Mission, mål og strategi. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission, mål og strategi. Indhold"

Transkript

1 Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission, mål og strategi Tid til forandring... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Kort fortalt 3 Ledelsens beretning 4 Corporate Governance 8 Kvalitet og miljø 9 Risikofaktorer 9 Aktionærforhold 10 Ledelsens regnskabspåtegning 12 Revisionspåtegning 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Pengestrømsopgørelse 22 Noter 23 Bestyrelse, direktion og revision 30 Koncernoversigt og adresser 31 National Industri fuldender kommunikation og fremmer dialogmarkedsføring. Vi ønsker at være kendt som en innovativ og pålidelig leverandør af produkter og kommunikationsløsninger, der skaber, vedligeholder og udbygger relationer mellem afsendere og modtagere. Vi tilstræber hurtigt at tilpasse os markedets og vore kunders skiftende behov for grafiske produkter og it-baserede løsninger eller serviceydelser, der fremmer nem, hurtig og sikker kommunikation, informationsudveksling og responshåndtering. Vore medarbejdere skal være kendt for deres fleksibilitet og evne til at sætte sig ind i brugernes behov og for sammen med kunderne at levere/etablere værdiskabende løsninger af høj kvalitet og stor pålidelighed. Som enkeltpersoner og som virksomhed vil vi optræde socialt ansvarligt og arbejde for et sikkert arbejdsmiljø og en høj miljøbevidsthed. For løbende at kunne selvfinansiere den fortsatte udvikling af National Industri er det et mål, at virksomheden har en høj soliditet og overskudsgrad. Summary of the Annual Report 32 Financial Highlights 33

2 1 Tid til forandring National Industri har indledt en strategisk forandringsproces der skal sikre, at vi i år 2005 opnår en position blandt de førende virksomheder på det skandinaviske marked for lettershopservices, konvolutter og grafiske løsninger. Dette sker efter nogle år, hvor de økonomiske resultater har været acceptable, når der tages hensyn til konjunkturerne og de generelle markedsvilkår, men hvor indtjeningen i 2001/02 stagnerede og vækstmålene ikke blev realiseret. National Industris strategiproces tager udgangspunkt i, at målrettet papirbaseret kommunikation vil være et proaktivt satsningsområde for virksomhedernes markedsføring og salg af produkter eller serviceydelser til forbrugerne. Samtidig forventes en fortsat faldende tendens i omfanget af administrative udsendelser. Fremtidens salg og markedsføring vil øge anvendelsen af elektronisk kommunikation med internettet som kanal. Denne udvikling vil i sig selv fremme anvendelsen af forberedende eller opfølgende trykt eller printet papirbaseret kommunikation, som derfor også i de næste mange år vil være helt afgørende for afsætningen af virksomhedernes produkter/ydelser til forbrugerne. På den baggrund tilpasser og styrker vi nu forretningskoncepterne, organisationen og de interne synergier for fremover at fokusere på det voksende marked for integrerede direct mail ydelser og relaterede produkter. Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats ved at kombinere individuelle tryksager, blanketter, konvolutter og foliering med de nye spændende selekterings- og administrationsmuligheder, som nutidens IT giver. Kampagnestyring med hurtig måling og håndtering af respons er også et vigtigt element i fremtidens koncepter. National Industris forandringsproces vil drage fordel af det velafprøvede fundament af klassiske produkter og ydelser, som gennem mange år har sikret en positiv udvikling. Vi vil således udnytte de bedste og stolteste af vore gamle traditioner og kombinere styrken af erfaringer og solidt markedskendskab med nye koncepter, produkter og serviceydelser. Målsætningen er at opnå en førende position på et voksende marked, hvor ændrede kommunikationsformer og udvidet samspil mellem avanceret it-anvendelse og traditionel markedsføring skaber store forretningsmuligheder. Dette perspektiv indeholder nye spændende udfordringer og stiller nye krav til National Industris medarbejdere, som gennem de seneste måneder har ydet et engageret og væsentligt bidrag til forandringsprocessen. Viljen og lysten til forandring bliver et tungtvejende succeskriterium, ligesom uddannelse og udvikling af kompetencer bliver vigtige parametre for at kunne tilfredsstille fremtidens kunder. I skrivende stund er vi midt i forandringsprocessen, som forhåbentlig allerede i 2002/03 vil skabe synlige resultater og merværdi for kunder, aktionærer, leverandører og andre samarbejdspartnere. Johannes Madsen-Mygdal

3 2 Hoved- og nøgletal for koncernen (1.000 DKK) Resultatopgørelse 1997/ / / / /02 Nettoomsætning Afskrivninger Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat Ordinært resultat efter skat Koncernens resultat National Industri A/S' andel Balance ultimo Aktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrøm Årets pengestrøm fra driftsaktivitet Investeringer Årets inv. i immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto Årets investeringer i virksomheder, netto Straksafskrevet goodwill m.v Nøgletal Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS) Pengestrøm fra driften pr. aktie à 20 kr. (CFPS) Indre værdi pr. aktie à 20 kr./ultimo Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning i procent Egenkapitalandel Gennemsnitligt antal medarbejdere Børskurs, ultimo Udbytteprocent 12,50 20,00 20,00 20,00 15,00 Udbytte pr. aktie 2,50 4,00 4,00 4,00 3,00 Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret og sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse hermed.

4 3 Kampagnestyring med hurtig måling og håndtering af respons er også vigtige elementer i fremtidens koncepter. Kort fortalt Marked: Medarbejdere: Øget konjunkturfølsomhed lavere aktivitetsniveau i 2002 har medført vigende salg af National-selskabernes traditionelle produkter og serviceydelser. Den teknologiske udvikling reducerer fortsat omfanget af fysisk trivialpost (kontoudtog, fakturaer m.v.) og gør dermed Nationals aktiviteter mere afhængige af erhvervskundernes markedsføring og direct-mail forsendelser. Økonomi: Koncernomsætningen faldt fra 220,7 mio. kr. til 212,6 mio. kr. Årets resultat før skat blev halveret til 11,2 mio. kr. Resultatet efter skat er opgjort til 7,4 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. året før. Udviklingen skyldes især utilfredsstillende resultater i Lettershopgruppen. Resultat pr. aktie (EPS) 7 kr. mod 16 kr. året før. Egenkapitalandelen var ultimo regnskabsåret 39 pct. mod 36 pct. året før. Gennemsnitligt antal medarbejdere i regnskabsåret var 249 mod 262 året før. Udbytte: 3 kr. pr. 20 kr. aktie (15 pct.). Udlodning af godt 45 pct. af årets overskud efter skat. 2002/03: National Industri har indledt en strategisk forandringsproces. Målsætningen er, at opnå en førende position på et voksende marked, hvor ændrede kommunikationsformer og udvidet samspil mellem avanceret it-anvendelse og traditionel markedsføring vurderes at skabe store forretningsmuligheder. Der skal etableres et tættere samarbejde og bedre koordinering mellem National-selskaberne om synergier, forretningskoncepter, markedsføring og kundebetjening m.v.

5 4 Den ny strategi tager udgangspunkt i, at målrettet papirbaseret kommunikation vil være et proaktivt satsningsområde for virksomhedernes markedsføring og salg af produkter eller serviceydelser til forbrugerne. Ledelsens beretning Året 2001/02 for National Industri Regnskabsåret 2001/02 blev mere krævende og udfordrende end forventet, og også i de sidste måneder af regnskabsåret blev omsætningen og dermed resultatet lavere end forventet. Den generelle økonomiske afmatning og de løbende nedjusteringer af de økonomiske vækstprognoser i Danmark og landene omkring os påvirkede ligeledes National. Dertil kom en betydelig og vanskelig omstillingsproces i Lettershopgruppen i forbindelse med virksomhedens flytning til Avedøre Holme. National har ikke hidtil anset sine forretningsområder som særlig konjunkturfølsomme, men de seneste års udvikling har også for disse aktiviteter skabt en ny situation. Den teknologiske udvikling har reduceret omfanget af fysisk trivialpost (kontoudtog, fakturaer m.v.) og har hermed gjort Nationals aktiviteter mere afhængige af erhvervskundernes markedsføring og direct-mail forsendelser. Når også dette marked går tilbage på grund af konjunkturnedgang som i det forgangne regnskabsår, påvirkes National uundgåeligt med vigende omsætning. Allerede i begyndelsen af 2002 igangsatte National en strategiproces, der skulle bane vejen for fortsat vækst under disse nye markedsforhold. Koncernomsætningen blev 212,6 mio. kr. mod 220,7 mio. kr. året før. Resultatet før skat blev 11,2 mio. kr. mod sidste års 22,3 mio. kr. Resultatet efter skat er 7,4 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. året før. Både omsætning og resultat blev lavere end den senest meddelte forventning om en omsætning på 220 mio. kr. og et resultat på mio. kr. før skat. Vanskeligt år Årets hovedopgave var at udnytte de mange muligheder som er skabt for Lettershopgruppen i den nyopførte ejendom på Avedøre Holme. Ledelsen blev i årets løb ændret, og der blev herefter iværksat mange nye, Nettoomsætning og overskudsgrad t.kr. % 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Nettoomsætning Overskudsgrad

6 5 fremadrettede aktiviteter for at øge og styrke kundeunderlaget. Den omstillingsproces, der er indledt, er endnu ikke fuldt gennemført, men ændringerne forventes at begynde at få effekt i regnskabsåret 2002/03. De mere traditionelle forretningsområder og produkter som konvolutter og tryksager prægedes af et generelt fald i antallet af brevforsendelser i Danmark på knap 4 pct., hvilket påvirkede disse områder negativt. Den samtidig meget varierende markedsaktivitet og det generelt vigende salg nødvendiggjorde løbende omkostningstilpasninger. Bestyrelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende. Under de rådende markedsforhold kunne de seneste års særdeles positive udvikling i resultatet pr. aktie (EPS) ikke fortsætte, og EPS blev 7 kr mod sidste års 16 kr. Egenkapitalen blev forrentet med 6 pct. mod 15 pct. året før. Pengestrømmen fra de primære driftsaktiviteter udgjorde 17,3 mio. kr mod sidste års 31,6 mio. kr. De samlede nettoinvesteringer blev godt 6,5 mio. kr. og kan især henføres til opgradering af maskinparken samt nye faciliteter for Dupont Tryk som følge af flytning til ejendommen på Avedøre Holme. National har i årets løb haft fordel af renteudviklingen, idet udgifterne til finansieringen af Avedøre Holme investeringen er blevet lavere end oprindeligt budgetteret. Egenkapitalen er i årets løb steget fra 121,6 mio. kr. til 124,8 mio. kr. og soliditeten er ultimo regnskabsåret opgjort til 39 pct. mod 36 pct. året før. Selskabet har hidtil haft en udbyttepolitik, hvorefter ca. 25 pct. af årsresultatet efter skat udloddes som udbytte. Sidste år blev udbyttet i overensstemmelse hermed 4 kr. pr. aktie. Da resultatniveauet i det seneste regnskabsår ikke anses for typisk, foreslås et udbytte på 3 kr. pr. aktie svarende til knap 45 pct. af årets resultat. Egenkapital og forrentning af egenkapital Resultat af primær drift og EPS t.kr. % 97/98 98/99 99/00 00/01 01/ t.kr. 97/98 98/99 99/00 00/01 01/ Kr. Forrentning Egenkapital EPS (resultat pr. aktie) Resultat af primær drift

7 6 Vi vil udnytte de bedste og stolteste af vore gamle traditioner og kombinere styrken af erfaringer og solidt markedskendskab med nye koncepter, produkter og serviceydelser. Nationals forretningsområder Nationals aktiviteter er koncentreret om tre forretningsområder: Lettershop aktiviteter Konvolutter og konvoluttryk Grafiske løsninger tryksager og blanketter Nedgangen i antallet af fysiske postforsendelser og udviklingen i retning af øget elektronisk kommunikation stiller virksomheden og dens medarbejdere overfor store udfordringer og muligheder. Der er globalt en generel forventning om, at antallet af breve i løbet af nogle år vil have stabiliseret sig på et lidt lavere niveau end i dag. Alt tyder dog på, at også fremtidens informationsudveksling kommer til at indeholde en stor mængde skriftlig kommunikation. Udfordringen bliver at udnytte vækstpotentialet på det samlede marked for kommunikation ved at kombinere fremtidens avancerede elektroniske muligheder med det klassiske brevs styrker og fordele. Mange virksomheder har i den seneste periode gennemført kortsigtede indgreb for at reducere omkostningerne og derfor også beskåret markedsføringsudgifterne. På længere sigt vil virksomhederne på ny skulle investere i markedsføring af deres produkter overfor kunderne for at fastholde eller øge markedsandele og omsætning. På grund af de mange nye teknologiske kanaler og muligheder er der for øjeblikket stor usikkerhed med hensyn til, hvordan fremtidens optimale markedsføring af varer og tjenesteydelser kommer til at fungere. National er en aktiv deltager i krydsfeltet mellem elektronisk og traditionel kommunikation, hvorfor virksomheden løbende udvikler koncepter og ydelser, som kan tilfredsstille kundernes varierende behov. Lettershop Ved regnskabsårets start var sammenflytningen på Avedøre Holme netop gennemført, og der var store forventninger til vækst i aktivitet og omsætning. Disse forventninger blev ikke indfriet på grund af markedssituationen. Virksomhedens nye ledelse med Per Tidemann i spidsen har opnået en tilgang af nye kunder og opgavetyper, der opvejede det fald i de traditionelle opgaver, der var en følge af den konjunkturmæssige afmatning. Årets nettoomsætning var således uændret 50 mio. kr., hvilket var tilfredsstillende, når der tages hensyn til markedsudviklingen, men utilfredsstillende i forhold til det forventede. Resultatet blev derfor et underskud på 8,1 mio. kr. sammenlignet med et underskud året før på 4,6 mio. kr. Herudover er de vigtigste årsager til den negative resultatudvikling den budgetterede, højere husleje i den nye ejendom samt udgifter der kan henføres til de gennemførte organisationsændringer. Avanceret håndtering af kundernes datamateriale er blevet en vigtig forudsætning for at få succes med printydelser og er samtidig afgørende for udvikling af kundernes nye markedsføringskoncepter. Derfor er der i årets løb investeret i en forbedring og udvikling af medarbejdernes it-kompetencer. Det er naturligvis væsentligt fortsat at kunne levere de klassiske ydelser som kuvertering, plastpakning, adressering og manuel pakning, men der er gennemført en helt bevidst satsning mod salg af værdiskabende koncepter for kunderne som følge af højere kompleksitet og større it-indhold. Der kan således nu håndteres direct mail-udsendelser eller loyalitets-programmer, hvor kunderne via Intranetopkobling til Lettershop fra time til time kan følge udviklingen i kampagnen eller aktiviteten, ligesom der løbende er mulighed for at overvåge hvordan Lettershops gennemførelse af de aftalte aktiviteter overfor respondenterne forløber. Respons modtages således elektronisk direkte hos Lettershop via eksempelvis , Internet, SMS eller via traditionelle kuponer, der scannes og digitaliseres.

8 7 Derved frigøres Lettershoppens kunder for den løbende håndtering af respondenterne, og kan koncentrere indsatsen om at betjene såvel nye som allerede etablerede kunder. I fremtiden vil korte reaktions- og leveringstider også blive vigtige konkurrenceparametre. For at kunne overholde den målsatte kvalitet for produktionsydelserne startes i 2003 et miljø- og kvalitetssikringsprojekt, der skal medvirke til at arbejdsgange og -rutiner gennemføres korrekt og til tiden. Under forudsætning af, at markedet udviser en vis stabilitet i 2002/03, forventes omsætningsvækst og et forbedret resultat. Konvolutter og konvoluttryk Nettoomsætningen udgjorde 151 mio. kr. sammenlignet med 159 mio. kr. året før, og resultatet blev et overskud på 13,2 mio. kr. mod 17,1 mio. kr. året før. Som forventet påvirkede den faldende postmængde dette forretningsområde negativt, men takket være de gennemførte effektiviseringstiltag er det alligevel lykkedes at opnå et acceptabelt resultat. Det vigende marked har på europæisk niveau ført til forsøg på konsolidering, men det er endnu ikke lykkedes for disse aktører at opnå stordriftsfordele, der kan forbedre resultaterne. På længere sigt forventes et prispres på standardprodukter, hvorfor mindre producenter på europæisk plan som Konvolutfabrikken Danmark har en stor udfordring, når det gælder om at holde stykomkostningerne nede ved at producere effektivt og samtidig udnytte fordelen af en hurtigere omstillingsog beslutningsproces. Ud over de store mængder af standardiserede varer forventes der dog også at blive et stort marked for individualiserede produkter i mindre oplag. De seneste års planlægning og investeringer har netop sigtet mod at forberede virksomheden til denne udvikling. Udviklingen på de primære eksportmarkeder i Norge, Sverige og Irland har været som i Danmark. I de to andre skandinaviske lande meldes således om nedgang i postmængden på 5-10 pct. På den baggrund har de associerede konvoluttrykkerier i Oslo og Stockholm haft en mere stabil udvikling ligesom Danmarks eksportsalg er stagneret. På Konvolutfabrikken Danmark gennemføres nu en omlægning af produktionsgangene, således at ansvaret for produktionsgennemførelsen lægges ud i produktionsgrupper, hvor den enkelte medarbejder har mulighed for at tage ansvar, få større indflydelse og vise initiativ. Målsætningen er at opnå kortere leveringstider og større leveringspræcision til fordel for virksomhedens kunder. For det kommende regnskabsår forventes på nuværende tidspunkt et uændret omsætnings- og resultatniveau. Grafiske løsninger I årets løb er ejerandelen i W. J. Christensen A/S, der sælger og producerer tryksager og blanketter, øget til 47,5 pct. Virksomheden omsatte for knap 70 mio. kr. og opnåede et overskud før skat på godt 4 mio. kr. De øvrige grafiske virksomheder opnåede en samlet omsætning på 11 mio. kr. med et lille positivt resultat. Det grafiske marked har i løbet af de seneste år været præget af en intensiveret konkurrence som følge af det vigende marked og en for stor produktionskapacitet. National overvejer en konsolidering af de grafiske virksomheder, således at der kan opnås tilstrækkelig volumen til at sikre konkurrencekraften. Inden udløbet af 2002/03 forventes den fremtidige strategi for dette forretningsområde at være endeligt på plads.

9 8 Øvrige aktiviteter National ejer erhvervsejendomme i Søborg, Hedensted, Hornslet og på Avedøre Holme, der primært er udlejet til koncernens virksomheder, og ejendommene har været fuldt udlejet i årets løb. Slangerup-ejendommen, der er delvist udlejet, og som tidligere blev anvendt af Lettershopgruppen, er sat til salg. Forventet udvikling 2002/03 I regnskabsåret 2002/03 vil indsatsen for at styrke lettershop-aktiviteterne blive videreført. Dette gælder både omsætningsudvikling og lønsomhed, men også udviklingen af et fremtidsrettet forretningskoncept, der kan udnytte og skabe fordele for Nationals øvrige virksomheder. Som nævnt er der i 2002 indledt et omfattende strategiarbejde i hele National-koncernen, der skal skabe grundlaget for en væsentlig omsætningsvækst og resultatforbedring ved en mere koordineret og effektiv markedsføringsindsats af de mange ydelser, der indtil nu er blevet solgt på en mere individuel basis af de enkelte virksomheder. Indsatsen for at øge kendskabet til alle Nationals forretningskompetencer opprioriteres, og opfyldelse af kundernes ønsker og behov skal være det centrale og gennemgående element for aktiviteterne i de enkelte forretningsenheder. Forandringsvillighed er en helt central forudsætning også for Nationals fremtidige succes. Derfor er det afgørende at sikre, at virksomheden og dens medarbejdere formår at omstille sig til nye og hurtigt skiftende markedsforhold. Dette er nok den væsentligste lære, National har kunnet drage af forløbet af 2001/02, og denne forandringsparathed er derfor også en væsentlig del af fremtidens strategi. Forløbet af de første måneder i det nye regnskabsår viser større stabilitet på Nationals markeder, og der synes også at være en højere aktivitet end på samme tidspunkt sidste år. Trods de generelt svage konjunkturforhold vurderer National, at omsætningen i 2002/03 vil være i niveauet mio. kr. og et resultat på niveau med eller lidt højere end sidste år. Corporate Governance Selskabets bestyrelse har læst og behandlet Nørbyudvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark. Vurderet ud fra de moralske og etiske normer, som National Industris bestyrelse i alle årene har bestræbt sig på at efterleve, indeholder rapporten ingen væsentlige nye anbefalinger. Den offentlige debat om Corporate Governance synes at blive ført uden hensyntagen til de betydelige forskelle, der er mellem børsnoterede virksomheder. Bestyrelsen er for eksempel ikke entydigt enig i anbefalingerne om mere detaljerede oplysninger og øgede krav til information, da gennemførelse af sådanne krav for mindre selskaber vil være til større belastning end til gavn for selskabernes aktionærer. Bestyrelsen vurderer, at det for en niche-virksomhed som National Industri i en foranderlig periode med mange konsolideringstiltag er hensigtsmæssigt at have en aktiestruktur som i National, således at selskabets ledelse i størst muligt omfang kan deltage aktivt i beslutninger om eventuelle strategiske alliancer eller formaliseret samarbejde med øvrige markedsaktører. Ligeledes betragter bestyrelsen det som naturligt for en virksomhed med Nationals ledelse og ejerforhold, at den administrerende direktør tillige er medlem af selskabets bestyrelse.

10 9 Viljen og lysten til forandring bliver et tungtvejende succeskriterium, ligesom uddannelse og udvikling af kompetencer bliver vigtige parametre for at kunne tilfredsstille fremtidens kunder. Kvalitet og miljø Virksomhederne i National Industri har i mange år arbejdet aktivt med miljøspørgsmål. I årets løb er der gennemført certificering af Dupont Tryk, således at alle koncernens trykkerier nu er certificerede efter ISO standarden. Det er ledelsens vurdering, at alle virksomheder overholder gældende lovgivning samtidig med, at såvel konvolutfabrikker som trykkerier efterlever de strenge krav i ISO Der vil i indeværende år blive arbejdet på ISO certificering af Lettershopgruppen A/S og W. J. Christensen A/S. Indekseret oversigt over udvalgte forbrugsmaterialer * 1998/ / / /02 El-forbrug Hjælpematerialer Makulaturprocent * 1998/ / / /02 Makulatur Fejlomkostningsprocent * 1998/ / / /02 Fejlomkostninger 0,32 0,27 0,32 0,43 * Tallene er opgjort efter ny målemetode iflg. ISO standard. Korrigeret for antal producerede enheder. Risikofaktorer Valuta- og renteforhold En mindre del af koncernens omsætning kommer fra markeder uden for Danmark, hovedsagelig i EUR og i SEK. Der foretages løbende terminssikring af disse pengestrømme, således at kursudsving i udenlandsk valuta ikke på kort sigt har væsentlig betydning for koncernens resultat. En del af koncernens langfristede gæld er efter regnskabsårets afslutning omlagt fra EUR til DKK, således at den resterende EUR finansiering nu udgør 10,6 mio. EUR. Renten på den nu omlagte gæld på 41 mio. DKK er fortsat baseret på variabel rente. Der foretages ikke spekulative valuta- og rentedispositioner. Miljø Alle processer er i kraft af ISO certificeringen så veldokumenterede, at koncernen kan styre og nedbringe miljøbelastningen, der i forvejen er ganske beskeden. Det vurderes fortsat, at virksomheden ikke har væsentlige miljømæssige risici.

11 10 Aktionærforhold Aktiekapitalen Aktiekapitalen udgør nominelt kr. fordelt på A-aktier og B-aktier à 20 kr. Kursen på National Industri A/S aktier noteret på Københavns Fondsbørs var ved regnskabsårets afslutning 89. Dette giver en markedsværdi på godt 99,5 mio. kr. svarende til en reduktion på 22 pct. i forhold til året før, hvor ultimokursen var 114. Egenkapitalen steg fra 121,6 mio. kr. til 124,8 mio. kr. National Industri har 360 navnenoterede aktionærer, der samlet repræsenterer ca. 90 pct. af aktiekapitalen. Godt 65 pct. af virksomhedens medarbejdere er aktionærer i selskabet. Syv aktionærer ejer hver mere end 5 pct. af aktiekapitalen eller stemmerettighederne, jvf. Aktieselskabslovens 28a: Pensionskasser administreret af PKA A/S, Hellerup National Industris Fond (Danmark Fonden), Søborg Johannes Madsen-Mygdal, Rungsted Kyst Maria Madsen-Mygdal, Svendborg Ida Madsen-Mygdal, Klampenborg Axel Madsen-Mygdal, Vedbæk Anne Madsen-Mygdal, Klampenborg National Industris B aktie er noteret på Københavns Fondsbørs under fondskode / ISIN DK og kortnavn NATI B. Resultatdisponering Selskabets erklærede udbytte politik har hidtil været at udlodde ca. 25 pct. af årets overskud efter skat. Det vurderes nu at være mere hensigtsmæssigt at fastsætte en form for mindste udbytte på 3 kr., som selskabet selv under ugunstige konjukturforhold vil kunne udlodde. I gode år vil selskabet derfor både udbetale mindsteudbyttet på 3 kr. pr. aktie samt et resultatafhængigt udbytte på op til 3 kr., således at udbyttet i fremtiden vil ligge i intervallet 3 til 6 kr. pr. aktie. Bestyrelsen foreslår at årets overskud disponeres således: t.kr. Årets resultat Reserve for opskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år Udbytte 15% af aktiekapitalen Fondsbørsmeddelelser i 2001/02 National Industri har afgivet følgende meddelelser til Københavns Fondsbørs: Lettershopgruppen A/S får ny direktør Datoer for årsregnskabsmeddelelse og generalforsamling Årsregnskabsmeddelelse 2000/ Meddelelse om forløbet af generalforsamling og resultat af første kvartal Halvårsmeddelelse vedr. regnskabsåret 2001/ Meddelelse om forløbet af tredje kvartal 2001/02 Fondsbørsmeddelelser kan ses og downloades direkte fra eller rekvireres direkte fra selskabet.

12 11 National Industri i forhold til KFX & CSI50 ultimokurser, oktober 2001 = index 100 Udbytte og børskurs pr. aktie oktober januar '02 National Industri KFX CSI50 april juli oktober Kurs 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Udbytte pr. aktie i kr. Børskurs ultimo Kr. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. januar 2003 kl på Lettershopgruppens adresse, Stamholmen 70, Hvidovre. På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om, at selskabet får bemyndigelse til at erhverve egne aktier i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler, samt formelle ændringer som følge af ændret lovgivning. Det trykte regnskab forventes udsendt til selskabets navnenoterede aktionærer den 16. januar Informationspolitik National Industri har i årets løb fulgt anbefalingen fra Københavns Fondsbørs om at udsende kvartalsmeddelelser- dog i summarisk form og uden stor detaljeringsgrad. Det er bestyrelsens overbevisning, at dette informationsniveau vil være mest tjenligt for selskabets aktionærer på længere sigt. En yderligere detaljeringsgrad vil være mere til fordel for selskabets konkurrenter og dermed ikke gavnlig for aktionærerne. De er fortsat selskabets målsætning, at medvirke til at skabe opmærksomhed for de små aktier. I overensstemmelse hermed fører vi en kontinuerlig dialog med Københavns Fondsbørs, børsmæglere og vore aktionærer for at muliggøre, at virksomhedens reelle værdi afspejles i børskursen. Aktiens udvikling Handlen med National Industris B aktie på Københavns Fondsbørs er desværre relativ beskeden, men det kan med tilfredshed konstateres, at der til stadighed er en prissætning med et spænd på 2 kurspoint, hvilket betyder at nuværende og kommende aktionærer kan handle i aktien. Aktien er fortsat karakteriseret ved sin lave volatilitet og må, i kraft af sin stabilitet og den erklærede udbyttepolitik, betegnes som en value-aktie. Aktien har ikke kunnet undgå påvirkningen fra det generelt negative aktiemarked, men sluttede dog ca. 2 pct. bedre end det generelle KFX index. Finanskalender 2003/ januar 2003 Meddelelse om forløbet af generalforsamling og om regnskabsårets 1. kvartal 22. maj 2003 Halvårsmeddelelse for regnskabsperioden 1. oktober marts august 2003 Meddelelse om forløbet af regnskabsårets 3. kvartal 18. december 2003 Regnskabsmeddelelse for 2002/ januar 2004 Ordinær generalforsamling

13 12 National Industris forandringsproces vil drage fordel af det velafprøvede fundament af klassiske produkter og ydelser, som gennem mange år har sikret en positiv udvikling. Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2001/02 for National Industri A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Søborg, den 16. december 2002 Direktionen Johannes Madsen-Mygdal Adm. direktør Bestyrelsen Niels Erik Nielsen Johannes Madsen-Mygdal Jan Holm Møller Jørgen Kongskov Olsen Formand

14 13 Revisionspåtegning Vi har revideret årsrapporten for National Industri A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2002, siderne Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsrapporten, siderne Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. København, den 16. december 2002 KPMG C. Jespersen Theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Jan Boch Statsautoriseret revisor

15 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for National Industri A/S for 2001/02 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Ændring af anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret på følgende områder: 1. Goodwill aktiveres og afskrives over den økonomiske levetid. Koncernen har valgt at anvende overgangsreglerne til årsregnskabsloven og regnskabsvejledningerne, hvorfor der ikke er sket reaktivering af tidligere års strakafskrevne goodwill. 2. Værdipapirer indregnes under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi på balancedagen. Tidligere blev værdipapirer indregnet og målt til anskaffelsespris eller kursværdi på balancedagen, hvor denne var lavere. Ændringen medfører et fald i egenkapitalen pr. 30. september 2002 på 12 t. kr. og en tilsvarende reduktion af værdipapirer. 3. Foreslået udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen, indtil det vedtages på generalforsamlingen, hvorefter det indregnes som en forpligtelse. Hidtil er foreslået udbytte, der endnu ikke var vedtaget på generalforsamlingen, indregnet som kortfristet gæld. Ændringen medfører en forøgelse af egenkapitalen pr. 30. december 2002 på t. kr. ( t. kr. pr. 30. september 2001) og en tilsvarende reduktion af kortfristede gældsforpligtelser. Udover ændring i regnskabspraksis er der gennemført ændringer i regnskabsopstillingen vedrørende indretning af lejede lokaler, der fremover indregnes under materielle anlægsaktiver, hvor de før har været indregnet under immaterielle anlægsaktiver. Samtidig er der foretaget en reklassifikation mellem regnskabsposterne under materielle anlægsaktiver. Reklassifikationen har ikke medført ændring i den samlede bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver. Sammenligningstal og hoved- og nøgletal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne for både moderselskabet og koncernen udgør en reduktion af årets resultat med 524 t. kr. De nærmere konsekvenser af praksisændringerne for koncernen er specificeret nedenfor. Bortset fra ovennævnte områder er koncern- og årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden National Industri A/S samt dattervirksomheder, hvori National Industri A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 pct. og 50 pct. af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten. Resultat og egenkapitalen har efter ovenstående ændringer udviklet sig på følgende måde: 2001/ /01 t.kr. t.kr. Resultat Årets resultat i henhold til hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis vedrørende værdipapirer Årets resultat Egenkapital Egenkapital i henhold til hidtidig regnskabspraksis Ændring i regnskabspraksis vedrørende udbytte Ændring i regnskabspraksis vedrørende værdipapirer Egenkapital i henhold til ny regnskabspraksis

16 15 Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort på det tidspunkt hvor koncernforholdet blev etableret. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 pct. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital reguleres årligt og opføres som særskilte poster under resultatopgørelse og balance. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Ved indregning af udenlandske datter- og associerede virksomheder omregnes resultatopgørelserne til en gennemsnitlig valutakurs for måneden og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Under produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt afskrivninger på produktionsanlæg. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb samt til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i dattervirksomhedernes ekstraordinære poster og skat indregnes under de respektive poster. I både modervirksomhedens og koncernens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat før skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Andel i de associerede virksomheders ekstraordinære poster og skat indregnes under de respektive poster. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, er uden for virksomhedens kontrol og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Skat af årets resultat Selskab National Industri A/S er sambeskattet med en række helejede danske og udenlandske dattervirksomheder. Den aktuelle

17 16 danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Øvrige immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønforbrug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Alle øvrige låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. For leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar år 3-10 år 3-10 år Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger, distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder (dattervirksomheder) og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Ved køb af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Låneomkostninger indregnes ikke. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

18 17 Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Egenkapital Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne kapitalandele Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes direkte på overført resultat under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikkeskattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til omstruktureringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i det omfang, de er besluttet og offentliggjort senest på overtagelsestidspunktet. Finansielle gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til aktionærer. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring.

19 18 Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Resultat pr. aktie (EPS) Pengestrøm fra driften pr. aktie (CFPS) Indre værdi pr. aktie, ultimo Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning i procent Egenkapitalandel Udbytte pr. aktie Udbytteprocent Resultat til analyseformål Resultat til analyseformål Gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra driften Gennemsnitligt antal aktier Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo Antal aktier, ultimo Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Udbytteprocent x aktiens pålydende værdi 100 Modervirksomhedens udbytteprocent Ordinært resultat efter skat med fradrag af minoritetsinteressers andel heraf Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 1997.

20 Resultatopgørelse for året 1. oktober 2001 til 30. september Moderselskabet Koncernen 2001/ / / /01 note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Resultat i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Minoritetsinteressernes andel af årets resultat National Industri A/S' andel af koncernens resultat

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Årsrapport 2013. Stensballegaard Golf A/S. CVR-nr. 30 08 07 26 929336 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. Stensballegaard Golf A/S. CVR-nr. 30 08 07 26 929336 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 929336 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25.

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25. Berlingske Tidende A/S Årsrapport 2004 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2005 Peter Lindegaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Avis Omdeling A/S

Dansk Avis Omdeling A/S Dansk Avis Omdeling A/S CVR-nr. 26 06 38 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/02 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere