Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2004/05"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) Fax (+45)

2 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/2005 FOR TKD NORDEUROPA A/S Bestyrelsen i TKD Nordeuropa A/S har i dag, fredag den 29. april 2005, behandlet og godkendt årsregnskabet 2004/05 omfattende perioden 1. februar 2004 til 31. januar HOVEDTENDENSER Positiv udvikling af projektporteføljen i TKD Nordeuropa TKD Nordeuropa har i regnskabsåret 2004/05 realiseret en bruttoavance på DKK 159,3 mio. og et resultat efter skat på DKK 21,0 mio. mod forventet DKK 20 mio. efter skat. I forbindelse med den i TK Developments fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 meddelte restrukturering af TK Development koncernen blev der med virkning fra 1. februar 2004 overført 62 projekter til den nyetablerede datterkoncern TKD Nordeuropa. Som et led i restruktureringen blev der endvidere i juli 2004 i TKD Nordeuropa hjemtaget et ansvarligt obligationslån på nom. DKK 220 mio. Der har gennem regnskabsåret været en positiv udvikling af TKD Nordeuropas projektportefølje. En række af projekterne er solgt hvoraf nogle er under opførelse og andre er afleveret. Regnskabsåret har bl.a. været præget af en betydelig udvikling af arealerne på Amerika Plads i København, Valby Torvene i København samt Stuhrs Brygge-arealerne i Aalborg, foruden udvikling af en række øvrige projekter i samarbejde med koncernens kunder blandt retailkæder. Der er opnået godkendelse af plangrundlag til det m² shoppingcenterprojekt Entré i Malmø, Sverige. Endelig har koncernen indgået betinget aftale om udvikling og salg af sit første shoppingcenter-projekt i Baltikum. Udover den overførte projektportefølje er flere nye projekter under udvikling. Vurdering af regnskabsåret 2004/05 og forventninger til regnskabsåret 2005/06 I fondsbørsmeddelelse nr. 1/2005 blev resultatforventningerne for 2004/05 i TKD Nordeuropa ændret fra DKK 40 mio. efter skat til DKK 20 mio. efter skat med henvisning til at projektforløbet for nogle projekter var forskudt i forhold til det tidligere forventede. Dette var delvist forårsaget af at likviditetsstyrkelsen i koncernen først effektueredes i juli måned 2004 med udstedelsen af det ansvarlige obligationslån på nom. DKK 220 mio. På den baggrund anser ledelsen årets resultat som værende tilfredsstillende. For regnskabsåret 2005/06 forventer ledelsen et resultat i TKD Nordeuropa i størrelsesordenen DKK 70 mio. efter skat. Aalborg 29. april 2005 Ledelsen for TKD Nordeuropa A/S Poul Lauritsen Bestyrelsesformand Frede Clausen Adm. direktør 1 af 41

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTENDENSER... 1 HOVED- OG NØGLETAL... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PROJEKTBEHOLDNING RISIKOFORHOLD ORGANISATION FONDSBØRSMEDDELELSER 2004/ REGNSKABSBERETNING LEDELSESPÅTEGNING REVISIONSPÅTEGNING REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALOPGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE SEGMENTOPLYSNINGER KONCERNSTRUKTUR BESTYRELSE OG DIREKTION FØRSTEGANGSANVENDELSE AF IFRS SELSKABSFORHOLD af 41

4 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal for koncernen (i mio. DKK) Der er kun medtaget nøgletal for koncernens første regnskabsår 2004/05 Hovedtal: Omsætning 919,6 Bruttoavance 159,3 Ordinært resultat før finansiering 98,1 Finansiering m.v. -69,7 Resultat før skat 28,1 Årets resultat 21,0 Samlet balance 2.831,6 Materielle anlægsaktiver 6,8 Projektbeholdning i alt 2.206,2 Solgte projekter 1.225,0 Øvrige projekter 981,2 Egenkapital 322,1 Samlet ansvarlig kapital 1.089,9 Nøgletal*: Egenkapitalforrentning (ROE) 6,7% Overskudsgrad (EBIT margin) 10,7% Soliditetsgrad (egenkapital) 11,4% Soliditetsgrad (ansvarlig kapital) 38,5% Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 * Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / balance ultimo * af 41

5 LEDELSESBERETNING Væsentlige forhold TKD Nordeuropa realiserede i regnskabsåret 2004/05 et bruttoavance på DKK 159,3 mio. og et resultat efter skat på DKK 21,0 mio. mod forventet DKK 20 mio. efter skat. Omsætningen for regnskabsåret 2004/05 i TKD Nordeuropa udgjorde DKK 919,6 mio. TKD Nordeuropas balance udgør pr. 31. januar 2005 DKK 2.831,6 mio. hvilket er en forøgelse på DKK 205,3 mio. i forhold til åbningsbalancen pr. 1. februar Egenkapitalen udgør pr. 31. januar 2005 DKK 322,1 mio. hvilket er en stigning i forhold til åbningsbalancen pr. 1. februar 2004 på DKK 22,1 mio. Den samlede ansvarlige kapital udgør pr. 31. januar 2005 DKK 1.089,9 mio. svarende til 38,5 % af den samlede balance. I forbindelse med restruktureringen af TK Development koncernen blev der med virkning fra 1. februar 2004 overført 62 udviklingsprojekter til den nye 100 % ejede datterkoncern TKD Nordeuropa. Nettoomsætningen fordelt på forretningssegmenter udgøres af DKK 314,1 mio. i butikssegmentet, DKK 47,1 mio. i kontorsegmentet og DKK 558,4 i projekter med segmentmix. Af nettoomsætningens fordeling på geografiske markeder kan DKK 695,4 mio. henføres til Danmark og DKK 224,2 mio. til øvrige. Udvikling af projektporteføljen Der har gennem regnskabsåret været en positiv udvikling af projektporteføljen. Salg og igangsættelse af m² multifunktionelt shopping- og bydelscenter Valby Torvene i København - Projektet indeholder butikker, kontorer, boliger og leisurefaciliteter - Overdækket shoppingcenter efter internationalt forbillede. Fortsat udbygning af Amerika Plads i København - Opførelse af hotellejligheder til Adina koncernen - Salg af boligbyggeretter. Opstart af byggeri på Stuhrs Brygge i Aalborg - Domicilejendom til KMD - Boligprojekt til Essex koncernen. Åbning af Kennedy Arkaden i Aalborg - Salg af multiplex biografcenter - Forudsætningerne for salg af retaildelen ikke fuldt ud opfyldt. Opførelse af en række detailbutikker i Danmark Igangsættelse af m² retailpark i Barkarby i Sverige Retailpark i Uppsala i Sverige fuldt udlejet og solgt Myndighedsgodkendelse til m² shoppingcenter i Malmø Glomson retailpark i Finland fuldt udlejet og solgt Opstart i Baltikum - Betinget aftale om udvikling og salg af m² shoppingcenter i Riga Aftale om etablering af første betydende factory outlet center i Danmark indgået efter regnskabsårets afslutning Styrkelse af likviditets- og kapitalgrundlaget gennem nyt ansvarligt obligationslån. TKD Nordeuropa fortsætter og udbygger samarbejdet med skandinaviske og øvrige internationale detailhandelskæder. Efter at detailhandelen gennem en periode har været præget af stagnation, er der nu atter øget interesse for nyetableringer og ekspansion. Styrkelse af kapitalgrundlaget gennem nyt ansvarligt obligationslån Som et led i restruktureringen af TK Development koncernen er der i TKD Nordeuropa i juli 2004 udstedt et ansvarligt obligationslån på nom. DKK 220 mio. Likviditet / Likviditetscovenant I forbindelse med udstedelse af obligationslån i TKD Nordeuropa har koncernen forpligtet sig til løbende at opfylde likviditetscovenant der skal sikre fri likviditet til 1. de planlagte egenkapitalindskud i projekter som TKD Nordeuropa er forpligtet til at gennemføre over de kommende seks måneder 2. kontante, ikke-projektrelaterede kapacitetsomkostninger i de kommende seks måneder 3. renter og afdrag på ikke-projektrelaterede lån og driftskreditter i de kommende seks måneder. 4 af 41

6 5 af 41

7 TKD Nordeuropas likviditetsberedskab er realiseret på et lavere niveau end forventet ved datterkoncernens etablering da projektsalg efterfølgende er sket i et lidt lavere tempo end forventet. TKD Nordeuropas likviditetscovenant er til stadighed opfyldt, og der er udarbejdet likviditetsplaner med henblik på at sikre den fortsatte opfyldelse. Datterkoncernen TKD Nordeuropa har et stort antal projekter med et deraf afledt krav til kapital til gennemførelse af projekterne. For at sikre en optimal gennemførelse vil der derfor også i det kommende år blive foretaget en stram styring af likviditeten. Danmark Regnskabsåret 2004/05 har været præget af positiv udvikling på det danske retailmarked. TKD Nordeuropa har fortsat og udbygget sit samarbejde med såvel danske som internationale retailkæder der ønsker at ekspandere på det danske marked. TKD Nordeuropas portefølje af danske retailprojekter er kendetegnet ved stor bredde fra mindre, enkeltstående butiksprojekter til store shoppingcenter-projekter. På kontormarkedet opleves der nu efter flere års tilbageholdenhed en voksende interesse for kontorarealer. Afsætningsmæssigt kan der konstateres stor interesse for attraktive kontor- og detailhandelsejendomme i Danmark. Af væsentlige igangværende og gennemførte projekter kan nævnes følgende: Salg og udvikling af bydels- og shoppingcentret Valby Torvene TKD Nordeuropa har indgået aftale om salg og udvikling af shopping- og bydelscentret Valby Torvene i Valby, København. Køberen er det danske ejendomsinvesteringsselskab DADES. Salgsprisen for centret er aftalt til DKK 662 mio. Bydelscentret forventes åbnet i efteråret 2006 og kommer til at bestå af ca m² butikker og restauranter, ca m² kontorer, ca m² leisure og ca m² parkeringsfaciliteter. Med direkte adgang til Valby Station og med nybygning af ca m² parkeringsfaciliteter er der samtidig sikret optimale adgangsforhold til bydelen. Projektet tager udgangspunkt i en ombygning af det eksisterende bomuldsspinderi tillige med opførelsen af fem selvstændige bygninger således der skabes en ny bydel med egne gader. Stueetagerne anvendes til butiksformål og de øvrige etager til henholdsvis beboelse og kontorer. Som noget enestående i Danmark bindes shoppingdelen efter internationalt forbillede sammen af en glasoverdækning i 4. sals højde. I gadeplan etableres der ca. 45 individuelle butikker fordelt på dagligvarebutikker, specialbutikker, caféer og restauranter. Der er indgået lejeaftaler med en række retailkæder bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes og Mauritz og JYSK. Som en del af projektet opføres ca m² kultur- og fritidsaktiviteter således der også skabes aktivitet uden for butikkernes åbningstider. Der er bl.a. indgået aftale med Hard Work Studio om etablering af et topmoderne fitnesscenter. Centret kommer endvidere til at indeholde m² boliger m² af boligerne er solgt til boligselskabet DVB, og de resterende boliger forventes solgt inden for kort tid. Fortsat udbygning af Amerika Plads i København Sammen med Københavns Havn fortsætter TKD Nordeuropa udviklingen af en helt ny bydel på Amerika Plads i København. Geografisk omfatter Amerika Plads den trekantskile der omkranses af Kalkbrænderihavnsgade mod vest og Dampfærgevej mod øst og Mellembassin mod nord. Bygningsmæssigt videreføres den markante arkitektur som er repræsenteret af områdets pakhuse. Den grundlæggende idé er at skabe en ny bydel i byen hvor københavnerne både kan bo og arbejde. Når området er fuldt udbygget, vil det bestå af i alt ca m² boliger og ca m² liberalt erhverv kombineret med publikumsorienterede funktioner med butikker, service, kultur m.v. der placeres i stueplan, primært orienteret mod de åbne pladser mellem de enkelte bebyggelser. Området er opdelt i ni byggefelter. Opførelse af hotellejligheder til Adina koncernen Der pågår opførelse af hotellejligheder til Adina koncernen (tidligere Medina). Denne del af projektet der udgør m², forventes klar til aflevering i november Endvidere bygges m² butikker hvoraf ca. 800 m² er udlejet til Netto. Endelig opføres m² parkeringskælder der er solgt til Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling. En integreret del af projektet er ca m² boliger der er solgt som boligbyggeretter til NCC-koncernen. 6 af 41

8 7 af 41

9 Salg af byggefelter To byggefelter med boligbyggeretter på m² med mulighed for opførelse af ca. 160 boliger på Amerika Plads er solgt til Sjælsø Gruppen. Opstart af byggeri på Stuhrs Brygge På arealerne på og omkring det tidligere Aalborg Værft udvikler TKD Nordeuropa en moderne business- og boligpark med ca m² erhvervs-/kontorlokaler og lejligheder. Med den attraktive beliggenhed ud til Limfjorden, tæt på centrum og motorvejen forventes området at blive en af de mest eftertragtede virksomhedsadresser i Nordjylland. Domicilejendom til KMD TKD Nordeuropa har på Stuhrs Brygge-arealerne påbegyndt opførelsen af KMD s (det tidligere Kommunedata A/S) nye firmadomicil. Der er tale om et arkitektonisk spændende byggeri med opførelse af længebygninger på hver side af den gamle tørdok. Projektet er på m² og forventes afleveret i 2. halvår Projektet er solgt til KMD, og salget er baseret på forward funding. Boligprojekt til Essex-koncernen På en del af arealerne pågår opførelse af et m² boligprojekt. Projektet består af 160 lejligheder i et traditionelt etagebyggeri med en beliggenhed ud over det sædvanlige, og fra langt den største del af lejlighederne vil der være udsigt over vandet. Boligprojektet er solgt til Essex-koncernen. Åbning af Kennedy Arkaden i Aalborg I marts 2004 åbnede Kennedy Arkaden i Aalborg. Projektet er et multifunktionelt center indeholdende bl.a. trafikterminal, biografer, kontorer og butikscenter. Salg af multiplex biograf Etableringen af en 10-sals multiplex biograf i Kennedy Arkaden har været en markant succes med et billetsalg langt over det forventede. Biografenheden i Kennedy Arkaden er solgt til danske investorer. Forudsætningerne for salg af retaildelen ikke fuldt ud opfyldt Retaildelen havde en lidt vanskelig start og oplevede en vis træghed med udlejning af butiksarealer. Situationen er nu bedret, og der er gennem de sidste måneder etableret flere spændende butikker bl.a. har AaB A/S etableret en markant brand-store i centret. Et aftalt salg af retaildelen er annulleret idet de til salget knyttede betingelser ikke er fuldt ud opfyldt. Acontoavance for denne del af projektet er derfor tilbageført. Hvad angår kontordelen har denne været præget af den aktuelle træghed på kontormarkedet. Udlejningsgraden i de samlede retail- og kontorarealer er ca. 75 %. Opførelse af en række enkeltstående butikker Udover at arbejde med store komplekse projekter udvikles der løbende butiksenheder til en lang række af TKD Nordeuropas kunder. TKD Nordeuropa har gennem regnskabsåret 2004/05 udviklet og opført en række enkeltstående butiksenheder rundt i Danmark til bl.a. Fakta, jem & fix, T. Hansen Gruppen og Kvik Køkkener. Etablering af første betydende factory outlet center i Danmark Efter regnskabsårets afslutning har TKD Nordeuropa endvidere som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 indgået aftale med Miller Developments om erhvervelse af jordareal og opførelse af et m² factory outlet center i Ringsted. Projektet forventes færdigopført i efteråret 2006 og er det første betydende factory outlet center i Danmark. Der forventes byggestart i slutningen af Projektet forventes solgt efter den første driftsperiode. Projektet gennemføres i et nyt 50/50-ejet joint venture med Miller Developments, et datterselskab af Miller Group der er Storbritanniens største, privatejede ejendomsudvikler og en betydende aktør inden for opførelse af boliger og entreprenøropgaver i øvrigt. Ud over en betydelig aktivitet i Storbritannien har Miller Developments også aktiviteter i bl.a. Ungarn, Portugal, Spanien og nu også i Danmark. 8 af 41

10 9 af 41

11 Erhvervs- og boligprojekt i Århus TKD Nordeuropa har på Telefontorvet ved Åboulevarden i Århus påbegyndt opførelsen af et kombineret butiks- og boligprojekt der bliver en central del af et nyt torv med strøgfunktion i hjertet af Århus. Projektet består af m² butiksarealer, betalingsparkeringskælder samt 55 boliger. Der er indgået aftale med Elgiganten der lejer et m² butiksareal. Det samlede projekt er solgt til Essex koncernen baseret på forward funding. Sverige I Sverige har regnskabsåret været præget af udvikling af en række mindre og mellemstore retailpark-projekter, forberedelse af et omfattende retailpark-projekt i Barkarby samt shoppingcenter-projektet Entré i Malmø. Udvidelse af eksisterende retailparker I Halmstad er retailparkens etape II fuldt udlejet, solgt og afleveret. Lejerne er bl.a. Hööks, Cheapy og Kvik Køkkener. I Luleaa er etape II afleveret og åbnet i marts Projektet er solgt, og lejerne er bl.a. retailkæderne Rusta, Cervera og Jula. I Kristianstad pågår opførelsen af etape II med bl.a. SOVA som lejer. Projektet er solgt. Salg og opførelse af retailpark i Uppsala Retailpark i Uppsala er fuldt udlejet, solgt og afleveret. Lejerne er bl.a. retailkæderne Intersport og Rusta. Igangsættelse af retailprojekt i Barkarby I Barkarby, der er et af de mest populære handelsområder i omegnen af Stockholm, påbegyndes i foråret 2005 opførelsen af en retailpark der fuldt udbygget bliver på m² fordelt på 8-10 butikker. Projektet finansieres via en forward funding aftale med Commerz Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft mbh. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes i foråret Denne del af projektet er udlejet til Jula. Forberedelse af shoppingcenter-projektet Entré i Malmø Udviklingen af shoppingcentret Entré i Malmø er i et positivt forløb, og plangrundlaget er endeligt godkendt. Shoppingcentret får en central beliggenhed ved den nordlige indfaldsvej til Malmø. Projektet er et multifunktionelt projekt på m² hvoraf m² er butikker og restauranter, m² planlægges til biograf, fitness og bowling, m² til kontorer og m² til boliger. Det er målet at shoppingcentret skal være klar til åbning i efteråret Der er en aktuel udlejningsgrad på ca. 50 %. Der pågår forhandlinger med potentielle investorer. Finland Også i Finland er der fortsat fremdrift i udviklingen af retailparker selv om regnskabsåret har været præget af en vis træghed på udlejningsmarkedet. Hämeenlinna Retailpark er solgt og afleveret. Lejerne er bl.a. retailkæderne Tarjoustalo og JYSK. 10 af 41

12 Glomson-projektet i Helsinki er udlejet og solgt. Lejerne er retailkæderne Elgiganten, In-door Group og Kvik Køkkener. De øvrige igangværende projekter i Tammerfors og Helsinki udvikles planmæssigt, samtidig med at der forberedes projekter i andre større byer i Finland. Baltikum Koncernen har gennem de sidste par år forberedt igangsættelsen af projektudviklingsaktiviteter i Baltikumregionen. Koncernen har indgået betinget aftale om udvikling og salg af sit første projekt i regionen, nemlig shoppingcentret Aplis i Riga, Letland. Der er tale om et m² shoppingcenter hvor det af ICA ejede RIMI bliver hypermarkeds-operatør i centret. Der er endvidere indgået aftaler med en række lokale og internationale retailkæder. Der er en aktuel udlejningsgrad på ca. 50 %. Shoppingcentret får en optimal beliggenhed i umiddelbar nærhed af et af Rigas trafikale knudepunkter. Centret kommer til at bestå af et m² hypermarked samt specialbutikker. Byggeriet igangsættes i løbet af sommeren 2005 og forventes åbnet i sommeren Der er tale om TKD Nordeuropas første projekt i Baltikum. Koncernen forventer at etablere yderligere projekter i Baltikum-regionen i de kommende år. Der er i regionen et udtalt behov for modernisering og forbedring af forbrugernes indkøbsmuligheder. Både hos lokale og internationale retailere kan der konstateres en betydelig interesse for lejemål i velbeliggende shoppingcentre i nærheden af de større byer i regionen. 11 af 41

13 Vurdering af regnskabsåret 2004/05 og forventninger til regnskabsåret 2005/06 I fondsbørsmeddelelse nr. 1/2005 blev resultatforventningerne for 2004/05 i TKD Nordeuropa ændret fra DKK 40 mio. efter skat til DKK 20 mio. efter skat med henvisning til at projektforløbet i nogle projekter var forskudt i forhold til det tidligere forventede. Dette var delvist forårsaget af at likviditetsstyrkelsen i koncernen først effektueredes i juli måned 2004 med udstedelsen af det ansvarlige obligationslån på nom. DKK 220 mio. På den baggrund anser ledelsen årets resultat som værende tilfredsstillende. For regnskabsåret 2004/05 forventer ledelsen et resultat i TKD Nordeuropa i størrelsesordenen DKK 70 mio. efter skat. Overgangen til IFRS fra regnskabsåret 2005/06 forventes ikke at få nogen væsentlig betydning for koncernen. Øvrige forhold Nærtstående parter TKD Nordeuropa definerer nærtstående parter som selskabets og TK Developments bestyrelse og direktion. Udbytte Det indstilles til generalforsamlingen at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2004/05. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtrådt andre væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Den fulde årsrapport er fra den 20. maj 2005 tilgængelig på TK Developments hjemmeside: Aktionærforhold TKD Nordeuropa A/S er helejet af TK Development A/S. Følgende af TK Development A/S selskaber ejer mere end 5 % af aktierne i TKD Nordeuropa A/S: TK Development A/S, Aalborg 47,8 % TK Bygge-Holding A/S, Aalborg 12,8 % TK Project DK A/S, Aalborg 22,9 % TK Valby A/S, Aalborg 9,8 % Obligationsforhold Nærtstående parter ejer nom. DKK 45,4 mio. obligationer af den af TKD Nordeuropa A/S udstedte ansvarlige, børsnoterede obligation på i alt nom. DKK 220,0 mio., bærende en rente på 15,0 % p.a. Der har i regnskabsåret 2004/05 ikke været handler med nærtstående parter. 12 af 41

14 PROJEKTBEHOLDNING TKD Nordeuropa Projektnavn By Segment Areal m2 TK's andel Byggestart Åbning Danmark Amerika Plads, felt H København Mix % Daells Varehus, butikker København Mix % Primo 2002 Medio 2003 Kennedy Arkaden eks. bio Aalborg Mix % Amerika Plads, restfelter København Mix % Løbende Pakhus D København Kontor % Færdigopført 2003 Molestien, kontor København Kontor % KMD Aalborg Kontor % Ultimo 2006 Vandtårnsvej, CMC København Kontor % Løbende 2004 Enrum Vedbæk Kontor % Færdigopført Under udvikling Valby Torvene København Mix % Sankt Annæ Plads København Kontor % Færdigopført Under udvikling Århushallen, etape II Århus Mix % Østre Teglgade København Kontor % Sverige Entré, Malmø Malmø Mix % Malmø, Svågertorp Malmø Detail % Luleå, etape II Luleå Detail % Karlstad Karlstad Detail % Barkarby Barkarby Detail % Løbende Finland Tammerfors, etape II Tammerfors Detail % Espoo Glomson Espoo Detail % Vantaa, etape II Vantaa Detail % Lielahti Lielahti Detail % Baltikum Aplis, Riga Riga Detail % Medio 2005 Medio 2006 NORDEUROPA TOTAL Areal Ca Oversigten viser de projekter der enten har eller forventes at få en projektværdi på over DKK 50 mio. hvortil kommer enkelte mindre projekter der enten er igangsat eller vil blive igangsat inden for de næste ca. 12 måneder. Ovenstående projekter har en værdi svarende til ca. 90 % af den samlede projektbeholdning i TKD Nordeuropa. 13 af 41

15 RISIKOFORHOLD Risici knyttet til udviklingsaktiviteter TKD Nordeuropa arbejder som et udviklingsselskab og søger at indgå aftaler med investorer på et tidligt tidspunkt i udviklingsforløbet med det formål at TKD Nordeuropas risiko afgrænses til at være den egentlige udviklingsaktivitet. Som følge af dette formål er projekterne ikke fuldt ud defineret på tidspunktet for indgåelse af aftale med investor. De væsentligste risici på projekter med forudgående aftale om salg knytter sig i høj grad til enkeltelementer i projektgennemførelsen såsom opnåelse af relevante myndighedsgodkendelser, evne til at koordinere underleverandører, overholdelse af tidsplaner, vurdering af udlejningsrisiko og overholdelse af byggebudget. Risikoen på igangværende projekter kan være betydelig på trods af en forudgående aftale med en investor og kan dermed også medføre en væsentlig usikkerhed for såvidt angår indtægtsgrundlag, likviditetsstrømme, kapitalbinding og det tidsmæssige forløb. En del af TKD Nordeuropas projekter afhændes til investorer baseret på en fast aftalt startforrentning beregnet på baggrund af de lejekontrakter som er indgået i løbet af projektudviklingsforløbet. I de tilfælde hvor en aftale om salg indgås før alle lejeaftaler i projektet er endeligt aftalt, påtager TKD Nordeuropa sig en kalkuleret risiko for at de resterende lejemål udlejes på vilkår der sikrer en tilfredsstillende avance på projektet. Forannævnte risici indgår i vurderingen af indtægtsførsel af acontoavancer i koncernen, herunder de reservationer der foretages. På projekter som ikke er solgt, igangsættes byggeriet som hovedregel kun såfremt der er indgået lejeaftaler på 60 % af lejemålene. Dermed påtager TKD Nordeuropa sig salgsrisikoen på projektet. Udover de førnævnte projektudviklingsrisici er sådanne projekter forbundet med risikoen for at projektet ikke kan afhændes med en 14 af 41

16 tilfredsstillende avance. Dette kan medføre at TKD Nordeuropa enten bliver tvunget til at bibeholde projektet og den dertil hørende arbejdskapitalbinding eller tvinges til at sælge projektet med tab. Denne risiko modvirkes delvist af den betydelige udlejningsgrad forud for byggestart. Finansielle risikoforhold Valuta TKD Nordeuropas indtjening fra projektporteføljen er fordelt på danske og svenske kroner samt euro. Fald i svenske kroner og euro i forhold til danske kroner vil således have negativ indflydelse på TKD Nordeuropas indtjening i danske kroner. For at afdække valutarisikoen på projekter uden for Danmark optager TKD Nordeuropa som hovedregel byggelån i samme valuta som indtægterne faktureres i. Rente TKD Nordeuropa finansierer som hovedregel de igangværende projekter med kortfristet, variabelt forrentet bankgæld. En ændring af den korte rente vil ændre koncernens indtjening i positiv/negativ retning via projektbudgetterne. Øvrig rentebærende gæld i TKD Nordeuropa er såvel fast som variabelt forrentet. Budgetforhold For at sikre det fornødne likviditetsberedskab arbejder koncernen med såvel korttids- som langtidslikviditetsbudgetter. Børsnoteret ansvarligt obligationslån på nom. DKK 220 mio. 2. kontante, ikke-projektrelaterede kapacitetsomkostninger i de kommende seks måneder 3. renter og afdrag på ikke-projektrelaterede lån og driftskreditter i de kommende seks måneder. Personaleafhængighed Nøglemedarbejdernes viden, erfaringer og netværk udgør et af TKD Nordeuropas største aktiver og er dermed den vigtigste forudsætning for TKD Nordeuropas evne til at drive en rentabel forretning. Det er således et afgørende konkurrenceparameter for TKD Nordeuropa at sikre disse medarbejderes langsigtede tilknytning til koncernen. Der er ikke sikkerhed for at TKD Nordeuropa kan fastholde eksisterende eller tiltrække nye medarbejdere. Miljøforhold Som udviklingsvirksomhed har TKD Nordeuropa ikke en egentlig produktion der i sig selv kan påvirke miljøet negativt. Såfremt der er en begrundet mistanke om forurening ved erhvervelse af arealer og eksisterende bygninger, tages der ved købet forbehold herfor, og der foretages jordbundsprøver og grundige miljøanalyser. I tilfælde af forurening fra tidligere virksomhed oprenses arealet til formålet, eller koncernen vælger ikke at erhverve dette. Såfremt tilstrækkelig oprensning ikke er blevet foretaget på bebyggede arealer eller vurderingen af behovet for oprensning har været forkert på ikke-bebyggede arealer, kan det medføre væsentlige, uforudsete udgifter for TKD Nordeuropa at oprense eller afhænde sådanne arealer. Aftaler med tredjeparter En væsentlig del af TKD Nordeuropas forretning består i at indgå aftaler med udviklingspartnere, investorer, lejere og entreprenører i forbindelse med udvikling af ejendomsprojekter. Efterfølgende er de væsentligste risici vedrørende disse kontraktforhold beskrevet. I forbindelse med udstedelse af ansvarligt obligationslån i TKD Nordeuropa har TKD Nordeuropa forpligtet sig til løbende at opfylde likviditetscovenant der skal sikre fri likviditet til: 1. de planlagte egenkapitalindskud i projekter som TKD Nordeuropa er forpligtet til at gennemføre over de kommende seks måneder 15 af 41

17 Aftaler med udviklingspartnere Der er indgået aftaler med følgende væsentlige udviklingspartnere: Københavns Havn A/S, Nordkranen Udviklingsselskab A/S og Nica/FME A/S. Risiciene knytter sig her primært til potentielle problemer som følge af uenighed om strategi, udviklingsretning og tempo herfor, samt risici for opsigelse af samarbejderne. Disse risici er søgt imødegået gennem indgåelse af langvarige samarbejdsaftaler om projekterne der alene kan ophøre ved misligholdelse. Der kan dog ikke gives sikkerhed for at en sådan misligholdelse ikke kan forekomme fra enten TKD Nordeuropa eller en samarbejdspartner, ligesom der ikke kan gives sikkerhed for at de indgåede samarbejdsaftaler ikke kan medføre andre uoverensstemmelser mellem parterne. Aftaler med investorer TKD Nordeuropas kunder er private og institutionelle investorer. Mange projekter er historisk - og forventes også i fremtiden - afsat via ejendomsudbydere til private investorer hvor aftalerne i første omgang er rammeaftaler, typisk indeholdende forbehold om tilvejebringelse af finansiering og efterfølgende skøder m.v. Risiciene knytter sig generelt til modpartsrisici og primært ejendomsudbydernes evne til at løse de forbehold der betinger handelens endelige gennemførelse. Risikoelementet søges ofte nedbragt ved at anvende forward funding hvorved investor er likviditetsmæssigt involveret fra projektets start. I aftaler med institutionelle investorer udgør den væsentligste risiko TKD Nordeuropas evne til at levere til tiden og ifølge specifikationerne, mens modpartsrisikoen er mindre væsentlig. Selv om der er indgået en salgsaftale vedrørende et projekt, er der således stadig en række væsentlige risici knyttet til projektet som kan medføre at en salgsaftale ugyldiggøres pga. misligholdelse fra en af parterne. Aftaler med lejere Risikoen på lejekontrakter omfatter primært lejernes evne til at leve op til lejekontraktens vilkår og betingelser, herunder især betalingsforpligtelserne. Såfremt lejerne ikke lever op til lejekontrakten i et projekt der er afhændet, kan den investor der har købt ejendommen, i nogle tilfælde gøre krav gældende mod TKD Nordeuropa. I værste fald kan det medføre at investoren ikke er forpligtet til at vedstå købet. Risiciene søges reduceret ved at kræve passende deposita og bankgarantier samt generelt være opmærksom på lejers bonitet. Der kan dog ikke gives sikkerhed for at sådanne tiltag er tilstrækkelige til at modvirke eventuelle tab fra misligholdelse af lejeaftaler. Entreprisekontrakter Alle entrepriseopgaver købes eksternt og er typisk baseret på fastpriskontrakter indeholdende garantier til sikkerhed for opfyldelse af entreprenørens forpligtelser. Dette mindsker TKD Nordeuropas risiko for såvidt angår uforudsete udsving i byggeomkostninger på de enkelte projekter. Der kan dog ikke gives sikkerhed for at en entreprenør kan honorere sine forpligtelser i henhold til entreprisekontrakten eller at de heri indeholdte garantier er tilstrækkelige til at sikre TKD Nordeuropas indtjening på et projekt. Såfremt en entreprenør misligholder entreprisekontrakten, kan det i værste fald medføre at TKD Nordeuropa ikke kan honorere egne aftaler om salg og/eller udlejning af den pågældende ejendom. 16 af 41

18 Likviditetsberedskab Det er af afgørende betydning at TKD Nordeuropa har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Dette såvel med henblik på at TKD Nordeuropa kan gennemføre udviklingen af de planlagte projekter og realisere gevinster med likviditetsskabelse som med henblik på at TKD Nordeuropa kan honorere de aftalte rente- og afdragsbetalinger til koncernens moderselskab, TK Development A/S. Ejendoms- og udlejningspriser TKD Nordeuropa er påvirket af prisudsving på ejendomsmarkedet og de generelle økonomiske konjunkturer. Dette gælder koncernens egenbeholdning af grunde, igangværende og færdigopførte projekter samt tilgangen af nye projekter. Faldende priser på grunde og ejendomme vil have en negativ virkning på TKD Nordeuropas indtjening på de projekter i porteføljen der ikke er afhændet. Retssager TKD Nordeuropa kan fra tid til anden blive involveret i tvister og retssager, f.eks. i forbindelse med entreprisekontrakter. Der forventes ikke væsentlig resultatpåvirking af aktuelle tvister og retssager. 17 af 41

19 ORGANISATION I forbindelse med etableringen af TKD Nordeuropa har der gennem regnskabsåret været ledelsesmæssig fokus på at sikre en optimal bemanding. Opgaven har været at sikre kompetente og velfungerende team i alle organisationens forretningsenheder således der skabes optimal fremdrift i projekterne. Et projektforløb har typisk følgende milepæle: Det er kravet om kvalitet og fremdrift i dette projektforløb der har været udgangspunktet for arbejdet med at få sammensat de enkelte forretningsenheder bedst muligt. Ledelsesindsatsen vedrørende ressource- og kompetencesammensætning har taget sit udgangspunkt i opstilling af følgende basale krav til alle organisationens enheder: faglig kompetence kundefokus resultatorientering Ledelsen lægger afgørende vægt på at respektere de forskellige værdier og normer som er gældende i de lande og på de markeder hvor TKD Nordeuropa arbejder. Der gives således vide rammer for at de lokale ledelser kan tilpasse koncernens krav til de lokale forhold. Tæt samspil mellem faggrupper Der lægges afgørende vægt på at sikre et effektivt samspil på tværs af faggrænser i organisationen. For at sikre et effektivt projektforløb skal fire fagområder spille sammen: projektudvikling og udlejning, projektledelse, projekt controlling og økonomi og finans. Medarbejderne har deres base i disse faglige miljøer, men arbejder tæt sammen om de enkelte projekter fra idéfase til nøglefærdigt byggeri. 18 af 41

20 Organisationsstruktur Efter gennemførelse af den i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 meddelte restrukturering er organisationens medarbejderstab forankret således: I TK Development er ansat personale til varetagelse af driften af de aktiver der er placeret her, samt de koncernfunktioner der varetager opgaver på tværs af den samlede TK Development-koncern. Der er tale om bl.a. ledelse, økonomifunktion, finansfunktion og øvrige stabsmedarbejdere. Der er mellem TK Development og TKD Nordeuropa udarbejdet serviceaftale der regulerer ydelser og betaling herfor på arms length-vilkår. I forbindelse med etableringen af TKD Nordeuropa blev 51 medarbejdere overført til denne del af koncernen. Pr. 31. januar 2005 var antallet af medarbejdere i TKD Nordeuropa 52. Med bemandingen står TKD Nordeuropa kompetencemæssigt godt rustet til de kommende års udfordringer. I alle forretningsenheder er der kompetente medarbejderstabe med erfaring inden for projektudvikling. Ledelsen lægger afgørende vægt på udvikling og fastholdelse af ledergruppe og medarbejderstab bl.a. gennem afholdelse af personlige udviklingssamtaler. 19 af 41

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15

Panbo Huse A/S. Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle. Årsrapport for 2014/15 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Panbo Huse A/S Gl. Kolding Landevej 60, 7100 Vejle Årsrapport for 2014/15 CVR-nr. 24 28 56 18 Årsrapporten

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014

GPI Holding V ApS. Årsrapport for 2014 Vibevej 50 7330 Brande CVR-nr. 33753772 Årsrapport for 2014 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03-03-2015 Kim Tranholm Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport 2004/05. TKD Nordeuropa A/S CVR nr Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) Fax (+45)

Årsrapport 2004/05. TKD Nordeuropa A/S CVR nr Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) Fax (+45) Årsrapport 2004/05 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TKD NORDEUROPA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere