HR Jura. August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. August 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne, sygdom under ferie samt retten til forhøjet feriegodtgørelse. Du kan endvidere læse om den nye rygelov, som træder i kraft i denne måned, og om oprettelsen af en mæglings- og klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Ny rygelov træder i kraft 15. august 2012 Opsigelse af deltidsansat, der ikke ønskede fuldtidsstilling, var i strid med deltidsloven Oprettelse af en mæglings- og klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd Sygdom under ferie resulterede i erstatningsferie fra 1. sygedag Flere kvinder i ledelsen Ændring af børneattestloven Ny Højesteretsdom pointerer vigtigheden af lønsamtale under barsel Ikke ret til forhøjet feriegodtgørelse Side 1 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11

3 Ny rygelov træder i kraft 15. august 2012 Den 13. juni 2012 vedtog Folketinget et lovforslag vedrørende ændring af rygeloven. Ændringen medfører en skærpelse af den gældende rygelov, herunder udvidelse af lovens anvendelsesområde samt skærpelse af lovens straffebestemmelser. Den nye rygelov medfører blandt andet følgende ændringer i forhold til den gældende rygelov: Forbud mod rygning på enkeltmandskontorer Adgangen til at tillade rygning i kontorlokaler (enkeltmandskontorer) bortfalder. Der indføres således et rygeforbud på enkeltmandskontorer og i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads for en person ad gangen på uddannelser for unge fortrinsvis over 18 år. Det bemærkes, at den enkelte arbejdsplads fortsat kan beslutte, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der udgør en arbejdsplads for en person ad gangen. Dette kan for eksempel være førerhuset i lastbiler og tog eller førerkabinen i en kran. Obligatorisk advarselsskiltning Der indføres obligatorisk advarselsskiltning på rygerum og rygekabiner. Denne pligt påhviler den enkelte arbejdsplads, der har eller som træffer beslutning om at etablere rygerum eller rygekabiner. Skiltningen, der skal være umiddelbar synlig, skal informere om, at luften i omgivelserne uden for rummet kan være sundhedsskadelig. Rygeforbud indendørs og udendørs på skoler, institutioner mv. Der indføres rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte samt alle andre, der opholder sig på institutioner, skoler, ungdomsuddannelser, døgninstitutioner mv. for børn og unge fortrinsvis under 18 år. Dette forbud retter sig mod daginstitutioner, fritidshjem, klubtilbud, folkeskoler, frie grundskoler, ungdomsskoler, kostskoler, herunder efterskoler samt kostskoler i forbindelse med frie grundskoler og gymnasiale institutioner (uanset den givne alderssammensætning), institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hhx, htx), døgninstitutioner, opholdssteder og lignende for børn og unge. Både offentlige, selvejende og private institutioner er omfattet. Den nye rygelov skærper således forbuddet til også at omfatte blandt andet kostskoler (efterskoler), gymnasiale institutioner og institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser. Det bemærkes, at private, kommunale og netværksplejefamilier, hvor børn eller unge under 18 år er anbragt uden for hjemmet, og som samtidig tjener som privat bolig, ikke er omfattet. Fortsættes 1

4 Rygning i besøgsrum Det vil i Kriminalforsorgens institutioner kunne pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum. Ændringen medfører blandt andet, at indsatte i for eksempel arresthuse, hvor der alene er et besøgslokale, vil kunne afskæres helt fra at ryge i forbindelse med besøg. Med ændringen forudsættes det endvidere, at institutioner med flere besøgsrum gør mindst et besøgsrum permanent røgfrit. Skærpet straf Ifølge den gældende rygelov straffes den arbejdsgiver, indehaver, restauratør, bestyrer og forpagter, der tillader rygning indendørs i strid med rygelovens regler, med bøde. De vejledende bødeniveauer for henholdsvis første-, anden- og tredjegangsovertrædelser fremgår af forarbejderne til den nuværende samt den kommende rygelov. Af nedenstående skema ses det, at bødestørrelserne i medfør af den nye rygelov ca. fordobles: Overtrædelse 1. gang 2. gang 3. gang Før 15. august 2012 DKK DKK DKK Efter 15. august 2012 DKK DKK DKK

5 Opsigelse af deltidsansat, der ikke ønskede fuldtidsstilling, var i strid med deltidsloven Højesteret fastslog den 29. juni 2012, at en deltidsansat havde ret til godtgørelse efter at være blevet opsagt som følge af et afslag på indtrædelse i fuldtidsstilling. Arbejdsgiveren kunne ikke bevise, at det ikke havde været muligt at ansætte endnu en deltidsmedarbejder. Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat som klinikassistent i en tandlægeklinik. Grundet et øget behov for arbejdskraft tilbød arbejdsgiveren medarbejderen at overgå til en fuldtidsstilling. Dette var medarbejderen imidlertid ikke interesseret i. I et brev af 15. juli 2008 blev medarbejderens deltidsstilling opsagt, idet medarbejderen samtidig blev tilbudt arbejde på fuld tid. Medarbejderen afslog tilbuddet om arbejde på fuld tid og krævede godtgørelse for overtrædelse af deltidsloven som følge af uberettiget opsigelse. Højesterets dom Efter deltidslovens 4a, stk. 3, har en medarbejder, der afskediges, fordi medarbejderen har afslået at arbejde på deltid, eller fordi medarbejderen har anmodet om at arbejde på deltid, ret til en godtgørelse. Højesteret bemærkede, at denne bestemmelse også omfatter en situation, hvor en deltidsansat medarbejder afskediges, fordi denne afslår at arbejde på fuld tid. Det følger imidlertid af aftalen mellem LO og DA, som er optaget som bilag til deltidsloven, at en opsigelse som følge af, at medarbejderen har afvist at få ændret sin arbejdstid, ikke giver medarbejderen ret til godtgørelse, hvis arbejdsgiverens ønske er begrundet i virksomhedens driftskrav. Højesteret påpegede derfor, at ændringen af medarbejderens arbejdstid skal være sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Højesteret konstaterede, at medarbejderen blev opsagt umiddelbart efter en række samtaler med arbejdsgiveren, hvor medarbejderen havde gjort klart, at hun ikke var interesseret i en fuldtidsstilling. Arbejdsgiveren måtte i den konkrete sag derfor bevise, at ønsket om, at medarbejderen skulle arbejde på fuld tid, var sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Det var under sagen ubestridt, at tandlægeklinikken havde behov for at øge antallet af klinikassistenttimer. Arbejdsgiveren kunne imidlertid ikke godtgøre, at det ville være forbundet med væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger at ansætte endnu en klinikassistent på deltid. Det var heller ikke bevist, at det ikke ville have været muligt at få ansøgere til en sådan deltidsstilling. Højesteret fandt derfor, at medarbejderen havde krav på godtgørelse efter deltidslovens 4a, stk. 3. Henset til medarbejderens anciennitet og omstændighederne i øvrigt, herunder at medarbejderen fandt nyt job i opsigelsesperioden, fastsatte Højesteret godtgørelsen til et beløb svarende til 3 måneders løn. Accura bemærker Dommen viser, at deltidsloven også finder anvendelse på en situation, hvor medarbejderen ikke ønsker at gå fra deltidstil fuldtidsansættelse, og hvor arbejdsgiveren ikke er i stand til at påvise, at væsentlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør denne ændring. Dommen viser endvidere, at bevisbyrden falder over på arbejdsgiveren, såfremt medarbejderen påviser faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at opsigelsen er i strid med deltidslovens regler. Arbejdsgiveren skal herefter løfte bevisbyrden for, at væsentlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør en ændring i arbejdstiden. 3

6 Oprettelse af en mæglings- og klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd Den 12. juli 2012 vedtog Folketinget en ny lov om oprettelse af en ikke-retlig mæglingsog klageinstans for ansvarlig virksomhedsadfærd. Den nye lov er en del af regeringens målsætning om, at Danmark skal være i front, når det gælder virksomheders globale ansvarlighed i relation til arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og kampen mod korruption. Formålet med lovforslaget er at oprette en mæglings- og klageinstitution, der hurtigt og effektivt kan behandle sager om overtrædelse af internationale standarder og principper om global ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Retningslinjerne beskriver blandt andet, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd er i forhold til emner som menneskerettigheder, miljø, arbejdstagerrettigheder mv. Som medlem af OECD er Danmark forpligtet til at arbejde for at udbrede retningslinjerne samt sikre, at retningslinjerne efterleves i danske virksomheder. Det fremgår blandt andet af retningslinjerne, at ethvert land skal oprette et nationalt OECD-kontaktpunkt, og denne forpligtelse efterlever Danmark ved at oprette en mæglings- og klageinstitution. virksomhed, herunder regler om sagsbehandling, vil blive fastsat af Erhvervsstyrelsen. Vedtagelsen af lovforslaget medfører endvidere en ændring af årsregnskabslovens 99 a vedrørende de største danske virksomheders redegørelse for samfundsansvar. Bestemmelsen ændres således til udtrykkeligt at omfatte en redegørelse for virksomhedens politikker for at respektere menneskerettighederne og reducere klimapåvirkning. Det vedtagne lovforslag træder i kraft 1. november På baggrund af en klage eller af egen drift skal mæglings- og klageinstitutionen kunne behandle sager om overtrædelser, der vedrører danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne er begået. Mæglings- og klageinstitutionen skal vurdere, hvorvidt OECD s retningslinjer er efterlevet, og institutionen kan i den forbindelse tilbyde alternative løsningsmuligheder som for eksempel mægling. Institutionen kan endvidere vælge at offentliggøre sin opfattelse af sagen. De nærmere regler for mæglings- og klageinstitutionens 4

7 Sygdom under ferie resulterede i erstatningsferie fra 1. sygedag Østre Landsret har i en nyere dom fastslået, at en medarbejder i henhold til den tidligere ferielov havde ret til erstatningsferie fra 1. sygedag. Dommen stiller således medarbejderen bedre end de nye regler om erstatningsferie, der trådte i kraft 1. maj Som omtalt i vores forrige nyhedsbrev blev ferieloven ændret med virkning fra 1. maj Ændringen af ferieloven har blandt andet medført, at en medarbejder, der bliver syg under sin ferie, er berettiget til en såkaldt erstatningsferie, hvilket vil sige, at medarbejderen er berettiget til at afholde ferien på et andet tidspunkt. Ifølge den nye ferielovs 13, stk. 3, har medarbejderen dog først ret til erstatningsferie for sygdom, der er opstået under ferien, efter medarbejderens 5. sygedag, og medarbejderen bærer således selv risikoen for de første 5 sygedage. Sammenholdt med den nye ferielov er Østre Landsrets dom af 15. juni 2012 yderst interessant, idet dommen giver medarbejderen en bedre retsstilling end den nye regel om retten til erstatningsferie efter 5. sygedag. Østre Landsrets dom omhandler den tidligere ferielov (det vil sige loven fra før 1. maj 2012), som ikke indeholdt en bestemmelse om ret til erstatningsferie. Udgangspunktet i henhold til denne lov var, at medarbejdere ikke havde ret til erstatningsferie ved sygdom, der opstod under afholdelse af ferie. Det var således medarbejderens egen risiko, såfremt sygdommen opstod under ferien. I den konkrete sag havde en medarbejder, der var ansat som værktøjsmager, aftalt med sin arbejdsgiver at afholde 3 ugers sommerferie (15 feriedage) fra mandag den 20. juli Medarbejderen påbegyndte sin sommerferie i overensstemmelse med aftalen, men kom onsdag den 22. juli 2009 ud for en trafikulykke og kom alvorligt til skade. Som følge heraf var medarbejderen syg under resten af sin ferie. Medarbejderen sygemeldte sig den 24. juli 2009 efter at være kommet til bevidsthed. Den 31. august samme år ophørte medarbejderens ansættelse. Medarbejderen krævede efterfølgende feriegodtgørelse for de 11 feriedage, hvor medarbejderen havde været sygemeldt under sin ferie. Da arbejdsgiveren afviste dette, blev sagen indgivet for retten. Under sagen påstod arbejdsgiveren principalt frifindelse med henvisning til, at den dagældende ferielovs 13 klart fastslår, at en medarbejder, der bliver syg under ferien, selv bærer risikoen herfor og derfor ikke har ret til erstatningsferie. Subsidiært påstod arbejdsgiveren, at han alene skulle betale yderligere feriegodtgørelse for 6 feriedage med henvisning til forarbejderne til den nugældende ferielov (efter 1. maj 2012). Østre Landsrets dom Landsretten indledte sin dom med at henvise til, at EU-Domstolen i Pereda-dommen har fastslået, at det følger af formålet med retten til årlig betalt ferie, at en medarbejder, der bliver syg under sin forud fastlagte årlige ferie, efter anmodning har ret til at afholde ferie på et tidspunkt, der ikke falder sammen med sygdommen. EU-Domstolen påpegede endvidere i samme dom, at arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, er til hinder for nationale bestemmelser og kollektive overenskomster, hvorefter en medarbejder, der er sygemeldt under sin fastlagte årlige ferie, ikke efter raskmelding har ret til at afholde sin årlige ferie på et andet tidspunkt end oprindeligt fastlagt. Under henvisning til den af EU-Domstolen anvendte generelle formulering i Pereda-dommen, jf. ovenfor, fastslog Østre Landsret, at dette måtte gælde i forhold til såvel sygdom opstået før påbegyndt ferie, som sygdom opstået under ferien. Fortsættes 5

8 Ferielovens 13, stk. 2, giver, i såvel den nye som den dagældende ferielov, medarbejderen ret til at udskyde fastlagt ferie, såfremt medarbejderen er syg ved feriens begyndelse. I relation til denne bestemmelse fandt Østre Landsret således, at formuleringen ikke kunne udelukke en fortolkning i overensstemmelse med EU-Domstolens fortolkning i Pereda-dommen. Landsretten fandt derfor, at den tidligere ferielovs 13 må fortolkes således, at en medarbejder, der er syg, ikke har pligt til at begynde eller fortsætte ferien i den restende fastlagte ferieperiode, uanset om sygdommen opstod, før ferien begyndte eller efter feriens begyndelse. På den baggrund og idet der ikke i ferieloven, som den var udformet inden lovændringen 1. maj 2012, var holdepunkter for at sondre mellem de 4 ferieuger, som garanteres af arbejdstidsdirektivet, og den 5. ferieuge, som den danske ferielov hjemler, konkluderede Østre Landsret, at medarbejderen i den konkrete sag havde ret til feriegodtgørelse for alle 11 feriedage. Medarbejderen, der blev syg under ferien, fik således godtgørelse fra sin 1. meddelte sygedag. Accura bemærker Dommen viser, at Østre Landsret er villig til at gå langt for at opnå en fortolkning af dansk ret, der er i overensstemmelse med EU-retten. Til trods for ordlyden af ferielovens 13, stk. 2, og i strid med hidtidig praksis valgte landsretten med henblik på at opnå et EUkonformt resultat at fortolke bestemmelsen således, at en medarbejder ikke har pligt til at fortsætte sin ferie i den resterende ferieperiode, såfremt medarbejderen bliver syg efter feriens begyndelse. En interessant konsekvens af dommen er derfor, at en medarbejder, der blev syg under sin ferie, inden ændringen af ferieloven 1. maj 2012, var bedre stillet end en medarbejder, der bliver syg under sin ferie i dag (efter 1. maj 2012). Den nylige ændring af ferieloven, herunder indførelsen af retten til erstatningsferie efter 5. sygedag, var ellers tiltænkt at medføre en forbedring af retsstillingen for medarbejderne, men med Østre Landsrets dom af 15. juni 2012, der giver ret til erstatningsferie efter 1. sygedag, er der ikke længere tale om en forbedring af medarbejdernes retstilling. Det er uvist, om sagen ankes til Højesteret, men Accura holder naturligvis øje med sagens videre forløb og konsekvenserne heraf. 6

9 Flere kvinder i ledelsen Den 3. maj 2012 udsendte Erhvervs- og Vækstministeriet samt Ministeriet for Ligestilling og Kirke en presse-meddelelse om regeringens nye model for sikring af flere kvinder i de danske ledelser. Indførelsen af en sådan model kræver lovændringer, og 2. lovforslag er nu sendt i bred høring. Formålet med lovforslagene er at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i toppen af de danske private og statslige virksomheder. Ændringerne omfatter således samtlige statslige virksomheder (uanset størrelse) samt de største private virksomheder (børsnoterede selskaber, erhvervsdrivende fonde samt en række finansielle virksomheder mv.). De udsendte lovforslag vedrører ændring af 1) ligestillingsloven samt 2) selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven mv. Forslagene indeholder følgende 4 elementer: Måltal De ca største virksomheder pålægges at opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen, direktionen eller tilsynsrådet). Status Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal i årsrapporten samt oplyse om politikken for, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. Gøres dette ikke, vil det være muligt at pålægge virksomhederne en bøde. Særligt om statslige virksomheder Alle statslige virksomheder og institutioner uanset størrelse skal opstille måltal og udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen og redegøre for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. Der er høringsfrist 20. august 2012, og det forventes, at lovforslagene fremsættes i efteråret ACCURA følger naturligvis processen og informerer om forløbet i kommende nyhedsbreve. Politik De ca største virksomheder skal have en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. 7

10 Ændring af børneattestloven En lovændring af børneattestloven trådte i kraft 1. juni 2012, og pligten til at indhente børneattest i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse er dermed blevet udvidet. En børneattest er en særlig form for straffeattest, der udstedes af Rigspolitiet. Børneattesten indeholder oplysninger om afgørelser herunder domme vedrørende visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Med børneattestloven sikres det for eksempel, at pædofilidømte ikke ansættes eller beskæftiges til at have med børn at gøre. Børneattestloven har siden 2005 pålagt idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner mv. at indhente en børneattest inden ansættelse eller beskæftigelse af personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Denne lovmæssige pligt er pr. 1. juni 2012 blevet udvidet således, at der fremover skal indhentes børneattest på alle personer, der som led i deres arbejde færdes blandt børn under 15 år og dermed har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. 8

11 Ny Højesteretsdom pointerer vigtigheden af lønsamtale under barsel I en dom af 14. maj 2012 fastslog Højesteret, at en medarbejder har krav på at blive indkaldt til MUS- og lønsamtale under afholdelse af barsels- og forældreorlov, og at manglende lønregulering på grund af barsel er i strid med ligelønsloven. Sagen omhandlede en kvindelig indkøbsassistent, der gik på barsels- og forældreorlov i august 2006 og vendte tilbage fra sin forældreorlov 23. august I denne periode afholdt arbejdsgiveren MUS- og lønsamtaler med alle medarbejdere på nær den kvindelige medarbejder, som var på orlov. Samtalerne resulterede i lønforhøjelser for langt de fleste medarbejdere med virkning fra 1. september Den kvindelige medarbejder havde først MUS- og lønsamtale med sin chef i marts 2008, hvilket resulterede i, at medarbejderen i april 2008 med virkning fra 1. marts 2008 fik en månedlig lønstigning på DKK 700. Den kvindelige medarbejder krævede herefter efterregulering af sin løn, fra det tidspunkt hvor hun vendte tilbage fra barsel i Kort efter, at medarbejderen havde fremsat kravet, valgte arbejdsgiveren at afskedige medarbejderen på grund af samarbejdsvanskeligheder. Medarbejderen valgte at indbringe sagen for domstolene og gjorde i den forbindelse gældende, at der skulle ske en efterregulering af hendes løn at hun havde krav på en godtgørelse for manglende indkaldelse til MUS- og lønsamtale Højesterets dom Efterregulering af løn efter ligelønslovens 2 Højesteret bemærkede indledningsvist, at det følger af den dagældende ligelønslov, at der ikke på grund af køn må finde lønmæssig forskelsbehandling sted. En arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Højesteret konstaterede, at det udgør en direkte eller indirekte forskelsbehandling i strid med ligelønsloven, hvis en kvinde, der har barselseller forældreorlov, af denne grund bliver afskåret fra at få lønforhøjelse. Højesteret fandt, at medarbejderen i den konkrete sag havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, idet medarbejderen ikke fik en lønstigning med virkning fra 1. september 2007 efter at være vendt tilbage fra barsel 23. august Da arbejdsgiveren ikke kunne løfte bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, fandt Højesteret, at der skulle ske efterregulering af medarbejderens løn med virkning fra 1. september at hun havde krav på en godtgørelse for uberettiget afskedigelse begrundet i et krav om lige løn. Fortsættes 9

12 Godtgørelse for krænkelse af ligebehandlingslovens 4 Arbejdsgiveren anerkendte, at ligebehandlingslovens 4 var blevet krænket, idet medarbejderen ikke blev tilbudt en MUS- og lønsamtale under sin barsels- og forældreorlov. Højesteret tiltrådte derfor Sø- og Handelsrettens afgørelse om at tilkende medarbejderen en godtgørelse på DKK efter ligebehandlingslovens 14. Godtgørelsen kunne ydes, uanset at der også skulle ske efterregulering af lønnen i henhold til ligelønslovens 2. Godtgørelse for krænkelse af ligelønslovens 3, stk. 1, ved afskedigelse Det følger af ligelønslovens 3, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår. Arbejdsgiveren skal bevise, at afskedigelsen ikke er sket i strid med denne bestemmelse, hvis afskedigelsen finder sted inden 1 år efter, at lønmodtageren har fremsat krav om lige løn. Accura bemærker Dommen fastslår, at man som arbejdsgiver handler i strid med ligelønsloven, når en medarbejder på barsels- eller forældreorlov ikke indkaldes til lønsamtale og dermed afskæres fra at modtage en lønstigning. Højesteret pointerer med dommen, at der er tale om forskelsbehandling, når kvindelige medarbejdere på barsels- eller forældreorlov ikke bliver indkaldt til MUS- og lønsamtaler. Dommen viser ligeledes, at det påhviler arbejdsgiveren at løfte en streng bevisbyrde for, at medarbejderen ikke er blevet opsagt på grund af et fremsat krav om ligeløn. Højesteret fandt i forhold til denne bestemmelse, at medarbejderen i sagen havde rejst krav om lige løn ved en -korrespondance i midten af maj Arbejdsgiveren måtte derfor bevise, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens krav om lige løn, da arbejdsgiveren valgte at opsige medarbejderen i slut maj Arbejdsgiveren formåede ikke at løfte bevisbyrden for, at medarbejderen havde udvist en adfærd, der kunne karakteriseres som samarbejdsvanskeligheder, hvorfor Højesteret fandt, at medarbejderen havde krav på en godtgørelse. Henset til at medarbejderen havde været ansat siden 1. august 2000 og til forholdets karakter i øvrigt, fastsattes godtgørelsen til 6 måneders løn. 10

13 Ikke ret til forhøjet feriegodtgørelse Østre Landsret fastslog ved dom af 2. marts 2012, at en aftale om 6 ugers ferie ikke berettigede en afskediget medarbejder til en højere feriegodtgørelse, end den ferieloven fastslår. Det følger af ferieloven, at en lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året. Under afholdelse af ferie får de lønmodtagere, der er omfattet af ferielovens 23, udbetalt deres sædvanlige løn, hvorimod de lønmodtagere, der ikke er omfattet af 23, får feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsåret, jf. ferielovens 24. I den konkrete sag havde en kvindelig medarbejder aftalt med sin arbejdsgiver, at hun havde en ekstra uges ferie i forhold til de lovhjemlede 5 uger. Aftalen fremgik af ansættelseskontrakten, der indeholdt en bestemmelse med følgende ordlyd: I øvrigt gælder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser. Ferietillæg udbetales med 1,5%. Der er 6 ugers ferie. Da medarbejderen senere blev afskediget, gjorde hun gældende, at arbejdsgiveren på grund af de aftalte 6 ugers ferie havde pligt til at afregne feriegodtgørelse med 15% af den ferieberettigede løn, og ikke alene de 12,5%, som følger af ferieloven. Medarbejderen krævede således betaling af yderligere 2,5% i feriegodtgørelse. Byretten bemærkede i sin afgørelse af sagen, at der ikke noget til hinder for, at arbejdsgiver og medarbejder indgår aftale om, at medarbejderen har 6 ugers ferie, idet ferieloven er en minimumslov. Byretten henviste endvidere til, at ferielovens 24 fastslår, at en lønmodtager, der ikke afholder ferie med løn, får feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsåret. På baggrund heraf fandt byretten ikke, at der alene ved den aftalte bestemmelse om 6 ugers ferie samt den i ansættelsesaftalen indarbejdede henvisning til ferieloven, var sket en fravigelse af den udtrykkelige procentsats på 12,5%, der fremgår af ferielovens 24, og som efter 23, stk. 6, skal finde anvendelse i en sag, som den pågældende, hvor en medarbejder fratræder sin stilling som følge af en opsigelse. Byretten frifandt således arbejdsgiveren. Østre Landsret stadfæstede efterfølgende byretsdommen med bemærkning om, at den omstændighed, at der mellem arbejdsgiver og medarbejder var indgået en aftale om længere ferie end de 5 uger, som er lovhjemlet i ferieloven, ikke i sig selv gav grundlag for, at medarbejderen kunne kræve en højere feriegodtgørelse end den, der er fastsat i ferieloven. Accura bemærker Dommen viser, at den omstændighed, at en ansættelseskontrakt indeholder en kombination af en udtrykkelig aftale om længere ferie end de lovhjemlede 5 uger samt en generel henvisning til ferielovens regler, ikke medfører, at medarbejderen er berettiget til forhøjet feriegodtgørelse. Af dommen kan det dermed udledes, at det klart og tydeligt skal fremgå af ansættelseskontrakten, hvis en medarbejder i tillæg til retten til forlænget ferie har ret til en forhøjet feriegodtgørelse. Accura anbefaler, at det ved ønske om at fravige ferielovens regler udtrykkeligt angives i ansættelseskontrakten, hvor mange ugers ferie og hvor høj en fratrædelsesgodtgørelse (procentsats), medarbejderen har ret til. 11

14 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer

Ole Vestergaard Statsautoriserede revisorer 4-2012 4 7 Rent sikkerhedsmæssigt repræsenterer smartphones en stor udfordring, når medarbejderne siger op eller bliver fyret. Aldersdiskrimination ved afskedigelse Momsfradrag i holdingselskaber Virksomheder,

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere