Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/ /8 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012"

Transkript

1 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/ / Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet omfatter perioden 1/ til 31/ Rapporten indeholder følgende emner: 1. Årsberetning og censorformandskabets arbejde a. Beskikkelser, mobilitet og jævnlig brug af censorer b. Tilbagemeldingsskemaer med kommentarer c. Ankesager d. Møder med formændene fra andre ingeniørcensorkorps samt andre censorkorps e. Møder i M-formandskabet f. Database/webside g. Høringssvar vedrørende bekendtgørelser og love h. Grundlaget for eksamen i. Eksamensforløbet j. Gruppeeksamen nye regler k. Årets tema fra Uddannelsesministeriet om 7 trinsskalaen 2. Konklusion 3. Censorformandskabets sammensætning bilag 1 4. Delrapporter fra de enkelte censornæstformænd bilag 2 5. Ramme for regler for gruppeeksamen bilag 3 Det forløbne år i Censorformandskabet for Maskiningeniøruddannelserne i Danmark har atter været et travlt år, hvor der primært har været fokus på og deltagelse i processen omkring indførelse af nye regler for gruppeeksamen, hvor det fra 1. september 2012 atter er muligt at afholde gruppeeksamen. Der er mere om dette emne senere i denne rapport. Maskincensorkorpset omfatter nævnt i hovedområder - følgende uddannelser: Maskiningeniør her er der mange varianter, som det fremgår af delrapporterne fra næstformændene se venligst eksempelvis delrapport for SDU eller VIA-UC Produktionsingeniør MMT/MBA uddannelserne på AAU og DTU Global Management and Manufacturing AU-Herning og SDU Business Development, BDE, AU-Herning Censorerne og censorformandskabet varetager opgaver ved de ovennævnte uddannelser som henhører under Uddannelsesministeriet (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser). Denne rapport er opbygget efter det tidligere Undervisningsministeriums skabelon for årsrapporter. En liste over censorformandskabets medlemmer findes efter selve rapporten. Dernæst følger årsrapporterne fra de respektive censornæstformænd Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 1 af 31

2 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset 1. Årsberetning og censorformandskabets arbejde a. Beskikkelser, mobilitet og jævnlig brug af censorer Maskincensorkorpset bestod pr. 30. september 2012 af 436 censorer, hvilket er 16 censorer flere end på samme tid i forrige årsrapport. 326 censorer er aftagercensorer, svarende til 74,8 % af censorerne. Der er gennemført 16 ad hoc beskikkelser af censorer i den periode, som er omfattet af rapporten. Institutionerne skal fortsat have hjælp til at tænke på censorkorpset som et globalt korps, hvor censor ikke kun skal anvendes af den institution, der har indstillet censor til beskikkelse. Det er dog tydeligt, at institutionerne er blevet mere bevidste om, at det ikke alene er censorer, der er beskikket af den enkelte institution, der kan anvendes. Således anvender eksempelvis Aarhus Universitet Herning mange censorer, der ikke er indstillet til beskikkelse af AU Herning. Af de ovennævnte 436 beskikkede censorer er der 35 censorer, som er indstillet til beskikkelse af AU Herning. Institutionerne skal opfordres til jævnligt at checke, om der i databasen på skulle være censorer i korpset, der kan varetage censuropgaven. I forbindelse med ad hoc beskikkelser altså anmodning om beskikkelser i den 4-årige beskikkelsesperiode er det meget vigtigt, at institutionerne er omhyggelige med at undersøge, om der allerede skulle findes en kvalificeret kandidat i censorkorpset. Omkring halvdelen af de forslag til beskikkelser, som censorformandskabet har modtaget i det sidste års tid er blevet afvist med henvisning til, at der allerede findes en eller flere censor (-er) i korpset med de ønskede kvalifikationer. Censorformandskabet afviser at beskikke disse censorer med den primære begrundelse, at alle beskikkede censorer ifølge eksamensbekendtgørelserne bør anvendes jævnligt og mindst to gange i den 4-årige beskikkelsesperiode. Dette mål synes ikke opnåeligt såfremt censorkorpset konstant udvides med nye censorer. b. Tilbagemeldingsskemaer med kommentarer Alle censorer, der medvirker ved en eksamen, hvor der er ekstern censur, skal udfylde et censortilbagemeldingsskema. Dette skema indgår som en aktiv del af censordatabasen. Der har i det forløbne år været supplerende bemærkninger på 65 tilbagemeldingsskemaer, svarende til godt 32 % af alle 204 udfyldte skemaer. Der kan ses eksempler på tilbagemeldinger i nogle af de vedlagte næstformandsrapporter. Det er meget konstruktive tilbagemeldinger, som betyder meget for censorformandskabets arbejde. Desuden sætter universiteterne pris på at få videreformidlet denne form for tilbagemelding. Tilbagemeldingsskemaerne er en del af kvalitetssikringssystemet. Derfor skal censorerne anvende skemaerne. Da skemaerne samtidigt fungerer som et check af, at censor har været anvendt, vil manglede udfyldelse af skemaet kunne betyde, at censor risikerer ikke at blive genbeskikket alene med den begrundelse, at en censor ikke ses anvendt i den 4 årige beskikkelsesperiode. Censorformandskabet anser fortsat antallet af skemaer med konkrete tilbagemeldinger for passende, idet vi både via møder med censorerne og institutionerne har erfaret, at mange censorer giver direkte mundtligt feedback i forbindelse med en eksamination. Det vil tit og ofte også være den bedste måde, at gøre det på, idet tilbagemeldingerne kan have personlig karakter, der ikke netop behøver at komme ud til en større kreds. c. Ankesager Der er i løbet af perioden behandlet 2 ankesager. Begge ankesager har været på DTU. Niveauet med hensyn til antal ankesager er på et lavt (og rimeligt) niveau for hele maskincensorkorpset set ud fra et kvalitetssikringssynspunkt. Censorformandskabet konstaterer, at institutionerne udfører et godt og grundigt arbejde med behandling af klagesager, hvor de studerendes klage, ifølge det oplyste fra de enkelte institutioner, ofte også imødekommes. Det kan dog konstateres, at ingeniøruddannelserne i Danmark bestemt ikke er overbelastet af klageog ankesager, hvilket ses som et sundhedstegn af censorformandskabet. Yderligere kommentarer til ankesagerne på DTU kan ses under bilag 2, Årsrapport for DTU, som er udarbejdet af næstformand Bruno Wigandt. kan ses under de enkelte næstformandsrapporter, som er vedhæftet som bilag 2 til denne rapport Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 2 af 31

3 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset Det er normalt censornæstformændene indenfor formandskabet, der er formænd for ankenævnene med henblik på at sikre kontinuitet i ankenævnene, da sagerne ofte er af en kompleks karakter og kræver dybere indsigt i studierne på den enkelte institution. d. Møder med formændene fra andre ingeniørcensorkorps samt andre censorkorps Der har været afholdt 2 møder mellem formændene fra de andre ingeniørcensorkorps (Design, Elektro, Bygning, Grundfag, Eksport og Kemi) i perioden, som er omfattet af årsrapporten. Formandsmøderne mellem ingeniørcensorkorpsene medvirker til en god og aktiv koordinering mellem de forskellige censorkorps. De faste temaer er ankesager, tilbagemeldingsskemaer, studieordninger og bekendtgørelser. Formanden for maskincensorkorpset har rollen som fælles koordinerende censorformand for ingeniørcensorkorpsene. Opgaven indebærer initiativ til høringssvar, forslag til agenda for fælles formandsmøder og andre tværkoordinerende temaer. Censorformændene har i den forløbne periode også udarbejdet et notat, der beskriver talsmanden rolle. En af opgaverne er på vegne af de samlede censorformandskaber for Ingeniøruddannelserne at udarbejde en fælles årsrapport. Det store arbejde i det forløbne år har været processen omkring indførelse af ny regler for afholdelse af gruppeeksamen, mere herom i afsnit j. gruppeeksamen. e. Møder i M-formandskabet Der har i den forløbne periode været afholdt to møder i M-formandskabet. Møderne foregår på skift mellem de forskellige institutioner, således at alle institutter jævnligt møder den samlede gruppe af censorformænd. Møderne afholdes sammen med administrationen på den enkelte institution sammen med en eller flere studieansvarlige fra institutionen. Censorformandskabet inviterer desuden undervisere på den enkelte institution til et møde af en times varighed i forbindelse med formandskabsmøderne med henblik på at styrke dialogen mellem censorinstitution og uddannelsesinstitution. Det har helt klart øget begge parters indsigt i hinandens arbejdsområder og problemstillinger. Temaerne på disse møder er eksempelvis: Kvalitet af kursusbeskrivelser Præsentation af studierne på den institution, hvor møder er blevet afholdt Orientering om ankesager Orientering om nye/ændrede studieordninger Næstformændenes løbende kontakt til institutionen. Ad hoc beskikkelser Gennemgang af forskellige høringssvar vedr. bekendtgørelser, der vedrører censorernes arbejde Gruppeprøver udfordringer og begrænsninger f. Database og webside Censordatabasen fungerer som tidligere nævnt under pkt. b fortsat rigtig godt og har givet formandskaberne et rigtig godt værktøj i forbindelse med beskikkelser, censoranvendelser mm. Man kan på Censornet se links til de sidste nye bekendtgørelser mm. Nyhedsbreve, formandsrapporter og andre nyttige oplysninger er også tilgængelige på denne side. Vi opfordrer alle censorer og institutioner til at anvende databasen det giver den mest enkle administration samt bedste sikring af, at alle censorer er opdaterede med eventuelle ændringer. g. Høringssvar vedr. studieordninger, bekendtgørelser og love Censorformandskaberne har i løbet af rapportperioden behandlet følgende høringssvar: Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte: Maj 2011 høring vedr. eksamensbekendtgørelsen for erhvervsrettede uddannelser (Professionsbacheloruddan Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 3 af 31

4 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset nelserne). Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering: Maj 2011 høring vedr. eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelserne (Bachelor og Kandidat) Censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne medvirkede sammen med andre udvalgte censorformandskaber i hele udviklingsprocessen af bekendtgørelserne bl.a. ved deltagelse i møder i Uddannelsesministeriet. h. Grundlaget for eksamen Vedrørende grundlaget for eksamen, 25 BEK nr af 24/08/2010 (Eksamensbekendtgørelsen), kan det entydigt besvares, at institutionerne og censorer udfører et stort arbejde for at sikre, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger. Der er ikke konstateret afvigelser, der giver anledning til særlige bemærkninger i rapportperioden. i. Eksamensforløbet Censorformandskabets samlede vurdering af eksamensforløbet er, at der ikke er nogen væsentlige problemer. j. Gruppeeksamen nye regler Censorformandskabet for ingeniøruddannelserne er efter knap 5 års indsats for at få indført tidssvarende og praksisnære regler for afholdelse af gruppeeksamen yderst tilfredse med at Uddannelsesministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers håndtering af processen omkring tilblivelsen af de nye regler. De nye bestemmelser i de to Eksamensbekendtgørelser er også gode, idet de giver mulighed for at tilpasse de lokale eksamensregler på institutionerne til de forskellige typer af gruppeprøver, der afholdes. Når alt dette er skrevet skal det også understreges, at 5 års fravær af gruppeeksamen har medført, at de fleste studerende samt mange undervisere ikke har erfaring i denne eksamensform og skal lære at bruge den igen. Desuden har der i medierne og debatten op til ændringerne af reglerne vedrørende gruppeeksamen været anvendt udtrykket genindførelse af gruppeeksamen. Dette udtryk er desværre blevet oversat til, at de gamle regler var perfekte samt at det blot drejede sig om, at genindføre disse regler. De nye regler for gruppeeksamen ligner på flere områder de gamle, men der er sket forbedringer. Der er dog visse opmærksomhedspunkter, som bedømmerne skal være klar over for at der sker en fair og kvalitetsmæssig korrekt bedømmelse. Disse punkter har censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne bl.a. på baggrund af henvendelser fra flere institutioner om bemærkninger til de nye lokale regler samlet i en rammebeskrivelse af regler for gruppeeksamen, som er sendt til samtlige institutioner indenfor censorformandskabernes ansvarsområde. Disse regler er vedlagt som bilag 3 i denne rapport. Censorformandskaberne vil også som både Uddannelsesministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser lægger op til, opsamle data om afholdelse af gruppeeksamener i de næste 3 år for at have et godt grundlag at bedømme kvaliteten af de nye regler på. k. Årets tema fra Uddannelsesministeriet om 7 trinsskalaen Årets tema fra Uddannelsesministeriet er anvendelsen af 7-trins-skalaen. Formålet med temaet er at se på svagheder + styrker ved 7-trins-skalaen. Oplægget er, at der f.eks. kan sættes fokus på: - I hvilket omfang er der udarbejdet vejledende karakterbeskrivelser? Og i givet fald, hvordan virker det? - Er prøveformerne velegnede til at kunne give en korrekt karakter? Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 4 af 31

5 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset - I hvilket omfang er censor og eksaminator ikke enige om bedømmelsen, så 14, stk. 2, i karakterskalabekendtgørelsen tages i anvendelse? Censorformandskaberne oplever stadigt, at censorer rapporterer, at vejlederne ikke har vænnet sig til 7-trinsskalaen. Beskrivelse af karakterskalaen skal nogle gange studeres ved karaktergivning for at give karakter i henhold til skalaen. Mere alvorligt synes det dog at der mangler en karakter i mellemfeltet hvilket betyder at alt for mange studerende får den samme middelkarakter, nemlig 7. På visse institutioner er der udarbejdet kursusbeskrivelser med læringsmål udelukkende for karakteren 12. Karakteren fastsættes på baggrund af en sammenligning af læringsmål med den studerendes præstation. Erfaringerne hermed er gode. På andre institutioner er der udarbejdet kursusbeskrivelser, der både beskriver 12-tallet, 7-tallet og 02-tallet. Det er en god hjælp for både underviser og censor i forbindelse med karaktergivningen. Der arbejdes løbende på at evaluere og sikre at prøveformen er velegnet til at kunne give en korrekt karakter. Censorformandskabet er ikke bekendt med tilfælde, hvor 14, stk. 2, i karakterskalabekendtgørelsen er taget i anvendelse. Det er ikke det samme, som at der ikke er uenighed i forbindelse med karaktergivningen, men den gode censor og den professionelle underviser bør altid kunne nå et resultat uden anvendelse af 14 stk Konklusion Jeg vil endnu en gang på vegne af næstformændene benytte lejligheden til at sige tak for institutionernes velvillighed i forbindelse med møder og andre kontakter og censorsekretariaternes store arbejde for at hjælpe med det administrative arbejde. Samtidigt vil jeg også rette en tak til Uddannelsesministeriet. Vi ser frem til fortsættelse af det gode samarbejde i de kommende år. Michael Vaag Censorformand 21. oktober 2012 Bilag 1: Oversigt over M-censorformandskabet Bilag 2: Delrapporter fra de enkelte næstformænd Bilag 3: Ramme for regler for gruppeeksamen Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 5 af 31

6 Bilag 1: Navne og adresser på formandskabet: Navn Institution/ansat hos Adresse Telefon Michael Vaag Bruno Wigandt Henrik G. Mølbak Formand Firma: DSB Vedligehold A/S Sonnesgade Aarhus C Ingeniørhøjskolen København (IHK) Firma: Ellehammer A/S Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen (IHÅ) Firma: Eget rådgivende firma Peter Frank Tehrani Aalborg Universitet (AAU) Firma: Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen Dalgas Avenue Aarhus C Rasmus De Araujo Kaltoft Uffe Stæhr Henrik G. Mølbak Bruno Wigandt Grethe Nørgaard Jensen Syddansk Universitet (SDU) Firma: FLSmidth A/S Vigerslev Allé Valby VIA University College Firma: Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro AU Herning Firma: Eget rådgivende firma Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Firma: Ellehammer A/S Aalborg Universitet Sekretariat Skovparken Risskov Bakkehegnet 12 Hareskov 3500 Værløse Elverdalsvej Højbjerg Fortevej Risskov Storegade Hvidovre Birkhøjen 15A 8382 Hinnerup Elverdalsvej Højbjerg Bakkehegnet 12 Hareskov 3500 Værløse Niels Jernes Vej Aalborg Øst a p a p a a p a a a p a a p a Michael Vaag, Censorformand (M) Side 6 af 31

7 14. september 2012 Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen (IHA) Censorberetning Indledning Censorberetningen for perioden september 2011 til september 2012 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse BEK nr af 24/08/2010 (Eksamensbekendtgørelsen for Erhvervsrettede uddannelser) samt BEK nr. 857 af (Eksamensbekendtgørelsen for Universitetsuddannelserne) Kontakt til IHA Kontakten har i det forløbne år været til: Helle Wivel, lektor, civilingeniør, studieleder på maskiningeniørstudiet. Kontakten har fundet sted gennem møder, telefon og . Censorernes tilbagemeldinger Eksamenerne i perioden er forløbet tilfredsstillende. Tilbagemeldingerne, der beskriver et tilfredsstillende eksamensforløb, bidrager ikke i væsentlig grad til kvalitetssikringen af studiernes kvalitet. Årsagen er primært, at der på IHA ikke er mange tilbagemeldinger med kommentarer. Det er igennem dialogen med censorerne samt med institutionen, den egentlige kvalitetssikring skabes. Klage og ankesager Der har i perioden ikke været klager eller ankesager på M-studiet. Studieordninger/nye aktiviteter Den 1. januar 2012 er Ingeniørhøjskolen i Aarhus fusioneret med Aarhus Universitet. Der er ikke sket ændringer i studieordningen. Sammenlægningen har betydet, at forsøgsprojektet, med elektronisk aflevering, retning og censurering af opgaver, har givet gode erfaringer, men systemet er endnu ikke implementeret. Ved den kommende vintereksamen vil censorer skulle rette eksamenssæt på baggrund af løsningsforslag, og ikke som hidtil et sæt der indeholder underviserens rettelser. Samarbejdet med de aftagende virksomheder er godt, og der er større efterspørgsel fra virksomheder på at komme tættere på ingeniøruddannelserne. Der oprettes aftagerpaneler i efteråret Anvendelse af 7-trins karakterskalaen Der er ikke udarbejdet vejledende karakterbeskrivelser Der arbejdes kontinuert på at evaluere og sikre at prøveformen er velegnet til at kunne give en korrekt karakter. IHA har ingen kurser med delkarakterer, derved kommer 14, stk. 2, i karakterskalabekendtgørelsen ikke i anvendelse. Michael Vaag, Censorformand (M) Side 7 af 31

8 Konklusion Eksamens- og samarbejdet med IHA fungerer godt og giver ikke anledning til bemærkninger. Henrik G. Mølbak Næstformand for Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen Censorformandskabet Maskiningeniørkorpset Michael Vaag, Censorformand (M) Side 8 af 31

9 Censorberetning for andet halvår 2011 og første halvår 2012 VIA University College Teknisk-Merkantil Højskole (TMH) Indledning Censorberetningen vedrører perioden 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 og dækker således flg. eksaminer, vinter 2011/2012 og sommer Censorberetningen er udarbejdet efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse BEK nr 1016 af 24/08/ Stk. 2. VIA University College Teknisk-Merkantil Højskole. VIA University College TMH, er en del af det samlede VIA University College, hvor man fra 2008 har samlet de mellemlange videregående uddannelser i Midtjylland. VIA er således dannet af seks tidligere CVU er; JCVU (Århus), cvu vita (Holstebro), CVU Midt-Vest (Viborg), Vitus Bering Danmark (Horsens), CVU Alpha (Århus), og TEKO (Herning) er også blevet en del af VIA. Det samlede VIA University College er bygget op omkring 7 campusser, der er geografisk fordelt over hele Region Midtjylland, med uddannelser organiseret inden for fire højskoler samt Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Maskiningeniøruddannelsen, er organiseret i den Teknisk-Merkantil Højskole beliggende på Campus Horsens og udbyder flg. tekniske- og merkantile uddannelser: Bygningsingeniør/Civil Engineering, Global Business Engineering, ICT Engineering, Maskiningeniør/Mechanical Engineering, Produktionsteknolog, Produktudvikling og Integreret Design, Markedsføringsøkonom/AP Degree in Marketing Management, International Sales and Marketing Management, Value Chain Management Campus Horsens har ca studerende - hvoraf halvdelen er udenlandske studerende. Kontakt til institutionen Censorformandskabets kontaktperson på institutionen er: Uddannelsesleder Lars Pedersen, som er ansvarlig for Diplomingeniør, Maskiningeniør/Bachelor of Mechanical Engineering uddannelserne. Der har i perioden, som censorberetningen gælder for, ikke været afholdt formelle møder mellem institutionen og censorformandskabet men et enkelt uformelt møde. Michael Vaag, Censorformand (M) Side 9 af 31

10 Det skal der rettes op på i den næste periode. Databasen/Censornet Beskikkelsesperioden 2010 til 2014 Der er for beskikkelsesperioden 2010 til 2014 nu beskikket 21 censorer fra VIAUC TMH. Det betyder, at der er ad hoc beskikket en censor i rapporteringsperioden. Fordelingen af kandidaterne er 11 fra de akademiske uddannelsesinstitutioner og 10 fra aftagersiden. Aftagersiden er således stadig underrepræsenteret, men det går den rigtige vej, og antallet af aftagercensorer opfylder stadigvæk minimumskravet på en tredjedel af censorerne, der skal være aftagercensorer. Tilbagemeldingsskemaer Der er for perioden, med følgende eksamensterminer: vintereksamen 2011/2012 og sommereksamen 2012, kommet tilbagemeldingsskemaer fra 5 censorer, fordelt på i alt 10 eksaminer. Det lille antal tilbage meldinger giver grund til bekymring, og der er brug for information til de beskikkede censorer, om vigtigheden af at melde tilbage, efter endt eksamen. Der har været flg. kommentar fra censorerne: Tidsforbruget er ikke tilfredsstillende. Der er stillet en god projektopgave. Men den faglige vurdering er ikke tilfredsstillende. Udover ovenstående, er eksaminerne for langt de fleste censorer således forløbet tilfredsstillende. Så generelt er perioden ifølge censorerne, således forløbet tilfredsstillende. Klage-/ ankesager Der har i perioden ikke være klage eller ankesager. Studieordninger/ nye aktiviteter Teknisk-Merkantil Højskole lægger studieordningen på nettet, så censorerne løbende kan holde sig orienteret om ændringer. Dette er gældende for både den danske og den internationale uddannelse til Maskiningeniør (Dansk udgave) henholdsvis Mechanical Engineering (Engelsk udgave). Michael Vaag, Censorformand (M) Side 10 af 31

11 De aktuelle studieordninger kan findes på nedenstående link: pdf lum-me.pdf På VIA University College TMH, er diplomingeniør uddannelserne i maskinteknik inddelt i 3 speciale områder: Innovation og produktdesign Intelligent mekanik Bæredygtig energi I lighed med den danske maskiningeniøruddannelse, udbyders nu en fuld international maskiningeniøruddannelse med titlen Bachelor of Mechanical Engineering, hvor al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsen er her ligeledes inddelt i 3 speciale områder: Innovation and product design Intelligent mechanics and systems Sustainable energy Optag af nye studerende på campus Horsens Studieår 2012/13: Der har der været en general optag stigning for ingeniøruddannelserne på ca. 10 %. Med baggrund i den stigning, ser der ud til, at der fortsat er en positiv fremgang for maskiningeniør studierne ved VIAUC TMH, hvilket er meget positivt set fra aftagersiden. Hinnerup 17. september Uffe Stæhr Næstformand for VIA University College - Teknisk-Merkantil Højskole Censorformandskabet Maskiningeniørkorpset Michael Vaag, Censorformand (M) Side 11 af 31

12 Censorberetning for perioden 1/ / for Syddansk Universitet SDU, Det Tekniske Fakultet Indledning Censorberetningen vedrører perioden 1. september 2011 til den 31. august Censorkorpset Ud af det landsdækkende maskin-censorkorps på 397 censorer er 109 censorer indstillet til beskikkelse af SDU, Det Tekniske Fakultet. Ankesager Det er meget tilfredsstillende, at der ingen ankesager har været i perioden 1. september 2011 til den 31. august Censorerne tilbagemeldinger Der har meget få kritiske tilbagemeldinger om selve forløbet af eksamen fra censorer i perioden. En går på et ønske om at bruge rapporterne til bedømmelse. En går på et generelt lavt fagligt niveau på 3. semester på produktionslinjen (P-PTE3). En går på overraskende forskel niveau på 2. semester på Global Inventory and Distribution Management (GX- SET2) samt på 7 semester (M-PRO7). I efterfølgende kontakt har pågældende har censorerne ikke kommet med uddybende kommentarer som skal medtages i denne rapport. Der har udover ovenstående tilbagemelding været ros af kvalitet og gennemførelse af eksaminer. Censorer ad hoc beskikkelser Der har været foretaget en afvisning af en beskikkelsesansøgning samt en accept. Accepten blev foretaget fordi vedkommende havde en meget aktuelt viden om to fagfelter (Computational Fluid Dynamics samt termoelektriske effekter ved processer i en LiFePo batteri celle). SDU havde et nuværende men også fremtidig behov for netop denne kombination. Efter uddybning af ansøgningen blev beskikkelsen accepteret. Michael Vaag, Censorformand (M) Side 12 af 31

13 Studieordninger og aktiviteter SDU viser fortsat gode tiltag og resultatskabelser med lovende aktiviteter og uddannelser. Det Tekniske Fakultet, SDU udbyder følgende ingeniøruddannelser indenfor maskiningeniørcensorformandskabets fagområde: Diplomingeniøruddannelser: Global Management and Manufacturing - GMM Integreret Design Interaction Design Maskinteknik Produktionsteknik Mekatronik Produktionsteknik Civilingeniøruddannelser: Energiteknologi Fysik og teknologi Innovation and business Lærings- og oplevelsesteknologi Mekatronic Product Development and Innovation Robotteknologi Velfærdsteknologi Kontakten til SDU Kontakten har primært været til SDU, Odense. Den primære kontakt er etableret med Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff. Formand for Censorkorpset, Michael Vaag, og jeg har haft et møde med Peder Thusgaard, hvor vi fik en god introduktion til institutionen samt drøftet hvordan censorkorpset fortsat kan medvirker til at højne kvalitetsniveauet på SDU. Michael Vaag og undertegnede var censor for samtlige projekteksamener på bachelor- Michael Vaag, Censorformand (M) Side 13 af 31

14 afgang på Produktionslinjen i januar 2012, og vi havde efterfølgende, på baggrund af et notat, hvor vi fokuserede på: - Bedre problemformuleringer - Ledelsesrapport skal kunne stå alene - Korrekt kildehenvisning og flere af slagsen et godt og konstruktivt møde flere ledelsesrepræsentanter fra SDU Der blev igangsat initiativer der vil sikre en endnu højere kvaliteten i uddannelsen, vigtigst herunder en ændret kursusbeskrivelse. Årstema 7 trins skalaen De kommentarer jeg har modtaget på 7 trins skalaen indeværende år er at vejledere og censorer stadig ikke har vænnet sig til skalaen. Beskrivelse af karakterskalaen skal ofte studeres ved karaktergivning for at give karakter i henhold til skalaen. Mere alvorligt synes det dog at der mangler en karakter i mellemfeltet hvilket betyder at alt for mange studerende får den samme middelkarakter, nemlig 7. Samlet konklusion Sammenfattet er konklusionen, at samarbejdet med SDU, "Institut for Teknologi og Innovation", fungerer særdeles konstruktivt og tilfredsstillende og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Det vurderes at kvaliteten på den eksterne censur på SDU er høj. Rasmus De Araujo Kaltoft Censornæstformand - SDU Michael Vaag, Censorformand (M) Side 14 af 31

15 Censorberetning for AU Herning Perioden september september 2012 AU-HIH tilbyder to uddannelser til diplomingeniør indenfor censorkorpset: Global Management and Manufacturing (GMM Engineer) og BDE - Business Development Engineer samt Civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling. Kontakt til institutionen Organisatorisk er AU-Herning placeret som et center under Aarhus Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Alle ingeniøruddannelser vil fremover sortere under et fælles studienævn under Science and Technology. Kontaktpersoner for uddannelserne er: Inger Mørch Hauge uddannelsesansvarlig, GMM ingeniør Jan Laursen, uddannelsesansvarlig, BDE ingeniør Torben Tambo uddannelsesansvarlig Civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling I beretningsperioden har der været afholdt et kontaktmøde med studieledelsen på AU-Herning. Mødet fandt sted den 7. september Klager og ankesager Der har i perioden været ganske få klagesager og en klage fra civilingeniøruddannelsen er endt i en ankesag. Databasen/Censornet Der er 35 censorer, der er beskikket fra AU Herning 14 % af kandidaterne i perioden er fra akademiske uddannelsesinstitutioner. 26 % af kandidaterne i perioden er nybeskikkelser. Der er således god rotation i korpset og aftagersiden er i meget høj grad repræsenteret. Det kan på baggrund af databasen endnu ikke endeligt afgøres, om der er tale om gensidig censur. Tilbagemeldinger Der er for vintereksamen 2011 og sommereksamen 2012 indsendt 30 tilbagemeldinger fra censorerne. Af disse fremgår det at: Forløbsvurderinger: Alle eksaminer er forløbet tilfredsstillende. Der er ikke kommentarer til følgende punkter: Michael Vaag, Censorformand (M) Side 15 af 31

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2010 31/8 2011

Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2010 31/8 2011 Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2010 31/8 2011 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet omfatter perioden 1/9 2010 til 31/8 2011. Rapporten

Læs mere

Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2008 31/8 2009

Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2008 31/8 2009 Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2008 31/8 2009 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet omfatter perioden 1/9 2008 til 31/8 2009. Rapporten

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2007-2008 Indledning

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/12 2005 30/6 2007

Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/12 2005 30/6 2007 Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/12 2005 30/6 2007 Indledning Denne censorformandsrapport for Maskincensorområdet omfatter denne gang en periode på godt halvandet år, d.v.s.

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen August 2010 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2009 Indledning Den følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE

CENSORFORMANDSKABERNE FOR INGENIØRUDDANNELSERNE 9. juni 2017 Nyhedsbrev fra censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne sommer 2017 Kære læser Sommerferien står for døren, sommereksamen er i fuld gang, og det er tid til at orientere dig om aktuelle

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 20. november 2007 Rev. 25. marts 2008 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v.

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 1. september 2011 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Censorformandsrapport Alle ingeniørområder Perioden 1/ /8 2009

Censorformandsrapport Alle ingeniørområder Perioden 1/ /8 2009 Censorformandsrapport Alle ingeniørområder Perioden 1/9 2008 31/8 2009 Indledning Denne rapport omfatter de fælles aktiviteter og møder, som censorformandskaberne for samtlige ingeniøruddannelser har været

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Orientering fra censorformandskaberne

Orientering fra censorformandskaberne Orientering fra censorformandskaberne Aktiviteter indenfor censorformandskaberne forår 2009 29. april 2009 Ingeniørcensorformandskaberne 1 Dagsorden 7 trins skalaen Censorformandskabernes arbejde Opgaver

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet

Lokale 181, bygning 1610, Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard, Aarhus Universitet D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. NOVEMBER 8 Forum: Møde i censorformandskabet Møde afholdt: Onsdag den.

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2016 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2007 til 30. Maj 2008

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2007 til 30. Maj 2008 1. juni 2008 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2007 til 30. Maj 2008 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for perioden 2006-2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning PBA Optometri

Årsberetning PBA Optometri 3. oktober 207 Steen Aalberg censorformand Vibeke Andersen næstformand Årsberetning PBA Optometri Med udgangspunkt i skabelonen aarsberetning-207-0-24 tilføjes følgende tekst. Det har været et turbulent

Læs mere

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2006 til 30. Maj 2007

Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2006 til 30. Maj 2007 1. juli 2007 Censorkorpset for Kemiingeniøruddannelserne. Årsberetning for Perioden 1. Juni 2006 til 30. Maj 2007 1. Indledning Censorkorpset for kemiingeniøruddannelserne er beskikket for perioden 2006-2010

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Møde afholdt: Torsdag den 28. april 2016 kl BLEGDAMSVEJ 3B. Ålborg Universitet NOVI, mødelokale 7. Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

Møde afholdt: Torsdag den 28. april 2016 kl BLEGDAMSVEJ 3B. Ålborg Universitet NOVI, mødelokale 7. Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 13. JUNI 2016 Forum Møde i Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark FAKULTETSSERVICE

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET,

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 10. JUNI 2009 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014

Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps for perioden 1. januar til 31. december 2014 Censorformandskab Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34, 2000 Frederiksberg dragsted@privat.tele.dk

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2011 til den 31. marts 2012. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne

CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne CENSORRAPPORT 2013-2014 Psykologi ved universiteterne Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Københavns Universitet Roskilde Universitetscenter Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl

Møde i Censorformandskabet. Møde afholdt: Onsdag den 6. november 2012 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET MØDEREFERAT 16. DECEMBER 2013 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSERVICE Møde afholdt:

Læs mere

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 03-10-2016 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015-2016 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne september 2015 september 2016... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012

Referat af møde i Censorformandskabet for Uddannelser i Folkesundhedsvidenskab den 23. oktober 2012 Censorformandskabet for de Folkesundhedsvidenskabelige Uddannelser i Danmark Sundhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat Niels Bohrs Vej 9-10 6700 Esbjerg Tlf. 6550 1000 Fax 6550 4283 www.sdu.dk/health/censorfsv

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport

Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 17-10-2017 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2016-2017 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne september 2016 september 2017... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere