Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/ /8 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012"

Transkript

1 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/ / Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet omfatter perioden 1/ til 31/ Rapporten indeholder følgende emner: 1. Årsberetning og censorformandskabets arbejde a. Beskikkelser, mobilitet og jævnlig brug af censorer b. Tilbagemeldingsskemaer med kommentarer c. Ankesager d. Møder med formændene fra andre ingeniørcensorkorps samt andre censorkorps e. Møder i M-formandskabet f. Database/webside g. Høringssvar vedrørende bekendtgørelser og love h. Grundlaget for eksamen i. Eksamensforløbet j. Gruppeeksamen nye regler k. Årets tema fra Uddannelsesministeriet om 7 trinsskalaen 2. Konklusion 3. Censorformandskabets sammensætning bilag 1 4. Delrapporter fra de enkelte censornæstformænd bilag 2 5. Ramme for regler for gruppeeksamen bilag 3 Det forløbne år i Censorformandskabet for Maskiningeniøruddannelserne i Danmark har atter været et travlt år, hvor der primært har været fokus på og deltagelse i processen omkring indførelse af nye regler for gruppeeksamen, hvor det fra 1. september 2012 atter er muligt at afholde gruppeeksamen. Der er mere om dette emne senere i denne rapport. Maskincensorkorpset omfatter nævnt i hovedområder - følgende uddannelser: Maskiningeniør her er der mange varianter, som det fremgår af delrapporterne fra næstformændene se venligst eksempelvis delrapport for SDU eller VIA-UC Produktionsingeniør MMT/MBA uddannelserne på AAU og DTU Global Management and Manufacturing AU-Herning og SDU Business Development, BDE, AU-Herning Censorerne og censorformandskabet varetager opgaver ved de ovennævnte uddannelser som henhører under Uddannelsesministeriet (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser). Denne rapport er opbygget efter det tidligere Undervisningsministeriums skabelon for årsrapporter. En liste over censorformandskabets medlemmer findes efter selve rapporten. Dernæst følger årsrapporterne fra de respektive censornæstformænd Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 1 af 31

2 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset 1. Årsberetning og censorformandskabets arbejde a. Beskikkelser, mobilitet og jævnlig brug af censorer Maskincensorkorpset bestod pr. 30. september 2012 af 436 censorer, hvilket er 16 censorer flere end på samme tid i forrige årsrapport. 326 censorer er aftagercensorer, svarende til 74,8 % af censorerne. Der er gennemført 16 ad hoc beskikkelser af censorer i den periode, som er omfattet af rapporten. Institutionerne skal fortsat have hjælp til at tænke på censorkorpset som et globalt korps, hvor censor ikke kun skal anvendes af den institution, der har indstillet censor til beskikkelse. Det er dog tydeligt, at institutionerne er blevet mere bevidste om, at det ikke alene er censorer, der er beskikket af den enkelte institution, der kan anvendes. Således anvender eksempelvis Aarhus Universitet Herning mange censorer, der ikke er indstillet til beskikkelse af AU Herning. Af de ovennævnte 436 beskikkede censorer er der 35 censorer, som er indstillet til beskikkelse af AU Herning. Institutionerne skal opfordres til jævnligt at checke, om der i databasen på skulle være censorer i korpset, der kan varetage censuropgaven. I forbindelse med ad hoc beskikkelser altså anmodning om beskikkelser i den 4-årige beskikkelsesperiode er det meget vigtigt, at institutionerne er omhyggelige med at undersøge, om der allerede skulle findes en kvalificeret kandidat i censorkorpset. Omkring halvdelen af de forslag til beskikkelser, som censorformandskabet har modtaget i det sidste års tid er blevet afvist med henvisning til, at der allerede findes en eller flere censor (-er) i korpset med de ønskede kvalifikationer. Censorformandskabet afviser at beskikke disse censorer med den primære begrundelse, at alle beskikkede censorer ifølge eksamensbekendtgørelserne bør anvendes jævnligt og mindst to gange i den 4-årige beskikkelsesperiode. Dette mål synes ikke opnåeligt såfremt censorkorpset konstant udvides med nye censorer. b. Tilbagemeldingsskemaer med kommentarer Alle censorer, der medvirker ved en eksamen, hvor der er ekstern censur, skal udfylde et censortilbagemeldingsskema. Dette skema indgår som en aktiv del af censordatabasen. Der har i det forløbne år været supplerende bemærkninger på 65 tilbagemeldingsskemaer, svarende til godt 32 % af alle 204 udfyldte skemaer. Der kan ses eksempler på tilbagemeldinger i nogle af de vedlagte næstformandsrapporter. Det er meget konstruktive tilbagemeldinger, som betyder meget for censorformandskabets arbejde. Desuden sætter universiteterne pris på at få videreformidlet denne form for tilbagemelding. Tilbagemeldingsskemaerne er en del af kvalitetssikringssystemet. Derfor skal censorerne anvende skemaerne. Da skemaerne samtidigt fungerer som et check af, at censor har været anvendt, vil manglede udfyldelse af skemaet kunne betyde, at censor risikerer ikke at blive genbeskikket alene med den begrundelse, at en censor ikke ses anvendt i den 4 årige beskikkelsesperiode. Censorformandskabet anser fortsat antallet af skemaer med konkrete tilbagemeldinger for passende, idet vi både via møder med censorerne og institutionerne har erfaret, at mange censorer giver direkte mundtligt feedback i forbindelse med en eksamination. Det vil tit og ofte også være den bedste måde, at gøre det på, idet tilbagemeldingerne kan have personlig karakter, der ikke netop behøver at komme ud til en større kreds. c. Ankesager Der er i løbet af perioden behandlet 2 ankesager. Begge ankesager har været på DTU. Niveauet med hensyn til antal ankesager er på et lavt (og rimeligt) niveau for hele maskincensorkorpset set ud fra et kvalitetssikringssynspunkt. Censorformandskabet konstaterer, at institutionerne udfører et godt og grundigt arbejde med behandling af klagesager, hvor de studerendes klage, ifølge det oplyste fra de enkelte institutioner, ofte også imødekommes. Det kan dog konstateres, at ingeniøruddannelserne i Danmark bestemt ikke er overbelastet af klageog ankesager, hvilket ses som et sundhedstegn af censorformandskabet. Yderligere kommentarer til ankesagerne på DTU kan ses under bilag 2, Årsrapport for DTU, som er udarbejdet af næstformand Bruno Wigandt. kan ses under de enkelte næstformandsrapporter, som er vedhæftet som bilag 2 til denne rapport Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 2 af 31

3 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset Det er normalt censornæstformændene indenfor formandskabet, der er formænd for ankenævnene med henblik på at sikre kontinuitet i ankenævnene, da sagerne ofte er af en kompleks karakter og kræver dybere indsigt i studierne på den enkelte institution. d. Møder med formændene fra andre ingeniørcensorkorps samt andre censorkorps Der har været afholdt 2 møder mellem formændene fra de andre ingeniørcensorkorps (Design, Elektro, Bygning, Grundfag, Eksport og Kemi) i perioden, som er omfattet af årsrapporten. Formandsmøderne mellem ingeniørcensorkorpsene medvirker til en god og aktiv koordinering mellem de forskellige censorkorps. De faste temaer er ankesager, tilbagemeldingsskemaer, studieordninger og bekendtgørelser. Formanden for maskincensorkorpset har rollen som fælles koordinerende censorformand for ingeniørcensorkorpsene. Opgaven indebærer initiativ til høringssvar, forslag til agenda for fælles formandsmøder og andre tværkoordinerende temaer. Censorformændene har i den forløbne periode også udarbejdet et notat, der beskriver talsmanden rolle. En af opgaverne er på vegne af de samlede censorformandskaber for Ingeniøruddannelserne at udarbejde en fælles årsrapport. Det store arbejde i det forløbne år har været processen omkring indførelse af ny regler for afholdelse af gruppeeksamen, mere herom i afsnit j. gruppeeksamen. e. Møder i M-formandskabet Der har i den forløbne periode været afholdt to møder i M-formandskabet. Møderne foregår på skift mellem de forskellige institutioner, således at alle institutter jævnligt møder den samlede gruppe af censorformænd. Møderne afholdes sammen med administrationen på den enkelte institution sammen med en eller flere studieansvarlige fra institutionen. Censorformandskabet inviterer desuden undervisere på den enkelte institution til et møde af en times varighed i forbindelse med formandskabsmøderne med henblik på at styrke dialogen mellem censorinstitution og uddannelsesinstitution. Det har helt klart øget begge parters indsigt i hinandens arbejdsområder og problemstillinger. Temaerne på disse møder er eksempelvis: Kvalitet af kursusbeskrivelser Præsentation af studierne på den institution, hvor møder er blevet afholdt Orientering om ankesager Orientering om nye/ændrede studieordninger Næstformændenes løbende kontakt til institutionen. Ad hoc beskikkelser Gennemgang af forskellige høringssvar vedr. bekendtgørelser, der vedrører censorernes arbejde Gruppeprøver udfordringer og begrænsninger f. Database og webside Censordatabasen fungerer som tidligere nævnt under pkt. b fortsat rigtig godt og har givet formandskaberne et rigtig godt værktøj i forbindelse med beskikkelser, censoranvendelser mm. Man kan på Censornet se links til de sidste nye bekendtgørelser mm. Nyhedsbreve, formandsrapporter og andre nyttige oplysninger er også tilgængelige på denne side. Vi opfordrer alle censorer og institutioner til at anvende databasen det giver den mest enkle administration samt bedste sikring af, at alle censorer er opdaterede med eventuelle ændringer. g. Høringssvar vedr. studieordninger, bekendtgørelser og love Censorformandskaberne har i løbet af rapportperioden behandlet følgende høringssvar: Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte: Maj 2011 høring vedr. eksamensbekendtgørelsen for erhvervsrettede uddannelser (Professionsbacheloruddan Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 3 af 31

4 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset nelserne). Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering: Maj 2011 høring vedr. eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelserne (Bachelor og Kandidat) Censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne medvirkede sammen med andre udvalgte censorformandskaber i hele udviklingsprocessen af bekendtgørelserne bl.a. ved deltagelse i møder i Uddannelsesministeriet. h. Grundlaget for eksamen Vedrørende grundlaget for eksamen, 25 BEK nr af 24/08/2010 (Eksamensbekendtgørelsen), kan det entydigt besvares, at institutionerne og censorer udfører et stort arbejde for at sikre, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser og studieordninger. Der er ikke konstateret afvigelser, der giver anledning til særlige bemærkninger i rapportperioden. i. Eksamensforløbet Censorformandskabets samlede vurdering af eksamensforløbet er, at der ikke er nogen væsentlige problemer. j. Gruppeeksamen nye regler Censorformandskabet for ingeniøruddannelserne er efter knap 5 års indsats for at få indført tidssvarende og praksisnære regler for afholdelse af gruppeeksamen yderst tilfredse med at Uddannelsesministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers håndtering af processen omkring tilblivelsen af de nye regler. De nye bestemmelser i de to Eksamensbekendtgørelser er også gode, idet de giver mulighed for at tilpasse de lokale eksamensregler på institutionerne til de forskellige typer af gruppeprøver, der afholdes. Når alt dette er skrevet skal det også understreges, at 5 års fravær af gruppeeksamen har medført, at de fleste studerende samt mange undervisere ikke har erfaring i denne eksamensform og skal lære at bruge den igen. Desuden har der i medierne og debatten op til ændringerne af reglerne vedrørende gruppeeksamen været anvendt udtrykket genindførelse af gruppeeksamen. Dette udtryk er desværre blevet oversat til, at de gamle regler var perfekte samt at det blot drejede sig om, at genindføre disse regler. De nye regler for gruppeeksamen ligner på flere områder de gamle, men der er sket forbedringer. Der er dog visse opmærksomhedspunkter, som bedømmerne skal være klar over for at der sker en fair og kvalitetsmæssig korrekt bedømmelse. Disse punkter har censorformandskaberne for ingeniøruddannelserne bl.a. på baggrund af henvendelser fra flere institutioner om bemærkninger til de nye lokale regler samlet i en rammebeskrivelse af regler for gruppeeksamen, som er sendt til samtlige institutioner indenfor censorformandskabernes ansvarsområde. Disse regler er vedlagt som bilag 3 i denne rapport. Censorformandskaberne vil også som både Uddannelsesministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser lægger op til, opsamle data om afholdelse af gruppeeksamener i de næste 3 år for at have et godt grundlag at bedømme kvaliteten af de nye regler på. k. Årets tema fra Uddannelsesministeriet om 7 trinsskalaen Årets tema fra Uddannelsesministeriet er anvendelsen af 7-trins-skalaen. Formålet med temaet er at se på svagheder + styrker ved 7-trins-skalaen. Oplægget er, at der f.eks. kan sættes fokus på: - I hvilket omfang er der udarbejdet vejledende karakterbeskrivelser? Og i givet fald, hvordan virker det? - Er prøveformerne velegnede til at kunne give en korrekt karakter? Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 4 af 31

5 Censorformandsrapport Maskiningeniørcensorkorpset - I hvilket omfang er censor og eksaminator ikke enige om bedømmelsen, så 14, stk. 2, i karakterskalabekendtgørelsen tages i anvendelse? Censorformandskaberne oplever stadigt, at censorer rapporterer, at vejlederne ikke har vænnet sig til 7-trinsskalaen. Beskrivelse af karakterskalaen skal nogle gange studeres ved karaktergivning for at give karakter i henhold til skalaen. Mere alvorligt synes det dog at der mangler en karakter i mellemfeltet hvilket betyder at alt for mange studerende får den samme middelkarakter, nemlig 7. På visse institutioner er der udarbejdet kursusbeskrivelser med læringsmål udelukkende for karakteren 12. Karakteren fastsættes på baggrund af en sammenligning af læringsmål med den studerendes præstation. Erfaringerne hermed er gode. På andre institutioner er der udarbejdet kursusbeskrivelser, der både beskriver 12-tallet, 7-tallet og 02-tallet. Det er en god hjælp for både underviser og censor i forbindelse med karaktergivningen. Der arbejdes løbende på at evaluere og sikre at prøveformen er velegnet til at kunne give en korrekt karakter. Censorformandskabet er ikke bekendt med tilfælde, hvor 14, stk. 2, i karakterskalabekendtgørelsen er taget i anvendelse. Det er ikke det samme, som at der ikke er uenighed i forbindelse med karaktergivningen, men den gode censor og den professionelle underviser bør altid kunne nå et resultat uden anvendelse af 14 stk Konklusion Jeg vil endnu en gang på vegne af næstformændene benytte lejligheden til at sige tak for institutionernes velvillighed i forbindelse med møder og andre kontakter og censorsekretariaternes store arbejde for at hjælpe med det administrative arbejde. Samtidigt vil jeg også rette en tak til Uddannelsesministeriet. Vi ser frem til fortsættelse af det gode samarbejde i de kommende år. Michael Vaag Censorformand 21. oktober 2012 Bilag 1: Oversigt over M-censorformandskabet Bilag 2: Delrapporter fra de enkelte næstformænd Bilag 3: Ramme for regler for gruppeeksamen Maskincensorkorpset, Censorformand Michael Vaag Side 5 af 31

6 Bilag 1: Navne og adresser på formandskabet: Navn Institution/ansat hos Adresse Telefon Michael Vaag Bruno Wigandt Henrik G. Mølbak Formand Firma: DSB Vedligehold A/S Sonnesgade Aarhus C Ingeniørhøjskolen København (IHK) Firma: Ellehammer A/S Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen (IHÅ) Firma: Eget rådgivende firma Peter Frank Tehrani Aalborg Universitet (AAU) Firma: Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen Dalgas Avenue Aarhus C Rasmus De Araujo Kaltoft Uffe Stæhr Henrik G. Mølbak Bruno Wigandt Grethe Nørgaard Jensen Syddansk Universitet (SDU) Firma: FLSmidth A/S Vigerslev Allé Valby VIA University College Firma: Grundfos A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro AU Herning Firma: Eget rådgivende firma Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Firma: Ellehammer A/S Aalborg Universitet Sekretariat Skovparken Risskov Bakkehegnet 12 Hareskov 3500 Værløse Elverdalsvej Højbjerg Fortevej Risskov Storegade Hvidovre Birkhøjen 15A 8382 Hinnerup Elverdalsvej Højbjerg Bakkehegnet 12 Hareskov 3500 Værløse Niels Jernes Vej Aalborg Øst a p a p a a p a a a p a a p a Michael Vaag, Censorformand (M) Side 6 af 31

7 14. september 2012 Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen (IHA) Censorberetning Indledning Censorberetningen for perioden september 2011 til september 2012 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse BEK nr af 24/08/2010 (Eksamensbekendtgørelsen for Erhvervsrettede uddannelser) samt BEK nr. 857 af (Eksamensbekendtgørelsen for Universitetsuddannelserne) Kontakt til IHA Kontakten har i det forløbne år været til: Helle Wivel, lektor, civilingeniør, studieleder på maskiningeniørstudiet. Kontakten har fundet sted gennem møder, telefon og . Censorernes tilbagemeldinger Eksamenerne i perioden er forløbet tilfredsstillende. Tilbagemeldingerne, der beskriver et tilfredsstillende eksamensforløb, bidrager ikke i væsentlig grad til kvalitetssikringen af studiernes kvalitet. Årsagen er primært, at der på IHA ikke er mange tilbagemeldinger med kommentarer. Det er igennem dialogen med censorerne samt med institutionen, den egentlige kvalitetssikring skabes. Klage og ankesager Der har i perioden ikke været klager eller ankesager på M-studiet. Studieordninger/nye aktiviteter Den 1. januar 2012 er Ingeniørhøjskolen i Aarhus fusioneret med Aarhus Universitet. Der er ikke sket ændringer i studieordningen. Sammenlægningen har betydet, at forsøgsprojektet, med elektronisk aflevering, retning og censurering af opgaver, har givet gode erfaringer, men systemet er endnu ikke implementeret. Ved den kommende vintereksamen vil censorer skulle rette eksamenssæt på baggrund af løsningsforslag, og ikke som hidtil et sæt der indeholder underviserens rettelser. Samarbejdet med de aftagende virksomheder er godt, og der er større efterspørgsel fra virksomheder på at komme tættere på ingeniøruddannelserne. Der oprettes aftagerpaneler i efteråret Anvendelse af 7-trins karakterskalaen Der er ikke udarbejdet vejledende karakterbeskrivelser Der arbejdes kontinuert på at evaluere og sikre at prøveformen er velegnet til at kunne give en korrekt karakter. IHA har ingen kurser med delkarakterer, derved kommer 14, stk. 2, i karakterskalabekendtgørelsen ikke i anvendelse. Michael Vaag, Censorformand (M) Side 7 af 31

8 Konklusion Eksamens- og samarbejdet med IHA fungerer godt og giver ikke anledning til bemærkninger. Henrik G. Mølbak Næstformand for Aarhus Universitet Ingeniørhøjskolen Censorformandskabet Maskiningeniørkorpset Michael Vaag, Censorformand (M) Side 8 af 31

9 Censorberetning for andet halvår 2011 og første halvår 2012 VIA University College Teknisk-Merkantil Højskole (TMH) Indledning Censorberetningen vedrører perioden 1. juli 2011 til den 30. juni 2012 og dækker således flg. eksaminer, vinter 2011/2012 og sommer Censorberetningen er udarbejdet efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse BEK nr 1016 af 24/08/ Stk. 2. VIA University College Teknisk-Merkantil Højskole. VIA University College TMH, er en del af det samlede VIA University College, hvor man fra 2008 har samlet de mellemlange videregående uddannelser i Midtjylland. VIA er således dannet af seks tidligere CVU er; JCVU (Århus), cvu vita (Holstebro), CVU Midt-Vest (Viborg), Vitus Bering Danmark (Horsens), CVU Alpha (Århus), og TEKO (Herning) er også blevet en del af VIA. Det samlede VIA University College er bygget op omkring 7 campusser, der er geografisk fordelt over hele Region Midtjylland, med uddannelser organiseret inden for fire højskoler samt Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Maskiningeniøruddannelsen, er organiseret i den Teknisk-Merkantil Højskole beliggende på Campus Horsens og udbyder flg. tekniske- og merkantile uddannelser: Bygningsingeniør/Civil Engineering, Global Business Engineering, ICT Engineering, Maskiningeniør/Mechanical Engineering, Produktionsteknolog, Produktudvikling og Integreret Design, Markedsføringsøkonom/AP Degree in Marketing Management, International Sales and Marketing Management, Value Chain Management Campus Horsens har ca studerende - hvoraf halvdelen er udenlandske studerende. Kontakt til institutionen Censorformandskabets kontaktperson på institutionen er: Uddannelsesleder Lars Pedersen, som er ansvarlig for Diplomingeniør, Maskiningeniør/Bachelor of Mechanical Engineering uddannelserne. Der har i perioden, som censorberetningen gælder for, ikke været afholdt formelle møder mellem institutionen og censorformandskabet men et enkelt uformelt møde. Michael Vaag, Censorformand (M) Side 9 af 31

10 Det skal der rettes op på i den næste periode. Databasen/Censornet Beskikkelsesperioden 2010 til 2014 Der er for beskikkelsesperioden 2010 til 2014 nu beskikket 21 censorer fra VIAUC TMH. Det betyder, at der er ad hoc beskikket en censor i rapporteringsperioden. Fordelingen af kandidaterne er 11 fra de akademiske uddannelsesinstitutioner og 10 fra aftagersiden. Aftagersiden er således stadig underrepræsenteret, men det går den rigtige vej, og antallet af aftagercensorer opfylder stadigvæk minimumskravet på en tredjedel af censorerne, der skal være aftagercensorer. Tilbagemeldingsskemaer Der er for perioden, med følgende eksamensterminer: vintereksamen 2011/2012 og sommereksamen 2012, kommet tilbagemeldingsskemaer fra 5 censorer, fordelt på i alt 10 eksaminer. Det lille antal tilbage meldinger giver grund til bekymring, og der er brug for information til de beskikkede censorer, om vigtigheden af at melde tilbage, efter endt eksamen. Der har været flg. kommentar fra censorerne: Tidsforbruget er ikke tilfredsstillende. Der er stillet en god projektopgave. Men den faglige vurdering er ikke tilfredsstillende. Udover ovenstående, er eksaminerne for langt de fleste censorer således forløbet tilfredsstillende. Så generelt er perioden ifølge censorerne, således forløbet tilfredsstillende. Klage-/ ankesager Der har i perioden ikke være klage eller ankesager. Studieordninger/ nye aktiviteter Teknisk-Merkantil Højskole lægger studieordningen på nettet, så censorerne løbende kan holde sig orienteret om ændringer. Dette er gældende for både den danske og den internationale uddannelse til Maskiningeniør (Dansk udgave) henholdsvis Mechanical Engineering (Engelsk udgave). Michael Vaag, Censorformand (M) Side 10 af 31

11 De aktuelle studieordninger kan findes på nedenstående link: pdf lum-me.pdf På VIA University College TMH, er diplomingeniør uddannelserne i maskinteknik inddelt i 3 speciale områder: Innovation og produktdesign Intelligent mekanik Bæredygtig energi I lighed med den danske maskiningeniøruddannelse, udbyders nu en fuld international maskiningeniøruddannelse med titlen Bachelor of Mechanical Engineering, hvor al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsen er her ligeledes inddelt i 3 speciale områder: Innovation and product design Intelligent mechanics and systems Sustainable energy Optag af nye studerende på campus Horsens Studieår 2012/13: Der har der været en general optag stigning for ingeniøruddannelserne på ca. 10 %. Med baggrund i den stigning, ser der ud til, at der fortsat er en positiv fremgang for maskiningeniør studierne ved VIAUC TMH, hvilket er meget positivt set fra aftagersiden. Hinnerup 17. september Uffe Stæhr Næstformand for VIA University College - Teknisk-Merkantil Højskole Censorformandskabet Maskiningeniørkorpset Michael Vaag, Censorformand (M) Side 11 af 31

12 Censorberetning for perioden 1/ / for Syddansk Universitet SDU, Det Tekniske Fakultet Indledning Censorberetningen vedrører perioden 1. september 2011 til den 31. august Censorkorpset Ud af det landsdækkende maskin-censorkorps på 397 censorer er 109 censorer indstillet til beskikkelse af SDU, Det Tekniske Fakultet. Ankesager Det er meget tilfredsstillende, at der ingen ankesager har været i perioden 1. september 2011 til den 31. august Censorerne tilbagemeldinger Der har meget få kritiske tilbagemeldinger om selve forløbet af eksamen fra censorer i perioden. En går på et ønske om at bruge rapporterne til bedømmelse. En går på et generelt lavt fagligt niveau på 3. semester på produktionslinjen (P-PTE3). En går på overraskende forskel niveau på 2. semester på Global Inventory and Distribution Management (GX- SET2) samt på 7 semester (M-PRO7). I efterfølgende kontakt har pågældende har censorerne ikke kommet med uddybende kommentarer som skal medtages i denne rapport. Der har udover ovenstående tilbagemelding været ros af kvalitet og gennemførelse af eksaminer. Censorer ad hoc beskikkelser Der har været foretaget en afvisning af en beskikkelsesansøgning samt en accept. Accepten blev foretaget fordi vedkommende havde en meget aktuelt viden om to fagfelter (Computational Fluid Dynamics samt termoelektriske effekter ved processer i en LiFePo batteri celle). SDU havde et nuværende men også fremtidig behov for netop denne kombination. Efter uddybning af ansøgningen blev beskikkelsen accepteret. Michael Vaag, Censorformand (M) Side 12 af 31

13 Studieordninger og aktiviteter SDU viser fortsat gode tiltag og resultatskabelser med lovende aktiviteter og uddannelser. Det Tekniske Fakultet, SDU udbyder følgende ingeniøruddannelser indenfor maskiningeniørcensorformandskabets fagområde: Diplomingeniøruddannelser: Global Management and Manufacturing - GMM Integreret Design Interaction Design Maskinteknik Produktionsteknik Mekatronik Produktionsteknik Civilingeniøruddannelser: Energiteknologi Fysik og teknologi Innovation and business Lærings- og oplevelsesteknologi Mekatronic Product Development and Innovation Robotteknologi Velfærdsteknologi Kontakten til SDU Kontakten har primært været til SDU, Odense. Den primære kontakt er etableret med Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff. Formand for Censorkorpset, Michael Vaag, og jeg har haft et møde med Peder Thusgaard, hvor vi fik en god introduktion til institutionen samt drøftet hvordan censorkorpset fortsat kan medvirker til at højne kvalitetsniveauet på SDU. Michael Vaag og undertegnede var censor for samtlige projekteksamener på bachelor- Michael Vaag, Censorformand (M) Side 13 af 31

14 afgang på Produktionslinjen i januar 2012, og vi havde efterfølgende, på baggrund af et notat, hvor vi fokuserede på: - Bedre problemformuleringer - Ledelsesrapport skal kunne stå alene - Korrekt kildehenvisning og flere af slagsen et godt og konstruktivt møde flere ledelsesrepræsentanter fra SDU Der blev igangsat initiativer der vil sikre en endnu højere kvaliteten i uddannelsen, vigtigst herunder en ændret kursusbeskrivelse. Årstema 7 trins skalaen De kommentarer jeg har modtaget på 7 trins skalaen indeværende år er at vejledere og censorer stadig ikke har vænnet sig til skalaen. Beskrivelse af karakterskalaen skal ofte studeres ved karaktergivning for at give karakter i henhold til skalaen. Mere alvorligt synes det dog at der mangler en karakter i mellemfeltet hvilket betyder at alt for mange studerende får den samme middelkarakter, nemlig 7. Samlet konklusion Sammenfattet er konklusionen, at samarbejdet med SDU, "Institut for Teknologi og Innovation", fungerer særdeles konstruktivt og tilfredsstillende og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Det vurderes at kvaliteten på den eksterne censur på SDU er høj. Rasmus De Araujo Kaltoft Censornæstformand - SDU Michael Vaag, Censorformand (M) Side 14 af 31

15 Censorberetning for AU Herning Perioden september september 2012 AU-HIH tilbyder to uddannelser til diplomingeniør indenfor censorkorpset: Global Management and Manufacturing (GMM Engineer) og BDE - Business Development Engineer samt Civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling. Kontakt til institutionen Organisatorisk er AU-Herning placeret som et center under Aarhus Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet. Alle ingeniøruddannelser vil fremover sortere under et fælles studienævn under Science and Technology. Kontaktpersoner for uddannelserne er: Inger Mørch Hauge uddannelsesansvarlig, GMM ingeniør Jan Laursen, uddannelsesansvarlig, BDE ingeniør Torben Tambo uddannelsesansvarlig Civilingeniør i Teknologibaseret Forretningsudvikling I beretningsperioden har der været afholdt et kontaktmøde med studieledelsen på AU-Herning. Mødet fandt sted den 7. september Klager og ankesager Der har i perioden været ganske få klagesager og en klage fra civilingeniøruddannelsen er endt i en ankesag. Databasen/Censornet Der er 35 censorer, der er beskikket fra AU Herning 14 % af kandidaterne i perioden er fra akademiske uddannelsesinstitutioner. 26 % af kandidaterne i perioden er nybeskikkelser. Der er således god rotation i korpset og aftagersiden er i meget høj grad repræsenteret. Det kan på baggrund af databasen endnu ikke endeligt afgøres, om der er tale om gensidig censur. Tilbagemeldinger Der er for vintereksamen 2011 og sommereksamen 2012 indsendt 30 tilbagemeldinger fra censorerne. Af disse fremgår det at: Forløbsvurderinger: Alle eksaminer er forløbet tilfredsstillende. Der er ikke kommentarer til følgende punkter: Michael Vaag, Censorformand (M) Side 15 af 31

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

REFERAT. VIA University College

REFERAT. VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne samt Produktionsteknologuddannelsen og overbygningen Produktudvikling og Teknisk integration samt tilknyttede efter- og videreuddannelser

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 1) Godkendelse af referat 23. marts 2010 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 1a. Godkendelse af referat

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 21. december 2012 Årsberetning, 2012 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Årsberetning, 2005-2007

Årsberetning, 2005-2007 Årsberetning, IIM, 2005-2007 30. oktober 2007 Årsberetning, 2005-2007 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere