qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoal*or: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT"

Transkript

1 qraffcn NO I 4, becembcr t ggg, 4, Lrgang llcoalor: Pia Syrogae tft,srrvd af DANSECT

2 l(arrbibatubbanm else i bi or,rcbi c i r,rslr telcrilr. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan man nu tilbyde en ny tvarfaglig uddannelse i biomedicinsk teknik (cand. scient. med. ). studiet gennemfores i samarbejde med lngeniorskolen iarhus, Skejby Sygehus og Den Danske Perfusionist Skole. M6lgruppen for uddannelsen er diplomingeniorer (B.Sc.) uddannet inden for retningsomr6det elektronik- og datateknik med medicinstudiet (Bachelor i medicin). Desuden kan perfusionister, der har best6et den 2 rige perfusionistuddannelse, soge uddannelsen. Der vil blive tilbudt suppleringskurser ved Arhus Universitet og lngeniorhoi' skolen i fag der sksnnes nodvendig for at kunne folge studiet. Perfusionigterne med en ingeniormassig baggrung eller anden bachelor grad kan starte direkte pa uddannelsen. Studiet er 2-Arigt og veksler mellem forelasninger, laboratoriegvelser, projektopgaver samt klinisk praktik. Undervisningen i de forskellige fagomrader er fordelt som folger: Dct Stmohebsvtberokabell ge f ^kul' tel, Alrhus Vniversft& Cytologi, almen histologi, makroskopisk anatomi, fysiologi og patologi for ingeniorer samt biostatestik, videnskabsteori og forskningsmetodik for bade ingenisrer og medicinere. Slcelbq Sqgehvs. Arhus Vrdvcrsitashospital: Klinisk praktik pa folgende afdelinger: Kardiologisk afd. B, Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, lntensiv afd. l, Rontgenafdelingen, MR-centret og lnstitut for Eksperimentel Klinisk Forskning. Defi Dar,rske Pgrfusfo,nlst Skole, Sfreibq Sqgehus: Medicinsk billeddannelse samt korte, kliniske enkeltfagskurser i bl.a. klinisk kemi, hamatologi, hjertekirurgi, mikrobiologi, bakteriologi, immunsystemet, sterilisation, hygiejne, farmakologi, elektrokardiografi, kateterisation, anastesi mm. Kandidaterne vil isar vare kvalificerede til forsknings- og udviklingsstillinger i sundhedsvasenet og i den del af erhvervslivet, der er beskaftiget med udvikling, produktion, markedsforing og salg af medicoteknisk udstyr. BestAet kandidateksamen giver automatisk adgang til sogning om optagelse pa et Ph.D.-studium. Yderligere oplysninger kan f6es hos: Forstander Hans Nygaard Tlf.: Fax: lngenirrilrrptoler i Arhusl Matematik, datamatik, medicoteknik og signalanalyse for medici nere samt biofysik, biomedicinsk signalanalyse og biomekanikfor bade ingeniorer og medicinere. Hertil kommer et antal valgfrie fag inden for lt-omradet.

3 Ja, man larer og horer meget nar man sidder pa skolebanken. Her folger et par guldkorn vi fik med fra PV-kurset i borneperfusion i Kobenhavn i november: c C c Dyb hypertermi, ensvarmet opvagning. Fattigmands CO = diureserne Et simpelt barn med ASD, VSD og antigrad cardioplegi. Fynboerne og jyderne boede pa hotel og vi gik langs soerne til RH. Det var bidende koldt og regnvejr, men Helle og Louise blev helt nostalgiske da de mindedes da de boede i hovedstaden for mange ar siden. Helle syntes alt var som da hun boede der for 20 6r siden. Godt nok viste jeg at Louise ikke var 29 6r mere, men at RH lignede sa ud som da hun boede i Ksbenhavn i '21. Godt giet Louise - du holder dig fantastisk godt!!! Hold 3 er nu fardige pa skolen og alle eksamner er indtil nu best6et. 56 mangler bare afgangsprojektet!!! Det er nu ogsi blevet til en meget stor mundfuld for stort set os alle. Jeg kan godt se, at jeg skulle have gjort som en af vore kirurger sagde, nemlig at have valgt et emne der var under bagatelgransen s6 jeg havde sluppet for at ansoge Den Videnskabsetisk Komit6 om tilladelse samt at vare afhangig af andres hjalp. Det har varetfestligt at deltage i kurserne, undervisningen har varet god og vi har alle haft et godt sammenhold samt larte vore kolleger bedre at kende. Nu vi er ved uddannelser kommer her et indlag fra Pia Hughes. Gor t,arcrr.hal - gpr pofrcfl vlb! Aarhus og Odense Universiter har siden henholdsvis '1997 og 1998 udbudt en kandidatuddannelse til os med de mellemlange sundhedsuddannelser. Undertegnede har fulgt uddannelsen siden 1998, hvorjeg startede direkte p6 kandidatlinien, da perfusionistuddannelsen gav merit til at kunne springe suppleringsuddannelsen over. Det har v ret et fantastisk spandende forlob, som jeg kun kan anbefale andre der tranger til nye udfordringer eller foler at fremtiden for perfusionister er lidt rigelig usikker. Hvis nogen af jer har lyst til at hore narmere, er I velkommen til at kontakte mig pa folgende Med venlig hilsen Pia Hughes, Skejby Sygehus Den sunbhebsfagjige kanbibatr.lbbannclse Aarhus Vnlvet$ta fonnil Kandidatuddannelsen skal gare de fardige kandidater i stand til, pa et videnskabeligt grundlag, at udvikle egne dokumentations- og evalueringsmetoder. Uddannelsen skal give metodologisk og faglig viden inden for biomedicinske, kliniske, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, si de fardige kandidater kan indga i et forskningsmassigt samarbejde med de ovrige faggrupper inden for sundhedssektoren. Kandidaterne skal kunne formidle ny viden inden for deres fagomr6de, bide i undervisningssammenhange og i den generelle indforelse af nye behandlingsmetoder inden for fagomradet.

4 Uddannelsen skal give kandidaterne et grundlag, der gor dem i stand til at vurdere mulige konsekvenser, som indforelse af ny diagnostik og behandling harfor patienterog samfund. Uddannelsen skal gore dem i stand til selvstandigt og kritisk at foretage de nodvendige prioriteter inden for deres fagomr6de. ArtSAtlg;tkrlterler Uddannelsen er et tilbud til alle med en mellemlang videreg6ende sundhedsuddannelse. Ud over sundhedsuddannelsen skal folgende krav vare opfyldt for at kunne blive optaget pa uddannelsen: / bacheloruddannelse fra andre beslagtede kandidatuddannelser inden for sundheds- og naturvidenskabeme / anden uddannelse, derakvivalerer bachelor niveau eller sup pleringsuddannelsen / bestaet 1-Arig suppleringsuddannelse for de mellemlange videreg6ende sundhedsuddannelser ved Odense eller Aarhus Universitet. t/boanr4cleens forlrb Uddannelsen strakker sig over4 semestre svarende til 2 6r. Undervisningen de forste 2 semeslre skal give de studerende forudsatninger for at kunne vurdere hvilke konsekvenser indforelse af ny diagnostik, behandling og rehabilitering har for ptt. I lobet af det forste Ar skal de studerende udarbejde 2 projektrapporter, hvor der foretages en kvalitetsvurdering af udvalgte aktiviteter inden for sundhedsomradet. Det andet kandidatar er halvdelen af tiden afeat til at arbejde med det speciale der skal afslutte uddannelsen. Man kan valge undervisning i enten en biomedicinsk- eller en rehabiliteringslinie. P6 den biomedicinske linie gives undervisning i cellebiologi, klinisk farmakologi og klinisk immunologi. PA rehabiliteringslinien er der et smertemodul, biomekanik og undervisning i rehabilitering. Endelig er der et falles undervisningsforlob i kommunikation og formidling. Optacke Til bade kandidatuddannelse og suppleringsuddannelsen er der ensogningsf rist den 1. april Ansogningsblanket samt materiale om uddannelsen kan fra 1. januar 2000 rekvireres fra uddannelsens sekretatiat: Karen Wolsing Aarhus Universitet Den Sundhedsfaglige Kandidatudd. Vennelyst Boulevard, Bygning Arhus C Tlf.: OO e+nail: lobmullghet,er? De forste kandidater bliver fardige juli 2000, s6 endnu ved ingen pracis, hvor kandidaterne vil finde beskaftigelse! Vi formoder, at vi vil finde personer med cand.scient.san. titlen / p6 hospitalsafd., hvor der er interesse og mulighederfor kvalitetsvurdering / pa afd. og laboratorier, hvor d6r er muligheder for forskning og for at evaluere den behandling, der tilbydes ptt. / som ph.d. studerende pa universitetshospitaler eller pa teoretiske institutter ved universiteterne,/ som undervisere i de teoretiske fag pa uddannelsesinstitutioner for mellemlange videregaende sundhedsuddannelser. De etrlberenbec fu;llge bagg;rur,rb De studerende har en tvarfaglig uddannelsesmeessig baggrund. Der er dominans af de store faggrupper som sy-

5 geplejersker, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter. Men uddannelsen folges ogsa af personer med: bandagist-, diatist-, perfusionist-, kiropraktor- og jordemoderuddannelse. Olrr,trr,ml Da der ertale om en nonnal universitetsuddannelse, er undervisningen gratis. Uddannelsen er et SU-berettiget fuldtidsstudium. SvWlerttpsbbar,rreker I tilknytning til cand.scient.san. uddannelsen er der etableret en 1-6rig suppleringsuddannelse, der skal introducere studerende med en mellemlang videregaende sundhedsuddannelse til en forskningsbaseret uddannel se. 1.,{Al Suppleringsuddannelsen skal vare en indforing i videnskabelig og problemorienteret tankem6de og den skal give grundlaggende kendskab til sundhedsvidenskabelige og de tilgransende videnskabers metoder, sa de studerende efterfolgende kan gennemfore den 2-Arige kandidatuddannelse. tlbbanrebetts fcrbb De fsrste ca 3 mdr. er teoretisk undervisning inden for biomedicinske og sarnfundsmedicinske basalfag. Der er dog ogsa undervisning i nogle kliniske og sundhedsfaglige fag som medicin, kirurgi, psykiatri, laboratoriefag og samfundsmedicin. De efterfslgende e 7 mdr. er afsat til projektarbejde og i denne periode undervises i forskningsmetodologiske fardighedsfag sem statestik, klinisk epidemiologi, indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data. Jeg kan forestille mig at der er blevet drukket adskellige kopper af den sorte bryg ud pa de sene naftetimer, mens der er blevet studeret flittigt samtidig med er deltidsjob som r"- perfusionist. Der er 3'f;"'J.?l#:H? kan bruges til bagefter eller om det er tilbage til det "gamle" job. Si er hovedtemaet pi plads til naste Arsmode i Dansect: flowbqfiarrllllrc owtkfing; arterlelcar'rrllcr! Der er forsat ueekenden den 31. marts til 2. april 2000 p6 KoldkargArden ved Skejby. Husk at reservere weekenden allerede nu. I gar virkelig til at glip af noget, hvis I ikke kommer. Tilmelding vilforeg6 forst i det nye Artusinde. 0lrotstnl Suppleringsuddannelsen er ogs6 et SUberettiget fu ldtidsstudie, og undervisningen er gratis.

6 Amonce: Perfusjonist Ltr (Nkr.: ) - Hjerte-lungeklinikken, thoraxkirurgisk avdeling. 1/1 Stilling Avdelingen utfsrer over 800 inngrep med bruk av hjertejungemaskin, samt assistanser ved svigtende hjertefunksjon i forbindelse med hjertekirurgi. Det vesentlige arbeidsfelt vil ligge innenfor betjening av utstyr for sirkulations- og respirajonsassistanse. Det sskes etter kandidat som er autoriseret perfusjonist eller som har passende bakgrunn for A soke utdanning som for6r til autorisasion. lgndidater med bakgrunn som ingenior i medisinskteknikkforetrekkes. Avdelingen har i dag 6 perfusjoniststillinger. Det mi paregnes 34elt vaktordning. N armerc opplysntngerved sjefperfusjonist: Thore Pedersen, eller avd. Overlege: Jan Svennevig,llf Soknad merkes Sokningsfrist Adresse: Rikshospitalet Personalavdelingen Pilestradet 32 N Oslo Norge Det er dejligt al der er sa mange indlag efterhanden. HAber det fortsatter. Brug "bladet', det gor det sjovere at lase for os alle. Dansect's bestyrelse er ogs6 meget velkommen til at sende nyt ud via Gfiaficrn Meget kan findes p6 internettet, og med hjalp fra min uundvarlige privatsekretar Louise, kommer hermed endnu et norsk indslag: Foreninsen For Nisserr Belgenpelse r,i ril trn juleynpn uten nis,r rn ril'{<ke bow&rvfu;'. azt nisv'r werult-detet nl at spy avl neidlnisvt wn julepgnt nei fil m hrua md&tineres i nissbomwpn nei 6Iblnnbiug au julev,nger og wseelwf Ia kistnndom v nr e Qr i sundom og brn""!<op vn, $r)"nlaap Nissetull Hvorfor har nissen glidd inn som en naturlig del av jula overalt? PA alle kjopesentre er det nisser. Det sikreste du kan gjore er A ha en nisse pa et kjopesenter, pa plakater og kataloger. Da tar du pa en m6te ikke noe standpunkt til det som er julas bu6kap. Denne holdning er absurd. Hva er en nisse? Stygge substitufter som ber oss 6 kjope mer og mer. Sier du

7 til et bam at nissen ikkefindes begynner han/ho 6 grine. Hva slags holdninger er det vi gir barna? Alle vet at nissen or sprgyt, sa hvorfor bombarderes vi av det da? Nissen har ingen ting med jula A gjore. Klarer vi ikke A gi jula et innhold, s6 far vi heller la veere. Fri og bevare meg vel for nissetullet. Nei til nissenl For meg symboliserer den enorme nisse fokuseringen et sykdomstegn. Har vi ingen tro igjen, sa far vi heller ta konse' kvensen av det, men ikke fylle tomrommet med tull og toys. Er livet virkelig sd tomt at vi ma ha nissegubstitutter for A fylle det, er det alvorlig indikatsjon pi at noe er riv ruskende galt. Bli medlem, du ogsa. Et medlemsskap i FFNB er helt gratis! Du kan laste ned medlemskortet ditt, og skive der ut pa din egen skriver! Dersom du vil registrere deg som medlem, eller har kommentarerog synspunktertil siden, kan du sende en mail til: no Froydis Helen Torring Generalsekretar i FFNB. Susanne hos os blev temmelig stodt over denne forening og deres budskab da hun hedder Nissen og er gift med en af slagsen. c' Tra MMMtil Terumo CVS. lfolge aftale med den gamle redacteur, vedlagger jeg heren beskrivelse i korte trak af hvorledes de sidste 6 maneder er forlobet, siden det i 3M blev annonceret at den cardiovasculare division var blevet solgt fra til Terumo Medical. I hele den internationale division gik det de forskellige rygtesmede godt, hver dag sit nye rygte at tage stilling til. Dog var der ikke meget konkret sandhed ide forskellige ting som spredtes, og det var forst da alle blev sammenkaldt i vort tyske hovedkontor for at msde chefen for Terumo, at der blev sat ord pa mange af de andringer som ville komme til at ske. For mit vedkommende betod det enten at jeg kunne blive i 3M, hvor jeg i marts blev udnavnttil salgs-og marketingchef for Dental afdelingen, og at jeg ellers kunne h6be at man ville tilbyde mig et job iterumo. Endelig ijuli blev jeg kontaktet af Sighart Weigs, som var blevet udnavnt til Europaisk chef for Terumo CVS, og de dette job samt arbejdsomrader lod klart mere spandende end det job som jeg havde ved 3M, var tiden kommet for mig til at sige farvel efter 15 spandende Ar, til et pragtfuldt firma, med en super firmakultur og medarbejdere og prove lykken ved Terumo. Min sidste arlcejdsdag ved 3M, var noget vemodig, men farvel blev der sagt med maner, og jeg er stadig stolt af at have arbejdet for 3M, som er et af de firmaer, som i USA konstant bliver rated som et af de mest beundrede af amerikanske firmaer. Min fsrste arbejdsdag hjemme, hvor jeg startede den 16. august, var meget anderledes end sadvanlig, hvor 16 kantinen og hvem skulle man spise frokost $ammen med? Senere kom sd

8 de mere uhindterbare problemer, hvordan Abner man nu dette aftachment og hvorledes er det nu med Excel og nedbrud af PC'en? Terumo lancerede allerede i sommeren 3-4 dages tranings ophold, men desvane 15 disse ophold for jeg var ansat, sa jeg har stadig meget tilgode at lare om at arbejde i en japansk organisation kontra en amerikansk, si det m6 jeg vende tilbage til senere, nar jeg har et bedre bedommelses grundlag. Efter iet stykke tid at have bearbejdet min tyske chef til at indse at et kontor var nodvendigt hvis jeg skulle fungere optimalt, indvilgede han sa smat iat jeg geme mitte se mig omkring, hvilket jeg gjorde meget hurtigt. Flere kontorlokaler i Glostrup, Albertslund og Herlev blev besogt, men det var ikke lige i ojet. Medens jeg sa mig om efter lokaler 16 3M stadig ikke pa den lade side, og 2 m6neder efter salget af Sams/CDl produkteme, frasolgte man sin ortopadiafdeling, hvor jeg i Danmark havde varet chef for Lars Bech, som nu ligeledes var interesseret i kontor og arbejde. Dette havde jeg i et stykke tid diskuteret med John Bojlund fra firmaet X-tron, som jeg 15 ar tidligere havde startet op som service varksted for 3Ms forskellige produkter som Sarns/CDl, elektriske, luftdrevne samt batteri maskiner og sterilisationsmaskiner, og dette resulterede sa i, at flrmaet Hemax Medical blev startet, saledes at Lars Bech kunne begynde at arbejde med forskellige agenturer indenfor sygehusvasenet, hvor han har en utrolig viden og indsigt, samtidig med at dette kunne give husly til Terumo CVS. Derfor sidder jeg idag sammen med gode venner og fonetningsforbindelser fra tidligere, og vi syntes selv at vi pa kort tid har faet skabt os nogle gode rammer for fremtiden. Mln alrcsse c ru og, ftetnovtl Ternno CVS trcy'1ronergab,s-q r5oo val6y rlf: Iax: etnail t6 44vJp,6 4499r henrrk. con (denne vil vare aktiv fra 1. januar) Vi sidder p.t. 6 mennesker p6 kontoret, og vi har en aftale om at tage hinandens telefoner og hjalpe hinanden fremover, s6 selv om en anden tager telefonen, s6 er den go' nok! De 6 personer er John, Thomas og Per, som beskaftiger sig med al elektronisk service, Lars Bech, som salger flere forskellige produkter til OP afdelinger, Gitte Munk, som er sekretar og undertegnede som er Terumo's chef for Norden. Vi regner med i lobet af det nye Ar ofiicielt at kunne indvie de nye lokaler, som er pa 300 m2, og i den forbindelse vil vi selvfolgelig gerne se si mange som muligt af Jer til reception, narmere n6r datoen foreligger. Der er stadig meget travlt og meget at se til, men indtil videre har jeg ikke fortrudt mit brud med 3M, og jeg haber endvidere, at jeg kan fortsatte med at drive forretning pa samme m6de som hidtil. I den forbindelse har det varet mig en glade at hore Terumo's verdenschef Ron De Vore udtale, at man ikke alene har kobt Sarns/CDl fra 3M p6 grund af produkterne, men man har ogsa kobt et stykke firmakultur! Jeg glader mig til at se jer allesammen i det nye Artusinde, s6 hermed et onske til alle lasere samt den "gamle" redacteur om en rigtig gladelig jul, og et spandende og udfordrende nyt6r. Henrik Lasthein Terumo CVS

9 Afd. R KAS Gentofte Niels Andersens Vej 65 DK Hellerup Tlf.: e+nail : kbhamt.dk Perfusionsafsnit Aalborg Sygehus Syd Hobrovei Postbox 365 DK Aalborg Tlf.: ,1ok 2977 e+nail : perfusi l.com T-Perfusion Skejby Sygehus Brenstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.: e-rnail: Perfusionisteme Odense Sygehus Sdr. Boulevard 29 DK Odense G Tlf.: e+nail: perfusion.afdjddouh.dk Afd. RT 3043 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 DK Kobenhavn O Tlf.: Perfusionsafd. Varde Hjertecenter Friisvadvej 35 DK Varde Tlf.: Perfusionsafd. Privathospitalet H amlet A/S H.V. Nyholmsvej 21 DK Frederiksberg Tlf.: QtaFF.r, Pia Sprogoe T-Perfusion Skejby Sygehus Brendstrupglrdsvej DK Arhus N Tlf.:

10 frnrnalrsce: Terumo CVS Henrik Lasthein com Gambro Susanne Mariegaard com Sorin Biomedica Flemming Aaberg flemmin gaaberq{asorin.d k Polystan Rolf Ulrik Udviklingsafdelingen lledtronic-vicare Henrik Briicker Larsen Vingmed Tom Christensen

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt

Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt Danske Bioanalytikere 4. januar 2008 01 08 Iværksætterne Bioanalytikere starter egen virksomhed Studerende tager ansvaret for fru Larsens nye hofte dbio ruster sig til konflikt kolofon indhold 2 dbio nr.

Læs mere

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE!

SPISTE TØRFODER M& HOR REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM JOACHIM OG EVA ER I EKSIL NÆSTE SPARERUNDE: MED EN STEGEPANDE! K O M& HOR * * Læge udt "Det er aler : stabilt! " REGION HOVEDSTADEN KØBER NYT IT-SYSTEM 45 400 9 0 4-3 4 0 0 N 1årg. 2010/2011 0 4-32 ISS44 N2109 S 1/2 01 1 S I 12 årg. 11/2 0 45 20 å rg. ISSN 1904-3400

Læs mere

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 Udarbejdet JANUAR 2004 af: Sygeplejestuderende Tine Hallas VESTSJÆLLANDS AMTS SYGEPLEJESKOLE I SLAGELSE Indledning:...3 Hvorfor rejse ud? Samt mit indtryk af opholdet

Læs mere

DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF.

DRÆB VIRA I MIKROOVNEN. amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF. MeDLeMSbLaD For STaTSaUToriSereDe FoDTeraPeUTer MarTS 2009 3 DRÆB VIRA I MIKROOVNEN amerikanske PoDiaTriSTer opererer FoDTeraPeUTUDDaNNeLSeN ÆNDreS er DiT SiKKerHeDSNeT SPÆNDT ordentlig UD? WWW.LaSF.DK

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

Mennesker med ICD behøver individuel støtte

Mennesker med ICD behøver individuel støtte Lær at håndtere konflikter På job Sygepleje på gadeplan Sygeplejersken Danish Journal of Nursing nr. 11 27. september 2013 113. årgang Mennesker med ICD behøver individuel støtte Implementering kræver

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 ISSN 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 2 10. september. 41. årgang 2008-2009 Eventyret er begyndt Find din indre prinsesse, prins eller heks frem og lev lykkeligt til din

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere