ÅRSRAPPORT Copenhagen Network A/S Cvr.nr (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

2 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal... 1 Årets vigtigste begivenheder... 2 Kort om selskabets nye strategi... 2 Årets resultat og balance... 2 Salg af dattervirksomheder tilgodehavende salgssum mv Selskabets skattemæssige forhold... 3 Begivenheder efter regnskabsårets udløb... 3 Forventninger til Ordinær generalforsamling den 29. april Corporate Governance... 5 Aktionærinformation... 9 Selskabsoplysninger Selskabsledelse Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Årsregnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar december Egenkapitalopgørelse Oversigt over noter Noter Nøgletalsdefinitioner... 41

3 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1 Hoved- og nøgletal Hovedtal * 2011* 2010* DKK 000 (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (12 mdr.) (6 mdr.) Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Finansielle poster, netto Årets resultat / totalindkomst Balance Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Immaterielle aktiver Materielle aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet aktiviteter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Nøgletal Soliditetsgrad (%) 90,6 45,7 65,4 60,2 65,8 Egenkapitalforrentning, ROE (%) 116, ,9-8,2-33,8 Resultat pr. aktie (EPS Basic) 1,5-0,5-0,7-0,2-1,0 Den 22. december 2014 blev samtlige datterselskaber solgt. Hoved- og nøgletal oversigten omfatter derfor alene selskabets egne tal. *) Årsregnskabet for 2014 er aflagt efter IFRS. Der har ikke tidligere været aflagt årsregnskab efter IFRS, men alene koncernregnskab, da selskabet var moderselskab i Comendo-koncernen. Som følge af overgangen til IFRS fra og med 2014 er sammenligningstallene for 2013 ligeledes tilpasset den nye regnskabspraksis. Sammenligningstallene i 5- årsoversigten for årene 2012, 2011 og 2010 er ikke tilpasset overgangen til IFRS, men er således baseret på årsregnskaber aflagt efter årsregnskabsloven.

4 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 2 Årets vigtigste begivenheder Selskabet gennemførte den 22. december 2014 et succesfuldt frasalg af Comendo koncernens datterselskaber og driftsaktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Frasalget omfattede den samlede aktivitet indenfor cloudbaserede sikkerhedsløsninger, hosting og backup. I forbindelse med frasalget, som blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 22. december 2014, skiftede selskabet navn til Copenhagen Network A/S. Der henvises desuden til fondsbørsmeddelelser nr. 191, 195 og 196 alle fra Selskabet har ikke siden afhændelsen til j2 Global Ireland haft nogen aktiviteter, og aktiverne omfatter herefter alene likvide beholdninger fra afhændelsen samt et tilgodehavende hos køber j2 Global Ireland. I forhold til regnskabsaflæggelsen for 2014 medfører dette, at der ikke længere skal aflægges koncernregnskab, men alene regnskab for det børsnoterede Copenhagen Network A/S. Copenhagen Network ejede pr. 31. december 2014 herefter ingen datterselskaber eller kapitalandele i andre virksomheder. Kort om selskabets nye strategi Bestyrelsen har 31. januar 2015 opdateret strategien for selskabet, som består i at afsøge mulighederne for, at en køber kunne være interesseret i at overtage Copenhagen Network. Det kunne være som et egentligt købstilbud på selskabet eller via apportindskud af en ny driftsmæssig aktivitet, hvorved Copenhagen Network tilføres ny erhvervsmæssig aktivitet og en ny betydelig hovedaktionær. Bestyrelsen vil ikke undersøge muligheden for, at selskabet i eget regi tilkøber en ny driftsaktivitet idet det er besluttet, at en væsentlig del af den i selskabet likvide kapital skal udloddes til aktionærerne. Bestyrelsen kan ikke udelukke, at andre modeller for Copenhagen Network kan komme på tale, og der er ingen garanti for, at bestyrelsens arbejde vil resultere i, at selskabet kan optage ny erhvervsmæssig aktivitet. Hvis bestyrelsen ikke lykkedes med den ovennævnte strategi, vil alternativet være at søge en afnotering fra Nasdaq Copenhagen og efterfølgende likvidation af selskabet. Når bestyrelsen er klar med en indstilling til aktionærerne, vil denne blive forelagt selskabets aktionærer på en generalforsamling med henblik på en generalforsamlingsgodkendelse. Årets resultat og balance Årets resultat udgør TDKK , hvilket i væsentlig grad er påvirket af salget af selskabets dattervirksomheder og driftsaktiviteter. Avancen ved salget af dattervirksomhederne udgør DKKt efter afholdte transaktionsomkostninger og er indregnet under særlige poster i regnskabet. Selskabets egenkapital udgør pr. 31. december 2014 DKKt Selskabets aktiver består primært af likvider samt nedennævnte tilgodehavende fra salget af dattervirksomheder. I henhold til selskabsmeddelelse nr. 191 af 26. november 2014 var senest udmeldte forventning, at selskabets indre værdi pr. aktie ville være på ca. DKK 2,05-2,11 på tidspunktet for gennemførsel af salget af selskabets dattervirksomheder og driftsaktiviteter. Selskabets egenkapital udgør DKKt pr. 31. december 2014 svarende til DKK 2,01 pr. cirkulerende aktie. Forskellen i forhold til den udmeldte forventning skyldes mindre forskydninger i afholdte omkostninger samt nedskrivning af skatteaktivet. Salg af dattervirksomheder tilgodehavende salgssum mv. Selskabet indgik den 26. november 2014 en betinget aftale om overdragelse af aktierne i samtlige dattervirksomheder, som blev endelig gennemført den 22. december 2014 ved godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Den samlede købesum udgør DKK 85 mio. på nettogældsfri basis. Købesummen er underlagt sædvanlig regulering for gæld og arbejdskapital. Af den samlede købesum er betalingen af et beløb på DKK 2 mio. betinget af opnåelse af nærmere definerede salgsmål. Den samlede købssum skal opgøres senest 4 måneder efter gennemførelsen, og er således ikke endelig opgjort ved aflæggelse af denne årsrapport. Køber har i henhold til aftalen tilbageholdt et beløb på DKK 8,5 mio., der henstår som købers sikkerhed for Copenhagen Network A/S forpligtelser. Dette beløb frigives til selskabet ca. 12 måneder efter gennemførelsen forudsat, at køber ikke har krav mod sælger. Copenhagen Network A/S har afgivet garantier og indeståelser til køber om de overdragne selskabers forhold, som er sædvanlige for en transaktion af denne art og størrelse. Bortset fra garantier om

5 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 3 ejerforhold og krav som følge af svigagtige eller strafbare forhold, er ansvaret for Copenhagen Network A/S maksimeret til DKK 17 mio. og løber i 18 måneder fra closing. Som følge af ovenstående kan købesummen ikke endeligt opgøres før efter aflæggelsen af denne årsrapport. Opgørelsen af købesummen er derfor behæftet med usikkerhed, hvilket primært knytter sig til opgørelsen af gæld og arbejdskapital, og skyldes at opgørelsen skal udfærdiges af køber på baggrund af materiale, som ikke er til rådighed for Copenhagen Network A/S før efter offentliggørelse af denne årsrapport. Købesummen er indregnet på baggrund af ledelsens forventninger til udviklingen i dattervirksomhederne i perioden frem til closing, baseret på et forventet resultat i de frasolgte dattervirksomheder på DKK 0. Køber har ikke stillet bankgaranti eller foretaget deponering vedrørende den restende tilgodehavende købesum pr. 31. december 2014, som udgør DKK 13 mio., men købers moderselskab, j2 Global Holdings Limited, garanterer for købers forpligtigelser over for Copenhagen Network A/S. Selskabets skattemæssige forhold Opretholdelse af selskabets skattemæssige status som skattepligtig efter selskabslovens almindelige bestemmelser forudsætter at mindst 15% af selskabets balance til stadighed udgøres af ikke finansielle aktiver, herunder aktieposter med en ejerandel på over 10%. Skattelovgivningen medfører, at et selskab med 8 eller flere aktionærer anses som et investeringsselskab i skattemæssig forstand, såfremt 85% eller mere af selskabets aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i værdipapirer mv. Likvider samt tilgodehavender må i denne sammenhæng anses for værdipapirer mv. Såfremt Copenhagen Network ikke i 2015 tilføres en ny væsentlig erhvervsmæssig aktivitet, er det for nuværende den umiddelbare vurdering, at selskabet med virkning fra 1. januar 2016 vil overgå til beskatning som investeringsselskab, jf. selskabslovens 5F. Et investeringsselskab er skattefritaget, dog med undtagelse af udbytte modtaget fra danske selskaber, hvilket beskattes med 15%. For aktionærerne medfører det, at aktionærerne fremadrettet skal medregne gevinst og tab på aktierne efter lagerprincippet. Beskatningsforholdene vil være afhængig af om den enkelte aktionær er en person eller et selskab. Aktionærerne anbefales at søge individuel rådgivning om eventuelle konsekvenser heraf. På det foreliggende grundlag kan det ikke med sikkerhed afgøres om selskabet vil blive tilført en ny væsentlig erhvervsmæssig aktivitet i Begivenheder efter regnskabsårets udløb Selskabet har i henhold til selskabsmeddelelse nr. 202 af 13. marts 2015 besluttet at udbetale et udbytte på DKK 1,12 pr. aktie, svarende til et udbytte på DKK 40,1 mio. Jævnfør selskabsmeddelelse nr. 199 af 31. januar 2015 stoppede koncernens nu tidligere administrerende direktør Troels Lind ved udgangen af januar Endvidere udmeldte bestyrelsen en ny strategi for selskabet. Der er ikke herudover frem til offentliggørelsen af denne årsrapport indtruffet væsentlige begivenheder, som ikke allerede er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten, og som i væsentlig grad påvirker bedømmelsen af selskabets resultater og finansielle stilling.

6 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 4 Forventninger til 2015 Ledelsen forventer for regnskabsåret 2015, at resultat før renter og skat (EBIT) ligger i niveauet DKK -2 mio. før eventuel regulering af købesum. Derudover vil årets resultat være påvirket af, hvordan den endelige regulering af købesummen overfor j2 Global Ireland Limited bliver realiseret. Forventninger til fremtiden, herunder forventninger til indtjening og øvrige finansielle resultater, er i sagens natur usikre og forbundet med risici og usikkerheder, der ligger uden for Copenhagen Networks kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Ordinær generalforsamling den 29. april 2015 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 29. april 2015, at der ikke udloddes udbytte. Endvidere vil bestyrelsen stille forslag om, at selskabets årsrapport for 2014 og fremadrettet aflægges på dansk. Vedtægterne skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

7 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 5 Corporate Governance Copenhagen Networks bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre en velfungerende ledelsesstruktur samt effektive og hensigtsmæssige kontrolsystemer under hensyntagen til koncernens begrænsede størrelse. Copenhagen Network har udarbejdet den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jævnfør årsregnskabsloven 107b for regnskabsåret Redegørelsen kan ses på hjemmesiden: Copenhagen Network efterlever størstedelen af Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger, men selskabets bestyrelse har på enkelte punkter besluttet ikke at følge anbefalingerne. På de punkter der ikke følges, finder Copenhagen Network, at selskabets begrænsede størrelse og aktivitet ikke berettiger til fuld efterlevelse af anbefalingerne. Copenhagen Network har valgt helt eller delvist at fravige komiteens anbefalinger på følgende områder: Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter Det anbefales at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen Det anbefales, at selskabet etablerer ledelsesudvalg Det anbefales, at revisionsudvalget årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision, og den interne revisions budget, og overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen og Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Bestyrelsen har anført en nærmere begrundelse for afvigelserne i selskabets corporate governance rapport 2014 ud for de enkelte afsnit.

8 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 6 Revisionsudvalg Bestyrelsen har valgt, at revisionsudvalgets funktioner udøves af den samlede bestyrelse, jævnfør revisorloven 31, stk. 5. Efter bestyrelsens vurdering er der blandt bestyrelsens medlemmer tilstrækkelig indsigt i regnskabs- og revisionsforhold. Bestyrelsesmedlem Jens Kristian Jepsen er desuden uafhængig af selskabet og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Ledelsesorganer Copenhagen Network har et to-strenget ledelsessystem bestående af to ledelsesorganer - bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der fungerer som selskabets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen er selskabets kontrollerende ledelsesorgan, der forestår ansættelsen af direktionen. Bestyrelsens rolle er, at overvåge selskabets aktiviteter, udvikling og ledelse. Direktionen varetager selskabets daglige ledelse og drift i henhold til de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Bestyrelsen skal i henhold til selskabets vedtægter bestå af tre til seks medlemmer, der vælges af aktionærerne på generalforsamlingen. Bestyrelsen består p.t. af fire medlemmer, der vælges for et år ad gangen, og der er ingen aldersgrænse. Medlemmerne afgår samlet på selskabets ordinære generalforsamling, og fratrædende medlemmer af bestyrelsen kan genvælges. På den ordinære generalforsamling den 29. april 2014 genvalgtes Torben Aagaard, Jesper Aagaard, Poul-Erik Lund og Jens Kristian Jepsen til bestyrelsen. Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Torben Aagaard som bestyrelsesformand og Poul-Erik Lund som næstformand. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 187 af 29. april Torben Aagaard og Jesper Aagaard anses ikke som uafhængige bestyrelsesmedlemmer i henhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsesmedlemmernes aktiebesiddelser Bestyrelsesmedlemmernes aktiebesiddelser via kontrollerede selskaber eller personligt samt ændringer i regnskabsåret er som følger: Stk. Beholdning Ændring i året Torben Aagaard Poul-Erik Lund Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Bestyrelsens aktier i Copenhagen Network i alt Ordinært bestyrelses vederlag Bestyrelsens basishonorar har i 2014 været et honorar på DKKt 150 og dobbelt basishonorar til formanden på DKKt 300. Bestyrelsen deltager ikke i selskabets incitamentsprogrammer og modtager ikke resultatafhængig bonus. Bestyrelsen er i regnskabsåret honoreret med DKKt 727 som følger: DKK Torben Aagaard, bestyrelsesmedlem 1. januar august Torben Aagaard, bestyrelsesformand, 1. januar december Torben Aagaard, bestyrelsesformand, skattepligtig værdi af fri bil Poul Erik Lund, næstformand, 1. januar december Jesper Aagaard, 1. januar december Jens Kristian Jepsen, 1. januar december Michael Dickerson, tidligere bestyrelsesformand, 1. januar august Troels Tuxen, tidligere næstformand, 1. januar august Bestyrelseshonorar i alt Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det samlede honorar fastholdes i 2015, således udgør basishonoraret DKKt 150 og dobbelt honorar til formanden på DKKt 300.

9 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 7 Ekstraordinært bestyrelsesvederlag På den ekstraordinære generalforsamling den 22. december 2014 godkendte generalforsamlingen, at bestyrelsen tildeltes et ekstraordinært vederlag på DKKt 2.000, som følge af den ekstraordinære indsats, der var ydet i forbindelse med det gennemførte frasalg af alle driftsmæssige aktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Honoraret er som følger: DKK Torben Aagaard, bestyrelsesformand Poul Erik Lund, næstformand Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Ekstraordinært vederlag i alt Kompensation for indgåelse af konkurrenceklausul Selskabet har desuden kompenseret Torben Aagaard og Jesper Aagaard med hver DKKt 200 for at have påtaget sig en personlig konkurrenceklausul i forbindelse med det gennemførte frasalg af alle driftsmæssige aktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Ændringer i ledelsen Bestyrelsen udnævnte i december 2013 Troels Lind som administrerende direktør. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 183 af 12. december Bestyrelsen i Copenhagen Network udnævnte 31. januar 2015 bestyrelsesmedlem Jesper Aagaard til ny administrerende direktør. Jesper Aagaard afløste Troels Lind, der samme dag fratrådte sin stilling. Troels Lind stoppede som en konsekvens af, at der ikke var flere operationelle aktiviteter i selskabet og som en konsekvens af bestyrelsens opdaterede strategi for selskabet. Jesper Aagaard honoreres ikke særskilt for sin stilling som administrerende direktør, idet opgaven forventes tidsmæssigt at kunne være indeholdt i hans nuværende bestyrelseshonorering. Bestyrelsen har ved sit valg af Jesper Aagaard lagt vægt på, at Jesper Aagaard er betydelig aktionær i Copenhagen Network A/S og har indgående kendskab til selskabet. Jesper Aagaard har sit daglige virke som Regional Managing Director Nordics hos Interoute Managed Services. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 199 af 31. januar Den tidligere administrerende direktør Troels Lind har modtaget en bonus for hans medvirken i forbindelse med frasalget af alle driftsmæssige aktiviteter til j2 Global Ireland Limited. Direktionens vederlag fremgår af note 6. Der er ikke særlige fratrædelsesbestemmelser med Direktionen i forbindelse med en overtagelse af selskabet, herunder at selskabet fusioneres eller på anden måde sammenlægges med et eller flere selskaber uden for Copenhagen Network. Copenhagen Network har ikke indgået væsentlige aftaler med aftalepartnere, ledelse og øvrige medarbejdere, som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud. Andre oplysninger Ved beslutning om ændring af vedtægterne skal forslaget vedtages med 2/3 majoritet såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling 29. april 2014 bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktier, der er fuldt indbetalt, op til det punkt, hvor den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier udgør 25% af selskabets nominelle aktiekapital. Selskabet må ikke erhverve egne aktier til under kurs pari, og selskabet må højest betale en pris, der svarer til den senest noterede handelskurs på Nasdaq OMX Copenhagen forud for handlens indgåelse tillagt 10%. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år at regne fra datoen for generalforsamlingsgodkendelsen den 29. april Bemyndigelsen er således gældende til 29. april Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til aktier á nominelt DKK 0,10 i forbindelse med opkøb af virksomhed. Hvis de nye aktier udstedes som betaling for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling.

10 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 CORPORATE GOVERNANCE LEDELSESBERETNING 8 Tegning skal ske til markedskurs, svarende til gennemsnittet af børskursen for selskabets aktier de seneste 10 børsdage. Kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. De nye aktier skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Denne bemyndigelse gælder indtil den 24. april Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til tegningsoptioner á DKK 0,10 pr. stk., der skal give ret til at tegne aktier á DKK 0,10 pr. stk. ad en eller flere gange samt til at gennemføre den dertilhørende kapitalforhøjelse i forbindelse med senere udnyttelse af tegningsoptionerne. Udstedelsen skal anvendes til incitamentsordninger i Copenhagen Network. Bemyndigelsen gives frem til den 26. april Udnyttelsen af tegningsoptioner skal ske kontant til markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de tegningsoptioner, som måtte blive udstedt i henhold til bemyndigelsen, ligesom selskabets aktionærer ikke har fortegningsret til de aktier, som måtte blive udstedt på grundlag af udstedte tegningsoptioner. Aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptioner hører til selskabets eksisterende aktieklasse, og der vil ikke være tilknyttet særlige rettigheder. Aktierne vil være omsætningspapirer. Udstedte aktier noteres i selskabets ejerbog. Kontrol og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabs-aflæggelsen. Copenhagen Networks interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, er etableret under hensyntagen til selskabets begrænsede størrelse. En detaljeret redegørelse af Copenhagen Networks interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse indgår i Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jævnfør årsregnskabsloven 107b. Redegørelsen kan ses på selskabets hjemmeside Samfundsansvar Copenhagen Network ønsker at følge lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund hvor selskabet opererer. Der er dog ikke udarbejdet politikker for samfundsansvar, herunder heller ikke for menneskerettigheder og reduktion af miljøpåvirkninger, som en del af selskabets strategi og aktiviteter, hvorfor der ikke afgives en særskilt redegørelse om samfundsansvar. Miljøforhold Copenhagen Networks påvirkning af det eksterne miljø er meget begrænset henset til selskabets størrelse og aktiviteter, hvorfor der ikke er foretaget foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. Kønsmæssig sammensætning Det er Copenhagen Networks mål at fremme mangfoldigheden i selskabet, herunder at opnå en fornuftig repræsentation af begge køn i bestyrelsen, ud fra et ønske om at styrke selskabets alsidighed, samlede kompetencer og skabe bedre beslutningsprocesser. Det er bestyrelsens mål, at dens medlemmer bedst muligt skal supplere hinanden i forhold til alder, baggrund, nationalitet, køn m.v. med henblik på at sikre et kompetent og alsidigt bidrag til bestyrelsesarbejdet i selskabet. Dog vil indstillingen af kandidater altid ske med udgangspunkt i en vurdering af de enkelte kandidaters kompetencer, disses match med behovene i Copenhagen Network og bidrag til bestyrelsens samlede effektivitet. Det er frem mod 2018 målet at sikre begge køn mindst 25% repræsentation i bestyrelsen.

11 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 AKTIONÆRINFORMATION LEDELSESBERETNING 9 Aktionærinformation Aktiekapital Copenhagen Networks aktiekapital udgør nominelt DKK fordelt på aktier med en stykstørrelse på DKK 0,10. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under fondskode DK og handelssymbol CPHNW. Copenhagen Network har kun én aktieklasse og ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen stemmeretsbegrænsninger og ingen begrænsninger i omsætteligheden. Ejerforhold Pr. 24. marts 2015 Copenhagen Network havde 714 navnenoterede aktionærer, der tilsammen ejede ca. 98,37% af aktiekapitalen. Copenhagen Network har følgende aktionærsammensætning: Antal aktier (stk.) Ejerandel Futurevest ApS, Charlottenlund ,86% Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg ( kun panthaver ) ,60% OR Invest A/S, Humlebæk ,33% LM Management ApS, Klampenborg ,97% Synerco ApS under konkurs C/O Bech-Bruun Advokatfirma, København Ø ,43% Como Group ApS, Klampenborg ,10% Øvrige navnenoterede aktionærer ,76% Ikke navnenoterede aktionærer ,63% I alt ekskl. egne aktier ,68% Egne aktier ,32% Antal aktier i alt ,0% Udbytte og kapitalstruktur Det er Copenhagen Networks udbyttepolitik, at aktionærerne skal opnå et afkast af deres investering i form af kursstigninger og udbytte, der overstiger en risikofri investering i obligationer. Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af selskabet. Den 13. marts 2015 blev der besluttet at udlodde et ekstraordinært udloddet DKK 1,12 pr. aktie svarende til DKKt , når der korrigeres for selskabets beholdning af egne aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 202 af 13. marts Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales yderligere udbytte for regnskabsåret 1. januar december Bestyrelsen vurderer, at Copenhagen Networks kapitalstruktur for nærværende er hensigtsmæssig i forhold til selskabets strategi.

12 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 AKTIONÆRINFORMATION LEDELSESBERETNING 10 Udsendte selskabsmeddelelser i 2014 Copenhagen Network har i 2014 udsendt følgende selskabsmeddelelser: 31. marts Meddelelse 184 Årsrapport april Meddelelse 185 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29. april Meddelelse 186 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 29. april Meddelelse 187 Ordinær generalforsamling - konstituering af bestyrelsen 30. maj Meddelelse 188 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2014 til 31. marts august Meddelelse 189 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2014 til 30. juni september Meddelelse 190 Storaktionærmeddelelse 26. november Meddelelse 191 Copenhagen Network A/S indgår betinget aktieoverdragelsesaftale 26. november Meddelelse 192 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. november Meddelelse 193 Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2014 til 30. september november Meddelelse 194 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 22. december Meddelelse 195 Bestyrelsens redegørelse for forslag om godkendelse af salg af alle driftsaktiviteter til j2 22. december Meddelelse 196 Ekstraordinær generalforsamling Salg af aktiviteter til j2 Global Ireland Limited 22. december Meddelelse 197 Gennemførelse af salg af aktiviteter til j2 Global Ireland Limited 22. december Meddelelse 198 Finanskalender 2015 Finanskalender marts Årsrapport, april Ordinær generalforsamling 11. maj Periodemeddelelse, 1. kvartal august Halvårsrapport, november Periodemeddelelse, 3. kvartal 2015 Generalforsamling På Copenhagen Networks hjemmeside offentliggøres indkaldelse til generalforsamling med dagsorden og de fuldstændige forslag som eventuelt skal behandles på generalforsamlingen. Aktionærer, der har begæret notering i selskabets aktiebog med angivelse af navn, adresse og , modtager en indkaldelse til generalforsamling pr. . Den ordinære generalforsamling afholdes 29. april 2015 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. Investor Relations På Copenhagen Networks hjemmeside findes yderligere informationer og samtlige offentliggjorte selskabsmeddelelser. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til: Torben Aagaard, bestyrelsesformand Telefon:

13 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 SELSKABSOPLYSNINGER LEDELSESBERETNING 11 Selskabsoplysninger Selskabet Copenhagen Network A/S c/o Beierholm Gribskovvej København Ø Telefon: Hjemmeside: CVR-nr: Stiftet: 3. juli 2002 Hjemsted: 2100 København Ø Bestyrelse Torben Aagaard (Formand) Poul-Erik Lund (Næstformand) Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen Direktion Jesper Aagaard, Adm. direktør Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 29. april 2015 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

14 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 SELSKABSLEDELSE LEDELSESBERETNING 12 Selskabsledelse Bestyrelse: Torben Aagaard (1962)* Poul-Erik Lund (1952) Formand Næstformand Indvalgt 2010 Indvalgt 2013 Ledelseshverv: Cykel DK A/S, bestyrelsesformand Fitness Holding af 2005 A/S, bestyrelsesmedlem Medicsport A/S, bestyrelsesmedlem Livingsport A/S, bestyrelsesmedlem Gobike A/S, direktør Gobike Danmark A/S, bestyrelsesmedlem og direktør Como Group ApS, direktør Aagaard Management ApS, direktør Global E Traders ApS, direktør Innovation IT ApS, direktør Online Grænsehandel Group ApS, bestyrelsesmedlem K/S Vindinvest 24, bestyrelsesmedlem Gobike Nederland BV, bestyrelsesmedlem Ledelseshverv: Apel Invest ApS, direktør Særlige kompetencer: Forretningsudvikling Særlige kompetencer: Indgående kendskab til Copenhagen Networks forretning samt erfaring i at lede og arbejde i en it-virksomhed Jesper Aagaard (1973)* Jens Kristian Jepsen (1964) Indvalgt 2013 Indvalgt 2013 Ledelseshverv: Interoute Managed Services Denmark A/S, direktør LM Management ApS, direktør Ledelseshverv: Revisionsfirmaet Jens Kristian Jepsen ApS, direktør Andelsboligrevisor ApS, direktør Særlige kompetencer: Indgående kendskab til Copenhagen Networks forretning samt erfaring i at lede og arbejde i en it-virksomhed Særlige kompetencer: Økonomi, regnskab og revision Direktion: Jesper Aagaard (1973) Adm. direktør Ledelseshverv Se ovenfor * Disse bestyrelsesmedlemmer anses ikke for uafhængige i forhold til definitionen i Anbefalinger for god selskabsledelse.

15 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESPÅTEGNING 13 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for Copenhagen Network A/S. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Endvidere udarbejdes årsregnskabet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. marts 2015 Direktion: Jesper Aagaard Adm. direktør Bestyrelse: Torben Aagaard Formand Poul-Erik Lund Næstformand Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen

16 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 14 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Copenhagen Network A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Copenhagen Network A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsregnskabet udarbejdes herudover i overensstemmelse med danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hellerup, den 27. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bo Schou-Jacobsen Statsautoriseret revisor Flemming Eghoff Statsautoriseret revisor

17 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 RESULTATOPGØRELSE ÅRSREGNSKAB 15 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note DKK Omsætning Andre driftsindtægter Direkte omkostninger relateret til eksterne underleverandører Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Nedskrivning af tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte Overført resultat I alt Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (EPS Basic) 1,5-0,5 13 Udvandet resultat pr. aktie: Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 1,5-0,5 Årsregnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december

18 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE ÅRSREGNSKAB 16 Totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar december Note DKK Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Copenhagen Network A/S Minoritetsinteresser 0 0 I alt

19 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 BALANCE ÅRSREGNSKAB 17 Balance pr. 31. december Note DKK AKTIVER Patenter, Licenser og software Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Deposita Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Balance pr. 31. december

20 COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 BALANCE ÅRSREGNSKAB 18 Balance pr. 31. december Note DKK PASSIVER 18 Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital Finansiel leasing Langfristede forpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Finansiel Leasing Gældsbreve Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 HALVÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2015 30. juni 2015 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - Halvårsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. A celakik- ALLeg. fivit'clo,e. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 14,

ÅRSRAPPORT 2014. A celakik- ALLeg. fivit'clo,e. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 14, ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/0 Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø 14, fivit'clo,e A celakik- ALLeg COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr

Entreprenør Casa Concept ApS CVR-nr CVR-nr. 30 56 74 20 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 26.05.13 Ole Arndt Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15

HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HF TAX A/S STRANDVEJEN 163, 2. TH., 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax

Årsrapport Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS. CVR-nr / CW. Telefon Telefax KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mølmarksvej 198 Postboks 209 5700 Svendborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Landevejens Tømrer- og Snedkerforretning, Vejstrup ApS 141330

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Green Tech Connections ApS CVR-nr

Green Tech Connections ApS CVR-nr CVR-nr. 35 86 92 71 Årsrapport for regnskabsåret 12.06.14-28.02.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.08.15 Michael Vater Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

SOLIX ApS. Årsrapport for Gothersgade 49, 2., 1123 København K. CVR-nr

SOLIX ApS. Årsrapport for Gothersgade 49, 2., 1123 København K. CVR-nr SOLIX ApS Gothersgade 49, 2., 1123 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 48 02 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/3 2016 Jacob Hjortshøj Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere