BALTIC PROPERTY TRUST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BALTIC PROPERTY TRUST"

Transkript

1 BALTIC PROPERTY TRUST 23A, 2 DK-126 Copenhagen K 5 Denmark Tel O? 33, Fax , Homepage:

2 for 23 For the year ended 31 December 23 (12 months) 3'" fmancial vear

3 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Ledelsens regnskabspåtegning Statement by the Board of Directory and Eexecutive Board on the anntial report Revisionspåtegning Auditors' revie\\' Oplysninger om selskabet og koncernen Information ab out the conipany and the group Ledelsesberetning ^ lanagemetr! report Anvendt regnskabspraksis Aceoiindng policies Årsregnskab Financial statement Resultatopgørelse l. januar -31. december 23 Income statement for the vear ended 31 December 23 Balance pr. 3 l. december 23 Balance sheet al 31 December 23 Egenkapitalopgørelse Statement ofc hanges in equity Pengestrømsopgørelse for 23, koncern Consolidated ca.sh flow statement for 23, Croup Noter Notes

4 STÅ THE ØF AND EXECUTIVE OrJ THE ANNUAL Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for The Board of Direetors and Exeentive Board have Baltic Property Trust A/S for 23. Årsrapporten er presented the Annital Report of Ba/tie Pmperty behandlet og vedtacet dags dato. Trust /J/S for the \ear endeel 31 December 23. 'I h c iinnual report has been presenied and approved as of foday. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse sned års- The Annual Report hus been presented in accorregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og dåne e ir/'/? the Danisl'i Finaneial Staieinents Act. internationale regnskabsstandarder (IFRS). Danisl'i Aeeountiriv Standards, and International Financial Reporti.no Standards ilfrsl, Vi anser den va.lgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets og koncernens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 23, W e con.sidet" the uc.coitntin% polieies i/s.ed appro/>riate and the accountlng estimates made reasonab/e. To the hest of our belief, the Annual Report ineludes the information \\iheh is relevant for an assessme.nl of the Companv's finaneial position. A^ainsi (his hackground, il is our opinion thaf the, Annual Report gives a frue and fair vieir of the Companv and fhe Group's finaneial position as at 31 December 2fif/3 and of fhe results oj the Company 's. and the Gronp s operations and the consol idated c cis h flenrs for the finaneial vear tiien ended. Direktioiis.f^:Exi?ctf(ive Board:.Lars Christian Ohnemus _ltotf}\ Hans Peter Hansen Kristel Meos Lars Christian Ohnemus

5 REVISIONSPÅTEGNING AUDITORS'REVIEW Til aktionærerne i Baltic Propert) Trust A/S To //^ sharelwlders of Baltic Property Trust A/S Vi har revideret årsrapporten for Baltic Property Wc have audited ihe Anmial Report af Balde Prop- Tnist A/S for regnskabsåret l. januar -31. december erty Trust A ''S for the iinaneial vear and.ed J l De- 23. eemher 21)3. Selskabets ledelse har ansvaret ror årsrapporten. Vo- Thc Annual Report is ihc responsihildv ojdhe Com- panv's Board of Direetors and Exeeutive Board. Ow responsihilifv is ro express an opinion on the Annual Report hased on our audit. res ansvar er på grundlag af vores revision at ud- trykke en konklusion om årsrapporten. Den revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Basis of opinion We conaul'led our audit in aceordance with Dan/s/i Auditmg Standards. The standards reqmre rhat we plan and perforrn the aitd.it to ohtain reasonable assurance tluit the Annual Report is free of mater/al misslatemems. An audit inehides exandning. on u tesi basis, eridenee siipponing the amoums and disciosnres in the Annual. Report. An audit also ineludes assessment of the aeeonniing polieies nsed and significunt estimates made by the Exeemive Board, as well as an evalualion of the overall annual report nresentafion. We helieve liuif our audii provides a reasonahle hasisjor our opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has nol resnlted in a ny qualifaeaiion. 5.

6 REVISIONSPÅTEGNING - fortsat,4 * T - continued Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede at selskabets og koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 23 samt al resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 23 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder(ifr.s). m/r København, den 3. marts 24 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Hertz Statsautoriseret revisor Henrik Reedtz Statsautoriseret rev i sor

7 OPLYSNINGER OM SELSKABET OG KONCERNEN TIONABOUT TUE COMPANY AND THE Hjemstedsadresse: Registeret! address; Baltic Propert}' Trust A/S (BPT) Bredgade 23A, 2 DK-126 Copenhagen K Hovedkontor: Headijuarters: Bredgade 23A, 2 DK A 26 Copenhagen. K Tel. -r Fax: Bestyrelse: Board of Directory Finn Hasselriis, Formand / Chairman Victor Gediminas Gruodis Hans Peter Hansen Kristel Meos Lars Christian Ohnenms Peer Munkholt Direktion: Executive Board: Lars Christian Ohnemus Aktionærer i henhold til selskabslovgivningen: Shareholders holding 5% or more ofthe share capital or the voting rights: Ej era n de-l/interesi Investors represented by Hansabank Liivalaia 8, EE-154 Tallinn 29,8 % Kiresko International ApS Kampmannsgade 1,6, DK-164 Copenhagen V 22,3 % 1 Fonden Bremerholm 4, DK-169 Copenhagen K 2, % Leif Hede Nielsen Skovvænget 7, DK-87 Horsens 5,6% Dancasa ApS Sigridsvej 11, DK-29 Hellerup 5,1 % AB Lietuvos Draudimas J.Basanaviciaus st. 12. LT-26 Vilnius 5,6% Aktionærernes stemmerrettigheder tildeles proportionelt i forhold til deres aktiebeholdning. BPT har kun en type aktier. Aktierne er ikke offentligt handlet, og et sekundært marked er ikke planlagt i fremtiden. Det mindste investeringsbeløb i BPT er på DKK 5,, Der har ikke været tilgang af nye aktionærer siden 7, april 23, da selskabet var fuldtegnet med DKK 1 niio. The shareholders ' voting rights åre allotted in proportion to their capital ho/clings. BPT only nas onc elass of shares. The snares åre not puhlicly traded and a seeonelary market is not foreseen in the futlire. The minimum single investmenl in BPT is DKK 5,. ATir shareholders have not heen accepted sinee 7 April 23 when the share capital was ful ly stibscrihed at DKK looin.

8 OPLYSNINGER OM SELSKABET OG KONCERNEN - fortsat TIONABOUT THE COMPANYAND THE GROUP-continueti Helejede tilknyttede virksomheder: Wholly owned gro up enterprises: AB Baltic Properts' Trust, Litauen AB Baltic Property Trust, Lithuania BPT2 UAB. Litauen BPT2 UAB, Lithuania BPT Paslaugos UAB, Litauen BPT Paslaugos UAB, Lithuania Baltic Property Trust Latvia AS, Letland Baltic Property Trust Latvia AS, Latvia Baltic Property Trust Estonia AS, Estland Baltic Properlv Trust Estonia AS. Estonia Hobujaama Kinnisvara AS, Estland Hohujauma Kinnisvara AS, Estonia Revision; Auditørs: Ernst & Youn«Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bankforbindelse i Danmark: Bankers in Deninark: Skandinaviska Enskilda Banken A/S. Vognmagergade 9. DK-18 København K Nordea Bank Danmark A/S, Christiansbro, Strandgade 3. DK-9 København C

9 VIGTIGSTE ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL KEY FINANCIAL FIGURESAND RATIOS DK K min. / DKI\J>/ År lyear (budget) Nettoomsætning Total revenue Totale driftsomkostninger Total operating expenses. 1 Kl 7; 9.3 (2 1 2 L K _. (5.2i <5,5> -EBIT Operating incoine befare interest and iax (EBIT) i(). 7 ) ,5 / Interest/Finaneial ineoine pavahle'receivahle. ti Al i (5.i (4.4} Skat Tav. (. 6) (2,i 14. 5) Årets Net profit/los s for the vear (il, 7) li)..h Nettoudbytte Net dividend n 'a H 1. Udbytte per aktie (%) Dividend per share (%) n, a 8 9 JO Finansielle nøgletal IFinancial kev ratios År/ Year Direkte afkast (%). Ver vie Id (%) Egenkapitalforrentning efter skat (%) Return on ec/uitv after fax (%) Totaile investeringer (DKK mio.) Total invesrment (DKKm) Gennemsnitlig egenkapital (DKK mio.) Average Equilv (DKKm) Porteføljestørrelse (kvm) Portfolio size (sqmj værdi (DKK per kvm) Book valne (DKK per sqmi Gennemsnitlig udlejningsprocent Averag^occiipation rate (%) Administrationsomkostninger (%) Administrative expenses (fund management) (%/ 21 i LO ii' a! 1. <5. / ,442 9 n, 'u (budget) , \ , ,987 8, , ,3

10 LEDELSESBERETNING MANAGEMENT Præsentation af virksomheden Baltic Propetty Trust A/S (BPT) blev etableret i juni 21. Virksomhedens formål er at investere i første klasses kommercielle ejendomme med central beliggenhed i de baltiske lande, elvs, Estland, Letland og Litauen, l dag er BPT et af de førende ejendomsselskaber i de baltiske lande med mere end 9% af det disponible investeret beløb, l 21 blev årsresultatet på DKK 9.7 mio. mod DKK?,l mio. i 22. Dette resultat svarer til et gennemsnitligt afkast efter skat på 11,1%, hvilket er lavere end det budgetterede mål på 131%. /imi:/.s /.s A«- //./% - m Markedssituationen i 24 forventes at blive gradvist forbedres i forhold til sidste år. Samtidig med at væksten i de baltiske lande vil forblive høj sammenlignet med internationale vækstrater, vil det lokale erhvervsliv stadig blive påvirket af den økonomiske tilbagegang, som præger EU. Endvidere lider kontorejendomssektoren i Tallinn og Vilnius under en kombination af prispres og forhøjet ledighedsprocent. De finansielle målsætninger for BPT i 24 er at give sine investorer et direkte afkast på 11,9 %, og en egenkapitalforrentning på ikke under 14% (heri ikke inkluderet kapital- og salgsgevinster). Planen er at opkøbe yderligere en ejendom i Tallinn eller Riga. Herefter vil der blive fokuseret på at maksimere afkastet på den nuværende portefølje. Dette vil også inkludere udvidelse af to af de eksisterende investeringer, hvor nuværende og potentielle lejeres pladsbehov er større, end hvad der kan tilbydes i de nuværende bygninger. //z 77;/.\ itv'// ^/.so /.s - 1-

11 Udviklingen I aktiviteter og forhold Selskabets resultatopgørelse ror 23 udviser et overskud på DK K 9.7 mio.. og selskabets balance pr. 31. december 23 udviser en egenkapital på DK K 18.9 mio. Finansielle resultater BPT's resultater i 23 har levet op til tbrventningerne, l løbet af 23 fortsatte 8PT med udvikling af sine aktiviteter og position som den første uafhængi- gc institutionelle ejendomsin\'estor i de baltiske lånde. m m //om. 2W1? /Y,s <vcm'm'c\ /)asvv/<;;; m /V?(Ay:w?&?/)/ //?.st/v«/w/;(y//;/y;/.?c'/'n- //? ^u/- Blandt de største udfordringer i 23 var at opbygge en stærk organisation og balancere den ujævne tilgang af aktiekapital med de investeringsmuligheder, som skulle imødegå BPT's præstationskrav. Som illustreret nedenfor, oplevede ledelsen udsving i tilgangen af egenkapital, hvilket medførte en høj likviditetssaldo i begyndelsen af året. som følte til, at afkastet for den første del af året blev negativ: påvirket. c.2. 35, :.., ::..,. :. ;,.,,,.,...,....., , , ' ' :..23,2, 7TL2? f 22 2Q22 3Q22 4Q22 2Q23 Den faktiske egenkapitalforrentning på 11,1% var lavere end det budgetterede mål på 13%. Denne negative afvigelse skyldes det faktum, at der var et usædvanligt likviditetsberedskab i begyndelsen af 23. Kapitalomkostningerne var lavere end forventet. De gennemsnitlige omkostninger på BPT's nv/.s

12 The Board of Direetors deeidetl lo henefit from Ihc very low interest rate levels and have ffxed fhe inter- est rate for the eomingj'ive vears eksterne lånefaciliteter ligger på cirka 5 %. Bestyreisen besluttede at udnytte det ekstremt lave renteniveau ved at fastlåse renten for de kommende 5 år. Det taktiske direkte afkast på 1,2% var i overensstemmelse med det erklærede mål på 1,3%, Afvigelsen skyldes primært det faktum, at priserne på The actual net vieid was 1.2%. whtch was in line wiil'i the deelured rargel of 1.3%. The vanunee was primari/v eaiised by the faet thai fhe prises of o f tic c kontorlejemål var faldende i Litauen, men at dette / ental \vas deelining In Lhhuunia, bur r his was blev delvist opvejet af, at udlejningsprocenten var på 99% mod 95% i budgettet. parfly made up for hv fhe actiial oecupation ratio o f 99% againsf 95% in the budget. En sammenligning af vores aflast med lignende A henchmark of our yielcl wilh vtelds of simiiar fondes afkast er vanskelig. Grundlæggende er BPT lunds is dtffietill. Kundamentallv, BPT is the on/v det eneste selskab, som arbejder med klar fokus på de baltiske lande, l de nordiske lande har de traditionelle ejendomsselskaber haft et årligt afkast på 6- trust operating with. a clear loeus on the Baltic s rates. Traditional properly lunds in the KorOde murkets have vie/deel hetween 6-9%, per annuin. 9%, Nettolejen på DKK 17,7 mio. er tilfredsstillende. Dette beløb blev opnået gennem en kombination af høj udlejningsprocent og en stram omkostningskontrol. De faktiske administrationsomkostninger var på DKK 2,5 mio, svarende til 1,3% af den gennemsnitlige investerede kapital. Budgettet byggede på den formodning, at selskabets administrationsomkostninger ville være på 1,3%. Ledelsen forventer ikke, at omkostningerne vil overstige de 1,25 % i 24 og de kommende år, som det blev lovet i prospektet. Det er hensigten, at alle ledelses- og serviceaktiviteter skal overgå til et nyt selvstændigt selskab i begyndelsen af 24. Dette vil medføre lettere afhændelse af porteføljen i fremtiden og resultere i en væsentlig gevinst, på mindst DKK 2,5 mio., hvis transaktionen godkendes af aktionærerne. Den foreslåede opdeling vil ikke medføre ændring i forvaltnings honoraret på 1,25%. The net rental ineo/ne of DKK 17. 'm is satis/acforv. The amount was aehieved through a combination of high oecupation rates and tight easf eonfrol. The actual administrative eosts vvere DKK 2.5m or 1.3 % of average funds. The hua'gef was based on fhe assumpiioit thai administrative eosfs woidd he 1.3%,. Management does not expecf eosts to exceed 1.25% in 24 and in the vears lo conie, as promised in fhe original investment prospeeius. The intention is lo divert all management and service related aetivifies irito a new and independent eotnpanv at r h e heginning of 24. This will laeiiitate any fwure disposal ofthe portfolio and lead to a eonsid.erahte gain <pd.it leas! DKK 2.5nt, i. f the shareholders approve the. transaetion. The suggesied division wn/l not result in any e/hange ofthe managementjee of7'.25%.

13 Opkøb / Segmentering I overensstemmelse med den overordnede investenngsstrategi har investeringsaktiviteterne i 23 primært været fokuseret på Letland og Estland. Valdemara Shopping Center i Riga (med RIM! som hovedlejer de næste 1 år) blev erhvervet den 7, maj 23. Valdemara Shopping Center har fra begyndelsen overgået vores forventninger. Der arbejdes i øjeblikket på at finde måder, hvorved vi kan udvide denne succes. Således blev der i december måned opkøbt et lille, men attraktivt forretningscenter i Tallinn, hvor L'Oreal er hovedlejer. Der fokuseres generelt på enten nybyggede eller nyrenoverede ejendomme med en solid lejerbase. Hovedtallene præsenteres i tabellen nedenfor. Acquisitions / Segmentation //z //'/?<? uvy/? f/?. ///</ /;?- <//?(/ Æs'/omo. vcar.vy 7!v///w/. i ' ;.\- f/?*? Pris Udlejnings < """">" 2 (DKK mi o. i "T- procent ('' '<>) Dom in ikon u st. 5, 1, Motorola Vilnius DDB T, Sevcenkos st. 21, 2, PriceWaterhouse- Vilnius Coopers Gostauto st Sarnpo Vilnius Oracle Valdemara Centre RI MI Riga Hobujaama 4, 8, Nordea Tallinn Tina, 1, L'Oreal Tallinn TOTAL 23,

14 Værdiansættelse af ejendomme Valuation ofproperties Det indgår i BPT's strategi at værdiansætte hver ene- // is Baltic Property Trust 's policy to valuate each ste af ejendommene i overensstemmelse med I AS building in accordance with 1AS 4. The total port- 4. Hele BPT's portefølje er blevet værdiansat af folio af BPT has beeti vaiualed bv KOBA. (Healev KOEJA(Healev& Baker). & Baker i. Padilty Konceptet med at tilbyde Facility Management services blev udviklet i den sidste del af 22 som en del af strategien for lejerservice og omkostningsstyring. Hovedformålet er at tilbyde vores lejere samt eksterne kunder services inden for ejendomsadministration og bogføring. Facility Management blev først introduceret i Litauen i starten af 23 og. bliver udført af en selvstændig juridisk enhed, UAB "BPT T/it> concepr of Facility Management services mis developed during late 22 as part of'a lenaul service and e os f control strafegy. TIK main abfeciive is to provide renanis and exlernal ensianers \rifh services \vithin property management and aceonnting. The services \\-erefirsr infrodiiced in Lilhuanici in eai'ly 23 and ^vere håndled by a separate legal entitv. UAB "BPTPaslaugos" (BPTServices). Paslaugos" (BPT Services), Property Trust Secura A/S Baltic Property Trust Secura A/S (BPT Secura) er det andet investeringsselskab under dette koncept. BPT Secura ledes af BPT's ledelsestearn. Selskabet blev etableret i september 23 som en selvstændig juridisk enhed med en særskilt forretningsstrategi. BPT Secura har betalt et årligt management honorar på 1,25% til BPT. Endvidere har BPT modtaget et engangs-royalty beløb på 1%. BPT Secura blev fuldt operationelt i 23, hvilket har medført særlig store købs- og opstartsomkostninger på DKK 1.3 mio. Property Trust A/S Baltic Property Trust Secura A/S l BPT Seciirai is the second investmeni trust under (his concepr and is inanaged hv BPT's management team. The fund \\-as legal/y ineorporated in September 23. BPT Secura is a separale legal entitv irifh its own distincfive business sirategy. An annual management lee of 1.25% has heen paid hv BPT Secura to BPT. Furfhertnore, a one-off royalty payment af 1% trc/.y paid la BPT. BPT Secura hecaine ful/y operatianal in 2(13 whic/'i has caitsed excepfiona! aci]uisili(in and addirionai eosts af DKK 1.3 m. Organisation En ung og engageret organisation er blevet opbygget i takt med at vores 'vækst, l slutningen af 23 havde BPT i alt l l medarbejdere. Nu rettes fokus mod at udvide og forbedre vores forretningsgange. For yderligere at forbedre BPT's kundeservice vil der i 24 blive implementeret et IT-baseret kundestyringssystem. Organisation In step vcith ottr business grom'th, a voung and commi 11 ed organisation has been esiah/ished. Al the end of 23, BPT had a total of l! emplovees. Focus is now on developing and enhancing business processes. In 24 an IT based cuslorner relalionship management system will be implememed la f urther enhance our client services. -14.

15 Koncernstruktur for Baltic Propert} Trust A/S BPT's formelle organisationsstruktur fremgår af diagrammet nedenfor. Som generel retningslinje foretrækker BPT at anvende selskaber med en begrænset formålsparagraf (og med kun én investering). Denne struktur sikrer, at transaktions- og skadeomkostninger holdes på et minimum. Begivenheder efter balancedagen Ingen betydelige aktiviteter eller opkøb har fundet sted efter regnskabets afslutning. Forventet udvikling Den overordnede forventede udvikling for 24 er, at de baltiske lande fortsat vil være en højvækstregion globalt set. Imidlertid tbrtsætter den økonomiske recession i EU med at have en negativ indvirkning. Konvergens af afkast og priser samt en øget konkurrence forventes at lægge pres på resultaterne i de kommende år. Ikke desto mindre vil efterspørgslen efter første klasses ejendomme forblive stor. Ligesom tidligere vil fokus ligge på bygninger med den rigtige beliggenhed og porteføljestruktur. Ingen handels- eller kapitalgevinster er budgetteret for 24. Omkostningskontrollen er og vil forblive streng. Ab.s m

16 I. n gradvis introduktion af nye og skandinaviskprægede lejekontrakter, inklusive indeksering, vil få en positiv indvirkning på afkastet i fremtiden. Endvidere er der flere andre projekter, (kontrakter om reklamer på bygninger, tilføjelse af ekstra kvadratmetre og lignende), som også forventes at have en positiv indvirkning i fremtiden. Investeringer, inklusive bygningsudvidelser, for yderligere DKK 3-5 mio. er planlagt. Det strategiske fokus i 24 vil være på Estland og Letland, hvor mindst én investering er planlagt. Selskabet forventes at være fuldt investeret i midten eller slutninger - K)-

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING Årsrapporten tor Baltic Propetty Trust A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav. der stilles efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). The Aimual Report of Baltic Property Trust A,S has been presenled in aeeardanee y/y/? the provision* of the Danish Financial Statement* Aet pertaining to reponing c/'ass D enterprise*. Danish Accounting Standards, and the International Financial Reporting Standards (IFRS). Arsregnskabet er aflagt i danske kroner. The financial statement* åre presented in Danish kroner. Konsolidering Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Baltic Property Trust A/S og 'virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 5% af stemmerettighederne eller på anden made har en bestemmende indflydelse. Consolidation The consolidated financial statement* eomprise ihe parenl company Baltic Property Trust A>S and enlerprises in vdhicli the parent eompanv- directly ar indirectly - /'tolds more t hun 5% of the voting right* or olherwise has u conrrolling mferest. Datterselskabernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som benyttes i moderselskabet, Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og datterselskaberne og lægge regnskabsposter med ensartet indhold sammen, Koncerninterne indtægter, udgifter, tab. avancer samt mellemværender udlignes. The financial statement* ofdhe snhsidiaries ure pi\- pared in accordancc with the accounting po/ieies applied hv the parent eompanv. The consolidated financial statement* åre prepared on the basis ofdhe financial statement* of the parenl eompanv and the snhsidiaries hv adding togel/ier items of a similar nature. Intra-grcnip ineorne, expenses. losses, profits, and balances åre eliminated. Moderselskabet og datterselskabers kapitalandele i datterselskaber udlignes med den forholdsmæssige andel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. The parenl eompanv and the sithsidiaries ' investrnents in suhsidiari.es åre eliitnnated hv the proportionale share ofdhe net asset valne ofdhe subsidiarv eoncerned. Nyerhvervede eller afhændede koncernvirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for ejerperioden. Sammenligningstailene korrigeres ikke for frasolgte eller nyerhvervede virksomheder. Croup enferprises reeentiv aequired or sadl åre re-cognisec/ in the eonsolidated ineome statement hv reference ro the period of ownership. Comparatives reladng to sueh en!'er/)thses åre not re.stated

18 Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden. Anskaffelsessummen opgøres til det kontante vederlag og/eller kursværdien af egne aktier erlagt som betaling med tillæg af direkte henforbare omkostninger. Betingede betalinger indregnes med det beløb, der forventes betalt. Identificerbare aktiver og forpligtelser i de overtagne virksomheder optages til handelsværdien på anskaffelsestidspunktet. l opgørelsen indregnes omstruktureringshensættelser relateret tit den overtagne virksomhed, såfremt omstruktureringen er besluttet og offentliggjort på o\ ertagelsestidspunktet. co.vr /.s Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. m Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. /7 Udenlandske datterselskaber Selvstændige udenlandske enheders regnskaber omregnes efter følgende principper:» Balancen omregnes til kursen på balancedagen.» Resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs.» Den kursdifference, der opstår ved omregning af egenkapitalen ved regnskabsårets begyndelse til kursen ved årets udgang samt valutakursreguleringen af resultatopgørelsen fra transakti- m onsdagens kurs til kursen på balancedagen, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske enheder, som er et tillæg til eller et fradrag i nettoinvesteringen, indregnes direkte i egenkapitalen. c;/? (r; w ' /o - 18-

19 Ved afhændelse af et selvstændigt udenlandsk datterselskab indregnes den akkumulerede kursregulering i resultatopgørelsen sammen med gevinsten eller tabet. ogm'.s-<%/ z'z? Resultatopgørelse Huslejeindtægter Huslejeindtægter omfatter husleje opkrævet i koncernens ejendomme. Driftsomkostninger l driftsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til drift og vedligeholdelse af koncernens ejendomme. Administrationsomkostninger l administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i Året til ledelse og admini- </zz;v'z?g r/;c ve<vr /W^/a/ r«stration af koncernen, herunder omkostninger til mzvzz'.syzy/m: administrativt personale, ledelse, kontorlokaler og /TÅvr<%/ f«kontorholdsomkostninger. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Afskrivningerne er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes afskrivningsforløb, brugstid og scrapværdi. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne, som er beregnet i forhold til oprindelig kostpris og scrapværdi. er fastlagt således: Afskrivningsperiode Scraoværdl Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år O Anskaffelser under DK.K. 1.5 omkostningsføres i anskaffelsesåret

20 Indtægter af kapitalandele l datterselskaber Disse indtægter omfatter moderselskabets forholdsmæssige andel af resultatet i datterselskabet efter regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill samt andel af selskabsskat. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter ;/?& ;v/;wvmg/%?/7(w. Ae/ /;< og -omkostninger, aktieudbytter, finansielle udgifter forbundet med lejemål, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og fradrag i henhold til a contoskatteordningen. Udbytte fra kapitalandele, bonset fra kapitalandele i datterselskaber, indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. cm;/ m'.wc;v/(e\. <v/^ rev.'ui/m.s'tw m Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat. der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel- og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægeiser indregnes direkte i egenkapitalen. /m: <v<//».sfme/7a.s A'.s.s' f/?c.svzc/rg r;/ ^/?r r(?m- ;&// conctrm c/;m?<^\ m ty/mvy. Cz;/vcw <v/?c/ c&yé/v^c/ fcar co/zc^/-/?/«^ c/zc«?^^ m Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter investeringsejendomme og andet driftsmateriel samt indretning af lejede lokaler. Investeringsejendomme Selskabets ejendomme værdiansættes til markedsværdi, og værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen. Markedsværdien fastlægges på grundlag mcv)/??«?.sya^m^/a 77?c mc/rå'^/' w//z;^ /.s af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel, der lø- /7 bende verificeres af autoriserede ejendomsmæglere. w/z/c/? /.s -2-

21 Andre anlæg, og inventar plant, Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. c/f cost less downs. Der foretages nedskrivningstest på øvrige materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningsfesten foretages for hvert enkelt creases in aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne ned- cach asset or skrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den group of assets (recovcrahle atnounti, //'/Y regnskabsmæssige værdi. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital, med tillæg af koncerngoodwill og fradrag af koncerninterne avancer off'againsi receivahles, if any. and arnounts in cx- og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til. Den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. For så vidt angår datterselskaber, indregnes beløb herudover under posten hensatte forpligtelser. and negative goodwill. Enterpnses whosc equity is Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger. Egenkapital Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte å konto skatter

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2012 57. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. februar 2013... dirigent RSM plus P/S,

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere