Miljø- og klimaregnskab og vejen frem til 2011-resultaterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne"

Transkript

1 Miljø- og klimaregnskab og vejen frem til 2011-resultaterne

2 Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8 Tema 2: Driftscenter styrer teknik i hele landet...10 Varmeforbrug i Nykredit...12 Transport i Nykredit...14 Miljø i Nykredit...16 Vandforbrug i Nykredit...18 Status for Nykredits 2011 mål Status for energiforbrug i Nykredits bygninger...22 Nykredits CO 2 regnskab...24 Forsidefoto: Nykredit skiftede i 2010 julebelysningen i Hovedsædet til LED-lyskæder. Det betyder samme hyggelige julestemning med 95 % besparelse på strømforbruget i forhold til tidligere år. Den nye belysning anvender 625 kwh pr. sæson mod tidligere kwh. Fotografer: Brøndsholm A/S, Jens Lindhe / SLA, Bo Tornvig. Krystal Grafik: Martin Schwartz. Redaktion: Tom Saxlund, Carsten Lind og Inger Cecilie Helbo. Layout: Susanne Gjøl Thomsen.

3 Nykredit miljø- og klimaregnskab 2010 Da Nykredit i 2008 begyndte at arbejde med klima- og miljø, var området ukendt land. Nykredit kortlagde derfor sit forbrug på klima- og miljøområdet og kortlægningen dannede udgangspunkt for en række drøftelser. I starten af 2009 resulterede disse drøftelser i Nykredits mål om at reducere CO 2 udledning med 10 % i Tre punkter udkrystalliserede sig meget hurtigt i de indledende drøftelser: 1. Nykredit vil reducere CO 2 ved egen indsats 2. Nykredits indsats skal være målbar 3. Nykredits ledere og medarbejdere skal være engageret i opnåelsen Du sidder nu med Miljø- og Klimaregnskabet for 2010, der viser en opgørelse over Nykredits forbrug i Klimaregnskabet giver også, ved hjælp af fremskrivninger, en status på vores mål om 10 % reduktion i Arbejdet med 2011 målet indebærer dels at hver eneste Nykredit-medarbejder bidrager med enkle grønne vaner og dels at hele vores tekniske set-up nøje overvåges for mulige klimaforbedringer. På de følgende sider kan du læse om en række af de tiltag som tilsammen betyder at Nykredit opnår målet om en 10 % CO 2 besparelse. 3 Rigtig god læsning. Bente Overgaard Koncerndirektør

4 Klima i Nykredit Siden Nykredit i 2009 satte sig et mål om at begrænse CO 2 -udledningen med 10% før udgangen af 2011 er der blevet igangsat en række CO 2 besparende tiltag. Hvor 2009 i høj grad bar præg af analyse, var 2010 året, hvor en række konkrete tiltag blev igangsat. Fokus har i 2010 været på at nedbringe el- og varme forbruget i bygningerne. På området for bygningsdrift var 2010 året, hvor Driftscenteret blev etableret. Det satte fokus på optimering af de tekniske installationer og gav mulighed for en mere præcis styring af driftstiderne for de tekniske anlæg. Driftscenteret er således grundlaget for en række af de besparelser vi vil se i 2011 og i årene frem. På it-området fortsatte arbejdet med at skifte til helt ny og strømbesparende serverrumsteknik. Historierne i dette regnskab vil fortælle om en række af de tiltag i 2010, som tilsammen har lagt grunden for de besparelser Nykredit opnår i Når regnskabet fokuserer på 2010 er det fordi Nykredits Miljø og Klimaregnskabs primære mål er offentliggørelsen af de tal, der helt konkret viser udviklingen i Nykredits CO 2 -forbrug fordelt på el, varme og transport. Indhentningen af disse data afhænger af en række faktorer og det kan derfor først ske sidst på efteråret det efterfølgende år. se figuren nedenfor. På baggrund af beregnede tal kan vi dog allerede nu se at Nykredit når målet om en 10% CO 2 besparelse i Besparelsen er opnået samtidig med at Nykredit har øget sit areal med 3000 m 2 og udvidet arbejdsstyrken med 200 medarbejdere. Den sidste del af regnskabet giver en status på 2011 målet Kortlægning og indsamling af data Miljøog klima regnskab Ikke finansiel rapport Miljøog klima regnskab Ikke finansiel rapport Miljøog klima regnskab Ikke finansiel rapport Miljøog klima regnskab sept. feb. sept. feb. dec. feb. sept. Mål for 2010 og 2015 Ekstern audition Ekstern audition Ekstern audition Ekstern audition Tallene for Nykredits miljø- og klimapåvirkning offentliggøres to gange årligt. Første gang i Den Ikke finansielle rapport, der bygger på en blanding af faktiske og beregnede tal og giver en indikation på det endelige resultat. Anden gang i Miljø- og klimaregnskabet, der bygger på indsamlede data. De sidste resultater ligger først klar i efteråret det efterfølgende år og derfor udkommer Miljø- og klimaregnskabet forskudt som vist i figuren. Da der er mange faktorer, der indgår i et Miljø- og klimaregnskab som Nykredits bliver det altid verificeret ved en ekstern audition. De seneste år er denne udført af FORCE Instituttet. *Regnskabet 2010 udkommer i november, idet det også indeholder en status på 2011 målene.

5 t/co Faktiske tal Beregnede tal for , Nykredits forbrug i 2010 er stort set det samme som i En række tiltag er igangsat i slutningen af 2010, som vil have effekt hele året i Det er en af forklaringerne på det markante fald, der kan ses i Klima Område El Varme Transport Status Elforbruget er faldet med 3 % i 2010 i forhold til Dette skyldes tiltag som blev igangsat i løbet af 2. halvdel af Disse aktiviteter er stadig i gang og er et væsentligt bidrag til at reduktionsmålet for 2011 opnås. Varmeforbruget steg i 2010 i forhold til Dette skyldes blandt andet en stigning i opvarmet areal. Desuden har 2010 været markant koldere end de foregående år, hvilket medfører øget varmeforbrug. CO 2 -udledningen fra transport i 2010 er stort set uændret i forhold til Der har været et mindre fald i udledningen fra transport i bil, som dog modsvares af en tilsvarende stigning i udledning fra flyrejser. Center Roskilde. Her er lysforholdene blevet justeret i tæt samarbejde med centerlederen. Det har været en stor gevinst for FM's arbejde med at finjustere teknikken. Maskinerne gør som de får besked på, men beslutningerne bag kræver viden om centeret og medarbejdernes behov. Nykredits CO 2 forbrug fordelt på kilder 5 Elforbrug 66% Varmeforbrug 13% Flyrejser 8% Togrejser 0% Firmabil 3% Kørsel egen bil 10% Taxa 0% Fordelingen af Nykredits CO 2 udledning i 2010 er stort set det samme som Forskellen ligger i en målrettet indsats for at nedbringe el-forbruget, mens varmeforbruget er steget markant grundet en usædvanlig kold vinter.

6 Klimatiltag i Krystallen Krystallen er bygget med fokus på lavt energiforbrug og et godt arbejdsklima. På tegningen kan du se og læse om en række af de løsninger, der sikrer at bygningen har et meget lavt energiforbrug sammenlignet med andre glasbyggerier. Glasfacade til køling og isolering Krystallens dobbeltfacade er meget kompleks og i alt 4 lag glas kombineret med solafskærmning holder varmen inde om vinteren og ude om sommeren. Det giver et godt indeklima med et lavt energiforbrug. Tredobbelte termoruder holder den varme luft inde om vinteren og ude om sommeren. En enkelt-lags-rude yderst skaber et luftrum i facaden, der anvendes til hhv. ventilation og isolering: Sommer (ventilation): Udeluften cirkulerer henover den indre facade og sænker temperaturen. Den varme luft stiger til vejrs og ud. Processen gentager sig for hver to etager. Vinter (isolering): Luften holdes stille i rummet mellem det ydre og indre lag glas og fungerer som ekstra isolering. Solafskærmning er placeret i dobbeltfacadens hulrum, så solens stråler og varme holdes ude af bygningen. Solafskærmningen styres af bygningsautomatikken, så lamellerne til enhver tid står 90 ift. solen. Det forhindrer solen i at ramme det inderste lag glas og dermed minimeres varmepåvirkningen. Intelligent bygningsstyring af lys, varme og køl Krystallens store glaspartier bidrager med meget dagslys og et computerstyret belysningssystem udnytter dette til at skrue ned for den elektriske belysning. Bevægelsesfølere sikrer at lyset til enhver tid kun er tændt hvis der er mennesker til stede i et område. Termofølere på udvalgte steder sender konstant information til bygningsautomatikken, der sørger for et godt indeklima året rundt. 6 Genbrug af vand i springvand Regnvand og vand fra springvandet opsamles fra pladsen og filtreres, før det sendes op igen via dyserne i springvandet. Vandet løber også fra kanten i spejlbassin og ned i vandtanken.

7 Solceller giver energi til køl Krystallens tag er dækket med solceller. Solcellerne producerer strøm svarende til mere end hvad bygningen anvender til køling. Regnvand til toiletskyl Krystallen opsamler regnvand fra taget, som genbruges til toiletskyl. På denne måde sparer Krystallen 900 m 3 vand pr. år. Natkøling Om sommeren nedkøles bygningen om natten, hvor det kan ske ved naturlig ventilation. Via luftspjæld i dobbeltfacaden trækkes den kolde luft ind i bygningen. Efterhånden som den varmes op, stiger luften til vejrs og ud af de åbne vinduer i Krystallens atrium (skorstenseffekt). 7 Havvandet anvendes til køling Krystallen udnytter vandet i Københavns havn til at køle bygningen. Denne form for køling er energirigtig, idet den bruger ca. 40 % mindre energi end traditionel køling. Det kolde saltvand fra havnen ledes ind i en veksler (symboliseret ved en spiral) i en havvandscentral ved Glaskuben. Det nedkøler vandet i kølesystemet, der derefter ledes under vejen og ind i kølecentralen under Krystallen. Her nedkøler det kolde vand kølevæsken fra Krystallens kølesystem, der løber i en anden veksler (også symboliseret ved en spiral).

8 Elektricitetsforbrug Elforbruget er den største kilde til CO 2 udledning i Nykredit. I 2010 stammede 66% af Nykredits CO 2 udledning fra el, hvilket er stort set uændret i forhold til Den absolutte udledning er faldet med 3% i forhold til Efter en omfattende analyse og planlægningsproces satte Nykredit, Facility Management i august 2010 fuld fart på de konkrete tekniske projekter, der vil bidrage til at begrænse Nykredits CO 2 udledning fra el. Flere af tiltagene har dermed kun haft fuld effekt i få måneder af 2010, men tilsammen har de udlignet effekten af den meget varme sommer som øgede el-forbruget til ventilation. Når CO 2 udledningen for 2010 alligevel faldt betragtelig skyldes det at den såkaldte "udledningsfaktor" for el er faldet markant, se faktaboks næste side. Da anvendelse af elektrisk energi medfører 3-4 gange så stor CO 2 udledning som anvendelse af varme, står el-besparelser centralt i arbejdet med at nå 10% CO 2 reduktion i På de næste sider kan du læse om en række af Nykredits små og store tiltag for at spare på el. I temaet om Driftscenteret kan du også læse om, hvordan ny teknologi sparer både el- og varme. Nye lyspærer sparer strøm Nykredit Facility Management gennemgik i 2010 alle Nykredits ejendomme for at identificere mulige energibesparelser. Det har bl.a. medført et skift til nye og mere energieffektive lyskilder. Da Facility Management i 2010 gennemgik alle Nykredits ejendomme, blev der mange steder registreret halogenspots som lyskilder. Siden Nykredit installerede halogenspots har der været en stor udvikling inden for belysning, og derfor blev de i foråret udskiftet med nye LED pærer. LED, eller lysdioder, er en nyere, robust og effektiv lyskilde, der forventes at blive en af de mest anvendte i løbet af få år. Lysdioderne er 2-5 gange mere effektive end glødepærer og bidrager derfor til reduktionen af Nykredits CO 2 -forbrug og opnåelsen af 2011 målet. LED er dyrere i indkøb, men fordi de har et meget lavt energiforbrug og en meget lang levetid er de alligevel en billig lyskilde. Nykredits investering vil derfor være tilbagebetalt om 1½ år. Virtuelle servere sparer strøm JN Data og IT-Udvikling (ITU) har de seneste år arbejdet målrettet på at virtualisere de af Nykredits servere, der er placeret hos JN Data i Silkeborg. Når man virtualiserer, samles mange små fysiske servere til få store et skift der betyder store strømbesparelser og dermed gavner både klima og økonomi. ITU er lige nu i gang med at danne sig et overblik over Nykredits servere i Hovedsædet, herunder antal, typer og applikationer på de enkelte servere. Efterhånden som der kommer klarhed over brugen af hver enkelt server, vil der blive taget stilling til, hvilke der kan gøres virtuelle og dermed sikre nye strømbesparelser til Nykredit. Lyskasse sætter fokus på strømbesparelser - også i hjemmet I efteråret/vinteren 2010 kunne man i Nykredits største bygninger se en hvid kasse med fire forskellige lyskilder, et farvekort og brochurer til selvbetjening. Folderen beskrev fordele og ulemper ved forskellige lyskilder og lyskassen gjorde det muligt for Nykredits medarbejdere at vurdere og sammenligne lyskvalitet og energiforbrug for de forskellige lyskilder. Målet med kassen var at sætte fokus på de muligheder der er for at spare på el - også efter arbejdstid.

9 Nøgletal for el-forbrug* kwh/m2 pr. år Hovedsædet og stabshuse Centre Totalkredit Nykredit Mægler Nykredit Leasing ELO nøgletal 20 - kwh/medarbejder pr. år* Hovedsædet og stabshuse Centre Totalkredit Nykredit Mægler Nykredit Leasing - pr.medarbejder * JN Data er ikke medtaget i grafen af hensyn til illustrationens overskuelighed. Deres forbrug er kwh/m 2. Det høje forbrug skyldes at JN Data s forbrug, der primært er til Nykredits serverdrift, medfører et lavere el-forbrug på de øvrige ejendomme. Bygningens brug er afgørende for el-forbruget. F.eks. er der et højere el-forbrug i bygninger, hvor der er meget it-udstyr, ventilation og køling samt hvor der er kantine i bygningen. Nykredits bygninger er i graferne opdelt i kategorier af ensartede bygninger samt datterselskaber. Nøgletallene for din bygning kan ses side Udledningsfaktoren og Nykredits CO 2 udledning Udledningsfaktoren er en beregning af den mængde CO 2, der udledes pr. kwh strøm forbrugt i Danmark. I 2010 steg den danske energiproduktion fra vindmøller med 16 %, især pga. etableringen af to nye havmølleparker. Samtidig har de centrale kraftværker i 2010 brugt betydelig mere biomasse, fortrinsvist på bekostning af kul og olie. Tilsammen har den større brug af alternativ energi medført at udledningsfaktoren for dansk el er faldet i forhold til Det i sig selv betyder et fald i Nykredits CO 2 udledning på ca. 3 %.

10 Driftscenter styrer teknik i hele landet 2010 var året hvor Driftscenteret blev etableret. Med Driftscenteret har Nykredit fået helt nye muligheder for at tilpasse ventilations- og varmesystemerne til den enkelte lokations behov. Det sparer el og varme, og er godt for både miljø, indeklima og økonomi. Nedenfor har vi samlet en række af de klimatiltag, som Driftscenteret har gjort muligt: 10 Styring på timebasis Driftscenteret betyder at Nykredit har et helt nyt overblik over energiforbruget i Nykredits omkring 100 lokationer fordelt i Danmark. Det er nu muligt at se forbrugsmønsteret for hver lokation og derefter styre anlæggenes driftstider på timebasis. Det åbner helt nye muligheder. Ved overgangen til det nye energistyringssystem blev det synligt, at nogle ventilationsanlæg havde været i drift 24 timer i døgnet - alle ugens 7 dage. Det har kunnet ske fordi, de styringer som er monteret i centrene er forholdsvis komplicerede at indstille, når man ikke gør det regelmæssigt. Desuden kan det ske, at de indstillede værdier forsvinder ved kortvarig strømsvigt. Fremadrettet overgår driften af anlæggene til Facility Managements teknikere, der håndterer de daglige ting fra Driftscenteret i Glaskuben. De vil også regelmæssigt gennemgå de opkoblede lokationers energiforbrug for at sikre, at der kun forbruges det mest nødvendige uden for husets normale arbejdstid. Stop af tekniske anlæg på helligdage Et nyt tiltag, der stopper de tekniske anlæg på "skæve helligdage", er et andet eksempel på den finjustering, som Driftscenteret har gjort mulig. Tidligere var de fleste tekniske anlæg i drift mandag til fredag i arbejdstiden. Når der lå en helligdag på en hverdag, som det f. eks. er tilfældet med Store Bededag, var de tekniske anlæg i drift som var det en normal arbejdsdag. I Danmark er der såkaldte "skæve helligdage" på et kalenderår. Alene ved at stoppe de tekniske anlæg på disse dage, hvor der er ingen eller meget få medarbejdere på lokationerne, kan el-forbruget til de tekniske anlæg reduceres med ca. 3 %. Fokus på ventilation og varme En god balance mellem ventilation og varme er væsentlig for at udnytte energien optimalt. Når Nykredit Facility Management har installeret CTS i en ejendom, vil Driftscenteret i Hovedsædet sikre den rette balance og dermed begrænse udledningen af CO 2. Et ventilationsanlæg har to forskellige formål: At levere frisk luft til medarbejderne og afkøle lokalerne. Opvarmningen om vinteren skal ske ved radiatorer. Det giver den bedste varme og er langt mere energiøkonomisk end ved brug af ventilationsanlægget. Når Nykredit Facility Management kommer rundt på centrene ser vi imidlertid ofte, at indblæsningstemperaturen fra ventilationsanlægget er for høj, i nogle tilfælde op til C. Det betyder at radiatorerne også om vinteren - er kolde, fordi de først varmer, når temperaturen falder under termostatens indstillede værdi, typisk 21 C. Det nye driftscenter vil løbende overvåge de tekniske anlæg og indeklimaet. Om sommeren vil der blive sørget for at køle lokalerne ned om natten, hvor temperaturen udenfor er lavere. Medarbejderne vil derfor møde ind i kontorlokaler som er kølet uden anvendelse af energi til mekanisk køling af luften. Styring af tekniske anlæg i Center Skive I december 2010 blev Center Skive koblet op på Driftscenteret i Hovedsædet i København. Det medførte et fald i det samlede elforbrug på 40 % svarende til ca. 250 kg CO 2 -udledning. I kontanter betyder det en besparelse alene på el til køling på ca kr. pr. måned. Også varmeforbruget blev ca. 40% mindre. Den store besparelse skyldtes at køle- og ventilationsanlægget tidligere kørte hele døgnet alle ugens syv dage. Dermed blev der konstant blæst kold luft ind i lokalerne som skulle opvarmes.

11 Sådan virker Driftscenteret Driftscenteret bygger i al væsentlighed på to teknologier: 1. CTS-anlæg, der står for Central Tilstandsovervågning og Styring, og er et teknisk system, der gør det muligt at styre en bygnings tekniske anlæg fra en tilkoblet computer. Systemet styres af et netværk af digitale centraler, der installeres i alle Nykredits bygninger. Indtil nu er der blevet installeret CTS anlæg i 50 bygninger. I 2012 vil alle lokationer være opkoblet Energistyring, der løbende registrerer, hvor meget el, vand, og varme der forbruges på den enkelte lokation. I oktober 2010 blev installationen af energistyring afsluttet i alle Centre. Med det nye udstyr kan specialiserede teknikere i Glaskuben på timebasis se, hvor meget vand, el og varme der anvendes på et opkoblet Center. Hertil kommer at de med CTS udstyret kan styre de tekniske anlæg, så der ikke er mere end nødvendigt forbrug på en given lokation. Driftscenteret på 6. sal i Glaskuben styrer de tekniske anlæg i Nykredits Centre i hele Danmark. Samtidig er man med til at finde mange af de små besparelser, der tilsammen skaber et væsentligt bidrag til begrænsningen af Nykredits CO 2 forbrug.

12 Varmeforbrug Nykredits energiforbrug til opvarmning udgjorde i % af den samlede CO 2 -udledning. Det betyder, at der er sket en stigning i det absolutte forbrug på 2 % i forhold til Stigningen skyldes, at 2010 var et meget koldt år. Hvis forbruget blev beregnet om til et normalt år, ville det svare til et samlet fald på 6 %. Idet Nykredits mål om 10 % er et absolut mål, tages der imidlertid ikke højde for dette. Varmen i Nykredits bygninger stammer primært fra gas og fjernvarme. Disse energikilder er i sig selv ganske fornuftige og udskiftninger sker derfor kun i de enkelte tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt og rentabelt. Oftest drejer de mest rentable tiltag sig om ændringer i den såkaldte "klimaskærm", der adskiller det udendørs fra det indenfor (vinduer, tag, isolering, osv.) Den slags ændringer er ofte en længere proces, da det kræver ændringer i bygningen som helhed. Da Nykredits lokationer som oftest består af et lejemål i en større bygning, indgår vi typisk i en dialog med udlejer, for at finde frem til hvad der er muligt i det enkelte tilfælde. Inden det nye fyr og CTS-anlæg blev installeret, blev bygningen varmet op - selv i varme perioder. Køleenhederne sendte kold luft ind i lokalerne, når medarbejderne tændte for dem. Ofte var køleenhederne indstillet til at blæse kold luft ind på f.eks. 20 C samtidig med at radiatorerne var indstillet på f.eks. 22 C. Det betød, at radiatorernes termostater mærkede den "kolde" luft og åbnede for varmen. Rumtemperaturen ville stige og køleanlægget ville derfor sende ekstra kold luft ind i rummet, hvilket betød at radiatorerne åbnede yderligere for varmen. Denne cyklus fortsatte indtil et af anlæggene ikke kunne mere, med stort forbrug til følge. Det har nu været muligt at se et helt årsforbrug af naturgas til opvarmning efter installation af det nye fyr samt CTS. I 2008 var forbruget m³ mens det i 2010 var faldet til m³, svarende til et fald på 24 %. Dette medfører store CO 2 besparelser og er samtidig økonomisk sund fornuft. Med en naturgaspris som lige nu ligger på ca. 9 kr. vil det give en årlig besparelse på ca kr. 12 Arbejdet med at nedbringe Nykredits varmeforbrug er også tæt forbundet med de tiltag, der foretages for at begrænse el-forbruget. I afsnittet om el er det muligt at læse, hvordan det nye driftscenter opnår varmebesparelser ved en bedre balance mellem varme og ventilation. Nyt fyr i Center Tårnby I vinteren 2009/2010 blev det gamle naturgasfyr i Center Tårnby udskiftet og der blev installeret CTS-anlæg i bygningen. Det nye fyr udnytter varmen i naturgassen optimalt og samtidig sikrer automatikken, at der ikke er tændt for varme og køling samtidigt. Isolering begrænsning af varmetab fra tekniske installationer I uopvarmede rum som teknikrum og krybekældre kan der ofte opnås store CO 2 -besparelser ved at efterisolere de tekniske installationer som f. eks. rør, ventilationskanaler og varmtvandsbeholdere. Det er derfor et naturligt fokusområde, når vi i Nykredit klimaoptimerer vores bygninger. I 2010 blev ventilationskanalerne i Helsingør isoleret. Før renoveringen gik ventilationskanalerne gennem et uisoleret loft. For at kompensere for det store varmetab og undgå for mange gener for medarbejderne, blev indblæsningsluften varmet op til 26 C i ventilationsanlægget i kælderen. I stueetagen var temperaturen faldet til 22 C, hvilket er lige i overkanten, når der skal holdes et behageligt indeklima. Når luften blev blæst ind på 1. sal var den nedkølet til 19 C. Efter ventilationskanalerne blev isoleret, er det muligt at holde en mere stabil temperatur og indblæsningstemperaturen er sænket til 20 C. Det har medført store CO 2 besparelser, bedre indeklima og økonomiske besparelser. Renoveringen har en tilbagebetalingstid på 2-3 år. Nykredit i Tårnby

13 Nøgletal for varme-forbrug kwh/m 2 pr. år Hovedsædet og stabshuse Centre 80 Totalkredit Nykredit Mægler 60 Nykredit Leasing JN Data Gennemsnit 20 ELO nøgletal - kwh/medarbejder pr. år Hovedsædet og stabshuse Centre Totalkredit Nykredit Mægler Nykredit Leasing JN Data Gennemsnit Et væsentligt parameter for en bygnings varmeforbrug er bygningens alder og dermed byggeskik samt isoleringsgrad. Dernæst er styringen af de tekniske anlæg udslagsgivende for varmeforbruget. Bl.a. kan der i bygninger med ventilationsanlæg ske det, at opvarmningen sker via ventilationsanlægget og ikke radiatoranlægget, som er den mest energiøkonomiske måde at opvarme bygningen på. Forskelle i nøgletal afspejler også medarbejderbelastningen på de enkelte bygninger. 13 Til at korrigere for årlige udsving i temperaturer anvendes et standardmål, der kaldes graddage. Graddage angiver hvor kold udetemperaturen har været i fyringssæsonen i et givent år. Udsvingene har de seneste år været særdeles store Normalår: : : : 2732

14 Transport 14 Transportområdet er den næststørste bidragsyder til Nykredits CO 2 forbrug. I Miljø- og Klimaregnskabet dækker transportområdet CO 2 -udledningen fra forretningsrejser med fly, tog og bil og områderne udleder tilsammen 23 % af Nykredits CO 2 udledning. Den største udleder er bilkørsel, der omfatter både firmabiler, taxakørsel og privatbiler som medarbejdere benytter til arbejdskørsel. Privatbilerne udgør imidlertid langt den største del af kørselen, men her har Nykredit ikke umiddelbart mulighed for at påvirke udledningen. I 2010 blev der sat øget fokus på udledningen fra transport generelt ved at tænke klima- og miljø arbejdet ind i bil- og rejsepolitikken samt sætte mere fokus på videomøder. Fælles for disse tiltag er imidlertid, at de i høj grad er afhængig af ændret adfærd og kultur, og derfor tager tid før de giver konkrete resultater. Der er dog ingen tvivl om at Nykredits arbejde vil medfører et stort transportbehov. Også fremadrettet vil der derfor være fokus på at finde klimavenlige alternativer. Klimatanker som en integreret del af bilpolitikken I 2010 udviklede Nykredit Koncernindkøb en ny bilpolitik for Nykredit. Klima- og energibesparelser er en integreret del af den nye politik og går hånd i hånd med de økonomiske besparelser. Det er primært tre kriterier, der vil få betydning for begrænsningen af Nykredits CO 2 -udledning. 1. I bilpolitikken er det et rammevilkår, at medarbejdere vælger firmabiler med en energimærkning fra A til max D. Det betyder at de mest forurenende biler efterhånden helt udelukkes fra bilparken. Ved at stille klima- og miljøkrav allerede i bilpolitikken kan vi reducere udledningen af miljøskadelige stoffer, herunder CO 2, samtidig med at vi reducerer bilflådens samlede brændstofomkostninger. Bilpolitikken er implementeret fra 1. juni 2011 og vil give resultater efterhånden som bilparken udskiftes i de kommende år. Videomøder et redskab til at begrænse CO 2 -udledningen Videomøder er et vigtigt middel til at begrænse Nykredits CO 2 - udledning, samtidig med at det sparer penge til rejseudgifter og gør det enklere at "mødes" på tværs i Koncernen. ITU har derfor igennem flere år arbejdet med udviklingen af videomødefaciliteter og Koncernindkøb har i 2010 gjort virtuelle møder til en integreret del af Nykredits rejsepolitik. Nykredits arbejde med videomøder startede i Dengang installerede man videomødeudstyr på fem lokaliteter i København, Aalborg, Silkeborg og Polen. Senere kom centrene med og der blev udvidet med flere videomødelokaler i Hovedsædet, så der i dag er 77 videomødelokaler i alt. I tabellen på næste side kan du se hvor meget CO 2 der kan spares for hver bil- eller flytur, der erstattes med et videomøde. Der vil fremover være fokus på at få gjort videomøderne til en naturlig del af vores arbejde i Nykredit. I første omgang er videomøder lanceret som en af de "Gode grønne vaner". Fremadrettet vil der også blive arbejdet med drop-in møder og andre tiltag, der skaber opmærksomhed om muligheden og lyst til at holde videomøder. 2. For puljebiler stilles der krav om at Nykredit vælger biler med energimærkning A eller B. Puljebiler er biler der ikke er tilknyttet en fast bruger. Bilerne kan anvendes ad hoc af flere medarbejdere til erhvervstransport i arbejdstiden. 3. Der stilles krav om at alle biler har katalysator og/eller partikelfilter og lever op til Euronorm 4 eller mere. Euronorm er en EU standard som fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler køretøjer må udlede. Euronorm 4 svarer til en gennemsnitlig udledning af partikler svarende til biler fra 2005.

15 CO 2 -udledning for transport 1000 km km (1.000) CO Flyrejser Togrejser Bil* * Udledning fra biler indeholder firmabiler, taxa og medarbejderes kørsel i egen bil mod godtgørelse. Så meget CO 2 udleder en person ved transport Århus-København Transportmiddel CO 2 -udledning 12,7 kg 22,9 kg 52,5 kg (via Storebæltsbroen) Videokonference - en alternativ mødeform Vi sparer CO 2 0,5 kg 15 Siden 2000 har energimærkning af nye personbiler været et krav. Grænseværdierne angives ved pilemærkningen. Til højre vises hvor langt benzin og dieselbiler skal køre på literen for at opnå energiklasse A, B, C osv. Energimærkningen afgør også ejerafgiften, så langt på literen betyder lavere ejerafgift. Dieselbiler Mindst 20,5 A 17,3-20,4 B 16,1-17,2 C 14,1-16,0 D 13,2-14,0 E 11,9-13,1 F Benzinbiler Mindst 18,2 A 15,4-18,1 B 14,3-15,3 C 12,5-14,2 D 11,8-12,4 E 10,5-11,7 F Under 11,8 G Under 10,4 G

16 Miljø i Nykredit Nykredits arbejde med miljø omfatter vandforbrug og affaldshåndtering samt brug af kemikalier til rengøring og brug af papir. Nykredit tilstræber at belaste det omgivende miljø mindst muligt ved at anvende de mest hensigtsmæssige teknologier, de mest velegnede rengøringsmidler og papir som giver anledning til mindst mulig spild. I 2010 har der været særligt fokus på affaldshåndtering. Nyt affaldssystem skåner miljøet I løbet af 2010 indførte Nykredit Facility Management en ny måde at sortere affald på i Hovedsædet, der skåner miljøet og skaber bedre overblik over det affald vi smider ud. Det nye affaldssystem betyder bl.a.: Mere genbrug, idet der er etableret et nyt system til indsamling af plastfolie, der dermed flyttes fra brændbart affald. Samtidig er håndteringen af almindeligt kontorpapir og fortroligt papir ændret, så en større andel papiraffald kan genanvendes. Færre afhentninger, hvilket sparer på CO 2 -udledningen fra kørsel. Det sker bl.a. ved at der er opsat en ballepresser, der medfører at pap hentes max en gang om måneden i stedet for hver eller hver anden dag. Dokumentation, fordi der er etableret et webbbaseret miljøstyringssystem, der giver overblik over hvilke mængder, der afskaffes indenfor hver affaldsgruppe (f.eks. metal, pap, husholdningsaffald) og for hver lokation i Hovedsædet. Økonomisk besparelse pga. færre udgifter til transport, bortskaffelse af affald etc. I 2011 vil der være fokus på den generelle anvendelsesprocent i Hovedsædet, der vil blive fulgt i det nye miljøstyringssystem. 16 Miljø Område Status Vand Vandforbruget er stort set uændret i 2010 i forhold til Affald Rengøring Der er gjort en indsats for at øge andelen af affald der genanvendes i Hovedsædet samt skabe større overblik over affaldsmængder Nykredit lægger vægt på anvendelsen af miljørigtige rengøringsprodukter. Næsten alle rengøringsprodukter er svanemærket og de resterende produkter er de mindst skadelige af sin slags. Papir Alt papir er svanemærket eller opfylder kravene for svanemærkede produkter.

17 17

18 Vandforbrug Vand anvendes til alle gængse formål i kontorbygninger. Rengøring, toiletskyl, vanding af planter ude og inde samt kantinedrift er blandt de mest almindelige kilder til forbrug. Et af de steder hvor der kan spares meget vand er ved at sikre, at der ikke er vandhaner der drypper eller toiletter der "løber". En god måde at kontrollere at disse installationer holder "tæt" er ved at konstatere, at der ikke er noget forbrug om natten. Springvandet på "Under Krystallen" Med vandopsamling af regnvand er der taget hensyn til miljøet i udformningen af pladsen, "Under Krystallen". Fordampning fra de store våde flader i dagtimerne betyder imidlertid at springvandet vil medføre et stigende vandforbrug i Hovedsædet fremadrettet. Et forbrug der vil blive forsøgt begrænset i de kommende år. 18 Et godt eksempel på betydningen af dette er vandforbruget i Glaskuben som fra 2009 til 2010 faldt med ca. 8 % per medarbejder. Et stort fald når det tages i betragtning, at der er et basisforbrug i Glaskuben til vandkunsten og vanding af store planter inde og ude. Med etableringen af Driftscenteret blev det konstateret, at der i Glaskuben var et konstant forbrug i løbet af natten. De store vandforbrugere som f.eks. vandkunsten og automatisk plantevanding inde og ude blev derfor i en periode overvåget nærmere. Da det viste sig, at der ikke var noget forbrug om natten disse steder, blev toiletter og vandhaner gennemgået og repareret. Resultatet er at bygningens installationer nu er "tætte". Det har givet en vedvarende besparelse på Nykredits vandforbrug. Springvandet på pladsen "Under Krystallen". Foto: Jens Lindhe / SLA

19 Nøgletal for vandforbrug m 3 /m 2 pr. år 0,40 0,37 0,35 0,30 0,28 0,28 Hovedsædet og stabshuse Centre Totalkredit 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,17 0,13 0,11 0,03 0,23 Nykredit Mægler Nykredit Leasing JN Data Gennemsnit ELO nøgletal - m 3/ medarbejder pr. år 12,0 10,0 9,9 9,1 Hovedsædet og stabshuse Centre 8,0 7,9 Totalkredit 6,8 Nykredit Mægler 6,0 4,0 5,2 3,2 Nykredit Leasing JN Data Gennemsnit 2,0-0,7 Store variationer i lokationers forbrug kan ofte forklares med forskelle i bygningernes installationer og anvendelse. F.eks. vil der typisk være et meget større forbrug i en lokation med kantine. Forskellene kan imidlertid også skyldes løbende toiletter, dryppende vandhaner eller utætte rør. 19

20 Status for Nykredits 2011 mål Nykredits Miljø og Klimaregnskabs primære mål er offentliggørelsen af de tal, der helt konkret viser udviklingen i Nykredits CO 2 forbrug fordelt på el, varme og transport. Indhentningen af disse data afhænger af en række faktorer og dette kan derfor først ske sidst på efteråret det efterfølgende år. Det er grunden til at tallene i dette regnskab er for 2010 (se yderligere i figuren på s. 4). Nykredit nærmer sig imidlertid hastigt målstregen for opnåelsen af målet om at begrænse udledningen af CO 2 med 10 % før udgangen af Det var dét mål Nykredit satte sig i 2009, hvorfor der naturligvis er en stor interesse for, hvorvidt vi opnår dette. Frem mod 2015 har Nykredit sat sig som mål at reducere CO 2 -udledning med 20 %. Her vil der blive set på hvordan Nykredits Miljøog klimamål opgøres og der vil komme fokus på hvordan vi knækker kurven på transportområdet. De mere konkrete planer for, hvordan dette vil foregå, vil blive fremlagt i første halvår af Tidlig indsats giver bonus I 2010 blev der med Driftscenteret sat fokus på optimering af Nykredits eksisterende bygninger. Erfaringerne fra dette arbejde er i 2011 blevet brugt til at nytænke arbejdsgangene og tage højde for klima- og miljø allerede før indflytning i en ny bygning. 20 På den baggrund er der foretaget en række beregninger og fremskrivninger, der synliggør udviklingen i Nykredits CO 2 -forbrug og de forventede besparelser i I forbindelse med denne status er der indhentet delresultater for 2011, der har vist en stigning i CO 2 -udledningen fra flytransport på. 33 % i forhold til I absolutte tal svarer det til 358 ton CO 2 eller 2,6 % af Nykredits samlede CO 2 udledning i 2008, se tallene bag i figur 11. Denne væsentlige stigning skal derfor hentes på andre områder, navnlig el og varme. Den gængse praksis i Nykredit er at vi anvender udledningsfaktorer fra det foregående år ved fremskrivning af udledningen. Udledningsfaktoren er et mål for hvor meget CO 2 der bliver udledt for hver kwh strøm og varme. Denne forandrer sig alt efter hvordan strømmen og varmen produceres og påvirkes bl.a. af mængden af strøm der bliver produceret på vindmøller eller vandkraft i Norge eller Sverige samt om de danske kraftværker har fyret med kul, naturgas eller biobrændsel. Trenden er en stigning i strøm og varme der kommer fra alternativ energi, en udvikling der forventes for alvor at slå igennem i Den endelige udledningsfaktor for 2011 ligger først klar i efteråret 2012, men på grundlag af den forventede faktor, oplyst af Energinet.dk svarer det til et fald i Nykredits samlede CO 2 udledning på mellem 11,5 og 14 % Da center Middelfart den 2. maj 2011 slog dørene op for de første kunder i den nye bygning, var det i lokaler med forbedret indeklima og energibesparende varme-, ventilations- og køleanlæg. En stor del af dét der afgør en bygnings energiforbrug er bygningens udformning, isolering og tekniske installationer. Det er forhold, der er både omfattende og dyre at gøre noget ved, når bygningen først er etableret. Som et led i Facility Managements arbejde med klima- og miljø har energikonsulent og teknikere derfor sat ekstra fokus på at komme tidligt ind i processen, når Nykredit erhverver nye bygninger. I tilfældet med center Middelfart betød nytænkning af arbejdsgange og metoder, at energibesparelser blev tænkt ind tidligere og at flere arbejdsgange kunne kombineres med den øvrige renovering. Eksempelvis kunne der placeres køleflader til ventilationsog køleanlæg i lofterne, mens lofterne alligevel var nede. Varmesystemet blev også fra starten udformet, så det udnytter de muligheder den nye CTS styring giver for præcis og energirigtig styring af indeklimaet. Se yderligere i temaet om Driftscenteret. Alt i alt har den tidlige indsats medført et bedre indeklima for kunder og medarbejdere, lavere omkostninger til energiforbedringer og lavere fremtidige driftsomkostninger.

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf. Rapportnr: 417 Firmanr: 12 Dato: 20-04-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Energitjenesten Sjælland Mikkel Nielsen Vestergade 3C 4600 Køge E-mail sjaelland@detgroennehus.dk Tlf.nr 36986851 BOLIGEJER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Indvendig isolering af ydervægge. 25 MWh Fjernvarme 11920 kr. 206004 kr. 17. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 80 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009956 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere