Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, 6. 1850 Frederiksberg C Tlf. +45 33 73 08 00 freja@freja.biz www.freja.biz"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Freja ejendomme A/S Codanhus Gammel Kongevej 60, Frederiksberg C Tlf Eneaktionær Den Danske Stat ved Finansministeriet Hjemstedskommune Frederiksberg Selskabsnavn Statens Ejendomssalg A/S CVR nr Binavne Freja ejendomme A/S Ejendomsselskabet Freja A/S Freja A/S Statens Ejendomme A/S

3 Årsrapport 2011

4

5 Indhold Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Selskabets ledelse Udviklingsaktiviteter Indskud af ejendomme Salg Vederlagspolitik Risici Selskabsledelse Redegørelse for samfundsansvar Bestyrelse og ledelse Hændelser efter regnskabsårets udløb Forventninger til 2012 Overskudsdisponering og generalforsamling Meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Finanskalender for resten af 2012 Tema 29 At bevare og forny Regnskab Regnskabsberetning Påtegninger Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Ejendomsoversigt English summary Financial highlights Struenseegade 50, København N Tidligere Metropolitanskolen, der er solgt og fortsætter som undervisningsinstitution 3

6 Hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme 122,8 134,0 52,5 85,9 584,4 Resultat af drift af ejendomme 1,4-3,6-3,8-1,7-15,9 Resultat af ejendomsvirksomhed 124,2 130,4 48,7 84,2 568,5 Administration m.v. -19,9-22,8-22,2-18,9-16,3 Resultat før finansielle poster (EBIT) 104,3 107,6 26,5 65,3 552,2 Finansielle poster, netto 9,1 11,4 14,0 37,6 32,4 Resultat før skat 113,4 119,0 40,5 102,9 584,6 Skat af årets resultat -28,4-29,6-10,1-25,9-146,1 Årets resultat (totalindkomst) 85,0 89,4 30,4 77,0 438,5 Balance pr. 31. december Langfristede aktiver 23,1 16,9 11,6 9,0 4,1 Kortfristede aktiver 1.554, , , , ,7 Aktiver i alt 1.577, , , , ,8 Egenkapital 1.518, , , , ,2 Kortfristede forpligtelser 59,5 56,3 41,3 117,2 149,6 Passiver i alt 1.577, , , , ,8 Nøgletal Afkastgrad 8% 10% 3% 8% 46% Egenkapitalens forrentning efter skat 6% 8% 3% 7% 42% Soliditetsgrad 96% 96% 96% 90% 89% 4

7 Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 103,8-198,2 102,5 528,5-124,8 Pengestrøm til investeringsaktivitet 0,5-1,2-0,6-0,2-0,2 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -25,0-25,0-75,0-221,2-73,0 Pengestrøm i alt 79,3-224,4 26,9 307,1-198,0 Likvider 31. december 189,9 110,6 335,0 308,1 1,0 Aktiekapital Aktiekapital 1. januar 31,1 27,9 27,2 25,0 21,3 Nom. kapitaludvidelser ved apportindskud 4,4 3,2 0,7 2,2 3,7 Aktiekapital 31. december 35,5 31,1 27,9 27,2 25,0 Egenkapitaludvikling Egenkapital 1. januar 1.282, , , ,2 878,2 Kapitaludvidelser ved apportindskud 175,0 125,0 25,9 11,0 7,5 Udloddet udbytte -25,0-25,0-75,0-200,0-100,0 Årets resultat 85,1 89,4 30,4 77,0 438,5 Egenkapital 31. december 1.518, , , , ,2 Årets til- og afgang af ejendomme (antal ejendomme) Beholdning Årets Tilgang Tilgang Beholdning afgang køb/annull. indskud Ubebyggede grunde Énfamiliehuse Blandede ejendomme I alt

8 Ledelsens beretning Årets resultat blev et overskud på 113,4 mio. kr. før skat, i 2010 var det 119,0 mio. kr. Resultat før skat og værdireguleringer blev på 142,9 mio. kr., i 2010 var det 135,0 mio. kr. I meddelelse af 29. december 2011 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev det forventede resultat præciseret til et resultat før skat og eventuelle værdireguleringer i størrelsesordenen 140 mio. kr. Overskuddet blev skabt ved 36 ejendomshandler. Set i lyset af markedet for ejendomshandel, der er meget præget af et vanskeligt lånemarked og stor tilbageholdenhed hos købere, er det et tilfredsstillende resultat. Årets mest markante salg var salget af tre store københavnerejendomme har været et konsolideringsår for Freja, hvor fokus blandt andet har været på at etablere en intern salgsfunktion. Freja har etableret et meget konstruktivt samarbejde med mange eksterne ejendomsmæglere fordelt over hele landet, hvilket har ført til flere salg udenfor hovedstadsområdet. På trods af de udfordrende konjunkturer, har der i løbet af året vist sig stigende interesse for Frejas udviklingsejendomme, og det har været muligt at skabe gode partnerskaber med såvel kommuner som investorer på en række vigtige projekter. En af de helt store indsatser har været udviklingen af Henriksholm det tidligere hovedkvarter for Forsvarskommandoen i Vedbæk. Tilgangen af ejendomme var i 2011 stor. 43 ejendomme af meget forskellig karakter blev indskudt fra fire ministerier. Det betyder, at porteføljen er vokset, og Freja har nu 90 ejendomme til en samlet værdi af 944,5 mio. kr. Ejendomsmarkedet i Danmark er fortsat vigende, hvilket betyder, at salg tager tid, og der skal bruges mange ressourcer på hver enkelt handel. Især efter sommerferien var det markant sværere for potentielle købere at finansiere store handler, og Freja oplevede, at to store handler overraskende faldt til jorden på grund af manglende finansiering. I samarbejde med Rudersdal Kommune har Freja gennemført et parallelopdrag og workshops og dermed skabt forudsætningerne for, at området nu kan lokalplanlægges. Parallelt hermed er hele området blevet rammelokalplanlagt, så de videre rammer er defineret. I Horsens har Freja indgået et spændende partnerskab med Horsens Kommune om udvikling af det tidligere statsfængsel til kulturelt midtpunkt. Der vil i de nærmeste år blive afholdt mange større koncerter og kulturelle arrangementer og etableret flere aktiviteter, blandt andet museum, kontorhotel og turistkontor. 6

9 Akkumuleret overskud / Egenkapital Mio. kr Overskud før skat Egenkapital Udvikling i ejendomssalget Mio. kr Bruttofortjeneste Antal solgte ejendomme Antal I antal solgte ejendomme indgår kun hele ejendomme. Delsalg indgår i resultatet. 7

10 8

11 Cortex Park, Odense Landbrugsareal, udvikles til at rumme en hel ny bydel med boliger, erhverv og detail Illustrationer: Arkitektfirmaet C. F. Møller Udviklingsaktiviteter I 2011 har Freja haft fokus på at etablere et stærkt samarbejde mellem salg og udvikling af vores ejendomme. Vi har erfaret, at også i et vigende ejendomsmarked fremmer videndeling og dialog på tværs af fagområderne både drift, salg og udviklingen af vores portefølje - såvel internt som eksternt. En væsentlig opgave i 2011 har endvidere været at projektere og udføre byggemodningsarbejder i henholdsvis Odense og Hillerød, hvor de første anlægsarbejder er igangsat efter salg af byggeret. I Odense inkluderer byggemodningen bl.a. omlægning af hovedforsyningslinjer, etablering af regnvandsbassiner og indretning af alle byrum. Der byggemodnes successivt i forhold til etablering af de første m² bebyggelse. I Hillerød er hensigten ligeledes at skabe byrum, som binder områdets bebyggelse sammen til en helhed, hvor der mellem bygningerne skabes rum af generel høj arkitektonisk kvalitet til færdsel og ophold. Forsker- og videnpark/cortex Park - Campus Odense - barmarksprojekt for kloge hoveder Den 2. september 2011 blev der foretaget første spadestik for byggeriet af 105 kollegieboliger. Boligerne vil stå indflytningsklar til studiestart september Som forudsætning herfor har Freja påbegyndt byggemodningen af området, som fuldt udbygget bliver en bydel (Cortex Park) på i alt m² bebyggelse. Byggemodningen omfatter al infrastruktur og endelig udformning af byrum. Den ambitiøse hensigt er at skabe en sammenhængende by, hvor rummene mellem bygninger er det, der bliver det samlende arkitektoniske greb. En bydel, hvor det bliver synligt, at der arbejdes med bæredygtige tiltag såsom naturlig håndtering af overfladevand, biotoper, shared spaces i gaderummene og en umiddelbar tilgængelighed til offentlig transport. Efter at planerne om opførelse af det nye Odense Universitetshospital er blevet mere konkrete, og udbygningen af Syddansk Universitet er i gang, har der været øget fokus på hele området. Der er etableret et tæt og konstruktivt samarbejde med Odense Kommune om udviklingen af hele campusområdet, især med fokus på etablering af letbane og udvikling af motorvejsnettet. Denne øgede interesse betyder, at der nu er solgt m² byggeretter, og yderligere m² er reserveret. Læs mere på 9

12 Henriksholms Allé 29, Vedbæk Tidligere forsvarskommando, lokalplanlægges til m 2 bebyggelse Illustrationer: Svendborg Architects Forsvarskommandoen Vedbæk - Henriksholm - et barmarksprojekt for feinschmeckere 2011 blev det intensive udviklingsår, hvor Freja dels gennemførte parallelopdrag med deltagelse af førende bygnings- og landskabstegnestuer, dels fik godkendt en rammelokalplan for godt m² bebyggelse, og dels fik skabt fundamentet til den første byggeretsgivende lokalplan i området. Projektet, som inddrages i lokalplanarbejdet, er udarbejdet af Svendborg Architects og LIW Planning. Projektet blev udvalgt efter et parallelopdrag, som havde deltagelse af yderligere tre teams sammensat af landets bedste rådgivere. Der er i løbet af efteråret afholdt en række interne workshops for at fastlægge den endelige udviklingsstrategi. Til disse har der været knyttet kommunale planlæggere fra Rudersdal Kommune samt eksterne rådgivere med særlig fokus på ejendomsudvikling/salg, planlægning, matrikuleringsforhold, forsyningsforhold, fredning etc. Med bygningstyper, der tilgodeser mange segmenter og en organisering af disse integreret nænsomt i landskabet, sikres maksimal herlighedsværdi for de kommende beboere. Bebyggelsen åbner området op - også for offentligheden - således at de fredede rekreative områder, såvel nord som syd for området, knyttes sammen henover udviklingsområdet via naturstier, og der dermed skabes sammenhæng til et overordnet stinet i Vedbæk. Der udestår videre planlægning for yderligere et område med cirka m² byggeret. Dette område kan anvendes til boliger, erhverv og institutionsbyggeri. Projekterne er præsenteret på Følager 5, Valby - et udviklingsområde, der markant ændrer karakter Frejas ejendom indskriver sig i et stort udviklingsområde, som har Ny Ellebjerg Station som den store driver. På grundlag af dette arbejde udarbejdes der aktuelt en lokalplan omfattende byggeretter på ca m² bebyggelse. Projektet definerer en bebyggelse, der skaber en optimal udnyttelse af de rekreative og landskabelige værdier, der findes i området. I 2011 er Frejas ejendom blevet byggemodnet parallelt med, at området løfter sig fra et udpint industriområde til et spændende kreativt miljø, hvor de bevarede bygninger er taget i brug af statslige institutioner, uddannelsesinstitutioner og rådgivningsvirksomheder, og de første boliger er undervejs. 10

13 Frejas ejendom, som er lokalplanlagt til at rumme ca m² bebyggelse, er i løbet af efteråret blevet ryddet for den provisoriske og skæmmende værkstedsbebyggelse, som har udviklet sig gennem årene. Ejendommen er hermed fuldstændig salgsmodnet. Der planlægges et bymiljø, der kan rumme såvel boliger som erhverv og detailhandel. Alt sammen organiseret, så det bliver og giver en hensigtsmæssig adgang til Ny Ellebjerg Station, som udvikles til at være et af de helt store knudepunkter for kollektiv trafik. Bebyggelsen vil efter få år kunne skabe en helt ny puls i Valby sammen med Torveporten og Grønttorvet og det øvrige område omkring Ny Ellebjerg Station, 5 min. fra motorvejen med bil og 10 min. fra København H med tog. Carlsbergvej, Hillerød - city og stationsudvikling i Hillerød April 2011 blev første spadestik taget til University College Copenhagens (UCC) uddannelsesbyggeri på ejendommen. UCC har strategisk besluttet at arbejde med to primære campusområder. Heraf bliver det ene i Hillerød. Freja ejer sammen med DSB Ejendomsudvikling og Hillerød Kommune arealet, som rummer en byggeret på i alt m². Arealet er beliggende som umiddelbar nabo til stationsområdet og udviklet i forlængelse af en byrumsdiskussion initieret af Hillerød Kommune, der udpegede ejendommen som et potentielt udviklingsområde. Der bliver i 2012 påbegyndt anlægsarbejder i forbindelse med et ungdomsboligbyggeri, og dermed begynder området, som endvidere kan rumme erhverv og detailhandel, at tage form efter de skitser, Holscher Arkitekter præsenterede i forbindelse med et parallelopdrag gennemført i Projektbeliggenheden er optimal i forhold til kollektiv trafik med intens S-togsdrift til og fra København, der dels bringer studerende og ansatte til studier og arbejde i området og dels den øvrige intense pendlertrafik, som skaber et solidt grundlag for liberale erhverv og detailhandel i området. Læs mere på Rolighedsvej 1, Ballerup - city og stationsudvikling i Ballerup Helhedsplanen for området omkring Frejas ejendom, som er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet COBE, er godkendt i Ballerup Kommune og danner nu grundlag for den videre lokalplanlægning, som blev opstartet ultimo Ballerup Kommune arbejdede i 2010 med udvikling af en visionsplan for Ballerup Bymidte. 11

14 Liselundvej 10, Slagelse Antvorskov Højskole, lokalplanlagt til m² klyngeboliger i parken Illustrationer: Holscher Arkitekter Freja deltog som grundejer i følgegruppen, ved workshops og ved vurdering af resultaterne af et parallelopdrag, hvori tre udviklingsteams deltog. På baggrund af de input, Ballerup Kommune erhvervede sig, har Freja i samarbejde med kommunen udarbejdet en helhedsplan for Frejas ejendom. Helhedsplanen belyser, hvorledes der kan ske en fortætning på stedet, som er koblet til både stationsområde, gågade samt det øvrige cityområde og skaber muligheder for såvel boliger som erhverv og detailhandel på ejendommen. Tilgængeligheden til ejendommen er optimal i forhold til såvel den kollektive trafik som individuel transport med bil og cykel, og det er hensigten at skabe en udvikling, der skaber synergi mellem disse muligheder og de faciliteter, bymidten i forvejen besidder. Læs mere på Hummeltoftevej 14, Virum - city og stationsudvikling i Sorgenfri Den tidligere politistation ved Hummeltoftevej i Virum er procesplanlagt i forhold til udvikling af en ny bebyggelse på ejendommen. Ejendommen er på m² grundareal med en eksisterende bebyggelse på godt m², der evt. kan integreres. Der er planlagt et parallelopdrag for områdets masterplan, som skal gennemføres primo Det er i oplægget til processen beskrevet, at der skal skabes en markant og tæt bebyggelse, der markerer et vigtigt knudepunkt, hvor motorvejen har afkørsel til Sorgenfri, og hvor der yderligere kan skabes sammenhæng til Sorgenfri Station og synergi med naboejendommen Sorgenfri Torv. Brorfelde Observatorium, Holbæk - salgsmodning af fredet unikaejendom Ukendt for de fleste ligger Brorfelde Observatoriet i et ualmindeligt smukt kuperet landskab i Tølløse ved Holbæk. Ejendommen består af fem boliger, en administrationsbygning, en værkstedsbygning og fire observatoriekupler. Herudover 39 hektar land - alt sammen fredet. Freja har i 2011 gennemført et større udredningsarbejde for at få analyseret udviklingspotentialet. Der er primært sigtet mod fremtidige anvendelsesmuligheder som boliger, kursus-/ besøgscenter og efterskole. Freja har i samarbejde med Arkitema og arkitekt Jens Baumann fået belyst områdets og bygningernes bærende værdier ganske præcist, så ejendommens faciliteter samlet set er blevet beskrevet og salgsmodnet. Analysen er forelagt Kulturstyrelsen, som har kommenteret på analysen og tilkendegivet hvilke udviklingsinitiativer, der umiddelbart kan gennemføres. Der er efterfølgende afholdt møder med Danmarks 12

15 Naturfredningsforening og Holbæk Kommune. Hensigten er at få en passende koordinering af bygningsfredningen og landskabsfredningen. Foreningen Brorfelde Observatoriet har i 2011 arbejdet med at etablere en forretningsplan for erhvervelse og udvikling af Brorfelde Observatorium til et oplevelsescenter for natur, viden og historie. Arbejdet afsluttes i første halvår af Læs mere på Campus Allé 5, Varde - villaudstykning på barmark i Varde Ejendommen er på ca m² og har været udlagt til uddannelsesformål. Der er ikke længere et umiddelbart behov for udvidelse af uddannelsesfaciliteterne, og en fremtidig anvendelse vil naturligt være til boligformål. Ejendommen, som er ubebygget, grænser op til en ny parcelhusudstykning og Varde Gymnasium. Lokalplanlægning forventes igangsat primo Vasbygade 10-22, København - stort potentiale på standby Ejendommen er ikke rækkefølgeplanlagt i forbindelse med Københavns Kommunes Kommuneplan de førstkommende år, men udviklingen langs Kalvebod Brygge over Dybbølsbro mod Vasbygade er nu så vidt, at det er hensigtsmæssigt at vurdere ejendommens muligheder anvendelses- og volumenmæssigt, relateret til de masterplaner, der er lavet for udviklingsområdet fra Bernstorffsgade til Dybbølsbro. Ejendommen er på godt m² og rummer et stort udviklingspotentiale, der kan være med til at knytte ulige områder sammen og skabe en arkitektonisk tyngde, hvor byen ellers fader ud og mangler sammenhæng. De primære bygninger på ejendommen er udlejet til Banedanmark Entreprise. Kildegårdsvej 71, Hellerup - en politistation får ny anvendelse og betydning Politistationen i Gentofte er velbeliggende i et villakvarter ved Gentofte Sygehus. Anvendelses- og udviklingsmulighederne er mange. I 2011 har Freja udarbejdet et konceptuelt forslag til anvendelse af hovedbygning og mulighed for yderligere bebyggelse. Forslaget har været præsenteret i en offentlig forudgående høringsproces i december 2011, og er afsluttet primo Konklusionen på den forudgående høring vil formentlig gøre det muligt at igangsætte lokalplanlægning, der kan inkludere et projekt, der rummer både erhverv, bolig og kulturelle aktiviteter. Den samlede bebyggelse på ejendommen er i dag godt m². 13

16 Rolighedsvej 1, Ballerup Grund i Ballerup Bymidte med byggemuligheder for både boliger, erhverv og detail Illustrationer: COBE Arkitekter Det synes oplagt at fortætte og søge en bebyggelsesgrad, der øger bruttoetagearealet. Dette kan skitseres, så bebyggelsen får styrket sin formelle karakter, og den bevaringsværdige hovedbygning får et mere synligt og markant udtryk i bebyggelsen. Mandehoved 5, Stevns - udlejet kaserne på standby Mandehoved ved Stevns Klint, med udsigt over Køge Bugt, er en velbeliggende ejendom, som Forsvaret tidligere har været indehaver af. Ejendommen har potentiale for anvendelse til ferieby, uddannelse, erhverv eller hospice. En forudsætning for, at dette kan realiseres, er en rummelig planlægning, der tilgodeser disse muligheder. Grundlaget er skabt gennem et samarbejde med Stevns Kommune og gennem udarbejdelse af turistpolitisk redegørelse for området. Liselundvej 10-12, Slagelse - lokalplan for parkbebyggelse vedtaget Udviklingen af ejendommen er sket i nært samarbejde med Slagelse Kommune, der har deltaget i udviklingen fra de allerførste initiativer henover et parallelopdrag til det endelige lokalplanarbejde. Den byggeretsgivende lokalplan, som omfatter ca m² bebyggelse, blev vedtaget ultimo november Bebyggelsen vil fremstå som klyngebebyggelser i et ualmindeligt smukt parkrum, hvor den tidligere Antvorskov Højskoles hovedbygning vil blive det samlende arkitektoniske element for bebyggelsen. Bag hovedbygningen åbner parken sig med bebyggelsen, som kommer til at rumme i alt ca. 50 boligenheder. Ejendommens parkkvaliteter og ejendommens placering i Slagelse skaber forudsætning for en bebyggelse med meget fine bokvaliteter - ikke mindst for børnefamilier. Læs mere på Der udarbejdes aktuelt et kommuneplantillæg med en bred anvendelsesbestemmelse, således at en lokalplan kan blive mere projektspecifik og eventuelt udarbejdes af eller i samarbejde med en investor. Grundarealet er på godt m² med en række eksisterende bygninger. Hammersholt Byvej, Allerød - villaudstykning på barmark Freja har, efter aftale med Allerød Kommune, fået udarbejdet en analyse af volumen og funktionsopdeling af ejendommen indenfor rammerne af den eksisterende lokalplan. Det synes muligt at udstykke godt 40 villaparceller samt 14

17 15

18 syv dobbelthuse og en storparcel til butik/ker. Ejendommen er beliggende i den vestlige del af Allerød knyttet til etablerede boligområder og med nær adgang til kollektiv trafik. Der er blevet indskudt ejendomme fra følgende ministerier: Finansministeriet ved Slots- og Ejendomsstyrelsen, Forsvarsministeriet ved Farvandsvæsnet, Videnskabsministeriet ved Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Justitsministeriet ved Direktoratet for Kriminalforsorgen. De indskudte ejendomme: Fængselsgrunden Fussingvej, Horsens - villaudstykning på barmark Godt og vel m² boligbebyggelse kan opføres på arealerne omkring det gamle statsfængsel i Horsens jf. lokalplanen for området. Projektgrundlaget, som er skitseret af CEBRA Arkitekter, giver mulighed for en successiv udbygning i mindre, afsluttede nærområder af varierende åbenhed. Boligbebyggelsen er tæt knyttet til Horsens centrum og med let adgang til motorvejsnet og i pendlerafstand fra Århus. Indskud af ejendomme Indskuddet af ejendomme i 2011 blev usædvanligt stort. Fordelt på to indskud blev 43 ejendomme indskudt i alt. Hovedparten af ejendommene har fungeret som politistationer, retsbygninger, undervisningsfaciliteter og boliger. Indskudt juni Stockholmsgade 59, 2100 København Ø - Struenseegade 50, 2200 København N - Gl. Ringstedvej 4C, 4300 Holbæk - Gyvelvej 3, 4900 Nakskov - Hjulsporet 12, 4930 Maribo - Bøge Allé 4, 6760 Ribe - Campus Allé 5, 6800 Varde - Islands Allé 2, 9700 Brønderslev - Østre Hougvej 103, 5500 Middelfart - Ærtekildevej 16, 4100 Ringsted - Teglværksvej 16, 4230 Skælskør - Tørveskæret 1, 8800 Viborg - Tørveskæret 13, 8800 Viborg - Hjultorv 2, 4700 Næstved - Nørredige 9, 6950 Ringkøbing - Jernbanegade 22, 7323 Give - Rådhusgade 1, 8300 Odder - Fyrvangen 6, 4660 St. Heddinge - Iiminaq 47, 3905 Nuussuaq, Grønland Indskudt december Åbenrå 26-30, 1124 København K - Strandgade 108, 1401 København K - Stormgade 8, 1. sal, 1470 København V 16

19 Gl. Ringstedvej 4C, Holbæk Tidligere sygeplejeskole, som består af undervisningsbygning og kollegium i fem etager - Stormgade 10-12, 1470 København V - Absalonsgade 9, 1658 København V - Skovbrynet 2-24, bygn, 9 & 15, 2800 Lyngby - Skovbrynet 2-24, bygn. 7, 8 & 10, 2800 Lyngby - Skovbrynet 2-24, bygn. 18, 2800 Lyngby - Harløsevej 234, 3400 Hillerød - Havnegade 3, 4500 Nykøbing Sj - Toldbuen 2, 4700 Næstved - Slotsgade 7, 4800 Nykøbing F - Klostervej 5, 5000 Odense C - Toftevej 31, 5610 Assens - Toftevej 33, 5610 Assens - Thorsvej 5, 6330 Padborg - Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg - Nørredige 20, 6950 Ringkøbing - Rosenørns Allé 6, 8600 Silkeborg - Rådhusgade 4, 8700 Horsens - Stationsvej 82, 8700 Horsens - Østervangsvej 26E, 8900 Randers C - Peter Danielsvej 25, 9940 Læsø - Sanatorievej B, 1004 Qaqortoq, Grønland Salg I 2011 blev der gennemført 36 salg. Syv af disse salg er af ejendomme, der blev indskudt i Freja som led i politireformen. Det gælder ejendommene beliggende Banegårdspladsen 2-4 i Brønderslev, Torvet 2 i Kalundborg, Aqqusinersuaq 28 i Sisimiut, Grønland, Ramsherred 3 i Næstved, Jernbanegade 22 i Give, Rådhusgade 1 i Odder og Bredgade 54 i Struer. Seks af salgene omfattede ejendomme, der blev indskudt i Freja som led i retsreformen. Det drejer sig om ejendommene beliggende på Kongevejen 41 i Sønderborg, Volden 18 i Kalundborg, Niels Juelsgade 6 i Køge, Amtmandstoften 1 i Hjørring, Algade 8 i St. Heddinge og Algade 14 i Sæby. Yderligere syv af de solgte ejendomme har tidligere været anvendt til forsknings- og undervisningsformål. Det gælder ejendommene beliggende Linnésgade 22 i København K, Studiestræde 8-10 i København K, H.C. Andersens Boulevard 36 og Niels Brocks Gade 1 i København V, Stockholmsgade 59 i København Ø, Struenseegade 50 i København N og Tørveskæret 1 og 13 i Viborg. Herudover blev der gennemført salg af tre ejendomme, der tidligere har været anvendt af Skat. Det drejer sig om Toldbodvej 4 og 12 i Frederikshavn og Nørredige 9 i Ringkøbing. Ydermere er der solgt tre ejendomme i forbindelse med skovarealerne Allindelille Fredsskov i Ringsted og Meulenborg Park 2 i Helsingør. Endelig er der solgt tre ejendomme med fyrtårne nemlig Skovgade 30 i Svaneke, Bornholm, og Sædding Strandvej 78 og 78A i Esbjerg. De resterende syv solgte ejendomme varierer i oprindelig anvendelse fra landbrug, logistik, lager, administration og naturområde. 17

20 Det drejer sig om delsalg af Henriksholms Allé 29 i Vedbæk, delsalg af Campusvej 55 i Odense (Cortex Park), Grønvej 3 i Næstved, Artillerivej 96 i København S, Store Strandstræde 18 i København K og Iiminaq 47 i Nuussuaq, Grønland samt Maglemosen i Vedbæk. Ud over disse 36 salg blev der i 2011 gennemført to betingede salg. Det drejer sig om et ca m² stort grundstykke beliggende på Birkelundsvej 1 i Albertslund, som forventes udstykket til parcelhusgrunde. Endvidere drejer det sig om en centralt beliggende hjørneejendom på Rådhustorvet i Horsens, som søges indarbejdet og udviklet i forhold til det omkringliggende bymiljø. I 2011 etablerede Freja med succes et stort antal samarbejdsaftaler med et bredt udvalg af eksterne ejendomsmæglere om salg af udvalgte ejendomme. Samarbejdet spænder fra mæglere i de større kæder, såsom Nybolig Erhverv, home Erhverv, EDC Poul Erik Bech og Colliers International, til mere specialiserede mæglere/rådgivere, såsom CBRE, RED Property Advisers, Asger Olsen A/S, Landbrugsmægler Gunnar Jensen m.fl., til mæglerkæder (DanBolig, home, Nybolig, EDC etc.), samt uafhængige mæglere, såsom ErhvervsMægler Næstved og Grønlands Ejendomskontor. Vederlagspolitik Bestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen. Direktionen aflønnes med en fast årlig bruttogage. Herudover er der etableret en særlig bonusordning baseret på opfyldelsen af en række mål, der fastsættes ved årets begyndelse. Bonus vil normalt ikke kunne overstige 20% af den faste gage. Ved generalforsamlingen i marts 2008 tiltrådtes de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentaflønning jf. Medarbejderne aflønnes ligeledes med en fast årlig bruttogage. Bruttogagen til både direktionsmedlemmet og øvrige medarbejdere indeholder bidraget til den pensionsordning, som den enkelte måtte beslutte. I samråd med bestyrelsens formand har direktionen endvidere mulighed for at tildele medarbejdere et årligt ekstra vederlag, der tildeles på grundlag af en vurdering af individuelle indsatser og opnåede resultater. I 2011 blev der i alt udbetalt sådanne vederlag på kr., svarende til 3,3 % af den samlede lønsum, eksklusiv direktionens lønninger. Vederlag til bestyrelse og direktion er endvidere omtalt i årsregnskabets, note 8. 18

21 Gyvelvej 3, Nakskov Moderne undervisningsejendom indrettet med studieområder, kantine og undervisningslokaler Ejendomsportefølje opdelt geografisk Antal 40 Hovedstadsområdet Sjælland og øerne Fyn og Jylland Antal handler opdelt geografisk Mio. kr. Hovedstadsområdet Sjælland og øerne Fyn og Jylland

22 Risici Frejas økonomiske resultat og stilling er tæt knyttet til markedsforholdene på ejendomsmarkedet og udviklingen på kapitalmarkedet. Ejendommene er forsikrede for fysiske skader og ansvar. Selskabet er involveret i et beskedent antal retstvister, der ikke vil påvirke resultatet væsentligt, selv hvis de mod forventning ikke skulle falde ud til selskabets fordel. Prisudviklingen for ejendommene påvirkes overordnet af erhvervsudviklingen, udviklingen i trafikstrukturer og behovet for boliger kombineret med, hvorledes udbuddet af egnede ejendomme er i balance med efterspørgslen. Alle disse forhold påvirkes i betydelig grad af udviklingen i økonomien, herunder ikke mindst udviklingen i investeringsrenten og investorernes afkastkrav. Disse påvirkninger er i de sidste par år blevet suppleret af den likviditets- og tillidskrise, der har ramt overalt i den internationale bankverden. Prisdannelsen er også påvirket væsentligt af beliggenheden. Der er meget store regionale forskelle i efterspørgslen på både boliger og erhvervsejendomme. De fleste af Frejas ejendomme skal have ændret planbestemmelser, før et salg kan gennemføres på optimale vilkår. Det sker altid i en tæt dialog med planmyndighederne. Markedsværdien af en ejendom vil nogle gange blive påvirket betydeligt af ændringerne i de fremtidige anvendelsesmuligheder. Det vurderes løbende, om den bogførte værdi af selskabets ejendomme er udtryk for den værdi, som ejendommen mindst kan sælges for. Ved årets afslutning har Freja for 16 ejendomme vurderet, at den forventede netto realisationsværdi er lavere end kostprisen. Det har medført en nedskrivning af disse ejendommes værdi på i alt 29,5 mio. kr. Ved vurderingen af den enkelte ejendoms netto-realisationsværdi er der lagt vægt på alle de påvirkninger, der er nævnt ovenfor. Dog lægges til grund for vurderingen, at handelsværdien opnås ved en sædvanlig handel mellem en villig køber og en villig sælger. Frejas finansielle forhold er sådan, at der ikke er behov for at vurdere afhændelse af ejendommene ved en forceret handel. Nogle af selskabets ejendomme er forurenede. Når en ejendom overtages, indgår forventningerne til fremtidige oprensningsudgifter i værdisætningen. Disse udgifter kan ændre sig efterfølgende, enten fordi forureningen viser sig at have et andet omfang end forventet, eller fordi myndighedernes krav til oprensningens art og omfang skærpes. Alle kendte og forventede miljøudgifter indgår i værdiansættelsen af den enkelte ejendom ved dennes indskud i selskabet. 20

Freja Ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60 6.Sal 1850 Frederiksberg C Tel. +45 3373 0800

Freja Ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60 6.Sal 1850 Frederiksberg C Tel. +45 3373 0800 udviklingsdirektør arkitekt maa Carsten Rasmussen projektleder arkitekt maa Nina Kovsted Hvem er Freja ejendomme A/S Hvorfor indgår Freja i samarbejdet Fredningsværdibeskrivelserne som redskab Omfang og

Læs mere

Freja ejendomme A/S Delårsrapport 30. september Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 5

Freja ejendomme A/S Delårsrapport 30. september Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 5 Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 5 Bilag: Resultatopgørelse og balance 6 Pengestrømsopgørelse 10 Egenkapitaludvikling 11 Udvikling i ejendomsporteføljen 12 Specifikation

Læs mere

Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur

Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 5 Bilag: Resultatopgørelse og balance 6 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6

Freja ejendomme A/S Halvårsrapport 30. juni 2009. Indhold: side. Hoved- og nøgletal 3. Ledelsens beretning 4. Ledelsespåtegning 6 Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 6 Bilag: Resultatopgørelse og balance 7 Pengestrømsopgørelse 11 Egenkapitaludvikling 12 Udvikling i ejendomsporteføljen 13 Specifikation

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Rune Christiansen NYTÅRSKUR

Rune Christiansen NYTÅRSKUR Rune Christiansen 02.10.2017 NYTÅRSKUR Overtagelsen Oktober 2013 overtager Freja Sydlejren fra Forsvaret. Naturstyrelsen overtager FLYVESTATION VÆRLØSE, SYDLEJREN Hjortespringskilen. Kulturstyrelsen overtager

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Ledelsens beretning. Ledelsespåtegning. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Egenkapitaludvikling

Hoved- og nøgletal. Ledelsens beretning. Ledelsespåtegning. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Egenkapitaludvikling Indhold Hoved og nøgletal Ledelsens beretning Ledelsespåtegning 3 4 6 Bilag Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitaludvikling Udvikling i ejendomsportefølgen Specifikationer over ejendomme

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009.

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009. Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 47 Finansministeriet. København, den 24. november 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Virum Torv 4 Holding ApS

Virum Torv 4 Holding ApS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 32076610 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. februar 2013 René Larsen

Læs mere

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011.

Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12. Afgjort den 1. december 2011. Finansministeriet. København, den 22. november 2011. Aktstykke nr. 12 Folketinget 2011-12 Afgjort den 1. december 2011 Finansministeriet. København, den 22. november 2011. 12 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere