Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr Årsrapporten indeholder 62 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider"

Transkript

1 2005 CVR-nr Årsrapporten indeholder 62 sider

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4 Idegrundlag og mål...5 Året i hovedtræk...7 Koncernoversigt...9 Hoved- og nøgletal for koncernen...10 Beretning...11 Aktionærinformation...17 Regnskabsberetning...21 Koncern- og årsregnskab 1. januar -31. december...23 Anvendt regnskabspraksis...23 Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse...39 Pengestrømsopgørelse...43 Oversigt over noter...44 Noter Side 1 af 62

3 Påtegninger Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 28. februar 2006 Direktion: Lasse Lindblad Administrerende direktør Bestyrelse: Claus Ørskov Erik Damgaard Nielsen Lars Oijer Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Side 2 af 62

4 Påtegninger Revisionspåtegning Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar 31. december 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København d. 28. februar 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionsinteressentskab Karsten Rasmussen Statsautoriseret revisor Mark Fromholt Statsautoriseret revisor Side 3 af 62

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1017 København K Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: Stiftet: 1. juli 1989 Hjemsted: Københavns Kommune Bestyrelse Claus Ørskov, Formand Erik Damgaard Nielsen Lars Öijer Direktion Lasse Lindblad Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret revisionsinteressentskab Strandvejen Hellerup Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 15. marts 2005 kl på hotel Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, DK-1253 København K. Side 4 af 62

6 Ledelsesberetning Idegrundlag og mål Idegrundlag Capinordic-koncernens idegrundlag tager udgangspunkt i tre kerneparametre, der skal sikkerstille, at koncernen kan imødekomme den finansielle forbrugers efterspørgsel: 1. Forandringsparathed 2. Innovation 3. Videnkapital og videndeling Forandringsparathed knyttes særligt til koncernens evne til at tilpasse sig til løbende ændringer i konkurrenceparametre. Konkurrenceparametre ændres som en konsekvens af ændret efterspørgselsmønstre, som følge af strukturelle faktorer, forbrugertendenser og den finansielle branches egen udvikling. Innovation knyttes særligt til koncernens evne til at skabe innovative produkter, kommunikation og informationstilgængelighed. Videnkapital og videndeling knyttes særligt til koncernens evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, der gennem videnkapital og videndeling kan realisere koncernens idegrundlag. Langsigtet målsætning Det er målsætning at øge markedsværdien gennem organisk vækst og akkvisitioner samt at give aktionærerne et konkurrencedygtigt afkast på deres investerede kapital. Det er koncernens målsætning indenfor en fem års periode at være en synlig finansiel rådgiver, udbyder og forvalter af opsparings- og investeringsprodukter hos et bredt segment af skandinaviske kunder. Strategiske fokuspunkter til opnåelse af langsigtet målsætning De overordnede mål skal som udgangspunkt realiseres ved strategisk fokus på nedenstående punkter: Ledelsen forventer at indlevere ansøgning til Finanstilsynet i 2. kvartal 2006 om tilladelse til at drive pengeinstitut gennem det nuværende G P Børsmæglerselskab A/S. Tydelig markedspositionering af koncernen på nuværende og fremtidige markeder. Øget ressourceallokering til loyalitetsopbygning af eksisterende salgsnet samt til udvidelse heraf. Øget ressourceallokering til etablering af alternative salgskanaler herunder etablering af strategiske alliancer på nuværende og fremtidige markeder. Udvikling af egne markedstilpassede produkter indenfor forskellige aktivklasser for at skabe en høj kundeloyalitet og etablere et bredere kundesegment. Videreudvikling af ledelsesmæssige styrings- og rapporteringsværktøjer. Fastholdelse og tiltrækning af højt kvalificerede medarbejdere. Økonomisk målsætning Det er økonomiske målsætning på lang sigt at fastholde/opnå: Overskudsgrad: Over 20 % Likviditetsgrad: over 100 % Soliditet: 60 % Side 5 af 62

7 Ledelsesberetning Det er Capinordic-koncernens økonomiske mål for de kommende 3 år: At øge koncernens Omsætning med årlige vækstrater i niveauet % gennem organisk vækst og akkvisitioner. At akkvisitioner i videst muligt omfang finansieres med egenkapital evt. gennem udvidelse af aktiekapitalen i. At generere en forrentning af egenkapitalen på mindst % p.a. Side 6 af 62

8 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Drift Capinordic-koncernen har realiseret sine budgetter for Capinordic-koncernen opnåede i 2005 et EBITDA på T.DKK Årets resultat efter skat udgør T.DKK Omsætningen udgjorde T.DKK , hvilket er en vækst på ca. 14 % i forhold til 2004 når der elimineres for effekten af frasolgte selskaber og forretningsområder samt for udviklingen i valutakursen mellem danske og svenske kroner. Capinordic-koncernen havde en positiv tilgang i forvaltet kapital, der i 2005 er steget med 60 %. Capinordic-koncernen havde ved udgangen af 2005 SEK mio. under forvaltning. Unitfond AB modtog i juni 2005 godkendelse fra den svenske Finansinspektion til at drive værdipapirhandel og investeringsrådgivning. Finansiering Bestyrelsen har den 13. maj 2005 optaget et konvertibelt obligationslån med et samlet provenu på T.DKK Lånet blev optaget for at skabe en mere hensigtsmæssig finansieringsstruktur. Det konvertible obligationslån er konverteret til aktiekapital og blev optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S den 21. december Bestyrelsen besluttede den 22. juni 2005 at gennemføre en rettet emission med et samlet provenu på T.DKK Provenuet blev overvejende anvendt til nedbringelse af det koncerninterne mellemværende mellem Unitfond AB og. Bestyrelsen besluttede den 24. oktober 2005 at gennemføre en rettet emission med et samlet provenu på T.DKK Provenuet anvendes til nedbringelse af det koncerninterne mellemværende og udvidelse af forretningsgrundlaget med fokus på produktudvikling. Bestyrelsen besluttede den 14. december 2005 at gennemføre en rettet emission med et samlet provenu på T.DKK Provenuet vil blive anvendt til gennemførelse af en kapitalforhøjelse i G P Børsmæglerselskab A/S. Den samlede aktiekapital udgør i dag T.DKK Ved registrering af den rettede emission af 14. december 2005 og erlæggelsen af aktier for erhvervelsen af G P Børsmæglerselskab A/S vil den samlede aktiekapital udgøre nominelt Egenkapitalen i Capinordic-koncernen udgjorde d. 31. december 2005 T.DKK Investeringer Koncernen har pr. 1. januar 2006 erhvervet G P Børsmæglerselskab A/S. Vederlaget består dels af en kontant del på T.DKK og dels af en beholdning af aktier i på i alt stk.. Det er aftalt, at disse aktier for 50 % af denne vederlæggelse har en lock-up periode på 12 måneder og for de resterende 50 % en Side 7 af 62

9 Ledelsesberetning lock-up periode på 24 måneder. Kursen på aktievederlaget er fastsat til 18,70 pr. aktie. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Koncernen har den 27. januar 2006 offentliggjort, at den rettede emission af 14. december 2005 er fuldtegnet med et samlet provenu på DKK 75 mio. Det er ved samme lejlighed meddelt, at koncernen forventer at anvende provenuet til at gennemføre en kapitalforhøjelse i G P Børsmæglerselskab A/S, således at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at opnå godkendelse til at drive pengeinstitut. Yderligere har koncernen meddelt, at koncernen er initiativtager til Capee (Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme), der vil være en 100 % selvejende forening. Koncernen forventer som naturlig følge heraf at etablere et administrationsselskab, der administrerer Capee. Erhvervelsen af G P Børsmæglerselskab A/S er endelig, idet den gennemførte due diligence ikke har givet anledning til bemærkninger ligesom Finanstilsynet har godkendt handlen d. 23. februar Ændring i anvendt regnskabspraksis har for første gang aflagt årsrapport i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkendt af EU. Forventninger til 2006 Koncernen forventer i 2006 at kunne realisere et EBITDA i niveauet T.DKK Koncernen forventer at lancere nye produkter herunder Luxemburg baserede SICAVfonde, være initiativtager til Capee, der er en 100 % selvejende forening, der investerer i europæiske ejendomme og etablere et administrationsselskab, der administrerer Capee. Koncernen forventer, at indlevere ansøgning om tilladelse til at drive pengeinstitut 2. kvartal For yderligere information om dette henvises til selskabets fondsbørsmeddelelse af 27. januar 2006 Koncernen forventer under forudsætning af opnåede tilladelse til at drive pengeinstitut at kunne tilbyde forskellige former for private banking med fokus på investerings-, opsparings- og pensionsprodukter. Side 8 af 62

10 Ledelsesberetning Koncernoversigt indgår i en koncern, hvor er holdingselskabet. Organisationsstrukturen er som følger: A/S PSE 17 NR og Capinordic Properties Gmbh er stiftet i 2005 og er begge indtil videre uden aktivitet. G P Børsmæglerselskab A/S blev erhvervet pr. 1. januar Side 9 af 62

11 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen T.DKK Hovedtal Omsætning Resultat før renter og skat (98.546) (33.123) Ordinært resultat før skat ( ) ( ) Årets resultat (982) ( ) ( ) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital (4.042) (3.149) Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Pengestrømme fra driften 500 (1.758) (339) (6.572) (36.704) Pengestrøm til investering, netto (25.326) (687) (783) (3.160) Pengestrøm fra finansiering (2.215) (1.097) Pengestrøm i alt (2.605) (2.123) (27.313) Nøgletal Overskudsgrad 12,11 % 16,66 % 11,20 % Neg. Neg. Afkastningsgrad 5,92 % 14,51 % 13,70 % Neg. Neg. Likviditetsgrad 304,10 65,29 38,30 42,70 100,20 Egenkapitalandel (soliditet) 77,42 % 47,17 % Neg. Neg. 70,70% Egenkapitalforrentning 3,74 % 6,46 % Neg. Neg. Neg. Gennemsnitligt antal ansatte Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet Ændring i anvendt regnskabspraksis, side 26. Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis og svarer til de hoved- og nøgletal, der fremgår af årsrapporten for Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Der henvises til resultatopgørelsen. Side 10 af 62

12 Ledelsesberetning Beretning Årets resultat og forventninger til fremtiden Capinordic-koncernen opnåede i 2005 et resultat på T.DKK mod T.DKK 871 i Koncernens resultat oversteg det i delårsrapporten for 3. kvartal 2005 forventede resultat for regnskabsåret med T.DKK 544. T.DKK Omsætning Resultat af primær drift Aktiver Forpligtelser Egenkapital Årets resultat er tilfredsstillende. Årets resultat er påvirket af koncernens afholdelse af omkostninger i forbindelse med godkendelsesprocessen af Unitfond AB overfor Finansinspektionen, omkostninger til afvikling af tidligere aktionærmellemværender, omkostninger til styrkelse af koncernens sikkerhedsprocedurer indenfor IT samt analyse af behovet for en fremtidig IT-platform for koncernen. For den samlede koncern forventes en fremgang i omsætningen som følge af en forventning om en fortsat positiv udvikling på aktiemarkederne, tilgang af ny kapital og koncernens fokus på markedsføring og salg. Koncernen forventer et EBITDA for 2006 i niveauet T.DKK , og en stigning i omsætningen på 150 %. Koncernen har i fastlæggelse af fremtidige forventninger fastsat en forventning om at forholdet mellem den danske og svenske krone er 0,80/1,20. Koncernens forventning til den øgede aktivitet i 2006 skyldes dels akkvisitionen af G P Børsmæglerselskab A/S samt de øvrige nye aktiviteter som koncernen forventer at realisere i Hertil kommer, at koncernens betydelige tilgang af kapital under forvaltning i 2005 vil have en positiv aktivitetseffekt på koncernens nuværende aktivitetsniveau. Koncernens kapitalforvaltning foretages gennem Unitfond AB, der har hovedsæde i Helsingborg i Sverige. Unitfond AB forvalter kapital for kunder med forsikringsopsparinger hos SEB Trygg LIV, Skandia Fondförsäkring, Skandia Life, Royal Skandia og Skandia Leben. Unitfond AB forvalter også kapital for kunder med premiepensionsopsparinger. Premiepensionen er en statslig pensionsopsparing, der stort set modsvarer det danske SPbidrag. I 2005 har Unitfond AB gennemgået en række væsentlige forbedringer herunder: Selskabet modtog i juni 2005 godkendelse fra Finansinspektionen til at drive værdipapirhandel og yde finansiel rådgivning. Organisationsændringer, der sikrer hurtig, åben og konsekvent beslutningtagen og optimerer den interne kommunikation Tilpasning af salgsafdelingen, der understøtter koncernens loyalitetsopbyggende salgsaktiviteter og koncernens direkte salg Implementering af ny IT-struktur med henblik på at imødekomme krav fra Finansinspektionen Forbedret ledelsesrapportering og informationsdeling Fokus på omkostningsminimering Tilføring af videnressourcer både i selskabets bestyrelse og medarbejderstab Side 11 af 62

13 Ledelsesberetning Gennemførelse af målrettede markedsføringskampagner mod salgsnetværket og slutkunden Afkastet på kapitalen under forvaltning og koncernens salg har indvirket positivt på størrelsen af forvaltet kapital, der i 2005 er steget med 60 %, og ved årets udgang udgør SEK mio. Tilgangen i kapital under forvaltning har i 2005 udviklet sig som illustreret: Kvartal i 2005 Kapital under forvaltning Procentvis udvikling Q ,0 % Q ,8 % Q ,4 % Q ,5 % Koncernens salgsaktiviteter er blevet intensiveret og har i særlig grad søgt at understøtte loyalitetsopbygning i salgsnetværket. Særligt tilgangen af kapital til koncernens trend porteføljer har været høj. Afkastene på den forvaltede kapital har givet helt op til 49,3% i afkast og alle porteføljer med undtagelse af én har genereret afkast, der er højere relativt sammenlignelige indeks. Afkastene i 2005 er som følgende: Skandia Fondförsäkring Afkast Relativt Afkast i lokal I (SEK) indeks (SEK) valuta Trend 32,3% Absolut afkast Offensiv 36,1% 1,9% Globala Aktier 33,0% 1,5% Balanserad 26,7% 1,4% Skandia Life Offensiv 40,6% 10,5% 31,6% Global Equity 39,2% 10,4% 30,3% Balanced 28,1% 6,4% 19,8% Cautious 8,8% 0,9% 1,7% Royal Skandia Offensiv 34,3% 4,2% 25,4% Global Equity 34,7% 5,9% 25,8% Balanced 24,6% 2,9% 16,3% Skandia Leben Offensiv 39,1% 7,0% 34,6% Balanserad 25,9% 3,3% 21,8% Försiktig 6,3% -0,2% 2,9% Premiepension Unitfond Unitfond Trend 49,3% Absolut afkast Unitfond Offensiv 44,2% 14,1% Unitfond Balanserad 23,8% 7,8% SEB Trygg Liv Trend 29,6% Absolut afkast Balanserad 16,2% 0,9% Aktiemarkederne har udviklet sig meget positivt i alle fire kvartaler af Særligt koncernens placeringer i emerging markets og Japan har indvirket positivt på årets afkast. GBP GBP CHF Side 12 af 62

14 Ledelsesberetning Koncernens investeringer Der er foretaget investeringer og afholdt omkostninger i hardware, software og uddannelse som sikkerstilling af, at Finansinspektionens krav til IT-struktur imødekommes. Der er samlet investeret T.DKK 326. Fremtiden indenfor koncernen Ledelsen forventer en forsat øget tilgang i den forvaltede kapital. Denne forventning baseres blandt andet på: at koncernen i 2. kvartal 2006 forventer at indlevere ansøgning til Finanstilsynet om tilladelse til at drive pengeinstitut. For nærmere information om dette se venligst fondsbørsmeddelelse af 27. januar at koncernen i 2005 har genereret konkurrencedygtige afkast på den forvaltede kapital. at koncernen forventer en fortsat positiv udvikling på børsmarkederne. at koncernen fortsætter sine succesfulde salgsaktiviteter rettet mod en fastholdelse og udvidelse af distributionsnetværket. at koncernen udvider aktiviteterne til Danmark og herigennem forventer at kanalisere kapital til forvaltning i Unitfond AB. at den generelle trend indenfor indskud på opsparingsformer forventes at fortsætte. at koncernen i 2006 forventer at kunne lancere Luxemburg baseret SICAV-fonde. at koncernen i 2006 forventer at være initiativtager til Capee (Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme), der vil være en 100 % selvejende forening. Koncernen forventer som naturlig følge heraf at etablere et administrationsselskab, der administrerer Capee. For nærmere information om dette se venligst selskabets fondsbørsmeddelelse af 27. januar Ledelsen forventer i 2006 at ansætte yderligere personale i forvaltnings- og salgsafdelingen i Unitfond AB. Yderligere forventer koncernen at fokusere på videreuddannelse af medarbejdere for at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere og samtidig sikkerstille, at koncernen kan realisere sine målsætninger på den mest effektive måde. Et særligt fokus for koncernen i 2006 er at sikre et højt integrationsniveau mellem G P Børsmæglerselskab A/S og Unitfond AB. Integrationen skal sikre, at de koncerninterne synergieffekter udnyttes optimalt i dag og ved realisering af koncernens strategi om fremtidig drift af pengeinstitut. Særlige risici Specifik risiko Den primære driftsrisiko for Capinordic-koncernen knytter sig aktuelt til udviklingen i Unitfond AB og G P Børsmæglerselskab A/S, da ikke pt. har andre aktiviteter. Evnen til at opnå en succesfuld integration af G P Børsmæglerselskab A/S i Capinordic-koncernen, der blev erhvervet den 1. januar 2006, vil således repræsentere en risiko. Driftsrisici Den væsentligste driftsrisiko for Unitfond AB er annulleringer af indgåede forsikringsaftaler og distributøraftaler. Annulleringer knyttes ofte til markedsudviklingen, og for at undgå en dominoeffekt er det derfor vigtigt, at fastholde styringen gennem overvågning, åbenhed og troværdig kommunikation. Yderligere er det nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift at kunne fastholde tilladelsen fra Finansinspektionen til at drive værdipapirhandel og yde finansiel rådgivning. Side 13 af 62

15 Ledelsesberetning Den væsentligste driftsrisiko for G P Børsmæglerselskab A/S knyttes til annullering af kundeforhold, samt annullering af de tilladelser selskabet har fra relevante myndigheder, der danner grundlag for selskabets aktiviteter. Koncernens IT-systemer kan bryde ned, og der kan ske tab af data. Yderligere kan udefra kommende trusler som hackerangreb og vira være en væsentlig risiko i forbindelse med koncernens drift. Finansielle risici Capinordic-koncernen er som følge af sin drift og kapitalstruktur kun i begrænset omfang eksponeret overfor ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Renterisiko Koncernens rentebærende gældsforpligtelser i form af gæld til kreditinstitutter og lånekreditorer er pr. 31. december 2005 opgjort til T.DKK Den helt overvejende del af denne gæld er variabelt forrentet. Kreditrisiko Koncernens kreditrisiko knytter sig primært til tilgodehavende hos samarbejdspartnere og kunder. Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Koncernens betalingsstrøm bringer koncernens samlede tilgodehavender ned på et uvæsentligt niveau. Likviditetsrisici Likviditetsrisici knytter sig særligt til et manglende likviditetsberedskab i forhold til koncernens aktivitetsniveau. Med koncernens nuværende og forventede aktiviteter er koncernens likviditetsrisiko begrænset særligt efter afslutningen af den igangværende kontant rettede emission af d. 14. december 2005 der medfører en betydelig styrkelse af koncernens likvide beredskab. Organisationsrisici Capinordic-koncernen er afhængig af at kunne fastholde og rekruttere kompetente medarbejdere. Selskabets anseelse Selskabets anseelse kan blandt andet påvirkes af retssager, fejlslagen markedsføring og offentliggjorte fondsanalyser, der senere viser sig ikke at være retvisende. En påvirkning af selskabets anseelse, kan have konsekvenser for selskabets fremtidige udviklingsmuligheder, salg og samarbejdsaftaler. Markedsføringsrisici Markedsføringen og lancering af produkter kan være fejlslagen eller dårligt timet og således påvirke koncernens salg og koncernens samarbejde med distributionsnetværket, hvilket kan medføre et reduceret salg, der som konsekvens vil lede til manglende indtægter. Politiske reformer Særligt i disse år, hvor pensions - og opsparingsmarkederne i Europa kontinuerligt granskes og undergår politiske reformer, er der en risiko for, at koncernens nuværende og fremtidige produktporteføljer ikke er designet til imødekommelse af potentielle reformer. Markedsudviklinger En væsentlig risiko for Capinordic-koncernen knyttes til udviklingen på de internationale finansmarkeder herunder særligt aktiemarkedet og fastholdelsen af en stor spredning i det Side 14 af 62

16 Ledelsesberetning eksterne salgsnet. Herudover er koncernens evne til at generere et konkurrencedygtigt afkast af den forvaltede kapital af væsentlig betydning således, at der opbygges en høj kundeloyalitet og koncernens indtjening optimeres. Koncernen udvikler og tilpasser derfor løbende de beslutningsprocesser, der ligger til grund for investeringer. Beslutningsprocesser udvikles på baggrund af internationalt anerkendte teoretiske modeller. Derudover kan afkastene på koncernens forvaltede kapital påvirkes af udviklinger i markedet. Øvrige aktører Anseelsen af branchens væsentlige aktører kan påvirke den generelle opfattelse af branchen og derfor også af koncernen. Yderligere kan konkurrenters succes påvirke selskabets drift ligesom en negativ udvikling for selskabets samarbejspartnere kan have en negativ effekt på koncernens drift. Valutarisici Koncernens udenlandske selskaber påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, da såvel indtægter som omkostninger afregnes i samme funktionelle valuta. Koncernen påvirkes dog af ændringer i valutakurserne, da udenlandske selskabers resultat ved årets udgang konsolideres i koncernen og således omregnes til danske kroner på baggrund af gennemsnitskurser. Betydelige valutariske udsving kan have en væsentlig indflydelse på afkastet af den forvaltede kapital potentielt med annulleringer af aftaler til følge. Konjunkturudsving Markoøkonomiske konjunkturer kan påvirke efterspørgslen generelt blandt forbrugere og kan i særdeleshed, påvirke efterspørgslen efter opsparings- og investeringsprodukter. Videnressourcer Det gennemsnitlige antal ansatte for året i hele koncernen var 16 personer. Capinordic-koncernen tilbyder kapitalforvaltning. Derfor er viden om kapitalforvaltning og udvikling af markedstilpassede produkter vigtige faktorer for opnåelse af tilfredsstillende resultater. Koncernen anvender løbende videreuddannelse og deltagelse i internationale konferencer som redskab til at sikre og tiltrække velkvalificerede medarbejdere. Koncernen har derfor udarbejdet en uddannelsesplan for koncernens medarbejdere. Uddannelsesplanen anvendes også til at sikkerstille, at kravene fra Finanstilsynet og Finansinspektionen kan imødekommes. Miljøforhold Der er ikke væsentlige miljømæssige påvirkninger forbundet med Capinordic-koncernens aktiviteter, men koncernen er omkostnings- og miljøbevidst, og dette udtrykkes i koncernens interne kommunikation. Forskning- og udviklingsaktiviteter Koncernen har ingen forskning- og udviklingsaktiviteter. Incitamentsprogrammer I selskabets årsrapport for 2004, meddelte ledelsen, at der i 2005 ville blive gennemført et incitamentsprogram. Selskabets bestyrelse har den 24. oktober 2005 i henhold til vedtægternes 4 b vedtaget at gennemføre et warrantprogram. Der er udstedt i alt stk. warrants, hvoraf hver warrant giver ret til køb af 1 stk. aktie til kurs 11,80. Side 15 af 62

17 Ledelsesberetning De udstedte warrants er den 24. oktober 2005 tildelt medlemmerne af bestyrelse og direktion samt medarbejderne i Unitfond AB efter følgende fordeling: Modtager Antal Koncern tilknytning Bestyrelse stk. Direktion stk. /Unitfond AB Ledende medarbejdere i øvrigt stk. Unitfond AB Øvrige medarbejdere stk. Unitfond AB Warrantprogrammet er incitamentsbaseret og tildeling er ikke rettet mod specifikke resultatmål. De udstedte warrants kan af medarbejderne i Unitfond AB tidligst udnyttes tre år fra tildelingstidspunktet. Udnyttelsesperioden er to år at regne fra tre år efter tildelingstidspunktet. Medarbejderen skal være ansat på udnyttelsestidspunktet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Koncernen har den 27. januar 2006 offentliggjort, at den rettede emission af 14. december 2005 er fuldtegnet med et samlet provenu på DKK 75 mio. Det er ved samme lejlighed meddelt, at koncernen forventer at anvende provenuet til at gennemføre en kapitalforhøjelse i G P Børsmæglerselskab A/S, således at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt for at drive pengeinstitut. Koncernen forventer, at indlevere ansøgning om tilladelse til at drive pengeinstitut i 2. kvartal af For yderligere information om dette henvises til selskabets fondsbørsmeddelelse af 27. januar Akkvisitionen af G P Børsmæglerselskab A/S er godkendt af Finanstilsynet d. 23. februar 2006 og der er gennemført en due diligence uden bemærkninger. Yderligere har koncernen meddelt, at koncernen er initiativtager til stiftelse af Capee (Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme), der vil være en 100 % selvejende forening. Koncernen forventer som naturlig følge heraf at etablere et administrationsselskab, der administrerer Capee. Corporate Governance bestyrelse og direktion har gennemgået Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse fra bestyrelse og direktion har fundet rapporten gavnlig som basis for den daglige ledelse af. God selskabsledelse og udviklingen indenfor dette område vil derfor blive aktivt implementeret under præmisserne om ikke at påvirke selskabets udvikling negativt og en løbende tilpasning til selskabet. opfylder således ikke samtlige krav til god selskabsledelse i dag. Side 16 af 62

18 Ledelsesberetning Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK svarende til stk. aktier à 0,50 DKK. Aktierne er noteret på OMX Københavns Fondsbørs A/S under fondskode DK Der har i 2005 været en meget tilfredsstillende omsætning i selskabets aktie, hvis kurs er steget med 509 %. Stigningen i indekset Small Cap+ har i 2005 været 60 % og i indekset OMX Copenhagen Finans været 23 %. er repræsenteret i begge indeks. Udbytte Det er udbyttepolitik, at aktionærerne skal opnå et afkast af deres investering i form af kursstigning og udbytte, der overstiger en risikofri investering i obligationer. Udbetaling af udbytte skal altid ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspansion. Politik for egne aktier Selskabet ejer ikke egne aktier. Investor Relations (IR) ønsker at føre en informationspolitik, der overholder oplysningsforpligtelserne for udstedere på OMX Københavns Fondsbørs A/S og samtidig forsyner markedets aktører med en kvalificeret og retvisende viden om koncernens forhold. Det er ' målsætning med denne IR-politik at: Sikre lige behandling af alle markedets aktører. Sikre at koncernens værdiskabelse i størst muligt omfang afspejles i den aktuelle kursfastsættelse. Skabe et indgående kendskab til koncernen og dermed en forøget interesse for handel med aktien. Sikre gennemførelsen af en dynamisk kapitaliseringsmodel, da koncernen løbende har behov for at forøge det finansielle beredskab. Sikre, at reglerne for SmallCap+ indekset overholdes Alle oplysninger, der tilgår OMX Københavns Fondsbørs A/S, vil umiddelbart herefter være tilgængelige på koncernens hjemmeside I løbet af et kalenderår vil følgende meddelelser blive offentliggjort: Finanskalender Årsrapport Delårsrapport hvert kvartal Beslutninger fra den ordinære generalforsamling Øvrige væsentlige forhold med betydning for kursdannelsen på ' aktie Selskabets administrerende direktør Lasse Lindblad er ansvarlig for ' Investor Relations. Det tilstræbes jævnligt at holde orienterende møder med aktionærer, investorer og analytikere, dog er det ufravigeligt at sådanne møder ikke afholdes i en periode på fire uger forud for planlagte offentliggørelser af regnskabsmeddelelser. Selskabet offentliggør to gange årligt investor præsentationer på koncernens hjemmeside i lyd og billeder. Side 17 af 62

19 Ledelsesberetning Aktie- og udbyttenøgletal Gennemsnit antal Udestående aktier (1.000 stk.) Antal udstedte aktieoptioner (1.000 stk.) Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. 0,07 0,04 neg. neg. neg. Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. 0,07 0,04 neg. neg. neg. Cash Flow Per Share (CFPS), kr. 0,02 neg. neg. neg. neg. Indre værdi ultimo pr. aktie 1,68 0,57-0,20-0,16 5,32 Børskurs, ultimo, jf. Københavns Fondsbørs 23,67 3,93 4,10 2,40 13,09 Udbytte pr. aktie, kr Kurs / indre værdi (KI) 14,09 6,89 neg. neg. 2,46 Nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet på baggrund af den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten for 2005, der er aflagt efter IFRS. Sammenligningstallene for er ikke tilpasset den i 2005 ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i henhold til IAS 33 (note 11). Nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på DKK sammensætter sig således pr. 28. februar 2006: Aktionær Antal aktier Kapital % Stemmer % DKA Consult ApS og tilknyttede selskaber* ,72 % 17,72 % Synerco ApS ,52 % 20,52 % ERP International 2 A/S m. fl.** ,97 % 9,97 % Egne aktier pr. 28. februar ,00 % 0,00 % Øvrige aktionærer*** ,79 % 51,79 % Total ,00 % 100,00 % * Selskabet ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad ** Bestyrelsesmedlem Erik Damgaard Nielsen er hovedaktionær i selskabet, tilknyttede selskaber er Marie-Louise Damgaard Invest ApS og Sebastian Damgaard Invest ApS. *** I henhold til selskabets registreringer er ingen af disse storaktionærer. Side 18 af 62

20 Ledelsesberetning Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2005 og 2006 Dato Meddelelse 9. februar 2005 Finanskalender 2005 for 17. februar 2005 Kvartalsvis indberetning af insideres aktiebeholdninger 24. februar 2005 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. februar 2005 Årsrapport marts 2005 Vedr: Forløb af ordinær generalforsamling i 15. marts 2005 Vedtægter for 15. marts 2005 Ændringer i bestyrelsen samt bestyrelsens konstitution 1. april 2005 Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser 12. april 2005 Udnævnelse af ny adm. Direktør i og Unitfond AB, samt valg af nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i Unitfond AB 13. maj 2005 Obligationslån DKK 5 mill. bestyrelsens beslutning og udstedelse 13. maj 2005 Vedtægter for 17. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal juni 2005 Capinordic-koncernen har opnået godkendelse fra Finansinspektionen 22. juni 2005 Capinordic-koncernen foretager rettet emission 30. juni 2005 Capinordic-koncernen foretager rettet emission uden fortegningsret til eksisterende aktionærer 4. juli 2005 Ændring af bestyrelsen i 4. juli 2005 Capinordic-koncernen foretager rettet emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. 13. juli 2005 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling 26. juli 2005 Vedtægter for 3. august 2005 Kapitalforhøjelse registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 5. august 2005 Revideret finanskalender 2005 for 9. august 2005 Delårsrapport 1. halvår august 2005 Vedr. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i 10. august 2005 Ændringer i bestyrelsen samt bestyrelsens konstitution 1. september 2005 Indberetning af insideres handler i Capinordic aktier 7. september 2005 Indberetning af insideres handler med Capinordic aktier 24. oktober 2005 Capinordic-koncernen foretager rettet emission, gennemfører warrantprogram og udsteder aktier i forbindelse med konvertering af obligationer 7. november 2005 Finanskalender for regnskabsåret november 2005 Delårsrapport 3. kvartal november 2005 Indberetning af insideres handler med aktier i 14. december 2005 Capinordic-koncernen foretager kontant rettet emission 21. december 2005 Vedtægter for 21. december 2005 Kapitalforhøjelse registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 29. december 2005 erhverver G P Børsmæglerselskab A/S 27. januar 2006 Fuldtegning af rettet kontant emission af 14. december Capinordickoncernen forventer en udvidelse af aktiviteterne. 28. februar 2006 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. februar 2006 Udvidelse af aktiekapitalen Forventede fondsbørsmeddelelser i 2006 har besluttet følgende finanskalender for 2006: Meddelelse og aktivitet Dato Offentliggørelse af årsrapport februar 2006 Ordinær generalforsamling 15. marts 2006 Delårsrapport 1. januar marts maj 2006 Delårsrapport 1. januar juni august 2006 Delårsrapport 1. januar september november 2006 Side 19 af 62

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere