Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Årsra Årsr pport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010

2 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens hoved- og nøgletal Idégrundlag og strategi Ejendomsportefølje 10 Årets aktiviteter Koncern- og ledelsesforhold Risikoforhold og -styring Corporate Governance Aktionærforhold 24 Bestyrelse og direktion 28 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 30 Den uafhængige revisors påtegning 31 REGNSKABSBERETNING Regnskabsberetning 32 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Egenkapitalopgørelse 37 Pengestrømsopgørelse 39 Noter 40 OVERSIGTER Koncernoversigt 73 Oversigt over koncernens ejendomsportefølje 74 1

3 LEDELSESBERETNING TIL VORES AKTIONÆRER Det er visionen for Victoria Properties at være det førende danske børsnoterede ejendomsselskab med hovedfokus på investeringer i ejendomme i de 10 største byer i det vestlige Tyskland. Kernekompetencen er fortsat tyske ejendomsinvesteringer, og selskabets strategi er konservativ og langsigtet, hvor investeringsbeslutningerne er baseret på grundige og løbende analyser af den økonomiske og markedsmæssige udvikling i Tyskland. Victoria Properties har en strategi om at forøge sine investeringer på det tyske ejendomsmarked markant i løbet af de næste år. Det tyske ejendomsmarked har i 2010 udviklet sig med såvel stigende lejeniveau som stigende priser. Samtidig er omsætningen af fast ejendom steget. Stigningen i lejeniveauet er et resultat af den positive økonomiske vækst i Tyskland med blandt andet faldende arbejdsløshed. Samtidig har der, specielt i Berlin, været en meget lav aktivitet indenfor nybyggeri de senere år, hvilket er med til at forøge efterspørgslen efter eksisterende lejemål. Den stigende pris på investeringsejendomme er især drevet af udenlandske investorer, som finansierer investeringerne med en høj egenkapitalandel. Aktuelt fokuseres der på det betydelige antal tyske ejendomme, som kontrolleres af danske pengeinstitutter. Det er målsætningen for Victoria Properties, som langsigtet investor, at erhverve en del af disse ejendomme og dermed medvirke med en betydende konsolideringsrolle for de danske investeringer, der blev foretaget på det tyske ejendomsmarked i perioden Den aktuelle strategi vil medføre, at ejendomsporteføljen vil få en større vægt mod Berlin. Koncernens ejendomsportefølje udvikler sig tilfredsstillende i Berlin og Frankfurt, hvor antallet af ledige lejemål i begge byer er ubetydeligt. Samtidig er lejeniveauet i Berlin stigende, og der er i indeværende år realiseret en samlet lejestigning på cirka 3%. Ejendomsporteføljen i Hamborg er påvirket af, at lejemålet for én erhvervslejer successivt er udløbet i løbet af 2010, og at genudlejning af ejendommen ved årsskiftet endnu ikke har fundet sted. I Hamborg har selskabet endvidere oplevet et stigende antal ledige kontorlejemål grundet faldende efterspørgsel og et større udbud af lokaler som følge af henholdsvis finanskrisen og nybyggeri. Tomgangen for den samlede ejendomsportefølje udgjorde pr. 31. december ,3% målt på areal og 6,9% målt på en vurdering af lejeindtægter. Som et led i den løbende porteføljeforvaltning blev det i 2010 besluttet at afhænde ejendommen Westhafen i Frankfurt via et salg af de enkelte lejligheder som ejerlejligheder. Det juridiske arbejde med opdelingen i ejerlejligheder er tilendebragt, og salget, som er påbegyndt i starten af 2011, vil formentlig strække sig over 24 måneder. I løbet af 2010 kom der en større stabilitet på de internationale ejendomsmarkeder, mens der fortsat herskede temmelig urolige forhold på de finansielle markeder med blandt andet store renteudsving. Dette har løbende haft en betydelig indflydelse på værdien af de rentesikringsaftaler, som Victoria Properties har indgået. Forholdene hos de finansiel- 2

4 Victoria Properties Årsrapport 2010 le institutioner er med udgangen af 2010 blevet mere normaliserede, hvilket blandt andet har betydet en reduktion af rentemarginalen på selskabets finansiering. En tilfredsstillende likviditet og et positivt cash-flow fra de driftsmæssige aktiviteter har været et fokusområde gennem hele året. I 2008 og 2009 var ledelsen fokuseret på en reduktion af omkostningerne. Det har i 2010 udmøntet sig i en tilpasset organisation og en reduktion af koncernens administrationsomkostninger på cirka 16% i forhold til 2009, korrigeret for virksomhedsovertagelse. Forholdet mellem indtægter og omkostninger er nu på et tilfredsstillende niveau. Som et led i strategien om at udvikle organisationen blev Peter Westphal ansat som ny administrerende direktør for koncernen i juni Peter Westphal har en langvarig karriere i den finansielle og internationale ejendomssektor og vil med sin mangeårige erfaring være med til at styrke selskabets position på det tyske ejendomsmarked. I juni 2010 blev forretningsaktiviteterne endvidere udbygget via en erhvervelse af Victoria Property Management A/S. Dette er sket i forlængelse af ønsket om at udbyde administration og asset management til eksterne parter. Victoria Property Management A/S beskæftiger 12 ansatte og administrerer ejendomme for cirka EUR 400 mio. resultat før skat samt før dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR 0,5 mio. Det tilsvarende resultat for 2009 udgjorde EUR -1,0 mio. før skat, og der er således tale om en forbedring med EUR 1,5 mio. i forhold til For 2011 forventer Victoria Properties et resultat før skat og dagsværdireguleringer på EUR 2,5 3,0 mio. og dermed en resultatfremgang i forhold til tidligere år. Der forventes samtidig et solidt cash flow fra driften. I januar 2011 erhvervede Victoria Properties en portefølje på 11 boligudlejningsejendomme, heraf 10 i Berlin og én i Hamborg. Porteføljen har en værdi på ca. EUR 20 mio. I januar 2011 udvidedes tillige med etablering af eget kontor i Berlin. Trods finanskrisens omfang, som også i 2010 satte sit præg på markedet, kan Victoria Properties med tilfredshed notere sig, at selskabet fortsat blandt markedsdeltagerne fremstår som en solvent, solid og respekteret aktør på det tyske marked med en attraktiv og stabil ejendomsportefølje. Denne status i markedet ønsker selskabet at fastholde og udbygge fremadrettet. I juni meddelte Aller Holding A/S, at man har erhvervet aktier i Victoria Properties således, at ejerandelen udgør knap 16% af den samlede aktiekapital. Samtidig meddelte Vipro Holding A/S, at man har reduceret sin ejerandel fra godt 31% til knap 15% af den samlede aktiekapital. I overensstemmelse med selskabets forventninger, som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2010, blev årets Med venlig hilsen Bo Heide-Ottosen Bestyrelsesformand Peter Westphal Administrerende direktør 3

5 REGNSKABSÅRET KORT Årets resultat I overensstemmelse med selskabets forventninger, som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2010, blev årets resultat før skat samt før dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter EUR 0,5 mio. (DKK 3,9 mio.). Resultatet for 2010 udgjorde EUR -8,1 mio. (DKK -60,4 mio.) før skat og EUR -6,7 mio (DKK -50,0 mio.) efter skat. Resultatet er primært påvirket af en negativ dagsværdiregulering på EUR 8,6 mio. som følge af faldende renter igennem året, hvilket bevirker en negativ urealiseret dagsværdiregulering af rentesikringsaftaler på EUR -8,0 mio. samt en dagsværdiregulering på ejendomme på EUR -0,6 mio. Koncernens pengestrøm udgjorde EUR 1,2 mio. (DKK 9,0 mio.). Heraf er anvendt EUR 1,0 mio. til afdrag på koncernens gæld, og samtidig er der foretaget nye investeringer for EUR 0,7 mio. Samlet er koncernens pengestrøm dermed EUR -0,5 mio., hvilket er i overensstemmelse med selskabets forventninger. Omsætningen i 2010 udgjorde EUR 13,9 mio. (DKK 103,7 mio.) mod EUR 13,1 mio. (DKK 98,0 mio.) i Heraf udgjorde det tilkøbte selskab Victoria Property Management A/S EUR 0,9 mio. Resultatet er påvirket af negative dagsværdireguleringer på investeringsejendomme på EUR 0,6 mio. (DKK -4,5 mio.). Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Dagsværdireguleringerne bestod af samlede opskrivninger på EUR 6,0 mio. (DKK 41,0 mio.) og samlede nedskrivninger på EUR 6,6 mio. (DKK 45,5 mio.). Nedskrivningerne kan primært henføres til udviklingen på ejendomsmarkedet i Hamborg, hvor der aktuelt er en del ledige lejemål, som forventes udlejet på forringede vilkår. Opskrivningerne skyldes hovedsageligt stigende lejeindtægter i Frankfurt og Berlin. Urealiserede dagsværdireguleringer af rentesikringsaftaler (finansielle instrumenter) på i alt EUR 8,0 mio. (DKK 59,7 mio.) har en negativ påvirkning på resultatet. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret. Likviditet - Finansiering Koncernen har en bridge-finansiering hos FIH på EUR 21,7 mio. (DKK 161,9 mio.), som i henhold til låneaftalen skal indfries senest den 1. oktober I tilknytning hertil har visse af koncernens kerneinvestorer givet tilsagn om, og stillet uigenkaldelig garanti for, en tegning af nye aktier i en fortegningsemission, svarende til nominelt EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.). Koncernen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse i I 2010 havde Victoria Properties betydeligt fokus på at optimere sammensætningen af finansieringsstrukturen. Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld - hvoraf cirka 40% er rentesik- 4

6 Victoria Properties Årsrapport 2010 ret fra 2011 til 2041, og cirka 11% er rentesikret fra 2011 til udgjorde godt 1,1% (eksklusiv marginal) pr. 31. december For en del af koncernens renteafdækningsaftaler er rentebetalingerne endnu ikke trådt i kraft, og med de nuværende aftaler forventes der derfor en stigning i renteudgifterne efter Pr. 31. december 2009 udgjorde den gennemsnitlige effektive rente 3,2% (eksklusiv marginal). Koncernens ejendomme Den samlede portefølje var pr. 31. december 2010 på 43 ejendomme og har en samlet værdi på EUR 240,3 mio. (DKK 1.792,6 mio.). Den 17. december 2010 indgik selskabet aftale om at købe 11 ejendomme i Berlin og Hamborg, med overtagelse 1. januar 2011, til en samlet værdi på knap EUR 20 mio.. Forventninger til 2011 For 2011 forventer Victoria Properties et resultat før skat og dagsværdireguleringer på EUR 2,5 3,0 mio. og dermed en resultatfremgang i forhold til tidligere år. Der forventes samtidig et solidt cash flow fra driften. Koncernens ejendomsportefølje er pr. 31. december 2010 værdiansat med udgangspunkt i et afkastkrav på 5,1%, hvilket er en lille ændring i forhold til 31. december 2009, hvor udgangspunktet var 5,2%. Pr. 31. december 2010 var koncernen via de indgåede lejekontrakters opsigelsesvarsler berettiget til lejeindtægter på ca. EUR 30 mio. (DKK 229,8 mio.), hvilket svarer til ca. 50% af den samlede budgetterede leje fra lejekontrakter, der løber udover 5 år. Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter er EUR 8,83, hvilket er uændret i forhold til 2009 Tomgangen for den samlede ejendomsportefølje udgjorde pr. 31. december ,3% målt på areal og 6,9% målt på en vurdering af lejeindtægter. 5

7 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal Beløb i EUR Resultatopgørelsen Fortsættende aktiviteter Omsætning Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Bruttoresultat Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Heraf dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Resultat før skat, og før dagsværdiregulering af investeringsejendomme og afledte finansielle instrumenter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat Ophørende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat i alt Balancen Aktiver Langfristede materielle og immaterielle aktiver Andre langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Pengestrømme Pengestrømme fra driften Pengestrømme til investering, netto Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Nøgletal Selskabskapital (EUR 1.000) Forrentning af gennemsnitlig egenkapital efter skat (%) -14,1-5,9-6,2 25,4 10,4 Soliditet (%) 17,5 19,9 20,5 29,7 76,0 Børskurs, ultimo (EUR) 20,1 16,8 22,1 39,3 63,7 Børskurs, ultimo (DKK) 150,0 125,0 165,0 293,1 475,2 Resultat pr. aktie efter skat (EUR) -3,0-1,4-1,6 5,7 2,0 Indre værdi pr. aktie, ultimo (EUR) 19,7 22,6 24,1 25,5 19,6 Indre værdi pr. aktie, ultimo (DKK) 147,2 168,9 179,1 190,4 145,9 Kurs/indre værdi, ultimo 1,0 0,7 0,9 1,5 3,3 Price Earning (EUR) -6,8-12,2-13,7 6,9 31,8 Udbytte pr. aktie (EUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

8 Victoria Properties Årsrapport 2010 IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Hovedaktiviteter Visionen for Victoria Properties er at være det førende danske børsnoterede ejendomsselskab med hovedfokus på investeringer i tyske ejendomme. Selskabets primære strategi er at investere i velbeliggende udlejningsejendomme i de 10 største byer i det vestlige Tyskland samt Berlin. Selskabets nuværende portefølje indeholder ejendomme i og omkring Berlin, Frankfurt og Hamborg. Victoria Properties har endvidere i juni 2010 overtaget Victoria Property Management A/S (VPM), så selskabet nu også under asset management har sin egen ejendomsadministration. Under VPM ligger der administration af cirka 50 selskaber i Tyskland, Sverige og Danmark, og aktiver under management forøges som følge heraf med EUR 400 mio. (cirka DKK 3 mia.) til EUR 640 mio. (cirka DKK 5 mia.). En sekundær aktivitet er forretningsområdet Fund og Asset Management. Som en afledt effekt af de senere års finanskrise oplever selskabet i øjeblikket gode muligheder for attraktive investeringer. Selskabet er godt rustet til at være en central aktør i en forestående markedskonsolidering, og det indgår i selskabets strategi for ekspansion at overtage andre aktører på markedet, såfremt en sammenlægning måtte være kommerciel. Victoria Properties har et klart ønske om vækst i 2011 og 2012 baseret på markedsmulighederne efter finanskrisen samt selskabets ledelsesmæssige og finansielle styrke. Som et led i denne strategi ønsker selskabet at overtage porteføljer fra nødlidende investorer samt porteføljer, der er overtaget eller kontrolleret af bankerne. Dette skal blandt andet ske ved udstedelse af nye aktier i Victoria Properties som hel eller delvis betaling for erhvervelsen af nye porteføljer. I løbet af 2010 har Victoria Properties arbejdet på denne ekspansionsstrategi og analyseret en række muligheder, og sidst på året blev der indgået aftale om erhvervelse af 10 boligudlejningsejendomme i Berlin og en i Hamborg med overtagelse 1. januar 2011 til en samlet værdi på knap EUR 20 mio. I 2011 vil selskabet have øget fokus på erhvervelse af ejendomme i Berlin, blandt andet fordi markedet her vurderes at være i en positiv udvikling, og samtidig kontrolleres mange ejendomsinvesteringer af danske banker. I januar 2011 åbnede Victoria Properties eget kontor i Berlin. Hermed har selskabet taget et afgørende skridt på vejen til at blive den stærkeste aktør på markedet inden for sit felt og til at cementere sin status som det førende danske børsnoterede selskab med hovedfokus på tyske ejendomme. Med henblik på at opfylde selskabets vision vil selskabet fortsat have fokus på: Et højt vidensniveau om det tyske ejendomsmarked. Et veletableret netværk blandt de stærkeste lokale og danske aktører på markedet, herunder ejere, udviklere, mæglere, administratorer og rådgivere. Sikring af en fleksibel og velkvalificeret tilgang til optimering af ejendommene via et nært samarbejde mellem selskabets interne asset management-funktion, ejendomsadministratorer og fast tilknyttede tekniske rådgivere. Beliggenhed i højsædet Victoria Properties primære investeringsstrategi er at investere i ejendomme beliggende i byområder med god og/eller stigende købekraft samt i velbeliggende udlejningsejendomme i de 10 største byer i det vestlige Tyskland. Disse byer er karakteriserede ved befolkningstilvækst samt en positiv forventning til udviklingen i ejendomsmarkedet på lang sigt. Selskabet lægger stor vægt på at besigtige og vurdere såvel potentielle ejendomme som deres nærområde. 7

9 IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI, FORTSAT Det er samtidig et ønske at øge antallet af investeringsejendomme i Berlin. Det er selskabets vurdering, at lejeniveauet på ejendomme i Berlin er stigende. De primære årsager er den stigende økonomiske aktivitet i Tyskland samt, at der i mange år ikke er tilført markedet nybyggeri af betydning samtidig med, at der har været en positiv befolkningstilvækst. Aktivt ejerskab Den værdi, som Victoria Properties tilfører ejendommene, tager sit afsæt i aktivt asset management, som Victoria Properties medarbejdere inden for investering og forvaltning har stor erfaring med. I tæt samarbejde med selskabets ejendomsadministratorer gennemgås hver ejendom nøje, og dette udmønter sig i en SWOT-analyse, som blandt andet bygger på følgende parametre: Gennemgangen sikrer, at både selskabet og administrator har et overblik over hvordan og på hvilke områder, der kan arbejdes med ejendommen. Værditilvækst via aktivt ejerskab Det aktive ejerskab har siden Victoria Properties etablering i 2006 været et centralt element i selskabets strategi til sikring af værditilvækst på både kort og lang sigt uafhængigt at konjunkturudsving. Det er et hovedelement i Victoria Properties investeringsstrategi at indkøbe ejendomme til optimale afkast med et lavt risikoniveau. Som en konsekvens af det aktive ejerskab reduceres risikomarginen og dermed afkastkravet, hvorved ejendommene som hovedregel senere kan sælges til højere pris end selskabets anskaffelsespris. Transparens: Samtlige relevante nøgletal for ejendommen skal være kendte og pålidelige, og der skal foreligge en detaljeret budget- og likviditetsplan for ejendommen. Victoria Properties primære aktivitet er investering i gode og velbeliggende tyske investeringsejendomme. Selskabets vækststrategi tager udgangspunkt i fire former for investering: Lejerstruktur: I markedsføringsplanen gøres det klart, hvilken kundegruppe ejendommen og området appellerer til, og der udvikles et koncept for, hvilke lejere man fremover ønsker at tiltrække. 1. Ejendomme, som fuldt ud ejes af Victoria Properties. 2. Overtagelse af porteføljer fra nødlidende danske investorer/finansieringsinstitutter. Optimering af lejen: Der planlægges tiltag for at optimere lejen i forhold til markedslejen såvel som det officielle tyske beboelseslejeniveau Mietspiegel. Der fokuseres desuden på nedbringelse af tomgang og istandsættelse af lejemål. Lønsomhed i drift. Optimering af ejendoms-mix: Det vurderes løbende, hvorledes de enkelte ejendomme passer ind i selskabets strategi. 3. Administration af eksternt ejede ejendomme og porteføljer som asset manager og modtagelse af honorar herfor. Overtagelsen af Victoria Property Management i juni 2010 spiller en vigtig rolle i denne vækststrategi. 4. Ejendomsadministration og asset management til administration af såvel egen som ekstern portefølje. Med etableringen af kontor i Berlin i januar 2011 er muligheden for selv at varetage administrationen øget. 8

10 Victoria Properties Årsrapport 2010 Viden og kompetencer Det er målsætningen for Victoria Properties, at selskabets medarbejdere skal være i besiddelse af en høj faglighed inden for deres felt samt have et indgående kendskab til det tyske ejendomsmarked. Selskabet lægger vægt på at ansætte medarbejdere med disse kompetencer og tilstræber løbende videreuddannelse af alle medarbejdere. Victoria Properties anser medarbejderne og deres viden for at være et væsentligt aktiv. Medarbejderne i Victoria Properties definerer og udvikler sammen med ledelsen den enkeltes opgaver og ansvarsområder. Dette er en proces, som foregår løbende. På denne måde ønsker selskabet at sikre, at der er klarhed omkring ansvars- og opgavefordelingen samtidig med, at den enkelte medarbejders kompetencer og viden udnyttes bedst muligt. Victoria Properties er bevidst om, at en væsentlig forudsætning for, at koncernen og dens medarbejdere kan bibeholde det høje faglige niveau inden for alle fagområder, er en høj grad af videndeling. Dette sikres blandt andet gennem vedligeholdelse af effektive databaser med alle relevante informationer om koncernens ejendomme samt interne og eksterne møder inden for samt på tværs af ansvarsområder. Figuren illustrerer ansvarsområder. Værktøjer og processer Som et led i opbygningen af organisationen har Victoria Properties etableret interne rutiner og værktøjer, der understøtter selskabets forretningsgange og processer. Dette gælder for såvel investeringer, asset management og økonomi som for den daglige administration. Disse processer og værktøjer udvikles og forbedres fortløbende således, at alle interne og eksterne forretningsgange til stadighed sikrer kvalitet og omkostningsbevidsthed. Skabelse af en attraktiv arbejdsplads Det er Victoria Properties hensigt at skabe og vedligeholde en organisation præget af professionalitet, fleksibilitet og forandringsvillighed, og koncernen tager i den forbindelse en række initiativer til at sikre medarbejdernes trivsel. Derudover lægger koncernen vægt på at skabe et godt arbejdsklima gennem regelmæssige sociale arrangementer. Cash-flow Victoria Properties har stadig udvidet fokus på selskabets finansielle poster og omkostninger. Finanskomiteen, der blev nedsat i 2009, har været med til at styrke dette fokusområde. En del af selskabets strategi vil også i 2011 og i årene fremover være fokusering på øget indtjening via optimering af selskabets finansiering. Bestyrelse Adm. direktør Ejendomme Økonomi/ Administration Research & Analyse Investeringer Asset Management Administration Økonomi Kommunikation 9

11 EJENDOMSPORTEFØLJEN Ejendomsporteføljen Victoria Properties samlede ejendomsportefølje bestod ved udgangen af 2010 af i alt 43 ejendomme i og omkring Berlin, Frankfurt og Hamborg. Samlet udgjorde porteføljen kvadratmeter fordelt på i alt lejemål. Fordelingen af kvadratmeter på de tre byer fremgår af figuren nedenfor. Fordeling af m² på byer ultimo 2010 Fordeling af m² på byer ultimo 2010 Fordeling af m² på byer ultimo % 39% 19% 19% 39% 19% 42% 42% Hamborg Frankfurt Berlin Hamborg 42% Frankfurt Berlin Hamborg Frankfurt Berlin M² fordelt på typer af lejemål ultimo 2010 Fordelingen af kvadratmeter og lejeindtægter for den samlede M² tyske fordelt ejendomsportefølje på typer af lejemål ultimo fremgår 2010 af figurerne nedenfor. 9% M² fordelt på typer af lejemål ultimo % 9% 42% 42% 49% 49% 42% 49% Erhverv Øvrige Boliger Erhverv Øvrige Boliger Erhverv Øvrige Boliger Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo 2010 Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo % Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo % 29% 23% 23% 23% Fastsættelse af ejendommene til markedsværdi sker i en 5-trinsproces, som beskrevet nedenfor: 1. Selskabets asset manager og en ekstern tekniker gennemgår alle væsentlige forhold og vurderer udgifter til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer. 2. Der udarbejdes et 1. års normalbudget for ejendommene, som lægges til grund for værdiansættelsen. 3. Selskabet analyserer markedsrapporter for de tre byer, hvor selskabets ejendomme er beliggende. Markedsdata indhentes fra det internationalt anerkendte ejendomsmægler- og rådgiverfirma, Jones Lang LaSalle, og det uafhængige analyseinstitut, BulwienGesa. 4. Der gennemføres løbende drøftelser om markedsforholdene med ledende aktører i de tre byer. 5. Alle disse data og analyser sammenfattes afslutningsvis i afkastprocent og dermed en værdiansættelse af de enkelte ejendomme. Dagsværdireguleringer på investerings ejendomme udgjorde EUR -0,6 mio. i 2010 mod EUR -6,4 mio. i Koncernen måler investeringsejendomme til dagsværdi og indregner dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Dagsværdireguleringerne bestod af samlede opskrivninger på EUR 6,0 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 6,6 mio. Nedskrivningerne kan primært henføres til udviklingen på ejendomsmarkedet i Hamborg, hvor der aktuelt er en del ledige lejemål, som forventes udlejet på forringede vilkår. Opskrivningerne skyldes hovedsageligt stigende lejeindtægter i Frankfurt og Berlin. Pr. 31. december 2010 blev koncernens investeringsejendomme målt til et gennemsnitligt afkastkrav på 5,1%, som er en lille ændring i forhold til 2009, hvor afkastkravet var 5,2%. 48% 48% Erhverv Erhverv 48% Øvrige Øvrige Boliger Boliger 10 Erhverv Øvrige Boliger Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag

12 23% Victoria Properties Årsrapport % Erhverv Øvrige Boliger Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag 29% 48% Fordeling af m² på byer ultimo % 23% 19% < Nøgletal For Victoria Properties samlede portefølje af ejendomme så nøgletallene pr. 31. december 2010 således ud: 42% Samlet værdi af investeringsejendomme: EUR 240,3 mio. Samlet Hamborg årlig bruttolejeindtægt: Frankfurt EUR 13,7 mio. Berlin Gennemsnitslejen pr. kvadratmeter: EUR 8,83 Gennemsnitligt afkastkrav: 5,1% M² fordelt på typer af lejemål ultimo 2010 Gennemsnitsværdi pr. kvadratmeter: EUR Udlejningsprocent: 93,1% 9% målt på en vurdering af de manglende lejeindtægter. Erhvervslejemål Lejen fra erhvervslejemål repræsenterede 48% af den samlede leje, og af disse 48% havde 29% en årlig leje på mere end EUR 0,4 mio. Det gennemsnitlige opsigelsesvarsel for erhvervslejerne, dvs. inklusive uopsigelighedsperioden, var 92 måneder i forhold til lejebidrag ved udgangen af Efter udløb af uopsigelighedsperioden kan lejemålene opsiges med tre måneders varsel. Det samme er gældende for boliglejemål. Pr. 31. december 2010 var koncernen via de indgåede lejekontrakters opsigelsesvarsler berettiget til lejeindtægter på ca. EUR 30 mio. (DKK 229,8 mio.), hvilket svarer til ca. 50% af den samlede budgetterede leje fra lejekontrakter, der løber udover Erhverv 5 år. 49% 42% Erhverv Øvrige Boliger Lejeindtægter fordelt på typer af lejemål ultimo % 29% 23% Øvrige Boliger Varighed af erhvervslejekontrakter >1 år 30% >5 år 21% >15 år 2% <1 år >1 år <1 år 47% >5 år >15 år Procentdel af årlig leje baseret på varighed af erhvervslejekontrakter >15 år 17% <1 år 26% >5 år 41% >1 år 16% <1 år >1 år >5 år >15 år På Victoria Properties hjemmeside, findes en oversigt over selskabets samlede ejendomsportefølje, som blandt andet indeholder billeder og links til bykort. Årlig leje fordelt på %-del af erhvervslejere mht. lejebidrag 29% 48% Markedsanalyse For så vidt angår generel markedsanalyse er samarbejdet med Jones Lang LaSalle og BulwienGesa fortsat et vigtigt supplement til selskabets interne analysearbejde. Disse to firmaer leverer detaljerede og præcise data og udgør dermed selskabets primære eksterne kilder til information om udviklingen på ejendomsmarkedet og i den tyske økonomi. 23% < Varighed af erhvervslejekontrakter Derudover holder selskabet sig løbende orienteret via øvrige medier og andre eksterne analyser. 11

13 ÅRETS AKTIVITETER Selskabet har en klar målsætning om vækst og øget indtjening, og særligt i 1. halvår har selskabet analyseret mulighederne for ekspansion, hvor blandt andet købet af Victoria Property Management er et resultat af dette. Den 15. juni 2010 blev Peter Westphal ansat som ny administrerende direktør. Samtidig blev den konstituerede administrerende direktør, Mikkel C. Hesselberg, udnævnt til økonomidirektør i selskabet. De væsentligste aktiviteter i 2010 omfattede: I 2010 havde selskabet betydeligt fokus på at optimere sammensætningen af finansieringsstrukturen. Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld - hvoraf cirka 40% er rentesikret fra 2011 til 2041, og cirka 11% er rentesikret fra 2011 til udgjorde godt 1,1% (eksklusiv marginal) pr. 31. december For en del af koncernens renteafdækningsaftaler er rentebetalingerne endnu ikke trådt i kraft. Med de nuværende aftaler forventes der derfor en stigning i renteudgifterne efter Pr. 31. december 2009 udgjorde den gennemsnitlige effektive rente 3,2% (eksklusiv marginal). Den 4. juni 2010 erhvervedes Victoria Property Management og en række datterselskaber hertil. Selskabet har managementaftaler for ejendomme til en værdi på cirka EUR 400 mio. (DKK 3 mia.). Købet følger strategien om et øget fokus på forretningsområdet asset management, som forventes yderligere øget i fremtiden. Selskabet administrerer for cirka 500 investorer 50 ejendomme i henholdsvis Tyskland, Sverige og Danmark. Ved erhvervelsen af ejendomsadministrationen sikrede selskabet sig en styrkelse af en kompetenceplatform, som vil forbedre mulighederne for yderligere at kunne deltage i en konsolidering. Ejendomsadministrationsaktiviteten forventes at bidrage med såvel positivt resultat samt positivt cash flow i I juli 2010 fraflyttede selskabet kontorerne på Tuborg Boulevard og flyttede som led i udvidelsen af asset management forretningen til adressen Tuborg Havnevej 19 i Hellerup. Aller Holding A/S blev med købet af stk. aktier, svarende til 15,88% af aktiekapitalen, ny kerneaktionær i september. Selskabet har herefter seks kerneaktionærer. I september 2010 blev den planlagte emission af nye aktier udskudt. Visse af selskabets fem oprindelige kerneinvestorer har givet tilsagn om at forlænge tegningsgarantien frem til 1. oktober 2011 således, at selskabet hermed opnår en større fleksibilitet med hensyn til tilrettelæggelsen af en emission. Koncernen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse i I november 2010 blev det besluttet at sætte ejendommen Westhafen til salg som ejerlejligheder. Salget er påbegyndt i marts Victoria Properties har i 2010 fortsat forbedringsarbejder på dele af ejendomsporteføljen, hvilket isoleret set påvirker ejendomsværdien positivt. Det forventes, at der i 2011 blandt andet skal opføres en tilbygning til ejendommen Paderbornestrasse i Berlin. Ejendommen vil samtidig blive gennemrenoveret. 12

14 Victoria Properties Årsrapport 2010 Ny ejendomsportefølje Den 17. december 2010 indgik Victoria Properties aftale om erhvervelse af 11 ejendomme i Tyskland med overtagelse 1. januar ejendomme er beliggende i Berlin, og en er beliggende i Hamborg. Alle ejendommene er centralt beliggende boligudlejningsejendomme med erhverv i stueetagen. Ejendommene passer med deres centrale beliggenheder godt ind i selskabets eksisterende ejendomsportefølje, administration og ekspansive samt værdiskabende strategi. Ejendommene har et samlet udlejningsareal på kvadratmeter med i alt 312 lejemål fordelt på 34 erhvervslejemål, 270 boliglejemål og otte andre lejemål. Aktuelt er kun ni lejemål ledige, svarende til en tomgang på under 3%. Ejendommene har en værdi på knap EUR 20 mio. En del af købesummen blev erlagt i nyudstedte aktier, hvorved tre banker tilsammen ejer ca. 5% af den samlede aktiekapital i Victoria Properties. Forventninger til 2011 I 2011 forventer selskabet et positivt resultat i niveauet EUR 2,5 3,0 mio. før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter, og dermed en resultatfremgang i forhold til tidligere år. Der forventes samtidig et solidt cash flow fra driften. Usikkerheder og risici Foruden den nuværende usikkerhed på de finansielle markeder kan flere faktorer medføre, at den faktiske udvikling i 2011 afviger væsentligt fra selskabets nuværende forventninger. Blandt andet kan fremhæves usikkerheder og risici relateret til: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked samt i selskabets ejendomsportefølje, herunder især muligheder for at udleje de aktuelle ledige arealer i koncernen ejendomme i Hamborg. Udviklingen i renteomkostningerne. Erhvervelsen af ejendomsporteføljen vil have en positiv indflydelse på det forventede resultat for

15 KONCERN- OG LEDELSESFORHOLD Organisation Victoria Properties bestræber sig på til enhver tid at have en kompetent organisation, som kan honorere de høje krav, selskabet kontinuerligt stiller til blandt andet investeringsarbejdet og den finansielle rapportering. Ledelse Den 15. juni 2010 blev Peter Westphal udnævnt til administrerende direktør. Samtidig blev den konstituerede administrerende direktør, Mikkel C. Hesselberg, udnævnt til økonomidirektør. Centralt i selskabets strategi er, at organisationen koncentrerer sig om sine kernekompetencer, som er investering i og udvikling af ejendomme. Opgaver vedrørende f.eks. jura, skat og administration af tyske ejendomme varetages af eksterne samarbejdspartnere med spidskompetencer inden for disse områder. Ved den ordinære generalforsamling 15. april 2010 blev alle bestyrelsens medlemmer genvalgt. Bo Heide-Ottosen blev genvalgt som formand. Organisationen bestod pr. 31. december 2010 af 19 fuldtidsmedarbejdere og tre deltidsmedarbejdere. Selskabet har outsourcet en række opgaver i såvel Danmark som Tyskland. Med etableringen af eget kontor i Berlin vil nogle af opgaverne blive insourcet. 14

16 Victoria Properties Årsrapport 2010 RISIKOFORHOLD OG -STYRING Risikovurdering Victoria Properties aktiviteter er forbundet med såvel markedsmæssige som finansielle risici. Bestyrelsen foretager i samarbejde med direktionen løbende en vurdering af de risici, som selskabet udsættes for - herunder vurderer revisionskomitéen de risici, som påvirker regnskabsaflæggelsen. Det er en fast del af selskabets årsplan at gennemgå og vurdere alle væsentlige risikoområder på grundlag af redegørelser fra direktionen. Dette sikrer, at hvert enkelt risikoforhold behandles mindst én gang om året. Direktionen kommenterer ligeledes i sin løbende rapportering til bestyrelsen udviklingen inden for selskabets væsentligste risikoområder. For så vidt angår regnskabsaflæggelsen har selskabet siden 2008 haft en revisionskomité, som løbende overvåger forsvarligheden af selskabets kontrolsystemer og vurderer væsentlige risici, som selskabet har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteter I Victoria Properties har alle medarbejdere et ansvar for at identificere og rapportere konkrete risikoforhold inden for deres del af organisationen. Disse forhold rapporteres til direktionen, som har det overordnede ansvar for risikoprofilen og for at afstemme denne med selskabets strategier og politikker. For de væsentligste risikoforhold i selskabets drift er der udarbejdet en række processer, som skal begrænse selskabets risici. De mest betydningsfulde risici og enkelte processer er beskrevet i de følgende afsnit. Regnskabsaflæggelse Selskabet har en række interne kontroller og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelse, som er udarbejdet for at eliminere fejl samt sikre et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling. Disse systemer og processer opdateres kontinuerligt. Ansvaret for udarbejdelse og opretholdelse af disse processer ligger hos ledelsen, som rapporterer til selskabets revisionskomité, der bestandigt overvåger og vurderer tilstrækkeligheden af kontrolsystemerne samt selskabets risici. For at sikre at selskabets standarder og procedurer er overholdt, er der etableret kontrolaktiviteter, som skal udføres for at garantere en korrekt og pålidelig regnskabsaflæggelse. Kontrolaktiviteterne har til hensigt at registrere og udbedre eventuelle fejl eller mangler i de data, som ligger til grund for regnskabsaflæggelsen. Rapportering fra Victoria Properties datterselskaber kontrolleres tillige løbende, og også her er der udarbejdet kontrolsystemer, som sikrer, at eventuelle fejl eller mangler rapporteres. Endelig sikrer Victoria Properties ved en række analyser og kontroller, at selskabets regnskabsaflæggelse sker i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). I det følgende afsnit beskrives de væsentligste risici, som kan påvirke mulighederne for at opfylde selskabets strategiske mål og budget, samt de forholdsregler, der tages, for at minimere risici. Markeds- og konkurrenceforhold Det er Victoria Properties vurdering, at selskabet ikke har væsentlige markedsmæssige risici, ud over hvad der er almindeligt for ejendomsinvesteringer i Tyskland og den aktuelle økonomiske krise. Inden for markeds- og konkurrenceforhold udgør følgende 15

17 RISIKOFORHOLD OG -STYRING. FORTSAT faktorer de væsentligste risici i relation til Victoria Properties forretningsområde: Udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i den tyske økonomi Det er væsentligt for Victoria Properties forretning at finde de rigtige ejendomme til den rigtige pris. Rentestigninger kan medføre faldende afkast på disse ejendomme, ligesom en negativ udvikling i den tyske økonomi og på det tyske arbejdsmarked kan betyde reducerede muligheder for at udleje tomme lejemål. Victoria Properties rentepolitik er beskrevet nærmere i afsnittet Renterisiko. Køb af passende ejendomme Victoria Properties har et omfattende netværk blandt interessenterne på det tyske ejendomsmarked, herunder danske og udenlandske finansielle institutioner, og bliver derfor løbende præsenteret for et stort antal tyske ejendomme og ejendomsporteføljer. Ved køb af en ejendom er der risiko for, at den er behæftet med fysiske og/eller juridiske fejl og mangler, som senere kan medføre betydelige omkostninger. For at sikre sig mod uforudsete negative hændelser iværksættes før købet en due diligenceproces bestående af en række omfattende økonomiske, tekniske og juridiske undersøgelser, som udføres i samarbejde med rådgivere med specialviden inden for de pågældende fagområder. Samtidig foretager Victoria Properties grundige analyser af datamaterialet for hver enkelt ejendom, ligesom ejendommene besigtiges af selskabets asset managere. Derudover sikrer Victoria Properties sig, at der i købsaftalerne i videst mulig omfang udstedes en række garantier til afdækning af eventuelle fejl og mangler. Sælgers bonitet undersøges endvidere i denne proces som en yderligere sikring af garantiernes værdi. I det aktuelle marked, hvor fokus er rettet mod nødlidende ejendomme under kontrol af långiverene, er det nødvendigt at acceptere, at erhvervelser gennemføres på konkurslignende vilkår, altså uden væsentlige garantier. Disse forhold tilstræbes der kompenseret for via nedslag i købesummen. Værdiregulering af ejendomme Fastsættelse af ejendommene til markedsværdi sker i en 5-trinsproces som beskrevet i kapitlet Ejendomsporteføljen. Efterspørgsel, omkostninger og lejeindtægter De enkelte ejendommes løbende driftsøkonomi kan blive påvirket af svigtende udlejning (tomgang), omkostninger til ombygning og vedligeholdelse samt regulering af lejeindtægter. Derfor er reduktion af tomgang samt optimering af vedligeholdelse og lejeindtægter et hovedmål i driften af ejendommene. Ejendommene vurderes løbende. Nøjagtige instrukser for udstedelse af fuldmagter til at iværksætte ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder sikrer, sammen med et effektivt internt kontrolsystem, at der kun igangsættes arbejder, som er i overensstemmelse med strategien for den pågældende ejendom. Da Victoria Properties primært har investeret i kvalitetsmæssigt gode ejendomme beliggende på attraktive adresser, er det selskabets vurdering, at disse ejendomme også fremover vil blive betragtet som attraktive af potentielle lejere. En væsentlig driftsmæssig risiko er lejers opsigelse eller svigtende betalingsevne. Risici forbundet hermed søges reduceret via lejerspredning, lejeforskud, deposita og eventuelt lejegarantier. I forbindelse med indgåelse af nye lejemål vurderes lejers bonitet, og der stilles i visse tilfælde krav om moderselskabsgaranti for lejen. Victoria Properties erhvervslejemål er hovedsageligt udlejet 16

18 Victoria Properties Årsrapport 2010 til offentlige institutioner og større virksomheder, der har indgået lejekontrakter for en flerårig periode. Pr. 31. december 2010 var koncernen via de indgåede lejekontrakters opsigelsesvarsler berettiget til lejeindtægter på ca. EUR 30 mio. (DKK 229,8 mio.), hvilket svarer til ca. 50% af den samlede budgetterede leje fra lejekontrakter, der løber udover 5 år. For asset management aftalerne under Victoria Property Management er der tegnet en ansvarsforsikring, idet der tages højde for, at der under forvaltning af eksterne ejendomme, kan være situationer, hvor administrationsfejl potentielt vil kunne opstå. Finansielle forhold Finansielle risici udgør en væsentlig faktor i Victoria Properties risikostyring. Direktionen forestår styringen af de finansielle risici i henhold til selskabets politik på området. Politikken fastsætter retningslinjer og rammer for selskabets finansielle dispositioner. Bestyrelsen har siden 2009 haft en finanskomité. Bestyrelsen orienteres på hvert bestyrelsesmøde om selskabets finansielle situation samt de foretagne dispositioner. En uddybende gennemgang af finansielle risici er omtalt i årsregnskabets note 29. Likviditetsrisiko En eventuel likviditetsrisiko består i ikke at have tilstrækkelige midler til at finansiere den løbende drift og selskabets fremtidige udvikling. Victoria Properties ejendomme er købt med udgangspunkt i, at disse genererer positiv likviditet fra anskaffelsestidspunktet. En risiko består i, at der opstår større mellemværender med lejere, hvilket belaster selskabets likviditet. Selskabets interne asset manager samarbejder løbende med ejendomsadministratorer om at minimere mellemværender med lejere. En anden risiko består i risikoen for øget tomgang samt risikoen for lavere lejeindtægt ved genudlejning. Selskabets interne asset managere arbejder tæt sammen med såvel administratorer som mæglere, dels for at minimere risikoen for opsigelser, dels for at minimere tomgangsperioden ved hurtig genudlejning. Lån fra banker og kreditinstitutter kan af långiver opsiges med et vist varsel i tilfælde af selskabets misligholdelse. Hvis kerneinvestorerne afgiver kontrollen med selskabet, skal der endvidere ske en genforhandling af lånevilkår, jf. Aktionærforhold. Med baggrund i lånene fra FIH Erhvervsbank A/S, samt det af visse af kerneaktionærerne afgivne bindende tilsagn om tegning af nye aktier i selskabet til indfrielse af bridgefinansiering, vurderer Victoria Properties, at selskabet har adgang til tilstrækkelig finansiering og likviditet i et omfang, der sikrer selskabets videre udvikling og drift. Koncernen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse i Renterisiko Victoria Properties har optaget en væsentlig rentebærende gæld i forbindelse med finansiering af sine ejendomsinvesteringer, og en ændring i renten vil derfor påvirke afkastet på selskabets ejendomme. Selskabet anvender hovedsageligt finansiering fra kreditinstitutter med variabel rente, som søges mindsket via finansielle instrumenter. Renterisici søges mindsket via en passende kombination af 17

19 RISIKOFORHOLD OG -STYRING, FORTSAT finansielle instrumenter med kort og lang løbetid. Den gennemsnitlige effektive rente på koncernens langfristede rentebærende gæld - hvoraf cirka 40% er rentesikret fra 2011 til 2041, og cirka 11% er rentesikret fra 2011 til udgjorde godt 1,1% (eksklusiv marginal) pr. 31. december For en del af koncernens renteafdækningsaftaler er rentebetalingerne endnu ikke trådt i kraft. Med de nuværende aftaler forventes der derfor en stigning i renteudgifterne efter Pr. 31. december 2009 udgjorde den gennemsnitlige effektive rente 3,2% (eksklusiv marginal). Victoria Properties arbejder kontinuerligt med selskabets finansieringsstruktur for en optimering af rente og varighed. I henhold til Victoria Properties valuta- og rentepolitik, som senest blev opdateret i november 2010, har selskabet fastsat en strategi om opnåelse af varighed på mellem 4 og 12 år. For året 2010 har den gennemsnitlige varighed været cirka 8 år. Selskabet arbejder løbende på at optimere sammensætningen af de finansielle instrumenter. Risici forbundet med rentemarginaler De løbende rentebetalinger i forbindelse med lån består af en rentesikret via swap-aftaler samt en rentemarginal fastsat af långiver. Finanskrisen har ført til stigende rentemarginaler, og udsving i rentemarginalen kan fortsat forventes. Valutarisiko Lånoptagelse i forbindelse med ejendomsinvesteringer sker i samme valuta, som lejeindtægterne faktureres i, dvs. EUR. Det er selskabets vurdering, at selskabet grundet dets størrelse ikke er eksponeret for væsentlige valutarisici. Med købet af Victoria Property Management opererer selskabet nu endvidere med svenske kroner, idet det er faktureringsenheden. Valutarisikoen i svenske kroner vurderes som uvæsentlig. Skatter og afgifter Koncernen er underlagt skatte- og afgiftslovgivningen primært i Tyskland og Danmark, hvor koncernen opererer. Ændringen i skatte- og afgiftslovgivningen kan påvirke koncernens skatte- og afgiftsmæssige situation. Transaktioner gennemført i Tyskland og Danmark er på den måde eksponeret over for, at skattemyndighederne i landene udfordrer koncernens skatte- og afgiftsmæssige forhold. Øvrige risici Ud over de markedsmæssige og finansielle risici er Victoria Properties forretning påvirket af en række øvrige faktorer. Forsikringsforhold Samtlige ejendomme er forsikret gennem en dansk forsikringsmægler i et tysk forsikringsselskab. Forsikringen er en rammeaftale, som betyder, at samtlige ejendomme er forsikret i henhold til Victoria Properties generelle forsikringspolitik fra det øjeblik, hvor en købsaftale indgås. Alle ejendomme har samme dækning, som blandt andet omfatter svampe- og insektskadedækning, og forsikring til nyværdi, hvilket er exceptionelt for ejendomsforsikringer i Tyskland generelt. For asset management aftalerne under Victoria Property Management er der tegnet en ansvarsforsikring, idet der tages højde for, at der under forvaltning af eksterne ejendomme, kan være situationer, hvor administrationsfejl potentielt vil kunne opstå. Jura I forbindelse med overtagelse af ejendommene gennemgår Victoria Properties og ejendomsadministratorerne alle lejekontrakter. Ved nyudlejning indhentes kredit- og andre relevante oplysninger på nye lejere, og selskabet opererer med standardlejekontrakter. 18

20 Victoria Properties Årsrapport 2010 Organisation Victoria Properties er bevidst om, at selskabets medarbejdere er et væsentligt aktiv for realisering af selskabets strategi. For at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere arbejder Victoria Properties aktivt på at skabe og vedligeholde en attraktiv arbejdsplads med faglige udfordringer og muligheder for videreuddannelse. Victoria Properties har udarbejdet en personalehåndbog, som samler alle selskabets politikker og retningslinjer for medarbejderne. Personalehåndbogen er i forbindelse med købet af Victoria Property Management blevet revideret og opdateret i 2010 således, at den gælder for alle danske selskaber. Miljø Ledelsen vurderer, at selskabets drift ikke medfører nogen betydelige negative effekter på det eksterne miljø. 19

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009

Årsregnskabsmeddelelse 2009 1 af 21 Resume Resultatet for 2009 udgjorde EUR -3,5 (DKK -26,1 mio.) før skat og EUR -3,0 (DKK -22,7 mio.) efter skat. Resultatet er påvirket af engangsudgifter til tilpasning af organisationen og projektomkostninger

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010

Delårsrapport for 1. halvår 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 113 1 af 21 Delårsrapport for Victoria Properties udskyder emission og forlænger bridgefinansiering. Driften af ejendommene udvikler sig tilfredsstillende og understøtter den forventede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Victoria Properties Årsrapport 2011

INDHOLD. Victoria Properties Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2011 INDHOLD LEDELSESBERETNING Regnskabsåret kort Kapitalforhold Koncernens hoved-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 1 af 16 Delårsrapport for 1. halvår 2016 Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Koncernen realiserede et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38

Påtegninger Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors erklæringer 38 INDHOLD Ledelsesberetning Regnskabsåret kort 2 Kapitalforhold 5 Koncernens hoved- og nøgletal 7 Idégrundlag og strategi 10 Markedsbeskrivelse 12 Ejendomsportefølje 17 Fund & Asset Management 19 Årets aktiviteter

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Victoria Properties Investorpræsentation

Victoria Properties Investorpræsentation Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011 Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 1 af 19 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Godt rustet til yderligere vækst i 2008 Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2008 EUR

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 1 af 28 Delårsrapport for 1. halvår Resumé Fortsat stigning i omsætning og primært resultat baseret på god underliggende drift Victoria Properties forøgede omsætningen til EUR 8,7 mio. i 1. halvår fra

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2009

Delårsrapport for 1. halvår 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties fastholder forventningerne til Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter for 1. halvår udgjorde

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. kvartal 2008 1 af 21 Delårsrapport for 3. kvartal (Perioden 1. januar til 30. september ) Victoria Properties styrker sit likviditetsberedskab og bekræfter langsigtet strategi Resultat før skat og dagsværdiregulering

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S

Velkommen til. Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Velkommen til Velkommen til Generalforsamling i Prime Office A/S Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning v/bestyrelsesformand Flemming Lindeløv. 3. Fremlæggelse af årsregnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 1 af 18 Delårsrapport for 1. kvartal (Perioden 1. januar til 31. marts ) Victoria Properties godt rustet til Resultat før skat og dagsværdiregulering af finansielle instrumenter udgjorde EUR -0,3 mio.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2015 Ejendomsselskabet Vangede A/S CVR-nr. 32 78 71 77 c/o ATP Ejendomme A/S Gothersgade 49 1. 1123 København K Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere