ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSVISA til USA. Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1"

Transkript

1 ARBEJDSVISA til USA Af Anne Grethe Martensen, MBA, HA(Jur.), Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Langt de fleste danske virksomheder, som etablerer sig i USA, får behov for at ansætte udenlandske (oftest danske) medarbejdere i USA. Situationen er ofte den, at ansættelse af nøglepersoner fra den danske modervirksomhed ligefrem er et helt afgørende kriterium for en succesfuld start på den amerikanske virksomhed. De amerikanske visumregler er komplekse og ofte uigennemskuelige. Hertil kommer, at tilrettelæggelsen af en situation, som på bedst mulig vis kan danne basis for at opnå visa, som regel er en langvarig proces. Derfor kræver det langvarig og nøje planlægning, at tilrettelægge en personalesituation og en virksomheds struktur, som på bedst mulig vis kan facilitere ansættelse af udenlandske medarbejdere i den danske virksomheds datterselskab eller afdeling i USA. Det efterfølgende indeholder en gennemgang af de almindeligst anvendte visumtyper. I beskrivelsen fokuseres på de fundamentale krav, som for hver enkelt visumtype skal være opfyldt for at få et visum godkendt. Gennemgangen skaber hermed et grundlag for overordnet at kunne tilrettelægge virksomhedens forhold hensigtsmæssigt, hvad angår muligheden for at opnå visum til USA for virksomhedens medarbejdere. Gennemgangen kan derimod ikke i sag selv danne basis for udarbejdelse af en visumansøgning. Fundamentale forhold Den amerikanske visum lovgivning er afhængigt af visum type enten en del af den føderale lovgivning eller fastsat via konventioner mellem USA og det pågældende udland. Reglerne er hermed ensartede for hele USA og således ikke afhængige af, i hvilken stat den pågældende medarbejder skal ansættes. Sagsbehandlingen sker for de fleste visumtypers vedkommende hos et af de to centrale servicecentre i USA med efterfølgende behandling på den amerikanske ambassade i medarbejderens hjemland. For visa, der bygger på en konvention, sker hele sagsbehandlingen på den amerikanske ambassade i medarbejderens hjemland. Det er fælles for alle visumtyper, at der fra myndighedernes side kræves en særdeles detaljeret dokumentation bilagt ansøgningen. Det er forfatterens erfaring, at bilagsmængden sjældent udgør 1 Anne Grethe Martensen træffes på og på telefon

2 mindre end 150 sider. Set fra et traditionelt dansk synspunkt, er sagsbehandlingen tilrettelagt meget rigoristisk og med udgangspunkt i, at hvert eneste lille detailkrav skal være selvstændigt og objektivt opfyldt. Dette medfører, at der i sagsbehandlingen kun i begrænset omfang er tillagt sagsbehandleren et skøn til vurdering af, om en ansøgning samlet set rimeligt kan begrunde, at visum udstedes. Det lige anførte fører til en væsentlig konklusion: En visum sag bliver aldrig godkendt ud fra et overordnet synspunkt om, at den ansøgende virksomhed har et produkt eller en serviceydelse, som vil være interessant for det amerikanske samfund. Derfor skal selv den mest oplage sag fremsendes i en form og med dokumentation, som opfylder samtlige de detailkrav, der i lovgivning og regulativer er fastsat for den pågældende visumtype. Kortvarige ophold i USA med erhvervsmæssigt- eller turistformål kan finde sted uden visum (under visa waiver programmet) eller på et B visum. Dette fordrer, at der ikke sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver. Derimod skal alle udlændinge, som skal ansættes hos en amerikansk arbejdsgiver i USA, have opnået et arbejdsvisum. Hertil kommer, at udenlandske virksomheder, der ønsker at ansætte medarbejdere i USA, skal registreres som arbejdsgiver i USA. Samlet set medfører det lige anførte, at alle udlændinge, der i USA aflønnes som ansat, skal have udstedt et arbejdsvisum hvis de ikke har permanent opholdstilladelse (green card). Den pågældende medarbejder kan ikke selv stå som ansøger om arbejdsvisum. Ansøgningen skal i alle tilfælde indsendes af den amerikanske arbejdsgiver, hos hvem ansættelse skal ske. Dette indebærer, at der altid skal være etableret en amerikansk arbejdsgiver inden visum ansøgningen kan indsendes. Arbejdsgiveren vil oftest være et amerikansk selskab eller en anden juridisk enhed, der helt eller delvis ejes af den danske virksomhed eller af et andet selskab i koncernen. Et arbejdsvisum giver kun medarbejderen ret til at arbejde i USA for den ansøgende amerikanske arbejdsgiver. Hermed er det ulovligt for medarbejderen at tage arbejde såvel lønnet som ulønnet hos andre amerikanske arbejdsgivere. Samtidig med at medarbejderen opnår visum, vil der blive udstedt visum til medarbejderens ægtefælle og børn under 21 år, hvis der ansøges herom. Sådanne visa giver ikke ægtefællen eller børnene ret til at arbejde i USA; men for visse visum typer kan de pårørende efterfølgende opnå arbejdstilladelse. (Se nedenfor under de enkelte visum typer) Papirløse samlivsforhold uansat samlivets varighed kan ikke danne basis for, at samleveren opnår ægtefælle visum. Hvis samlivet må betegnes som længerevarende vil der normalt kunne opnås et turistvisum af samme varighed, som samleverens arbejdsvisum. I nogle tilfælde kan en samlever selvstændigt søge om arbejdsvisum eller studie visum til USA. Personer, der midlertidigt udfører arbejde i USA som ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver, skal ikke have udstedt arbejdsvisum, hvis arbejdsopgaverne i USA er af kortvarig natur. I sådanne tilfælde kan opholdet i USA ske uden visum - under det såkaldte Visa Waiver program - eller under et B-1 business visum. Arbejde af denne karakter kan typisk være bestyrelsesarbejde, revisionsopgaver, oplæring af medarbejdere og installation of maskiner eller software. Indrejse i USA på Visa Waiver, på business eller turistvisum tillader i begrænset omfang også opgaver som for eksempel bestyrelsesarbejde, kontraktforhandlingen, kundebesøg og deltagelse i konferencer og messer 2

3 De enkelte visum typer Efterfølgende redegøres først for indrejse med erhvervsmæssigt formål, men uden at der sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver. Derefter gennemgås de mest anvendte typer af arbejdsvisa. Beskrivelsen indeholder de generelle regler for den pågældende visumtype og de karakteristika, som er mest relevante. Beskrivelsen er hermed ikke udtømmende; men kan tjene som en nyttig oversigt både for arbejdsgiver og arbejdstager. Indrejse uden Visum Under det såkaldte visa waiver program kan der ske indrejse til USA uden at der udstedes noget visum; men på baggrund af forudgående registrering i ESTA systemet. Opholdet i USA kan højest strække sig over 90 dage og enhver overskridelse heraf vil give problemer i forbindelse med efterfølgende forsøg på indrejse - sædvanligvis i form af, at vedkommende sendes tilbage til Danmark på næste fly og derefter nægtes indrejse med mindre der opnås et visum. Visa waiver programmet anvendes rutinemæssigt i forbindelse med indrejse til ferieophold; men kan også anvendes i forbindelse med indrejse til erhvervsmæssige formål. Se straks nedenfor. Ophold i USA under visa waiver programmet er altid betinget af, at vedkommende ikke ansættes hos en amerikansk arbejdsgiver. Indrejse med erhvervsmæssigt formål kan lovligt ske i forbindelse med bestyrelsesarbejde, forhandlinger og kundebesøg. Videre kan indrejse ske i forbindelse med kortvarige montage- eller instruktøropgaver og lignende hos den danske arbejdsgivers amerikanske kunder og forretningsforbindelser. I disse tilfælde bør der oprettes en skriftlig aftale mellem den danske arbejdsgiver og den amerikanske kunde, som beskriver arbejdets art og omfang. De foran nævnte opgaver kan også lovligt udføres for et datterselskab af den danske arbejdsgivervirksomhed; men i disse tilfælde er det væsentligt, at kunne fremlægge dokumentation for, at der i realiteten ikke er tale om et ansættelsesforhold hos det amerikanske datterselskab. Det er lovligt at foretage flere på hinanden følgende indrejser til USA under visa waiver programmet. Der er ingen fast praksis for, hvor ofte der kan indrejses før der stilles kritiske spørgsmål ved indrejsen. Generelt set gælder dog, at myndighederne ser særlig kritisk på flere på hinanden følgende indrejser af lang varighed. (Tæt på 90 dage og med kortvarige mellemrum) Det er vores generelle anbefaling, at der bør ansøges om et B-visum, (se nedenfor) hvis der er tale om fire eller flere indrejser pr. år. B1 Visum Personer, der hyppigt rejser til USA med erhvervsmæssige formål uden at være ansat hos en amerikansk arbejdsgiver, bør ansøge om et B1 visum for at minimere problemer i forbindelse med indrejsen. 3

4 B1 visum ansøges hos den amerikanske ambassade i København og sagsbehandlingstiden er ganske kort. Et B1 visum udstedes som regel for 10 år med adgang til flere indrejser (Multiple Entries) Varigheden af de enkelte ophold i USA bestemmes af den embedsmand, der foretager pas- og visumkontrol ved indrejsen. Der gives som regel tilladelse til ophold i maksimalt seks måneder ad gangen. Ansøger skal kunne dokumentere et behov for at opnå B1 visum og vedkommende skal dokumentere, at han ikke har til hensigt at tage permanent ophold i USA. (At han ikke har "immigrant intent") Det førstnævnte forhold kan dokumenteres ved en erklæring fra ansøgers arbejdsgiver om, at der er behov for hyppige ophold med henblik på at udføre opgaver i USA for den danske arbejdsgiver. Det er i den forbindelse vigtigt at lægge vægt på, at aflønning sker fra den danske arbejdsgiver, og at arbejdet i USA er et led i ansættelsen hos den danske arbejdsgiver. Det sidstnævnte forhold (om manglende immigrant intent) kan dokumenteres på mange måder. Eksempelvis gennem fremlæggelse af lejekontrakt eller skøde for dansk bolig; oplysning om at ægtefælle og børn forbliver boende i Danmark; erklæringer fra venner og bekendte; etc. Det er meget væsentligt, at der kun ansøges om B1 visum, hvis der vurderes, at være en helt overvejende grad af sikkerhed for, at visum bliver udstedt. Dette skyldes, at ansøger ikke efterfølgende kan rejse ind i USA under visa waiver programmet, hvis han får afslag på en ansøgningen om B1 visum. Med andre ord: Efter afslag på B1 visum afskæres ansøgeren for at rejse ind i USA, indtil vedkommende har opnået et visum til USA. Som det gælder for indrejse under visa waiver programmet, et det for B1 visummet et ufravigeligt krav, at der ikke sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver. De opgaver, der lovligt kan udføres i USA under ophold på B1 visum svarer til disse, der ovenfor et anført for visa waiver programmet. Efter hyppige indrejse af længerevarende ophold bliver der ofte stillet kritiske spørgsmål ved indrejsen om, hvorvidt der udføres arbejde for en amerikansk arbejdsgiver. Der er tilsyneladende ingen fast praksis; men det gælder generelt, at B1 visummet giver mulighed for flere og mere langvarige ophold end visa waiver programmet inden der stilles kritiske spørgsmål ved indrejsen. Til forskel fra visa waiver programmet sker det kun helt undtagelsesvist, at den person, der søger indrejse nægtes indrejse. I stedet gives vedkommende en advarsel om, at han ikke igen skal søge at rejse ind i USA med erhvervsformål uden at have opnået i arbejdsvisum. (Se om de forskellige typer arbejdsvisa nedenfor) Indrejse under visa waiver programmet eller med B1 visum er, som der er fremhævet ovenfor, altid betinget af, at der ikke sker ansættelse hos en amerikansk arbejdsgiver, eller at de opgaver der udføres i USA ikke er en erstatning for et ansættelsesforhold i USA. Hvis der udføres arbejde i USA for en amerikansk arbejdsgiver, skal der altid opnås et arbejdsvisum. Der findes en lang række forskellige typer af arbejdsvisa (midlertidige arbejdstilladelser). Nedenfor gennemgås de mest gængse typer. 4

5 L-1 visum - Intra Company Transfer Visum Denne visum type er ideel i forbindelse med ansættelse af medarbejdere i USA, som har været ansat i arbejdsgiver-koncernen i mere end et år inden for de seneste tre år. De grundlæggende krav til visummet er som følger. Den ansattes nationalitet Ingen særlige krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA Skal enten være på højt lederniveau eller en stærkt specialiseret stilling. I førstnævnte tilfælde søges om et såkaldt L-1A visum i sidstnævnte tilfælde søges om et L-1B visum. Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen konkrete krav Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Skal være mindst 50 % koncernforbundne (ejet og kontrolleret) med medarbejderens nuværende arbejdsgiver. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret inklusiv lønudbetalinger til medarbejderen. For visummet gælder følgende særlige forhold: Gyldighedsperiode Visum udstedes indledningsvis for et år, hvis den amerikanske arbejdsgiver har eksisteret eller har været aktiv i mindre end et år. I andre tilfælde udstedes visummet for indledningsvis 3 år. Visummet kan herefter, på baggrund af ny ansøgning, forlænges for 2 år af gangen, så de løber op til i alt syv år for L-1A visum og op til i alt fem år for L-1B visum Sagsbehandling Sagen behandles først hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. De amerikanske visum myndigheder har i 2010 og 2011 strammet meget op på sagsbehandlingen, hvilket har medført, at der stilles meget store krav til henholdsvis den ansattes specialviden (L1-B visa) og den ansattes ledelsesopgaver (L1-A visum) Sagsbehandlingstid Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på dollar kan der opnås expedited handling, hvorved sagen behandles på højest 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en og to uger, men der kan forekomme betydelige variationer. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. 5

6 Krav til etablering af kontor i USA I forbindelse med ansøgningen skal det dokumenters, at den amerikanske arbejdsgiver har etableret et kontor i USA. Dokumentationen skal ske i form af blandt andet lejekontrakt og fotos fra kontoret. Kravet om dokumentation for etablering af kontor er ufravigelig og gælder således også i tilfælde, hvor den medarbejder til hvem der ansøges om visum, bliver den første af koncernens medarbejdere i USA. E-1 visum - Treaty Trader Visum Denne visum type er ideel for danske virksomheder, som allerede har etableret en betydelig samhandel med varer eller tjenesteydelser mellem Danmark og USA. Samhandel (trade) defineres som sum af både import og eksport af varer eller tjenesteydelser og heraf skal mindst 50% være mellem Danmark og USA. Samhandelen skal være substantiel og ske fysisk mellem Danmark og USA. Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse. Desuden skal der være tale om en samhandel over længere tid (sædvanligvis mindst 1 år), og med et samlet beløb på ikke mindre end ca. $100,000. Der stilles meget strenge krav til dokumentation for samhandelen; blandt andet i form af kopier af fragtbreve, kontoudtog og fakturaer. De grundlæggende krav til visummet er som følger. Den ansattes nationalitet Skal være dansk statsborger Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen konkrete krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA Skal enten være på højt lederniveau eller en specialiseret stilling. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Skal være mindst 50 % dansk ejet og kontrolleret Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ja, se ovenfor. Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold: Gyldighedsperiode Visummets gyldighedsperiode fastsættes af Ambassaden. Tidligere udstedtes E1 visum ofte med 5 års gyldighed, men tendensen er nu en gyldighedsperiode på 2 år. Derefter kan visummet efterfølgende forlænges på basis af fornyede ansøgninger, så længe betingelserne for visummet opretholdes. Ved indrejse til USA på gyldigt E1 visum gives tilladelse til ophold på to år fra indrejsedatoen. Dette gælder selv om E1 visum har længere eller kortere gyldighedsperiode. Konsekvensen af dette forhold er, at medarbejderen må rejse ud og ind af USA, for at få arbejds- og opholdstilladelse for yderligere to år. Sagsbehandling Hele sagsbehandlingen sker på den amerikanske ambassade i København. Sagsbehandlingstid Tiden for ambassadens sagsbehandling ligger for tiden (August 2011) på mellem 8 og 10 uger; men der kan forekomme betydelige variationer. 6

7 Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. E-2 visum - Treaty Investor Visum Med virkning fra den 01. januar 2009 er der åbnet mulighed for, at danskejede virksomheder kan søge om E-2 Treaty Investor visum til medarbejdere, som skal ansættes i USA. Visummet bygger på en venskabs-traktat mellem USA og sagsbehandlingen sker, som for E-1 treaty trader visum, hos den amerikanske ambassade i København. Denne visum type er ideel for danske virksomheder eller enkeltpersoner, der har foretaget investeringer i USA. Der er ikke fastsat nogen bestemt beløbsgrænse for investeringens størrelse. Det er dog et krav at investeringen skal være af en karakter, som kan forventes at give et afkast, der overstiger lønnen til den eller de personer, der ønskes ansat i USA. Det er yderligere et krav, at investeringen skal være forretningsmæssig i den fortand, at investeringen må forventes at skabe aktivitet og profit og at investeringen går tabt, hvis forretningsaktiviteten mislykkes. Generelt stilles der strenge krav til dokumentation for investeringen; blandt andet i form af pengeoverførsler, købsaftaler, regnskaber og budgetter. Angående kravene til investering henvises til teksten nedenfor under "Særlige krav til investering i USA". Indholdet af dette bilag er baseret på vore erfaringer fra Januar 2009 til august Ud over dokumentation for investeringer er det et bærende element for ansøgningen, at der udarbejdes en detaljeret forretningsplan for de planlagte aktiviteter i USA. Denne forretningsplan skal blandt andet indeholde budgetter samt angivelse af, hvor mange amerikanske medarbejdere der forventes ansat indenfor de første 2 eller 3 år. De grundlæggende krav til visummet er som følger. Den ansattes nationalitet Skal være dansk statsborger Den ansattes arbejdsopgaver i USA Skal enten være på højt lederniveau eller en meget specialiseret stilling. Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen konkrete krav Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Skal være mindst 50 % dansk ejet og kontrolleret Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen særlige krav Særlige krav til investering i USA Ja, se teksten lige nedenfor. E - 2 TREATY INVESTOR VISUM KRAV TIL INVESTERINGEN 7

8 En afgørende betingelse for at få godkendt en ansøgning om investor visum er, at der i USA foretages en "substantial investment". I det efterfølgende beskrives de krav, der skal være opfyldt, for at overholde den amerikanske ambassades krav til investeringen. Det bemærkes, at det ikke er muligt at opnå dispensation fra kravene eller at indhente en forhåndsudtalelse. Alle betingelser skal derfor være opfyldt inden visum ansøgningen sendes frem til ambassaden. Investeringens størrelse Der er ikke nogen fast beløbsgrænse. Mindstebeløbet afhænger af virksomhedens art. Visse virksomheder kræver en beskeden investering (eksempelvis en konsulentvirksomhed) og andre en meget betydelig investering (eksempelvis en produktionsvirksomhed) Vi hjælper i det enkelte tilfælde med at vurdere investeringskravet. Vi har fået sager godkendt med investeringer helt ned til ca $; men så lave beløb er sædvanligvis ikke tilstrækkelige. Investeringernes art Der skal ske investering i erhvervsaktiver. Dette er eksempelvis firmabil, kontorudstyr, varelager, køb af kontor eller forudbetalt depositum og leje. Investering i private aktiver, som eksempelvis en bolig, kan aldrig medregnes. Vi anbefaler, at der investeres i flere forskellige aktiver, eksempelvis en kombination af forudbetalt leje, indkøb af kontorudstyr og indkøb af firmabil. Beløb, der står på bank konto betragtes ikke som en investering. Dette skyldes, at beløbet ikke kan anses som investeret før der er indgået aftaler om køb eller leje. (Se herom nedenfor) Investeringstidspunktet Investeringen skal være foretaget inden ansøgning om visum sendes til ambassaden. Dokumentation for at investeringen er foretaget Dokumentationen skal bestå af to ting, nemlig 1) Kopi af underskrevet købs- eller lejeaftale. 2) Kopi af dokumentation for, at betaling er sket. Dette vil typisk være i form af en kopi af bankoverførsel eller check. Betingede investeringer Investeringerne, eller en del deraf, kan gøres betinget af, at der opnås visum. I disse tilfælde indsættes købesummen eller lejebeløbet på en spærret konto og frigives til sælger eller udlejer, når visum sagen er godkendt. I forbindelse med betingede investeringer skal købseller lejeaftalen påføres en tekst, som beskriver betingelsen. 8

9 For E-2 visummet gælder følgende særlige forhold: Gyldighedsperiode Visummet udstedes sædvanligvis for en periode på indledningsvis to år. Derefter kan visummet forlænges i perioder på sædvanligvis to år, så længe betingelserne for visummet opretholdes. Sagsbehandling Hele sagsbehandlingen sker på den amerikanske ambassade i København. Sagsbehandlingstid Tiden for ambassadens sagsbehandling ligger for tiden (august 2011) på mellem 8 og 10 uger, men der kan forekomme betydelige variationer. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. H1-B visum - Visum for personer med specialviden Denne visum type anvendes hovedsagelig af virksomheder i situationer, hvor der ikke er basis for at opnå en af de foranstående visum-typer. Dette vil typisk forekomme, hvor arbejdsgiver ikke kan dokumentere tilstrækkelig samhandel med USA eller investering i USA eller hvor nationalitetskravene til E-visum ikke er opfyldt. Ligeledes vil et H1-B visum ofte være den eneste mulighed, hvor den ansatte ikke har været ansat i koncernen udenfor USA i mindst et år indenfor de seneste tre år. Der er indført en kvote begrænsning for H1-B visa. Den årlige hovedkvota er på visa, hvilket i de seneste par år har vist sig at være tilstrækkeligt. Ud over hovedkvoten på visa er der etableret en særlig kvote på visa for medarbejdere, som har opnået en amerikansk master-grad. Som følge af kvotabegrænsningerne for H1-B visum er det forfatterens anbefaling, at der i videst muligt omfang foretages en langsigtet planlægning, således at der eventuelt opnås basis for at søge om en alternativ visumtype til medarbejdere, som en arbejdsgiver ønsker udstationeret til USA. De grundlæggende krav til visummet er som følger: Den ansattes nationalitet Ingen særlige krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA Stillingen skal være en specialist stilling, hvor minimumskravet er en uddannelse svarende til en amerikansk Bachelors-grad. Den ansattes teoretiske uddannelse Den ansatte skal have en teoretisk uddannelse, som mindst svarer til en amerikansk Bachelor-grad. En del af uddannelseskravet kan erstattes med relevant arbejdserfaring. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Ingen særlige krav. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen. 9

10 Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold Gyldighedsperiode Visum udstedes indledningsvis for tre år med mulighed for efterfølgende forlængelse op til i alt 6 år. Mindste Løn - Sagsbehandling Først ansøges om Labor Certification hos US Department of Labor, hvor arbejdsgiver blandt andet skal dokumentere, at aflønning for stillingen mindst svarer til aflønning for tilsvarende stillinger i branchen. Sagen behandles derefter hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. Sagsbehandlingstid Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på dollar opnås expedited handling, hvorved sagen behandles på højest 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger; men der kan forekomme variationer.. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Nej, ægtefællen kan ikke opnå tilladelse til at arbejde på basis af den anden ægtefælles H1-B visum. O-1 visum - Visum for personer med ekstraordinære evner inden for videnskab, kunst, undervisning, business eller sport Denne visum type kan anvendes i situationer, hvor den person, som ønskes ansat, har helt ekstraordinære kvalifikationer. Indenfor erhvervslivet kan visummet finde anvendelse, hvor en person kan dokumentere, at hun eller han er nationalt eller internationalt kendt indenfor sit felt, for eksempel som skribent, foredragsholder eller har været omtalt i medierne for sine specielle evner og kvalifikationer. O-1 visummet anvendes ligeledes som visum for udøvende kunstnere og sportsfolk, som kan dokumentere, at de er internationalt kendt for deres evner og præstationer. O-1 visummets karakteristika svarer på mange måder til et H1-B visum. Eksempelvis kræves det ikke, at den ansatte tidligere har været ansat i den koncern, hvori der søges ansættelse i USA. Den afgørende forskel overfor H1-B visummet er, at kravene til personens kvalifikationer er langt højere end i forbindelse med et H1-B visum. De grundlæggende krav til visummet er som følger: Den ansattes nationalitet Ingen særlige krav Den ansattes arbejdsopgaver i USA arbejdsområde. Arbejdsopgaverne skal ligge indenfor den ansattes tidligere 10

11 Den ansattes teoretiske uddannelse Ingen specifikke krav, men der stilles meget store krav til personens nationale eller internationale anerkendelse og faglige præstationer. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Ingen særlige krav. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen. Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold Gyldighedsperiode Visum udstedes normalt for tre år, med mulighed for efterfølgende forlængelser på baggrund af ny ansøgning, forlænges så længe betingelserne for visummet opretholdes. Sagsbehandling Sagen indsendes først til udtalelse/godkendelse hos et amerikansk fagforbund, der er relateret til stillingen. Derefter behandles sagen hos et af service centrene i USA. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. Sagsbehandlingstid Varierer stærkt fra tid til anden og afhænger tillige af, hvilket servicecenter, der behandler sagen. Mod et ekstra gebyr på dollar kan opnås expedited handling, hvorved sagen behandles på højst 14 dage hos servicecentret. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Nej, ægtefællen kan ikke opnå tilladelse til at arbejde på basis af den anden ægtefælles O-1 visum. J-1 Visum - Exchange Visitor (Trainee) Visum Denne visum type anvendes hovedsagelig i situationer, hvor der er et ønske om at give en person erfaring i amerikanske forhold indenfor denne persons eksisterende udenlandske uddannelse eller arbejdserfaring. Formålet med ansættelse på et Trainee visum er, at der i USA skal ske en videre oplæring af den ansatte, samt at personen skal opnå et kendskab til amerikansk kultur og levevis. Der stilles betydelige krav til beskrivelsen og indholdet af personens oplæring. Der skal således udarbejdes en særdeles detaljeret træningsplan med angivelse af, hvem der skal stå for oplæringen, hvor megen tid der anvendes på de enkelte elementer at oplæringen, og hvordan oplæringen fordeles på teori og praksis. Det lige nævnte medfører, at Trainee Visum kun kan ansøges af virksomheder, der i forvejen har ansat personale i USA, som kan forestå oplæringen. En person der opnår J-1 visum skal have til hensigt at vende tilbage til fædrelandet for at anvende den viden og erfaring, som er opnået under opholdet i USA. 11

12 Au Pair ophold og nogle studeophold i USA falder ind under J-1 visum kategorien, men med variationer i betingelse og i opholdets varighed. De grundlæggende krav til visummet er som følger: Den ansattes nationalitet Intet nationalitetskrav. Den ansattes arbejdsopgaver i USA Stillingen skal indebærer oplæring af den ansatte indenfor den ansattes tidligere uddannelse eller arbejdserfaring. Den ansattes teoretiske uddannelse Videregående teoretisk uddannelse og/eller praktisk uddannelse. Ejerskab til den amerikanske arbejdsgiver Ingen konkrete krav. Særlige krav til handelsaktivitet mellem Danmark og USA Ingen. Særlige krav til investering i USA Ingen, bortset fra, at det skal dokumenteres, at den amerikanske arbejdsgiver har midler til at drive virksomheden som budgetteret. For visummet gælder følgende særlige forhold Gyldighedsperiode Visum udstedes for en periode på højest 18 måneder. Der er ingen mulighed for forlængelse. Sagsbehandling Sagen behandles af private institutioner i USA, som har opnået godkendelse dertil fra visum myndighederne. Organisationen vurderer nøje træningsprogrammet, og at kompensation kan finansiere de skønnede leveomkostninger. Efter godkendelse i USA, sker den afsluttende behandling på den amerikanske ambassade i den ansattes hjemland. Sagsbehandlingstid Ligger som regel på mellem to og fire uger hos den amerikanske organisation, der behandler sagen. Den efterfølgende tid for sagsbehandling på ambassaden ligger sædvanligvis på mellem en til to uger. Kan ægtefællen opnå arbejdstilladelse? Ja; efter begge ægtefællers indrejse i USA er den medfølgende ægtefælle berettiget til, på basis af ansøgning, at få udsted et såkaldt Employment Authorization Document. Dette giver ægtefællen ret til at arbejde hos en hvilken som helst arbejdsgiver i USA. Hermed stilles ægtefællen mere fleksibelt end den person, som fik udstedt arbejdsvisum, idet denne person kun er berettiget til at arbejde for den ansøgende arbejdsgiver. August 2011 Anne Grethe Martensen 12

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Du kan læse om de enkelte pakker på vores hjemmeside og på informationsarket for den enkelte uddannelse.

Du kan læse om de enkelte pakker på vores hjemmeside og på informationsarket for den enkelte uddannelse. Ansøgningsskema Jeg ønsker optagelse på EMBA in Business Strategy EMBA in Business Psychology EMBA in Business Creativity Top Governance Pre MBA MBA² - for dig der allerede har en MBA EMBA in Business

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vejledning til fuldmagt

Vejledning til fuldmagt Vejledning til fuldmagt Inden du udfylder formularen, anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning. Personoplysninger Udfyld venligst formularen Personoplysninger for hver nøgleperson, der kan benytte

Læs mere

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark

Danmark - Åben for forretning og ferie. Sådan ansøger du om visum til Danmark Danmark - Åben for forretning og ferie Sådan ansøger du om visum til Danmark Du kan læse mere om regler og procedurer for visum til Danmark i denne folder Visum til Danmark Hvis du ønsker at besøge Danmark

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere