FOA i fremtiden. Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOA i fremtiden. Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA"

Transkript

1 FOA i fremtiden F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA

2 Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA 2 Hele fagbevægelsen debatterer fremtidens faglige organisation. FOA har også taget hul på diskussionen. Vi vil gøre det bedre for medlemmerne, vi vil levere en højere service, vi vil skabe et højere engagement blandt medlemmerne og vi skal formå klart at vise, hvad medlemmerne får for deres kontingentkroner. Samtidig står FOA i den situation, at stadig flere af de mennesker, hvis sag vi gerne vil tale, vælger os fra. Det betyder, at vi må kigge indad og spørge os selv, hvordan vi kan løse opgaverne bedre. Hvordan sikrer vi, at vi skaber nytte og værdi for medlemmerne? Hvordan kan vi gøre vores indsats og resultater mere synlige? Debatten om et bedre FOA er ikke ny. Men nu er der behov for, at diskussionen bliver konkret og at den munder ud i nogle forpligtende beslutninger og aftaler om, hvad der er vores mål, og hvad vi fremover vil gøre anderledes. I foråret 2003 har FOAs hovedbestyrelse taget en række beslutninger. Beslutninger som skal bane vejen for, hvordan de ser vejen til et nyt og bedre FOA. Debatoplægget er blevet kaldt Syv skridt på vejen mod kongressen og et nyt FOA. De første 4 skridt er beslutninger, der handler om FOAs retning i fremtiden:

3 Medlemmerne i centrum: Vi skal tage den fulde konsekvens af at være en medlemsstyret fagforening. Hvis medlemmerne ikke kommer til os for at sige deres mening, må vi opsøge dem. Vi er her for at skabe tryghed og faglighed: Vi skal skabe værdi for medlemmerne ved at fokusere på tryghed og faglighed. Serviceløfte: Vi skal sætte ord på det, vi som minimum vil love medlemmerne, at de får ud af et medlemskab i FOA. Forpligtende fællesskab: Afdelinger, sektorer og forbund skal sammen i et forpligtende fællesskab arbejde for at skabe tryghed og faglighed for medlemmerne. Vi skal aftale nogle principper for en hensigtsmæssig arbejdsdeling. Disse beslutninger angiver retningen for FOAs udvikling. I hvert fald på det overordnede plan. Men hvad betyder det konkret for arbejdet i den enkelte afdeling? I den lokale sektor? I forbundshuset? Hvad skal vi gøre anderledes i hverdagen? Formålet med denne pjece er at fortælle, hvad hovedbestyrelsen har besluttet, og at lægge op til debat. Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage ved at sige deres mening. Det kan I gøre ved at benytte hjemmesiden under kongresforberedelse eller ved at sende et brev med jeres kommentarer og konklusioner. 1 Målet er at nå frem til konkrete vedtagelser på kongressen i 2004, som sikrer, at FOA er klædt på til de udfordringer, der allerede nu trænger sig på, og som ikke forsvinder af sig selv. 1 Stiles til: Dennis Kristensen og Margit Vognsen Syv skridt mod kongressen og et nyt FOA. 3

4 4 Medlemmet i centrum Vi står over for et paradoks. På den ene side søger vi gennem valg til vores forskellige organer at sikre, at alle medlemmer kan komme til orde. På den anden side er det i praksis meget få medlemmer, der bliver hørt, og som vælger at deltage i vores forskellige demokratiske processer. Derfor skal vi finde måder at opsøge vores medlemmer aktivt. Vi skal lytte og drage konsekvenser af, hvad vi hører. Selvom FOA er en medlemsstyret organisation, skal de politisk valgte dog turde udfordre medlemmerne og bringe ting på banen, som måske ikke umiddelbart falder i medlemmernes smag. Men som vi mener kan gavne medlemmerne på længere sigt. Alligevel betyder medlemsstyring, at vi i sidste ende lytter til det, medlemmerne siger, og at vi tilrettelægger vores arbejde og service i overensstemmelse med det, vi hører. At være medlemsstyret betyder, at alt hvad vi foretager os, skal gavne medlemmerne på kort eller lang sigt. Det indebærer, at det daglige arbejde skal hvile på disse principper: Alle aktiviteter skal vurderes efter hvilken nytte og værdi, de skaber for medlemmerne. Ægte demokrati fungerer kun, hvis de politiske valgte hele tiden er i dialog med medlemmerne og bruger det, de hører, til at imødekomme medlemmernes behov og ønsker. Sammenhængen mellem kontingent og værdi for medlemmet skal synliggøres. De hjælpeprocesser, som medlemmerne ikke ser, skal være så effektive som muligt

5 Vi må vælge aktiviteter fra, som ikke på kort eller lang sigt bidrager til medlemmernes opfattelse af værdi for dem. Vi får hele tiden nye opgaver, men det er sjældent at nogle forsvinder. Det må vi ændre på. Vi er nødt til at vælge nogle af vores aktiviteter fra og fokusere på det allervigtigste. Hvis vi vælger at arbejde efter disse principper i alle led i FOA, rejser der sig en række spørgsmål, som det er vigtigt at få debatteret og afklaret: Har vi et billede af, hvad medlemmerne oplever som værdifuldt? Hvordan kan vi sikre os, at vi får at vide hvad medlemmerne synes om det, vi laver? Skal vi opbygge systematiske procedurer for dette? Eller er det mere et spørgsmål om holdning og nysgerrighed? Hvad gør vi egentlig i dag? Kan du i dag pege på ting, vi gør, som ikke opleves som værdifuldt for medlemmerne? Har du ideer til, hvordan vi gør fremover? Der skal være en adskillelse mellem drift og politik. De usynlige hjælpeprocesser skal udføres så effektivt og professionelt som muligt. Præcis hvilke arbejdsopgaver ligger i disse usynlige hjælpeprocesser? 5

6 Tryghed og faglighed Tryghed er at vide at ens løn- og arbejdsvilkår er ordnede, at man har nogle rettigheder, og at der ikke kan skaltes og valtes med én som arbejdskraft. Fagbevægelsens grundlæggende kerneværdi er tryghed. En tryghed som opstår, fordi vi er mange, der står solidarisk sammen. Der findes ingen fagbevægelse uden det. Men fagbevægelsen har også en anden kerneværdi faglighed. Her mener vi ikke faglighed forstået som fagpolitisk arbejde, men faglighed forstået som det fag og jobområde, man arbejder med. Uanset om man har meget eller lidt uddannelse med sig i bagagen, så er der en faglighed knyttet til alle jobs. Og FOA skal have noget at byde på i forhold til medlemmernes faglighed. Medlemmer identificerer sig først og fremmest med deres egen faggruppe. De føler fællesskab med andre brandmænd, dagplejere, social- og sundhedsassistenter osv. Det skal afspejles i vores struktur. FOAs eksistensberettigelse ligger i de to kerneværdier: Tryghed og faglighed. Det er derfor FOA er til. Alt hvad vi foretager os, skal understøtte begge kerneværdier. Hvilke opgaver synes du er allervigtigst, når det drejer sig om at give medlemmerne tryghed? Hvilke opgaver synes du er allervigtigst, når det gælder om at pleje medlemmernes faglighed? Kan du komme i tanke om opgaver, som du ikke synes bidrager til at give medlemmerne tryghed eller faglighed? Hvilke? 6

7 Vi skal arbejde med faglighed og tryghed på to måder. Den ene måde er, når FOA arbejder for at forbedre en hel gruppe af menneskers vilkår, f.eks. ved at indgå overenskomster og rammeaftaler, der sikrer medlemmerne indflydelse eller kompetenceudvikling. Eller f.eks. ved at få politisk indflydelse, når velfærdssamfundet skal udvikles, så vores medlemmer kan få lov til at levere bedre velfærd til borgerne. Denne måde at skabe faglighed og tryghed på er kollektiv. Det er på den måde, vi traditionelt har gjort tingene i fagbevægelsen. Her kommer vores 7

8 indsats det enkelte medlem til gode, fordi medlemmet er en del af en gruppe. Dette er en god måde at bruge kræfterne på, og vi skal bruge alle vores hidtidige erfaringer til at sætte fokus på at arbejde kollektivt for tryghed og faglighed. Andre politiske sager kan være gode nok, men det må andre tage sig af. Vi er politiske, men vi er ikke et politisk parti. Den anden måde, vi kan levere faglighed og tryghed på, er rettet mod det enkelte medlem i hans eller hendes helt særlige situation. Her ser vi ikke medlemmet som del af en gruppe, men som individ. Vi skal nemlig også arbejde individuelt med tryghed og faglighed. Det gør vi også i dag, når vi f.eks. hjælper enkeltmedlemmer med fyringssager, arbejdsskadesager, rådgiver om dagpengespørgsmål eller er med til at forhandle om et konkret fleks-job. Dog peger meget i retning af, at medlemmerne især de yngre årgange stiller høje krav om individuel rådgivning og service. De stiller spørgsmålet: Hvad kan FOA gøre for mig i lige præcis min situation? Det er langt fra sikkert, at vi kan eller skal opfylde alle medlemmernes forventninger til individuel service. Men vi bliver nødt til at overveje, hvordan vi kan imødekomme nogle flere medlemmers behov for at blive mødt som enkeltindivider. Det rejser flere spørgsmål, som er vigtige at diskutere: Hvor langt vil vi gå for at komme behovet for individuel service i møde? På hvilke områder vil vi gå længst? Hvordan skal det organiseres? Kan internettet aflaste vores traditionelle arbejde? 8

9 Serviceløftet Vi skal løfte vores medlemsrettede service, og give et løfte om, hvad medlemmerne kan forvente af os. Et løfte om service er FOA-fællesskabets forpligtende løfte til det enkelte medlem. Det handler om at vise, hvad det enkelte medlem får for sit kontingent hvordan vi skaber værdi for medlemmet. For det enkelte medlem fremstår FOA som en helhed. Medlemmerne skelner ikke mellem forbundshuset i København, afdelingskontoret og tillidsrepræsentanten. Derfor er første skridt at give et fælles FOA-serviceløfte. En del af dette løfte kunne handle om, at man som medlem kan få indflydelse, og hvordan FOA vil sikre sig, at medlemmerne bliver hørt. Man kunne også forestille sig et fælles minimums-niveau for hele FOA, og at hver afdeling kan vælge, om man på visse områder vil yde en service, der ligger over dette niveau. Det skal undersøges nærmere, hvordan FOAs medlemmer ønsker ydelserne sammensat, og hvad de mener, der er vigtigst. Dette vil give et vigtigt input til diskussionen af serviceløftet. 9

10 Når serviceløfterne udarbejdes, skal de bygge på følgende principper: Det lokale og det landsdækkende: Der skal være en grundpakke, som alle kan være sikre på. Derudover skal der være mulighed for lokale ønsker. Leverancemåden: Det er vigtigt at kunne få fat i rigtige, levende mennesker i FOA, når der er brug for det. Andre gange vil et medlem måske helst selv finde tingene på internettet. Begge muligheder skal være der. Call-centre er også en mulighed, der byder sig inden for den nærmeste fremtid, og som giver flere strenge at spille på i forhold til, hvornår og hvordan medlemmer kan komme i kontakt med FOA. De centrale værdier: Servicedeklarationerne skal forholde sig til, hvordan vi skaber tryghed og faglighed. Hvad gør vi for dig som medlem af en gruppe, og hvad kan vi gøre for dig som individ i forskellige situationer? Vores ressourceforbrug: Det skal fremgå klart, at FOA administrerer medlemmernes penge billigst og bedst muligt. Hvad kan et medlem som minimum forvente at få for sit medlemskab i FOA uanset hvilken afdeling man er medlem af? Har I lyst til at tilbyde medlemmerne andre serviceydelser? Hvis ja, hvilke? 10

11 Et forpligtende fællesskab arbejdsdeling i FOA FOAs afdelinger er suveræne enheder. Hovedbestyrelsen har dog besluttet, at suveræniteten ikke skal stå i vejen for nødvendige forandringer. I stedet skal vi koncentrere os om, at både afdelinger, sektorer og forbund etablerer et konstruktivt samarbejde, der sikrer fornyet vækst baseret på kerneværdierne faglighed og tryghed. Suverænitet har derfor ingen plads i FOAs fremtidige værdigrundlag. 11

12 12 Vi ser altså fremad som et fællesskab. Hvem skal så gøre hvad i FOA-fællesskabet? Kan vi beslutte nogle fornuftige principper for arbejdsdeling? Hovedbestyrelsen har et bud. Det er sektorerne, der har hovedansvaret for fagligheden. Afdelingerne tager ansvaret for medlemmernes tryghed. Forbundet tager sig af at skabe kollektive betingelser for tryghed, den mere overordnede politik og samfundsdebatten. Forbundet leverer også den administrative platform for sektorer og afdelinger. Taler vi opgaver, betyder det, at forbundet tager sig af: Kollektive, centrale overenskomster Formulering af overordnede strategier og holdninger til f.eks. uddannelsespolitik (hvor det aktuelle fag ikke er centralt) Den samfundspolitiske debat om det, der vedrører medlemmerne Den administrative platform: IT, regnskab mv. Sektorerne har hovedansvaret for fagligheden, dvs. ansvar for: Den enkelte faggruppes faglighed at have fingeren på pulsen i forhold til faggrupperne, deres arbejde og deres udvikling Den faglige udvikling Arbejdspladsudviklingen At medlemmet kan identificere sig med sin faggruppe og forbundet Afdelingernes hovedansvar er tryghed, dvs.: At skabe tryghed for den enkelte At udmønte de kollektive rettigheder i rammeaftalerne til lokale aftaler At rådgive og vejlede medlemmerne, eventuelt med støtte fra forbundet Tillidsrepræsentanterne kommer også til at spille en helt central rolle. De er vores ansigt over for medlemmerne i dagligdagen og vores vigtigste samarbejdspartnere. De har fået et stort ansvar og mange nye opgaver i forbin-

13 delse med udmøntningen af rammeaftalerne. Vi skal tænke i, hvordan vi bevidst kan styrke de tillidsvalgte og motivere dem. Dette er et første bud på en arbejdsdeling. Principperne skal vi nu udmønte i praksis hvad skal vi helt konkret gøre anderledes i vores hverdag? Principperne for arbejdsdeling efterlader stadig mange spørgsmål, der skal debatteres og afklares: Kan I se jer selv i denne beskrivelse? Hvordan skal arbejdsdelingen være mellem sektorer lokalt og sektorer centralt? Hvordan skal sektorerne arbejde med faggrupperne? Gør den nuværende opdeling af sektorerne i FOA os i stand til at leve op til fremtidens krav om at levere mere individualiseret faglighed til medlemmerne? Hvordan afgrænses sektorerne i forbundshuset fra det øvrige forbundshus? Har vi en fælles forståelse af det? Hvordan ser du tillidsrepræsentanternes rolle? Har du ideer til hvordan vi kan styrke og motivere tillidsrepræsentanterne? 13

14 14 Processen frem til kongressen Indtil nu har det handlet om de første fire skridt i oplægget Syv skridt på vejen mod kongressen og et nyt FOA. Disse skridt er de vigtigste, fordi de udstikker retningen for os. De sidste tre skridt, som hovedbestyrelsen har besluttet, handler om processen frem mod kongressen. Det 5. skridt handler om omstilling. Med en såkaldt omstillingspulje har hovedbestyrelsen bevilget penge til projekter, der allerede er sat i gang, og som ligger godt i tråd med den retning, FOA skal bevæge sig i. Her er fokus på faglighed og på administrativ effektivitet. Det er besluttet, at de sidste midler skal bruges til at prioritere den kollektive faglighed, at høre medlemmerne, at

15 strømline forbund, sektorer og afdelinger ved at fjerne opgaver, der ikke direkte bidrager til at skabe tryghed og faglighed, og at tilpasse organisationsstrukturen. Det 6. skridt handler om debatten af retningen for et nyt FOA og forberedelsen af kongressen til oktober Overordnet skal vi komme rundt om følgende spørgsmål inden kongressen: Hvad betyder fokus på medlemmerne og på tryghed og faglighed for både stort og småt i dagligdagen? 15

16 16

17 Hvilke ønsker har medlemmerne til FOAs serviceløfte? Hvordan ønsker medlemmerne at kontakten med FOA skal foregå? Hvad er holdninger og ønsker til arbejdsfordelingen mellem afdelinger, sektorer lokalt, sektorer centralt og det øvrige forbundshus? Men tiden er knap, og vi kan ikke nå en omfattende medlemsdebat på den tid, der er til rådighed. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at der gennemføres en række analyser, som kan give klare signaler om interne og eksterne krav til FOAs virke som faglig organisation. Desuden har medlemmerne af hovedbestyrelsen påtaget sig at rejse debatten i de fora, de kommer i. Til dette brug udarbejdes der debatmateriale omkring værdier og servicedeklarationer. Som led i dialogen og for at samle op på den lokale debat afholdes der kvartalsvise formandsmøder fra efteråret 2003 og frem til kongressen. Det 7. skridt er rettet mod at gøre de mange beslutninger konkrete. Vi skal have bud på, hvad beslutningerne i praksis kommer til at medføre for alle parter i organisationen. Derfor er der vedtaget et projekt med midler fra omstillingspuljen som skal konkretisere de mange beslutninger i oplægget samt konkludere på debatten med medlemmer, tillidsvalgte og politiske aktører. Projektet fokuserer på to spørgsmål: Hvilke opgaver skal FOA løse (herunder løftet til medlemmerne)? Hvordan og hvor skal opgaverne løses? Det skal samlet skabe grundlaget for et beslutningsoplæg, der kan lægges frem på Kongressen De aftalte formandsmøder spiller en vigtig rolle i processen. Vi har jo travlt, hvis vi på kongressen 2004 skal nå frem til både en servicedeklaration og en arbejdsdeling, som samtidig kan nå at blive diskuteret rundt omkring i organisationen. 17

18 Decembermødet serviceløftet På formandsmødet i december skal vi have en drøftelse af, hvilke opgaver FOA skal løse for medlemmerne, og herunder hvilke opgaver, som vi ikke længere skal løse. Man kan kalde det for en plus- og minusliste. Det er vigtigt, at der på dette møde drages de nødvendige konklusioner, så det videre arbejde med arbejdsdelingen kan komme i gang. Plus- og minuslisten vil være baseret på en række analyser både nogle overordnede og nogle mere lokale. Vi vil stille følgende spørgsmål: Hvilke krav stiller medlemmerne til deres faglige organisation? Hvilke opgaver løses i dag? Hvor kommer opgaverne fra? Hvilke opgaver er lovgivningsbestemte? Martsmødet principper for arbejdsdelingen På martsmødet er det tanken, at vi skal diskutere, hvilke principper vi skal styre arbejdsdelingen efter. Der vil allerede være forskellige pilotprojekter i gang rundt om i landet, hvor forskellige afdelinger forsøger at arbejde med serviceløftet. Junimødet kongresoplæg På junimødet skulle der meget gerne ligge nogle erfaringer fra pilotprocesserne. På mødet vil vi derfor kunne tage den mere konkrete debat om det egentlige oplæg til kongressen herunder en justering af serviceløftet. Septembermødet status og strategi for kongressen Når vi når til september, skal vi gøre status og se fremad. Dels mod den nært forestående kongres, men også mod forløbet efter kongressen. 18

19 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt For- For- For- For- For- Konmands- mands- mands- mands- mands- gres møde møde møde møde møde Vi mener, at processen med at forbedre FOA er kommet godt i gang. Og vi håber, at alle vil gå konstruktivt ind i forandringsarbejdet både ved at diskutere og debattere og ved at ændre måden, som vi handler på i dagligdagen. Det er ikke altid let at forandre sin adfærd. Men vores fælles ønske om at sætte medlemmerne i centrum og gøre FOA til et bedre forbund er det, der vil bære os igennem. God arbejdslyst. Margit Vognsen og Dennis Kristensen 19

20 Fremtidens fagbevægelse er til debat I Forbundet af Offentligt Ansatte har vi også taget hul på diskussionen. Vi vil gerne gøre det bedre for medlemmerne, levere en højere service og løbende høre medlemmernes mening om det, vi laver. Mange af de mennesker, hvis sag vi gerne vil tale, vælger os dog fra. Derfor er vi nødt til kigge indad og spørge os selv, hvordan vi kan løse opgaverne bedre. Hvordan sikrer vi, at vi skaber nytte og værdi for medlemmerne? Diskussionerne har stået på et stykke tid og skal nu have konkret form. De skal munde ud i nogle forpligtende beslutninger og aftaler om, hvad der er vores mål og midler i fremtiden. Redaktion: Per Lange og Maj Fagerberg Illustration: Bob Katzenelson Layout: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri ISBN: Oplag: eks. september 2003 Pjecen fortæller om hovedbestyrelsens beslutninger og er et diskussionsoplæg til tillidsrepræsentanter og afdelinger. Håbet er, at så mange som muligt vil bidrage med deres mening, og at vi på det grundlag kan tage de afgørende beslutninger på kongressen i Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V Tlf.: Fax:

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration!

Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Medarbejderstøtte til spørgsmålene i MUS-skema, inspiration! Her får du hjælp og guidelines til at give dine medarbejdere gode og præcise redskaber til at forberede sig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Kirsten Nissen, Socialpædagogernes Landsforbund Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Som udgangspunkt for mit oplæg har jeg valgt arbejdspladsen. Hvordan sikres arbejdspladserne størst mulig indflydelse

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor

Dagplejen hjem for værdier. Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Dagplejen hjem for værdier Pædagogisk sektor Redaktion: Direktør Karsten Hillestrøm, ValueCreator Konsulent Malou Eskildsen, ValueCreator Forsidelayout:

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd

Vision, værdigrundlag og målsætninger. Dansk Sygeplejeråd Vision, værdigrundlag og målsætninger Dansk Sygeplejeråd En nødvendig og vigtig vision Dansk Sygeplejeråds vision er en realitet. Med denne vision baseret på medlemmernes ønsker har vi nu et klart pejlemærke

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften?

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften? Offentligt/privat F O A F A G O G A R B E J D E Hvem styrer busdriften? FOTO: JØRGEN HANSEN Kollektiv trafik er ikke en privatsag Vi er bekymrede for den kollektive trafik. Vi synes, at der bør bestå et

Læs mere