Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:"

Transkript

1 Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november :54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen; MTM- Byarkitektur; MTM-AlmentByggeriogByfornyelse; MTM-TrafikogVeje; MTM-ArhusBrandvesen; MKB-KulturogBorgerservice; MBU-BU; MSO-Sundhed og Omsorg; MSB- Magistratens1afdeling; MBA-Borgmesterensafdeling; MTM-AffaldVarmeArhus; MTM-SekretariatetPlanlegningogByggeri; Gert C. Skaarup; Harlev Sogn; Århus Stift Cc: MTM-Byplanafdelingen Emne: Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Matrikelkort_Harlev Møllevej 1.pdf; Kommuneatlas_Landsbyerne og landskabet.pdf; Luftfoto+billeder_Harlev Møllevej 1.pdf; SMV screening_harlev Møllevej 1.docx Borgmesterens Afdeling Ejendomme Planlægning og Byggeri, Sekretariatet Bygningsinspektoratet Natur og Miljø Kommuneplanafdelingen Byarkitektur Støttet Byggeri Trafik og Veje Aarhus Vand A/S AffaldVarme Aarhus Brandvæsen Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Børn og Unge Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Moesgård Museum Energinet.dk Galten Elværk, 8464 Galten Bevaringsudvalget Til orientering Harlev Fællesråd v. Arne Nielsen Kulturstyrelsen, 1216 København K Harlev Framlev Menighedsråd Århus Stift Forundersøgelse vedrørende udarbejdelse af forslag til bevarende lokalplan for Harlev Møllevej 1, Gl. Harlev - matr. nr. 1m Gl. Harlev. EDoc sags nr. 13/

2 Harlev-Framlev Menighedsråd har søgt om nedrivning af den bevaringsværdige forpagterbolig beliggende Harlev Møllevej 1, Gl. Harlev. Planlægning og Byggeri har i medfør af planlovens 14 nedlagt forbud mod, at forpagterboligen nedrives. Aarhus Byråd vedtog den 12. juni 2013 at forpagterboligen ikke må nedrives, og at der skal udarbejdes et forslag til en bevarende lokalplan. Formålet med lokalplanen er at optage bestemmelser om bevaring af forpagterboligen, således at bygningen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. Forpagterboligen er beliggende på Harlev Møllevej 1, Gl. Harlev. Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 3 i SAVE registeret, og ligger på matrikel nr.1m, som har en størrelse på ca. 308 m2 og er beliggende i landsbylandzone. Afgrænsningen af lokalplanområdet er ikke endelig fastlagt, det skal undersøges om det vil være fornuftigt at udarbejde bestemmelser for et større område i lokalsamfundet, der har en historisk forbindelse til forpagterboligen. Det påtænkes, at den nedsatte projektgruppe sammen kan finde frem til en afgrænsning af lokalplanområdet, der som udgangspunkt er matrikel nr. 1m. Kommuneplan 2009 Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde LB med følgende rammebestemmelser: I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 1-3 Max. etageantal: 1,5 Max. bygningshøjde: 8,5m Max. bebyggelsesprocent: 30 for den enkelte ejendom Boligarealet må ikke overstige 250 m² for den enkelte ejendom. Etablering af nye boliger og erhverv kan som udgangspunkt kun ske inden for den eksisterende bygningsmasse eller placeret i princippet som soklen på den oprindelige bebyggelse markeret på landsbykortet som Bygning med væsentlig betydning for landsbyens helhed. Ny bebyggelse skal i bygningens hovedform og proportioner samt materialevalg udformes således den tilpasses landsbyens ældre byggeskik og bebyggelsesstruktur. Det karakteristiske, svungne gadeforløb med frodig beplantning, stendiger og bygninger placeret langs og nær gaden skal fastholdes. Præstegårdshaven bør friholdes fra bebyggelse. Den centrale, åbne plads, hvor vejene mødes, skal bevares og friholdes for ny bebyggelse og beplantning. Væsentlige, eksisterende udsigtslinjer til landskabet fra den centrale plads, hvor vejene mødes, skal fastholdes og styrkes. Væsentlige, eksisterende indsigtslinjer til byen og kirken ad Højbyvej og Stallinggårdvej skal fastholdes og styrkes. Ligeledes bør kigget til præstegården fra den centrale plads fastholdes og styrkes. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan Projektledelse Projektleder på Byplanafdelingen er Randi Nørgaard, tlf

3 Arbejdsgruppen for projektet vil herudover bestå af medarbejdere fra Sekretariatet (jura), Bygningsinspektoratet, Trafik og Veje samt Natur og Miljø. Andre forvaltninger og kontorer inddrages efter behov. Så snart projektmedarbejderen er udpeget vil vi gerne have særskilt meddelelse herom. Ydelser og bemærkninger Alle institutioner bedes inden for den angivne frist tilkendegive om der er bemærkninger til lokalplanens tilvejebringelse. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 936 af , bedes relevante institutioner udfylde vedlagte screeningsskema, i fald de har kommentarer til forhold der skal ændres i forbindelse med bevaring af nuværende forhold. Byplanafdelingen har ikke udfyldt screeningsskemaet, da lokalplanen er en fastholdelse af nuværende forhold, og der dermed ikke sker en ændring i forbindelse med lokalplanen, der vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Byplanafdelingens umiddelbare vurdering er, at planen ikke er omfattet af kravet om en miljøvurdering. Den endelige afgørelse vil blive truffet på baggrund af forundersøgelsen. Følgende institutioner anmodes desuden om inden den angivne frist at bidrage med de i det følgende specificerede ydelser: Magistratsafdelingen for Børn og Unge orienteres blot. Planlægning og Byggeri - Sekretariatet bedes udpege en projektmedarbejder. Samtidig anmodes om, at projektmedarbejderen fremskaffer servitutter og at der foretages en foreløbig vurdering af, hvilke servitutter, der i medfør af planloven, kan aflyses. Til dette brug vedlægges kopi af matrikelkort for området. Hvis bygningsinspektoratet ikke udpeger en projektmedarbejder varetager Sekretariatet deres interesser. Bygningsinspektoratet bedes udpege en projektmedarbejder. Samtidig bedes oplyst, om der er aktuelle byggesager, der kan have relation til projektet. Natur og Miljø bedes udpege en projektmedarbejder. Foruden udfyldelse af det vedlagte screeningsskema, (hvis det vurderes relevant) jf. ovenstående, ønskes det oplyst: om der er krav vedrørende natur- og miljøinteresser, eksisterende og fremtidige beplantningsmæssige forhold i området, om der er virksomhedsstøj og jordforureningsforhold, herunder vidensniveau 1 og 2 kortlagte grunde, områdeklassificerede arealer og potentielle forureninger, om der er miljøgodkendte virksomheder i eller i nærheden af lokalplanområdet, om der er risikovirksomheder inden for en afstand af 500 m til lokalplanområdet om der er plan- og recipientforhold, der giver anledning til særlige krav til spildevands- og regnvandsafledningen. Skal der disponeres regnvandsbassiner inden for området bedes det nødvendige volumen og hensigtsmæssig placering vurderet. om hvilke drikkevandsinteresser, der er i området. om kloak- og ledningsforhold i området Trafik og Veje bedes udpege en projektmedarbejder og udfylde vedlagte screeningsskema, hvis det vurderes at være relevant. Samtidig anmodes om, at der fremskaffes de nødvendige oplysninger om vej-, adgangs- og støjforhold samt nuværende og planlagte kollektive trafikforhold. Oplysningerne bedes givet en sådan form, at de umiddelbart kan anvendes i lokalplanen. Derudover bedes Trafik og Veje undersøge om vejføringen historisk set har været 3

4 anderledes, og vurdere om det er muligt og hensigtsmæssigt at ændre på vejføringen i forhold til at bygningen ligger ud over vejskel. Aarhus Brandvæsen bedes oplyse, om der er risiko for brand, eksplosion, eller giftpåvirkning. Oplysningerne indskrives under punkt 14 i vedlagte screeningsskema. Varmeværket orienteres blot. Ydelser og bemærkninger skal sendes til og være os i hænde senest den 27. november Nærværende mail bedes besvaret uden historik. Vedlagt: Matrikelkort Uddrag af kommuneatlas Luftfoto + billeder SMV screeningsskema (Skemaet er ikke udfyldt, da lokalplanen er en fastholdelse af nuværende forhold) 4

5 Med venlig hilsen Byplanafdelingen PLANLÆGNING OG BYGGERI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf >Pas på miljøet - udskriv kun denne hvis det er nødvendigt 5

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere