Årsrapport for år for. Danilund Ejendomsinvest A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for år 2011. for. Danilund Ejendomsinvest A/S"

Transkript

1 Danilund Ejendomsinvest. Årsrapport for år 2011 for Danilund Ejendomsinvest A/S

2 Selskabsoplysninger Selskabets navn DANILUND EJENDOMSINVEST A/S og adresse mv.: Vesterbro Aalborg CVR-nr Telefon & Fax: Telefon (+45) Telefax (+45) Internet & Web: Hjemsted: Aalborg Kommune Aktiekapital: Selskabets nominelle aktiekapital udgjorde pr kr Aktierne er udstedt som stykaktier. Der var pr udstedt stk. aktier, fordelt på stk. A-aktier og stk. B-aktier. Vedtægtsmæssigt Selskabets formål er investering i bolig- og erhvervsejendomme og formål: værdipapirer og valuta samt finansieringsvirksomhed og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet kan tillige drive virksomhed via datterselskaber og associerede virksomheder. Bestyrelsen: Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Bestyrelsesformand Bo Pedersen, Ø. Halne Hedevej 22, 9430 Vadum Direktør, cand.jur. Jens Jørgen Jensen, Vesterbro 82, 9000 Aalborg Teknisk chef Eugene Crean, Bredholtvej 22, 9381 Sulsted Direktionen: Direktionen består af: Direktør, cand.jur. Jens Jørgen Jensen, Vesterbro 82, 9000 Aalborg Regnskabsår: 1. januar til 31. december (kalenderåret) Pengeinstitutter: Danske Bank A/S, Aalborg SAXO PRIVATBANK A/S, Hellerup Side 2 Danilund Ejendomsinvest A/S

3 Indholdsfortegnelse Danilund Ejendomsinvest. Side Selskabsoplysninger 2 Indholdsfortegnelse 3 Selskabets ledelse 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 8 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Noter og specifikationer 13 Kontaktoplysninger 15 Årsrapport 2011 Side 3

4 Selskabets ledelse Jens Jørgen Jensen, direktør og bestyrelsesmedlem Beskæftigelse: Direktør i Danilund Ejendomsinvest A/S Direktør i DEP Invest A/S Direktør i DK Formuepleje A/S Indehaver af Aalborg Regnskabskontor ApS Bestyrelsesformand for Ejerforeningen Lindholm Stationscenter Bestyrelsesformand for Ejerforeningen Vesterbro 82 Bestyrelsesmedlem for Ejerforeningen Bethaniagade Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Cand.merc. aud. (statsaut. revisor-studiet) - Aalborg Universitet Cand.jur. (jurist) - Aarhus Universitet Master of Business Administration, Aalborg Business Institute Financial Manager - United Nations Development Programme, Laos (Sydøst Asien) Pensions- og forsikringsrådgiver - BM-Assurance A/S Kunderådgiver - Sparekassen Nordjylland Aktionærrådsmedlem - Spar Nord Bank Bo L. Pedersen, bestyrelsesformand Beskæftigelse: Selvstændig virksomhed Bestyrelsesarbejde Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: Selvstændig virksomhed Assurandør, Assurancekontoret, Sindal. Forsikringskonsulent, Forsikringscentret, Esbjerg Eugene Crean, bestyrelsesmedlem Beskæftigelse: Teknisk chef, DTE Stampen A/S, Flauenskjold Bestyrelsesarbejde Erhvervsmæssig baggrund og tidligere beskæftigelse: SMD-tekniker, Flextronics, Pandrup SMD-tekniker, Bosch/Siemens, Pandrup Teknisk uddannelse fra Cork, Irland Side 4 Danilund Ejendomsinvest A/S

5 Ledelsesberetning Danilund Ejendomsinvest. Direktør Jens Jørgen Jensen udtaler om årsrapporten: Danilund Ejendomsinvest A/S fik i regnskabsåret 2011 et overskud før skat på kr. 145 t.kr., mens resultatet efter skat udgjorde 108 t.kr. Årets resultat blev mindre end vi havde forventet, hvilket særligt skyldes kursreguleringer på børsnoterede aktier, men grundlæggende har vi en sund økonomi, og forudsætninger for at skabe resultater i fremtiden. Vore samlede investeringer udgjorde pr. 31. december 2011 et beløb på 48,6 mio.kr., mens selskabets gæld kun udgjorde 2,5 mio.kr., og vi kan derfor glæde vore aktionærer med, at Danilund Ejendomsinvest A/S er en meget velkonsolideret og solid virksomhed. Jens Jørgen Jensen direktør, cand.jur.. Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Danilund Ejendomsinvest A/S fik i 2011 et overskud på 145 t.kr. før skat og et resultat på 108 t.kr. efter skat, hvilket er under det forventede og bestyrelsen anser resultatet for ikketilfredsstillende, idet resultatet er lavere end selskabets egne målsætninger. Det utilfredsstillende resultat skyldes primært negative kursreguleringer på børsnoterede aktier i ejendoms- og banksektoren. Årets resultat svarer til at selskabets egenkapital er forrentet med under 1 % i forhold til egenkapitalen I Danilund Ejendomsinvest ved årets begyndelse. A/S har Selskabets vi ingen holdning har i regnskabsåret til, om haft tilfredsstillende afkast af selskabets efterlønnen udlån skal og bibeholdes finansieringsaktiviteter, eller afskaffes. mens Vi koncentrerer resultatet af os selskabets i beholdning af børsnoterede stedet om at aktier give vore har givet aktionærer negativt økonomisk afkast. frihed til at vælge deres egen fremtid. Generelt faldt aktierne i OMX-C20 indekset på fondsbørsen i København med cirka 15 %, og kursfaldende ramte også beholdningerne hos Danilund Ejendomsinvest A/S, herunder selskabets beholdninger i Jeudan A/S, Victoria Properties A/S, Danske Bank og Vestas. Set i sammenligning med en gennemsnitsinvestering i OMX-C20 indekset, som i 2011 gav et negativt afkast på 15%, kan et beskedent positivt resultatet i Danilund Ejendomsinvest A/S måske accepteres. Erfaringsmæssigt ved vi, at værdipapirmarkederne svinger, og det påvirker uundgåeligt også resultatet i Danilund Ejendomsinvest A/S. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at placering af midler i selskabet skal ses som en langsigtet investering, hvor der må påregnes udsving i de årlige afkast. Selskabet har i 2011 foretaget kapitaludvidelser, hvorved selskabet er tilført yderligere egenkapital med et provenu på 10,5 mio.kr., således at Danilund Ejendomsinvest A/S s egenkapital ultimo 2011 udgjorde kr. 46,6 mio.kr. efter henlæggelse af årets resultat til reserverne. Årsrapport 2011 Side 5

6 Også i 2011 har de finansielle markeder været præget af stor nevøsitet og uro. I foråret 2011 tegnede finanskrisen til at være på retur, og optimismen var på vej tilbage i samfundet, hvilket er fundamentet for vækst og investeringer. Hen over sommeren 2011 ændrede stemningen sig imidlertid markant i negativ retning, og vi fik et efterår præget af de enorme gældsproblemer i Syd-europa, hvor Grækenland reelt endte i statsbankerot, mens lande som Italien, Spanien og Portugal kæmpede med total mistillid til landenes evne til at tilbagebetale deres statsgæld. Statsgældsproblemerne har betydet, at der løbende er kommet tvivl omkring euro-møntens fremtid, og diskussioner om, hvorvidt visse lande burde træde ud af euro-samarbejdet. I Danilund Ejendomsinvest A/S har usikkerheden betydet, at bestyrelsen har besluttet at holde en lav risikoprofil i 2011, hvilket blandt andet er kommet til udtryk gennem en meget lav gearing af vores investering. Graden af gearing er udtryk for, i hvilket omfang selskabet låner penge til at finansiere sine investeringer, eller om man "nøjes" med at investere for selskabets egne penge, dvs. selskabets egenkapital. Hertil kommer også, at selskabets bankforbindelse Danske Bank ikke kan tilbyde konkurrencedygtige vilkår på de kreditfaciliteter, som banken stiller til rådighed for selskabet. Derfor påregner bestyrelsen, at selskabet i løbet af 2012 skifter pengeinstitut for at forbedre selskabets kreditfaciliteter. Selskabets aktiver udgjorde ved udgangen af året 48,6 mio.kr., hvoraf 46,1 mio.kr. var finansieret via egenkapitalen, mens gældsforpligtigelserne udgjorde 2,5 mio.kr. Det svarer til, at selskabets soliditetsgrad er på over 90 %, hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende, idet selskabet har lav gældsætning i forhold til selskabets investeringer. Tilsvarende har Danilund Ejendomsinvest A/S meget tilfredsstillende likviditetsforhold og gode muligheder for at gennemføre nye investeringer. Selskabets investeringsstrategi er fokuseret på en styret aktivsammensætning, hvorigennem det søges sikret, at der under normale markedsforhold opnås et attraktivt afkast af den investerede formue samtidig med, at der føres en aktiv risikostyring af selskabets investeringer. Strategien for investeringer i værdipapirer er koncentreret omkring udvælgelse af investeringsemner ud fra fundamentalanalyse, således at der investeres i værdipapirer, som vurderes lavt prissat af markedet i forhold til det forventede fremtidige cash-flow. I forbindelse med vurderingen af investeringsmulighederne lægges betydelig vægt på eksponeringen på ejendomsmarkedet. Investeringsstrategien for værdipapirer har i det forløbne regnskabsår givet et negativt afkast ligesom markedet generelt - men selskabets strategi for investeringer fastholdes, og aktiebeholdningen har vist positiv udvikling i den forløbne del af indeværende år, men der vil altid være betydelige kursudsving. Selskabets afkast på fordringer og udlån har været tilfredsstillende. Udlånsstrategien har gennem årene været forsigtig, og selskabet har ikke lidt tab på udlån til ejendomsfinansiering. Udlånene er alene sket til projekter, som anses for at have det fornødne kapitalberedskab til også at finansiere ejendommenes drift i tilfælde af tomgang i lejemålene. Side 6 Danilund Ejendomsinvest A/S

7 Danilund Ejendomsinvest. Selskabets formål Selskabets formål er i henhold til vedtægterne investering i bolig- og erhvervsejendomme, værdipapirer og valuta samt finansieringsvirksomhed og anden virksomhed relateret til ovennævnte aktiviteter. Selskabet ønsker at sikre sine investorer langsigtede attraktive afkast, idet selskabet skal være et attraktivt alternativ til traditionel pensionsopsparing i banker og pensionskasser. Selskabets midler anvendes til investering i fast ejendom, værdipapirer og fordringer. Kapitaludvidelse i 2012 I henhold til bemyndigelsen indeholdt i selskabets vedtægter har selskabet startet et aktieudbud i maj 2011, som er fortsat ind i 2012, idet udbuddet ikke blev fuldtegnet i Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der har ikke i den forløbne tid efter regnskabsårets udløb været specielle forhold, som i væsentlig grad har påvirket eller vil påvirke selskabets drift eller selskabets balance pr Forventninger til fremtiden Selskabet vil i 2012 fortsætte med en forsigtig investeringsstrategi med begrænset lånefinansiering af investeringerne. Denne lave gearing betyder mindre risici på afkastsiden, men også at det bliver sværere for selskabet at leve op til det langsigtede afkastmål på 12 % på årsbasis. Ledelsen foretager løbende en afvejning af risikoforhold og afkast, og vil lægger vægt på at begrænse selskabets risici, idet vi hellere accepterer lidt lavere afkast ved en lavere risikoprofil. Selskabets investeringer i børsnoterede aktier betyder, at afkastet i de enkelte år er afhængig af kursudviklingen på fondsbørserne, og derfor vil selskabets resultater reelt være afhængig af kursudviklingen på fondsbørserne. På denne basis har selskabets ledelse valgt at udtrykke afkastforventningerne til år 2012 som et gennemsnit af obligationsafkast og afkastet på OMX-C20-aktieindekset på fondsbørsen i København for samme periode. Skattemæssige forhold Selskabets ledelse undersøger p.t. mulighederne for, at selskabet kan blive omfattet af reglerne om skattefrie investeringsselskaber efter Aktiebeskatningslovens 19. Ledelsen vil orientere nærmere herom på generalforsamlingen. Årsrapport 2011 Side 7

8 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. For at opfylde bestemmelserne i årsregnskabslovens 11, stk. 1 om et retvisende billede, er det skematiske krav til resultatopgørelse og balance fraveget i overensstemmelse med årsregnskabslovens 11, stk. 3. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapportens aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionstidspunktets kurs, idet kurssikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. Aktiver og forpligtigelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter Danmarks Nationalbanks offentliggjorte kurser pr. balancedagen, idet kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede kurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Side 8 Danilund Ejendomsinvest A/S

9 Danilund Ejendomsinvest. RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt. Finansielle indtægter og finansielle udgifter Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på fordringer og gæld. Administrationsomkostninger Heri indregnes omkostninger til ledelse og personale, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. Skatter Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen. Endvidere indregnes tillæg/fradrag i forbindelse med afregning af selskabsskatten under årets aktuelle skat. Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Udskudte skatteforpligtigelser indregnes fuldt ud i balancen med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtigelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening. BALANCE Finansielle anlægsaktiver Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi i balancen. Ikke-børsnoterede pantebreve, fordringer og tilgodehavender måles til kostpris på tidspunktet for erhvervelsen af fordringen. Pantebreve og fordringer måles herefter til markedsværdi, under hensyn til fordringens rente, afdrags- og løbetidsbestemmelser. I det omfang det skønnes nødvendigt, foretages der hensættelser til dækning af rente- og kreditrisici. Egenkapital Eventuel forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen. Egne aktier indregnes ikke som aktiver i balancen. Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen. Gældsforpligtigelser Gældsforpligtigelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Gældsforpligtigelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Etableringsomkostninger på lån i danske kroner i pengeinstitutter udgiftsføres dog fuldt ud i etableringsåret. Årsrapport 2011 Side 9

10 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Danilund Ejendomsinvest A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr , samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret I henhold til lov nr. 245 af besluttede selskabets ordinære generalforsamling den , at selskabets regnskaber fritages for revision i det omfang selskabet opfylder lovens betingelser herfor. Ledelsen erklærer herved, at betingelserne herfor er opfyldte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 01. maj Direktionen Jens Jørgen Jensen direktør, cand.merc.aud., cand.jur. Bestyrelsen Bo L. Pedersen Jens Jørgen Jensen Eugene Crean bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Side 10 Danilund Ejendomsinvest A/S

11 Resultatopgørelse Danilund Ejendomsinvest. Note Regnskabsperiode år 2011 Regnskabsperiode år 2010 Finansielle indtægter Udbytte af kapitalandele Administrationsindtægter mv Nettoomsætning Kursreguleringer af fordringer og værdipapirer Resultat før finansielle omkostninger Finansielle omkostninger Netto renteindtægter & kursreguleringer Kapacitetsomkostninger Omkostninger i alt Resultat af primær drift Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat I alt til disposition Beløbet foreslås fordelt således: Overført til egenkapitalen under frie reserver I alt Årsrapport 2011 Side 11

12 Balance Note AKTIVER Balance pr Balance pr Fordringer og projektfinansiering Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Ejendomme til omsætning Aktiebeholdning Andre tilgodehavender 0 0 Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Frie reserver Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat 0 0 Hensættelser i alt 0 0 Gæld til kredit- og pengeinstitutter mv Skyldig selskabsskat Skydig Ambi & A-skatter og moms Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Gældsforpligtigelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelser 6 Eventualforpligtigelser 7 Aktionærer omfattet af selskabslovens 56 8 Bemyndigelse til kapitaludvidelse Side 12 Danilund Ejendomsinvest A/S

13 Noter og specifikationer Danilund Ejendomsinvest. År Personaleomkostninger Gager og lønninger Pensioner 0 Øverige personaleomkostninger I alt De samlede personaleomkostninger fordeles således: Kapacitetsomkostninger I alt Gennemsnitligt antal medarbejdere (oprundet) 1 2. skatter Aktuel skat af årets indkomst Regulering af skat - tidligere år 66 Årets skat i alt Finansielle Anlægsaktiver Værdi pr Årets tilgang Arets afgang Kursreguleringer Bogført værdi pr Egenkapital Aktiekapital Frie reserver Egenkapital i alt Saldo pr Overførsel fra reserver til aktiekapital Kapitalforhøjelse i Køb af egne aktier Salg af egne aktier Årets resultat Saldo pr Årsrapport 2011 Side 13

14 Noter og specifikationer 4. Egenkapital Selskabets aktier er udstedt som styk-aktier, og aktiekapitalen var fordelt således - forsat pr : A-aktier stk. B-aktier Antal aktier i alt stk stk. - beholdning af egne aktier stk. Cirkulerende antal aktier netto stk. Idet egne aktier ikke optages til værdi i selskabets regnskab, er selskabets egenkapital fordelt på den cirkulerende antal aktier. 5. Sikkerheds- Til sikkerhed for forpligtigelser til pengeinstitutter og kreditinstitutter er der givet stillelser pant i værdipapirer og udestående fordringer, hvis regnskabsmæssige værdi pr er opgjort til henholdsvis kr og kr Eventual- I forbindelse med udbud af nye aktier i marts 2011 offentliggjorde selskabet forpligtigelser sit aktieudbudsprospekt på selskabets hjemmeside forinden godkendelse af prospektet hos Finanstilsynet. I april 2011 fik selskabet en henvendelse Finanstilsynet omkring, at prospektet skulle fjernes fra hjemmesiden og indsendes til godkendelse hos Finanstilsynet. Prospektet blev herefter godkendt hos Finanstilsynet den 11. maj 2011, og herefter tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Offentliggørelsen på selskabets hjemmeside i marts 2011 uden godkendelse har medført, at Finanstilsynet har foretaget anmeldelse af forholdet, og at selskabet må påregne et bødeforelæg for forholdet, formentlig på et par tusinde kroner. Selskabet er i øvrigt ikke involveret i retssager eller tvister af anden art. 7. Aktionærer om- Følgende aktionærer er noteret i selskabets fortegnelse over aktionærer, fattet af Selskabs- som besidder mere end 5 % af stemmerettighederne eller mere end lovens % af aktiekapitalen i selskabet, jfr. selskabslovens 56: Direktør Jens Jørgen Jensen, Vesterbro 82, 9000 Aalborg 8. Bemyndigelse til Ved generalforsamlingsbeslutning den 11. marts 2011 blev bestyrelsen kapitalforhøjelse: bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af op til stk. nye aktier af en eller flere gange i perioden indtil 31. december Bemyndigelsen er indeholdt i selskabets vedtægter 17. Pr havde selskabet i henhold til bemyndigelsen udstedt stk. nye B-aktier, der er tegnet til markedskursen kr. pr. aktie. Side 14 Danilund Ejendomsinvest A/S

15 Danilund Ejendomsinvest. Kontaktoplysninger og elektronisk kommunikation Siden august 2010 har Danilund Ejendomsinvest A/S anvendt elektronisk kommunikation med sine aktionærer, således at information tilsendes aktionærerne via og annoncering på selskabets hjemmeside på internettet under Som aktionær bør man derfor være opmærksom på, at man skal holde selskabet opdateret med sin aktuelle adresse, og at selskabet skal have meddelelse, såfremt information ønskes sendt til en anden adresse, fx ved en aktionærs skift af internetudbyder. Information om Danilund Ejendomsinvest A/S holdes løbende opdateret på vor hjemmeside og vi anbefaler, at man som investor løbende besøger hjemmesiden, således at man er orienteret om nyheder fra selskabet. Ligeledes bør man som aktionær være opmærksom på, at indkaldelser til selskabets generalforsamlinger fremover alene sker via under fanebladet Generalforsamling. Brug af og internet er effektivt, hurtigt og skånsomt for miljøet samt omkostningsbesparende, da der ikke skal trykkes og udsendes breve. Dermed er den elektroniske kommunikation i overensstemmelse med de værdier, som Danilund Ejendomsinvest A/S bygger på. Henvendelse fra aktionærer til selskabet kan ske ved at sende en mail til eller ved at sende et brev til os eller ringe til os på telefonnummeret angivet nedenfor. Postadresse: Danilund Ejendomsinvest A/S Vesterbro Aalborg Telefon (+45) Telefax (+45) Årsrapport 2011 Side 15

16 Investering til pension og anden langsigtet opsparing! Danilund Danilund Ejendomsinvest. Ejendomsinvest. Danilund Ejendomsinvest A/S Telefon Vesterbro 91 Telefax DK Aalborg CVR nr Danilund Ejendomsinvest A/S Telefon Vesterbro 91 Web: Telefax DK Aalborg Web: Side 16 CVR nr Danilund Ejendomsinvest A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

United Real Estate Holding ApS

United Real Estate Holding ApS United Real Estate Holding ApS CVR-nr. 30 72 80 84 Årsrapport for 2009 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/42010 Dirigent: Ulrik Jensen United Rea Est.

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere