16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks."

Transkript

1 Årsrapport 06/07

2 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på 84% 16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. (Heraf er 32% revisionskunder.)

3 Indhold 3 Forord 5 Ledelsesberetning 7 Assurance 9 Advisory 11 Tax 13 PwC Academy 15 Kunder 19 Medarbejdere 22 Image og samfund 25 Kvalitet 27 Ledelse 29 Transparens EU s 8. direktiv 35 Selskabs oplysninger 36 Koncernoversigt 37 Årsregnskab for koncernen 67 Årsregnskab for moderselskabet Årsrapport 06/07

4 PricewaterhouseCoopers ambition Kunder Vi stræber efter at være førende i de markeder, vi opererer i. Såvel i vores betjening af kunderne som gennem de værdier, vi lever efter. Kvalitet og integritet er nøglebegreber for os, når vi søger at skabe værdi for vores kunder og også, når vi i vores revisions- og erklæringsopgaver fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. Medarbejdere Vores mål nås kun gennem tiltrækning og fastholdelse af de bedst kvalificerede medarbejdere. Vi søger derfor at ansætte og investere i de bedst kvalificerede og innovative medarbejdere, at skabe et miljø, der understøtter udvikling af medarbejdernes fulde potentiale, og som gennem intensiv uddannelse forøger medarbejdernes viden og erfaring. Alt dette med henblik på at stille vores samlede videnkraft til rådighed for vores kunder. Virksomhed Vi er fast besluttet på at beskytte og udvikle vores navn og omdømme. Dette sker gennem åben og transparent kommunikation indadtil og udadtil og gennem fortsat investering i teknologi og infrastruktur med henblik på konstant at være på forkant med vores kunders og medarbejderes skiftende behov. Vi anerkender vores ansvar over for såvel det samfund, vi er en del af, som over for det globale PwC-netværk. Økonomi Vi stræber efter at nå økonomiske resultater i vores virksomhed, som er i balance med de risici, vi møder i vores forretning, og som samtidig er tilstrækkelige til at skabe grundlag for fortsat investering og aflønning på et konkurrencedygtigt niveau for såvel vores partnere som vores medarbejdere. 2 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

5 Sidste år offentliggjorde vi for første gang årsrapport for PwC. Det var vores ambition, at årsrapporten skulle tegne et åbent og transparent billede af vores virksomhed, så vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede kunne orientere sig om vores strategi, mål og resultater. I forbindelse med uddelingen af Årsrapportprisen 2007 blev PwC s årsrapport for 05/06 belønnet med Dommerkomiteens Specialpris. Dommerkomiteen lagde vægt på, at vi er i en branche, hvor der ikke tidligere har været fokus på årsrapporter af høj informationsværdi, ligesom årsrapporter i revisionsbranchen ikke hidtil har haft den stakeholder-orientering, som vi havde anlagt. I begrundelsen for prisen blev der især fokuseret på årsrapportens behandling af vores vigtigste ressource, medarbejderne, håndtering af kvalitet og ansvar og implementeringen af EU s 8. direktiv. Det er vi meget stolte af, men vi vil bestemt ikke hvile på laurbærrene. I årsrapporten for 06/07 har vi valgt at overgå til den internationale regnskabsstandard IFRS, som alle børsnoterede danske selskaber anvender ved regnskabsaflæggelsen. Vi ønsker herigennem fortsat at stræbe efter den højeste standard for virksomheder i vores branche. Årsrapporten er et væsentligt element i vores arbejde for til stadighed at skærpe PwC s profil på det danske marked. Lanceringen af PwC Academy i september 2006 har også bidraget hertil. Gennem de mange kursusaktiviteter, der udbydes af PwC Academy, styrker vi kendskabet til PwC s kompetencer blandt de mange kursusdeltagere, der kommer fra et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Disse aktiviteter er elementer i en målrettet strategi, som skal sikre, at PwC opfattes som den mest innovative virksomhed i branchen, og befæste PwC s position som branchens mest attraktive arbejdsplads. Det er vores målsætning at være den højest placerede revisions- og rådgivningsvirksomhed i såvel Berlingske Nyhedsmagasins årlige imageundersøgelse, innovationsmålinger i Revisionsbarometeret (Aalund Business Research) som Universums årlige undersøgelse af de mest attraktive arbejdspladser for dimittender fra de økonomiske fakulteter ved landets højere læreanstalter. Vores evne til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere er helt afgørende for muligheden for at realisere vores målsætninger om profitabel vækst, og vi kan med tilfredshed notere, at vi har haft en nettotilvækst i antallet af medarbejdere på 136 personer. Vi har samtidig i de seneste år, som følge af den høje efterspørgsel på medarbejdere med solide økonomiske kompetencer, måttet leve med en utilfredsstillende høj afgang af medarbejdere (21% i 06/07 mod 13% i 05/06). Den høje medarbejderomsætning stiller store krav til vores virksomhed, fordi vi lægger stor vægt på at sikre kvalitet og kontinuitet i rådgivningen af vores kunder. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre PwC til en endnu mere attraktiv arbejdsplads med gode Talent Management-programmer og et levende og udfordrende arbejdsmiljø med henblik på at opnå en medarbejderafgang på højst 10-15%. PwC s omsætning i 06/07 er steget med mere end DKK 170 mio. til DKK mio. Det svarer til en vækst på 14%, der udelukkende er organisk. Vores ambition om at være førende på det danske marked betyder, at vi skal være nummer 1 eller 2 også målt på omsætning. Forord Vi vil derfor fortsætte med at udvikle vores forretning, så vi kan fastholde en høj organisk vækst. Samtidig er vi til stadighed opmærksomme på eventuelle opkøbsmuligheder, der kan supplere eller komplementere vores serviceudbud, kompetencer og geografiske tilstedeværelse. Men vi skal ikke vokse for enhver pris. Vi skal sikre en profitabel vækst og høj værdiskabelse for vores kunder og medarbejdere og dermed også for virksomheden. Carsten Gerner Administrerende direktør I årsrapporten for 06/07 har vi valgt at overgå til den internationale regnskabsstandard IFRS PricewaterhouseCoopers Forord 3

6 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i DKK Resultatopgørelse 06/07 05/06 04/05 1 Omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Årets resultat Balance 06/07 05/06 04/05 1 Balancesum Egenkapital Pengestrømme 06/07 05/06 04/05 1 driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle aktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider /07 05/06 04/05 1 Antal medarbejdere Nøgletal 06/07 05/06 04/05 1 Overskudsgrad 4,5% 7,9% 3,7% Afkastningsgrad 6,3% 10,5% 4,2% Soliditetsgrad 18,1% 16,0% 9,4% Forrentning af egenkapital 25,5% 48,7% 18,8% Hoved- og nøgletallene for 05/06 og 06/07 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 1 04/05 tallene bygger på et proforma koncernregnskab, som ud over selskaberne i koncernoversigten indeholder PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hovedtallene er opgjort i overensstemmelse med selskabets hidtidige regnskabspraksis baseret på årsregnskabsloven. 2 Gennemsnitligt antal beskæftigede omregnet til fuld tid. 4 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

7 Årets resultat PwC realiserede i 06/07 en omsætning på DKK mio. mod DKK mio. i 05/06. Det svarer til en vækst på 14%. Det fortsat høje aktivitetsniveau i dansk og international økonomi gav i 06/07 gunstige betingelser for udviklingen af PwC s forretning. PwC s målrettede opbygning af kompetencer og investering i nye produkter har skabt grundlag for, at PwC har kunnet udnytte de gode konjunkturer til at forøge salget af serviceydelser. Dette har også skabt gode vilkår for videreudviklingen af det strategiske fokusområde Advisory, der voksede med 36,3%, blandt andet drevet af et højt antal virksomhedshandler. Vederlag til partnere, der alle er ansat i selskabet, er udgiftsført under personaleomkostninger. De samlede personaleomkostninger steg med 17,8% til DKK mio. Denne udgiftsstigning er dels et resultat af årets vækst, idet medarbejderantallet steg fra til (omregnet til fuldtidsansatte), dels et resultat af det meget vanskelige danske arbejdsmarked, som både har ført til lønpres og til stigning i medarbejderomsætningen. De gennemsnitlige personaleomkostninger pr. medarbejder steg med 7,7%, mens stigningen i det samlede vederlag pr. partner udgjorde 7,9%. Resultat af primær drift i forretningsområderne før overskudsandele til partnerne udgjorde DKK 264,3 mio. mod DKK 263,7 mio. sidste år. Heri er indregnet en stigning i det faste vederlag til partnerne på DKK 38,7 mio. Udviklingen i det primære driftsresultat i de enkelte forretningsområder er påvirket af til- og afgang af partnere. Justeret herfor har Assurance og Tax realiseret en mindre fremgang i driftsresultatet, mens det er lykkedes Advisory at omsætte den betydelige aktivitetsstigning til en væsentlig vækst i driftsresultatet. Koncernen realiserede et resultat på DKK 42,3 mio. mod DKK 58,4 mio. sidste år. Resultatet er som forventet og anses for tilfredsstillende. Væksten i omsætningen er højere end ventet og baseret på en positiv udvikling i alle PwC s tre forretningsområder (i TDKK): 06/07 05/06 Vækst Ledelsesberetning Assurance ,2% Advisory ,3% Tax ,8% Øvrige I alt ,7% Resultat af primær drift for forretningsområderne udviklede sig således, idet der ved opgørelsen heraf alene er indregnet fast vederlag til partnere (i TDKK): 06/07 05/06 Driftsmargin Assurance ,8% Advisory ,7% Tax ,3% Øvrige _ Overskudsandel til partnere _ Resultat af primær drift _ PwC realiserede i 06/07 en omsætning på DKK mio. mod DKK mio. i 05/06. Det svarer til en vækst på 14% PricewaterhouseCoopers Ledelsesberetning 5

8 Ledelsesberetning fortsat Balance Balancen pr. 30. juni 2007 viser samlede aktiver på DKK mio. (30. juni 2006 DKK 934 mio.). Hele væksten i balancesummen kan tilskrives vækst i likvide midler. Trods væksten i omsætningen er driftskapitalen (tilgodehavender med fradrag af forudbetalinger, leverandørgæld og anden gæld) reduceret fra DKK 176 mio. til DKK 118 mio., svarende til 8,4% af årets omsætning. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKK 182 mio. mod DKK 150 mio. sidste år. Aktiekapitalen er i årets løb udvidet med DKK 25,8 mio. ved udstedelse af fondsaktier. Soliditetsgraden udgør 18,1%. Bestyrelsen har for 06/07 foreslået, at der udloddes udbytte til aktionærer på DKK 7,4 mio. (05/06 DKK 7,4 mio.), og at der udstedes fondsaktier svarende til DKK 25,8 mio. (05/06 25,8 mio.). Pengestrømme, investeringer og finansiering Selskabet er finansieret i en kombination af aktionærers kapitalindskud (aktiekapital og ansvarlig lånekapital), ufordelt resultatandel til partnere samt kreditter hos kreditinstitutter. 356 partnere og medarbejdere deltager i selskabets medarbejderobligationsordning. Der er i regnskabsåret udstedt nye medarbejderobligationer for DKK 17,6 mio. Pengestrømme fra driften er positiv med DKK 126 mio., i væsentligt omfang som følge af reduktionen i driftskapitalen. Der er i årets løb investeret DKK 21 mio. i materielle og immaterielle aktiver. Der er ikke i regnskabsåret tilkøbt virksomheder. Forventninger til 07/08 Vi forventer et lidt lavere aktivitetsniveau i dansk og internationalt erhvervsliv og et fortsat særdeles vanskeligt arbejdsmarked i Danmark. Med udgangspunkt i en fortsat udbygning af vores services og kompetencer forventer vi en omsætningsvækst på 7-10% og et resultat på samme niveau som sidste år. Forventningerne er baseret på den eksisterende forretning og omfatter således ikke eventuelle opkøb. Risikostyring Risikostyring er et nøglebegreb for PwC. Vores interne uddannelsesprogram, vores processer, værktøjer og metodikker har alle til formål at sikre høj kvalitet i vores ydelser og at minimere risikoen for fejl. Brugerne af vores ydelser er afhængige af, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved ydelsernes kvalitet, da vores kunder såvel som myndigheder, investorer, kreditorer og andre interessenter træffer vidtgående beslutninger på baggrund af vores erklæringer, rapporter og rådgivning. Den væsentligste forretningsmæssige risiko for PwC er derfor, at kunders og andre interessenters tillid til PwC s integritet, objektivitet, professionalisme og kvalitet svækkes. Sikring af kvalitet og uafhængighed er omtalt i et særligt afsnit på side 25. Det faldende udbud af ledig kvalificeret arbejdskraft og det heraf følgende stigende lønpres kombineret med den fortsatte stærke priskonkurrence på markedet for vores ydelser betyder, at PwC s evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og partnere er en væsentlig risiko for vores evne til at vedligeholde og udbygge forretningen. Der henvises til det særskilte afsnit om medarbejdere på side 19. PwC s forretningsmæssige udvikling og resultater er endvidere påvirket af en række markedsdrevne faktorer, herunder blandt andet de økonomiske konjunkturer og udviklingen på de finansielle markeder. Disse risici påvirker blandt andet vores Advisoryforretning, som har et væsentligt forretningsgrundlag i transaktionsmarkedet og derfor er afhængig af udviklingen på dette. PwC har et omfattende forsikringsprogram, der afdækker alle væsentlige risici relateret til vores erhvervsansvar. PwC har sædvanlige finansielle risici vedrørende kreditgivning, likviditet, valuta og renter. Disse risici er omtalt i note 30 til årsrapporten for koncernen. 6 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

9 Assurance-forretningen omfatter først og fremmest revisions- og erklæringsydelser, som er PwC s kerneforretning og største forretningsområde. Revisionsforretningen har været omdrejningspunktet for PwC s mere end 150 år lange virke, og vi fokuserer til stadighed på at videreudvikle vores viden og værktøjer, så vi kan tilføre mest mulig værdi og troværdighed for vores kunder. Kerneforretningen i Assurance er løbende blevet udbygget med en række rådgivningsydelser inden for relaterede områder, såsom regnskabsrådgivning, Corporate Governance, børsintroduktion og kapitaltilførsel, intern revision, intern kontrol, benchmarking, omstruktureringer og transaktioner samt generationsskifte m.v. Assurance havde i 06/07 en omsætning på DKK 954,9 mio. Det svarer til en vækst på 9,2% eller en omsætningsstigning på DKK 80,5 mio. i forhold til året før. Hermed har Assurance været i stand til at indfri sine budgetmål for regnskabsåret. Væksten har primært været baseret på en fremgang i omsætningen på Company Administration Services (CAS outsourcing af virksomheders administrative opgaver) samt en række special- og rådgivningsydelser, mens væksten i vores kerneforretning revision attestation af virksomhedens regnskab har været mere moderat. to revisorer, og derfor er opgørelserne fortsat ikke 100% præcise. Med dette in mente kan vi i Aalund Business Research s årlige Revisionsbarometer som ventet se, at bortfaldet af reglen har medført et fald i PwC s markedsandel blandt børsnoterede virksomheder, virksomheder med mere end 500 ansatte og de 100 største danske virksomheder i 2007 til 18%. Det er 5%-point lavere end i Priskonkurrencen har i den forløbne periode været intens på alle områder. Den stærke priskonkurrence har givet anledning til, at vi ved accept af konkrete opgaver har intensiveret fokus på, at der skal være balance mellem honoraret og de krav, vi og vores kunder stiller til kvalitet. Vi har i 06/07 iværksat en række initiativer med henblik på at optimere processer og rutiner, så der skabes mest mulig værdi for vores kunder. Under titlen work smarter, not harder har vi ud fra en LEAN-inspireret tankegang gennemanalyseret en lang række af vores arbejdsopgaver for at sikre, at der er et optimalt match mellem opgaven og kompetencen hos de medarbejdere, der udfører opgaven. Ud over en række mere hensigtsmæssige arbejdsgange er et af resultaterne af disse projekter, at vi har accelereret indførelsen af Client Account Administrators, der overtager en række administrative funktioner fra vores kundebetjenende revisorer og rådgivere. Omsætningsandel 06/07 68% Assurance Assurance-forretningens væsentligste konkurrenter er Deloitte, KPMG og E&Y. Det har historisk været vanskeligt at opgøre de enkelte revisionsselskabers præcise markedsandele målt på antal kunder på grund af kravet om, at børsnoterede virksomheder skal have to revisorer. Efter bortfaldet af reglen er der fortsat mange virksomheder, som har Kvalitet er et nøgleord i Assurance, og igen i år har der været særligt fokus på dette område. Der er gennemført en betydelig indsats på undervisningsområdet, ligesom der løbende investeres i bedre værktøjer med det formål at sikre en ensartet høj kvalitet af vores ydelser samtidig med, at serviceniveauet lever op til samme høje standard. Udvikling i omsætning (TDKK) 04/05 05/06 06/ Revisionsforretningen har været omdrejningspunktet for PwC s mere end 150 år lange virke PricewaterhouseCoopers Assurance 7

10 Assurance fortsat På Aalund Business Research s kundetilfredshedsbarometer opnår PwC i 2007 en samlet score på 81,9 ud af 100. Blandt de fire største revisionsfirmaer opnår PwC det højeste kundetilfredshedsindeks på 82,4 ud af 100 hos de største danske virksomheder. Undersøgelsen viser, at vi har det færreste antal kunder, som klager over vores ydelser, men også at vi skal være bedre og hurtigere til at få disse klager afklaret. Aalund peger endvidere på, at PwC er den mest innovative virksomhed blandt de største revisionsfirmaer i Danmark. Vi er glade for denne vurdering, som jo er foretaget både af kunder og ikke-kunder. Den bekræfter, at vi opfattes som værende på forkant med den nyeste udvikling inden for revisionsverdenen. Vi oplever en stadig stigning i efterspørgslen på rådgivning som følge af lov- og regelændringer. Vores rådgivning er fokuseret på at skabe overblik over eventuelle forretningsmæssige konsekvenser af ændringerne. En betragtelig del af denne efterspørgsel er kommet fra ikke-revisionskunder. Specielt på opgaver koncentreret om certificering af intern kontrol på it-området og de såkaldte Sarbanes Oxley-opgaver, der af uafhængighedshensyn ikke må udføres af den underskrivende revisors firma, har PwC opnået en stærk markedsposition. Det stadigt høje antal virksomhedshandler har bidraget positivt til væksten, ligesom vores kompetencer vedrørende kapitalforhold og omstruktureringer har været stærkt efterspurgte. Serviceringen af SMV-kunder (Små og Mellemstore Virksomheder) fokuserer ud over revisionsopgaven især på løsning af generationsskifter samt opgaver i tilknytning til etablering i udlandet af enten salgsselskaber eller produktionsselskaber/-samarbejder. Vi har ikke set nogen nævneværdig effekt af de mindre virksomheders mulighed for at fravælge revision af deres årsrapport. Det er en udvikling, vi ser på med tilfredshed, fordi den bekræfter, at de ydelser, vi leverer, skaber værdi for vores kunder. Vi forventer, at beløbsgrænserne for, hvornår revisionen er lovpligtig, vil blive justeret i opadgående retning, men den udvikling imødeser vi med sindsro. På det nyetablerede CAS-område er det på rekordtid lykkedes at etablere et næsten landsdækkende netværk. Dette er sket samtidig med, at der er foretaget betydelige investeringer i udvikling af system og processer og ikke mindst medarbejdere. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i det kommende år, hvor der satses på færdiggørelse af systemer til debitorhåndtering og lønbehandling. Det er vores ambition at placere PwC som det firma, der leverer distinkte ydelser på et meget højt fagligt niveau. Derfor har vi styrket kompetencerne inden for produkt- og markedsudvikling i det forgangne år. Forventninger til 07/08 Vi forventer, at der i 07/08 vil ske en opbremsning i antallet af virksomhedshandler, og at IFRS og Sarbanes Oxleyrelateret rådgivning har toppet, samtidig med at vores udbygning af CAS services vil foregå i et lavere tempo end i 06/07. Vi forventer en vækst i Assurance på 6-8%, hvilket vil bevirke, at vi runder en omsætning på DKK 1 mia. i næste regnskabsår. Mikael Sørensen Assurance Leader 8 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

11 Advisory leverer konsulentydelser inden for et bredt felt af forretningsområder. Kunderne er store og mellemstore virksomheder samt offentlige organisationer, der blandt andet søger vores assistance til: at købe og sælge virksomhed herunder at maksimere værdien af transaktionen at øge indtjeningen og lønsomheden gennem LEAN og procesoptimering at drive forretning så effektivt som muligt med fokus på Performance Management f.eks. gennem udlicitering eller etablering af Shared Services at styre risici og sikre compliance i forhold til omverdenskrav og regelsæt at styrke sikkerheden i it-systemer gennem brugeradministration og kontroller at værdiansætte faste og immaterielle anlægsaktiver at finde den bedste finansieringsmodel f.eks. Offentligt-Privat Samarbejde (OPS) at skabe bæredygtige og socialt ansvarlige løsninger samt høste frugterne af den teknologiske udvikling. Advisory har siden etableringen som selvstændigt forretningsområde i 2004 gennemgået en kraftig vækst, som fortsatte i 06/07, hvor omsætningen steg med 36,3%. Vores konsulentforretning nåede således en omsætning i 06/07 på DKK 258,9 mio. mod DKK 189,9 mio. året før. Det svarer til en omsætningsforøgelse på DKK 69,0 mio. Væksten i 06/07 er baseret på et forsat højt aktivitetsniveau inden for alle rådgivningsområder. Vi har således oplevet stor kundetilgang i årets løb, og de gode konjunkturer og den generelle knaphed på arbejdskraft har haft en gunstig effekt på efterspørgslen på konsulentopgaver fra såvel offentlige som private virksomheder. Som følge af den bredt sammensatte vifte af rådgivningsydelser omfatter Advisory s konkurrenter en lang række forskelligartede danske og internationale virksomheder. Konkurrentfeltet inkluderer såvel store som mere specialiserede konsulentvirksomheder, softwarehuse, banker og finansrådgivere samt ingeniørfirmaer. Konkurrentbilledet er specifikt for Advisory s enkelte kompetenceområder og stiller derfor store krav til Advisory s evne til konstant at udvikle og vedligeholde kompetencerne. PwC Advisory har i årets løb styrket rådgivningskapaciteten yderligere og beskæftigede ved udgangen af regnskabsåret 162 medarbejdere med erfaring fra både den private og offentlige sektor. Inden for økonomisk styring og effektivisering har vi etableret en gruppe af konsulenter med Performance Management som indsatsområde. I forlængelse heraf har vi løst en række opgaver inden for LEAN, ABC og økonomistyring. På området systemunderstøttelse har vi i årets løb opbygget spidskompetencer inden for SOA (Service Oriented Architechture) et rådgivningsområde, der efterspørges bredt såvel i offentlige som private virksomheder. Vores konsulenter kan levere paletten fra strategisk sparring over projektledelse frem til implementering af SOA-projekter. PwC s Corporate Finance-aktiviteter er i dag placeret som den førende danske M&A-rådgiver på markedet for transaktioner op til EUR 400 mio. Omsætningsandel 06/07 18% Udvikling i omsætning (TDKK) 04/05 05/06 06/ Advisory PwC Advisory har i årets løb styrket rådgivningskapaciteten yderligere og beskæftigede ved udgangen af regnskabsåret 162 medarbejdere PricewaterhouseCoopers Advisory 9

12 Advisory fortsat Corporate Finance-gruppen har i 06/07 gennemført 11 transaktioner med en offentliggjort værdi på ca. DKK 5,6 mia. Udviklingen er i høj grad drevet af en meget gunstig markedssituation, og organisationen er under fortsat udvidelse. På transaktionsområdet rådgives også om due diligence inden for en række operationelle og finansielle områder med hovedfokus på finansiel due diligence. 06/07 var præget af stor aktivitet for såvel buy side - som sell side -opgaver. Enterprise Risk Management-aktiviteterne har i 06/07 haft et højt aktivitetsniveau og styrket området yderligere på medarbejdersiden. Det betyder, at vi fremadrettet kan hjælpe virksomhederne med alle dimensioner af god risikoledelse. At leve op til internationale regelsæt og krav fra omverdenen bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter for især internationalt aktive virksomheder. Dette kan mærkes i en stigende efterspørgsel på vores ydelser inden for blandt andet CSR (virksomheders sociale ansvarlighed), god intern kontrol (blandt andet Sarbanes-Oxleyefterlevelse) og ikke mindst hjælp til at implementere compliance-programmer for finansielle virksomheder. På it-sikkerhedsområdet er vi blandt de ledende rådgivningsvirksomheder på det danske marked, ligesom vi er førende inden for rådgivning om styring af brugerrettigheder og implementering af Identity Management-løsninger. Aktiviteterne udviklede sig positivt i 06/07 og omfattede blandt andet rådgivning om web-sikkerhed, beredskabsplanlægning og sikkerhed i den tekniske infrastruktur. Området vil blive yderligere udbygget i det kommende år. Som følge af en stadig stigende efterspørgsel på HR-konsulentydelser har PwC i 06/07 etableret en gruppe med særlige kompetencer inden for HR Consulting. Der er tale om kompetencer inden for såvel Advisory som Tax og er nærmere beskrevet under gennemgangen af Tax. PwC s særlige rådgivningskompetence inden for Forensic Services havde også et travlt år med rådgivning af både private virksomheder og myndigheder i forbindelse med blandt andet bedrageri- og undersøgelsessager. Forventninger til 07/08 Med udgangspunkt i de nuværende serviceydelser vil vi i det kommende år i endnu højere grad sætte fokus på kunderne gennem systematisk udvikling af en kunderettet salgs- og leverancemodel. Vi vil styrke relationerne til vores kunder og tilstræbe at levere brede serviceydelser frem for at sælge enkeltstående konsulentydelser. Jørgen Torp Advisory Leader I 07/08 vil vi satse på at videreudvikle følgende nye forretningsområder: Post Deal Services, hvor vi rådgiver om, hvordan den størst mulige værdi af en transaktion realiseres SAP-effectiveness, hvor vi vil udvide vores team af specialister, så de i højere grad kan varetage specifikke SAP-optimeringsopgaver HR Consulting, hvor vi vil videreudbygge vores kompetencer for at imødekomme den stigende efterspørgsel. I 07/08 forventer vi et fortsat højt aktivitetsniveau og stigende efterspørgsel inden for alle rådgivningsområder. Omsætningen forventes at stige 10-15%. 10 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

13 Tax leverer rådgivning inden for områderne selskabsskat, moms, told og afgifter samt Human Resource Services. I 06/07 har Tax øget omsætningen med 10,8% til DKK 196,7 mio., hvilket er meget tilfredsstillende i lyset af, at der også sidste år blev registreret en kraftig vækst i forretningsområdet (15,6%). Omsætningsfremgangen skyldes især en stigning i rådgivningsopgaver i forbindelse med Transfer Pricing samt inden for moms og afgifter, hvor der de seneste år er indført en lang række nye afgifter ikke mindst på miljøområdet. Reglerne og systemerne bliver dermed mere og mere komplekse, og risikoen for, at virksomhederne kommer til at betale for høje afgifter eller ikke får de refusioner, som de er berettiget til, stiger. Selvom momsreglerne inden for EU/EØS er baseret på et fælles grundlag, er der stadig store forskelle mellem landene. Denne kompleksitet er drivende for, at stadig flere virksomheder søger rådgivning på området. Der har været et fortsat højt aktivitetsniveau inden for skatterådgivning i forbindelse med virksomhedsopkøb. Der kan opstå betydelige selskabsskatter, når virksomheden ønsker at gennemføre strukturelle forandringer, f.eks. ved fusioner, spaltninger, frasalg eller tilkøb af aktivitetsområder, optagelse af andre ejere osv., og disse opgaver løses ofte i et samarbejde med Assurance, Advisory og udenlandske PwC-kontorer. På personskatteområdet har der været en stærk efterspørgsel på rådgivning inden for området fleksibel løn. Generelt har vi set en større individualisering af ansættelsesgrundlaget for den enkelte medarbejder med henblik på at optimere det økonomiske udbytte for medarbejderen. Og ofte kan forskellige ordninger etableres, så de er omkostningsmæssigt neutrale for virksomheden. Vi har udviklet og tilpasset en række rådgivningsydelser til SMV-markedet (Små og Mellemstore Virksomheder) vedrørende generationsskifte, omstruktureringer, moms samt fleksibel løn og forventer at øge omsætningen i dette segment. Efterspørgslen på Human Resource Services er stigende og omfatter ydelser, der har grænseflade både med Tax og Advisory. Vi har i 06/07 etableret en gruppe, som kan tilbyde en række nye serviceydelser inden for organisering og forandringsledelse, måling og effektivisering af HR-initiativer samt programledelse. Med disse services kan vi optimere virksomhedernes værdiskabelse ved at analysere processer, der er i forandring, og tilpasse disse til virksomhedens forretningsmål. Vi vil i de kommende år udbygge denne afdeling og forventer at have etableret en gruppe på ca. 10 personer inden for dette område i 07/08. Tax konkurrenter er først og fremmest Deloitte og KPMG, som vi især møder inden for Human Resource Services, indirekte skatter og selskabsskat, mens vi inden for M&A også oplever enkelte af de store advokatvirksomheder som konkurrenter. Omsætningsandel 06/07 14% Udvikling i omsætning (TDKK) 04/05 05/06 06/ Tax Opgaver løses ofte i et samarbejde med Assurance, Advisory og udenlandske PwC-kontorer PricewaterhouseCoopers Tax 11

14 Tax fortsat Vi har i regnskabsåret arbejdet målrettet på at opnå en større synlighed ved at markedsføre vores spidskompetencer. Vi har således gennemført en bred vifte af kommunikationsaktiviteter både internt, til kunder og over for pressen i forbindelse med nye skattelove. Vi har gennemført en analyse af kundernes behov for information på skatteområdet og vil i det kommende år arbejde videre med at imødekomme disse ved en udvikling af PwC s hjemmeside. I kombination med gennemførte reklame- og marketingaktiviteter og opfølgende salg er det lykkedes at etablere en række nye kunderelationer. Vi ser gode muligheder for at styrke vores position yderligere i det kommende år. Den stigende internationalisering vil få betydning for alle virksomheder uanset størrelse og branche. Her vil vi tilbyde skatterådgivning, der går på tværs af de traditionelle skattediscipliner, så vores rådgivning understøtter den valgte forretningsstrategi og afspejler virksomhedens grad af internationalisering. I den forbindelse vil vi kunne trække på vores internationale netværk, som sikrer, at vi kan tilbyde vores kunder markedets bedste rådgivning. Forventninger til 07/08 Vi forventer en stigning i omsætningen i 07/08 på ca. 10%. Vi forventer, at Human Resource Services sammen med vores nye forretningsområde HR-konsulentydelser, moms- og afgiftsområdet samt Transfer Pricing vil bidrage væsentligt til denne stigning. Henrik Faust Pedersen Tax Leader 12 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

15 I tråd med PwC s strategi om at udvikle forretningen med nye produkter og ydelser lancerede vi i september 2006 PwC Academy. PwC Academy er en uddannelsesforretning, som er etableret for at imødekomme behovet for kompetenceudvikling hos både eksisterende og potentielle PwC-kunder PwC Academy Aktiviteterne i PwC Academy har på 9 måneder genereret en omsætning på DKK 14,8 mio., hvilket vi anser som meget tilfredsstillende. Omsætningen indgår regnskabsmæssigt i Assurance, Advisory og Tax, der har tilrettelagt og gennemført undervisningen. Gennem mange år har PwC opbygget et meget omfattende internt kursusog efteruddannelsesprogram med en tilhørende supportorganisation. Den bærende forretningsmæssige ide bag lanceringen af PwC Academy er, at de allerede eksisterende kompetencer inden for uddannelsesområdet kunne kommercialiseres. Herigennem kunne der foretages en yderligere professionalisering af de interne uddannelsesaktiviteter, og samtidig ville en ekstern lancering af PwC Academy blive et værdifuldt bidrag til en yderligere profilering af PwC. PwC Academy s tilbud til markedet for efteruddannelse er primært baseret på PwC s store kompetence inden for revision, skatterådgivning og konsulentvirksomhed. Således er der i årets løb afviklet 65 forskellige kurser inden for økonomi, HR og it. Kurserne repræsenterer en lang række aktuelle emner herunder IFRS-regnskabsaflæggelse, selskabsskat, Compliance- og Risk Management og Working Capital. Desuden omfatter kursusudbuddet flere branchespecifikke uddannelsestilbud til eksempelvis advokater, pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Kurserne udbydes dels som åbne kurser, hvor deltagere fra forskellige virksomheder kan udveksle erfaring, og dels som lukkede kurser tilpasset den enkelte virksomheds behov. Sidst i regnskabsåret blev udbuddet suppleret med en række kurser inden for ledelse og personlig udvikling for at øge bredden i det samlede efteruddannelsestilbud. Disse kurser udbydes i samarbejde med ledende kompetencer på dette felt. PwC Academy har fra begyndelsen oplevet en betydelig efterspørgsel på efteruddannelse inden for de udbudte fagområder. I årets løb er der i alt afholdt mere end 150 kursusforløb for mere end kursister bestående af topledere, funktionsledere og specialister fra en bred vifte af virksomheder fra både den private og offentlige sektor. Det er ambitionen, at PwC Academy skal blive en markant udbyder af kompetenceudvikling til erhvervslivet, og lanceringen af nye kursustilbud vil derfor fortsætte med yderligere fokus på økonomi, HR og it-områderne. Blandt andet for at imødekomme det stigende behov for lokalekapacitet til afholdelse af kurserne i de kommende år har PwC påbegyndt et nybyggeri, som opføres i forbindelse med den eksisterende kontorbygning på Strandvejen i Hellerup. Det 8-etagers høje nybyggeri vil tilføre PwC Academy 10 nye kursuslokaler indrettet i et funktionelt og dynamisk miljø, der tilfører ny værdi til uddannelsesoplevelsen for PwC s kursuskunder. PricewaterhouseCoopers PwC Academy 13

16 PwC arbejder med tre hovedsegmenter: De større virksomheder, herunder alle børsnoterede virksomheder De familieejede og -ledede virksomheder Den offentlige sektor, herunder offentligt ejede virksomheder. Som led i PwC s vækststrategi er det vores mål at øge omsætningen fra segmentet af større virksomheder og forøge markedsandelen blandt de familieejede og -ledede virksomheder. I den offentlige sektor er målet at øge vores andel af rådgivningsopgaver i kølvandet på de mange markante tiltag i sektoren 14 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

17 Omsætningen fra vores 100 største kunder (målt på deres omsætning hos PwC) er steget med 38%, hvilket er væsentligt mere end vores generelle vækst. Omsætningen fra vores 100 største kunder udgør ca. 33% af den samlede omsætning. Den markante omsætningsvækst i dette markedssegment er funderet på en solid efterspørgsel på en lang række specialydelser fra vores revisionskunder samt en målrettet indsats på salg af specialydelser til virksomheder, der ikke tidligere har haft et omfattende samarbejde med PwC. Således er en væsentlig del af Advisory s vækst baseret på salg til ikke-revisionskunder i form af væsentlige rådgivningsopgaver i forbindelse med køb og salg af virksomheder, optimering af interne kontrolsystemer m.v. PwC har i det forløbne år haft kraftig vækst i rådgivningsopgaver for kunder, som vi ikke er revisorer for. Stigningen er et godt eksempel på, at vi kan bygge videre på den viden og erfaring, vi har udviklet i vores revisionsforretning, og understøttet af investeringer i kompetencer i Advisory og Tax er det lykkedes os at skabe ny vækst og værdi for vores kunder og os selv. PwC har i årets løb sat øget fokus på betjeningen af de familieejede virksomheder. Der er afholdt seminarer om professionalisering af de familieejede virksomheder, herunder en række velbesøgte arrangementer med fokus på sammensætning af bestyrelser i familieejede virksomheder. Samtidig søger vi løbende at udbygge relationerne til virksomhederne i dette markedssegment gennem videndeling via faglige kurser og gennem information via kundemagasiner og nyhedsbreve. Resultatet af disse tiltag ses blandt andet afspejlet i, at vi i segmentet af virksomheder med ansatte har haft en stigning i markedsandelen af revisionskunder fra 16% til 19% ifølge Aalund Business Research s årlige undersøgelse af revisionsmarkedet. I den offentlige sektor har PwC udbygget sin position som rådgiver både over for Centraladministrationen og en række statslige virksomheder. Inden for undervisningsområdet generelt og universitetssektoren specifikt er det lykkedes PwC at fastholde en førende position. PwC er revisor og rådgiver for 6 af landets 9 universiteter. I kølvandet på kommunalreformen sendte en lang række kommuner deres revisionsopgaver i udbud. På et tidligt tidspunkt traf PwC beslutning om kun selektivt at deltage i budrunderne på nye kunder, da der ikke var sammenhæng mellem den kvalitet, vi vil være garant for, og den pris, der kunne opnås. Analyse og evaluering af bestyrelsesarbejdet April 2007 i udvalgte større virksomheder i Danmark Den værdiskabende bestyrelse realiseres det fulde potentiale? Kunder Ved serviceringen af de større virksomheder har vi i 06/07 fortsat fokuseringen på at samle vores kompetencer i særlige kompetence-centre og industrifokuserede branchegrupper. Vi er overbeviste om, at den markante omsætningsfremgang, vi har opnået blandt vores 100 største kunder, er et resultat af fokuseringen på forståelsen af ikke kun de faglige elementer, men også en dyb forståelse for kundens virksomhed, industri og branche. I samarbejde med Udenrigsministeriet arrangerede PwC en konference om etablering i Østeuropa og Asien. Konferencen havde til formål at bidrage til styrkelse af internationaliseringen af danske virksomheder og samtidig at dokumentere styrken af PwC s internationale netværk. Markedet kender PwC og associerer os måske primært med et revisionshus. Det er meget værdifuldt at have et brand, der på forhånd er kendt og anerkendt af potentielle kunder, og vores erfaringer har vist, at denne markedsopfattelse på ingen måde er en hindring for salg af vores rådgivningsydelser, snarere tværtimod PricewaterhouseCoopers Kunder 15

18 Kunder fortsat Kundetilfredshed Det er afgørende for os, at vores kunder er tilfredse med kvaliteten af vores services. Dette sikres og måles bedst ved at spørge kunderne direkte om deres vurdering af PwC s evne til at opfylde deres forventninger til opgavens løsning, tilfredshed med teamet, samarbejdsevne og kommunikation, engagement, kompetence og erfaring samt forståelse af kundens virksomhed. Kundetilfredshedsundersøgelser er siden 2001 blevet gennemført i samarbejde med det uafhængige analysefirma Zapera. Ifølge den seneste analyse baseret på 320 besvarelser har PwC s kunder meget høje forventninger til de ydelser, de modtager fra os, og PwC lever generelt op til kundernes forventning. 96% af vores kunder oplyser, at PwC opfyldte eller overgik deres forventninger i udførelse af den pågældende opgave. 12 besvarelser gav udtryk for, at PwC ikke havde levet op til kundernes forventninger, og her har vi gjort en særlig indsats for at følge op. Resultatet af kundetilfredshedsundersøgelsen 06/07 er på niveau med tidligere års resultater. Vores kunder lægger afgørende vægt på vores faglige kompetence og forståelse af deres virksomhed. Det understreger vigtigheden af det fortsatte fokus på vores interne uddannelsesprogrammer. PwC deltager i Aalunds Revisionsbarometer, hvor hele revisionsbranchen undersøges og vurderes. Her scorer PwC tilfredsstillende vedrørende kundetilfredshed, og når der er tale om de større erhvervsvirksomheder, har PwC den højeste kundetilfredshed. Undersøgelsen viser, at vi har det færreste antal kunder, som klager over vores ydelser, men også at vi skal være bedre og hurtigere til at få disse klager afklaret. Konkurrenter PwC er et af de fire største revisionsselskaber, som foruden PwC udgøres af Deloitte, KPMG og Ernst & Young. Det er disse tre virksomheder, der er vores nærmeste konkurrenter på revisions- og skatterådgivningsområdet. I Advisory og for rådgivningsområdet i øvrigt er konkurrenterne primært de større konsulentvirksomheder samt en række nichevirksomheder. Omsætning fordelt på de største virksomheder i branchen (TDKK) E&Y KPMG PwC Deloitte /07 05/ % af vores kunder oplyser, at PwC opfyldte eller overgik deres forventninger i udførelse af den pågældende opgave 16 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

19 PwC Experience Rammerne for udviklingen af PwC bliver udstukket af ledelsen af det globale PwC-netværk. Disse rammer er baseret på en unik international erfaring og et væsentligt engagement fra det netværk af selskaber, som den danske enhed er en aktiv og betydningsfuld deltager i. På nationalt plan bliver strategierne omsat til Business Priorities ud fra et princip om Plan Global, Act Local. I Danmark er vores overordnede Business Priorities: Talent Management Øge omsætning Øge indtjening Øge profilering. Globalt og i Danmark har vi netop iværksat et projekt med titlen PricewaterhouseCoopers Experience. PwC er verdens største og synes vi ofte også selv verdens førende revisions- og rådgivningsvirksomhed i kraft af vores betjening af kunderne og de værdier, vi lever efter. Men undersøgelser viser, at der for eksterne interessenter ikke er nogen klar differentiering mellem PwC og vores konkurrenter. Faglig dygtighed alene er ikke nok Vi har gennemført omfattende undersøgelser for bedre at forstå, hvad vores kunder mener om PwC. De viser, at vi på det faglige område er fremragende, men samtidig føler kunderne også, at faglig ekspertise ikke altid er nok. Vi skal blive bedre til at forholde os til dem som mennesker og samarbejde med dem for at muliggøre deres succes. Vi har også spurgt vores medarbejdere, hvad de forventer af PwC som arbejdsplads. De prioriterer vækst, udvikling og fleksibilitet i forholdet mellem arbejde og privatliv, således at de opnår arbejdsmæssig succes og personlig tilfredshed. We focus on client value We focus on enhancing the value of our people We put ourselves in our clients shoes We put ourselves in each others shoes We share and collaborate We share and collaborate We invest in client relationships We invest in teams and relationships PwC Experience handler om, at vi gennem engagement, vilje og konsekvent adfærd skal gøre PwC til noget særligt, der fremmer både vores kunders og medarbejderes succes PricewaterhouseCoopers Kunder 17

20 18 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Værdien, du leder efter

Værdien, du leder efter Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 Vores årsrapport hedder Værdien, du leder efter, fordi vi gerne vil markere, at det altid er vores ambition at hjælpe vores kunder, medarbejdere og andre samarbejdsrelationer

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Ledelsesberetning 2009

Ledelsesberetning 2009 Ledelsesberetning 2009 Nr. 1 Arrangementer i 2009 Det har været et aktivt år med mange arrangementer hen over året med rigtig god tilslutning. ca. 7.000 deltagere i alt. Nr. 2 1 Planteavlsmøde Nr. 3 Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder

BDO KORT FORTALT. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret i regioner og kompetenceområder BDO KORT FORTALT Vi er markedsledende inden for revision, økonomisk rådgivning og serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder samt til det offentlige marked. Vi har kontorer i 29 byer, organiseret

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere