PROSPEKT JUNI IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie"

Transkript

1 IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt de samme regler, som Selskaberne på det regulerede hovedmarked. De er i stedet underlagt lempeligere regelkrav, som er tilpasset mindre vækst selskaber. Risikoen ved at investere i et Selskab på First North kan derfor være større end ved investeringer på hovedmarkedet. Alle Selskaber, hvis aktier handles på First North, har tilknyttet en Certified Adviser, som skal monitorere, at reglerne overholdes. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S godkender ansøgninger om optagelse til handel.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side Forbehold Side Forventet tidsplan for Udbuddet Side Investorrelationer og god virksomhedsledelse Side 7 2. Ansvar og erklæringer Side Ledelsens erklæring Side Revisorernes erklæring Side 9 3. Resumé Side Introduktion til IT InterGroup A/S Side Udbuddet Side Risikofaktorer Side Ledelsens forslag til håndtering af risikofaktorer for de to forretningsenheder Side Beskrivelse af IT InterGroup A/S Side Historiske baggrund og udvikling Side Økonomi Side Vækst og internationaliseringsstrategi Side FastPass Produkterne Side Selskabets ledelse Side Personale Side Selskabsdiagram Side Markedsforhold Side Markedstendenser Side Kunder og projekter Side Markedsføring Side Baggrund Side Vækstmuligheder Side Markedsføringsstrategi Side Anvendelse af provenue 8. Teknologi Side Service Orienteret Arkitektur (SOA) Side Fleksibel brugergrænseflade Side Teknologisk fundament Side Konkurrenceevne Side Strategisk plan og mål Side 40 2

3 10. Aktiekapital og aktionærforhold Side Udvikling i Selskabets aktiekapital indtil prospektdatoen Side Aktionærstruktur Side Incitamentsprogrammer Side Selskabets beholdning af egne aktier Side Aktionæraftaler m.m. Side Direktørkontrakter og konkurrenceklausuler Side Regelsæt for handel med Selskabets aktier og insiderhandel Side Oplysningsforpligtelser Side Lock-up aftaler Side Selskabets udbyttepolitik Side Udbudsbetingelser Side Udbuddet Side Tegningskurs Side Tegningsperiode Side Afgivelse af tegningsordrer Side Udsteder/finansiel formidler Side Samlet forventet tidsplan for Udbuddet Side Optagelse til handel på First North Side Udbytte Side Stemmeret Side Tilbagekaldelse af Udbuddet Side Anvendelse af provenu Side Lovvalg Side Oplysning om selskabets aktier Side Virksomhedsdata Side Ledelsens gennemgang af finansielle forhold samt 1H 2007 Side Finansiel præstation Side Vigtigste regnskabspraksis og regnskabsmæssige vurderinger og skøn Side Aktivering af udviklingsomkostninger Side Halvårsrapport 1. Halvår 2007 Side Driftsresultater Side Likviditetsberedskab og historiske pengestrømme Side Anlægsinvesteringer Side Inflation Side Valutakursudsving Side Kapitalisering og gældssituation Side Ikke-balanceførte forpligtelser Side Kontraktlige og kommercielle forpligtelser Side Regnskabsoplysninger Side Krydsreferencetabel Side Årsrapport 2006 Side Vedtægter Side Skattemæssige forhold Side Rådgivere og samarbejdspartnere Side Definitioner og fagudtryk Side 97 3

4 1. INDLEDNING Dette Prospekt er udarbejdet af IT InterGroup A/S ( IT InterGroup eller Selskabet ) i forbindelse med udbud ( Udbuddet ) af minimum stk. og maksimum stk. Nye Aktier ( de udbudte aktier ) á nominelt DKK 0,20 i IT InterGroup A/S. I forbindelse med optagelse til handel på First North vil der ikke ske salg af eksisterende aktier. Udbuddet består udelukkende af et offentligt udbud i Danmark. Selskabets eksisterende og Nye Aktier er unoterede aktier. I forbindelse med Udbuddet har Selskabet søgt om optagelse af Selskabets aktier til handel på First North, der drives i regi af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, med forventet første handelsdag onsdag den 26. september Før Udbuddet består IT InterGroup A/S aktiekapital af stk. aktier svarende til en aktiekapital på DKK Efter Udbuddet består Selskabets aktiekapital af stk. aktier ved minimumstegning og stk. aktier ved fuldtegning svarende til en aktiekapital på DKK eller DKK ved fuldtegning. De udbudte aktier udbydes til en fast udbudspris af 10 kroner pr. aktie á nominelt DKK 0,20. Tegning af aktier bliver tilbudt via internettet på Selskabets hjemmeside: hvor der skal foretages en kontant indbetaling i forbindelse med tegning af aktierne. Mindste tegning er 500 stk. aktier, svarende til DKK pr. investor. Aktier allokeres efter princippet først til mølle, dvs. i den tidsmæssige rækkefølge, der sker en kontant betaling. Aktierne udbydes fra den 4. september 2007, kl. 9:00 og til den 14. september 2007, kl. 17:00 (tegningsperioden). Afslutning af tegningsperioden kan ved fuldtegning af de udbudte aktier finde sted før udløbet af tegningsperioden. Meddelelse om og offentliggørelse af afslutning af tegningsperioden kan dog først ske efter forudgående kontakt og aftale med First North. Hvis der ikke tegnes minimum stk. aktier, kan Selskabet i tilfælde af manglende fuldtegning tilbagekalde Udbuddet. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil ske inden der sker offentliggørelse af Udbuddets forløb. En sådan tilbagekaldelse vil straks blive meddelt First North og annonceret på Selskabets hjemmeside. Første dag for handel med aktierne forventes at være den 26. september 2007, medmindre tegningsperioden slutter før den 14. september 2007 og under forudsætning af, at der tegnes minimum stk. aktier. Hvis udbuddet lukkes før den 14. september 2007, forventes første handelsdag at rykke tilsvarende frem. Efter afslutning af Udbuddet og efter registreringen af aktiekapitalen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil Nordea A/S udstede aktierne og overføre dem til det depot i Værdipapircentralen, som angives af køberen i forbindelse med tegning af aktierne på IT InterGroup A/S hjemmeside. *) Note: Selskabets danske hjemmeside er Selskabet har initieret aktiviteter i udlandet, bl.a. i USA, som understøttes gennem Selskabets engelsksprogede hjemmeside: I den forbindelse gøres opmærksom på, at indholdet af disse 2 hjemmesider ikke er ens, ligesom det kun er muligt at tegne aktier via Selskabets danske hjemmeside. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem den danske hjemmeside og den engelsksprogede hjemmeside, er det indholdet på den danske hjemmeside, som er gældende i forhold til oplysninger af betydning for Prospektet. 4

5 1.1 Forbehold Der henvises til afsnit 4 Risikofaktorer for en gennemgang af risici forbundet med investering i Selskabets aktier. Prospektet, der alene er udarbejdet på dansk indeholder udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold samt om den fremtidige udvikling i Selskabet. Sådanne udtalelser og estimater om forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte og ukendte risici og usikkerheder og er baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde, eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske fremtidlige omsætninger og resultater m.v. kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater, som er indeholdt i Prospektet. Prospektet er ikke et tilbud, anbefaling eller en opfordring fra Selskabet til køb eller tegning af aktier i Selskabet. Potentielle købere af aktier i Selskabet må selv vurdere, om oplysningerne i Prospektet er relevante, og et eventuelt køb skal baseres på de undersøgelser, som vedkommende køber selv finder nødvendige. Udlevering af Prospektet og Udbuddet af aktierne kan være begrænset ved lov i visse lande. Personer, der kommer i besiddelse af dette Prospekt, opfordres af Selskabet og Certified Adviser til selv at indhente oplysninger om og iagttage sådanne eventuelle begrænsninger. Investorer bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant forud for en eventuel erhvervelse af aktier. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at First North ikke kan sammenlignes med det eksisterende børsmarked. Investeringer i selskabet, hvis aktier er optaget til handel på First North, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber, idet selskaberne ofte er mindre og dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger. Ligeledes kan likviditeten og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på First North være mere begrænset, end ved investering i børsnoterede aktier. Potentielle investorer anmodes om at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder skattemæssige og mulige begrænsninger, der måtte være relevante i forbindelse med købet af aktierne. Der henvises til afsnit 4, Risikofaktorer, i nærværende Prospekt for en gennemgang af risici forbundet med investering i Selskabets aktier. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Nærværende Prospekt, der kun foreligger på dansk er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, som er gældende i henhold til dansk lovgivning ved Udbuddet, herunder de regler der er gældende for markedspladsen First North, EU Kommissionens forordning nr. 809 af 29. april 2004 og værdipapirhandelsloven. Aktierne er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA eller til, eller for regning af, U.S. persons som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagen i medfør af en undtagelse fra eller en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Som følge heraf udbydes og sælges aktierne kun til U.S. persons i henhold til udbud og salg, som finder sted i henhold til 144A i Securities Act. Nærværende Prospekt må ikke udleveres til personer i USA. 5

6 Dette Prospekt må ikke overdrages til personer i Storbritannien eller Nordirland. Medmindre de pågældende er en del af de i paragraf 11, stk. 3 i Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements) (Exemptions) Order 1996 med senere ændringer omfattede personer, som i udøvelsen af deres sædvanlige virksomhed erhverver, besidder, forvalter eller sælger værdipapirer (for egen eller kundens regning) i forretningsmæssigt øjemed eller under forhold, som ikke har ført til eller vil komme til at føre til offentligt udbud i Storbritannien eller Nordirland som defineret i Public Offers of Securities Regulations Aktierne må kun sælges og Prospektet alene udleveres til sådanne personer. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som tiltrådt af IT InterGroup eller fremsat på Selskabets vegne eller af eller på vegne af Certified Adviser. Udlevering af Prospektet kan ikke på noget tidspunkt betragtes som indeståelse for, at der ikke har været ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden prospektdatoen, eller at oplysninger indeholdt heri er korrekte på noget tidspunkt efter prospektdatoen. Såfremt der sker ændringer i Prospektets oplysninger i perioden fra offentliggørelsestidspunktet til første handelsdato, vil disse ændringer blive offentliggjort i et tillægsprospekt i henhold til prospektbekendtgørelsens regler. Det er ikke tilladt at give oplysninger i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette Prospekt. Oplysninger eller udtalelser i forbindelse med dette Udbud bortset fra, hvad der er indeholdt i nærværende Prospekt, er uden ansvar for Selskabet, bestyrelsen og direktionen. 1.2 Forventet tidsplan for Udbuddet Tegningsperiode: Udbuddet af minimum stk. og maximum stk. Nye Aktier udbydes fra den 4. september 2007, kl. 9:00 til den 14. september 2007, kl. 17:00, medmindre Udbuddet lukkes tidligere. Meddelelse om udbuddets forløb: Forventes offentliggjort umiddelbart efter lukning af tegninger via First Norths offentliggørelsessystem, Company News Service, og Selskabets hjemmeside, dog senest den 20. September 2007, kl. 10:00. Første handelsdag: Forventes at være den 26. september Hvis Udbuddet lukkes tidligere end den 14. september 2007, vil første handelsdag blive rykket tilsvarende frem. Betaling for og registrering af aktierne: Ved tegning af aktierne på Selskabets hjemmeside; foretages der indbetaling med Dankort eller E-dankort, og betalingen overføres til Certified Advisers bankkonto. Efter lukning af Udbuddet foretager Certified Adviser, på grundlag af den foreliggende bemyndigelse til bestyrelsen, registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registreringen af aktierne vil ske senest den 24. september 2007 og aktierne vil blive overført til de depoter i Værdipapircentralen, som angives af Investor i forbindelse med tegningen. Øvrige udbudsbetingelser: Der henvises til afsnit 11 Udbudsbetingelser, for en mere detaljeret beskrivelse af tegnings- og betalingsproceduren. Tilbagekaldelse af Udbuddet: Såfremt Udbuddet tilbagekaldes, vil de eksisterende aktier i Selskabet ikke blive søgt optaget til handel på First North. 6

7 1.3. Investorrelationer og god virksomhedsledelse Finanskalender Halvårsrapport første halvår 2007 indgår i nærværende Prospekt Helårsmeddelelse 2007: 20. marts Årsrapport 2007: 03. april Ordinær generalforsamling: 24. april Halvårsrapport første halvår 2008: 28. august Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. God virksomhedsledelse Selv om opfyldelse af reglerne for god virksomhedsledelse ikke er et krav for selskaber optaget på First North, vil Selskabet løbende iagttage de gældende regler, herunder at have en åben og kontinuerlig dialog med sine aktionærer, potentielle investorer og offentligheden. Selskabet vil, jf. First Norths regler herom, halvårligt offentliggøre status for Selskabets udvikling, herunder relevante regnskabsoplysninger, ligesom Selskabet, jf. ligeledes First Norths regler herom, løbende vil offentliggøre information bla. i form af elektronisk nyhedsbrev om Selskabet, der antages at have betydning for investorernes vurdering af Selskabet. Selskabet har oprettet et Investor Relation afsnit på sit website, 7

8 2. ANSVAR OG ERKLÆRINGER 2.1 Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. Kgs. Lyngby, den 24. august 2007 Direktion Jesper Østergaard CEO IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Bestyrelse Henrik Tryon (formand) David Longley Henrik Kaaber President Vice President north EMEA Teknisk chef Aker Kvaerner Critical Path (UK) Ltd IT InterGroup A/S Cool Sorption International A/S Lyme Green Business & Retail Park Lyngby Hovedgade 4 Smedeland 6 SK11 OJP Macclesfield, UK 2800 Kgs. Lyngby 2600 Glostrup 8

9 2.2 Revisorernes erklæring Årsrapporterne 2004, 2005 og 2006 for IT InterGroup A/S De af Ledelsen aflagte årsrapporter, for årene 2004 og 2005, er udarbejdet af Statsautoriseret revisor Henning Overgaard, Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS, Søvej 53, Dons, 6051 Almind. Årsrapporten for årene 2004 og 2005, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder. Årsrapporterne for årene 2004 og 2005 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. IT InterGroup har den 16. november 2006, skiftet revisor til revisionsfirmaet IN-REVISION A/S, Statsautoriserede revisorer, Strandagervej 25, 2900 Hellerup. Årsrapporten for regnskabsåret 2006 er revideret af statsautoriseret revisor Jan Lundqvist fra IN-REVISION i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Årsrapporten for regnskabsåret 2006 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgt revisor gennemgået det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for IT InterGroup A/S. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder reglerne for First North. Selskabets Ledelse har ansvar for Prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet. Den foretagne gennemgang Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, herunder opstillinger af hoved- og nøgletal, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og tilhørende noter, hvor vi har påset, at disse er korrekt gengivet fra de reviderede årsrapporter 2004, 2005 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt og egnet grundlag for vores konklusion. Konklusion I henhold til reglerne for First North skal vi bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende IT InterGroup A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter, som angivet i årsrapporterne 2004, 2005 og 2006, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, er indeholdt i Prospektet. København, den 24. august 2007 IN-REVISION A/S Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Lundqvist, statsautoriseret revisor. Medlem af Foreningen af Statsaut. Revisorer. 9

10 3 RESUMÉ Som indledning til resuméet skal det oplyses: at resuméet bør læses som en introduktion til Prospektet, at enhver beslutning om investering i selskabets værdipapirer bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed, at hvis sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes, at de fysiske og juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med andre dele af Prospektet, og at der er risici forbundet med investering i de Nye Aktier, som bør tages i betragtning, inden der investeres i de Nye Aktier. Investorer bør overveje disse risikofaktorer samt alle øvrige oplysninger i Prospektet. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer, jf. afsnit 4, for en mere omfattende beskrivelse af disse risici, som bør overvejes ved en eventuel investering i de udbudte aktier. Der er bl.a. risici i forbindelse med: gennemførelse af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi, udvikling af ny teknologi, skærpet konkurrencesituation, afhængighed af leverandører og kundeforhold. 3.1 Introduktion af IT InterGroup A/S IT InterGroup blev grundlagt i år 2000, som en IT-konsulentforretning. Selskabets grundlægger har gennem sit tidligere virke opnået en betydelig viden inden for området IT-sikkerhed og vurderede, at behovet for løsninger og serviceydelser inden for dette område ville udgøre et stort og fortsat voksende globalt marked. IT InterGroup arbejder i markedet for elektronisk sikkerhedshåndtering og har specialiseret sig i styring samt administration af adgangsrettigheder og passwords. Selskabets aktiviteter er opdelt i 2 forretningsområder, organiseret som selvstændige forretningsenheder: Software divisionen, FastPassCorp udvikler, markedsfører og sælger en række produkter under navnet FastPass Konsulent divisionen, Services & Solutions løser opgaver på projektbasis for individuelle kunder 10

11 Der arbejdes efter profit-center-principper således, at den enkelte forretningsenhed er selvstændigt resultatansvarlig. Ligeledes arbejdes der efter to vidt forskellige go to market modeller. FastPassCorp har primært en kanalstrategi og er internationalt orienteret med sine produkter og partnere, hvor Service & Solutions er forankret i Danmark og med de andre nordiske lande som hjemmemarkeder. Det forventes, at FastPassCorp vil have en markant vækst, mens konsulentdivisionen Services & Solutions vil have en mere afdæmpet vækst. IT InterGroups konsulentforretning løser et bredt udvalg af opgaver inden for IT-sikkerhed, primært på det danske marked, hvor Selskabet i dag er anerkendt for sin ekspertise og har opnået en pæn succes. I år 2005 og år 2006 blev Selskabet således udnævnt som Gazelle virksomhed af dagbladet Børsen. 3.2 Udbuddet Dette Prospekt omhandler IT InterGroups udbud af minimum stk. Nye Aktier og maksimum stk. Nye Aktier i Selskabet. Der er ingen fortegningsret tilknyttet til Udbuddet. Efter Udbuddet består Selskabets aktiekapital af stk. aktier ved minimumstegning og stk. aktier ved fuldtegning svarende til en aktiekapital på DKK eller ved fuldtegning. Aktierne udbydes til en fast kurs på DKK 10 pr. aktie á nominelt DKK 0,20 og afregnes franko. Tegningskursen, jf. afsnit 4, er fastsat på basis af ledelsens forventninger til Selskabets fremtidige vækst og indtjening, de risici som Selskabet opererer under samt forventningen om, at Selskabets aktier optages til handel på First North. De Nye Aktier udbydes i tegningsperioden, der løber fra den 4. september 2007, kl. 9:00, til den 14. september 2007, kl. 17:00. Lukning af tegningsperioden kan ved fuldtegning af de stk. udbudte aktier finde sted før udløbet af tegningsperioden, dog ikke tidligere end den 4. september 2007, kl. 16:00. Meddelelse om og offentliggørelse af afslutning af tegningsperioden kan dog først ske efter forudgående kontakt og aftale med First North. Tegning via internettet kan dog lukke når som helst efter åbning ved fuldtegning af de via internettet udbudte aktier. Resultatet af Udbuddet vil blive offentliggjort via First North umiddelbart efter lukning af tegningen, dog senest den 20. september 2007, kl. 10:00. Aktierne tildeles efter et først til mølle princip i den tidsmæssige rækkefølge, den sker. Tegning af de udbudte aktier sker elektronisk via Selskabets hjemmeside, hvor Investor kan downloade nærværende Prospekt, jf. nærmere om udbudsbetingelserne afsnit 11. Såfremt Investor ønsker at købe nogle af de udbudte aktier, udfylder Investor en elektronisk tegningsblanket med angivelse af antal aktier, som Investor ønsker at erhverve. Mindste tegning er 500 stk. aktier, svarende til DKK pr. investor. Herefter vil Investor blive guidet frem til en sikret betalingsside, hvor Investor betaler for køb af aktierne med dankort eller E-dankort. Selskabets hjemmeside indeholder en vejledning i online tegning. 11

12 Grundet sikkerhedskrav fra PBS kan der maksimalt tegnes for DKK aktier pr. dankort i hele udbudsperioden. Ved tegning for mere end DKK kan Investor anvende E-Dankort. Ved anvendelse af den elektroniske tegningsblanket skal Investor angive navn, adresse, telefon, antal aktier, VP kontonummer og CD-ident (til identifikation af Investors bank/børsmægler). Disse oplysninger er nødvendige i forbindelse med registreringen i Værdipapircentralen. I umiddelbar forlængelse af betalingen modtager Investor en elektronisk bekræftelse og et aktiekøbsbevis på tegningen via . Betalingen for aktierne indsættes (elektronisk) på en klientkonto hos Certified Adviser. Provenuet frigives ved afslutning af Udbuddet og efter registrering af aktierne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ISIN/Fondskode og symbol Eksisterende aktier: DK Nye aktier (midlertidig fondskode): DK Den midlertidige fondskode vil alene blive anvendt til tegning af de Nye Aktier og vil derfor ikke blive optaget til handel. Den midlertidige fondskode forventes sammenlagt med fondskoden for de eksisterende aktier, så snart kapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket vil ske så hurtigt som muligt efter afslutning af Udbuddet. Aktierne vil blive handlet under symbolet ITIGRP Samlet forventet tidsplan for Udbuddet Offentliggørelse af Prospekt 28. august 2007 Tegningsperioden begynder 4. september 2007 kl. 9:00 Tegningsperioden slutter 14. september 2007 kl. 17:00 Hvis Udbuddet lukkes før end den 14. september 2007, forventes første handelsdag at blive rykket tilsvarende frem. Resultatet af Udbuddet offentliggøres Senest den 20. september 2007 kl. 10:00. Medmindre Udbuddet lukkes tidligere end den 14. september Hvis der lukkes tidligere vil resultatet af Udbuddet blive offentliggjort umiddelbart efter. Registrering af aktier hos Erhvervs- og Registrering af kapitalen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske senest Selskabsstyrelsen samt overførsel til den 24. september 2007 Værdipapircentralen Overførsel til aktionærernes depoter i Værdipapircentralen vil være tilendebragt senest den 24. september 2007 Første handelsdag 26. september 2007 Første handelsdag kan ske tidligere, hvis registrering af aktier i Værdipapircentralen sker tidligere end den 24. september

13 Optagelse til handel på First North De eksisterende og de Nye Aktier i Selskabet er søgt optaget til handel på First North, der drives i regi af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Første handelsdag på First North ventes, ved gennemførelse af Udbuddet, at være den 26. september 2007, medmindre tegningsperioden lukker tidligere end den 14. september Hvis Udbuddet lukkes før den 14. september 2007, vil første handelsdag blive rykket tilsvarende frem. Såfremt Udbuddet tilbagekaldes, vil de eksisterende aktier i Selskabet ikke blive søgt optaget til handel på First North. Risikofaktorer Der er risici forbundet med investering i aktier. Det gælder også for investering i IT InterGroup-aktier. For IT InterGroup knytter risikofaktorerne sig bl.a. til længden af salgscyklus, omsætningens sammensætning, afhængighed af nøglemedarbejdere, udsving i ordretilgangen, markedets udvikling samt opfyldelse af Selskabets vækstplan. Der henvises til afsnit 4, Risikofaktorer, for en uddybning af risikofaktorerne, som investor bør overveje ved en eventuel investering i aktierne. Tilbagekaldelse af Udbuddet Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at der regnes minimum stk. Nye Aktier i Selskabet, jf. afsnittet Indledning, og at der ikke inden første handelsdag indtræffer begivenheder, der efter Selskabets skøn vil gøre gennemførelsen utilrådelig. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil blive meddelt First North, meddelt på Selskabets hjemmeside og mailet til de investorer, som måtte have tegnet aktier på det pågældende tidspunkt. Såfremt Udbuddet ikke kan gennemføres, vil betalingen for aktierne blive tilbageført elektronisk til de pågældende, der måtte have tegnet aktier via Selskabets hjemmeside. Lock-up-aftaler Der er f.s.v. angår hovedaktionærerne i Selskabet på prospektdatoen indgået lock-up-aftaler om aktionærernes aktiebesiddelser i Selskabet. Der henvises til afsnit 10.9 Lock-up-aftaler. Jesper Østergaard (CEO), Henrik Kaaber (Teknisk chef) og Morten Andresen (Senior Partner) har for så vidt angår 100% af deres ejerandel i Selskabet på prospektdatoen indgået en lock-up aftale med Certified Adviser. Lock-up aftalen begynder på prospektdatoen og slutter 24 måneder efter tegningsperiodens udløb. Vilkårene for lock-up aftaler bestemmer, at de omfattede aktionærer i de pågældende perioder ikke må sælge, indgå aftaler vedrørende salg, eller på anden måde, direkte eller indirekte overdrage de aktier i Selskabet, de ejer på prospektdatoen uden forudgående skriftligt samtykke med Certified Adviser. Anvendelse af provenu Det af Selskabet forventede nettoprovenu på DKK 8,8 mio. ved minimumtegning og DKK 13,8 mio. ved maksimumtegning af Nye Aktier tillige med Selskabets forventede indtjening i de første år forventes anvendt til gennemførelse af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi. Der henvises til afsnit 7.4 Anvendelse af provenuet. Udbudsbetingelserne er nærmere beskrevet i afsnit

14 4. RISIKOFAKTORER Nedenfor beskrives de risikofaktorer, der af ledelsen vurderes som væsentlige for en bedømmelse af virksomheden. Alle faktorer, som vil kunne få en betydelig negativ indflydelse på IT InterGroups aktiviteter, resultat og økonomiske stilling samt opnåelse af af vækst iht. selskabets vækstplan. Nedenstående afsnit om risikofaktorer er ikke udtømmende og ej heller opstillet prioriteret efter sandsynligheden for, at de indtræffer eller efter omfanget af konsekvenserne for Selskabet eller dets aktionærer, men er af Selskabets ledelse anset for at være de væsentligste. Øvrige risici og usikkerhedsfaktorer, som Selskabet på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, kan senere vise sig at blive væsentlige faktorer, der kan få negativ indflydelse på Selskabet. Vækst- og internationaliseringsstrategi Selskabet er i en udviklings- og vækstfase, hvilket ofte indebærer risici og usikkerheder. Selskabet er stadig i en opbygningsperiode og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringer i konjunkturer og andre ude fra kommende forhold. Derfor kan der ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil kunne fortsætte den positive udvikling, ligesom den planlagte ekspansion på nye markeder indebærer nye risici. Udvikling af teknologi Selskabets forretningsområde kan formindskes ved udvikling af ny softwareteknologi, der overflødiggør eller erstatter Selskabets produkter og ydelser. Såfremt konkurrenter markedsfører nye produkter, som er mere konkurrencedygtige end Selskabets produkter, hvad angår ydelse eller pris, vil det kunne medføre faldende efterspørgsel af Selskabets ydelser og produkter. Hvis Selskabets system-, produkt- og ydelsesforbedringer ikke slår igennem på markedet, vil Selskabet kunne blive udsat for en lavere omsætning end forventet og ikke opnå den forventede indtjening. Konkurrence Selskabet opererer i meget konkurrenceprægede markeder og er i konkurrence med både mindre og større konkurrenter. Dette kan skabe usikkerhed om Selskabets indtjeningsevne. Konkurrencen og skiftende markedsbetingelser anses for en væsentlig risiko for Selskabet, og en svækkelse af Selskabets konkurrenceevne kan få negativ indvirkning på Selskabets markedsposition og dermed muligheder for at indfri Selskabets målsætninger og resultatforventninger. Kundeforhold Selskabets fremtidige driftsresultater vil afhænge af kunders efterspørgsel af Selskabets system og ydelser, forbedret system og nye og forbedrede ydelser, som lanceres efterfølgende. Såfremt konkurrenter markedsfører nye eller forbedrede systemer og ydelser, som er mere konkurrencedygtige end Selskabets, hvad angår funktionalitet eller pris, vil det kunne medføre faldende efterspørgsel. Selskabet er desuden generelt underlagt den risiko, at etablerede kundesamarbejder ophæves af årsager, som er Selskabet uvedkommende. Omdømme Omdømmesvigt kan ramme Selskabet i tilfælde af kvalitetsbrist eller fejl i forbindelse med leverancen af Selskabets ydelser og driften af Selskabets system, men også af andre omdømmesvækkende forhold. 14

15 Valutarisiko Selskabet har opereret ud fra eget selskab på det danske marked. I takt med Selskabets etablering af aktiviteter på andre udenlandske markeder vil der også opstå en øget risiko for tab i tilfælde af valutakursændringer. Selskabet har dog til hensigt at afdække denne valutakursrisiko gennem anvendelse af gængse kurssikringsaftaler. Medarbejdere Selskabet er afhængig af tilgang af kompetente medarbejdere. Fremtidige vanskeligheder med at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere kan hæmme Selskabets udvikling. Lovgivning Selskabet kan være afhængig af eventuelle ændringer i den gældende markedsføringslovgivning. Således kan ændringer, der medfører restriktioner for Selskabets udførelse af dets ydelser, hæmme Selskabet og dets virke og dermed hæmme Selskabets udvikling. Optagelse af Selskabets aktier på First North De udbudte aktiers prisfastsættelse afhænger af Selskabets fremtidige drift, udviklingen i Selskabets forretningsområder og en lang række andre forhold, herunder især ovennævnte risici. Endvidere er likviditeten i et selskabs aktie, herunder Selskabets aktier, af væsentlig betydning for prissætningen af denne samt for aktionærernes mulighed for at købe og sælge aktier til den pris, der findes på First North, som er den markedsplads, hvor Selskabets aktier forventes optaget til handel. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en aktionær til enhver tid kan købe eller sælge aktier i Selskabet til den pris, der fremgår på First North, eller at en aktionær kan købe eller sælge aktier i Selskabet uden, at dette påvirker kursen på aktien Ledelsens forslag til håndtering af risikofaktorer for de to forretningsenheder Ved vurdering af risici for Selskabets forretning er det nødvendigt først at forholde sig til, hvilke risici, der gør sig gældende og dernæst, hvordan direktionen og bestyrelsen ved passiv observation eller aktiv indgriben forholder sig til eksponeringen over for disse. FastPassCorp Markedsindtrængning Selskabet har ikke i dag en position i et eller flere markedssegmenter. Dette er ikke væsentligt for Selskabets vækst på kort sigt, men på længere sigt (mere end 2-3 år) vil dette være væsentligt for at kunne fastholde Selskabets vækst. Selskabet arbejder løbende med at identificere og målrette markedsføringsindsatsen mod udvalgte segmenter. Dette arbejde tager udgangspunkt i Selskabets referencekunder og eventuelle særlige gunstige positioner inden for delsegmenter eller delmarkeder. Længere salgscyklus Salg af forretningssoftware er traditionelt forbundet med en forholdsvis lang salgscyklus. På trods af dette er FastPassCorp i en række tilfælde kommet hurtigt i dialog med kunder omkring konkrete projekter og oplevet en kortere salgscyklus end sædvane. 15

16 En afgørende forudsætning for at fastholde væksten er, at Selskabet fortsat oplever en relativt kort salgscyklus og dermed kan omsætte sin pipeline af projekt-emner til konkrete ordrer. Ændres den hastighed, hvormed Selskabet indgår aftaler, kan dette påvirke Selskabets vækstrate betydeligt. Ledelsen søger løbende at fastholde en kort og effektiv salgscyklus. Dette arbejde er et væsentligt element i Selskabets forretningsudvikling og udgør en central del af den forretningsproces, hvor bl.a. salgsmetodik og værktøjer løbende udbygges. Afhængighed af nøglemedarbejdere/off-shore FastPassCorp er en forretningsenhed i IT InterGroup med en betydelig afhængighed af nøglemedarbejdere og partnere, både hvad angår salg og udvikling. Det vil derfor kunne påvirke Selskabets vækst og indtjening i væsentlig grad, såfremt nøglepersoner forlader Selskabet. I takt med, at Selskabet vokser, forventes det, at denne afhængighed vil blive stadig mindre. Som et væsentligt element i forhold til at formindske denne afhængighed, er der etableret eget udviklingscenter i Bangladesh. Dette team kan suppleres med yderligere ressourcer, og der arbejdes i centret meget struktureret og disciplineret med kvalitetssikring og dokumentation, som et særskilt område, hvorved afhængigheden af enkelt medarbejdere er lav på dette område. Ledelsen søger gennem en fastholdelse af Selskabets kultur og værdier at sikre, at Selskabet er en attraktiv arbejdsplads. Som et led i at fastholde medarbejderne har hovedaktionærerne forud for ansøgningen om Selskabets optagelse på First North tilbudt medarbejderne og bestyrelsen at købe aktier i Selskabet. Der er ikke etableret aktiebaserede aflønningsprogrammer, ekstraordinære bonusordninger, optioner eller lignende. Konkurrence fra andre leverandører FastPassCorp er, i et globalt perspektiv, en lille aktør på markedet. Bl.a. fordi markedet for denne type løsninger er i kraftig vækst, må det forventes, at konkurrencen de kommende år vil skærpes. Det forventes at ske enten ved, at nye producenter dukker op eller ved, at større etablerede spillere på markedet opkøber mindre selskaber med konkurrerende teknologi, hvorved FastPassCorps gunstige position vil blive udfordret. Ledelsen arbejder fokuseret på løbende at bibeholde både et teknologisk og en markedsmæssig gunstig position ved at overvåge markedet på baggrund af de tilbagemeldinger, man får fra kunder og partnere. Kritisk masse FastPassCorp udvikler standardsoftware til det globale marked inden for Identity & Access Management kategorien. Der er en række spillere på markedet, og det må forventes, at konkurrencen øges i årene fremover. Alene den forudsætning, at markedet forventes at vokse med ca. 20% årligt de nærmeste år, vil tiltrække konkurrenter, som vil søge at tilkæmpe sig markedsandele. FastPassCorp var first-mover med sit suveræne fokus på at udnytte potentialet i Microsoft Active Directory. Der er kommet konkurrence i dette segment, hvilket er et signal om, at der er opmærksomhed omkring løsningerne. Det er ikke af væsentlig betydning på kort sigt at have kritisk masse på kerneprodukterne for at kunne opretholde en lønsom forretning, men på længere sigt vil dette være væsentligt. 16

17 FastPassCorp har etableret sig som first-mover på andre kerneområder, eksempelvis at udnytte Microsofts Active Directory som platform for password management løsningen. Også på disse områder er det væsentligt at opnå kritisk masse for på sigt at have en lønsom forretning, som hviler på salg af vedligeholdelse, supportydelser på kerneprodukterne og nyudvikling. Services & Solutions Markedsindtrængning IT InterGroup har en gunstig position inden for sit markedssegment. Segmentet må dog betegnes som en niche i forhold til det generelle IT-marked. På baggrund af dette og Selskabets størrelse har Selskabet i dag ikke etableret et brand i bred forstand. Dette er ikke væsentligt for Selskabets vækst på kort sigt. Men på længere sigt (mere end 2-3 år) vil dette være væsentligt for at kunne fastholde Selskabets vækst. Selskabet arbejder løbende med at identificere og målrette brandingaktiviteter med henblik på at øge kendskabsgraden i markedet. Dette arbejde tager udgangspunkt i Selskabets referencekunder samt den stigende opmærksomhed, IT-sikkerhedsområdet generelt har fået de seneste år. Udsving i ordreindgang IT InterGroups forretning er baseret på en omkostningsstruktur, hvor en del af salgs- og markedsføringsomkostningerne er variable, ligesom en del af omkostningerne til leverance er variable. Selskabet har således primært faste omkostninger i forbindelse med lokalefaciliteter, infrastruktur, lønomkostninger til konsulentafdelingen samt administration. Dette betyder, at konsulentafdelingen og dermed lønomkostninger i en vis udstrækning løbende kan tilpasses aktivitetsniveauet i takt med, at Selskabet vokser. Ledelsen forventer derfor, at Selskabet vil kunne fastholde en positiv indtjening, også selv om Selskabet i en periode ikke måtte vokse. I tilfælde af negativ vækst vil der imidlertid være behov for en reduktion af omkostningerne, og i dette tilfælde vil tilpasningsomkostninger påvirke Selskabets indtjeningsevne negativt. Selskabet havde i 2006 en omsætningsfordeling, hvor størstedelen af indtjeningen hidrører fra services. Selskabets 5 største kunder stod for ca. 80% af Selskabets omsætning. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler om yderligere leverance til de nævnte 5 kunder. Den samlede værdi af disse indgåede aftaler forventes at udgøre mindre end 50% af omsætningen i år Der er således tale om en betydelig ændring af kundesammensætningen, hvorfor Selskabets ordreindgang i meget betydelig grad er afhængig af indgang af nye ordrer. Afhængighed af nøglemedarbejdere Services & Solutions er, på linie med FastPassCorp, en forretningsenhed med en betydelig afhængighed af nøglemedarbejdere og partnere. Det vil derfor kunne påvirke Selskabets vækst og indtjening i væsentlig grad, såfremt nøglepersoner forlader Selskabet. I takt med at Selskabet vokser forventes det, at denne afhængighed vil blive stadig mindre. Som et væsentligt element i forhold til at eliminere denne afhængighed, er der etableret procedurer og metoder, der sikrer videndeling omkring nøglekompetenceområder, kunderelationer samt dokumentation. Ledelsen søger gennem en fastholdelse af Selskabets kultur og værdier, at sikre Selskabet som en attraktiv arbejdsplads. Som en del af dette program har selskabets medarbejdere fået tilbudt at købe aktier i selskabet. 17

18 5. BESKRIVELSE AF IT INTERGROUP A/S 5.1 Historiske baggrund og udvikling IT InterGroup blev stiftet i juli 2000 af Jesper Østergaard og Henrik Kaaber. Forretningsideen var i stor udstrækning baseret på at føre Systems & Security Management (sidstnævnte i dag mere korrekt benævnt Identity & Access Management) til det næste niveau. Markedet var da og er i nogen grad fortsat præget af teknologileverandører med lille og/eller ringe fokus på forretningsprocesserne omkring implementering af løsningerne. Den oprindelige kerne af medarbejdere har arbejdsmæssig erfaring gennem beskæftigelse med IBMs Enterprise Systems Management-produkter, som bærer brandet Tivoli. Igennem årene er der udviklet en række koncepter og værktøjer omkring disse produkter. Med baggrund i dette samt et udpræget løsningsfokus er det lykkedes IT InterGroup at fastholde og udbygge rækken af kunder og etablere en forretningsenhed, hvor viden og erfaring anvendes til udvikling af nye produkter, benævnt FastPassCorp. År 2001 Selskabet vokser med yderligere et par medarbejdere og er bl.a. involveret i implementeringen af en central bruger-administrationsløsning på Arbejdsmarkedsstyrelsens nye system Amanda. Selskabet flytter til nye lokaler i Scandinavian Trade & Technology Centre i Allerød. År 2002 Forretningen udvides bl.a. med agenturet på produktet enrole fra firmaet Access360. Access360 er på dette tidspunkt et mindre californisk softwarehus med 170 ansatte, der har udviklet et meget stærkt produkt til provisionering af brugere (tildeling af adgange på IT systemer). IT InterGroup bliver udnævnt til autoriseret trænings- og supportcenter i Skandinavien. Få måneder senere indgås aftale med den første store kunde i Danmark TDC om køb og implementering dette produkt. Få måneder efter dette opkøbes Access360 af IBM. Produktet omdøbes og indgår herefter i IBMs Tivoli produktportefølje. Selskabet bistod i den efterfølgende fase bl.a. IBM med kompetenceopbygning på området. Mere end 600 personer fra IBM, IBM business partnere og kunder har gennem årene gennemført kurser hos IT InterGroup. År 2003 Efter IBMs opkøb af enrole-produktet nu omdøbt til Tivoli Identity Manager er der stort fokus på implementering af denne løsning. Endvidere spiller Selskabet en væsentlig rolle ikke blot på kompetenceudviklingssiden hos IBM, men også i forbindelse med tekniske vurderinger (Proof of Concepts) hos store virksomheder og organisationer i Europa. År 2004 Selskabet opstarter et mindre udviklingsprojekt af en enkel løsning til håndtering af passwordskifte via selvbetjening. Baggrunden for dette projekt er virksomhedernes ønske om at automatisere processen ved skifte af password. Omfanget af disse implementeringer står som oftest ikke mål med de resultater, der opnås i forhold til passwordskifte. Selskabet vurderer, at der er et markedet for et produkt, der forenkler løsning af disse problemstillinger. 18

19 Produktet benævnes FastPass. Richard Blackham, den oprindelige idemand bag denne løsning, ansættes som konsulent, og udviklingen af FastPass produkterne opstartes. Richard Blackham er fortsat ansat i Selskabet og er forretningsansvarlig og CTO for Selskabets Software division, herunder FastPassCorp, samt medlem af selskabets ledelse. Løsningen demonstreres i en prototype allerede samme år i Bella Centret, hvor Microsoft IT Forum afholdes. En lang række væsentlige kontakter skabes bl.a. med centrale medarbejdere ansat i productgroup hos Microsoft, Redmond. År 2005 IT InterGroup opkøber dele af Technology Nexus Danmark, det danske datterselskab af Technology Nexus AB (publ). Opkøbet medbringer partnerskaber med en række nye leverandører, hvilket yderligere forstærker fokus på processiden ved Identity Management. Udviklingen af FastPass-produktet fortsætter, og der tilføjes flere moduler, så løsningen kan integreres mod eksempelvis SAP og Oracle. Endvidere indledes et teknologisamarbejde med det Nasdaq noterede selskab Entrust (ENTU) omkring integration med Entrust Identity Guard til stærk identifikation. Produktet skaber interesse i udlandet, hvorfor en internationalisering af produktet er nødvendig, og der afsættes yderligere ressourcer til videreudvikling og produktmodning. År 2006 Under kraftig hensyntagen til, at Nordamerika er det største enkelt marked for FastPass, introduceres FastPassCorp som corporate brand. Det er i stor udstrækning enterprisesegmentet, der er interessant for denne type løsninger, hvorfor der er stort fokus på at adressere dette på en række områder. FastPass Password Manager v. 2.6 frigives som den første version med automatisk installation samt support på flere sprog. Senere på året frigives en ny version, hvor der også er support for ADAM, og den første kunde vindes i Nordamerika. Samme år indledes der samarbejde med en række partnere om videresalg af løsningerne. Disse partnerskaber er basis for den videre ekspansion og en væsentlig del af eksekveringsstrategien. Ved udgangen af år 2006 har Selskabet en salgsorganisation med i alt fire fuldtidsbeskæftigede på afsætningssiden samt en række forhandlere og distributører (grossister) i Europa og Nordamerika. Selskabet har efter ledelsens opfattelse en fornuftig pipeline i form af ordrer og identificerede salgsmuligheder. Samme år afprøves på forsøgsbasis off-shore udvikling af software i Bangladesh. Det viser sig at være meget positivt, og der planlægges etableringen af et udviklingscenter. 1. halvår 2007 Etableringen af eget udviklingscenter i Bangladesh er sket i april 2007, foreløbigt med 3 ansatte medarbejdere. I juni måned blev Version 3.0 af FastPass Password Manager frigivet. 19

20 5.2 Økonomi Det er Ledelsens vurdering, at der er et ganske betydeligt og hurtigt voksende marked for Selskabets løsninger og services, jf. beskrivelsen af markedet i afsnit 6. Selskabets officielle regnskaber for år viser følgende udvikling: DKK million År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 Omsætning FastPass & Services 5,3 5,5 8,2 10,0 11,4 9,2 Omsætning 3. partsprodukter ,9 1,8 1,9 Produktinvesteringer i Danmark 0 0 0,2 0,5 3,1 5,5 Netto resultat 0,5 0 0,1 0,6 0,2 0,6 Af skemaet fremgår, at Selskabet, der blev grundlagt som en konsulentvirksomhed, med succes har udnyttet potentialet inden for sit område. Med dette udgangspunkt har Selskabet de seneste 2-3 år valgt at satse strategisk på at udvikle sin egen produktportefølje. Det er samtidig lykkedes at sælge produktet til de første kunder, som samtidig er referencekunder og basis for Selskabets globale ekspansion. De samlede investeringer i FastPass produktlinien i perioden andrager, jfr. ovenstående skema Kr. 9,3 mio. Der er ikke sket væsentlige ændringer i Selskabets finansielle eller handelsmæssige stilling siden afslutning af sidste regnskabsperiode. 5.3 Vækst- og internationaliseringsstrategi Selskabets vækst afhænger primært af den hastighed, hvormed FastPassCorp, Selskabets software division, indgår aftale med nye afsætningspartnere samt den hastighed, hvormed pipeline kan opbygges på de enkelte markeder. Et væsentligt element i dette er Selskabets evne til at identificere egnede samarbejdspartnere samt at få afsætningsmæssigt gennembrud i de enkelte lande. Den første produktversion af FastPass blev frigivet i år 2005 og er nu installeret hos forskellige kunder. Tilbagemeldingerne fra de første kunder, som samtidig udgør selskabets første referencekunder, har været særdeles positive. Med udgangspunkt i disse tilbagemeldinger, har FastPassCorp i foråret 2007 færdiggjort anden generation af FastPass, og en international markedsføring af produkterne er påbegyndt. Allerede på nuværende tidspunkt har Selskabets således indgået en række internationale kontrakter, herunder kontrakter i Norge Sverige, Irland og USA. Samtidig har Selskabet indgået aftale med forhandlere, som ønsker at videresælge og servicere FastPass. Selskabets ledelse vurderer, at FastPass er i en unik position, som via samarbejdet med bl.a. Microsoft kan udbyde en sammenhængende produkt-portefølge inden for området Identity & Access Management, der på enestående vis adderer værdi til Microsofts løsninger. FastPassCorp har således en teknologisk og markedsmæssig fordel, der understøttes af en række markante referencekunder. 20

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008 Lyngby, den 6. november 2008 Til IT InterGroup A/S aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Tillæg nummer 1 til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Kapitalcenter S af Realkredit af 17. januar 2014 19. marts 2014 Realkredit CVR

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere