Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning"

Transkript

1 Årsrapport

2 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand) Walther V. Paulsen, direktør (næstformand) Peter Damgaard Jensen, adm. direktør Ole Berg Rasmussen, adm. direktør Jens Kjærsgaard, direktør Michael Nellemann Pedersen, direktør Revisionen Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tuborg Havnevej 18 DK 2900 Hellerup Registreret revisionsvirksomhed Erik Faurby A/S Lille Vokstrupvej 7 DK 3230 Græsted Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr Dan-Ejendomme as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Dan-Ejendomsinvestering as CVR-nr (100% ejet datterselskab) UngesBoligService.dk I/S CVR-nr (40% ejet I/S) Indhold 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernens mål Ledelsesberetning 4 Ledelsesberetning 6 Ledelseshverv 7 Ledelses- og revisionspåtegning 8 Aktionærinformation 9 Videnressourcer 10 Datterselskaberne Koncern- og årsregnskab 14 Koncernregnskab for Overgang til internationale regnskabsstandarder 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Koncern resultatopgørelse 20 Koncern balance 22 Koncern noter 27 Koncern pengestrømsopgørelse 28 Regnskab for moderselskabet for Moderselskab resultatopgørelse 30 Moderselskab balance 32 Moderselskab noter

3 Ledelsesberetning Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennersker bor og arbejder Dan-Ejendomme koncernen er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Koncernen beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene boligorganisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Herudover ejer koncernen otte beboelsesejendomme samt en mindre erhvervsejendom. Grundlaget for koncernens virke er beskrevet i missionen: Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennesker bor og arbejder. Koncernen består af det børsnotede selskab Dan-Ejendomme Holding as og de to 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as samt det 40% ejede UngesBoligService.dk I/S. I 2004 omsatte koncernen for 237 millioner og beskæftigede 400 medarbejdere fordelt i hele landet.

4 2 Ledelsesberetning 2004 Hoved- og nøgletal Alle tal i t.kr Hovedtal Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omkostninger ekskl. afskrivninger Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Indkomstskat Resultat efter skat Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Gæld og hensættelser i alt Balancesum Nøgletal Koncernens egenkapitalforrentning (%) 12,6 10,9 12,2 13,3 16,6 Resultat pr. aktie a 10 kr. (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) 10,9 8,7 7,2 3,0 3,0 Payout ratio af primært resultat efter beregnet skat (%) Soliditet (%) 72,5 71,0 72,0 66,5 60,5 Overskudsgrad (%) 11,8 9,1 11,4 10,2 15,4 Price Earnings (%) 11,5 11,9 7,9 5,3 4,8 Antal medarbejdere gnsl. i året Invest. i materielle anlægsaktiver (i hele t.kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) 212,4 194,8 180,6 150,4 132,8 Børskurs ultimo Årets resultat før skat Nettoomsætning / omkostninger Nettoomsætning / primært resultat Egenkapital (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Nøgletalsdefinitioner findes på side 18.

5 Ledelsesberetning Koncernens mål Idégrundlag Koncernens idégrundlag er at tilbyde alle service- og rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom. Koncernen er således en totalleverandør inden for fast ejendom, der tilbyder administration og drift af erhvervsog boligejendomme samt butikscentre. Endvidere tilbydes administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt forretningsførelse og administration af almene boligforeninger. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggeadministration, udlejning af erhvervslokaler, udlejning af boligbyggerier, investeringsrådgivning, energiledelse og anden rådgivning i forhold til fast ejendom. Mål Koncernens langsigtede mål er formuleret i visionen: Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger i Danmark. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage yderligere ejendomsinvesteringer. Økonomiske målsætninger Koncernen har fastsat følgende økonomiske målsætninger: at sikre væksten i koncernen og øge egenkapitalforrentningen at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40-50% af det primære resultat efter beregnet skat. Det er målsætningen at opnå et afkast til aktionærerne, der kan matche markedsniveauet. Værdigrundlag Koncernens grundlag bygger på fem kerneværdier: Dygtig betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det stiller krav om, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden. Handlekraftig betyder, at vi tager aktivt ansvar for de opgaver, vi udfører. Det stiller krav om, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi også kan løse uforudsete udfordringer. Strategi Det er koncernens strategi de kommende år: at fastholde og udbygge markedspositionen inden for ejendomsforvaltning af investeringsejendomme: private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og butiks centre at øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger at styrke markedspositionen inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger. Strategien forventes primært realiseret gennem en aktiv salgs- og markedsføringsindsats målrettet de forskellige markeder. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med kunderne gennem en målrettet produktudvikling og fokusering på kvalitet. Tilgængelig betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp. Visionær betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi. Værdiskabende betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi til kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt både som økonomisk, informativ eller social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

6 4 Ledelsesberetning 2004 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Året 2004 var generelt et tilfredsstillende og positivt år, der primært blev brugt til konsolidering og effektivisering oven på de senere års aktivitetsfremgang. i forhold til eksempelvis varsling af omkostningsbestemt husleje, varsling af skatter og afgifter, regulering af erhvervslejeforhold mv. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Helt grundlæggende har vi brugt året på at definere et værdigrundlag med fem kerneværdier, som vil danne fundamentet for det arbejde, vi udfører. Samtidig har vi arbejdet målrettet for at implementere de samarbejdsaftaler, der blev indgået med kunder året før. Det har naturligt betydet ekstra ressourceallokering på en række områder. Samtidig har flere af vores kunder været aktive på ejendomsmarkedet, hvilket har medført flere ejendomme i administrationsporteføljen samt forud for det deltagelse i/gennemførelse af due-diligence processer. Efter cirka et års udvikling lancerede vi i 2004 et internetbaseret ventelistesystem FindBolig.nu. Systemet kan bruges til at tildele og udleje såvel kollegie- og ungdomsboliger som private udlejningsboliger og andelsboliger. Systemet er udviklet ud fra det faktum, at internettet allerede i dag er det foretrukne medie, når boligsøgende ønsker at finde en bolig en udvikling, vi forventer fortsætter i de kommende år. I efteråret tog vi et nyudviklet drift og vedligeholdelsessystem i brug. Systemet gør det muligt for os at udarbejde langsigtede budgetter, som indeholder effekten af planlagt vedligeholdelse i perioden, for de ejendomme, vi administrerer. Resultatopgørelse Dan-Ejendomme koncernen har i 2004 haft en tilfredsstillende udvikling. Omsætningen er steget fra 215,3 mio. kr. i 2003 til 237,3 mio. kr. i 2004, hvilket svarer til en fremgang på 10%. Resultatet af den primære drift for 2004 udgør 28,0 mio. kr. mod 19,6 mio. kr. i 2003, svarende til en fremgang på 43%. Resultatet før skat for 2004 viser et overskud på 31,7 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. året før. Koncernen har i fondsbørsmeddelelse den 23. november 2004 meddelt, at man forventede et resultat før skat på mio. kr. Koncernens omkostninger er steget med 6,6% fra 192,0 mio. kr. i 2003 til 204,6 mio. kr. i 2004, heraf er personaleudgifterne steget med 9,4% fra 147,0 mio. kr. i 2003 til 160,8 mio. kr. i Væksten i omsætningen og resultatet skyldes dels, at virkningen af de i 2003 overtagne ejendomsporteføljer tilhørende institutionelle og private ejendomsinvestorer og en række ejer- og andelsboligforeninger, samt det i 2003 indledte strategiske samarbejde med DISfonden, er fuldt implementeret i 2004, dels øget aktivitet på eksisterende kunder. Som et led i konsolideringen har vi endvidere arbejdet på at optimere forretningsprocesser for at øge effektiviteten og fremme sikkerheden i de opgaver, vi udfører. Blandt andet har vi øget automatiseringen af arbejdsprocesser En sammenligning af forventningerne til 2004, offentliggjort i årsrapporten for 2003 og i kvartalsmeddelelsen pr. 30. september og de faktisk opnåede resultater, er vist nedenfor: Årsrapport Forventet 2004 Forventet 2004 Årsrapport (mio. kr.) 2003 jf. årsrapport 2003 jf. pr. 30. september 2004 Resultat af primær drift Resultat før skat Omsætning

7 Ledelsesberetning Finansielle poster De finansielle poster udgør 3,7 mio. kr. i 2004 mod 6,6 mio. kr. i Heri indgår en opskrivning af koncernens ejendomme med 3,1 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i Finansiering Koncernen har i 2004 haft en forøget, positiv pengestrøm fra driften på 25,9 mio. kr. Til investeringer i driftsmidler, it-udstyr og lejemålsforbedringer i investeringsejendomme har koncernen anvendt 13,7 mio. kr. Den langfristede gældforpligtelse er nedbragt med 2,2 mio. kr. Koncernen har i 2004 ved salg nedbragt sin beholdning af egne aktier med 0,5 mio. kr. og udbetalt 7,7 mio. kr. i udbytte. Netto er koncernens likvide beholdning steget med 3,2 mio. kr. og udgør pr. 31. december ,2 mio. kr. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Der forventes i 2005 en omsætningsfremgang på 5%. Koncernomsætningen forventes for 2005 at blive i størrelsesordenen mio. kr. Resultatet af primær drift forventes i 2005 at blive på mio. kr. Koncernresultatet før skat forventes at blive mio. kr. under forudsætning af en værdiregulering af investeringsejendommene på 4 mio. kr. Usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2004 Der har ikke været usædvanlige forhold, som har haft betydning for selskabets indtjening eller målinger ud over det i beretningen omtalte. Risikofaktorer Koncernens væsentligste risiko er knyttet til evnen til at opfylde kundernes krav om kompetent rådgivning og god service. Derfor er det væsentligt, at koncernen løbende er på forkant med udviklingen inden for forretningsområderne. Herudover er det væsentligt, at koncernen er parat til en hurtig tilpasning af omkostningsniveauet, hvis omsætningen ændrer sig. Koncernen er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Renteniveauet har dog betydning for investeringsejendommenes værdi. Under datterselskaber illustreres i skemaform, hvilken betydning ændringer i afkastprocenten har på ejendommenes dagsværdiopgørelse. Miljøforhold Koncernen er ikke bekendt med miljøforurening på koncernens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der i den administrative del af koncernen til stadighed er fokus på at anvende ressourcerne så effektivt som muligt, og at der, i det omfang det er muligt, anskaffes produkter, som kan genanvendes. Målet med disse tiltag er at påvirke det eksterne miljø mindst muligt.

8 6 Ledelsesberetning 2004 Ledelseshverv Definitioner: (BF) bestyrelsesformand (BNF) bestyrelsesnæstformand (BM) bestyrelsesmedlem (AD) adm. direktør (D) direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, (BF), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Walther V. Paulsen, (BNF), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Peter Damgaard Jensen, (BM), adm. direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Ole Berg Rasmussen, (BM), adm. direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Jens Kjærsgaard, (BM), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Michael Nellemann Pedersen, (BM), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Født Indtrådt i koncernen Henrik Dahl Jeppesen, direktør Født Indtrådt i koncernen Bestyrelses- & ledelseshverv Jens Otto Veile Kaj Andersen & Sønner Holding A/S, (BF), Kaj Andersen & Sønner A/S, (BF), Investeringsselskabet af 1. november 2001 A/S, (BF), ANMO Invest A/S, (BF), Andersen Motors A/S, (BF), Suzuki Bilimport Danmark A/S, (BF), e-parts A/S, (BF), Ernitec A/S, (BF), Bascon A/S, (BF), Energi Danmark A/S, (BM). Walther V. Paulsen Dantherm Holding A/S, (BF), Hotel Koldingfjord A/S, (BF), Økoinvest A/S, (BF), Frydenholm Holding A/S, (BF), Royal Scandinavia A/S, (BF), VPG Holding A/S, (BNF), Vital Petfood Group A/S, (BNF), Sanistål A/S, (BM), Thrige-Titan A/ S, (BM), Danske Invest Administration A/S, (BM), C.W. Obel A/ S, (BM), Lindab AB, (BM), Det Obelske Familiefond, (BM). Peter Damgaard Jensen PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S, (BF), PKA+ Personforsikring A/S, (BF), PKA Domicil A/S, (BF), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (BF), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (BF), Driftsselskabet Klelund Plantage A/S, (BM), Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BM), Axcel Industriinvestor A/S, (BM), Axcel Management A/S, (BM), Axcel II A/S, (BM), Dansk Sygeplejehistorisk Fond, (BM), Dansk Sygeplejehistorisk Museum, (BM), PKA A/S, (AD), Otte Pensionskasser administreret af PKA A/S, (AD), Otte Personforsikringsselskaber administreret af PKA A/S, (AD), Otte Ejendomsaktieselskaber administreret af PKA A/S, (AD). Ole Berg Rasmussen KP Erhvervs-Byg I A/S, (BF), KP International A/S, (BF), KP Ældre-Byg I A/S, (BF), KP Bolig-Byg I A/S, (BF), KP UK A/S, (BF), Kommunernes Hus A/S, (BF), Forsikring & Pension, (BM), Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab, (AD), SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S, (AD), PMF- Pension Forsikringsaktieselskab, (AD), StK-Byg A/S, (AD). Jens Kjærsgaard Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BF), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (BM), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (BM), Hotel Koldingfjord A/S, (BM), PKA Domicil A/S, (BM/D), A/S Common-Oil, (BM), Roulunds Tech A/S, (BM), PKA A/S, (D), Ejendomsinteressentskabet Tuborg Nord B, (BM), Agramkow A/S, (BM), APS Smedeland 26, (D), KS Ejendomsselskabet 26, (BM). Michael Nellemann Pedersen Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BM), PKA A/S, (D), PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S, (BM) PKA+ Personforsikring A/S, (BM), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (D), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (D). Margit Birk Andersen UngesBoligService.dk I/S, (BM). Henrik Dahl Jeppesen Ejendomsselskabet Storken A/S, (D), Ejendomsselskabet Uglen A/S, (D), A/S Kollektivhuset Hellebo, (D).

9 Ledelsesberetning Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapporten for 2004 for Dan-Ejendomme Holding as. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den 15. marts 2005 Direktionen: Margit Birk Andersen administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen direktør Bestyrelsen: Jens Otto Veile Walther V. Paulsen Peter Damgaard Jensen formand næstformand Ole Berg Rasmussen Jens Kjærsgaard Michael Nellemann Pedersen Revisionspåtegning Til aktionærerne i Dan-Ejendomme Holding as Vi har revideret årsrapporten for Dan-Ejendomme Holding as for regnskabsåret 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion på årsrapporten. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastsatte retningslinjer for børsnoterede selskaber. Hellerup, den 15. marts 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Registreret revisionsvirksomhed Erik Faurby A/S Torgny Pahle Lars Kronow Erik Faurby statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor registreret revisor

10 8 Ledelsesberetning 2004 Aktionærinformation Kursudvikling Omsætningen af Dan-Ejendomme Holding as aktierne på Københavns Fondsbørs har i 2004 været tilfredsstillende. Der er i perioden handlet cirka stk. aktier, hvilket er cirka mere end året før. Kursen er steget fra 249 ultimo 2003 til 299 ultimo 2004, svarende til 20%. Aktiekapital Koncernens aktiekapital udgør nominelt 9 mio. kr. fordelt på stk. aktier a 10 kr. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der til selskabets aktionærer udbetales udbytte svarende til 10,90 kr. pr. aktie, svarende til 50% af det primære resultat efter skat. Politik for egne aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgør nominelt 130 t.kr. pr. 31. december 2004, hvilket udgør 1,4% af aktiekapitalen. Selskabet må i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2004 købe op til 10% af egne aktier. Fondsbørsmeddelelser i 2004 Dan-Ejendomme Holding as har i 2004 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: Kvartalsvis opgørelse af aktier Årsregnskabsmeddelelse for Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Delårsrapport 1:2004 januar-marts Forløb af ordinær generalforsamling Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Delårsrapport 2:2004 januar-juni Kvartalsvis opgørelse af aktier Delårsrapport 3:2004 januar-september Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Finanskalender for Finanskalender for 2005 Dan-Ejendomme Holding as forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser mv. i 2005: Årsregnskab for Generalforsamling Delårsrapport 1:2005 januar-marts Delårsrapport 2:2005 januar-juni Delårsrapport 3:2005 januar-september. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til selskabets adm. direktør Margit Birk Andersen. Generalforsamling Dan-Ejendomme Holding as holder ordinær generalforsamling tirsdag, den 19. april 2005, kl på selskabets adresse Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Aktionærkredsen Følgende aktionærer besidder aktier, som er tillagt mindst 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen. Andel: Pensionskassen for Sygeplejersker, Hellerup 16,1% Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Hellerup 11,7% Pensionskassen for Bioanalytikere, Hellerup 11,7% Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup 11,7% Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet mv., Hellerup 11,7% Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup 11,7% Kommunernes Pensionsforsikring a/s, Hellerup 10,0% A/S KFI-Leasing, København Ø 6,1% Andre væsentlige aktionærer: Pensionskassen for Økonomaer, Hellerup Pensionskassen for Jordemødre, Hellerup.

11 Ledelsesberetning Videnressourcer Fokus på viden og teknologi Medarbejdernes viden og kompetencer repræsenterer et vigtigt aktiv og dermed også en stor værdi for koncernen. Medarbejderne rummer sammen med satsningen på udvikling og øget anvendelse af informationsteknologien nøglen til at sikre koncernens fortsatte udvikling. Evnen til at dele viden, forstå og udnytte moderne teknologi bliver af stadig større betydning for koncernen, kunderne og medarbejdere. Dette gælder både for de admi nistrative medarbejdere og for ejendomsfunktion ærer. Langt flere ting bliver i dag automatiseret og gjort helt eller delvist elektronisk. En væsentlig udfordring for koncernen er, at medarbejderne er dygtige til at bruge informationsteknologien. af, at næsten en fjerdedel af koncernens administrative medarbejdere i dag har en videregående uddannelse. De senere års vækst har givet koncernen mulighed for at tiltrække nye kompetencer, som har tilført koncernen ny viden. Men stigningen i antallet af medarbejdere har også betydet, at koncernen de seneste år har sat stor fokus på videndeling og kvalitetssikring for at integrere og dygtiggøre medarbejderne. Koncernen vil også de kommende år satse på at uddanne såvel ledere som øvrige medarbejdere i takt med udviklingen. Koncernen beskæftigede i fuldtidsansatte medarbejdere fordelt på 206 administrative funktionærer og 216 ejendomsfunktionærer. Dertil kommer, at koncernen til stadighed udvikler sin rådgivning til kunderne såvel i omfang som i faglig dybde. Det stiller krav om uddannelse og udvikling af medarbejderne, ligesom det stiller krav om, at medarbejderne generelt har et højt kompetenceniveau. Dette illustreres blandt andet Ud over de medarbejdere, der er beskæftiget i koncernen, udøver koncernen på kundernes vegne arbejdsgiverfunktionen over for et større antal ejendomsfunktionærer, der er ansat på de ejendomme, vi administrerer.

12 10 Ledelsesberetning 2004 Datterselskaberne Dan-Ejendomme as Hovedaktivitet Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder administration og drift af ejendomme samt rådgivnings- og serviceydelser i tilknytning til fast ejendom. Opgaverne løses i forhold til: kr. pr. m² og er fastsat ud fra et forrentningskrav på 8%, hvilket er uændret i forhold til Selskabet har i 2004 investeret 3,2 mio. kr. i inventar og driftsmidler. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Investeringsejendomme: private udlejningsboliger, erhvervsejendomme og butikscentre Almene: almene boliger, ældreboliger, kollegie- & ungdomsboliger Foreninger: andelsboligforeninger og ejerforeninger. Selskabet har i 2004 haft ansvaret for en samlet ejendomsportefølje på mere end ejendomme med i alt cirka lejemål/enheder. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Der forventes i 2005 en omsætningsfremgang på 5%. Den samlede omsætning for selskabet forventes at ville andrage mio. kr. i Det primære resultat forventes at udgøre mio. kr. Årets resultat før skat forventes at udgøre i størrelsesordenen mio. kr. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets omsætning udgør 220,5 mio. kr. mod 200,0 mio. kr. i 2003, svarende til en fremgang på 10%. Resultatet efter skat udgør 15,7 mio. kr. mod 11,7 mio. kr. i 2003 en fremgang på 34%. Usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2004 Der har ikke været usædvanlige forhold, som har haft betydning for selskabets indtjening eller målinger ud over det i beretningen omtalte. Væksten i omsætningen og resultatet skyldes primært, at virkningen af de i 2003 overtagne ejendomsporteføljer tilhørende institutionelle og private ejendomsinvestorer og en række ejer- og andelsboligforeninger, samt det i 2003 indledte strategiske samarbejde med DISfonden, først er fuldt implementeret i 2004, og øget aktivitet på eksisterende kunder. Selskabets personaleomkostninger er steget med 13,4 mio. kr. eller 9% i forhold til året før. Generelle risici Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på det danske marked. Herudover er det væsentligt, at selskabet er i stand til at tilpasse omkostningerne til ændringer i omsætningen. Finansielle risici Selskabet er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. I forbindelse med aktivitetsudvidelsen i 2003 har selskabet investeret i nyt inventar, it-udstyr samt erhvervet goodwill, hvilket først har medført fuld afskrivning i Derfor er selskabets afskrivninger forøget i forhold til året før. Selskabet ejer en erhvervsudlejningsejendom beliggende på Kristineberg 3, 2100 København Ø, der er fuldt udlejet. Ejendommens samlede erhvervsareal udgør m² samt et mindre boliglejemål. Ejendommens offentlige vurdering i 2003 udgør 35,5 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2004 udgør 41 mio. kr. ligesom i Investeringsejendommens regnskabsmæssige værdi svarer til Kreditrisici Selskabets kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver indregnet i balancen. Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets afslutning, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

13 Ledelsesberetning Dan-Ejendomsinvestering as Hovedaktivitet Selskabet beskæftiger sig med at drive investeringsvirksomhed i tilknytning til fast ejendom, herunder udlejning. Selskabet ejer otte ejendomme beliggende i Vanløse og på Frederiksberg. Ejendommene omfatter 473 beboelseslejemål og 29 erhvervslejemål. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets ejendomme er fuldt udlejede pr. 31. december Der har i løbet af året været mindre ledighed på enkelte lejemål svarende til 0,4 % af selskabets samlede lejeindtægt. Selskabets bruttoresultat eller resultatet af ejendommenes primære drift udgør i ,6 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i Stigningen på kr. 1,3 mio. kr. eller 21% i forhold til 2003 skyldes to faktorer: Selskabet har i 2004 gennemført lejlighedsmoderniseringer for 9,6 mio. kr., som pr. 31. december 2004 har givet en merleje, som sammen med andre lejeforhøjelser har betydet en stigning i de samlede lejeindtægter på 0,7 mio. kr., svarende til en stigning på 4% i forhold til I 2004 er de samlede driftsomkostninger faldet med 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke er anvendt omkostninger ud over hensættelser til udvendig vedligeholdelse. Selskabets resultat før skat udgør i ,3 mio. kr. mod 9,7 mio. kr. i I resultatet for 2004 indgår en værdiregulering af selskabets ejendomme med 3,1 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i Som følge af, at selskabet har anvendt 9,6 mio. kr. til lejlighedsmoderniseringer, skal der ikke betales skat af selskabets resultat for Den beregnende skat som følge af udskudt skat på ejendommene m.m. udgør 2,7 mio. kr., og med fradrag af fordelt negativ beregnet skat udgør årets skat 1,7 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i 2003.

14 12 Ledelsesberetning 2004 Årets resultat for selskabet udgør 7,6 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i Under forudsætning af en værdiregulering på 4 mio. kr. forventes resultatet før skat at udgøre 9-11 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2004 svarer til kr. pr. m². Dette er en stigning sammenlignet med sidste år, hvor den var kr. pr. m². Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Forventninger til fremtiden I lighed med tidligere år fortsætter selskabet med at foretage investeringer i form af vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder på selskabets ejendomme samt at foretage moderniseringer i forbindelse med lejerskifte. Selskabet forventer, at disse investeringer fortsætter i de kommende år, og at denne strategi vil bidrage positivt til indtjeningen. Omsætningen forventes at ville andrage mio. kr. Selskabet forventer ikke at udvide ejendomsporteføljen i Usikkerhed ved indregning og måling Afkastkravet, anvendt ved måling af de enkelte ejendommes værdi, er fastsat med vægt på stand, beliggenhed og udviklingspotentiale samt renteniveauet i samfundet. Med de foretagne værdireguleringer er det ledelsens vurdering, at ejendommene er ansat til markedsværdi. Skemaet på side 13 illustrerer, hvilken betydning ændringer i afkastprocenten har på ejendommenes dagsværdiopgørelse. Usædvanlige forhold Der er ikke indtruffet usædvanlige forhold i 2004, som har påvirket selskabets indtjening eller målinger. Det primære resultat for 2005 forventes at blive i størrelsesorden 5-7 mio. kr. Ejendomsværdireguleringen afhænger af renteniveauet i samfundet og de merindtægter, der fremkommer som følge af lejlighedsmoderniseringerne. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Selskabets ejendomme Alle beløb i t.kr. Offentlig Regnskabs- Regnskabs- Afkast- vurdering mæssig værdi mæssig værdi Beliggenhed krav Type Købsår Areal (m 2 ) / / Storkøbenhavn Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,75 B/E Hanebred 4-10 m.fl. Vanløse 5,75 B Hanebred m.fl. Vanløse 5,75 B Hanebred m.fl. Vanløse 5,75 B/E Jernbane Alle 5 m.fl. Vanløse 5,75 B/E Sallingvej m.fl. Vanløse 5,75 B/E Ålekistevej Vanløse 5,75 B/E H.C. Ørstedsvej 42 m.fl. Frederiksberg 5,75 B/E I alt B: bolig E: erhverv B/E: primært bolig

15 Ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning og måling Ændring i afkastprocent 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% Afkastprocent 7,25% 6,75% 6,25% 5,75% 5,25% 4,75% 4,25% Teoretisk markedsværdi (t.kr.) Ændring i markedsværdi (t.kr.) Kalkuleret egenkapital (t.kr.) Indre værdi Bogført værdi (kr./m 2 )

16 14 Årsregnskab 2004 Koncernregnskab for Overgang til internationale regnskabsstandarder 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Koncern resultatopgørelse 20 Koncern balance 22 Koncern noter 27 Koncern pengestrømsopgørelse

17 Årsregnskab Internationale regnsskabsstandarder 15 Overgang til internationale regnskabsstandarder Danske børsnoterede koncerner skal overgå til internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS pr. 1. januar Anvendelsen af IAS/IFRS i Dan-Ejendomme Holding as vil finde sted med virkning fra regnskabsåret 2005 og vil omfatte både koncern- og moderselskabsregnskabet. Virksomheden vil som en naturlig konsekvens af overgangen til IAS/IFRS anvende samme principper i den løbende delårsrapportering i 2005, hvor sammenligningstallene for 2004 ligeledes vil blive omarbejdet til IFRS. Overgangen til de internationale regnskabsstandarder vil ske i overensstemmelse med det regelsæt, som er indeholdt i IFRS 1 førstegangsanvendelse af International Financial Reporting Standards. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksom hedens løbende opgørelse af indtjeningen eller påvirke koncernens egenkapital i væsentlig grad. Ledelsen har gennemført en indledende analyse og vurderet forskellene mellem den anvendte regnskabspraksis og gældende IAS/IFRS standarder. Baseret herpå er det forventningen, at anvendt regnskabspraksis vil medføre ændringer på følgende områder: Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill amortiseres over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder, det amortiseres lineært over amortiseringsperioden. I henhold til IFRS skal goodwill testes for værdiforringelse. Driften vil således ikke blive belastet med systematiske amortiseringer, men med en eventuel nedskrivning som følge af værdiforring else. Investeringsejendomme: Selskabets investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi. Værdiansættelsen er foretaget efter den afkastbaserede metode, hvor udgangspunktet tages i det budgetterede resultat for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres som værende enkeltstående hændelser. Ledelsen fastsætter afkastkravet ud fra markedsforholdene for den pågældende ejendomstype. I forbindelse med overgangen til IAS/IFRS skal investeringsejendomme måles til kostpris eller dagsværdi. Indregning af kapitalandele: Moderselskabet opgør og indregner kapitalandele i datterselskaber til indre værdi. I forbindelse med overgangen til IAS/IFRS skal disse måles til kostpris eller dagsværdi. Andre forhold: IFRS stiller endvidere forøgede notekrav, herunder udvidede oplysningskrav omkring segmentoplysninger. Dan- Ejendomme Holding as vil vurdere behovet for tilpasning af eksisterende og tilføjelse af nye noteoplysninger og andre oplysningskrav. Dertil kan komme andre ændringer som følge af førstegangsanvendelsen af IFRS.

18 16 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet og koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastsatte retningslinjer for børsnoterede selskaber. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på koncernens aktiviteter. Oplysningerne er baseret på koncernens interne økonomistyring. Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift. Resultatopgørelse Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Nettoomsætning Administrationsindtægter består af administrationshonorarer, servicering af ejendomme, bruttoomsætning fra ejendomsservice samt af honorarer for enkeltstående opgaver i forbindelse hermed. Heraf fragår direkte viderefakturerede omkostninger. Nettoomsætningen måles eksklusiv eventuel moms og indregnes, såfremt levering har fundet sted, og indtægten kan opgøres pålideligt. Lejeindtægter omfatter indtægter fra såvel bolig- som erhvervslejemål. Andre indtægter omfatter indtægter fra ejendommenes vaskerier samt refunderede driftsomkostninger fra erhvervslejere. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Dan-Ejendomme Holding as samt de 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as samt Dan-Ejendomsinvestering as. Eksterne omkostninger I eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til kontorlokaler, kontorhold samt omkostninger til it. Eksterne omkostninger omfatter endvidere ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og abonnementer, vedligeholdelses- og moderniseringsomkostninger, løn og renholdelsesomkostninger, afskrivninger på driftsmateriel. Endvidere indregnes tab og hensættelser til tab på lejerdebitorer. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af regnskaber for moderselskabet og datterselskaberne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. De regnskaber, der er anvendt til brug for koncernens årsrapport, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Personaleomkostninger I personaleomkostninger indregnes udgifter til det administrative personale, ledelsen samt ejendomsserviceper sonale. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld, amortisering af finansielle forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

19 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 17 Balancen Immaterielle anlægsaktiver Ved erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder amortiseres forskellen mellem anskaffelsesprisen på kapitalandelen og summen af de identificerbare aktiver og passiver, opgjort til handelsværdien på købstidspunktet (goodwill), over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill amortiseres lineært over amortiseringsperioden, der udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi. Værdiansættelsen er foretaget efter den afkastbaserede metode, hvor udgangspunktet tages i det budgetterede resultat for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres som værende enkeltstående hændelser. Ledelsen fastsætter afkastkravet ud fra markedsforholdene for den pågældende ejendomstype. Op- og nedskrivninger i forhold til ejendommenes kostpris foretages over resultatopgørelsen. Nettoopskrivninger henføres via overskudsdisponering til reserve for dagsværdi for investeringsejendomme under egenkapitalen. Driftsmidler Tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Tekniske anlæg og maskiner 3-10 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Selskabets kapitalinteresser i datterselskaber indregnes og måles efter indre værdis metoden, således at moderselskabet løbende medtager datterselskabernes resultat i resultatopgørelsen. Dette medfører, at den bogførte værdi af investeringen svarer til datterselskabernes indre værdi, og at koncernens nettoresultat og egenkapital svarer til moder selskabets. Den del af datterselskabernes indtjente overskud, der ikke er udloddet som udbytte til moderselskabet, er via overskudsfordeling henlagt til en bunden opskrivningsfond i moderselskabets regnskab. Omsætningsaktiver Værdipapirer Obligationer og aktier måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede obligationer måles til børskurs. Såvel realiserede som ikke realiserede kursavancer/-tab er indregnet i resultatopgørelsen. Pantebreve måles til dagsværdi på balancedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgræninsgsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

20 18 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Forslag til udbytte i regnskabsåret Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne kapitalandele Anskaffelses- og afståelsessummer indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Indvendig og udvendig vedligeholdelse, investeringsejendomme Hensættelser til indvendig og udvendig vedligeholdelse er foretaget på basis af lejelovens bestemmelser. For at sikre en korrekt periodisering af skatten vedrørende disse hensættelser er den beregnede indkomstskat af disse hensættelser fratrukket direkte i hensættelserne med de kendte skatteprocenter. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Skat Selskaberne bogfører den indkomstskat, der hviler på resultat før skat, som enten skyldig eller udskudt skat i balancen. Den udskudte skatteforpligtelse er beregnet som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skatteforpligtelse beregnes med den forventede skatteprocent. Dog fratrækkes udskudt skat vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse direkte i disse hensættelser. Der afsættes latent skat på eventuel ejendomsavance. Moderselskabet er sambeskattet med datterselskaberne Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as. Tillæg eller godtgørelse i forbindelse med skattens betaling betragtes som finansielle poster og indgår ikke i den beregnede eller skyldige indkomstskat. Ved fordeling af den samlede indkomstskat anvendes fuld fordeling. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres ved anvendelse af den indirekte præsentationsform. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter betalinger til og fra aktionærer, herunder udbytte samt optagelse af og afdrag på finansiel gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og let realisable værdipapirer, der indgår i selskabets likviditetsstyring. Nøgletalsdefinitioner De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Koncernens egenkapitalforrentning: Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Resultat pr. aktie: Udbytte pr. aktie: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier Årets foreslåede udbytte Aktiekapital Payout ratio af primært resultat efter beregnet skat: Samlet udbyttebetaling x 100 Resultat efter beregnet skat Soliditet: Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt ultimo Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Price Earnings: Indre værdi, ultimo: Børskurs Resultat pr. aktie Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere