MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts Årgang

2 Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup Æblevangen 24, 4581 Rørvig Næstformand: Otto Graham, Fagotvej 90, 2730, Herlev Skansehagevej 49, 4581 Rørvig Kasse & kartotek: Ole Carsten Pedersen, J.P.E.Hartmans Allé 2-B, 2500 Valby Kirkevænget 11-13, 4581 Rørvig Sekretær: Ole Thøger Nielsen, Priorvej 4, 3th, 2000 Frederiksberg Materiel: Claus Brandt-Jacobsen, Frederiksberg Allé 38,3, 1820 Frb.C Kirkestien 23, 4581 Rørvig Henrik Andersen, Søndervigvej 28, 2720 Vanløse Granstien 2, 4581 Rørvig Surf: Anders Eriknauer, Kajak: Marianne Ek, Smedestræde 4, 4581 Rørvig Junior: Anders Brandt-Jacobsen, Frederiksberg Allé 38,3, 1820 Frb.C Kirkestien 23, 4581 Rørvig Laurits Qwist Bilén, Rothesgade 15, sttv, 2100 København Ø Nørrevangsvej 18, 4581 Rørvig Forretningsudvalg Materieludvalg Aktivitetsudvalg Kajakudvalg Festudvalg Ole Brix Andersen, Otto Graham, Ole Carsten Pedersen Claus Brandt-Jacobsen, Henrik Andersen Ole Thøger, Else Lerstrup Pedersen, Nina Dürr-Kæseler Marianne Ek, Kirsten Vintersborg, Per Haugen Vakant Havnefoged: Lars Kenneth Holm, Toldbodvej 86, 4581 Rørvig Agterspejlet, redaktør: Sven Bilén, Rothesgade 15, sttv, 2100 København Ø Nørrevangsvej 18, 4581 Rørvig Agterspejlet, annoncer: Jeanne Andersen Søndervigvej 28, 2720 Vanløse Granstien 2, 4581 Rørvig WEB-redaktør: Deadline for næste nummer er 1. juni 2010 Generalforsamling, RØS Valg af dirigent. Anne Bornøe er valgt som dirigent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Indkaldelse blev udsendt med Agterspejlet primo Oktober. Der er ingen indvendinger mod lovligheden eller dagsorden. Fremmødte: 25 voksne, Ingen juniorer 2. Formandens beretning Formandens beretning kan læses andetsteds i Agterspejlet og på hjemmesiden. Formandens beretning er taget til efterretning. Der stilles forslag om, at der på sigt kommer en bedre balance mellem Optimistjoller og Tera-joller, så overgangen fra optimistjoller til større joller kan blive mere glidende. 3. Fremlæggelse af regnskab Kasserer Ole Carsten Pedersen uddeler og gennemgår regnskab. Den glædelige nyhed er, at regnskabet igen er positivt. De sidste par år har regnskabet balanceret / været i minus på grund af klubhusbyggeriet. Medlemsindtægter nærmer sig kr. Medlemsindtægterne er således en bærende og vigtig del af klubbens økonomi. På revisorens forslag er der nu tilføjet et bilag med oversigt over klubbens flydende bestand (diverse joller, sejl, kajakker, surfudstyr). Dette nu vedlagt til regnskabet. Posten Øvrige indtægter : her er indtægter fra andre arrangementer anført - herunder indtægter fra Knarr-stævne, Kona-surfstævne, grillaftener o.lign. Der stilles forslag om evt. at tydeliggøre indtægterne fra de forskellige arrangementer i denne post. Klubbens tilsyneladende store egenkapital ligger primært i klubhuset og materiel som må anses at være en nødvendighed for klubben. Der er således ikke tale om egentlig opsparing men blot værdien af nødvendige driftsmidler. Generalforsamlingen godkender regnskabet. 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag rettidigt. 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne fastholdes, dvs. kontingent for seniorer 600 kr., juniorer 600 kr., passive 150 kr og indskud 200 kr. Generalforsamlingen vedtager kontingentet. Budget. Som udgangspunkt budgetteres med samme udgifter som i år. Der budgetteres ikke med indtægtskilder fra grillaftener, stævner, sponsorater o lign. Dette med baggrund i, at klubbens økonomi ønskes at være uafhængig af disse ekstraordinære indtægter. Budgettet blev vedtaget.

3 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, seniorsuppleanter, revisorer og revisorsuppleant Kasserer Ole Carsten Pedersen er på valg og indstilles genvalgt. Ole C P er enstemmigt genvalgt. Bestyrelsesmedlem Niels Elmo Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Tak for indsatsen til Niels! Der er dog ingen som har ytret ønske om at stille op, og der kan ikke findes en ny kandidat på generalforsamlingen. Konsekvensen er, at bestyrelsen herved består af 1 person mindre. Der opfordres til, at frivillig hjælp altid er velkomment - også selvom man ikke er medlem af bestyrelsen. Juniormedlemmer Anders Brandt Jacobsen og Laurits Quist Bilén er på valg og indstilles genvalgt. Anders og Laurits er enstemmigt genvalgt. Seniorsuppleanter Carsten Meilsøe og Anne Kokholm Thomsen er på valg og indstilles genvalgt. Anne ønsker ikke at genopstille. Carsten er enstemmigt genvalgt. Revisorerne Carsten Keller Bruun og Stine Brandt er på valg og indstilles genvalgt. Carsten og Stine er enstemmigt genvalgt. Revisorsuppleant Marcus Christian Bech er på valg og indstilles genvalgt. Marcus er enstemmigt genvalgt. 7. Eventuelt Anne Bornøe og Anne Kokholm Thomsen ønsker at træde ud af festudvalget og landkrabbeordningen og der opfordres derfor til at andre tager over. Der har i år været stor tilslutning til at deltage i festudvalg og landkrabbeordning - det skal blot sættes mere i system. Anne og Anne bidrager gerne med at køre nye i stilling, finde afløsere og sætte ordningen i system. Generalforsamlingen og formanden siger stort TAK for indsatsen! Formanden afslutter med at sige tak for en god generalforsamling og tak til alle, der i sæsonen har ydet en indsats. 17. oktober 2009, referent Nina Dürr Godkendt af dirigent Anne Bornø Generalforsamlingen 2009, Formandens beretning Lad mig indlede med at sige, at vi har haft en god sæson med mange glade sejlere på vandet. Det er dejligt at se, og det giver mig og mine kolleger i bestyrelsen inspiration til at fortsætte med at lægge mange timer i arbejdet med RØS. Det samme gælder de mange aktive AK-ledere og hjælpere, der har ydet en stor indsats i løbet af sæsonen. Jeg vil i denne beretning koncentrere mig om følgende emner: Medlemmer, aktiviteter og fremtiden, men også lige nævne klubhuset. Jeg ser frem til en livlig debat bagefter. 1. Medlemmer Ved udgangen af sæsonen 2008 havde vi i alt 278 medlemmer. Klubben har nu 291 medlemmer 114 juniorer, 136 seniorer samt 41 passive. Der er altså tale om en fortsat, om end mindre fremgang i medlemstallet. Jeg ser det som udtryk for, at vi gør det så godt, at flere og flere vælger at søge ind i vort fællesskab. Sidste år nævnte jeg, at vi stadig havde et lille problem med, at nogle få medlemmer ikke betaler kontingent til tiden og nogle slet ikke. Dette problem er heldigvis nu faldet ned til at være et beskedent problem. Lad os glæde os over det og håbe, at det fortsætter. 2. Aktiviteter Daglige træningssejladser Der har været livlig aktivitet i skolesommerferien i Optierne og jollerne. Der kommer væsentligt flere børn til de daglige sejladser, og det er efterhånden normen, at der kommer mere end 30 hver dag. Takket være engagerede AK-ledere og hjælpere har vi været i stand til at leve op til den udfordring. Det er vi naturligvis glade for og siger dem tak for den store indsats. Der har været en god blanding af undervisning og mere socialt prægede aktiviteter på vandet og stranden. Det skal jo ikke være surt slid alt sammen. Vi sejler også, fordi vi synes, at det er sjovt. Det har knebet lidt mere med aktiviteterne i perioderne før og efter sommerferien. Jeg føler trang til at understrege, at aktiviteterne for især de unge er helt afhængige af, at der er instruktører og hjælpere til rådighed. Det er derfor glædeligt, at der er kommet en del nye AK-ledere og hjælpere til. De gør det rigtig godt, og jeg har bemærket mig, at der er stor hjælpsomhed også blandt en del af de ikke-sejlende forældre og bedsteforældre. Men med den stigning i aktivitetsniveauet, vi har oplevet i de senere år, er der et tilsvarende stigende behov for AK-ledere og hjælpere. Vi forsøger at få det til at hænge sammen på den måde, at vi ikke forventer mere end 1 uges indsats af instruktører og hjælpere. Det er ikke rimeligt at forvente mere, når der også skal være tid til familien og passe andre gøremål. Og hvis vi skal undgå at komme i en situation, hvor vi har svært ved at bemande alle poster, er der behov for, at endnu flere forældre melder sig under fanerne. Det er jeres børn, det drejer sig om. Det er ikke så svært at deltage. Meld jer til et kursus i at sejle følgebåd. Meld jer som landkrabber med henblik på praktisk assistance ved tilrigning og

4 afrigning, reparationer og lignende småjobs. Meld jer til festudvalget. Vi skulle gerne nå til, at det ikke er Tordenskjolds soldater, det hele hviler på. Lad mig i den forbindelse reklamere for Dansk Sejlunions kurser. De er beskrevet på DS s hjemmeside. Kurserne spænder vidt: baneleder, regelkursus, dommer, instruktør, førstehjælp, trim m.m. Vi får ikke længere tilskud fra kommunen til deltagelse i kurser; det er alt sammen lagt ind i det generelle tilskud. Men vi er indstillet på at overveje hel eller delvis refusion, hvis der er tale om kurser, som vi vurderer at have værdi for RØS. Undervisning I løbet af sommeren har flere af de unge bestået nogle af de indledende prøver i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Tilrettelæggelse af undervisning og afholdelse af diplomprøver er imidlertid stadig en udfordring. Vi mangler nogle kræfter til at løfte denne opgave bedre. Selv om AK-lederne og følgebådsførerne anstrenger sig til det yderste, magter de ikke at håndtere denne opgave samtidig med, at de skal holde øje med op til fartøjer på vandet. Sommersejlads I samarbejde med Dansk Sejlunion gennemførte vi igen i år den såkaldte sommersejlads i uge 30. Konceptet er udviklet for at give de unge mennesker mulighed for at sejle i andre klubber end deres egne i løbet af sommeren. Det var en stor succes med over 40 deltagere, de fleste dog fra RØS. Vi havde igen nogle dygtige instruktører fra Dansk Sejlunion, som sammen med nogle RØS ildsjæle var med til at sætte gang i de unge mennesker. En af de positive ting ved sommersejladsen er, at det giver vore egne AK-ledere og hjælpere inspiration til at gøre det endnu bedre i dagligdagen. Så de afledede effekter er også værd at tage med. Surf Der har været meget interesse og god aktivitet i surfsektionen i hele sommerferieperioden, medens det har været stort set umuligt at få undervisere uden for sommerferieperioden. Med en meget aktiv indsats fra nogle entusiastiske surfere side (Tim og Peter) blev der afholdt DM i KONA surfing i september. De havde endvidere mobiliseret et større antal hjælpere til arrangementet. Det var et velbesøgt stævne med også udenlandsk deltagelse, som fandt sted under rimelige vejrforhold og med masser af godt humør, ikke mindst om aftenen. Vi siger tak til arrangørerne og hjælperne og for det tilskud til klubkassen, der blev et af resultaterne. Kølbåde Der har igen i år været mere aktivitet i Ynglingen med Nina som aktiv underviser. I begyndelsen af juli afviklede KNARR sejlerne deres årlige sommerstævne i Rørvig. Knarr admiralitetet og RØS stod for 4 dages kapsejladser, hvoraf en var distancesejlads rundt om Orø. 25 både var tilmeldt. Ud over de søværts aktiviteter var der rig lejlighed til indtagelse af daglige mole-øl suppleret med diverse festarrangementer, som Knarr sejlerne holder meget af. Klubhuset blev meget rost og beundret. Kajaksektionen Vores aktive kajaksektion er nu kommet ind i en god gænge med mange aktiviteter for medlemmerne. Tilgangen af nye medlemmer har været begrænset i år. Det hænger måske lidt sammen med, at det har været svært at arrangere undervisningstilbud. Det vil vi arbejde på at forbedre til næste sæson. En af de positive ting er, at kajaksektionen bidrager med liv i klubben og klubhuset, når sejlerne rigger af. Vi har fået 3 klubkajakker med sponsorstøtte fra Friluftsrådet og Kiropraktisk klinik Allerød og Kiropraktisk klinik Nørreport det betyder i klart sprog Anne og Claus. Det er vi meget taknemmelige for. Desværre er en af de nye kajakker plus en privat kajak stjålet fra stativerne i sensommeren. Det er rigtig tarveligt gjort. Det er naturligvis meldt til politiet, men det kommer der næppe noget ud af. Klubkajakken var ikke tyveriforsikret. Det skyldes en risikoafvejning i forhold til præmieudgifterne. Det faldt så desværre ikke ud til vores fordel denne gang. Nye joller og udstyr Når vi er ved sponsorstøtte, vil jeg også gerne rette en tak til familien Bidstrup, som har sponsoreret 3 Tera joller. De er behæftet med en klausul om, at 2 af dem er til rådighed for familiens børn, medens de er i Danmark. Men det er stadig en velkommen støtte. Der har været livlig aktivitet i bådene. Det ser ud til, at mange gerne vil avancere hurtigt fra Opti til Tera. Men vi holder fast i, at begyndere bør starte i Opti, medmindre de er så store, at de har svært ved at få plads. I så tilfælde er der jo også tilbuddet om Laser med den lille rig. Endvidere takker vi for støtte fra Nordea på kr. til køb af en brugt men meget velholdt Laser jolle samt Laser rigge. Lad mig i den forbindelse nævne, at vi er i drøftelse med Nordea om et længerevarende sponsorarrangement, men jeg kan ikke oplyse detaljer på dette tidspunkt. Jeg håber dog meget på, at vi kan nå hinanden. Rørvig Auto Aps Yanmar & Lambardini Marine Toldbodvej Rørvig Tlf UDLEJNING REPARATION SALG SOMMER-ÅBNINGSTIDER: HVERDAGE 8-17 LØRDAGE 9-13 SØNDAGE l Nørrevangsvej 13, Rørvig

5 Stjernesejladserne Der har været god tilslutning til Stjernesejladserne. Deltagelse i kapsejladser er stadig en af de bedste måder at lære at håndtere båden på. Resultaterne fremgår af Agterspejlet. Også til Stjernesejladserne er der vedvarende behov for assistance. Vi har flere gange været tæt på at måtte aflyse på grund af manglende mandskab. Vi skal nok sørge for, at interesserede får fornøden instruktion og oplæring. Klubmesterskaberne Klubmesterskaberne var en stor succes med mange deltagere. Det var således med 13 Lasere det største Laser felt i mange år. Dejligt. Vinden artede sig også stort set, selv om det for nogle af de voksne havde været optimalt med lidt mere vind i de indledende sejladser. Tak igen til Otto og hjælpere for en flot dag på og i vandet. Resultaterne fremgår af Agterspejlet. Forårsklargøring og afrigning Forårsklargøring og afrigning er fortsat sørgelige kapitler, dog med enkelte lyspunkter. Med en let omskrivning af Kennedys tale: spørg ikke, hvad RØS kan gøre for dig; spørg i stedet om, hvad du kan gøre for RØS. 3. Klubhus Det er en kilde til glæde at se, at klubhuset anvendes flittigt ikke blot i højsæsonen, men også uden for. Grill-aftenerne er ved at være legendariske med så mange deltagere, at rammerne kun lige holder. Flere arrangementer finder sted i huset, både private og andre. Blandt andet har den lokale bridge-klub lejet sig ind uden for højsæsonen. Der har været en smule turbulens om de unges anvendelse af klubhuset om aftenen. Men efter et veltilrettelagt medlemsmøde med både unge og forældre har vi fået en ordning med rimelige rammer for anvendelsen. Rammerne er fastlagt i et revideret ordensreglement, som indebærer, at forældrene tager et reelt ansvar for de unges benyttelse af klubhuset. I årets løb har vi fået udført lidt forbedringer bl.a. el-håndtørrere på toiletterne, ekstra ventilation i grejhallen og elektriske vinduesåbnere i klublokalet (der mangler lige den sidste el-kobling). Der mangler dog stadig en lille smule indretning. Vi har planer om at indrette 1. salen, men tilsagnet om frivillig indsats til dette projekt kom ikke til udførelse i år, fordi vi på et tidspunkt var usikre på, hvor langt budgettet rakte. Som kassereren senere vil berette, ser det ikke så mistrøstigt ud, så vi regner med at kunne gennemføre projektet til næste år. 4. Fremtiden Bestyrelsen vil i den kommende periode koncentrere kræfterne om følgende: l Arbejde for en balance mellem undervisning og dygtiggørelse (Diplomsejlerskole) på den ene side og leg og rekreation på den anden side. l Arbejde for at få AK-ledere, følgebådsførere, tørfisk og andre hjælpere især blandt børneforældrene. l Arbejde for at få stabile sejlads- og undervisningstilbud til surferne. l Arbejde for at få at ensrette AK-ledernes håndtering af de daglige sejladser l Arbejde for at få flere aktiviteter i weekenderne uden for sommerferien. l Fastholde antallet af klubbens joller og den nuværende fordeling af typerne. l Fastholde princippet om, at medlemmerne selv skal anskaffe både. Klubbens både er til brug for begynderne. I den forbindelse vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at det faktisk er billigt at anskaffe en båd. En god brugt Laser kan således erhverves for under kr., og hvis man efter nogle år ønsker at sælge den igen, er afskrivningen ganske beskeden. Man får altså næsten det samme for den selv efter flere års brug. Det samme gælder for Optier og andre både. En ny Tera koster også i størrelsesordenen kr. Der er endnu intet brugtbådsmarked for Tera erne. l Arbejde for at udbrede budskabet om, at medlemmerne skal have egne veste og våddragter m.v. Klubbens veste er til udlån til nybegyndere. Hvis I har bemærkninger til disse punkter eller andre gode ideer, er vi i bestyrelsen meget interesserede i at høre dem. Vi vil jo fortsat gerne bestræbe os på, at rammer og aktiviteter svarer til de forventninger, I som medlemmer har til klubben og bestyrelsen. 5. Afslutning Jeg vil gerne til slut benytte lejligheden til at sige tak til alle de aktive ledere, hjælpere, landkrabber, festarrangører, redaktør og annoncechef. Også en tak til Odsherred kommune og Lars havnefoged for godt samarbejde i år. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Og endelig tak til jer, der er mødt frem og har haft tålmodighed til at lytte til mig. Ole Brix Andersen

6 Standernedhaling Generalforsamling Halloween fest Lørdag den 17. oktober havde vi standernedhaling som optakt til generalforsamlingen og Halloween festen. Det startede med at bang, som overraskede nogle af de fremmødte. Vi bruger normalt ikke startpistolerne til stjernesejladserne mere, men kun til klubmesterskaberne, for ikke at forstyrre de sovende søndag formiddag og for at spare på krudtet. Så der var et lille overraskelsesmoment kl. 14. Da alle havde sundet sig roste formanden alle de dygtige sejlere og takkede de mange ihærdige hjælpere for deres indsats. Også en tak til havnefogeden og hans personale for deres hjælpsomhed. Derefter blev standeren halet ned uden større vanskeligheder, hvorefter vi gik inden for og hyggede os med kaffe og generalforsamling.. Om aftenen havde festudvalget arrangeret en både uhyggelig og hyggelig Halloween fest. Der blev gyst og spist og drukket. Børnene kæmpede om, hvem der havde lavet den mest uhyggelige græskarmand. Det traf sig så heldigt, at der var en flot præmie i de forskellige kategorier til hvert af holdene. Så vi siger tak til festudvalget for endnu en dejlig aften. Jeg minder i den forbindelse om, at Anne og Anne har tilkendegivet at ville udtræde af festudvalget og overlade opgaverne til friske kræfter. Men de har lovet at give stafetten videre på en måde, så vi ikke mister traditionerne. Ole Brix Andersen Rørvig Vi samler på glade kunder Smedestræde 9, 4581 Rørvig Tlf.: DET GAMLE RØRVIG Bed & Breakfast v. Marianne Ek Smedestræde 4, 4581 Rørvig Tlf / Mob I RØRVIG KIOSK REPARATION AF PLÆNEKLIPPERE AUTOSERVICE FRISK BAGERBRØD HVER DAG - HELE UGEN Havnegrillen Toldbodvej Rørvig Tlf.:

7 RØS aktivitetskalender 2010 Aktivitetskalenderen for 2010 er ved at være færdig og vil på mange måder ligne sig selv. Der vil vanen tro være sejlads fra mandag til fredag i skoleferien, grillaftener om onsdagen, stjernesejladser om søndagen, standerhejsninger, klubmesterskaber og informationsmøder som vi kender dem. På enkelte punkter har bestyrelsen prøvet at udvikle vores koncepter og understøtte klubbens grundlæggende tanker. I den ugentlige sejlads infører vi diplom sejlerskole hver fredag. 90x138_RC_ann_generelt En sejlerskole der skal føre 18/09/08 alle vores juniormedlemmer 14:46 Side 1igennem DS sejlerdiplomer. Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket. Konference Hotel Selskaber Rørvig Centret rummer alle muligheder indenfor konference, hotel og selskaber, hver for sig, eller kombineret. Dit arrangement vi være omgivet af noget af Danmarks skønneste natur. Her er hav og klitter, søer og skove, hedestrækninger og den idylliske havn. Ta en snak med vores bookingdame Caja Hilstrøm om de mange muligheder. R ØRVIG K ONFERENCER C ENTRET FERIEHUSE & KURSER Nørrevangsvej Rørvig Tel Havet er er både sjovt og spændende. Men vi skal alle vide hvad vi gør, og hvis vi som klub kunne have flere rutinerede sejlere der selv kunne tage ud på vandet, ville vi få en endnu mere levende klub. Af samme grund forsøger vi også at skabe tilslutning til teoriundervisning på lørdage i maj og juni. Vi forsøger igen i år at arrangere teenagesejladser onsdag eftermiddag i ferien, og håber det vil være muligt at tiltrække både unge og AK ledere til at deltage. Til sidst en opfordring om at studere kalenderen grundigt og prioritere at deltage i klargøringen og afrigningen af klubbens materiel. Uden det kan klubben ikke fungere og alle vores juniorer komme ud at sejle. Velkommen til sejlsæsonen 2010! Ole Thøger Aktivitetsplaner 2010 April (Påskeferien) Uge Dato Sejl- og surf aktiviteter Kajak aktiviteter Andre arr. AK - ledere 13 Fr 2 10:00 Klargøring Lø. 3 14:30 Info om årets aktiviteter 14:30 Info om årets 14:00 Standerhejsning og AK ledermøde aktiviteter Sø. 4 April/Maj (Storebededagsferien) 17 Lø. 1 10:00 Teoriundervisning med mulighed for sejlads Sø. 2 Maj (Kristi himmelfartsferien) 19 Lø :00 Teoriundervisning med mulighed for sejlads Sø. 16 Maj (Pinseferien) 20 Lø :00 Teoriundervisning med mulighed for sejlads Sø.23 Maj 21 Lø :00 Sejlads ikke for begyndere Sø. 30 Juni (Grundlovsdag) 22 Lø. 5 10:00 Sejlads ikke for begyndere 12:00-16:00 Åbent hus på Rørvig havn Sø. 6 Juni 23 Lø :00 Sejlads ikke for begyndere Sø. 13 Juni 24 Lø :00 Sejlads ikke for begyndere Sø. 20 Juni 25 Lø :00 Sejlads ikke for begyndere Sø. 27 9:00 Stjernesejlads (1. start kl. 10:00) Aktivitetsplan, Skolesommerferien 2010 Uge Dato Sejl- og surf aktiviteter Kajak aktiviteter Andre arr. AK - ledere 26 Ma. 28 9:00 Sejlads, optier, laser, surf /nye medlemmer Ole Brix Andersen Ti. 29 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 18:00 Træningsaften Ole Brix Andersen On. 30 9:00 Sejlads, optier, laser, surf Ole Brix Andersen 14:30 Teenage sejlads 18:00 Grillaften i klubhuset To. 1 9:00 Sejlads, optier, laser, surf Ole Brix Andersen Fr. 2 9:00 Diplomsejlerskole for alle, evt. sejlads, optier, laser, surf Ole Brix Andersen Lø. 3 14:00 Åbent hus rekruttering af fastboende Sø. 4 9:00 Stjernesejlads 8:00 Kajaktræf (1. start kl. 10:00) 27 Ma. 5 9:00 Sejlads, optier, laser, surf /nye medlemmer Ti. 6 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 18:00 Træningsaften On. 7 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 14:30 Teenage sejlads 18:00 Grillaften i klubhuset To. 8 9:00 Sejlads, optier, laser, surf Fr. 9 9:00 Diplomsejlerskole for alle, evt. sejlads, optier, laser, surf Lø. 10 Sø. 11 9:00 Stjernesejlads 8:00 Kajaktræf (1. start kl. 10:00)

8 Uge Dato Sejl- og surf aktiviteter Kajak aktiviteter Andre arr. AK - ledere 28 Ma. 12 9:00 Sejlads, optier, laser, surf /nye medlemmer Ti. 13 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 18:00 Træningsaften On. 14 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 14:30 Teenage sejlads 18:00 Grillaften i klubhuset To. 15 9:00 Sejlads, optier, laser, surf Fr. 16 9:00 Diplomsejlerskole for alle, evt. sejlads, optier, laser, surf Lø. 17 9:00 Skansetur 9:00 Skansetur Sø. 18 9:00 Stjernesejlads 8:00 Kajaktræf (1. start kl. 10:00) 29 Ma. 19 9:00 Sejlads, optier, laser, surf /nye medlemmer Ti. 20 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 18:00 Træningsaften On. 21 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 14:30 Teenage sejlads 18:00 Grillaften i klubhuset To. 22 9:00 Sejlads, optier, laser, surf Fr. 23 9:00 Diplomsejlerskole for alle, evt. sejlads, optier, laser, surf Lø. 24 Sø. 25 9:00 Stjernesejlads 8:00 Kajaktræf (1. start kl. 10:00) 30 Ma. 26 9:00 Sejlads, optier, laser, surf /nye medlemmer Ti. 27 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 18:00 Træningsaften On. 28 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 14:30 Teenagesejlads Grillaften i klubhuset To. 29 9:00 Sejlads, optier, laser, surf Fr. 30 9:00 Diplomsejlerskole for alle, evt. sejlads, optier, laser, surf Lø. 31 Sø. 1 9:00 Stjernesejlads 8:00 Kajaktræf (1. start kl. 10:00) 31 Ma. 2 9:00 Sejlads, optier, laser, surf /nye medlemmer Ti. 3 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 18:00 Træningsaften On. 4 9:00 Sejlads, optier, laser, surf 14:30 Teenage sejlads 18:00 Grillaften i klubhuset To. 5 9:00 Sejlads, optier, laser, surf Fr. 6 9:00 Diplomsejlerprøve Lø. 7 8:00 Klubmesterskaber for joller (1. start kl. 10) Ca. kl. 16:30 Præmieoverrækkelse og lagkagegilde Sø. 8 8:00 Kajaktræf 32 Ma. 9 Sejlads, optier, laser, surf *) Ti. 10 Sejlads, optier, laser, surf 18:00 Træningsaften On. 11 Sejlads, optier, laser, surf To. 12 Sejlads, optier, laser, surf Fr. 13 Sejlads, optier, laser, surf Lø :00 Sejlads ikke for begyndere Sø. 15 *) Uge 32 er udenfor skolesommerferie, men daglig sejlads kan dog fortsat afholdes, hvis der kan skaffes AK leder og følgebådsfører Aktivitetsplan, Sensommer og efterår 2010 August Uge Dato Sejl- og surf aktiviteter Kajak aktiviteter Andre arr. AK - ledere 33 Lø :00 Sejlads ikke for begyndere Sø. 22 Situation Ønske Løsning Skæve arbejdstider Fleksible åbningstider Betjening døgnet rundt Tilde Bastegaard, rådgiver Nykøbing S Afdeling Telefon Lø :00 Sejlads ikke for begyndere Sø. 29 September 35 Lø. 4 10:00 Afrigning, Optier, laser Kona stævne Sø. 5 Kona stævne Oktober (Efterårsferien) 42 Lø :00 Afrigning af Yngling og følgebåde 14:00 Standernedhaling 15:00 Generalforsamling 18:00 Halloween fest Sø. 24

9 Årets gang i RØS Hvad laver bestyrelsen, når der er is på vandet? Vi forbereder næste sæson, som gerne skulle blive lige så god eller bedre end den forgangne. Det vigtigste er den nye aktivitetsplan, hvor vi skal have alt til at falde på plads. I en anden artikel kan I se de foreløbige resultater. I vil lægge mærke til, at der ikke er planlagt sommersejlads i år. Vi har besluttet, at det koster for mange kræfter i forhold til udbyttet, især da der kun er meget få deltagere udefra. Og Dansk Sejlunions tanke med sommersejladserne var jo netop, at man skulle have mulighed for at sejle i andre omgivelser. En af succeserne sidste år var en træningssession for Laserne med Anders Nyholm. Det vil vi prøve at gentage i år. Vi har efterhånden ikke mange øvede sejlere i RØS. Det vil sige øvede i reglementets forstand; der er jo heldigvis mange dygtige sejlere, som blot ikke har aflagt de prøver, der er indeholdt i Dansk Sejlunions diplomsejlerskole. Det er en betingelse for at få status som øvet sejler, at man har bestået de første 6 delprøver. Det lyder lidt voldsomt, men det hænger sammen med, at vi sætter sikkerhed højt. Når Dansk Sejlunion sætter et velovervejet niveau for viden og sejlfærdighed, er det afgørende for alle sejlere, også dem i RØS. Så en prioriteret indsats i år bliver at få diplomsejlerskolen til at fungere bedre. Lad mig i den forbindelse nævne, at vi overvejer at indføre prøver også for de andre jolletyper end Optien. Se mere herom i en særskilt artikel. Kajaksektionen er i færd med at udvikle planer for uddannelse af nye kajakmedlemmer. Det skal nok bidrage til yderligere aktivitet. En tværgående aktivitet er at tiltrække aktive medlemmer, forældre, bedsteforældre m.fl. til de forskellige udvalg. Som bekendt sker gode ting ikke af sig selv - kun ulykker. Så hvis I har noget at bidrage med som aktivitetsledere, følgebådsførere, surfinstruktører, afvikling af stjernesejladser, vedligeholdelse af materiel, landkrabber eller festudvalg, så henvend jer til et medlem i bestyrelsen, som vil sørge for at få sat jer i arbejde til glæde for først og fremmest juniorerne. Kontorarbejdet skal også passes. Kassereren har i vinterens løb haft et stort arbejde med at lave regnskaber til kommunen, så vi kan få udløst de tilskud, der er afgørende for vores økonomi. Det drejer sig om lokaletilskud, altså driftsudgifterne til klubhuset, og medlemstilskud for juniorerne under 24 år. Vedrørende klubhuset er Thomas de Stoppelaar i gang med at isolere og opsætte en bedre trappe til rummet over omklædningsrummene, så bestyrelsen får et bedre kontorlokale med mulighed for ryddelig opbevaring af forskelligt udstyr og grej. Udenfor sker der også noget. Havnen vil opføre et kajakskur, så havnens brugere kan få kajakkerne opbevaret under lås og slå. Kajakskuret bliver for alle brugerne, herunder medlemmer af såvel RØS som Rørvig Kajakklub. RØS har i den sammenhæng besluttet at droppe planerne om at bygge et eget kajakskur, da det giver bedre mening at støtte havnens planer. Vi har derfor meddelt kommunen, at vi afstår fra at udnytte det tilskud til et kajakskur, vi ellers havde fået tilsagn om. Kommunen har givet udtryk for, at de værdsætter vort ønske om at fremme fælles ønsker til glæde for alle på havnen. Folketinget har ved Lov af 27. december 2009 vedtaget en ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at alle folkeoplysende foreninger årligt skal underskrive en Erklæring om indhentelse af børneattest som forudsætning for at få offentlige tilskud. RØS har altid fulgt lovens krav om børneattester. Da kravet blev indført i 2005, gjaldt det kun nye ledere og instruktører, og vi indhentede ikke børneattest på de eksisterende ledere og instruktører. I lyset af den seneste stramning har bestyrelsen besluttet at indhente børneattester på alle, som optræder som ledere eller instruktører. Ifølge reglerne skal der indhentes børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, såfremt der er tale om en fast tilknytning. Ved fast tilknytning forstås, at det er hensigten, at personens tilknytning til foreningen m.v. skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. For nærmere oplysning se på DS s hjemmeside www. sejlsport.dk. I praksis betyder det, at RØS vil indhente børneattest på alle aktivitetsledere, følgebådsførere, surfinstruktører og kajakinstruktører, som vi ikke har en registreret attest på. Vel mødt til en ny sæson. Ole Brix Andersen Træfældning Flisning af grenaffald Brændeflækning Stubfræsning Topkapning Grenknusning Havearbejde Græsslåning Fliselægning Grøftegravning Nedrivning af sommerhuse Rep. og vedligeholdelse af grusveje Totalforsikret V/ Søren Christensen Mobil

10 Indkaldelse til landkrabbe-frokost Kom og vær med til at give en hjælpende hånd og få nogle gode stunder i sommer som landkrabbe Lørdag d.5. juni 2010 kl. 11 i klubben. I år vil vi prøve at tilrettelægge landkrabbevagterne og onsdagsgrill-afterne i god tid.vi vil sammen finde ud af, hvad der fungerer godt og hvad der ikke har fungeret i de tidligere sæsoner. Fordeling af opgaver og økonomien. Vi fortsætter mødet under en let frokost. Vi kan bruge alle der har lyst, mødre, fædre og bedsteforælder, om det er nogle få formiddage eller flere dage, bare kom. Man kan sagtens være landkrabbe selvom man ikke kan nå landkrabbefrokosten. Tilmelding på eller På gensyn Anne og Anne Standerhejsning og orienteringsmøde Påsken står for døren, så det er tid at forberede sig på den kommende sæson - også selv om der i skrivende stund er is på vandet og sne på landet. I indbydes derfor til standerhejsning lørdag den 3. april kl. 14. Når vi har fået standeren op at hænge, går vi ind i det varme klubhus og drikker en kop kaffe med hjemmebag til, medens vi vil fortælle lidt løst og fast om de mange spændende tilbud i den forestående sæson. Vel mødt. Ole Brix Andersen Nyt udstyr til Optimistjolle, Laser eller E-jolle finder du hos WINNER. Kik ind på vores web shop og find udstyr til din jolle og dig selv. Salg af maling, udstyr og plejeprodukter WINNER Optimist ApS * Krogsbjergvej 6 * 5600 Faaborg Tlf * Fax *

11 Klargøring af Joller I skrivende stund med et snedækket land, minusgrader og en isdækket fjord og havn, virker det underligt, at der kun er 6 uger til påskeferien. Det betyder også at det er tid for klargøring af udstyr og både. Klargøringer fastsat til lørdag, den 2. april kl. 10.(påskelørdag) Jollerne skal vaske, polers og gennemgås for eventuelle skader og mangler. Svær og ror efterses, samt sikres at de passer til de rette båd. Opdriftsmidler gennemgås og afprøves. Sejl og master efterses. Endelig skal der sørges for at der findes skøde og to øser i alle bådene. BØF & GRILL-HUSET SOMMEREN 2010 Vi er specialister i saftige møre bøffer, som tilberedes på lavastensgrill efter Deres ønske. Til de unge kan vi tilbyde hjemmelavet burger af friskhakket oksekød. Et rigtigt familiested kun 200 m fra Rørvig Havn. Frokost er berammet til kl. 12:30. Klargøring burde ikke tage lang tid, da sejlene allerede er rigget til. Dette skal dog ikke afholde medlemmerne fra at deltage, jo flere vi er, jo hurtigere bliver vi færdige. Sidste års klargøring var hurtig overstået, da mange mødte op. I tilfælde af dårligt vejr eller vi ikke bliver færdige den 2. april, er der fastlagt en alternativ dato. Alternativ dato: lørdag, den 1. maj. kl. 10:00. Køkkenets Åbningstider: 26. Marts - April: kl , fredag/lørdag til kl. 21 Maj - Juni - Juli - August: kl September: kl , fredag/lørdag til kl. 21 Vi holder lukket tirsdag/onsdag, I påske-, sommer- og efterårsferien, holder vi lukket tirsdag! Tlf.: Toldbodvej Rørvig Der er altid nogle, som ikke kan møde op på selve dagen, dette skal dog ikke forhindre medlemmerne i at hjælpe til, idet der næsten altid er ledere til stede i klubben kl. 10 i ugerne op til sommerferien. Vel mødt til en ny sæson i RØS Claus og Henrik Nørrevangsvej Rørvig / Sommerhus søges i sommerferien Da vi og vores børn Frida og Helmer (medlemmer i sejlklubben) gerne vil tilbringe lidt mere tid i Rørvig til sommer end vi med rimelighed kan nasse os til hos vores ellers gæstfri familie, søger vi et sommerhus som vi kan leje i minimum 1, gerne 2 uger i perioden uge Sommerhuset behøver ikke at være udlejningsegnet, men må gerne have sengepladser til 6 personer. Kontakt os endelig, hvis du har noget eller kender nogen. Mvh. Iben, mobil eller

12 KAJAKAFDELINGEN I RØS vinter 2010 Dette for at byde velkommen til det nye år, som vi alle glæder os til. lige nu er der snedækket her i hele Rørvig - mange er begyndt at løbe på ski igennem skoven, så der er et fast spor at løbe i nu. skønt. stor glæde når et nyt spor bliver lavet f.eks. igennem træerne og op af bakkerne! - så er der nye veje at gå - også kreative - vi tror hele tiden vi er i norge eller sverige med snepudrede træer og hjorte, der springer for øjnene af os. Ellers er her meget stille - specielt når fjorden fryser til is - hvad den gør jævnligt. Svaner og måger og ænder er rådvilde - men finder næsten altid et snadrehul og ligger der tæt sammenstuvede og venter på bedre tider. Dybesø har været egnet til at løbe på skøjter med fin, glat sort is! uden revner og knaster - men så kom sneen og nu er det ikke muligt længere. per og jeg fik løbet nogle gange på skøjter. det er en fantastisk oplevelse at opleve Dybesø fra midten og hele vejen rundt. Per var dog så uheldig at han faldt på isen og pådrog sig en mindre hjernerystelse, men er på benene igen - uden skøjter. barsk oplevelse. også på isen er det vist påkrævet at have hjælm på! Vi glæder os meget til det nye kajakhus, som skal ligge i havnen. Der foreligger byggetilladelse nu - og jeg har reserveret ca. 15 stk kajakpladser og Otto har ligeledes reserveret til 3 klubkajakker - til en foreløbig liste, for at se behovet. så vi må bare vente og se hvad der sker når isen smelter og det bliver forår salen i klubhuset er ved at blive renoveret så der kommer et rum mere til opbevaring og andet... Åbent-hus arrangement sammen med andre interesserede på havnen på Grundlovsdag bliver også en begivenhed og sandsynligvis et tilløbsstykke - håber vi. Ellers er der bare at sige at vi ses til Standerhejsning lørdag den 3.april kl , men forinden har Kajakudvalget indkaldt kajakroerne til et stormøde i Påsken, nemlig skærtorsdag den 1. april kl hvor vi skal diskutere konstruktivt, hvordan vores sæson skal forløbe. Vi håber at så mange som mulig vil møde op til kaffe og kage (hvem har lyst til at bage?) og en lille een og til et hyggeligt gensyn og bidrag med noget godt så vi alle kan glæde os til den nye sæson. Faste aktiviteter for RØS kan ses på nettet. på gensyn kajakudvalget v. Marianne Ek, kajakforkvinde

13 Nyt fra RFR Rørvig Forenings Råd Ny kommuneplan I sidste nr. omtalte jeg arbejdet med den nye Kommuneplan og det dialogmøde som RFR havde med politikere og planchefen. Vore indvendinger/anbefalinger blev desværre kun fulgt i mindre omfang. Til gengæld lovede man at man ville tage hensyn til synspunkterne i den nye lokalplan for Rørvig. Den nye kommuneplan er nu vedtaget, og kan ses på Ny lokalplan for Rørvig Arbejdet med denne er nu i fuld gang. Lokalplanen kommer også til at omfatte havnen og dens område. I.f.m. den nye lokalplan skal alle bevaringsværdige huse i Rørvig beskrives og fotograferes dette arbejde er også i fuld gang. Heldigvis har vi Rørvig Registranten som indeholder svar på en masse af spørgsmålene. Tak til dem som var så forudseende at lave den for en del år siden. RFRs forretningsudvalg fungerer som kontakt til kommunen og den byplankonsulent som er sat på sagen. Nyt kommunalt udvalg Efter kommunalvalget har kommunen ændret på en del udvalg. Det som havnen hører under er nu Klima-& Miljøudvalget (før Miljø & Teknik). Der er en hel del nye medlemmer i dette udvalg, incl. en ny formand og næstformand. Disse to personer er endvidere også fødte medlemmer af Havnerådet for Odsherreds havne. RFRs forretningsudvalg vil snarest muligt invitere den nye formand og næstformand til et møde. Otto Graham Nyt fra havnens Brugerråd Reparationer i havnen Når vinteren er overstået går man i gang med en masse reparationer. Kommunen har bevilget en del penge, til de planlagte reparationer/forbedringer. Desværre har isen sikkert forvoldt en del skader som det er nødvendigt at udbedre. Vi må derfor afvente situationen før vi laver en nærmere gennemgang. Kajakhus I sidste nummer kunne jeg fortælle om planerne. De er nu kommet et skridt videre. Byggetilladelse er givet. RØS har anmodet kommunen om at kr , af de penge vi havde fået bevilget overføres til havnen til brug for bygning af det fælles kajakhus det har kommunen nu sagt JA til, så på den måde har vi bidraget til at det bliver til noget. Havnen arbejder videre med at skaffe de resterende penge. Nyt brugerråd Valgperioden for brugerrådet følger den kommunale valgperiode. Det betyder at der skal vælges nyt Brugerråd nu. Kommunen indkalder foreningerne på havnen sammen med de erhvervsdrivende, til et Valgmøde. Der kan være max 5 repræsentanter fra foreningerne, så alle i Rørvig kan blive repræsenteret. Det nyvalgte Brugerråd vælger selv formand og næstformand, samt udpeger 1 repræsentant til Havnerådet, idet formanden for Brugerrådet fremover er født medlem af Havnerådet. Otto Graham

14 Hvis du vil ha en bedre bank, må du forberede dig på at slippe billigere Alt godt til grillen Nykøbing Sj. Afdeling Algade 20 nordea.dk Jo mere du ved om Nordea, jo større er sandsynligheden for, at du skifter til os Bliv kunde nu på eller nordea.dk/blivkunde

15 Oplev stemningen på Rørvig Havn Fersk Fisk Eget Røgeri Fiskeburgeren RØRVIG FISK RØRVIG FISK APS Øl fra Rørvig Bryghus Mad ud af huset tlf

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juli 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juli 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - Juli 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2012. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter og undervisning, sponsorer, klubhuset og fremtiden.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 4 - April 2009-36. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 4 - April 2009-36. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 4 - April 2009-36. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Generalforsamlingen den 22. oktober 2011. Formandens beretning

Generalforsamlingen den 22. oktober 2011. Formandens beretning Generalforsamlingen den 22. oktober 2011 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2011. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter, sponsorer, klubhuset og fremtiden. Jeg ser

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 3 - Oktober 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 3 - Oktober 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 3 - Oktober 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juli 2009-36. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juli 2009-36. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - Juli 2009-36. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2016 side 1 af 6 Rørvig Sejlklub Regnskab 2016 Balance pr. 31 december 2016 Budget 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Kommunalt tilskud

Læs mere

Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning Vi kan igen i år glæde os over, at vi har haft en god sæson, om end vejret ikke hele tiden var på vores side. Det har bl.a. kostet os 2 telte

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - Juni 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 3 - Oktober 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 3 - Oktober 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 3 - Oktober 2008-35. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked Sommer 2014 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere