16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks."

Transkript

1 Årsrapport 06/07

2 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på 84% 16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. (Heraf er 32% revisionskunder.)

3 Indhold 3 Forord 5 Ledelsesberetning 7 Assurance 9 Advisory 11 Tax 13 PwC Academy 15 Kunder 19 Medarbejdere 22 Image og samfund 25 Kvalitet 27 Ledelse 29 Transparens EU s 8. direktiv 35 Selskabs oplysninger 36 Koncernoversigt 37 Årsregnskab for koncernen 67 Årsregnskab for moderselskabet Årsrapport 06/07

4 PricewaterhouseCoopers ambition Kunder Vi stræber efter at være førende i de markeder, vi opererer i. Såvel i vores betjening af kunderne som gennem de værdier, vi lever efter. Kvalitet og integritet er nøglebegreber for os, når vi søger at skabe værdi for vores kunder og også, når vi i vores revisions- og erklæringsopgaver fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentant. Medarbejdere Vores mål nås kun gennem tiltrækning og fastholdelse af de bedst kvalificerede medarbejdere. Vi søger derfor at ansætte og investere i de bedst kvalificerede og innovative medarbejdere, at skabe et miljø, der understøtter udvikling af medarbejdernes fulde potentiale, og som gennem intensiv uddannelse forøger medarbejdernes viden og erfaring. Alt dette med henblik på at stille vores samlede videnkraft til rådighed for vores kunder. Virksomhed Vi er fast besluttet på at beskytte og udvikle vores navn og omdømme. Dette sker gennem åben og transparent kommunikation indadtil og udadtil og gennem fortsat investering i teknologi og infrastruktur med henblik på konstant at være på forkant med vores kunders og medarbejderes skiftende behov. Vi anerkender vores ansvar over for såvel det samfund, vi er en del af, som over for det globale PwC-netværk. Økonomi Vi stræber efter at nå økonomiske resultater i vores virksomhed, som er i balance med de risici, vi møder i vores forretning, og som samtidig er tilstrækkelige til at skabe grundlag for fortsat investering og aflønning på et konkurrencedygtigt niveau for såvel vores partnere som vores medarbejdere. 2 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

5 Sidste år offentliggjorde vi for første gang årsrapport for PwC. Det var vores ambition, at årsrapporten skulle tegne et åbent og transparent billede af vores virksomhed, så vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interesserede kunne orientere sig om vores strategi, mål og resultater. I forbindelse med uddelingen af Årsrapportprisen 2007 blev PwC s årsrapport for 05/06 belønnet med Dommerkomiteens Specialpris. Dommerkomiteen lagde vægt på, at vi er i en branche, hvor der ikke tidligere har været fokus på årsrapporter af høj informationsværdi, ligesom årsrapporter i revisionsbranchen ikke hidtil har haft den stakeholder-orientering, som vi havde anlagt. I begrundelsen for prisen blev der især fokuseret på årsrapportens behandling af vores vigtigste ressource, medarbejderne, håndtering af kvalitet og ansvar og implementeringen af EU s 8. direktiv. Det er vi meget stolte af, men vi vil bestemt ikke hvile på laurbærrene. I årsrapporten for 06/07 har vi valgt at overgå til den internationale regnskabsstandard IFRS, som alle børsnoterede danske selskaber anvender ved regnskabsaflæggelsen. Vi ønsker herigennem fortsat at stræbe efter den højeste standard for virksomheder i vores branche. Årsrapporten er et væsentligt element i vores arbejde for til stadighed at skærpe PwC s profil på det danske marked. Lanceringen af PwC Academy i september 2006 har også bidraget hertil. Gennem de mange kursusaktiviteter, der udbydes af PwC Academy, styrker vi kendskabet til PwC s kompetencer blandt de mange kursusdeltagere, der kommer fra et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Disse aktiviteter er elementer i en målrettet strategi, som skal sikre, at PwC opfattes som den mest innovative virksomhed i branchen, og befæste PwC s position som branchens mest attraktive arbejdsplads. Det er vores målsætning at være den højest placerede revisions- og rådgivningsvirksomhed i såvel Berlingske Nyhedsmagasins årlige imageundersøgelse, innovationsmålinger i Revisionsbarometeret (Aalund Business Research) som Universums årlige undersøgelse af de mest attraktive arbejdspladser for dimittender fra de økonomiske fakulteter ved landets højere læreanstalter. Vores evne til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere er helt afgørende for muligheden for at realisere vores målsætninger om profitabel vækst, og vi kan med tilfredshed notere, at vi har haft en nettotilvækst i antallet af medarbejdere på 136 personer. Vi har samtidig i de seneste år, som følge af den høje efterspørgsel på medarbejdere med solide økonomiske kompetencer, måttet leve med en utilfredsstillende høj afgang af medarbejdere (21% i 06/07 mod 13% i 05/06). Den høje medarbejderomsætning stiller store krav til vores virksomhed, fordi vi lægger stor vægt på at sikre kvalitet og kontinuitet i rådgivningen af vores kunder. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre PwC til en endnu mere attraktiv arbejdsplads med gode Talent Management-programmer og et levende og udfordrende arbejdsmiljø med henblik på at opnå en medarbejderafgang på højst 10-15%. PwC s omsætning i 06/07 er steget med mere end DKK 170 mio. til DKK mio. Det svarer til en vækst på 14%, der udelukkende er organisk. Vores ambition om at være førende på det danske marked betyder, at vi skal være nummer 1 eller 2 også målt på omsætning. Forord Vi vil derfor fortsætte med at udvikle vores forretning, så vi kan fastholde en høj organisk vækst. Samtidig er vi til stadighed opmærksomme på eventuelle opkøbsmuligheder, der kan supplere eller komplementere vores serviceudbud, kompetencer og geografiske tilstedeværelse. Men vi skal ikke vokse for enhver pris. Vi skal sikre en profitabel vækst og høj værdiskabelse for vores kunder og medarbejdere og dermed også for virksomheden. Carsten Gerner Administrerende direktør I årsrapporten for 06/07 har vi valgt at overgå til den internationale regnskabsstandard IFRS PricewaterhouseCoopers Forord 3

6 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i DKK Resultatopgørelse 06/07 05/06 04/05 1 Omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster netto Resultat før skat Årets resultat Balance 06/07 05/06 04/05 1 Balancesum Egenkapital Pengestrømme 06/07 05/06 04/05 1 driftsaktivitet investeringsaktivitet heraf investering i materielle aktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider /07 05/06 04/05 1 Antal medarbejdere Nøgletal 06/07 05/06 04/05 1 Overskudsgrad 4,5% 7,9% 3,7% Afkastningsgrad 6,3% 10,5% 4,2% Soliditetsgrad 18,1% 16,0% 9,4% Forrentning af egenkapital 25,5% 48,7% 18,8% Hoved- og nøgletallene for 05/06 og 06/07 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 1 04/05 tallene bygger på et proforma koncernregnskab, som ud over selskaberne i koncernoversigten indeholder PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Hovedtallene er opgjort i overensstemmelse med selskabets hidtidige regnskabspraksis baseret på årsregnskabsloven. 2 Gennemsnitligt antal beskæftigede omregnet til fuld tid. 4 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

7 Årets resultat PwC realiserede i 06/07 en omsætning på DKK mio. mod DKK mio. i 05/06. Det svarer til en vækst på 14%. Det fortsat høje aktivitetsniveau i dansk og international økonomi gav i 06/07 gunstige betingelser for udviklingen af PwC s forretning. PwC s målrettede opbygning af kompetencer og investering i nye produkter har skabt grundlag for, at PwC har kunnet udnytte de gode konjunkturer til at forøge salget af serviceydelser. Dette har også skabt gode vilkår for videreudviklingen af det strategiske fokusområde Advisory, der voksede med 36,3%, blandt andet drevet af et højt antal virksomhedshandler. Vederlag til partnere, der alle er ansat i selskabet, er udgiftsført under personaleomkostninger. De samlede personaleomkostninger steg med 17,8% til DKK mio. Denne udgiftsstigning er dels et resultat af årets vækst, idet medarbejderantallet steg fra til (omregnet til fuldtidsansatte), dels et resultat af det meget vanskelige danske arbejdsmarked, som både har ført til lønpres og til stigning i medarbejderomsætningen. De gennemsnitlige personaleomkostninger pr. medarbejder steg med 7,7%, mens stigningen i det samlede vederlag pr. partner udgjorde 7,9%. Resultat af primær drift i forretningsområderne før overskudsandele til partnerne udgjorde DKK 264,3 mio. mod DKK 263,7 mio. sidste år. Heri er indregnet en stigning i det faste vederlag til partnerne på DKK 38,7 mio. Udviklingen i det primære driftsresultat i de enkelte forretningsområder er påvirket af til- og afgang af partnere. Justeret herfor har Assurance og Tax realiseret en mindre fremgang i driftsresultatet, mens det er lykkedes Advisory at omsætte den betydelige aktivitetsstigning til en væsentlig vækst i driftsresultatet. Koncernen realiserede et resultat på DKK 42,3 mio. mod DKK 58,4 mio. sidste år. Resultatet er som forventet og anses for tilfredsstillende. Væksten i omsætningen er højere end ventet og baseret på en positiv udvikling i alle PwC s tre forretningsområder (i TDKK): 06/07 05/06 Vækst Ledelsesberetning Assurance ,2% Advisory ,3% Tax ,8% Øvrige I alt ,7% Resultat af primær drift for forretningsområderne udviklede sig således, idet der ved opgørelsen heraf alene er indregnet fast vederlag til partnere (i TDKK): 06/07 05/06 Driftsmargin Assurance ,8% Advisory ,7% Tax ,3% Øvrige _ Overskudsandel til partnere _ Resultat af primær drift _ PwC realiserede i 06/07 en omsætning på DKK mio. mod DKK mio. i 05/06. Det svarer til en vækst på 14% PricewaterhouseCoopers Ledelsesberetning 5

8 Ledelsesberetning fortsat Balance Balancen pr. 30. juni 2007 viser samlede aktiver på DKK mio. (30. juni 2006 DKK 934 mio.). Hele væksten i balancesummen kan tilskrives vækst i likvide midler. Trods væksten i omsætningen er driftskapitalen (tilgodehavender med fradrag af forudbetalinger, leverandørgæld og anden gæld) reduceret fra DKK 176 mio. til DKK 118 mio., svarende til 8,4% af årets omsætning. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKK 182 mio. mod DKK 150 mio. sidste år. Aktiekapitalen er i årets løb udvidet med DKK 25,8 mio. ved udstedelse af fondsaktier. Soliditetsgraden udgør 18,1%. Bestyrelsen har for 06/07 foreslået, at der udloddes udbytte til aktionærer på DKK 7,4 mio. (05/06 DKK 7,4 mio.), og at der udstedes fondsaktier svarende til DKK 25,8 mio. (05/06 25,8 mio.). Pengestrømme, investeringer og finansiering Selskabet er finansieret i en kombination af aktionærers kapitalindskud (aktiekapital og ansvarlig lånekapital), ufordelt resultatandel til partnere samt kreditter hos kreditinstitutter. 356 partnere og medarbejdere deltager i selskabets medarbejderobligationsordning. Der er i regnskabsåret udstedt nye medarbejderobligationer for DKK 17,6 mio. Pengestrømme fra driften er positiv med DKK 126 mio., i væsentligt omfang som følge af reduktionen i driftskapitalen. Der er i årets løb investeret DKK 21 mio. i materielle og immaterielle aktiver. Der er ikke i regnskabsåret tilkøbt virksomheder. Forventninger til 07/08 Vi forventer et lidt lavere aktivitetsniveau i dansk og internationalt erhvervsliv og et fortsat særdeles vanskeligt arbejdsmarked i Danmark. Med udgangspunkt i en fortsat udbygning af vores services og kompetencer forventer vi en omsætningsvækst på 7-10% og et resultat på samme niveau som sidste år. Forventningerne er baseret på den eksisterende forretning og omfatter således ikke eventuelle opkøb. Risikostyring Risikostyring er et nøglebegreb for PwC. Vores interne uddannelsesprogram, vores processer, værktøjer og metodikker har alle til formål at sikre høj kvalitet i vores ydelser og at minimere risikoen for fejl. Brugerne af vores ydelser er afhængige af, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved ydelsernes kvalitet, da vores kunder såvel som myndigheder, investorer, kreditorer og andre interessenter træffer vidtgående beslutninger på baggrund af vores erklæringer, rapporter og rådgivning. Den væsentligste forretningsmæssige risiko for PwC er derfor, at kunders og andre interessenters tillid til PwC s integritet, objektivitet, professionalisme og kvalitet svækkes. Sikring af kvalitet og uafhængighed er omtalt i et særligt afsnit på side 25. Det faldende udbud af ledig kvalificeret arbejdskraft og det heraf følgende stigende lønpres kombineret med den fortsatte stærke priskonkurrence på markedet for vores ydelser betyder, at PwC s evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og partnere er en væsentlig risiko for vores evne til at vedligeholde og udbygge forretningen. Der henvises til det særskilte afsnit om medarbejdere på side 19. PwC s forretningsmæssige udvikling og resultater er endvidere påvirket af en række markedsdrevne faktorer, herunder blandt andet de økonomiske konjunkturer og udviklingen på de finansielle markeder. Disse risici påvirker blandt andet vores Advisoryforretning, som har et væsentligt forretningsgrundlag i transaktionsmarkedet og derfor er afhængig af udviklingen på dette. PwC har et omfattende forsikringsprogram, der afdækker alle væsentlige risici relateret til vores erhvervsansvar. PwC har sædvanlige finansielle risici vedrørende kreditgivning, likviditet, valuta og renter. Disse risici er omtalt i note 30 til årsrapporten for koncernen. 6 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

9 Assurance-forretningen omfatter først og fremmest revisions- og erklæringsydelser, som er PwC s kerneforretning og største forretningsområde. Revisionsforretningen har været omdrejningspunktet for PwC s mere end 150 år lange virke, og vi fokuserer til stadighed på at videreudvikle vores viden og værktøjer, så vi kan tilføre mest mulig værdi og troværdighed for vores kunder. Kerneforretningen i Assurance er løbende blevet udbygget med en række rådgivningsydelser inden for relaterede områder, såsom regnskabsrådgivning, Corporate Governance, børsintroduktion og kapitaltilførsel, intern revision, intern kontrol, benchmarking, omstruktureringer og transaktioner samt generationsskifte m.v. Assurance havde i 06/07 en omsætning på DKK 954,9 mio. Det svarer til en vækst på 9,2% eller en omsætningsstigning på DKK 80,5 mio. i forhold til året før. Hermed har Assurance været i stand til at indfri sine budgetmål for regnskabsåret. Væksten har primært været baseret på en fremgang i omsætningen på Company Administration Services (CAS outsourcing af virksomheders administrative opgaver) samt en række special- og rådgivningsydelser, mens væksten i vores kerneforretning revision attestation af virksomhedens regnskab har været mere moderat. to revisorer, og derfor er opgørelserne fortsat ikke 100% præcise. Med dette in mente kan vi i Aalund Business Research s årlige Revisionsbarometer som ventet se, at bortfaldet af reglen har medført et fald i PwC s markedsandel blandt børsnoterede virksomheder, virksomheder med mere end 500 ansatte og de 100 største danske virksomheder i 2007 til 18%. Det er 5%-point lavere end i Priskonkurrencen har i den forløbne periode været intens på alle områder. Den stærke priskonkurrence har givet anledning til, at vi ved accept af konkrete opgaver har intensiveret fokus på, at der skal være balance mellem honoraret og de krav, vi og vores kunder stiller til kvalitet. Vi har i 06/07 iværksat en række initiativer med henblik på at optimere processer og rutiner, så der skabes mest mulig værdi for vores kunder. Under titlen work smarter, not harder har vi ud fra en LEAN-inspireret tankegang gennemanalyseret en lang række af vores arbejdsopgaver for at sikre, at der er et optimalt match mellem opgaven og kompetencen hos de medarbejdere, der udfører opgaven. Ud over en række mere hensigtsmæssige arbejdsgange er et af resultaterne af disse projekter, at vi har accelereret indførelsen af Client Account Administrators, der overtager en række administrative funktioner fra vores kundebetjenende revisorer og rådgivere. Omsætningsandel 06/07 68% Assurance Assurance-forretningens væsentligste konkurrenter er Deloitte, KPMG og E&Y. Det har historisk været vanskeligt at opgøre de enkelte revisionsselskabers præcise markedsandele målt på antal kunder på grund af kravet om, at børsnoterede virksomheder skal have to revisorer. Efter bortfaldet af reglen er der fortsat mange virksomheder, som har Kvalitet er et nøgleord i Assurance, og igen i år har der været særligt fokus på dette område. Der er gennemført en betydelig indsats på undervisningsområdet, ligesom der løbende investeres i bedre værktøjer med det formål at sikre en ensartet høj kvalitet af vores ydelser samtidig med, at serviceniveauet lever op til samme høje standard. Udvikling i omsætning (TDKK) 04/05 05/06 06/ Revisionsforretningen har været omdrejningspunktet for PwC s mere end 150 år lange virke PricewaterhouseCoopers Assurance 7

10 Assurance fortsat På Aalund Business Research s kundetilfredshedsbarometer opnår PwC i 2007 en samlet score på 81,9 ud af 100. Blandt de fire største revisionsfirmaer opnår PwC det højeste kundetilfredshedsindeks på 82,4 ud af 100 hos de største danske virksomheder. Undersøgelsen viser, at vi har det færreste antal kunder, som klager over vores ydelser, men også at vi skal være bedre og hurtigere til at få disse klager afklaret. Aalund peger endvidere på, at PwC er den mest innovative virksomhed blandt de største revisionsfirmaer i Danmark. Vi er glade for denne vurdering, som jo er foretaget både af kunder og ikke-kunder. Den bekræfter, at vi opfattes som værende på forkant med den nyeste udvikling inden for revisionsverdenen. Vi oplever en stadig stigning i efterspørgslen på rådgivning som følge af lov- og regelændringer. Vores rådgivning er fokuseret på at skabe overblik over eventuelle forretningsmæssige konsekvenser af ændringerne. En betragtelig del af denne efterspørgsel er kommet fra ikke-revisionskunder. Specielt på opgaver koncentreret om certificering af intern kontrol på it-området og de såkaldte Sarbanes Oxley-opgaver, der af uafhængighedshensyn ikke må udføres af den underskrivende revisors firma, har PwC opnået en stærk markedsposition. Det stadigt høje antal virksomhedshandler har bidraget positivt til væksten, ligesom vores kompetencer vedrørende kapitalforhold og omstruktureringer har været stærkt efterspurgte. Serviceringen af SMV-kunder (Små og Mellemstore Virksomheder) fokuserer ud over revisionsopgaven især på løsning af generationsskifter samt opgaver i tilknytning til etablering i udlandet af enten salgsselskaber eller produktionsselskaber/-samarbejder. Vi har ikke set nogen nævneværdig effekt af de mindre virksomheders mulighed for at fravælge revision af deres årsrapport. Det er en udvikling, vi ser på med tilfredshed, fordi den bekræfter, at de ydelser, vi leverer, skaber værdi for vores kunder. Vi forventer, at beløbsgrænserne for, hvornår revisionen er lovpligtig, vil blive justeret i opadgående retning, men den udvikling imødeser vi med sindsro. På det nyetablerede CAS-område er det på rekordtid lykkedes at etablere et næsten landsdækkende netværk. Dette er sket samtidig med, at der er foretaget betydelige investeringer i udvikling af system og processer og ikke mindst medarbejdere. Vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i det kommende år, hvor der satses på færdiggørelse af systemer til debitorhåndtering og lønbehandling. Det er vores ambition at placere PwC som det firma, der leverer distinkte ydelser på et meget højt fagligt niveau. Derfor har vi styrket kompetencerne inden for produkt- og markedsudvikling i det forgangne år. Forventninger til 07/08 Vi forventer, at der i 07/08 vil ske en opbremsning i antallet af virksomhedshandler, og at IFRS og Sarbanes Oxleyrelateret rådgivning har toppet, samtidig med at vores udbygning af CAS services vil foregå i et lavere tempo end i 06/07. Vi forventer en vækst i Assurance på 6-8%, hvilket vil bevirke, at vi runder en omsætning på DKK 1 mia. i næste regnskabsår. Mikael Sørensen Assurance Leader 8 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

11 Advisory leverer konsulentydelser inden for et bredt felt af forretningsområder. Kunderne er store og mellemstore virksomheder samt offentlige organisationer, der blandt andet søger vores assistance til: at købe og sælge virksomhed herunder at maksimere værdien af transaktionen at øge indtjeningen og lønsomheden gennem LEAN og procesoptimering at drive forretning så effektivt som muligt med fokus på Performance Management f.eks. gennem udlicitering eller etablering af Shared Services at styre risici og sikre compliance i forhold til omverdenskrav og regelsæt at styrke sikkerheden i it-systemer gennem brugeradministration og kontroller at værdiansætte faste og immaterielle anlægsaktiver at finde den bedste finansieringsmodel f.eks. Offentligt-Privat Samarbejde (OPS) at skabe bæredygtige og socialt ansvarlige løsninger samt høste frugterne af den teknologiske udvikling. Advisory har siden etableringen som selvstændigt forretningsområde i 2004 gennemgået en kraftig vækst, som fortsatte i 06/07, hvor omsætningen steg med 36,3%. Vores konsulentforretning nåede således en omsætning i 06/07 på DKK 258,9 mio. mod DKK 189,9 mio. året før. Det svarer til en omsætningsforøgelse på DKK 69,0 mio. Væksten i 06/07 er baseret på et forsat højt aktivitetsniveau inden for alle rådgivningsområder. Vi har således oplevet stor kundetilgang i årets løb, og de gode konjunkturer og den generelle knaphed på arbejdskraft har haft en gunstig effekt på efterspørgslen på konsulentopgaver fra såvel offentlige som private virksomheder. Som følge af den bredt sammensatte vifte af rådgivningsydelser omfatter Advisory s konkurrenter en lang række forskelligartede danske og internationale virksomheder. Konkurrentfeltet inkluderer såvel store som mere specialiserede konsulentvirksomheder, softwarehuse, banker og finansrådgivere samt ingeniørfirmaer. Konkurrentbilledet er specifikt for Advisory s enkelte kompetenceområder og stiller derfor store krav til Advisory s evne til konstant at udvikle og vedligeholde kompetencerne. PwC Advisory har i årets løb styrket rådgivningskapaciteten yderligere og beskæftigede ved udgangen af regnskabsåret 162 medarbejdere med erfaring fra både den private og offentlige sektor. Inden for økonomisk styring og effektivisering har vi etableret en gruppe af konsulenter med Performance Management som indsatsområde. I forlængelse heraf har vi løst en række opgaver inden for LEAN, ABC og økonomistyring. På området systemunderstøttelse har vi i årets løb opbygget spidskompetencer inden for SOA (Service Oriented Architechture) et rådgivningsområde, der efterspørges bredt såvel i offentlige som private virksomheder. Vores konsulenter kan levere paletten fra strategisk sparring over projektledelse frem til implementering af SOA-projekter. PwC s Corporate Finance-aktiviteter er i dag placeret som den førende danske M&A-rådgiver på markedet for transaktioner op til EUR 400 mio. Omsætningsandel 06/07 18% Udvikling i omsætning (TDKK) 04/05 05/06 06/ Advisory PwC Advisory har i årets løb styrket rådgivningskapaciteten yderligere og beskæftigede ved udgangen af regnskabsåret 162 medarbejdere PricewaterhouseCoopers Advisory 9

12 Advisory fortsat Corporate Finance-gruppen har i 06/07 gennemført 11 transaktioner med en offentliggjort værdi på ca. DKK 5,6 mia. Udviklingen er i høj grad drevet af en meget gunstig markedssituation, og organisationen er under fortsat udvidelse. På transaktionsområdet rådgives også om due diligence inden for en række operationelle og finansielle områder med hovedfokus på finansiel due diligence. 06/07 var præget af stor aktivitet for såvel buy side - som sell side -opgaver. Enterprise Risk Management-aktiviteterne har i 06/07 haft et højt aktivitetsniveau og styrket området yderligere på medarbejdersiden. Det betyder, at vi fremadrettet kan hjælpe virksomhederne med alle dimensioner af god risikoledelse. At leve op til internationale regelsæt og krav fra omverdenen bliver en stadig vigtigere konkurrenceparameter for især internationalt aktive virksomheder. Dette kan mærkes i en stigende efterspørgsel på vores ydelser inden for blandt andet CSR (virksomheders sociale ansvarlighed), god intern kontrol (blandt andet Sarbanes-Oxleyefterlevelse) og ikke mindst hjælp til at implementere compliance-programmer for finansielle virksomheder. På it-sikkerhedsområdet er vi blandt de ledende rådgivningsvirksomheder på det danske marked, ligesom vi er førende inden for rådgivning om styring af brugerrettigheder og implementering af Identity Management-løsninger. Aktiviteterne udviklede sig positivt i 06/07 og omfattede blandt andet rådgivning om web-sikkerhed, beredskabsplanlægning og sikkerhed i den tekniske infrastruktur. Området vil blive yderligere udbygget i det kommende år. Som følge af en stadig stigende efterspørgsel på HR-konsulentydelser har PwC i 06/07 etableret en gruppe med særlige kompetencer inden for HR Consulting. Der er tale om kompetencer inden for såvel Advisory som Tax og er nærmere beskrevet under gennemgangen af Tax. PwC s særlige rådgivningskompetence inden for Forensic Services havde også et travlt år med rådgivning af både private virksomheder og myndigheder i forbindelse med blandt andet bedrageri- og undersøgelsessager. Forventninger til 07/08 Med udgangspunkt i de nuværende serviceydelser vil vi i det kommende år i endnu højere grad sætte fokus på kunderne gennem systematisk udvikling af en kunderettet salgs- og leverancemodel. Vi vil styrke relationerne til vores kunder og tilstræbe at levere brede serviceydelser frem for at sælge enkeltstående konsulentydelser. Jørgen Torp Advisory Leader I 07/08 vil vi satse på at videreudvikle følgende nye forretningsområder: Post Deal Services, hvor vi rådgiver om, hvordan den størst mulige værdi af en transaktion realiseres SAP-effectiveness, hvor vi vil udvide vores team af specialister, så de i højere grad kan varetage specifikke SAP-optimeringsopgaver HR Consulting, hvor vi vil videreudbygge vores kompetencer for at imødekomme den stigende efterspørgsel. I 07/08 forventer vi et fortsat højt aktivitetsniveau og stigende efterspørgsel inden for alle rådgivningsområder. Omsætningen forventes at stige 10-15%. 10 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

13 Tax leverer rådgivning inden for områderne selskabsskat, moms, told og afgifter samt Human Resource Services. I 06/07 har Tax øget omsætningen med 10,8% til DKK 196,7 mio., hvilket er meget tilfredsstillende i lyset af, at der også sidste år blev registreret en kraftig vækst i forretningsområdet (15,6%). Omsætningsfremgangen skyldes især en stigning i rådgivningsopgaver i forbindelse med Transfer Pricing samt inden for moms og afgifter, hvor der de seneste år er indført en lang række nye afgifter ikke mindst på miljøområdet. Reglerne og systemerne bliver dermed mere og mere komplekse, og risikoen for, at virksomhederne kommer til at betale for høje afgifter eller ikke får de refusioner, som de er berettiget til, stiger. Selvom momsreglerne inden for EU/EØS er baseret på et fælles grundlag, er der stadig store forskelle mellem landene. Denne kompleksitet er drivende for, at stadig flere virksomheder søger rådgivning på området. Der har været et fortsat højt aktivitetsniveau inden for skatterådgivning i forbindelse med virksomhedsopkøb. Der kan opstå betydelige selskabsskatter, når virksomheden ønsker at gennemføre strukturelle forandringer, f.eks. ved fusioner, spaltninger, frasalg eller tilkøb af aktivitetsområder, optagelse af andre ejere osv., og disse opgaver løses ofte i et samarbejde med Assurance, Advisory og udenlandske PwC-kontorer. På personskatteområdet har der været en stærk efterspørgsel på rådgivning inden for området fleksibel løn. Generelt har vi set en større individualisering af ansættelsesgrundlaget for den enkelte medarbejder med henblik på at optimere det økonomiske udbytte for medarbejderen. Og ofte kan forskellige ordninger etableres, så de er omkostningsmæssigt neutrale for virksomheden. Vi har udviklet og tilpasset en række rådgivningsydelser til SMV-markedet (Små og Mellemstore Virksomheder) vedrørende generationsskifte, omstruktureringer, moms samt fleksibel løn og forventer at øge omsætningen i dette segment. Efterspørgslen på Human Resource Services er stigende og omfatter ydelser, der har grænseflade både med Tax og Advisory. Vi har i 06/07 etableret en gruppe, som kan tilbyde en række nye serviceydelser inden for organisering og forandringsledelse, måling og effektivisering af HR-initiativer samt programledelse. Med disse services kan vi optimere virksomhedernes værdiskabelse ved at analysere processer, der er i forandring, og tilpasse disse til virksomhedens forretningsmål. Vi vil i de kommende år udbygge denne afdeling og forventer at have etableret en gruppe på ca. 10 personer inden for dette område i 07/08. Tax konkurrenter er først og fremmest Deloitte og KPMG, som vi især møder inden for Human Resource Services, indirekte skatter og selskabsskat, mens vi inden for M&A også oplever enkelte af de store advokatvirksomheder som konkurrenter. Omsætningsandel 06/07 14% Udvikling i omsætning (TDKK) 04/05 05/06 06/ Tax Opgaver løses ofte i et samarbejde med Assurance, Advisory og udenlandske PwC-kontorer PricewaterhouseCoopers Tax 11

14 Tax fortsat Vi har i regnskabsåret arbejdet målrettet på at opnå en større synlighed ved at markedsføre vores spidskompetencer. Vi har således gennemført en bred vifte af kommunikationsaktiviteter både internt, til kunder og over for pressen i forbindelse med nye skattelove. Vi har gennemført en analyse af kundernes behov for information på skatteområdet og vil i det kommende år arbejde videre med at imødekomme disse ved en udvikling af PwC s hjemmeside. I kombination med gennemførte reklame- og marketingaktiviteter og opfølgende salg er det lykkedes at etablere en række nye kunderelationer. Vi ser gode muligheder for at styrke vores position yderligere i det kommende år. Den stigende internationalisering vil få betydning for alle virksomheder uanset størrelse og branche. Her vil vi tilbyde skatterådgivning, der går på tværs af de traditionelle skattediscipliner, så vores rådgivning understøtter den valgte forretningsstrategi og afspejler virksomhedens grad af internationalisering. I den forbindelse vil vi kunne trække på vores internationale netværk, som sikrer, at vi kan tilbyde vores kunder markedets bedste rådgivning. Forventninger til 07/08 Vi forventer en stigning i omsætningen i 07/08 på ca. 10%. Vi forventer, at Human Resource Services sammen med vores nye forretningsområde HR-konsulentydelser, moms- og afgiftsområdet samt Transfer Pricing vil bidrage væsentligt til denne stigning. Henrik Faust Pedersen Tax Leader 12 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

15 I tråd med PwC s strategi om at udvikle forretningen med nye produkter og ydelser lancerede vi i september 2006 PwC Academy. PwC Academy er en uddannelsesforretning, som er etableret for at imødekomme behovet for kompetenceudvikling hos både eksisterende og potentielle PwC-kunder PwC Academy Aktiviteterne i PwC Academy har på 9 måneder genereret en omsætning på DKK 14,8 mio., hvilket vi anser som meget tilfredsstillende. Omsætningen indgår regnskabsmæssigt i Assurance, Advisory og Tax, der har tilrettelagt og gennemført undervisningen. Gennem mange år har PwC opbygget et meget omfattende internt kursusog efteruddannelsesprogram med en tilhørende supportorganisation. Den bærende forretningsmæssige ide bag lanceringen af PwC Academy er, at de allerede eksisterende kompetencer inden for uddannelsesområdet kunne kommercialiseres. Herigennem kunne der foretages en yderligere professionalisering af de interne uddannelsesaktiviteter, og samtidig ville en ekstern lancering af PwC Academy blive et værdifuldt bidrag til en yderligere profilering af PwC. PwC Academy s tilbud til markedet for efteruddannelse er primært baseret på PwC s store kompetence inden for revision, skatterådgivning og konsulentvirksomhed. Således er der i årets løb afviklet 65 forskellige kurser inden for økonomi, HR og it. Kurserne repræsenterer en lang række aktuelle emner herunder IFRS-regnskabsaflæggelse, selskabsskat, Compliance- og Risk Management og Working Capital. Desuden omfatter kursusudbuddet flere branchespecifikke uddannelsestilbud til eksempelvis advokater, pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Kurserne udbydes dels som åbne kurser, hvor deltagere fra forskellige virksomheder kan udveksle erfaring, og dels som lukkede kurser tilpasset den enkelte virksomheds behov. Sidst i regnskabsåret blev udbuddet suppleret med en række kurser inden for ledelse og personlig udvikling for at øge bredden i det samlede efteruddannelsestilbud. Disse kurser udbydes i samarbejde med ledende kompetencer på dette felt. PwC Academy har fra begyndelsen oplevet en betydelig efterspørgsel på efteruddannelse inden for de udbudte fagområder. I årets løb er der i alt afholdt mere end 150 kursusforløb for mere end kursister bestående af topledere, funktionsledere og specialister fra en bred vifte af virksomheder fra både den private og offentlige sektor. Det er ambitionen, at PwC Academy skal blive en markant udbyder af kompetenceudvikling til erhvervslivet, og lanceringen af nye kursustilbud vil derfor fortsætte med yderligere fokus på økonomi, HR og it-områderne. Blandt andet for at imødekomme det stigende behov for lokalekapacitet til afholdelse af kurserne i de kommende år har PwC påbegyndt et nybyggeri, som opføres i forbindelse med den eksisterende kontorbygning på Strandvejen i Hellerup. Det 8-etagers høje nybyggeri vil tilføre PwC Academy 10 nye kursuslokaler indrettet i et funktionelt og dynamisk miljø, der tilfører ny værdi til uddannelsesoplevelsen for PwC s kursuskunder. PricewaterhouseCoopers PwC Academy 13

16 PwC arbejder med tre hovedsegmenter: De større virksomheder, herunder alle børsnoterede virksomheder De familieejede og -ledede virksomheder Den offentlige sektor, herunder offentligt ejede virksomheder. Som led i PwC s vækststrategi er det vores mål at øge omsætningen fra segmentet af større virksomheder og forøge markedsandelen blandt de familieejede og -ledede virksomheder. I den offentlige sektor er målet at øge vores andel af rådgivningsopgaver i kølvandet på de mange markante tiltag i sektoren 14 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

17 Omsætningen fra vores 100 største kunder (målt på deres omsætning hos PwC) er steget med 38%, hvilket er væsentligt mere end vores generelle vækst. Omsætningen fra vores 100 største kunder udgør ca. 33% af den samlede omsætning. Den markante omsætningsvækst i dette markedssegment er funderet på en solid efterspørgsel på en lang række specialydelser fra vores revisionskunder samt en målrettet indsats på salg af specialydelser til virksomheder, der ikke tidligere har haft et omfattende samarbejde med PwC. Således er en væsentlig del af Advisory s vækst baseret på salg til ikke-revisionskunder i form af væsentlige rådgivningsopgaver i forbindelse med køb og salg af virksomheder, optimering af interne kontrolsystemer m.v. PwC har i det forløbne år haft kraftig vækst i rådgivningsopgaver for kunder, som vi ikke er revisorer for. Stigningen er et godt eksempel på, at vi kan bygge videre på den viden og erfaring, vi har udviklet i vores revisionsforretning, og understøttet af investeringer i kompetencer i Advisory og Tax er det lykkedes os at skabe ny vækst og værdi for vores kunder og os selv. PwC har i årets løb sat øget fokus på betjeningen af de familieejede virksomheder. Der er afholdt seminarer om professionalisering af de familieejede virksomheder, herunder en række velbesøgte arrangementer med fokus på sammensætning af bestyrelser i familieejede virksomheder. Samtidig søger vi løbende at udbygge relationerne til virksomhederne i dette markedssegment gennem videndeling via faglige kurser og gennem information via kundemagasiner og nyhedsbreve. Resultatet af disse tiltag ses blandt andet afspejlet i, at vi i segmentet af virksomheder med ansatte har haft en stigning i markedsandelen af revisionskunder fra 16% til 19% ifølge Aalund Business Research s årlige undersøgelse af revisionsmarkedet. I den offentlige sektor har PwC udbygget sin position som rådgiver både over for Centraladministrationen og en række statslige virksomheder. Inden for undervisningsområdet generelt og universitetssektoren specifikt er det lykkedes PwC at fastholde en førende position. PwC er revisor og rådgiver for 6 af landets 9 universiteter. I kølvandet på kommunalreformen sendte en lang række kommuner deres revisionsopgaver i udbud. På et tidligt tidspunkt traf PwC beslutning om kun selektivt at deltage i budrunderne på nye kunder, da der ikke var sammenhæng mellem den kvalitet, vi vil være garant for, og den pris, der kunne opnås. Analyse og evaluering af bestyrelsesarbejdet April 2007 i udvalgte større virksomheder i Danmark Den værdiskabende bestyrelse realiseres det fulde potentiale? Kunder Ved serviceringen af de større virksomheder har vi i 06/07 fortsat fokuseringen på at samle vores kompetencer i særlige kompetence-centre og industrifokuserede branchegrupper. Vi er overbeviste om, at den markante omsætningsfremgang, vi har opnået blandt vores 100 største kunder, er et resultat af fokuseringen på forståelsen af ikke kun de faglige elementer, men også en dyb forståelse for kundens virksomhed, industri og branche. I samarbejde med Udenrigsministeriet arrangerede PwC en konference om etablering i Østeuropa og Asien. Konferencen havde til formål at bidrage til styrkelse af internationaliseringen af danske virksomheder og samtidig at dokumentere styrken af PwC s internationale netværk. Markedet kender PwC og associerer os måske primært med et revisionshus. Det er meget værdifuldt at have et brand, der på forhånd er kendt og anerkendt af potentielle kunder, og vores erfaringer har vist, at denne markedsopfattelse på ingen måde er en hindring for salg af vores rådgivningsydelser, snarere tværtimod PricewaterhouseCoopers Kunder 15

18 Kunder fortsat Kundetilfredshed Det er afgørende for os, at vores kunder er tilfredse med kvaliteten af vores services. Dette sikres og måles bedst ved at spørge kunderne direkte om deres vurdering af PwC s evne til at opfylde deres forventninger til opgavens løsning, tilfredshed med teamet, samarbejdsevne og kommunikation, engagement, kompetence og erfaring samt forståelse af kundens virksomhed. Kundetilfredshedsundersøgelser er siden 2001 blevet gennemført i samarbejde med det uafhængige analysefirma Zapera. Ifølge den seneste analyse baseret på 320 besvarelser har PwC s kunder meget høje forventninger til de ydelser, de modtager fra os, og PwC lever generelt op til kundernes forventning. 96% af vores kunder oplyser, at PwC opfyldte eller overgik deres forventninger i udførelse af den pågældende opgave. 12 besvarelser gav udtryk for, at PwC ikke havde levet op til kundernes forventninger, og her har vi gjort en særlig indsats for at følge op. Resultatet af kundetilfredshedsundersøgelsen 06/07 er på niveau med tidligere års resultater. Vores kunder lægger afgørende vægt på vores faglige kompetence og forståelse af deres virksomhed. Det understreger vigtigheden af det fortsatte fokus på vores interne uddannelsesprogrammer. PwC deltager i Aalunds Revisionsbarometer, hvor hele revisionsbranchen undersøges og vurderes. Her scorer PwC tilfredsstillende vedrørende kundetilfredshed, og når der er tale om de større erhvervsvirksomheder, har PwC den højeste kundetilfredshed. Undersøgelsen viser, at vi har det færreste antal kunder, som klager over vores ydelser, men også at vi skal være bedre og hurtigere til at få disse klager afklaret. Konkurrenter PwC er et af de fire største revisionsselskaber, som foruden PwC udgøres af Deloitte, KPMG og Ernst & Young. Det er disse tre virksomheder, der er vores nærmeste konkurrenter på revisions- og skatterådgivningsområdet. I Advisory og for rådgivningsområdet i øvrigt er konkurrenterne primært de større konsulentvirksomheder samt en række nichevirksomheder. Omsætning fordelt på de største virksomheder i branchen (TDKK) E&Y KPMG PwC Deloitte /07 05/ % af vores kunder oplyser, at PwC opfyldte eller overgik deres forventninger i udførelse af den pågældende opgave 16 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

19 PwC Experience Rammerne for udviklingen af PwC bliver udstukket af ledelsen af det globale PwC-netværk. Disse rammer er baseret på en unik international erfaring og et væsentligt engagement fra det netværk af selskaber, som den danske enhed er en aktiv og betydningsfuld deltager i. På nationalt plan bliver strategierne omsat til Business Priorities ud fra et princip om Plan Global, Act Local. I Danmark er vores overordnede Business Priorities: Talent Management Øge omsætning Øge indtjening Øge profilering. Globalt og i Danmark har vi netop iværksat et projekt med titlen PricewaterhouseCoopers Experience. PwC er verdens største og synes vi ofte også selv verdens førende revisions- og rådgivningsvirksomhed i kraft af vores betjening af kunderne og de værdier, vi lever efter. Men undersøgelser viser, at der for eksterne interessenter ikke er nogen klar differentiering mellem PwC og vores konkurrenter. Faglig dygtighed alene er ikke nok Vi har gennemført omfattende undersøgelser for bedre at forstå, hvad vores kunder mener om PwC. De viser, at vi på det faglige område er fremragende, men samtidig føler kunderne også, at faglig ekspertise ikke altid er nok. Vi skal blive bedre til at forholde os til dem som mennesker og samarbejde med dem for at muliggøre deres succes. Vi har også spurgt vores medarbejdere, hvad de forventer af PwC som arbejdsplads. De prioriterer vækst, udvikling og fleksibilitet i forholdet mellem arbejde og privatliv, således at de opnår arbejdsmæssig succes og personlig tilfredshed. We focus on client value We focus on enhancing the value of our people We put ourselves in our clients shoes We put ourselves in each others shoes We share and collaborate We share and collaborate We invest in client relationships We invest in teams and relationships PwC Experience handler om, at vi gennem engagement, vilje og konsekvent adfærd skal gøre PwC til noget særligt, der fremmer både vores kunders og medarbejderes succes PricewaterhouseCoopers Kunder 17

20 18 Årsrapport 06/07 PricewaterhouseCoopers

Fordi vi gerne vil gøre en forskel

Fordi vi gerne vil gøre en forskel Fordi vi gerne vil gøre en forskel 4 PricewaterhouseCoopers Indhold 3 4 6 8 11 13 14 Indledning Hvem vi er Vores ambition Vores forretningsområder Vores kunder PwC Experience Vores medarbejdere Redaktion:

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Revisortrainee i Grant Thornton

Revisortrainee i Grant Thornton Revisortrainee i Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

PwC s ambition. Side 2 Årsrapport 07/08

PwC s ambition. Side 2 Årsrapport 07/08 Årsrapport 07/08 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 07/08 US$ 28,2 mia. I alt arbejder 155.693 personer i 153 lande fordelt på 749 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Fra beslutning til pris Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Min præsentation Baggrunden for udvikling af årsrapporten Ambitioner for årsrapporteringen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere