ALECTIA Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALECTIA Årsrapport 2010"

Transkript

1 ALECTIA Årsrapport 2010

2 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemsted: rudersdal Bestyrelse Erik Hovgaard Flemming Tomdrup Formand Næstformand Anja Monrad Hans Peter Jensen Curt W. Møller Jens B. Amdisen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Direktion Ingelise Bogason Adm. direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab Borups Allé Frederiksberg Per Gunslev Christian Noe Oest Statsaut. revisor Statsaut. revisor Generalforsamling Ordinær generalforsamling er afholdt d. 11. maj 2011 kl på selskabets adresse.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING OG PÅTEGNINGER Selskabsoplysninger Om ALECTIA Hoved- og nøgletal for gruppen Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegning ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance, aktiver Balance, passiver Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

4 4/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 OM ALECTIA ALECTIA er en af Danmarks førende rådgivningsvirksomheder. Vores varemærke er rådgivning, der kombinerer høj faglighed med en indgående forståelse for kundens forretning. Vi har udviklet os fra at være en ren ingeniørvirksomhed til en vidensvirksomhed med en lang række specialkompetencer inden for procesteknologi, arbejdsmiljø, forretningsudvikling, byggeri, vand, energi og miljø. ALECTIA arbejder for et antal veldefinerede brancher og industrier og har i 2010 f.eks. ydet rådgivning til universiteter, stat og kommune, forsyningsselskaber, investorer, produktionsvirksomheder, bryggerier, mejerier, slagterier og farmaceutiske virksomheder. Vores rådgivning bygger på et indgående kendskab til det specifikke marked, forretningsforståelse og ikke mindst evnen til at udtænke innovative løsninger. Med udgangspunkt i vores stærke kompetencer fungerer vi som betroet rådgiver for en lang række virksomheder og organisationer. Vores medarbejdere er fordelt på hovedsædet i Virum nord for København og på kontorerne i Århus, Odense, Kolding og London. Desuden har vi selskaber i udlandet. ALECTIAs varemærke er rådgivning, der kombinerer høj faglighed med en indgående forståelse for kundens forretning

5 Hoved- og nøgletal for ALECTIA gruppen i mio. kr Bruttoomsætning 574,8 629,3 694,7 566,8 392,3 Nettoomsætning 505,0 528,1 584,4 494,8 358,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 21,4 11,9 48,2 33,2 24,9 Resultat af primær drift før afskrivning af goodwill og knowhow (EBITA) 14,9 5,3 40,0 27,8 20,6 Resultat af primær drift (EBIT) 4,5-4,6 29,2 23,4 18,2 Resultat før skat 3,5 0,1 15,9 39,3 22,0 Årets resultat 2,5 0,3 12,4 40,1 16,1 Foreslået udbytte 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 Overskudsdeling 0,0 0,0 4,2 16,7 8,9 Balancesum 331,3 364,6 392,4 370,4 237,0 Investeringer i materielle anlægsaktiver 3,9 8,0 7,4 15,7 5,4 Egenkapital 140,2 138,7 141,2 133,6 98,1 Gns. antal fuldtidsansatte EBITDA margin 4,2% 2,3% 8,2% 6,7% 6,9% EBITA margin 3,0% 1,0% 6,8% 5,6% 5,7% Overskudsgrad EBIT margin 0,9% -0,9% 5,0% 4,7% 5,1% Overskudsgrad, resultat før skat 0,7% 0,0% 2,7% 7,9% 6,1% Egenkapitalens forrentning 2,5% 0,1% 11,9% 40,1% 26,4% Likviditetsgrad 2,2 1,8 1,9 1,7 2,1 Soliditetsgrad 42,3% 38,0% 36,0% 36,1% 41,4%

6 6/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 Ledelsesberetning UD AF KRISEN I ANDET HALVÅR 2010 Resultat for 2010 ALECTIA har en klart defineret vækststrategi, men året 2010 har ikke kunnet leve op til strategien. Vi er imidlertid kommet fornuftigt igennem krisen, og virksomheden har været i stand til at udvikle sig på trods af vanskelige tider. I andet halvår 2010 vendte udviklingen sig til det bedre, samtidig med at den omkostningstilpasning, der blev gennemført i første halvdel af 2010, fik effekt. Der kom mere liv i markedet, vi kunne konstatere øget ordretilgang, og virksomheden begyndte igen at realisere fornuftige driftsresultater. Bruttoomsætningen blev for gruppen realiseret med 574,8 mio. kr. og nettoomsætningen med 505,0 mio. kr. Nettoomsætningen blev 4 % lavere i 2010 end i 2009, hvilket kan tilskrives første halvår af Resultat af primær drift før afskrivninger af goodwill og knowhow blev i ,9 mio. kr. i forhold til 5,3 mio. kr. i EBITA margin blev således 3,0 % og hermed på niveau med de forventninger, vi i 2009 havde til resultatet. I lyset af det svage første halvår er årets samlede resultat tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen udloddes udbytte på 0,5 mio. kr. til ALECTIA-Fonden. Som en del af Rådgivergruppen DNU I/S er ALECTIA med til at opføre Det Nye Universitetshospital i Århus. I 2010 har vi bl.a. installeret varmepumper på universitetshospitalets nye kølecentral. Læs mere her

7 Fokus på tilfredse kunder MARKEDER OG KUNDER I 2010 Igen i år kvitterede vores mange loyale kunder Internationalt med en særdeles positiv tilbagemelding på Aflysning og udsættelse af internationale pro- årets tilfredshedsundersøgelse. Branchefokus jekter i 2009 blev i anden halvdel af 2010 afløst kombineret med kompetente projektledere og af en fin tilgang af større komplekse opgaver i medarbejdere giver tilfredse kunder. Vores flere verdensdele. Markedet begyndte at tø op. evne til at levere tværfaglig rådgivning til udvalgte brancher er blevet væsentligt udviklet i Vores bryggerirådgivning fik travlt i England, de senere år og sikrer os opgaver på såvel nære Australien, USA, Canada, Haiti og Malawi, som fjerne markeder. slagterirådgivningen i Rusland og Norge, og mejerirådgivningen i England og Chile. I årets løb har vi vundet en række spektakulære nye projekter såvel i Danmark som internatio- Satsningen på international rådgivning til nalt. I det omfang projekterne må omtales, kan fødevareproducenter begyndte at bære frugt. de findes på vores nye hjemmeside her. Fremad ser vi store muligheder som rådgivere på fødevareområdet i lyset af hastigt voksende ALECTIA har rådgivet verdens største lakse-producent, Marine Harvest, om virksomhedens langsigtede investeringsplaner. Læs mere her Arla Foods Kruså Mejeri har gennemført en omfattende forøgelse af produktionskapaciteten. ALECTIA er totalrådgiver på bl.a. pakkerier, lager og udvidelse af produktionskapaciteten og rådgiver også om arbejdsmiljø. Læs mere her

8 8/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 befolkninger i flere verdensdele. Danmark har et godt renommé inden for fødevarer. Med udgangspunkt i vores store gruppe af højtuddannede procesingeniører med lang erfaring inden for fødevareindustrien, er vi i stand til at levere en bred palette af rådgivning. Danmark Offentlige marked På det offentlige marked skete der en opbremsning i andet halvår af Denne opbremsning blev dog i ALECTIA modvirket af en god opgaveportefølje. Desuden lykkedes det at vinde nye, store projekter til uddannelsessektoren, kommuner og hospitaler. Tilsvarende var ordretilgangen tilfredsstillende fra vand- og spildevandsforsyningerne. Mange af disse opgaver har vi vundet i kraft af vores evne til at udtænke bæredygtige, innovative løsninger. Private marked Farmaceutiske virksomheder samt produktionsvirksomheder inden for højteknologi har i årets løb efterspurgt rådgivning til en bred vifte af opgaver, og vi har således været med i en lang række spændende projekter. Også her kommer evnen til at rådgive tværfagligt os til stor gavn. Det private marked i Danmark udviste ligesom det internationale marked stigende aktivitet i andet halvår. Her kommer pharma case: SSI Dyrestalde ALECTIA rådgiver Clean Tech virksomheden Amminex om etablering af en helt ny højteknologisk fabrik - fra tegnebræt til endelig produktion. Læs mere her ALECTIAs løsninger i højsikrede dyrefaciliteter muliggør forsøg med sundhedskadelige organismer. Forsøgene skal bl.a. benyttes under Statens Serum Instituts udvikling af nye vacciner mod tuberkulose.

9 ALECtias medarbejdere ønsker at bidrage til en mere bæredygtig, global udvikling CSR Kunderne har klare forventninger om professionel rådgivning inden for bæredygtige løsninger, som samtidig også tilgodeser økonomi. Et mål, som deles af ALECTIAs medarbejdere, der alle ønsker at bidrage til en mere bæredygtig, global udvikling. ALECTIA har tilsluttet sig FN s Global Compact, og vores årlige CSR fremskridtsrapport kan læses på vores hjemmeside. Organisation Videnressourcer - Professionelle forretningsprocesser Efter 8 opkøb fra 2005 til 2009 er 2010 blevet benyttet til at sikre, at fælles processer og metoder er implementeret på tværs af virksomheden, så vi kan agere som ONE ALECTIA. For at understøtte positionen som tværfaglig rådgivningsvirksomhed har vi desuden i 2010 implementeret en virksomhedsproces, der på tværs af faglighed, nationalitet og geografi sikrer bedst mulig bemanding af kundeopgaverne. Vi har udviklet stærke kompetencer i at arbejde virtuelt sammen uafhængigt af geografi for at kunne inddrage de rette medarbejdere til løsning af opgaverne. Fokus på opgavebemanding har givet positive resultater, hvilket også fremgår af kundetilfredshedsanalysen, hvor ALECTIAs medarbejdere scorer særdeles højt. Vi anvender fortsat mange ledelsesressourcer på at sikre kvaliteten i vores rådgivning. Inden større tilbud afgives, gennemføres et Deal Review, som undersøger, om den foreslåede løsning til en given kunde kan udføres inden for de ønskede rammer. Igangværende store projekter gennemgår Project Reviews, hvor et større antal projektdeltagere interviewes. Informationerne herfra sammenholdt med indsamlede projektdata danner grundlag for opstilling af forbedringstiltag, som efterfølgende implementeres i projektet. Processen bygger på en veldokumenteret metode og har allerede

10 10/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 givet en væsentlig forbedring af vores evne til Forskning og udvikling at levere store, komplekse projekter. Som vidensvirksomhed er vores samarbejde med forsknings- og uddannelsesmiljøet en væ- Kompetente projektledere er en forudsætning sentlig del af strategien. Vi har siden 2005 haft for gode projekter, og den løbende kompeten- et erhvervs-ph.d.-program, som i årenes løb er ceudvikling af vores projektledere prioriteres blevet udvidet. I 2010 modtog tre medarbejdere højt. Mange udviklingsforløb er rettet mod deres ph.d.-grad. Afhandlingerne har det til en ekstern projektledereksamen i form af en fælles, at de inden for hver deres forskningsfelt, certificering. Vi har i dag ca. 30 certificerede beskæftiger sig med en mere bæredygtig sam- projektledere, og flere er på vej. fundsudvikling. Vi har yderst gode erfaringer med at inddrage vores ph.d.-forskning i vores I 2010 søsatte vi et lederudviklingsprogram rådgivning. I forhold til sin størrelse er ALEC- med afsluttende eksamen. Programmet fortsæt- TIA fortsat en af de førende inden for denne ter i 2011 og udbygges med et konsulentudvik- form for samarbejde mellem universiteter og lingsprogram. erhvervsliv. ALECTIA er på vinderholdet i den prestigefyldte konkurrence om at opføre Navitas Park på den nye havnefront i Århus. Navitas Park bliver Danmarks største lavenergibyggeri, og kommer til at huse Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og INCUBA Science Park. Læs mere her

11 ALECTIA-Fonden har i 2010 uddelt sin årlige tiltag, herunder konsolidering og ensretning af forskningspris på kr., som gik til print- og kopifunktionerne på alle lokationer i Strategisk Forskningscenter for Energineutralt Danmark. Byggeri på Aalborg Universitet. Fondens begrundelse var, at centeret udmærker sig ved Samtidig er aktiviteterne i Danmark samlet på at fokusere på en tværvidenskabelig tilgang de fire større lokationer i Virum, Århus, Odense til at udvikle nye koncepter og løsninger, for i og Kolding, og de mindre kontorer i Aalborg, samarbejde med industrien at skabe den nød- Roskilde og Valby er lukket ned. vendige basis for en langsigtet bæredygtig udvikling i byggesektoren. Læs mere på Fondens Etableringer i ind- og udland hjemmeside. ALECTIAs aktive datterselskaber er alle hjemmehørende i udlandet med etableringer i Investeringer England, Sverige og Norge. Herudover har Sammenlægning og konsolidering af ALECTIAs ALECTIA et kontor i Australien, der er etable- interne systemer og processer fortsatte i ret som en filial af moderselskabet. Således er der på IT-området gennemført flere ALECTIA har hjulpet Esbjerg Forsyning med at gennemføre effektiv grundvandsbeskyttelse på forsyningens vigtigste kildefelter. Læs mere her ALECTIA har assisteret Tibet Lhasa Brewery Company Ltd. med opførelsen af verdens højst beliggende bryggeri. Bryggeriet er placeret i 3400 meters højde.

12 12/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 ALECTIA A/S deltager i det danske konsortium Rådgivergruppen DNU I/S, hvor ALECTIA A/S som interessent har 1/6 andel med solidarisk hæftelse. ALECTIA A/S andel er indarbejdet i årsrapporten som associeret virksomhed med én resultatandel og én kapitalandel i en linje i både moderselskab og gruppen. Finansiering og renterisiko ALECTIA gruppen har gennem hele 2010 haft en solid likviditet. Likviditetsgraden er på 2,2, hvilket er udtryk for, at omsætningsaktiverne er mere end dobbelt så store som den kortfristede gæld. Soliditetsgraden er på 42,3 %, hvilket er udtryk for, at egenkapitalen udgør knap halvdelen af de samlede aktiver. Virksomheden har et solidt kapitalberedskab og har over de seneste 5 år haft en stabil udvikling i de finansielle nøgletal. ALECTIA A/S har et 10-årigt stående lån, optaget i 2005 i forbindelse med et virksomhedsopkøb. Lånet er sikret en fast lav rente med indgåelse af en renteswap, ligeledes over 10 år. Beholdningen af værdipapirer er i 2010 alene ændret ved geninvestering af udtrukne obligationer. Ligesom i 2009 er der urealiserede kursgevinster på beholdningen. På investeringstidspunktet var investeringen ligeligt fordelt på obligationer og investeringsforeninger i aktieafdelinger. Denne vægtning er fortsat uændret Et nyt stort svømmehalsprojekt på Stevns kaldet Klinten skal bygges af ALECTIA sammen med totalentreprenør MT Højgaard, arkitektfirmaet Mangor & Nagel og Teknologisk Institut. Fokus i projektet er smuk arkitektur såvel som energi, indeklima og miljøforhold. Læs mere her

13 i Investeringsforeningerne er placeret i De projekter og aktiviteter, som gennemføres fem aktieafdelinger og er gennem foreningerne i udlandet, har en valutakursrisiko. Denne spredt i forskellige brancher og markeder i valutarisiko følges løbende ved at matche Danmark og udlandet. Den overvejende del af indbetalinger og udbetalinger, og det tilstræbes, obligationsbeholdningen er placeret i papirer at alle kontrakter indgås i EURO eller DKK. I med variabel rente og mellemlang løbetid. Den de tilfælde, hvor det ikke er muligt, anvendes samlede investering har en kursrisiko, som sikring, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der alene er afdækket ved spredningen. har ikke i 2010 været foretaget valutasikring. Øvrige risikoforhold Med aktiviteterne i England, Australien og Nor- ALECTIA gruppen har gennem virksom- ge har gruppen ligeledes en mindre ekspone- hedsopkøb over de seneste fire år sikret, at ring i GBP, AUD og NOK, som ikke er afdækket. aktiviteterne er spredt over flere markeder og kundesegmenter, hvilket gør gruppen mindre Gruppens likviditetsberedskab omfatter konjunkturfølsom. likvider, værdipapirer og en kreditfacilitet hos gruppens bankforbindelse. Dette beredskab er ALECTIA har været PCB rådgiver på en af en af de hidtil største PCB-renoveringer herhjemme på på PriceWaterhouseCoopers hovedsæde på Hellerup Strandvej. Læs mere her ALECTIA rågiver Louisiana om museets nye kunstmagasin, der bygges efter et koncept for passiv klimatisering af magasiner. Konceptet er udviklet af ALECTIA. Læs mere her

14 14/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 med til at sikre finansieringen af vækststrategien. Kreditfaciliteten på 30 mio. kroner er ikke udnyttet pr. 31. december Forventningerne til forventes at blive et år, hvor vi kan lægge krisen bag os. Vi forventer i 2011 en begrænset vækst i omsætningen og en tilsvarende behersket vækst i driftsresultatet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter balancedagen og frem til aflæggelse af årsrapporten indtrådt væsentlige begivenheder, der har indflydelse på vurdering af gruppens finansielle situation. ALECTIA er i samarbejde med Christensen og Co. Arkitekter og Kragh & Berglund Landskabsarkitektur udpeget som vinder af den ambitiøse konkurrence om at samle og udvide Roskilde Tekniske Skole. Læs mere her

15 SOM VIDENSVIRKSOMHED ER VORES SAMARBEJDE MED FORSKNINGS- OG UDDANNELSESMILJØET EN VÆSENTLIG DEL AF STRATEGI- EN. DERFOR HAR VI ET ERHVERVS-PH.D.-PROGRAM, SOM I ÅRENES LØB ER BLEVET UDVIDET. AFHANDLINGERNE HAR DET TIL FÆLLES, AT DE BESKÆFTI- GER SIG MED EN MERE BÆREDYGTIG SAMFUNDS- UDVIKLING.

16 16/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for ALECTIA A/S. resultatet af gruppens og selskabets aktiviteter og gruppens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af gruppens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i gruppens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og gruppens og selskabets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Virum, den 24. marts 2011 DIREKTION Ingelise Bogason Adm. direktør / Conny Sørensen Økonomidirektør BESTYRELSEN Erik Hovgaard Flemming Tomdrup anja Monrad (formand) (næstformand) Hans Peter Jensen Jens B. Amdisen Curt W. Møller (medarbejdervalgt) (medarbejdervalgt)

17 REVISIONSPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i ALECTIA A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ALECTIA A/S for regnskabsåret 1. januar december 2010 (s ). Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel gruppen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for gruppen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

18 18/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 REVISIONSPÅTEGNING København, d. 24. marts 2011 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af gruppens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af gruppens og moderselskabets aktiviteter og gruppens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Gunslev Statsaut. revisor Christian Noe Oest Statsaut. revisor

19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for ALECTIA A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden ALECTIA A/S, samt dattervirksomheder, hvori ALECTIA A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem konsoliderede virksomheder. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen under anden gæld og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke monetære aktivers gennemsnitlige levetid. Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill, samt forventede omkostninger til salg og afvikling.

20 20/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 Fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter m.v. Aftaler om sikring af valutakursrisiko værdiansættes til markedsværdi. For udenlandske datter- og associerede virksomheder, der opfylder kriterierne for selvstændige enheder, omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlig valutakurs for måneden, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske dattervirksomheder, der anses for et tillæg eller fradrag til selvstændige dattervirksomheders egenkapital, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -tab på lån og afledte finansielle instrumenter indgået til kurssikring af selvstændige udenlandske dattervirksomheder direkte på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen til kostpris for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. RESULTATOPGØRELSE Honorarindtægter Igangværende arbejder indregnes i honorarindtægter i takt med, at produktionen udføres, hvorved honorarindtægter svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Honorarindtægter indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på sagen og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Sagsomkostninger Sagsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets honorarindtægter. Yderligere indgår udlæg til viderefakturering. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder poster af

21 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver samt huslejeindtægter. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag og øvrige personaleomkostninger til selskabets ansatte, herunder direktion og bestyrelse. dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Eksterne omkostninger I eksterne omkostninger indregnes omkostninger til kontorlokaler og kontoromkostninger m.v. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders og associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af intern avance/tab og fradrag for afskrivning på goodwill. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, tilgodehavender og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af gruppens danske Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssige overskud. Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag, beregnet skattetillæg og ændring i udskudt skat, herunder som følge af ændring i skattesats, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. BALANCE AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Varemærker og knowhow Varemærker og knowhow måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden er maksimalt 10

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side

Årsrapport 2007 Energi Danmark A/S Årsrapport 2007 Side Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Side Kraftkalenderen 2008 Q1/2183h Q2/2184h Q3/2208h Q4/2209h Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Læs mere