Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД"

Transkript

1 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски. словенечки македонски албанска в унгарски Ја«вик. - Оглас«според тарифата - Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство ib претплата посебни изданија и огласи m-s-tti-j Четврток, 14 октомври 1971 БЕЛГРАД БРОЈ 46 ГОД. XXVIII Цена на овој број е 6 динари. Прегилатата 197) година ишесува ПО динари - Редакција Улица Јована Ристиќа бр I Пошт фах tn - Телефони централа «! и : Претппатна служба II-ТП; Продажна служба , Врз основа на член 34 од Законот за прометот на лекови ( Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика објавува С П И С О К НА ЛЕКОВИТЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1970 ГОДИНА Од 1 јануари до 31 декември 1970 година издадено е одобрение за пуштање во промет на следните лекови: Реден број Назив на лекот Форма и пакување на лекот Начин на издавање односно на употреба на лекот Производител на лекот Број и датум на решението АСТН 2 Akineton (Biperidini hydrochloridum) 3 Ampicilin (Ampicillinum) 4 Ampicilin (Ampicillinum) 5 Anacyqlin 101 со продолжено дејство 5 х 1 ml по 25 mg и 5 х 1 ml раствор на фосфатен пуфер 1000 х 2 mg 16 х 250 mg 100 х 250 mg дражеи, 22 драж. Може да се пропишува само во гинеколошкоакушерски клиники и болници, соодветни, советувалишта за жени и на од лекар специјалист на соодветната гранка на медицината, со придржување кон упатство за начинот на употребата»polfa Gora. - Jelenia /1-69 VarSava Poljska. Застапник Агропрогрес" Предузеће за инострана заступништва Љубљана Лек" Товарна фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана /1 Фармаков Пре /1 дузеће за откуп и прераду биља и производиу лекова Призрен /2 Плива" Творница /1 фармацеутских и кемијских производа Загреб од 20. IV од 5. VI од 20. V од 21. V од 8. VII 1970.

2 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Andol 7 Apaurin (Diazepamum) 8 Artane depo (Trihexyphenidyli hydrochloridum) 9 Artane depo (Trihexyphenidyli hydrochloridum) 10 B^vitcol 11 Bevitcol 12 Bevitcyclin 13 Bevitcyclin 14 Bevitcyclin 15 Brondilete 500 x 0,3 g 10 x 2 ml no 10 mg 30 x 5 mg ICQ x 5 mg, 12 капе,, 100 капе., 8 капе., 16 капе., 100 капе. дражеи, 60 драж. 16 Brufen дражеи (Ibuprofenum) 30 х 200 mg 17 Bykardetten 18 Bykardon 19 Bykardon 20 Calcium leucovorin 21 Calgam - Bis (Calcium pangamat) 22 Ca-Pangamat (Vitamin Bis) дражеи, 30 драж., 20 табл., 100 табл, а: тули 6 х 1 ml по 3 mg дражеи 50 х 50 mg дсажеи 60 х 50 mg 23 Ca-Pangamat дражеи (Vitamin Bis) 100 х 50 mg Може да се из- Плива" Творница /1-69 од 6. I дава и без ле- фармацеутских и карски кемијских производ да Загреб Може да се из- Крка" Товарна дава само на ле- здравил Ново карски /1 Хемофарм" Фаб /1 рика лекова Вршац Може да се из- Хемофарм" Фадава само на ле- дрнка лекова ќар ски Вршац во стационарни само «a лекарски Галеника" Фармацеутско-хемијска индустрија Београд-Земун од 22. VII од 22. IX /2 од 22, IX / / / / /2-69 Серво Михаљ" /1-69 Инду стри ј СКО-ПОљопривредни комбинат Фабрика лекова Зрењанин од 6 I од 6. I од 19. III од 19 III од 19 III од 29. V 1970, /1-69 од 2. VII Босналијек" Творница линкова и /1-69 од 12. II кемијских производа Сарајево / /2-69 Здравље" Фабри /1 ка фармацеутских и хемијских про извода Лесковац од 12. II од 12. II од 10. VIII Плива" Творница /2-69 од 23 VII фармацеутских и кемијских производа Загреб Фармакос" Преду /1 од 18 IX зеће за откуп и прераду биља и производна лекова Призрен /1 од 13. VII 1970.

3 г,четврто^,14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Celestoderm-V (Betamethasonum) 25 Celestoderm-V (Betamethasonum) крем 0,1%, 15 g Може да се из- Исис" Подјетје за /1-69 од 28. IX дава само на ле- фармацевтске, козкарски метичне ин друге ' изделке - Ново маст ОД%, 15 g 26 Ceporin (Cefalo- за парентерална ridinum) употреба погребува само 5 х 250 mg во соодветни стационарна, По 27 Ceporin (Cefaloridinum) 28 Ceporin (Cefaloridinum) 29 Chamomillae flos (Цвет од камилица - Ph Jug. ID 30 Chlorochin (Chloroquinum) 31 Chlorochin (Chloroquinum) 32 Chlortetracyclin 33 Chlortetracyclin 34 Chlortetracyclin V 35 Chlortetracyclin V 36 Chlortetracyn- -Vit за паренетерална употреба 5L x 500 mg за парентерална употреба 5 х 1 g исклучок, лекот може да са издаде на лекарски само ако на от е назначено дека, лицето претходно било лекувано со овој лек "во стационарна здравствена установа /1-69 од 28. IX Плива" Творница /2-69 од 16. VII 1970, фармацеутских и кемијских произво«вода Загреб /2-69 од 16. VII /2-69 од 16. VII g Може да се из- Биљана" Подузеће /1 од 22. VII дава и без ле- за производњу, карски прераду и промет љековитог биља и лијекова биљног поријекла Загреб 5 х 5 ml 25 х 5 ml 16 х 250 mg 100 х 250 mg 16 капе. 100 капе. 16 капе. Може да се из- Фармаков Преду«дава само на ле- зеће за откуп и карски прераду биља - Призрен /1 од 13. VII /2 од 13. VII Алкалоид" Инду /1-69 од 6. I стрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје /2-69 од 6. I /1-69 од 6. I /2-69 од 6. I Фармаков Преду /1-69 од 5. V зеће за откуп и прераду биља и производна лекова Призрен

4 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври ChIortetracyn- -Vit 38 Choriogonin 39 Chymocielar pediatric 40 Cillimycin (Lincomycinum) 41 Cillimycin (Lincomycinum) 43 Cillimycin (Lincomycin hydrochlorid monohydra t) 44 Cliacil (Phenoxymethylpenicillin-kalium) 45 Cliacil (Phenoxymethylpenicillin-kalium) 46 Codipront 47 Codipront 48 Codipront 49 Complamin (Xanthinoli nicotinas) 100 капе. 5 х 1 50 и е и 5x2 ml растворувач прав за перо«рална суспензија, 20- кес. за интрамускуларна и интравенозна употреба 20 х ml по 600 mg 42 Cillimycin (Lincorhycm hydrochloric! mono- Л2 х 500 mg hydrat) 100 х 500 mg сируп, 50 ml 10 х 1, i. 7., 10 капе. сируп, 100 ml сируп, ml ретард дражеи 20 х 500 mg во соодветни стационарни. По исклучок, лекот може да се издаде на лекарски само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа 5 6 Фармаков Преду /2-69 од 5. V зеће за откуп и прераду биља и производиу лекова Призрен ђп интрамускуларна и интравенозна употреба 5 х 2 ml по 600 mg»medimpex«- Budapest, Застапник,,Техно«сервис" Ииострана /1 од 10. VIII трговачка заступства - Београд Галеника" Фар /1 мацеутско-хемиј - ска индустрии Београд-Земун»Hoechst«- Frankfurt, Западна Германија. Застапник Југохемија" Предузеће за спољну и унутрашњу трговипу Београд Фаб- комбинат - рика лекова Зрењанин Серво Михаљ' 4 Индустри)ско- -пол^опривредни k Лек" Товарна фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана од 21. IX /1-69 од 2, VI /2-69 од 2. VI 1970: / / /1 и / /1 Галеника" Фар /1 мацеутско-хеми ј - ска индустрија - БеоградаЗемун од 31. VII од 31. VII / /1-69 од 16. И од 16. И од 22. V од 19. VIII 1970.

5 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Complamin (Xanthinoli nicotinas) 51 Concordin (Protryptilinum) 52 Concordin (Protryptilinum) 53 Concordin (Protryptilinum) 54 Concordin (Protryptilinum) 55 Concordin (Protryptilinum) 56 Concordin (Protryptilinum) 57 Cothiamine (Cocarboxylasum) 58 C-Vitamin 59 Daonil (Glibenklamid) 60 Depo-Provera (Medroxyprogesteroni acetas) 61 Depo-Provera (Medroxyprogesteroni acetas) 62 Depo-Provera (Medroxyprogesteroni acetas) 63 Descresept 64 Dextrosa + fccl 65 Diamox depo (Acetazolamidum) 66 Diamox depo (Acetazolamidum) ретард дражеи Може да се из- Галеника" Фарма« /2 од 19. VIII х 500 mg дава само-на лекарски индустрија - Бео- цеутско-хемијска град Земун м Лек" Товарна /1-69 од 11. VIII х 5 mg фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана 100 х 5 mg 500 х 5 mg 30 х 10 mg 100 х 10 mg 500 х ID mg 5 х 50 mg и 5 х 2 ml растворувач 20 х 0,5 g 30 х 5 mg ампула 1 х 1 ml по 50 mg 1 х 3 ml по 150 mg 1 х 5 ml по 250 mg маст, 30 g /1-69 раствор за интравенозна употреба 5б0 ml 10 х 500 mg 100 х 500 mg и без лекарски еамо на лека-рски во соодветни стационари!! 05-! 5621/ / / /3-69 Polfa" - Jelenia /1 Gora, VarSava Пољска. Застапник Агропрогрес" Подјетје за иноземска заступства Љубљана Исис" Подјетје за фармацевтско, козметичне ин друга изделке - Ново Серво Михаљ" Индустријско-пољопривредни комбинат - Фабрика лекова Зрењанин "Upjohn Со." - Каlamazoo, Michigen USA. Застапник Адриа" Предузеће за међународну трговину Београд Може да се из- Хемофарм" Фадава само на ле- брика лекова карски Вршач - Завод за трансфузију крви Београд Хемофарм" Фабрика лекова Вршац од И. VIII од И. VIII од 18. VIII од 18. VIII од 18. VIII од 25. IX /1 од 30. XII /1-69 од 28. I /2 од 31. XII /1 од 31. XII /3 од 31. XII /1-68 од 10. VIII /1-69 од И. II /1 од 22. IX /2 од 22. IX 1970.

6 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Dianabol (Меtandienonum) 68 Dianabol (Меtandienonum) 69 Dianabol 70 Dianabol 71 Dianabol 72 Dianabol (Metandienonum) 73 Dianabol (Metandienonum) 74 Dianabol (Metandienonum) 75 Dianabol (Metandienonum) 76 Dianabol (Metandienonum) 77 Dicvnone (Cyclonaminum) 78 Diedi-nitrate 79 Dolo-Adamon 80 Dolo-Adamon 81 Dolo-Adamon 182 Dolo-Adamon 83 Dolo-Adamon 84 Dolo-Adamon 85 Duo-Celestone (Betamethasonum) 86 Duo-Celestone (Betamethasonum) 87 Dyrenium (Triamterenum) 88 Egocin (Oxvtetracyclmum) 5 x 1 ml no 10 mg 50 x 1 ml no 10 mg крем, 20 g крем, 100 g крем, g раствор, 15 ml, 20 x 1 mg, 100 x 1 mg, 20 x 5 mg, 100 x 5 mg, 30 x 250 mg, 12 капе. 5 x 5 ml 50 x 5 ml дражеи, 20 драж. дражеи, 200 драж. супозитории, 5 супоз. супозитории, 50 супоз. ињекции, 5 х 1 ml инјекции 5 ml Може да се из- Лек" Товарна дава само на ле- фармацевтских карски ин кемичних изделков - Љубљана во само на ле караш во /1 од 21. VII /2 од 21. VII 1970.» /1 од 10. VI /2 од 10. VI /3 од 10. VI /1-70 од 21. VII /1 од 21. VII /2 од 21. VII /1 од 21. VII /2 од 21. VII 1970.,, /1 од 19. XI Срболек" Преду /1 од 21. IX зеће за медицинско снабдевање Београд Босналијек" /1-69 од 18. IX Творница лијекова и кемијских производа -т Сарај ево / /1-69 од 18. IX од 18. IX /2-СЗ од 18. IX /1-69 од 18. IX /2-69 од 18. IX Исис" Подјетје за /1 од 28. IX фармацевтске, козметичне ин друге изделке Ново /2 од 28. IX Може да се из- Плива" Творница /1-69 од 28. XII х 50 mg дава само на ле- фармацеутских и карски хемијских производа Загреб суспензија за.. Крка" Товарна /1 од 21. IX орална употреба здравил Ново 60 ml

7 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Eneephabol (Pyritinolum) 90 Eneephabol (Pyritinolum) дражеи 20 x 100 mg сируп! 200 ml 91 Ergotan (Ergota- лингва ле-га mini tartras) 12 х 2 mg 92 Eritroamin 350 ml (proteinski hidrolizat) 93 Eritromicin (Erythromycinum) 94 Essentiale 95 Essentiale 96 Essentiale 97 Essentiale 98 Essentiale 99 Euglucon (Glibenklamid) Капсули 16 x 250 mg 5 x 5 ml ампула 25 x 5 ml 100 x 5 ml, 36 капе., 85 капе. 30 х 5 mg 100 Ferro-Gradumet, 30 табл. 101 Ferro-Gradumet, 100 табл. 102 Fizioloski rastvor раствор за 4- КС1 интравенозна употреба 500 ml 103 Furamide (Dilox- anid furoat) 30 x 500 mg 104 Gamaglobulin humani 105 Gamaglobulin humani во стационарна лиофилизиран 1 х 500 mg -f 1 х 5 ml редес- во тилирана вода лиофилизиран 10 х 500 mg + 10 х 5 ml редестилирана вода Лек" Товарна /1-68 од 28. IX фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана /1-69 од 28. IX Здравље" Фабри /1-69 од 26. I ка фармацеутских и хемијских производ а - Лесковац Завод за трансфу /1 од 17. VII зију крви - Београд Исис" Подјетје за /1 фармацевтска козметичне ин друге изделке - Ново Босналијек" /1-69 Творница лијекова и кемијских производа Сарај ево 6 од 21. X /2-69 од 21. X /3-69 од 21. X /1-69 од 21. X 1970.,, /2-69 од 21. X 1970.,,Плива' 4 Творница /1-69 од 18. II фармацеутских и хемијских производа Загреб Галеника" Фар /1-69 од 20. VIII мацеутско-хеми ј - ска индустрија Београд Земун /2-69 од 20. VIII Завод за трансфу /1-69 од 11. II зију крви Београд Галеника" Фар /1-69 од 23. VII мацеутско-хемијска индустрија - Београд Земун Торлак" Инсти /1-69 од 28 I тут за серуме и вакцине Београд /2-69 од 28. I 1970.

8 Страна 8 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Gamma globulinum humanum (човечки плацентарен гама глобулин) 107 Gamma globuliпит humanum (човечки плацентарен гама глобулин) 108 Garamycin (Gentamycini sulfas) 109 Garamycin (Gentamycini sulfas) 110 Garamycin (Gentamycini sulfas) 111 Garamycin (Gentamycini sulfas) 112 Gastromucin 10% раствор 1 x 2 ml 10% раствор 1 x 10 ml инфекции 10 x 1 ml no 40 mg инјекции 10 х 2 ml по 80 mg крем 1% 15 g маст lvo, 15 g 60 х 350 mg Може да се У- во во стационарна. По исклучок, лекот може да се издаде на лекарски само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа Имунолошки вод - Загреб».Крка" Товарна здравил - Ново за« /1 од 18. IX /1 од 18. IX /1-69 од 13 И /2-69 од 13 II /1-69 од 13 II 1970; /1-69 од 13 II Плива" Творница /1-69 од 2. III фармацеутеких и кемијских производа - Загреб 113 Glucosalini (Стерилен и a- ии рогон раствор за интравевозна употреба) 114 Giucosalmi (Стерилен и а- пироген раствор за интравенозна употреба) 115 Glucosalini (Стерилен и а- пироген раствор за интравенозна употреба) 116 Gynosept 2,5% isolutio 500 ml 3,33% solutio 500 ml 5% solutio 500 ml распрскувач 100 g 117 Holevid (Acidum iopanoicum) 6 x 0,5 g Може да се из- Завод за трансфу« /1-68 од 18. III дава само во зију крви Сара - јево» /1-69 од 19. IV /1-68 од 18. V Алкалоид" Ин /1-69 од 16. II дустрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје Може да се из- Крка" Товарна /1 од 10. IV дава само на ле- здравил Ново карски

9 ,Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Holevid (Acidum iopanoicum) 100 х 0,5 g 119 Hydrophyllin (Diprophyllinum) 6 х 3 ml no 0,1 g 120 Hydrophyllin (Diprophyllinum) 121 Hydrophyllin (Diprophyllinum) 122 Hydrophyllin (Di prophy llinum) 123 Hydrophyllin (Diprophyllinum) 124 Hydrophyllin (Diprophyllinum) 125 Immunoglobulinum humanum antiietanicum (Човечки антитетанус имуноглобулин) 126 Immunoglobuli«num humanum antivaccinosum (Човечки антивариоличен имуноглобулин) 100 x 3 ml по 0,1 g супозитории 10 x 0,35 g супозитории 100 x 0,35 g 30 x 0Д5 g 200 x 0,15 g 16% раствор 1 x 250 I. U. 16V«раствор 1 x 2 ml 1696 раствор 1 x 5 ml Може да се из-,дрка" Товарна /2 од 10. IV дава само на ле- здравил - Ново карски 127 Immunoglobulinum humanum antivaccinosum (Човечки антивариоличен имуноглобулин) и Фармаков Пре /1-69 од 18. II дузеће за откуп и прераду биља и производиу лекова - Призрен,, /2-69 од 18. II w /1-69 од 18. II /2-69 од 18. II /1-69 од 18. II /2-69 од 18. II Имуиолошки за«08-688/1 од 13. VII истребува само вод - Загреб во Им.унолошки завод /1 од 13 VII Загреб /2 од 13. VII Imuran (Azathioprinum) 100 x 50 mg Burroughs Wellcome and Co. - Lon- во соодветни don. Заступник стационарна! Агропрогрес" Подјетје за иноземска заступства. По исклучок, лекот - Љубљана може да се издаде на лекарски само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа /1-69 од 18 IX Tnderal (Propranololi hydrochloridum) 50 x 10 mg Галеника" Фармацеутско-хемијска индустрија Београд Земун /1 130 Inderal (Propranololi hydrochloridunq) 250 x 10 mg /2 131 Inderal (Propranololi hydrochloridum) 50 x 40 mg /3

10 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Inderal (Propranololi hydrochloridum) 133 Iodamid Iodamid x 40 mg 5 x 20 ml и 5 x 1 ml тест амп. 5 х 20 ml и 5 х 1 ml тест амп. 135 Irgamid (Sulfa- маст за очи 5 g dicramidum) 136 Isinok дражеи, (Nitroxolinum) 50 драж. 137 Isolanid (Deslanosidum) 138 Isolanid (Deslanosidum) 139 Isolanid (Lanatosidum С) 140 Isolanid (Lanatosidum С) 141 Isopas 142 Isopas 143 Isoptin (Verapamili hydrochloridum) 144 Isoptin (Verapamili hydrochloridum) 145 Isovit Isovit Isovit Isovit Jectofer 150 Jectofer 151 Jugocillin 5 x 2 ml 10 x 2 ml капки, 10 ml капки, 100 ml forte дражеи 250 драж. forte дражеи 500 драж. дражеи 250 х 40 mg дражеи 500 х 40 mg, 30 табл., 100 табл., 30 табл., 100 табл. 5 х 2 ml 50 х 2 ml 10 х н.е. Галеника" Фар«мацеутско-хемијска индустрија Београд Земун Крка" Товарна /1 здравил Ново Исис" Подјетје за фармацевтске, козметичне ин друге изделке Ново Хемофарм" Фабрика лекова Вршац Лек"' Товарна фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана Хемофарм" Фабрика лекова Вршац /4 од 25. XII 1970, ojf 18. V /1 од 19. V Здравље" Фабрика фармацеутских /1 од 4. V и хемијских произвела - Лесковац Босналијек" Творница лијекова и кемијских производа Сарајево Галеиика" Фармацеутско-хемиј« /1 ска индустрија - Београд Земун / /1-69 од 19. III /2-69 од 19. III /1-69 од 19. ПГ /2-69 од 19. III /1-69 од 6. I ио-5153/2-69 од 6. I /1 од 18. IX /2 од 18. IX /1 од 22. VII / / / / /2 од 22. VII од 28. IX од 22. VII од 8. X од 8. X од 17. VII 1970.

11 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Kemicetin (Chloramphenicolum) 153 Kemicetin (Chloramphenicolum) 154 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) 155 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) 156 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) 157 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) 158 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) 159 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) 160 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) 161 Kenalog (Triamcinoloni acetonidum) за парентерал- Може да се изна употреба дава само на ле- фармацевтских ин Лек" Товарна /1 2 х 250 mg и карски кемичних изделков 2 х 2,5 ml редестилирана Љубљана вода за парентерална,, употреба 1 х 1 g и 1 х 10 ml изотон раствор на натриум«хлорид крем, 5 g крем, 15 g лосион, 15 ml маст, 15 g маст за очи, 3,6 g паста, 5 g паста, 15 g ^распрскувач, 50 g 162 Kenalog (Triam- cinolonum) 50 x 2 mg 163 Kenalog (Triam- cinolonum) 500 x 2 mg 164 Kenalog (Triam- cinolonum) 50 x 4 mg 165 Kenalog (Triam- cinolonum) 100 x 4 mg 166 Kenalog (Triam- cinolonum) 500 x 4 mg 167 Kenalog (Triam- cinolonum) 50 x 8 mg 168 Kenalog (Triam- cinolonum) 500 x 8 mg 169 Kenalog-S капки за уво во капсула 15 х 0,3 ml 170 Kenalog-S крем, 15 g 171 Kenalog-S маст, 15 g п од 18. IX Лек" Товарна /1 од 18. IX фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана Крка" Товарна /1-69 од 20. I здравил Ново,, /1-69 од 20. I /1-69 од 26. I 1970.,, /1-69 од 20. I а /1-69 од 20. I и /1-69 од 31. VII д /2-69 од 31. VII и /1-69 од 20. I 1970.,, /1-69 од 6. V п /2-69 од 6. V /1-69 од 6. V 1970.,, /2-69 од 6. V /3-69 од 6. V /1-69 од 6. V /2-69 од 6. V 1970.,, /1-69 од 31. VII « /1-69 од 26. I Крка" Товарна :3-5208/1-69 од 26. I здравил Ново

12 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Kenalog-S 173 Kinidin durule распрскувач, 75 g со продолжено дејство 100 табл. 174 Kloksacilin (Cloxacillinum) 16 х 250 mg 175 Kloksacilin (Cloxacillinum) 176 Kompensan (Dihydroxyaluminii natrii carbonas) 177 Kompensan (Dihydroxyaluminii natrii carbonas) 178 Ledercort (Triamcmoloni diacetas) 179 Ledercort (Triamcinoloni acetonidum) 180 Ledercort (Triamcinoloni acetonidum) 181 Ledercort (Triamcinolonum) 182 Ledercort (Triamcinolonum) 183 Ledercort (Triamcinolonum) 184 Ledermycin (Demethylchlortetracyclinum) 185 Ledermycin (Demethylchlortetracyclinum) 100 х 250 mg 20 х 340 mg 60 х 340 mg и без лекарски за парентерална и интралезио- нална употреба во 1 х 5 ml крем 0,1%, 5 g маст 0,lVo, 5 g 8 х 4 mg 50 х 4 mg 100 х 4 mg 8 х 300 mg 16 х 300 mg Крка" Товарна /1-69 од 26. I здравил Ново Босналијек" /1 од 31. VII Творница лијекова и кемијских произвела - Сарајево Фармаков Пре /1 од 20. V дузеће за откуп и прераду биља и производњу лекова Призрен /2 од 20. V Алкалоид" Инду /1 од 30. XII стрија за фармацеу тско- хемиски производи и лековити билки Скопје,, /2 од 30 XII Здравље" Фабри /1 ка фармацеутских и хемијских производа Лесковац од 13. VII /1 од 22. VII 1970, /1 од 22. VII /1 од 15. VII /1 од 18. IX /1 од 15. VII /1-69 од 22 VII /1-69 од 22. VII Lentonitrate 187 Lentonitrate 188 Librax, 10 капе., 20 капе. дражеи, 30 драж. Срболек" Преду /1 од 21. IX 1970, зеће за медицинско снабдевање Београд,, /1 од" 21. IX Галеника" Фар /1-69 од 10. VIII мацеутско-хемијска индустрија - Београд Земун

13 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Lincocin (Lincomycin hydrochlorid monohydrat) 190 Locasalen капки, 30 ml маст, 30 g од 18. IX Upjohn Со" - Ка /1 lamazoo, Michigen, USA. Застапник Адриа" Предузеће за међународну трговину Београд Плива" Творница /1-69 од 23. VII фармацеутских и кемијских производ а - Загреб 191 Locasalen 192 Methotrexat natrium 193 Methotrexat natrium маст, 60 g,, за парентерална Здравље" Фабри /1-69 од 16. II употреба 5 mg ка фармацеутских во соодветни и хемијских производа - Лесковац стационарни. По исклучок, лекот може да се издаде на лекарски само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа за парентерална,, употреба 50 mg /2-69 од 23. VII /1-69 од 16. II Mixobar суспензија 5 1 Може да се из- Босналијек" дава само во Творница лијекова и кемијских про извода - Сарајево /1-69 од 23. III Moditen (Fluphenazini d'hvdrochloridum) 5 x 1 ml по 1 mg Може да се y- во соодветни стационарни, По исклучок, лекот може да се издаде на лекарски само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа Крка" Товарна здравил - Ново /1-69 од 13. XI Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 25 x 1 ml по 1 mg /2-69 од 13. XI Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 5 x 1 ml no 2,5 mg во соодветни стационарни. По исклучок, лекот може да се из- Крка" Товарна здравил Ново /1 од 29. V 1970.

14 Страна 874- Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 14 октомври Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 199 Moditen (Fluphenazini dihydrochlondum) 200 Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 201 Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 202 Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 203 Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 204 Moditen (Fluphenazini dihydrochloridum) 205 Moditen-Depo (Fluphenazini decanoas) 206 Moditon-Depo (Fluphenazini decanoas) 25 х 1 ml по 2,5 mg дражеи 25 х 1 mg дражеи 250 х 1 mg дражеи 100 х 2,5 mg дражеи 500 х 2,5 mg дражеи 100 х 5 mg дражеи 500 х 5 mg 207 Myambutol (Ethambutoli dihydrochloridum) даде на лекарски само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со ОВОЈ лек во стационарна здравствена установа 5 х 1 ml по 12,5 mg во соодветни стационарни. По 4 исклучок, лекот може да се издаде на лекарски само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа 5 х 1 ml по 25 mg сируп, 125 ml Крка" Товарна здравил - Ново Здравље" Фабри /1 ка фармацеутских и хемијских производи Лесковац /2 од 29. V /1-69 од 28. IX /2-69 од 28. IX /1-69 од 28. IX /2-69 од 28. IX /1-69 од 28. IX /2-69 од 28. IX /1-69 од 18. И /1-69 од 18. II од 29. XII 1970.

15 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Neoeserin (Neostigmini methylsulfas) 209 Neoeserin (Neostigmini methylsulfas) 210 Neoeserin (Neostigmini methylsulfas) 211 Nikopet (Nitroxolinum) 212 Nikopet (Nitroxolinum) 213 Novalgin (Noramidopyrini methansulfonas natricum) 6 х 1 ml Може да се по,0,5 mg дава 10 x 1 ml no 0,5 mg. 50 x 1 ml no 0,5 mg дражеи 50 x 50 mg дражеи 200 x 500 mg 10 x 2 ml 214 Novalgin (Noramidopyrini 5 x 5 ml methansulfonas natricum) 215 Novalugel 20 x 0,6 216 Novocamid (Рго-, 10 ml cainamidum) 217 Novocamid (Рго- дражеи cainamidum) 20 x 0,25 g 218 Nozinan (Levome- promazinum) 25 x 1 ml no 25 mg 219 Nozinan (Levome- раствор за o- promazinum) рална употреба. 30 ml 220 Nozinan (Levomepromazinum) раствор за орална употреба 120 ml и без лекарски во стационарни»isis Chemie«К. G Zwickau, N. D. R, Застапник Прогрес" Предузеће за међународну трговину, туризам, заступање иностраних фирми и производна грађевинског материјала Београд /1 од 21. IX / /2 Фармаков Пре /1 дузеће за откуп и прераду биља и производна лекова Призрен Серво Михаљ 41 Индустријско- -пољопривредни комбинат - Фабрика лекова Зретванин / /1 Лек" Товарна /1 фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана»Hoechst AG.«, Frankflirt - Западна Германија. Застапник Југохемија" Предузеће за спољну и унутрашњу трговину Београд Алкалоид" Инду /1 стрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје од 19. XI од 21. IX од 21. IX од 21. IX /1 од 13. VII /1-69 од 11. VIII /1-69 од 10. VIII / /2 од 12. XI од 17. XI од 17. XI 1970.

16 Страна 16 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 14 октомври Nozinan (Levome- promazinum)' 20 х 25 mg 222 Nozinan (Levome- promazinum) 100 x 25 mg 223 Nozinan (Levome- promazinum) 20 x 100 mg 224 Nozinan (Levofne- promazinum) 100 x 100 mg 225 Nystatin» маст, 5 g 226 Nystalin 227 Nystatin 228 Obsjdan (Propranololi hydroehloridum) 229 Obsidan (Propranololi hydroehloridum) 230 Oksimicin (Oxytetracyclini hydroehloridum) 231 Oksimicin (Oxytetracyclini hydroehloridum) 232 Oksimicin (Oxytetracyclini hydroehloridum) 233 Oksimicin (Oxytetracyclini hydroehloridum) 234 Oksimicin-B 235 Oksimicin-B 236 Oksitetraciklin vi t маст, 20 g прашок, 15 g 10 x 5 ml 30 x 25 mg 25 x 50 mg маст 3%, 5 g маст 3%, 20 g маст за очи lvo, 3 g, 16 капе., 100 капе. дражеи, 16 драж. 237 Oksitetraciklin дражеи, vit 100 драж. 238 Oksitetraciklin, vit 16 капе. ^ј - Може,ца се,.алкалоид" Индус /1 дава само на ле- трија за фармацекарски утско-хемиски производи и лековити билки Ч Скопје /2 во соодветни стационарни. По исклучок, лекот може да се издаде на лекарси само ако на от е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа Хемофарм" Фабрика лекова Вршац Крка" Товарна здравил - Ново Хемофарм" Фабрика лекова - Вршац / / / / / / / / / /2 6! од 11. XI од 11. XI од 17. XI од 17. XI /1 Хемофарм" Фа /1-69 од 6. I брика лекова - Вршац /2-69 од 6. I Исис" Подјетје за /1 фармацевтске, козметичне ин друге изделке Ново / /1

17 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Oksitetraciklin, vit 100 капе. 240 Oksitetraciklin vit 241 Oksitetraciklin vit 242' Orabet (Tolbutamidum) 243 Orbenin (QloxacilIinnatrium) 244 Orbenin (Cloxacillinnatrium) 245 Orbenin (Cloxacillinnatrium) 246 Otol 247 Otol H 248 Oxibex 249 Oxibex 250 Oxytetracyclin 251 Oxytetracyclin сува смеса за подготовка на капки 10 ml сува смеса за подготовка на сируп 50 ml 60 х 0,5 g 100 х 250 mg 8 х 500 mg сува смеса за подготовка на сируп 100 ml капки за уво 10 g капки за уво 10 g, 16 капе., 100 капе. 16 х 250 mg 100 х 250 mg 252 Oxytetracyclin V, 16 капе. 253 Oxytetracyclin V, 100 капе. 254 Oxytetracyclin V супа смеса за подготовка на сируп 50 ml 255 Panzynorm forte дражеи, 50 драж. 256 Parkopan (Tri- hexyphenidyli 100 х 2 mg hydrochloridum) 257 Parkopan (Tri- hexyphenidyli 100 x 5,mg hydrochloridum) Може да се из-.,исис" Подјетје за /2 дава само на ле- фармацевтеке, козарски метичне ин друге изделке Ново и без лекарски» /1 Хемофарм" Фа /1 брика лекова - Вршац Плива" Творница /1 фармацеутских и кемијских произвела - Загреб Хемофарм" Фабрика лекова - Вршац ОД 30. XII /1 од 31. XII од 19. XI од 1. IX /1 од 28. IX /1 од 29. V /1-69 од 29. V /1-69 од 29. V Фармакос" Пре /1-69 од 12. V дузеће за откуп и прераду биља и производна лекова - Призрен /2-69 од 12. V Алкалоид" Индус /1-69 од 6. I трија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје /2-69 од 6. I Алкалоид" Инду /1-69 од 26. II стрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје Може да се из-,,крка" Товарна дава и без ле- здравил Ново карски Може да се из-,, дава /2-69 од 26. II и /1-69 од 23. II / / /1 од 29. XII од 28. XII од 28. XII 1970.

18 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Penbritm (Ampicillinum) сува смеса за подготовка на суспензија за орална употреба, 100 ml 259 Periactin (Сур- roheptadinum) 20 х 4 mg 260 Periactin (Сурroheptadinum) 262 Phenylbutazon 263 Phenylbutazon 100 x 4 mg сируп, 100 ml 5 x 3 ml 50 x 3 ml 264 Phenylbutazon G дражеи 20 x 150 mg 265 Phenylbutazon G дражеи 500 x 150 mg 266 Piptal 267 Piptal 268 Prednison 269 Prednison 270 Prednison 271 Primolut-Nor (Norethisteroni acetas) 272 Progesteron depo 273 Progesteron depo 274 Progesteron depo 275 Progesteron depo 276 Progesteron depo 277 Progesteron depo капки за деца, 15 ml капки за деца. 30 ml 10 х 5 mg 20 х 5 mg 250 х 5 mg 20 х 5 mg 1 х 1 ml по 65 mg 3 х 1 ml по 65 mg 1 х 1 ml по 125 mg 3 х 1 ml по 125 mg 1 х 1 ml по 250 mg 3 х 1 ml по 250 mg само на од лекар специјалист на соодветната гранка на медицината 261 Periactin (Сурroheptadinum),,Плива' 4 Творница /2-89 од 29. VII 1970: фармацеутских и кемијских произвела - Загреб Лек" Товарна /1 фармацевтских ин коми чиих неделков - Љубљана,Хемофарм' Фабрика лекова - Вршац Галенине" Фармацеутско-хем! i ј - ска индустрија Београд Земун Хемофарм" Фабрика лекова Вршац ХемофарМ" Фабрика лекова Вршац Алкалоид" Индустрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје Хемофарм" -Фабрика лекова - Вршац / / / / / /2 л / / /-W /1 с:-2494/ / / /2 од 22. IX од 22. IX од 21. IX од 18. IX од 18. IX од 22. V од 22. V од 16. VII од 16. VII од 22. VII од 19. XI од 22. VII од 30. XII од 22. VII од 22. VII /1 од 22. VII /2 од 22. VII /1 од 22. VII /2 од 22. VII 1970.

19 Четврток,14октомври1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Pyopen (Carbenicillinum) Pyopen (Carbenicillinum) 280 Reglan (Metoclopramidum) 281 Rekawan (Kalii chloridum) 282 Rekawan (Kalii chloridum) 283 Reopm G 284 Reopin G Rimactan (Rifampicinum) Rimactan (Rifampicinum) Salpix Sanoxyl (Tiocarlidum) Saridon Saridon инјекции 50 х 1 g i ин-јекции 1 X 5 g 20 x 10 mg 40 x 1 g 500 x 1 g дражеи, 20 драж. дражеи, 500 драж. 16 X 300 mg 100 х 300 mg 4 х 10 ml 500 х 0,5 g, 10 табл., 500 табл. Плива" Творница фармацеутсжих и /1-69 од 10. VI во соодветни кемијских производа стационарни - Загреб. По исклучок, лекот може да се издаде на лекарски само ако на ре- " цептот е назначено дека лицето N претходно било лекувано со овој лек во стационарна здравствена установа са.мо на лекарски и без лекарски само на од лекар специјалист на,соодветната гранка на медицината во стационарни и без лекарски»i и Фармаков Предузеће за откуп и /1 прераду биља и производна лекова Призрен Фаб- Хемофарм" рика лекова Вршац»Cilag-Chemie«, Schaffhausen- Schweiz Застапник,,Агропрогрес" Подјетје за иноземска заступства - Љубљана Пене" Подјетје за фармацевтска, козметичне ин дпуге изделке Ново /2-69 од 10. VIII Алкалоид" Индустрија за фарма /1 од 22.' VII цеутско-хемиски производи и лековити билки ' Скопје 03-G057/2 од 25, XII /1 од 22. V /2 од 22. V Плива" Творница /1-69 од 6, I фармацсутских и кемијских производа - Загреб /2-69 од 6 I /1-69 од 21. IX /1 од 29. XII Гаченика" Фармацевтско-хеми ј /1-69 од 16. VII ска индустрија Београд Земун /2-69 од 16. VII 1970.

20 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Sedodent 292 Serum antitetanicum purificaturn et coneentratum 293 Serum antitetanicum purificatum et concentratum 294 Serum antitetanicum purificatum et concentratum 295 Serum antitetanicum purificatum et concentratum 296 Sigmamycin 297 Sigmamycin 298 Sigmamycin распрскувач, 65 g 1 x 2 ml no A.J. 10 x 2 ml no A.J. 1 x 6 ml no A.J. 10 x 6 ml no A. J. за интрамускуларна употреба, 100 mg за интравенозна употреба, 250 mg за интравенозна употреба 500 mg во 299 Solu-Cortef инјекции 1 дво- (Hydrocortison делно шишенце истребува само natrium succinat) 100 mg + ' растворувач во ^ 300 Solu-Cortef инјекции 1 дво- (Hydrocortison делно шишенце natrium succinat) 500 mg + растворувач 301 Solu-Medrol (Methylprednisolon natrium succinat) 302 Solu-Medrol (Methylprednisolon natrium succinat) 303 Sopolcort H (Hvdrocortisone hemisuccinate) 304 Ѕраѕтех situm сотро- инјекции 1 дводелно шишенце 40 mg + растворувач инјекции 1 дводелно шишение 125 mg + растворувач 5 х 25 mg + 5 х 4 ml 5 х 5 ml 305 Ѕраѕтех сотро- situm 50 х 5 ml во стационари Алкалоид" Инду /1-69 од 29. I стрија за фармацеутско -хемиски производи и-лековити билки - Скопје Торлак" Инсти /1 од 22. IX тут за имунобиологију и вирусологију Београд Крка" Товарна /1 здравил Ново Крка" Товарна /1 здравил Ново Upojohn Co.", Ка /1 lamazoo, Michigen - USA. Застапник Адриа"- Предузеће за међународну трговину - Београд»Ciech-Polfa«, Var /1 Sava - Пољска. Застапник Агропрогрес" Подјетје за иноземска засту петка Љубљана /1 од 22. IX /1 од 22. IX /1 од 22. IX од 20. XI /1 од 20. XI 1970, од 20. XI од 15. XII /2 од 15. XII /2 од 15. XII /1 од 15. XII од 10. VIII Лек" Товарна /1-69 од 22. VI фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана /2-69 од 22. VI 1970.

21 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Ѕраѕтех сотро- супозитории, situm 5 супоз. 307 Spasmex сотро-, situm 20 табл. 308 Speda (Vinyl bi- talum) 10 х 150 mg 309 Streptase н.е. (Streptokinasum) стрептокиназа 310 Streptase и. е. (Streptokinasum) стрептокиназа 311 Stugeron (Cinnarizinum) таолети 20 x 25 mg 312 Surgicel 3 цевчиња со (Оксидирана PE- (5 X 7,5 CM) генерирана целулоза) 313 Surgicel 3 цевчиња со (Оксидирана ре- (5 х 35 cm) генерирана целулоза) 314 Surgicel 3 цевчиња со (Оксидирана ре- (10 х 20 cm) генерирана целулоза) 315 Synalar (Fluoeinoloni acetonidum) 316 Synalar forte (Fluoeinoloni acetonidum) 317 Tacitin тел, 30 g крем, 5 g 30 x 10 mg 318 Talusin (Proscila- дражеи ridinum A) 250 x 0,25 mg 319 Talusin (Proscila- дражеи ridinum A) 100 x 0,5 mg 320 Tavegyl 20 x 0,001 g Може да се из- Лек" Товарна дава само на ле- фармацевтских ин карски кемичних изделков Љубљана може да се у- во стационари лотребува само во во Босналијек" /1 Творница лијекова и кемијских производа - Сарајево /1-69 од 22. VI /1-69 од 22. VI од 5. VI 1970.»Hoechst«AG, Frankfurt. - Западна Германија. Застапник Југохемија" Предузеће за спољну и унутрашњу /1-68 од 21. IX трговину Београд Крка" Товарна здравил - Ново»Cilag-Chemie«, Schaffhausen Schweiz Застапник Агропрогрес' Подјетје за иноземска заступства - Љубљана»Cilag-Chemie«, Schaffhausen Schweiz. Застапник Агропрогрес" Подјетје за иноземска заступства - Љубљана Галеника" Фар /1 мацеутско хемиска индустрија Београд Земун,,Плива^ Творница /1 фармацеутских и кемијских произвела Загреб Лек" Товарна /1 фармацевтских ин кемичних изделков Љубљана /1-68 од 21. IX /1-69 од 1. IX /1-69 од 22. IX /2-69 од 22. IX /3-65 од 22. IX од. 18 IX /1 од 20. VIII /1 Крка" Товарна /1 здравил Ново од 1. IX од 5. VI од 5. VI од 21. VII 1970.

22 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Teolicin 322 Teolicin 323 Terramycin (Terravenos) (Oxytetracyclinum), 16 капе., 100 капе. раствор за интравенозна упореба 25 х 5 ml по 250 mg 324 Terramycin за деца,... раствор Depot (Oxytetra- за интрамускуcyclinum) ларна употреба 25 х 2 ml по 100 mg 327 Testosteron depo 3 x 1 ml по 50 mg 328 Testosteron depo 1 x 1 ml по 100 mg 329 Testosteron depo 3 x 1 ml no 100 mg 330 Testosteron depo 1 x 1 ml по 250 mg 331 Testosteron depo 3 x 1 ml по 250 mg 332 Tetraciklin vit 333 Tetraciklin vit 334 Tetraciklin vit 335 Tetraciklin vit 336 Tetraciklin vit 337 Tetraciklin vit 338 Tetracyclin дражеи, 16 драж. дражеи, 100 драж., 16 капе., 100 капе. сува смеса за подготовка на капки 10 ml сува смеса за подготовка на сируп 50 ml 16 х 250 mg 325 Terramycin раствор за ин- Depot (Oxytetra- трамускуларcyclinum) на употреба 25 х 3 ml по 250 mg 326 Testosteron depo 1 х 1 ml по 50 mg,,фармаков' Преду /1, од 22. V зеће за откуп и прераду биља и производна лекова Призрен /2 од 22. V Алкалоид" Инду /1-69 од 11. IX стрија за фармацеутско- хемиски производи и лековити билки Скопје /1-69 од 9. IX /1-69^ од 9. IX Хемофарм" Фаб /1 од 23. VII рика лекова Вшиаи Хемофарм" Фаб /2 од 23. VII рика лекова Вршац /1 од 23. VII Исис" Подјетје /1 за фармацевтске, козметичне ин друге изделке Ново /2 од 23. VII /1 од 23. VII /2 од 23. VII /2 С / / /1 од 31. XII /1 ОД 30. XII Алкалоид" Инду /1-69 од 6. I стрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје

23 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Tetracyclin 340 Tetracyclin 341 Tetracyclin 342 Tetracyclin 343 Tetracyclin 344 Tetracyclin В 345 Tetracyclin В 346 Tetracyclin В 347 Tetracyclin V 348 Tetracyclin V 349 Tolinase (Tolazamidum) 350 Ulter N 351 Ultraproct 352 Urbason Depot (Methylprednisolonum) 353 Urbason Depot (Methylprednisolonum) 354 Urovison 355 Urovison 356 Urovison 357 Urovison 100 x 250 mg 8 х 250 mg 100 х 250 mg маст 3%, 10 g мас-т за очи 1%, 5 g, 8 капе., 16 капе., 100 капе., 16 капе., 100 капе. 30 х 250 mg, 40 табл. супозитории, 6 супоз. за интрамускуларна употреба 1 х 60 mg за интрамускуларна употреба 3 х 60 mg 1 х 25 ml 5 х 25 ml 20 х 25 ml раствор за инфузија 1 х 250 ml потребува и без лекарски во во стационарни Алкалоид" Индус /2-69 од 6. I трија за фармацеутеко-хемиски производи и лековити билки - Скопје,,Хемофарм'' Фаб /1 од 4. V рика лекова - Вршац /2 од 5, V / / / / /3 Алкалоид" Инду /1-69 стрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје /2-69 Галеника" Фар« /1-69 мацеутско - хеми ј - ска индустрија Београд- Земун Лек" Товарна /1 фармацевтских ин кемичпих изделков Љубљана Алкалоид" Инду /1 стрија за фармацеутско-хемиски производи и лековити билки Скопје»Hoechst«AG, Frankfurt - Западна Германија. Застапник Југохемија" Предузеће за епољну и унутрашњу трговину Београд од 23. II од 23. II од 8. VII од 1. IX од 22. VII /1 од 31. VII /2 од 31. VII 1970.»Schering«AG, 15/И-1925/1-17од 18 IX Berlin Западна Германија. Застапник Срболек" Предузеће за медицинско снабдевање - Београд 15/Н-1925/2-67од 18. IX / /3 67од 18. IX /И-1926/1-67од 18. IX 1970.

24 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Urovison раствор за инфузија 30 х 250 ml 359 Вакцина против 6 х 5 ml беснило, по Хемпт-Николиќ 360 Вакцина против беснило, по Хемпт-Николиќ 361 Vaccinum Influenzae inactivatum Typus A (Инактивирана вакцина против инфлуенца од типот Л) 362 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 363 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лисфилизирана вакцина против рубеола) 364 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 365 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лиофилизираиа вакцина против рубеола) 366 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 367 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 10 х 5 ml 1 х 10 дози 1x1 доза + 1 ампула редестилирана вода 5x1 доза + 5 редестилирана вода 1x2 дози + 1 ампула редестилирана вода 5x2 дози + 5 редестилирана вода 1x5 дози + 1 ампула редести«лирана вода 5x5 дози + 5 редестилирана -вода Може да се у во стационарна! во во што се овластени за вршење имунизација»schering«ag, 15/П-1926/2-67од 18. IX Berlin - Западна Германија. Застапник,,Срболек" Предузеће за медицинско,снабдевање Београд Пастеров завод /1-69 од 28. I Нови Сад Имунолешки завод /1 Загреб /2-69 од 28. I /1-69 од 13. VII од 20. VII /2 од 20 VII /3 од 20. VII /4 од 20. VII 19^ /5 од 20. VII /6 од 20 VII 1970.

25 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Vaccinum Rubeolae vivum lyophihsatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 1 х 10 дози + 1 ампула редести- погребува само лирана вода во што се овластени за вршење имунизација Имунолошки завод /7 Загреб од 20. VII Vaccinum Rube«olae vivum lyophilisatum HPV-77 - Загреб, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 370 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum ћа-27/з, HDCS (Диплоидна жива лиофилизира«на вакцина против рубеола) 371 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum RA-27/3, HDCS (Диплоидна жива лиофилизира«на вакцина против рубеола) 372 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum RA-27'3, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 373 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum RA-27/3, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина про-, тив рубеола) 374 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum RA-27/3, HDCS (Диплоидна жива лиофилизлрана вакцина против рубеола) 375 Vaccinum Rubeolae vivum lyophilisatum RA-27/3, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 5 х 10 дози + 5 редестилирана вода 1x1 доза + 1 ампула редестилирана вода 5x1 доза + 5 редестилирана вода 1x2 дози + 1 ампула редестилирана вода 5x2 дози + 5 редестилирана вода 1x5 дози + 1 ампула редестилирана вода 5x5 дози + 5 редестилирана вода /8 од 20. VII /1 од 20. VII /2 од 20. VII /3 од 20. VII Г /4 од 20. VII /5 од 20. VII mo /6 од 20. VII 1970.

26 Страна 26 - Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври Vaecinum Rubeelae vivum lyophilisatum RA-27 y 3, HDCS (Диплоидна жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 377 Vaecinum Rube- «olae vivum lyophilisatum RA-27/3, HDCS (Дипл ои д на жива лиофилизирана вакцина против рубеола) 378 Vaecinum vari-' olae purificatum et lyophilisatum (Пурифицирана лиофилизирапа вакцина против големи сипаници) 379 Vaccmum variolae purificatum et lyophilisatum (Пурифицирана лиофилизирана вакцина против големи сипаници) 380 Vasonid (Diisopropylammonii dichloracetas) 381 Vasonid (Diisopropylammonii dichloracetas) 382 Vibramycin (Doxycyclinum) 383 Vibramycin (Doxycyclinum) 384 Vibramycin (Doxycyclinum) 385 Vibramycin (Doxycyclinum) 386 Vinblastin 387 Vinblastin 388 Vitamin Bi (Thiamini hydroehloridum) 3 1 x 10 дози + '1 ампула ред^сти«лирана вода 5 х 1(1 дози + 5 ампула редестилирана вода 1 х 10 дози + 1 ампула растворувач 1 х 20 дози + 1 ампула растворувач 10 х 2 ml по 25 mg 40 х 20 mg капусли 5 х 109 mg 25 х 100 mg 100 х 100 mg сируп, 30 ml ампула 5 амп. + 5x5 ml растворувач 50 амп. + 50x5 ml растворувач 20 х 50 mg «во што се овластени за вршење имунизација само на од лекар специјалист на соодветната гранка на медицината и без лекарски Имуиолошки завод 0Ѕ-6ЅШ/7 Загреб од 20. VII /8 од 29. VII /1 од 14. VII /2 ед 14. VII Фармаков Пре /1 од 2. VII дузеће за откуп и прераду биља и производиу лекова Призрен /1 ОД Ж VI ' Крка" Товарна /1-69 од 21. V 1Ш. здравил Ново /2-69 од 21. V 197«.,, /3-69 од 21. V ШИ.,, /1-69 од 21. V 197«,»Gedeon Richter« /1 од 2MX 197«Budapest - Мађарска. Застапник Техносервис'' Предузеће за спољнотрговински и унутрашњи промет Београд /2 од 21ЛХ Новофарм" Фаб /1 рика за производњу фармацеутских, хе^шјских, козметичких и дезинфекционих производа Нова Варош од 10. VIII 1970.

27 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна Vitamin В«Ш Vitamin Ве 391 Xylocain 392 Xylodent 393 Xyloprect 5 х 5 nil па 250 mg 50 х 5 ml на 250 mg желе, 20 ml распрскувач, 65 g маст, 20 g Може да се из^ Хемофарм" Фаб /1 ед 21. V дава само на ле- рика лекова каре к и Вршац потребава само во Босна лијек" Творница лијекова и кемијских производа Сарај ево Плива" Творница /1-69 фармацеутских и кемијских произвела - Загреб Босна лијек" Творница лијекова и кемијских произвела Сарајево /2 од 21. V /1-69 од 20 И од 6. II /1-68 од 24. II бр. 1497/1 15 јуни 1971 година Белград Помошник-претседател па Сојузниот совет за здравство и социјална политика, Венцеелав Павлов, е. р. 5Ѕ1. О Б Ј А В А НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА КАН- ДИДАТИТЕ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП- ШТИНА Врз основа на член 160 став 2, во врска со член 188 од Законот за избор на сојузни пратеници (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 3/69), Сојузната изборна комисија ги ОБЈАВУВА ИМИЊАТА НА КАНДИДАТИТЕ НА ДОПОЛНИ- ТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕ- СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНА- ТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 55 - СКОПЈЕ I И 111 НЕГОТИН Општинските изборни комисии за избор на сојузни пратеници во изборните единици 55 Скопје I и 111 Неготин ги потврдија следните кандидатури за избор на пратеници за Општествеко-по ли - тичкиот собор на Сојузната скупштина, и тоа: 1) изборна единица 55 Скопје I: 1) кандидат Јордан Бражански, од Скопје, 2) кандидат д-р Тодор Рушков, од Скопје; 2) изборна единица 111 Неготин: 1) кандидат Милован Милутиновић, од Бор. Бр, 22 7 октомври 1971 година Белград Сојузна изборна комисија Секретар, Претседател, Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с р. По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за определување на царински контингент и на пониски партиски стапки за увоз на суровини и репродукциони материјали за 1971 година, објавен во Службен-лист на СФРЈ", бр. 34/71, се поткраднала долу«наведената грешка, та се дава ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦА- РИНСКИ КОНТИНГЕНТ И НА ПОНИСКИ ЦА- РИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1971 ГОДИНА Во точка 1, во табелата, во тар, број 47.01/4-7 наместо зборовите: сулфатна целулоза белена" треба да стои: сулфатна целулоза сурова, белена". Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 30 септември 1971 година. У К А З И Претседателот на Републиката, врз основа на ччон 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од сојузниот секретар за надворешни работи, донесува У К А З ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ- ДЕН IS ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА ГОЦИ Ј 1 ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ- F Л ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ- ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ- ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АВСТРАЛИЈА I Се отповикува Петар Милевиќ од доiz^тоста на изсопродсп и onor» пуштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австралија.

28 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,Четврток, 14 октомври 1971 Се назначува II Урош Видовиќ, досегнаш директор на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и покраини, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Австралија. III % Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ. IV Овој указ влегува во сила веднаш. У бр септември 1971 година Белград Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р. Претседателот на Републиката, врз основа на член 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од сојузниот секретар за надворешни работи, донесува У К А З ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА- ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО- СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН И ЗА НАЗНА- ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА- ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБ- ЛИКА ЛИБАН Се отповикува I Чедомил Цврље од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан. Се назначува II Милиќ Бугарчиќ, -досегашен советник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан. III Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ. IV Овој указ влегува во сила веднаш. У бр септември 1971 година Белград Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р. Претседателот на- Републиката, врз основа на член 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од сојузниот секретар за надворешни работи, донесува УКАЗ ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА- ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО- СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО- ШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА АРГЕНТИНА Се отповикува I Иван Бачун од" должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина. Се назначува II Драган Бернардиќ, началник на групата за анализа и планирање во СОЈУЗНИОТ секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина. III Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ. IV Овој указ влегува во сила веднаш. У бр септември 1971 година Белград Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р. Претседателот на Републиката, врз основа на член 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од сојузниот секретар за надворешни работи, донесува УКАЗ ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА- ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО- СЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈД ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО- СЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ Се отповикува I Богдан Црнобрња од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Американски Држави.

29 г,четврто^, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна 889 Се назначува II Тома Гранфил, досегашен член на Сојузниот извршен совет, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Американски Држави. III Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ. IV Овој указ влегува во сила веднаш. У бр септември 1971 година Белград Претседател на Република!«, Јосип Броз Тито, с. р. Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации (,,Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОТ- СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ! Се разрешува од должноста Новак Прибиќевиќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за информации, поради одење на нова должност. Б. бр септември 1971 година Белград Сојузен извршен совет v Претседател, Џемал Биедиќ, с. р. Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на Р Е Ш Е Н И Ј А управата и на сојузните организации ( Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71), Сојузниот извршен совет Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи,на донесува управата и на сојузните организации ( Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71), Сојузниот извршен совет» Р Е Ш Е Н И Е донесува ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА СО- ВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СТО- Р Е Ш Е Н И Е ПАНСТВО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НА ПО- МОШНИК«СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ Се разрешува од должноста Владимир Јововиќ, помошник-сојузен секретар за финансии. Б. бр. 45 ' ' ' 15 септември 1971 година Белград Сојузен извршен совет Претседател, Џемал Биедиќ, с. р. Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации ( Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71), Сојузниот извршен совет донесува Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА 'НА ПОТ- СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ Се разрешува од должноста Милорад Пешиќ, потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, поради одење на друга должаост. Б. бр септември 1971 година Белград Сојузен извршен совет Претседател, Џемал Биедиќ, е. р. Се разрешува од должноста Божидар Поповиќ, советник на сојузниот секретар за стопанство, поради одење на друга должност. ^ Б. бр. 51 : 29 септември 1971 година Белград Сојузен извршен совет! Претседател, Џемал» Биедиќ, с. р. ОДЛИКУВАЊА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ' НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна република Југославија и членот 4 од Законот з"а дликувањата одлучува да се одликуваат по повод на двѓабсетп6тгодишнината на постоењето" и 'работата ћ за особени заслуги на ширењето на културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Основното училиште Tefejuz", Скопје, Основното училиште Lirija 4 4, Скопје; по повод на дваесетпетгодишнината од' иезлегувањето на списанието а за особени заслуги и придонес во ширењето на напредните идеи, за мобилизатореката улога во изградбата на земјата, за развивањето на свеста и социјалистичките општествени односи меѓу жените на Социјалистичка Република Македонија Списанието Просветена жена", Скопје;

30 Страна Број 46, СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 14 октомври 1371 по повод на дваесетпетгодишнината од основањето и работата, а за особени успеси постигнати Hi«издавањето училишни уџбеници со што е сторен придонес кон модернизацијата и унапредувањето на наставата во училиштата, како и за заслуги на ширењето и развивањето на братството и единството меѓу нашите народи СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Издавачкото претпријатие Просветно дело", Скопје; за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Симеонов Благој; СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Ефремов Љупчо, Крцкоски Миле, Пејоски Драгољуб; СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ Анастасов Тодор, Делидинков Сотир, Филипче Ставре, Јанев Никола, Караманди Павле, Липковски Петар, Милошевић Горги, Шиндилов Богдан; СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА Кирков Коста, Котлар Борис, Поповски Стојче, Сколовски Митко, Спасов Атанас; СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Андонов Горги, Антоновска-Циризири Бранка, Атанасовски Борис, Блажески Бранко, Цацкова- Чукарева Лујза, Цукавац-Талева Љубица, Чајаи Шеза, Чавдаров Андон, Нонески Благоја, Гаврилов Јордан, Георгијев Николовски Петар, Георгиевски Панде, Главинеки Александар, Гогиевска Марија, Групче Евтим, Хаџи Стерјо Јорго, Јанакиоски Иван, Јовчев Петар, Караџов Коста, Каровски Драги, Каширски Васил, Кировски Насте, Кокондоски Александар, Кондева-Побиенска Екатерина, Корвезироски Михаило, Котели Наум, Ковачевић-Апостолска Елисавета, Кукутанов Коста, Лалеска-Христова Љубица, Лазаревски Чедо, Манели Сотир, Маневски Мане, Милановиќ Петар, Мишев Владо, Митев Славко, Москов Дељо, Николивски Атанас, Павловски Благоја, Петановски Александар, Петковски Петар, Петковски Стеван Славко, Подгорец Видое, Попов Михаил, Поповски Глигор, Пулејков Тома, Раичковић Братољуб, Рингов Ристо, Саити Џеладин, Соколова Даница, Станоевски Борис, Стојчевски Бранко, Сулејман Сулејман, Темелкова-Трајкова Пенка, Теофилоски Миодраг, Тримчески Божидар, Вулгаракис Лефтер, Златановска-Кусигерска Наталија; за примерно залагање и постигнати успеси во работата СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Кардале Спиро; СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ Ефтимов Јован, Фил иповска-гу шева Симка, Георгиевски Харитон, Кулакова Николина, Кузманова-Луканова Јорданка, Манев Никола, Митрикески Димитрија, Недева Вера, Петрески Гуро, Петровски Михаило, Рангелова-Марцикова Ружица, Спириндоиова Софија, Спировска-Стојчева Нилка, Светиев Васил, ИТумарова-Џеркова Софија, Утевска Оливера, Вражалска-Јованова Ратка. Бр октомври 1970 родина Белград Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р. ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на ' Социјалистичка Федеративна Република Југославијавија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на заштитата и спасувањето на животи, општествен и личен имот со што е сторен значаен придонес на социјалистичката заедница СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Prostovoljno gasilsko drustvo, Лашко; 4 СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕНИ ВЕНЕЦ Prostovoljno gasilsko drustvo, Прапретно; за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ Керснич Алојз; СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ Махорчич Фрањо; СО ОРДЕН НА. ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ Бенедичич Иван, Чемерњак Франц, Флорјанчич Борис, Голоб Наце, Игличар Франц, Јенстрле Албин, Кокаљ Станко, Крумпак Станко, Маповрх Виктор, Огрин Богомир Остерман-Клавора Елза, Сагадин Звонко, Вобич Јуле, Зулан Иван; СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА Арнолд Павел, Беденик Драго, Бенчина Филип, Цесар Павел, Дошен Ђуро, Драган Звоне, Харум Алојз, Хрибар Алојз, Хрибшек Мирко, Комат Миха, Кузмин Владислав, Ликар Владимир, Подржавник Иван. Шентјурц-Жлак Даница, Шерган Хилда, Уршич Антон, Жејн Франц;

31 Четврток, 14 октомври 1971 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 46 - Страна 891 СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Бајд-Пегам Кати, Барде Виктор, Бавчар Јанко, Белович Мартин, Битежник Јоже, Блатник Антон, Бончина Штефан, Борштнер Јожеф, Bpajep Доминик, Братуж Оскар, Брезович Фрањо, Бродник Игнац, Брус Франц, Cappelari Јожеф, Цурк Николај, Цверлин Антон, Чарни Рудолф, Чешновар Мартин, Чивник Иван, Домевшчек Станко, Дорник Рудолф, Драгар Адолф, Драшчек Станко, Дретник Мирко, Дролц Винко, Ерјавец Јанко, Фанедл Карел, Фаваи Смиљак, Ферк Отмар; Гашпер Антон, Гершак Јожеф, Голоб Франц, Голоб Рудолф, Гореншек Рудолф, Градишник Михаел, Гржељ Рафаел, Труден Алфред, Труден Франц, Ханц Јоже, Харнолд Павел, Хојан Франц, Хорватић Стево, Хозјан Штефан, Хрибар Иван, Хвала Филип, Хвала Винценц, Ивартник Пеан, Кац Франц, Качите Франц, Каналец Виктор, Кавчич Франц, Кавчич Јакоб, Кавчич Јоже, Кенк Франц, Кикец А- лојз, Клавжар Карол, Клемше Јоже, Кокаљ Штефан, Колар МарЈач, Коленц Франц, Кордин-Штембал Розка, Коси Алојз Ковачич Адолф, Козељ Јоже, Кожељ Миро, Краљ Карел, Кристан Франц, Квас Филип; Лампрет Иван, Ленкич Антон, Лесјак Херман, Логар Иван, Мак Блаж, Маркич Штефан, Маркович Илија, Марох Франц, Мартинц Цирил, Мавец Макс, Медл Фердо, Меден Франц, Мех Јанко, Мех Јоже, Мендижевец Валентин, Меркач Франц И, Muller, Душан, Млач Емил, Млекуж Марјан, Мочник Леополд, Мохорич Рудолф, Мракич Франц, Мрамор Мирослав, Нардин Милан, Новак Алојз, Облак Здравко, Ошлај-ВаЈда Олга, Оштир Габриела, Панчур Антон, Парадиж Јуриј, Париш Иван, Петек Валентин, Петров инж Иван, Плахута Станислав, Планинц Станислав, Подгорник Алојз, Посавец-Видиц Рајка, Поточник Антон, Прегељ Марјан, Претнер Антон, Примц Антон, Продан Душан, Разпет Антон, Ремиц Бронислав, Ретко Франц I, Рибич Иван; Себасу Адолф Селаи Лудвик, Скок Алојз, Стеинер Ладислав, Стеркуш Лука, Стропник Павел, Шатер Јоже. Шорли Оскар, Шпанжел Антон, Штросар Иван, Телцер Франц, Теуш Јожеф, Томц Франц, Топлер Јожеф, Трампуж Иван, Трампуж инж. Змаго, Тратник Симон Тушек Макс, Урнаут Макс, У- тенкар Јоже, Вечко Алојз I, Вербовшек Даниел, Бордев Франц, Вичар Ангелина, Видмар Август, Видмар Филип Витерник Макс, Воденик Фердинанд, Водопивец Игнац Водопивец Владо, Волчаншек Богомир. Вончкна Марија, Вончина Мирко, Вовк Јанез. Врчковник Иван, Вречко Карел, Врхозник Феликс, Врховец Стане, Забуковник Бернард, Жгур Радица, Жнидар Јанез; за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ Хумар Славко, Ројец инж. Лојзе; СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ Добовишек Милан, Хромц Станко, Јернејчич Иван, Мрављак Хуберт, Шипек Митја; за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕ- БРЕН ВЕНЕЦ Стргар Јанез; за примерно залагање и постигнати успеси во работата СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД Бандељ Иван, Берлич Марјан, Болчина Иванка, Чевник Марија, Грбец Станислав, Хорват-Крефт Марија, Кербев Јоже, Новак Аница, Штруц-Оман Марица, Заволовшек Карел, Жвокељ Емилија; СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ Андерлич Драго, Баруца Нерино, Бавчар Радо, Берце Алојз, Бевк РаЈмунд, Блашко Станислав, Бох Франц, Болчина Маријан, Брешар Борис, Брложник Ернест, Бурјак-Прешичек Олга, Цавник Антон, Чернигој Теодор, Чернилогар Франц, Чук Павел, Дебершек Франц, Дражумерич Мирослав, Фурлан Маринка, Грачнер Марија, Градишник Јоже, Гргета Виктор, Хецл Јожеф, Хохнец Леополд, Хомовец Иван, Ипавец Ернест, Ипавец Маријан, Јерам Бојан, Калигарич Силван, Калин Звонимир, Капелар Макс, Кавс-Марц Валерија, Кодеља-Родман Франчишка, Колоша-Режоња Регина, Конић Јакоб, Конич Јоже, Копина Рудолф, Корелц Хенрик, Краутбергер Франц И, Кравос-Чернигој Роза лија, Кречич-Стибиљ Валериј а Кретич Станислав, Криштоф Франц; Ленарт Франц, Личе.н Иван, Ликар Силво, Мајник Виктор, Маркежич Јосип, Мартиншек Карел, Маусер Франц, Меркељ Данило, Метуљ Антон, Микац-Шкерлић Нерина, Мохорич Милан, Мрављак Иван I, Мургељ Иван, Николич-Илич Марина, Новиншек Иван, Облак Боштјан, Обретан Валентин, Ојданич Петер, Ошткр Станислав, Палчич Роберт, Парадиж Јоже II, Павшер Алфонз, Печар Штефан, Петек Алојз, Пиртовшек Славко, Планиншец Јожеф, Прегељ Алојз Продан Јордан, Радман Сергио, Рани Јожеф, Распор Штефан, Репич Марица, Ресник Станислав, Роме Јожеф; Савкович Илија, Скарловник Иван, Слапник Јоже, Смодеј Феликс, Сооочан-Хајдињак Ангела, Солак Алфред, Штих Алојз, Штранцар Мирко, Штрекељ Јоже Томаж Јожеф И, Тушек Ела, Валентар Бернард. Видмар Здравко, Винклер-Штехарник Розалија, Воглар Албин, Војнич Јуре, Вончина Виљем, Врабич Мирко, Вречер Аница, Виговец Јожеф, Зајц-Сорго Норма, Закоњшек Рудолф, Залетељ Јанез, Завратник Јоже, Завршки Еди, Зевник Кристина, Згоник-Плахута Зупанц Јоже. Жибрет Јоже. Бр октомври 1970 година Белград Албина, Зулан Винко, Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

32 Страна Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 14 октомври 1971 СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ генерал-лајтнантот: Georges Vivario, аѓутант на Кралот и началник на Генерал-штабот на оружените сили; СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА ЅВЕЗДА генерал-мајорот: Albert Blondiau, шеф на Кралскиот воен дом, генерал-мајорот: Eduarde Delperdange,, аѓутант, Pierre Roman, аѓутант на Кралот, Georges Danloy, почасен аѓутант на Кралот, генерал-мајорот: Albert Toussaint, командант на трупи; СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА ЅВЕЗДА капетанот на боен брод: Daniel Gelyckens, аѓутант на Кралот, полковникот: Gilbert Bogaert, командант на ескорта, полковникот: Villiam Ongena, помошник шеф на Кабинетот, полковникот: Arthur Henrjon, командант на Провинцијата Брабант, полковникот Declereg Roymond, нач. на штабот на I ар. корпус; СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ потполковникот: Jean Victor Rousseaux, нач. на штабот на I воена област, потполковникот: Eduard de Sent-Hubert, аѓутант на Кралот, потполковникот; Raymond de Heusch, аѓутант, на Кралот, мајорот: Benoit Jansseis de Eisthoven, командант на кралската Палата, капетанот на фегата: Edmond Poullet, ордонанс на Кралот, полковникот: Andre Graas, командант на одред на жандармеријата во кралската Палата, потполковникот: Dedeken, мајорот: Grombez, командант на 9 компанија на МП/мајорот: Jakobs R. СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА мајорот: Pieer Kesteloot, аташе во воениот кралски дом, потполковникот: Mare Baijot, помошник командант на одредот на жандармеријата во кралската Палата, мајорот: Raymond Pierret, протокол на оруженити сили, мајорот: Guy Duijck, командант на единиците на поморските сили, мајорот: Robert Valfroid, почесен одред, капетанот: Marcel Marchal, заставник, капетанот: Yves Ѕаѕѕеп, заставник; СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ капетанот: Guy Bodat, почесен одред, капетанот: Robert Van Camp, почесен одред; за заслуги во извршувањето на доверените задачи кои придонесуваат за пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ Vanhaute Jacques Sanders Gerardus, Vandecauter Andreas, Somerc Pierre, Van Swelm Adolphe, Vanlinhoudt Jean Baptiste, Giltaire Marcel, Van Damme Camiel. Kwaspen Joseph, Verspeten Roger, Sommer Edouard, Denis Christian, Helinck L4on, Devissher Gerard, Lelarge Armand, Geurts Rane, Carouy Roger, Van Herck Francois, Lejeune Joseph, Declercq Roland, Donaeyne Andre, Arcoulin Albert, Seys Valere, Gijseljnck Paul; СО МОДЕЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ Champagne Rend, Deleuze Roger, Dhossche AndrS, Nauts Louis, Soetewey August, Van Cauteren Paulus, Vanhaeren Guillaume, Vennekens Franciscus, Alin Francis, Veulemans Georges. Бр октомври 1970 година Белград Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р. ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА,ФЕДЕРАТИВНА РЕ- ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна република Југославија и членот 4 од Законот за дликувањата одлучува да се одликуваат за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото Војводство Луксембург СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА Неговото Кралско Височество Jean, велики војвода од Луксембург; СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА Pierre Werner, државен министер, претседател на владата, Gregoire, претседател на Претставничкиот дом Бр октомври 1970 година Белград СОДРЖИНА: Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р. Страна 550. Список на лековите за чие пуштање во промет е дадено одобрение од 1 јануари до 31 декември 1970 година Објава на Сојузната изборна комисија за кандидатите за пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина 887 Исправка на Решението за определување на царински контингент и на пониски царински стапки за увоз на суровини и репродукциони материјали за 1971 година 887 Укази Решенија Одликувања Меѓународни договори - '681 Издавач 4 Новинска установа Службен лист на СФРЈ". Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226, - Директор и главен и одговорен уредник Исо Барух. Улица Јована Ристана бр. L Печати Бев градски графички завод, Белград«'Булевар војводе Мишиќа бр. 17

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата

674. Член 6. (2) Функцијата пратеник е неспојлива со функцијата "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 25 јуни 2002 Скопје Број 42 Год. LVIII Аконтацијата за 2002 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Четврток, 12 декември 1996 Скопје Број 66 Год.LII Претплатата за 1996 година

Læs mere

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД

162. Петок, 11 март 1977 БЕЛГРАД СЛУЖБЕН ЛИС! НА СФРЈ 4 излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски словенечки македонски, албански и унгарски Јазик. - Огласи според тарифата Жиро-сметча кај Службата на општественото

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари.  Стр. Број 117 Год. LXIII Понеделник, 1 октомври 2007 Цена на овој број е 270 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1541. Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите

Læs mere

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879.

Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари С О Д Р Ж И Н А 879. Број 45 Год. LX Среда, 7 јули 2004 Цена на овој број е 300 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 879. Закон за локалните избори (Пречистен текст)... 1 880. Закон за државјанството на

Læs mere

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА *

СА ВЕ СНИ УЧЕ НИ ЦИ: УСПЕ ШНИ ЈИ У ШКО ЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋ НИ ЈИ ЗБОГ ТО ГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Београд, 31. децембар Година LXX број 147. Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 31. децембар 2014. Година LXX број 147 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Уредба о из ме на ма и до пу

Læs mere

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ Република Србија Ми ни стар ство про све те За вод за вред но ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас пи та ња Ин сти тут за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та Универзитета у Бе о гра ду МА ТЕ

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата. Понеделник, 14 ноември 1977 Скопје Број 39 Год. ХХХIII Претплатата

Læs mere

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта

Нова револуција во перењето. Машини за перење и за сушење алишта Нова револуција во перењето Машини за перење и за сушење алишта Само најдоброто за вашите алишта Новиот EcoSilence DriveТМ Овој револуционерен мотор без четки, создаден во Bosch е поштедлив, побрз и поефикасен

Læs mere

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Одлуки на Основниот Суд Скопје ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Одлуки на Основниот Суд Скопје 1 12.04.2007 ПРЕСУДА I К.бр.297/07 ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ како првостепен кривичен суд во совет составен од судијата Љиљана

Læs mere

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА У К А З бр. 16 од година УКАЗ бр УКАЗ бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Службен весник на Република Македонија излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Понеделник, 15 јули 1996 Скопје Број 35 Год.LII Аконтаццјата за 1996 година

Læs mere

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА

Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА 4 5 Copyright Дејан Лучић, 1994 Copyright 2011 за ово издање, ЛАГУНА Ре це зен ти Фре де рик Ештон Дра гош Ка ла јић Да је Дејан Лучић амерички pисац њеgов роман Владари из сенке би pосtао, tренуtачно,

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. Број 61 год. LXVII 29 април 2011, петок Цената на овој број е 450 денари. www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 1625. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2011 година

Læs mere

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22.

РА КЕ ТЕ. За са ви ца у зна ку кам по ва. Да би успе шно од бра ни ли. Трој ке, по сле 18 го ди на бра ка Стра на 22. www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LI Сремска Митровица Среда 3. август 2011. Број 2631 Цена 40 динара у овом броју: Ка ко се ми тро вач ка То пли фи ка ци ја при пре ма за греј

Læs mere

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри

Австрија. Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па. На скии може да поминете над километри Австрија 1 ТО МАС МИ ХА ЕЛ БАЈЕР, АМ БА СА ДОР НА АВ СТРИ ЈА ВО МА КЕ ДО НИ ЈА Ав стрија е земја со нај мала невработеност во Евро па Д-Р ЗО РАН НА РА ША НОВ, ПРЕ ТСЕ ДА ТЕЛ НА УПРАВ НИ ОТ ОД БОР НА ВИ

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип

Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици. Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип Kонтрола на квалитет на ПET радиофармацевтици Асс. м-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки, оддел Фармација Универзитет Гоце Делчев - Штип ПЕТ радиофармацевтиците се посебни Радионуклидите кои

Læs mere

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство

ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА. насока: Лозарство и винарство Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences UDC: 631.452(497.714/.715) ВЛИЈАНИЕТО НА ПЛОДНОСТА НА ПОЧВАТА ВРЗ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА Фросина Трајановска 1 1 Факултет за земјоделски науки

Læs mere

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ. Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ Автор: Ирена Кацарски-Ќимова, преведувач, конференциски толкувач и консултант за преведувачки процеси За Европскиот стандард за преведување EN15038 Што е EN 15038? EN15038 Преведувачки

Læs mere

б

б 3 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 7 0 4 0 7 0 4 0 0 8 0 9 0 0 0 0 6 0 00 5 0 9 0 3 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0 6 а 0 3 0 5 0 8 0 6 0 3 0 0 0 8 0 6 0 3 0 4 0 6 0 8 0 9 0 4

Læs mere

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ

АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ IV МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА ИСТОРИЈА НА МЕДИЦИНАТА АРХАИЧНА МЕДИЦИНА АНТИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ ЛЕКАР НУМЕНИЈ И ДВА НЕГОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ЛЕКОВИ М-р Катарина Смилков Факултет за медицински науки М-р Александар Донски

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  MT3120. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips MT3120 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2 Din

Læs mere

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат

Деловни простории во КОЧАНИ на ул.гоце локал 1-16m ,00 Делчев, КП-9720, ИЛ-13755, КО Кочани, зграда-1, локал-2-21м2 влез-05, кат КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. Опис и локација на објектот бр. Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Индивидуална

Læs mere

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Стр Закон за изменување на Законот за јавните патишта Стр. Број 31 Год. LXII Среда, 15 март 2006 Цена на овој број е 350 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. Стр. 355. Закон за изменување на Законот за јавните патишта... 2 364.

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ oд Второто продолжение на Седумдесет и првата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на 8 јули 1997 година Скопје, јули 1997 година

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност

дана до Игара Дивац: Улагање у будућност 30 дана до Игара Дивац: Улагање у будућност Ни ка да не од у стај те Зо ра на Ару но вић, ре пре зен та тив ка Ср би је у стре ља штву Са свим је си гур но да ће ме ђу 4.000 школ ских олим пи ја ца у Срем

Læs mere

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић

ВРТ ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА. Бранислав Живановић ВРТ Бранислав Живановић ТВИ ТЕР ПРО ЗА КАО ЕХО УСМЕ НОГ ПРИ ПО ВЕ ДА ЊА Шта је тви тер (од енг. twe et цвр кут) ако не рад го вор ног ор га на, вер бал на ар тикулација и облик комуникације? Уосталом,

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје

Кватернарна превенција. Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Кватернарна превенција Маг. д-р по мед. Џејми Кореиа де Соуса, Центар за семејна медицина Медицински Факултет Скопје Цели: Да ги дефинираме концептите на кватернарна превенција и на пренагласување на болестите

Læs mere

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа,

ЕКСКЛУЗИВНО! и с п о с в е с т Ми тров ча ни на Ср ђа на Динчи ћа, Година XLIX Сремска Митровица Среда 2. децембар 2009. Број 2545 Цена 40 динара у овом броју: Сертификација градова Сарадња сремских општина и Вуковарско сријемске жупаније странa 2. странa 3. Јубилеј Скица

Læs mere

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017

ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13 септември 29 септември октомври 2017 ОБСЕ Канцеларија за демократски институции и човекови права Набљудувачка мисија за избори поранешна југословенска Република Македонија Локални избори, 15 октомври 2017 I. РЕЗИМЕ ПЕРИОДИЧЕН ИЗВЕШТАЈ 13

Læs mere

1 3 0 4 0 9 0 1 0 3 0 4 0 7 0 7 0 8 0 5 0 0 0 7 0 3 0 4 0 9 0 8 0 5 0 2 0 1 0 8 0 0 0 5 0 0 0 9 0 0 0 9 0 6 0 5 0 0 0 9 0 8 0 7 0 8 0 2 0 1 0 0 0 3 0 8 0 9 0 4 0 8 0 9 а 0 7 0 9 0 8 0 3 0 4 0 5 0 3 0 1

Læs mere

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите

Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите 1 Јули 2016 ГРЕКОRC4(2016)8 ЧЕТВРТ КРУГ НА ЕВАЛУАЦИЈА Превенција на корупцијата кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите Ч Е Т В Р Т ИЗВЕШТАЈ ЗА УСОГЛАСЕНОСТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА К Р У Г Н

Læs mere

w w w. d e re t a. r s

w w w. d e re t a. r s www.dereta.rs Библиотека ПОСЕБНА ИЗДАЊА Уредник издања Александар Шурбатовић Copyright oвог издања Дерета Станислав Краков Путописи Приредио Мирко Демић ДЕРЕТА 2017. Београд УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА Животни

Læs mere

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05)

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ. СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр /05) ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ГОЛЕМ СОВЕТ СЛУЧАЈ GAFGEN ПРОТИВ ГЕРМАНИЈА (пријава бр. 22978/05) ПРЕСУДА Оваа верзија е изменета на 3 јуни 2010 година според Правило 81 од Правилата на Судот. СТРАЗБУР

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА) И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ УДК 595.78(477.54-751.2) 2017 Е. А. КАРОЛИНСКИЙ, С. А. ДЕМЬЯНЕНКО, А. В. ЖАКОВ, В. Г. МУШИНСКИЙ К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (INSECTA: LEPIDOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ДВУРЕЧАНСКИЙ» (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

Læs mere

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017.

Звезда падалица на Миси» страна 30 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. Ало, зна се како се овце чувају!» страна 6 Звезда падалица на Миси» страна 30 Број 4709, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 21. АПРИЛА 2017. цена 40 динара БА ХРЕ ИН ПОД ТОЧ КО ВИ МА НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна.

ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС. Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Аница Горгиевска, arheolog НУ Завод и музеј-битола ГОЛЕМАТА БАЗИЛИКА ВО ХЕРАКЛЕА ЛИНКЕСТИС Античкиот град Хераклеа Линкестис се наоѓа во непосредна близина на Битола, од неговата јужна страна. Сместен

Læs mere

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014

ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 ПРОЕКТ: ИЗГРАДБА НА ДЕЛНИЦА ОД ЕКСПРЕСЕН ПАТ A1: МОСТ НА РЕКА РАЕЦ КЛУЧКА ДРЕНОВО НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ МАЈ, 2014 Проект за изградба на пат Раец - Дреново С т р а н а 1 СОДРЖИНА ЛИСТА НА АКРОНИМИ... 3 1 ВОВЕД...

Læs mere

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ

БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ NACIONALEN SOJUZ NA LICA SO TELESEN INVALIDITET NA MAKEDONIJA ГЛАСИЛО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ НА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА МОБИЛНОСТ МАКЕДОНИЈА MOBILNOST MAKEDONIJA БРОЈ 84, ДЕКЕМВРИ 2015

Læs mere

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed

N 0 3gleord og begreber 7 0 Dobbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der. 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed 1 3Oversigt 7 4 [S] 12.1, 12.2, 12.3 N 0 3gleord og begreber 7 0 obbelt integral 7 0 Fubinis s 0 3tning 7 0 Generelle omr 0 2der 7 0 Type I 7 0 Type II 7 0 Regneregler 7 0 Nem ulighed Calculus 2-2006 Uge

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  M550 M555. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips M550 M555 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 3 2

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА e-banking E-banking сервисот е еден од алтернативните канали кои ги нуди Стопанска банка АД Скопје под брендот i-bank. Со овие алтернативни канали Банката е достапна 24 часа

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА

ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА UDK 630*537+630*631 (497.11-751.3 Kukavica) Оригинални научни рад ПРОЦЕНА ЗАПРЕМИНЕ, БИОМАСЕ И ЗАЛИХЕ УГЉЕНИКА САСТОЈИНА БУКВЕ ПРАШУМСКОГ ТИПА У РЕ ЗЕР ВА ТУ КУ КА ВИ ЦА МИ ЛОШ КО ПРИ ВИ ЦА 1 БРА ТИ СЛАВ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017.

Ко је најјача карика у здравству» страна 8 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Тошић и Шушњар путују за Индонезију» страна 7 Ко је најјача карика у здравству» страна 8 ВЛАСНИК Број 4711, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. MAJA 2017. цена 40 динара УРАНАК Друштво

Læs mere

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017.

Два тима једна победа» страна 34 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. Представили први албум» страна 13 Два тима једна победа» страна 34 Број 4697, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. ЈАНУАРА 2017. цена 40 динара ЈОШ ЈЕДАН СКУП ШАМПИОНА ГРАД СПОРТА Политика Тактика неоткривања

Læs mere

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015

Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Plan for skriftlige prøver maj-juni 2015 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 180515 Dato Hold og elevtal

Læs mere

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2 " W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc

282 7()) _ 34 Y]>S22.Z [, ]^%NN т `5 0 : > CECS02: 2005 у 0:,=\]</Y.W?_2cDSS E,2D9CD, 2,\]-.D?_: E,^_DE_2. 3 A()! 1 2  W4^Z `55S2 >.5:ED,.,I, Xc ( ),2012,34(S2):281~286 CN53-1045/N ISSN0258-7971 JournalofYunnanUniversity htp://www.yndxxb.ynu.edu.cn ab LM#c'@AB?/()? ?.,X

Læs mere

J. JASKOLD GABSZEWICZ, J.-F. THISSE ON THE NATURE OF COMPETITION WITH DIFFERENTIATED PRODUCTS. ( 0 9. Shaked, Sutton, 1985).

J. JASKOLD GABSZEWICZ, J.-F. THISSE ON THE NATURE OF COMPETITION WITH DIFFERENTIATED PRODUCTS. ( 0 9. Shaked, Sutton, 1985). 3 0 0 6 0 8 0 8 0 3 0 4 0 3 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 6 0 8 0 3 0 4 0 0 0 7 0 8 0 6 0 8 0 6 0 4 0 3 0 8 0 9 0 8 0 0 0 8 0 4 0 8 0 9 0 6 0 5 0 0 0 3 0 0 9 б 0 4-0 8 0 6 0 9 0 9 0 0 0 3 0 4 0 6 0 4 0 0 0 3 0 8

Læs mere

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ ЕУ НОВОСТИ Број 13 мај - јуни 2012 година СКОПЈЕ Петок, 18 мај 2012 година УСВОЕН ПАКЕТОТ ЗА ЕВРОПСКАТА СОСЕДСКА

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови уз граматику српског

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија

Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија udc 821.163.41 31.09 Горан Максимовић (Ниш) Матавуљев Бакоња фра-брне као скривена комедија 305 1. Кључне речи: комедија, комично, смијех, хумор, пародија, роман, приповијетка, анегдота, композиција, комична

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8.

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО 15.06.2017. СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар

издавача Београд 50 1 електротехнике и рачунарства струковних студија 25 Grafart Београд Медија центар Ранг листа првих 100 издавача, на основу библиографских записа у Узајамном каталогу Републике COBIB.SR, који се односе на прва издања монографских публикација објављених у 2015. години Издавач Место издавача

Læs mere

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог

Тип 2 дијабетес. Справување со тип 2 дијабетес. NICE клинички упатства 87 guidance.nice.org.uk/cg87. Прилог Прилог Тип 2 дијабетес Справување со тип 2 дијабетес Објавено: мај 2009 год., последна модификација во март 2010 година 87 guidance.nice.org.uk/cg87 Содржина Вовед... 1 Грижата насочена кон пациентот...

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7. 1 7. ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Læs mere