitetsvurdering af udvalgte aktiviteter inden for sundhedsomradet. Det andet kandidatar er halvdelen af tiden afeat til at arbejde med det speciale der skal afslutte uddannelsen. Man kan valge undervisning i enten en biomedicinsk- eller en rehabiliteringslinie. P6 den biomedicinske linie gives undervisning i cellebiologi, klinisk farmakologi og klinisk immunologi. PA rehabiliteringslinien er der et smertemodul, biomekanik og undervisning i rehabilitering. Endelig er der et falles undervisningsforlob i kommunikation og formidling. Optacke Til bade kandidatuddannelse og suppleringsuddannelsen er der ensogningsf rist den 1. april Ansogningsblanket samt materiale om uddannelsen kan fra 1. januar 2000 rekvireres fra uddannelsens sekretatiat: Karen Wolsing Aarhus Universitet Den Sundhedsfaglige Kandidatudd. Vennelyst Boulevard, Bygning Arhus C Tlf.: OO e+nail: lobmullghet,er? De forste kandidater bliver fardige juli 2000, s6 endnu ved ingen pracis, hvor kandidaterne vil finde beskaftigelse! Vi formoder, at vi vil finde personer med cand.scient.san. titlen / p6 hospitalsafd., hvor der er interesse og mulighederfor kvalitetsvurdering / pa afd. og laboratorier, hvor d6r er muligheder for forskning og for at evaluere den behandling, der tilbydes ptt. / som ph.d. studerende pa universitetshospitaler eller pa teoretiske institutter ved universiteterne,/ som undervisere i de teoretiske fag pa uddannelsesinstitutioner for mellemlange videregaende sundhedsuddannelser. De etrlberenbec fu;llge bagg;rur,rb De studerende har en tvarfaglig uddannelsesmeessig baggrund. Der er dominans af de store faggrupper som sy-

5 geplejersker, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter. Men uddannelsen folges ogsa af personer med: bandagist-, diatist-, perfusionist-, kiropraktor- og jordemoderuddannelse. Olrr,trr,ml Da der ertale om en nonnal universitetsuddannelse, er undervisningen gratis. Uddannelsen er et SU-berettiget fuldtidsstudium. SvWlerttpsbbar,rreker I tilknytning til cand.scient.san. uddannelsen er der etableret en 1-6rig suppleringsuddannelse, der skal introducere studerende med en mellemlang videregaende sundhedsuddannelse til en forskningsbaseret uddannel se. 1.,{Al Suppleringsuddannelsen skal vare en indforing i videnskabelig og problemorienteret tankem6de og den skal give grundlaggende kendskab til sundhedsvidenskabelige og de tilgransende videnskabers metoder, sa de studerende efterfolgende kan gennemfore den 2-Arige kandidatuddannelse. tlbbanrebetts fcrbb De fsrste ca 3 mdr. er teoretisk undervisning inden for biomedicinske og sarnfundsmedicinske basalfag. Der er dog ogsa undervisning i nogle kliniske og sundhedsfaglige fag som medicin, kirurgi, psykiatri, laboratoriefag og samfundsmedicin. De efterfslgende e 7 mdr. er afsat til projektarbejde og i denne periode undervises i forskningsmetodologiske fardighedsfag sem statestik, klinisk epidemiologi, indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data. Jeg kan forestille mig at der er blevet drukket adskellige kopper af den sorte bryg ud pa de sene naftetimer, mens der er blevet studeret flittigt samtidig med er deltidsjob som r"- perfusionist. Der er 3'f;"'J.?l#:H? kan bruges til bagefter eller om det er tilbage til det "gamle" job. Si er hovedtemaet pi plads til naste Arsmode i Dansect: flowbqfiarrllllrc owtkfing; arterlelcar'rrllcr! Der er forsat ueekenden den 31. marts til 2. april 2000 p6 KoldkargArden ved Skejby. Husk at reservere weekenden allerede nu. I gar virkelig til at glip af noget, hvis I ikke kommer. Tilmelding vilforeg6 forst i det nye Artusinde. 0lrotstnl Suppleringsuddannelsen er ogs6 et SUberettiget fu ldtidsstudie, og undervisningen er gratis.

6 Amonce: Perfusjonist Ltr (Nkr.: ) - Hjerte-lungeklinikken, thoraxkirurgisk avdeling. 1/1 Stilling Avdelingen utfsrer over 800 inngrep med bruk av hjertejungemaskin, samt assistanser ved svigtende hjertefunksjon i forbindelse med hjertekirurgi. Det vesentlige arbeidsfelt vil ligge innenfor betjening av utstyr for sirkulations- og respirajonsassistanse. Det sskes etter kandidat som er autoriseret perfusjonist eller som har passende bakgrunn for A soke utdanning som for6r til autorisasion. lgndidater med bakgrunn som ingenior i medisinskteknikkforetrekkes. Avdelingen har i dag 6 perfusjoniststillinger. Det mi paregnes 34elt vaktordning. N armerc opplysntngerved sjefperfusjonist: Thore Pedersen, eller avd. Overlege: Jan Svennevig,llf Soknad merkes Sokningsfrist Adresse: Rikshospitalet Personalavdelingen Pilestradet 32 N Oslo Norge Det er dejligt al der er sa mange indlag efterhanden. HAber det fortsatter. Brug "bladet', det gor det sjovere at lase for os alle. Dansect's bestyrelse er ogs6 meget velkommen til at sende nyt ud via Gfiaficrn Meget kan findes p6 internettet, og med hjalp fra min uundvarlige privatsekretar Louise, kommer hermed endnu et norsk indslag: Foreninsen For Nisserr Belgenpelse r,i ril trn juleynpn uten nis,r rn ril'{<ke bow&rvfu;'. azt nisv'r werult-detet nl at spy avl neidlnisvt wn julepgnt nei fil m hrua md&tineres i nissbomwpn nei 6Iblnnbiug au julev,nger og wseelwf Ia kistnndom v nr e Qr i sundom og brn""!<op vn, $r)"nlaap Nissetull Hvorfor har nissen glidd inn som en naturlig del av jula overalt? PA alle kjopesentre er det nisser. Det sikreste du kan gjore er A ha en nisse pa et kjopesenter, pa plakater og kataloger. Da tar du pa en m6te ikke noe standpunkt til det som er julas bu6kap. Denne holdning er absurd. Hva er en nisse? Stygge substitufter som ber oss 6 kjope mer og mer. Sier du

7 til et bam at nissen ikkefindes begynner han/ho 6 grine. Hva slags holdninger er det vi gir barna? Alle vet at nissen or sprgyt, sa hvorfor bombarderes vi av det da? Nissen har ingen ting med jula A gjore. Klarer vi ikke A gi jula et innhold, s6 far vi heller la veere. Fri og bevare meg vel for nissetullet. Nei til nissenl For meg symboliserer den enorme nisse fokuseringen et sykdomstegn. Har vi ingen tro igjen, sa far vi heller ta konse' kvensen av det, men ikke fylle tomrommet med tull og toys. Er livet virkelig sd tomt at vi ma ha nissegubstitutter for A fylle det, er det alvorlig indikatsjon pi at noe er riv ruskende galt. Bli medlem, du ogsa. Et medlemsskap i FFNB er helt gratis! Du kan laste ned medlemskortet ditt, og skive der ut pa din egen skriver! Dersom du vil registrere deg som medlem, eller har kommentarerog synspunktertil siden, kan du sende en mail til: no Froydis Helen Torring Generalsekretar i FFNB. Susanne hos os blev temmelig stodt over denne forening og deres budskab da hun hedder Nissen og er gift med en af slagsen. c' Tra MMMtil Terumo CVS. lfolge aftale med den gamle redacteur, vedlagger jeg heren beskrivelse i korte trak af hvorledes de sidste 6 maneder er forlobet, siden det i 3M blev annonceret at den cardiovasculare division var blevet solgt fra til Terumo Medical. I hele den internationale division gik det de forskellige rygtesmede godt, hver dag sit nye rygte at tage stilling til. Dog var der ikke meget konkret sandhed ide forskellige ting som spredtes, og det var forst da alle blev sammenkaldt i vort tyske hovedkontor for at msde chefen for Terumo, at der blev sat ord pa mange af de andringer som ville komme til at ske. For mit vedkommende betod det enten at jeg kunne blive i 3M, hvor jeg i marts blev udnavnttil salgs-og marketingchef for Dental afdelingen, og at jeg ellers kunne h6be at man ville tilbyde mig et job iterumo. Endelig ijuli blev jeg kontaktet af Sighart Weigs, som var blevet udnavnt til Europaisk chef for Terumo CVS, og de dette job samt arbejdsomrader lod klart mere spandende end det job som jeg havde ved 3M, var tiden kommet for mig til at sige farvel efter 15 spandende Ar, til et pragtfuldt firma, med en super firmakultur og medarbejdere og prove lykken ved Terumo. Min sidste arlcejdsdag ved 3M, var noget vemodig, men farvel blev der sagt med maner, og jeg er stadig stolt af at have arbejdet for 3M, som er et af de firmaer, som i USA konstant bliver rated som et af de mest beundrede af amerikanske firmaer. Min fsrste arbejdsdag hjemme, hvor jeg startede den 16. august, var meget anderledes end sadvanlig, hvor 16 kantinen og hvem skulle man spise frokost $ammen med? Senere kom sd

8 de mere uhindterbare problemer, hvordan Abner man nu dette aftachment og hvorledes er det nu med Excel og nedbrud af PC'en? Terumo lancerede allerede i sommeren 3-4 dages tranings ophold, men desvane 15 disse ophold for jeg var ansat, sa jeg har stadig meget tilgode at lare om at arbejde i en japansk organisation kontra en amerikansk, si det m6 jeg vende tilbage til senere, nar jeg har et bedre bedommelses grundlag. Efter iet stykke tid at have bearbejdet min tyske chef til at indse at et kontor var nodvendigt hvis jeg skulle fungere optimalt, indvilgede han sa smat iat jeg geme mitte se mig omkring, hvilket jeg gjorde meget hurtigt. Flere kontorlokaler i Glostrup, Albertslund og Herlev blev besogt, men det var ikke lige i ojet. Medens jeg sa mig om efter lokaler 16 3M stadig ikke pa den lade side, og 2 m6neder efter salget af Sams/CDl produkteme, frasolgte man sin ortopadiafdeling, hvor jeg i Danmark havde varet chef for Lars Bech, som nu ligeledes var interesseret i kontor og arbejde. Dette havde jeg i et stykke tid diskuteret med John Bojlund fra firmaet X-tron, som jeg 15 ar tidligere havde startet op som service varksted for 3Ms forskellige produkter som Sarns/CDl, elektriske, luftdrevne samt batteri maskiner og sterilisationsmaskiner, og dette resulterede sa i, at flrmaet Hemax Medical blev startet, saledes at Lars Bech kunne begynde at arbejde med forskellige agenturer indenfor sygehusvasenet, hvor han har en utrolig viden og indsigt, samtidig med at dette kunne give husly til Terumo CVS. Derfor sidder jeg idag sammen med gode venner og fonetningsforbindelser fra tidligere, og vi syntes selv at vi pa kort tid har faet skabt os nogle gode rammer for fremtiden. Mln alrcsse c ru og, ftetnovtl Ternno CVS trcy'1ronergab,s-q r5oo val6y rlf: Iax: etnail t6 44vJp,6 4499r henrrk. con (denne vil vare aktiv fra 1. januar) Vi sidder p.t. 6 mennesker p6 kontoret, og vi har en aftale om at tage hinandens telefoner og hjalpe hinanden fremover, s6 selv om en anden tager telefonen, s6 er den go' nok! De 6 personer er John, Thomas og Per, som beskaftiger sig med al elektronisk service, Lars Bech, som salger flere forskellige produkter til OP afdelinger, Gitte Munk, som er sekretar og undertegnede som er Terumo's chef for Norden. Vi regner med i lobet af det nye Ar ofiicielt at kunne indvie de nye lokaler, som er pa 300 m2, og i den forbindelse vil vi selvfolgelig gerne se si mange som muligt af Jer til reception, narmere n6r datoen foreligger. Der er stadig meget travlt og meget at se til, men indtil videre har jeg ikke fortrudt mit brud med 3M, og jeg haber endvidere, at jeg kan fortsatte med at drive forretning pa samme m6de som hidtil. I den forbindelse har det varet mig en glade at hore Terumo's verdenschef Ron De Vore udtale, at man ikke alene har kobt Sarns/CDl fra 3M p6 grund af produkterne, men man har ogsa kobt et stykke firmakultur! Jeg glader mig til at se jer allesammen i det nye Artusinde, s6 hermed et onske til alle lasere samt den "gamle" redacteur om en rigtig gladelig jul, og et spandende og udfordrende nyt6r. Henrik Lasthein Terumo CVS

9 Afd. R KAS Gentofte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Tlf.: e+nail : kbhamt.dk Perfusionsafsnit Aalborg Sygehus Syd Hobrovei Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: ,1ok 2977 e+nail : perfusi l.com T-Perfusion Skejby Sygehus Brenstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.: e-rnail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevard 29 DK Odense G Tlf.: e+nail: perfusion.afdjddouh.dk Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Kobenhavn O Tlf.: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvej 35 DK Varde Tlf.: Perfusionsafd. Privathospitalet H amlet A/S H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: QtaFF.r, Pia Sprogoe T-Perfusion Skejby Sygehus Brendstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.:

10 frnrnalrsce: Terumo CVS Henrik Lasthein com Gambro Susanne Mariegaard com Sorin Biomedica Flemming Aaberg flemmin gaaberq{asorin.d k Polystan Rolf Ulrik Udviklingsafdelingen lledtronic-vicare Henrik Briicker Larsen Vingmed Tom Christensen

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

qraffcn NO t 6, Noveraber rooo, f, ir.gang llcualttsrt Pla Sprogpe \lug;ivct af DANSECT

qraffcn NO t 6, Noveraber rooo, f, ir.gang llcualttsrt Pla Sprogpe \lug;ivct af DANSECT qraffcn NO t 6, Noveraber rooo, f, ir.gang llcualttsrt Pla Sprogpe \lug;ivct af DANSECT Sommeren er som regel agurketid inden for journalistemes verden, hvis dette ogsa gor sa er sig galdende indenfor

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

@rrmffipnu. l0t,lmiq$3. iryary. lailalfi0r: h lgq0t. 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet

@rrmffipnu. l0t,lmiq$3. iryary. lailalfi0r: h lgq0t. 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet @rrmffipnu l0t,lmiq$3. iryary lailalfi0r: h lgq0t 2) se for blodning 3) sy bag pa hjertet Annual Prfuion llorlrhop llammmmitlt tlupital hdu iug lrcnhqgl Ptarllll0ll ffiillllult!ron IrilliltilLLI rltllallllt0ndkllln6tni

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET

LTERN TIVER TIL MEDICINSTUDIET V LTERN TIVER TIL V MEDICINSTUDIET sfortegnelse Medicin/lægevidenskab... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Alternativer til Madicin/lægevidenskab Erhvervsakademiuddannelser (2 år)... 4 Ernæringsteknolog... 4

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece

Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Informationspjece Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece Undervisningsministeriet 2001 1 Reform af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Informationspjece 1.udgave, 1. oplag,

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke

på vinger AALBORG Nyuddannet Af Nana Lykke Nyuddannet Af Nana Lykke AALBORG på vinger Det allerførste hold cand.psych. er er nu udklækket fra Aalborg Universitet. Men tro ikke at disse førstefødte skal lære at gå de flyver allerede FOTOS: MICHAEL

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studenterundersøgelsen, notat 2 Universitetsstuderendes tidsforbrug på undervisning, selvstudium og arbejde Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studerende på

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere