Studieordning for MBA Master of Business Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for MBA Master of Business Administration"

Transkript

1 Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011

2 Studieordning for MBA Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens kompetencemål... 3 Adgangsbetingelser... 5 Undervisningens fordeling på moduler - vejledende studieplan... 5 Fagområdernes formål... 7 Eksamensbestemmelser Reeksamen og sygeeksamen Klage over bedømmelse af prøver Andre bestemmelser... 15

3 Studieordning for MBA STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Generelt 1 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse nr af om masteruddannelser ved universiteter (Masterbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af om deltidsuddannelser ved universiteterne, Bekendtgørelse nr. 857 af om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 2 Den i denne studieordning beskrevne MBA-uddannelse udbydes af Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Uddannelsens kompetencemål 3 En Master of Business Administration repræsenterer kompetencer, der er erhvervet gennem et formaliseret uddannelsesforløb, der er foregået i et erhvervsøkonomisk forskningsmiljø. En MBA-indehaver vil således være i besiddelse af kompetencer, der er erhvervet på baggrund af en integration af nyere forskningsresultater og erfaringer fra praksis. MBA-uddannelsen sigter mod at give den studerende med adgangsgivende relevant uddannelse samt praktisk erhvervserfaring en videregående uddannelse i generel virksomhedsledelse inden for internationalt anerkendte, erhvervsøkonomiske fagområder. Stk. 2. Målet er at kvalificere den studerende til at kunne løse komplekse erhvervsøkonomiske problemer samt at kunne varetage ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og institutioner inden for såvel det private såvel som det offentlige erhvervsliv. En MBA forventes således at kunne bestride centrale ledelsesmæssige funktioner i nævnte organisationer. 4 En Master of Business Administration har i forhold til Diplomuddannelser erhvervet sig en bred erhvervsøkonomisk kompetence og i forbindelse hermed fået udbygget sin faglige viden og selvstændighed således, at vedkommende selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode inden for en erhvervsmæssig relevant sammenhæng. Stk. 2. Udover de kompetencer, der er beskrevet for de adgangsgivende uddannelser, forventes en MBA-indehaver endvidere at have udviklet det nødvendige interpersonelle kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale, ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Stk. 3. En MBA-indehaver forventes selvstændigt at kunne formulere erhvervsøkonomiske problemstillinger, gennemføre veldokumenterede analyser, og på baggrund heraf opstille realiserbare løsningsforslag. I forbindelse hermed forventes det endvidere, at vedkommende kritisk forholder sig til begrænsninger, der måtte være forbundet med det anvendte teori- og metodegrundlag ogopstillede

4 Studieordning for MBA løsningsforslag samt at kunne kommunikere førnævnte eller dele heraf til specialister såvel som til ikke-specialister. Stk. 4. Udover de kompetencer der er beskrevet for de adgangsgivende grader forventes en MBA-indehaver at have opbygget faglige kompetencer, der gør det muligt at vurdere hensigtsmæssigheden af samt begrænsningerne ved gennemførte analyser og problemløsningsforslag. Stk. 5. En Master of Business Administration forventes således både kunne fastholde tidligere erhvervet specialistforståelse i forlængelse af den forudgående grad, anlægge et bredere og ledelsesfokuseret perspektiv på fagområdet, samt demonstrere ny faglig erhvervsøkonomisk kompetence. Stk. 6. Udover de kompetencer, der er beskrevet for de adgangsgivende grader, forventes en Master of Business Administration have opbygget relevante kompetencer, således at vedkommende selvstændigt kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og - om nødvendigt - gennemføre undersøgelser, der tilvejebringer det fornødne og veldokumenterede beslutningsgrundlag. Endeligt forventes den studerende at demonstrere en evne til at kunne perspektivere beslutningsgrundlaget og/eller løsningsforslag på baggrund af videnskabeligt baserede metoder. 5 Den, der har gennemført MBA-uddannelsen har ret til at betegne sig MBA (på dansk Master i Business Administration på engelsk Master of Business Administration). Stk. 2. Der er ingen gradsgivende videreuddannelsesmuligheder efter MBA. Stk. 3. Studerende, der gennemfører og består grundmodulerne og certifikatprojektet kan få udstedt et uddannelsescertifikat herfor (Certificate of Business Administration). 6 Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Stk. 2. Hele MBA-uddannelsen skal være færdiggjort inden for 6 år fra studiestart. Adgangsbetingelser 7 Optagelsen på MBA er betinget af, at ansøgeren inden studiestart har bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau, den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD) eller en anden diplomuddannelse, har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og besidder sproglige færdigheder i engelsk, der kvalificerer ansøgeren til at følge et engelsksproget undervisningsforløb. Institutionen kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver. Stk. 2. Institutionen kan, i særlige tilfælde, give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder alle betingelserne i 7, men som ud fra en individuel

5 Studieordning for MBA faglig vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 8 Uddannelsen udbydes en gang om året med studiestart august. Ansøgning om optagelse på uddannelsen skal være Aarhus Universitet, Business and Social Sciences i hænde senest 1. maj. Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb. Der optages maks. 40 studerende pr. modul Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter studieegnethed. Følgende kriterier indgår i bedømmelsen af ansøgerens studieegnethed. Ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund, herunder opnåede resultater Ansøgerens erhvervserfaring herunder varetagelse af funktioner af relevans for MBA området (Business Administration) Ansøgerens erfaring med varetagelse af opgaver af relevans for MBA området (Business Administration). Undervisningens fordeling på moduler - vejledende studieplan 9 Uddannelsens opbygning, herunder indholdet på de enkelte semestre, fremgår af nedenstående fagoversigt. Uddannelsen består af 8 specifikke undervisningsmoduler, et certifikatprojekt og en masterafhandling. Undervisningen ligger på fredage og lørdage. Der er dimensioneret tre hel-dags undervisningsforløb pr. modul inklusiv opgaveløsning og fagdiskussioner på Campusnet mellem undervisningsgangene. 10 Hvor det af bemandingsmæssige, organisatoriske eller pædagogiske årsager anses for hensigtsmæssigt at ændre afviklingen af et kursus eller en workshop, kan den anførte placering på semestret i undtagelsestilfælde fraviges 11 For de enkelte moduler udgives årligt en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende en uddybning af modulets målbeskrivelse, kriterier for målopfyldelse, litteratur, eksamensform, afleveringsfrister, mv. Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen. 12 Fagudbudet omfatter omverdensfag, funktionsfag samt integrationsfag. Undervisningen veksler mellem dialogbaserede og intensive forelæsninger, workshops, øvelser og projekter, der sigter efter at integrere teorier og metoder fra fagområderne med henblik på en forankring i praksis. 13 De 60 ECTS som MBA-uddannelsen omfatter, er fordelt på 4 semestre således:

6 Studieordning for MBA MBA Certifikat 1. semester Efterår 2. semester Forår Grundmoduler (obligatoriske) Strategi og forretningsforståelse Industri- og strukturøkonomi Markedsrelationer Grundmoduler (obligatoriske) Økonomistyring Organisationsanalyse og -design Certifikatprojekt Valgfrie moduler udbudt på uddannelsen 3. semester Efterår 4. semester Forår og efterår - Valgfrit modul I - Valgfrit modul II - Valgfrit modul III De udbudte valgfrie moduler kan helt eller delvist erstattes af andre godkendte, relevante moduler fra andre masteruddannelser Masterafhandling (Større projektarbejde, obligatorisk) 1 I alt 60 ECTS

7 Studieordning for MBA Fagområdernes moduler 14 Grundmoduler: Strategi og forretningsforståelse, omverdensfag, obligatorisk,. Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende forretningsforståelse der bringer vedkommende i stand til at kunne identificere, analysere og vurdere strategiske problemstillinger og løsningsforslag for en given organisation. Det gøres med udgangspunkt i forskellige strategiske skoler, hvor organisationens position i og tilpasning til omgivelserne anskues dels i et indenfra-og-ud perspektiv, dels et udefra-og-ind perspektiv. Specifikt behandles: - Virksomhedens omverden, herunder virksomhedens interessenter - Virksomhedens ressourcegrundlag - Konkurrencestrategi, komplementærstrategi og operationel strategi - Forretningsmodel Industri- og strukturøkonomi, omverdensfag, obligatorisk,. Modulet sigter på at give studerende redskaber til at kunne forstå og analysere organisationer i en industriel/branchemæssig kontekst. Herunder at give deltagerne en grundlæggende viden om virksomheders konkurrencebetingelser under forskellige markedsstrukturer og institutionelle og reguleringsmæssige betingelser, samt en introduktion til europæisk industri- og erhvervspolitik. Specifikt behandles: - Lokalisering og industriel udvikling. - Multinationale virksomheder og globalisering. - Prisstrategier og konkurrenceregulering Markedsrelationer, omverdensfag, obligatorisk,. Sigtet med modulet er at give de studerende en indføring i relationsmarkedsføringsog indkøbsteori med henblik på at kunne analysere virksomheders position i et forsynings- og værdikædeperspektiv. Der fokuseres på omgivelsernes indvirkning på virksomheden. Analyser af adfærden og adfærdsdannelsen hos virksomheders forbrugere, industrielle kunder eller leverandører og konkurrenter er i fokus herunder, hvorledes disse aktører bearbejder information, træffer beslutninger og agerer på markedet, samt hvilke forhold der regulerer adfærden. Specifikt behandles: - Virksomheden i et relations- og værdikædeperspektiv - Relationsmarkedsføring og relationskøb - Vurdering af internationale markedsoperationsformer - Sourcing - Positionering og branding Økonomistyring, funktionsfag, obligatorisk,. Modulets formål er at give den studerende indsigt i og forståelse for de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes i en virksomheds informationssystem med henblik på økonomisk styring af virksomhedens aktiviteter. Samtidig skal den studerende opnå forståelse for muligheder og begrænsninger i anvendelsen af virksomhedens information til økonomisk styring. Specifikt behandles:

8 Studieordning for MBA Præstationsmåling, Balanced Scorecard. - Budgettering. - Financial control og decentralisering. Organisationsanalyse og -design, funktionsfag, obligatorisk,. Virksomhedens, organisationens og den enkelte medarbejders evne og motivation til at reagere på ændringer af faktorer i omgivelserne eller internt i virksomheden er en vigtig konkurrencefaktor. En sådan reaktion vil hensigtsmæssigt skulle foregå under hensyntagen til virksomhedens overordnede strategi, og evnen og motivationen til at reagere er påvirket af en række forhold internt i virksomheden. Herunder den måde organisationen er designet på, ledelsesform, virksomhedskultur og medarbejdernes og ledelsens faglig og personlige kompetencer. Specifikt behandles: - Organisationsanalyse og organisationsdesign. - Organisationsudvikling. - HRM og kompetenceudvikling. Certifikatprojekt, integrationsfag, obligatorisk,. Modulet fokuserer på kvalitative og kvantitative metoder og deres praktiske anvendelse. Metodeundervisningen har til formål at introducere den studerende til grundlæggende metode og vidensproduktion med særligt henblik på at kunne beskrive, analysere og udarbejde løsningsforslag til ofte komplekse problemstillinger i praksis. Centrale temaer i udarbejdelse af selve certifikatprojektet og certifikatrapporten er problemformulering, identifikation af relevant teori og metode samt anvendelsen af bevidst valgte analyseteknikker. Anvendelsen af analyseteknikker ved kvalitative metoder vil især vedrøre brugen af eksplorative teknikker, ekspertinterviews, forbrugerinterviews samt gruppeinterviews. Hvad angår de kvantitative metoder er det primære formål, at give de studerende en generel viden om kvantitative analyser, således at de er i stand til at vurdere kvaliteten (validitet og reliabilitet) af data i forbindelse med anvendelse eller indkøb af sekundære eller primære data. Herudover skal den studerende i begrænset omfang være i stand til selvstændigt at gennemføre kvantitative markedsundersøgelser med anvendelse af kvantitative dataanalyseteknikker og relevant software. Den rapport, der afleveres i forbindelse med certifikatprojektet, er en selvstændig og afsluttet projektopgave. Dvs. det rummer en indledning, hvor problemfeltet belyses, en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser og en argumenteret begrundelse af hvilke teoretiske og metodiske indfaldsvinkler, der tages i anvendelse. Projektet indeholder desuden en analysefase, hvor teorierne tages i anvendelse, forslag til løsning af problemet samt en konklusion og perspektivering. Projektopgaven skal være empirisk/praktisk i sit udgangspunkt, dvs. man typisk vil tage udgangspunkt i et problem i en konkret organisation. Projektet kan skrives i grupper (max. 2 personer), og skal være tværfagligt, dvs. rumme teoretiske input fra flere moduler. Der gives vejledning under forløbet. Projektet forsvares med ekstern censur.

9 Studieordning for MBA Valgfrie moduler: Valgfrie moduler. Funktionsfag, samlet 1. Den studerende skal vælge 3 valgfrie moduler ud fra egne interesser for kompetenceudvikling udbudt på MBA-uddannelsen svarende til 15 ECTS. Stk. 2. Den studerende kan også vælge at sammensætte sine valgfrie med et eller flere moduler fra andre masteruddannelser godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, svarende til 1. Såfremt et eller flere af de valgfrie moduler ønskes erstattet af fag udbudt på andre masteruddannelser, skal der fremsendes ansøgning herom til Studielederen. Ansøgningen skal være vedlagt fagbeskrivelse og litteraturliste. Valgfag skal svare til de anførte ECTS-point, være masterfag udbudt fra anerkendte universiteter og fagligt ligger inden for MBA-området (business administration). Studielederen vil meddele, hvorvidt de ønskede valgfrie moduler kan godkendes. Stk. 3. Moduler udbudt af tilsvarende anerkendte udenlandske uddannelsesinstitutioner kan indgå som valgfrit modul, såfremt det enkelte modul forud er godkendt af studielederen. 16 Masterafhandling (større projektarbejde). Integrationsfag, 1 Formålet med masterafhandlingen er at demonstrere en selvstændig evne til at kunne identificere og afgrænse en faglig relevant problemstilling, at gennemføre en empirisk baseret undersøgelse og kritisk analyse heraf. Det afsluttende arbejde skal afspejle det overblik og den indsigt, der forventes erhvervet gennem studieforløbet. En masterafhandling skal rumme en indledning, hvor problemfeltet belyses, en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser, en argumenteret begrundelse af de teoretiske og metodiske valg der er foretaget, dataindsamling og -analyse, et begrundet løsningsforslag, eksplicitering af opgavens begrænsninger og evt. fejlkilder samt en konklusion og perspektivering. Arbejdet med afhandlingen giver således mulighed for at komme i dybden, samt for selv at foretage studier i marken. Afhandlingen skal være tværfaglig, dvs. rumme teoretiske input fra minimum to eller evt. flere moduler, og endelig kan den udarbejdes alene eller i grupper (max. 2 personer). Ved tomandsrapporter skal det ikke angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af rapporten, da begge studerende har det fulde ansvar for hele indholdet. Ved den individuelle mundtlige prøve, eksamineres den studerende med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der ydes vejledning til udarbejdelse af afhandlingen. Afhandlingen forsvares med ekstern censur. Eksamensbestemmelser 17 Eksamensbestemmelserne er udarbejdet med hjemmel i følgende bekendtgørelser: 1) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

10 Studieordning for MBA ) Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 3) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen). 18 Mindst en 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Højest 1/3 af uddannelsen må dokumenteres ved prøver der bedømmes Bestået/Ikke bestået. 19 Bedømmelsen af præstationer sker alene på grundlag af de mål der er fastsat i fagbeskrivelserne og dokumenteres ved eksaminer, herunder bedømmelse af skriftlige opgaver. Eksaminer i alle moduler afholdes senest efter semestrets afslutning. 20 Ved beregning af karaktergennemsnittet indgår de enkelte prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen med vægte svarende til modulets ECTS- andel af uddannelsen. Stk. 2. Oversigt over eksaminer, Certifikatdel og samlet MBA samt de 60 ECTSpoint og eksamensvægte fordelt på 11 moduler, 1 certifikatprojekt, samt en masterafhandling på følgende måde: Moduler Semester Eksamensform ECTSpoint/ vægte Strategi og forretnings Ekstern censur, 1. forståelse 7-trinsskalaen 5 Industri- og Ekstern censur, 1. strukturøkonomi 7-trinsskalaen 5 Markedsrelationer 1. Ekstern censur, 7-trinsskalaen 5 Økonomistyring 2. Ekstern censur, 7-trinsskalaen 5 Organisationsanalyse og Ekstern censur, 2. -design 7-trinsskalaen 5 Certifikatprojekt 2. Ekstern censur, 7- trinsskalaen 5 Uddannelsescertifikat 30 Valgfrit modul I 3. Iht. 21, stk. 6 5 Valgfrit modul II 3. Iht. 21, stk. 6 5 Valgfrit modul III 3. Iht. 21, stk. 6 5 Masterafhandling 4. Ekstern censur, 7- trinsskalaen 15 MBA total 60 Stk. 3. Terminologi vedr. censur: Ved internt bedømt forstås: at det er eksaminator alene, der foretager bedømmelsen. Ved ekstern censur forstås:

11 Studieordning for MBA at det er eksaminator og ekstern censor udpeget fra censorkorpset, der foretager bedømmelsen. Stk. 4. Inden certifikatprojektet påbegyndes skal den studerende have bestået eller være tilmeldt de 5 grundmoduler på 1. og 2. Semester Stk. 5. Inden masterafhandlingen påbegyndes skal den studerende have bestået uddannelsescertifikatet (Certificate of Business Administration) samt have bestået eller være tilmeldt de valgfrie moduler. Stk. 6. De valgfrie moduler, der udbydes på MBA-uddannelsen udprøves ved internt bedømt eksamen med karakter efter 7-trinsskalaen. Valgfrie moduler, der vælges fra andre uddannelser, udprøves ved den form, der er meddelt for det enkelte modul. 21. Den studerende tilmeldes automatisk første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Stk. 2. Deltagerbetaling omfatter 3 eksamensforsøg Stk. 3. Af hensyn til eksamensplanlægningen bedes det meddelt studieadministrationen for MBA, såfremt man ikke ønsker at deltage i en prøve. Dette gælder såvel ordinære som omprøve. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes. Det er ikke muligt at framelde sig eksamen i afhandlingen. Stk. 2. Ønsker den studerende at tilmelde sig en eksamensafholdelse efter den ordinære eksamen og den efterfølgende reeksamen, skal tilmelding til eksamen i december/januar ske senest 1. oktober, mens tilmelding til eksamen i maj/juni skal ske senest 1. marts. Stk. 3. Studerende indskrevet på MBA-uddannelsen kan udskyde eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen til næste ordinære eksamensafholdelse i faget. Det er en forudsætning, at alle fag på uddannelsen er bestået inden for en samlet tidsperiode på i alt 6 år. Stk. 4. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar/august. Udeblivelse fra en eksamen, uden lægeerklæring, gælder som et evalueringsforsøg. Stk. 5. Afleveres et projekt eller afhandling ikke inden for den udmeldte afleveringsfrist, tæller det som et eksamensforsøg. Det er en betingelse for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august, at man har været tilmeldt den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin. 22 Hvert modul skal bestås med karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen Bestået. Stk. 2. Prøver med bedømmelsen 02 eller derover kan ikke tages om.

12 Studieordning for MBA Prøver med bedømmelsen Bestået kan ikke tages om. 23 Ved bedømmelsen hvor større skriftlige arbejder indgår, lægges der udover det faglige indhold også vægt på eksaminandens faglige formidlingsevne, herunder formulerings- og staveevne. Stk. 2. Institutionen kan dispensere herfra for eksaminander, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Stk. 3. Masterafhandlingen skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog - engelsk. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet vægtes ikke i afvejningen af, hvordan den skriftlige afhandling og den mundtlig eksamination skal vurderes. Stk. 4. Prøverne aflægges på dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Hvis undervisningen i et fag er foregået på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Institutionen kan fravige denne regel. 25 Den studerende kan deltage i en eksamen, herunder aflevere skriftlige arbejder, maksimalt tre gange. Studieledelsen kan tillade indstilling en 4. og i sjældne tilfælde en 5. gang, hvis helt særlige forhold måtte begrunde dette. 26 For at bestå MBA-uddannelsen kræves, at de 8 moduler, certifikatprojekt, samt masterafhandling er bestået med karakteren 02 hver for sig. Der udregnes et karaktergennemsnit for uddannelsen, med 1 decimal, hvor de enkelte karakterer vægtes. Reeksamen og sygeeksamen 27 Deltagere, som har deltaget i, men ikke bestået en ordinær eksamen, har adgang til at deltage i en reeksamen, jf. dog nedenfor. De nærmere regler for reeksamen er endvidere præciseret i fagbeskrivelsen for det enkelte modul. Der eksamineres i det pensum, der er gældende for den ordinære eksamen i den pågældende eksamenstermin. Ved væsentlige pensumændringer eksamineres man i det gamle pensum i tre på hinanden følgende eksamensterminer. Stk. 2. For certifikatprojektet gælder, at studerende som opnår bedømmelsen 00 eller derunder, får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse senest 10 uger efter evaluering af første forsøg. Stk. 3. For afhandling gælder, at studerende som opnår bedømmelsen 00 eller derunder får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse senest 14 uger efter evaluering af første forsøg. Stk. 4. Adgang til at deltage i en reeksamen omfatter alene deltagere, der har deltaget i en ordinær prøve. Reeksamen vil blive afholdt i den indeværende eksamensperiode.

13 Studieordning for MBA Stk. 5. Deltagere, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom eller dermed sidestillede forhold ikke har kunnet fuldføre en prøve eller en rapportaflevering, har adgang til at deltage i en sygeeksamen eller til forsinket aflevering, jf. dog ovenfor. Med sygdom ligestilles alvorlige ulykkestilfælde samt alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie Stk. 6. Sygdom skal altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag som afleveringen eller eksamen skulle finde sted. Lægeerklæringen betales af den studerende selv. Eksamen betragtes da som afmeldt, og vil ikke tælle som anvendt eksamensforsøg. Stk. 7. Lægeerklæring indsendes til Studiesekretariatet. Udgiften herfor bæres af den studerende. Stk. 8. Sygeeksamen og reeksamen afholdes efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for den ordinære prøve, medmindre der i eksamensbestemmelserne for den pågældende prøve eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende sygeog reeksamen, eller antallet af deltagere til en skriftlig syge- /reeksamen tilsiger, at den mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en mundtlig prøve. Stk. 9. Der afholdes ikke sygeeksamen for deltagere, der pga. sygdom ikke har kunnet deltage i en reeksamen. Der afholdes ikke reeksamen for deltagere, der har deltaget i en sygeeksamen. Stk. 10. Såfremt der ved en reeksamen er tilmeldt 5 studerende eller derunder til en skriftlig eksamen eller tilsvarende kan denne ændres til en mundtlig eksamen. Beslutning herom træffes af MBA studieledelsen og meddeles de enkelte studerende. Stk. 11. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på Campusnet. Klage over bedømmelse af prøver 29 Klage over en eksamination eller over vurderingen af en eksamenspræstation kan af eksaminanden indbringes for institutionen senest 14 dage efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Andre bestemmelser 30 Betalingen dækker deltagelse i undervisningen i modulerne samt højst to indstillinger til eksamen i de enkelte moduler (eksamen, der følger efter modulets gennemførelse samt den tilhørende reeksamen). Bestås MBA afhandlingen ikke, eller vælger man ikke at aflevere MBA afhandlingen, skal man på ny tilmelde sig afhandlingsmodulet.

14 Studieordning for MBA Stk. 2. Refundering af deltagerbetaling kan finde sted i forbindelse med afmelding af modulet eller fritagelse/merit. Afmeldingen eller ansøgningen om fritagelse/merit skal være skriftlig og være sekretariatet/studieledelsen i hænde senest 2 uger efter studiestart. 31 Generelt for gruppebaserede opgaver/projekter og obligatoriske opgaver gælder at besvarelsen skal være udformet således, at de kan danne grundlag for den individuelle bedømmelse af den enkelte studerende. Der foretages således en individuel bedømmelse af de studerende i gruppen. Hvis en studerende ønsker det, har vedkommende mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse. 32 Studieledelsen kan dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af studieledelsen. Stk. 2. Mulighed for merit afgøres efter en faglig bedømmelse og godkendelse i studieledelsen. 33 Denne studieordning træder i kraft pr. den 1. august 2011 og har virkning for studerende, der påbegynder studiet fra dette tidspunkt. Godkendt af prodekanen for uddannelser ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere