Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning"

Transkript

1 Årsrapport

2 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand) Walther V. Paulsen, direktør (næstformand) Peter Damgaard Jensen, adm. direktør Ole Berg Rasmussen, adm. direktør Jens Kjærsgaard, direktør Michael Nellemann Pedersen, direktør Revisionen Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tuborg Havnevej 18 DK 2900 Hellerup Registreret revisionsvirksomhed Erik Faurby A/S Lille Vokstrupvej 7 DK 3230 Græsted Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr Dan-Ejendomme as CVR-nr (100% ejet datterselskab) Dan-Ejendomsinvestering as CVR-nr (100% ejet datterselskab) UngesBoligService.dk I/S CVR-nr (40% ejet I/S) Indhold 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernens mål Ledelsesberetning 4 Ledelsesberetning 6 Ledelseshverv 7 Ledelses- og revisionspåtegning 8 Aktionærinformation 9 Videnressourcer 10 Datterselskaberne Koncern- og årsregnskab 14 Koncernregnskab for Overgang til internationale regnskabsstandarder 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Koncern resultatopgørelse 20 Koncern balance 22 Koncern noter 27 Koncern pengestrømsopgørelse 28 Regnskab for moderselskabet for Moderselskab resultatopgørelse 30 Moderselskab balance 32 Moderselskab noter

3 Ledelsesberetning Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennersker bor og arbejder Dan-Ejendomme koncernen er en serviceleverandør med fokus på fast ejendom. Koncernen beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder ejendomsadministration og forretningsførelse. Opgaverne løses i forhold til private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, almene boligorganisationer, ældreboliger, kollegier og ungdomsboliger samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. Herudover ejer koncernen otte beboelsesejendomme samt en mindre erhvervsejendom. Grundlaget for koncernens virke er beskrevet i missionen: Vi tager ansvar for ejendomme og områder, hvor mennesker bor og arbejder. Koncernen består af det børsnotede selskab Dan-Ejendomme Holding as og de to 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as samt det 40% ejede UngesBoligService.dk I/S. I 2004 omsatte koncernen for 237 millioner og beskæftigede 400 medarbejdere fordelt i hele landet.

4 2 Ledelsesberetning 2004 Hoved- og nøgletal Alle tal i t.kr Hovedtal Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omkostninger ekskl. afskrivninger Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat Indkomstskat Resultat efter skat Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Gæld og hensættelser i alt Balancesum Nøgletal Koncernens egenkapitalforrentning (%) 12,6 10,9 12,2 13,3 16,6 Resultat pr. aktie a 10 kr. (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) 10,9 8,7 7,2 3,0 3,0 Payout ratio af primært resultat efter beregnet skat (%) Soliditet (%) 72,5 71,0 72,0 66,5 60,5 Overskudsgrad (%) 11,8 9,1 11,4 10,2 15,4 Price Earnings (%) 11,5 11,9 7,9 5,3 4,8 Antal medarbejdere gnsl. i året Invest. i materielle anlægsaktiver (i hele t.kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) 212,4 194,8 180,6 150,4 132,8 Børskurs ultimo Årets resultat før skat Nettoomsætning / omkostninger Nettoomsætning / primært resultat Egenkapital (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Nøgletalsdefinitioner findes på side 18.

5 Ledelsesberetning Koncernens mål Idégrundlag Koncernens idégrundlag er at tilbyde alle service- og rådgivningsopgaver, der er rettet mod forvaltning og drift, opførelse og ejerskab af fast ejendom. Koncernen er således en totalleverandør inden for fast ejendom, der tilbyder administration og drift af erhvervsog boligejendomme samt butikscentre. Endvidere tilbydes administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt forretningsførelse og administration af almene boligforeninger. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggeadministration, udlejning af erhvervslokaler, udlejning af boligbyggerier, investeringsrådgivning, energiledelse og anden rådgivning i forhold til fast ejendom. Mål Koncernens langsigtede mål er formuleret i visionen: Vi stræber efter at blive den foretrukne leverandør inden for forvaltning og drift af ejendomme og boliger i Danmark. Vi ønsker at skabe samarbejdsrelationer med kunder og kunders kunder baseret på dialog og åbenhed, hvor nøgleordene er kvalitet og service. Vores væsentligste succeskriterier er tilfredse kunder og medarbejdere. Det indgår ikke på nuværende tidspunkt i koncernens strategi at foretage yderligere ejendomsinvesteringer. Økonomiske målsætninger Koncernen har fastsat følgende økonomiske målsætninger: at sikre væksten i koncernen og øge egenkapitalforrentningen at stile mod en overskudsudlodning, der udgør 40-50% af det primære resultat efter beregnet skat. Det er målsætningen at opnå et afkast til aktionærerne, der kan matche markedsniveauet. Værdigrundlag Koncernens grundlag bygger på fem kerneværdier: Dygtig betyder, at vi bruger vores kompetencer og viden i alt, vi gør, sådan at vi sikrer de bedste løsninger og resultater. Det stiller krav om, at vi er gode til at samarbejde og dele vores viden med hinanden. Handlekraftig betyder, at vi tager aktivt ansvar for de opgaver, vi udfører. Det stiller krav om, at vi er proaktive og har det overskud, der gør, at vi også kan løse uforudsete udfordringer. Strategi Det er koncernens strategi de kommende år: at fastholde og udbygge markedspositionen inden for ejendomsforvaltning af investeringsejendomme: private udlejningsejendomme, erhvervsejendomme og butiks centre at øge markedsandelen inden for ejendomsadministration og forretningsføreraftaler med almene boligforeninger, kollegier og ungdomsboliger samt ældreboliger at styrke markedspositionen inden for administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger. Strategien forventes primært realiseret gennem en aktiv salgs- og markedsføringsindsats målrettet de forskellige markeder. Det er endvidere koncernens strategi at udbygge og styrke samarbejdet med kunderne gennem en målrettet produktudvikling og fokusering på kvalitet. Tilgængelig betyder, at vi er lette at komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en direkte og forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp. Visionær betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny teknologi. Værdiskabende betyder, at vi i vores daglige arbejde altid skaber øget værdi til kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse bredt både som økonomisk, informativ eller social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.

6 4 Ledelsesberetning 2004 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Året 2004 var generelt et tilfredsstillende og positivt år, der primært blev brugt til konsolidering og effektivisering oven på de senere års aktivitetsfremgang. i forhold til eksempelvis varsling af omkostningsbestemt husleje, varsling af skatter og afgifter, regulering af erhvervslejeforhold mv. Denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Helt grundlæggende har vi brugt året på at definere et værdigrundlag med fem kerneværdier, som vil danne fundamentet for det arbejde, vi udfører. Samtidig har vi arbejdet målrettet for at implementere de samarbejdsaftaler, der blev indgået med kunder året før. Det har naturligt betydet ekstra ressourceallokering på en række områder. Samtidig har flere af vores kunder været aktive på ejendomsmarkedet, hvilket har medført flere ejendomme i administrationsporteføljen samt forud for det deltagelse i/gennemførelse af due-diligence processer. Efter cirka et års udvikling lancerede vi i 2004 et internetbaseret ventelistesystem FindBolig.nu. Systemet kan bruges til at tildele og udleje såvel kollegie- og ungdomsboliger som private udlejningsboliger og andelsboliger. Systemet er udviklet ud fra det faktum, at internettet allerede i dag er det foretrukne medie, når boligsøgende ønsker at finde en bolig en udvikling, vi forventer fortsætter i de kommende år. I efteråret tog vi et nyudviklet drift og vedligeholdelsessystem i brug. Systemet gør det muligt for os at udarbejde langsigtede budgetter, som indeholder effekten af planlagt vedligeholdelse i perioden, for de ejendomme, vi administrerer. Resultatopgørelse Dan-Ejendomme koncernen har i 2004 haft en tilfredsstillende udvikling. Omsætningen er steget fra 215,3 mio. kr. i 2003 til 237,3 mio. kr. i 2004, hvilket svarer til en fremgang på 10%. Resultatet af den primære drift for 2004 udgør 28,0 mio. kr. mod 19,6 mio. kr. i 2003, svarende til en fremgang på 43%. Resultatet før skat for 2004 viser et overskud på 31,7 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. året før. Koncernen har i fondsbørsmeddelelse den 23. november 2004 meddelt, at man forventede et resultat før skat på mio. kr. Koncernens omkostninger er steget med 6,6% fra 192,0 mio. kr. i 2003 til 204,6 mio. kr. i 2004, heraf er personaleudgifterne steget med 9,4% fra 147,0 mio. kr. i 2003 til 160,8 mio. kr. i Væksten i omsætningen og resultatet skyldes dels, at virkningen af de i 2003 overtagne ejendomsporteføljer tilhørende institutionelle og private ejendomsinvestorer og en række ejer- og andelsboligforeninger, samt det i 2003 indledte strategiske samarbejde med DISfonden, er fuldt implementeret i 2004, dels øget aktivitet på eksisterende kunder. Som et led i konsolideringen har vi endvidere arbejdet på at optimere forretningsprocesser for at øge effektiviteten og fremme sikkerheden i de opgaver, vi udfører. Blandt andet har vi øget automatiseringen af arbejdsprocesser En sammenligning af forventningerne til 2004, offentliggjort i årsrapporten for 2003 og i kvartalsmeddelelsen pr. 30. september og de faktisk opnåede resultater, er vist nedenfor: Årsrapport Forventet 2004 Forventet 2004 Årsrapport (mio. kr.) 2003 jf. årsrapport 2003 jf. pr. 30. september 2004 Resultat af primær drift Resultat før skat Omsætning

7 Ledelsesberetning Finansielle poster De finansielle poster udgør 3,7 mio. kr. i 2004 mod 6,6 mio. kr. i Heri indgår en opskrivning af koncernens ejendomme med 3,1 mio. kr. mod 6,1 mio. kr. i Finansiering Koncernen har i 2004 haft en forøget, positiv pengestrøm fra driften på 25,9 mio. kr. Til investeringer i driftsmidler, it-udstyr og lejemålsforbedringer i investeringsejendomme har koncernen anvendt 13,7 mio. kr. Den langfristede gældforpligtelse er nedbragt med 2,2 mio. kr. Koncernen har i 2004 ved salg nedbragt sin beholdning af egne aktier med 0,5 mio. kr. og udbetalt 7,7 mio. kr. i udbytte. Netto er koncernens likvide beholdning steget med 3,2 mio. kr. og udgør pr. 31. december ,2 mio. kr. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Der forventes i 2005 en omsætningsfremgang på 5%. Koncernomsætningen forventes for 2005 at blive i størrelsesordenen mio. kr. Resultatet af primær drift forventes i 2005 at blive på mio. kr. Koncernresultatet før skat forventes at blive mio. kr. under forudsætning af en værdiregulering af investeringsejendommene på 4 mio. kr. Usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2004 Der har ikke været usædvanlige forhold, som har haft betydning for selskabets indtjening eller målinger ud over det i beretningen omtalte. Risikofaktorer Koncernens væsentligste risiko er knyttet til evnen til at opfylde kundernes krav om kompetent rådgivning og god service. Derfor er det væsentligt, at koncernen løbende er på forkant med udviklingen inden for forretningsområderne. Herudover er det væsentligt, at koncernen er parat til en hurtig tilpasning af omkostningsniveauet, hvis omsætningen ændrer sig. Koncernen er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Renteniveauet har dog betydning for investeringsejendommenes værdi. Under datterselskaber illustreres i skemaform, hvilken betydning ændringer i afkastprocenten har på ejendommenes dagsværdiopgørelse. Miljøforhold Koncernen er ikke bekendt med miljøforurening på koncernens ejendomme. Det er ledelsens vurdering, at der i den administrative del af koncernen til stadighed er fokus på at anvende ressourcerne så effektivt som muligt, og at der, i det omfang det er muligt, anskaffes produkter, som kan genanvendes. Målet med disse tiltag er at påvirke det eksterne miljø mindst muligt.

8 6 Ledelsesberetning 2004 Ledelseshverv Definitioner: (BF) bestyrelsesformand (BNF) bestyrelsesnæstformand (BM) bestyrelsesmedlem (AD) adm. direktør (D) direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, (BF), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Walther V. Paulsen, (BNF), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Peter Damgaard Jensen, (BM), adm. direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Ole Berg Rasmussen, (BM), adm. direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Jens Kjærsgaard, (BM), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Michael Nellemann Pedersen, (BM), direktør Født Indtrådt i bestyrelsen Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Født Indtrådt i koncernen Henrik Dahl Jeppesen, direktør Født Indtrådt i koncernen Bestyrelses- & ledelseshverv Jens Otto Veile Kaj Andersen & Sønner Holding A/S, (BF), Kaj Andersen & Sønner A/S, (BF), Investeringsselskabet af 1. november 2001 A/S, (BF), ANMO Invest A/S, (BF), Andersen Motors A/S, (BF), Suzuki Bilimport Danmark A/S, (BF), e-parts A/S, (BF), Ernitec A/S, (BF), Bascon A/S, (BF), Energi Danmark A/S, (BM). Walther V. Paulsen Dantherm Holding A/S, (BF), Hotel Koldingfjord A/S, (BF), Økoinvest A/S, (BF), Frydenholm Holding A/S, (BF), Royal Scandinavia A/S, (BF), VPG Holding A/S, (BNF), Vital Petfood Group A/S, (BNF), Sanistål A/S, (BM), Thrige-Titan A/ S, (BM), Danske Invest Administration A/S, (BM), C.W. Obel A/ S, (BM), Lindab AB, (BM), Det Obelske Familiefond, (BM). Peter Damgaard Jensen PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S, (BF), PKA+ Personforsikring A/S, (BF), PKA Domicil A/S, (BF), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (BF), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (BF), Driftsselskabet Klelund Plantage A/S, (BM), Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BM), Axcel Industriinvestor A/S, (BM), Axcel Management A/S, (BM), Axcel II A/S, (BM), Dansk Sygeplejehistorisk Fond, (BM), Dansk Sygeplejehistorisk Museum, (BM), PKA A/S, (AD), Otte Pensionskasser administreret af PKA A/S, (AD), Otte Personforsikringsselskaber administreret af PKA A/S, (AD), Otte Ejendomsaktieselskaber administreret af PKA A/S, (AD). Ole Berg Rasmussen KP Erhvervs-Byg I A/S, (BF), KP International A/S, (BF), KP Ældre-Byg I A/S, (BF), KP Bolig-Byg I A/S, (BF), KP UK A/S, (BF), Kommunernes Hus A/S, (BF), Forsikring & Pension, (BM), Kommunernes Pensionsforsikring Aktieselskab, (AD), SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB A/S, (AD), PMF- Pension Forsikringsaktieselskab, (AD), StK-Byg A/S, (AD). Jens Kjærsgaard Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BF), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (BM), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (BM), Hotel Koldingfjord A/S, (BM), PKA Domicil A/S, (BM/D), A/S Common-Oil, (BM), Roulunds Tech A/S, (BM), PKA A/S, (D), Ejendomsinteressentskabet Tuborg Nord B, (BM), Agramkow A/S, (BM), APS Smedeland 26, (D), KS Ejendomsselskabet 26, (BM). Michael Nellemann Pedersen Miljøinvesteringsselskabet Danmark A/S, (BM), PKA A/S, (D), PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S, (BM) PKA+ Personforsikring A/S, (BM), Forstædernes Ejendomsaktieselskab, (D), A/S Kjøbenhavns Ejendomsselskab, (D). Margit Birk Andersen UngesBoligService.dk I/S, (BM). Henrik Dahl Jeppesen Ejendomsselskabet Storken A/S, (D), Ejendomsselskabet Uglen A/S, (D), A/S Kollektivhuset Hellebo, (D).

9 Ledelsesberetning Ledelses- og revisionspåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapporten for 2004 for Dan-Ejendomme Holding as. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hellerup, den 15. marts 2005 Direktionen: Margit Birk Andersen administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen direktør Bestyrelsen: Jens Otto Veile Walther V. Paulsen Peter Damgaard Jensen formand næstformand Ole Berg Rasmussen Jens Kjærsgaard Michael Nellemann Pedersen Revisionspåtegning Til aktionærerne i Dan-Ejendomme Holding as Vi har revideret årsrapporten for Dan-Ejendomme Holding as for regnskabsåret 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af informationer, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion på årsrapporten. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2004 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastsatte retningslinjer for børsnoterede selskaber. Hellerup, den 15. marts 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Registreret revisionsvirksomhed Erik Faurby A/S Torgny Pahle Lars Kronow Erik Faurby statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor registreret revisor

10 8 Ledelsesberetning 2004 Aktionærinformation Kursudvikling Omsætningen af Dan-Ejendomme Holding as aktierne på Københavns Fondsbørs har i 2004 været tilfredsstillende. Der er i perioden handlet cirka stk. aktier, hvilket er cirka mere end året før. Kursen er steget fra 249 ultimo 2003 til 299 ultimo 2004, svarende til 20%. Aktiekapital Koncernens aktiekapital udgør nominelt 9 mio. kr. fordelt på stk. aktier a 10 kr. Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der til selskabets aktionærer udbetales udbytte svarende til 10,90 kr. pr. aktie, svarende til 50% af det primære resultat efter skat. Politik for egne aktier Selskabets beholdning af egne aktier udgør nominelt 130 t.kr. pr. 31. december 2004, hvilket udgør 1,4% af aktiekapitalen. Selskabet må i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2004 købe op til 10% af egne aktier. Fondsbørsmeddelelser i 2004 Dan-Ejendomme Holding as har i 2004 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: Kvartalsvis opgørelse af aktier Årsregnskabsmeddelelse for Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Delårsrapport 1:2004 januar-marts Forløb af ordinær generalforsamling Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Delårsrapport 2:2004 januar-juni Kvartalsvis opgørelse af aktier Delårsrapport 3:2004 januar-september Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser Finanskalender for Finanskalender for 2005 Dan-Ejendomme Holding as forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser mv. i 2005: Årsregnskab for Generalforsamling Delårsrapport 1:2005 januar-marts Delårsrapport 2:2005 januar-juni Delårsrapport 3:2005 januar-september. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til selskabets adm. direktør Margit Birk Andersen. Generalforsamling Dan-Ejendomme Holding as holder ordinær generalforsamling tirsdag, den 19. april 2005, kl på selskabets adresse Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Aktionærkredsen Følgende aktionærer besidder aktier, som er tillagt mindst 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen. Andel: Pensionskassen for Sygeplejersker, Hellerup 16,1% Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Hellerup 11,7% Pensionskassen for Bioanalytikere, Hellerup 11,7% Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup 11,7% Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet mv., Hellerup 11,7% Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved Institutioner under Amtskommunerne mv., Hellerup 11,7% Kommunernes Pensionsforsikring a/s, Hellerup 10,0% A/S KFI-Leasing, København Ø 6,1% Andre væsentlige aktionærer: Pensionskassen for Økonomaer, Hellerup Pensionskassen for Jordemødre, Hellerup.

11 Ledelsesberetning Videnressourcer Fokus på viden og teknologi Medarbejdernes viden og kompetencer repræsenterer et vigtigt aktiv og dermed også en stor værdi for koncernen. Medarbejderne rummer sammen med satsningen på udvikling og øget anvendelse af informationsteknologien nøglen til at sikre koncernens fortsatte udvikling. Evnen til at dele viden, forstå og udnytte moderne teknologi bliver af stadig større betydning for koncernen, kunderne og medarbejdere. Dette gælder både for de admi nistrative medarbejdere og for ejendomsfunktion ærer. Langt flere ting bliver i dag automatiseret og gjort helt eller delvist elektronisk. En væsentlig udfordring for koncernen er, at medarbejderne er dygtige til at bruge informationsteknologien. af, at næsten en fjerdedel af koncernens administrative medarbejdere i dag har en videregående uddannelse. De senere års vækst har givet koncernen mulighed for at tiltrække nye kompetencer, som har tilført koncernen ny viden. Men stigningen i antallet af medarbejdere har også betydet, at koncernen de seneste år har sat stor fokus på videndeling og kvalitetssikring for at integrere og dygtiggøre medarbejderne. Koncernen vil også de kommende år satse på at uddanne såvel ledere som øvrige medarbejdere i takt med udviklingen. Koncernen beskæftigede i fuldtidsansatte medarbejdere fordelt på 206 administrative funktionærer og 216 ejendomsfunktionærer. Dertil kommer, at koncernen til stadighed udvikler sin rådgivning til kunderne såvel i omfang som i faglig dybde. Det stiller krav om uddannelse og udvikling af medarbejderne, ligesom det stiller krav om, at medarbejderne generelt har et højt kompetenceniveau. Dette illustreres blandt andet Ud over de medarbejdere, der er beskæftiget i koncernen, udøver koncernen på kundernes vegne arbejdsgiverfunktionen over for et større antal ejendomsfunktionærer, der er ansat på de ejendomme, vi administrerer.

12 10 Ledelsesberetning 2004 Datterselskaberne Dan-Ejendomme as Hovedaktivitet Selskabet beskæftiger sig med ejendomsforvaltning, herunder administration og drift af ejendomme samt rådgivnings- og serviceydelser i tilknytning til fast ejendom. Opgaverne løses i forhold til: kr. pr. m² og er fastsat ud fra et forrentningskrav på 8%, hvilket er uændret i forhold til Selskabet har i 2004 investeret 3,2 mio. kr. i inventar og driftsmidler. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Investeringsejendomme: private udlejningsboliger, erhvervsejendomme og butikscentre Almene: almene boliger, ældreboliger, kollegie- & ungdomsboliger Foreninger: andelsboligforeninger og ejerforeninger. Selskabet har i 2004 haft ansvaret for en samlet ejendomsportefølje på mere end ejendomme med i alt cirka lejemål/enheder. Forventninger til fremtiden Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling vil fortsætte i de kommende år. Der forventes i 2005 en omsætningsfremgang på 5%. Den samlede omsætning for selskabet forventes at ville andrage mio. kr. i Det primære resultat forventes at udgøre mio. kr. Årets resultat før skat forventes at udgøre i størrelsesordenen mio. kr. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets omsætning udgør 220,5 mio. kr. mod 200,0 mio. kr. i 2003, svarende til en fremgang på 10%. Resultatet efter skat udgør 15,7 mio. kr. mod 11,7 mio. kr. i 2003 en fremgang på 34%. Usædvanlige forhold vedrørende årsregnskabet for 2004 Der har ikke været usædvanlige forhold, som har haft betydning for selskabets indtjening eller målinger ud over det i beretningen omtalte. Væksten i omsætningen og resultatet skyldes primært, at virkningen af de i 2003 overtagne ejendomsporteføljer tilhørende institutionelle og private ejendomsinvestorer og en række ejer- og andelsboligforeninger, samt det i 2003 indledte strategiske samarbejde med DISfonden, først er fuldt implementeret i 2004, og øget aktivitet på eksisterende kunder. Selskabets personaleomkostninger er steget med 13,4 mio. kr. eller 9% i forhold til året før. Generelle risici Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på det danske marked. Herudover er det væsentligt, at selskabet er i stand til at tilpasse omkostningerne til ændringer i omsætningen. Finansielle risici Selskabet er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. I forbindelse med aktivitetsudvidelsen i 2003 har selskabet investeret i nyt inventar, it-udstyr samt erhvervet goodwill, hvilket først har medført fuld afskrivning i Derfor er selskabets afskrivninger forøget i forhold til året før. Selskabet ejer en erhvervsudlejningsejendom beliggende på Kristineberg 3, 2100 København Ø, der er fuldt udlejet. Ejendommens samlede erhvervsareal udgør m² samt et mindre boliglejemål. Ejendommens offentlige vurdering i 2003 udgør 35,5 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2004 udgør 41 mio. kr. ligesom i Investeringsejendommens regnskabsmæssige værdi svarer til Kreditrisici Selskabets kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver indregnet i balancen. Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Selskabets politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets afslutning, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

13 Ledelsesberetning Dan-Ejendomsinvestering as Hovedaktivitet Selskabet beskæftiger sig med at drive investeringsvirksomhed i tilknytning til fast ejendom, herunder udlejning. Selskabet ejer otte ejendomme beliggende i Vanløse og på Frederiksberg. Ejendommene omfatter 473 beboelseslejemål og 29 erhvervslejemål. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets ejendomme er fuldt udlejede pr. 31. december Der har i løbet af året været mindre ledighed på enkelte lejemål svarende til 0,4 % af selskabets samlede lejeindtægt. Selskabets bruttoresultat eller resultatet af ejendommenes primære drift udgør i ,6 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i Stigningen på kr. 1,3 mio. kr. eller 21% i forhold til 2003 skyldes to faktorer: Selskabet har i 2004 gennemført lejlighedsmoderniseringer for 9,6 mio. kr., som pr. 31. december 2004 har givet en merleje, som sammen med andre lejeforhøjelser har betydet en stigning i de samlede lejeindtægter på 0,7 mio. kr., svarende til en stigning på 4% i forhold til I 2004 er de samlede driftsomkostninger faldet med 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke er anvendt omkostninger ud over hensættelser til udvendig vedligeholdelse. Selskabets resultat før skat udgør i ,3 mio. kr. mod 9,7 mio. kr. i I resultatet for 2004 indgår en værdiregulering af selskabets ejendomme med 3,1 mio. kr. mod 4,9 mio. kr. i Som følge af, at selskabet har anvendt 9,6 mio. kr. til lejlighedsmoderniseringer, skal der ikke betales skat af selskabets resultat for Den beregnende skat som følge af udskudt skat på ejendommene m.m. udgør 2,7 mio. kr., og med fradrag af fordelt negativ beregnet skat udgør årets skat 1,7 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i 2003.

14 12 Ledelsesberetning 2004 Årets resultat for selskabet udgør 7,6 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i Under forudsætning af en værdiregulering på 4 mio. kr. forventes resultatet før skat at udgøre 9-11 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2004 svarer til kr. pr. m². Dette er en stigning sammenlignet med sidste år, hvor den var kr. pr. m². Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Forventninger til fremtiden I lighed med tidligere år fortsætter selskabet med at foretage investeringer i form af vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder på selskabets ejendomme samt at foretage moderniseringer i forbindelse med lejerskifte. Selskabet forventer, at disse investeringer fortsætter i de kommende år, og at denne strategi vil bidrage positivt til indtjeningen. Omsætningen forventes at ville andrage mio. kr. Selskabet forventer ikke at udvide ejendomsporteføljen i Usikkerhed ved indregning og måling Afkastkravet, anvendt ved måling af de enkelte ejendommes værdi, er fastsat med vægt på stand, beliggenhed og udviklingspotentiale samt renteniveauet i samfundet. Med de foretagne værdireguleringer er det ledelsens vurdering, at ejendommene er ansat til markedsværdi. Skemaet på side 13 illustrerer, hvilken betydning ændringer i afkastprocenten har på ejendommenes dagsværdiopgørelse. Usædvanlige forhold Der er ikke indtruffet usædvanlige forhold i 2004, som har påvirket selskabets indtjening eller målinger. Det primære resultat for 2005 forventes at blive i størrelsesorden 5-7 mio. kr. Ejendomsværdireguleringen afhænger af renteniveauet i samfundet og de merindtægter, der fremkommer som følge af lejlighedsmoderniseringerne. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Selskabets ejendomme Alle beløb i t.kr. Offentlig Regnskabs- Regnskabs- Afkast- vurdering mæssig værdi mæssig værdi Beliggenhed krav Type Købsår Areal (m 2 ) / / Storkøbenhavn Ålekistevej m.fl. Vanløse 5,75 B/E Hanebred 4-10 m.fl. Vanløse 5,75 B Hanebred m.fl. Vanløse 5,75 B Hanebred m.fl. Vanløse 5,75 B/E Jernbane Alle 5 m.fl. Vanløse 5,75 B/E Sallingvej m.fl. Vanløse 5,75 B/E Ålekistevej Vanløse 5,75 B/E H.C. Ørstedsvej 42 m.fl. Frederiksberg 5,75 B/E I alt B: bolig E: erhverv B/E: primært bolig

15 Ledelsesberetning Usikkerhed ved indregning og måling Ændring i afkastprocent 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% -1,50% Afkastprocent 7,25% 6,75% 6,25% 5,75% 5,25% 4,75% 4,25% Teoretisk markedsværdi (t.kr.) Ændring i markedsværdi (t.kr.) Kalkuleret egenkapital (t.kr.) Indre værdi Bogført værdi (kr./m 2 )

16 14 Årsregnskab 2004 Koncernregnskab for Overgang til internationale regnskabsstandarder 16 Anvendt regnskabspraksis 19 Koncern resultatopgørelse 20 Koncern balance 22 Koncern noter 27 Koncern pengestrømsopgørelse

17 Årsregnskab Internationale regnsskabsstandarder 15 Overgang til internationale regnskabsstandarder Danske børsnoterede koncerner skal overgå til internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS pr. 1. januar Anvendelsen af IAS/IFRS i Dan-Ejendomme Holding as vil finde sted med virkning fra regnskabsåret 2005 og vil omfatte både koncern- og moderselskabsregnskabet. Virksomheden vil som en naturlig konsekvens af overgangen til IAS/IFRS anvende samme principper i den løbende delårsrapportering i 2005, hvor sammenligningstallene for 2004 ligeledes vil blive omarbejdet til IFRS. Overgangen til de internationale regnskabsstandarder vil ske i overensstemmelse med det regelsæt, som er indeholdt i IFRS 1 førstegangsanvendelse af International Financial Reporting Standards. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksom hedens løbende opgørelse af indtjeningen eller påvirke koncernens egenkapital i væsentlig grad. Ledelsen har gennemført en indledende analyse og vurderet forskellene mellem den anvendte regnskabspraksis og gældende IAS/IFRS standarder. Baseret herpå er det forventningen, at anvendt regnskabspraksis vil medføre ændringer på følgende områder: Immaterielle anlægsaktiver: Goodwill amortiseres over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder, det amortiseres lineært over amortiseringsperioden. I henhold til IFRS skal goodwill testes for værdiforringelse. Driften vil således ikke blive belastet med systematiske amortiseringer, men med en eventuel nedskrivning som følge af værdiforring else. Investeringsejendomme: Selskabets investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi. Værdiansættelsen er foretaget efter den afkastbaserede metode, hvor udgangspunktet tages i det budgetterede resultat for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres som værende enkeltstående hændelser. Ledelsen fastsætter afkastkravet ud fra markedsforholdene for den pågældende ejendomstype. I forbindelse med overgangen til IAS/IFRS skal investeringsejendomme måles til kostpris eller dagsværdi. Indregning af kapitalandele: Moderselskabet opgør og indregner kapitalandele i datterselskaber til indre værdi. I forbindelse med overgangen til IAS/IFRS skal disse måles til kostpris eller dagsværdi. Andre forhold: IFRS stiller endvidere forøgede notekrav, herunder udvidede oplysningskrav omkring segmentoplysninger. Dan- Ejendomme Holding as vil vurdere behovet for tilpasning af eksisterende og tilføjelse af nye noteoplysninger og andre oplysningskrav. Dertil kan komme andre ændringer som følge af førstegangsanvendelsen af IFRS.

18 16 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet og koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastsatte retningslinjer for børsnoterede selskaber. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på koncernens aktiviteter. Oplysningerne er baseret på koncernens interne økonomistyring. Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift. Resultatopgørelse Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Nettoomsætning Administrationsindtægter består af administrationshonorarer, servicering af ejendomme, bruttoomsætning fra ejendomsservice samt af honorarer for enkeltstående opgaver i forbindelse hermed. Heraf fragår direkte viderefakturerede omkostninger. Nettoomsætningen måles eksklusiv eventuel moms og indregnes, såfremt levering har fundet sted, og indtægten kan opgøres pålideligt. Lejeindtægter omfatter indtægter fra såvel bolig- som erhvervslejemål. Andre indtægter omfatter indtægter fra ejendommenes vaskerier samt refunderede driftsomkostninger fra erhvervslejere. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Dan-Ejendomme Holding as samt de 100% ejede datterselskaber Dan-Ejendomme as samt Dan-Ejendomsinvestering as. Eksterne omkostninger I eksterne omkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til kontorlokaler, kontorhold samt omkostninger til it. Eksterne omkostninger omfatter endvidere ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og abonnementer, vedligeholdelses- og moderniseringsomkostninger, løn og renholdelsesomkostninger, afskrivninger på driftsmateriel. Endvidere indregnes tab og hensættelser til tab på lejerdebitorer. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af regnskaber for moderselskabet og datterselskaberne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold. De regnskaber, der er anvendt til brug for koncernens årsrapport, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Personaleomkostninger I personaleomkostninger indregnes udgifter til det administrative personale, ledelsen samt ejendomsserviceper sonale. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld, amortisering af finansielle forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

19 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 17 Balancen Immaterielle anlægsaktiver Ved erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder amortiseres forskellen mellem anskaffelsesprisen på kapitalandelen og summen af de identificerbare aktiver og passiver, opgjort til handelsværdien på købstidspunktet (goodwill), over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill amortiseres lineært over amortiseringsperioden, der udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme Investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi. Værdiansættelsen er foretaget efter den afkastbaserede metode, hvor udgangspunktet tages i det budgetterede resultat for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres som værende enkeltstående hændelser. Ledelsen fastsætter afkastkravet ud fra markedsforholdene for den pågældende ejendomstype. Op- og nedskrivninger i forhold til ejendommenes kostpris foretages over resultatopgørelsen. Nettoopskrivninger henføres via overskudsdisponering til reserve for dagsværdi for investeringsejendomme under egenkapitalen. Driftsmidler Tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Tekniske anlæg og maskiner 3-10 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Selskabets kapitalinteresser i datterselskaber indregnes og måles efter indre værdis metoden, således at moderselskabet løbende medtager datterselskabernes resultat i resultatopgørelsen. Dette medfører, at den bogførte værdi af investeringen svarer til datterselskabernes indre værdi, og at koncernens nettoresultat og egenkapital svarer til moder selskabets. Den del af datterselskabernes indtjente overskud, der ikke er udloddet som udbytte til moderselskabet, er via overskudsfordeling henlagt til en bunden opskrivningsfond i moderselskabets regnskab. Omsætningsaktiver Værdipapirer Obligationer og aktier måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede obligationer måles til børskurs. Såvel realiserede som ikke realiserede kursavancer/-tab er indregnet i resultatopgørelsen. Pantebreve måles til dagsværdi på balancedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgræninsgsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

20 18 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Forslag til udbytte i regnskabsåret Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne kapitalandele Anskaffelses- og afståelsessummer indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Indvendig og udvendig vedligeholdelse, investeringsejendomme Hensættelser til indvendig og udvendig vedligeholdelse er foretaget på basis af lejelovens bestemmelser. For at sikre en korrekt periodisering af skatten vedrørende disse hensættelser er den beregnede indkomstskat af disse hensættelser fratrukket direkte i hensættelserne med de kendte skatteprocenter. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Skat Selskaberne bogfører den indkomstskat, der hviler på resultat før skat, som enten skyldig eller udskudt skat i balancen. Den udskudte skatteforpligtelse er beregnet som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skatteforpligtelse beregnes med den forventede skatteprocent. Dog fratrækkes udskudt skat vedrørende indvendig og udvendig vedligeholdelse direkte i disse hensættelser. Der afsættes latent skat på eventuel ejendomsavance. Moderselskabet er sambeskattet med datterselskaberne Dan-Ejendomme as og Dan-Ejendomsinvestering as. Tillæg eller godtgørelse i forbindelse med skattens betaling betragtes som finansielle poster og indgår ikke i den beregnede eller skyldige indkomstskat. Ved fordeling af den samlede indkomstskat anvendes fuld fordeling. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres ved anvendelse af den indirekte præsentationsform. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter betalinger til og fra aktionærer, herunder udbytte samt optagelse af og afdrag på finansiel gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og let realisable værdipapirer, der indgår i selskabets likviditetsstyring. Nøgletalsdefinitioner De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Koncernens egenkapitalforrentning: Resultat efter skat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Resultat pr. aktie: Udbytte pr. aktie: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier Årets foreslåede udbytte Aktiekapital Payout ratio af primært resultat efter beregnet skat: Samlet udbyttebetaling x 100 Resultat efter beregnet skat Soliditet: Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt ultimo Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Price Earnings: Indre værdi, ultimo: Børskurs Resultat pr. aktie Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016

MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk MP Ejendomme Nuuk ApS Reg.nr. 482.237

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere