Studieordning for MBA Master of Business Administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for MBA Master of Business Administration"

Transkript

1 Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011

2 Studieordning for MBA Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens kompetencemål... 3 Adgangsbetingelser... 5 Undervisningens fordeling på moduler - vejledende studieplan... 5 Fagområdernes formål... 7 Eksamensbestemmelser Reeksamen og sygeeksamen Klage over bedømmelse af prøver Andre bestemmelser... 15

3 Studieordning for MBA STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Generelt 1 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Bekendtgørelse nr af om masteruddannelser ved universiteter (Masterbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr af om deltidsuddannelser ved universiteterne, Bekendtgørelse nr. 857 af om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 2 Den i denne studieordning beskrevne MBA-uddannelse udbydes af Aarhus Universitet, Business and Social Sciences. Uddannelsens kompetencemål 3 En Master of Business Administration repræsenterer kompetencer, der er erhvervet gennem et formaliseret uddannelsesforløb, der er foregået i et erhvervsøkonomisk forskningsmiljø. En MBA-indehaver vil således være i besiddelse af kompetencer, der er erhvervet på baggrund af en integration af nyere forskningsresultater og erfaringer fra praksis. MBA-uddannelsen sigter mod at give den studerende med adgangsgivende relevant uddannelse samt praktisk erhvervserfaring en videregående uddannelse i generel virksomhedsledelse inden for internationalt anerkendte, erhvervsøkonomiske fagområder. Stk. 2. Målet er at kvalificere den studerende til at kunne løse komplekse erhvervsøkonomiske problemer samt at kunne varetage ledelsesmæssige opgaver i virksomheder, organisationer og institutioner inden for såvel det private såvel som det offentlige erhvervsliv. En MBA forventes således at kunne bestride centrale ledelsesmæssige funktioner i nævnte organisationer. 4 En Master of Business Administration har i forhold til Diplomuddannelser erhvervet sig en bred erhvervsøkonomisk kompetence og i forbindelse hermed fået udbygget sin faglige viden og selvstændighed således, at vedkommende selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode inden for en erhvervsmæssig relevant sammenhæng. Stk. 2. Udover de kompetencer, der er beskrevet for de adgangsgivende uddannelser, forventes en MBA-indehaver endvidere at have udviklet det nødvendige interpersonelle kompetencegrundlag for at kunne påtage sig internationale, ledelsesmæssige opgaver og ansvar. Stk. 3. En MBA-indehaver forventes selvstændigt at kunne formulere erhvervsøkonomiske problemstillinger, gennemføre veldokumenterede analyser, og på baggrund heraf opstille realiserbare løsningsforslag. I forbindelse hermed forventes det endvidere, at vedkommende kritisk forholder sig til begrænsninger, der måtte være forbundet med det anvendte teori- og metodegrundlag ogopstillede

4 Studieordning for MBA løsningsforslag samt at kunne kommunikere førnævnte eller dele heraf til specialister såvel som til ikke-specialister. Stk. 4. Udover de kompetencer der er beskrevet for de adgangsgivende grader forventes en MBA-indehaver at have opbygget faglige kompetencer, der gør det muligt at vurdere hensigtsmæssigheden af samt begrænsningerne ved gennemførte analyser og problemløsningsforslag. Stk. 5. En Master of Business Administration forventes således både kunne fastholde tidligere erhvervet specialistforståelse i forlængelse af den forudgående grad, anlægge et bredere og ledelsesfokuseret perspektiv på fagområdet, samt demonstrere ny faglig erhvervsøkonomisk kompetence. Stk. 6. Udover de kompetencer, der er beskrevet for de adgangsgivende grader, forventes en Master of Business Administration have opbygget relevante kompetencer, således at vedkommende selvstændigt kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger og - om nødvendigt - gennemføre undersøgelser, der tilvejebringer det fornødne og veldokumenterede beslutningsgrundlag. Endeligt forventes den studerende at demonstrere en evne til at kunne perspektivere beslutningsgrundlaget og/eller løsningsforslag på baggrund af videnskabeligt baserede metoder. 5 Den, der har gennemført MBA-uddannelsen har ret til at betegne sig MBA (på dansk Master i Business Administration på engelsk Master of Business Administration). Stk. 2. Der er ingen gradsgivende videreuddannelsesmuligheder efter MBA. Stk. 3. Studerende, der gennemfører og består grundmodulerne og certifikatprojektet kan få udstedt et uddannelsescertifikat herfor (Certificate of Business Administration). 6 Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Stk. 2. Hele MBA-uddannelsen skal være færdiggjort inden for 6 år fra studiestart. Adgangsbetingelser 7 Optagelsen på MBA er betinget af, at ansøgeren inden studiestart har bestået en videregående uddannelse på mindst bachelorniveau, den erhvervsøkonomiske diplomprøve (HD) eller en anden diplomuddannelse, har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og besidder sproglige færdigheder i engelsk, der kvalificerer ansøgeren til at følge et engelsksproget undervisningsforløb. Institutionen kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver. Stk. 2. Institutionen kan, i særlige tilfælde, give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder alle betingelserne i 7, men som ud fra en individuel

5 Studieordning for MBA faglig vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 8 Uddannelsen udbydes en gang om året med studiestart august. Ansøgning om optagelse på uddannelsen skal være Aarhus Universitet, Business and Social Sciences i hænde senest 1. maj. Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb. Der optages maks. 40 studerende pr. modul Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter studieegnethed. Følgende kriterier indgår i bedømmelsen af ansøgerens studieegnethed. Ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund, herunder opnåede resultater Ansøgerens erhvervserfaring herunder varetagelse af funktioner af relevans for MBA området (Business Administration) Ansøgerens erfaring med varetagelse af opgaver af relevans for MBA området (Business Administration). Undervisningens fordeling på moduler - vejledende studieplan 9 Uddannelsens opbygning, herunder indholdet på de enkelte semestre, fremgår af nedenstående fagoversigt. Uddannelsen består af 8 specifikke undervisningsmoduler, et certifikatprojekt og en masterafhandling. Undervisningen ligger på fredage og lørdage. Der er dimensioneret tre hel-dags undervisningsforløb pr. modul inklusiv opgaveløsning og fagdiskussioner på Campusnet mellem undervisningsgangene. 10 Hvor det af bemandingsmæssige, organisatoriske eller pædagogiske årsager anses for hensigtsmæssigt at ændre afviklingen af et kursus eller en workshop, kan den anførte placering på semestret i undtagelsestilfælde fraviges 11 For de enkelte moduler udgives årligt en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende en uddybning af modulets målbeskrivelse, kriterier for målopfyldelse, litteratur, eksamensform, afleveringsfrister, mv. Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen. 12 Fagudbudet omfatter omverdensfag, funktionsfag samt integrationsfag. Undervisningen veksler mellem dialogbaserede og intensive forelæsninger, workshops, øvelser og projekter, der sigter efter at integrere teorier og metoder fra fagområderne med henblik på en forankring i praksis. 13 De 60 ECTS som MBA-uddannelsen omfatter, er fordelt på 4 semestre således:

6 Studieordning for MBA MBA Certifikat 1. semester Efterår 2. semester Forår Grundmoduler (obligatoriske) Strategi og forretningsforståelse Industri- og strukturøkonomi Markedsrelationer Grundmoduler (obligatoriske) Økonomistyring Organisationsanalyse og -design Certifikatprojekt Valgfrie moduler udbudt på uddannelsen 3. semester Efterår 4. semester Forår og efterår - Valgfrit modul I - Valgfrit modul II - Valgfrit modul III De udbudte valgfrie moduler kan helt eller delvist erstattes af andre godkendte, relevante moduler fra andre masteruddannelser Masterafhandling (Større projektarbejde, obligatorisk) 1 I alt 60 ECTS

7 Studieordning for MBA Fagområdernes moduler 14 Grundmoduler: Strategi og forretningsforståelse, omverdensfag, obligatorisk,. Formålet med modulet er at give den studerende en grundlæggende forretningsforståelse der bringer vedkommende i stand til at kunne identificere, analysere og vurdere strategiske problemstillinger og løsningsforslag for en given organisation. Det gøres med udgangspunkt i forskellige strategiske skoler, hvor organisationens position i og tilpasning til omgivelserne anskues dels i et indenfra-og-ud perspektiv, dels et udefra-og-ind perspektiv. Specifikt behandles: - Virksomhedens omverden, herunder virksomhedens interessenter - Virksomhedens ressourcegrundlag - Konkurrencestrategi, komplementærstrategi og operationel strategi - Forretningsmodel Industri- og strukturøkonomi, omverdensfag, obligatorisk,. Modulet sigter på at give studerende redskaber til at kunne forstå og analysere organisationer i en industriel/branchemæssig kontekst. Herunder at give deltagerne en grundlæggende viden om virksomheders konkurrencebetingelser under forskellige markedsstrukturer og institutionelle og reguleringsmæssige betingelser, samt en introduktion til europæisk industri- og erhvervspolitik. Specifikt behandles: - Lokalisering og industriel udvikling. - Multinationale virksomheder og globalisering. - Prisstrategier og konkurrenceregulering Markedsrelationer, omverdensfag, obligatorisk,. Sigtet med modulet er at give de studerende en indføring i relationsmarkedsføringsog indkøbsteori med henblik på at kunne analysere virksomheders position i et forsynings- og værdikædeperspektiv. Der fokuseres på omgivelsernes indvirkning på virksomheden. Analyser af adfærden og adfærdsdannelsen hos virksomheders forbrugere, industrielle kunder eller leverandører og konkurrenter er i fokus herunder, hvorledes disse aktører bearbejder information, træffer beslutninger og agerer på markedet, samt hvilke forhold der regulerer adfærden. Specifikt behandles: - Virksomheden i et relations- og værdikædeperspektiv - Relationsmarkedsføring og relationskøb - Vurdering af internationale markedsoperationsformer - Sourcing - Positionering og branding Økonomistyring, funktionsfag, obligatorisk,. Modulets formål er at give den studerende indsigt i og forståelse for de centrale principper, modeller og metoder, der anvendes i en virksomheds informationssystem med henblik på økonomisk styring af virksomhedens aktiviteter. Samtidig skal den studerende opnå forståelse for muligheder og begrænsninger i anvendelsen af virksomhedens information til økonomisk styring. Specifikt behandles:

8 Studieordning for MBA Præstationsmåling, Balanced Scorecard. - Budgettering. - Financial control og decentralisering. Organisationsanalyse og -design, funktionsfag, obligatorisk,. Virksomhedens, organisationens og den enkelte medarbejders evne og motivation til at reagere på ændringer af faktorer i omgivelserne eller internt i virksomheden er en vigtig konkurrencefaktor. En sådan reaktion vil hensigtsmæssigt skulle foregå under hensyntagen til virksomhedens overordnede strategi, og evnen og motivationen til at reagere er påvirket af en række forhold internt i virksomheden. Herunder den måde organisationen er designet på, ledelsesform, virksomhedskultur og medarbejdernes og ledelsens faglig og personlige kompetencer. Specifikt behandles: - Organisationsanalyse og organisationsdesign. - Organisationsudvikling. - HRM og kompetenceudvikling. Certifikatprojekt, integrationsfag, obligatorisk,. Modulet fokuserer på kvalitative og kvantitative metoder og deres praktiske anvendelse. Metodeundervisningen har til formål at introducere den studerende til grundlæggende metode og vidensproduktion med særligt henblik på at kunne beskrive, analysere og udarbejde løsningsforslag til ofte komplekse problemstillinger i praksis. Centrale temaer i udarbejdelse af selve certifikatprojektet og certifikatrapporten er problemformulering, identifikation af relevant teori og metode samt anvendelsen af bevidst valgte analyseteknikker. Anvendelsen af analyseteknikker ved kvalitative metoder vil især vedrøre brugen af eksplorative teknikker, ekspertinterviews, forbrugerinterviews samt gruppeinterviews. Hvad angår de kvantitative metoder er det primære formål, at give de studerende en generel viden om kvantitative analyser, således at de er i stand til at vurdere kvaliteten (validitet og reliabilitet) af data i forbindelse med anvendelse eller indkøb af sekundære eller primære data. Herudover skal den studerende i begrænset omfang være i stand til selvstændigt at gennemføre kvantitative markedsundersøgelser med anvendelse af kvantitative dataanalyseteknikker og relevant software. Den rapport, der afleveres i forbindelse med certifikatprojektet, er en selvstændig og afsluttet projektopgave. Dvs. det rummer en indledning, hvor problemfeltet belyses, en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser og en argumenteret begrundelse af hvilke teoretiske og metodiske indfaldsvinkler, der tages i anvendelse. Projektet indeholder desuden en analysefase, hvor teorierne tages i anvendelse, forslag til løsning af problemet samt en konklusion og perspektivering. Projektopgaven skal være empirisk/praktisk i sit udgangspunkt, dvs. man typisk vil tage udgangspunkt i et problem i en konkret organisation. Projektet kan skrives i grupper (max. 2 personer), og skal være tværfagligt, dvs. rumme teoretiske input fra flere moduler. Der gives vejledning under forløbet. Projektet forsvares med ekstern censur.

9 Studieordning for MBA Valgfrie moduler: Valgfrie moduler. Funktionsfag, samlet 1. Den studerende skal vælge 3 valgfrie moduler ud fra egne interesser for kompetenceudvikling udbudt på MBA-uddannelsen svarende til 15 ECTS. Stk. 2. Den studerende kan også vælge at sammensætte sine valgfrie med et eller flere moduler fra andre masteruddannelser godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, svarende til 1. Såfremt et eller flere af de valgfrie moduler ønskes erstattet af fag udbudt på andre masteruddannelser, skal der fremsendes ansøgning herom til Studielederen. Ansøgningen skal være vedlagt fagbeskrivelse og litteraturliste. Valgfag skal svare til de anførte ECTS-point, være masterfag udbudt fra anerkendte universiteter og fagligt ligger inden for MBA-området (business administration). Studielederen vil meddele, hvorvidt de ønskede valgfrie moduler kan godkendes. Stk. 3. Moduler udbudt af tilsvarende anerkendte udenlandske uddannelsesinstitutioner kan indgå som valgfrit modul, såfremt det enkelte modul forud er godkendt af studielederen. 16 Masterafhandling (større projektarbejde). Integrationsfag, 1 Formålet med masterafhandlingen er at demonstrere en selvstændig evne til at kunne identificere og afgrænse en faglig relevant problemstilling, at gennemføre en empirisk baseret undersøgelse og kritisk analyse heraf. Det afsluttende arbejde skal afspejle det overblik og den indsigt, der forventes erhvervet gennem studieforløbet. En masterafhandling skal rumme en indledning, hvor problemfeltet belyses, en problemafgrænsning og problemformulering, herunder evt. hypoteser, en argumenteret begrundelse af de teoretiske og metodiske valg der er foretaget, dataindsamling og -analyse, et begrundet løsningsforslag, eksplicitering af opgavens begrænsninger og evt. fejlkilder samt en konklusion og perspektivering. Arbejdet med afhandlingen giver således mulighed for at komme i dybden, samt for selv at foretage studier i marken. Afhandlingen skal være tværfaglig, dvs. rumme teoretiske input fra minimum to eller evt. flere moduler, og endelig kan den udarbejdes alene eller i grupper (max. 2 personer). Ved tomandsrapporter skal det ikke angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af rapporten, da begge studerende har det fulde ansvar for hele indholdet. Ved den individuelle mundtlige prøve, eksamineres den studerende med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der ydes vejledning til udarbejdelse af afhandlingen. Afhandlingen forsvares med ekstern censur. Eksamensbestemmelser 17 Eksamensbestemmelserne er udarbejdet med hjemmel i følgende bekendtgørelser: 1) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

10 Studieordning for MBA ) Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 3) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen). 18 Mindst en 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Højest 1/3 af uddannelsen må dokumenteres ved prøver der bedømmes Bestået/Ikke bestået. 19 Bedømmelsen af præstationer sker alene på grundlag af de mål der er fastsat i fagbeskrivelserne og dokumenteres ved eksaminer, herunder bedømmelse af skriftlige opgaver. Eksaminer i alle moduler afholdes senest efter semestrets afslutning. 20 Ved beregning af karaktergennemsnittet indgår de enkelte prøver, der bedømmes efter 7-trinsskalaen med vægte svarende til modulets ECTS- andel af uddannelsen. Stk. 2. Oversigt over eksaminer, Certifikatdel og samlet MBA samt de 60 ECTSpoint og eksamensvægte fordelt på 11 moduler, 1 certifikatprojekt, samt en masterafhandling på følgende måde: Moduler Semester Eksamensform ECTSpoint/ vægte Strategi og forretnings Ekstern censur, 1. forståelse 7-trinsskalaen 5 Industri- og Ekstern censur, 1. strukturøkonomi 7-trinsskalaen 5 Markedsrelationer 1. Ekstern censur, 7-trinsskalaen 5 Økonomistyring 2. Ekstern censur, 7-trinsskalaen 5 Organisationsanalyse og Ekstern censur, 2. -design 7-trinsskalaen 5 Certifikatprojekt 2. Ekstern censur, 7- trinsskalaen 5 Uddannelsescertifikat 30 Valgfrit modul I 3. Iht. 21, stk. 6 5 Valgfrit modul II 3. Iht. 21, stk. 6 5 Valgfrit modul III 3. Iht. 21, stk. 6 5 Masterafhandling 4. Ekstern censur, 7- trinsskalaen 15 MBA total 60 Stk. 3. Terminologi vedr. censur: Ved internt bedømt forstås: at det er eksaminator alene, der foretager bedømmelsen. Ved ekstern censur forstås:

11 Studieordning for MBA at det er eksaminator og ekstern censor udpeget fra censorkorpset, der foretager bedømmelsen. Stk. 4. Inden certifikatprojektet påbegyndes skal den studerende have bestået eller være tilmeldt de 5 grundmoduler på 1. og 2. Semester Stk. 5. Inden masterafhandlingen påbegyndes skal den studerende have bestået uddannelsescertifikatet (Certificate of Business Administration) samt have bestået eller være tilmeldt de valgfrie moduler. Stk. 6. De valgfrie moduler, der udbydes på MBA-uddannelsen udprøves ved internt bedømt eksamen med karakter efter 7-trinsskalaen. Valgfrie moduler, der vælges fra andre uddannelser, udprøves ved den form, der er meddelt for det enkelte modul. 21. Den studerende tilmeldes automatisk første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Stk. 2. Deltagerbetaling omfatter 3 eksamensforsøg Stk. 3. Af hensyn til eksamensplanlægningen bedes det meddelt studieadministrationen for MBA, såfremt man ikke ønsker at deltage i en prøve. Dette gælder såvel ordinære som omprøve. Eventuel framelding skal ske senest 1 uge før prøven afholdes/påbegyndes. Det er ikke muligt at framelde sig eksamen i afhandlingen. Stk. 2. Ønsker den studerende at tilmelde sig en eksamensafholdelse efter den ordinære eksamen og den efterfølgende reeksamen, skal tilmelding til eksamen i december/januar ske senest 1. oktober, mens tilmelding til eksamen i maj/juni skal ske senest 1. marts. Stk. 3. Studerende indskrevet på MBA-uddannelsen kan udskyde eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen til næste ordinære eksamensafholdelse i faget. Det er en forudsætning, at alle fag på uddannelsen er bestået inden for en samlet tidsperiode på i alt 6 år. Stk. 4. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar/august. Udeblivelse fra en eksamen, uden lægeerklæring, gælder som et evalueringsforsøg. Stk. 5. Afleveres et projekt eller afhandling ikke inden for den udmeldte afleveringsfrist, tæller det som et eksamensforsøg. Det er en betingelse for at indstille sig til omprøve ved reeksamen i februar/august, at man har været tilmeldt den pågældende prøve i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin. 22 Hvert modul skal bestås med karakteren 02 eller derover eller bedømmelsen Bestået. Stk. 2. Prøver med bedømmelsen 02 eller derover kan ikke tages om.

12 Studieordning for MBA Prøver med bedømmelsen Bestået kan ikke tages om. 23 Ved bedømmelsen hvor større skriftlige arbejder indgår, lægges der udover det faglige indhold også vægt på eksaminandens faglige formidlingsevne, herunder formulerings- og staveevne. Stk. 2. Institutionen kan dispensere herfra for eksaminander, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Stk. 3. Masterafhandlingen skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog - engelsk. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet vægtes ikke i afvejningen af, hvordan den skriftlige afhandling og den mundtlig eksamination skal vurderes. Stk. 4. Prøverne aflægges på dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Hvis undervisningen i et fag er foregået på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Institutionen kan fravige denne regel. 25 Den studerende kan deltage i en eksamen, herunder aflevere skriftlige arbejder, maksimalt tre gange. Studieledelsen kan tillade indstilling en 4. og i sjældne tilfælde en 5. gang, hvis helt særlige forhold måtte begrunde dette. 26 For at bestå MBA-uddannelsen kræves, at de 8 moduler, certifikatprojekt, samt masterafhandling er bestået med karakteren 02 hver for sig. Der udregnes et karaktergennemsnit for uddannelsen, med 1 decimal, hvor de enkelte karakterer vægtes. Reeksamen og sygeeksamen 27 Deltagere, som har deltaget i, men ikke bestået en ordinær eksamen, har adgang til at deltage i en reeksamen, jf. dog nedenfor. De nærmere regler for reeksamen er endvidere præciseret i fagbeskrivelsen for det enkelte modul. Der eksamineres i det pensum, der er gældende for den ordinære eksamen i den pågældende eksamenstermin. Ved væsentlige pensumændringer eksamineres man i det gamle pensum i tre på hinanden følgende eksamensterminer. Stk. 2. For certifikatprojektet gælder, at studerende som opnår bedømmelsen 00 eller derunder, får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse senest 10 uger efter evaluering af første forsøg. Stk. 3. For afhandling gælder, at studerende som opnår bedømmelsen 00 eller derunder får lejlighed til at aflevere en ny besvarelse senest 14 uger efter evaluering af første forsøg. Stk. 4. Adgang til at deltage i en reeksamen omfatter alene deltagere, der har deltaget i en ordinær prøve. Reeksamen vil blive afholdt i den indeværende eksamensperiode.

13 Studieordning for MBA Stk. 5. Deltagere, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom eller dermed sidestillede forhold ikke har kunnet fuldføre en prøve eller en rapportaflevering, har adgang til at deltage i en sygeeksamen eller til forsinket aflevering, jf. dog ovenfor. Med sygdom ligestilles alvorlige ulykkestilfælde samt alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie Stk. 6. Sygdom skal altid være dokumenteret ved lægeerklæring, som skal dække den pågældende dag eller periode og være udstedt efter personlig henvendelse til lægen samme dag som afleveringen eller eksamen skulle finde sted. Lægeerklæringen betales af den studerende selv. Eksamen betragtes da som afmeldt, og vil ikke tælle som anvendt eksamensforsøg. Stk. 7. Lægeerklæring indsendes til Studiesekretariatet. Udgiften herfor bæres af den studerende. Stk. 8. Sygeeksamen og reeksamen afholdes efter samme eksamensbestemmelser, som gælder for den ordinære prøve, medmindre der i eksamensbestemmelserne for den pågældende prøve eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende sygeog reeksamen, eller antallet af deltagere til en skriftlig syge- /reeksamen tilsiger, at den mest hensigtsmæssigt kan afholdes som en mundtlig prøve. Stk. 9. Der afholdes ikke sygeeksamen for deltagere, der pga. sygdom ikke har kunnet deltage i en reeksamen. Der afholdes ikke reeksamen for deltagere, der har deltaget i en sygeeksamen. Stk. 10. Såfremt der ved en reeksamen er tilmeldt 5 studerende eller derunder til en skriftlig eksamen eller tilsvarende kan denne ændres til en mundtlig eksamen. Beslutning herom træffes af MBA studieledelsen og meddeles de enkelte studerende. Stk. 11. Fristen for tilmelding til reeksamen i februar og august offentliggøres på Campusnet. Klage over bedømmelse af prøver 29 Klage over en eksamination eller over vurderingen af en eksamenspræstation kan af eksaminanden indbringes for institutionen senest 14 dage efter, at bedømmelsen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Andre bestemmelser 30 Betalingen dækker deltagelse i undervisningen i modulerne samt højst to indstillinger til eksamen i de enkelte moduler (eksamen, der følger efter modulets gennemførelse samt den tilhørende reeksamen). Bestås MBA afhandlingen ikke, eller vælger man ikke at aflevere MBA afhandlingen, skal man på ny tilmelde sig afhandlingsmodulet.

14 Studieordning for MBA Stk. 2. Refundering af deltagerbetaling kan finde sted i forbindelse med afmelding af modulet eller fritagelse/merit. Afmeldingen eller ansøgningen om fritagelse/merit skal være skriftlig og være sekretariatet/studieledelsen i hænde senest 2 uger efter studiestart. 31 Generelt for gruppebaserede opgaver/projekter og obligatoriske opgaver gælder at besvarelsen skal være udformet således, at de kan danne grundlag for den individuelle bedømmelse af den enkelte studerende. Der foretages således en individuel bedømmelse af de studerende i gruppen. Hvis en studerende ønsker det, har vedkommende mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse. 32 Studieledelsen kan dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af studieledelsen. Stk. 2. Mulighed for merit afgøres efter en faglig bedømmelse og godkendelse i studieledelsen. 33 Denne studieordning træder i kraft pr. den 1. august 2011 og har virkning for studerende, der påbegynder studiet fra dette tidspunkt. Godkendt af prodekanen for uddannelser ved Aarhus Universitet, Business and Social Sciences.

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING. Juni 2015 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E- KONCEPTUDVIKLING Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 2 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere