Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning"

Transkript

1 Årsrapport

2 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand) Walther V. Paulsen, direktør (næstformand) Peter Damgaard Jensen, adm. direktør Ole Berg Rasmussen, adm. direktør Jens Kjærsgaard, direktør Michael Nellemann Pedersen, direktør Revisionen Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tuborg Havnevej 18 DK 2900 Hellerup Registreret revisionsvirksomhed Erik Faurby A/S Lille Vokstrupvej 7 DK 3230 Græsted Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr Dan-Ejendomme as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Dan-Ejendomsinvestering as CVR-nr (100% ejet datterselskab) UngesBoligService.dk I/S CVR-nr (40% ejet I/S) Indhold 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernens mål Ledelsesberetning 4 Ledelsesberetning 6 Ledelseshverv 7 Ledelses- og revisionspåtegning 8 Aktionærinformation 9 Videnressourcer 10 Datterselskaberne Koncern- og årsregnskab 14 Koncernregnskab for Overgang til internationale regnskabsstandarder 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Koncern resultatopgørelse 20 Koncern balance 22 Koncern noter 27 Koncern pengestrømsopgørelse 28 Regnskab for moderselskabet for Moderselskab resultatopgørelse 30 Moderselskab balance 32 Moderselskab noter

3 Ledelsesberetning Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennersker bor og arbejder Dan-Ejendomme koncernen er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Koncernen beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene boligorganisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Herudover ejer koncernen otte beboelsesejendomme samt en mindre erhvervsejendom. Grundlaget for koncernens virke er beskrevet i missionen: Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennesker bor og arbejder. Koncernen består af det børsnotede selskab Dan-Ejendomme Holding as og de to 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as samt det 40% ejede UngesBoligService.dk I/S. I 2004 omsatte koncernen for 237 millioner og beskæftigede 400 medarbejdere fordelt i hele landet.

4 2 Ledelsesberetning 2004 Hoved- og nøgletal Alle tal i t.kr Hovedtal Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omkostninger ekskl. afskrivninger Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Indkomstskat Resultat efter skat Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Gæld og hensættelser i alt Balancesum Nøgletal Koncernens egenkapitalforrentning (%) 12,6 10,9 12,2 13,3 16,6 Resultat pr. aktie a 10 kr. (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) 10,9 8,7 7,2 3,0 3,0 Payout ratio af primært resultat efter beregnet skat (%) Soliditet (%) 72,5 71,0 72,0 66,5 60,5 Overskudsgrad (%) 11,8 9,1 11,4 10,2 15,4 Price Earnings (%) 11,5 11,9 7,9 5,3 4,8 Antal medarbejdere gnsl. i året Invest. i materielle anlægsaktiver (i hele t.kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) 212,4 194,8 180,6 150,4 132,8 Børskurs ultimo Årets resultat før skat Nettoomsætning / omkostninger Nettoomsætning / primært resultat Egenkapital (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Nøgletalsdefinitioner findes på side 18.

5 Ledelsesberetning Koncernens mål Idégrundlag Koncernens idégrundlag er at tilbyde alle service- og rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom. Koncernen er således en totalleverandør inden for fast ejendom, der tilbyder administration og drift af erhvervsog boligejendomme samt butikscentre. Endvidere tilbydes administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt forretningsførelse og administration af almene boligforeninger. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggeadministration, udlejning af erhvervslokaler, udlejning af boligbyggerier, investeringsrådgivning, energiledelse og anden rådgivning i forhold til fast ejendom. Mål Koncernens langsigtede mål er formuleret i visionen: Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger i Danmark. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage yderligere ejendomsinvesteringer. Økonomiske målsætninger Koncernen har fastsat følgende økonomiske målsætninger: at sikre væksten i koncernen og øge egenkapitalforrentningen at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40-50% af det primære resultat efter beregnet skat. Det er målsætningen at opnå et afkast til aktionærerne, der kan matche markedsniveauet. Værdigrundlag Koncernens grundlag bygger på fem kerneværdier: Dygtig betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det stiller krav om, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden. Handlekraftig betyder, at vi tager aktivt ansvar for de opgaver, vi udfører. Det stiller krav om, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi også kan løse uforudsete udfordringer. Strategi Det er koncernens strategi de kommende år: at fastholde og udbygge markedspositionen inden for ejendomsforvaltning af investeringsejendomme: private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og butiks centre at øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger at styrke markedspositionen inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger. Strategien forventes primært realiseret gennem en aktiv salgs- og markedsføringsindsats målrettet de forskellige markeder. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med kunderne gennem en målrettet produktudvikling og fokusering på kvalitet. Tilgængelig betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp. Visionær betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi. Værdiskabende betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi til kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt både som økonomisk, informativ eller social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

6 4 Ledelsesberetning 2004 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Året 2004 var generelt et tilfredsstillende og positivt år, der primært blev brugt til konsolidering og effektivisering oven på de senere års aktivitetsfremgang. i forhold til eksempelvis varsling af omkostningsbestemt husleje, varsling af skatter og afgifter, regulering af erhvervslejeforhold mv. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Helt grundlæggende har vi brugt året på at definere et værdigrundlag med fem kerneværdier, som vil danne fundamentet for det arbejde, vi udfører. Samtidig har vi arbejdet målrettet for at implementere de samarbejdsaftaler, der blev indgået med kunder året før. Det har naturligt betydet ekstra ressourceallokering på en række områder. Samtidig har flere af vores kunder været aktive på ejendomsmarkedet, hvilket har medført flere ejendomme i administrationsporteføljen samt forud for det deltagelse i/gennemførelse af due-diligence processer. Efter cirka et års udvikling lancerede vi i 2004 et internetbaseret ventelistesystem FindBolig.nu. Systemet kan bruges til at tildele og udleje såvel kollegie- og ungdomsboliger som private udlejningsboliger og andelsboliger. Systemet er udviklet ud fra det faktum, at internettet allerede i dag er det foretrukne medie, når boligsøgende ønsker at finde en bolig en udvikling, vi forventer fortsætter i de kommende år. I efteråret tog vi et nyudviklet drift og vedligeholdelsessystem i brug. Systemet gør det muligt for os at udarbejde langsigtede budgetter, som indeholder effekten af planlagt vedligeholdelse i perioden, for de ejendomme, vi administrerer. Resultatopgørelse Dan-Ejendomme koncernen har i 2004 haft en tilfredsstillende udvikling. Omsætningen er steget fra 215,3 mio. kr. i 2003 til 237,3 mio. kr. i 2004, hvilket svarer til en fremgang på 10%. Resultatet af den primære drift for 2004 udgør 28,0 mio. kr. mod 19,6 mio. kr. i 2003, svarende til en fremgang på 43%. Resultatet før skat for 2004 viser et overskud på 31,7 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. året før. Koncernen har i fondsbørsmeddelelse den 23. november 2004 meddelt, at man forventede et resultat før skat på mio. kr. Koncernens omkostninger er steget med 6,6% fra 192,0 mio. kr. i 2003 til 204,6 mio. kr. i 2004, heraf er personaleudgifterne steget med 9,4% fra 147,0 mio. kr. i 2003 til 160,8 mio. kr. i Væksten i omsætningen og resultatet skyldes dels, at virkningen af de i 2003 overtagne ejendomsporteføljer tilhørende institutionelle og private ejendomsinvestorer og en række ejer- og andelsboligforeninger, samt det i 2003 indledte strategiske samarbejde med DISfonden, er fuldt implementeret i 2004, dels øget aktivitet på eksisterende kunder. Som et led i konsolideringen har vi endvidere arbejdet på at optimere forretningsprocesser for at øge effektiviteten og fremme sikkerheden i de opgaver, vi udfører. Blandt andet har vi øget automatiseringen af arbejdsprocesser En sammenligning af forventningerne til 2004, offentliggjort i årsrapporten for 2003 og i kvartalsmeddelelsen pr. 30. september og de faktisk opnåede resultater, er vist nedenfor: Årsrapport Forventet 2004 Forventet 2004 Årsrapport (mio. kr.) 2003 jf. årsrapport 2003 jf. pr. 30. september 2004 Resultat af primær drift Resultat før skat Omsætning

7 Ledelsesberetning Finansielle poster De finansielle poster udgør 3,7 mio. kr. i 2004 mod 6,6 mio. kr. i Heri indgår en opskrivning af koncernens ejendomme med 3,1 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i Finansiering Koncernen har i 2004 haft en forøget, positiv pengestrøm fra driften på 25,9 mio. kr. Til investeringer i driftsmidler, it-udstyr og lejemålsforbedringer i investeringsejendomme har koncernen anvendt 13,7 mio. kr. Den langfristede gældforpligtelse er nedbragt med 2,2 mio. kr. Koncernen har i 2004 ved salg nedbragt sin beholdning af egne aktier med 0,5 mio. kr. og udbetalt 7,7 mio. kr. i udbytte. Netto er koncernens likvide beholdning steget med 3,2 mio. kr. og udgør pr. 31. december ,2 mio. kr. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Der forventes i 2005 en omsætningsfremgang på 5%. Koncernomsætningen forventes for 2005 at blive i størrelsesordenen mio. kr. Resultatet af primær drift forventes i 2005 at blive på mio. kr. Koncernresultatet før skat forventes at blive mio. kr. under forudsætning af en værdiregulering af investeringsejendommene på 4 mio. kr. Usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2004 Der har ikke været usædvanlige forhold, som har haft betydning for selskabets indtjening eller målinger ud over det i beretningen omtalte. Risikofaktorer Koncernens væsentligste risiko er knyttet til evnen til at opfylde kundernes krav om kompetent rådgivning og god service. Derfor er det væsentligt, at koncernen løbende er på forkant med udviklingen inden for forretningsområderne. Herudover er det væsentligt, at koncernen er parat til en hurtig tilpasning af omkostningsniveauet, hvis omsætningen ændrer sig. Koncernen er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Renteniveauet har dog betydning for investeringsejendommenes værdi. Under datterselskaber illustreres i skemaform, hvilken betydning ændringer i afkastprocenten har på ejendommenes dagsværdiopgørelse. Miljøforhold Koncernen er ikke bekendt med miljøforurening på koncernens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der i den administrative del af koncernen til stadighed er fokus på at anvende ressourcerne så effektivt som muligt, og at der, i det omfang det er muligt, anskaffes produkter, som kan genanvendes. Målet med disse tiltag er at påvirke det eksterne miljø mindst muligt.

8 6 Ledelsesberetning 2004 Ledelseshverv Definitioner: (BF) bestyrelsesformand (BNF) bestyrelsesnæstformand (BM) bestyrelsesmedlem (AD) adm. direktør (D) direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, (BF), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Walther V. Paulsen, (BNF), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Peter Damgaard Jensen, (BM), adm. direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Ole Berg Rasmussen, (BM), adm. direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Jens Kjærsgaard, (BM), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Michael Nellemann Pedersen, (BM), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Født Indtrådt i koncernen Henrik Dahl Jeppesen, direktør Født Indtrådt i koncernen Bestyrelses- & ledelseshverv Jens Otto Veile Kaj Andersen & Sønner Holding A/S, (BF), Kaj Andersen & Sønner A/S, (BF), Investeringsselskabet af 1. november 2001 A/S, (BF), ANMO Invest A/S, (BF), Andersen Motors A/S, (BF), Suzuki Bilimport Danmark A/S, (BF), e-parts A/S, (BF), Ernitec A/S, (BF), Bascon A/S, (BF), Energi Danmark A/S, (BM). Walther V. Paulsen Dantherm Holding A/S, (BF), Hotel Koldingfjord A/S, (BF), Økoinvest A/S, (BF), Frydenholm Holding A/S, (BF), Royal Scandinavia A/S, (BF), VPG Holding A/S, (BNF), Vital Petfood Group A/S, (BNF), Sanistål A/S, (BM), Thrige-Titan A/ S, (BM), Danske Invest Administration A/S, (BM), C.W. Obel A/ S, (BM), Lindab AB, (BM), Det Obelske Familiefond, (BM). Peter Damgaard Jensen PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S, (BF), PKA+ Personforsikring A/S, (BF), PKA Domicil A/S, (BF), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (BF), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (BF), Driftsselskabet Klelund Plantage A/S, (BM), Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BM), Axcel Industriinvestor A/S, (BM), Axcel Management A/S, (BM), Axcel II A/S, (BM), Dansk Sygeplejehistorisk Fond, (BM), Dansk Sygeplejehistorisk Museum, (BM), PKA A/S, (AD), Otte Pensionskasser administreret af PKA A/S, (AD), Otte Personforsikringsselskaber administreret af PKA A/S, (AD), Otte Ejendomsaktieselskaber administreret af PKA A/S, (AD). Ole Berg Rasmussen KP Erhvervs-Byg I A/S, (BF), KP International A/S, (BF), KP Ældre-Byg I A/S, (BF), KP Bolig-Byg I A/S, (BF), KP UK A/S, (BF), Kommunernes Hus A/S, (BF), Forsikring & Pension, (BM), Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab, (AD), SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S, (AD), PMF- Pension Forsikringsaktieselskab, (AD), StK-Byg A/S, (AD). Jens Kjærsgaard Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BF), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (BM), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (BM), Hotel Koldingfjord A/S, (BM), PKA Domicil A/S, (BM/D), A/S Common-Oil, (BM), Roulunds Tech A/S, (BM), PKA A/S, (D), Ejendomsinteressentskabet Tuborg Nord B, (BM), Agramkow A/S, (BM), APS Smedeland 26, (D), KS Ejendomsselskabet 26, (BM). Michael Nellemann Pedersen Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BM), PKA A/S, (D), PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S, (BM) PKA+ Personforsikring A/S, (BM), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (D), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (D). Margit Birk Andersen UngesBoligService.dk I/S, (BM). Henrik Dahl Jeppesen Ejendomsselskabet Storken A/S, (D), Ejendomsselskabet Uglen A/S, (D), A/S Kollektivhuset Hellebo, (D).

9 Ledelsesberetning Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapporten for 2004 for Dan-Ejendomme Holding as. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den 15. marts 2005 Direktionen: Margit Birk Andersen administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen direktør Bestyrelsen: Jens Otto Veile Walther V. Paulsen Peter Damgaard Jensen formand næstformand Ole Berg Rasmussen Jens Kjærsgaard Michael Nellemann Pedersen Revisionspåtegning Til aktionærerne i Dan-Ejendomme Holding as Vi har revideret årsrapporten for Dan-Ejendomme Holding as for regnskabsåret 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion på årsrapporten. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastsatte retningslinjer for børsnoterede selskaber. Hellerup, den 15. marts 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Registreret revisionsvirksomhed Erik Faurby A/S Torgny Pahle Lars Kronow Erik Faurby statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor registreret revisor

10 8 Ledelsesberetning 2004 Aktionærinformation Kursudvikling Omsætningen af Dan-Ejendomme Holding as aktierne på Københavns Fondsbørs har i 2004 været tilfredsstillende. Der er i perioden handlet cirka stk. aktier, hvilket er cirka mere end året før. Kursen er steget fra 249 ultimo 2003 til 299 ultimo 2004, svarende til 20%. Aktiekapital Koncernens aktiekapital udgør nominelt 9 mio. kr. fordelt på stk. aktier a 10 kr. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der til selskabets aktionærer udbetales udbytte svarende til 10,90 kr. pr. aktie, svarende til 50% af det primære resultat efter skat. Politik for egne aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgør nominelt 130 t.kr. pr. 31. december 2004, hvilket udgør 1,4% af aktiekapitalen. Selskabet må i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2004 købe op til 10% af egne aktier. Fondsbørsmeddelelser i 2004 Dan-Ejendomme Holding as har i 2004 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: Kvartalsvis opgørelse af aktier Årsregnskabsmeddelelse for Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Delårsrapport 1:2004 januar-marts Forløb af ordinær generalforsamling Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Delårsrapport 2:2004 januar-juni Kvartalsvis opgørelse af aktier Delårsrapport 3:2004 januar-september Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Finanskalender for Finanskalender for 2005 Dan-Ejendomme Holding as forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser mv. i 2005: Årsregnskab for Generalforsamling Delårsrapport 1:2005 januar-marts Delårsrapport 2:2005 januar-juni Delårsrapport 3:2005 januar-september. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til selskabets adm. direktør Margit Birk Andersen. Generalforsamling Dan-Ejendomme Holding as holder ordinær generalforsamling tirsdag, den 19. april 2005, kl på selskabets adresse Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Aktionærkredsen Følgende aktionærer besidder aktier, som er tillagt mindst 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen. Andel: Pensionskassen for Sygeplejersker, Hellerup 16,1% Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Hellerup 11,7% Pensionskassen for Bioanalytikere, Hellerup 11,7% Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup 11,7% Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet mv., Hellerup 11,7% Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup 11,7% Kommunernes Pensionsforsikring a/s, Hellerup 10,0% A/S KFI-Leasing, København Ø 6,1% Andre væsentlige aktionærer: Pensionskassen for Økonomaer, Hellerup Pensionskassen for Jordemødre, Hellerup.

11 Ledelsesberetning Videnressourcer Fokus på viden og teknologi Medarbejdernes viden og kompetencer repræsenterer et vigtigt aktiv og dermed også en stor værdi for koncernen. Medarbejderne rummer sammen med satsningen på udvikling og øget anvendelse af informationsteknologien nøglen til at sikre koncernens fortsatte udvikling. Evnen til at dele viden, forstå og udnytte moderne teknologi bliver af stadig større betydning for koncernen, kunderne og medarbejdere. Dette gælder både for de admi nistrative medarbejdere og for ejendomsfunktion ærer. Langt flere ting bliver i dag automatiseret og gjort helt eller delvist elektronisk. En væsentlig udfordring for koncernen er, at medarbejderne er dygtige til at bruge informationsteknologien. af, at næsten en fjerdedel af koncernens administrative medarbejdere i dag har en videregående uddannelse. De senere års vækst har givet koncernen mulighed for at tiltrække nye kompetencer, som har tilført koncernen ny viden. Men stigningen i antallet af medarbejdere har også betydet, at koncernen de seneste år har sat stor fokus på videndeling og kvalitetssikring for at integrere og dygtiggøre medarbejderne. Koncernen vil også de kommende år satse på at uddanne såvel ledere som øvrige medarbejdere i takt med udviklingen. Koncernen beskæftigede i fuldtidsansatte medarbejdere fordelt på 206 administrative funktionærer og 216 ejendomsfunktionærer. Dertil kommer, at koncernen til stadighed udvikler sin rådgivning til kunderne såvel i omfang som i faglig dybde. Det stiller krav om uddannelse og udvikling af medarbejderne, ligesom det stiller krav om, at medarbejderne generelt har et højt kompetenceniveau. Dette illustreres blandt andet Ud over de medarbejdere, der er beskæftiget i koncernen, udøver koncernen på kundernes vegne arbejdsgiverfunktionen over for et større antal ejendomsfunktionærer, der er ansat på de ejendomme, vi administrerer.

12 10 Ledelsesberetning 2004 Datterselskaberne Dan-Ejendomme as Hovedaktivitet Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder administration og drift af ejendomme samt rådgivnings- og serviceydelser i tilknytning til fast ejendom. Opgaverne løses i forhold til: kr. pr. m² og er fastsat ud fra et forrentningskrav på 8%, hvilket er uændret i forhold til Selskabet har i 2004 investeret 3,2 mio. kr. i inventar og driftsmidler. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Investeringsejendomme: private udlejningsboliger, erhvervsejendomme og butikscentre Almene: almene boliger, ældreboliger, kollegie- & ungdomsboliger Foreninger: andelsboligforeninger og ejerforeninger. Selskabet har i 2004 haft ansvaret for en samlet ejendomsportefølje på mere end ejendomme med i alt cirka lejemål/enheder. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Der forventes i 2005 en omsætningsfremgang på 5%. Den samlede omsætning for selskabet forventes at ville andrage mio. kr. i Det primære resultat forventes at udgøre mio. kr. Årets resultat før skat forventes at udgøre i størrelsesordenen mio. kr. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets omsætning udgør 220,5 mio. kr. mod 200,0 mio. kr. i 2003, svarende til en fremgang på 10%. Resultatet efter skat udgør 15,7 mio. kr. mod 11,7 mio. kr. i 2003 en fremgang på 34%. Usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2004 Der har ikke været usædvanlige forhold, som har haft betydning for selskabets indtjening eller målinger ud over det i beretningen omtalte. Væksten i omsætningen og resultatet skyldes primært, at virkningen af de i 2003 overtagne ejendomsporteføljer tilhørende institutionelle og private ejendomsinvestorer og en række ejer- og andelsboligforeninger, samt det i 2003 indledte strategiske samarbejde med DISfonden, først er fuldt implementeret i 2004, og øget aktivitet på eksisterende kunder. Selskabets personaleomkostninger er steget med 13,4 mio. kr. eller 9% i forhold til året før. Generelle risici Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på det danske marked. Herudover er det væsentligt, at selskabet er i stand til at tilpasse omkostningerne til ændringer i omsætningen. Finansielle risici Selskabet er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. I forbindelse med aktivitetsudvidelsen i 2003 har selskabet investeret i nyt inventar, it-udstyr samt erhvervet goodwill, hvilket først har medført fuld afskrivning i Derfor er selskabets afskrivninger forøget i forhold til året før. Selskabet ejer en erhvervsudlejningsejendom beliggende på Kristineberg 3, 2100 København Ø, der er fuldt udlejet. Ejendommens samlede erhvervsareal udgør m² samt et mindre boliglejemål. Ejendommens offentlige vurdering i 2003 udgør 35,5 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2004 udgør 41 mio. kr. ligesom i Investeringsejendommens regnskabsmæssige værdi svarer til Kreditrisici Selskabets kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver indregnet i balancen. Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets afslutning, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

13 Ledelsesberetning Dan-Ejendomsinvestering as Hovedaktivitet Selskabet beskæftiger sig med at drive investeringsvirksomhed i tilknytning til fast ejendom, herunder udlejning. Selskabet ejer otte ejendomme beliggende i Vanløse og på Frederiksberg. Ejendommene omfatter 473 beboelseslejemål og 29 erhvervslejemål. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets ejendomme er fuldt udlejede pr. 31. december Der har i løbet af året været mindre ledighed på enkelte lejemål svarende til 0,4 % af selskabets samlede lejeindtægt. Selskabets bruttoresultat eller resultatet af ejendommenes primære drift udgør i ,6 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i Stigningen på kr. 1,3 mio. kr. eller 21% i forhold til 2003 skyldes to faktorer: Selskabet har i 2004 gennemført lejlighedsmoderniseringer for 9,6 mio. kr., som pr. 31. december 2004 har givet en merleje, som sammen med andre lejeforhøjelser har betydet en stigning i de samlede lejeindtægter på 0,7 mio. kr., svarende til en stigning på 4% i forhold til I 2004 er de samlede driftsomkostninger faldet med 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke er anvendt omkostninger ud over hensættelser til udvendig vedligeholdelse. Selskabets resultat før skat udgør i ,3 mio. kr. mod 9,7 mio. kr. i I resultatet for 2004 indgår en værdiregulering af selskabets ejendomme med 3,1 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i Som følge af, at selskabet har anvendt 9,6 mio. kr. til lejlighedsmoderniseringer, skal der ikke betales skat af selskabets resultat for Den beregnende skat som følge af udskudt skat på ejendommene m.m. udgør 2,7 mio. kr., og med fradrag af fordelt negativ beregnet skat udgør årets skat 1,7 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i 2003.

14 12 Ledelsesberetning 2004 Årets resultat for selskabet udgør 7,6 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i Under forudsætning af en værdiregulering på 4 mio. kr. forventes resultatet før skat at udgøre 9-11 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2004 svarer til kr. pr. m². Dette er en stigning sammenlignet med sidste år, hvor den var kr. pr. m². Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Forventninger til fremtiden I lighed med tidligere år fortsætter selskabet med at foretage investeringer i form af vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder på selskabets ejendomme samt at foretage moderniseringer i forbindelse med lejerskifte. Selskabet forventer, at disse investeringer fortsætter i de kommende år, og at denne strategi vil bidrage positivt til indtjeningen. Omsætningen forventes at ville andrage mio. kr. Selskabet forventer ikke at udvide ejendomsporteføljen i Usikkerhed ved indregning og måling Afkastkravet, anvendt ved måling af de enkelte ejendommes værdi, er fastsat med vægt på stand, beliggenhed og udviklingspotentiale samt renteniveauet i samfundet. Med de foretagne værdireguleringer er det ledelsens vurdering, at ejendommene er ansat til markedsværdi. Skemaet på side 13 illustrerer, hvilken betydning ændringer i afkastprocenten har på ejendommenes dagsværdiopgørelse. Usædvanlige forhold Der er ikke indtruffet usædvanlige forhold i 2004, som har påvirket selskabets indtjening eller målinger. Det primære resultat for 2005 forventes at blive i størrelsesorden 5-7 mio. kr. Ejendomsværdireguleringen afhænger af renteniveauet i samfundet og de merindtægter, der fremkommer som følge af lejlighedsmoderniseringerne. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Selskabets ejendomme Alle beløb i t.kr. Offentlig Regnskabs- Regnskabs- Afkast- vurdering mæssig værdi mæssig værdi Beliggenhed krav Type Købsår Areal (m 2 ) / / Storkøbenhavn Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,75 B/E Hanebred 4-10 m.fl. Vanløse 5,75 B Hanebred m.fl. Vanløse 5,75 B Hanebred m.fl. Vanløse 5,75 B/E Jernbane Alle 5 m.fl. Vanløse 5,75 B/E Sallingvej m.fl. Vanløse 5,75 B/E Ålekistevej Vanløse 5,75 B/E H.C. Ørstedsvej 42 m.fl. Frederiksberg 5,75 B/E I alt B: bolig E: erhverv B/E: primært bolig

15 Ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning og måling Ændring i afkastprocent 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% Afkastprocent 7,25% 6,75% 6,25% 5,75% 5,25% 4,75% 4,25% Teoretisk markedsværdi (t.kr.) Ændring i markedsværdi (t.kr.) Kalkuleret egenkapital (t.kr.) Indre værdi Bogført værdi (kr./m 2 )

16 14 Årsregnskab 2004 Koncernregnskab for Overgang til internationale regnskabsstandarder 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Koncern resultatopgørelse 20 Koncern balance 22 Koncern noter 27 Koncern pengestrømsopgørelse

17 Årsregnskab Internationale regnsskabsstandarder 15 Overgang til internationale regnskabsstandarder Danske børsnoterede koncerner skal overgå til internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS pr. 1. januar Anvendelsen af IAS/IFRS i Dan-Ejendomme Holding as vil finde sted med virkning fra regnskabsåret 2005 og vil omfatte både koncern- og moderselskabsregnskabet. Virksomheden vil som en naturlig konsekvens af overgangen til IAS/IFRS anvende samme principper i den løbende delårsrapportering i 2005, hvor sammenligningstallene for 2004 ligeledes vil blive omarbejdet til IFRS. Overgangen til de internationale regnskabsstandarder vil ske i overensstemmelse med det regelsæt, som er indeholdt i IFRS 1 førstegangsanvendelse af International Financial Reporting Standards. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksom hedens løbende opgørelse af indtjeningen eller påvirke koncernens egenkapital i væsentlig grad. Ledelsen har gennemført en indledende analyse og vurderet forskellene mellem den anvendte regnskabspraksis og gældende IAS/IFRS standarder. Baseret herpå er det forventningen, at anvendt regnskabspraksis vil medføre ændringer på følgende områder: Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill amortiseres over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder, det amortiseres lineært over amortiseringsperioden. I henhold til IFRS skal goodwill testes for værdiforringelse. Driften vil således ikke blive belastet med systematiske amortiseringer, men med en eventuel nedskrivning som følge af værdiforring else. Investeringsejendomme: Selskabets investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi. Værdiansættelsen er foretaget efter den afkastbaserede metode, hvor udgangspunktet tages i det budgetterede resultat for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres som værende enkeltstående hændelser. Ledelsen fastsætter afkastkravet ud fra markedsforholdene for den pågældende ejendomstype. I forbindelse med overgangen til IAS/IFRS skal investeringsejendomme måles til kostpris eller dagsværdi. Indregning af kapitalandele: Moderselskabet opgør og indregner kapitalandele i datterselskaber til indre værdi. I forbindelse med overgangen til IAS/IFRS skal disse måles til kostpris eller dagsværdi. Andre forhold: IFRS stiller endvidere forøgede notekrav, herunder udvidede oplysningskrav omkring segmentoplysninger. Dan- Ejendomme Holding as vil vurdere behovet for tilpasning af eksisterende og tilføjelse af nye noteoplysninger og andre oplysningskrav. Dertil kan komme andre ændringer som følge af førstegangsanvendelsen af IFRS.

18 16 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet og koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastsatte retningslinjer for børsnoterede selskaber. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på koncernens aktiviteter. Oplysningerne er baseret på koncernens interne økonomistyring. Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift. Resultatopgørelse Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Nettoomsætning Administrationsindtægter består af administrationshonorarer, servicering af ejendomme, bruttoomsætning fra ejendomsservice samt af honorarer for enkeltstående opgaver i forbindelse hermed. Heraf fragår direkte viderefakturerede omkostninger. Nettoomsætningen måles eksklusiv eventuel moms og indregnes, såfremt levering har fundet sted, og indtægten kan opgøres pålideligt. Lejeindtægter omfatter indtægter fra såvel bolig- som erhvervslejemål. Andre indtægter omfatter indtægter fra ejendommenes vaskerier samt refunderede driftsomkostninger fra erhvervslejere. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Dan-Ejendomme Holding as samt de 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as samt Dan-Ejendomsinvestering as. Eksterne omkostninger I eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til kontorlokaler, kontorhold samt omkostninger til it. Eksterne omkostninger omfatter endvidere ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og abonnementer, vedligeholdelses- og moderniseringsomkostninger, løn og renholdelsesomkostninger, afskrivninger på driftsmateriel. Endvidere indregnes tab og hensættelser til tab på lejerdebitorer. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af regnskaber for moderselskabet og datterselskaberne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. De regnskaber, der er anvendt til brug for koncernens årsrapport, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Personaleomkostninger I personaleomkostninger indregnes udgifter til det administrative personale, ledelsen samt ejendomsserviceper sonale. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld, amortisering af finansielle forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

19 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 17 Balancen Immaterielle anlægsaktiver Ved erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder amortiseres forskellen mellem anskaffelsesprisen på kapitalandelen og summen af de identificerbare aktiver og passiver, opgjort til handelsværdien på købstidspunktet (goodwill), over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill amortiseres lineært over amortiseringsperioden, der udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi. Værdiansættelsen er foretaget efter den afkastbaserede metode, hvor udgangspunktet tages i det budgetterede resultat for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres som værende enkeltstående hændelser. Ledelsen fastsætter afkastkravet ud fra markedsforholdene for den pågældende ejendomstype. Op- og nedskrivninger i forhold til ejendommenes kostpris foretages over resultatopgørelsen. Nettoopskrivninger henføres via overskudsdisponering til reserve for dagsværdi for investeringsejendomme under egenkapitalen. Driftsmidler Tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Tekniske anlæg og maskiner 3-10 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Selskabets kapitalinteresser i datterselskaber indregnes og måles efter indre værdis metoden, således at moderselskabet løbende medtager datterselskabernes resultat i resultatopgørelsen. Dette medfører, at den bogførte værdi af investeringen svarer til datterselskabernes indre værdi, og at koncernens nettoresultat og egenkapital svarer til moder selskabets. Den del af datterselskabernes indtjente overskud, der ikke er udloddet som udbytte til moderselskabet, er via overskudsfordeling henlagt til en bunden opskrivningsfond i moderselskabets regnskab. Omsætningsaktiver Værdipapirer Obligationer og aktier måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede obligationer måles til børskurs. Såvel realiserede som ikke realiserede kursavancer/-tab er indregnet i resultatopgørelsen. Pantebreve måles til dagsværdi på balancedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgræninsgsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

20 18 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Forslag til udbytte i regnskabsåret Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne kapitalandele Anskaffelses- og afståelsessummer indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Indvendig og udvendig vedligeholdelse, investeringsejendomme Hensættelser til indvendig og udvendig vedligeholdelse er foretaget på basis af lejelovens bestemmelser. For at sikre en korrekt periodisering af skatten vedrørende disse hensættelser er den beregnede indkomstskat af disse hensættelser fratrukket direkte i hensættelserne med de kendte skatteprocenter. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Skat Selskaberne bogfører den indkomstskat, der hviler på resultat før skat, som enten skyldig eller udskudt skat i balancen. Den udskudte skatteforpligtelse er beregnet som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skatteforpligtelse beregnes med den forventede skatteprocent. Dog fratrækkes udskudt skat vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse direkte i disse hensættelser. Der afsættes latent skat på eventuel ejendomsavance. Moderselskabet er sambeskattet med datterselskaberne Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as. Tillæg eller godtgørelse i forbindelse med skattens betaling betragtes som finansielle poster og indgår ikke i den beregnede eller skyldige indkomstskat. Ved fordeling af den samlede indkomstskat anvendes fuld fordeling. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres ved anvendelse af den indirekte præsentationsform. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter betalinger til og fra aktionærer, herunder udbytte samt optagelse af og afdrag på finansiel gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og let realisable værdipapirer, der indgår i selskabets likviditetsstyring. Nøgletalsdefinitioner De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Koncernens egenkapitalforrentning: Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Resultat pr. aktie: Udbytte pr. aktie: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier Årets foreslåede udbytte Aktiekapital Payout ratio af primært resultat efter beregnet skat: Samlet udbyttebetaling x 100 Resultat efter beregnet skat Soliditet: Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt ultimo Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Price Earnings: Indre værdi, ultimo: Børskurs Resultat pr. aktie Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere