BALTIC PROPERTY TRUST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALTIC PROPERTY TRUST"

Transkript

1 BALTIC PROPERTY TRUST 23A, 2 DK-126 Copenhagen K 5 Denmark Tel O? 33, Fax , Homepage:

2 for 23 For the year ended 31 December 23 (12 months) 3'" fmancial vear

3 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens regnskabspåtegning Statement by the Board of Directory and Eexecutive Board on the anntial report Revisionspåtegning Auditors' revie\\' Oplysninger om selskabet og koncernen Information ab out the conipany and the group Ledelsesberetning ^ lanagemetr! report Anvendt regnskabspraksis Aceoiindng policies Årsregnskab Financial statement Resultatopgørelse l. januar -31. december 23 Income statement for the vear ended 31 December 23 Balance pr. 3 l. december 23 Balance sheet al 31 December 23 Egenkapitalopgørelse Statement ofc hanges in equity Pengestrømsopgørelse for 23, koncern Consolidated ca.sh flow statement for 23, Croup Noter Notes

4 STÅ THE ØF AND EXECUTIVE OrJ THE ANNUAL Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for The Board of Direetors and Exeentive Board have Baltic Property Trust A/S for 23. Årsrapporten er presented the Annital Report of Ba/tie Pmperty behandlet og vedtacet dags dato. Trust /J/S for the \ear endeel 31 December 23. 'I h c iinnual report has been presenied and approved as of foday. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse sned års- The Annual Report hus been presented in accorregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og dåne e ir/'/? the Danisl'i Finaneial Staieinents Act. internationale regnskabsstandarder (IFRS). Danisl'i Aeeountiriv Standards, and International Financial Reporti.no Standards ilfrsl, Vi anser den va.lgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 23, W e con.sidet" the uc.coitntin% polieies i/s.ed appro/>riate and the accountlng estimates made reasonab/e. To the hest of our belief, the Annual Report ineludes the information \\iheh is relevant for an assessme.nl of the Companv's finaneial position. A^ainsi (his hackground, il is our opinion thaf the, Annual Report gives a frue and fair vieir of the Companv and fhe Group's finaneial position as at 31 December 2fif/3 and of fhe results oj the Company 's. and the Gronp s operations and the consol idated c cis h flenrs for the finaneial vear tiien ended. Direktioiis.f^:Exi?ctf(ive Board:.Lars Christian Ohnemus _ltotf}\ Hans Peter Hansen Kristel Meos Lars Christian Ohnemus

5 REVISIONSPÅTEGNING AUDITORS'REVIEW Til aktionærerne i Baltic Propert) Trust A/S To //^ sharelwlders of Baltic Property Trust A/S Vi har revideret årsrapporten for Baltic Property Wc have audited ihe Anmial Report af Balde Prop- Tnist A/S for regnskabsåret l. januar -31. december erty Trust A ''S for the iinaneial vear and.ed J l De- 23. eemher 21)3. Selskabets ledelse har ansvaret ror årsrapporten. Vo- Thc Annual Report is ihc responsihildv ojdhe Com- panv's Board of Direetors and Exeeutive Board. Ow responsihilifv is ro express an opinion on the Annual Report hased on our audit. res ansvar er på grundlag af vores revision at ud- trykke en konklusion om årsrapporten. Den revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Basis of opinion We conaul'led our audit in aceordance with Dan/s/i Auditmg Standards. The standards reqmre rhat we plan and perforrn the aitd.it to ohtain reasonable assurance tluit the Annual Report is free of mater/al misslatemems. An audit inehides exandning. on u tesi basis, eridenee siipponing the amoums and disciosnres in the Annual. Report. An audit also ineludes assessment of the aeeonniing polieies nsed and significunt estimates made by the Exeemive Board, as well as an evalualion of the overall annual report nresentafion. We helieve liuif our audii provides a reasonahle hasisjor our opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has nol resnlted in a ny qualifaeaiion. 5.

6 REVISIONSPÅTEGNING - fortsat,4 * T - continued Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede at selskabets og koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 23 samt al resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 23 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder(ifr.s). m/r København, den 3. marts 24 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Hertz Statsautoriseret revisor Henrik Reedtz Statsautoriseret rev i sor

7 OPLYSNINGER OM SELSKABET OG KONCERNEN TIONABOUT TUE COMPANY AND THE Hjemstedsadresse: Registeret! address; Baltic Propert}' Trust A/S (BPT) Bredgade 23A, 2 DK-126 Copenhagen K Hovedkontor: Headijuarters: Bredgade 23A, 2 DK A 26 Copenhagen. K Tel. -r Fax: Bestyrelse: Board of Directory Finn Hasselriis, Formand / Chairman Victor Gediminas Gruodis Hans Peter Hansen Kristel Meos Lars Christian Ohnenms Peer Munkholt Direktion: Executive Board: Lars Christian Ohnemus Aktionærer i henhold til selskabslovgivningen: Shareholders holding 5% or more ofthe share capital or the voting rights: Ej era n de-l/interesi Investors represented by Hansabank Liivalaia 8, EE-154 Tallinn 29,8 % Kiresko International ApS Kampmannsgade 1,6, DK-164 Copenhagen V 22,3 % 1 Fonden Bremerholm 4, DK-169 Copenhagen K 2, % Leif Hede Nielsen Skovvænget 7, DK-87 Horsens 5,6% Dancasa ApS Sigridsvej 11, DK-29 Hellerup 5,1 % AB Lietuvos Draudimas J.Basanaviciaus st. 12. LT-26 Vilnius 5,6% Aktionærernes stemmerrettigheder tildeles proportionelt i forhold til deres aktiebeholdning. BPT har kun en type aktier. Aktierne er ikke offentligt handlet, og et sekundært marked er ikke planlagt i fremtiden. Det mindste investeringsbeløb i BPT er på DKK 5,, Der har ikke været tilgang af nye aktionærer siden 7, april 23, da selskabet var fuldtegnet med DKK 1 niio. The shareholders ' voting rights åre allotted in proportion to their capital ho/clings. BPT only nas onc elass of shares. The snares åre not puhlicly traded and a seeonelary market is not foreseen in the futlire. The minimum single investmenl in BPT is DKK 5,. ATir shareholders have not heen accepted sinee 7 April 23 when the share capital was ful ly stibscrihed at DKK looin.

8 OPLYSNINGER OM SELSKABET OG KONCERNEN - fortsat TIONABOUT THE COMPANYAND THE GROUP-continueti Helejede tilknyttede virksomheder: Wholly owned gro up enterprises: AB Baltic Properts' Trust, Litauen AB Baltic Property Trust, Lithuania BPT2 UAB. Litauen BPT2 UAB, Lithuania BPT Paslaugos UAB, Litauen BPT Paslaugos UAB, Lithuania Baltic Property Trust Latvia AS, Letland Baltic Property Trust Latvia AS, Latvia Baltic Property Trust Estonia AS, Estland Baltic Properlv Trust Estonia AS. Estonia Hobujaama Kinnisvara AS, Estland Hohujauma Kinnisvara AS, Estonia Revision; Auditørs: Ernst & Youn«Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse i Danmark: Bankers in Deninark: Skandinaviska Enskilda Banken A/S. Vognmagergade 9. DK-18 København K Nordea Bank Danmark A/S, Christiansbro, Strandgade 3. DK-9 København C

9 VIGTIGSTE ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL KEY FINANCIAL FIGURESAND RATIOS DK K min. / DKI\J>/ År lyear (budget) Nettoomsætning Total revenue Totale driftsomkostninger Total operating expenses. 1 Kl 7; 9.3 (2 1 2 L K _. (5.2i <5,5> -EBIT Operating incoine befare interest and iax (EBIT) i(). 7 ) ,5 / Interest/Finaneial ineoine pavahle'receivahle. ti Al i (5.i (4.4} Skat Tav. (. 6) (2,i 14. 5) Årets Net profit/los s for the vear (il, 7) li)..h Nettoudbytte Net dividend n 'a H 1. Udbytte per aktie (%) Dividend per share (%) n, a 8 9 JO Finansielle nøgletal IFinancial kev ratios År/ Year Direkte afkast (%). Ver vie Id (%) Egenkapitalforrentning efter skat (%) Return on ec/uitv after fax (%) Totaile investeringer (DKK mio.) Total invesrment (DKKm) Gennemsnitlig egenkapital (DKK mio.) Average Equilv (DKKm) Porteføljestørrelse (kvm) Portfolio size (sqmj værdi (DKK per kvm) Book valne (DKK per sqmi Gennemsnitlig udlejningsprocent Averag^occiipation rate (%) Administrationsomkostninger (%) Administrative expenses (fund management) (%/ 21 i LO ii' a! 1. <5. / ,442 9 n, 'u (budget) , \ , ,987 8, , ,3

10 LEDELSESBERETNING MANAGEMENT Præsentation af virksomheden Baltic Propetty Trust A/S (BPT) blev etableret i juni 21. Virksomhedens formål er at investere i første klasses kommercielle ejendomme med central beliggenhed i de baltiske lande, elvs, Estland, Letland og Litauen, l dag er BPT et af de førende ejendomsselskaber i de baltiske lande med mere end 9% af det disponible investeret beløb, l 21 blev årsresultatet på DKK 9.7 mio. mod DKK?,l mio. i 22. Dette resultat svarer til et gennemsnitligt afkast efter skat på 11,1%, hvilket er lavere end det budgetterede mål på 131%. /imi:/.s /.s A«- //./% - m Markedssituationen i 24 forventes at blive gradvist forbedres i forhold til sidste år. Samtidig med at væksten i de baltiske lande vil forblive høj sammenlignet med internationale vækstrater, vil det lokale erhvervsliv stadig blive påvirket af den økonomiske tilbagegang, som præger EU. Endvidere lider kontorejendomssektoren i Tallinn og Vilnius under en kombination af prispres og forhøjet ledighedsprocent. De finansielle målsætninger for BPT i 24 er at give sine investorer et direkte afkast på 11,9 %, og en egenkapitalforrentning på ikke under 14% (heri ikke inkluderet kapital- og salgsgevinster). Planen er at opkøbe yderligere en ejendom i Tallinn eller Riga. Herefter vil der blive fokuseret på at maksimere afkastet på den nuværende portefølje. Dette vil også inkludere udvidelse af to af de eksisterende investeringer, hvor nuværende og potentielle lejeres pladsbehov er større, end hvad der kan tilbydes i de nuværende bygninger. //z 77;/.\ itv'// ^/.so /.s - 1-

11 Udviklingen I aktiviteter og forhold Selskabets resultatopgørelse ror 23 udviser et overskud på DK K 9.7 mio.. og selskabets balance pr. 31. december 23 udviser en egenkapital på DK K 18.9 mio. Finansielle resultater BPT's resultater i 23 har levet op til tbrventningerne, l løbet af 23 fortsatte 8PT med udvikling af sine aktiviteter og position som den første uafhængi- gc institutionelle ejendomsin\'estor i de baltiske lånde. m m //om. 2W1? /Y,s <vcm'm'c\ /)asvv/<;;; m /V?(Ay:w?&?/)/ //?.st/v«/w/;(y//;/y;/.?c'/'n- //? ^u/- Blandt de største udfordringer i 23 var at opbygge en stærk organisation og balancere den ujævne tilgang af aktiekapital med de investeringsmuligheder, som skulle imødegå BPT's præstationskrav. Som illustreret nedenfor, oplevede ledelsen udsving i tilgangen af egenkapital, hvilket medførte en høj likviditetssaldo i begyndelsen af året. som følte til, at afkastet for den første del af året blev negativ: påvirket. c.2. 35, :.., ::..,. :. ;,.,,,.,...,....., , , ' ' :..23,2, 7TL2? f 22 2Q22 3Q22 4Q22 2Q23 Den faktiske egenkapitalforrentning på 11,1% var lavere end det budgetterede mål på 13%. Denne negative afvigelse skyldes det faktum, at der var et usædvanligt likviditetsberedskab i begyndelsen af 23. Kapitalomkostningerne var lavere end forventet. De gennemsnitlige omkostninger på BPT's nv/.s

12 The Board of Direetors deeidetl lo henefit from Ihc very low interest rate levels and have ffxed fhe inter- est rate for the eomingj'ive vears eksterne lånefaciliteter ligger på cirka 5 %. Bestyreisen besluttede at udnytte det ekstremt lave renteniveau ved at fastlåse renten for de kommende 5 år. Det taktiske direkte afkast på 1,2% var i overensstemmelse med det erklærede mål på 1,3%, Afvigelsen skyldes primært det faktum, at priserne på The actual net vieid was 1.2%. whtch was in line wiil'i the deelured rargel of 1.3%. The vanunee was primari/v eaiised by the faet thai fhe prises of o f tic c kontorlejemål var faldende i Litauen, men at dette / ental \vas deelining In Lhhuunia, bur r his was blev delvist opvejet af, at udlejningsprocenten var på 99% mod 95% i budgettet. parfly made up for hv fhe actiial oecupation ratio o f 99% againsf 95% in the budget. En sammenligning af vores aflast med lignende A henchmark of our yielcl wilh vtelds of simiiar fondes afkast er vanskelig. Grundlæggende er BPT lunds is dtffietill. Kundamentallv, BPT is the on/v det eneste selskab, som arbejder med klar fokus på de baltiske lande, l de nordiske lande har de traditionelle ejendomsselskaber haft et årligt afkast på 6- trust operating with. a clear loeus on the Baltic s rates. Traditional properly lunds in the KorOde murkets have vie/deel hetween 6-9%, per annuin. 9%, Nettolejen på DKK 17,7 mio. er tilfredsstillende. Dette beløb blev opnået gennem en kombination af høj udlejningsprocent og en stram omkostningskontrol. De faktiske administrationsomkostninger var på DKK 2,5 mio, svarende til 1,3% af den gennemsnitlige investerede kapital. Budgettet byggede på den formodning, at selskabets administrationsomkostninger ville være på 1,3%. Ledelsen forventer ikke, at omkostningerne vil overstige de 1,25 % i 24 og de kommende år, som det blev lovet i prospektet. Det er hensigten, at alle ledelses- og serviceaktiviteter skal overgå til et nyt selvstændigt selskab i begyndelsen af 24. Dette vil medføre lettere afhændelse af porteføljen i fremtiden og resultere i en væsentlig gevinst, på mindst DKK 2,5 mio., hvis transaktionen godkendes af aktionærerne. Den foreslåede opdeling vil ikke medføre ændring i forvaltnings honoraret på 1,25%. The net rental ineo/ne of DKK 17. 'm is satis/acforv. The amount was aehieved through a combination of high oecupation rates and tight easf eonfrol. The actual administrative eosts vvere DKK 2.5m or 1.3 % of average funds. The hua'gef was based on fhe assumpiioit thai administrative eosfs woidd he 1.3%,. Management does not expecf eosts to exceed 1.25% in 24 and in the vears lo conie, as promised in fhe original investment prospeeius. The intention is lo divert all management and service related aetivifies irito a new and independent eotnpanv at r h e heginning of 24. This will laeiiitate any fwure disposal ofthe portfolio and lead to a eonsid.erahte gain <pd.it leas! DKK 2.5nt, i. f the shareholders approve the. transaetion. The suggesied division wn/l not result in any e/hange ofthe managementjee of7'.25%.

13 Opkøb / Segmentering I overensstemmelse med den overordnede investenngsstrategi har investeringsaktiviteterne i 23 primært været fokuseret på Letland og Estland. Valdemara Shopping Center i Riga (med RIM! som hovedlejer de næste 1 år) blev erhvervet den 7, maj 23. Valdemara Shopping Center har fra begyndelsen overgået vores forventninger. Der arbejdes i øjeblikket på at finde måder, hvorved vi kan udvide denne succes. Således blev der i december måned opkøbt et lille, men attraktivt forretningscenter i Tallinn, hvor L'Oreal er hovedlejer. Der fokuseres generelt på enten nybyggede eller nyrenoverede ejendomme med en solid lejerbase. Hovedtallene præsenteres i tabellen nedenfor. Acquisitions / Segmentation //z //'/?<? uvy/? f/?. ///</ /;?- <//?(/ Æs'/omo. vcar.vy 7!v///w/. i ' ;.\- f/?*? Pris Udlejnings < """">" 2 (DKK mi o. i "T- procent ('' '<>) Dom in ikon u st. 5, 1, Motorola Vilnius DDB T, Sevcenkos st. 21, 2, PriceWaterhouse- Vilnius Coopers Gostauto st Sarnpo Vilnius Oracle Valdemara Centre RI MI Riga Hobujaama 4, 8, Nordea Tallinn Tina, 1, L'Oreal Tallinn TOTAL 23,

14 Værdiansættelse af ejendomme Valuation ofproperties Det indgår i BPT's strategi at værdiansætte hver ene- // is Baltic Property Trust 's policy to valuate each ste af ejendommene i overensstemmelse med I AS building in accordance with 1AS 4. The total port- 4. Hele BPT's portefølje er blevet værdiansat af folio af BPT has beeti vaiualed bv KOBA. (Healev KOEJA(Healev& Baker). & Baker i. Padilty Konceptet med at tilbyde Facility Management services blev udviklet i den sidste del af 22 som en del af strategien for lejerservice og omkostningsstyring. Hovedformålet er at tilbyde vores lejere samt eksterne kunder services inden for ejendomsadministration og bogføring. Facility Management blev først introduceret i Litauen i starten af 23 og. bliver udført af en selvstændig juridisk enhed, UAB "BPT T/it> concepr of Facility Management services mis developed during late 22 as part of'a lenaul service and e os f control strafegy. TIK main abfeciive is to provide renanis and exlernal ensianers \rifh services \vithin property management and aceonnting. The services \\-erefirsr infrodiiced in Lilhuanici in eai'ly 23 and ^vere håndled by a separate legal entitv. UAB "BPTPaslaugos" (BPTServices). Paslaugos" (BPT Services), Property Trust Secura A/S Baltic Property Trust Secura A/S (BPT Secura) er det andet investeringsselskab under dette koncept. BPT Secura ledes af BPT's ledelsestearn. Selskabet blev etableret i september 23 som en selvstændig juridisk enhed med en særskilt forretningsstrategi. BPT Secura har betalt et årligt management honorar på 1,25% til BPT. Endvidere har BPT modtaget et engangs-royalty beløb på 1%. BPT Secura blev fuldt operationelt i 23, hvilket har medført særlig store købs- og opstartsomkostninger på DKK 1.3 mio. Property Trust A/S Baltic Property Trust Secura A/S l BPT Seciirai is the second investmeni trust under (his concepr and is inanaged hv BPT's management team. The fund \\-as legal/y ineorporated in September 23. BPT Secura is a separale legal entitv irifh its own distincfive business sirategy. An annual management lee of 1.25% has heen paid hv BPT Secura to BPT. Furfhertnore, a one-off royalty payment af 1% trc/.y paid la BPT. BPT Secura hecaine ful/y operatianal in 2(13 whic/'i has caitsed excepfiona! aci]uisili(in and addirionai eosts af DKK 1.3 m. Organisation En ung og engageret organisation er blevet opbygget i takt med at vores 'vækst, l slutningen af 23 havde BPT i alt l l medarbejdere. Nu rettes fokus mod at udvide og forbedre vores forretningsgange. For yderligere at forbedre BPT's kundeservice vil der i 24 blive implementeret et IT-baseret kundestyringssystem. Organisation In step vcith ottr business grom'th, a voung and commi 11 ed organisation has been esiah/ished. Al the end of 23, BPT had a total of l! emplovees. Focus is now on developing and enhancing business processes. In 24 an IT based cuslorner relalionship management system will be implememed la f urther enhance our client services. -14.

15 Koncernstruktur for Baltic Propert} Trust A/S BPT's formelle organisationsstruktur fremgår af diagrammet nedenfor. Som generel retningslinje foretrækker BPT at anvende selskaber med en begrænset formålsparagraf (og med kun én investering). Denne struktur sikrer, at transaktions- og skadeomkostninger holdes på et minimum. Begivenheder efter balancedagen Ingen betydelige aktiviteter eller opkøb har fundet sted efter regnskabets afslutning. Forventet udvikling Den overordnede forventede udvikling for 24 er, at de baltiske lande fortsat vil være en højvækstregion globalt set. Imidlertid tbrtsætter den økonomiske recession i EU med at have en negativ indvirkning. Konvergens af afkast og priser samt en øget konkurrence forventes at lægge pres på resultaterne i de kommende år. Ikke desto mindre vil efterspørgslen efter første klasses ejendomme forblive stor. Ligesom tidligere vil fokus ligge på bygninger med den rigtige beliggenhed og porteføljestruktur. Ingen handels- eller kapitalgevinster er budgetteret for 24. Omkostningskontrollen er og vil forblive streng. Ab.s m

16 I. n gradvis introduktion af nye og skandinaviskprægede lejekontrakter, inklusive indeksering, vil få en positiv indvirkning på afkastet i fremtiden. Endvidere er der flere andre projekter, (kontrakter om reklamer på bygninger, tilføjelse af ekstra kvadratmetre og lignende), som også forventes at have en positiv indvirkning i fremtiden. Investeringer, inklusive bygningsudvidelser, for yderligere DKK 3-5 mio. er planlagt. Det strategiske fokus i 24 vil være på Estland og Letland, hvor mindst én investering er planlagt. Selskabet forventes at være fuldt investeret i midten eller slutninger - K)-

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING Årsrapporten tor Baltic Propetty Trust A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav. der stilles efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). The Aimual Report of Baltic Property Trust A,S has been presenled in aeeardanee y/y/? the provision* of the Danish Financial Statement* Aet pertaining to reponing c/'ass D enterprise*. Danish Accounting Standards, and the International Financial Reporting Standards (IFRS). Arsregnskabet er aflagt i danske kroner. The financial statement* åre presented in Danish kroner. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Baltic Property Trust A/S og 'virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 5% af stemmerettighederne eller på anden made har en bestemmende indflydelse. Consolidation The consolidated financial statement* eomprise ihe parenl company Baltic Property Trust A>S and enlerprises in vdhicli the parent eompanv- directly ar indirectly - /'tolds more t hun 5% of the voting right* or olherwise has u conrrolling mferest. Datterselskabernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som benyttes i moderselskabet, Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og datterselskaberne og lægge regnskabsposter med ensartet indhold sammen, Koncerninterne indtægter, udgifter, tab. avancer samt mellemværender udlignes. The financial statement* ofdhe snhsidiaries ure pi\- pared in accordancc with the accounting po/ieies applied hv the parent eompanv. The consolidated financial statement* åre prepared on the basis ofdhe financial statement* of the parenl eompanv and the snhsidiaries hv adding togel/ier items of a similar nature. Intra-grcnip ineorne, expenses. losses, profits, and balances åre eliminated. Moderselskabet og datterselskabers kapitalandele i datterselskaber udlignes med den forholdsmæssige andel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. The parenl eompanv and the sithsidiaries ' investrnents in suhsidiari.es åre eliitnnated hv the proportionale share ofdhe net asset valne ofdhe subsidiarv eoncerned. Nyerhvervede eller afhændede koncernvirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for ejerperioden. Sammenligningstailene korrigeres ikke for frasolgte eller nyerhvervede virksomheder. Croup enferprises reeentiv aequired or sadl åre re-cognisec/ in the eonsolidated ineome statement hv reference ro the period of ownership. Comparatives reladng to sueh en!'er/)thses åre not re.stated

18 Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsessummen opgøres til det kontante vederlag og/eller kursværdien af egne aktier erlagt som betaling med tillæg af direkte henforbare omkostninger. Betingede betalinger indregnes med det beløb, der forventes betalt. Identificerbare aktiver og forpligtelser i de overtagne virksomheder optages til handelsværdien på anskaffelsestidspunktet. l opgørelsen indregnes omstruktureringshensættelser relateret tit den overtagne virksomhed, såfremt omstruktureringen er besluttet og offentliggjort på o\ ertagelsestidspunktet. co.vr /.s Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. m Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. /7 Udenlandske datterselskaber Selvstændige udenlandske enheders regnskaber omregnes efter følgende principper:» Balancen omregnes til kursen på balancedagen.» Resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs.» Den kursdifference, der opstår ved omregning af egenkapitalen ved regnskabsårets begyndelse til kursen ved årets udgang samt valutakursreguleringen af resultatopgørelsen fra transakti- m onsdagens kurs til kursen på balancedagen, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske enheder, som er et tillæg til eller et fradrag i nettoinvesteringen, indregnes direkte i egenkapitalen. c;/? (r; w ' /o - 18-

19 Ved afhændelse af et selvstændigt udenlandsk datterselskab indregnes den akkumulerede kursregulering i resultatopgørelsen sammen med gevinsten eller tabet. ogm'.s-<%/ z'z? Resultatopgørelse Huslejeindtægter Huslejeindtægter omfatter husleje opkrævet i koncernens ejendomme. Driftsomkostninger l driftsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til drift og vedligeholdelse af koncernens ejendomme. Administrationsomkostninger l administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i Året til ledelse og admini- </zz;v'z?g r/;c ve<vr /W^/a/ r«stration af koncernen, herunder omkostninger til mzvzz'.syzy/m: administrativt personale, ledelse, kontorlokaler og /TÅvr<%/ f«kontorholdsomkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og scrapværdi. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris og scrapværdi. er fastlagt således: Afskrivningsperiode Scraoværdl Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år O Anskaffelser under DK.K. 1.5 omkostningsføres i anskaffelsesåret

20 Indtægter af kapitalandele l datterselskaber Disse indtægter omfatter moderselskabets forholdsmæssige andel af resultatet i datterselskabet efter regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill samt andel af selskabsskat. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter ;/?& ;v/;wvmg/%?/7(w. Ae/ /;< og -omkostninger, aktieudbytter, finansielle udgifter forbundet med lejemål, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og fradrag i henhold til a contoskatteordningen. Udbytte fra kapitalandele, bonset fra kapitalandele i datterselskaber, indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. cm;/ m'.wc;v/(e\. <v/^ rev.'ui/m.s'tw m Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat. der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel- og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægeiser indregnes direkte i egenkapitalen. /m: <v<//».sfme/7a.s A'.s.s' f/?c.svzc/rg r;/ ^/?r r(?m- ;&// conctrm c/;m?<^\ m ty/mvy. Cz;/vcw <v/?c/ c&yé/v^c/ fcar co/zc^/-/?/«^ c/zc«?^^ m Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter investeringsejendomme og andet driftsmateriel samt indretning af lejede lokaler. Investeringsejendomme Selskabets ejendomme værdiansættes til markedsværdi, og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen. Markedsværdien fastlægges på grundlag mcv)/??«?.sya^m^/a 77?c mc/rå'^/' w//z;^ /.s af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel, der lø- /7 bende verificeres af autoriserede ejendomsmæglere. w/z/c/? /.s -2-

21 Andre anlæg, og inventar plant, Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. c/f cost less downs. Der foretages nedskrivningstest på øvrige materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningsfesten foretages for hvert enkelt creases in aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne ned- cach asset or skrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den group of assets (recovcrahle atnounti, //'/Y regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital, med tillæg af koncerngoodwill og fradrag af koncerninterne avancer off'againsi receivahles, if any. and arnounts in cx- og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til. Den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. For så vidt angår datterselskaber, indregnes beløb herudover under posten hensatte forpligtelser. and negative goodwill. Enterpnses whosc equity is Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger. Egenkapital Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte å konto skatter

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

R & M Holding ApS CVR-nr

R & M Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 20 32 95 80 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.13 Ilya Katsnelson Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

INTER EXPRESS TRANSPORT A/S

INTER EXPRESS TRANSPORT A/S INTER EXPRESS TRANSPORT A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Jørgen Cadovius Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej Hellerup P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Bertelco Ejendomme A/S CVR - nr. 25 35 40 01 c/o Christian Dam-Bertelsen Margrethevej 6 2900 Hellerup Årsrapport 2014 Til Statusbog Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere