Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring."

Transkript

1 Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks København Ø Tlf Fax cvr.nr Hverdage Torsdag Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001 bygger på den tidligere lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jfr. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. 12. juli 2007 Sag nr LER/IPS Opdateret af KNOR/ASK/GL. 26. september 2007 Det foreslås at lov nr. 422 af 2003 med nogle senere ændringer sættes i kraft i Grønland ved en ny anordning. De senere ændringer, der foreslås medtaget er lov nr. 396 af 1. juni 2005 om elektronisk advis mellem Arbejdsskadestyrelsen og kommunerne om at der er oprettet sag samt lov nr. 397 af 1. juni 2005 om forsikringsselskabernes og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings adgang til at behandle krav om betaling af udgifter til sygebehandling m.v. De lovændringer, der er sket ved lov nr. 496 af 6. juni 2007, vil blive indarbejdet ved en ændring af anordningen i foråret Samtidigt vil en eventuel udlægning af dagpengeudbetalingen til forsikringsselskaberne blive medtaget. Med det udgangspunkt er der udarbejdet et forslag til en ny anordning. Den bygger som tidligere anordninger på arbejdsskadelovens ordning med nogle forskelle, som tager højde for de særlige grønlandske forhold. 2. Oversigt over ændringer Som følge af ny lov om arbejdsskadesikring: Frivillig forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Nye arbejdsskadebegreber Tortgodtgørelse til efterladte Erstatning for fremtidige behandlingsudgifter Forsikringsselskabernes og AES s adgang til at tage stilling til krav om erstatning for behandlingsudgifter m.v. Midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne Forhøjelse af niveauet for méngodtgørelsen

2 Afskaffelse af afløsningsbeløbet og tidspunktet for ophør af løbende ydelse Udveksling af elektronisk advis mellem kommunerne og Arbejdsskadestyrelsen 4 ugers frist for kommunen til at fremsætte refusionskrav Remonstrationspligt s. 2/10 Som følge af de særlige grønlandske forhold: Nedlæggelse af Nævnet for Arbejdsskadesikring Opkrævning og inddrivelse af præmier til gruppeforsikringen effektiviseres Ejere af trawlere på 10 meter og derover er ikke medlemmer af Gruppeforsikringen. Minimumsårsløn for fiskere, fangere m.v. Nedsættelse af klagefristen 2. Bemærkninger til de enkelte punkter Ændringer som følge af ny lov: Frivillig forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Det er nu muligt for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller at sikre sig efter loven. Det kræver blot, at man tegner forsikring for arbejdsulykker og tilmelder sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. I forslaget til ny anordning 2 er den frivillige ordning for selvstændige erhvervsdrivende medtaget. Dog videreføres den hidtil gældende regel, om at den medhælpende ægtefælle er obligatorisk sikret. Det skyldes hensynet til, at begge ægtefæller ofte arbejder sammen i de mindre virksomheder. Nye arbejdsskadebegreber - ulykkesbegrebet Den nye lov har indført et enklere og bredere ulykkesbegreb, som omfatter det tidligere ulykkesbegreb, pludselige løfteskader og skadelige påvirkninger af op til 5 dages varighed. Det nye ulykkesbegreb indebærer blandt andet, at det ikke længere skal være muligt at afvise ulykker med begrundelsen, at den påvirkning, der førte til skaden, var forventelig eller sædvanlig i tilskadekomnes arbejde. Det afgørende er fremover, at der er en medicinsk sammenhæng mellem påvirkningen og skaden. Reglen er indsat i forslaget som 7. - erhvervssygdomsbegrebet Kravene til at optage nye sygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme er ændret med virkning fra 1. januar fra medicinsk og teknisk erfaring til medicinsk dokumentation. Der tilsigtes herved en lempelse af kravene til optagelse af sygdomme på fortegnelsen. Der er udarbejdet en ny fortegnelse over erhvervssygdomme med tilhørende vejledning. Reglen er indsat i forslaget som 8. Tortgodtgørelse til efterladte 2

3 Godtgørelsen i forslagets 28 svarer til erstatningsansvarslovens 26 a. Bestemmelsen giver mulighed for, i særlige tilfælde, at tilkende de efterladte en godtgørelse for psykisk lidelse eller krænkelse som følge af en nærtståendes død. Muligheden for at tilkende en godtgørelse til de efterladte er begrænset til dødsfald, der er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Den maksimale godtgørelse forudsættes i almindelighed at være i størrelsesordenen kr. Godtgørelsen kan udbetales ved siden af eventuelle andre ydelser i anledning af dødsfaldet. s. 3/10 Erstatning for fremtidige behandlingsudgifter m.v. Den nye regel, som er indsat i forslagets 15, indebærer, at der skal tages stilling til tilskadekomnes fremtidige behandlingsudgifter m.v. og træffes afgørelse herom. Beløbet udbetales som et engangsbeløb og beregnes enten som summen af udgifter i en afgrænset periode eller hvis der er permanent behov for behandling som den årlige udgift ganget med kapitaliseringsfaktoren, der benyttes til omsætning af erhvervsevnetabserstatning. Forsikringsselskabernes og AES s adgang til at tage stilling til krav om erstatning for behandlingsudgifter m.v. Ved lov nr. 397 af 1. juni 2005 fik forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring adgang til at tage stilling til krav om behandlingsudgifter m.v. Det vil sige, at forsikringsselskaberne og AES kan afslutte sager, hvori der alene er spørgsmål om betaling af lægeregninger og behandlingsudgifter, herunder fremtidige behandlingsudgifter. Forslaget er indsat i anordningens 15, stk. 6, hvorefter denne ordning udformes ved bekendtgørelse fra Arbejdsskadestyrelsens direktør. Midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne Forslagets 22, stk. 3, om at Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser kan træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab, hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, er alene en kodificering af gældende praksis. Forhøjelse af niveauet for méngodtgørelsen Méngodtgørelsen efter anordningen er væsentligt lavere end efter loven (pr. 1. januar 2007 er maksimum kr. efter anordningen mod kr. efter loven). Det skyldes, at lov nr. 488 af 7. juni 2001, som hævede niveauet for méngodtgørelse op til erstatningsansvarslovens niveau, ikke blev sat i kraft i Grønland. Der foreslås nu i 23 i anordningen det samme niveau som i arbejdsskadeloven. Efter arbejdsskadeloven nedsættes godtgørelsen, når tilskadekomne var fyldt 40 ved arbejdsskadens indtræden. Denne ændring foreslås ligeledes medtaget. Afskaffelse af afløsningsbeløbet og tidspunktet for ophør af løbende ydelse 3

4 Afløsningsbeløbet blev indført i 1978 for at lempe overgangen til folkepension. Afskaffelsen af afløsningsbeløbet indgår som et af hovedelementerne i finansieringen de merudgifter, som arbejdsskadereformen medfører. Reglen om ophør af løbende ydelse er tilpasset pensionsreglerne. Det foreslås i forslagets 22 og 25, at erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger løber indtil modtageren opnår ret til folkepension, svarende til den danske lovs regler. s. 4/10 Udveksling af elektronisk advis mellem kommunerne og Arbejdsskadestyrelsen Forslaget er indsat i loven i 2005, og foreslås medtaget som nyt stk. 3 i 42. Der er ikke tale om udveksling af oplysninger, men udelukkende om et advis om, at der er en sag, hvori der kan være oplysninger af interesse for arbejdsskadesagen. 4 ugers frist for kommunen til at fremsætte refusionskrav Der indføres en 4 ugers frist for kommunen til at fremsætte refusionskrav i forhold til ydelser tilkendt med tilbagevirkende kraft, jf. forslagets 34. Efter den gældende anordning er der ingen frist. Remonstrationspligt (pligt til at genvurdere sagen ved klage) Pligten blev indført i den danske lov ved lov 488 af 7. juni 2001 med virkning fra 1. juli Det foreslås at indføre en tilsvarende adgang for Direktoratet til at genvurdere afgørelser, før klagen sendes til Ankestyrelsen. Det primære sigte med genvurderingspligten er, at afgørelser, der indeholder faktuelle og retlige fejl, hurtigt bliver rettet og dermed sikre, at den borger, der har været udsat for en arbejdsskade, hurtigt kan få en endelig afgørelse. Der er ikke mulighed for at ændre skønnet i den indklagede afgørelse. Hovedparten af klager efter anordningen indgives af den tilskadekomne. Reglen er medtaget i forslagets 51, stk. 6 til 8. Ændringer som følge af grønlandske forhold: Minimumsårsløn for fiskere, fangere m.v. Fiskere og fangere har i nogle tilfælde en blandet penge- og naturaløkonomi. Årsopgørelsen giver derfor ikke et helt retvisende billede af den tilskadekomnes reelle arbejdsindkomst. Det foreslås derfor, at der indføres en særlig regel om minimumsårsløn for fiskere, fangere og fåreavlere, som er omfattet af gruppeforsikringen. Det foreslås også, at minimumsårslønnen for unge forhøjes til kr. svarende til uddannelsesgodtgørelsen. Denne er i 2007 ca kr. pr. måned. Årslønnen for begge grupper bliver derfor kr., jf. 29, stk. 4 og 5. Beløbet reguleres hver 1. januar. Årslønnen kan altid fastsættes højere end minimumsårslønnen hvis de konkrete forhold i sagen begrunder dette. 4

5 Nedsættelse af klagefristen s. 5/10 Klagefristen efter den nugældende anordning er 3 måneder mod lovens 4 uger. Den lange ankefrist i anordningen er givet af hensyn til den tilskadekomne, ikke forsikringsselskabet. De særlige grønlandske forhold gør, at ankefristen på 4 uger kan være for kort. Det gælder særlig i forhold til personer der arbejder til søs, fangere eller lignende erhverv hvor man kan være på længere rejser. I forhold til arbejdsgiverne, forsikringsselskaberne og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er der dog ingen særlige omstændigheder der kan begrunde en ankefrist på mere end 4 uger. Det er imidlertid sjældent, at en tilskadekommen har brug for mere end 4-6 ugers ankefrist. Hvis en anke ikke kan indgives fordi vedkommende er på en længere rejse, vil Ankestyrelsen kunne dispensere fra overskridelse af ankefristen. Det foreslås derfor i 51, stk. 3, at ankefristen for den tilskadekomne nedsættes til 6 uger. Andre klageberettigede skal klage inden 4 uger. Opkrævning og inddrivelse af præmier til gruppeforsikringen effektiviseres Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser har indledt et samarbejde med Direktoratet for Fiskeri, Jagt og Landbrug og Skattedirektoratet med henblik på en effektivisering af opkrævningen og inddrivelsen af præmier. Samarbejdet indebærer, at Direktoratet for Fiskeri, Jagt og Landbrug sender en liste i elektronisk form over de personer, der har licenser til Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser, som på grundlag af listen foretager opkrævning af bidrag til gruppeforsikringen. Man er indstillet på, at der ikke er brug for inddrivelse i forhold til de selvstændige medlemmer af gruppeforsikringen, idet de jo ikke er forsikrede, når de ikke har betalt præmie. Derimod er der brug for inddrivelse af præmie for ansatte, som altid er sikret. Anordningens 72, som svarer til den nugældende 63, er ændret sådan at der nu er klar hjemmel for at Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser kan inddrive forfaldne præmier til gruppeforsikringen samt ydelser udbetalt til ansatte hos arbejdsgivere, der ikke har betalt præmie til gruppeforsikringen, og dermed ikke er medlemmer. Ejere af trawlere på 10 meter og derover er ikke medlemmer af Gruppeforsikringen. Gruppeforsikringen er oprindeligt tænkt til brug for mindre erhvervsdrivende. Da ejerne af store fisketrawlere i stort omfang tegner forsikring mod arbejdsulykker i forsikringsselskaberne, har man fundet det mest hensigtsmæssigt at sætte en grænse ved trawlere under 10 meter. Nedlæggelse af Nævnet 5

6 Direktoratet for Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser har fremsat ønske om at Det Grønlandske Nævn for Arbejdsskadesikring ophæves. Kompetencen efter anordningen skal i stedet ligge hos Direktoratet. s. 6/10 Baggrunden for ønsket er, at Nævnet har udspillet sin rolle. Der afholdes få møder og arbejdet, der efter anordningens ordlyd skal ligge hos Nævnet, udføres af administrationen. Der er også, specielt på grund af de store rejseafstande, store praktiske problemer forbundet med at afholde Nævnets møder. Det foreslås derfor, at Nævnet nedlægges, og det fremgår af anordningen at administrationen af anordningen forestås af Direktoratet. Anordningen vil herved blive bragt i overensstemmelse med de faktiske forhold. Øvrige ændringsforslag Alderen for hvornår der skal tages særlige hensyn ved fastsættelsen af årsløn er sat ned fra 21 til 18 år, jf. forslagets 29, stk. 4. Dette svarer til lovens regel. Reglen om at Direktoratet kan bestemme, på hvilken måde ydelsen skal komme modtageren til gode, foreslås ophævet. Dette svarer til lovens regel. Erstatning, godtgørelse og dagpenge skal udbetales inden 4 uger fra afgørelsen, svarende til ankefristen for forsikringsselskabet, ellers påløber der renter. Reglen er indsat i forslagets 31, stk. 3, og svarer til lovens regel. Gældende praksis om at retten til erstatning efter loven er personlig og bortfalder ved modtagerens død er medtaget i forslagets 31, stk. 4 og 5. Dette svarer til lovens regel. I 38, stk. 2, foreslås en bestemmelse som præciserer, at den tilskadekomne eller dennes efterladte altid selv kan anmelde en ulykke eller erhvervssygdom direkte til Direktoratet. Dette svarer til lovens regel. 3. Økonomiske konsekvenser af de foreslåede ændringer Ved lov nr. 422 af 10. juni 2003 blev følgende elementer ændret i arbejdsskadeloven: - Forenkling og udvidelse af ulykkesbegrebet - Udvidelse af erhvervssygdomsbegrebet - Udvidelse af personkredsen til også at omfatte selvstændige - Udvidet adgang til betaling af behandlingsudgifter - Afskaffelse af afløsningsbeløbet Dette notat ser på de økonomiske konsekvenser ved at overføre ændringerne til den grønlandske ordning. Udover ovenstående elementer belyser notatet ligeledes de økonomiske konsekvenser ved at indføre forhøjelsen af méngodtgørelsen som blev indført i Arbejdsskadesikringsloven ved lov nr. 488 af 7. juni Det skønnes, at indførelsen af arbejdsskadereformen på Grønland samt forhøjelsen af méngodtgørelse vil medføre merudgifter på kr. På baggrund af erfaringer fra Danmark skønnes det, at reformen ikke vil medføre en stigning i antallet af anmeldelser. 6

7 Det skal understreges, at begge beregninger er forbundet med betydelig usikkerhed. s. 7/10 Forudsætninger Vi har tidligere fået følgende oplysninger omkring antallet af sager anmeldt i År 2002 I alt Oprettede sager 391 Anerkendte sager 328 Erhvervsevnetabserstatninger 8 Mengodtgørelser 17 Dagpengesager 89 Desuden blev det oplyst at de 17 méngodtgørelser medførte en samlet udgift på kr. det vil sige kr. i gennemsnit. At de 89 dagpengesager havde medført en udbetaling på ca. 2,5 mio. kr. i alt, svarende til ca kr. i gennemsnit. Grønland har desuden oplyst, at de skønner, at der bliver anmeldt ca. 400 sager. Der skønnes, at reformen ikke vil medføre flere anmeldelser skønnet er baseret på erfaringer fra Danmark. Forenklingen og udvidelse af ulykkesbegrebet. Ulykkesbegrebet forenkles og udvides så det omfatter det nuværende ulykkesbegreb samt pludselige løfteskader og kortvarige påvirkninger. Ændringen medfører, at der anerkendes flere ulykker end tidligere og at der derfor bliver tilkendt flere erstatninger. Det skønnes, at anerkendelsesprocenten stiger fra 84 til 90. Udvidelse af erhvervssygdomsbegrebet Kravene til optagelse af nye erhvervssygdomme på erhvervssygdomsfortegnelsen lempes. Dette er ensbetydende med at flere erhvervssygdomme kommer på fortegnelsen og derved vil flere erhvervssygdomssager blive anerkendt og få tilkendt erstatning. Hvis der anvendes samme fordeling mellem anerkendte, erstatningsgivende som i 2002 får man følgende. År 2008 I alt Oprettede sager 400 Anerkendte sager 360 Erhvervsevnetabserstatninger 9 Mengodtgørelser 19 Dagpengesager 98 Det skønnes, at et erhvervsevnetab i gennemsnit koster 1,2 mio. kr. Omkostningen pr. erhvervsevnetabssag er beregnet på baggrund af de oplysninger der er i det danske system omkring erhvervsevnetabserstatninger i Grønlandssager. Opreguleret til 2007 er den gennemsnitlige udgift til méngodtgørelse ca kr. 7

8 En stigning i antallet af anerkendelser vil ligeledes medføre en stigning i antallet af dagpengesager. Det skønnes, at dagpengesagerne har en omkostning på i gennemsnit kr. s. 8/10 Udvidelsen af personkredsen til også at omfatte selvstændige I arbejdsskadeloven åbnes mulighed for at selvstændige kan blive omfattet af ordningen. Ordningen er frivillig og de selvstændige skal selv stå for finansieringen. Det skønnes på den baggrund, at ændringen har en minimal økonomisk effekt. Udvidet adgang til betaling af behandlingsudgifter Adgangen til at betale behandlingsudgifter udvides til også at omfatte de fremtidige behandlingsudgifter, og ikke kun behandlingsudgifter mens sagen er under behandling. Fremtidige behandlingsudgifter tilkendes som et engangsbeløb. Det skønnes, at merudgifterne ved at indføre den udvidede adgang til at betale behandlingsudgifter vil medføre en merudgift på ca kr. Afskaffelse af afløsningsbeløbet. Til delvis finansiering af udvidelserne afskaffes afløsningsbeløbene. Afløsningsbeløbet er det engangsbeløb på 2 gange den årlige ydelse som afløser den løbende ydelse, når den tilskadekomne fylder 67 år. Afskaffelsen vil påvirke både modtagere af løbende ydelse og modtagere af kapitalerstatninger, idet afløsningsbeløbet er indregnet i kapitaliseringsfaktorerne. Afskaffelsen af afløsningsbeløbet vil kun påvirke de personer, som i fremtiden modtager erstatning for tabt erhvervsevne. Afskaffelsen af afløsningsbeløbet er derfor ensbetydende med at der skal udarbejdes nye kapitaliseringsfaktorer, som det blev gjort i forbindelse med indførsel af arbejdsskadereformen i Danmark. Beregninger i forbindelse med reformen viste at afskaffelse af afløsningsbeløbet vil medføre et fald i erhvervsevnetabserstatningerne på 14,25 procent. Det betyder, at den gennemsnitlige erhvervsevnetabserstatning vil være på 1,1 mio. kr. i steder for 1,2 mio. kr. Årslønsfastsættelsen for unge I den ny arbejdsskadelov nedsættes alderen for hvornår der skal tages særlige hensyn til fastsættelsen af årslønnen fra 21 år til 18 år. Det skønnes, at denne ændring vil have minimaløkonomisk effekt. Indførsel af særlig godtgørelse ved dødsfald I lov nr. 35 af 21. januar 2003 blev der indført en særlig godtgørelse ved dødsfald i erstatningsansvarsloven. I forbindelse med reformen blev tilsvarende godtgørelse indført i arbejdsskadeloven. Godtgørelsen kan tilkendes i tilfælde hvor dødsfaldet er forvoldt forsætlig eller ved grov uagtsomhed. Det skønnes at dreje sig om mindre end 1 sag i gennemsnit om året. 8

9 Indførsel af særlig godtgørelse ved dødsfald skønnes at medføre en merudgift på ca kr. s. 9/10 Ménforhøjelsen I lov nr. 488 af 7. juni 2001 blev méngodtgørelsen forhøjet fra kr.(2007- niveau) til kr.(2007-niveau). Samlede økonomiske konsekvenser Den samlede økonomiske konsekvenser ved at overføre de ovenstående elementer til den grønlandske anordning skønnes til 0,4 mio. kr. Det skal bemærkes at beregningerne er behæftet med meget stor usikker og en enkelt erhvervsevnetabserstatning fra eller til vil have stor betydning. I beregningen er der ikke taget højde for de afledte virkninger ændringerne vil få for skatteprovenuet og lignende. Merudgifter ved indførsel af ovenstående elementer på Grønland Udvidelsen og ændring af skadesbegreberne Udvidelse af personkredsen Udvidet adgang til betaling af behandlingsudgifter Afskaffelse af afløsningsbeløbet Årsløns fastsættelse for unge Indførsel af særlig godtgørelse til efterladte Ménforhøjelsen Administrative omkostninger I alt 2007 PL 1,623 mio. kr. 0 kr kr. -1,578 mio. kr. 0 kr kr kr. 0 kr kr. Erfaringer fra Danmark anmeldelser Tabellen viser antallet af anmeldelser fordelt på året for skaden. Du skal være opmærksom på at der går tid fra skaden sker til vi får den anmeldt, derfor har vi ikke fået alle anmeldelserne fra ulykker som er sket i Ulykker Erhvervssygdomme Briller Pludselige I alt løfteskader For ulykkerne ser der ikke ud til at være sket en stigning i antallet af anmeldelser hvis man tager højde for at de pludselige løfteskader fra 2004 betragtes som ulykker er der sket et fald i antallet af anmeldte ulykker. For erhvervssygdommen er der derimod tale om en stigning på 19 procent fra 2004 til 2005 og en stigning på 10 procent fra Det er ikke muligt at opgøre hvor stor en andel af denne 9

10 stigning, som skyldes reformen. En stor del af stigning skyldes psykiske lidelser samt kviksølvsagerne (anmeldt i 2006). s. 10/10 Udgifter Det er endnu for tidligt at sige hvor meget udgifterne er steget i Danmark som følge af reformen. Fra sagen anmeldes kan der gå op til 5-10 år før man har alle udgifterne med en stor del af udgifterne ligger i revisionerne og genoptagelserne. I ulykkessagerne er der indtil ultimo 2006 udbetalt i ca. 1 mia. kr. i erstatninger hvis det omregnes på baggrund af erfaringer fra tidligere år ender vi med erstatningsudgifter på ca. 2,2 mia. kr. svarende til en stigning på 9 procent. Man kan dog ikke udelukke at ændringen af processer (fællesafgørelser +nedsættelsen af fristen) kan have medført forskydninger i hvornår erstatningerne tilkendes. For erhvervssygdommen er det for tidligt til at vi kan se effekterne af ændringerne. Udvidelse af erhvervssygdomsfortegnelsen er en løbende proces. Der er tilkendt for få erstatninger for årene 2005 og frem til at man kan se effekten på udgifterne. Ikrafttræden Det foreslås, at den nye anordning træder i kraft den 1. januar Den anvendes på arbejdsulykker der indtræder den 1. januar 2008 eller senere, og erhvervssygdomme som anmeldes 1. januar 2008 eller senere. Den gældende anordning ophæves. Dog anvendes den gældende anordning på alle ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader indtrådt før den 1. januar 2008, samt erhvervssygdomme anmeldt før denne dato. De nye skadebegreber, den forhøjede méngodtgørelse, afskaffelse af afløsningsbeløbet m.v. anvendes derfor ikke på disse sager. Det foreslås dog, at de nye regler om klagefrist, remonstration, forrentning af for sent udbetalte beløb og frist for kommunernes fremsættelse af refusionskrav, også skal gælde i sager efter den gældende anordning. 10

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 198 af 25/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0001400 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar )

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar ) BEK nr 1700 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046 Senere ændringer

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925

Report ILO-KONVENTION NR. 19 OM LIGEBERETTIGELSE FOR INDEN- OG UDENLANDSKE ARBEJDERE I HENSEENDE TIL ULYKKESTILFÆLDE, INDTRUFNE UNDER ARBEJDET, 1925 Greenland Report For perioden som sluttede den 31. maj 2012, udarbejdet af den danske regering i overensstemmelse med den Internationale Arbejdsorganisations (ILOs) forfatnings 22 om foranstaltningerne,

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

Vejledning om erstatning ved dødsfald

Vejledning om erstatning ved dødsfald Vejledning om erstatning ved dødsfald 7. marts 2005 1. Indledning om dødsfald som følge af arbejdsskader 2. Arbejdsskadereformen 2.1. Frister og En samlet afgørelse 2.2. Det nye ulykkesbegreb 2.3. Erhvervssygdomsfortegnelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Tekniske justeringer)

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen)

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension. (Regulering af folkepensionsalderen) Version 10-09-2015 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for ( ) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Regulering af folkepensionsalderen) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 1. Indledning Skadebegreberne skal forenkles og udbygges, hvorved de bringes i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af, hvad der er en ulykke som

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 21. januar Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 16. januar Nr. 75.

Lovtidende A Udgivet den 21. januar Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 16. januar Nr. 75. Lovtidende A 2017 Udgivet den 21. januar 2017 16. januar 2017. Nr. 75. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 1528 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring

Læs mere

lov om arbejdsskadesikring

lov om arbejdsskadesikring 1 of 32 21/09/2010 13:42 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Lovens formål

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE

MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER) ARBEJDSSKADE MENS VI VENTER (PÅ AFGØRELSER I SAGER) KARSTEN HØJ Advokat og Partner hos Elmer Advokater Bestyrelsesmedlem hos brancheorganisationen Danske Advokater Over 25 års erfaring med behandling af alle typer

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre.

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre. Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre. Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person, der har modtaget

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles

Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles Arbejdsskadestyrelsens aktiveringssager - en guide til hvordan aktiveringssager anmeldes og behandles 2. udgave, december 2012 Kort om guiden og formålet Arbejdsskadestyrelsen behandler de sager, hvor

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Konsekvensændringer

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 136 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., sagsnr. 2010-702-0142 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere