Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Årsra Årsr pport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010

2 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens hoved- og nøgletal Idégrundlag og strategi Ejendomsportefølje 10 Årets aktiviteter Koncern- og ledelsesforhold Risikoforhold og -styring Corporate Governance Aktionærforhold 24 Bestyrelse og direktion 28 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 30 Den uafhængige revisors påtegning 31 REGNSKABSBERETNING Regnskabsberetning 32 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 39 Noter 40 OVERSIGTER Koncernoversigt 73 Oversigt over koncernens ejendomsportefølje 74 1

3 LEDELSESBERETNING TIL VORES AKTIONÆRER Det er visionen for Victoria Properties at være det førende danske børsnoterede ejendomsselskab med hovedfokus på investeringer i ejendomme i de 10 største byer i det vestlige Tyskland. Kernekompetencen er fortsat tyske ejendomsinvesteringer, og selskabets strategi er konservativ og langsigtet, hvor investeringsbeslutningerne er baseret på grundige og løbende analyser af den økonomiske og markedsmæssige udvikling i Tyskland. Victoria Properties har en strategi om at forøge sine investeringer på det tyske ejendomsmarked markant i løbet af de næste år. Det tyske ejendomsmarked har i 2010 udviklet sig med såvel stigende lejeniveau som stigende priser. Samtidig er omsætningen af fast ejendom steget. Stigningen i lejeniveauet er et resultat af den positive økonomiske vækst i Tyskland med blandt andet faldende arbejdsløshed. Samtidig har der, specielt i Berlin, været en meget lav aktivitet indenfor nybyggeri de senere år, hvilket er med til at forøge efterspørgslen efter eksisterende lejemål. Den stigende pris på investeringsejendomme er især drevet af udenlandske investorer, som finansierer investeringerne med en høj egenkapitalandel. Aktuelt fokuseres der på det betydelige antal tyske ejendomme, som kontrolleres af danske pengeinstitutter. Det er målsætningen for Victoria Properties, som langsigtet investor, at erhverve en del af disse ejendomme og dermed medvirke med en betydende konsolideringsrolle for de danske investeringer, der blev foretaget på det tyske ejendomsmarked i perioden Den aktuelle strategi vil medføre, at ejendomsporteføljen vil få en større vægt mod Berlin. Koncernens ejendomsportefølje udvikler sig tilfredsstillende i Berlin og Frankfurt, hvor antallet af ledige lejemål i begge byer er ubetydeligt. Samtidig er lejeniveauet i Berlin stigende, og der er i indeværende år realiseret en samlet lejestigning på cirka 3%. Ejendomsporteføljen i Hamborg er påvirket af, at lejemålet for én erhvervslejer successivt er udløbet i løbet af 2010, og at genudlejning af ejendommen ved årsskiftet endnu ikke har fundet sted. I Hamborg har selskabet endvidere oplevet et stigende antal ledige kontorlejemål grundet faldende efterspørgsel og et større udbud af lokaler som følge af henholdsvis finanskrisen og nybyggeri. Tomgangen for den samlede ejendomsportefølje udgjorde pr. 31. december ,3% målt på areal og 6,9% målt på en vurdering af lejeindtægter. Som et led i den løbende porteføljeforvaltning blev det i 2010 besluttet at afhænde ejendommen Westhafen i Frankfurt via et salg af de enkelte lejligheder som ejerlejligheder. Det juridiske arbejde med opdelingen i ejerlejligheder er tilendebragt, og salget, som er påbegyndt i starten af 2011, vil formentlig strække sig over 24 måneder. I løbet af 2010 kom der en større stabilitet på de internationale ejendomsmarkeder, mens der fortsat herskede temmelig urolige forhold på de finansielle markeder med blandt andet store renteudsving. Dette har løbende haft en betydelig indflydelse på værdien af de rentesikringsaftaler, som Victoria Properties har indgået. Forholdene hos de finansiel- 2

4 Victoria Properties Årsrapport 2010 le institutioner er med udgangen af 2010 blevet mere normaliserede, hvilket blandt andet har betydet en reduktion af rentemarginalen på selskabets finansiering. En tilfredsstillende likviditet og et positivt cash-flow fra de driftsmæssige aktiviteter har været et fokusområde gennem hele året. I 2008 og 2009 var ledelsen fokuseret på en reduktion af omkostningerne. Det har i 2010 udmøntet sig i en tilpasset organisation og en reduktion af koncernens administrationsomkostninger på cirka 16% i forhold til 2009, korrigeret for virksomhedsovertagelse. Forholdet mellem indtægter og omkostninger er nu på et tilfredsstillende niveau. Som et led i strategien om at udvikle organisationen blev Peter Westphal ansat som ny administrerende direktør for koncernen i juni Peter Westphal har en langvarig karriere i den finansielle og internationale ejendomssektor og vil med sin mangeårige erfaring være med til at styrke selskabets position på det tyske ejendomsmarked. I juni 2010 blev forretningsaktiviteterne endvidere udbygget via en erhvervelse af Victoria Property Management A/S. Dette er sket i forlængelse af ønsket om at udbyde administration og asset management til eksterne parter. Victoria Property Management A/S beskæftiger 12 ansatte og administrerer ejendomme for cirka EUR 400 mio. resultat før skat samt før dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR 0,5 mio. Det tilsvarende resultat for 2009 udgjorde EUR -1,0 mio. før skat, og der er således tale om en forbedring med EUR 1,5 mio. i forhold til For 2011 forventer Victoria Properties et resultat før skat og dagsværdireguleringer på EUR 2,5 3,0 mio. og dermed en resultatfremgang i forhold til tidligere år. Der forventes samtidig et solidt cash flow fra driften. I januar 2011 erhvervede Victoria Properties en portefølje på 11 boligudlejningsejendomme, heraf 10 i Berlin og én i Hamborg. Porteføljen har en værdi på ca. EUR 20 mio. I januar 2011 udvidedes tillige med etablering af eget kontor i Berlin. Trods finanskrisens omfang, som også i 2010 satte sit præg på markedet, kan Victoria Properties med tilfredshed notere sig, at selskabet fortsat blandt markedsdeltagerne fremstår som en solvent, solid og respekteret aktør på det tyske marked med en attraktiv og stabil ejendomsportefølje. Denne status i markedet ønsker selskabet at fastholde og udbygge fremadrettet. I juni meddelte Aller Holding A/S, at man har erhvervet aktier i Victoria Properties således, at ejerandelen udgør knap 16% af den samlede aktiekapital. Samtidig meddelte Vipro Holding A/S, at man har reduceret sin ejerandel fra godt 31% til knap 15% af den samlede aktiekapital. I overensstemmelse med selskabets forventninger, som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2010, blev årets Med venlig hilsen Bo Heide-Ottosen Bestyrelsesformand Peter Westphal Administrerende direktør 3

5 REGNSKABSÅRET KORT Årets resultat I overensstemmelse med selskabets forventninger, som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2010, blev årets resultat før skat samt før dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR 0,5 mio. (DKK 3,9 mio.). Resultatet for 2010 udgjorde EUR -8,1 mio. (DKK -60,4 mio.) før skat og EUR -6,7 mio (DKK -50,0 mio.) efter skat. Resultatet er primært påvirket af en negativ dagsværdiregulering på EUR 8,6 mio. som følge af faldende renter igennem året, hvilket bevirker en negativ urealiseret dagsværdiregulering af rentesikringsaftaler på EUR -8,0 mio. samt en dagsværdiregulering på ejendomme på EUR -0,6 mio. Koncernens pengestrøm udgjorde EUR 1,2 mio. (DKK 9,0 mio.). Heraf er anvendt EUR 1,0 mio. til afdrag på koncernens gæld, og samtidig er der foretaget nye investeringer for EUR 0,7 mio. Samlet er koncernens pengestrøm dermed EUR -0,5 mio., hvilket er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Omsætningen i 2010 udgjorde EUR 13,9 mio. (DKK 103,7 mio.) mod EUR 13,1 mio. (DKK 98,0 mio.) i Heraf udgjorde det tilkøbte selskab Victoria Property Management A/S EUR 0,9 mio. Resultatet er påvirket af negative dagsværdireguleringer på investeringsejendomme på EUR 0,6 mio. (DKK -4,5 mio.). Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Dagsværdireguleringerne bestod af samlede opskrivninger på EUR 6,0 mio. (DKK 41,0 mio.) og samlede nedskrivninger på EUR 6,6 mio. (DKK 45,5 mio.). Nedskrivningerne kan primært henføres til udviklingen på ejendomsmarkedet i Hamborg, hvor der aktuelt er en del ledige lejemål, som forventes udlejet på forringede vilkår. Opskrivningerne skyldes hovedsageligt stigende lejeindtægter i Frankfurt og Berlin. Urealiserede dagsværdireguleringer af rentesikringsaftaler (finansielle instrumenter) på i alt EUR 8,0 mio. (DKK 59,7 mio.) har en negativ påvirkning på resultatet. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret. Likviditet - Finansiering Koncernen har en bridge-finansiering hos FIH på EUR 21,7 mio. (DKK 161,9 mio.), som i henhold til låneaftalen skal indfries senest den 1. oktober I tilknytning hertil har visse af koncernens kerneinvestorer givet tilsagn om, og stillet uigenkaldelig garanti for, en tegning af nye aktier i en fortegningsemission, svarende til nominelt EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.). Koncernen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse i I 2010 havde Victoria Properties betydeligt fokus på at optimere sammensætningen af finansieringsstrukturen. Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld - hvoraf cirka 40% er rentesik- 4

6 Victoria Properties Årsrapport 2010 ret fra 2011 til 2041, og cirka 11% er rentesikret fra 2011 til udgjorde godt 1,1% (eksklusiv marginal) pr. 31. december For en del af koncernens renteafdækningsaftaler er rentebetalingerne endnu ikke trådt i kraft, og med de nuværende aftaler forventes der derfor en stigning i renteudgifterne efter Pr. 31. december 2009 udgjorde den gennemsnitlige effektive rente 3,2% (eksklusiv marginal). Koncernens ejendomme Den samlede portefølje var pr. 31. december 2010 på 43 ejendomme og har en samlet værdi på EUR 240,3 mio. (DKK 1.792,6 mio.). Den 17. december 2010 indgik selskabet aftale om at købe 11 ejendomme i Berlin og Hamborg, med overtagelse 1. januar 2011, til en samlet værdi på knap EUR 20 mio.. Forventninger til 2011 For 2011 forventer Victoria Properties et resultat før skat og dagsværdireguleringer på EUR 2,5 3,0 mio. og dermed en resultatfremgang i forhold til tidligere år. Der forventes samtidig et solidt cash flow fra driften. Koncernens ejendomsportefølje er pr. 31. december 2010 værdiansat med udgangspunkt i et afkastkrav på 5,1%, hvilket er en lille ændring i forhold til 31. december 2009, hvor udgangspunktet var 5,2%. Pr. 31. december 2010 var koncernen via de indgåede lejekontrakters opsigelsesvarsler berettiget til lejeindtægter på ca. EUR 30 mio. (DKK 229,8 mio.), hvilket svarer til ca. 50% af den samlede budgetterede leje fra lejekontrakter, der løber udover 5 år. Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter er EUR 8,83, hvilket er uændret i forhold til 2009 Tomgangen for den samlede ejendomsportefølje udgjorde pr. 31. december ,3% målt på areal og 6,9% målt på en vurdering af lejeindtægter. 5

7 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen Fortsættende aktiviteter Omsætning Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Heraf dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Resultat før skat, og før dagsværdiregulering af investeringsejendomme og afledte finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Ophørende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat i alt Balancen Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af gennemsnitlig egenkapital efter skat (%) -14,1-5,9-6,2 25,4 10,4 Soliditet (%) 17,5 19,9 20,5 29,7 76,0 Børskurs, ultimo (EUR) 20,1 16,8 22,1 39,3 63,7 Børskurs, ultimo (DKK) 150,0 125,0 165,0 293,1 475,2 Resultat pr. aktie efter skat (EUR) -3,0-1,4-1,6 5,7 2,0 Indre værdi pr. aktie, ultimo (EUR) 19,7 22,6 24,1 25,5 19,6 Indre værdi pr. aktie, ultimo (DKK) 147,2 168,9 179,1 190,4 145,9 Kurs/indre værdi, ultimo 1,0 0,7 0,9 1,5 3,3 Price Earning (EUR) -6,8-12,2-13,7 6,9 31,8 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

8 Victoria Properties Årsrapport 2010 IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Hovedaktiviteter Visionen for Victoria Properties er at være det førende danske børsnoterede ejendomsselskab med hovedfokus på investeringer i tyske ejendomme. Selskabets primære strategi er at investere i velbeliggende udlejningsejendomme i de 10 største byer i det vestlige Tyskland samt Berlin. Selskabets nuværende portefølje indeholder ejendomme i og omkring Berlin, Frankfurt og Hamborg. Victoria Properties har endvidere i juni 2010 overtaget Victoria Property Management A/S (VPM), så selskabet nu også under asset management har sin egen ejendomsadministration. Under VPM ligger der administration af cirka 50 selskaber i Tyskland, Sverige og Danmark, og aktiver under management forøges som følge heraf med EUR 400 mio. (cirka DKK 3 mia.) til EUR 640 mio. (cirka DKK 5 mia.). En sekundær aktivitet er forretningsområdet Fund og Asset Management. Som en afledt effekt af de senere års finanskrise oplever selskabet i øjeblikket gode muligheder for attraktive investeringer. Selskabet er godt rustet til at være en central aktør i en forestående markedskonsolidering, og det indgår i selskabets strategi for ekspansion at overtage andre aktører på markedet, såfremt en sammenlægning måtte være kommerciel. Victoria Properties har et klart ønske om vækst i 2011 og 2012 baseret på markedsmulighederne efter finanskrisen samt selskabets ledelsesmæssige og finansielle styrke. Som et led i denne strategi ønsker selskabet at overtage porteføljer fra nødlidende investorer samt porteføljer, der er overtaget eller kontrolleret af bankerne. Dette skal blandt andet ske ved udstedelse af nye aktier i Victoria Properties som hel eller delvis betaling for erhvervelsen af nye porteføljer. I løbet af 2010 har Victoria Properties arbejdet på denne ekspansionsstrategi og analyseret en række muligheder, og sidst på året blev der indgået aftale om erhvervelse af 10 boligudlejningsejendomme i Berlin og en i Hamborg med overtagelse 1. januar 2011 til en samlet værdi på knap EUR 20 mio. I 2011 vil selskabet have øget fokus på erhvervelse af ejendomme i Berlin, blandt andet fordi markedet her vurderes at være i en positiv udvikling, og samtidig kontrolleres mange ejendomsinvesteringer af danske banker. I januar 2011 åbnede Victoria Properties eget kontor i Berlin. Hermed har selskabet taget et afgørende skridt på vejen til at blive den stærkeste aktør på markedet inden for sit felt og til at cementere sin status som det førende danske børsnoterede selskab med hovedfokus på tyske ejendomme. Med henblik på at opfylde selskabets vision vil selskabet fortsat have fokus på: Et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked. Et veletableret netværk blandt de stærkeste lokale og danske aktører på markedet, herunder ejere, udviklere, mæglere, administratorer og rådgivere. Sikring af en fleksibel og velkvalificeret tilgang til optimering af ejendommene via et nært samarbejde mellem selskabets interne asset management-funktion, ejendomsadministratorer og fast tilknyttede tekniske rådgivere. Beliggenhed i højsædet Victoria Properties primære investeringsstrategi er at investere i ejendomme beliggende i byområder med god og/eller stigende købekraft samt i velbeliggende udlejningsejendomme i de 10 største byer i det vestlige Tyskland. Disse byer er karakteriserede ved befolkningstilvækst samt en positiv forventning til udviklingen i ejendomsmarkedet på lang sigt. Selskabet lægger stor vægt på at besigtige og vurdere såvel potentielle ejendomme som deres nærområde. 7

9 IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI, FORTSAT Det er samtidig et ønske at øge antallet af investeringsejendomme i Berlin. Det er selskabets vurdering, at lejeniveauet på ejendomme i Berlin er stigende. De primære årsager er den stigende økonomiske aktivitet i Tyskland samt, at der i mange år ikke er tilført markedet nybyggeri af betydning samtidig med, at der har været en positiv befolkningstilvækst. Aktivt ejerskab Den værdi, som Victoria Properties tilfører ejendommene, tager sit afsæt i aktivt asset management, som Victoria Properties medarbejdere inden for investering og forvaltning har stor erfaring med. I tæt samarbejde med selskabets ejendomsadministratorer gennemgås hver ejendom nøje, og dette udmønter sig i en SWOT-analyse, som blandt andet bygger på følgende parametre: Gennemgangen sikrer, at både selskabet og administrator har et overblik over hvordan og på hvilke områder, der kan arbejdes med ejendommen. Værditilvækst via aktivt ejerskab Det aktive ejerskab har siden Victoria Properties etablering i 2006 været et centralt element i selskabets strategi til sikring af værditilvækst på både kort og lang sigt uafhængigt at konjunkturudsving. Det er et hovedelement i Victoria Properties investeringsstrategi at indkøbe ejendomme til optimale afkast med et lavt risikoniveau. Som en konsekvens af det aktive ejerskab reduceres risikomarginen og dermed afkastkravet, hvorved ejendommene som hovedregel senere kan sælges til højere pris end selskabets anskaffelsespris. Transparens: Samtlige relevante nøgletal for ejendommen skal være kendte og pålidelige, og der skal foreligge en detaljeret budget- og likviditetsplan for ejendommen. Victoria Properties primære aktivitet er investering i gode og velbeliggende tyske investeringsejendomme. Selskabets vækststrategi tager udgangspunkt i fire former for investering: Lejerstruktur: I markedsføringsplanen gøres det klart, hvilken kundegruppe ejendommen og området appellerer til, og der udvikles et koncept for, hvilke lejere man fremover ønsker at tiltrække. 1. Ejendomme, som fuldt ud ejes af Victoria Properties. 2. Overtagelse af porteføljer fra nødlidende danske investorer/finansieringsinstitutter. Optimering af lejen: Der planlægges tiltag for at optimere lejen i forhold til markedslejen såvel som det officielle tyske beboelseslejeniveau Mietspiegel. Der fokuseres desuden på nedbringelse af tomgang og istandsættelse af lejemål. Lønsomhed i drift. Optimering af ejendoms-mix: Det vurderes løbende, hvorledes de enkelte ejendomme passer ind i selskabets strategi. 3. Administration af eksternt ejede ejendomme og porteføljer som asset manager og modtagelse af honorar herfor. Overtagelsen af Victoria Property Management i juni 2010 spiller en vigtig rolle i denne vækststrategi. 4. Ejendomsadministration og asset management til administration af såvel egen som ekstern portefølje. Med etableringen af kontor i Berlin i januar 2011 er muligheden for selv at varetage administrationen øget. 8

10 Victoria Properties Årsrapport 2010 Viden og kompetencer Det er målsætningen for Victoria Properties, at selskabets medarbejdere skal være i besiddelse af en høj faglighed inden for deres felt samt have et indgående kendskab til det tyske ejendomsmarked. Selskabet lægger vægt på at ansætte medarbejdere med disse kompetencer og tilstræber løbende videreuddannelse af alle medarbejdere. Victoria Properties anser medarbejderne og deres viden for at være et væsentligt aktiv. Medarbejderne i Victoria Properties definerer og udvikler sammen med ledelsen den enkeltes opgaver og ansvarsområder. Dette er en proces, som foregår løbende. På denne måde ønsker selskabet at sikre, at der er klarhed omkring ansvars- og opgavefordelingen samtidig med, at den enkelte medarbejders kompetencer og viden udnyttes bedst muligt. Victoria Properties er bevidst om, at en væsentlig forudsætning for, at koncernen og dens medarbejdere kan bibeholde det høje faglige niveau inden for alle fagområder, er en høj grad af videndeling. Dette sikres blandt andet gennem vedligeholdelse af effektive databaser med alle relevante informationer om koncernens ejendomme samt interne og eksterne møder inden for samt på tværs af ansvarsområder. Figuren illustrerer ansvarsområder. Værktøjer og processer Som et led i opbygningen af organisationen har Victoria Properties etableret interne rutiner og værktøjer, der understøtter selskabets forretningsgange og processer. Dette gælder for såvel investeringer, asset management og økonomi som for den daglige administration. Disse processer og værktøjer udvikles og forbedres fortløbende således, at alle interne og eksterne forretningsgange til stadighed sikrer kvalitet og omkostningsbevidsthed. Skabelse af en attraktiv arbejdsplads Det er Victoria Properties hensigt at skabe og vedligeholde en organisation præget af professionalitet, fleksibilitet og forandringsvillighed, og koncernen tager i den forbindelse en række initiativer til at sikre medarbejdernes trivsel. Derudover lægger koncernen vægt på at skabe et godt arbejdsklima gennem regelmæssige sociale arrangementer. Cash-flow Victoria Properties har stadig udvidet fokus på selskabets finansielle poster og omkostninger. Finanskomiteen, der blev nedsat i 2009, har været med til at styrke dette fokusområde. En del af selskabets strategi vil også i 2011 og i årene fremover være fokusering på øget indtjening via optimering af selskabets finansiering. Bestyrelse Adm. direktør Ejendomme Økonomi/ Administration Research & Analyse Investeringer Asset Management Administration Økonomi Kommunikation 9

11 EJENDOMSPORTEFØLJEN Ejendomsporteføljen Victoria Properties samlede ejendomsportefølje bestod ved udgangen af 2010 af i alt 43 ejendomme i og omkring Berlin, Frankfurt og Hamborg. Samlet udgjorde porteføljen kvadratmeter fordelt på i alt lejemål. Fordelingen af kvadratmeter på de tre byer fremgår af figuren nedenfor. Fordeling af m² på byer ultimo 2010 Fordeling af m² på byer ultimo 2010 Fordeling af m² på byer ultimo % 39% 19% 19% 39% 19% 42% 42% Hamborg Frankfurt Berlin Hamborg 42% Frankfurt Berlin Hamborg Frankfurt Berlin M² fordelt på typer af lejemål ultimo 2010 Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter for den samlede M² tyske fordelt ejendomsportefølje på typer af lejemål ultimo fremgår 2010 af figurerne nedenfor. 9% M² fordelt på typer af lejemål ultimo % 9% 42% 42% 49% 49% 42% 49% Erhverv Øvrige Boliger Erhverv Øvrige Boliger Erhverv Øvrige Boliger Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo 2010 Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo % Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo % 29% 23% 23% 23% Fastsættelse af ejendommene til markedsværdi sker i en 5-trinsproces, som beskrevet nedenfor: 1. Selskabets asset manager og en ekstern tekniker gennemgår alle væsentlige forhold og vurderer udgifter til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer. 2. Der udarbejdes et 1. års normalbudget for ejendommene, som lægges til grund for værdiansættelsen. 3. Selskabet analyserer markedsrapporter for de tre byer, hvor selskabets ejendomme er beliggende. Markedsdata indhentes fra det internationalt anerkendte ejendomsmægler- og rådgiverfirma, Jones Lang LaSalle, og det uafhængige analyseinstitut, BulwienGesa. 4. Der gennemføres løbende drøftelser om markedsforholdene med ledende aktører i de tre byer. 5. Alle disse data og analyser sammenfattes afslutningsvis i afkastprocent og dermed en værdiansættelse af de enkelte ejendomme. Dagsværdireguleringer på investerings ejendomme udgjorde EUR -0,6 mio. i 2010 mod EUR -6,4 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Dagsværdireguleringerne bestod af samlede opskrivninger på EUR 6,0 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 6,6 mio. Nedskrivningerne kan primært henføres til udviklingen på ejendomsmarkedet i Hamborg, hvor der aktuelt er en del ledige lejemål, som forventes udlejet på forringede vilkår. Opskrivningerne skyldes hovedsageligt stigende lejeindtægter i Frankfurt og Berlin. Pr. 31. december 2010 blev koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,1%, som er en lille ændring i forhold til 2009, hvor afkastkravet var 5,2%. 48% 48% Erhverv Erhverv 48% Øvrige Øvrige Boliger Boliger 10 Erhverv Øvrige Boliger Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag

12 23% Victoria Properties Årsrapport % Erhverv Øvrige Boliger Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag 29% 48% Fordeling af m² på byer ultimo % 23% 19% < Nøgletal For Victoria Properties samlede portefølje af ejendomme så nøgletallene pr. 31. december 2010 således ud: 42% Samlet værdi af investeringsejendomme: EUR 240,3 mio. Samlet Hamborg årlig bruttolejeindtægt: Frankfurt EUR 13,7 mio. Berlin Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter: EUR 8,83 Gennemsnitligt afkastkrav: 5,1% M² fordelt på typer af lejemål ultimo 2010 Gennemsnitsværdi pr. kvadratmeter: EUR Udlejningsprocent: 93,1% 9% målt på en vurdering af de manglende lejeindtægter. Erhvervslejemål Lejen fra erhvervslejemål repræsenterede 48% af den samlede leje, og af disse 48% havde 29% en årlig leje på mere end EUR 0,4 mio. Det gennemsnitlige opsigelsesvarsel for erhvervslejerne, dvs. inklusive uopsigelighedsperioden, var 92 måneder i forhold til lejebidrag ved udgangen af Efter udløb af uopsigelighedsperioden kan lejemålene opsiges med tre måneders varsel. Det samme er gældende for boliglejemål. Pr. 31. december 2010 var koncernen via de indgåede lejekontrakters opsigelsesvarsler berettiget til lejeindtægter på ca. EUR 30 mio. (DKK 229,8 mio.), hvilket svarer til ca. 50% af den samlede budgetterede leje fra lejekontrakter, der løber udover Erhverv 5 år. 49% 42% Erhverv Øvrige Boliger Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo % 29% 23% Øvrige Boliger Varighed af erhvervslejekontrakter >1 år 30% >5 år 21% >15 år 2% <1 år >1 år <1 år 47% >5 år >15 år Procentdel af årlig leje baseret på varighed af erhvervslejekontrakter >15 år 17% <1 år 26% >5 år 41% >1 år 16% <1 år >1 år >5 år >15 år På Victoria Properties hjemmeside, findes en oversigt over selskabets samlede ejendomsportefølje, som blandt andet indeholder billeder og links til bykort. Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag 29% 48% Markedsanalyse For så vidt angår generel markedsanalyse er samarbejdet med Jones Lang LaSalle og BulwienGesa fortsat et vigtigt supplement til selskabets interne analysearbejde. Disse to firmaer leverer detaljerede og præcise data og udgør dermed selskabets primære eksterne kilder til information om udviklingen på ejendomsmarkedet og i den tyske økonomi. 23% < Varighed af erhvervslejekontrakter Derudover holder selskabet sig løbende orienteret via øvrige medier og andre eksterne analyser. 11

13 ÅRETS AKTIVITETER Selskabet har en klar målsætning om vækst og øget indtjening, og særligt i 1. halvår har selskabet analyseret mulighederne for ekspansion, hvor blandt andet købet af Victoria Property Management er et resultat af dette. Den 15. juni 2010 blev Peter Westphal ansat som ny administrerende direktør. Samtidig blev den konstituerede administrerende direktør, Mikkel C. Hesselberg, udnævnt til økonomidirektør i selskabet. De væsentligste aktiviteter i 2010 omfattede: I 2010 havde selskabet betydeligt fokus på at optimere sammensætningen af finansieringsstrukturen. Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld - hvoraf cirka 40% er rentesikret fra 2011 til 2041, og cirka 11% er rentesikret fra 2011 til udgjorde godt 1,1% (eksklusiv marginal) pr. 31. december For en del af koncernens renteafdækningsaftaler er rentebetalingerne endnu ikke trådt i kraft. Med de nuværende aftaler forventes der derfor en stigning i renteudgifterne efter Pr. 31. december 2009 udgjorde den gennemsnitlige effektive rente 3,2% (eksklusiv marginal). Den 4. juni 2010 erhvervedes Victoria Property Management og en række datterselskaber hertil. Selskabet har managementaftaler for ejendomme til en værdi på cirka EUR 400 mio. (DKK 3 mia.). Købet følger strategien om et øget fokus på forretningsområdet asset management, som forventes yderligere øget i fremtiden. Selskabet administrerer for cirka 500 investorer 50 ejendomme i henholdsvis Tyskland, Sverige og Danmark. Ved erhvervelsen af ejendomsadministrationen sikrede selskabet sig en styrkelse af en kompetenceplatform, som vil forbedre mulighederne for yderligere at kunne deltage i en konsolidering. Ejendomsadministrationsaktiviteten forventes at bidrage med såvel positivt resultat samt positivt cash flow i I juli 2010 fraflyttede selskabet kontorerne på Tuborg Boulevard og flyttede som led i udvidelsen af asset management forretningen til adressen Tuborg Havnevej 19 i Hellerup. Aller Holding A/S blev med købet af stk. aktier, svarende til 15,88% af aktiekapitalen, ny kerneaktionær i september. Selskabet har herefter seks kerneaktionærer. I september 2010 blev den planlagte emission af nye aktier udskudt. Visse af selskabets fem oprindelige kerneinvestorer har givet tilsagn om at forlænge tegningsgarantien frem til 1. oktober 2011 således, at selskabet hermed opnår en større fleksibilitet med hensyn til tilrettelæggelsen af en emission. Koncernen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse i I november 2010 blev det besluttet at sætte ejendommen Westhafen til salg som ejerlejligheder. Salget er påbegyndt i marts Victoria Properties har i 2010 fortsat forbedringsarbejder på dele af ejendomsporteføljen, hvilket isoleret set påvirker ejendomsværdien positivt. Det forventes, at der i 2011 blandt andet skal opføres en tilbygning til ejendommen Paderbornestrasse i Berlin. Ejendommen vil samtidig blive gennemrenoveret. 12

14 Victoria Properties Årsrapport 2010 Ny ejendomsportefølje Den 17. december 2010 indgik Victoria Properties aftale om erhvervelse af 11 ejendomme i Tyskland med overtagelse 1. januar ejendomme er beliggende i Berlin, og en er beliggende i Hamborg. Alle ejendommene er centralt beliggende boligudlejningsejendomme med erhverv i stueetagen. Ejendommene passer med deres centrale beliggenheder godt ind i selskabets eksisterende ejendomsportefølje, administration og ekspansive samt værdiskabende strategi. Ejendommene har et samlet udlejningsareal på kvadratmeter med i alt 312 lejemål fordelt på 34 erhvervslejemål, 270 boliglejemål og otte andre lejemål. Aktuelt er kun ni lejemål ledige, svarende til en tomgang på under 3%. Ejendommene har en værdi på knap EUR 20 mio. En del af købesummen blev erlagt i nyudstedte aktier, hvorved tre banker tilsammen ejer ca. 5% af den samlede aktiekapital i Victoria Properties. Forventninger til 2011 I 2011 forventer selskabet et positivt resultat i niveauet EUR 2,5 3,0 mio. før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, og dermed en resultatfremgang i forhold til tidligere år. Der forventes samtidig et solidt cash flow fra driften. Usikkerheder og risici Foruden den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder kan flere faktorer medføre, at den faktiske udvikling i 2011 afviger væsentligt fra selskabets nuværende forventninger. Blandt andet kan fremhæves usikkerheder og risici relateret til: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked samt i selskabets ejendomsportefølje, herunder især muligheder for at udleje de aktuelle ledige arealer i koncernen ejendomme i Hamborg. Udviklingen i renteomkostningerne. Erhvervelsen af ejendomsporteføljen vil have en positiv indflydelse på det forventede resultat for

15 KONCERN- OG LEDELSESFORHOLD Organisation Victoria Properties bestræber sig på til enhver tid at have en kompetent organisation, som kan honorere de høje krav, selskabet kontinuerligt stiller til blandt andet investeringsarbejdet og den finansielle rapportering. Ledelse Den 15. juni 2010 blev Peter Westphal udnævnt til administrerende direktør. Samtidig blev den konstituerede administrerende direktør, Mikkel C. Hesselberg, udnævnt til økonomidirektør. Centralt i selskabets strategi er, at organisationen koncentrerer sig om sine kernekompetencer, som er investering i og udvikling af ejendomme. Opgaver vedrørende f.eks. jura, skat og administration af tyske ejendomme varetages af eksterne samarbejdspartnere med spidskompetencer inden for disse områder. Ved den ordinære generalforsamling 15. april 2010 blev alle bestyrelsens medlemmer genvalgt. Bo Heide-Ottosen blev genvalgt som formand. Organisationen bestod pr. 31. december 2010 af 19 fuldtidsmedarbejdere og tre deltidsmedarbejdere. Selskabet har outsourcet en række opgaver i såvel Danmark som Tyskland. Med etableringen af eget kontor i Berlin vil nogle af opgaverne blive insourcet. 14

16 Victoria Properties Årsrapport 2010 RISIKOFORHOLD OG -STYRING Risikovurdering Victoria Properties aktiviteter er forbundet med såvel markedsmæssige som finansielle risici. Bestyrelsen foretager i samarbejde med direktionen løbende en vurdering af de risici, som selskabet udsættes for - herunder vurderer revisionskomitéen de risici, som påvirker regnskabsaflæggelsen. Det er en fast del af selskabets årsplan at gennemgå og vurdere alle væsentlige risikoområder på grundlag af redegørelser fra direktionen. Dette sikrer, at hvert enkelt risikoforhold behandles mindst én gang om året. Direktionen kommenterer ligeledes i sin løbende rapportering til bestyrelsen udviklingen inden for selskabets væsentligste risikoområder. For så vidt angår regnskabsaflæggelsen har selskabet siden 2008 haft en revisionskomité, som løbende overvåger forsvarligheden af selskabets kontrolsystemer og vurderer væsentlige risici, som selskabet har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteter I Victoria Properties har alle medarbejdere et ansvar for at identificere og rapportere konkrete risikoforhold inden for deres del af organisationen. Disse forhold rapporteres til direktionen, som har det overordnede ansvar for risikoprofilen og for at afstemme denne med selskabets strategier og politikker. For de væsentligste risikoforhold i selskabets drift er der udarbejdet en række processer, som skal begrænse selskabets risici. De mest betydningsfulde risici og enkelte processer er beskrevet i de følgende afsnit. Regnskabsaflæggelse Selskabet har en række interne kontroller og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelse, som er udarbejdet for at eliminere fejl samt sikre et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling. Disse systemer og processer opdateres kontinuerligt. Ansvaret for udarbejdelse og opretholdelse af disse processer ligger hos ledelsen, som rapporterer til selskabets revisionskomité, der bestandigt overvåger og vurderer tilstrækkeligheden af kontrolsystemerne samt selskabets risici. For at sikre at selskabets standarder og procedurer er overholdt, er der etableret kontrolaktiviteter, som skal udføres for at garantere en korrekt og pålidelig regnskabsaflæggelse. Kontrolaktiviteterne har til hensigt at registrere og udbedre eventuelle fejl eller mangler i de data, som ligger til grund for regnskabsaflæggelsen. Rapportering fra Victoria Properties datterselskaber kontrolleres tillige løbende, og også her er der udarbejdet kontrolsystemer, som sikrer, at eventuelle fejl eller mangler rapporteres. Endelig sikrer Victoria Properties ved en række analyser og kontroller, at selskabets regnskabsaflæggelse sker i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). I det følgende afsnit beskrives de væsentligste risici, som kan påvirke mulighederne for at opfylde selskabets strategiske mål og budget, samt de forholdsregler, der tages, for at minimere risici. Markeds- og konkurrenceforhold Det er Victoria Properties vurdering, at selskabet ikke har væsentlige markedsmæssige risici, ud over hvad der er almindeligt for ejendomsinvesteringer i Tyskland og den aktuelle økonomiske krise. Inden for markeds- og konkurrenceforhold udgør følgende 15

17 RISIKOFORHOLD OG -STYRING. FORTSAT faktorer de væsentligste risici i relation til Victoria Properties forretningsområde: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i den tyske økonomi Det er væsentligt for Victoria Properties forretning at finde de rigtige ejendomme til den rigtige pris. Rentestigninger kan medføre faldende afkast på disse ejendomme, ligesom en negativ udvikling i den tyske økonomi og på det tyske arbejdsmarked kan betyde reducerede muligheder for at udleje tomme lejemål. Victoria Properties rentepolitik er beskrevet nærmere i afsnittet Renterisiko. Køb af passende ejendomme Victoria Properties har et omfattende netværk blandt interessenterne på det tyske ejendomsmarked, herunder danske og udenlandske finansielle institutioner, og bliver derfor løbende præsenteret for et stort antal tyske ejendomme og ejendomsporteføljer. Ved køb af en ejendom er der risiko for, at den er behæftet med fysiske og/eller juridiske fejl og mangler, som senere kan medføre betydelige omkostninger. For at sikre sig mod uforudsete negative hændelser iværksættes før købet en due diligenceproces bestående af en række omfattende økonomiske, tekniske og juridiske undersøgelser, som udføres i samarbejde med rådgivere med specialviden inden for de pågældende fagområder. Samtidig foretager Victoria Properties grundige analyser af datamaterialet for hver enkelt ejendom, ligesom ejendommene besigtiges af selskabets asset managere. Derudover sikrer Victoria Properties sig, at der i købsaftalerne i videst mulig omfang udstedes en række garantier til afdækning af eventuelle fejl og mangler. Sælgers bonitet undersøges endvidere i denne proces som en yderligere sikring af garantiernes værdi. I det aktuelle marked, hvor fokus er rettet mod nødlidende ejendomme under kontrol af långiverene, er det nødvendigt at acceptere, at erhvervelser gennemføres på konkurslignende vilkår, altså uden væsentlige garantier. Disse forhold tilstræbes der kompenseret for via nedslag i købesummen. Værdiregulering af ejendomme Fastsættelse af ejendommene til markedsværdi sker i en 5-trinsproces som beskrevet i kapitlet Ejendomsporteføljen. Efterspørgsel, omkostninger og lejeindtægter De enkelte ejendommes løbende driftsøkonomi kan blive påvirket af svigtende udlejning (tomgang), omkostninger til ombygning og vedligeholdelse samt regulering af lejeindtægter. Derfor er reduktion af tomgang samt optimering af vedligeholdelse og lejeindtægter et hovedmål i driften af ejendommene. Ejendommene vurderes løbende. Nøjagtige instrukser for udstedelse af fuldmagter til at iværksætte ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder sikrer, sammen med et effektivt internt kontrolsystem, at der kun igangsættes arbejder, som er i overensstemmelse med strategien for den pågældende ejendom. Da Victoria Properties primært har investeret i kvalitetsmæssigt gode ejendomme beliggende på attraktive adresser, er det selskabets vurdering, at disse ejendomme også fremover vil blive betragtet som attraktive af potentielle lejere. En væsentlig driftsmæssig risiko er lejers opsigelse eller svigtende betalingsevne. Risici forbundet hermed søges reduceret via lejerspredning, lejeforskud, deposita og eventuelt lejegarantier. I forbindelse med indgåelse af nye lejemål vurderes lejers bonitet, og der stilles i visse tilfælde krav om moderselskabsgaranti for lejen. Victoria Properties erhvervslejemål er hovedsageligt udlejet 16

18 Victoria Properties Årsrapport 2010 til offentlige institutioner og større virksomheder, der har indgået lejekontrakter for en flerårig periode. Pr. 31. december 2010 var koncernen via de indgåede lejekontrakters opsigelsesvarsler berettiget til lejeindtægter på ca. EUR 30 mio. (DKK 229,8 mio.), hvilket svarer til ca. 50% af den samlede budgetterede leje fra lejekontrakter, der løber udover 5 år. For asset management aftalerne under Victoria Property Management er der tegnet en ansvarsforsikring, idet der tages højde for, at der under forvaltning af eksterne ejendomme, kan være situationer, hvor administrationsfejl potentielt vil kunne opstå. Finansielle forhold Finansielle risici udgør en væsentlig faktor i Victoria Properties risikostyring. Direktionen forestår styringen af de finansielle risici i henhold til selskabets politik på området. Politikken fastsætter retningslinjer og rammer for selskabets finansielle dispositioner. Bestyrelsen har siden 2009 haft en finanskomité. Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde om selskabets finansielle situation samt de foretagne dispositioner. En uddybende gennemgang af finansielle risici er omtalt i årsregnskabets note 29. Likviditetsrisiko En eventuel likviditetsrisiko består i ikke at have tilstrækkelige midler til at finansiere den løbende drift og selskabets fremtidige udvikling. Victoria Properties ejendomme er købt med udgangspunkt i, at disse genererer positiv likviditet fra anskaffelsestidspunktet. En risiko består i, at der opstår større mellemværender med lejere, hvilket belaster selskabets likviditet. Selskabets interne asset manager samarbejder løbende med ejendomsadministratorer om at minimere mellemværender med lejere. En anden risiko består i risikoen for øget tomgang samt risikoen for lavere lejeindtægt ved genudlejning. Selskabets interne asset managere arbejder tæt sammen med såvel administratorer som mæglere, dels for at minimere risikoen for opsigelser, dels for at minimere tomgangsperioden ved hurtig genudlejning. Lån fra banker og kreditinstitutter kan af långiver opsiges med et vist varsel i tilfælde af selskabets misligholdelse. Hvis kerneinvestorerne afgiver kontrollen med selskabet, skal der endvidere ske en genforhandling af lånevilkår, jf. Aktionærforhold. Med baggrund i lånene fra FIH Erhvervsbank A/S, samt det af visse af kerneaktionærerne afgivne bindende tilsagn om tegning af nye aktier i selskabet til indfrielse af bridgefinansiering, vurderer Victoria Properties, at selskabet har adgang til tilstrækkelig finansiering og likviditet i et omfang, der sikrer selskabets videre udvikling og drift. Koncernen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse i Renterisiko Victoria Properties har optaget en væsentlig rentebærende gæld i forbindelse med finansiering af sine ejendomsinvesteringer, og en ændring i renten vil derfor påvirke afkastet på selskabets ejendomme. Selskabet anvender hovedsageligt finansiering fra kreditinstitutter med variabel rente, som søges mindsket via finansielle instrumenter. Renterisici søges mindsket via en passende kombination af 17

19 RISIKOFORHOLD OG -STYRING, FORTSAT finansielle instrumenter med kort og lang løbetid. Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld - hvoraf cirka 40% er rentesikret fra 2011 til 2041, og cirka 11% er rentesikret fra 2011 til udgjorde godt 1,1% (eksklusiv marginal) pr. 31. december For en del af koncernens renteafdækningsaftaler er rentebetalingerne endnu ikke trådt i kraft. Med de nuværende aftaler forventes der derfor en stigning i renteudgifterne efter Pr. 31. december 2009 udgjorde den gennemsnitlige effektive rente 3,2% (eksklusiv marginal). Victoria Properties arbejder kontinuerligt med selskabets finansieringsstruktur for en optimering af rente og varighed. I henhold til Victoria Properties valuta- og rentepolitik, som senest blev opdateret i november 2010, har selskabet fastsat en strategi om opnåelse af varighed på mellem 4 og 12 år. For året 2010 har den gennemsnitlige varighed været cirka 8 år. Selskabet arbejder løbende på at optimere sammensætningen af de finansielle instrumenter. Risici forbundet med rentemarginaler De løbende rentebetalinger i forbindelse med lån består af en rentesikret via swap-aftaler samt en rentemarginal fastsat af långiver. Finanskrisen har ført til stigende rentemarginaler, og udsving i rentemarginalen kan fortsat forventes. Valutarisiko Lånoptagelse i forbindelse med ejendomsinvesteringer sker i samme valuta, som lejeindtægterne faktureres i, dvs. EUR. Det er selskabets vurdering, at selskabet grundet dets størrelse ikke er eksponeret for væsentlige valutarisici. Med købet af Victoria Property Management opererer selskabet nu endvidere med svenske kroner, idet det er faktureringsenheden. Valutarisikoen i svenske kroner vurderes som uvæsentlig. Skatter og afgifter Koncernen er underlagt skatte- og afgiftslovgivningen primært i Tyskland og Danmark, hvor koncernen opererer. Ændringen i skatte- og afgiftslovgivningen kan påvirke koncernens skatte- og afgiftsmæssige situation. Transaktioner gennemført i Tyskland og Danmark er på den måde eksponeret over for, at skattemyndighederne i landene udfordrer koncernens skatte- og afgiftsmæssige forhold. Øvrige risici Ud over de markedsmæssige og finansielle risici er Victoria Properties forretning påvirket af en række øvrige faktorer. Forsikringsforhold Samtlige ejendomme er forsikret gennem en dansk forsikringsmægler i et tysk forsikringsselskab. Forsikringen er en rammeaftale, som betyder, at samtlige ejendomme er forsikret i henhold til Victoria Properties generelle forsikringspolitik fra det øjeblik, hvor en købsaftale indgås. Alle ejendomme har samme dækning, som blandt andet omfatter svampe- og insektskadedækning, og forsikring til nyværdi, hvilket er exceptionelt for ejendomsforsikringer i Tyskland generelt. For asset management aftalerne under Victoria Property Management er der tegnet en ansvarsforsikring, idet der tages højde for, at der under forvaltning af eksterne ejendomme, kan være situationer, hvor administrationsfejl potentielt vil kunne opstå. Jura I forbindelse med overtagelse af ejendommene gennemgår Victoria Properties og ejendomsadministratorerne alle lejekontrakter. Ved nyudlejning indhentes kredit- og andre relevante oplysninger på nye lejere, og selskabet opererer med standardlejekontrakter. 18

20 Victoria Properties Årsrapport 2010 Organisation Victoria Properties er bevidst om, at selskabets medarbejdere er et væsentligt aktiv for realisering af selskabets strategi. For at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere arbejder Victoria Properties aktivt på at skabe og vedligeholde en attraktiv arbejdsplads med faglige udfordringer og muligheder for videreuddannelse. Victoria Properties har udarbejdet en personalehåndbog, som samler alle selskabets politikker og retningslinjer for medarbejderne. Personalehåndbogen er i forbindelse med købet af Victoria Property Management blevet revideret og opdateret i 2010 således, at den gælder for alle danske selskaber. Miljø Ledelsen vurderer, at selskabets drift ikke medfører nogen betydelige negative effekter på det eksterne miljø. 19

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 INDHOLD Ledelsesberetning Regnskabsåret kort 2 Kapitalforhold 5 Koncernens hoved- og nøgletal 7 Idégrundlag og strategi 10 Markedsbeskrivelse 12 Ejendomsportefølje 17 Fund & Asset Management 19 Årets aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernens hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s.

Til vores aktionærer s. 2. Regnskabsåret kort s. 4. Koncernens hoved- og nøgletal s. 5. Idégrundlag og strategi s. 6. Markedsforhold s. Victoria Properties Årsrapport 2008 indhold Ledelsesberetning Til vores aktionærer s. 2 Regnskabsåret kort s. 4 Koncernens hoved- og nøgletal s. 5 Idégrundlag og strategi s. 6 Markedsforhold s. 9 Årets

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber

Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Juni 2009 Ejendomsforeningen Danmarks baggrund for at samle anbefalingerne Disse anbefalinger henvender

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2013 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere