Carlsberg Breweries A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg Breweries A/S"

Transkript

1 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE PR. 31. DECEMBER PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR GRUPPEN EGENKAPITALFORKLARING NOTER KONCERNOVERSIGT... 38

3 Selskabsoplysninger Selskabet: Carlsberg Breweries A/S Ny Carlsberg Vej København V Danmark Hjemstedskommune: København Bestyrelse: Direktør Jens Bigum (formand) Koncernchef Finn Marum Jebsen (næstformand) Bryggeriarbejder, Hans Andersen (medarbejdervalgt) Koncerndirektør, Søren Bjerre-Nielsen Customer Service Manager, Eva Vilstrup Decker (medarbejdervalgt) Adm. direktør, koncernchef Henning Dyremose Direktør Roar Engeland Brygmester, Jens Magnus Eiken (medarbejdervalgt) Adm. direktør Jørn P. Jensen Professor, dr. polit. Poul Chr. Matthiessen IT-konsulent, Erik Dedenroth Olsen (medarbejdervalgt) Direktør, Dag Opedal Direktion: Koncernchef Nils S. Andersen, adm. direktør Koncerndirektør Paul Bergqvist Koncerndirektør Bjørn Erik Næss Revision: PricewaterhouseCoopers Strandvejen Hellerup Deloitte & Touche Tuborg Havnevej Hellerup 1

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Gruppens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 18. februar Direktion for Carlsberg Breweries A/S Nils S. Andersen Paul Bergqvist Bjørn Erik Næss adm. direktør Bestyrelse for Carlsberg Breweries A/S Jens Bigum formand Finn Marum Jebsen næstformand Søren Bjerre-Nielsen Henning Dyremose Roar Engeland Dag Opedal Jørn P. Jensen Poul Chr. Matthiessen Hans Andersen Eva Vilstrup Decker Jens Magnus Eiken Erik Dedenroth Olsen 2

5 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Carlsberg Breweries A/S Vi har revideret årsrapporten for Carlsberg Breweries Gruppen og moderselskabet for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder (ISA). Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af Gruppens og moderselskabets aktiviteter og Gruppens pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 18. februar PricewaterhouseCoopers Deloitte & Touche Morten Iversen Fin T. Nielsen David Holm Kim Mücke statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 3

6 Årsberetning Hovedtal for Carlsberg Breweries Gruppen Salg 1) - mio. hl Øl 78,6 67,9 Læskedrikke 20,9 20,3 Salg I alt 99,5 88,2 Indtjening - mio. kr. Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBITA) Goodwill amortisation Særlige poster, netto Finansielle poster, netto *) Resultat før skat Koncernresultat Carlsberg Breweries A/S andel Balance - mio. kr. Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balancesum Netto rentebærende gæld Pengestrømme - mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Nøgletal Overskudsgrad 2) 10,1% 8,6% Afkastningsgrad 3) 9,2% 7,4% Egenkapitalens forrentning 4) 8,5% 12,2% Soliditetsgrad 5) 28,0% 28,7% Gearing 6) 110% 102% Medarbejdere Antal medarbejdere *) Finansielle poster for 2001 inkluderer avance ved salg af Thai-aktier på 518 mio. kr. 1) Salg af Carlsberg og Tuborg øl, herunder øl fremstillet på licens, samt andre ølmærker produceret på bryggerier i Carlsberg Breweries Gruppen og associerede virksomheder 2) Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning 3) Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige operative aktiver 4) Årets resultat, Carlsberg Breweries A/S andel i procent af gennemsnitlig egenkapital 5) Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver 6) Rentebærende gæ ld i procent af egenkapitalen Tal for selskabets første regnskabsår 1. juli til 31. december 2000 er udeladt, da regnskabsåret kun dækkede seks måneder og selskabets nuværende aktivitetsniveau først etableredes med indskuddet af Orkla ASA s drikkevareaktiviteter pr. 1. januar

7 Ny regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er pr. 1. januar 2002 ændret for at være i overensstemmelse med den nye Årsregnskabslov af 7. juni Følgende områder er ændret: Investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder behandles efter overtagelsesmetoden og koncerngoodwill er pr. 31. december 2001 indregnet i balancen med mio. kr. Goodwill er aktiveret og afskrives over forventet levetid, maksimalt over 20 år. Da Carlsberg Breweries overtog Orkla's bryggeriaktiviteter 1. januar 2001, blev Orkla vederlagt ved udstedelse af aktier i Carlsberg Breweries. Kursen for de udstedte aktier blev fastsat med udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier, da der alene blev forhandlet og aftalt et relativt ejerforhold mellem Carlsberg og Orkla. Carlsberg har således ikke aktiveret goodwill vedrørende denne transaktion. Investeringer i pro rata konsoliderede virksomheder indregnes til den forholdsmæssige andel af de fællesejede virksomheders bogførte værdier opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Hensættelser til omstrukturering m.v. indregnes på det tidspunkt, hvor omstruktureringen er endeligt besluttet og offentliggjort overfor de berørte parter, hvilket er en tidsmæssig præcisering i forhold til hidtidig praksis. Hensættelser til omstruktureringer i overtagne virksomheder, der er besluttet på overtagelsestidspunktet, indgår i opgørelsen af goodwill. Værdipapirer som obligationer og aktier, herunder porteføljeinvesteringer indregnes til dagsværdi på balancedagen og kursreguleringer indgår i de finansielle poster. Tidligere blev værdipapirer indregnet til anskaffelsespris eller en lavere værdi på balancedagen. Indirekte produktionsomkostninger indregnes i kostprisen på varebeholdninger m.v. Returnabel emballage indregnes til kostpris som materielt anlægsaktiv og afskrives over forventet brugstid. Tidligere blev returnabel emballage omkostningsført på købstidspunktet. Foreslået udbytte for året indregnes ikke som en forpligtelse på balancedagen, men vises som en særlig post i egenkapitalen. Indregning af visse øvrige immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder finansielt leasede aktiver og afledte finansielle instrumenter i balancen samt indregning af lån og udlån til amortiseret kostpris. Udover ændringerne af regnskabspraksis er der gennemført visse ændringer i regnskabsopstillingen samt regnskabsposters indhold og benævnelse (reklassifikationer). 5

8 Betydningen af ændringerne i regnskabspraksis for årene 2001 og 2002 kan sammenfattes som følger: Mio. kr Resultat af primær drift (EBITA) efter hidtidig praksis Effekt af ændringer i primær drift Resultat af primær drift (EBITA) efter ny praksis Amortisation af goodwill (ny praksis) Særlige poster, netto efter hidtidig praksis Effekt af ændringer, netto Finansielle poster, netto efter hidtidig praksis Effekt af ændringer, netto Resultat før skat efter ny praksis Selskabsskat efter hidtidig praksis Koncernresultat efter ny praksis Minoritetsinteressers andel af resultatet Carlsberg Breweries A/S andel af resultatet Koncernegenkapital efter hidtidig praksis Ændring vedr.: - goodwill øvrige anlægsaktiver omsætningsaktiver langfristet gæld kortfristet gæld hensættelser Koncernegenkapital efter ny praksis Aktivitet Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer. I overensstemmelse med koncernens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter de geografiske regioner, hvor produktionen finder sted. Væsentlige begivenheder for Carlsberg Breweries Gruppen Carlsberg Sverige har i 2002 været påvirket af betydelige omstruktureringer, som forventes tilendebragt i foråret

9 Integrationen af salg og administration af Coca Cola i Danmark er tilendebragt i foråret Det er endvidere besluttet at fusionere Coca Cola Tapperierne Danmark A/S med Carlsberg Danmark A/S med virkning fra 1. januar I januar 2002 erhvervede Carlsberg Breweries A/S de resterende 25 % af aktierne i Carlsberg Italia S.p.A. I februar 2002 meddelte myndighederne tilladelse til at Carlsberg Asia kunne etableres, hvorfor Carlsberg Asia s samlede aktiviteter regnskabsmæssigt indgår i overensstemmelse med det aftalte joint venture, dvs. 50 % pro rata med virkning fra 1. januar Overførslen af aktiviteter/selskaber til Carlsberg Asia fortsatte i 2002 og forventes fuldført i første halvdel af I januar 2002 har Carlsberg Asia erhvervet yderligere 8,4 % af aktierne i Hite Brewery Co., hvorved den samlede ejerandel kommer over 25 %. For 2002 er Hite Brewery Co. således indregnet som associeret selskab. Den 29. januar 2002 erhvervede Carlsberg Brewery Hong Kong 25 % af Lao Brewery. Selskabet indregnes i 2002 som associeret selskab via Carlsberg Asia. Igennem året er der arbejdet med strukturen på det polske ølmarked gennem datterselskabet Carlsberg Okocim S.A. Selskaberne Bosman Browar Szczecin S.A. (Bosman) samt Kasztelan Browar Sierpc S.A. (Kasztelan) er blevet overtaget af Carlsberg Okocim samtidig med, at Bitburger, Tyskland nytegnede 24 % af aktierne i Carlsberg Okocim, hvorved Carlsberg Breweries A/S ejerandel af selskabet reduceredes fra 82,5 % til 61,6 %. I december 2002 har Carlsberg Breweries A/S købt 9,9 % af Bitburgers aktier og dermed øget ejerandelen til 71,5 %. Resultatmæssigt er der i årsrapporten indregnet en minoritetsandel på ca. 38 %. Den forøgede ejerandel får således først resultatmæssig virkning fra Den 28. januar 2002 indgik Baltic Beverages Holding AB (BBH) aftale om køb af 70 % af aktierne i Voronezh bryggeriet. Bryggeriet indgår i konsolideringen fra 1. maj Ejerandelen er siden øget til 83 %. Den 19. december 2002 solgtes selskabet til datterselskabet Yarpivo, der ejes 60 % af BBH. Den 14. februar 2002 solgtes Rent A Cooler selskaberne i Sverige, Norge, Estland, Letland og Litauen til Eden Springs, der i december 2002 tillige overtog det danske Rent A Cooler selskab. I maj 2002 øgede selskabet sin andel i Panonska, Kroatien til 80 % ved køb af Prodravka Food Industries ejerandel på 40 %. Selskabet indgår med virkning fra 1. juni 2002 som datterselskab i konsolideringen mod tidligere som associeret virksomhed. Den 28. juni 2002 indgik Carlsberg Breweries A/S aftale om erhvervelse af 59,4 % af aktiekapitalen i det bulgarske bryggeri Shumensko Pivo, Bulgarien. Den 2. august 2002 erhvervedes 67 % af et andet Bulgarsk bryggeri, Pirinsko Pivo. Ved et efterfølgende offentlig tilbud til de øvrige aktionærer er aktieandelen i Pirinsko Pivo i januar 2003 øget til 94,5 %. De bulgarske selskaber indgår ikke med nogen driftseffekt i årsrapporten for 2002, men indgår i balancen pr. 31. december Med effekt fra 30. juni 2002 solgte Carlsberg Breweries A/S sin 32 % aktieandel i Svyturys Utenos Alus, Litauen til BBH. Hermed blev BBH ejer af i alt 76 % af Svyturys Utenos Alus. Carlsberg Breweries A/S 7

10 ejerskab af dette selskab sker herefter gennem det 50% ejede BBH. Den regnskabsmæssige fortjeneste ved transaktionen udgør 35 mio. kr. Kommentarer til årsregnskabet for 2002 Året 2002 betegnes som tilfredsstillende med en vækst i både omsætning og resultat af primær drift. Væksten i nettoomsætningen udgjorde 3% til mio. kr. Resultat af primær drift (EBITA) steg med 20,7% til mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Udover stigningen i omsætningen skyldes udviklingen i høj grad forbedret EBITA margin bl. a. som følge af omkostningsreduktioner, dog samtidig med en forøgelse af Brands marketing på mere end 0,4 mia. kr. Indtjeningsfremgangen kan særligt henføres til de nordiske lande samt BBH, medens resultaterne i Sydeuropa lå under forventningerne blandt andet som følge af dårligt vejr. Endvidere har udviklingen i Türk Tuborg været særdeles skuffende med betydeligt driftsunderskud. Ledelsen i selskabet er ændret og en ny administrerende direktør er tiltrådt. Der er foretaget forskellige analyser og en ny forretningsplan, der har som mål at forbedre profitabiliteten, er udarbejdet. Valutakurstab på mere end 200 mio. kr. netto kan særlig henføres til revalueringen af EUR i forhold til USD, hvilket særlig har påvirket BBH og Türk Tuborg negativt. Det fri cash flow overstiger en mia. kr., hvilket ligeledes er en forbedring i forhold til Forbedringen skyldes primært reduktion af arbejdskapitalen. Nettorentebærende gæld er dog stort set uændret, hvilket primært kan henføres til udbetaling af udbytte til aktionærer og minoritetsaktionærer i gruppeselskaber på i alt 604 mio. kr. Egenkapitaludviklingen er negativt påvirket af valutakursregulering af udenlandske enheder, 848 mio. kr. samt udvanding som følge af etablering af Carlsberg Asia, 758 mio. kr. Finansielle risici Aktiviteterne i Carlsberg Breweries gruppen er eksponeret for en række finansielle risici, som primært relaterer sig til ændringer i valutakurser og renter. Formålet med Gruppens overordnede finans politik er at identificere og styre finansielle risici i henhold til de af bestyrelsen godkendte og nedskrevne principper. Gruppens finansfunktion (Corporate Treasury) fungerer som et servicecenter og håndterer styringen af finansielle risici for datterselskaberne centralt. Valutarisiko Som internationalt arbejdende virksomhed er Carlsberg Breweries gruppen udsat for valutarisici. Langt den overvejende del af omsætningen stammer fra udenlandske selskaber, der omregnes til danske kroner. Gruppen har størst risikoeksponering i forhold til følgende valutakategorier: EUR, GBP, CHF og RUB. Carlsberg Breweries har en række investeringer i udenlandske dattervirksomheder, som er eksponeret for ændringer i valutakurser. Gruppen afdækker i en række tilfælde valutarisikoen ved omregning af egenkapitalen ved at optage lån i den relevante udenlandske valuta (efter swaps) eller indgå valutaterminskontrakter. 8

11 Renterisiko Den mest betydelige renterisiko i Carlsberg Breweries Gruppen relaterer sig til rentebærende gæld, eftersom Gruppens langfristede rentebærende aktiver er af begrænset betydning pr. 31. december Ved udgangen af året bestod 70% af låneporteføljen af variabelt forrentede lån. Pr. 31. december 2002 var den gennemsnitlige varighed på låntagning 1,5 år. Den langfristede gæld i Carlsberg Breweries Gruppen er specificeret i note 22. Kreditrisiko Kreditrisikoen er risikoen for at en modpart forsømmer at opfylde sine kontraktuelle forpligtelser og derved påfører Gruppen et tab. Kreditrisikoen for dattervirksomheder og moderselskabet overvåges centralt. Ifølge retningslinierne for finansielle transaktioner må der alene kontraheres med finansielle institutioner med høj kredit rating. Carlsberg Breweries foretager udlån til restaurationsbranchen. Der foretages løbende tæt kontrol og opfølgning på disse lån, og det skønnes, at de foretagne reservationer herpå er tilstrækkelige til dækning af mulige tab. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Gruppen ikke kan opfylde sine kontraktuelle forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Pr. 31. december havde Carlsberg Breweries uudnyttede bekræftede kreditter på 6,3 mia. kr. Miljø Carlsberg Breweries vil konsekvent arbejde på at reducere sin påvirkning af miljøet og på at optimere forbruget af naturlige ressourcer. Det er i 2002 blevet besluttet, at Carlsberg Breweries' miljøarbejde systematisk skal forbedres gennem brug af internationalt anerkendte og målbare standarder for miljøledelse, herunder ISO 14001, som skal være gennemført på 38 produktionssteder inden udgangen af Datterselskaberne skal løbende udarbejde mål og planer for det lokale miljøarbejde. Carlsberg Breweries vil generelt fremme miljøvenlige investeringer og vil prioritere samarbejde med partnere og leverandører, der også selv arbejder miljømæssigt ansvarsbevidst. Der har ikke været større miljøuheld eller arbejdsulykker i 2002 eller tidligere. Carlsberg Breweries vil som led i de øgede certificeringsaktiviteter fortsat arbejde med forebyggende initiativer inden for miljø, sundhed og sikkerhed. 9

12 Udover ordinære planlagte miljøinvesteringer samt de traditionelle drifts- og vedligeholdelsesinvesteringer forventer Carlsberg Breweries ikke, at der forestår miljøomkostninger, som i væsentlig grad kan påvirke resultatet for det kommende år. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der har væsentlig indflydelse på Gruppens resultat og finansielle stilling pr. 31. december Forventninger til 2003 Der forventes en positiv udvikling i 2003 med en vækst i indtjeningen (EBITA) i størrelsesorden 5-10%. For Carlsberg Breweries andel af resultat efter skat forventes en stigningstakt på ca. 15 %. Forventningerne er dog behæftet med usikkerhed som følge af usikkerhed med hensyn til kursudviklingen, særlig forholdet mellem USD og EUR. Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne årsberetning, afspejler ledelsens forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne på de væsentligste markeder og udviklingen på de internationale penge-, valuta-, aktie- og rentemarkeder. Udsagn vedrørende fremtiden vil ifølge sagens natur altid være forbundet med usikkerhed og de realiserede resultater m.v. vil derfor kunne afvige fra de anførte forventninger. Carlsberg Breweries A/S - Moderselskabet Moderselskabets hovedaktiviteter består af aktiebesiddelser i nationale og internationale bryggerier, licenssamt eksportvirksomhed. Med virkning fra 1. januar 2002 blev selskabet fusioneret med de 100% ejede datterselskaber, Nepko A/S, Investeringsselskabet af 29. oktober 1962 A/S, Tuborg International A/S samt United Breweries International Limited A/S. Fusionen har ingen indflydelse på selskabets aktiviteter. 10

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2002 for Carlsberg Breweries Gruppen er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 7. juni Carlsberg Breweries Gruppen følger reglerne for regnskabsklasse C. Der er redegjort for ændringen af regnskabspraksis i foranstående årsberetning. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet for Carlsberg Breweries Gruppen (Gruppen) omfatter regnskaberne for moderselskabet, Carlsberg Breweries A/S, og dattervirksomheder, det vil sige virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte har flertallet af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Associerede virksomheder, der aftalemæssigt ledes sammen med en eller flere andre virksomheder (joint ventures), konsolideres pro rata, hvorved de enkelte regnskabsposter medregnes i forhold til ejerandelen. Øvrige associerede virksomheder medtages med en forholdsmæssig andel af resultat og egenkapital (indre værdis metode). Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for moderselskabet, dattervirksomhederne og pro rata konsoliderede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Der foretages eliminering af intern omsætning, licenser, renter, udbytter, fortjenester og mellemværender mellem virksomhederne indbyrdes, ligesom der foretages udligning af kapitalandele i dattervirksomheder og pro rata konsoliderede virksomheder med den dertil svarende andel i virksomhedernes egenkapital, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis. Investeringer i dattervirksomheder og associerede virksomheder behandles efter overtagelsesmetoden og et eventuelt forskelsbeløb mellem anskaffelsespris og egenkapitalen på erhvervelsestidspunktet, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis, fordeles på virksomhedernes enkelte aktiver og forpligtelser ud fra disses dagsværdi. Der hensættes til forpligtelser vedrørende omstrukturering i overtagne virksomheder, der på overtagelsestidspunktet er besluttet og offentliggjort over for de berørte parter. Et eventuelt resterende forskelsbeløb (koncerngoodwill) indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives lineært over forventet levetid, dog højst 20 år. En eventuel negativ forskelsværdi (koncernbadwill), der modsvarer forventede fremtidige tab eller omkostninger indregnes i balancen og indtægtsføres i takt med, at tabene eller omkostningerne realiseres. Negativ goodwill herudover indtægtsføres systematisk over levetiden af de afskrivelige aktiver. Minoritetsinteressers andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital vises særskilt. Minoritetsinteresser indregnes på grundlag af deres forholdsmæssige andel af overtagne aktiver og forpligtelser omvurderet til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder. Ved salg af dattervirksomheder, pro rata konsoliderede virksomheder og øvrige associerede virksomheder indgår virksomhedens resultat i Gruppens resultatopgørelse indtil afhændelsestidspunktet. En eventuel avance eller et eventuelt tab i forhold til regnskabsmæssig værdi på dette tidspunkt resultatføres. 11

14 Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta føres til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til danske kroner til balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab føres i resultatopgørelsen. Omregning af resultatopgørelsen til danske kroner for selvstændige udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheders regnskaber foretages til gennemsnitskurser for regnskabsåret og af balancen til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer ved omregningen af udenlandske virksomheders egenkapital til balancedagens kurs føres direkte på egenkapitalen. Valutakursgevinster og -tab efter skat på mellemværender anvendt til sikring af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder føres direkte på egenkapitalen. Goodwill vedrørende udenlandske dattervirksomheder og pro rata konsoliderede virksomheder behandles som et aktiv, der tilhører de udenlandske virksomheder og omregnes til danske kroner til balancedagens kurs. Goodwill afskrivninger omregnes til gennemsnitskurser for regnskabsåret. Er regnskabet for udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder aflagt i en valuta, hvor inflationen i de seneste tre år akkumuleret overstiger 100%, foretages inflationskorrektion. Det inflationskorrigerede regnskab omregnes til danske kroner til balancedagens valutakurser. Afledte finansielle instrumenter og sikringsaktiviteter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender og anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser indregnes på egenkapitalen under overført resultat. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende. Nettoomsætning Salg indtægtsføres ved varernes levering. Licensindtægter medtages med de i året optjente beløb. Entreprisearbejder for fremmed regning resultatføres i takt med arbejdernes færdiggørelse og indregnes i balancen under tilgodehavender efter en forsigtig vurdering af de enkelte arbejder. Nettoomsætning består af ovennævnte poster med fradrag af de af salget opkrævede skatter og afgifter, herunder øl- og læskedrikafgifter, samt rabatter bortset fra kontantrabatter. 12

15 Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt for at opnå årets nettoomsætning, herunder afskrivninger. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale, marketingomkostninger samt autodrift, herunder afskrivninger på materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver vedrørende salgs- og distributionsaktiviteter, bortset fra goodwill. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen og det administrative personale, kontorlokaler og andre omkostninger, herunder afskrivninger på materielle anlægsaktiver og på immaterielle anlægsaktiver vedrørende administrationsaktiviteter, bortset fra goodwill. Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter poster af sekundær karakter i forhold til hovedaktiviteterne, bl.a. lejeindtægter, avancer og tab ved salg af materielle anlægsaktiver samt offentlige tilskud, der ikke er knyttet til køb af aktiver eller refusion af omkostninger. Særlige poster Heri indgår væsentlige beløb af engangskarakter, som ikke direkte kan henføres til den normale drift, herunder visse større afhændelsesgevinster og tab, særlige nedskrivninger og hensættelser samt eventuelle tilbageførsler heraf. Nedskrivninger af aktiver Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Hvis dette er tilfældet, nedskrives til denne lavere værdi som anslås som nettosalgsværdien eller kapitalværdien, hvis denne er højere. Nedskrivninger af immaterielle (bortset fra goodwill) og materielle anlægsaktiver omkostningføres under samme post som de tilhørende afskrivninger. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Andel af associerede virksomheders resultat opgøres efter Gruppens regnskabspraksis. Der reguleres for ændring i ikke realiserede interne fortjenester og tab. Andel af de pågældende virksomheders beregnede skat omkostningsføres i posten selskabsskat. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering til dagsværdi på værdipapirer og andre finansielle instrumenter, amortisering af gældsforpligtelser, udbytter samt tillæg, fradrag og godtgørelser under aconto-skatteordningen. Selskabsskat Årets skat indregnet i resultatopgørelsen består af aktuel og udskudt skat for året, effekten på udskudt skat af ændringer i skattesatser og regulering af aktuel skat for tidligere år. Den del af årets skat, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen, indregnes direkte på egenkapitalen. 13

16 Aktuel skat beregnes med den for året gældende skattesats. Udskudt skat beregnes med vedtagne eller forventet vedtagne skattesatser. Moderselskabet sambeskattes med fuldt ejede danske dattervirksomheder. De sambeskattede overskudsgivende danske virksomheders afregner den beregnede skyldige skat til moderselskabet. Moderselskabet afregner skatten overfor skattemyndighederne (moderselskabsmetoden). Immaterielle anlægsaktiver Kostpris for goodwill og andre immaterielle aktiver aktiveres og afskrives lineært over aktivernes forventede levetid. Der foretages ikke opskrivning til dagsværdi. Forskningsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelsen. Afholdte omkostninger vedrørende udviklingsaktiviteter indregnes som aktiv, hvis de forventes at indbringe fremtidige økonomiske fordele. Øvrige udviklingsomkostninger omkostningsføres i takt med afholdelsen. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der udgør: Goodwill: højst 20 år Varemærker: højst 20 år Software m.v.: 3 år Distributionsrettigheder: udfra aftale, dog ikke over 5 år Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger. Låneomkostninger påløbet i fremstillingsperioden vedrørende egenfremstillede aktiver aktiveres ikke. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede levetid, der udgør: Bygninger: år Tekniske anlæg og maskiner: 5-15 år Andre aktiver, køretøjer og inventar, herunder fadølsanlæg og læskedrikautomater: 5-10 år Returnabel emballage: 3-5 år Småanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Leasede og lejede aktiver, der opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles som tilsvarende ejede aktiver. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i Gruppens balance med en til den forholdsmæssige ejerandel i de respektive virksomheder svarende del af regnskabsmæssig indre værdi (egenkapital, opgjort efter Gruppens regnskabspraksis) med fradrag henholdsvis tillæg af interne fortjenester og tab. 14

17 Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig værdi måles til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt den negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Tilgodehavender fra associerede virksomheder af langfristet karakter, dvs. som forfalder efter mere end 1 år, indregnes til amortiseret kostpris eller en lavere genindvindingsværdi. Associerede virksomheder inden for drikkevarer medtages under primær drift, da disse virksomheder er en integreret del af Gruppens primære virksomhed. Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter finansielle aktiver såsom obligationer, aktier og lignende poster af langfristet karakter. Aktiverne indregnes til kostpris og værdiansættes efterfølgende til dagsværdi. For børsnoterede værdipapirer anvendes noteret kurs på balancedagen. For unoterede værdipapirer anvendes en forsigtig opgjort dagsværdi. Regulering til dagsværdi indgår under de finansielle poster. Udlån til kunder i forbindelse med salg af øl og læskedrikke samt andre tilgodehavender af langfristet karakter, dvs. som forfalder efter mere end 1 år, indregnes til amortiseret kostpris eller en lavere genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger indregnes til kostpris beregnet på grundlag af vejede gennemsnitspriser eller en lavere nettorealisationsværdi. Der foretages nedskrivning for ukurans. Indirekte produktionsomkostninger indregnes i kostprisen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg til eksterne parter, associerede virksomheder og andre tilgodehavender, der forventes realiseret inden for 12 måneder fra balancedagen, indregnes til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi. Tilgodehavender af kort varighed, hvor der ikke er angivet nogen rente, in dregnes som hovedregel til nominel værdi med mindre virkningen af rentetilskrivning ville være væsentlig. Tilgodehavender omfatter ligeledes løbende udlån til kunder og igangværende arbejder for fremmed regning. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen og i balancen i takt med, at produktionen udføres. Nettosummen af bogførte omkostninger, indregnede avancer/tab og acontofaktureringer indeholdes i tilgodehavender fra salg, medmindre aconto-faktureringerne overstiger salgssummen. I disse tilfælde indgår de i leverandørgæld. Egenkapital Udbytte indregnes på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. 15

18 Hensættelse til pensionsforpligtelser og lignende Såfremt pensionsforpligtelser og lignende vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger ikke er forsikringsmæssigt dækket eller udskilt i en særskilt pensionsfond foretages hensættelse på balancen. Ydelsesbaserede pensionsforpligtelser opgøres til nutidsværdien af de forventede fremtidige pensionsudbetalinger baseret på en årlig aktuarmæssig beregning. Aktuarmæssige gevinster eller tab som overstiger det højeste af 10 % af enten den beregnede pensionsforpligtelse eller dagsværdien af pensionsfondens aktiver amortiseres over medarbejdernes forventede resterende arbejdsliv i koncernen. Aktuarmæssige gevinster eller tab under 10%-grænsen indregnes ikke i regnskabets men medregnes i de fremadrettede aktuarberegninger. Betalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i det år de vedrører. Udskudt skat Der hensættes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige værdier efter den balanceorienterede gældsmetode ud fra de på balancedagen vedtagne eller forventede skattesatser. Der foretages dog ikke hensættelse på kapitalandele i datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder, hvor det ikke er sandsynligt, at den midlertidige forskel tilbageføres indenfor en overskuelig fremtid eller hvor salg kan ske skattefrit. Udskudte skatteaktiver, herunder aktiver vedrørende skattemæssigt fremførbare underskud, indregnes til en forsigtigt opgjort genindvindingsværdi. Tilbagebetalingsforpligtelse på returnabel emballage Tilbagebetalingsforpligtelse for emballage opgøres på grundlag af pantpris samt estimat over mængde af cirkulerende flasker, dåser og kasser. Hensættelser til omstrukturering m.v. Hensættelser til omstrukturering m.v. indregnes, når der er truffet endelig beslutning herom på balancedagen, og denne er offentliggjort overfor de berørte parter, forudsat at den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen kan opgøres pålideligt. Omstruktureringshensættelser baseres på en fastlagt plan herfor, der medfører, at omstruktureringen påbegyndes umiddelbart efter beslutningen. Rentebærende lån og lignende forpligtelser Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over forpligtelsernes løbetid ud fra den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet. Offentlige tilskud Offentlige tilskud knyttet til køb af materielle og immaterielle anlægsaktiver modregnes i de købte aktivers kostpris i balancen. Andre offentlige tilskud modregnes i de omkostninger, som de vedrører, eller indregnes under andre driftsindtægter og indeholdes således i pengestrømme fra driften. Pengestrømsopgørelse Opgørelsen viser Gruppens pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter samt Gruppens likvider primo og ultimo regnskabsåret. 16

19 Pengestrømme fra driftsaktivitet vises efter den indirekte metode og omfatter Gruppens primære resultat reguleret for ikke-kontante finansielle poster, selskabsskat og afskrivninger samt andre poster. Dette korrigerede driftsresultat reguleres med årets forskydning i driftskapital som varebeholdninger, tilgodehavender, leverandører og lignende. Pengestrømme fra investeringsaktivitet vedrører køb og salg af virksomheder, investering i øvrige anlægsaktiver og modtagne udbytter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør udbetalt udbytte og ændring i langfristet gæld m.m. Likvider omfatter likvide beholdninger og anfordringsindskud samt kortfristede værdipapirer, der er let omsættelige og uden væsentlig risiko for værdiændringer med fradrag af kortfristede træk på kreditfaciliteter. Kortfristede værdipapirer omfatter obligationer og andre investeringer med udløb inden for 3 måneder fra anskaffelsestidspunktet. Aktier og øvrige kortfristede bankmellemværender indgår ikke. Segmentoplysninger Gruppens hovedaktivitet er produktion og salg af øl og andre drikkevarer, der udgør mere end 90% af Gruppens omsætning. I overensstemmelse med Gruppens ledelsesstruktur segmenteres drikkevareaktiviteterne efter de geografiske regioner, hvor produktionen finder sted. Segmentets driftsresultat omfatter nettoomsætning, driftsomkostninger og resultatandele fra associerede virksomheder i det omfang, de kan henføres direkte hertil. Indtægter og omkostninger knyttet til koncernfunktioner er ikke fordelt og indgår sammen med elimineringer og andre aktiviteter ikke i segmenternes driftsresultat. Anlægsaktiver i segmentet omfatter de anlægsaktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver og kapitalinteresser i associerede virksomheder. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der direkte kan henføres til segmentets drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld. 17

20 Resultatopgørelse MODERSELSKABET GRUPPEN Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. (Tilpasset) (Tilpasset) Omsætning Øl- og læskedrikafgifter m.m NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger BRUTTORESULTAT Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat før skat af kapitalandele i dattervirksomheder Resultat før skat af kapitalandele i pro-rata konsoliderede associerede virksomheder - - Resultat før skat af kapitalandele i øvrige associerede virksomheder RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBITA) Amortisering af goodwill Særlige poster, netto RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle udgifter RESULTAT FØR SKAT Selskabsskat KONCERNRESULTAT Minoritetsinteresser Resultatdisponering: Som foreslås disponeret således: Udbytte til aktionærerne Henlagt til andre reserver ÅRETS RESULTAT, Carlsberg Breweries A/S' andel

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere