Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune Frederiksberg Selskabsnavn Statens Ejendomssalg A/S CVR nr Binavne Freja ejendomme A/S Ejendomsselskabet Freja A/S Freja A/S Statens Ejendomme A/S

3 Årsrapport 2011

4

5 Indhold Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Selskabets ledelse Udviklingsaktiviteter Indskud af ejendomme Salg Vederlagspolitik Risici Selskabsledelse Redegørelse for samfundsansvar Bestyrelse og ledelse Hændelser efter regnskabsårets udløb Forventninger til 2012 Overskudsdisponering og generalforsamling Meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Finanskalender for resten af 2012 Tema 29 At bevare og forny Regnskab Regnskabsberetning Påtegninger Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ejendomsoversigt English summary Financial highlights Struenseegade 50, København N Tidligere Metropolitanskolen, der er solgt og fortsætter som undervisningsinstitution 3

6 Hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme 122,8 134,0 52,5 85,9 584,4 Resultat af drift af ejendomme 1,4-3,6-3,8-1,7-15,9 Resultat af ejendomsvirksomhed 124,2 130,4 48,7 84,2 568,5 Administration m.v. -19,9-22,8-22,2-18,9-16,3 Resultat før finansielle poster (EBIT) 104,3 107,6 26,5 65,3 552,2 Finansielle poster, netto 9,1 11,4 14,0 37,6 32,4 Resultat før skat 113,4 119,0 40,5 102,9 584,6 Skat af årets resultat -28,4-29,6-10,1-25,9-146,1 Årets resultat (totalindkomst) 85,0 89,4 30,4 77,0 438,5 Balance pr. 31. december Langfristede aktiver 23,1 16,9 11,6 9,0 4,1 Kortfristede aktiver 1.554, , , , ,7 Aktiver i alt 1.577, , , , ,8 Egenkapital 1.518, , , , ,2 Kortfristede forpligtelser 59,5 56,3 41,3 117,2 149,6 Passiver i alt 1.577, , , , ,8 Nøgletal Afkastgrad 8% 10% 3% 8% 46% Egenkapitalens forrentning efter skat 6% 8% 3% 7% 42% Soliditetsgrad 96% 96% 96% 90% 89% 4

7 Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 103,8-198,2 102,5 528,5-124,8 Pengestrøm til investeringsaktivitet 0,5-1,2-0,6-0,2-0,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -25,0-25,0-75,0-221,2-73,0 Pengestrøm i alt 79,3-224,4 26,9 307,1-198,0 Likvider 31. december 189,9 110,6 335,0 308,1 1,0 Aktiekapital Aktiekapital 1. januar 31,1 27,9 27,2 25,0 21,3 Nom. kapitaludvidelser ved apportindskud 4,4 3,2 0,7 2,2 3,7 Aktiekapital 31. december 35,5 31,1 27,9 27,2 25,0 Egenkapitaludvikling Egenkapital 1. januar 1.282, , , ,2 878,2 Kapitaludvidelser ved apportindskud 175,0 125,0 25,9 11,0 7,5 Udloddet udbytte -25,0-25,0-75,0-200,0-100,0 Årets resultat 85,1 89,4 30,4 77,0 438,5 Egenkapital 31. december 1.518, , , , ,2 Årets til- og afgang af ejendomme (antal ejendomme) Beholdning Årets Tilgang Tilgang Beholdning afgang køb/annull. indskud Ubebyggede grunde Énfamiliehuse Blandede ejendomme I alt

8 Ledelsens beretning Årets resultat blev et overskud på 113,4 mio. kr. før skat, i 2010 var det 119,0 mio. kr. Resultat før skat og værdireguleringer blev på 142,9 mio. kr., i 2010 var det 135,0 mio. kr. I meddelelse af 29. december 2011 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev det forventede resultat præciseret til et resultat før skat og eventuelle værdireguleringer i størrelsesordenen 140 mio. kr. Overskuddet blev skabt ved 36 ejendomshandler. Set i lyset af markedet for ejendomshandel, der er meget præget af et vanskeligt lånemarked og stor tilbageholdenhed hos købere, er det et tilfredsstillende resultat. Årets mest markante salg var salget af tre store københavnerejendomme har været et konsolideringsår for Freja, hvor fokus blandt andet har været på at etablere en intern salgsfunktion. Freja har etableret et meget konstruktivt samarbejde med mange eksterne ejendomsmæglere fordelt over hele landet, hvilket har ført til flere salg udenfor hovedstadsområdet. På trods af de udfordrende konjunkturer, har der i løbet af året vist sig stigende interesse for Frejas udviklingsejendomme, og det har været muligt at skabe gode partnerskaber med såvel kommuner som investorer på en række vigtige projekter. En af de helt store indsatser har været udviklingen af Henriksholm det tidligere hovedkvarter for Forsvarskommandoen i Vedbæk. Tilgangen af ejendomme var i 2011 stor. 43 ejendomme af meget forskellig karakter blev indskudt fra fire ministerier. Det betyder, at porteføljen er vokset, og Freja har nu 90 ejendomme til en samlet værdi af 944,5 mio. kr. Ejendomsmarkedet i Danmark er fortsat vigende, hvilket betyder, at salg tager tid, og der skal bruges mange ressourcer på hver enkelt handel. Især efter sommerferien var det markant sværere for potentielle købere at finansiere store handler, og Freja oplevede, at to store handler overraskende faldt til jorden på grund af manglende finansiering. I samarbejde med Rudersdal Kommune har Freja gennemført et parallelopdrag og workshops og dermed skabt forudsætningerne for, at området nu kan lokalplanlægges. Parallelt hermed er hele området blevet rammelokalplanlagt, så de videre rammer er defineret. I Horsens har Freja indgået et spændende partnerskab med Horsens Kommune om udvikling af det tidligere statsfængsel til kulturelt midtpunkt. Der vil i de nærmeste år blive afholdt mange større koncerter og kulturelle arrangementer og etableret flere aktiviteter, blandt andet museum, kontorhotel og turistkontor. 6

9 Akkumuleret overskud / Egenkapital Mio. kr Overskud før skat Egenkapital Udvikling i ejendomssalget Mio. kr Bruttofortjeneste Antal solgte ejendomme Antal I antal solgte ejendomme indgår kun hele ejendomme. Delsalg indgår i resultatet. 7

10 8

11 Cortex Park, Odense Landbrugsareal, udvikles til at rumme en hel ny bydel med boliger, erhverv og detail Illustrationer: Arkitektfirmaet C. F. Møller Udviklingsaktiviteter I 2011 har Freja haft fokus på at etablere et stærkt samarbejde mellem salg og udvikling af vores ejendomme. Vi har erfaret, at også i et vigende ejendomsmarked fremmer videndeling og dialog på tværs af fagområderne både drift, salg og udviklingen af vores portefølje - såvel internt som eksternt. En væsentlig opgave i 2011 har endvidere været at projektere og udføre byggemodningsarbejder i henholdsvis Odense og Hillerød, hvor de første anlægsarbejder er igangsat efter salg af byggeret. I Odense inkluderer byggemodningen bl.a. omlægning af hovedforsyningslinjer, etablering af regnvandsbassiner og indretning af alle byrum. Der byggemodnes successivt i forhold til etablering af de første m² bebyggelse. I Hillerød er hensigten ligeledes at skabe byrum, som binder områdets bebyggelse sammen til en helhed, hvor der mellem bygningerne skabes rum af generel høj arkitektonisk kvalitet til færdsel og ophold. Forsker- og videnpark/cortex Park - Campus Odense - barmarksprojekt for kloge hoveder Den 2. september 2011 blev der foretaget første spadestik for byggeriet af 105 kollegieboliger. Boligerne vil stå indflytningsklar til studiestart september Som forudsætning herfor har Freja påbegyndt byggemodningen af området, som fuldt udbygget bliver en bydel (Cortex Park) på i alt m² bebyggelse. Byggemodningen omfatter al infrastruktur og endelig udformning af byrum. Den ambitiøse hensigt er at skabe en sammenhængende by, hvor rummene mellem bygninger er det, der bliver det samlende arkitektoniske greb. En bydel, hvor det bliver synligt, at der arbejdes med bæredygtige tiltag såsom naturlig håndtering af overfladevand, biotoper, shared spaces i gaderummene og en umiddelbar tilgængelighed til offentlig transport. Efter at planerne om opførelse af det nye Odense Universitetshospital er blevet mere konkrete, og udbygningen af Syddansk Universitet er i gang, har der været øget fokus på hele området. Der er etableret et tæt og konstruktivt samarbejde med Odense Kommune om udviklingen af hele campusområdet, især med fokus på etablering af letbane og udvikling af motorvejsnettet. Denne øgede interesse betyder, at der nu er solgt m² byggeretter, og yderligere m² er reserveret. Læs mere på 9

12 Henriksholms Allé 29, Vedbæk Tidligere forsvarskommando, lokalplanlægges til m 2 bebyggelse Illustrationer: Svendborg Architects Forsvarskommandoen Vedbæk - Henriksholm - et barmarksprojekt for feinschmeckere 2011 blev det intensive udviklingsår, hvor Freja dels gennemførte parallelopdrag med deltagelse af førende bygnings- og landskabstegnestuer, dels fik godkendt en rammelokalplan for godt m² bebyggelse, og dels fik skabt fundamentet til den første byggeretsgivende lokalplan i området. Projektet, som inddrages i lokalplanarbejdet, er udarbejdet af Svendborg Architects og LIW Planning. Projektet blev udvalgt efter et parallelopdrag, som havde deltagelse af yderligere tre teams sammensat af landets bedste rådgivere. Der er i løbet af efteråret afholdt en række interne workshops for at fastlægge den endelige udviklingsstrategi. Til disse har der været knyttet kommunale planlæggere fra Rudersdal Kommune samt eksterne rådgivere med særlig fokus på ejendomsudvikling/salg, planlægning, matrikuleringsforhold, forsyningsforhold, fredning etc. Med bygningstyper, der tilgodeser mange segmenter og en organisering af disse integreret nænsomt i landskabet, sikres maksimal herlighedsværdi for de kommende beboere. Bebyggelsen åbner området op - også for offentligheden - således at de fredede rekreative områder, såvel nord som syd for området, knyttes sammen henover udviklingsområdet via naturstier, og der dermed skabes sammenhæng til et overordnet stinet i Vedbæk. Der udestår videre planlægning for yderligere et område med cirka m² byggeret. Dette område kan anvendes til boliger, erhverv og institutionsbyggeri. Projekterne er præsenteret på Følager 5, Valby - et udviklingsområde, der markant ændrer karakter Frejas ejendom indskriver sig i et stort udviklingsområde, som har Ny Ellebjerg Station som den store driver. På grundlag af dette arbejde udarbejdes der aktuelt en lokalplan omfattende byggeretter på ca m² bebyggelse. Projektet definerer en bebyggelse, der skaber en optimal udnyttelse af de rekreative og landskabelige værdier, der findes i området. I 2011 er Frejas ejendom blevet byggemodnet parallelt med, at området løfter sig fra et udpint industriområde til et spændende kreativt miljø, hvor de bevarede bygninger er taget i brug af statslige institutioner, uddannelsesinstitutioner og rådgivningsvirksomheder, og de første boliger er undervejs. 10

13 Frejas ejendom, som er lokalplanlagt til at rumme ca m² bebyggelse, er i løbet af efteråret blevet ryddet for den provisoriske og skæmmende værkstedsbebyggelse, som har udviklet sig gennem årene. Ejendommen er hermed fuldstændig salgsmodnet. Der planlægges et bymiljø, der kan rumme såvel boliger som erhverv og detailhandel. Alt sammen organiseret, så det bliver og giver en hensigtsmæssig adgang til Ny Ellebjerg Station, som udvikles til at være et af de helt store knudepunkter for kollektiv trafik. Bebyggelsen vil efter få år kunne skabe en helt ny puls i Valby sammen med Torveporten og Grønttorvet og det øvrige område omkring Ny Ellebjerg Station, 5 min. fra motorvejen med bil og 10 min. fra København H med tog. Carlsbergvej, Hillerød - city og stationsudvikling i Hillerød April 2011 blev første spadestik taget til University College Copenhagens (UCC) uddannelsesbyggeri på ejendommen. UCC har strategisk besluttet at arbejde med to primære campusområder. Heraf bliver det ene i Hillerød. Freja ejer sammen med DSB Ejendomsudvikling og Hillerød Kommune arealet, som rummer en byggeret på i alt m². Arealet er beliggende som umiddelbar nabo til stationsområdet og udviklet i forlængelse af en byrumsdiskussion initieret af Hillerød Kommune, der udpegede ejendommen som et potentielt udviklingsområde. Der bliver i 2012 påbegyndt anlægsarbejder i forbindelse med et ungdomsboligbyggeri, og dermed begynder området, som endvidere kan rumme erhverv og detailhandel, at tage form efter de skitser, Holscher Arkitekter præsenterede i forbindelse med et parallelopdrag gennemført i Projektbeliggenheden er optimal i forhold til kollektiv trafik med intens S-togsdrift til og fra København, der dels bringer studerende og ansatte til studier og arbejde i området og dels den øvrige intense pendlertrafik, som skaber et solidt grundlag for liberale erhverv og detailhandel i området. Læs mere på Rolighedsvej 1, Ballerup - city og stationsudvikling i Ballerup Helhedsplanen for området omkring Frejas ejendom, som er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet COBE, er godkendt i Ballerup Kommune og danner nu grundlag for den videre lokalplanlægning, som blev opstartet ultimo Ballerup Kommune arbejdede i 2010 med udvikling af en visionsplan for Ballerup Bymidte. 11

14 Liselundvej 10, Slagelse Antvorskov Højskole, lokalplanlagt til m² klyngeboliger i parken Illustrationer: Holscher Arkitekter Freja deltog som grundejer i følgegruppen, ved workshops og ved vurdering af resultaterne af et parallelopdrag, hvori tre udviklingsteams deltog. På baggrund af de input, Ballerup Kommune erhvervede sig, har Freja i samarbejde med kommunen udarbejdet en helhedsplan for Frejas ejendom. Helhedsplanen belyser, hvorledes der kan ske en fortætning på stedet, som er koblet til både stationsområde, gågade samt det øvrige cityområde og skaber muligheder for såvel boliger som erhverv og detailhandel på ejendommen. Tilgængeligheden til ejendommen er optimal i forhold til såvel den kollektive trafik som individuel transport med bil og cykel, og det er hensigten at skabe en udvikling, der skaber synergi mellem disse muligheder og de faciliteter, bymidten i forvejen besidder. Læs mere på Hummeltoftevej 14, Virum - city og stationsudvikling i Sorgenfri Den tidligere politistation ved Hummeltoftevej i Virum er procesplanlagt i forhold til udvikling af en ny bebyggelse på ejendommen. Ejendommen er på m² grundareal med en eksisterende bebyggelse på godt m², der evt. kan integreres. Der er planlagt et parallelopdrag for områdets masterplan, som skal gennemføres primo Det er i oplægget til processen beskrevet, at der skal skabes en markant og tæt bebyggelse, der markerer et vigtigt knudepunkt, hvor motorvejen har afkørsel til Sorgenfri, og hvor der yderligere kan skabes sammenhæng til Sorgenfri Station og synergi med naboejendommen Sorgenfri Torv. Brorfelde Observatorium, Holbæk - salgsmodning af fredet unikaejendom Ukendt for de fleste ligger Brorfelde Observatoriet i et ualmindeligt smukt kuperet landskab i Tølløse ved Holbæk. Ejendommen består af fem boliger, en administrationsbygning, en værkstedsbygning og fire observatoriekupler. Herudover 39 hektar land - alt sammen fredet. Freja har i 2011 gennemført et større udredningsarbejde for at få analyseret udviklingspotentialet. Der er primært sigtet mod fremtidige anvendelsesmuligheder som boliger, kursus-/ besøgscenter og efterskole. Freja har i samarbejde med Arkitema og arkitekt Jens Baumann fået belyst områdets og bygningernes bærende værdier ganske præcist, så ejendommens faciliteter samlet set er blevet beskrevet og salgsmodnet. Analysen er forelagt Kulturstyrelsen, som har kommenteret på analysen og tilkendegivet hvilke udviklingsinitiativer, der umiddelbart kan gennemføres. Der er efterfølgende afholdt møder med Danmarks 12

15 Naturfredningsforening og Holbæk Kommune. Hensigten er at få en passende koordinering af bygningsfredningen og landskabsfredningen. Foreningen Brorfelde Observatoriet har i 2011 arbejdet med at etablere en forretningsplan for erhvervelse og udvikling af Brorfelde Observatorium til et oplevelsescenter for natur, viden og historie. Arbejdet afsluttes i første halvår af Læs mere på Campus Allé 5, Varde - villaudstykning på barmark i Varde Ejendommen er på ca m² og har været udlagt til uddannelsesformål. Der er ikke længere et umiddelbart behov for udvidelse af uddannelsesfaciliteterne, og en fremtidig anvendelse vil naturligt være til boligformål. Ejendommen, som er ubebygget, grænser op til en ny parcelhusudstykning og Varde Gymnasium. Lokalplanlægning forventes igangsat primo Vasbygade 10-22, København - stort potentiale på standby Ejendommen er ikke rækkefølgeplanlagt i forbindelse med Københavns Kommunes Kommuneplan de førstkommende år, men udviklingen langs Kalvebod Brygge over Dybbølsbro mod Vasbygade er nu så vidt, at det er hensigtsmæssigt at vurdere ejendommens muligheder anvendelses- og volumenmæssigt, relateret til de masterplaner, der er lavet for udviklingsområdet fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro. Ejendommen er på godt m² og rummer et stort udviklingspotentiale, der kan være med til at knytte ulige områder sammen og skabe en arkitektonisk tyngde, hvor byen ellers fader ud og mangler sammenhæng. De primære bygninger på ejendommen er udlejet til Banedanmark Entreprise. Kildegårdsvej 71, Hellerup - en politistation får ny anvendelse og betydning Politistationen i Gentofte er velbeliggende i et villakvarter ved Gentofte Sygehus. Anvendelses- og udviklingsmulighederne er mange. I 2011 har Freja udarbejdet et konceptuelt forslag til anvendelse af hovedbygning og mulighed for yderligere bebyggelse. Forslaget har været præsenteret i en offentlig forudgående høringsproces i december 2011, og er afsluttet primo Konklusionen på den forudgående høring vil formentlig gøre det muligt at igangsætte lokalplanlægning, der kan inkludere et projekt, der rummer både erhverv, bolig og kulturelle aktiviteter. Den samlede bebyggelse på ejendommen er i dag godt m². 13

16 Rolighedsvej 1, Ballerup Grund i Ballerup Bymidte med byggemuligheder for både boliger, erhverv og detail Illustrationer: COBE Arkitekter Det synes oplagt at fortætte og søge en bebyggelsesgrad, der øger bruttoetagearealet. Dette kan skitseres, så bebyggelsen får styrket sin formelle karakter, og den bevaringsværdige hovedbygning får et mere synligt og markant udtryk i bebyggelsen. Mandehoved 5, Stevns - udlejet kaserne på standby Mandehoved ved Stevns Klint, med udsigt over Køge Bugt, er en velbeliggende ejendom, som Forsvaret tidligere har været indehaver af. Ejendommen har potentiale for anvendelse til ferieby, uddannelse, erhverv eller hospice. En forudsætning for, at dette kan realiseres, er en rummelig planlægning, der tilgodeser disse muligheder. Grundlaget er skabt gennem et samarbejde med Stevns Kommune og gennem udarbejdelse af turistpolitisk redegørelse for området. Liselundvej 10-12, Slagelse - lokalplan for parkbebyggelse vedtaget Udviklingen af ejendommen er sket i nært samarbejde med Slagelse Kommune, der har deltaget i udviklingen fra de allerførste initiativer henover et parallelopdrag til det endelige lokalplanarbejde. Den byggeretsgivende lokalplan, som omfatter ca m² bebyggelse, blev vedtaget ultimo november Bebyggelsen vil fremstå som klyngebebyggelser i et ualmindeligt smukt parkrum, hvor den tidligere Antvorskov Højskoles hovedbygning vil blive det samlende arkitektoniske element for bebyggelsen. Bag hovedbygningen åbner parken sig med bebyggelsen, som kommer til at rumme i alt ca. 50 boligenheder. Ejendommens parkkvaliteter og ejendommens placering i Slagelse skaber forudsætning for en bebyggelse med meget fine bokvaliteter - ikke mindst for børnefamilier. Læs mere på Der udarbejdes aktuelt et kommuneplantillæg med en bred anvendelsesbestemmelse, således at en lokalplan kan blive mere projektspecifik og eventuelt udarbejdes af eller i samarbejde med en investor. Grundarealet er på godt m² med en række eksisterende bygninger. Hammersholt Byvej, Allerød - villaudstykning på barmark Freja har, efter aftale med Allerød Kommune, fået udarbejdet en analyse af volumen og funktionsopdeling af ejendommen indenfor rammerne af den eksisterende lokalplan. Det synes muligt at udstykke godt 40 villaparceller samt 14

17 15

18 syv dobbelthuse og en storparcel til butik/ker. Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Allerød knyttet til etablerede boligområder og med nær adgang til kollektiv trafik. Der er blevet indskudt ejendomme fra følgende ministerier: Finansministeriet ved Slots- og Ejendomsstyrelsen, Forsvarsministeriet ved Farvandsvæsnet, Videnskabsministeriet ved Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Justitsministeriet ved Direktoratet for Kriminalforsorgen. De indskudte ejendomme: Fængselsgrunden Fussingvej, Horsens - villaudstykning på barmark Godt og vel m² boligbebyggelse kan opføres på arealerne omkring det gamle statsfængsel i Horsens jf. lokalplanen for området. Projektgrundlaget, som er skitseret af CEBRA Arkitekter, giver mulighed for en successiv udbygning i mindre, afsluttede nærområder af varierende åbenhed. Boligbebyggelsen er tæt knyttet til Horsens centrum og med let adgang til motorvejsnet og i pendlerafstand fra Århus. Indskud af ejendomme Indskuddet af ejendomme i 2011 blev usædvanligt stort. Fordelt på to indskud blev 43 ejendomme indskudt i alt. Hovedparten af ejendommene har fungeret som politistationer, retsbygninger, undervisningsfaciliteter og boliger. Indskudt juni Stockholmsgade 59, 2100 København Ø - Struenseegade 50, 2200 København N - Gl. Ringstedvej 4C, 4300 Holbæk - Gyvelvej 3, 4900 Nakskov - Hjulsporet 12, 4930 Maribo - Bøge Allé 4, 6760 Ribe - Campus Allé 5, 6800 Varde - Islands Allé 2, 9700 Brønderslev - Østre Hougvej 103, 5500 Middelfart - Ærtekildevej 16, 4100 Ringsted - Teglværksvej 16, 4230 Skælskør - Tørveskæret 1, 8800 Viborg - Tørveskæret 13, 8800 Viborg - Hjultorv 2, 4700 Næstved - Nørredige 9, 6950 Ringkøbing - Jernbanegade 22, 7323 Give - Rådhusgade 1, 8300 Odder - Fyrvangen 6, 4660 St. Heddinge - Iiminaq 47, 3905 Nuussuaq, Grønland Indskudt december Åbenrå 26-30, 1124 København K - Strandgade 108, 1401 København K - Stormgade 8, 1. sal, 1470 København V 16

19 Gl. Ringstedvej 4C, Holbæk Tidligere sygeplejeskole, som består af undervisningsbygning og kollegium i fem etager - Stormgade 10-12, 1470 København V - Absalonsgade 9, 1658 København V - Skovbrynet 2-24, bygn, 9 & 15, 2800 Lyngby - Skovbrynet 2-24, bygn. 7, 8 & 10, 2800 Lyngby - Skovbrynet 2-24, bygn. 18, 2800 Lyngby - Harløsevej 234, 3400 Hillerød - Havnegade 3, 4500 Nykøbing Sj - Toldbuen 2, 4700 Næstved - Slotsgade 7, 4800 Nykøbing F - Klostervej 5, 5000 Odense C - Toftevej 31, 5610 Assens - Toftevej 33, 5610 Assens - Thorsvej 5, 6330 Padborg - Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg - Nørredige 20, 6950 Ringkøbing - Rosenørns Allé 6, 8600 Silkeborg - Rådhusgade 4, 8700 Horsens - Stationsvej 82, 8700 Horsens - Østervangsvej 26E, 8900 Randers C - Peter Danielsvej 25, 9940 Læsø - Sanatorievej B, 1004 Qaqortoq, Grønland Salg I 2011 blev der gennemført 36 salg. Syv af disse salg er af ejendomme, der blev indskudt i Freja som led i politireformen. Det gælder ejendommene beliggende Banegårdspladsen 2-4 i Brønderslev, Torvet 2 i Kalundborg, Aqqusinersuaq 28 i Sisimiut, Grønland, Ramsherred 3 i Næstved, Jernbanegade 22 i Give, Rådhusgade 1 i Odder og Bredgade 54 i Struer. Seks af salgene omfattede ejendomme, der blev indskudt i Freja som led i retsreformen. Det drejer sig om ejendommene beliggende på Kongevejen 41 i Sønderborg, Volden 18 i Kalundborg, Niels Juelsgade 6 i Køge, Amtmandstoften 1 i Hjørring, Algade 8 i St. Heddinge og Algade 14 i Sæby. Yderligere syv af de solgte ejendomme har tidligere været anvendt til forsknings- og undervisningsformål. Det gælder ejendommene beliggende Linnésgade 22 i København K, Studiestræde 8-10 i København K, H.C. Andersens Boulevard 36 og Niels Brocks Gade 1 i København V, Stockholmsgade 59 i København Ø, Struenseegade 50 i København N og Tørveskæret 1 og 13 i Viborg. Herudover blev der gennemført salg af tre ejendomme, der tidligere har været anvendt af Skat. Det drejer sig om Toldbodvej 4 og 12 i Frederikshavn og Nørredige 9 i Ringkøbing. Ydermere er der solgt tre ejendomme i forbindelse med skovarealerne Allindelille Fredsskov i Ringsted og Meulenborg Park 2 i Helsingør. Endelig er der solgt tre ejendomme med fyrtårne nemlig Skovgade 30 i Svaneke, Bornholm, og Sædding Strandvej 78 og 78A i Esbjerg. De resterende syv solgte ejendomme varierer i oprindelig anvendelse fra landbrug, logistik, lager, administration og naturområde. 17

20 Det drejer sig om delsalg af Henriksholms Allé 29 i Vedbæk, delsalg af Campusvej 55 i Odense (Cortex Park), Grønvej 3 i Næstved, Artillerivej 96 i København S, Store Strandstræde 18 i København K og Iiminaq 47 i Nuussuaq, Grønland samt Maglemosen i Vedbæk. Ud over disse 36 salg blev der i 2011 gennemført to betingede salg. Det drejer sig om et ca m² stort grundstykke beliggende på Birkelundsvej 1 i Albertslund, som forventes udstykket til parcelhusgrunde. Endvidere drejer det sig om en centralt beliggende hjørneejendom på Rådhustorvet i Horsens, som søges indarbejdet og udviklet i forhold til det omkringliggende bymiljø. I 2011 etablerede Freja med succes et stort antal samarbejdsaftaler med et bredt udvalg af eksterne ejendomsmæglere om salg af udvalgte ejendomme. Samarbejdet spænder fra mæglere i de større kæder, såsom Nybolig Erhverv, home Erhverv, EDC Poul Erik Bech og Colliers International, til mere specialiserede mæglere/rådgivere, såsom CBRE, RED Property Advisers, Asger Olsen A/S, Landbrugsmægler Gunnar Jensen m.fl., til mæglerkæder (DanBolig, home, Nybolig, EDC etc.), samt uafhængige mæglere, såsom ErhvervsMægler Næstved og Grønlands Ejendomskontor. Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen. Direktionen aflønnes med en fast årlig bruttogage. Herudover er der etableret en særlig bonusordning baseret på opfyldelsen af en række mål, der fastsættes ved årets begyndelse. Bonus vil normalt ikke kunne overstige 20% af den faste gage. Ved generalforsamlingen i marts 2008 tiltrådtes de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentaflønning jf. Medarbejderne aflønnes ligeledes med en fast årlig bruttogage. Bruttogagen til både direktionsmedlemmet og øvrige medarbejdere indeholder bidraget til den pensionsordning, som den enkelte måtte beslutte. I samråd med bestyrelsens formand har direktionen endvidere mulighed for at tildele medarbejdere et årligt ekstra vederlag, der tildeles på grundlag af en vurdering af individuelle indsatser og opnåede resultater. I 2011 blev der i alt udbetalt sådanne vederlag på kr., svarende til 3,3 % af den samlede lønsum, eksklusiv direktionens lønninger. Vederlag til bestyrelse og direktion er endvidere omtalt i årsregnskabets, note 8. 18

21 Gyvelvej 3, Nakskov Moderne undervisningsejendom indrettet med studieområder, kantine og undervisningslokaler Ejendomsportefølje opdelt geografisk Antal 40 Hovedstadsområdet Sjælland og øerne Fyn og Jylland Antal handler opdelt geografisk Mio. kr. Hovedstadsområdet Sjælland og øerne Fyn og Jylland

22 Risici Frejas økonomiske resultat og stilling er tæt knyttet til markedsforholdene på ejendomsmarkedet og udviklingen på kapitalmarkedet. Ejendommene er forsikrede for fysiske skader og ansvar. Selskabet er involveret i et beskedent antal retstvister, der ikke vil påvirke resultatet væsentligt, selv hvis de mod forventning ikke skulle falde ud til selskabets fordel. Prisudviklingen for ejendommene påvirkes overordnet af erhvervsudviklingen, udviklingen i trafikstrukturer og behovet for boliger kombineret med, hvorledes udbuddet af egnede ejendomme er i balance med efterspørgslen. Alle disse forhold påvirkes i betydelig grad af udviklingen i økonomien, herunder ikke mindst udviklingen i investeringsrenten og investorernes afkastkrav. Disse påvirkninger er i de sidste par år blevet suppleret af den likviditets- og tillidskrise, der har ramt overalt i den internationale bankverden. Prisdannelsen er også påvirket væsentligt af beliggenheden. Der er meget store regionale forskelle i efterspørgslen på både boliger og erhvervsejendomme. De fleste af Frejas ejendomme skal have ændret planbestemmelser, før et salg kan gennemføres på optimale vilkår. Det sker altid i en tæt dialog med planmyndighederne. Markedsværdien af en ejendom vil nogle gange blive påvirket betydeligt af ændringerne i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Det vurderes løbende, om den bogførte værdi af selskabets ejendomme er udtryk for den værdi, som ejendommen mindst kan sælges for. Ved årets afslutning har Freja for 16 ejendomme vurderet, at den forventede netto realisationsværdi er lavere end kostprisen. Det har medført en nedskrivning af disse ejendommes værdi på i alt 29,5 mio. kr. Ved vurderingen af den enkelte ejendoms netto-realisationsværdi er der lagt vægt på alle de påvirkninger, der er nævnt ovenfor. Dog lægges til grund for vurderingen, at handelsværdien opnås ved en sædvanlig handel mellem en villig køber og en villig sælger. Frejas finansielle forhold er sådan, at der ikke er behov for at vurdere afhændelse af ejendommene ved en forceret handel. Nogle af selskabets ejendomme er forurenede. Når en ejendom overtages, indgår forventningerne til fremtidige oprensningsudgifter i værdisætningen. Disse udgifter kan ændre sig efterfølgende, enten fordi forureningen viser sig at have et andet omfang end forventet, eller fordi myndighedernes krav til oprensningens art og omfang skærpes. Alle kendte og forventede miljøudgifter indgår i værdiansættelsen af den enkelte ejendom ved dennes indskud i selskabet. 20

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz

Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Årsrapport 2013 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft

NORD- JYLLAND. 245.000 kvm. butikker på vej. Stort tema: Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet. Revisorer i ejendom for fuld kraft MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Stort tema: 245.000 kvm. butikker på vej Kommunalt jordsalg: Ikast-Brande rydder bordet Revisorer i ejendom for fuld

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010

REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010 REALDANIA ÅRSRAPPORT 2010 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Realdaniania Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 70 11 66 66 Telefax 32 88 52 99 Hjemmeside www.realdania.dk E-mail realdania@realdania.dk CVR. nr.

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere