HR Jura. August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. August 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne, sygdom under ferie samt retten til forhøjet feriegodtgørelse. Du kan endvidere læse om den nye rygelov, som træder i kraft i denne måned, og om oprettelsen af en mæglings- og klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Ny rygelov træder i kraft 15. august 2012 Opsigelse af deltidsansat, der ikke ønskede fuldtidsstilling, var i strid med deltidsloven Oprettelse af en mæglings- og klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd Sygdom under ferie resulterede i erstatningsferie fra 1. sygedag Flere kvinder i ledelsen Ændring af børneattestloven Ny Højesteretsdom pointerer vigtigheden af lønsamtale under barsel Ikke ret til forhøjet feriegodtgørelse Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11

3 Ny rygelov træder i kraft 15. august 2012 Den 13. juni 2012 vedtog Folketinget et lovforslag vedrørende ændring af rygeloven. Ændringen medfører en skærpelse af den gældende rygelov, herunder udvidelse af lovens anvendelsesområde samt skærpelse af lovens straffebestemmelser. Den nye rygelov medfører blandt andet følgende ændringer i forhold til den gældende rygelov: Forbud mod rygning på enkeltmandskontorer Adgangen til at tillade rygning i kontorlokaler (enkeltmandskontorer) bortfalder. Der indføres således et rygeforbud på enkeltmandskontorer og i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads for en person ad gangen på uddannelser for unge fortrinsvis over 18 år. Det bemærkes, at den enkelte arbejdsplads fortsat kan beslutte, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der udgør en arbejdsplads for en person ad gangen. Dette kan for eksempel være førerhuset i lastbiler og tog eller førerkabinen i en kran. Obligatorisk advarselsskiltning Der indføres obligatorisk advarselsskiltning på rygerum og rygekabiner. Denne pligt påhviler den enkelte arbejdsplads, der har eller som træffer beslutning om at etablere rygerum eller rygekabiner. Skiltningen, der skal være umiddelbar synlig, skal informere om, at luften i omgivelserne uden for rummet kan være sundhedsskadelig. Rygeforbud indendørs og udendørs på skoler, institutioner mv. Der indføres rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte samt alle andre, der opholder sig på institutioner, skoler, ungdomsuddannelser, døgninstitutioner mv. for børn og unge fortrinsvis under 18 år. Dette forbud retter sig mod daginstitutioner, fritidshjem, klubtilbud, folkeskoler, frie grundskoler, ungdomsskoler, kostskoler, herunder efterskoler samt kostskoler i forbindelse med frie grundskoler og gymnasiale institutioner (uanset den givne alderssammensætning), institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx), døgninstitutioner, opholdssteder og lignende for børn og unge. Både offentlige, selvejende og private institutioner er omfattet. Den nye rygelov skærper således forbuddet til også at omfatte blandt andet kostskoler (efterskoler), gymnasiale institutioner og institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser. Det bemærkes, at private, kommunale og netværksplejefamilier, hvor børn eller unge under 18 år er anbragt uden for hjemmet, og som samtidig tjener som privat bolig, ikke er omfattet. Fortsættes 1

4 Rygning i besøgsrum Det vil i Kriminalforsorgens institutioner kunne pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum. Ændringen medfører blandt andet, at indsatte i for eksempel arresthuse, hvor der alene er et besøgslokale, vil kunne afskæres helt fra at ryge i forbindelse med besøg. Med ændringen forudsættes det endvidere, at institutioner med flere besøgsrum gør mindst et besøgsrum permanent røgfrit. Skærpet straf Ifølge den gældende rygelov straffes den arbejdsgiver, indehaver, restauratør, bestyrer og forpagter, der tillader rygning indendørs i strid med rygelovens regler, med bøde. De vejledende bødeniveauer for henholdsvis første-, anden- og tredjegangsovertrædelser fremgår af forarbejderne til den nuværende samt den kommende rygelov. Af nedenstående skema ses det, at bødestørrelserne i medfør af den nye rygelov ca. fordobles: Overtrædelse 1. gang 2. gang 3. gang Før 15. august 2012 DKK DKK DKK Efter 15. august 2012 DKK DKK DKK

5 Opsigelse af deltidsansat, der ikke ønskede fuldtidsstilling, var i strid med deltidsloven Højesteret fastslog den 29. juni 2012, at en deltidsansat havde ret til godtgørelse efter at være blevet opsagt som følge af et afslag på indtrædelse i fuldtidsstilling. Arbejdsgiveren kunne ikke bevise, at det ikke havde været muligt at ansætte endnu en deltidsmedarbejder. Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat som klinikassistent i en tandlægeklinik. Grundet et øget behov for arbejdskraft tilbød arbejdsgiveren medarbejderen at overgå til en fuldtidsstilling. Dette var medarbejderen imidlertid ikke interesseret i. I et brev af 15. juli 2008 blev medarbejderens deltidsstilling opsagt, idet medarbejderen samtidig blev tilbudt arbejde på fuld tid. Medarbejderen afslog tilbuddet om arbejde på fuld tid og krævede godtgørelse for overtrædelse af deltidsloven som følge af uberettiget opsigelse. Højesterets dom Efter deltidslovens 4a, stk. 3, har en medarbejder, der afskediges, fordi medarbejderen har afslået at arbejde på deltid, eller fordi medarbejderen har anmodet om at arbejde på deltid, ret til en godtgørelse. Højesteret bemærkede, at denne bestemmelse også omfatter en situation, hvor en deltidsansat medarbejder afskediges, fordi denne afslår at arbejde på fuld tid. Det følger imidlertid af aftalen mellem LO og DA, som er optaget som bilag til deltidsloven, at en opsigelse som følge af, at medarbejderen har afvist at få ændret sin arbejdstid, ikke giver medarbejderen ret til godtgørelse, hvis arbejdsgiverens ønske er begrundet i virksomhedens driftskrav. Højesteret påpegede derfor, at ændringen af medarbejderens arbejdstid skal være sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Højesteret konstaterede, at medarbejderen blev opsagt umiddelbart efter en række samtaler med arbejdsgiveren, hvor medarbejderen havde gjort klart, at hun ikke var interesseret i en fuldtidsstilling. Arbejdsgiveren måtte i den konkrete sag derfor bevise, at ønsket om, at medarbejderen skulle arbejde på fuld tid, var sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Det var under sagen ubestridt, at tandlægeklinikken havde behov for at øge antallet af klinikassistenttimer. Arbejdsgiveren kunne imidlertid ikke godtgøre, at det ville være forbundet med væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger at ansætte endnu en klinikassistent på deltid. Det var heller ikke bevist, at det ikke ville have været muligt at få ansøgere til en sådan deltidsstilling. Højesteret fandt derfor, at medarbejderen havde krav på godtgørelse efter deltidslovens 4a, stk. 3. Henset til medarbejderens anciennitet og omstændighederne i øvrigt, herunder at medarbejderen fandt nyt job i opsigelsesperioden, fastsatte Højesteret godtgørelsen til et beløb svarende til 3 måneders løn. Accura bemærker Dommen viser, at deltidsloven også finder anvendelse på en situation, hvor medarbejderen ikke ønsker at gå fra deltidstil fuldtidsansættelse, og hvor arbejdsgiveren ikke er i stand til at påvise, at væsentlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør denne ændring. Dommen viser endvidere, at bevisbyrden falder over på arbejdsgiveren, såfremt medarbejderen påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at opsigelsen er i strid med deltidslovens regler. Arbejdsgiveren skal herefter løfte bevisbyrden for, at væsentlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør en ændring i arbejdstiden. 3

6 Oprettelse af en mæglings- og klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd Den 12. juli 2012 vedtog Folketinget en ny lov om oprettelse af en ikke-retlig mæglingsog klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd. Den nye lov er en del af regeringens målsætning om, at Danmark skal være i front, når det gælder virksomheders globale ansvarlighed i relation til arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og kampen mod korruption. Formålet med lovforslaget er at oprette en mæglings- og klageinstitution, der hurtigt og effektivt kan behandle sager om overtrædelse af internationale standarder og principper om global ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd er i forhold til emner som menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder mv. Som medlem af OECD er Danmark forpligtet til at arbejde for at udbrede retningslinjerne samt sikre, at retningslinjerne efterleves i danske virksomheder. Det fremgår blandt andet af retningslinjerne, at ethvert land skal oprette et nationalt OECD-kontaktpunkt, og denne forpligtelse efterlever Danmark ved at oprette en mæglings- og klageinstitution. virksomhed, herunder regler om sagsbehandling, vil blive fastsat af Erhvervsstyrelsen. Vedtagelsen af lovforslaget medfører endvidere en ændring af årsregnskabslovens 99 a vedrørende de største danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar. Bestemmelsen ændres således til udtrykkeligt at omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkning. Det vedtagne lovforslag træder i kraft 1. november På baggrund af en klage eller af egen drift skal mæglings- og klageinstitutionen kunne behandle sager om overtrædelser, der vedrører danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne er begået. Mæglings- og klageinstitutionen skal vurdere, hvorvidt OECD s retningslinjer er efterlevet, og institutionen kan i den forbindelse tilbyde alternative løsningsmuligheder som for eksempel mægling. Institutionen kan endvidere vælge at offentliggøre sin opfattelse af sagen. De nærmere regler for mæglings- og klageinstitutionens 4

7 Sygdom under ferie resulterede i erstatningsferie fra 1. sygedag Østre Landsret har i en nyere dom fastslået, at en medarbejder i henhold til den tidligere ferielov havde ret til erstatningsferie fra 1. sygedag. Dommen stiller således medarbejderen bedre end de nye regler om erstatningsferie, der trådte i kraft 1. maj Som omtalt i vores forrige nyhedsbrev blev ferieloven ændret med virkning fra 1. maj Ændringen af ferieloven har blandt andet medført, at en medarbejder, der bliver syg under sin ferie, er berettiget til en såkaldt erstatningsferie, hvilket vil sige, at medarbejderen er berettiget til at afholde ferien på et andet tidspunkt. Ifølge den nye ferielovs 13, stk. 3, har medarbejderen dog først ret til erstatningsferie for sygdom, der er opstået under ferien, efter medarbejderens 5. sygedag, og medarbejderen bærer således selv risikoen for de første 5 sygedage. Sammenholdt med den nye ferielov er Østre Landsrets dom af 15. juni 2012 yderst interessant, idet dommen giver medarbejderen en bedre retsstilling end den nye regel om retten til erstatningsferie efter 5. sygedag. Østre Landsrets dom omhandler den tidligere ferielov (det vil sige loven fra før 1. maj 2012), som ikke indeholdt en bestemmelse om ret til erstatningsferie. Udgangspunktet i henhold til denne lov var, at medarbejdere ikke havde ret til erstatningsferie ved sygdom, der opstod under afholdelse af ferie. Det var således medarbejderens egen risiko, såfremt sygdommen opstod under ferien. I den konkrete sag havde en medarbejder, der var ansat som værktøjsmager, aftalt med sin arbejdsgiver at afholde 3 ugers sommerferie (15 feriedage) fra mandag den 20. juli Medarbejderen påbegyndte sin sommerferie i overensstemmelse med aftalen, men kom onsdag den 22. juli 2009 ud for en trafikulykke og kom alvorligt til skade. Som følge heraf var medarbejderen syg under resten af sin ferie. Medarbejderen sygemeldte sig den 24. juli 2009 efter at være kommet til bevidsthed. Den 31. august samme år ophørte medarbejderens ansættelse. Medarbejderen krævede efterfølgende feriegodtgørelse for de 11 feriedage, hvor medarbejderen havde været sygemeldt under sin ferie. Da arbejdsgiveren afviste dette, blev sagen indgivet for retten. Under sagen påstod arbejdsgiveren principalt frifindelse med henvisning til, at den dagældende ferielovs 13 klart fastslår, at en medarbejder, der bliver syg under ferien, selv bærer risikoen herfor og derfor ikke har ret til erstatningsferie. Subsidiært påstod arbejdsgiveren, at han alene skulle betale yderligere feriegodtgørelse for 6 feriedage med henvisning til forarbejderne til den nugældende ferielov (efter 1. maj 2012). Østre Landsrets dom Landsretten indledte sin dom med at henvise til, at EU-Domstolen i Pereda-dommen har fastslået, at det følger af formålet med retten til årlig betalt ferie, at en medarbejder, der bliver syg under sin forud fastlagte årlige ferie, efter anmodning har ret til at afholde ferie på et tidspunkt, der ikke falder sammen med sygdommen. EU-Domstolen påpegede endvidere i samme dom, at arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, er til hinder for nationale bestemmelser og kollektive overenskomster, hvorefter en medarbejder, der er sygemeldt under sin fastlagte årlige ferie, ikke efter raskmelding har ret til at afholde sin årlige ferie på et andet tidspunkt end oprindeligt fastlagt. Under henvisning til den af EU-Domstolen anvendte generelle formulering i Pereda-dommen, jf. ovenfor, fastslog Østre Landsret, at dette måtte gælde i forhold til såvel sygdom opstået før påbegyndt ferie, som sygdom opstået under ferien. Fortsættes 5

8 Ferielovens 13, stk. 2, giver, i såvel den nye som den dagældende ferielov, medarbejderen ret til at udskyde fastlagt ferie, såfremt medarbejderen er syg ved feriens begyndelse. I relation til denne bestemmelse fandt Østre Landsret således, at formuleringen ikke kunne udelukke en fortolkning i overensstemmelse med EU-Domstolens fortolkning i Pereda-dommen. Landsretten fandt derfor, at den tidligere ferielovs 13 må fortolkes således, at en medarbejder, der er syg, ikke har pligt til at begynde eller fortsætte ferien i den restende fastlagte ferieperiode, uanset om sygdommen opstod, før ferien begyndte eller efter feriens begyndelse. På den baggrund og idet der ikke i ferieloven, som den var udformet inden lovændringen 1. maj 2012, var holdepunkter for at sondre mellem de 4 ferieuger, som garanteres af arbejdstidsdirektivet, og den 5. ferieuge, som den danske ferielov hjemler, konkluderede Østre Landsret, at medarbejderen i den konkrete sag havde ret til feriegodtgørelse for alle 11 feriedage. Medarbejderen, der blev syg under ferien, fik således godtgørelse fra sin 1. meddelte sygedag. Accura bemærker Dommen viser, at Østre Landsret er villig til at gå langt for at opnå en fortolkning af dansk ret, der er i overensstemmelse med EU-retten. Til trods for ordlyden af ferielovens 13, stk. 2, og i strid med hidtidig praksis valgte landsretten med henblik på at opnå et EUkonformt resultat at fortolke bestemmelsen således, at en medarbejder ikke har pligt til at fortsætte sin ferie i den resterende ferieperiode, såfremt medarbejderen bliver syg efter feriens begyndelse. En interessant konsekvens af dommen er derfor, at en medarbejder, der blev syg under sin ferie, inden ændringen af ferieloven 1. maj 2012, var bedre stillet end en medarbejder, der bliver syg under sin ferie i dag (efter 1. maj 2012). Den nylige ændring af ferieloven, herunder indførelsen af retten til erstatningsferie efter 5. sygedag, var ellers tiltænkt at medføre en forbedring af retsstillingen for medarbejderne, men med Østre Landsrets dom af 15. juni 2012, der giver ret til erstatningsferie efter 1. sygedag, er der ikke længere tale om en forbedring af medarbejdernes retstilling. Det er uvist, om sagen ankes til Højesteret, men Accura holder naturligvis øje med sagens videre forløb og konsekvenserne heraf. 6

9 Flere kvinder i ledelsen Den 3. maj 2012 udsendte Erhvervs- og Vækstministeriet samt Ministeriet for Ligestilling og Kirke en presse-meddelelse om regeringens nye model for sikring af flere kvinder i de danske ledelser. Indførelsen af en sådan model kræver lovændringer, og 2. lovforslag er nu sendt i bred høring. Formålet med lovforslagene er at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i toppen af de danske private og statslige virksomheder. Ændringerne omfatter således samtlige statslige virksomheder (uanset størrelse) samt de største private virksomheder (børsnoterede selskaber, erhvervsdrivende fonde samt en række finansielle virksomheder mv.). De udsendte lovforslag vedrører ændring af 1) ligestillingsloven samt 2) selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven mv. Forslagene indeholder følgende 4 elementer: Måltal De ca største virksomheder pålægges at opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen, direktionen eller tilsynsrådet). Status Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal i årsrapporten samt oplyse om politikken for, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. Gøres dette ikke, vil det være muligt at pålægge virksomhederne en bøde. Særligt om statslige virksomheder Alle statslige virksomheder og institutioner uanset størrelse skal opstille måltal og udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen og redegøre for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. Der er høringsfrist 20. august 2012, og det forventes, at lovforslagene fremsættes i efteråret ACCURA følger naturligvis processen og informerer om forløbet i kommende nyhedsbreve. Politik De ca største virksomheder skal have en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. 7

10 Ændring af børneattestloven En lovændring af børneattestloven trådte i kraft 1. juni 2012, og pligten til at indhente børneattest i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse er dermed blevet udvidet. En børneattest er en særlig form for straffeattest, der udstedes af Rigspolitiet. Børneattesten indeholder oplysninger om afgørelser herunder domme vedrørende visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Med børneattestloven sikres det for eksempel, at pædofilidømte ikke ansættes eller beskæftiges til at have med børn at gøre. Børneattestloven har siden 2005 pålagt idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner mv. at indhente en børneattest inden ansættelse eller beskæftigelse af personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Denne lovmæssige pligt er pr. 1. juni 2012 blevet udvidet således, at der fremover skal indhentes børneattest på alle personer, der som led i deres arbejde færdes blandt børn under 15 år og dermed har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. 8

11 Ny Højesteretsdom pointerer vigtigheden af lønsamtale under barsel I en dom af 14. maj 2012 fastslog Højesteret, at en medarbejder har krav på at blive indkaldt til MUS- og lønsamtale under afholdelse af barsels- og forældreorlov, og at manglende lønregulering på grund af barsel er i strid med ligelønsloven. Sagen omhandlede en kvindelig indkøbsassistent, der gik på barsels- og forældreorlov i august 2006 og vendte tilbage fra sin forældreorlov 23. august I denne periode afholdt arbejdsgiveren MUS- og lønsamtaler med alle medarbejdere på nær den kvindelige medarbejder, som var på orlov. Samtalerne resulterede i lønforhøjelser for langt de fleste medarbejdere med virkning fra 1. september Den kvindelige medarbejder havde først MUS- og lønsamtale med sin chef i marts 2008, hvilket resulterede i, at medarbejderen i april 2008 med virkning fra 1. marts 2008 fik en månedlig lønstigning på DKK 700. Den kvindelige medarbejder krævede herefter efterregulering af sin løn, fra det tidspunkt hvor hun vendte tilbage fra barsel i Kort efter, at medarbejderen havde fremsat kravet, valgte arbejdsgiveren at afskedige medarbejderen på grund af samarbejdsvanskeligheder. Medarbejderen valgte at indbringe sagen for domstolene og gjorde i den forbindelse gældende, at der skulle ske en efterregulering af hendes løn at hun havde krav på en godtgørelse for manglende indkaldelse til MUS- og lønsamtale Højesterets dom Efterregulering af løn efter ligelønslovens 2 Højesteret bemærkede indledningsvist, at det følger af den dagældende ligelønslov, at der ikke på grund af køn må finde lønmæssig forskelsbehandling sted. En arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Højesteret konstaterede, at det udgør en direkte eller indirekte forskelsbehandling i strid med ligelønsloven, hvis en kvinde, der har barselseller forældreorlov, af denne grund bliver afskåret fra at få lønforhøjelse. Højesteret fandt, at medarbejderen i den konkrete sag havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, idet medarbejderen ikke fik en lønstigning med virkning fra 1. september 2007 efter at være vendt tilbage fra barsel 23. august Da arbejdsgiveren ikke kunne løfte bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, fandt Højesteret, at der skulle ske efterregulering af medarbejderens løn med virkning fra 1. september at hun havde krav på en godtgørelse for uberettiget afskedigelse begrundet i et krav om lige løn. Fortsættes 9

12 Godtgørelse for krænkelse af ligebehandlingslovens 4 Arbejdsgiveren anerkendte, at ligebehandlingslovens 4 var blevet krænket, idet medarbejderen ikke blev tilbudt en MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov. Højesteret tiltrådte derfor Sø- og Handelsrettens afgørelse om at tilkende medarbejderen en godtgørelse på DKK efter ligebehandlingslovens 14. Godtgørelsen kunne ydes, uanset at der også skulle ske efterregulering af lønnen i henhold til ligelønslovens 2. Godtgørelse for krænkelse af ligelønslovens 3, stk. 1, ved afskedigelse Det følger af ligelønslovens 3, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår. Arbejdsgiveren skal bevise, at afskedigelsen ikke er sket i strid med denne bestemmelse, hvis afskedigelsen finder sted inden 1 år efter, at lønmodtageren har fremsat krav om lige løn. Accura bemærker Dommen fastslår, at man som arbejdsgiver handler i strid med ligelønsloven, når en medarbejder på barsels- eller forældreorlov ikke indkaldes til lønsamtale og dermed afskæres fra at modtage en lønstigning. Højesteret pointerer med dommen, at der er tale om forskelsbehandling, når kvindelige medarbejdere på barsels- eller forældreorlov ikke bliver indkaldt til MUS- og lønsamtaler. Dommen viser ligeledes, at det påhviler arbejdsgiveren at løfte en streng bevisbyrde for, at medarbejderen ikke er blevet opsagt på grund af et fremsat krav om ligeløn. Højesteret fandt i forhold til denne bestemmelse, at medarbejderen i sagen havde rejst krav om lige løn ved en -korrespondance i midten af maj Arbejdsgiveren måtte derfor bevise, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens krav om lige løn, da arbejdsgiveren valgte at opsige medarbejderen i slut maj Arbejdsgiveren formåede ikke at løfte bevisbyrden for, at medarbejderen havde udvist en adfærd, der kunne karakteriseres som samarbejdsvanskeligheder, hvorfor Højesteret fandt, at medarbejderen havde krav på en godtgørelse. Henset til at medarbejderen havde været ansat siden 1. august 2000 og til forholdets karakter i øvrigt, fastsattes godtgørelsen til 6 måneders løn. 10

13 Ikke ret til forhøjet feriegodtgørelse Østre Landsret fastslog ved dom af 2. marts 2012, at en aftale om 6 ugers ferie ikke berettigede en afskediget medarbejder til en højere feriegodtgørelse, end den ferieloven fastslår. Det følger af ferieloven, at en lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året. Under afholdelse af ferie får de lønmodtagere, der er omfattet af ferielovens 23, udbetalt deres sædvanlige løn, hvorimod de lønmodtagere, der ikke er omfattet af 23, får feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsåret, jf. ferielovens 24. I den konkrete sag havde en kvindelig medarbejder aftalt med sin arbejdsgiver, at hun havde en ekstra uges ferie i forhold til de lovhjemlede 5 uger. Aftalen fremgik af ansættelseskontrakten, der indeholdt en bestemmelse med følgende ordlyd: I øvrigt gælder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser. Ferietillæg udbetales med 1,5%. Der er 6 ugers ferie. Da medarbejderen senere blev afskediget, gjorde hun gældende, at arbejdsgiveren på grund af de aftalte 6 ugers ferie havde pligt til at afregne feriegodtgørelse med 15% af den ferieberettigede løn, og ikke alene de 12,5%, som følger af ferieloven. Medarbejderen krævede således betaling af yderligere 2,5% i feriegodtgørelse. Byretten bemærkede i sin afgørelse af sagen, at der ikke noget til hinder for, at arbejdsgiver og medarbejder indgår aftale om, at medarbejderen har 6 ugers ferie, idet ferieloven er en minimumslov. Byretten henviste endvidere til, at ferielovens 24 fastslår, at en lønmodtager, der ikke afholder ferie med løn, får feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsåret. På baggrund heraf fandt byretten ikke, at der alene ved den aftalte bestemmelse om 6 ugers ferie samt den i ansættelsesaftalen indarbejdede henvisning til ferieloven, var sket en fravigelse af den udtrykkelige procentsats på 12,5%, der fremgår af ferielovens 24, og som efter 23, stk. 6, skal finde anvendelse i en sag, som den pågældende, hvor en medarbejder fratræder sin stilling som følge af en opsigelse. Byretten frifandt således arbejdsgiveren. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende byretsdommen med bemærkning om, at den omstændighed, at der mellem arbejdsgiver og medarbejder var indgået en aftale om længere ferie end de 5 uger, som er lovhjemlet i ferieloven, ikke i sig selv gav grundlag for, at medarbejderen kunne kræve en højere feriegodtgørelse end den, der er fastsat i ferieloven. Accura bemærker Dommen viser, at den omstændighed, at en ansættelseskontrakt indeholder en kombination af en udtrykkelig aftale om længere ferie end de lovhjemlede 5 uger samt en generel henvisning til ferielovens regler, ikke medfører, at medarbejderen er berettiget til forhøjet feriegodtgørelse. Af dommen kan det dermed udledes, at det klart og tydeligt skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvis en medarbejder i tillæg til retten til forlænget ferie har ret til en forhøjet feriegodtgørelse. Accura anbefaler, at det ved ønske om at fravige ferielovens regler udtrykkeligt angives i ansættelseskontrakten, hvor mange ugers ferie og hvor høj en fratrædelsesgodtgørelse (procentsats), medarbejderen har ret til. 11

14 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

DOM. Dansk Erhverv for A (advokat Marianne Andersen)

DOM. Dansk Erhverv for A (advokat Marianne Andersen) - CAL DOM Afsagt den 22. juni 2010 F-6-09 HK som mandatar for F (advokat Julie Bjørn Hansen) mod Dansk Erhverv for A (advokat Marianne Andersen) Indledning og påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere