Mission, mål og strategi. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission, mål og strategi. Indhold"

Transkript

1 Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission, mål og strategi Tid til forandring... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Kort fortalt 3 Ledelsens beretning 4 Corporate Governance 8 Kvalitet og miljø 9 Risikofaktorer 9 Aktionærforhold 10 Ledelsens regnskabspåtegning 12 Revisionspåtegning 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Pengestrømsopgørelse 22 Noter 23 Bestyrelse, direktion og revision 30 Koncernoversigt og adresser 31 National Industri fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Vi ønsker at være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af produkter og kommunikationsløsninger, der skaber, vedligeholder og udbygger relationer mellem afsendere og modtagere. Vi tilstræber hurtigt at tilpasse os markedets og vore kunders skiftende behov for grafiske produkter og it-baserede løsninger eller serviceydelser, der fremmer nem, hurtig og sikker kommunikation, informationsudveksling og responshåndtering. Vore medarbejdere skal være kendt for deres fleksibilitet og evne til at sætte sig ind i brugernes behov og for sammen med kunderne at levere/etablere værdiskabende løsninger af høj kvalitet og stor pålidelighed. Som enkeltpersoner og som virksomhed vil vi optræde socialt ansvarligt og arbejde for et sikkert arbejdsmiljø og en høj miljøbevidsthed. For løbende at kunne selvfinansiere den fortsatte udvikling af National Industri er det et mål, at virksomheden har en høj soliditet og overskudsgrad. Summary of the Annual Report 32 Financial Highlights 33

2 1 Tid til forandring National Industri har indledt en strategisk forandringsproces der skal sikre, at vi i år 2005 opnår en position blandt de førende virksomheder på det skandinaviske marked for lettershopservices, konvolutter og grafiske løsninger. Dette sker efter nogle år, hvor de økonomiske resultater har været acceptable, når der tages hensyn til konjunkturerne og de generelle markedsvilkår, men hvor indtjeningen i 2001/02 stagnerede og vækstmålene ikke blev realiseret. National Industris strategiproces tager udgangspunkt i, at målrettet papirbaseret kommunikation vil være et proaktivt satsningsområde for virksomhedernes markedsføring og salg af produkter eller serviceydelser til forbrugerne. Samtidig forventes en fortsat faldende tendens i omfanget af administrative udsendelser. Fremtidens salg og markedsføring vil øge anvendelsen af elektronisk kommunikation med internettet som kanal. Denne udvikling vil i sig selv fremme anvendelsen af forberedende eller opfølgende trykt eller printet papirbaseret kommunikation, som derfor også i de næste mange år vil være helt afgørende for afsætningen af virksomhedernes produkter/ydelser til forbrugerne. På den baggrund tilpasser og styrker vi nu forretningskoncepterne, organisationen og de interne synergier for fremover at fokusere på det voksende marked for integrerede direct mail ydelser og relaterede produkter. Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats ved at kombinere individuelle tryksager, blanketter, konvolutter og foliering med de nye spændende selekterings- og administrationsmuligheder, som nutidens IT giver. Kampagnestyring med hurtig måling og håndtering af respons er også et vigtigt element i fremtidens koncepter. National Industris forandringsproces vil drage fordel af det velafprøvede fundament af klassiske produkter og ydelser, som gennem mange år har sikret en positiv udvikling. Vi vil således udnytte de bedste og stolteste af vore gamle traditioner og kombinere styrken af erfaringer og solidt markedskendskab med nye koncepter, produkter og serviceydelser. Målsætningen er at opnå en førende position på et voksende marked, hvor ændrede kommunikationsformer og udvidet samspil mellem avanceret it-anvendelse og traditionel markedsføring skaber store forretningsmuligheder. Dette perspektiv indeholder nye spændende udfordringer og stiller nye krav til National Industris medarbejdere, som gennem de seneste måneder har ydet et engageret og væsentligt bidrag til forandringsprocessen. Viljen og lysten til forandring bliver et tungtvejende succeskriterium, ligesom uddannelse og udvikling af kompetencer bliver vigtige parametre for at kunne tilfredsstille fremtidens kunder. I skrivende stund er vi midt i forandringsprocessen, som forhåbentlig allerede i 2002/03 vil skabe synlige resultater og merværdi for kunder, aktionærer, leverandører og andre samarbejdspartnere. Johannes Madsen-Mygdal

3 2 Hoved- og nøgletal for koncernen (1.000 DKK) Resultatopgørelse 1997/ / / / /02 Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat Ordinært resultat efter skat Koncernens resultat National Industri A/S' andel Balance ultimo Aktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrøm Årets pengestrøm fra driftsaktivitet Investeringer Årets inv. i immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto Årets investeringer i virksomheder, netto Straksafskrevet goodwill m.v Nøgletal Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS) Pengestrøm fra driften pr. aktie à 20 kr. (CFPS) Indre værdi pr. aktie à 20 kr./ultimo Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning i procent Egenkapitalandel Gennemsnitligt antal medarbejdere Børskurs, ultimo Udbytteprocent 12,50 20,00 20,00 20,00 15,00 Udbytte pr. aktie 2,50 4,00 4,00 4,00 3,00 Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret og sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse hermed.

4 3 Kampagnestyring med hurtig måling og håndtering af respons er også vigtige elementer i fremtidens koncepter. Kort fortalt Marked: Medarbejdere: Øget konjunkturfølsomhed lavere aktivitetsniveau i 2002 har medført vigende salg af National-selskabernes traditionelle produkter og serviceydelser. Den teknologiske udvikling reducerer fortsat omfanget af fysisk trivialpost (kontoudtog, fakturaer m.v.) og gør dermed Nationals aktiviteter mere afhængige af erhvervskundernes markedsføring og direct-mail forsendelser. Økonomi: Koncernomsætningen faldt fra 220,7 mio. kr. til 212,6 mio. kr. Årets resultat før skat blev halveret til 11,2 mio. kr. Resultatet efter skat er opgjort til 7,4 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. året før. Udviklingen skyldes især utilfredsstillende resultater i Lettershopgruppen. Resultat pr. aktie (EPS) 7 kr. mod 16 kr. året før. Egenkapitalandelen var ultimo regnskabsåret 39 pct. mod 36 pct. året før. Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret var 249 mod 262 året før. Udbytte: 3 kr. pr. 20 kr. aktie (15 pct.). Udlodning af godt 45 pct. af årets overskud efter skat. 2002/03: National Industri har indledt en strategisk forandringsproces. Målsætningen er, at opnå en førende position på et voksende marked, hvor ændrede kommunikationsformer og udvidet samspil mellem avanceret it-anvendelse og traditionel markedsføring vurderes at skabe store forretningsmuligheder. Der skal etableres et tættere samarbejde og bedre koordinering mellem National-selskaberne om synergier, forretningskoncepter, markedsføring og kundebetjening m.v.

5 4 Den ny strategi tager udgangspunkt i, at målrettet papirbaseret kommunikation vil være et proaktivt satsningsområde for virksomhedernes markedsføring og salg af produkter eller serviceydelser til forbrugerne. Ledelsens beretning Året 2001/02 for National Industri Regnskabsåret 2001/02 blev mere krævende og udfordrende end forventet, og også i de sidste måneder af regnskabsåret blev omsætningen og dermed resultatet lavere end forventet. Den generelle økonomiske afmatning og de løbende nedjusteringer af de økonomiske vækstprognoser i Danmark og landene omkring os påvirkede ligeledes National. Dertil kom en betydelig og vanskelig omstillingsproces i Lettershopgruppen i forbindelse med virksomhedens flytning til Avedøre Holme. National har ikke hidtil anset sine forretningsområder som særlig konjunkturfølsomme, men de seneste års udvikling har også for disse aktiviteter skabt en ny situation. Den teknologiske udvikling har reduceret omfanget af fysisk trivialpost (kontoudtog, fakturaer m.v.) og har hermed gjort Nationals aktiviteter mere afhængige af erhvervskundernes markedsføring og direct-mail forsendelser. Når også dette marked går tilbage på grund af konjunkturnedgang som i det forgangne regnskabsår, påvirkes National uundgåeligt med vigende omsætning. Allerede i begyndelsen af 2002 igangsatte National en strategiproces, der skulle bane vejen for fortsat vækst under disse nye markedsforhold. Koncernomsætningen blev 212,6 mio. kr. mod 220,7 mio. kr. året før. Resultatet før skat blev 11,2 mio. kr. mod sidste års 22,3 mio. kr. Resultatet efter skat er 7,4 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. året før. Både omsætning og resultat blev lavere end den senest meddelte forventning om en omsætning på 220 mio. kr. og et resultat på mio. kr. før skat. Vanskeligt år Årets hovedopgave var at udnytte de mange muligheder som er skabt for Lettershopgruppen i den nyopførte ejendom på Avedøre Holme. Ledelsen blev i årets løb ændret, og der blev herefter iværksat mange nye, Nettoomsætning og overskudsgrad t.kr. % 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Nettoomsætning Overskudsgrad

6 5 fremadrettede aktiviteter for at øge og styrke kundeunderlaget. Den omstillingsproces, der er indledt, er endnu ikke fuldt gennemført, men ændringerne forventes at begynde at få effekt i regnskabsåret 2002/03. De mere traditionelle forretningsområder og produkter som konvolutter og tryksager prægedes af et generelt fald i antallet af brevforsendelser i Danmark på knap 4 pct., hvilket påvirkede disse områder negativt. Den samtidig meget varierende markedsaktivitet og det generelt vigende salg nødvendiggjorde løbende omkostningstilpasninger. Bestyrelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende. Under de rådende markedsforhold kunne de seneste års særdeles positive udvikling i resultatet pr. aktie (EPS) ikke fortsætte, og EPS blev 7 kr mod sidste års 16 kr. Egenkapitalen blev forrentet med 6 pct. mod 15 pct. året før. Pengestrømmen fra de primære driftsaktiviteter udgjorde 17,3 mio. kr mod sidste års 31,6 mio. kr. De samlede nettoinvesteringer blev godt 6,5 mio. kr. og kan især henføres til opgradering af maskinparken samt nye faciliteter for Dupont Tryk som følge af flytning til ejendommen på Avedøre Holme. National har i årets løb haft fordel af renteudviklingen, idet udgifterne til finansieringen af Avedøre Holme investeringen er blevet lavere end oprindeligt budgetteret. Egenkapitalen er i årets løb steget fra 121,6 mio. kr. til 124,8 mio. kr. og soliditeten er ultimo regnskabsåret opgjort til 39 pct. mod 36 pct. året før. Selskabet har hidtil haft en udbyttepolitik, hvorefter ca. 25 pct. af årsresultatet efter skat udloddes som udbytte. Sidste år blev udbyttet i overensstemmelse hermed 4 kr. pr. aktie. Da resultatniveauet i det seneste regnskabsår ikke anses for typisk, foreslås et udbytte på 3 kr. pr. aktie svarende til knap 45 pct. af årets resultat. Egenkapital og forrentning af egenkapital Resultat af primær drift og EPS t.kr. % 97/98 98/99 99/00 00/01 01/ t.kr. 97/98 98/99 99/00 00/01 01/ Kr. Forrentning Egenkapital EPS (resultat pr. aktie) Resultat af primær drift

7 6 Vi vil udnytte de bedste og stolteste af vore gamle traditioner og kombinere styrken af erfaringer og solidt markedskendskab med nye koncepter, produkter og serviceydelser. Nationals forretningsområder Nationals aktiviteter er koncentreret om tre forretningsområder: Lettershop aktiviteter Konvolutter og konvoluttryk Grafiske løsninger tryksager og blanketter Nedgangen i antallet af fysiske postforsendelser og udviklingen i retning af øget elektronisk kommunikation stiller virksomheden og dens medarbejdere overfor store udfordringer og muligheder. Der er globalt en generel forventning om, at antallet af breve i løbet af nogle år vil have stabiliseret sig på et lidt lavere niveau end i dag. Alt tyder dog på, at også fremtidens informationsudveksling kommer til at indeholde en stor mængde skriftlig kommunikation. Udfordringen bliver at udnytte vækstpotentialet på det samlede marked for kommunikation ved at kombinere fremtidens avancerede elektroniske muligheder med det klassiske brevs styrker og fordele. Mange virksomheder har i den seneste periode gennemført kortsigtede indgreb for at reducere omkostningerne og derfor også beskåret markedsføringsudgifterne. På længere sigt vil virksomhederne på ny skulle investere i markedsføring af deres produkter overfor kunderne for at fastholde eller øge markedsandele og omsætning. På grund af de mange nye teknologiske kanaler og muligheder er der for øjeblikket stor usikkerhed med hensyn til, hvordan fremtidens optimale markedsføring af varer og tjenesteydelser kommer til at fungere. National er en aktiv deltager i krydsfeltet mellem elektronisk og traditionel kommunikation, hvorfor virksomheden løbende udvikler koncepter og ydelser, som kan tilfredsstille kundernes varierende behov. Lettershop Ved regnskabsårets start var sammenflytningen på Avedøre Holme netop gennemført, og der var store forventninger til vækst i aktivitet og omsætning. Disse forventninger blev ikke indfriet på grund af markedssituationen. Virksomhedens nye ledelse med Per Tidemann i spidsen har opnået en tilgang af nye kunder og opgavetyper, der opvejede det fald i de traditionelle opgaver, der var en følge af den konjunkturmæssige afmatning. Årets nettoomsætning var således uændret 50 mio. kr., hvilket var tilfredsstillende, når der tages hensyn til markedsudviklingen, men utilfredsstillende i forhold til det forventede. Resultatet blev derfor et underskud på 8,1 mio. kr. sammenlignet med et underskud året før på 4,6 mio. kr. Herudover er de vigtigste årsager til den negative resultatudvikling den budgetterede, højere husleje i den nye ejendom samt udgifter der kan henføres til de gennemførte organisationsændringer. Avanceret håndtering af kundernes datamateriale er blevet en vigtig forudsætning for at få succes med printydelser og er samtidig afgørende for udvikling af kundernes nye markedsføringskoncepter. Derfor er der i årets løb investeret i en forbedring og udvikling af medarbejdernes it-kompetencer. Det er naturligvis væsentligt fortsat at kunne levere de klassiske ydelser som kuvertering, plastpakning, adressering og manuel pakning, men der er gennemført en helt bevidst satsning mod salg af værdiskabende koncepter for kunderne som følge af højere kompleksitet og større it-indhold. Der kan således nu håndteres direct mail-udsendelser eller loyalitets-programmer, hvor kunderne via Intranetopkobling til Lettershop fra time til time kan følge udviklingen i kampagnen eller aktiviteten, ligesom der løbende er mulighed for at overvåge hvordan Lettershops gennemførelse af de aftalte aktiviteter overfor respondenterne forløber. Respons modtages således elektronisk direkte hos Lettershop via eksempelvis , Internet, SMS eller via traditionelle kuponer, der scannes og digitaliseres.

8 7 Derved frigøres Lettershoppens kunder for den løbende håndtering af respondenterne, og kan koncentrere indsatsen om at betjene såvel nye som allerede etablerede kunder. I fremtiden vil korte reaktions- og leveringstider også blive vigtige konkurrenceparametre. For at kunne overholde den målsatte kvalitet for produktionsydelserne startes i 2003 et miljø- og kvalitetssikringsprojekt, der skal medvirke til at arbejdsgange og -rutiner gennemføres korrekt og til tiden. Under forudsætning af, at markedet udviser en vis stabilitet i 2002/03, forventes omsætningsvækst og et forbedret resultat. Konvolutter og konvoluttryk Nettoomsætningen udgjorde 151 mio. kr. sammenlignet med 159 mio. kr. året før, og resultatet blev et overskud på 13,2 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. året før. Som forventet påvirkede den faldende postmængde dette forretningsområde negativt, men takket være de gennemførte effektiviseringstiltag er det alligevel lykkedes at opnå et acceptabelt resultat. Det vigende marked har på europæisk niveau ført til forsøg på konsolidering, men det er endnu ikke lykkedes for disse aktører at opnå stordriftsfordele, der kan forbedre resultaterne. På længere sigt forventes et prispres på standardprodukter, hvorfor mindre producenter på europæisk plan som Konvolutfabrikken Danmark har en stor udfordring, når det gælder om at holde stykomkostningerne nede ved at producere effektivt og samtidig udnytte fordelen af en hurtigere omstillingsog beslutningsproces. Ud over de store mængder af standardiserede varer forventes der dog også at blive et stort marked for individualiserede produkter i mindre oplag. De seneste års planlægning og investeringer har netop sigtet mod at forberede virksomheden til denne udvikling. Udviklingen på de primære eksportmarkeder i Norge, Sverige og Irland har været som i Danmark. I de to andre skandinaviske lande meldes således om nedgang i postmængden på 5-10 pct. På den baggrund har de associerede konvoluttrykkerier i Oslo og Stockholm haft en mere stabil udvikling ligesom Danmarks eksportsalg er stagneret. På Konvolutfabrikken Danmark gennemføres nu en omlægning af produktionsgangene, således at ansvaret for produktionsgennemførelsen lægges ud i produktionsgrupper, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at tage ansvar, få større indflydelse og vise initiativ. Målsætningen er at opnå kortere leveringstider og større leveringspræcision til fordel for virksomhedens kunder. For det kommende regnskabsår forventes på nuværende tidspunkt et uændret omsætnings- og resultatniveau. Grafiske løsninger I årets løb er ejerandelen i W. J. Christensen A/S, der sælger og producerer tryksager og blanketter, øget til 47,5 pct. Virksomheden omsatte for knap 70 mio. kr. og opnåede et overskud før skat på godt 4 mio. kr. De øvrige grafiske virksomheder opnåede en samlet omsætning på 11 mio. kr. med et lille positivt resultat. Det grafiske marked har i løbet af de seneste år været præget af en intensiveret konkurrence som følge af det vigende marked og en for stor produktionskapacitet. National overvejer en konsolidering af de grafiske virksomheder, således at der kan opnås tilstrækkelig volumen til at sikre konkurrencekraften. Inden udløbet af 2002/03 forventes den fremtidige strategi for dette forretningsområde at være endeligt på plads.

9 8 Øvrige aktiviteter National ejer erhvervsejendomme i Søborg, Hedensted, Hornslet og på Avedøre Holme, der primært er udlejet til koncernens virksomheder, og ejendommene har været fuldt udlejet i årets løb. Slangerup-ejendommen, der er delvist udlejet, og som tidligere blev anvendt af Lettershopgruppen, er sat til salg. Forventet udvikling 2002/03 I regnskabsåret 2002/03 vil indsatsen for at styrke lettershop-aktiviteterne blive videreført. Dette gælder både omsætningsudvikling og lønsomhed, men også udviklingen af et fremtidsrettet forretningskoncept, der kan udnytte og skabe fordele for Nationals øvrige virksomheder. Som nævnt er der i 2002 indledt et omfattende strategiarbejde i hele National-koncernen, der skal skabe grundlaget for en væsentlig omsætningsvækst og resultatforbedring ved en mere koordineret og effektiv markedsføringsindsats af de mange ydelser, der indtil nu er blevet solgt på en mere individuel basis af de enkelte virksomheder. Indsatsen for at øge kendskabet til alle Nationals forretningskompetencer opprioriteres, og opfyldelse af kundernes ønsker og behov skal være det centrale og gennemgående element for aktiviteterne i de enkelte forretningsenheder. Forandringsvillighed er en helt central forudsætning også for Nationals fremtidige succes. Derfor er det afgørende at sikre, at virksomheden og dens medarbejdere formår at omstille sig til nye og hurtigt skiftende markedsforhold. Dette er nok den væsentligste lære, National har kunnet drage af forløbet af 2001/02, og denne forandringsparathed er derfor også en væsentlig del af fremtidens strategi. Forløbet af de første måneder i det nye regnskabsår viser større stabilitet på Nationals markeder, og der synes også at være en højere aktivitet end på samme tidspunkt sidste år. Trods de generelt svage konjunkturforhold vurderer National, at omsætningen i 2002/03 vil være i niveauet mio. kr. og et resultat på niveau med eller lidt højere end sidste år. Corporate Governance Selskabets bestyrelse har læst og behandlet Nørbyudvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark. Vurderet ud fra de moralske og etiske normer, som National Industris bestyrelse i alle årene har bestræbt sig på at efterleve, indeholder rapporten ingen væsentlige nye anbefalinger. Den offentlige debat om Corporate Governance synes at blive ført uden hensyntagen til de betydelige forskelle, der er mellem børsnoterede virksomheder. Bestyrelsen er for eksempel ikke entydigt enig i anbefalingerne om mere detaljerede oplysninger og øgede krav til information, da gennemførelse af sådanne krav for mindre selskaber vil være til større belastning end til gavn for selskabernes aktionærer. Bestyrelsen vurderer, at det for en niche-virksomhed som National Industri i en foranderlig periode med mange konsolideringstiltag er hensigtsmæssigt at have en aktiestruktur som i National, således at selskabets ledelse i størst muligt omfang kan deltage aktivt i beslutninger om eventuelle strategiske alliancer eller formaliseret samarbejde med øvrige markedsaktører. Ligeledes betragter bestyrelsen det som naturligt for en virksomhed med Nationals ledelse og ejerforhold, at den administrerende direktør tillige er medlem af selskabets bestyrelse.

10 9 Viljen og lysten til forandring bliver et tungtvejende succeskriterium, ligesom uddannelse og udvikling af kompetencer bliver vigtige parametre for at kunne tilfredsstille fremtidens kunder. Kvalitet og miljø Virksomhederne i National Industri har i mange år arbejdet aktivt med miljøspørgsmål. I årets løb er der gennemført certificering af Dupont Tryk, således at alle koncernens trykkerier nu er certificerede efter ISO standarden. Det er ledelsens vurdering, at alle virksomheder overholder gældende lovgivning samtidig med, at såvel konvolutfabrikker som trykkerier efterlever de strenge krav i ISO Der vil i indeværende år blive arbejdet på ISO certificering af Lettershopgruppen A/S og W. J. Christensen A/S. Indekseret oversigt over udvalgte forbrugsmaterialer * 1998/ / / /02 El-forbrug Hjælpematerialer Makulaturprocent * 1998/ / / /02 Makulatur Fejlomkostningsprocent * 1998/ / / /02 Fejlomkostninger 0,32 0,27 0,32 0,43 * Tallene er opgjort efter ny målemetode iflg. ISO standard. Korrigeret for antal producerede enheder. Risikofaktorer Valuta- og renteforhold En mindre del af koncernens omsætning kommer fra markeder uden for Danmark, hovedsagelig i EUR og i SEK. Der foretages løbende terminssikring af disse pengestrømme, således at kursudsving i udenlandsk valuta ikke på kort sigt har væsentlig betydning for koncernens resultat. En del af koncernens langfristede gæld er efter regnskabsårets afslutning omlagt fra EUR til DKK, således at den resterende EUR finansiering nu udgør 10,6 mio. EUR. Renten på den nu omlagte gæld på 41 mio. DKK er fortsat baseret på variabel rente. Der foretages ikke spekulative valuta- og rentedispositioner. Miljø Alle processer er i kraft af ISO certificeringen så veldokumenterede, at koncernen kan styre og nedbringe miljøbelastningen, der i forvejen er ganske beskeden. Det vurderes fortsat, at virksomheden ikke har væsentlige miljømæssige risici.

11 10 Aktionærforhold Aktiekapitalen Aktiekapitalen udgør nominelt kr. fordelt på A-aktier og B-aktier à 20 kr. Kursen på National Industri A/S aktier noteret på Københavns Fondsbørs var ved regnskabsårets afslutning 89. Dette giver en markedsværdi på godt 99,5 mio. kr. svarende til en reduktion på 22 pct. i forhold til året før, hvor ultimokursen var 114. Egenkapitalen steg fra 121,6 mio. kr. til 124,8 mio. kr. National Industri har 360 navnenoterede aktionærer, der samlet repræsenterer ca. 90 pct. af aktiekapitalen. Godt 65 pct. af virksomhedens medarbejdere er aktionærer i selskabet. Syv aktionærer ejer hver mere end 5 pct. af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, jvf. Aktieselskabslovens 28a: Pensionskasser administreret af PKA A/S, Hellerup National Industris Fond (Danmark Fonden), Søborg Johannes Madsen-Mygdal, Rungsted Kyst Maria Madsen-Mygdal, Svendborg Ida Madsen-Mygdal, Klampenborg Axel Madsen-Mygdal, Vedbæk Anne Madsen-Mygdal, Klampenborg National Industris B aktie er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode / ISIN DK og kortnavn NATI B. Resultatdisponering Selskabets erklærede udbytte politik har hidtil været at udlodde ca. 25 pct. af årets overskud efter skat. Det vurderes nu at være mere hensigtsmæssigt at fastsætte en form for mindste udbytte på 3 kr., som selskabet selv under ugunstige konjukturforhold vil kunne udlodde. I gode år vil selskabet derfor både udbetale mindsteudbyttet på 3 kr. pr. aktie samt et resultatafhængigt udbytte på op til 3 kr., således at udbyttet i fremtiden vil ligge i intervallet 3 til 6 kr. pr. aktie. Bestyrelsen foreslår at årets overskud disponeres således: t.kr. Årets resultat Reserve for opskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år Udbytte 15% af aktiekapitalen Fondsbørsmeddelelser i 2001/02 National Industri har afgivet følgende meddelelser til Københavns Fondsbørs: Lettershopgruppen A/S får ny direktør Datoer for årsregnskabsmeddelelse og generalforsamling Årsregnskabsmeddelelse 2000/ Meddelelse om forløbet af generalforsamling og resultat af første kvartal Halvårsmeddelelse vedr. regnskabsåret 2001/ Meddelelse om forløbet af tredje kvartal 2001/02 Fondsbørsmeddelelser kan ses og downloades direkte fra eller rekvireres direkte fra selskabet.

12 11 National Industri i forhold til KFX & CSI50 ultimokurser, oktober 2001 = index 100 Udbytte og børskurs pr. aktie oktober januar '02 National Industri KFX CSI50 april juli oktober Kurs 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Udbytte pr. aktie i kr. Børskurs ultimo Kr. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. januar 2003 kl på Lettershopgruppens adresse, Stamholmen 70, Hvidovre. På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om, at selskabet får bemyndigelse til at erhverve egne aktier i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler, samt formelle ændringer som følge af ændret lovgivning. Det trykte regnskab forventes udsendt til selskabets navnenoterede aktionærer den 16. januar Informationspolitik National Industri har i årets løb fulgt anbefalingen fra Københavns Fondsbørs om at udsende kvartalsmeddelelser- dog i summarisk form og uden stor detaljeringsgrad. Det er bestyrelsens overbevisning, at dette informationsniveau vil være mest tjenligt for selskabets aktionærer på længere sigt. En yderligere detaljeringsgrad vil være mere til fordel for selskabets konkurrenter og dermed ikke gavnlig for aktionærerne. De er fortsat selskabets målsætning, at medvirke til at skabe opmærksomhed for de små aktier. I overensstemmelse hermed fører vi en kontinuerlig dialog med Københavns Fondsbørs, børsmæglere og vore aktionærer for at muliggøre, at virksomhedens reelle værdi afspejles i børskursen. Aktiens udvikling Handlen med National Industris B aktie på Københavns Fondsbørs er desværre relativ beskeden, men det kan med tilfredshed konstateres, at der til stadighed er en prissætning med et spænd på 2 kurspoint, hvilket betyder at nuværende og kommende aktionærer kan handle i aktien. Aktien er fortsat karakteriseret ved sin lave volatilitet og må, i kraft af sin stabilitet og den erklærede udbyttepolitik, betegnes som en value-aktie. Aktien har ikke kunnet undgå påvirkningen fra det generelt negative aktiemarked, men sluttede dog ca. 2 pct. bedre end det generelle KFX index. Finanskalender 2003/ januar 2003 Meddelelse om forløbet af generalforsamling og om regnskabsårets 1. kvartal 22. maj 2003 Halvårsmeddelelse for regnskabsperioden 1. oktober marts august 2003 Meddelelse om forløbet af regnskabsårets 3. kvartal 18. december 2003 Regnskabsmeddelelse for 2002/ januar 2004 Ordinær generalforsamling

13 12 National Industris forandringsproces vil drage fordel af det velafprøvede fundament af klassiske produkter og ydelser, som gennem mange år har sikret en positiv udvikling. Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2001/02 for National Industri A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Søborg, den 16. december 2002 Direktionen Johannes Madsen-Mygdal Adm. direktør Bestyrelsen Niels Erik Nielsen Johannes Madsen-Mygdal Jan Holm Møller Jørgen Kongskov Olsen Formand

14 13 Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for National Industri A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2002, siderne Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten, siderne Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. København, den 16. december 2002 KPMG C. Jespersen Theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Jan Boch Statsautoriseret revisor

15 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for National Industri A/S for 2001/02 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Ændring af anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret på følgende områder: 1. Goodwill aktiveres og afskrives over den økonomiske levetid. Koncernen har valgt at anvende overgangsreglerne til årsregnskabsloven og regnskabsvejledningerne, hvorfor der ikke er sket reaktivering af tidligere års strakafskrevne goodwill. 2. Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi på balancedagen. Tidligere blev værdipapirer indregnet og målt til anskaffelsespris eller kursværdi på balancedagen, hvor denne var lavere. Ændringen medfører et fald i egenkapitalen pr. 30. september 2002 på 12 t. kr. og en tilsvarende reduktion af værdipapirer. 3. Foreslået udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen, indtil det vedtages på generalforsamlingen, hvorefter det indregnes som en forpligtelse. Hidtil er foreslået udbytte, der endnu ikke var vedtaget på generalforsamlingen, indregnet som kortfristet gæld. Ændringen medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 30. december 2002 på t. kr. ( t. kr. pr. 30. september 2001) og en tilsvarende reduktion af kortfristede gældsforpligtelser. Udover ændring i regnskabspraksis er der gennemført ændringer i regnskabsopstillingen vedrørende indretning af lejede lokaler, der fremover indregnes under materielle anlægsaktiver, hvor de før har været indregnet under immaterielle anlægsaktiver. Samtidig er der foretaget en reklassifikation mellem regnskabsposterne under materielle anlægsaktiver. Reklassifikationen har ikke medført ændring i den samlede bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver. Sammenligningstal og hoved- og nøgletal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne for både moderselskabet og koncernen udgør en reduktion af årets resultat med 524 t. kr. De nærmere konsekvenser af praksisændringerne for koncernen er specificeret nedenfor. Bortset fra ovennævnte områder er koncern- og årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden National Industri A/S samt dattervirksomheder, hvori National Industri A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 pct. og 50 pct. af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten. Resultat og egenkapitalen har efter ovenstående ændringer udviklet sig på følgende måde: 2001/ /01 t.kr. t.kr. Resultat Årets resultat i henhold til hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis vedrørende værdipapirer Årets resultat Egenkapital Egenkapital i henhold til hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis vedrørende udbytte Ændring i regnskabspraksis vedrørende værdipapirer Egenkapital i henhold til ny regnskabspraksis

16 15 Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort på det tidspunkt hvor koncernforholdet blev etableret. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 pct. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt og opføres som særskilte poster under resultatopgørelse og balance. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Ved indregning af udenlandske datter- og associerede virksomheder omregnes resultatopgørelserne til en gennemsnitlig valutakurs for måneden og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Under produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt afskrivninger på produktionsanlæg. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb samt til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes ekstraordinære poster og skat indregnes under de respektive poster. I både modervirksomhedens og koncernens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat før skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Andel i de associerede virksomheders ekstraordinære poster og skat indregnes under de respektive poster. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, er uden for virksomhedens kontrol og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Skat af årets resultat Selskab National Industri A/S er sambeskattet med en række helejede danske og udenlandske dattervirksomheder. Den aktuelle

17 16 danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Øvrige immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønforbrug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Alle øvrige låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. For leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar år 3-10 år 3-10 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger, distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (dattervirksomheder) og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Låneomkostninger indregnes ikke. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

18 17 Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Egenkapital Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne kapitalandele Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikkeskattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til omstruktureringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i det omfang, de er besluttet og offentliggjort senest på overtagelsestidspunktet. Finansielle gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til aktionærer. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

19 18 Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Resultat pr. aktie (EPS) Pengestrøm fra driften pr. aktie (CFPS) Indre værdi pr. aktie, ultimo Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning i procent Egenkapitalandel Udbytte pr. aktie Udbytteprocent Resultat til analyseformål Resultat til analyseformål Gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra driften Gennemsnitligt antal aktier Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo Antal aktier, ultimo Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Udbytteprocent x aktiens pålydende værdi 100 Modervirksomhedens udbytteprocent Ordinært resultat efter skat med fradrag af minoritetsinteressers andel heraf Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 1997.

20 Resultatopgørelse for året 1. oktober 2001 til 30. september Moderselskabet Koncernen 2001/ / / /01 note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Resultat i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsinteressernes andel af årets resultat National Industri A/S' andel af koncernens resultat

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016

Gluboinc Holding ApS Højmarken 8, Silkeborg. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. juli juni 2016 Højmarken 8, 1. 8600 Silkeborg CVR-nr: 34 88 46 92 ÅRSRAPPORT 1. juli 2015-30. juni 2016 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2016 Dirigent Morten Juul Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 6. regnskabsår Bygmann Gruppen ApS Sneppevang 5 3450 Allerød CVR-nr. 29815062 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2015,

Læs mere

Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS

Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS Dreijer Alment Praktiserende Læge ApS CVR-nr. 31 86 07 25 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05 2013 Leib Falk Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Jydsk Bygningsrenovering IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 36973579 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger side 2. Ledelsespåtegning side 3. Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger side 2 Ledelsespåtegning side 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regskabspraksis side 6-9 Resultatopgørelse

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2015 Jytte Trolle Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

N.R.S. A/S CVR-nr

N.R.S. A/S CVR-nr N.R.S. A/S CVR-nr. 14 33 90 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. maj 2013. Mogens Saugmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for 2015/16. CVR-nr Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11 2016 Michael Thorup

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GENAU AND MORE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GENAU AND MORE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GENAU AND MORE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2014 Henrik Johanning Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ABREKADABRE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ABREKADABRE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/05/2015 Anders Breinholt Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere