ÅRSRAPPORT Copenhagen Network A/S Cvr.nr (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

2 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal... 1 Årets vigtigste begivenheder... 2 Kort om selskabets nye strategi... 2 Årets resultat og balance... 2 Salg af dattervirksomheder tilgodehavende salgssum mv Selskabets skattemæssige forhold... 3 Begivenheder efter regnskabsårets udløb... 3 Forventninger til Ordinær generalforsamling den 29. april Corporate Governance... 5 Aktionærinformation... 9 Selskabsoplysninger Selskabsledelse Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar december Egenkapitalopgørelse Oversigt over noter Noter Nøgletalsdefinitioner... 41

3 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1 Hoved- og nøgletal Hovedtal * 2011* 2010* DKK 000 (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Finansielle poster, netto Årets resultat / totalindkomst Balance Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Immaterielle aktiver Materielle aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet aktiviteter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Soliditetsgrad (%) 90,6 45,7 65,4 60,2 65,8 Egenkapitalforrentning, ROE (%) 116, ,9-8,2-33,8 Resultat pr. aktie (EPS Basic) 1,5-0,5-0,7-0,2-1,0 Den 22. december 2014 blev samtlige datterselskaber solgt. Hoved- og nøgletal oversigten omfatter derfor alene selskabets egne tal. *) Årsregnskabet for 2014 er aflagt efter IFRS. Der har ikke tidligere været aflagt årsregnskab efter IFRS, men alene koncernregnskab, da selskabet var moderselskab i Comendo-koncernen. Som følge af overgangen til IFRS fra og med 2014 er sammenligningstallene for 2013 ligeledes tilpasset den nye regnskabspraksis. Sammenligningstallene i 5- årsoversigten for årene 2012, 2011 og 2010 er ikke tilpasset overgangen til IFRS, men er således baseret på årsregnskaber aflagt efter årsregnskabsloven.

4 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 2 Årets vigtigste begivenheder Selskabet gennemførte den 22. december 2014 et succesfuldt frasalg af Comendo koncernens datterselskaber og driftsaktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Frasalget omfattede den samlede aktivitet indenfor cloudbaserede sikkerhedsløsninger, hosting og backup. I forbindelse med frasalget, som blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 22. december 2014, skiftede selskabet navn til Copenhagen Network A/S. Der henvises desuden til fondsbørsmeddelelser nr. 191, 195 og 196 alle fra Selskabet har ikke siden afhændelsen til j2 Global Ireland haft nogen aktiviteter, og aktiverne omfatter herefter alene likvide beholdninger fra afhændelsen samt et tilgodehavende hos køber j2 Global Ireland. I forhold til regnskabsaflæggelsen for 2014 medfører dette, at der ikke længere skal aflægges koncernregnskab, men alene regnskab for det børsnoterede Copenhagen Network A/S. Copenhagen Network ejede pr. 31. december 2014 herefter ingen datterselskaber eller kapitalandele i andre virksomheder. Kort om selskabets nye strategi Bestyrelsen har 31. januar 2015 opdateret strategien for selskabet, som består i at afsøge mulighederne for, at en køber kunne være interesseret i at overtage Copenhagen Network. Det kunne være som et egentligt købstilbud på selskabet eller via apportindskud af en ny driftsmæssig aktivitet, hvorved Copenhagen Network tilføres ny erhvervsmæssig aktivitet og en ny betydelig hovedaktionær. Bestyrelsen vil ikke undersøge muligheden for, at selskabet i eget regi tilkøber en ny driftsaktivitet idet det er besluttet, at en væsentlig del af den i selskabet likvide kapital skal udloddes til aktionærerne. Bestyrelsen kan ikke udelukke, at andre modeller for Copenhagen Network kan komme på tale, og der er ingen garanti for, at bestyrelsens arbejde vil resultere i, at selskabet kan optage ny erhvervsmæssig aktivitet. Hvis bestyrelsen ikke lykkedes med den ovennævnte strategi, vil alternativet være at søge en afnotering fra Nasdaq Copenhagen og efterfølgende likvidation af selskabet. Når bestyrelsen er klar med en indstilling til aktionærerne, vil denne blive forelagt selskabets aktionærer på en generalforsamling med henblik på en generalforsamlingsgodkendelse. Årets resultat og balance Årets resultat udgør TDKK , hvilket i væsentlig grad er påvirket af salget af selskabets dattervirksomheder og driftsaktiviteter. Avancen ved salget af dattervirksomhederne udgør DKKt efter afholdte transaktionsomkostninger og er indregnet under særlige poster i regnskabet. Selskabets egenkapital udgør pr. 31. december 2014 DKKt Selskabets aktiver består primært af likvider samt nedennævnte tilgodehavende fra salget af dattervirksomheder. I henhold til selskabsmeddelelse nr. 191 af 26. november 2014 var senest udmeldte forventning, at selskabets indre værdi pr. aktie ville være på ca. DKK 2,05-2,11 på tidspunktet for gennemførsel af salget af selskabets dattervirksomheder og driftsaktiviteter. Selskabets egenkapital udgør DKKt pr. 31. december 2014 svarende til DKK 2,01 pr. cirkulerende aktie. Forskellen i forhold til den udmeldte forventning skyldes mindre forskydninger i afholdte omkostninger samt nedskrivning af skatteaktivet. Salg af dattervirksomheder tilgodehavende salgssum mv. Selskabet indgik den 26. november 2014 en betinget aftale om overdragelse af aktierne i samtlige dattervirksomheder, som blev endelig gennemført den 22. december 2014 ved godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Den samlede købesum udgør DKK 85 mio. på nettogældsfri basis. Købesummen er underlagt sædvanlig regulering for gæld og arbejdskapital. Af den samlede købesum er betalingen af et beløb på DKK 2 mio. betinget af opnåelse af nærmere definerede salgsmål. Den samlede købssum skal opgøres senest 4 måneder efter gennemførelsen, og er således ikke endelig opgjort ved aflæggelse af denne årsrapport. Køber har i henhold til aftalen tilbageholdt et beløb på DKK 8,5 mio., der henstår som købers sikkerhed for Copenhagen Network A/S forpligtelser. Dette beløb frigives til selskabet ca. 12 måneder efter gennemførelsen forudsat, at køber ikke har krav mod sælger. Copenhagen Network A/S har afgivet garantier og indeståelser til køber om de overdragne selskabers forhold, som er sædvanlige for en transaktion af denne art og størrelse. Bortset fra garantier om

5 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 3 ejerforhold og krav som følge af svigagtige eller strafbare forhold, er ansvaret for Copenhagen Network A/S maksimeret til DKK 17 mio. og løber i 18 måneder fra closing. Som følge af ovenstående kan købesummen ikke endeligt opgøres før efter aflæggelsen af denne årsrapport. Opgørelsen af købesummen er derfor behæftet med usikkerhed, hvilket primært knytter sig til opgørelsen af gæld og arbejdskapital, og skyldes at opgørelsen skal udfærdiges af køber på baggrund af materiale, som ikke er til rådighed for Copenhagen Network A/S før efter offentliggørelse af denne årsrapport. Købesummen er indregnet på baggrund af ledelsens forventninger til udviklingen i dattervirksomhederne i perioden frem til closing, baseret på et forventet resultat i de frasolgte dattervirksomheder på DKK 0. Køber har ikke stillet bankgaranti eller foretaget deponering vedrørende den restende tilgodehavende købesum pr. 31. december 2014, som udgør DKK 13 mio., men købers moderselskab, j2 Global Holdings Limited, garanterer for købers forpligtigelser over for Copenhagen Network A/S. Selskabets skattemæssige forhold Opretholdelse af selskabets skattemæssige status som skattepligtig efter selskabslovens almindelige bestemmelser forudsætter at mindst 15% af selskabets balance til stadighed udgøres af ikke finansielle aktiver, herunder aktieposter med en ejerandel på over 10%. Skattelovgivningen medfører, at et selskab med 8 eller flere aktionærer anses som et investeringsselskab i skattemæssig forstand, såfremt 85% eller mere af selskabets aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv. Likvider samt tilgodehavender må i denne sammenhæng anses for værdipapirer mv. Såfremt Copenhagen Network ikke i 2015 tilføres en ny væsentlig erhvervsmæssig aktivitet, er det for nuværende den umiddelbare vurdering, at selskabet med virkning fra 1. januar 2016 vil overgå til beskatning som investeringsselskab, jf. selskabslovens 5F. Et investeringsselskab er skattefritaget, dog med undtagelse af udbytte modtaget fra danske selskaber, hvilket beskattes med 15%. For aktionærerne medfører det, at aktionærerne fremadrettet skal medregne gevinst og tab på aktierne efter lagerprincippet. Beskatningsforholdene vil være afhængig af om den enkelte aktionær er en person eller et selskab. Aktionærerne anbefales at søge individuel rådgivning om eventuelle konsekvenser heraf. På det foreliggende grundlag kan det ikke med sikkerhed afgøres om selskabet vil blive tilført en ny væsentlig erhvervsmæssig aktivitet i Begivenheder efter regnskabsårets udløb Selskabet har i henhold til selskabsmeddelelse nr. 202 af 13. marts 2015 besluttet at udbetale et udbytte på DKK 1,12 pr. aktie, svarende til et udbytte på DKK 40,1 mio. Jævnfør selskabsmeddelelse nr. 199 af 31. januar 2015 stoppede koncernens nu tidligere administrerende direktør Troels Lind ved udgangen af januar Endvidere udmeldte bestyrelsen en ny strategi for selskabet. Der er ikke herudover frem til offentliggørelsen af denne årsrapport indtruffet væsentlige begivenheder, som ikke allerede er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten, og som i væsentlig grad påvirker bedømmelsen af selskabets resultater og finansielle stilling.

6 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 4 Forventninger til 2015 Ledelsen forventer for regnskabsåret 2015, at resultat før renter og skat (EBIT) ligger i niveauet DKK -2 mio. før eventuel regulering af købesum. Derudover vil årets resultat være påvirket af, hvordan den endelige regulering af købesummen overfor j2 Global Ireland Limited bliver realiseret. Forventninger til fremtiden, herunder forventninger til indtjening og øvrige finansielle resultater, er i sagens natur usikre og forbundet med risici og usikkerheder, der ligger uden for Copenhagen Networks kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Ordinær generalforsamling den 29. april 2015 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 29. april 2015, at der ikke udloddes udbytte. Endvidere vil bestyrelsen stille forslag om, at selskabets årsrapport for 2014 og fremadrettet aflægges på dansk. Vedtægterne skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

7 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 5 Corporate Governance Copenhagen Networks bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre en velfungerende ledelsesstruktur samt effektive og hensigtsmæssige kontrolsystemer under hensyntagen til koncernens begrænsede størrelse. Copenhagen Network har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jævnfør årsregnskabsloven 107b for regnskabsåret Redegørelsen kan ses på hjemmesiden: Copenhagen Network efterlever størstedelen af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger, men selskabets bestyrelse har på enkelte punkter besluttet ikke at følge anbefalingerne. På de punkter der ikke følges, finder Copenhagen Network, at selskabets begrænsede størrelse og aktivitet ikke berettiger til fuld efterlevelse af anbefalingerne. Copenhagen Network har valgt helt eller delvist at fravige komiteens anbefalinger på følgende områder: Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter Det anbefales at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen Det anbefales, at selskabet etablerer ledelsesudvalg Det anbefales, at revisionsudvalget årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision, og den interne revisions budget, og overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen og Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Bestyrelsen har anført en nærmere begrundelse for afvigelserne i selskabets corporate governance rapport 2014 ud for de enkelte afsnit.

8 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 6 Revisionsudvalg Bestyrelsen har valgt, at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse, jævnfør revisorloven 31, stk. 5. Efter bestyrelsens vurdering er der blandt bestyrelsens medlemmer tilstrækkelig indsigt i regnskabs- og revisionsforhold. Bestyrelsesmedlem Jens Kristian Jepsen er desuden uafhængig af selskabet og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Ledelsesorganer Copenhagen Network har et to-strenget ledelsessystem bestående af to ledelsesorganer - bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der fungerer som selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er selskabets kontrollerende ledelsesorgan, der forestår ansættelsen af direktionen. Bestyrelsens rolle er, at overvåge selskabets aktiviteter, udvikling og ledelse. Direktionen varetager selskabets daglige ledelse og drift i henhold til de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Bestyrelsen skal i henhold til selskabets vedtægter bestå af tre til seks medlemmer, der vælges af aktionærerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen består p.t. af fire medlemmer, der vælges for et år ad gangen, og der er ingen aldersgrænse. Medlemmerne afgår samlet på selskabets ordinære generalforsamling, og fratrædende medlemmer af bestyrelsen kan genvælges. På den ordinære generalforsamling den 29. april 2014 genvalgtes Torben Aagaard, Jesper Aagaard, Poul-Erik Lund og Jens Kristian Jepsen til bestyrelsen. Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Torben Aagaard som bestyrelsesformand og Poul-Erik Lund som næstformand. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 187 af 29. april Torben Aagaard og Jesper Aagaard anses ikke som uafhængige bestyrelsesmedlemmer i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsesmedlemmernes aktiebesiddelser Bestyrelsesmedlemmernes aktiebesiddelser via kontrollerede selskaber eller personligt samt ændringer i regnskabsåret er som følger: Stk. Beholdning Ændring i året Torben Aagaard Poul-Erik Lund Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Bestyrelsens aktier i Copenhagen Network i alt Ordinært bestyrelses vederlag Bestyrelsens basishonorar har i 2014 været et honorar på DKKt 150 og dobbelt basishonorar til formanden på DKKt 300. Bestyrelsen deltager ikke i selskabets incitamentsprogrammer og modtager ikke resultatafhængig bonus. Bestyrelsen er i regnskabsåret honoreret med DKKt 727 som følger: DKK Torben Aagaard, bestyrelsesmedlem 1. januar august Torben Aagaard, bestyrelsesformand, 1. januar december Torben Aagaard, bestyrelsesformand, skattepligtig værdi af fri bil Poul Erik Lund, næstformand, 1. januar december Jesper Aagaard, 1. januar december Jens Kristian Jepsen, 1. januar december Michael Dickerson, tidligere bestyrelsesformand, 1. januar august Troels Tuxen, tidligere næstformand, 1. januar august Bestyrelseshonorar i alt Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det samlede honorar fastholdes i 2015, således udgør basishonoraret DKKt 150 og dobbelt honorar til formanden på DKKt 300.

9 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 7 Ekstraordinært bestyrelsesvederlag På den ekstraordinære generalforsamling den 22. december 2014 godkendte generalforsamlingen, at bestyrelsen tildeltes et ekstraordinært vederlag på DKKt 2.000, som følge af den ekstraordinære indsats, der var ydet i forbindelse med det gennemførte frasalg af alle driftsmæssige aktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Honoraret er som følger: DKK Torben Aagaard, bestyrelsesformand Poul Erik Lund, næstformand Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Ekstraordinært vederlag i alt Kompensation for indgåelse af konkurrenceklausul Selskabet har desuden kompenseret Torben Aagaard og Jesper Aagaard med hver DKKt 200 for at have påtaget sig en personlig konkurrenceklausul i forbindelse med det gennemførte frasalg af alle driftsmæssige aktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Ændringer i ledelsen Bestyrelsen udnævnte i december 2013 Troels Lind som administrerende direktør. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 183 af 12. december Bestyrelsen i Copenhagen Network udnævnte 31. januar 2015 bestyrelsesmedlem Jesper Aagaard til ny administrerende direktør. Jesper Aagaard afløste Troels Lind, der samme dag fratrådte sin stilling. Troels Lind stoppede som en konsekvens af, at der ikke var flere operationelle aktiviteter i selskabet og som en konsekvens af bestyrelsens opdaterede strategi for selskabet. Jesper Aagaard honoreres ikke særskilt for sin stilling som administrerende direktør, idet opgaven forventes tidsmæssigt at kunne være indeholdt i hans nuværende bestyrelseshonorering. Bestyrelsen har ved sit valg af Jesper Aagaard lagt vægt på, at Jesper Aagaard er betydelig aktionær i Copenhagen Network A/S og har indgående kendskab til selskabet. Jesper Aagaard har sit daglige virke som Regional Managing Director Nordics hos Interoute Managed Services. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 199 af 31. januar Den tidligere administrerende direktør Troels Lind har modtaget en bonus for hans medvirken i forbindelse med frasalget af alle driftsmæssige aktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Direktionens vederlag fremgår af note 6. Der er ikke særlige fratrædelsesbestemmelser med Direktionen i forbindelse med en overtagelse af selskabet, herunder at selskabet fusioneres eller på anden måde sammenlægges med et eller flere selskaber uden for Copenhagen Network. Copenhagen Network har ikke indgået væsentlige aftaler med aftalepartnere, ledelse og øvrige medarbejdere, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Andre oplysninger Ved beslutning om ændring af vedtægterne skal forslaget vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling 29. april 2014 bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktier, der er fuldt indbetalt, op til det punkt, hvor den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højest betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq OMX Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 10%. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen den 29. april Bemyndigelsen er således gældende til 29. april Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til aktier á nominelt DKK 0,10 i forbindelse med opkøb af virksomhed. Hvis de nye aktier udstedes som betaling for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling.

10 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 8 Tegning skal ske til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Denne bemyndigelse gælder indtil den 24. april Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til tegningsoptioner á DKK 0,10 pr. stk., der skal give ret til at tegne aktier á DKK 0,10 pr. stk. ad en eller flere gange samt til at gennemføre den dertilhørende kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne. Udstedelsen skal anvendes til incitamentsordninger i Copenhagen Network. Bemyndigelsen gives frem til den 26. april Udnyttelsen af tegningsoptioner skal ske kontant til markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt i henhold til bemyndigelsen, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner. Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner hører til selskabets eksisterende aktieklasse, og der vil ikke være tilknyttet særlige rettigheder. Aktierne vil være omsætningspapirer. Udstedte aktier noteres i selskabets ejerbog. Kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabs-aflæggelsen. Copenhagen Networks interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, er etableret under hensyntagen til selskabets begrænsede størrelse. En detaljeret redegørelse af Copenhagen Networks interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse indgår i Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jævnfør årsregnskabsloven 107b. Redegørelsen kan ses på selskabets hjemmeside Samfundsansvar Copenhagen Network ønsker at følge lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund hvor selskabet opererer. Der er dog ikke udarbejdet politikker for samfundsansvar, herunder heller ikke for menneskerettigheder og reduktion af miljøpåvirkninger, som en del af selskabets strategi og aktiviteter, hvorfor der ikke afgives en særskilt redegørelse om samfundsansvar. Miljøforhold Copenhagen Networks påvirkning af det eksterne miljø er meget begrænset henset til selskabets størrelse og aktiviteter, hvorfor der ikke er foretaget foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. Kønsmæssig sammensætning Det er Copenhagen Networks mål at fremme mangfoldigheden i selskabet, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, ud fra et ønske om at styrke selskabets alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser. Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i selskabet. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Copenhagen Network og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. Det er frem mod 2018 målet at sikre begge køn mindst 25% repræsentation i bestyrelsen.

11 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 AKTIONÆRINFORMATION LEDELSESBERETNING 9 Aktionærinformation Aktiekapital Copenhagen Networks aktiekapital udgør nominelt DKK fordelt på aktier med en stykstørrelse på DKK 0,10. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode DK og handelssymbol CPHNW. Copenhagen Network har kun én aktieklasse og ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen stemmeretsbegrænsninger og ingen begrænsninger i omsætteligheden. Ejerforhold Pr. 24. marts 2015 Copenhagen Network havde 714 navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede ca. 98,37% af aktiekapitalen. Copenhagen Network har følgende aktionærsammensætning: Antal aktier (stk.) Ejerandel Futurevest ApS, Charlottenlund ,86% Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg ( kun panthaver ) ,60% OR Invest A/S, Humlebæk ,33% LM Management ApS, Klampenborg ,97% Synerco ApS under konkurs C/O Bech-Bruun Advokatfirma, København Ø ,43% Como Group ApS, Klampenborg ,10% Øvrige navnenoterede aktionærer ,76% Ikke navnenoterede aktionærer ,63% I alt ekskl. egne aktier ,68% Egne aktier ,32% Antal aktier i alt ,0% Udbytte og kapitalstruktur Det er Copenhagen Networks udbyttepolitik, at aktionærerne skal opnå et afkast af deres investering i form af kursstigninger og udbytte, der overstiger en risikofri investering i obligationer. Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af selskabet. Den 13. marts 2015 blev der besluttet at udlodde et ekstraordinært udloddet DKK 1,12 pr. aktie svarende til DKKt , når der korrigeres for selskabets beholdning af egne aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 202 af 13. marts Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales yderligere udbytte for regnskabsåret 1. januar december Bestyrelsen vurderer, at Copenhagen Networks kapitalstruktur for nærværende er hensigtsmæssig i forhold til selskabets strategi.

12 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 AKTIONÆRINFORMATION LEDELSESBERETNING 10 Udsendte selskabsmeddelelser i 2014 Copenhagen Network har i 2014 udsendt følgende selskabsmeddelelser: 31. marts Meddelelse 184 Årsrapport april Meddelelse 185 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29. april Meddelelse 186 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 29. april Meddelelse 187 Ordinær generalforsamling - konstituering af bestyrelsen 30. maj Meddelelse 188 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2014 til 31. marts august Meddelelse 189 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2014 til 30. juni september Meddelelse 190 Storaktionærmeddelelse 26. november Meddelelse 191 Copenhagen Network A/S indgår betinget aktieoverdragelsesaftale 26. november Meddelelse 192 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. november Meddelelse 193 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2014 til 30. september november Meddelelse 194 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 22. december Meddelelse 195 Bestyrelsens redegørelse for forslag om godkendelse af salg af alle driftsaktiviteter til j2 22. december Meddelelse 196 Ekstraordinær generalforsamling Salg af aktiviteter til j2 Global Ireland Limited 22. december Meddelelse 197 Gennemførelse af salg af aktiviteter til j2 Global Ireland Limited 22. december Meddelelse 198 Finanskalender 2015 Finanskalender marts Årsrapport, april Ordinær generalforsamling 11. maj Periodemeddelelse, 1. kvartal august Halvårsrapport, november Periodemeddelelse, 3. kvartal 2015 Generalforsamling På Copenhagen Networks hjemmeside offentliggøres indkaldelse til generalforsamling med dagsorden og de fuldstændige forslag som eventuelt skal behandles på generalforsamlingen. Aktionærer, der har begæret notering i selskabets aktiebog med angivelse af navn, adresse og , modtager en indkaldelse til generalforsamling pr. . Den ordinære generalforsamling afholdes 29. april 2015 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Investor Relations På Copenhagen Networks hjemmeside findes yderligere informationer og samtlige offentliggjorte selskabsmeddelelser. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Torben Aagaard, bestyrelsesformand Telefon:

13 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSESBERETNING 11 Selskabsoplysninger Selskabet Copenhagen Network A/S c/o Beierholm Gribskovvej København Ø Telefon: Hjemmeside: CVR-nr: Stiftet: 3. juli 2002 Hjemsted: 2100 København Ø Bestyrelse Torben Aagaard (Formand) Poul-Erik Lund (Næstformand) Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Direktion Jesper Aagaard, Adm. direktør Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 29. april 2015 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

14 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 SELSKABSLEDELSE LEDELSESBERETNING 12 Selskabsledelse Bestyrelse: Torben Aagaard (1962)* Poul-Erik Lund (1952) Formand Næstformand Indvalgt 2010 Indvalgt 2013 Ledelseshverv: Cykel DK A/S, bestyrelsesformand Fitness Holding af 2005 A/S, bestyrelsesmedlem Medicsport A/S, bestyrelsesmedlem Livingsport A/S, bestyrelsesmedlem Gobike A/S, direktør Gobike Danmark A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Como Group ApS, direktør Aagaard Management ApS, direktør Global E Traders ApS, direktør Innovation IT ApS, direktør Online Grænsehandel Group ApS, bestyrelsesmedlem K/S Vindinvest 24, bestyrelsesmedlem Gobike Nederland BV, bestyrelsesmedlem Ledelseshverv: Apel Invest ApS, direktør Særlige kompetencer: Forretningsudvikling Særlige kompetencer: Indgående kendskab til Copenhagen Networks forretning samt erfaring i at lede og arbejde i en it-virksomhed Jesper Aagaard (1973)* Jens Kristian Jepsen (1964) Indvalgt 2013 Indvalgt 2013 Ledelseshverv: Interoute Managed Services Denmark A/S, direktør LM Management ApS, direktør Ledelseshverv: Revisionsfirmaet Jens Kristian Jepsen ApS, direktør Andelsboligrevisor ApS, direktør Særlige kompetencer: Indgående kendskab til Copenhagen Networks forretning samt erfaring i at lede og arbejde i en it-virksomhed Særlige kompetencer: Økonomi, regnskab og revision Direktion: Jesper Aagaard (1973) Adm. direktør Ledelseshverv Se ovenfor * Disse bestyrelsesmedlemmer anses ikke for uafhængige i forhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse.

15 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESPÅTEGNING 13 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Copenhagen Network A/S. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Endvidere udarbejdes årsregnskabet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. marts 2015 Direktion: Jesper Aagaard Adm. direktør Bestyrelse: Torben Aagaard Formand Poul-Erik Lund Næstformand Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen

16 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 14 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Copenhagen Network A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Copenhagen Network A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den 27. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bo Schou-Jacobsen Statsautoriseret revisor Flemming Eghoff Statsautoriseret revisor

17 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 RESULTATOPGØRELSE ÅRSREGNSKAB 15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note DKK Omsætning Andre driftsindtægter Direkte omkostninger relateret til eksterne underleverandører Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Nedskrivning af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Overført resultat I alt Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (EPS Basic) 1,5-0,5 13 Udvandet resultat pr. aktie: Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 1,5-0,5 Årsregnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december

18 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE ÅRSREGNSKAB 16 Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar december Note DKK Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Copenhagen Network A/S Minoritetsinteresser 0 0 I alt

19 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 BALANCE ÅRSREGNSKAB 17 Balance pr. 31. december Note DKK AKTIVER Patenter, Licenser og software Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Deposita Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Balance pr. 31. december

20 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 BALANCE ÅRSREGNSKAB 18 Balance pr. 31. december Note DKK PASSIVER 18 Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital Finansiel leasing Langfristede forpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Finansiel Leasing Gældsbreve Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30

Årsrapport 2012/13. Hostnordic A/S. CVR-nr. 30 20 23 68 986015 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 986015 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere