Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009"

Transkript

1 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009

2 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse med Selskabets aktiers optagelse til handel på First North i regi af NASDAQ OMX. Som følge heraf har Selskabets Ledelse udarbejdet et prospekt, som Selskabet er ansvarlig for. Certified Adviser har gennemgået prospektet og skønner på baggrund af de foreliggende oplysninger, som den Certified Adviser har modtaget fra Selskabet, at der ikke mangler informationer, der væsentligt kan ændre billedet af Selskabet. Certified Adviser har ikke pligt til og har ikke foretaget en egentlig efterprøvning af de udsagn, Ledelsen har givet i forbindelse med udarbejdelsen af dette prospekt. Certified Adviser hjælper Selskabet med at opfylde de forpligtelser som følger af, at Selskabets aktier optages til handel på First North. Disse opgaver vil som minimum være: Løbende at være til rådighed for sparring med selskabets bestyrelse og direktion, herunder eventuelt deltagelse på bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes relevant og at gennemgå meddelelser fra Selskabet inden offentliggørelse, uden at dette må forsinke tidspunktet for offentliggørelse, jf. afsnit 5.2 i First North Nordic Rulebook samt opdatering af Selskabet om dets forpligtelser på First North. Certified Adviser kan alene rådgive om de forhold, som Certified Adviser er blevet bekendt med, og der er ikke pligt til, at Certified Adviser selv skal opsøge eller efterprøve informationer om Selskabet. VIGTIG INFORMATION FØR INVESTERING PÅ FIRST NORTH First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i NASDAQ OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt de samme regler, som Selskaberne på det regulerede hovedmarked. De er i stedet underlagt lempeligere regelkrav, som er tilpasset mindre vækst selskaber. Risikoen ved at investere i et Selskab på First North kan derfor være større end ved investeringer på hovedmarkedet. Alle Selskaber, hvis aktier handles på First North, har tilknyttet en Certified Adviser, som skal monitorere, at reglerne overholdes. NASDAQ OMX Copenhagen A/S godkender ansøgninger om optagelse til handel.

3 Introduktion Prospekt dateret 29. juni 2009 Nærværende prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med det formål, at aktier udstedt i forbindelse med to rettede emissioner ( Apportindskud (1) og Apportindskud (2) ) på henholdsvis nominelt DKK og nominelt DKK svarende til i alt styk nye aktier a nominelt DKK 1 ( de Nye Aktier ) i mermaid technology a/s ( Selskabet ) gennemført den 2. januar 2008 samt den 1. januar 2009 kan videresælges på First North. Udbuddet af nye aktier var rettet imod sælger af selskabet AcrossMedia A/S og sælger af selskabet Norden Media Solutions AB. De Nye Aktier er optaget til handel på First North. Alle aktier i Selskabet har samme rettigheder. Selskabets Bestyrelse har i forbindelse med kapitalforhøjelserne udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter 5.1, hvorved Selskabets Bestyrelse er bemyndiget til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK til markedskurs beregnet på grundlag af den gennemsnitlige officielle handelskurs 10 handelsdage forud for udstedelsen og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Den 2. januar 2008 gennemførte Selskabet Apportindskud (1) ved udstedelse af nye aktier til sælger af AcrossMedia A/S i forbindelse med erhvervelsen af 100% af aktiekapitalen i AcrossMedia A/S. De nye aktier er tegnet til kurs DKK 12,50, som er beregnet som et vægtet gennemsnit over de seneste 10 handelsdage af den noterede vægtede gennemsnitskurs for hver handelsdag på aktier i Selskabet forud for indgåelse af købsaftale vedrørende købet af AcrossMedia A/S. Den samlede købesum for AcrossMedia A/S var på købstidspunktet fastsat at udgøre DKK fordelt med DKK kontant og udstedelse af nominelt DKK til tegningskurs DKK 12,5 svarende til DKK I forbindelse med overtagelsen af AcrossMedia A/S har Selskabet grundet kontraktuelle forhold forhandlet en aftale med sælger af AcrossMedia A/S på plads, således at Selskabet betaler en lavere købesum for AcrossMedia A/S. Regulering af købesummen er sket med baggrund i den forhandlede reguleringsmekanisme i købskontrakten. De væsentligste faktorer var: Opnåelse af resultat 2007 Regulering af budget 2008 Service og garantiforpligtelser Dette betyder, at købesummen for AcrossMedia A/S blev nedreguleret med aktier a nominelt DKK 1 svarende til DKK i forhold til den oprindelige pris. Som følge af denne aftale, har sælger af AcrossMedia A/S tilbageleveret disse aktier til Selskabet. På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober 2008 blev det vedtaget at foretage en kapitalnedsættelse svarende til de tilbageleverede aktier. Kapitalnedsættelsen er gennemført efter udløb af proklama den 7. februar Den 1. januar 2009 gennemførte Selskabet Apportindskud (2) ved udstedelse af nye aktier til sælger af Norden Media Solutions AB i forbindelse med erhvervelsen af 100% af aktiekapitalen i Norden Media Solutions AB. De nye aktier udgjorde styk aktier a nominelt DKK 1 og er tegnet til kurs DKK 2,33. Tegningskursen er beregnet som et vægtet gennemsnit over de seneste 10 handelsdage af den vægtede gennemsnitskurs for hver handelsdag på aktier i Selskabet forud for indgåelse af købsaftale vedrørende købet af Norden Media Solutions AB. Selskabets aktiekapital udgør efter de to kapitalforhøjelser nominelt DKK styk aktier a DKK 1. 1

4 Generelle oplysninger Prospektet vil kun blive udarbejdet på dansk. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Dette prospekt er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder de regler, der er gældende for markedspladsen First North, EU-Kommissionens forordning nr. 809 af 29. april 2004 og Værdipapirhandelsloven. Aktierne er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer ( Securities Act ) og må ikke udbydes eller sælges i USA eller til, eller for regning af, US persons, som defineret i Regulation S i henhold til Securities Act, undtagen i medfør af en undtagelse fra eller en transaktion, som ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Som følge heraf udbydes og sælges aktierne kun i henhold til udbud og salg, som finder sted uden for USA til personer, som ikke er US persons, og dette prospekt må ikke udleveres i USA eller til US persons. Enhver formidling af dette Prospekt i eller til Storbritannien eller Nordirland samt enhver formidling, som kan få virkning i Storbritannien eller Nordirland, udføres alene på baggrund af undtagelsen indeholdt i artikel 67 i Financial Services and Markets Act 2000 til begrænsningerne i artikel 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2001). Aktierne må kun sælges og prospektet alene udleveres til sådanne personer omfattet af denne undtagelse. Det er ikke tilladt at give oplysninger i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt. Oplysninger eller udtalelser i forbindelse med dette udbud, bortset fra hvad der er indeholdt i nærværende prospekt, er uden ansvar for Selskabet, Bestyrelsen og Direktionen. Særlig meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt, herunder visse udsagn i afsnittene Resumé, risikofaktorer, Gennemgang af resultatopgørelse og balance, Markedsbeskrivelse, Virksomhedsbeskrivelse, er baseret på Selskabets Ledelses opfattelse samt Ledelsens forudsætninger og de oplysninger, der i øjeblikket er til rådighed for Ledelsen, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Selskabets fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer, og Ledelsens mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, skønner, ville, vil kunne, fortsætter eller lignende udtryk samt negative former heraf. Disse fremadrettede udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Disse risici er beskrevet i afsnittet om risikofaktorer, selvom disse ikke må omfattes som fremstillet udtømmende. Selskabet har ikke til hensigt og påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn i dette Prospekt, bortset fra som påkrævet ved lov. Alle efterfølgende skriftlige og mundtlige fremadrettede udsagn, der kan henføres til Selskabet eller til personer, der handler på Selskabets vegne, skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget ovenfor og andre steder i Prospektet. mermaid technology a/s Fabriksparken Glostrup 2

5 Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for Prospektet Erklæring fra revisor Erklæring fra finansiel rådgiver Resumé Risikofaktorer Selskabsoplysninger Selskabet Milestones i Selskabets historie Vision Mission Strategi Organisation Marked og produkter Kundesegmenter Konkurrenter Udvalgte regnskabsoplysninger Forventninger til resultatet for Bestyrelse og Direktion Corporate Governance Udvikling i aktiekapital Ejerforhold Warrantordninger og konvertible obligationer Krydsreferencetabel Regnskabsoplysninger Oplysninger om Selskabet Baggrund for emissionen og anvendelse af provenu Udbuddet Omkostninger i forbindelse med Udbuddet Udvanding Dokumentationsmateriale Lovvalg Vedtægter Skatteforhold Rådgivere Fagtermer og definitioner

6 1 Ansvar for Prospektet Vi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dette indhold. Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet. Glostrup, den 29. juni 2009 Bestyrelse Søren Damgaard Svenningsen, direktør Formand Henrik Johnsen, direktør Mads Henrik Hansen, direktør Peter Ahlgren, direktør Direktion Henrik Johnsen administrerende direktør 4

7 Erklæring fra revisor Erklæring afgivet af uafhængig revisor Årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008 for mermaid technology a/s Pryds, statsautoriseret revisionsfirma ved statsautoriseret revisor Kristian Pryds har revideret de af Ledelsen aflagte årsrapporter for 2006, 2007 og Årsrapport 2006 Årsrapporten for 2006, dateret den 2. februar 2007, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapport 2007 Årsrapporten for 2007, dateret den 11. marts 2008, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsrapport 2008 Årsrapporten for 2008, dateret den 12. marts 2009, indeholder en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Prospektet Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for mermaid technology a/s. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelser med gældende love og regler, herunder regler for First North. Ledelsen i mermaid technology a/s har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelser med danske revisionsstandarder for andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter for mermaid technology a/s, herunder opstilling af nøgletal som vi har påset, er korrekt uddraget og gengivet fra den reviderede årsrapport for 2008, tillige indeholdende sammenligningstal for 2006 og 2007 samt øvrige reviderede regnskabsmæssige oplysninger indeholdt i Prospektet. Konklusion Vi skal bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende mermaid technology a/s, som er os bekendt og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Selskabets og koncernens aktiver, passiver, økonomiske stilling og resultat, som angivet i årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008, er indeholdt i Prospektet. København, den 29. juni P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Kristian Pryds statsaut. revisor 5

8 2 Erklæring fra finansiel rådgiver I vor egenskab af Certified Advisor (finansiel rådgiver) skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne, og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer, og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Hellerup, den 29. juni Henrik Juul, Bankdirektør Niels Kryger Andersen, Direktør for Investment Banking Strandvejen Hellerup CVR nr.:

9 3 Resumé Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet. Resuméet skal læses i sammenhæng med resten af Prospektet og er i sin helhed med forbehold for de mere detaljerede oplysninger andetsteds i dette Prospekt, herunder Selskabets reviderede regnskaber for 2006, 2007 og Der henvises specielt til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som investor bør overveje i forbindelse med en investering i aktier i Selskabet. Enhver beslutning om investering i aktier i Selskabet bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andre steder i Prospektet. Baggrund for udstedelse af Nye Aktier i mermaid technology a/s Nærværende prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med det formål, at aktier udstedt i forbindelse med to rettede emissioner ( Apportindskud (1) og Apportindskud (2) ) på henholdsvis nominelt DKK og nominelt DKK svarende til i alt styk nye aktier a nominelt DKK 1 ( de Nye Aktier ) i mermaid technology a/s ( Selskabet ) gennemført henholdsvis den 2. januar 2008 samt 1. januar 2009 kan videresælges på First North. Udbuddet af Nye Aktier var rettet imod sælger af henholdsvis selskabet AcrossMedia A/S og sælger af selskabet Norden Media Solutions AB. De Nye Aktier er optaget til handel på First North. Udbuddet af nye aktier udstedt i forbindelse med Apportindskud (1) var rettet mod Frontstairs A/S, CVR-nr , Virksundvej 98, 8831 Løgstrup og Streambuster ApS, Virksundvej 98, 8831 Løgstrup, der var sælger af AcrossMedia A/S. Streambuster ApS er ejet 100% af Frontstairs A/S. Frontstairs A/S er ejet 50% af JPSS Holding ApS, 25% af Conrad Holding ApS og 25% af Georgi Holding ApS. Sælger af AcrossMedia A/S var forud for transaktionen uden relationer til ledelsen og ejere i mermaid technology a/s. Udbuddet af nye aktier udstedt i forbindelse med Apportindskud (2) var rettet mod AB Arvid Svensson, og Netstore Scandinavian AB, der var sælger af Norden Media Solutions AB, Box 559, Västerås, Sverige. AB Arvid Svensson er ejet 50% af Rikard Svensson og 50% af Fredrik Svensson. Netstore Scandinavian AB er 100% ejet af Fredrik Skoglund. Sælgere af Norden Media Solutions AB er uden relationer til ledelsen og ejere i mermaid technology a/s. De Nye Aktier udstedt i forbindelse med gennemførelse af Apportindskud (1) og Apportindskud (2) er optaget til handel på First North henholdsvis den 30. december 2008 og den 7. april Bemyndigelse og rettigheder Selskabets Bestyrelse har i forbindelse med kapitalforhøjelserne udnyttet bemyndigelsen i Selskabets vedtægter 5.1, hvorved Selskabets Bestyrelse er bemyndiget til at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK til markedskurs beregnet på 7

10 grundlag af den gennemsnitlige officielle handelskurs 10 handelsdage forud for udstedelsen og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Der var ikke fortegningsret for eksisterende aktionærer i forbindelse med emissionen vedrørende AcrossMedia A/S eller i forbindelse med emissionen vedrørende Norden Media Solutions AB. Alle aktier i Selskabet har samme rettigheder. De nye aktier, udstedt i forbindelse med Apportindskud (1), bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsår De nye aktier, udstedt i forbindelse med Apportindskud (2), bærer ret til fuldt udbytte fra regnskabsåret Udvikling i selskabets aktiekapital I tabellen nedenfor er vist udviklingen i Selskabets aktiekapital siden stiftelsen og frem til datoen for dette Prospekt. Udvikling i aktiekapital mermaid technologi a/s Ændring i aktiekapital Bruttoindskudt Aktiekapital Antal aktier a nom. DKK DKK nom. DKK DKK 100 Stiftelse ved kontant indskud den 10. juli Apportindskud den 1. juli 2004 til kurs DKK 2.620, Fondsaktieemission den 1. juli Ændring af aktiestykstørrelse til DKK 1 Ændring i aktiekapital Bruttoindskudt Aktiekapital Antal aktier a nom. DKK DKK nom. DKK DKK 1 Apportindskud den 30. december 2006 til kurs DKK 11,50 1) Fondsaktieemission den 2. februar Nye aktier i forbindelse med introduktion på First North den 2. april 2007 til kurs DKK 13 pr. aktie a nom. DKK Apportindskud i forbindelse med erhvervelsen af AcrossMedia A/S den 30. november 2007 til kurs DKK 12,50 2) Apportindskud i forbindelse med erhvervelsen af Norden Media Solutions AB den 1. januar ) Kapitalnedsættelse i forbindelse med regulering af købspris for AcrossMedia A/S Aktiekapital i alt ) Kursfastsættelsen er fastlagt således, at aktionærer i Victor Soft A/S mod en ejerandel i mermaid technology a/s på 13,5 % afgiver deres 50 % ejerandel i Victor Soft A/S til mermaid technology. Kursen kan ud fra parternes drøftelser fastlægges til ca. DKK 55 per aktie a nominelt DKK 1 eller svarende til ca. DKK 11,50 efter fondsaktieemissionen. 2) Apportindskuddet omhandler erhvervelsen af selskabets AcrossMedia A/S den 30. november Aktierne udstedt i forbindelse hermed er omhandlet af dette Prospekt. 3) Apportindskuddet omhandler erhvervelsen af selskabet Norden Media Solutions AB den 1. januar Aktierne udstedt i forbindelse hermed er omhandlet af dette Prospekt. Såvel Selskabets Nye Aktier som Eksisterende Aktier handles i ISIN-kode DK på First North. Introduktion af Selskabet Selskabet startede sine erhvervsmæssige aktiviteter 1. juli På denne dato overtog Selskabet samtlige aktiviteter vedrørende udvikling og salg af fladskærmsmonitorer til det professionelle marked fra det tidligere mermaid technology a/s. 8

11 Selskabet består i dag af fire juridiske enheder, hvor mermaid technology a/s er moderselskabet og AcrossMedia A/S, mermaid technology as, Norge samt Norden Media Solutions AB alle er 100 % ejet datterselskaber. mermaid technology a/s Danmark AcrossMedia A/S Danmark mermaid technology as Norge Norden Media Solutions AB Sverige Selskabet besluttede fra starten, at det digitale skiltemarked skulle være Selskabets primære marked, og at Selskabet skulle være totalleverandør inden for dette marked, for derved at udnytte Selskabets store ekspertise inden for udvikling, produktion og design af skærme, der sammen med det digitale skiltesoftware udgør de væsentligste bestanddele af en digital skilteløsning. Som led i denne strategi erhvervede Selskabet i november % af aktierne i Victor Soft A/S. Victor Soft udvikler software og er specialiseret i løsninger til digital skiltning. I slutningen af 2006 erhvervede Selskabet hele aktiekapitalen i Victor Soft og pr. 1. januar 2007 er disse to selskaber fusioneret. Som led i den videre udvikling har Selskabet opkøbt den største konkurrent på det danske marked AcrossMedia A/S i november 2007, og startede mermaid technology as, Norge op pr. 30. november Endelig har Selskabet opkøbt Norden Media Solutions AB, Sverige pr. 1. januar Vision Det er Selskabets vision at blive den førende udbyder af Dynamisk Digital Skiltning i Nordeuropa. Marked og produkter Dynamisk Digital Skiltning (DDS) Selskabets hovedmarked er software- og hardware-produkter til brug for Dynamisk Digital Skiltning (DDS). DDS-markedet er udsprunget som en af de muligheder, som internettet har skabt og er et relativt nyt begreb inden for markedsføring og informationstilgang. DDS består af en individuel distribution af informationer (Narrowcasting) til en enkelt eller klynger af skærme (skilte), der centralstyres via netværk (internettet) og er individuelt tilpasset modtageren. Dette adskiller sig fra den generelle distribution af informationer (broadcasting), som eksempelvis tvkanaler benytter sig af, og som ikke er tilpasset individuelt. Internettet har gjort det muligt at få adgang til geografiske områder relativt billigt samtidig med at prisen på den hardware (computere og skærme), der benyttes i DDS-konceptet, er faldet mere end 50% over de seneste 3 år disse to faktorer har været hovedårsagen til at DDSmarkedssegmentet har haft en vækst på mere end 100% (Kilde DisplaySearch, Press Release Thursday, december 1, 2005, Markedsstørrelser Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet markedsdata specifikt for det danske eller nordiske marked, hvorfor en beskrivelse af Selskabets markeder tager udgangspunkt i offentliggjorte markedsanalyser fra USA af DisplaySearch, CAP Ventures Research samt Selskabets egne driftsmæssige erfaringer. 9

12 Grundet forskellige opgørelsesmetoder sammenholdt med et marked i vækst vurderes markedsstørrelserne på skilte- og skærmemarkedet noget forskelligt af de forskellige analysebureauer, hvor eksempelvis analysevirksomheden DisplaySearch i december 2005 (Press Release Thursday, december 1, 2005, vurderede det samlede marked at udgøre ca. USD 1,2 mia. og ca enheder. Hvor skilte- og skærmmarkedet i 2009 forventes at udgøre USD 3 mia. fordelt på 1,8 millioner skilte og skærme. Heraf følger, at prisen per skærm forventes at falde med 44 % i perioden, mens markedsværdien i samme periode forventes at stige med ca. 150 % i værdi og mere end 350 % i mængde. CAP Ventures Research har vurderet det samlede marked for digital skiltning i 2009 til at udgøre USD 2,875 mia. svarede til det, som DisplaySearch alene har vurderet skilte- og skærmmarkedet til. Produkter Selskabets udvikler, producerer og leverer produkter til brug for Dynamisk Digital Skiltning herunder skilte (skærme) og administrationssoftware. Selskabet er kendt for det markante og stilsikre design på skilte (skærme) samt et meget brugervenligt og intuitivt administrationssoftware. Selskabet udarbejder også indhold til brug for DDS-løsninger herunder spot (reklamer), video etc. Udover produkter til brug for DDS-løsninger udvikler, producerer og leverer Selskabet også monitorer, Kiosk-løsninger samt LCD TV - alle med udgangspunkt i det markante og stilsikre design. Selskabet tilbyder ligeledes kundetilpassede løsninger i form af tilpasning på design af skilte (skærme) samt tilpasninger til administrationssoftware efter kundens behov og ønsker. Services Selskabet leverer serviceydelser i form af projektledelse, træning, indholdsgenerering (spots), vedligeholdelse, teknisk service, udvidet garantiydelser, kundesupport, hotline osv. Spot- og reklameproduktion Selskabet har egenproduktion af spots og reklamer. Selskabet har investeret i diverse udstyr til udarbejdelse af ovenstående, herunder SteadyCam, digital kameraer, redigeringsudstyr osv. Selskabet har uddannet personale med stor erfaring inden for området og kan derfor tilbyde disse ydelser til meget konkurrencedygtige priser. Konkurrenter Selskabet har endnu ikke mødt nogle af de større internationale aktører på det danske marked, som eksempelvis amerikanske Scala. Det er Ledelsens opfattelse, at årsagen til dette skal findes i, at det nordiske marked kun udgør ca. 4 % af det samlede verdensmarked og sammenholdt med omkostningerne ved tilpasning af software og markedsindtrængning, så finder de store udenlandske udbydere ikke markedet interessant i forhold til andre geografiske markeder, der er større. Sony har et produkt til digitalskiltning, som tidligere har opnået omsætning i markedet, men Selskabet møder ikke Sony i markedet i dag. De store internationale aktører er således ikke dominerende på det nordiske marked, og derfor vurderer Selskabet, at potentielle kunder vil tillægge det betydning, at Selskabet fremstår som et kapitalstærkt og pålideligt selskab, da kunden ønsker sikkerhed for, at leverandøren løbende kan opfylde sine forpligtelser og vil være i stand til at udvikle sig i takt med markedets behov. Strategi Selskabets vision er at blive den førende leverandør af Dynamisk Digital Skilte-løsninger i Nordeuropa og for at opnå dette, er det Selskabets strategi at etablere datterselskaber i Norge, Sverige og Tyskland med fokus på de udvalgte kundesegmenter. Finanskalender: Offentliggørelse af halvårsregnskab for 2009: 27. august 2009 Investor relations Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om Selskabets udvikling via Selskabets hjemmeside, -nyhedsbreve, halvårlige regnskabsoplysninger samt generalforsamlinger i København med indkaldelse via til dem der har ønsket dette. Investorpræsentationer lægges ud på Selskabets hjemmeside, senest 10

13 dagen efter præsentationen er vist. Alt materiale udarbejdes på dansk. Der er etableret interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse. Kapital og aktionærforhold Selskabets aktiekapital udgør på datoen for dette Prospekt nominelt DKK svarende til styk aktier i mermaid technology a/s. I tabellen nedenfor er vist Selskabets aktionærsammensætning før og efter kapitalforhøjelserne. Aktionæroversigt Aktiekapital før Apportindskud (1) og (2) Aktiekapital, nom. DKK Pct. Aktiekapital efter Apportindskud (1) og (2) Aktiekapital, nom. DKK SDS Holding A/S m. fl ,57% ,34% Utterslev ApS ,52% ,30% AB Arvid Svensson ,75% Netstore Scandinavian AB ,25% MH Invest Holding ApS ,31% ,42% Øvrige aktionærer under 5% ,60% ,95% I alt ,00% ,00% 1) SDS Holding A/S er ejet af Selskabets bestyrelsesformand Søren Damgaard Svenningsen. M.fl. henfører til nærtstående til Søren Damgaard Svenningsen. 2) Utterslev ApS er ejet 100% af Selskabets administrerende direktør Henrik Johnsen. 3) AB Arvid Svensson er sælger af Norden Media Solutions AB og er ejet 50% af Rikard Svensson og 50% af Fredrik Svensson. 4) Netstore Scandinavian AB er sælger af Norden Media Solutions AB og er ejet 100% af Fredrik Skoglund. 5) MH Invest Holding ApS er ejet 100% af bestyrelsesmedlem Mads Henrik Hansen. Pct. 11

14 Økonomiske hoved- og nøgletal for koncernen T. DKK Hovedtal Resultatopgørelse * Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af ordinær primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat Balance* Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal** Overskudsgrad (%) -23,5-1,7 7,2 Bruttomargin (%) 43,4 35,6 31,1 Egenkapitalandel (soliditet) (%) 54,6 66,2 34,1 Egenkapitalforrentning (%) -34,2 0 39,1 Resultat pr. aktie -1,51 0 1,67 Udbytte pr. aktie i DKK Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede * AcrossMedia A/S indgår i balancen for 2007, men ikke i resultatopgørelsen, idet selskabet er overtaget den 31. december ** Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 12

15 4 Risikofaktorer En investering i mermaid technology a/s indebærer store risici. Foruden de oplysninger, der i øvrigt fremgår af Prospektet, bør potentielle investorer ved vurderingen af, om der bør investeres i Selskabets aktier, nøje overveje nedenstående risikofaktorer. De anførte forhold skal ikke opfattes som en udtømmende oversigt over de risici, som Selskabet er udsat for, og der er ikke foretaget nogen prioritering af de enkelte risici. Ledelsen forventer, at de beskrevne risici er dem, der kan få størst betydning for Selskabets fremtidige vækst, aktivitet, økonomiske stilling og resultater. Beskrivelsen bør ses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette Prospekt. Handel med Selskabets aktier på First North Likviditeten i et selskabs aktier, herunder mermaid technology a/s aktier, er af væsentlig betydning for prissætningen af denne samt for aktionærens mulighed for at købe og sælge aktier til den pris, der findes på First North, hvor Selskabets aktier er optaget til handel. Der kan ikke gives sikkerhed for, at en investor til enhver tid kan købe eller sælge aktier i Selskabet til den pris, der fremgår på First North, eller at en investor kan købe eller sælge aktier i Selskabet, uden at dette påvirker kursen på aktien. En årrække med vækst og indtjening Selskabet har siden sin start i juli 2004 vist vækst hvert år, dog med en mindre tilbagegang i 2007 grundet forsinkelse af en enkeltstående stor ordre, og samtidig overordnet positive resultater i perioden. Selskabet resultat for 2008 udviser et underskud, som primært skyldes ekstraordinær nedskrivning af koncerngoodwill. Det er Selskabets hensigt og forventning at fortsætte en positiv udvikling, men Selskabet er stadig i sin opbygningsperiode og er således sårbar for hændelser, der opstår i markedet og for ændringer i konjunkturer og andre udefra kommende forhold. Derfor kan der ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil kunne fortsætte den positive udvikling, ligesom den planlagte ekspansion i nye geografiske områder også indebærer nye risici for Selskabet. Prisfastsættelse på produkter mermaid technology a/s sælger produkter væsentligst indenfor DDS-markedet. En væsentlig del af omsætningen stammer fra salg af skærme og skilte. Denne del af markedet har oplevet et væsentligt prisfald inden for de seneste år, og Selskabet forventer at denne tendens fortsætter, selv om fremtidigt fald i pris ikke forventes være så markant som tidligere. Selskabet har forstået at tilpasse sine omkostninger og samtidig differentiere sine produkter og ydelser, således at de er mindre prisfølsomme. Endvidere sælges produkterne ofte som en samlet løsning til kunden, således at det er den samlede ydelse, som skal leveres til kunden til en konkurrencedygtig pris. Konkurrencen på Selskabets produkter er imidlertid intensiv, og den teknologiske udvikling går hurtigt, og der kan ikke gives sikkerhed for, at samme eller bedre dækningsgrad kan opretholdes eller opnås, hvilket i givet fald vil have en negativ indflydelse på Selskabets drift og den forventede indtjening. Leverandører Selskabet indkøber varer og tjenesteydelser fra en række leverandører både i Danmark og udlandet til produktion af Selskabet produkter. Eksempelvis købes Selskabet displaypaneler fra Samsung i Korea via en distributør på en speciel kost-plus kontrakt og andre dele til skilte og skærm produktionen købes i Schweiz. Selskabet er afhængigt af, at skulle levere et kvalitetsprodukt, og har udvalgt Samsung og leverandøren i Schweiz i henhold til dette kvalitetskrav. Der findes dog andre selskaber, der leverer samme produkter og eksempelvis leveres displaypaneler i standardstørrelser, således at det vil være muligt at skifte til en anden leverandør. Produktionen af de færdige skærme og skilte foregår som en montage af delkomponenter på en fabrik i Jylland. Selskabet har selv udarbejdet produktionstegningerne og ejer selve produktionsgrundlaget. Derfor vil det være muligt at skifte til en anden leverandør, hvis den nuværende leverandør måtte ønske at stoppe eller Selskabet ønsker at flytte produktionen til en anden leverandør. Selskabet har også alternative leverandører på øvrige komponenter i sin produktion, men dette giver ikke sikkerhed for at et skifte altid vil være muligt, når der er behov for det. Selskabet tilstræber en god og tæt kontakt til sine leverandører, således at problemer kan imødegås i tide. På softwaresiden er Selskabet afhængigt at sine softwareværktøjer, der i væsentlig udstrækning er leveret af Microsoft. Ophører Microsoft med at levere de ønskede produkter, vil 13

16 Selskabet være tvunget til at finde andre leverandører af disse værktøjer. Selskabet vil dog ikke på kort sigt være afskåret fra at levere sine ydelser, idet de allerede benyttede værktøjer fungerer, men Selskabet vil blive tvunget til at uddanne sig til at benytte andre værktøjer, hvilket kan bevirke forøgede omkostninger i en periode, hvilket vil have en negativ indflydelse på indtjeningen. Kunder Selskabet har ca. 500 kunder, hvor der i 2008 blev faktureret til omkring 460. De 20 største kunder repræsenterede henholdsvis 87 % af omsætningen i 2006, 61 % af omsætningen i 2007 samt 72% af omsætningen i Enkelte kunder har i et enkelte år udgjort helt op til 40 % af omsætningen, men denne afhængighed aftager i takt med Selskabets forøgede omsætning. I sagens natur vil et salg til eksempelvis en større forretningskæde, hvor der leveres et større antal skærme/skilte, udgøre en stor procentdel af omsætningen i leveringsåret, og på tilsvarende vis vil en anden kunde i det efterfølgende år udgøre en stor andel af den samlede omsætning, men dog faldende procentdel af det samlede salg i takt med at omsætningen stiger. Selskabet tilstræber at imødegå denne afhængighed det enkelte år ved at opbygge en række mulige nye kundeemner, således at afhængigheden af at få en specifik stor ordre begrænses. Konkurrence Selskabet leverer væsentligst sine ydelser inden for det digitale skilte marked (DDS). Dette er et relativt nyt marked muliggjort af distribution af data via internettet. Selskabet forventer, at dette marked vil vokse med % per år de kommende år. Indtil nu har Selskabet ikke set væsentlig konkurrence fra større udenlandske virksomheder, hvorimod konkurrencen fra andre lokale udbydere er intensiv. Der kan dog ikke gives sikkerhed for at større udenlandske virksomheder ikke trænger ind på det geografiske område, hvor Selskabet udbyder sine ydelser, med deraf forøget konkurrence til følge, selv om Selskabet ikke forventer dette, da Selskabets marked er præget af forskellige sprog og andre lokale barrierer, der øger omkostningerne for en ny udenlandsk udbyder. Markedet har som nævnt indtil nu været præget af lokale mindre virksomheder, hvor konkurrencen foregår på lige basis, og hvor Selskabet har bestræbt sig på at levere et kvalitetsprodukt med en tydelig identitet og en totalløsning for kunden, hvor også den efterfølgende drift varetages af Selskabet. Nøglemedarbejdere Selskabet er afhængig af at kunne fastholde nøglemedarbejdere og samtidig være i stand til at tiltrække nye medarbejdere med den nødvendige kompetence til at videreudvikle Selskabet. Selv om Selskabet har været i stand til at sikre kvaliteten af sine medarbejdere, kan der ikke gives nogen garanti for, at Selskabet vil være i stand til tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Samtidig vil den planlagte ekspansion i udlandet øge denne risiko, og selv om Selskabet ønsker at tilkøbe virksomheder med de ønskede kompetencer, kan Selskabet være i den situation, at det beslutter selv at etablere sig i det ønskede land, hvorfor det vil være væsentligt at kunne tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere. Hvis dette ikke sker som planlagt, kan en ekspansion i udlandet blive forsinket med deraf tilsvarende forsinkelse af den forventede omsætningsstigning. Valuta Selskabet indkøber materialer og halvfabrikata i DKK, USD og EUR, ligesom der faktureres i disse tre valutaenheder. USD-eksponeringen var i 2008 ca. 17% af den samlede omsætning. Den tilsvarende eksponering i 2007 var ca. 29 %. Selskabet opfatter ikke eksponeringen i EUR som væsentlig grundet det samarbejde, der er omkring den danske krone og EUR en, således at en maksimal ændring mellem EUR en og den danske krone højst vil kunne ændre resultatet med under 0,6 af omsætningen. Derimod er risikoen større i forbindelse med eksponeringen over for USD. Således vil en ændring af USD med 10 % ændre resultatet med ca. 1,7 % af den samlede omsætning svarende til ca. DKK 1,1 mio. i Selskabet har i 2008 i et vist omfang benyttet sig af terminskontrakter for at imødegå en del af denne risiko. 14

17 Produktansvar og forsikring Moderselskabet har en erhvervsforsikring, som dækker tingsskader og personskader og en produktansvarsforsikring på DKK 10 mio. samt en driftstabsforsikring med en dækning på DKK 18 mio. inden for en 12 måneders periode og andre sædvanlige og krævede forsikringer. Efter Selskabet vurdering er Selskabet tilstrækkeligt forsikret. Der kan imidlertid ikke gives sikkerhed for, at den nuværende forsikringsdækning vil være tilstrækkelig til at dække eventuelle erstatningskrav i forbindelse med produktansvar, ligesom der ikke kan gives sikkerhed for, at en hændelse, hvor forsikringen dækker tingsskaden, ikke vil have en negativ indflydelse på driftsresultatet. 15

18 5 Selskabsoplysninger I den følgende beskrivelse af Selskabet og markedet er benyttet oplysninger fra tredjemand. Ledelsen skal bekræfte, at uddraget af sådanne oplysninger er gengivet korrekt, og at der ikke efter Ledelsens overbevisning er udeladt fakta, der kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. 5.1 Selskabet Selskabet startede sine erhvervsmæssige aktiviteter 1. juli På denne dato overtog Selskabet samtlige aktiviteter vedrørende udvikling og salg af fladskærmsmonitorer til det professionelle marked fra det tidligere mermaid technology a/s med CVR-nr i det følgende kaldet MT. MT var en 100 % ejet dansk virksomhed, som blev stiftet i 1997, og havde satset på pc-markedet og senere på fladskærme. Ved overdragelsen fik Selskabet alle rettighederne til benyttelse af selskabets navn, kunderelationer, varemærker, designrettigheder mv. Samtlige af MT s medarbejdere overgik også til Selskabet, herunder MT s medstifter og direktør Henrik Johnsen, som fortsat er Selskabets direktør. Selskabet består i dag af fire juridiske enheder, hvor mermaid technology a/s er moderselskabet og AcrossMedia A/S, mermaid technology as, Norge samt Norden Media Solutions AB alle er 100 % ejet datterselskaber. mermaid technology a/s Danmark AcrossMedia A/S Danmark mermaid technology as Norge Norden Media Solutions AB Sverige Historisk og erfaringsmæssigt har Selskabets medarbejdere således været på markedet i 11 år med Henrik Johnsen som direktør i hele perioden. Overdragelsen i 2004 var del af en omstrukturering og strategiskifte, der bevirkede, at Selskabets nuværende hovedaktionærer erhvervede hele aktiekapitalen i Selskabet. Selskabet besluttede allerede fra starten, at det digitale skiltemarked skulle være Selskabets primære marked, og at Selskabet skulle være totalleverandør inden for dette marked, for derved at udnytte Selskabets store ekspertise inden for udvikling, produktion og design af monitorer, der sammen med digital skiltesoftware udgør de væsentligste bestanddele af en digital skilteløsning. Fra juli 2004 fokuserede Selskabet således i højere grad på monitorer og skærme med videointerface for derved at kunne efterkomme detailhandlens efterspørgsel på digitalskiltning. På det tidspunkt benyttedes typisk en DVD-afspiller til afspilning af reklamer i butikken, og DVDafspilleren kunne tilsluttes en ventura-skærm og fremvise det ønskede indhold. Da en DVDløsning var forholdsvis ustabil og vanskelig at opdatere samt bekostelig (levetiden var begrænset), valgte Selskabet at udvikle en skærmløsning med indbygget flashplayerteknologi (såkaldt mermaid ActiveMedia ). Reklamen kunne herefter lagres på et flashkort, som kunne sættes direkte i skærmen, og reklamen kunne afspilles uden brug af DVD-afspilleren. Som led i denne strategi erhvervede Selskabet i november % af aktierne i Victor Soft A/S. Victor Soft udvikler software og er specialiseret i løsninger til digital skiltning. Victor Soft har blandt andet udviklet software til styring af digital skiltning. Softwareprogrammet hedder vtouch Pro. vtouch Pro har en stor kompleksitet, men er alligevel en meget brugervenlig løsning, specielt udviklet til digital skiltning. Udover at udvikle software primært til brug for 16

19 styring og afvikling af digital skiltenetværk, har Victor Soft et forretningsområde kaldet Victor Film, der er specialiseret i produktion af spots, reklamefilm mv. I slutningen af 2006 erhvervede Selskabet hele aktiekapitalen i Victor Soft, og pr. 1. januar 2007 er de 2 selskaber fusioneret. Ved erhvervelse af Victor Soft opnåede Selskabet således kompetencer inden for alle områder inden for digital-skiltning, herunder produktion af reklamespots, hosting, administration til selve de fysiske skilte og skærme. Selskabets vtouch-software og skilte/skærme (ventura) har gjort Selskabet til en af de førende leverandører af digital skiltning til det danske marked. Som et yderligere naturligt skridt i Selskabets udvikling lancerede Selskabet i januar 2006 sit eget fladskærms-tv design (visionary) og kan således også levere fladskærms-tv i 32 og 40. I starten af 2008 erhvervede Selskabet hele aktiekapitalen i AcrossMedia A/S. AcrossMedia A/S var markedets næststørste spiller inden for digital skiltning, og dermed selskabets største konkurrent. Ved købet opnåede Selskabet dermed en markedsdominans i Danmark, der burde tilsikre, at Selskabet vil kunne komme i betragtning på alle større udbud og forespørgelser. Herudover opnåede Selskabet at styrke indholdsproduktionen, da AcrossMedia A/S væsentligste kompetence ligger inden for netop dette område. Pr. 1. januar 2008 etablerede Selskabet et 100% ejet datterselskab, mermaid technology as, Norge. Etableringen er baseret på egen opstart, da det vurderedes, at opkøb i Norge ikke var en option. Pr. 1. januar 2009 har Selskabet opkøbt 100% af aktierne i Norden Media Solutions AB, Sverige. Norden Media Solutions AB beskæftiger i dag 8 ansatte og har kontorer i Stockholm og i Västerås. 5.2 Milestones i Selskabets historie Juli 2004 Overtagelse af aktiver fra MT. Juli 2004 Første aftale på de nye digitale skilte og skærme til en dansk tøjproducent. Oktober 2004 Lancering af ActiveMedia 17 November 2004 Lancering af ventura x4 November 2004 Første rammeaftale på ActiveMedia 17 til landsdækkende legetøjskæde December 2004 Indgåelse af samarbejdsaftale med DSB vedr. interaktiv digital skiltning Januar 2005 Aftale med DSB S-tog om leverance af test-system til et såkaldt Infotainment -system. Juni 2005 Lancering af monolith-konceptet Første rammeaftale på Monolith-konceptet til en dansk tøjproducent. Oktober % overtagelse af Victor Soft A/S December 2005 Lancering af ventura 23 samt visionary 32 Fladskærms tv 17

20 Indgåelse af aftale om udvikling af en specialdesignet løsning til en landsdækkende banks nye filial-koncept. Samarbejdsaftale med Arp-Hansen Hotel Group om levering af visionary 32 LCD tv til alle værelser og skilteløsninger til det nyopførte hotel Copenhagen Island, i øvrigt i samarbejde med en af verdens førende leverandører af såkaldt Interactive guest room technology), Locatel. Februar 2006 Lancering af ventura 26 og 32. Samarbejdsaftale med Matas vedr. levering af DDS-system til knapt 300 Matas-butikker i Danmark. Marts 2006 Lancering af ventura 40. Maj 2006 Udviklingsaftale vedrørende automotive-produkt til brug i stolerygge. Produktet skal bruges i forbindelse med information, reklame og underholdning. Indgåelse af samarbejdsaftale med en ejendomsmæglerkæde vedr. skilte- og skærmløsninger til alle kædens butikker over en 3- årig årrække. August 2006 Levering af specieldesignet løsning til landsdækkende dansk bank. Indgåelse af samarbejdsaftale med Statens Museum for Kunst November 2006 Matas Butik nr. 225 installeret. December 2006 Samarbejdsaftale med IC COMPANY vedr. leverancer af diverse skilte- og skærmløsninger. Overtagelse af de resterende 50 % aktier i Victor Soft, hvorved Victor Soft blev et 100 % ejet datterselskab. Januar 2007 Indgåelse af aftale med Dansk Arkitektur Center vedrørende skilteløsninger til brug for bibliotek og udstillinger. Februar 2007 Lancering af ventura 46 Aftale vedrørende levering af skilte og skærme til brug i en dansk bank. April 2007 Optagelsen til handel på First North November 2007 Erhvervelse af software til generering af Flash-indhold til brug for digital skiltning. Indarbejdes i vtouch Pro konceptet. December 2007 Overdragelse af AcrossMedia A/S Januar 2008 Etablering af mermaid technology as i Norge Januar 2008 Fusion af selskaberne Victor Soft A/S og mermaid technology a/s Januar 2009 Overtagelse af Norden Media Solutions AB, Sverige 18

21 Der er siden 1998 solgt mere end mermaid-skærme, og man kan blandt andet se nogle af disse i Københavns Lufthavn, Det kongelige Bibliotek - Den Sorte Diamant, TOP-TOY (Fætter BR og Toys R Us), Statens Museum for Kunst, diverse biblioteker, Matas og mange andre steder. 5.3 Vision Det er Selskabets vision at blive den førende udbyder af Dynamisk Digital Skiltning i Nordeuropa. 5.4 Mission Selskabet vil give sine kunder markedets bedste løsning - designet og udviklet til at opfylde kundens individuelle behov til konkurrencedygtige priser. Tillid og respekt til Selskabet og Selskabets produkter - det være sig fra medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og investorer - er af afgørende betydning for Selskabet, og Selskabets arbejder konstant, bevidst og målrettet med at opnå og leve op til denne tillid og respekt. Selskabet ønsker at opbygge vedvarende kunderelationer og benytte disse relationer til løbende at udvikle produkter i tæt samarbejde med kunder og markedet. Selskabet ønsker at udvikle produkter og teknologier, der typisk kan anvendes i flere sammenhænge og dermed øge Selskabets konkurrencefordele og indtjening. 5.5 Strategi Generelt Selskabet tilbyder Dynamisk Digital Skilte-løsninger (DDS), der bruges til reklamer, information og underholdning. Baseret på softwareapplikationen vtouch Pro har Selskabet udviklet et system, der kan levere, skemalægge, administrere og afspille digitalt indhold via netværk. vtouch Pro s kompleksitet gør det muligt at udvikle kundespecifikke løsninger. Selskabet forestår selv udviklingen af vtouch Pro i samarbejde med partnere i Pakistan. Selskabet udvikler ligeledes hardware i form af skærme og skærmløsninger og har således også mulighed for at kunne tilbyde specifikke løsninger i forbindelse med hardwarens design og funktionalitet. Forretningsstrategi Selskabets vision er at blive førende leverandør af Dynamisk Digital Skilte-løsninger i Nordeuropa. For at opfylde denne vision har Selskabet opstillet følgende strategi for de næste 5 år: 19 Selskabet vil fortsat fokusere på den vertikale salgsstrategi, hvorved den fortsatte markedsindtrængning kan ske med udgangspunkt i referenceinstallationer. Selskabet vil fokusere på mersalg af det øvrige produktsortiment til eksisterende kunder, der allerede har DDS-systemer - eksempelvis Kiosk-løsningen Poseidon i forbindelse med interaktiv Dynamisk Digital Skiltning. Selskabet vil fortsat fokusere på kunder, der sætter Selskabets kompetencer inden for æstetik, tilpasning, fleksibilitet, funktionalitet og kvalitet højt. Selskabet vil inden for strategiperioden etablere datterselskaber i henholdsvis Sverige, Tyskland og Norge og derved sikre en direkte indflydelse på disse markeder. Dette forventes at ske ved opkøb af virksomheder. På øvrige markeder vil Selskabet videreudvikle nuværende distributørnet med fokus på Italien, Benelux, Frankrig og England.

22 Selskabet vil udvikle et partnerprogram i Danmark, således at salgspartnere og Selskabet kan operere side om side i markedet. Selskabet vil fortsat fokusere på kundetilpassede løsninger, både hvad angår hardware og software. Dette ser Selskabet som et vigtigt differentieringsparameter, da DDS udvikles i mange forskellige retninger. Selskabet vil ligeledes fokusere på nyudvikling i samarbejde med kunder og markedet for dermed at kunne introducere nye produkter ud fra de behov, markedet måtte efterspørge. Selskabet vil fortsat benytte outsourcing for derved at fokusere på de strategiske kompetencer inden for salg, marketing, design, udvikling, projektledelse og logistik. Selskabet vil samarbejde med udbydere af administrationssoftware til kasseterminalløsninger for derved at kunne integrere slutkundens administrationssoftware i vtouch Pro. Dette vil muliggøre en yderligere dynamik inden for DDS-løsninger, således at indholdet på skilte kan genereres direkte fra det administrative system. Selskabet forventer at etablere udviklingsdatterselskab i Pakistan for at sikre udviklingsressourcer til brug for DDS-løsninger samt integration til andre leverandørers administrationssoftware. Selskabet vil fortsat fokusere og styrke udviklingsafdelingerne for derved at sikre og bibeholde Selskabets forspring på DDS-løsninger. Selskabet vil fortsat fokusere på alle de delkomponenter og ydelser, der indgår eller vil indgå i en DDS- løsning, således at Selskabet bibeholder sin position som en af de førende udbydere af totalløsninger på markedet. Selskabet skal vokse organisk og ved opkøb under hensyntagen til den opstillede vision og Selskabets målsætninger. Selskabet vil positionere og styrke det generelle reklame- og filmforretningsområdet for derved at styrke Selskabets kompetence inden for reklameproduktion generelt. Selskabet vil være teknologiførende og med baggrund i teknologien skabe innovative løsninger til gavn for kunderne og markedet. Selskabet vil fortsat arbejde med strategiske samarbejdspartnere og derved sikre tilgang til viden og ny teknologi. Selskabet vil fokusere på intern uddannelse af medarbejdere for at sikre, at Selskabets, løsningens og produkternes værdier altid står klart for medarbejderne og derfor let kan kommunikeres til kunder og nye medarbejdere. 5.6 Organisation Selskabet har en flad organisation med store frihedsgrader for den enkelte medarbejder. Selskabet ønsker en arbejdsplads, hvor ansvaret er tydeligt placeret, og hvor der samtidig kan tages hensyn til de enkelte medarbejdere forskelligheder. Organisationens nuværende størrelse bevirker, at alle medarbejdere er at betragte som nøglemedarbejdere. Det gennemsnitlige antal ansatte i Selskabet har i perioden dækket af de historiske regnskabsoplysninger udgjort 17 (2006), 24 (2007) og 46 (2008). Per datoen for dette Prospekt har Selskabet 66 ansatte inklusiv direktionen og medarbejdere i datterselskaberne AcrossMedia A/S, mermaid technology as, Norge og Norden Media Solutions AB, Sverige samt 10 tilknyttede konsulenter i Pakistan, der arbejder fuldtid for Selskabet. 20

23 På nedenfor viste organisationsskema er antallet af ansatte vist i parentes. Salg og marketing Selskabet sælger primært direkte til slutbrugerne, da det er væsentligt i salgsprocessen at kunne sælge Selskabets samlede ydelse, herunder specielt et godt design, der er med til at understøtte kundens branding af produkter og services. Selskabet forventer at benytte flere distributører i takt med, at DDS-markedet vokser, og Selskabets kvalitetsprodukter er blevet yderligere anerkendt i markedet. Udvikling Selskabet beskæftiger sig inden for to udviklingsområder inden for hardware og software. Software Selskabet har udviklet software til styring af dynamisk digital skiltning gennem de seneste 5 år - både ved egenudvikling og brug af underleverandører. Software-udviklingsafdelingen består af 15 medarbejdere, der alle har stor kompetence i programmering og projektledelse. En del af den mere basale programmering udføres af tilknyttede medarbejdere i Pakistan, og således at der i Danmark i overvejende grad fokuseres på projektledelse, validering og test. Selskabet benytter sig af outsourcing på forretningsområder, der ikke anses som strategiske i forholdet til virksomhedens kompetencegrundlag. Det er Selskabets strategi at udnytte sine projektledelseskompetencer sammen med det høje programmeringsniveau i Pakistan for derved at kunne tilbyde kosteffektive løsninger til Selskabets kunder. Hardware Selskabet udvikler hardwareløsninger med basis i industri-standardkomponenter fra diverse underleverandører, eksempelvis Samsung Electronics, for derved at sikre en nem og sikker integration af elektroniske komponenter i Selskabets produkter og samtidig sikre en høj kvalitet. Udviklingsarbejdet består blandt andet i altid at være opdateret på de seneste komponenter fra Selskabets underleverandører, således at Selskabets produktspecifikationer matcher markedets krav. I forbindelse med lancering af nye eller forbedrede komponenter skal dokumentation og produktions- vejledning tilpasses eller udarbejdes for at sikre, at produktionen udføres i henhold til forskrifter fra Selskabet. En meget væsentlig udviklingsopgave er designet af nye produkter. Selskabet designer, udarbejder tegningsmateriale, produktionsoptimerer og dokumenterer alt in-house, dvs. at Selskabet selv kontrollerer hele processen fra idé til aktuel prototypeudvikling, hvorefter det produktionsmodne produkt overgives til produktionen hos en underleverandør. Ved overgivelsen af produktet til produktion gennemgås produktionsfaserne med underleverandørens montagefolk, og de første produkter produceres og evalueres i henhold til montagevejledninger, ligesom produktionen løbende kontrolleres. Investeringen i avanceret 3D CAD software har accelereret udviklingstiden og forbedret muligheden for individuelle løsninger og løsningsforslag til flere kunde segmenter. Selskabet har de sidste 3-4 år udviklet 4-6 nye produkter/koncepter om år og har en typisk TTM (time-to- 21

24 marked) på ca. 4-8 uger per produkt. Samtidig er muligheden for komponent optimering forbedret markant. Produktions- og materialeteknologierne opdateres løbende og nye produktions metoder og systemer opfindes jævnligt i forbindelse med produktionsoptimering og produktudvikling. Logistik Logistikafdelingen har ansvaret for indkøb, produktion, varelager, reparationsservice samt forsendelse. Efter godkendelse af et produkt overtager afdelingen produktionsansvaret. Med styklister og behovsspecifikation baseret på forecast, genereres indkøbs-forecast af komponenter til Selskabets underleverandører. Der produceres typisk kun til ordrer, men lagerføres et mindre antal standardfærdigvarer. Når ordrer tilgår Selskabet, genereres en produktionsplan direkte til produktionen. Produktionsplanen kan samtidigt ses via Selskabets ITordresystem, som den producerende underleverandør har adgang til. Produkter produceres og sendes normalt direkte fra produktionen til kunden. Spot- og reklameproduktion Selskabet har egenproduktion af TV-instorespots og reklamefilm. Selskabet har som et af de første på instore markedet investeret i diverse udstyr til produktion af sports og reklamefilm, herunder et fuldt High Definition (HD) produktionsflow fra HD kameraer, HD SteadyCam rig, og to state of the art digitale HD-redigeringssuiter. Selskabet har faguddannet personale med mange års erfaringer indenfor visuel kommunikation, og kan derfor tilbyde disse ydelser til blandt andet vtouch Pro-kunder. Selskabet er specialiseret i produktionen af HD instore-tv reklamespots. Medarbejderne har mere end 10 års erfaring i visuel kommunikation og har de sidste 5 år udelukkende produceret i High Definition (HD). DDS markedet er på dette område væsentligt foran broadcast-markedet. Da Selskabet ønsker at være førende totalleverandør på DDS-markedet i Europa, har det fra Ledelsens side være vigtigt at kunne levere løsninger, der lever op til kundernes stigende behov. Produktionen af spots/reklamefilm til DDS-løsninger er et af de områder, der sikrer løbende indtægt efter installation af DDS-løsning hos kunden. Større kunder har ofte et årligt behov på omkring reklamespots, der alle produceres i HD-video. Det tætte samarbejde med kunden skaber ofte muligheder for andre typer reklameproduktioner som eksempelvis reklamefilmsproduktioner. Derfor er det også naturligt at Selskabet producerer reklame- og dokumentarfilm for andre kunder end DDS-kunder, f.eks. til institutioner, der har behov for informationsvideoer eller reklamefilm til tv. Dette forretningsområde sikrer en løbende kreativ udvikling, som Selskabet finder værdifuldt for udviklingen af kompetencer i Selskabet. Selskabet fik i 2004 kåret en produktion til årets succeshistorie på TV2-Regional og fik i 2006 Det Gyldne Snit for produktionen: Pay-Off produceret for GeGe Forlag. Drift Selskabet sælger forskellige serviceydelser til Selskabets DDS-kunder, herunder driftsydelser til DDS-systemer. Driftsydelsen indeholder f.eks. overvågning af DDS-systemet, styring af lukketider, kategorisering af butikker, sikring af oppetid, statistikgenerering og tekniskservice. Driftssystemet håndteres via egenudviklede overvågningssystemer til brug for netop dette, hvilket giver kunden sikkerhed for, at DDS-systemet fungerer optimalt. Selskabet vurderer, at DDS-kunderne som udgangspunkt vil tilvælge denne driftsydelse frem for selv at håndtere opgaven. Økonomi Selskabet benytter sig af administrationssystemet Navision, og dette system vurderes af Ledelsen at kunne håndtere den øgede omsætning og aktivitet. 22

25 Kompetencer i Selskabet Software Platform Systemet tager udgangspunkt i ægte HD-signal, der sikrer en høj billedkvalitet. VTouch Prosystemet er af flere af Selskabets kunder - bl.a. John Viborg, daværende indkøbschef i Matas A/S - blevet karakteriseret som markedets mest brugervenlige. (John Viborg evaluerede markedet blandt 20 leverandører og valgte vtouch Pro som det mest brugervenlige på det danske marked). Design Selskabet har udviklet og forfinet et design, der er blevet anerkendt og generelt accepteret i markedet. Dette design sikrer kunder, at man kontinuerligt kan få samme design over tid og derved ikke behøver at bekymre sig om produktets designlevetid. Levetiden for et mass - marked design er typisk 6-9 måneder, hvorefter produktet udgår. Dette er ofte til stor gene for de virksomheder, der ønsker et ensartet udtryk over tid. Selskabet har designet flere produkter alene eller i samarbejde med Selskabets kunder. Selskabets Co-Branding strategi, dvs. understøttelse af kundens brand ved at implementere logo og farvevalg eller et nyt skærmdesign, vurderes at være en væsentlig differantiator. Teknisk knowhow Efter 10 års arbejde med LCD-teknologien har Selskabets medarbejdere en indsigt i teknologien, der af Ledelsen vurderes at være blandt de bedste i landet. Denne indsigt udmønter sig i løsninger af meget høj kvalitet, både hvad angår funktion og holdbarhed. Hardware platform Selskabet benytter sig af industrikomponenter. Selskabet samarbejder tæt med Internationale producenter og har derved mulighed for at specificere specifikke løsninger, både hvad angår hardware og firmware, og kan derfor i høj grad optimere kvaliteten på produkterne i forhold til de enkelte applikationer og de forhold, skiltene/skærmene skal virke under. Kundetilpasningsstrategi Selskabet har gennem en årrække været kendt i markedet som producenten, der kan opfylde kunders behov og ønsker til design og funktionalitet. Selskabet har over årene forfinet denne strategi, hvorved selskabet i høj grad fokuserer salget mod tilpasning af produkter til kunden, således at kunden meget tit ser fordelene og ender op med løsninger, der i højere grad tilfredsstiller kunden og dermed optimerer forretningsforholdet mellem Selskabet og kunden. Leverandører Selskabet vurderer, at forholdet til leverandører generelt er meget stærkt. Henrik Johnsen - Adm. Direktør - har haft forretningsmæssige relationer med Samsung Electronic i mere end 15 år. Det betyder, at der er opbygget et godt netværk i Samsungs organisation. Markedet for fladskærme har traditionelt oplevet store fluktuationer med både under supply og over supply, men Selskabet har aldrig oplevet ikke at få de aftalte leverancer. Det kan derfor med rimelighed anføres, at Selskabet har et helt unikt forhold, og dermed tilgang, til en af verdens to største leverandører af skærmteknologi. Selskabet er afhængigt af, at skulle levere et kvalitetsprodukt, og har udvalgt Samsung og en leverandør i Schweiz til andre dele af skærmen i henhold til dette kvalitetskrav. Der findes dog andre selskaber, der leverer samme produkter og eksempelvis leveres displaypaneler i standardstørrelser, således at det vil være muligt at skifte til en anden leverandør. Produktionen af de færdige skærme og skilte foregår som en montage af delkomponenter på en fabrik i Jylland. Selskabet har selv udarbejdet produktionstegningerne og ejer selve produktionsgrundlaget. Derfor vil det være muligt at skifte til en anden leverandør, hvis den nuværende leverandør måtte ønske at stoppe eller Selskabet ønsker at flytte produktionen til en anden leverandør. Selskabet har også alternative leverandører på øvrige komponenter i sin produktion. 23

26 Ligeledes har Selskabet særdeles gode relationer til øvrige underleverandører, og relationerne er ofte ældre end Selskabet selv. 5.7 Marked og produkter Dynamisk Digital Skiltning (DDS) Selskabets hovedmarked er software- og hardware-produkter til brug for Dynamisk Digital Skiltning (DDS). DDS-markedet er udsprunget som en af de muligheder, som internettet har skabt og er et relativt nyt begreb inden for markedsføring og informationstilgang. DDS består af en individuel distribution af informationer (Narrowcasting) til en enkelt eller klynger af skærme (skilte), der centralstyres via netværk (internettet) og er individuelt tilpasset modtageren. Dette adskiller sig fra den generelle distribution af informationer (broadcasting), som eksempelvis tvkanaler benytter sig af, og som ikke er tilpasset individuelt. Internettet har gjort det muligt at få adgang til geografiske områder relativt billigt samtidig med at prisen på den hardware (computere og skærme), der benyttes i DDS-konceptet, er faldet mere end 50% over de seneste 3 år disse to faktorer har været hovedårsagen til at DDSmarkedssegmentet har haft en vækst på mere end 100% (Kilde DisplaySearch, Press Release Thursday, december 1, 2005, Markedsstørrelser Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet markedsdata specifikt for det danske eller nordiske marked, hvorfor en beskrivelse af Selskabets markeder tager udgangspunkt i offentliggjorte markedsanalyser fra USA af DisplaySearch, CAP Ventures Research samt Selskabets egne driftsmæssige erfaringer. Grundet forskellige opgørelsesmetoder sammenholdt med et marked i vækst vurderes markedsstørrelserne på skilte- og skærmemarkedet noget forskelligt af de forskellige analysebureauer, hvor eksempelvis analysevirksomheden DisplaySearch i december 2005 (Press Release Thursday, december 1, 2005, vurderede det samlede marked at udgøre ca. USD 1,2 mia. og ca enheder. Hvor skilte- og skærmmarkedet i 2009 forventes at udgøre USD 3 mia. fordelt på 1,8 millioner skilte og skærme. Heraf følger, at prisen per skærm forventes at falde med 44 % i perioden, mens markedsværdien i samme periode forventes at stige med ca. 150 % i værdi og mere end 350 % i mængde. CAP Ventures Research har vurderet det samlede marked for digital skiltning i 2009 til at udgøre USD 2,875 mia. svarede til det, som DisplaySearch alene har vurderet skilte- og skærmmarkedet til. Disse analyser er baseret på det amerikanske marked, og da der som nævnt ikke findes specifikke opgørelser over det danske og nordiske marked, lægger Selskabet til grund, at markedet tilnærmelsesvis fordeler sig geografisk som andre internetbaseret marked som eksempelvis managed security service, hvor det amerikanske marked udgør ca. 40 % af verdensmarkedet, det danske marked ca. 1 % og markedet i Danmark, Norge og Sverige ca. 3 % af verdensmarkedet (IDC 2005). Selskabet vurderer, at skilte- og skærmanalysen for DisplaySearch er mere korrekt end skilteskærmanalysen fra CAP Ventures Research, hvorfor Selskabet tager udgangspunkt i skilteskærmanalysen fra DisplaySearch og tillægger de øvrige delkomponenter og ydelser fra CAP Ventures Research. Ledelsen vurderer med baggrund af ovenstående samt tidligere nævnte argumenter, at det danske marked historisk har udgjort og fremtidigt vil udgøre som angivet i figuren nedenfor: 24

27 Narrowcasting CAP/Displaysearch combined Denmark revenue ,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Ads/Network Operation System Integration Software Other Hardware Display Screens 50,0 0, Kilde: Beregninger foretaget på analyse tal fra henholdsvis CAP Ventures Research og DisplaySearch Det totale DDS-marked i 2007 anslås til ca. DKK 210 mio. samt et anslået markedsværdi på ca. DKK 320 mio. i en stigning på ca. 52 % over de næste 2 år. Denne kombinerede analyse stemmer godt overens med Selskabets erfaring fra det danske marked i 2007 og forventninger til den efterfølgende periode. Selskabet forventer at adressere markederne i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland gennem direkte salg og salg gennem datterselskaber i landene udenfor Danmark. Ved at benytte de samme forudsætninger om markedsudviklingen som for Danmark, kan det totale geografiske marked, som Selskabet forventer at adressere, historisk og fremtidigt anslås til følgende: Narrowcasting CAP/DisplaySearch Combined Total Market (DKK.mio.) 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 Ads/Network Operation System Integration Software Other Hardware Display Screens 1000,0 0, Kilde: Beregninger foretaget på analyse tal fra henholdsvis CAP Ventures Research og DisplaySearch Den totale DDS-markedsværdi i 2009 i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland anslås at runde DKK 5 mia., hvor Tyskland forudsættes at udgøre ca. 13 % af verdensmarkedet. Disse fire landes markeder forventes ifølge Selskabets strategiplan alle at blive adresseret inden for de næste 3 til 5 år. 25

28 Usikkerhed på markedsstørrelsen Idet ovenstående analyser bygger på tal, der er mere end 2 år gamle, er det desværre ikke muligt at få en yderligere opdateret verifikation af markedsstørrelsen, hvilket medfører en del usikkerhed for det overordnede potentiale. Selskabets er af den overbevisning, at de estimerede omsætningstal med det nævnte forbehold stadig er relevante og sandsynlige, idet Selskabets pipeline stemmer godt overens med de danske estimerede omsætningstal. Selskabet har i dag identificeret potentielle projekter i Danmark til en værdi af mere end DKK 250 mio. - projekter der alle forventes implementeret i Danmark indenfor de nærmeste 1 til 2 år. Delmarkeder Markedet kan deles op i følgende delmarkeder: 1. Administration, drift og spot- reklame- og indholdsgenerering 2. System Integration og Installation 3. Software 4. Anden Hardware 5. Skilte og skærme Administration, drift og spot- reklame- og indholdsgenerering Flere virksomheder vælger ikke at administrere DDS-systemet selv, og har derfor behov for at få systemet serviceret af leverandøren. Driften dækker eksempelvis schedulering af reklamer, uploads af reklamer, styring af åbne- og lukketider osv. samt administration af netværk, herunder opkobling af nye skilte, butikker, lokationer osv. Denne løbende driftydelse er typisk en månedlig omkostning for kunden. For at sikre sin omkostningsprofil har kunden typisk behov for at have en fast aftale om teknisk service på løsningen, hvilket tilbydes af leverandøren. Reklamer og information, der skal vises på DDS-systemet, kan være genereret af eksisterende materiale, men her kan der være behov for bearbejdning af materialet for sikre kvalitet af indholdet. Herudover er der ligeledes behov for at lave nyt materiale. Disse ydelser udbydes typisk af uafhængige produktionsselskaber. Selskabet forventer, at dette marked på verdensplan vil stige til USD 1,7 mia. i 2009 (kilde: CAP Ventures Research), hvilket medfører, at værdien af det danske marked (1 % af totale marked) estimeres til at udgøre ca. DKK 95 mio. i Det samlede marked, for de lande (Danmark, Norge, Sverige og Tyskland) Selskabet forventer at adressere direkte eller via datterselskaber, forventes at udgøre ca. DKK mio. i System integration og installation I forbindelse med investering i et DDS-system er det normalt, at kunden vælger, at leverandøren håndterer alt omkring implementeringen af løsningen, herunder installation af kabler, 230 Volt, netværksopsætning, tildeling af netværksadresser, opsætning af skilte, anden hardware osv. Selskabet forventer, at dette marked på verdensplan vil stige til USD 300 mio. i 2009, hvilket medfører at værdien af det danske marked estimeres at udgøre ca. DKK 17 mio. i Det samlede marked, for de lande (Danmark, Norge, Sverige og Tyskland) Selskabet forventer at adressere direkte eller via datterselskaber, forventes at udgøre ca. DKK 267 mio. i Software Software afregnes enten som et beløb for brugsretten til softwaren - typisk med begrænsninger i antallet af skilte og skærme, der må være på systemet, eller som en fast månedlig licensaftale 26

29 per skilt eller skærm, der er tilsluttet systemet. En sådan aftale er typisk tidsfastsat op til 36 måneder. Herudover har kunden mulighed for at tilkøbe en opgraderingsgaranti, således at kunden løbende sikres de sidste nye versioner af softwaren. Selskabet forventer, at dette marked på verdensplan vil stige til USD 150 mio. i 2009, hvilket skulle betyde, at værdien af det danske marked forventes at udgøre DKK 8 mio. i Baggrunden for dette segments relative lave niveau i forhold til det samlede marked, kan måske være et udtryk for, at der vil være en hel del opgraderinger af hardware, hvorved software ikke vil følge den generelle vækst. Det samlede marked, for de lande (Danmark, Norge, Sverige og Tyskland) Selskabet forventer at adressere direkte eller via datterselskaber, forventes at udgøre DKK 133 mio. i Anden Hardware I en DDS-løsning indgår typisk standard-pc ere eller såkaldte afspillere, der har til opgave at modtage og afsende informationer og holde skilte og skærme opdateret med indhold. Herudover indgår der gerne komponenter, herunder VGA-forlængere og VGA-splittere, der muliggør, at skilte og skærme kan placeres langt fra afspilleren, samt at flere skærme kan benytte samme afspillere. Selskabet forventer, at dette marked på verdensplan vil stige til USD 175 mio. i 2009, hvilket medfører at værdien af det danske marked forventes at udgøre ca. DKK 10 mio. i Baggrunden for dette segments lave niveau i forhold til de øvrige segmenter kan måske være et udtryk for, at der vil være en hel del opgraderinger af skilte og skærme, der skal vise samme indhold, som allerede eksisterende skærme, hvorved tilslutning af disse skærme ikke behøver en pc eller afspiller, da de eksisterende signaler blot kan splittes. Dette medfører en relativ lav omkostning i forhold til at opsætte en pc/afspiller, med lavere markedsvækst til følge. Det samlede marked for de lande (Danmark, Norge, Sverige og Tyskland), Selskabet forventer at adressere direkte eller via datterselskaber, forventes at udgøre ca. DKK 156 mio. i Skilte og skærme Skilte og skærme er en meget væsentlig del af DDS-systemet, da det er den eneste komponent, der er synlig for kunden. Skærmstørrelserne varierer typisk fra 23 til 46, og der benyttes flere forskellige skærmteknologier, så som Plasma og LCD. Selskabet forventer, at LCD-teknologien vil være den foretrukne i fremtiden. Selskabet forventer en stor vækst inden for dette segment og vurderer, at baggrunden for denne vækststigning skal findes i det forhold, at markedet for DDS-systemer modnes, og kunderne derfor vil opsætte flere skilte og skærme uden nødvendigvis at tilføje yderligere software og hardware. Man kan med andre ord sige, at opgraderingsmarkedet primært gavner skilte- og skærmsegmentet mere end de øvrige segmenter inden for DDS-systemer. Selskabet forventer at det danske marked i 2009 for skilte og skærme vil udgøre ca. DKK 167 mio. Det samlede marked for de lande (Danmark, Norge, Sverige og Tyskland), Selskabet forventer at adressere direkte eller via datterselskaber, forventes at udgøre ca. DKK mio. i Produkter og services vtouch Pro vtouch Pro-konceptet er det digitale alternativ og supplement til det traditionelle statiske skiltesystem. vtouch Pro muliggør dynamisk visuelt marketing til en specifik skærm i en specifik butik, hvor der er adgang til internettet. vtouch Pro er designet til at kunne forbedre brugerens måde at generere, håndtere, levere og opdatere budskaber til deres målgrupper. vtouch Pro er et turn-key koncept indeholdende projektledelse, behovsspecificering, konfiguration, hardware, implementering, indholdsgenerering, drift/schedulering, servicering, video-hjælp og hotline. 27

30 vtouch Pro håndterer, programsætter og udsender indhold til navngivne monitorer. Selskabet har integreret specialudviklede kommunikationsprotokoller til vtouch Pro, hvilket sikrer brugerens netværk en meget høj grad af sikkerhed. vtouch Pro besidder kvaliteter, der kan adressere mange af de forandringer, der vil finde sted inden for reklameindustrien. Selskabet forventer, at netop vtouch Pro giver fordele i forhold det traditionelle statiske skiltesystem og derved er i stand til at opfylde målsætningerne i en succesfuld marketing strategi. Selskabet forventer, at netop disse forhold gør vtouch Pro-konceptet til et værdifuldt alternativ og supplement til det traditionelle skiltesystem og kan derved hjælpe kunder til øget salg og profitabilitet. Indhold og fordele ved vtouch Pro-konceptet vtouch Pro giver kunden mulighed for at distribuere indhold centralt. Dette sikrer, at kunden kan styre marketingkampagner til rette tid og sted med sikkerhed for, at indholdet er korrekt og korrekt fremvist. vtouch Pro Klient accepterer nyt indhold, viser dette i henhold til plan, og kvitterer og rapporterer tilbage, således man efterfølgende kan udlæse statistik for det specifikke skilt. Fra centralt hold bliver det ligeledes moniteret, at den enkelte monitor afspiller korrekt og virker korrekt. Effektiv budskabsstyring Undersøgelser har vist, at DDS-systemet er en effektiv måde at tiltrække kunders opmærksomhed og hjælper til at få et budskab frembragt på en optimal måde. Selskabet mener, at den digitale skiltning samtidig skal underbygger butikkens indretning og understøtte denne. Netværkskontrolleret vtouch Pro pc/playere er individuelt konfigureret, således at de kan adresseres fuldstændigt individuelt, hvad enten de er i samme lokale eller geografisk adskilte. vtouch Pro giver brugeren mulighed for at monitere det individuelle skilt eller skærm og derved få overblik over load, spillelister, oppetid, konfiguration osv. Det betyder i realiteten, at den enkelte enhed kan styres 100 % centralt, dvs. tænd/sluk, opdateringer, ændringer i afspilningslister, start/stop osv. Netværk vtouch Pro fungerer i alle netværk baseret på enten kobber-, fiber- eller trådløst netværk. Såfremt der ikke findes internetadgang på lokationen, muliggør vtouch Pro et off-line system, der opdateres via medier f. eks. flashcard, memorycard eller dvd-medier. Enkel generering af nyt indhold/hastemeddelelser Ændringer eller udvikling inden for specifikke områder kan let genereres og overføres, således at budskabet tilsikres aktualitet. Brugeren kan let generere indhold, således at ændringer kan foretages inden for ganske få minutter og distribueres til enkelte eller alle lokationer efter enkle regelsæt. Med erhvervelsen af software til generering af Flash-indhold er det muligt i endnu højere grad at generere nyt indhold/hastemeddelelser samt en for kunden nemmere håndtering af samme. Scalerbart og mobilt Ved at benytte trådløse netværk kan brugeren let udvide antallet af skilte (skærme) med individuelle budskaber, da vtouch Pro kan konfigureres til at adressere flere enheder. Selskabet tilbyder pc/player med trådløst netværksinterface, således at brugeren blot skal sørge for strøm til enheden, hvorefter pc/playeren er online. Dette muliggør også, at brugeren kan flytte skilte og skærme efter behovet for opmærksomhed ved specielle varegrupper. Integration til anden software vtouch Pro er udarbejdet ved hjælp af programmeringssproget.net samt baseret på SQL - database. Dette gør det relativt enkelt at udveksle data og integration med andet software som 28

31 f. eks. lagerstyring, kasseapparater osv. Dette muliggør en mere interaktiv skiltning, og derved sikres, at markedsføringen afspejler den aktuelle situation for kunden. Konformitet i markedsføring vtouch Pro muliggør konformiteten i den generelle markedsføring, således at trykte reklamer, tv-reklamer og andet også afspejles i butikken, da de digitale skilte kan opdateres, når behovet opstår. Derved sikres et ensartet udtryk og en optimal udnyttelse af markedsføringsbudgettet. vtouch Pro Software vtouch Pro er et softwareprodukt til det digitale skiltemarked. vtouch Pro softwaren tager udgangspunkt i filosofien om, at software skal være robust, nemt tilgængeligt og stabilt, således at kunden oplever stabilitet og driftsikkerhed, og at Selskabet sikres et minimum af service og vedligeholdelses omkostninger. vtouch Pro er bygget med fokus på fremtidig integration med andre softwareplatforme, som f.eks. POS og økonomisystemer, da det vurderes, at informationer fra netop sådanne systemer i fremtiden vil spille en stor rolle for den digitale skiltning. Systemet består af følgende delkomponenter: vtouch Pro Server vtouch Pro serveren er kernen i systemet. Her samles og genereres alle informationer, der distribueres til de enkelte skilte (skærme). En væsentlig information, som serveren holder styr på, er status på alle tilknyttede skilte, dvs. hvorvidt de er online eller offline, eller hvorvidt de enkelte skilte afspiller det, som de skal. vtouch Pro serveren er designet til at blive afviklet af Microsoft Windows 2000/2003 og kræver derfor ingen speciel hardware. ServerAdministrator Serveradministrator er værktøjet for den it-ansvarlige, der har ansvaret for den tekniske del af skiltesystemet og derfor har behov for at overvåge det digitale skiltesystem. Serveradministrator overvåger f.eks. hvorvidt alle skilte afspiller det korrekte indhold, status på opdateringer af softwaren, hvorvidt der er behov for service på dele af systemet. Det er også muligt at programmere -adresser til dem, der skal alarmeres, såfremt der skal skulle ske uforudsete hændelser. Administrator Administrator bruges til at planlægge visninger og organisere hvilke skilte (skærme), der afspiller budskaber hvornår. Administratoren arbejder med tre niveauer af visninger for at sikre sendefladen mod sort skilt: fallback, standard visninger og planlagte visninger. Administrator gør det muligt at anvende eksisterende digital indhold i følgende formater: MPEG 1, 2 og 4, wmv, wmv-hd, wav, DivX, ppt, jpg, bmp, png, tiff, XML og RSS. Administrator samler og genererer informationerne om afspilning på de enkelte skilte og giver derefter besked til serveren om at distribuere indhold og detaljer til de enkelte skilte. DisplayKlient DisplayKlient er den Software-enhed, der afvikler det indhold der afspilles på det lokale skilt (skærm). DisplayKlient styrer, hvorledes video, 3D-animation, tekst eller billeder rent fysisk bliver vist på skærmen. Teknologien anvendt til dette formål er primært Microsoft DirectXplatform, men der kan dog anvendes andre teknologier, som f.eks. Microsoft Power Point eller live signaler fra DVB-T eller antenne. DisplayKlient gemmer informationer om hvert enkelt medie eller reklame, der er afspillet, hvornår, hvor mange gange osv. DisplayKlient er designet til at køre på Microsoft Windows XP, og DisplayKlient kan derfor benytte en standard-pc. DisplayServices DisplayServices er et program, der kører i baggrunden på den enkelte DisplayKlient. Den har ansvaret for at sikre modtagelse af indhold til det enkelte skilt (skærm) samt at sikre, at skiltet tændes og slukkes i henhold til de gældende konventioner. DisplayServices er i samspil med 29

32 ServerAdministrator det system, der sikrer, at der kan kommunikeres og overvåges fra centralt hold, således at systemet holdes stabilt, samt der kan skrides ind i tide, såfremt der skulle opstå uforudsete hændelser i systemet. ManagementServer ManagementServer gør det muligt at styre skilte (skærme) i forhold til opdateringer og versioner, således at opdateringer af vtouch Pro software kan fortages sikkert, hurtigt og nemt. I forbindelse med opdatering af større systemer er det væsentligt, at det er muligt at opdatere systemet automatisk, uden at det kræver manuel indblanding. Content-generator Dette modul muliggør en generering af indhold baseret på prædefinerede skabeloner, bygget op med billeder og tekst. Dette betyder, at man kan udarbejde nye reklamer enkelt og overskueligt uden at gå på kompromis med kreativiteten og kvaliteten. Det vurderes, at netop dette modul er en væsentlig unik facilitet i systemet, som selskabets konkurrenter vil have svært ved at matche. Værktøjer Database vtouch Pro er baseret på Microsoft MS SQL Microsoft MS SQL 2005 er med til at gøre applikationen transparent og gennemskuelig i forhold til udveksling af data med andre applikationer. Netværksteknologi vtouch Pro gør brug af en specielt designet bi-direktional netværksteknologi, der sikrer en stabil tovejskommunikation på alle netværk, således at vtouch Pro-server og Displayservices konstant er i kontakt og derved sikrer, at driften er optimeret. Netværksteknologien er designet transparent og solid, uanset om den anvendes på et intranet eller på internettet. Teknologien baserer sig på standard TCP/IP-protokollen, og vtouch Pro kan derfor fungere på alle kendte netværk, uanset om det er kablet eller trådløst. Unikt skiltedesign Selskabet kan designe, tilpasse og udvikle skilte og skærme til kunden, således at kundens indretning suppleres bedst muligt. Dette muliggør ligeledes, at kunden kan tilkøbe skilte i samme design over tid, og derved kan udvikle sit skiltekoncept uden at risikere at skulle kompromittere den overordnede butiksindretning. Skærme og skilte Selskabet har udviklet en række skærme og skilte med baggrund i produktet Atlantis PC, der har vundet den anerkendte design pris ID-design prisen. Med baggrund i dette design samt ønsket om at beskytte skiltets eller skærmens sarte elektronik har Selskabet udviklet et designkoncept, der både tilfredsstiller det æstetiske, kvalitative og funktionelle behov, der måtte være til skilte- og skærmløsninger nu og i fremtiden. Produktets elektronik tager udgangspunkt i industrikomponenter, der er nøje udvalgt af Selskabets udviklingsafdeling. ventura-serien Verdens bredeste produktline, der spænder lige fra 8 -monitor til 46 -monitor alle i samme design baseret på aluminium, stål og glas. Skærmene har mulighed for fjernstyring via et såkaldt RS- 232 interface. - en feature der gør disse produkter meget velegnet til digitalskiltning, såfremt en kunden ønsker mulighed for at styre skiltet eller skærmens basale indstillinger. Denne serie kan 30

33 herudover udstyres med diverse tilslutningsmuligheder herunder DVI, VGA, Composite Video og S-video. Visionary-serien Selskabets svar på en eksklusiv tv-serie i 32 og 40. Produktet er udviklet i samarbejde med en anden dansk producent. Produktet har bl.a. følgende funktionaliteter: Diverse interfaces f.eks. HDMI, DVI, VGA, Scart, S-Video, Composit Video, RF-indgang, DVB-T Intern flashplayer hvilket muliggør afspilning af musik, billeder, præsentationer osv. Multi fjernbetjening - mulighed for styring af andre producenters produkter fx DVD, video, surround sound osv. Produktet forventes kun markedsført og solgt i B2B-markedet og typisk i forbindelse med salg af øvrige produktsortiment eller som specifik pay per view -løsninger, der sælges til hoteller og konferencecentre i hele verden. Monolith-konceptet Selskabet har udviklet et koncept for en stander, der indeholder flere skærme, og som samtidig fremstår som et studie i design. Produktet er udviklet som digitalt skiltekoncept til brug i receptioner, konferencecentre, venteværelser, detailbutikker og offentlige områder. 31

34 poseidon Selskabet har udviklet et såkaldt POI-produkt (Point of Information) kaldet poseidon. Poseidon er et produkt, hvor en bruger via tastatur eller touch-funktion kan få informationer enten ved hjælp af special udviklet software eller via internettet. Produktet er designet til at kunne stå i semi-offentlige rum, dvs. at det er ikke 100 % vandalbeskyttet, men er relativt robust i dets udførsel dog uden at gå på kompromis med designet. Produktet består af en skærm med option for tastatur og/eller touch-funktion. ventura touch: Med udgangspunktet i ventura serien har Selskabet udviklet en touch-version, der kan benyttes som en såkaldt POS-model (Point of Sales). Designet kombineret med funktionalitet og robusthed gør den anvendelig som en kasseterminalløsning eller som interaktiv terminal i forbindelse med digital skiltning, hvorved brugeren kan frit kan vælge allerede defineret muligheder. Produktrelevans i forhold til de enkelte kundesegmenter kan illustreres således: Detailhandlen Museer Bibliotek Sundhedssegment Hotel & Infotainment konference Digital Skiltning x x x x x x Ventura serien x x x x x x POS / POI x x x x x x Monolith koncept x x x x x x tv visionary x x x x x Kundetilpasning x x x x x x Memory komponenter: I forbindelse med salget af blandt andet ActiveMedia-produktet er indeholdt memory produkter, der også kan benyttes til mp3, mp4, flash-kort og USB-memory sticks. Disse produkter importeres fra Asien og videresælges ud over i ActiveMedia-produktet til en række forhandlere/distributører i Danmark og i Tyskland. Services Selskabet leverer serviceydelser til kunderne i form af projektledelse, træning, indholdsgenerering (spots), vedligeholdelse, teknisk service, udvidet garantiydelser, kundesupport, hotline osv. Prisen på projektledelse, produkttræning, indholdsgenerering, teknisk service og udvidede garantiydelser er typisk en del af aftalepakken i forbindelse med indgåelse af samarbejde. Ved kundesupport/hotline/overvågning betales som udgangspunkt et beløb beregnet som en procent af softwarekøbet eller som en del af en abonnementsaftale. Denne ydelse indeholder softwareopdatering i form af tillæg til eksisterende programmer og nye programmer, produktinformation, rapportering af fejl/oppetid osv. Selskabet anser disse ydelser som væsentlige for installationens succes og bruger derfor relativt mange kræfter på at sælge kunden disse ydelser. Selskabet anser ovenstående serviceindtægter som et væsentligt bidrag til firmaets profitabilitet og en stærkt medvirkende faktor til kontinuerlig indtjening i årene fremover. 32

35 Administration og drift af vtouch Pro systemet Selskabet tilbyder sine kunder administration og drift af vtouch Pro-systemet. Denne service indeholder f.eks. schedulering af reklamer, uploads af reklamer, styring af åbne- og lukketider for butikker, administration af netværk inkl. opkobling til nye skilte (skærme), butikker, lokationer osv. Teknisk service på den fysiske installation Kunder har typisk behov for en sikkerhed for omkostninger forbundet med driften af systemet, hvorfor Selskabet også tilbyder overvågning og teknisk service på den fysiske installation. Spot- og reklameproduktion Selskabet har egenproduktion af spots og reklamer. Selskabet har investeret i udstyr til udarbejdelse af ovenstående, herunder SteadyCam, digital kameraer, redigeringsudstyr osv. Selskabet har uddannet personale med stor erfaring inden for området og kan derfor tilbyde disse ydelser til Selskabets vtouch Pro-kunder og andre kunder til meget konkurrencedygtige priser. Projektledelse Selskabet tilbyder projektledelse i forbindelse med implementering af vtouch Pro-konceptet. Nye produkter Selskabet udvikler konstant nye produkter med udgangspunkt i eksisterende og potentielle kunders behov. Selskabet arbejder p.t. inden for følgende områder: Køns-/alders bestemmelsessystemer (ultra dynamisk skiltning) Software. Forventet lancering i 4. kvartal 2009 Mobile koncepter Hardware. Forventet lancering i 4. kvartal Udviklingsinterface SDK-koncept til vtouch Pro Software. Forventet lancering 2. kvartal Konference applikationer Software. Forventet lancering 1. kvartal Kundesegmenter De vertikale markedssegmenter I det følgende beskrives de vertikale markedssegmenter, der kan tænkes at benytte DDSløsninger i deres forretningskoncept. Detailhandelen Dette marked ønsker at sikre, at et kundebesøg ender ud i så stort et køb som muligt. Med et relativt stort butiksareal gøres der meget for, at kunden kommer overalt i butikken og derved at tilsikre, at kunden får flest mulige købsoplevelser i forløbet. Dette er vanskeligt, da størsteparten af detailhandlen har mange forskellige tilbud på mange forskellige varetyper samt at kunden eller forbrugeren kun er i butikken i relativ kort tid. Herudover kan man ligeledes konstatere, at kundens/forbrugerens behovsmønstre er forskellige alt efter hvilket tidspunkt på dagen, der handles, samt hvilket sociale/demografiske segment, man udspringer fra. Disse faktorer skal detailhandlen forsøge at håndtere og understøtte ved hjælp af markedsføring med blandt andet reklameaviser, tv-reklamer, butiksindretning og skiltesystemer i butikken osv. Undersøgelser har vist, at de fleste kunder/forbrugere påvirkes i butikken til at købe varer, som kunden ikke havde planlagt at købe (Kilde: casestudies i Matas). Det er således relevant at benytte DDS, der imødekommer behovet for at ændre indhold i forhold til tidspunkter på dagen, i henhold til den forventede kundetype samt informere og 33

36 fastholde kunden/forbrugeren i butikken for derved at maksimere indkøbet i den pågældende butik. Banker / ejendomsmæglere Dette segment er kendetegnet ved behovet for at give kunderne information om de mange forskellige serviceydelser, der tilbydes. Selskabet ser derfor et øget behov for, at dette segment benytter DDS for derved at kunne imødekomme problematikken med at formidle de mange budskaber til forskellige kundegrupper. Da der typisk også er venteområder inden for denne segment, er DDS ligeledes en god måde at påvirke/underholde kunden. Ejendomsmæglerbranchen har yderligere den udfordring, at kunden typisk modtager meget personlig rådgivning, hvorfor det er væsentligt, at ventende kunder kan få information og inspiration i ventetiden. Som eksempel kan nævnes ejendomsmæglerkæden Realmægleren A/S, der i dag benytter DDS-systemer i deres forretninger. Sundhedspleje / venteværelser Venteværelset hos lægen og apoteker er ligeledes områder, hvor der med fordel kan benyttes DDS til information. Specielt for apotekernes vedkommende i forbindelse med promovering af produkter. Ved hjælp af DDS kan de videregive information meget effektivt og sikre aktualitet i informationen. En anden fordel er at patientens/kundens opfattelse af ventetid bliver relativ, fordi man bliver underholdt/informeret. Danmarks Apoteker Forening benytter i dag DDSsystemer til brug for information til deres kundegruppe. Transport og offentlige rum Lufthavne, stationer og stadions er oplagte markeder for digital skiltning. Kundestrømningen er stor og behovet for information er derfor relativt stort. Samtidig udgør kundegennemstrømningen en interessant størrelse for reklame/mediebureauer, hvorved salg af reklameplads kan opnås. Da bureauer kan styre disse digitale skilte centralt, kan der sælges reklameplads, og via DDS-systemet kan der uploades indhold til lokationen. DSB benytter allerede i dag DDS-systemer i deres kort og godt - butikker. Hotel- og konferencecentre 34

37 Hoteller og konferencecentre har alle et behov for at kunne informere deres gæster enkelt og direkte, hvorfor behovet for DDS er til stede i disse virksomheder. Dette segment har ligeledes en stor interesse i at markedsføre deres ydelser, og DDSsystemet er en god platform, der er velegnet til lobbyen eller venteområdet. Hotel Copenhagen Island har allerede i dag kørende DDS-systemer. Infotainment markedet Infotainment er en sammentrækning af ordene information og entertainment - informationer og underholdning. Det er et produkt, der vinder indpas flere og flere steder, hvor kunder eller potentielle kunder befinder sig i en periode og derved er specielt modtagelige. Det kan f.eks. være venteværelser, transportmidler (toge, busser, færger, fly osv.). I forbindelse med transportmidler kræver disse produkter en høj grad af design, da de skal indgå som en del af interiøret i transportmidlet og er underlagt helt specielle sikkerhedsbestemmelser. Selskabet har netop vundet et EU-udbud til DSB S- tog til en værdi af DKK. 45 mio. til udrulning i Biblioteker, museer & indkøbscentre Biblioteker, museer og indkøbscentre vurderes at kunne benytte digital skiltning med stor fordel. Museer kan bruge DDS-systemet til at informere og videregive informationer i forhold til en bestemt udstillet genstand. Museer benytter i dag en mængde statisk skiltemateriale, der skal udskiftes med en vis frekvens. DDS-løsningen en oplagt mulighed til løse denne problematik. Biblioteker, museer og indkøbscentre har ligeledes behov for et interaktiv DDS, der er et system, hvor brugerne kan få information baseret på netop deres behov - et såkaldt Point of Information eller Kioskløsning. Som eksempel benytter Nordsø Museum sig af DDS-systemer sammen med den interaktive Kiosk-løsning. Indkøbscentre vurderes at have åbenlyse fordele af at benytte digitale skiltning, da de i høj grad har interesse i at informere deres brugere om aktuelle emner/aktiviteter i centret samt skabe et miljø, der tilfredsstiller centerets kunder. Ålborg Storcenter benytter sig allerede af DDSsystemer. Biblioteker er et segment, der med stor fordel kan benytte det interaktive DDS-system ved hjælp af Kiosk-løsningen. Dette produkt kan benyttes som opslagssystem og derved sikre en god service for de besøgende på biblioteket. Det Kongelige Bibliotek og Roskilde Universitets Bibliotek benytter allerede i dag disse systemer. 35

38 Dynamisk Digital Skiltning Markedsgeneratorer Effektivitetsproblemer ved den traditionelle skiltning Selskabets analyser af den traditionelle skiltemarkedsføring viser, at de fleste detailhandlere bruger forholdsvis meget tid på at generere de traditionelle salgsskilte og reklameskilte. Det estimeres, at kun 50% af alt statisk skiltemateriale bliver håndteret korrekt, efter de er leveret til butikken (The Retail Bulletin (February 19, 2006). DDS muliggør en enkel, effektiv og sikker implementering af en skiltestrategi i detailhandlen og sikrer derved, at alle budskaber kommer ud i tide og på samme måde. Stigende forståelse for, at digital skiltning er effektiv. Selskabet forventer, at de fleste købsbeslutninger tages i butikken, og det er derfor vigtigt at kunne påvirke kunden mest muligt, medens kunden er i butikken. En undersøgelse foretaget af Arbitron, Inc. i 2004 af fremlagt i 2006 (på internet-adressen: fandt at 90 % af alle besøgende havde set skiltene på lokationen, 80% af adspurgte, der havde en høj besøgsfrekvens havde set indholdet på skiltene, 40% af de adspurgte mente, at DDS-systemet, influerede deres beslutning om at komme igen, og ca. 50% af de adspurgte kunne genkalde mindst et brand /mærke. Det er Selskabets vurdering, at DDS-systemet på denne baggrund er et værdifuldt og kosteffektivt alternativ/supplement til den traditionelle statiske skiltning. Nye vinde blæser i reklameindustrien Med introduktionen af HDD-optagere, der muliggør time-shift og dermed overspringning af reklamer, bliver det sværere at få budskaber igennem via tv-reklamer i fremtiden. Undersøgelser har vist, at mange mennesker ville fravælge reklamer, hvis de havde mulighed herfor. Undersøgelsen foretaget af Arbitron Inc. viste i øvrigt at forbrugere, der havde set reklamer på DDS-systemet om dagen og reklamer i tv om aftenen, havde en signifikant bedre genkaldelse af at have set produktreklamer på DDS-systemet end på tv. Udbredelsen af tv via internettet vil ligeledes kunne udfordre den traditionelle tv-reklame, og da reklameindustrien konstant søger nye muligheder for at udbrede budskaber og finde alternativer til den traditionelle markedsføring, er Selskabet overbevist om, at DDS-systemer vil fortsætte væksten i årene fremover. Initiale omkostninger til digital skiltning vil løbende reduceres De meget høje priser på specielt skilte og skærme har tidligere sat en effektiv stopper for udbredelsen af digital skiltning, men efterhånden som priserne er faldet, ser man nu en meget høj grad af vilje til at investere i digital skiltning. Selskabet forventer på lige fod med markedsanalytikere et fortsat faldende prisniveau for skærme og skilte. DisplaySearch forudser et prisfald på ca. 44 % på skilte og skærme fra 2005 til 2009, hvilket forventes at generere yderligere vækst på DDS-markedet. Da Selskabet selv designer og producerer skilte og skærme med paneler fra Samsung Electronics, mener Selskabet, at det er godt rustet til den fremtidige konkurrence på markedet. Selskabet lægger desuden megen vægt på et godt design, der er med til at give kunden en ensartet høj kvalitet, som understøtter kundens samlede budskab om et kvalitetsprodukt. Dette sikrer Selskabet en god konkurrencesituation og via samarbejdet med Dell Computer på pc/afspillere sikres også konkurrencedygtige priser på denne komponent. 5.9 Konkurrenter Nedenfor har Selskabets Ledelse beskrevet konkurrencestillingen for mermaid technology a/s. Denne beskrivelse er baseret på Ledelsens opfattelse af Selskabets konkurrencesituation. 36

39 Internationale aktører Selskabet har endnu ikke mødt nogle af de større internationale aktører på det danske marked, som eksempelvis amerikanske Scala. Det er Ledelsens opfattelse, at årsagen til dette skal findes i, at det nordiske marked kun udgør ca. 4% af det samlede verdensmarked og sammenholdt med omkostningen ved tilpasningen af software og markedsindtrængning, så finder de store udenlandske udbydere ikke markedet interessant i forhold til andre geografiske markeder, der er større. Sony har et produkt til digitalskiltning, som tidligere har opnået omsætning i markedet, men Selskabet møder ikke Sony i markedet i dag. De store internationale aktører er således ikke dominerende på det nordiske marked, og derfor vurderer Selskabet, at potentielle kunder vil tillægge det betydning, at Selskabet fremstår som et kapitalstærkt og pålideligt selskab, da kunden ønsker sikkerhed for, at leverandøren løbende kan opfylde sine forpligtelser og vil være i stand til at udvikle sig i takt med markedets behov. Generelt kan man sige, at konkurrencen er stor på trods af, at markedsdeltagerne er relativ få og små. Flere af Selskabets konkurrenter udspringer af reklamebranchen, og enkelte har udviklet software, men ellers benyttes underleverandører til udvikling af software løsninger. Ingen eller ganske få udvikler reelt deres egen skilte og skærme, men benytter sig typisk af andre producenters skilte og skærme. Enkelte konkurrenter udvikler og producerer skilte og skærme ved at tilpasse skilte og skærme i nyt chassis. Det danske DDS-marked er typisk kendetegnet ved lokale udbydere, hvoraf Selskabet er blandt de førende. Af lokale konkurrenter fremhæves følgende: Immediad A/S. Immediad blev etableret i 2002 med udgangspunkt i it-branchen. Selskabet fokuserer 100% på det digitale skiltemarked. Har udviklet software efter egen oplysning, og tilbyder ligeledes en specielt produceret afspiller. Immediad har 10 medarbejdere. Immediad har fået tilført kapital fra Vækstfonden A/S, hvorved Egenkapitalen udgør ca. DKK. 5,5 mio. Immediad omsatte ca. DKK. 5,2 mio. i Qua deres kapitalberedskab anses Immediad for en aktør selskabet skal være opmærksom på i fremtiden. Nuppenau ApS Nuppenau udspringer af den traditionelle reklamebranche, men har de seneste år fokuseret kraftigt på det digitale skiltemarkedet. Selskabet var en af de første aktører på det danske digitale skiltemarked og benytter sig i høj grad af underleverandører og deres produkter. Egenkapitalen udgjorde i 2006/07 ca. DKK. 2,1 mio. men grundet den forskudte regnskabsperiode har det ikke været muligt at inkludere det seneste år. Det forventes at Nuppenau omsætter i størrelsesordenen DKK. 20 mio. Qua historik og kundebase anses Nuppenau som værende en seriøs konkurrent på det danske marked. Zetadisplay Danmark Zetadisplay Sverige opkøbte det danske selskab, Screenvisuals Aps, i september Zetadisplay Sverige er efter eget udsagn blandt de største aktører på det svenske marked, og har en nordisk vækst strategi. Den danske afdeling vurderes at være under opstart med en ganske lille kundebase. Selskabet vurderer dog at der skal holdes et særligt øje på dem med baggrund i at Det svenske moderselskab har internationale visioner. Zetadisplay Danmarks omsætningen for 2007 vurderes at have været på ca. DKK. 5,0 mio. med en egenkapital på ca. DKK. 1,5 mio. Software Funktionerne i de forskellige konkurrenters løsninger dækker overvågning, distribution af indhold, statistik osv. Selskabet vurderer, at det i stor udstrækning er i brugerfladen af softwaren, at Selskabets produkt vtouch Pro intuitive brugerflade adskiller sig positivt fra konkurrenternes samt i afspilning med HD-kvalitet. Afspillere Nuppenau benytter sig af standardiserede pc'ere, som afspiller af det digitale skilt, hvorimod Immediad og Zetadisplay benytter Industri-pc ere Der er fordele og ulemper ved begge løsninger, men en meget væsentlig forskel mellem en standard-pc og en industri-pc er, at såfremt en kunde ikke er tilfreds med sin leverandør, så kan kunden typisk entrere med en ny leverandør uden at skifte afspilleren, såfremt kunden har valgt en standard-pc-løsning. Såfremt 37

40 kunden har valgt en leverandør med en industri-pc som afspiller, skal kunden som oftest investere i ny afspiller ved skift af leverandør. Dette ser mange kunder som en potentiel usikkerhed og unødvendig afhængighed af leverandøren. Sammenligning Nedenfor viste skema viser en sammenligning foretaget af Selskabet med to af de nævnte udbydere på det danske marked. Efterfølgende er forklaret, hvad de enkelte hovedområder indeholder. R&D HW R&D SPOT/ Installation Relateret Design/ Drift Tilpasning Standard SW ADD S HW æstetik pc Immediad x x - x - - x - - Nuppenau - - x x - - x - x Zetadisplay x - - x - - x - - mermaid x x x x x x x x x Kilde: mermaid technology a/s R&D HW Dette punkt sigter til ingeniørkompetencer i virksomheden, dvs. om virksomheden har en afdeling eller medarbejdere med ingeniørbaggrund, eller om virksomheden benytter eksterne ydelser til dette punkt. R&D SW Dette punkt sigter til softwareudvikling i virksomheden, dvs. om virksomheden har en afdeling eller medarbejdere med programmeringsbaggrund, eller om virksomheden benytter eksterne ydelser til dette punkt. SPOT/ADD s Dette punkt sigter til produktionen af indhold til DDS i virksomheden, dvs. om virksomheden har en afdeling eller medarbejdere med kompetencer inden for 3D-animation eller filmproduktion, eller om virksomheden benytter eksterne ydelser til dette punkt. Installation Dette punkt sigter til installation af virksomhedens DDS-løsning ansat i virksomheden, dvs. om virksomheden har en afdeling eller medarbejdere med it-installationsteknisk baggrund eller om virksomheden benytter eksterne ydelser til dette punkt. Relateret HW Dette punkt sigter til, hvorvidt virksomhedens har udviklet eller har ressourcer til at udvikle relaterede HW-produkter til DDS-systemer som eksempelvis Kiosk-løsninger, eller om virksomheden benytter underleverandørers ydelser eller produkter til dette. Design/æstetik Dette punkt sigter til, om virksomheden har en indarbejdet designstrategi for skilte og skærme, eller om der benyttes andre leverandørers produkter til dette. Drift Dette punkt sigter til, hvorvidt driften af kundernes DDS-løsning håndteres af ansatte i virksomheden, dvs. om virksomheden har en afdeling eller medarbejdere med driftsteknisk baggrund, eller om virksomheden benytter eksterne ydelser til dette punkt. Tilpasning Dette punkt sigter til, hvorvidt tilpasning af hardware eller software håndteres af ansatte i virksomheden, dvs. om virksomheden har en afdeling eller medarbejdere med dette operationelle ansvar og kompetencer, eller om virksomheden benytter eksterne ydelser til dette punkt. Standard-pc Dette punkt sigter til, hvorvidt virksomheden benytter en standard-pc til at afspille skilte- og skærmindholdet. Selskabet anser det som en fordel at benytte standard-pc, som afspiller af indhold på skilte og skærme, da det giver en god pris/ydelse for kunden, samt at kunden, i tilfælde af skift af leverandør, kan benytte den allerede installerede hardware fremover og derved ikke er afhængig af en leverandør. 38

41 6 Udvalgte regnskabsoplysninger Hoved- og nøgletal for koncernen vedrørende Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Nedenstående tabeller viser udvalgte reviderede regnskabsoplysninger for regnskabsårene 2006, 2007 og Årsrapporterne er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hovedtal Resultatopgørelse*, t.dkk 2008, revideret 2007, revideret 2006, revideret Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af ordinær primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Årets resultat Balance*, t.dkk Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm fra investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad (%) -23,5-1,7 7,2 Bruttomargin (%) 43,4 35,6 31,1 Egenkapitalandel (soliditet) (%) 54,6 66,2 34,1 Egenkapitalforrentning (%) -34,2 0 39,1 Resultat pr. aktie -1,51 0 1,67 Udbytte pr. aktie i DKK Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede * AcrossMedia A/S indgår i balancen, men ikke i resultatopgørelsen, idet selskabet er overtaget 31/

42 Ledelsens gennemgang af udvalgte regnskabsposter Driftsresultater 2006, 2007 og 2008 Omsætningen er fordoblet fra DKK 31,7 mio. i 2007 til DKK 61,7 mio. i Denne vækst skyldes dels opkøb af AcrossMedia A/S ultimo 2007, der i 2008 bidrager til omsætningen med ca. DKK 18 mio., og dels organisk vækst, idet Selskabet i 2008 har gennemført det største antal kundeprojekter i Selskabets historie. Selskabets omsætning er i 2008 fordelt med 88% på segmentet digital skiltning, 2% på tv produkter samt 10% på traditionelle monitorer mv. I 2007 var fordelingen 65% på segmentet digital skiltning, 5% på tv produkter samt 30% på traditionelle monitorer mv. I 2006 var omsætningen fordelt med 70% på segmentet digital skiltning, 17% på tv produkter samt 13% på traditionelle monitorer Aktiviteter t.dkk Pct. t.dkk Pct. t.dkk Pct. Digital skiltning % % % Traditionelle produkter % % % TV produkter % % % Omsætning i alt % % % Selskabets eksportsandel i 2008 var ca. 3% af den samlede omsætning. I 2007 udgjorde eksportadelen ca. 10% af den samlede omsætning mod ca. 5% i Omsætningen til eksportmarkederne består primært af traditionelle produkter, men vil fremadrettet også omfatte digital skiltning, primært i de lande, hvor Selskabet etablerer datterselskaber Geografi t.dkk Pct. t.dkk Pct. t.dkk Pct. Danmark % % % Udland* % % % Omsætning i alt % % % * Udland udgøres for hoveddelen af salg til Tyskland, Sverige, Holland og England. Resultat før afskrivninger (EBITDA) er steget fra t.dkk 159 i 2007 til t.dkk 850 i Uddybning af udvalgte balanceposter fra de historiske regnskabsår Immaterielle aktiver Fra 2006 til 2007 steg de immaterielle aktiver med DKK 33,5 mio. denne stigning kan henføres til aktivering af udviklingsomkostninger med DKK 1,1 mio. samt koncerngoodwill på DKK 32,4 mio. i forbindelse med erhvervelsen af AcrossMedia A/S, der blev indregnet pr. 31. december Af denne koncerngoodwill er tilbageført DKK 20 mio. i forbindelse med kapitalnedsættelsen omtalt i afsnit 17 i dette Prospekt. I tillæg til ændringen på ovennævnte DKK 20 mio. har Selskabet i 2008 valgt at nedskrive goodwillposterne til 0 kr. Immaterielle aktiver falder derfor kraftigt fra DKK 35,6 mio. i 2007 til DKK 3 mio. i Materielle anlægsaktiver Fra 2006 til 2007 stiger Selskabets materielle anlægsaktiver til DKK 11,5 mio. Den stigning skyldes primært køb af software for DKK 10,0 mio., depositarer med t.dkk 521, aktiver knyttet til købet af AcrossMedia A/S for t.dkk 500 samt øvrige mindre investeringer for t.dkk 461. Fra 2007 til 2008 falder Selskabets materielle anlægsaktiver til DKK 7,8 mio., hvilket skyldes ordinære afskrivninger i

43 Varebeholdning og tilgodehavender Ændringen i varebeholdning og tilgodehavender er steget over perioden Denne stigning kan tilskrives Selskabets stigende aktivitet. Likvid beholdning Ændringen i den likvide beholdning fra 2006 til 2007 udgjorde en stigning på DKK 12,2 mio. Denne stigning skyldes primært, at Selskabet blev optaget til handel på First North i januar 2007 og fik tilført netto DKK 22,0 mio. som reduceres af køb af software samt binding i arbejdskapital som følge af Selskabets stigende aktivitet. Fra 2007 til 2008 er den likvide beholdning ændret fra netto ca. DKK 4 mio. til netto ca. DKK - 4,8, en negativ ændring på ca. DKK 8,8 mio. Baggrunden for denne ændring kan forklares med negative pengestrømme fra investeringsaktiviteter på DKK 1,4 mio. samt negative pengestrømme fra primær drift på DKK 7,1 mio., hvoraf hovedparten skyldes reduktion af kortfristet gæld. Egenkapital Egenkapitalen i Selskabet ændres fra 2006 til 2007 med i alt DKK 54,7 mio. Ændringen i egenkapitalen kan henføres til: 41 Kapitalforhøjelse foretaget den 17. marts 2007 i forbindelse med Selskabets aktiers optagelse til handel på First North bidrager med DKK 22,0 mio. Kapitalforhøjelse foretaget den 2. januar 2008 i forbindelse med Selskabets erhvervelse af AcrossMedia A/S. Kapitalforhøjelse påvirker egenkapitalen pr. 31. december 2007 med DKK 32,6 mio. Overført resultat fra 2007 på t.dkk 9. Fra 2007 til 2008 er egenkapitalen reduceret med DKK 34,7 mio., hvilket dels skyldes nedsættelse af købesummen for købet af AcrossMedia med DKK 20 mio. samt årets resultat for 2008, hvor Selskabet har nedskrevet goodwill for ca. DKK 12 mio. Kortfristet gæld Ændring fra 2006 til 2007 kan henføres til skyldig kontant købesum vedrørende AcrossMedia A/S på DKK 2,5 mio., skyldige beløb vedrørende køb af software for DKK 10,0 mio. samt stigning i Selskabets kreditorer som følge af stigende aktivitet. For 2007 til 2008 er den kortfristet gæld reduceret med ca. DKK 9,5 mio. hvor kreditorer er forøget med DKK 2,8 mio., gæld til banker er reduceret med ca. DKK 2 mio., og endelig er anden gæld reduceret med ca. DKK 10,3 mio. idet denne post er påvirket af betaling for software jf. ovenfor. Pengestrømme Finansieringen af 2006 blev primært tilvejebragt via pengestrømme fra Selskabets ordinære drift, samt optagelse af lån hos kreditinstitutter. Likviditeten er i 2006 negativt påvirket af lån til aktionærernes øvrige virksomheder. Disse lån blev optaget, idet mermaid technology a/s forestod logistikken for selskabet Hensø A/S, og der var i forbindelse med indkøb af varer til Hensø A/S opstået en mellemregning imellem de to selskaber. Hensø A/S var på daværende tidspunkt ejet af de samme ejere, som på det tidspunkt også ejede mermaid technology a/s. Den 6. februar 2007 blev alle mellemregninger udlignet, hvorved Selskabets likviditet blev forbedret med ca. DKK 1,5 mio. Finansieringen af 2007 blev primært tilvejebragt gennem kapitaludvidelse i form af optagelse af Selskabets aktier til handel på First North, hvor der netto blev tilført ca. DKK 22 mio. Likviditeten fra driften var i 2007 negativ med ca. DKK 2 mio. Likviditeten er desuden påvirket negativt af Selskabets investeringer dels i anlægsaktiver, der vedrører købet af software til styring af Instore tv for DKK 8 mio., men primært på baggrund af opkøbet af AcrossMedia A/S, herunder køb af softwareløsningen POS Manager. Den samlede likviditetsvirkning for investeringer i 2007 udgør således ca. DKK 11 mio. Hertil skal tillægges betaling for opkøbet i form af aktier, i alt styk a nominelt DKK 1 til en kurs på 12,50, svarende til DKK Det skal præciseres, at ovennævnte tal udgør den faktiske betaling for opkøbet, idet den aftalte pris for såvel køb af AcrossMedia A/S samt for POS Manager software er nedreguleret efter aflæggelse af årsrapporten for 2007, hvor AcrossMedia A/S indregnet i koncernbalancen.

44 I 2008 er finansieringen tilvejebragt primært ved udnyttelse af Selskabets likvide midler samt trækningsmuligheder på kreditfaciliteter. Driften bidrog positivt med ca. DKK 0,6 mio., mens ændringer i varelagre, debitorer samt kortfristet gæld bidrog negativt med ca. DKK 7,8 mio. Renter og a conto skatter udgjorde negativt ca. DKK 0,2 mio., og endelig bidrog pengestrømme fra investeringsaktiviteter negativt med ca. DKK 1,5 mio. Den samlede likviditetsændring udgjorde således negativt ca. DKK 8,9 mio. i Investeringer Selskabets pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet udgjorde i 2006 en samlet udbetaling på t.dkk og vedrører primært udvikling af Selskabets produkter og køb af materielle anlægsaktiver. Selskabets pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet udgjorde i 2007 ca. DKK 11 mio. vedr. opkøb af AcrossMedia A/S samt i denne forbindelse køb af software. Hertil skal tillægges styk aktier i mermaid technology a/s a nominelt DKK 1 til en kurs på 12,5 svarende til DKK Selskabet pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet udgjorde i 2008 ca. DKK 1,5 mio. Investering i materielle anlægsaktiver udgjorde heraf ca. DKK 0,9 mio. mens den resterende del hidrører fra ændringer i immaterielle anlægsaktiver. mermaid technology a/s har den 1. januar 2009 erhvervet selskabet Norden Media Solution for en samlet købesum på DKK Købesummen blev erlagt i styk nyudstedte aktier til kurs DKK 2,3333 per aktier i mermaid technology a/s. Investeringen har således ikke likviditetsvirkning. Igangværende og fremtidige investeringer Selskabet har ingen igangværende investeringer eller forpligtet sig til fremtidige investeringer. Udviklingsprojekter Selskabet har ultimo regnskabsåret 2008 aktiveret udviklingsprojekter med en anskaffelsessum på ca. DKK 4,5 mio. og en bogført værdi på ca. DKK 2,9 mio. Afskrivning af udviklingsprojekter påbegyndes når de er afsluttet. Nedenstående tabel viser udviklingen i Selskabets aktiverede udviklingsprojekter dækkende de historiske år omfattet af dette Prospekt. Beløb i DKK 31. dec dec dec Primo beholdning Afgang Tilgang Ultimo beholdning Tilgang af udviklingsprojekter i 2006 udgjordes af vtouchpro, som er software til brug for DDSløsninger samt TCM (Train Compartment Monitor) til brug for DSB s S-tog. I 2007 udgjorde Selskabets aktiverede udviklingsomkostninger videreudvikling af henholdsvis vtouchpro og TCM som nævnt ovenfor. I 2008 er der aktiveret udviklingsprojekter for i alt DKK vedrørende Instore Radio, som er dynamisk digital radio samt en WEB-baseret videreudvikling af vtouchpro (vtouchpro WEBbaseret Digital Signage applikation WEB). Selskabet har ingen forskningsomkostninger. 42

45 Kapitalisering og gældssituation Nedenstående oversigt viser Selskabets faktiske kapitalisering og gældssituation per 31. december 2008 samt per 31. december Herudover er gengivet selskabets kortfristede gæld og aktiekapital per 30. april Beløb i t.dkk 30. april dec dec Langfristet gæld Kortfristet gæld Gældsforpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Overført overskud og overkurs ved emission* Egenkapital i alt* * Tallet er ikke opgjort, idet selskabet ikke har udarbejdet og offentliggjort regnskabstal dækkende denne periode. Selskabets kortfristede gældsforpligtelser består af kassekreditter, kreditorer, skyldig selskabsskat og anden gæld, som bl.a. omfatter moms, feriepengeforpligtelser og periodisering af omkostninger m.v. Den samlede rentebærende gæld udgjorde per 31. december 2008 ca. DKK 6,3 mio. Selskabets gæld er ikke garanteret, men der er stillet virksomhedspant på DKK 5 mio. overfor Selskabets hovedbank Sydbank A/S. Selskabet har ikke henlagt eller opsparet til pensioner, fratrædelse eller lignende ud over, hvad der kræves omkring feriepenge til medarbejderne. Aktiekapitalen i Selskabet er efter aflæggelse af årsrapport 2008 med skæringsdato 31. december 2008 påvirket med nominelt t.dkk som følge af udstedelse af aktier i forbindelse med erhvervelse af Norden Media Solutions AB. Efter aflæggelse af årsregnskab 2008 er Selskabets kortfristede gæld reduceret og udgjorde således pr. 30. april 2009 ca. DKK 18,0 mio. Selskabets drift har frem til datoen for dette Prospekt ikke afveget væsentligt i forhold til resultatforventningerne for 2009 som udmeldt i forbindelse med offentliggørelse af Årsregnskabsmeddelelse den 12. marts 2009 samt gengivet i afsnit 8 nedenfor. Selskabet erklærer, at der, ud over erhvervelse af Norden Media Solutions AB samt reduktion af kortfristet gæld som nævnt oven for, ikke er sket væsentlige ændringer i Selskabets kapitalisering og gældssituation i forhold til Selskabets seneste offentliggjorte årsrapport for Kapitalressourcer Nedenstående oversigt viser Selskabets faktiske kapitalressourcer og gældssituation per 31. december 2008 og per 31. december

46 Beløb i t.dkk 2008, revideret 2007, revideret Aktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Varelagre Tilgodehavender Likvide midler Aktiver i alt Passiver Egenkapital i alt Bankgæld Øvrig kortfristet gæld Passiver i alt Selskabet vurderer, at arbejdskapitalen er tilstrækkelig til at dække Selskabets behov for kapital som minimum de kommende tolv måneder fra datoen af dette Prospekt. Selskabet har ikke behov for lån ud over træk på kassekreditter i forbindelse med Selskabets almindelige drift. Akkvisitioner forventes primært finansieret ved udstedelse af nye aktier i mermaid technology a/s. Selskabet er ikke bekendt med begrænsninger i brugen af Selskabets kapitalressourcer. Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling Der er efter udløbet af seneste regnskabsperiode den 31. december 2008 og indtil datoen for dette Prospekt ikke sket væsentlige ændringer i koncernens finansielle eller handelsmæssige stilling ud over de ovenfor nævnte kapitalforhøjelser samt det der er nævnt i afsnit 7 under overskrifterne pengestrømme og kapitalisering og gældsstruktur. 44

47 7 Forventninger til resultatet for 2009 Erklæring på fremadrettede finansielle oplysninger Ledelsens erklæring mermaid technology a/s har præsenteret sine forventninger for 2009 i seneste årsregnskabsmeddelelse til First North, dateret den 12. marts Disse er udarbejdet i overensstemmelse med Selskabets regnskabspraksis, der er i overensstemmelse med kravene til indregning og måling i henhold til årsregnskabsloven. Efter ledelsens opfattelse er de væsentligste forudsætninger, der er lagt til grund for de fremadrettede finansielle oplysninger beskrevet, og disse forudsætninger er anvendt ved udarbejdelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Det er Selskabets forventning for 2009 at realisere en omsætning i størrelsesorden DKK mio. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 1 til 2 mio. Selskabet har ligeledes afgivet tilbud på større enkeltordrer. Disse er behæftet med større usikkerhed, idet kunderne kan vælge at udskyde beslutningen om implementering af dynamisk digital skiltning til senere eller kan vælge andre udbydere. Disse projekter er ikke medtaget i estimatet for 2009, men vil, hvis Selskabet får nogle af disse ordrer, påvirke Selskabets resultat i positiv retning. Selskabet forventer, at de forringede markedsvilkår vil medføre en konsolidering i markedet, som følge af manglende finansielle muligheder for mindre ikke-etablerede leverandører. Det er derfor mermaid technology s strategi at være aktiv i denne konsolideringsproces og Selskabet har derved en forventning om at komme styrket ud af den nuværende økonomiske krise. Forventningerne bygger på en række forudsætninger, hvoraf mermaid technology a/s har indflydelse på nogle og ikke på andre. Den metode, der er anvendt til udarbejdelse af fremadrettede finansielle oplysninger og de underliggende forudsætninger for oplysningerne heri følger Selskabets regnskabsprincipper, som fremgår af Selskabets seneste årsrapport jf. afsnit 15. Herudover bygger forventningerne til resultatet for 2009 på bekræftede ordrer for resten af året samt erfaringer på, hvad der løbende kommer af forretning. Disse forventninger repræsenterer ledelsens bedste skøn over Selskabets resultater for De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra forventningerne, idet forudsete begivenheder ofte ikke indtræffer som forventet og forskellen kan være væsentlig. Erklæring afgivet af uafhængig revisor vedrørende ledelsens fremskrivning af finansielle oplysninger for 2009 for mermaid technology a/s Til aktionærer og potentielle investorer i mermaid technology a/s Vi har efter aftale undersøgt ledelsens fremskrivning af finansielle oplysninger for mermaid technology a/s for De regnskabsmæssige forventninger for 2009 er udarbejdet ved anvendelse af mermaid technology a/s regnskabspraksis, som er i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om indregning og måling. Selskabets ledelse har ansvaret for fremskrivningen og for de forudsætninger, der ligger til grund for fremskrivningen. Vores ansvar er på grundlag af vore undersøgelser at afgive en konklusion om fremskrivningen. De udførte undersøgelser Vi har udført vore undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede 45

48 finansielle oplysninger og en høj grad af sikkerhed for, at fremskrivningen for 2009 er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af fremskrivningen med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede forudsætninger er i overensstemmelse med formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger, og at der ikke er nogen grund til at tro, at de er urealistiske. Vi har endvidere efterprøvet, om fremskrivningen er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i fremskrivningen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet opmærksomme på forhold, der afkræfter, at forudsætningerne giver et rimeligt grundlag for fremskrivningen. Det er endvidere vores konklusion, at fremskrivningen er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de fremskrevne, idet andre forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Supplerende oplysninger Vi skal særligt henvise til afsnittet med risikofaktorer, og skal især pege på usikkerheden i forbindelse med fremtidige virksomhedsopkøb/etablering i udlandet. København, den 29. juni P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Kristian Pryds statsaut. revisor 46

49 8 Bestyrelse og Direktion Bestyrelsen for mermaid technology a/s består af: Søren Damgaard Svenningsen, Rønnebærvej 41, 2840 Holte Formand for Bestyrelsen siden 1. juli 2004 Født 1965 Nuværende stilling Direktør i SDS Holding A/S (CVR-nr ) Direktør i Dansk Flaskegenbrug A/S (CVR-nr ) Direktør i Danbottle A/S S (CVR-nr ) Direktør i SDS A/S (tidl. FlaskeKompagniet A/S) (CVR-nr ) Direktør i SDS IT A/S (tidl. FlaskeKompagniet Int A/S) (CVR-nr ) Direktør i NEJ ApS (CVR-nr ) Direktør Citat Communication ApS (CVR-nr ) Uddannelse: Matematisk/biologisk student Birkerød Statsskole 1989 Juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet 1992 HD (Finansiering) fra Handelshøjskolen i København 1992 Beskikkelse som advokat 1994 Møderet for Landsretten Professionel karriere Advokat hos Gorrissen & Federspiel, København ) 1992 Bestallingshavende advokat 1994 Stifter, ejer og direktør i Flaskekompagniet A/S 2006 Medejer og direktør i Dansk Flaskegenbrug A/S Nuværende bestyrelsesposter Bestyrelsesformand i mermaid technology a/s Bestyrelsesformand i mermaid technology as, Norge Bestyrelsesformand i AcrossMedia A/S Bestyrelsesformand i SDS Holding A/S (CVR-nr ) Bestyrelsesformand i P.H. Cycling Denmark ApS (CVR-nr ) Bestyrelsesformand Absalon Pension A/S (CVR-nr ) Bestyrelsesformand Daugaard Biler A/S (CVR-nr ) Bestyrelsesformand Citat Kommunikation A/S (tidl. HENSØ A/S) (CVR-nr ) Bestyrelsesmedlem i Dansk Flaskegenbrug A/S S (CVR-nr ) Bestyrelsesmedlem i Danbottle A/S (CVR-nr ) Bestyrelsesmedlem i SDS IT A/S (CVR-nr ) Bestyrelsesmedlem i SDS Int. A/S (CVR-nr ) Bestyrelsesmedlem i mermaid care a/s (CVR-nr ) Bestyrelsesmedlem i Renewagy A/S + en række datterselskaber Tidligere bestyrelses- og ledelsesposter Direktør i Peder Skram ApS (CVR-nr ) Direktør i Sven & Sand Invest ApS (CVR-nr ) (tvangsopløst p.g.a. manglende indlevering af regnskab og efter aftale med Selskabets eneste kreditor) Bestyrelsesmedlem Euroinvestor.Com A/S (CVR-nr ) Henrik Johnsen, Mosesvinget 36, 2400 København NV Medlem af bestyrelsen siden 1. juli 2004 Født 1961 Nuværende stilling Adm. direktør i mermaid technology a/s 47

50 Direktør i Utterslev ApS (CVR-nr ) Uddannelse: 1981 EfterslægtsSelskabet skole, Samfundsfaglig Student 1983 Handelsskolen, EDB-assistent, Datanom Professionel karriere Mannesmann Kienzle A/S: Programmør/planlægger, Projektleder, Salgschef Dansk SW/HW-leverandør ejet af den tyske Mannesmann koncern. Salg af administrative brancheløsninger Connect International A/S: International Account Manager Dansk producent af netværkskort. Ansvarlig for salg til Tyskland, England, Spanien, Portugal og Frankrig Olivetti S.A., Triump-Adler AG, Denmark, Area Manager Scandinavia Arrow Electronics Denmark A/S Direktør, Microtronica Salgsdirektør, Industrial Component Division Direktør, Computer Product Division, (CPD) Dansk Flaskegenbrug A/S (det tidligere mermaid technology a/s) Stifter, adm. direktør, bestyrelsesmedlem Nuværende bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlem i mermaid technology as Bestyrelsesmedlem i AcrossMedia A/S Bestyrelsesmedlem i mermaid technology as, Norge Bestyrelsesformand i mermaid care a/s (CVR-nr ) Tidligere bestyrelses- og ledelsesposter Bestyrelsesmedlem i Memetech A/S (CVR-nr ) Bestyrelsesmedlem og direktør i Dansk Flaskegenbrug A/S S (CVR-nr ) Direktør og bestyrelsesmedlem i HENSØ A/S (CVR-nr ) Direktør i Henrik Johnsen ApS (CVR-nr ) (likvideret p.g.a. aktiviterene er ophørt) Bestyrelsesmedlem i Babeltech A/S (CVR-nr ) (indsat i bestyrelsen af investor, konkurs pga. manglende ordretilgang af overvågningssoftware til internettet i 2003) Mads Henrik Hansen, Hildursvej 3, 2, 8900 Randers Medlem af bestyrelsen siden 30. december 2006 Født 1980 Nuværende stilling: Udviklingschef i mermaid technology a/s Direktør i MH Invest Holding ApS (CVR-nr ) Uddannelse: HH, Randers Handelsskole Datamatiker, Århus Købmandsskole Master in Management of Technology, Aalborg Universitet Professionel karriere 2002 Stifter af og direktør for Victor Soft A/S Nuværende bestyrelsesposter Ingen Tidligere bestyrelsesposter Ingen 48

51 Peter Ahlgren, Vikingsbergsvägen 14, S Malmø Medlem af bestyrelsen siden 26. juni 2007 Født 1950 Nuværende stilling Direktør Uddannelse: 1976 Master of Science education, specialised on Industrial Organisation, Marketing and Economics, Lunds Institute of Technology Professionel karriere Executive Chairman, Obducat AB (public) Regional Director, Cardo Door AB, Malmö, Sweden Head of Gambro Asia Pacific, Hong Kong Regional Sales Director, Gambro Sales AB, Lund, Sweden International Marketing Director, Gambro Instrumenta AB, Lund, Sweden Vice President, Square AB ( subs. To Alfa Laval Food Eng. AB, Lund Sweden Divisional Director, Alfa Laval UK Ltd., London Area Sales Manager, Square AB, Malmö, Sweden Consultant, VBB, Malmö, Sweden Nuværende bestyrelsesposter Bestyrelsesmedlem i Augmenta ( Venture Capital) AB, Malmö, Sweden Bestyrelsesmedlem i mermaid technology a/s Bestyrelsesformand i GRG-Macab AS, Oslo, Norway Bestyrelsesformand i PenBook AB, Malmö, Sweden Bestyrelsesformand i Multilet Inc, Boston,USA Bestyrelsesformand i MACAB AB ( publ.), Trelleborg, Sweden Sweden-China Trade Council, Stockholm, Sweden Tidligere bestyrelses- og ledelsesposter Bestyrelsesformand i INVO AB ( publ.), Stockholm, Sweden Bestyrelsesmedlem i Camscan Ltd, Cambridge, UK Bestyrelsesformand i MultiQ AB (publ.), Malmö Sweden, Listed Small Cap Bestyrelsesformand i Obducat AB (publ.), Malmö, Sweden, Listed NGM-equity Swedish Chamber of Commerce, Hong Kong Direktion Henrik Johnsen, Mosesvinget 36, 2400 København NV Administrerende direktør siden 10. juli (se data ovenfor) Erklæringer om tidligere levned Inden for de seneste fem år har eller er ingen bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer eller ledende medarbejdere i ledelsesteamet: 1) blevet dømt for bedrageri eller anden svigagtig lovovertrædelse, 2) deltaget i ledelsen af selskaber, som har indledt konkurser, bobehandlinger eller likvidationer på nær det under Søren Svenningsen og Henrik Johnsen nævnte, 3) været genstand for offentlige anklager og/eller offentlige sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer (herunder udpegede faglige organer), og er ikke, af en domstol, blevet frakendt retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan eller at fungere som leder af en udsteder. Der er intet slægtskab mellem Bestyrelsens og Direktionens medlemmer. 49

52 Ledende medarbejdere generelt Med undtagelse af Direktionen, som er ansat med direktørkontrakter, er Selskabets ledende medarbejdere ansat på funktionærvilkår. Øvrige oplysninger om ledelsen Ingen person er blevet medlem af bestyrelsen, direktionen eller tilsynsorganer eller er blevet leder, som følge af en aftale eller forståelse, som Selskabet har indgået med større aktionærer, kunder, leverandører eller øvrige. Der er ikke lock-up aftaler vedrørende afståelse af aktier for medlemmer af Selskabets direktion eller bestyrelse. 50

53 9 Corporate Governance Selskabets bestyrelse og direktion har gennemgået Anbefalingerne for god selskabsledelse udarbejdet af Københavns Fondsbørs' komité ( Komiteen ) for god selskabsledelse. Anbefalingerne vedrører følgende otte områder: I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet III. Åbenhed og gennemsigtighed IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar V. Bestyrelsens sammensætning VI. Bestyrelsens og direktionens vederlag VII. Risikostyring VIII Revision Selskabets bestyrelse følger løbende udviklingen i Selskabets corporate governance og vil i det omfang Selskabets størrelse berettiger det lægge sig op ad de anbefalinger, der er kommet fra Komitéen for god Selskabsledelse. Nedenfor er opgjort, hvorledes Selskabet forholder sig til corporate governance og nederst i dette afsnit opgøres de enkelte områder, hvor Selskabet ikke følger anbefalingerne. Investor relations Selskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfri information om Selskabets udvikling via Selskabets hjemmeside, -nyhedsbreve, halvårlige regnskabsmeddelelser samt generalforsamlinger i København. Investorpræsentationer lægges ud på Selskabets hjemmeside senest dagen efter præsentationen er vist. Alt materiale udarbejdes på dansk. Der er etableret interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse. Årsrapporter Selskabets årsrapport vil under alle omstændigheder opfylde de krav, der stilles til denne kategori af selskaber og følge udviklingen i god regnskabsskik. Specielt vil Selskabet lægge vægt på markedsudviklingen og Selskabets position i markedet. Arbejdsdeling Bestyrelsens opgave er at sikre, at Selskabets strategi og overordnede retningslinjer fastlægges, og det er Direktionens opgave at implementere den valgte strategi og de valgte retningslinjer. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året for at følge udviklingen af Selskabet og justere i de overordnede målsætninger, hvis der skulle være behov for dette, ligesom Bestyrelsen følger den økonomiske udvikling i Selskabet. Der er et budgetplanlægningsmøde hvert år, og Direktionen udarbejder kvartalsrapporter, der fremsendes til bestyrelsen umiddelbart efter kvartalets afslutning. Selskabet har ingen udvalg. Selskabets aktiestruktur Selskabet har kun én aktieklasse og ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsninger af nogen art, hvilket vurderes at være den bedste måde at sikre alle aktionærer lige rettigheder. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at følge Selskabets udvikling, vil Bestyrelsen på generalforsamlingen sikre en dybdegående gennemgang af Selskabets opnåede resultater i det forløbne år og samtidig give et godt indblik i de markedstendenser, som har præget det seneste år. Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet om dette, og Selskabet vil i så stor udstrækning som muligt kommunikere via eller anden elektronisk post for at sikre en hurtig og enkel metode. 51

54 Vederlag Nedenfor er angivet Bestyrelsen og Direktionens samlede vederlag i forbindelse med deres hverv i Selskabet. Bestyrelsen blev ikke honoreret i Bestyrelsen forventes fortsat ikke honoreret i Den samlede aflønning til Direktionen i regnskabsåret 2008 har udgjort t.dkk Direktørkontrakterne kan opsiges med 12 måneders henholdsvis 6 måneders varsel. Der er ikke aftalt anden honorering end nævnt her i forbindelse med aftrædelse for Direktion og Bestyrelse. Som del af vederlag til ledelsen i Selskabet er udarbejdet et incitamentsprogram i form af warrantstildeling. Bestyrelse og direktion er tildelt følgende antal warrants: Bestyrelse Warrants (stk.) Søren Svenningsen Peter Ahlgren I alt Direktion Warrants (stk.) Henrik Johnsen I alt Herudover har bestyrelsen ikke ydet Selskabets Ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte. Forretningsmæssigt samarbejde og interessekonflikter Der er ikke noget forretningsmæssigt samarbejde mellem Selskabet og Direktionen eller mellem Selskabet og de enkelte medlemmer af Bestyrelsen eller de virksomheder, de i andre sammenhæng repræsenterer på nær en leasingaftale vedrørende én af Selskabet benyttet bil, som er indgået på markedsmæssige vilkår. Leasingafgiften udgør DKK ekskl. moms pr. måned. Skulle der opstå et yderligere behov for forretningsmæssige samarbejder, vil Selskabet sikre at sådanne aftaler udarbejdes på markedsvilkår og at inhabiliteten erkendes, således at den inhabile ikke deltager i forhandlingerne eller på anden måde kan tilgodese sig selv. Leasingaftalerne er indgået mellem Selskabet og Utterslev ApS ejet af Henrik Johnsen, administrerende direktør i Selskabet. Selskabet vurderer ikke, at ovenstående eller øvrige forhold medfører, at der foreligger potentielle interessekonflikter mellem bestyrelse og direktion og deres forpligtelser over for mermaid technology a/s i forhold til deres private interesser. Risikostyring Selskabet har med sin kvartalsmæssige økonomiske rapportering til Bestyrelsen sikret et godt overblik over Selskabets udvikling og vil løbende udvikle en række interne nøgletal for at følge udviklingen på specifikke områder for at sikre, at den aktuelle risikoprofil kendes. Revision Bestyrelsen vurderer en gang årligt, inden indkaldelse til generalforsamling, revisors uafhængighed og kompetence. Kun efter særskilt anmodning yder revisor andet end de egentlige revisionsydelser. Overtagelsesforsøg Ved et offentligt overtagelsestilbud vil bestyrelsen indkalde generalforsamlingen for at tage stilling hertil. 52

55 Områder hvor Selskabet ikke følger anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse III. Åbenhed 1. Oplysning og afgivelse af information Komitéen anbefaler, at bestyrelsen vedtager en informations- og kommunikationspolitik. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke en nedskrevet informationspolitik, men Selskabet offentliggør alle relevante informationer omkring nye kunder, ordrer, forventet resultater samt evt. ændringer i ledelse og bestyrelse samt regnskaber via selskabsmeddelelser på First North. Komitéen anbefaler, at offentliggørelse sker både på dansk og engelsk og eventuelt andre relevante sprog og omfatter brug af selskabets hjemmeside med identisk indhold på disse sprog. Selskabets hjemmeside findes både på dansk og engelsk, men indtil videre har selskabsmeddelelser kun været udsendt på dansk, hvilket er begrundet i organisatoriske forhold. 4. Kvartalsrapporter Komitéen anbefaler, at selskaber gør brug af kvartalsrapporter. Selskabet har valgt på nuværende tidspunkt kun at gøre brug af halvårsrapporter. Det vurderes løbende hvornår selskabet er klar til at kunne håndtere kvartalsrapporter. IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 2. Bestyrelsesformandens opgaver Komitéen anbefaler, at der vælges en næstformand i selskabet, som skal kunne fungere i tilfælde af bestyrelsesformandens forfald og i øvrigt være en effektiv sparringspartner for denne. På baggrund af Selskabets størrelse har Bestyrelsen vurderet, at dette på nuværende tidspunkt ikke er relevant. V. Bestyrelsens sammensætning 1. Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer Komitéen anbefaler, at bestyrelsen sikrer en formel, grundig og gennemsigtig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater med henblik på at sikre en bestyrelsessammensætning, der tilsammen giver de kompetencer i bestyrelsen, som er nødvendige for, at bestyrelsen kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde. mermaid technology a/s følger endnu ikke anbefalingen på grund af Selskabets begrænsede størrelse. 2. Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer Komitéen anbefaler, at bestyrelsesmedlemmer ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet, og at bestyrelsesformanden i samarbejde med de enkelte medlemmer tager stilling til, om der er behov for at tilbyde den pågældende relevant supplerende uddannelse. mermaid technology a/s følger ikke anbefalingen på grund af Selskabets begrænsede størrelse. Selskabet har dog udarbejdet forretningsorden samt direktionsinstruks, som udleveres til bestyrelsesmedlemmerne. 53

56 4. Bestyrelsens uafhængighed Komitéen anbefaler, at selskaber med henblik på, at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. For at et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen i denne sammenhæng kan anses for at være uafhængigt, må det enkelte medlem ikke: være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 år. være eller have været medlem af direktionen i selskabet. være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som aktionær. mermaid technology a/s følger på nuværende tidspunkt ikke anbefalingen, idet to af Selskabets bestyrelsesmedlemmer er ansat i virksomheden. Det er Selskabets hensigt, at bestyrelsen med tiden ændres, således at den lever op til anbefalingen. 5. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Komitéen anbefaler, at det enkelte selskab overvejer behovet for, at systemet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forklares i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside. Selskabet har på nuværende tidspunkt ingen medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på grund af Selskabets størrelse. 7. Tiden til bestyrelsesarbejdet og antallet af bestyrelsesposter Komitéen anbefaler, at et bestyrelsesmedlem, der samtidig indgår i en direktion i et aktivt selskab, ikke beklæder mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig bestyrelsespost i selskaber, der ikke er en del af koncernen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Som udgangspunkt overholder mermaid technology a/s ikke anbefalingen, da ledelsen har vurderet, at det er omfanget af arbejdet, der knyttes til hvervet, der er afgørende. VI. Bestyrelsen og direktionens vederlag 2. Vederlagspolitik Komitéen anbefaler, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik, og at selskabet oplyser om indholdet heraf i årsrapporten. Komitéen anbefaler, at vederlagspolitikken afspejler aktionærernes og selskabets interesser, er tilpasset selskabets specifikke forhold og er rimelig i forhold til de opgaver og det ansvar, der varetages, samt at den fremmer langsigtet adfærd og er gennemsigtig og klart forståelig. Komitéen anbefaler, at vederlagspolitikken indeholder en redegørelse for grundlønnen, grundlaget for at opnå bonus og kursrelaterede incitamentsordninger, pensionsordninger og andre fordele, samt for forholdet mellem grundlønnen og disse. 54

57 Komitéen anbefaler, at selskabets rapportering om vederlagspolitikken indeholder en redegørelse for, hvordan vederlagspolitikken er gennemført i det foregående regnskabsår, i det indeværende regnskabsår, samt hvordan den påtænkes fulgt i det følgende regnskabsår. Komitéen anbefaler, at selskabets vederlagspolitik omtales i formandens beretning på selskabets generalforsamling, og at bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår fremlægges til godkendelse på den generalforsamling, hvor årsrapporten for det foregående år forelægges til godkendelse. Selskabet har vedtaget en vederlagspolitik og offentliggør om direktionens og bestyrelsens samlede vederlæggelse i Selskabets årsrapport. Selskabet offentliggør ikke vederlagspolitikken af hensyn til konkurrencemæssige forhold, ligesom bestyrelsen i Selskabet ikke finder oplysninger om det enkelte ledelsesmedlems vederlag relevante for offentligheden. 5. Åbenhed om vederlag Komitéen anbefaler, at der i årsrapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede specificerede vederlag og andre fordele af væsentlig art, som ledelsesmedlemmet modtager fra selskabet og andre selskaber i samme koncern. Vedrørende pensionsordninger anbefaler Komitéen, at der, såfremt der er tale om en bidragsdefineret ordning, oplyses om de bidrag, der er indbetalt eller skal indbetales af selskabet for ledelsesmedlemmet for det relevante regnskabsår, og såfremt der er tale om en ydelsesdefineret ordning, oplyses om ændringer i ledelsesmedlemmets opsparede ydelser i løbet af det relevante regnskabsår. Selskabet følger ikke anbefalingen. Det samlede vederlag til bestyrelse og det samlede vederlag til direktion oplyses i Selskabets årsrapport. Bestyrelsesmedlemmers og direktionens andel i incitamentsprogrammer fremgår ligeledes af Selskabets årsrapport. Bestyrelsen i mermaid technology a/s finder ikke oplysninger om det enkelte ledelsesmedlems vederlag relevante for offentligheden. 55

58 10 Udvikling i aktiekapital Selskabets aktiekapital udgør på datoen for dette Prospekt nominelt DKK svarende til styk aktier a DKK 1 i mermaid technology a/s. I tabellen nedenfor er vist udviklingen i Selskabets aktiekapital fra stiftelsen og frem til datoen for dette Prospekt. Udvikling i aktiekapital mermaid technologi a/s Ændring i aktiekapital Bruttoindskudt Aktiekapital Antal aktier a nom. DKK DKK nom. DKK DKK 100 Stiftelse ved kontant indskud den 10. juli Apportindskud den 1. juli 2004 til kurs DKK 2.620, Fondsaktieemission den 1. juli Ændring af aktiestykstørrelse til DKK 1 Ændring i aktiekapital Bruttoindskudt Aktiekapital Antal aktier a nom. DKK DKK nom. DKK DKK 1 Apportindskud den 30. december 2006 til kurs DKK 11,50 1) Fondsaktieemission den 2. februar Nye aktier i forbindelse med introduktion på First North den 2. april 2007 til kurs DKK 13 pr. aktie a nom. DKK Apportindskud i forbindelse med erhvervelsen af AcrossMedia A/S den 2. januar 2008 til kurs DKK 12,50 2) Apportindskud i forbindelse med erhvervelsen af Norden Media Solutions AB den 1. januar 2009 til kurs DKK 2,3333 3) Kapitalnedsættelse i forbindelse med regulering af købspris for AcrossMedia A/S Aktiekapital i alt ) Kursfastsættelsen er fastlagt således, at aktionærer i Victor Soft A/S mod en ejerandel i mermaid technology a/s på 13,5 % afgiver deres 50 % ejerandel i Victor Soft A/S til mermaid technology. Kursen kan ud fra parternes drøftelser fastlægges til ca. DKK 55 per aktie a nominelt DKK 1 eller svarende til ca. DKK 11,50 efter fondsaktieemissionen. 2) Apportindskuddet omhandler erhvervelsen af selskabets AcrossMedia A/S den 2. januar Aktierne udstedt i forbindelse hermed er omhandlet af dette Prospekt. 3) Apportindskuddet omhandler erhvervelsen af selskabet Norden Media Solutions AB den 1. januar Aktierne udstedt i forbindelse hermed er omhandlet af dette Prospekt. Der foreligger ikke forskel på den offentlige udbudskurs og den reelle kontantkurs for køb af værdipapirer indenfor det seneste år for medlemmer af bestyrelse, direktion eller tilsynsorganer, ledende medarbejdere eller tilknyttede personer. Rettigheder, præferencer og restriktioner knyttet til Selskabets aktier Nedenfor er gengivet uddrag af de rettigheder, præferencer og restriktioner, der er knyttet til Selskabets aktier. For en uddybning af rettigheder, præferencer og restriktioner henvises til Selskabets vedtægter 3, 4, 8, 10 og 12, der er gengivet i sin helhed i afsnit 23 i dette Prospekt. Aktiekapitalen Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne er omsætningspapirer, og der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes overdragelighed. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen føres ved bestyrelsens foranstaltning og kan føres eksternt. 56

59 Aktiernes registrering Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen. Betaling af udbytte sker gennem Værdipapircentralen til aktionærens bankkonto i det kontoførende institut. Retten til udbytte forældes 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor udbyttebetalingen blev vedtaget. Indkaldelse til generalforsamling Enhver generalforsamling indkaldes af Bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker alene til de aktionærer som overfor Selskabet udtrykkeligt har ytret ønske herom. Indkaldelse sker ved almindelig brev eller pr. på den postadresse eller adresse, som er oplyst overfor Selskabet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt dagsordenen omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom. Enhver aktionær kan kræve at et specifikt emne drøftes på en generalforsamling, såfremt aktionæren har indgivet anmodning herom til Selskabet i tilstrækkelig tid til, at emnet kan medtages på dagsordenen for generalforsamlingen. En anmodning om at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt skriftligt senest 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlinger Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis han er i besiddelse af et gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort, når aktionæren senest 5 dage før dens afholdelse har anmodet Selskabet herom. Adgangskort udstedes mod angivelse af aktionærens aktienumre og bevis for dennes identitet som den person eller juridiske person, der er opført i Selskabets aktiebog som indehaver af de pågældende aktienumre, eller på grundlag af at aktionæren med en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen kan dokumentere sin aktiebesiddelse sammen med en skriftlig erklæring om, at der ikke er sket overdragelse, herunder af stemmeretten. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, førend aktierne er registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Stemmeafgivning på generalforsamlinger De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre aktieselskabsloven bestemmer andet. Bemyndigelser til at forhøje Selskabets aktiekapital I Selskabets vedtægter 5.1 fremgår, at i forbindelse med opkøb eller lignende er bestyrelsen bemyndiget til uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK til markedskurs beregnet på grundlag af den gennemsnitlige officielle børskurs 10 børsdage forud for udstedelsen og i øvrigt på vilkår, som fastlægges af bestyrelsen. Udvidelsen af aktiekapitalen kan ske på anden måde end ved kontant betaling. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 31. december Af denne bemyndigelse er der dags dato udnyttet nominelt DKK svarende til styk aktier i mermaid technology a/s, hvilket medfører at der resterer nominelt DKK svarende til styk aktier a nominelt DKK 1 i Selskabet. 57

60 I Selskabets vedtægter er bestyrelsen bemyndiget til at udstede styk tegningsoptioner (warrants) svarende til styk nye aktier i Selskabet. Af denne er udnyttet i alt stk. tegningsoptioner (warrants) svarende til styk aktier. 58

61 11 Ejerforhold Nedenstående tabel viser ejerforholdet i mermaid technology a/s før og efter kapitalforhøjelsen i forbindelse med erhvervelsen af AcrossMedia A/S og Norden Media Solutions AB. Aktionæroversigt Aktiekapital før Apportindskud (1) og (2) Aktiekapital, nom. DKK Pct. Aktiekapital efter Apportindskud (1) og (2) Aktiekapital, nom. DKK SDS Holding A/S m. fl ,57% ,34% Utterslev ApS ,52% ,30% AB Arvid Svensson ,75% Netstore Scandinavian AB ,25% MH Invest Holding ApS ,31% ,42% Øvrige aktionærer under 5% ,60% ,95% I alt ,00% ,00% 1) SDS Holding A/S er ejet af Selskabets bestyrelsesformand Søren Damgaard Svenningsen. M.fl. henfører til nærtstående til Søren Damgaard Svenningsen 2) Utterslev ApS er ejet 100% af Selskabets administrerende direktør Henrik Johnsen. 3) AB Arvid Svensson er sælger af Norden Media Solutions AB og er ejet 50% af Rikard Svensson og 50% af Fredrik Svensson. 4) Netstore Scandinavian AB er sælger af Norden Media Solutions AB og er ejet 100% af Fredrik Skoglund. 5) MH Invest Holding ApS er ejet 100% af bestyrelsesmedlem Mads Henrik Hansen. Ledelsens aktie- og warrantbeholdning er angivet i nedenstående tabel. Pct. Ledelsens aktie- og warrantbeholdning Antal aktier Pct. Tildelte warrants Søren Damgaard Svenningsen ,34% Henrik Johnsen ,30% Mads Henrik Hansen ,42% Peter Ahlgren Ledelsens aktiebeholdning i alt ,06% Øvrige aktionærer ,94% - I alt ,00% ) Peter Ahlgren er bestyrelsesmedlem i mermaid technology a/s. mermaid technology a/s ejerforhold er som angivet i tabellen ovenfor. Selskabet er ikke bekendt med, at udsteder direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre end angivet i denne tabel. Udover som angivet i Selskabets vedtægter 3 har Selskabet ikke taget yderligere foranstaltninger til sikring mod at denne kontrol misbruges. 59

62 12 Warrantordninger og konvertible obligationer Warrantsordninger I Selskabets vedtægter 6.1 fremgår: 6.1 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse, medarbejdere indenfor koncernen og eksterne konsulenter. Generalforsamlingen har 27. marts 2008 bemyndiget bestyrelsen til i en periode på 5 år, d.v.s. indtil 26. marts 2013, at udstede op til stk. aktietegningsoptioner (warrants), som giver indehaverne ret til at tegne stk. aktier à DKK 1. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår, dog minimum til markedskursen. Antallet af udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner, skal fremgå af selskabets årsrapport. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner (warrants) er angivet i bilag 1 til Selskabets vedtægter. Generalforsamlingen har den 29. august 2008 besluttet at udvide bemyndigelsen til bestyrelsen med yderligere stk. aktietegningsoptioner (warrants) således at den samlede bemyndigelse udgør stk. aktietegningsoptioner (warrants). Bemyndigelsen er givet på samme vilkår som ovenstående bemyndigelse og gælder frem til 26. marts Bestyrelsen bemyndiges samtidig til, inden for den samlede ramme på stk. at tilbyde et yderligere/alternativt warrantprogram. De detaljerede vilkår for udstedte aktietegningsoptioner (warrants) er angivet i bilag 2 til Selskabets vedtægter. Selskabets vedtægter inklusiv vedtægternes bilag 1 og 2 er indarbejdet i afsnit 23 i dette Prospekt. Bestyrelsen har pr. 31. marts 2009 udstedt i alt stk. aktietegningsoptioner (warrants) af den samlede bemyndigelse på stk. Aktietegningsoptionerne er udstedt til følgende: Warrants (styk) Bestyrelse Direktion Medarbejdere Udstedt i alt ) Mads Henrik Hansen er tildelt warrants i egenskab af medarbejder og ikke i egenskab af bestyrelsesmedlem, og disse er derfor medtaget i kategorien Medarbejdere. Tidligere Økonomidirektør, Søren Hansen, der fratrådte sin stilling i Selskabet den 14. juni 2009, indgår ligeledes i kategorien medarbejdere. Nedenfor er gengivet uddrag af de vilkår, der er for udnyttelse af warrants i Selskabet. For en uddybende beskrivelse af betingelserne vedrørende warrants i Selskabet henvises til afsnit 23 Selskabets vedtægter herunder bilag 1 og 2. Medarbejderne tildeles efter individuel tegningsoptionsaftale warrants i henhold til nedenstående vilkår. Vilkårene nedenfor kan fraviges ved særskilte bestemmelser i den individuelle warrantaftale, som er en bekræftelse af og en integreret del af Selskabets warrantprogram. Den individuelle warrantaftale er en særskilt aftale mellem Selskabet og medarbejderen, hvori der bl.a. fastsættes antal af warrants, som tildeles, vilkår for tildeling, tidligste og seneste udnyttelsestidspunkt samt tegningsprisen og andre individuelle vilkår. En tilsidesættelse i den individuelle warrantaftale indgået med medarbejderen af enkelte vilkår i dette warrantprogram skal ikke anses for en tilsidesættelse af samtlige af de nedenfor nævnte vilkår. 60

63 Selskabets træffer beslutning om tidspunktet for programmets ophør. Ingen nuværende eller fratrådte medarbejder kan efter programmets ophør kræve tildeling af warrants eller kompensation for manglende tildeling af warrants. Betingelser og vilkår for tegning 1 Tildeling og tegningspris 1.1 Warrants tildeles vederlagsfrit. 1.2 Tildeling af warrants sker ved særskilt tildelingsaftale. 1.2 Hver warrant giver ret til tegning af én aktie i Selskabet af nominelt DKK 1,00 til en tegningspris, der er fastsat i den individuelle warrantaftale. 2 Tidspunkt for udnyttelse af warrants 2.1 Tildelte warrants kan inden for de i punkt 2.2 nævnte tidsintervaller udnyttes i en periode, der løber fra 1 år efter tildelingen og til og med 5 år derefter. Seneste udnyttelsestidspunkt er således den 30. september Nærmere vilkår for udnyttelse og udnyttelsesperioden er fastsat i den individuelle warrantaftale. Warrant, for hvilke der ikke senest den sidste dag i udnyttelsesperioden eller inden udløbet af den i punkt 2.3 nævnte frist er givet meddelelse om udnyttelse, jf. punkt 3 nedenfor, bortfalder automatisk og uden yderligere varsel eller kompensation. 2.2 Inden for udnyttelsesperioden kan warrants alene udnyttes 2 gange årligt inden for tidsintervaller af 14 dage, der løber fra henholdsvis tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets årsrapport og fra tidspunktet for offentliggørelsen af Selskabets halvårsrapport. Tidspunkterne for offentliggørelsen fremgår af Selskabets finanskalender. 2.3 Bestyrelsen kan dog ekstraordinært beslutte, at der kan ske udnyttelse af warrants på et andet tidspunkt end ovenfor nævnt. Herunder kan bestyrelse ved afnotering fra First North eller afhændelse af hele Selskabet i form af aktiv- eller aktiesalg eller på anden måde ( Exit ), fremrykke tidspunktet, inden for hvilket tildelte warrants kan udnyttes. En ændring af udnyttelsestidspunktet skal oplyses medarbejderen skriftligt senest ved Exit og angive en frist for, hvornår medarbejderen skal give meddelelse, såfremt tildelte warrants ønskes udnyttet. Har medarbejderen ikke inden fristens udløb afgivet meddelelse om udnyttelse af warrants, bortfalder de tildelte warrants. 2.4 I det omfang medarbejderen i henhold til punkt 4 på sidste dag for udnyttelsen af warrants inden for et tidsinterval som nævnt i punkt 2.2, måtte være afskåret fra at udnytte warrants, kan medarbejderen give skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden om, at warrants ønskes udnyttet, men at medarbejderen er afskåret herfra. I så fald skal bestyrelsens formand give skriftlig meddelelse til medarbejderen, når medarbejderen på ny kan udnytte warrants. Medarbejderen kan herefter udnytte warrants inden for en periode på 3 dage efter bestyrelsesformandens skriftlige meddelelse herom til medarbejderen. Såfremt medarbejderen som følge af udnyttelsesperiodens udløb vil være afskåret fra at udnytte warrants, skal udnyttelsesperioden anses for udskudt i forhold til den pågældende medarbejder, der således ved udnyttelse inden for de 3 dage anses for at have udnyttet warrants inden for udnyttelsesperioden. 3 Procedure ved udnyttelse af warrants og afregning 3.1 Meddelelse om udnyttelse af warrants afgives ved indlevering af en formular til Selskabet. Selskabet påser, om betingelserne for udnyttelse af warrants er opfyldt. I bekræftende fald og efter at have konstateret, at Selskabet har modtaget udnyttelsesvederlaget for aktierne, jf. punkt 3.2, foranlediger Selskabet medarbejderen registreret i Selskabets aktiebog for de pågældende aktier. 3.2 Udnyttelsesvederlaget skal være uigenkaldeligt indbetalt kontant til Selskabet senest den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af warrants afgives. 61

64 3.3 Medmindre andet fremgår af den individuelle warrantaftale, skal medarbejderens meddelelse om udnyttelse af warrants omfatte samtlige de ved den individuelle warrantaftale tildelte warrants. 4 Insiderhandel 4.1 Udnyttelse af warrants skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om insiderhandel, herunder de af Selskabet fastsatte interne regler for adgang til at handle med værdipapirer udstedt af Selskabet. 5 Selskabets aktiekapital 5.1 Aktierne, der tegnes ved udnyttelse af warrants, skal lyde og være noteret på navn i Selskabets aktiebog. Aktierne skal være omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen af de nye aktier skal have særlige rettigheder. 6 Ophør og bortfald af warrants for medarbejdere og direktion 6.1 Tildelte warrants bortfalder automatisk og uden varsel eller kompensation efter det seneste udnyttelsestidspunkt, jf. pkt Hvis Medarbejderens ansættelsesforhold ophører på grund af medarbejderens opsigelse, før medarbejderen udnytter tildelte warrants, bortfalder retten til udnyttelse på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør, og medarbejderen er ikke berettiget til yderligere tildelinger. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt ansættelsesforholdet ophører som følge af medarbejderens misligholdelse eller Selskabets berettigede bortvisning af medarbejderen. 6.3 Hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af Selskabets opsigelse, før medarbejderen udnytter tildelte warrants, bevarer medarbejderen retten til at udnytte de tildelte warrants. Endvidere er medarbejderen berettiget til en i forhold til medarbejderens ansættelsesperiode forholdsmæssig andel af de tildelinger, som medarbejderen ville have modtaget i det pågældende regnskabsår, såfremt medarbejderen fortsat var ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt medarbejderen fratræder, fordi medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet, eller såfremt medarbejderen hæver ansættelsesforholdet på grund af Selskabets grove misligholdelse. 6.4 Fratræden anses for sket på den dato, hvor ansættelsesforholdet ophører i henhold til overenskomst eller dagen for Selskabets berettigede bortvisning af medarbejderen. 7 Rettigheder 7.1 De nye aktier, som tegnes ved udnyttelse af tildelte warrants, skal have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier. Ikke udnyttede warrants giver ingen aktionærrettigheder. 7.2 Medarbejderens rettigheder som aktionær, indtræder først, når der er sket betaling af udnyttelsesvederlaget, og aktierne er overført til medarbejderen og noteret i Selskabets aktiebog. 7.3 Tildeling af warrants berører ikke adgangen til at ændre, opsige eller ophæve medarbejderens ansættelse. 7.4 Tildelte warrants eller værdien heraf indgår ikke ved beregning af feriepenge, feriegodtgørelse, ferietillæg eller ferie med løn. Tilsvarende gælder for beregning af godtgørelser eller kompensation efter lov, overenskomst eller aftale, herunder kompensation for konkurrence- eller kundeklausuler, godtgørelser efter funktionærlovens 2a og 2b, godtgørelser for usaglig afskedigelse efter overenskomst, godtgørelser efter ligebehandlingsog forskelsbehandlingslovene etc. 62

65 8 Omkostninger, afgifter og skatter 8.1 Alle omkostninger og afgifter ved oprettelse af dette program og tildeling af warrants bæres af Selskabet. Mægler- og afregningsgebyr i forbindelse med medarbejderens udnyttelse af warrants betales af Selskabet. 8.2 De skattemæssige konsekvenser m.v. for medarbejderen af programmet er Selskabet uvedkommende, og der kan under ingen omstændigheder gøres krav gældende mod Selskabet som følge af eventuelle skattekrav. Medarbejderen må således selv finansiere den skat, der efter gældende regler forfalder ved udnyttelsen af warrants eller på noget senere tidspunkt. Beskatningsforhold og ændring i skatteregler påvirker ikke de her omtalte vilkår. Konvertible obligationer Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer, der enten ikke er indfriet eller konverteret til aktiekapital. 63

66 13 Krydsreferencetabel Det følger af punkt 20.1 i bilag 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (Prospektforordningen), at reviderede regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår skal medtages i Prospektet. I overensstemmelse med artikel 28 i Prospektforordningen og 18, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro. (Prospektbekendtgørelsen), integreres følgende oplysninger i Prospektet ved henvisning til, at årsrapporterne kan findes på Selskabets hjemmeside: Selskabets årsrapport for 2008 er indarbejdet i sin helhed i afsnit 15 på siderne i dette Prospekt. Oplysningselement mermaid technology a/s Henvisning Ledelsespåtegning for regnskabsåret 2007 Selskabets årsrapport 2007, side 2 Revisionspåtegning for regnskabsåret 2007 Selskabets årsrapport 2007, side 3 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2007 Selskabets årsrapport 2007, side 4-8 Anvendt regnskabspraksis for regnskabsåret 2007 Selskabets årsrapport 2007, side 9-15 Koncernregnskab 2007 Selskabets årsrapport 2007, side Noter for regnskabsåret 2007 Selskabets årsrapport 2007, side Ledelsespåtegning for regnskabsåret 2006 Selskabets årsrapport 2006, side 2 Revisionspåtegning for regnskabsåret 2006 Selskabets årsrapport 2006, side 3 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2006 Selskabets årsrapport 2006, side 4-7 Anvendt regnskabspraksis for regnskabsåret 2006 Selskabets årsrapport 2006, side 8-14 Koncernregnskab 2006 Selskabets årsrapport 2006, side Noter for regnskabsåret 2006 Selskabets årsrapport 2006, side

67 14 Regnskabsoplysninger Selskabets årsrapporter for 2006, 2007 og 2008 er revideret af Kristian Pryds fra P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma. Årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008 er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Årsrapporten for 2008 er indarbejdet i Prospektet i sin helhed nedenfor og årsrapporterne for regnskabsår 2006 og 2007 er indarbejdet i Prospektet ved henvisning som angivet i Krydsreferencetabel i afsnit

68 66

69 67

70 68

71 69

72 70

73 71

74 72

75 73

76 74

77 75

78 76

79 77

80 78

81 79

82 80

83 81

84 82

85 83

86 84

87 85

88 86

89 87

90 88

91 89

92 90

93 91

94 92

95 93

96 94

97 95

98 96

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2007

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2007 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2007 Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Capinordic Bank A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet

Læs mere

mermaid technology a/s

mermaid technology a/s Investor præsentation mermaid technology a/s Dynamisk Digital Skiltning Aktieudbud First North 2007 Marts 2007 1 Introduktion Bestyrelsesformand Søren Damgaard Svenningsen Advokat og HD(F) Indtrådte i

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni).

Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Mermaid A/S - Halvårsmeddelelse 1. halvår 2012 (1. januar 30. juni). Selskabets forventninger til ordreindgangen i 1. halvår 2012 er ikke blevet indfriet, hvilket primært tilskrives markedets fortsatte

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere