Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4"

Transkript

1 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer 22 Risiko- og finansstyring 24 Raroc 24 Kreditrisici 24 Markedsrisici 26 Operationelle risici 27 Påtegninger 28 Ledelsespåtegning 28 Revisionspåtegninger 29 Regnskab 30 Anvendt regnskabspraksis 30 Resultatopgørelse 34 Balance 35 Pengestrømsopgørelse 36 Noter til regnskabet 37 Koncernoversigt 55 Serieregnskaber 56 Organisationsoversigt 58 Ledelseshverv 59 Lokalråd 60

2 Ledelse Bestyrelse Viceordførende direktør Jakob Brogaard formand Direktør Sven Lystbæk næstformand Direktion Sven Holm administrerende direktør Thomas Mitchell direktør Kundechef Søren Hermansen* Rådmand Jørgen Lund Gårdejer Bent Maribo Direktør Jørgen Mejlgård Erhvervsrådgiver Klaus Pedersen* Professor, dr. oecon., cand. polit. Peder J. Pedersen Kreditanalytiker Jørgen Raaschou* * Indvalgt som repræsentant for medarbejderne 2 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

3 Realkredit Danmark Realkredit Danmark er Danske Bank koncernens realkreditspecialist og leverer realkreditprodukter baseret på udstedelse af obligationer. Realkredit Danmark sikrer, at der i hele koncernen kan ydes kvalitetsrådgivning vedrørende realkredit. Realkredit Danmarks profil er fastlagt i et forretningsgrundlag, en mission og fem kerneværdier: Forretningsgrundlag Realkredit Danmark er Danske Bank koncernens realkreditspecialist og tilgængelig for alle kunder på realkreditmarkedet i Danmark Realkredit Danmark vil være den førende på realkreditmarkedet og kundernes foretrukne valg, når det drejer sig om sikker og nem finansiering Gennem sin virksomhed skal Realkredit Danmark skabe værdi for aktionærer, kunder og medarbejdere Mission Realkredit Danmarks kerneydelse er realkreditlån baseret på udstedelse af obligationer avancerede elektroniske løsninger Realkredit Danmark medvirker aktivt til at tiltrække kunder til hele Danske Bank koncernen Kerneværdier Alle aktiviteter bliver udøvet under iagttagelse af koncernens fem kerneværdier: Ordentlighed - i forretningsadfærd og som en del af samfundet Tilgængelighed - elektronisk og fysisk i forretning og kommunikation Værdiskabelse - for aktionærer, kunder og medarbejdere Kompetence - ved høje standarder for kvalitet og faglighed Engagement - i kundernes finansielle forhold Realkredit Danmark sikrer, at Danske Bank koncernen kan yde kvalitetsrådgivning og sælge konkurrencedygtige realkreditprodukter og serviceydelser tilpasset den enkelte kunde og den faste ejendom Realkredit Danmark vil derudover tilbyde supplerende produkter og serviceydelser primært fra Danske Bank koncernen. Udviklingen af kombinationsprodukter sker i samarbejde med andre dele af koncernen Produkter og serviceydelser sælges gennem Realkredit Danmarks egne distributionskanaler og koncernens salgsnet i øvrigt. Kunderne kan frit vælge mellem personlig rådgivning og Realkredit Danmark Årsrapport

4 Hovedtal Realkredit Danmark koncernen Proforma Resultatopgørelse (Mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver Andre ordinære udgifter mv Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Minoritetsaktionærer Årets resultat Balance (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Pr. 1. januar 2001 fusionerede Realkredit Danmark A/S som fortsættende selskab med Danske Kredit Realkreditaktieselskab og BG Kredit A/S. I opstillingen efter Finanstilsynets regler er sammenligningstallene for 2000 og tidligere ikke tilpasset som følge af fusionen, bortset fra kolonnen Proforma Nøgletallene er defineret i Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Solvensprocent 10,4 10,4 10,1 11,2 11,3 11,1 Kernekapitalprocent 10,3 10,3 9,9 9,7 9,4 9,0 Egenkapitalforrentning før skat (%) 9,6 11,6 11,4 10,1 9,8 10,2 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 7,3 8,2 8,6 7,1 6,8 7,4 Indtjening pr. omkostningskrone 2,56 3,07 2,82 2,51 2,25 2,24 Valutaposition (%) 6,4 3,0 12,5 5,2 5,8 0,5 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst (%) 6,1 4,7 6,5 3,6 2,4 5,0 Udlån i forhold til egenkapital 18,3 18,6 19,3 19,8 19,8 20,6 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Rating obligationer Moody s Aaa Aaa Aaa Aa3 Aa3 Aa3 Rating obligationer Standard & Poor s AAA Realkredit Danmark Årsrapport 2003

5 Regnskabsberetning Realkredit Danmark koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. året før. Efter skat blev resultatet i 2003 på mio. kr. mod mio. kr. året før. Dette forrentede i 2003 egenkapitalen med 9,6 % før skat mod 11,6 % i Basisindtjeningen før tab og nedskrivninger udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. året før. Faldet på ca. 6 % svarer til det forventede ved seneste kvartalsrapportering. Beholdningsindtjeningen udgjorde 229 mio. kr. mod 274 mio. kr. året før. Realkreditudlånet voksede til 498 mia. kr. ved udløbet af 2003 mod 469 mia. kr. ved årets begyndelse. Privatmarkedet tegnede sig for 58 % af porteføljeudvidelsen i året og 62 % af porteføljen ved årets udløb. Markedsandelen udgjorde for bruttoudlånet 32,3 % i 2003 mod 32,4 % i Markedsandelen for nettonyudlånet blev 28,1 % mod 27,7 % året før. Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. På erhvervsmarkedet var markedsandelen for nettonyudlånet 30,7 % i 2003 mod 25,3 % året før. På privatmarkedet var markedsandelen for nettonyudlånet 26,2 % 2003 mod 29,4 % året før. Målt på porteføljen udgjorde markedsandelen 36,9 % ultimo 2003 mod 37,9 % året før. Konkurrencen på privatmarkedet er fortsat hård, ligesom Danske Bank og BG Banks salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter fra medio 2003 påvirker markedsandelen på realkredit i nedadgående retning. Basisindtjening og beholdningsindtjening Forskel Mio. kr i % Bidragsindtægter Nettorenteindtægter, ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Øvrige basisindtægter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer Basisindtjening Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion - 17 Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Realkreditudlån Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal: Årets resultat i % af gns. egenkapital 7,3 8,2 Basisindtjening i % af gns. egenkapital 8,8 10,5 Omkostninger i % af basisindtægter (O/I) 38,5 34,2 Realkredit Danmark Årsrapport

6 Solvensprocenten for Realkredit Danmark koncernen udgjorde 10,4 pr. 31. december 2003 mod lovens minimumskrav på 8,0 %. I maj 2003 fik Realkredit Danmark tildelt den højest opnåelige rating hos Standard & Poor s, AAA, svarende til ratingen for danske statsobligationer. Ratingen omfatter 86 % af Realkredit Danmarks udstedte obligationer. Obligationerne har i forvejen den højest opnåelige rating hos Moody s Investors Service, Aaa. I september blev offentliggjort en rapport udarbejdet af den internationale konsulentvirksomhed, Mercer Oliver Wyman, hvoraf fremgår, at dansk realkredit i en europæisk sammenhæng har høj effektivitet, lave omkostninger, lave priser og stort produktudbud. Rapporten vedrører integrationen på det europæiske realkreditmarked og er udarbejdet på vegne af den europæiske realkreditorganisation, European Mortgage Federation. Udenlandske investorer ejer en stigende andel af Realkredit Danmarks obligationer. Ved udgangen af 3. kvartal 2003 udgjorde denne ejerandel 14 % mod 13 % et år tidligere. Årets resultat Basisindtjeningen udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. i Basisindtægterne udgjorde mio. kr. i 2003 mod mio. kr. i I basisindtægterne indgår øgede bidragsindtægter og gebyrer som følge af den stigende udlånsportefølje samt af høj konverteringsaktivitet i 1. halvår Årets rentefald medførte et fald i afkastet af koncernens fondsbeholdninger og likvide midler. Placering af likviditet i kortløbende, højtforrentede obligationer til en kurs over pari betød imidlertid, at nettorenteindtægter var på samme niveau som i De negative kursreguleringer i forbindelse med ovenstående likviditetsplaceringer er medtaget under øvrige basisindtægter. Basisindtægterne er endvidere påvirket af øgede udgifter til formidlingsprovisioner i forbindelse med afsætning af realkreditlån via Danske Bank koncernens bankfilialer. Realkredit Danmark realiserede en stigning i driftsomkostninger og afskrivninger fra mio. kr. i 2002 til mio. kr. i Stigningen i omkostninger kan især henføres til it-udgifter i forbindelse med arbejdet med omlægning af Realkredit Danmarks it-systemer til Danske Banks it-platform samt til udvikling af nye systemer i forbindelse med afdragsfrie lån. Det blev i efteråret 2003 besluttet at ændre strukturen i omlægningen af Realkredit Danmarks systemer og at gennemføre den over en længere periode end oprindeligt planlagt. Omkostningerne var desuden påvirket af den høje udlånsaktivitet i 1. halvår Tab og nedskrivninger på fordringer udgjorde i 2003 en udgift på 24 mio. kr. mod en indtægt på 74 mio. kr. året før. Sidste år viste regnskabsposten netto en indtægt, fordi der var en betydelig indbetaling fra afslutning af et konkursbo. Behovet for at foretage nedskrivninger er generelt ikke øget i 2003, bl.a. som følge af, at restancerne fortsat er på et meget lavt niveau. Beholdningsindtjeningen, der omfatter afkastet af egenbeholdningen efter finansieringsudgift fastlagt med udgangspunkt i den korte pengemarkedsrente og efter administrationsomkostninger, udviste i 2003 en indtægt på 229 mio. kr. mod 274 mio. kr. året før. Egenbeholdningen er defineret som den del af fondsbeholdningen, der ikke knytter sig til udlånsaktiviteten. Det samlede fondsafkast ført under basis- og beholdningsindtjening svarede for 2003 til 4,7 %, hvilket var tilfredsstillende ud fra den valgte risiko. For 2002 var afkastet 6,3 %. Moderselskabet Realkredit Danmark havde i 2003 et resultat af dattervirksomheder, som konsolideres i koncernregnskabet, på 34 mio. kr. før skat. Resultatet vedrører alene ejendomsmæglervirksomheden home a/s, som er franchisegiver for mæglerforretningerne i home-kæden. Realkredit Danmark er sambeskattet med Danske Bank. De gældende sambeskatningsregler for fordeling af den danske skat i Danske Bank koncernen medførte, at Realkredit Danmarks effektive skatteprocent for 2003 udgjorde 6 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

7 Regnskabsberetning 24 %, hvor den aktuelle skattesats er 30 %. Den samlede skatteudgift udgjorde for 2003 i alt 609 mio. kr. I skatteudgiften er modregnet 22 mio. kr. vedrørende efterregulering af skat for 2002 som følge af ændring i skatteprocent under sambeskatning. Balance, solvens og egenkapital Koncernens balance ved udløbet af 2003 udgjorde 647 mia. kr. mod 643 mia. kr. ved årets begyndelse. Realkreditudlånet voksede med 29 mia. kr. til 498 mia. kr. mens de udstedte obligationer blev forøget med 35 mia. kr. til 603 mia. kr. Præemission af obligationer var den væsentligste årsag til, at udstedte obligationer oversteg udlånet med 105 mia. kr. Heraf vedrørte 67 mia. kr. refinansiering af FlexLån pr. 1. januar Ansvarlig kapital og solvens udviklede sig som vist i tabellen. Ansvarlig kapital og solvens Mio. kr Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,4 10,4 Kernekapitalprocent 10,3 10,3 Den ansvarlige kapital i Realkredit Danmark koncernen pr. 31. december 2003 var mio. kr., svarende til en solvens på 10,4 %, hvor lovens krav er 8,0 %. Overdækningen udgjorde således mio. kr. Egenkapitalen blev i 2003 øget med årets resultat på mio. kr., hvortil kommer 72 mio. kr. vedrørende opskrivning primo året af unoterede aktier som følge af ændrede regnskabsregler. Egenkapitalen udgjorde herefter mio. kr. Der udbetales ikke udbytte for Forventninger til 2004 På realkreditmarkedet forventes i 2004 et fald i aktiviteten efter et år med ekstraordinært højt konverteringsomfang. Privatmarkedet forventes at vise svagt stigende ejendomspriser og en stabil ejendomsomsætning, hvorfor markedet for ejerskiftelån forventes på niveau med De afdragsfrie lån forventes i 2004 at bidrage til en væsentlig konverteringsaktivitet samt til en vækst i markedet for tillægsbelåning. Byerhverv forventes at reducere sine investeringer i nybyggeri som følge af, at der stadig står mange kontorlokaler tomme. Landbrug forventes at vise en mere afdæmpet låntagning i forbindelse med ejerskifter og investeringer. For boligudlejning forventes et fald i aktiviteten som følge af, at den samlede investeringsramme, der kan ydes støtte til efter reglerne for bygningsfornyelse, er reduceret i Stigningen i udlånsvolumen vil øge bidragsindtægterne i Nettorenteindtægter og gebyrindtægter forventes at falde som følge af en lavere konverteringsaktivitet. Omkostningerne forventes at udvise et fald som følge af, at der vil blive anvendt færre ressourcer på udvikling af nye it-systemer. Basisindtjeningen før tab og nedskrivninger forventes på denne baggrund at blive på nogenlunde samme niveau som i Tab og nedskrivninger på fordringer forventes ved uændrede konjunkturforhold fortsat at være på et lavt niveau. Beholdningsindtjeningen i 2004 vil i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo året. Realkredit Danmark Årsrapport

8 Der er i tiden fra 31. december 2003 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. Finanskalender 2004 Der forventes følgende offentliggørelsestidspunkter for Realkredit Danmarks regnskabsmeddelelser i 2004: Kvartalsrapport 1. kvartal, 6. maj 2004 Halvårsrapport, 17. august 2004 Kvartalsrapport kvartal, 26. oktober Realkredit Danmark Årsrapport 2003

9 Ejendomsmarkedet Den økonomiske udvikling Situationen i Irak var det dominerende tema gennem hele 1. kvartal 2003 og satte for en stund det normale fokus på økonomiske nøgletal i baggrunden. Frem til krigens udbrud i marts 2003 betød usikkerheden om udfaldet stigende risikoaversion på de finansielle markeder med deraf faldende aktiekurser og renter til følge. Efterfølgende vandt aktiemarkederne atter terræn, idet opsvinget i USA syntes at have vundet fodfæste efter en 3-årig periode med lav vækst. Det globale rentefald fortsatte frem til midten af juni til trods for aktiernes fremgang. Herefter steg renterne svagt gennem resten af 2003 som følge af kapitalbevægelser fra obligationsmarkedet til aktiemarkedet i lyset af det forventede opsving. Opsvinget blev i USA hjulpet på vej af den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der i juni foretog en rentesænkning på 0,25 procentpoint til 1,00 %, det laveste niveau siden I Europa valgte Den Europæiske Centralbank, ECB, ad 2 omgange at sænke den toneangivende rente med i alt 0,75 procentpoint til 2,00 % for at hjælpe opsvinget på vej. Danmarks Nationalbank fulgte vanen tro efter og nedsatte tilsvarende udlånsrenten med 0,75 procentpoint. Da Nationalbanken desuden i maj foretog en isoleret sænkning på 0,05 procentpoint som følge af en betydelig voksende valutareserve, udgjorde udlånsrenten ved årets udgang 2,15 %, det laveste niveau i Nationalbankens historie. På det danske obligationsmarked havde renten et tilsvarende forløb med et fald i 1. halvår til et historisk lavt niveau og derefter en svag stigning i 2. halvår. Stigningen til trods var renteniveauet ved udgangen af 2003 fortsat meget lavt. Renten på FlexLån i danske kroner med fuld årlig rentetilpasning faldt samlet set i 2003 fra 3,0 % ved årets begyndelse til 2,5 % ved årets udgang, dvs. et fald på 0,5 procentpoint. Det tilsvarende FlexLån i euro udviste et lidt mindre Rentespænd og andel af FlexLån %-point 4 % Rentespænd 1år/30år (venstre akse) FlexLån i % af samlet antal udbetalte lån - Privat (højre akse) Realkredit Danmark Årsrapport

10 rentefald på 0,4 procentpoint til 2,4 %. Renten på et 30-årigt fastforrentet lån baseret på obligationer med en kuponrente på 5 % udviste i 2003 et lille fald på 0,1 procentpoint, nemlig fra 5,5 % ved årets begyndelse til 5,4 % ved udgangen af året. Ejendomspriser og ejendomsomsætning Ejendomspriserne har væsentlig betydning for udviklingen i realkreditudlånet. I 2003 var prisstigningen for både parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse fortsat stabil, om end prisstigningen for parcel- og rækkehuse viste sig lidt højere end i Prisniveauerne er fortsat klart højest øst for Storebælt trods det, at priserne er steget pænt i Vestdanmark i det forgangne år. Tendensen har dog været, at priserne er steget mest i Østdanmark. Den samlede omsætning på boligmarkedet steg svagt i 2003 i forhold til Det skyldes primært en stor stigning i omsætningen af fritidshuse. Trods et øget antal handler steg liggetiderne på både parcelhuse og ejerlejligheder svagt i Omsætningen af parcel- og rækkehuse steg med 3,5 %, og for ejerlejligheder faldt omsætningen svagt med 4,5 %. Handlen med fritidshuse steg med hele 12,7 %. Årsstigningstakter i ejendomspriser % Parcel-/rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse 10 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

11 Udlån Konverteringsaktivitet Det samlede bruttoudlån på realkreditmarkedet i Danmark udgjorde 512 mia. kr. i 2003 mod 332 mia. kr. i Aktiviteten i branchen var påvirket af en usædvanlig stor konverteringsaktivitet i 1. halvår 2003, og for hele året blev der gennemført konverteringer for over 300 mia. kr. Indtil medio juni 2003 fortsatte renten med at falde som følge af usikkerhed om den generelle økonomiske situation. Dermed blev det økonomisk fornuftigt for de mange danskere med 7 %- obligationer at konvertere, og hovedparten af kunderne optog de nye lån som 30-årige fastforrentede 5 %-obligationslån. Da renten steg fra midten af juni måned og frem mod årsskiftet, stoppede de rentedrevne konverteringer. Introduktionen af afdragsfrie lån på privatmarkedet den 1. oktober medførte dog et forøget aktivitetsniveau. Produktet var ventet af mange boligejere, og i løbet af de 3 måneder, hvor den nye låntype var tilgængelig, udbetalte Realkredit Danmark afdragsfrie lån for 20 mia. kr., svarende til en markedsandel på 45,8 %. Af de udbetalte afdragsfrie lån udgjorde FlexLån 95 %. Det samlede udlån Realkredit Danmark havde ved udgangen af 2003 et udlån på 498 mia. kr., svarende til 35,0 % af det samlede realkreditudlån. Koncernens markedsandel inden for realkreditfinansiering udgjorde for bruttoudlånet 32,3 % i 2003 mod 32,4 % i Markedsandelen for nettonyudlånet blev 28,1 % mod 27,7 % i Ved nettonyudlånet er indfrielser med eller uden optagelse af nye lån fratrukket bruttoudlånet. Markedsandel Bruttoudlån Nettonyudlån Udlånsportefølje % Forskel %-point Forskel %-point Forskel %-point Privat 34,4 35,4-1,0 26,2 29,4-3,2 36,9 37,9-1,0 Erhverv 28,1 26,7 1,4 30,7 25,3 5,4 32,2 32,4-0,2 Markedsandel i alt 32,3 32,4-0,1 28,1 27,7 0,4 35,0 35,6-0,6 Markedsandel % 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2002 Bruttoudlån 38,5 31,1 30,4 30,0 33,2 Nettonyudlån 31,0 25,9 28,0 27,0 27,4 Realkredit Danmark Årsrapport

12 Årets vækst i udlånet var på 29 mia. kr., og udlånsporteføljen er uændret fordelt med 62 % på privatmarkedet og 38 % på erhvervsmarkedet. Udlånsportefølje Forskel Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. Privat Erhverv Udlånsportefølje i alt FlexLån udgjorde 52 % af Realkredit Danmarks bruttoudlån i 2003 mod 55 % for året før. Ved udgangen af 2003 bestod 40 % af låneporteføljen af FlexLån mod 34 % ved årets begyndelse. Lån i euro udgjorde i % af bruttoudlånet mod 11 % året før. Ved udgangen af 2003 var 6 % af låneporteføljen lån i euro mod 7 % året før. Udviklingen skyldes primært det faldende rentespænd mellem kroner og euro. Udlånet på de enkelte forretningsområder Privatmarkedet Privatmarkedet omfatter udlån til ejerboliger og fritidshuse. Med 62 % af den samlede udlånsportefølje og 71 % af det samlede bruttoudlån i 2003 er privatmarkedet det største forretningsområde i Realkredit Danmark. Ved årets udløb havde Realkredit Danmark ca privatkunder. Realkredit Danmarks bruttoudlån på privatmarkedet udgjorde 119,3 mia. kr. i 2003 mod 79,2 mia. kr. i Stigningen i udlånsporteføljen var på 16,7 mia. kr. Markedsandelen for nettonyudlånet på privatmarkedet var 26,2 % i 2003 mod 29,4 % året før. Målt på porteføljen udgjorde markedsandelen 36,9 % ultimo 2003 mod 37,9 % året før. Konkurrencen på privatmarkedet er fortsat hård, ligesom Danske Bank og BG Banks salg af bankbaserede boligfinansieringsprodukter fra medio 2003 påvirker Realkredit Danmarks markedsandel i nedadgående retning. Privat: Markedsandele for brutto- og nettonyudlån i 2003 % kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Bruttoudlån Nettonyudlån 12 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

13 Udlån Udlånsændringen for privatmarkedet sammensatte sig som vist i tabellen. Udlånsændring, privatmarkedet Mio. kr Bruttoudlån Indfrielser ved optagelse af nyt lån Nyudlån Indfrielser uden optagelse af nyt lån Nettonyudlån Afdrag mv Udlånsændring Bruttoudlånet på privatmarkedet i 2003 fordeler sig som vist i figuren på låneformål, hvor andelen af låneomlægning skal ses i sammenhæng med konverteringerne. Privat: Låneformål for udlån i % 5 % 18 % Privat: Andel FlexLån og lån i euro udbetalt i 2003 % Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Andel FlexLån Andel lån i euro De afdragsfrie lån blev lovgivningsmæssigt en mulighed fra 1. oktober 2003, og Realkredit Danmark kunne straks tilbyde disse med et produktprogram, som er markedets mest fleksible. Denne låntype giver kunderne mulighed for en besparelse i terminsydelsen på op til kr. om måneden efter skat, beregnet for et lån på 1 mio. kr. FlexLån udgjorde for 2003 uændret 53 % af alle udbetalte lån på privatmarkedet. Lån i euro tegnede sig i 2003 for kun 2 % af bruttoudlånet til private mod 8 % året før. Omtrent alle lån i euro ydes som FlexLån. Nybyggeri + ombygning Ejerskifte Tillægslån, tilgang netto Omlægning 25 % Erhvervsmarkedet Erhvervsmarkedet omfatter udlån til områderne byerhverv, landbrug og boligudlejning. Realkredit Danmarks markedsandel på erhverv viste for nettonyudlånet i 2003 en pæn stigning i forhold til året før. For erhvervsområdet under ét var der således tale om en stigning i markedsandelen for nettonyudlånet fra 25,3 % året før til 30,7 % i Bruttoudlån til erhverv indeholder generelt enkeltengagementer, som er større end på privatmarkedet. Markedsandele for erhverv viser derfor større fluktuationer end tilfældet er på privatmarkedet. Realkredit Danmark Årsrapport

14 Markedsandelen på de enkelte områder fremgår af tabellen. Markedsandel Bruttoudlån Nettonyudlån % Forskel %-point Forskel %-point Byerhverv 34,8 33,6 1,2 39,1 31,0 8,1 Landbrug 16,0 15,3 0,7 19,1 16,7 2,4 Boligudlejning 33,9 34,4-0,5 31,7 28,7 3,0 Erhverv i alt 28,1 26,7 1,4 30,7 25,3 5,4 Realkredit Danmarks udlånsportefølje på erhvervsområdet steg i 2003 med 11,9 mia. kr., svarende til 7 %. Den samlede erhvervsportefølje har udviklet sig på de enkelte områder som vist i tabellen. Udlånsportefølje, erhverv Mio. kr. % Mio. kr. % Byerhverv Landbrug Boligudlejning Udlånsportefølje i alt Bruttoudlån til erhverv udgjorde 48,3 mia. kr. i 2003 og var 57 % højere end bruttoudlånet året før, især som følge af den kraftige konverteringsaktivitet i 1. halvår Finansieringsbehovet eksklusive de nævnte konverteringer, dvs. nettonyudlånet udgjorde 18,8 mia. kr., og var 32 % højere end året før. Det lave renteniveau betød, at erhvervene ønskede at optage en større andel af de udbetalte lån som fastforrentede lån. Fastforrentede lån steg således til 46 % af årets låneudbetalinger i 2003 mod 39 % året før. FlexLån type F1 med tilpasning af renten hvert år var igen i 2003 den mest benyttede låntype blandt FlexLån, men der var dog i forhold til året før en tendens til at vælge FlexLån med længere rentetilpasningsintervaller, typisk 3 og 5 år. FlexLån udbetalt i euro udgjorde 15 % af de udbetalte FlexLån mod 32 % i Også for lån i euro var det lån med rentetilpasning hvert år, der var størst interesse for. På erhvervsmarkedet har stående lån været en mulighed i en lang årrække. Åbningen af mulighed for afdragsfrihed på privatmarkedet medvirkede til, at interessen for stående lån på erhvervsmarkedet blev øget, således at antallet af udbetalte stående lån i 2003 blev fordoblet i forhold til året før. Byerhverv Byerhverv omfatter industri/håndværk og serviceerhverv. 14 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

15 Udlån Udlånsændringen for byerhverv sammensatte sig således: Udlånsændring, byerhverv Mio. kr Bruttoudlån Indfrielser ved optagelse af nyt lån Nyudlån Indfrielser uden optagelse af nyt lån Nettonyudlån Afdrag mv Udlånsændring På trods af de relativt svage økonomiske konjunkturer for byerhverv har efterspørgslen efter realkreditfinansiering været markant højere i 2003 end i Landbrug Landbrug omfatter egentligt landbrug, skovbrug og gartneri. Belåningen omfatter ejendomme inklusive driftsinventar og besætning. Udlånsændringen for landbrug sammensatte sig således: Udlånsændring, landbrug Mio. kr Bruttoudlån Indfrielser ved optagelse af nyt lån Nyudlån Indfrielser uden optagelse af nyt lån Nettonyudlån Afdrag mv Udlånsændring Indtjeningen i det egentlige landbrug viste stigning for planteproduktion og et mindre fald for kvægsektoren, medens indtjeningen for svineproduktion viste fortsat fald ligesom i Dette har forstærket strukturudviklingen mod større produktionsenheder. Nettonyudlånet på landbrugsområdet har i de senere år ligget på et meget højt niveau som følge af strukturudviklingen og den fortsatte investeringsaktivitet i staldanlæg mv. Boligudlejning Boligudlejning omfatter almen og privat boligudlejning. Udlånsændringen for boligudlejning sammensatte sig således: Udlånsændring, boligudlejning Mio. kr Bruttoudlån Indfrielser ved optagelse af nyt lån Nyudlån Indfrielser uden optagelse af nyt lån Nettonyudlån Afdrag mv Udlånsændring Almen boligudlejning Dette segment omfatter almene boliger, andet støttet byggeri samt støttede private andelsboliger. Realkredit Danmarks bruttoudlån til almen boligudlejning udgjorde 4,7 mia. kr. i 2003 mod 3,2 mia. kr. i Stigningen i udlånet var påvirket af den udskydelse i påbegyndelser af nybyggeri, der fandt sted tilbage i 2001 som følge af beslutningen om en halvering fra 1. april 2002 af den kommunalt indskudte grundkapital fra 14 % til 7 % af byggeriets anskaffelsessum. Meget byggeri blev desuden sat i gang i 2002, inden kommunernes adgang til at lånefinansiere den nævnte grundkapital ophørte med udgangen af En Realkredit Danmark Årsrapport

16 væsentlig del af de nævnte byggerier blev først endeligt finansieret i Privat boligudlejning Dette segment omfatter private boligudlejningsejendomme og ustøttede andelsboliger. Realkredit Danmarks bruttoudlån til privat boligudlejning udgjorde 11,9 mia. kr. mod 8,1 mia. kr. i Stigningen i udlånsporteføljen var på 3,8 mia. kr. Udlånsomfanget har som i 2002 været meget stort som følge af det lave renteniveau. Det har givet anledning til mange låneomlægninger samt optagelse af tillægslån til finansiering af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommene. Distributionskanaler Realkredit Danmark har 4 distributionskanaler: egne kontorer og erhvervscentre, Privatkundeservice og Koncernkundelinjen Danske Banks og BG Banks filialnet ejendomsmæglerkæden home internettet Realkredit Danmark var repræsenteret ved 4 områdekontorer, 10 realkreditkontorer og 10 lokalkontorer rundt om i landet. Realkredit Danmarks realkredit- og lokalkontorer placeres i umiddelbar tilknytning til Danske Banks finanscentre og større Danske Bank-/BG Bank-filialer. Bofællesskaberne, som etableres med fastholdelse af den separate identitet for de enkelte brands, forbedrer for såvel Realkredit Danmarks som bankernes kunder muligheden for at få hurtig, kompetent og koordineret rådgivning vedrørende alle former for finansielle produkter. I 2003 er der således etableret 9 bofællesskaber, og de resterende sammenflytninger forventes at være på plads i Det landsdækkende filialnet i Danske Bank og BG Bank med i alt 465 filialer understøtter Realkredit Danmarks distributionskraft betydeligt, og der har været stigende tilgang af lånesager herfra. Salg gennem bankfilialerne giver tillige mulighed for at tilbyde kunderne en endnu bredere vifte af finansielle produkter. home er koncernens ejendomsmæglerkæde. Ejendomsmægleraktiviteterne er organiseret som franchisevirksomhed, der ultimo 2003 omfatter 175 mæglerforretninger i Danmark mod 169 ved årets begyndelse. Realkredit Danmark oplever en stadig stigende anvendelse af hjemmesiden, bl.a. i forbindelse med introduktionen af afdragsfrie lån. Den stigende anvendelse gælder såvel i mængden af besøg på hjemmesiden som i antallet af låneansøgninger modtaget elektronisk. Realkredit Danmark vil fortsat øge satsningen på internettet for der igennem at give kunderne stadig større muligheder for elektronisk selvbetjening. 16 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

17 Funding Finansiering og obligationsudstedelse Realkredit Danmarks udlån finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer, som noteres på Københavns Fondsbørs. Der er i princippet altid balance mellem de aftalte indbetalinger fra låntagerne og Realkredit Danmarks betalinger til obligationsejerne. Denne balance mellem udlån og finansiering fjerner rente-, valuta- og likviditetsrisikoen fra de væsentligste dele af balancen. Dette er danske realkreditinstitutters særkende. Ved udgangen af 2003 havde Realkredit Danmark udstedt obligationer for i alt 603 mia. kr., svarende til 34 % af udstedte realkreditobligationer på det danske marked og 24 % af samtlige obligationer, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Realkredit Danmark er dermed en af Europas største ikke-offentlige obligationsudstedere. Udstedte obligationer Rentefaldet i første halvdel af 2003 og det lave renteniveau generelt medførte ligesom de 2 foregående år, at mange låntagere ønskede at optage nye lån med lavere kuponrente samt FlexLån. Denne effekt blev forstærket af introduktionen af lån med mulighed for afdragsfrihed. Der blev Udstedelser og indfrielser i 2003 fordelt på kuponrente Mia. kr < >7 Kuponrente i % Udstedelser Indfrielser derfor udstedt nye obligationer med lav kuponrente og indfriet bestående obligationer med højere rente. Som følge af rentefaldet blev den skattemæssige mindsterente nedsat fra 3 % til 2 % ved den ordinære fastsættelse for andet halvår Det blev derfor muligt at udstede obligationer med en rente på 2 %, uden at dette for private investorer medførte skattepligt af en eventuel kursgevinst. Realkredit Danmark åbnede for udstedelse af inkonverterbare obligationer med en rente på 2 % og udløb i 2004 til 2009 til finansiering af FlexLån. Mindsterenten blev igen sat op til 3 % ved den ordinære fastsættelse af mindsterenten for første halvår 2004, og derfor ophørte Realkredit Danmark pr. 1. januar 2004 med at udstede obligationer med en kupon på 2 %. I 2003 udstedte Realkredit Danmark obligationer for i alt 237 mia. kr. Der blev udstedt for 159 mia. kr. inkonverterbare obligationer til funding og refinansiering af FlexLån, og der blev udstedt for 78 mia. kr. konverterbare obligationer. Til sammenligning blev der i 2002 udstedt obligationer for 124 mia. henholdsvis 50 mia. kr. De inkonverterbare obligationer udstedes med en løbetid på 1-10 år. Af de i 2003 udstedte obligationer blev 57 % udstedt med en løbetid på 1 år mod 66 % i Det lave renteniveau i 2003 betød, at flere låntagere optog FlexLån med længere rentebinding, typisk 3 og 5 år. Mere end 70 % af obligationerne blev udstedt med en kuponrente på 2 eller 4 %, hovedsageligt inkonverterbare obligationer til finansiering af FlexLån. Tallene inkluderer obligationer udstedt i december 2003 til brug for refinansiering af FlexLån pr. 1. januar Over 80% af de konverterbare obligationer blev i 2003 udstedt med en rente på 5%. Langt størstedelen heraf vedrørte 5 % 2035, hvor der i 2003 blev udstedt for i alt 51 mia. kr. Indfrielser af konverterbare obligationer i 2003 skete primært i serier med kuponrente på 6 og 7 %. De samlede udstedelser og indfrielser af obligationer i 2003 fremgår af figuren. Realkredit Danmark Årsrapport

18 Den årlige refinansiering I takt med, at FlexLån fortsat udgør en stigende andel af Realkredit Danmarks udlånsportefølje, vil der som udgangspunkt være en stigning i det lånebeløb, der skal refinansieres ved årsskiftet. Introduktionen af afdragsfrie lån betød imidlertid, at mange låntagere valgte at indfri eksisterende FlexLån, der skulle rentetilpasses 1. januar 2004, og i stedet optage nye, afdragsfrie FlexLån med første rentetilpasning den 1. januar 2005 eller senere. Restgælden til refinansiering ved årsskiftet blev yderligere reduceret med 7 mia. kr. som følge af, at Realkredit Danmark medio 2003 tilbød de låntagere, der skulle rentetilpasse deres lån pr. 1. januar 2004, at udnytte det historisk lave renteniveau ved at tegne en fastkursaftale på refinansieringen på særligt favorable vilkår. De nye obligationer blev udstedt samtidig hermed. Endelig var der et stigende antal låntagere, der i tråd med Realkredit Danmarks rådgivningsbudskaber i 2003 fastlåste renten for en længere periode end 1 år, typisk 3 eller 5 år. Også dette Udstedte obligationer fordelt på kuponrente Kuponrente i % DKK EUR < >7 Mia.kr medførte en reduktion i omfanget af refinansieringen primo Ved auktionen medio december 2003 over obligationer til brug for refinansieringen pr. 1. januar 2004 blev der således solgt inkonverterbare obligationer for i alt 61 mia. kr., hvilket var samme beløb som året før. Det høje refinansieringsbeløb i den 1-årige obligation til finansiering af FlexLån betød, at Realkredit Danmark i år valgte at sprede auktionen ligeligt over 5 børsdage fra onsdag den 10. december til tirsdag den 16. december For de resterende obligationer blev auktionen afholdt på én dag, tirsdag den 16. december Der blev ved refinansieringen opnået en meget tilfredsstillende kurs og overtegningsprocent. I perioden fra december 2003 og indtil 2. januar 2004 indeholdt de udstedte obligationer dobbeltfunding med 67 mia. kr. vedrørende refinansiering af FlexLån, herunder 61 mia. kr. fra auktionen medio december. Dette skyldes, at de nye obligationer blev udstedt i december, hvorimod de gamle obligationer først blev indfriet den 2. januar. Realkredit Danmarks samlede udtrækning af obligationer pr. 2. januar 2004 udgjorde 101 mia. kr. Udstedte obligationer ultimo 2003 Ved udgangen af 2003 havde Realkredit Danmark udstedt realkreditobligationer for i alt 603 mia. kr., heraf 67 mia. kr. dobbeltfunding vedrørende refinansiering, jf. ovenfor. Ved udgangen af 2002 var de tilsvarende mængder 568 mia. kr. henholdsvis 63 mia. kr. Mange indfrielser af obligationer med en kupon på 6 eller 7 % betød, at obligationer med en kuponrente på 4 eller 5 % udgjorde den største andel af den cirkulerende mængde, svarende til 29 henholdsvis 19 % heraf. Øvrige udstedte obligationer havde primært en rentekupon på 2 % (FlexLån ), 2,5 % (indeksobligationer) eller 6 %. 39 % af de ved årets udløb udstedte obligationer havde en restløbetid på over 20 år, men en stadig større andel af obligationerne udløber 18 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

19 Funding Udstedte obligationer fordelt på udløbstidspunkt Mia.kr Udstedte obligationer fordelt på typer Mia.kr Realkredit Danmark har valgt at udbyde både konverterbare lån og FlexLån som afdragsfrie lån. De første erfaringer med udbetaling af lån med mulighed for afdragsfrihed har vist, at langt størstedelen af låntagerne vælger afdragsfrie lån baseret på FlexLån. Formentlig vil introduktionen af afdragsfrie lån således bidrage yderligere til, at en større del af Realkredit Danmarks funding vil ske ved udstedelse af inkonverterbare obligationer i serie 10D og 10E Antal år indtil udløb DKK EUR < > Inkonverterbare Indeks DKK EUR inden for 5 år. I figuren ses obligationernes fordeling efter deres udløbstidspunkt. En stadig større andel af de udstedte obligationer er inkonverterbare obligationer. Ved udgangen af 2003 var denne andel vokset til 49 %. Konverterbare obligationer er faldet til en andel på 42 %, og indeksobligationer udgjorde 9 %. Hvis der ses bort fra den kortvarige dobbeltfunding vedrørende refinansiering af FlexLån, udgjorde de tilsvarende andele henholdsvis 43, 47 og 10 %. Ved udgangen af 2002 var de tilsvarende andele 33, 56 og 11 % Konverterbare Obligationer i euro Udlån i euro finansieres ved udstedelse af obligationer denomineret i euro, og udlånene ydes næsten udelukkende som FlexLån. I løbet af 2003 reduceredes låntagernes rentebesparelse ved lån i euro i forhold til lån i kroner. For lån med 100 % årlig rentetilpasning faldt rentebesparelsen således fra 0,2 procentpoint ved årets begyndelse til 0,1 procentpoint ved årets udløb. Obligationer i euro udgjorde 8 % af årets samlede obligationsudstedelser i 2003, og ved årets udgang var 7 % af de udstedte, cirkulerende obligationer denomineret i euro. De tilsvarende tal for 2002 var 14 % henholdsvis 7 %. Obligationsinvestorer Realkredit Danmarks investorbase er sammensat af en bred vifte af danske og udenlandske investorer. Langt den største investorgruppe udgøres af virksomheder i den danske finansielle sektor. Dette skyldes, at en fortsat voksende andel af Realkredit Danmarks obligationsportefølje udgøres af inkonverterbare obligationer med kort løbetid, der er velegnede som pengemarkedsinstrumenter. Afdragsfrie lån Folketinget har ved lovændring givet mulighed for, at danske realkreditinstitutter siden 1. oktober 2003 har kunnet yde realkreditlån til private med mulighed for op til flere perioder med afdragsfrihed. De afdragsfri perioder må samlet ikke udgøre mere end 10 år, og de ikke-erlagte afdrag kan udskydes til lånets sidste termin. Realkredit Danmark Årsrapport

20 Udstedte obligationer fordelt på investorgrupper % 7 % 14 % 23 % 5 % 5 % Erhverv Finansiel Forsikring og Pension Offentlig Private Udland Andre 40 % Den stigende udstedelse af inkonverterbare obligationer har ligeledes medvirket til en stigende andel af udenlandske investorer, idet stående inkonverterbare obligationer, som af Realkredit Danmark benyttes til finansiering af FlexLån, for disse er et velkendt produkt. Udenlandske investorer ejede ved udgangen af 3. kvartal % af Realkredit Danmarks udstedte obligationer og var dermed den tredjestørste investorgruppe efter finansielle virksomheder og forsikrings- og pensionsselskaber. Til sammenligning ejede udenlandske investorer 13 % ved udgangen af 3. kvartal For de euro-denominerede inkonverterbare obligationer er den udenlandske ejerandel højere, nemlig 49 %. Dette indikerer en betydelig interesse for Realkredit Danmarks obligationer i fravær af en valutakursrisiko. Inkonverterbare obligationer med en løbetid over 1 år besiddes ligeledes i vidt omfang af udenlandske investorer. Af disse obligationer ejede udlandet ved udgangen af 3. kvartal % af obligationer denomineret i kroner og 76 % af obligationer i euro. For udvalgte serier af Realkredit Danmarks obligationer er den udenlandske ejerandel ligeledes væsentligt højere. Realkredit Danmarks overordnede fundingpolitik er at sikre låntagerne den billigste og mest fleksible finansiering inden for lovgivningens rammer og med en begrænset risiko. Det er derfor Realkredit Danmarks strategi at udbrede fundingbasen ved særligt at tiltrække flere internationale investorer. For at leve op til denne målsætning fokuserer Realkredit Danmark på god likviditet i obligationsserier, høj rating og international markedsføring. Likviditet i obligationsserier En god likviditet i obligationsserierne er en afgørende faktor for investorer. Realkredit Danmark søger derfor altid at have store, likvide obligationsserier under hensyntagen til låntagernes interesser. FlexLån er et produkt, som tilgodeser både låntagernes og investorernes behov. Endvidere udgør produktet et godt fundament for videreudvikling, hvilket viste sig igen i 2003 ved introduktionen af afdragsfri FlexLån. Det var således muligt at funde også de nye afdragsfri FlexLån i de allerede eksisterende obligationsserier 10D og 10E. Realkredit Danmarks største obligationsserier Serie Udstedt mængde Mio. kr. Udlandets ejerandel % 4 % 10D % 23D % 10D % 23D % 23D % 10D % 10D % 23D % 10E % 10D Rating Alle Realkredit Danmarks nyudstedelser af obligationer sker i kapitalcentret Instituttet i øvrigt og er omfattet af en rating fra både Moody s og Standard & Poor s. Begge kreditvurderingsbureauer har tildelt Realkredit Danmarks obligationer den højest opnåelige rating Aaa henholdsvis AAA. Ved Standard & Poor s tildeling i maj 2003 blev der lagt vægt på, at Realkredit Danmark er en stor aktør på realkreditmarkedet i Danmark, og at Realkredit Danmark har et stort potentiale som en del af den største danske finansielle koncern - Danske Bank koncernen. Såvel Moody s som Standard & Poor s vurderer, at danske realkreditobligationer har en yderst 20 Realkredit Danmark Årsrapport 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T Årsrapport 2006 Indhold 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 11 13 15 16 16 17 19 19 26 27 28 29 30 50 51 52 Hovedtal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årets resultat Kapital og solvens Balance Forventninger til 2007

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5 Indhold Profil og idegrundlag................................................... Side 2 Koncernstruktur...................................................... Side 3 Kort fortalt...........................................................

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit

6 Kompetenceudvikling. 16 elever i brfkredit > Årsrapport 2007 < ÅRSRAPPORT 2007 Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2007 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 7 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 12 Obligationsudstedelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

5 års hovedtal Realkredit Danmark koncernen

5 års hovedtal Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2011 4 Forventninger til 2012 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 9 Kapital- og risikostyring

Læs mere