Sagsnummer 2015/ Juli Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K"

Transkript

1 Sagsnummer 2015/ Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl København K

2 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl København K Domicil/kontor/projektejendom med central beliggenhed ved Christianshavns kanal (kan opdeles i ejerlejligheder). Ejendommen har igennem tiden været benyttet til mange forskellige formål, herunder har en del af ejendommen været brugt som bolig for Johan Ludvig Heiberg. Søkvæsthuset har senest tjent som domicilejendom for Farvandsvæsenet, og er indrettet som kontorejendom. Gårdarealet er indrettet med p-pladser mm. Arealet bag havehuset Johanne Luise Heiberg s have fremstår som grønt område. Side 2 af 338

3 Det samlede erhvervsareal er ifølge BBR 6241 m² fordelt på følgende bygninger: Hovedbygning bebygget areal 852 m2, erhvervsareal 3528 m2 Havehuset bebygget areal 560 m2, erhvervsareal 2339 m2 Portnerbolig bebygget areal 98 m2, erhvervsareal 98 m2 Gartnerbolig bebygget areal 112 m2, erhvervsareal 196 m2 Garagebygning bebygget areal 80 m2, erhvervsareal 80 m2 Diverse mindre cykel- og redskabsbygninger, generatorbygning mm. Der vil være mulighed for at byde på hele ejendommen samlet, desuden modtages bud på følgende dele af den samlede ejendom: Del 1: Hovedbygning inkl m2 grund heraf vejareal 396 m2 Del 2: Havehus inkl m2 grund Del 3: Portnerbolig inkl. 207 m2 grund Del 4: Gartnerbolig inkl. 491 m2 grund Del 5: Garagebygning inkl. 176 m2 grund Søkvæsthuset er opført i flere faser, idet den ældste del af ejendommen kan dateres tilbag til Samlet grundarealet udgør ifølge tingbogen 8826 m². Ejendommen udbydes efter statens regler i offentligt udbud af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Besigtigelse af ejendommen kan foretages som anført på eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Peter Marcus Clausen eller Mads Møller Jepsen på telefon Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Søkvæsthuset således at tilbuddet er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag den. 8. september 2015 kl. 12:00. Samme dag kl. 13:00 vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 3 af 338

4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg s. 5 af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 10 Bilag 2a Lejeaftaler s. 14 Bilag 2b Historisk gennemgang s. 28 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 37 Bilag 3a Ejendoms- og brugsplan s. 40 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 97 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 227 Bilag 6 Ejendomsvurdering og skatteattest s. 236 Bilag 7 Ejendomsdatarapport s. 243 Bilag 8 Byggeteknisk gennemgang og vedligeholdelsessyn s. 274 Bilag 9 Miljøhistorisk redegørelse s. 314 Bilag 10 Tilbudsblanket s. 337 Side 4 af 338

5 Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme Side 5 af 338

6 Cirkulære om salg af statens faste ejendomme CIR nr 7 af 25/01/2010 Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Side 6 af 338

7 Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Side 7 af 338

8 Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Side 8 af 338

9 Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 9 af 338

10 Bilag 2 Særlige salgsvilkår Side 10 af 338

11 Særlige salgsvilkår for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses afhændelse af ejendommen matr.nr. 176a m.fl. Christianshavns Kvarterer, København, beliggende Overgaden Oven Vandet 60 A m.fl, 1415 København K. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter ejendommen matr.nr. 176a m.fl, Christianshavns Kvarterer, København, med et grundareal iht. tingbogen på 8828 m², samt de på grunden værende bygninger. 3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyser at: Ejendommen vil blive søgt afhændet til højstbydende, idet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forbeholder sig retten til at lave en samlet vurdering på baggrund af de indkomne bud i forhold til hvorvidt ejendommen omfattet af dette udbud sælges samlet eller udstykket i mindre enheder. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgivers/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Såfremt ejendommene falder ind under fritagelserne i Lov om kommunal ejendomsskat 7 og 23, er det købers ansvar at fremsende ansøgning herom til kommunen. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. 4. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. såfremt godkendelsen foreligger i december måned 2015, forbeholder Forsvaret sig retten til at overdrage ejendommene inden udgangen af Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik, ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Side 11 af 338

12 5. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 6. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelser af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. 7. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Det kan oplyses at der på ejendommen er etableret et beskyttelsesrum, hvilket en ny ejer skal respektere. Såfremt ejendommen sælges udstykket i mindre enheder, skal køber acceptere alle forhold i forbindelse med udstykning samt forhold vedr. forsyning mm. således at udstykning kan foretages efter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ønsker. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder eventuelle udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10% af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept foreligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. Side 12 af 338

13 Der kan forekomme afvigelser i de bygningsmæssige arealer i forhold til registreringen i BBR, hvorfor det det påhviler en ny ejer at foretage en evt. indberetning til kommunen. Køber overtager ejendommen med 3 lejemål som jf. bilag: Lejeaftale vedr. areal, Lejer Orlogsmuseet Lejeaftale vedr. areal, Lejer Københavns Kommune Lejeaftale vedr. lokaler, Lejer Søofficersforeningen Køber indtræder som udlejer iht. Kontrakterne, med hensyn til aftalen med Søofficersforeningen vil lejemålet ophøre med udgangen af 2016, vilkårene herunder lejeniveauet må ikke i denne periode ændres af udlejer. 8. Tilbud: Tilbud afgives på den i dette materiale vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Søkvæsthuset til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i hænde senest tirsdag d. 8. september 2015 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 13 af 338

14 Bilag 2a Lejeaftaler Side 14 af 338

15 Side 15 af 338

16 Side 16 af 338

17 Side 17 af 338

18 Side 18 af 338

19 Side 19 af 338

20 Side 20 af 338

21 Side 21 af 338

22 Side 22 af 338

23 Side 23 af 338

24 Side 24 af 338

25 Side 25 af 338

26 Side 26 af 338

27 Side 27 af 338

28 Bilag 2b Historisk gennemgang Side 28 af 338

29 Side 29 af 338

30 Side 30 af 338

31 Side 31 af 338

32 Side 32 af 338

33 Side 33 af 338

34 Side 34 af 338

35 Side 35 af 338

36 Side 36 af 338

37 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort Side 37 af 338

38 ± c e a FRV c 176b 177a 177d 177e 178a 177b a Kilder: Ortofotos: DDO, COWI Topografisk kort: udgivet med Kort- & Matrikelstyrelsens tilladelse Meter FRV-2623 Søkvæsthuset Målforhold 1:1.240 Signaturforklaring Etablissementsgrænse Jordstykke Dato: Udført af: FBE-MMS21 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Side 38 af 338

39 N c m² Ovengaden Oven Vandet 176a m² 176e m² heraf vejareal 369 m² m² m² u 583 Bådsm andsstræ de 177c 177d 176b 177a 177e 178a 179a 177b Ortofoto Copyrigth COWI Udstykningsforslag vedr. matr. nr. 176a og 176b Christianshavns Kvarter, København Beliggende Overgaden Oven Vandet 60A, 1415 København K Landinspektører A/S Tlf.: Fax: De angivne arealer er ca. mål April 2015 Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde Greveager 7, 2670 Greve Carolinevej 2A, 2900 Hellerup Målforhold 1 : 1000 Kotesystem : - J. NR.: Galoche Alle 15, 4600 Køge Landinspektør Postbox 430, 4700 Næstved Sign. rj/dba Side 39 af 338 Filnavn :...\ _udstykningsforslag_ dgn Plotdato :

40 Bilag 3a Ejendoms- og brugsplan Side 40 af 338

41 Side 41 af 338

42 Side 42 af 338

43 Side 43 af 338

44 Side 44 af 338

45 Side 45 af 338

46 Side 46 af 338

47 Side 47 af 338

48 Side 48 af 338

49 Side 49 af 338

50 Side 50 af 338

51 Side 51 af 338

52 Side 52 af 338

53 Side 53 af 338

54 Side 54 af 338

55 Side 55 af 338

56 Side 56 af 338

57 Side 57 af 338

58 Side 58 af 338

59 Side 59 af 338

60 Side 60 af 338

61 Side 61 af 338

62 Side 62 af 338

63 Side 63 af 338

64 Side 64 af 338

65 Side 65 af 338

66 Side 66 af 338

67 Side 67 af 338

68 Side 68 af 338

69 Side 69 af 338

70 Side 70 af 338

71 Side 71 af 338

72 Side 72 af 338

73 Side 73 af 338

74 Side 74 af 338

75 Side 75 af 338

76 Side 76 af 338

77 Side 77 af 338

78 Side 78 af 338

79 Side 79 af 338

80 Side 80 af 338

81 Side 81 af 338

82 Side 82 af 338

83 Side 83 af 338

84 Side 84 af 338

85 Side 85 af 338

86 Side 86 af 338

87 Side 87 af 338

88 Side 88 af 338

89 Side 89 af 338

90 Side 90 af 338

91 Side 91 af 338

92 Side 92 af 338

93 Side 93 af 338

94 Side 94 af 338

95 Side 95 af 338

96 Side 96 af 338

97 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter Side 97 af 338

98 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :48:03 EJENDOM: Adresse: Overgaden Oven Vandet 60A 1415 København K Samlet areal: 3842 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matrikelnummer: 0176b Areal: 3842 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0001 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: Matr.nr. 627 Christianshavn Kvarter er lod af Matr.nr. 176 a Adressen er Overgaden Oven Vandet 60A, 62A, 62B, 62C og 64 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarsministeriet, Departementet CVR: Ejerandel: 1 / 1 Side 98 af :48:03 Side 1 af 11

99 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst NB! Underretning om ejerskifte til Skov og Naturstyrelsen HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur mv, samt passage mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 Side 99 af :48:03 Side 2 af 11

100 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_J-I_398 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om spisekælder vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om baderum mv, vedr. 176 A Side 100 af :48:03 Side 3 af 11

101 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om tagfald mod naboejendom, vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om skure mv, (93/20), vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 7 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 Side 101 af :48:03 Side 4 af 11

102 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_J-I_398 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om lysafstand, vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_O-I_20 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 176 A, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Side 102 af :48:03 Side 5 af 11

103 Dok om spildevandsafløb, Resp lån i off midler, Vedr 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 10 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_O-I_20 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur samt vedligeholdelse mv. DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 11 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_J-I_398 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om parkering mv, vedr. 176 B DOKUMENT: Side 103 af :48:03 Side 6 af 11

104 Dato/løbenummer: Prioritet: 12 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_J-I_398 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fælles afløb mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 13 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_S-I_50 AREALANVENDELSE: Andet ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fundering og grundvandssænkning mv Side 104 af :48:03 Side 7 af 11

105 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 14 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_F-I_13 FORSYNINGSPLIGT: Varme ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om fjernvarme mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 15 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv, vedr. 176 B Side 105 af :48:03 Side 8 af 11

106 DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 16 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja BEBYGGELSE: Vilkår ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelsesgrad og vilkår herfor mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 17 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja BEBYGGELSE: Bebyggelsesforhold ANDET: Andet Side 106 af :48:03 Side 9 af 11

107 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bebyggelse mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 18 Dokument type: Anden Servitut Bevaringsdeklaration OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 KØB/SALG: Tilbagekøbspligt SERVITUT FORTRINSRET: Servitutten kan tillægges prioritetsstilling forud for allerede tinglyste rettigheder i henhold til den angivne lovhjemmel. PÅTALEBERETTIGET: Navn: Kulturarvstyrelsen CVR: TILLÆGSTEKST: Forprioritet med respekt BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0101 Side 107 af :48:03 Side 10 af 11

108 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 1_J-I_398 Side 108 af :48:03 Side 11 af 11

109 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :47:42 EJENDOM: Adresse: Overgaden Oven Vandet 60A 1415 København K Samlet areal: 4986 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matrikelnummer: 0176a Areal: 4985 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0001 Appr.dato: Landsejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matrikelnummer: 0627 Areal: 1 m2 Heraf vej: Retskreds: 0001 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: Matr.nr. 627 Christianshavn Kvarter er lod af Matr.nr. 176 a Adressen er Overgaden Oven Vandet 60A, 62A, 62B, 62C og 64 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Side 109 af :47:42 Side 1 af 11

110 Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Forsvarsministeriet, Departementet CVR: Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst NB! Underretning om ejerskifte til Skov og Naturstyrelsen HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om hegn, hegnsmur mv, samt passage mv DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Side 110 af :47:42 Side 2 af 11

111 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_J-I_398 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om bolværksskøde til Kbhns havnevæsen DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om spisekælder vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Side 111 af :47:42 Side 3 af 11

112 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om baderum mv, vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om tagfald mod naboejendom, vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 1 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om skure mv, (93/20), vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Side 112 af :47:42 Side 4 af 11

113 Prioritet: 7 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_J-I_398 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om lysafstand, vedr. 176 A DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 8 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Filnavn: Ja 1_O-I_20 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 176 A, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 9 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 Side 113 af :47:42 Side 5 af 11

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere