Studieordning for MBA Master of Business Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for MBA Master of Business Administration"

Transkript

1 Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011

2 Studieordning for MBA Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens kompetencemål... 3 Adgangsbetingelser... 5 Undervisningens fordeling på moduler - vejledende studieplan... 5 Fagområdernes formål... 7 Eksamensbestemmelser Reeksamen og sygeeksamen Klage over bedømmelse af prøver Andre bestemmelser... 15

3 Studieordning for MBA STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Generelt 1 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse nr af om masteruddannelser ved universiteter (Masterbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af om deltidsuddannelser ved universiteterne, Bekendtgørelse nr. 857 af om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 2 Den i denne studieordning beskrevne MBA-uddannelse udbydes af Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Uddannelsens kompetencemål 3 En Master of Business Administration repræsenterer kompetencer, der er erhvervet gennem et formaliseret uddannelsesforløb, der er foregået i et erhvervsøkonomisk forskningsmiljø. En MBA-indehaver vil således være i besiddelse af kompetencer, der er erhvervet på baggrund af en integration af nyere forskningsresultater og erfaringer fra praksis. MBA-uddannelsen sigter mod at give den studerende med adgangsgivende relevant uddannelse samt praktisk erhvervserfaring en videregående uddannelse i generel virksomhedsledelse inden for internationalt anerkendte, erhvervsøkonomiske fagområder. Stk. 2. Målet er at kvalificere den studerende til at kunne løse komplekse erhvervsøkonomiske problemer samt at kunne varetage ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og institutioner inden for såvel det private såvel som det offentlige erhvervsliv. En MBA forventes således at kunne bestride centrale ledelsesmæssige funktioner i nævnte organisationer. 4 En Master of Business Administration har i forhold til Diplomuddannelser erhvervet sig en bred erhvervsøkonomisk kompetence og i forbindelse hermed fået udbygget sin faglige viden og selvstændighed således, at vedkommende selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode inden for en erhvervsmæssig relevant sammenhæng. Stk. 2. Udover de kompetencer, der er beskrevet for de adgangsgivende uddannelser, forventes en MBA-indehaver endvidere at have udviklet det nødvendige interpersonelle kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale, ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Stk. 3. En MBA-indehaver forventes selvstændigt at kunne formulere erhvervsøkonomiske problemstillinger, gennemføre veldokumenterede analyser, og på baggrund heraf opstille realiserbare løsningsforslag. I forbindelse hermed forventes det endvidere, at vedkommende kritisk forholder sig til begrænsninger, der måtte være forbundet med det anvendte teori- og metodegrundlag ogopstillede

4 Studieordning for MBA løsningsforslag samt at kunne kommunikere førnævnte eller dele heraf til specialister såvel som til ikke-specialister. Stk. 4. Udover de kompetencer der er beskrevet for de adgangsgivende grader forventes en MBA-indehaver at have opbygget faglige kompetencer, der gør det muligt at vurdere hensigtsmæssigheden af samt begrænsningerne ved gennemførte analyser og problemløsningsforslag. Stk. 5. En Master of Business Administration forventes således både kunne fastholde tidligere erhvervet specialistforståelse i forlængelse af den forudgående grad, anlægge et bredere og ledelsesfokuseret perspektiv på fagområdet, samt demonstrere ny faglig erhvervsøkonomisk kompetence. Stk. 6. Udover de kompetencer, der er beskrevet for de adgangsgivende grader, forventes en Master of Business Administration have opbygget relevante kompetencer, således at vedkommende selvstændigt kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og - om nødvendigt - gennemføre undersøgelser, der tilvejebringer det fornødne og veldokumenterede beslutningsgrundlag. Endeligt forventes den studerende at demonstrere en evne til at kunne perspektivere beslutningsgrundlaget og/eller løsningsforslag på baggrund af videnskabeligt baserede metoder. 5 Den, der har gennemført MBA-uddannelsen har ret til at betegne sig MBA (på dansk Master i Business Administration på engelsk Master of Business Administration). Stk. 2. Der er ingen gradsgivende videreuddannelsesmuligheder efter MBA. Stk. 3. Studerende, der gennemfører og består grundmodulerne og certifikatprojektet kan få udstedt et uddannelsescertifikat herfor (Certificate of Business Administration). 6 Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Stk. 2. Hele MBA-uddannelsen skal være færdiggjort inden for 6 år fra studiestart. Adgangsbetingelser 7 Optagelsen på MBA er betinget af, at ansøgeren inden studiestart har bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau, den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD) eller en anden diplomuddannelse, har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og besidder sproglige færdigheder i engelsk, der kvalificerer ansøgeren til at følge et engelsksproget undervisningsforløb. Institutionen kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver. Stk. 2. Institutionen kan, i særlige tilfælde, give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder alle betingelserne i 7, men som ud fra en individuel

5 Studieordning for MBA faglig vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 8 Uddannelsen udbydes en gang om året med studiestart august. Ansøgning om optagelse på uddannelsen skal være Aarhus Universitet, Business and Social Sciences i hænde senest 1. maj. Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb. Der optages maks. 40 studerende pr. modul Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter studieegnethed. Følgende kriterier indgår i bedømmelsen af ansøgerens studieegnethed. Ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund, herunder opnåede resultater Ansøgerens erhvervserfaring herunder varetagelse af funktioner af relevans for MBA området (Business Administration) Ansøgerens erfaring med varetagelse af opgaver af relevans for MBA området (Business Administration). Undervisningens fordeling på moduler - vejledende studieplan 9 Uddannelsens opbygning, herunder indholdet på de enkelte semestre, fremgår af nedenstående fagoversigt. Uddannelsen består af 8 specifikke undervisningsmoduler, et certifikatprojekt og en masterafhandling. Undervisningen ligger på fredage og lørdage. Der er dimensioneret tre hel-dags undervisningsforløb pr. modul inklusiv opgaveløsning og fagdiskussioner på Campusnet mellem undervisningsgangene. 10 Hvor det af bemandingsmæssige, organisatoriske eller pædagogiske årsager anses for hensigtsmæssigt at ændre afviklingen af et kursus eller en workshop, kan den anførte placering på semestret i undtagelsestilfælde fraviges 11 For de enkelte moduler udgives årligt en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende en uddybning af modulets målbeskrivelse, kriterier for målopfyldelse, litteratur, eksamensform, afleveringsfrister, mv. Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen. 12 Fagudbudet omfatter omverdensfag, funktionsfag samt integrationsfag. Undervisningen veksler mellem dialogbaserede og intensive forelæsninger, workshops, øvelser og projekter, der sigter efter at integrere teorier og metoder fra fagområderne med henblik på en forankring i praksis. 13 De 60 ECTS som MBA-uddannelsen omfatter, er fordelt på 4 semestre således:

6 Studieordning for MBA MBA Certifikat 1. semester Efterår 2. semester Forår Grundmoduler (obligatoriske) Strategi og forretningsforståelse Industri- og strukturøkonomi Markedsrelationer Grundmoduler (obligatoriske) Økonomistyring Organisationsanalyse og -design Certifikatprojekt Valgfrie moduler udbudt på uddannelsen 3. semester Efterår 4. semester Forår og efterår - Valgfrit modul I - Valgfrit modul II - Valgfrit modul III De udbudte valgfrie moduler kan helt eller delvist erstattes af andre godkendte, relevante moduler fra andre masteruddannelser Masterafhandling (Større projektarbejde, obligatorisk) 1 I alt 60 ECTS

7 Studieordning for MBA Fagområdernes moduler 14 Grundmoduler: Strategi og forretningsforståelse, omverdensfag, obligatorisk,. Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende forretningsforståelse der bringer vedkommende i stand til at kunne identificere, analysere og vurdere strategiske problemstillinger og løsningsforslag for en given organisation. Det gøres med udgangspunkt i forskellige strategiske skoler, hvor organisationens position i og tilpasning til omgivelserne anskues dels i et indenfra-og-ud perspektiv, dels et udefra-og-ind perspektiv. Specifikt behandles: - Virksomhedens omverden, herunder virksomhedens interessenter - Virksomhedens ressourcegrundlag - Konkurrencestrategi, komplementærstrategi og operationel strategi - Forretningsmodel Industri- og strukturøkonomi, omverdensfag, obligatorisk,. Modulet sigter på at give studerende redskaber til at kunne forstå og analysere organisationer i en industriel/branchemæssig kontekst. Herunder at give deltagerne en grundlæggende viden om virksomheders konkurrencebetingelser under forskellige markedsstrukturer og institutionelle og reguleringsmæssige betingelser, samt en introduktion til europæisk industri- og erhvervspolitik. Specifikt behandles: - Lokalisering og industriel udvikling. - Multinationale virksomheder og globalisering. - Prisstrategier og konkurrenceregulering Markedsrelationer, omverdensfag, obligatorisk,. Sigtet med modulet er at give de studerende en indføring i relationsmarkedsføringsog indkøbsteori med henblik på at kunne analysere virksomheders position i et forsynings- og værdikædeperspektiv. Der fokuseres på omgivelsernes indvirkning på virksomheden. Analyser af adfærden og adfærdsdannelsen hos virksomheders forbrugere, industrielle kunder eller leverandører og konkurrenter er i fokus herunder, hvorledes disse aktører bearbejder information, træffer beslutninger og agerer på markedet, samt hvilke forhold der regulerer adfærden. Specifikt behandles: - Virksomheden i et relations- og værdikædeperspektiv - Relationsmarkedsføring og relationskøb - Vurdering af internationale markedsoperationsformer - Sourcing - Positionering og branding Økonomistyring, funktionsfag, obligatorisk,. Modulets formål er at give den studerende indsigt i og forståelse for de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes i en virksomheds informationssystem med henblik på økonomisk styring af virksomhedens aktiviteter. Samtidig skal den studerende opnå forståelse for muligheder og begrænsninger i anvendelsen af virksomhedens information til økonomisk styring. Specifikt behandles:

8 Studieordning for MBA Præstationsmåling, Balanced Scorecard. - Budgettering. - Financial control og decentralisering. Organisationsanalyse og -design, funktionsfag, obligatorisk,. Virksomhedens, organisationens og den enkelte medarbejders evne og motivation til at reagere på ændringer af faktorer i omgivelserne eller internt i virksomheden er en vigtig konkurrencefaktor. En sådan reaktion vil hensigtsmæssigt skulle foregå under hensyntagen til virksomhedens overordnede strategi, og evnen og motivationen til at reagere er påvirket af en række forhold internt i virksomheden. Herunder den måde organisationen er designet på, ledelsesform, virksomhedskultur og medarbejdernes og ledelsens faglig og personlige kompetencer. Specifikt behandles: - Organisationsanalyse og organisationsdesign. - Organisationsudvikling. - HRM og kompetenceudvikling. Certifikatprojekt, integrationsfag, obligatorisk,. Modulet fokuserer på kvalitative og kvantitative metoder og deres praktiske anvendelse. Metodeundervisningen har til formål at introducere den studerende til grundlæggende metode og vidensproduktion med særligt henblik på at kunne beskrive, analysere og udarbejde løsningsforslag til ofte komplekse problemstillinger i praksis. Centrale temaer i udarbejdelse af selve certifikatprojektet og certifikatrapporten er problemformulering, identifikation af relevant teori og metode samt anvendelsen af bevidst valgte analyseteknikker. Anvendelsen af analyseteknikker ved kvalitative metoder vil især vedrøre brugen af eksplorative teknikker, ekspertinterviews, forbrugerinterviews samt gruppeinterviews. Hvad angår de kvantitative metoder er det primære formål, at give de studerende en generel viden om kvantitative analyser, således at de er i stand til at vurdere kvaliteten (validitet og reliabilitet) af data i forbindelse med anvendelse eller indkøb af sekundære eller primære data. Herudover skal den studerende i begrænset omfang være i stand til selvstændigt at gennemføre kvantitative markedsundersøgelser med anvendelse af kvantitative dataanalyseteknikker og relevant software. Den rapport, der afleveres i forbindelse med certifikatprojektet, er en selvstændig og afsluttet projektopgave. Dvs. det rummer en indledning, hvor problemfeltet belyses, en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser og en argumenteret begrundelse af hvilke teoretiske og metodiske indfaldsvinkler, der tages i anvendelse. Projektet indeholder desuden en analysefase, hvor teorierne tages i anvendelse, forslag til løsning af problemet samt en konklusion og perspektivering. Projektopgaven skal være empirisk/praktisk i sit udgangspunkt, dvs. man typisk vil tage udgangspunkt i et problem i en konkret organisation. Projektet kan skrives i grupper (max. 2 personer), og skal være tværfagligt, dvs. rumme teoretiske input fra flere moduler. Der gives vejledning under forløbet. Projektet forsvares med ekstern censur.

9 Studieordning for MBA Valgfrie moduler: Valgfrie moduler. Funktionsfag, samlet 1. Den studerende skal vælge 3 valgfrie moduler ud fra egne interesser for kompetenceudvikling udbudt på MBA-uddannelsen svarende til 15 ECTS. Stk. 2. Den studerende kan også vælge at sammensætte sine valgfrie med et eller flere moduler fra andre masteruddannelser godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, svarende til 1. Såfremt et eller flere af de valgfrie moduler ønskes erstattet af fag udbudt på andre masteruddannelser, skal der fremsendes ansøgning herom til Studielederen. Ansøgningen skal være vedlagt fagbeskrivelse og litteraturliste. Valgfag skal svare til de anførte ECTS-point, være masterfag udbudt fra anerkendte universiteter og fagligt ligger inden for MBA-området (business administration). Studielederen vil meddele, hvorvidt de ønskede valgfrie moduler kan godkendes. Stk. 3. Moduler udbudt af tilsvarende anerkendte udenlandske uddannelsesinstitutioner kan indgå som valgfrit modul, såfremt det enkelte modul forud er godkendt af studielederen. 16 Masterafhandling (større projektarbejde). Integrationsfag, 1 Formålet med masterafhandlingen er at demonstrere en selvstændig evne til at kunne identificere og afgrænse en faglig relevant problemstilling, at gennemføre en empirisk baseret undersøgelse og kritisk analyse heraf. Det afsluttende arbejde skal afspejle det overblik og den indsigt, der forventes erhvervet gennem studieforløbet. En masterafhandling skal rumme en indledning, hvor problemfeltet belyses, en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser, en argumenteret begrundelse af de teoretiske og metodiske valg der er foretaget, dataindsamling og -analyse, et begrundet løsningsforslag, eksplicitering af opgavens begrænsninger og evt. fejlkilder samt en konklusion og perspektivering. Arbejdet med afhandlingen giver således mulighed for at komme i dybden, samt for selv at foretage studier i marken. Afhandlingen skal være tværfaglig, dvs. rumme teoretiske input fra minimum to eller evt. flere moduler, og endelig kan den udarbejdes alene eller i grupper (max. 2 personer). Ved tomandsrapporter skal det ikke angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af rapporten, da begge studerende har det fulde ansvar for hele indholdet. Ved den individuelle mundtlige prøve, eksamineres den studerende med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der ydes vejledning til udarbejdelse af afhandlingen. Afhandlingen forsvares med ekstern censur. Eksamensbestemmelser 17 Eksamensbestemmelserne er udarbejdet med hjemmel i følgende bekendtgørelser: 1) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

10 Studieordning for MBA ) Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 3) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen). 18 Mindst en 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Højest 1/3 af uddannelsen må dokumenteres ved prøver der bedømmes Bestået/Ikke bestået. 19 Bedømmelsen af præstationer sker alene på grundlag af de mål der er fastsat i fagbeskrivelserne og dokumenteres ved eksaminer, herunder bedømmelse af skriftlige opgaver. Eksaminer i alle moduler afholdes senest efter semestrets afslutning. 20 Ved beregning af karaktergennemsnittet indgår de enkelte prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen med vægte svarende til modulets ECTS- andel af uddannelsen. Stk. 2. Oversigt over eksaminer, Certifikatdel og samlet MBA samt de 60 ECTSpoint og eksamensvægte fordelt på 11 moduler, 1 certifikatprojekt, samt en masterafhandling på følgende måde: Moduler Semester Eksamensform ECTSpoint/ vægte Strategi og forretnings Ekstern censur, 1. forståelse 7-trinsskalaen 5 Industri- og Ekstern censur, 1. strukturøkonomi 7-trinsskalaen 5 Markedsrelationer 1. Ekstern censur, 7-trinsskalaen 5 Økonomistyring 2. Ekstern censur, 7-trinsskalaen 5 Organisationsanalyse og Ekstern censur, 2. -design 7-trinsskalaen 5 Certifikatprojekt 2. Ekstern censur, 7- trinsskalaen 5 Uddannelsescertifikat 30 Valgfrit modul I 3. Iht. 21, stk. 6 5 Valgfrit modul II 3. Iht. 21, stk. 6 5 Valgfrit modul III 3. Iht. 21, stk. 6 5 Masterafhandling 4. Ekstern censur, 7- trinsskalaen 15 MBA total 60 Stk. 3. Terminologi vedr. censur: Ved internt bedømt forstås: at det er eksaminator alene, der foretager bedømmelsen. Ved ekstern censur forstås:

11 Studieordning for MBA at det er eksaminator og ekstern censor udpeget fra censorkorpset, der foretager bedømmelsen. Stk. 4. Inden certifikatprojektet påbegyndes skal den studerende have bestået eller være tilmeldt de 5 grundmoduler på 1. og 2. Semester Stk. 5. Inden masterafhandlingen påbegyndes skal den studerende have bestået uddannelsescertifikatet (Certificate of Business Administration) samt have bestået eller være tilmeldt de valgfrie moduler. Stk. 6. De valgfrie moduler, der udbydes på MBA-uddannelsen udprøves ved internt bedømt eksamen med karakter efter 7-trinsskalaen. Valgfrie moduler, der vælges fra andre uddannelser, udprøves ved den form, der er meddelt for det enkelte modul. 21. Den studerende tilmeldes automatisk første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Stk. 2. Deltagerbetaling omfatter 3 eksamensforsøg Stk. 3. Af hensyn til eksamensplanlægningen bedes det meddelt studieadministrationen for MBA, såfremt man ikke ønsker at deltage i en prøve. Dette gælder såvel ordinære som omprøve. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes. Det er ikke muligt at framelde sig eksamen i afhandlingen. Stk. 2. Ønsker den studerende at tilmelde sig en eksamensafholdelse efter den ordinære eksamen og den efterfølgende reeksamen, skal tilmelding til eksamen i december/januar ske senest 1. oktober, mens tilmelding til eksamen i maj/juni skal ske senest 1. marts. Stk. 3. Studerende indskrevet på MBA-uddannelsen kan udskyde eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen til næste ordinære eksamensafholdelse i faget. Det er en forudsætning, at alle fag på uddannelsen er bestået inden for en samlet tidsperiode på i alt 6 år. Stk. 4. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar/august. Udeblivelse fra en eksamen, uden lægeerklæring, gælder som et evalueringsforsøg. Stk. 5. Afleveres et projekt eller afhandling ikke inden for den udmeldte afleveringsfrist, tæller det som et eksamensforsøg. Det er en betingelse for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august, at man har været tilmeldt den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin. 22 Hvert modul skal bestås med karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen Bestået. Stk. 2. Prøver med bedømmelsen 02 eller derover kan ikke tages om.

12 Studieordning for MBA Prøver med bedømmelsen Bestået kan ikke tages om. 23 Ved bedømmelsen hvor større skriftlige arbejder indgår, lægges der udover det faglige indhold også vægt på eksaminandens faglige formidlingsevne, herunder formulerings- og staveevne. Stk. 2. Institutionen kan dispensere herfra for eksaminander, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Stk. 3. Masterafhandlingen skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog - engelsk. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet vægtes ikke i afvejningen af, hvordan den skriftlige afhandling og den mundtlig eksamination skal vurderes. Stk. 4. Prøverne aflægges på dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Hvis undervisningen i et fag er foregået på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Institutionen kan fravige denne regel. 25 Den studerende kan deltage i en eksamen, herunder aflevere skriftlige arbejder, maksimalt tre gange. Studieledelsen kan tillade indstilling en 4. og i sjældne tilfælde en 5. gang, hvis helt særlige forhold måtte begrunde dette. 26 For at bestå MBA-uddannelsen kræves, at de 8 moduler, certifikatprojekt, samt masterafhandling er bestået med karakteren 02 hver for sig. Der udregnes et karaktergennemsnit for uddannelsen, med 1 decimal, hvor de enkelte karakterer vægtes. Reeksamen og sygeeksamen 27 Deltagere, som har deltaget i, men ikke bestået en ordinær eksamen, har adgang til at deltage i en reeksamen, jf. dog nedenfor. De nærmere regler for reeksamen er endvidere præciseret i fagbeskrivelsen for det enkelte modul. Der eksamineres i det pensum, der er gældende for den ordinære eksamen i den pågældende eksamenstermin. Ved væsentlige pensumændringer eksamineres man i det gamle pensum i tre på hinanden følgende eksamensterminer. Stk. 2. For certifikatprojektet gælder, at studerende som opnår bedømmelsen 00 eller derunder, får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse senest 10 uger efter evaluering af første forsøg. Stk. 3. For afhandling gælder, at studerende som opnår bedømmelsen 00 eller derunder får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse senest 14 uger efter evaluering af første forsøg. Stk. 4. Adgang til at deltage i en reeksamen omfatter alene deltagere, der har deltaget i en ordinær prøve. Reeksamen vil blive afholdt i den indeværende eksamensperiode.

13 Studieordning for MBA Stk. 5. Deltagere, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom eller dermed sidestillede forhold ikke har kunnet fuldføre en prøve eller en rapportaflevering, har adgang til at deltage i en sygeeksamen eller til forsinket aflevering, jf. dog ovenfor. Med sygdom ligestilles alvorlige ulykkestilfælde samt alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie Stk. 6. Sygdom skal altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag som afleveringen eller eksamen skulle finde sted. Lægeerklæringen betales af den studerende selv. Eksamen betragtes da som afmeldt, og vil ikke tælle som anvendt eksamensforsøg. Stk. 7. Lægeerklæring indsendes til Studiesekretariatet. Udgiften herfor bæres af den studerende. Stk. 8. Sygeeksamen og reeksamen afholdes efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for den ordinære prøve, medmindre der i eksamensbestemmelserne for den pågældende prøve eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende sygeog reeksamen, eller antallet af deltagere til en skriftlig syge- /reeksamen tilsiger, at den mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en mundtlig prøve. Stk. 9. Der afholdes ikke sygeeksamen for deltagere, der pga. sygdom ikke har kunnet deltage i en reeksamen. Der afholdes ikke reeksamen for deltagere, der har deltaget i en sygeeksamen. Stk. 10. Såfremt der ved en reeksamen er tilmeldt 5 studerende eller derunder til en skriftlig eksamen eller tilsvarende kan denne ændres til en mundtlig eksamen. Beslutning herom træffes af MBA studieledelsen og meddeles de enkelte studerende. Stk. 11. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på Campusnet. Klage over bedømmelse af prøver 29 Klage over en eksamination eller over vurderingen af en eksamenspræstation kan af eksaminanden indbringes for institutionen senest 14 dage efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Andre bestemmelser 30 Betalingen dækker deltagelse i undervisningen i modulerne samt højst to indstillinger til eksamen i de enkelte moduler (eksamen, der følger efter modulets gennemførelse samt den tilhørende reeksamen). Bestås MBA afhandlingen ikke, eller vælger man ikke at aflevere MBA afhandlingen, skal man på ny tilmelde sig afhandlingsmodulet.

14 Studieordning for MBA Stk. 2. Refundering af deltagerbetaling kan finde sted i forbindelse med afmelding af modulet eller fritagelse/merit. Afmeldingen eller ansøgningen om fritagelse/merit skal være skriftlig og være sekretariatet/studieledelsen i hænde senest 2 uger efter studiestart. 31 Generelt for gruppebaserede opgaver/projekter og obligatoriske opgaver gælder at besvarelsen skal være udformet således, at de kan danne grundlag for den individuelle bedømmelse af den enkelte studerende. Der foretages således en individuel bedømmelse af de studerende i gruppen. Hvis en studerende ønsker det, har vedkommende mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse. 32 Studieledelsen kan dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af studieledelsen. Stk. 2. Mulighed for merit afgøres efter en faglig bedømmelse og godkendelse i studieledelsen. 33 Denne studieordning træder i kraft pr. den 1. august 2011 og har virkning for studerende, der påbegynder studiet fra dette tidspunkt. Godkendt af prodekanen for uddannelser ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration september 2007 Århus Universitet/ Handelshøjskolen i Århus Aarhus School of Business Syddansk Universitet University of Southern Denmark Studieordningen

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration Juni 2008 Handelshøjskolen, Århus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus Syddansk Universitet Southern Denmark Studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Det elige Fakultet Studieordning for MBA Master of Business Administration Odense 2010 1 af 22 Det elige Fakultet Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Odense og Århus Fra 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28.

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere