ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1"

Transkript

1 ARBEJDSVISA til USA Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Langt de fleste danske virksomheder, som etablerer sig i USA, får behov for at ansætte udenlandske (oftest danske) medarbejdere i USA. Situationen er ofte den, at ansættelse af nøglepersoner fra den danske modervirksomhed ligefrem er et helt afgørende kriterium for en succesfuld start på den amerikanske virksomhed. De amerikanske visumregler er komplekse og ofte uigennemskuelige. Hertil kommer, at tilrettelæggelsen af en situation, som på bedst mulig vis kan danne basis for at opnå visa, som regel er en langvarig proces. Derfor kræver det langvarig og nøje planlægning, at tilrettelægge en personalesituation og en virksomheds struktur, som på bedst mulig vis kan facilitere ansættelse af udenlandske medarbejdere i den danske virksomheds datterselskab eller afdeling i USA. Det efterfølgende indeholder en gennemgang af de almindeligst anvendte visumtyper. I beskrivelsen fokuseres på de fundamentale krav, som for hver enkelt visumtype skal være opfyldt for at få et visum godkendt. Gennemgangen skaber hermed et grundlag for overordnet at kunne tilrettelægge virksomhedens forhold hensigtsmæssigt, hvad angår muligheden for at opnå visum til USA for virksomhedens medarbejdere. Gennemgangen kan derimod ikke i sag selv danne basis for udarbejdelse af en visumansøgning. Fundamentale forhold Den amerikanske visum lovgivning er afhængigt af visum type enten en del af den føderale lovgivning eller fastsat via konventioner mellem USA og det pågældende udland. Reglerne er hermed ensartede for hele USA og således ikke afhængige af, i hvilken stat den pågældende medarbejder skal ansættes. Sagsbehandlingen sker for de fleste visumtypers vedkommende hos et af de to centrale servicecentre i USA med efterfølgende behandling på den amerikanske ambassade i medarbejderens hjemland. For visa, der bygger på en konvention, sker hele sagsbehandlingen på den amerikanske ambassade i medarbejderens hjemland. Det er fælles for alle visumtyper, at der fra myndighedernes side kræves en særdeles detaljeret dokumentation bilagt ansøgningen. Det er forfatterens erfaring, at bilagsmængden sjældent udgør 1 Anne Grethe Martensen træffes på og på telefon

2 mindre end 150 sider. Set fra et traditionelt dansk synspunkt, er sagsbehandlingen tilrettelagt meget rigoristisk og med udgangspunkt i, at hvert eneste lille detailkrav skal være selvstændigt og objektivt opfyldt. Dette medfører, at der i sagsbehandlingen kun i begrænset omfang er tillagt sagsbehandleren et skøn til vurdering af, om en ansøgning samlet set rimeligt kan begrunde, at visum udstedes. Det lige anførte fører til en væsentlig konklusion: En visum sag bliver aldrig godkendt ud fra et overordnet synspunkt om, at den ansøgende virksomhed har et produkt eller en serviceydelse, som vil være interessant for det amerikanske samfund. Derfor skal selv den mest oplage sag fremsendes i en form og med dokumentation, som opfylder samtlige de detailkrav, der i lovgivning og regulativer er fastsat for den pågældende visumtype. Kortvarige ophold i USA med erhvervsmæssigt- eller turistformål kan finde sted uden visum (under visa waiver programmet) eller på et B visum. Dette fordrer, at der ikke sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver. Derimod skal alle udlændinge, som skal ansættes hos en amerikansk arbejdsgiver i USA, have opnået et arbejdsvisum. Hertil kommer, at udenlandske virksomheder, der ønsker at ansætte medarbejdere i USA, skal registreres som arbejdsgiver i USA. Samlet set medfører det lige anførte, at alle udlændinge, der i USA aflønnes som ansat, skal have udstedt et arbejdsvisum hvis de ikke har permanent opholdstilladelse (green card). Den pågældende medarbejder kan ikke selv stå som ansøger om arbejdsvisum. Ansøgningen skal i alle tilfælde indsendes af den amerikanske arbejdsgiver, hos hvem ansættelse skal ske. Dette indebærer, at der altid skal være etableret en amerikansk arbejdsgiver inden visum ansøgningen kan indsendes. Arbejdsgiveren vil oftest være et amerikansk selskab eller en anden juridisk enhed, der helt eller delvis ejes af den danske virksomhed eller af et andet selskab i koncernen. Et arbejdsvisum giver kun medarbejderen ret til at arbejde i USA for den ansøgende amerikanske arbejdsgiver. Hermed er det ulovligt for medarbejderen at tage arbejde såvel lønnet som ulønnet hos andre amerikanske arbejdsgivere. Samtidig med at medarbejderen opnår visum, vil der blive udstedt visum til medarbejderens ægtefælle og børn under 21 år, hvis der ansøges herom. Sådanne visa giver ikke ægtefællen eller børnene ret til at arbejde i USA; men for visse visum typer kan de pårørende efterfølgende opnå arbejdstilladelse. (Se nedenfor under de enkelte visum typer) Papirløse samlivsforhold uansat samlivets varighed kan ikke danne basis for, at samleveren opnår ægtefælle visum. Hvis samlivet må betegnes som længerevarende vil der normalt kunne opnås et turistvisum af samme varighed, som samleverens arbejdsvisum. I nogle tilfælde kan en samlever selvstændigt søge om arbejdsvisum eller studie visum til USA. Personer, der midlertidigt udfører arbejde i USA som ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver, skal ikke have udstedt arbejdsvisum, hvis arbejdsopgaverne i USA er af kortvarig natur. I sådanne tilfælde kan opholdet i USA ske uden visum - under det såkaldte Visa Waiver program - eller under et B-1 business visum. Arbejde af denne karakter kan typisk være bestyrelsesarbejde, revisionsopgaver, oplæring af medarbejdere og installation of maskiner eller software. Indrejse i USA på Visa Waiver, på business eller turistvisum tillader i begrænset omfang også opgaver som for eksempel bestyrelsesarbejde, kontraktforhandlingen, kundebesøg og deltagelse i konferencer og messer 2

3 De enkelte visum typer Efterfølgende redegøres først for indrejse med erhvervsmæssigt formål, men uden at der sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver. Derefter gennemgås de mest anvendte typer af arbejdsvisa. Beskrivelsen indeholder de generelle regler for den pågældende visumtype og de karakteristika, som er mest relevante. Beskrivelsen er hermed ikke udtømmende; men kan tjene som en nyttig oversigt både for arbejdsgiver og arbejdstager. Indrejse uden Visum Under det såkaldte visa waiver program kan der ske indrejse til USA uden at der udstedes noget visum; men på baggrund af forudgående registrering i ESTA systemet. Opholdet i USA kan højest strække sig over 90 dage og enhver overskridelse heraf vil give problemer i forbindelse med efterfølgende forsøg på indrejse - sædvanligvis i form af, at vedkommende sendes tilbage til Danmark på næste fly og derefter nægtes indrejse med mindre der opnås et visum. Visa waiver programmet anvendes rutinemæssigt i forbindelse med indrejse til ferieophold; men kan også anvendes i forbindelse med indrejse til erhvervsmæssige formål. Se straks nedenfor. Ophold i USA under visa waiver programmet er altid betinget af, at vedkommende ikke ansættes hos en amerikansk arbejdsgiver. Indrejse med erhvervsmæssigt formål kan lovligt ske i forbindelse med bestyrelsesarbejde, forhandlinger og kundebesøg. Videre kan indrejse ske i forbindelse med kortvarige montage- eller instruktøropgaver og lignende hos den danske arbejdsgivers amerikanske kunder og forretningsforbindelser. I disse tilfælde bør der oprettes en skriftlig aftale mellem den danske arbejdsgiver og den amerikanske kunde, som beskriver arbejdets art og omfang. De foran nævnte opgaver kan også lovligt udføres for et datterselskab af den danske arbejdsgivervirksomhed; men i disse tilfælde er det væsentligt, at kunne fremlægge dokumentation for, at der i realiteten ikke er tale om et ansættelsesforhold hos det amerikanske datterselskab. Det er lovligt at foretage flere på hinanden følgende indrejser til USA under visa waiver programmet. Der er ingen fast praksis for, hvor ofte der kan indrejses før der stilles kritiske spørgsmål ved indrejsen. Generelt set gælder dog, at myndighederne ser særlig kritisk på flere på hinanden følgende indrejser af lang varighed. (Tæt på 90 dage og med kortvarige mellemrum) Det er vores generelle anbefaling, at der bør ansøges om et B-visum, (se nedenfor) hvis der er tale om fire eller flere indrejser pr. år. B1 Visum Personer, der hyppigt rejser til USA med erhvervsmæssige formål uden at være ansat hos en amerikansk arbejdsgiver, bør ansøge om et B1 visum for at minimere problemer i forbindelse med indrejsen. 3

4 B1 visum ansøges hos den amerikanske ambassade i København og sagsbehandlingstiden er ganske kort. Et B1 visum udstedes som regel for 10 år med adgang til flere indrejser (Multiple Entries) Varigheden af de enkelte ophold i USA bestemmes af den embedsmand, der foretager pas- og visumkontrol ved indrejsen. Der gives som regel tilladelse til ophold i maksimalt seks måneder ad gangen. Ansøger skal kunne dokumentere et behov for at opnå B1 visum og vedkommende skal dokumentere, at han ikke har til hensigt at tage permanent ophold i USA. (At han ikke har "immigrant intent") Det førstnævnte forhold kan dokumenteres ved en erklæring fra ansøgers arbejdsgiver om, at der er behov for hyppige ophold med henblik på at udføre opgaver i USA for den danske arbejdsgiver. Det er i den forbindelse vigtigt at lægge vægt på, at aflønning sker fra den danske arbejdsgiver, og at arbejdet i USA er et led i ansættelsen hos den danske arbejdsgiver. Det sidstnævnte forhold (om manglende immigrant intent) kan dokumenteres på mange måder. Eksempelvis gennem fremlæggelse af lejekontrakt eller skøde for dansk bolig; oplysning om at ægtefælle og børn forbliver boende i Danmark; erklæringer fra venner og bekendte; etc. Det er meget væsentligt, at der kun ansøges om B1 visum, hvis der vurderes, at være en helt overvejende grad af sikkerhed for, at visum bliver udstedt. Dette skyldes, at ansøger ikke efterfølgende kan rejse ind i USA under visa waiver programmet, hvis han får afslag på en ansøgningen om B1 visum. Med andre ord: Efter afslag på B1 visum afskæres ansøgeren for at rejse ind i USA, indtil vedkommende har opnået et visum til USA. Som det gælder for indrejse under visa waiver programmet, et det for B1 visummet et ufravigeligt krav, at der ikke sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver. De opgaver, der lovligt kan udføres i USA under ophold på B1 visum svarer til disse, der ovenfor et anført for visa waiver programmet. Efter hyppige indrejse af længerevarende ophold bliver der ofte stillet kritiske spørgsmål ved indrejsen om, hvorvidt der udføres arbejde for en amerikansk arbejdsgiver. Der er tilsyneladende ingen fast praksis; men det gælder generelt, at B1 visummet giver mulighed for flere og mere langvarige ophold end visa waiver programmet inden der stilles kritiske spørgsmål ved indrejsen. Til forskel fra visa waiver programmet sker det kun helt undtagelsesvist, at den person, der søger indrejse nægtes indrejse. I stedet gives vedkommende en advarsel om, at han ikke igen skal søge at rejse ind i USA med erhvervsformål uden at have opnået i arbejdsvisum. (Se om de forskellige typer arbejdsvisa nedenfor) Indrejse under visa waiver programmet eller med B1 visum er, som der er fremhævet ovenfor, altid betinget af, at der ikke sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver, eller at de opgaver der udføres i USA ikke er en erstatning for et ansættelsesforhold i USA. Hvis der udføres arbejde i USA for en amerikansk arbejdsgiver, skal der altid opnås et arbejdsvisum. Der findes en lang række forskellige typer af arbejdsvisa (midlertidige arbejdstilladelser). Nedenfor gennemgås de mest gængse typer. 4

5 L-1 visum - Intra Company Transfer Visum Denne visum type er ideel i forbindelse med ansættelse af medarbejdere i USA, som har været ansat i arbejdsgiver-koncernen i mere end et år inden for de seneste tre år. De grundlæggende krav til visummet er som følger. Den ansattes nationalitet Ingen særlige krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA Skal enten være på højt lederniveau eller en stærkt specialiseret stilling. I førstnævnte tilfælde søges om et såkaldt L-1A visum i sidstnævnte tilfælde søges om et L-1B visum. Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen konkrete krav Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Skal være mindst 50 % koncernforbundne (ejet og kontrolleret) med medarbejderens nuværende arbejdsgiver. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret inklusiv lønudbetalinger til medarbejderen. For visummet gælder følgende særlige forhold: Gyldighedsperiode Visum udstedes indledningsvis for et år, hvis den amerikanske arbejdsgiver har eksisteret eller har været aktiv i mindre end et år. I andre tilfælde udstedes visummet for indledningsvis 3 år. Visummet kan herefter, på baggrund af ny ansøgning, forlænges for 2 år af gangen, så de løber op til i alt syv år for L-1A visum og op til i alt fem år for L-1B visum Sagsbehandling Sagen behandles først hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. De amerikanske visum myndigheder har i 2010 og 2011 strammet meget op på sagsbehandlingen, hvilket har medført, at der stilles meget store krav til henholdsvis den ansattes specialviden (L1-B visa) og den ansattes ledelsesopgaver (L1-A visum) Sagsbehandlingstid Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på dollar kan der opnås expedited handling, hvorved sagen behandles på højest 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en og to uger, men der kan forekomme betydelige variationer. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. 5

6 Krav til etablering af kontor i USA I forbindelse med ansøgningen skal det dokumenters, at den amerikanske arbejdsgiver har etableret et kontor i USA. Dokumentationen skal ske i form af blandt andet lejekontrakt og fotos fra kontoret. Kravet om dokumentation for etablering af kontor er ufravigelig og gælder således også i tilfælde, hvor den medarbejder til hvem der ansøges om visum, bliver den første af koncernens medarbejdere i USA. E-1 visum - Treaty Trader Visum Denne visum type er ideel for danske virksomheder, som allerede har etableret en betydelig samhandel med varer eller tjenesteydelser mellem Danmark og USA. Samhandel (trade) defineres som sum af både import og eksport af varer eller tjenesteydelser og heraf skal mindst 50% være mellem Danmark og USA. Samhandelen skal være substantiel og ske fysisk mellem Danmark og USA. Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse. Desuden skal der være tale om en samhandel over længere tid (sædvanligvis mindst 1 år), og med et samlet beløb på ikke mindre end ca. $100,000. Der stilles meget strenge krav til dokumentation for samhandelen; blandt andet i form af kopier af fragtbreve, kontoudtog og fakturaer. De grundlæggende krav til visummet er som følger. Den ansattes nationalitet Skal være dansk statsborger Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen konkrete krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA Skal enten være på højt lederniveau eller en specialiseret stilling. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Skal være mindst 50 % dansk ejet og kontrolleret Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ja, se ovenfor. Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold: Gyldighedsperiode Visummets gyldighedsperiode fastsættes af Ambassaden. Tidligere udstedtes E1 visum ofte med 5 års gyldighed, men tendensen er nu en gyldighedsperiode på 2 år. Derefter kan visummet efterfølgende forlænges på basis af fornyede ansøgninger, så længe betingelserne for visummet opretholdes. Ved indrejse til USA på gyldigt E1 visum gives tilladelse til ophold på to år fra indrejsedatoen. Dette gælder selv om E1 visum har længere eller kortere gyldighedsperiode. Konsekvensen af dette forhold er, at medarbejderen må rejse ud og ind af USA, for at få arbejds- og opholdstilladelse for yderligere to år. Sagsbehandling Hele sagsbehandlingen sker på den amerikanske ambassade i København. Sagsbehandlingstid Tiden for ambassadens sagsbehandling ligger for tiden (August 2011) på mellem 8 og 10 uger; men der kan forekomme betydelige variationer. 6

7 Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. E-2 visum - Treaty Investor Visum Med virkning fra den 01. januar 2009 er der åbnet mulighed for, at danskejede virksomheder kan søge om E-2 Treaty Investor visum til medarbejdere, som skal ansættes i USA. Visummet bygger på en venskabs-traktat mellem USA og sagsbehandlingen sker, som for E-1 treaty trader visum, hos den amerikanske ambassade i København. Denne visum type er ideel for danske virksomheder eller enkeltpersoner, der har foretaget investeringer i USA. Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse for investeringens størrelse. Det er dog et krav at investeringen skal være af en karakter, som kan forventes at give et afkast, der overstiger lønnen til den eller de personer, der ønskes ansat i USA. Det er yderligere et krav, at investeringen skal være forretningsmæssig i den fortand, at investeringen må forventes at skabe aktivitet og profit og at investeringen går tabt, hvis forretningsaktiviteten mislykkes. Generelt stilles der strenge krav til dokumentation for investeringen; blandt andet i form af pengeoverførsler, købsaftaler, regnskaber og budgetter. Angående kravene til investering henvises til teksten nedenfor under "Særlige krav til investering i USA". Indholdet af dette bilag er baseret på vore erfaringer fra Januar 2009 til august Ud over dokumentation for investeringer er det et bærende element for ansøgningen, at der udarbejdes en detaljeret forretningsplan for de planlagte aktiviteter i USA. Denne forretningsplan skal blandt andet indeholde budgetter samt angivelse af, hvor mange amerikanske medarbejdere der forventes ansat indenfor de første 2 eller 3 år. De grundlæggende krav til visummet er som følger. Den ansattes nationalitet Skal være dansk statsborger Den ansattes arbejdsopgaver i USA Skal enten være på højt lederniveau eller en meget specialiseret stilling. Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen konkrete krav Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Skal være mindst 50 % dansk ejet og kontrolleret Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen særlige krav Særlige krav til investering i USA Ja, se teksten lige nedenfor. E - 2 TREATY INVESTOR VISUM KRAV TIL INVESTERINGEN 7

8 En afgørende betingelse for at få godkendt en ansøgning om investor visum er, at der i USA foretages en "substantial investment". I det efterfølgende beskrives de krav, der skal være opfyldt, for at overholde den amerikanske ambassades krav til investeringen. Det bemærkes, at det ikke er muligt at opnå dispensation fra kravene eller at indhente en forhåndsudtalelse. Alle betingelser skal derfor være opfyldt inden visum ansøgningen sendes frem til ambassaden. Investeringens størrelse Der er ikke nogen fast beløbsgrænse. Mindstebeløbet afhænger af virksomhedens art. Visse virksomheder kræver en beskeden investering (eksempelvis en konsulentvirksomhed) og andre en meget betydelig investering (eksempelvis en produktionsvirksomhed) Vi hjælper i det enkelte tilfælde med at vurdere investeringskravet. Vi har fået sager godkendt med investeringer helt ned til ca $; men så lave beløb er sædvanligvis ikke tilstrækkelige. Investeringernes art Der skal ske investering i erhvervsaktiver. Dette er eksempelvis firmabil, kontorudstyr, varelager, køb af kontor eller forudbetalt depositum og leje. Investering i private aktiver, som eksempelvis en bolig, kan aldrig medregnes. Vi anbefaler, at der investeres i flere forskellige aktiver, eksempelvis en kombination af forudbetalt leje, indkøb af kontorudstyr og indkøb af firmabil. Beløb, der står på bank konto betragtes ikke som en investering. Dette skyldes, at beløbet ikke kan anses som investeret før der er indgået aftaler om køb eller leje. (Se herom nedenfor) Investeringstidspunktet Investeringen skal være foretaget inden ansøgning om visum sendes til ambassaden. Dokumentation for at investeringen er foretaget Dokumentationen skal bestå af to ting, nemlig 1) Kopi af underskrevet købs- eller lejeaftale. 2) Kopi af dokumentation for, at betaling er sket. Dette vil typisk være i form af en kopi af bankoverførsel eller check. Betingede investeringer Investeringerne, eller en del deraf, kan gøres betinget af, at der opnås visum. I disse tilfælde indsættes købesummen eller lejebeløbet på en spærret konto og frigives til sælger eller udlejer, når visum sagen er godkendt. I forbindelse med betingede investeringer skal købseller lejeaftalen påføres en tekst, som beskriver betingelsen. 8

9 For E-2 visummet gælder følgende særlige forhold: Gyldighedsperiode Visummet udstedes sædvanligvis for en periode på indledningsvis to år. Derefter kan visummet forlænges i perioder på sædvanligvis to år, så længe betingelserne for visummet opretholdes. Sagsbehandling Hele sagsbehandlingen sker på den amerikanske ambassade i København. Sagsbehandlingstid Tiden for ambassadens sagsbehandling ligger for tiden (august 2011) på mellem 8 og 10 uger, men der kan forekomme betydelige variationer. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. H1-B visum - Visum for personer med specialviden Denne visum type anvendes hovedsagelig af virksomheder i situationer, hvor der ikke er basis for at opnå en af de foranstående visum-typer. Dette vil typisk forekomme, hvor arbejdsgiver ikke kan dokumentere tilstrækkelig samhandel med USA eller investering i USA eller hvor nationalitetskravene til E-visum ikke er opfyldt. Ligeledes vil et H1-B visum ofte være den eneste mulighed, hvor den ansatte ikke har været ansat i koncernen udenfor USA i mindst et år indenfor de seneste tre år. Der er indført en kvote begrænsning for H1-B visa. Den årlige hovedkvota er på visa, hvilket i de seneste par år har vist sig at være tilstrækkeligt. Ud over hovedkvoten på visa er der etableret en særlig kvote på visa for medarbejdere, som har opnået en amerikansk master-grad. Som følge af kvotabegrænsningerne for H1-B visum er det forfatterens anbefaling, at der i videst muligt omfang foretages en langsigtet planlægning, således at der eventuelt opnås basis for at søge om en alternativ visumtype til medarbejdere, som en arbejdsgiver ønsker udstationeret til USA. De grundlæggende krav til visummet er som følger: Den ansattes nationalitet Ingen særlige krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA Stillingen skal være en specialist stilling, hvor minimumskravet er en uddannelse svarende til en amerikansk Bachelors-grad. Den ansattes teoretiske uddannelse Den ansatte skal have en teoretisk uddannelse, som mindst svarer til en amerikansk Bachelor-grad. En del af uddannelseskravet kan erstattes med relevant arbejdserfaring. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Ingen særlige krav. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen. 9

10 Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold Gyldighedsperiode Visum udstedes indledningsvis for tre år med mulighed for efterfølgende forlængelse op til i alt 6 år. Mindste Løn - Sagsbehandling Først ansøges om Labor Certification hos US Department of Labor, hvor arbejdsgiver blandt andet skal dokumentere, at aflønning for stillingen mindst svarer til aflønning for tilsvarende stillinger i branchen. Sagen behandles derefter hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. Sagsbehandlingstid Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på dollar opnås expedited handling, hvorved sagen behandles på højest 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger; men der kan forekomme variationer.. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Nej, ægtefællen kan ikke opnå tilladelse til at arbejde på basis af den anden ægtefælles H1-B visum. O-1 visum - Visum for personer med ekstraordinære evner inden for videnskab, kunst, undervisning, business eller sport Denne visum type kan anvendes i situationer, hvor den person, som ønskes ansat, har helt ekstraordinære kvalifikationer. Indenfor erhvervslivet kan visummet finde anvendelse, hvor en person kan dokumentere, at hun eller han er nationalt eller internationalt kendt indenfor sit felt, for eksempel som skribent, foredragsholder eller har været omtalt i medierne for sine specielle evner og kvalifikationer. O-1 visummet anvendes ligeledes som visum for udøvende kunstnere og sportsfolk, som kan dokumentere, at de er internationalt kendt for deres evner og præstationer. O-1 visummets karakteristika svarer på mange måder til et H1-B visum. Eksempelvis kræves det ikke, at den ansatte tidligere har været ansat i den koncern, hvori der søges ansættelse i USA. Den afgørende forskel overfor H1-B visummet er, at kravene til personens kvalifikationer er langt højere end i forbindelse med et H1-B visum. De grundlæggende krav til visummet er som følger: Den ansattes nationalitet Ingen særlige krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA arbejdsområde. Arbejdsopgaverne skal ligge indenfor den ansattes tidligere 10

11 Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen specifikke krav, men der stilles meget store krav til personens nationale eller internationale anerkendelse og faglige præstationer. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Ingen særlige krav. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen. Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold Gyldighedsperiode Visum udstedes normalt for tre år, med mulighed for efterfølgende forlængelser på baggrund af ny ansøgning, forlænges så længe betingelserne for visummet opretholdes. Sagsbehandling Sagen indsendes først til udtalelse/godkendelse hos et amerikansk fagforbund, der er relateret til stillingen. Derefter behandles sagen hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. Sagsbehandlingstid Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på dollar kan opnås expedited handling, hvorved sagen behandles på højst 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Nej, ægtefællen kan ikke opnå tilladelse til at arbejde på basis af den anden ægtefælles O-1 visum. J-1 Visum - Exchange Visitor (Trainee) Visum Denne visum type anvendes hovedsagelig i situationer, hvor der er et ønske om at give en person erfaring i amerikanske forhold indenfor denne persons eksisterende udenlandske uddannelse eller arbejdserfaring. Formålet med ansættelse på et Trainee visum er, at der i USA skal ske en videre oplæring af den ansatte, samt at personen skal opnå et kendskab til amerikansk kultur og levevis. Der stilles betydelige krav til beskrivelsen og indholdet af personens oplæring. Der skal således udarbejdes en særdeles detaljeret træningsplan med angivelse af, hvem der skal stå for oplæringen, hvor megen tid der anvendes på de enkelte elementer at oplæringen, og hvordan oplæringen fordeles på teori og praksis. Det lige nævnte medfører, at Trainee Visum kun kan ansøges af virksomheder, der i forvejen har ansat personale i USA, som kan forestå oplæringen. En person der opnår J-1 visum skal have til hensigt at vende tilbage til fædrelandet for at anvende den viden og erfaring, som er opnået under opholdet i USA. 11

12 Au Pair ophold og nogle studeophold i USA falder ind under J-1 visum kategorien, men med variationer i betingelse og i opholdets varighed. De grundlæggende krav til visummet er som følger: Den ansattes nationalitet Intet nationalitetskrav. Den ansattes arbejdsopgaver i USA Stillingen skal indebærer oplæring af den ansatte indenfor den ansattes tidligere uddannelse eller arbejdserfaring. Den ansattes teoretiske uddannelse Videregående teoretisk uddannelse og/eller praktisk uddannelse. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Ingen konkrete krav. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen. Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold Gyldighedsperiode Visum udstedes for en periode på højest 18 måneder. Der er ingen mulighed for forlængelse. Sagsbehandling Sagen behandles af private institutioner i USA, som har opnået godkendelse dertil fra visum myndighederne. Organisationen vurderer nøje træningsprogrammet, og at kompensation kan finansiere de skønnede leveomkostninger. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. Sagsbehandlingstid Ligger som regel på mellem to og fire uger hos den amerikanske organisation, der behandler sagen. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. August 2011 Anne Grethe Martensen 12

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Betænkning om administration af udlændingesager

Betænkning om administration af udlændingesager Betænkning om administration af udlændingesager Afgivet af en ekspertarbejdsgruppe under Indenrigsministeriet nedsat den 2. december 1994 BETÆNKNING NR. 1292 KØBENHAVN 1995 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.

Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister. Ansat i udlandet Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Ansat i udlandet er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere