Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:"

Transkript

1 Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Udbudsrunden erhvervsuddannelser og praktikcentre 1. Indledning De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb, herunder som udlagt undervisning, samt godkendelser til at være praktikcenter, herunder som udlagte praktikcenteropgaver, tilbagekaldes herved med virkning fra 1. august september 2015 Sags nr.: Q.571 Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: 1. (Gen-)ansøge om at blive godkendt til at udbyde: Et eller flere af de fire hovedområder (grundforløbenes 1. del). Et eller flere af grundforløbenes 2. del. Et eller flere af hovedforløbene. 2. (Gen-)ansøge om være praktikcenter, som udbyder skolepraktik. De nye godkendelser vil have virkning fra og med 1. august Udbudsrunden er en del af gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen. Der findes information om reformen på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside: Udbudsrunden åbner op for ansøgninger fra både nuværende godkendte udbydere og potentielle nye udbydere. Formålet med brevet ud over at tilbagekalde de nuværende udbudsgodkendelser - er at give alle involverede parter en foreløbig orientering om:

2 2 Tilrettelæggelse og koordinering af udbudsrunden m.v. (Afsnit 2) Institutionernes ansøgning om udbud af erhvervsuddannelser herunder kriterier og vilkår (Afsnit 3) Institutionernes ansøgninger om godkendelse til praktikcenter herunder kriterier og vilkår (Afsnit 4) Tidsplan for udbudsrunden mv. (Afsnit 5). Det kan herudover til orientering nævnes, at udbudsrunden i 2017 for erhvervsuddannelser og praktikcentre forventes efterfulgt af en amuudbudsrunde. Bilag 1 indeholder en kort beskrivelse af REU s (Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) og regionernes opgaver samt lovregler om udbud af eud, euv, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, eux og praktikcenter. REU har en fast praksis for at indhente udtalelser fra de faglige udvalg om ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser og ansøgninger om at være praktikcenter. Derfor giver brevet information til de faglige udvalg om, at de inddrages i udbudsrunden, så de kan forberede sig på at løse opgaver i denne sammenhæng. Det bemærkes, at ministeriet tidligere har orienteret alle godkendte udbydere af erhvervsuddannelser og praktikcentre om udbudsrunden med breve af henholdsvis 1. oktober og 3. oktober De to breve kan ses her: Økonomi Udbudsrunden og beslutninger om placering af udbud skal som udgangspunkt gennemføres inden for de nuværende bevillinger til erhvervsuddannelserne, da der med reformen af erhvervsuddannelserne ikke er afsat særlige midler hertil. Forbehold Ministeriet gør opmærksom på, at der på flere områder i perioden frem til ultimo oktober 2015, hvor udbudsrunden formelt set sættes i gang med et brev til samme modtagerkreds som nærværende brev, vil ske yderligere konkretiseringer. Fx vil ministeriet, med inddragelse af REU, konkretisere kravene til institutionernes ansøgninger.

3 3 Hvis der opstår behov for principielle ændringer i forhold til de i brevet nævnte kriterier for behandlingen af ansøgninger, vil ministeriet inddrage REU, og der vil blive udsendt orientering, hvis den beskrevne tidsplan evt. ændres væsentligt. 2. Information om tilrettelæggelse og koordinering af udbudsrunden m.v. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tildeler som udgangspunkt godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser og være praktikcentre som resultat af en national udbudsrunde. Ministeriet vil normalt, når runden er gennemført, være tilbageholdende med at give godkendelser til enkeltansøgere under forudsætning af, at de i forvejen godkendte udbydere kan dække uddannelsesbehovene. Ministeriet respekterer med denne praksis, at godkendte udbydere har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet m.v. til den aktuelle efterspørgsel og derfor ikke oplever gennemgribende ændringer i grundlaget for at udbyde uddannelserne eller praktikcenteropgaverne. Der gennemføres én samlet udbudsrunde, hvor der er mulighed for at ansøge om at udbyde erhvervsuddannelser og være praktikcenter. Praktisk tilrettelæggelse - systemunderstøtning Al udarbejdelse og behandling af ansøgninger vil ske i det administrative system Systemet blev også anvendt i udbudsrunden i 2007 samt i runden med udbud af opgaver som praktikcenter i Ministeriet vil inden udbudsrunden gennemgå og foretage tilretninger af systemet, så det er tilpasset den nuværende udbudsrunde. Regionsrådene og REU skal afgive indstillinger til ministeriet. Indstillingerne afgives gennem Det samme gælder de faglige udvalgs afgivelse af udtalelser til rådet. Ministeriet vil informere yderligere om adgang til den praktiske behandling af ansøgninger m.v., i brevet, som sendes til erhvervsskolerne m.fl. ultimo oktober Koordinering mellem parterne i udbudsrunden Det vil være afgørende for gennemførelsen af udbudsrunden, at der sker en koordinering mellem de involverede parter. Målet med dette er, at der samlet set opnås en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og sikres tilgængelighed til erhvervsuddannelserne og praktikcentrene under hensyn til elevernes søgning og virksomhedernes efterspørgsel efter elever

4 4 og erhvervsuddannet arbejdskraft inden for hver af uddannelsernes område. Koordinering af ansøgninger om grundforløb Regionsrådenes koordinerende rolle omfatter erhvervsuddannelsernes grundforløb, dvs. udbuddet af erhvervsuddannelsernes fire hovedområder (grundforløbets 1. del) samt 2. del af grundforløbet. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Koordineringen sker bl.a. i samarbejde med erhvervsskolerne. For at sikre de bedst mulige rammer for koordineringen, opfordrer ministeriet erhvervsskolerne og regionsrådene til at sætte dialogen i gang. Ministeriet opfordrer herudover erhvervsskolerne og regionsrådene til at inddrage de faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg i koordineringen. Baggrunden er bl.a., at REU, som afgiver indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling om udbudsplacering af erhvervsuddannelserne, herunder om placering af grundforløb, som en del af grundlaget for arbejdet med indstillingerne vil indhente udtalelser fra de faglige udvalg, jf. afsnit 1. Koordineringen skal være afsluttet februar 2016, jf. tidsplanen i afsnit 5, hvor skolerne har frist for at indsende ansøgninger til ministeriet. Koordinering af ansøgninger om hovedforløb og praktikcenter REU afgiver indstilling til ministeren for børn, undervisning og ligestilling om udbudsplacering af erhvervsuddannelserne, dvs. de fire hovedområder (grundforløbets 1. del), grundforløbenes 2. del, samt hovedforløbene. Desuden afgiver rådet indstilling om godkendelse til at være praktikcenter. Rådet vil, som nævnt ovenfor, indhente udtalelser fra de faglige udvalg som en del af grundlaget for at afgive indstillinger. Ministeriet opfordrer på den baggrund erhvervsskolerne og de faglige udvalg til at sætte en dialog i gang om udbud af hovedforløb inden for de enkelte uddannelser for at skabe et så godt koordineret sæt af udbudsansøgninger som muligt. Koordineringen bør omfatte ansøgninger om praktikcenter. Dette skyldes, at en skole kun kan være praktikcenter for en uddannelse, hvor skolen er godkendt til at udbyde uddannelsens hovedforløb.

5 5 3. Institutioners ansøgninger om udbud af erhvervsuddannelser herunder kriterier og vilkår Hvem kan ansøge og hvad kan der søges om Alle hidtil godkendte udbydere orienteres om udbudsrunden direkte med mail. For andre potentielle udbydere orienteres om udbudsrunden på ministeriets hjemmeside. Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, andre skoler, institutioner eller virksomheder kan søge om at blive godkendt til at udbyde erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløb, jf. erhvervsuddannelseslovens 18. I det følgende benævnes dette institutionen. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde euv, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 u, stk. 3. Euv gennemføres på institutioner m.v., som er godkendt til at udbyde den pågældende uddannelses hovedforløb. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelse plus (eud+), jf. erhvervsuddannelseslovens 66 l, stk. 1. Eud+ kan gennemføres af skoler og institutioner m.fl., der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 p, stk. 2. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, og som samarbejder herom med en produktionsskole. Institutionen skal ikke ansøge om godkendelse til at udbyde eux, jf. erhvervsuddannelseslovens 33 a, stk. 3. Eux gennemføres på institutioner m.v., som er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Reglerne på lovniveau om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser, euv, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og eux er gengivet i bilag 1. Konkret kan en institution ansøge om at blive godkendt til at udbyde:

6 6 Et eller flere af de fire hovedområder (grundforløbenes 1. del). Et eller flere af grundforløbenes 2. del. Et eller flere af hovedforløbene. Ministeriet gør for en god ordens skyld opmærksom på, at institutionerne ikke skal søge om godkendelse til at udbyde fagretninger. Det er institutionerne selv, der skal oprette en eller flere fagretninger inden for de hovedområder, som de udbyder. Ministeriet skal henstille til institutioner, der gennemfører undervisning, der er udlagt fra en anden godkendt institution, om at overveje en eventuel ansøgning om godkendelse til at udbyde den pågældende uddannelse, da udlægningsaftaler tilbagekaldes sammen med de nuværende udbudsgodkendelser. I bilag 2 er en oversigt over de fire hovedområder, grundforløbenes 2. del samt hovedforløb, som institutionen kan ansøge om at blive godkendt til at udbyde. Udbudsrunden omfatter ikke de uddannelser, hvor det ikke er muligt for elever at begynde fra og med 1. august Dette gælder fx uddannelserne til produktionsgartner, væksthusgartner, generel kontoruddannelse, personbefordring samt sundhedsservicesekretær. Hvordan skal der ansøges Institutionen skal søge om godkendelse for hver enkelt del af en erhvervsuddannelse, som institutionen ønsker at blive godkendt til at udbyde. Dvs. institutionen skal søge om hvert enkelt hovedområde, grundforløbs 2. del samt hovedforløb. Skolen skal som en del af ansøgningen skrive, både hvilken hovedskole der ansøger, samt på hvilken eller hvilke afdelinger hovedskolen vil udbyde den pågældende uddannelsesdel. Skolen indsender ansøgninger for alle de uddannelser og uddannelsesdele (grundforløbs 1. og 2. del samt hovedforløb), som skolen ønsker at udbyde. Institutionen skal på forhånd sikre sig, at en elev vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse som et samlet forløb. Ansøger en skole om at udbyde grundforløbs 2. del uden at ansøge om tilhørende hovedforløb, skal skolen samarbejde med skoler, som udbyder dette hovedforløb.

7 7 Institutionen skal også sikre sig, at eleven i en fagretning på grundforløbets 1. del kan tilbydes undervisning, der som udgangspunkt retter sig mod flere konkrete erhverv. Desuden skal eleven fx kunne tilbydes undervisning på højere niveauer, talentspor samt studierettet og erhvervsrettet påbygning på uddannelsens hovedforløb. Institutionen skal også kunne tilbyde undervisning i alle specialer og trin i det hovedforløb, som institutionen godkendes til at udbyde. Institutionen skal derfor enten selv udbyde al undervisning, eller sikre sig at elever har adgang til undervisningen gennem samarbejdsaftaler med andre institutioner. Det forventes, at der i forbindelse med ansøgningen om udbudsgodkendelse skal foreligge oplysninger om samarbejdsaftaler, hvis skolen ansøger om godkendelse til at udbyde grundforløbets 2. del, men ikke søger om godkendelse til at udbyde hovedforløbet. Ministeriet vil konkretisere de nærmere krav til oplysninger om samarbejdsaftaler, herunder eventuel dokumentation, i perioden frem til ultimo oktober 2015, hvor ministeriet indkalder ansøgninger fra institutionerne. Kriterier Ministeriet vil i vurderingen af ansøgninger tage afsæt i følgende sæt af indbyrdes forbundne kriterier: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål. 1 Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Der skal altid sikres fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer. Det betyder bl.a., at der vil være forskellige muligheder for geografisk spredning in- 1 De fire klare reformmål er: 1. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. 2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. 3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

8 8 denfor hhv. grundforløbets første og andel del, ligesom der vil være større muligheder for geografisk spredning på grundforløbets 2. del og hovedforløbet i uddannelser med stor volumen. Udmøntningen af kriteriet om sikring af et geografisk dækkende udbud vil således variere afhængigt af, hvilken uddannelsesdel der er tale om samt uddannelsens elevvolumen, når det gælder grundforløbets 2. del og hovedforløbet, som er specifikt for hver enkelt uddannelse. Det betyder mere konkret for udmøntningen af kriterierne, at: For hovedområder (1. del af grundforløbet) vægtes det særlig højt, at der er en forholdsvis tæt lokal og regional uddannelsesdækning, så potentielle elever i målgruppen har mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse uden at eleven behøver at skifte bopæl. Ministeriet vil lægge til grund, at grundforløbets 1. del giver adgang til alle erhvervsuddannelsers 2. del, dvs. eleverne skal opfylde de samme mål for grundforløbets 1. del uanset hvilket hovedområde og hvilken fagretning, de har valgt, således at eleverne kan vælge at fortsætte i 2. del af enhver uddannelses grundforløb. For grundforløbenes 2. del vægtes det højt, at der er en lokal og regional uddannelsesdækning, så potentielle elever har mulighed for at begynde på en given erhvervsuddannelse med kortest mulige transportafstand under hensyn til uddannelsens volumen på landsplan. For hovedforløb vægtes det særligt højt at sikre fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer samt en rimelig geografisk dækning set under hensyn til hovedforløbets elevvolumen på landsplan. Rammerne for elevers skolehjemsberettigelse i de nye grundforløb kan være nyttig baggrundsinformation. Ministeriet kan henvise til et spørgsmål/svar på vores hjemmeside: Bilag 3 viser en oversigt over, hvor mange af de nuværende hovedforløb, der udbydes af henholdsvis 1, 2, 3 osv. institutioner samt hvor stor en andel af eleverne, disse hovedforløb dækker. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov Ansøgning om udbud af uddannelser skal have en fremadrettet dimension vedrørende forventninger til udviklingen inden for de enkelte uddan-

9 9 nelser. Derfor vil det indgå i vurderingen af institutionernes ansøgninger om udbud af grundforløbenes 2. del og hovedforløb, hvordan uddannelsen forventes at udvikle sig med hensyn til elevsøgning, og virksomhedernes efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft lokalt, regionalt eller nationalt. Forventet lokal og regional erhvervsudvikling, herunder i praktikpladspotentialet. Ansøgninger om udbud af uddannelser skal indeholde overvejelser erhvervsudvikling og praktikpladspotentialet lokalt og regionalt, herunder udviklingen i praktikpladspotentialet. Ministeriet vil konkretisere kriteriet i perioden frem til indkaldelsen af ansøgninger i oktober REU vil blive inddraget i arbejdet. Ministeriet vil endvidere afklare, hvilke data der kan stilles til rådighed, som kan dataunderstøtte vurderingerne. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål I aftalen om reformen er der opstillet resultatmål for hvert af de fire klare mål for reformen. Fx er der for målet om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, opstillet resultatmål om, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i Andelen skal op på mindst 30 pct. i For at følge udviklingen set i forhold til reformmål og resultatmål udvikler ministeriet en række indikatorer og midlertidige indikatorer. Ministeriet vil inddrage følgende indikatorer i grundlaget for vurderingen af skolernes ansøgninger, som udspringer direkte af de fire reformmål: 1. Antal ansøgere fra 9. og 10. klasse (reformmål 1). 2. Frafald på hhv. grundforløbets 1. og 2. del (reformmål 2). 3. Frafald i overgang fra grundforløbets 2. del til hovedforløb (reformmål 2) 4. Frafald i hovedforløb (reformmål 2) 5. Tilgang på eux og talentspor (reformmål 3). 6. Beskæftigelsesfrekvens (reformmål 3). 7. Elevernes trivsel (reformmål 4). Inddragelsen af de syv indikatorer skal bidrage til, at skolernes ansøgninger bliver vurderet i forhold til, om den enkelte skole leverer gode resultater set i forhold til de fire reformmål. Desuden skal inddragelsen bidrage til, at beslutningsgrundlaget er så objektivt som muligt. Ministeriet gør opmærksom på, at der i begrænset omfang vil være data til rådighed, som vil være klar til brug i forbindelse med dels institutionernes arbejde med at udarbejde ansøgninger, dels regionernes og REU s arbejde med at afgive indstillinger til ministeren for Børn, Undervisning

10 10 og Ligestilling. Det betyder, at indikatorerne vil få en stigende vægt i senere udbudsrunder. Indikatoren, som viser opfyldelsen af reformmålet om, at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse, vil ikke være til rådighed på hovedforløbsniveau på det tidspunkt, hvor der skal træffes beslutninger om tildeling af udbudsgodkendelser. Undervisningsministeriet vil på dette område bruge den nuværende indikator for frafald i hovedforløbet. Desuden gør ministeriet opmærksom på, at oplysninger om tilgang til eux og talentspor trækkes fra forløbsstatistikken. Det er en særlig løsning, som kun anvendes i denne sammenhæng, for at kunne stille data til rådighed på et tidligt tidspunkt i udbudsrunden. Ministeriet vil konkretisere anvendelsen af indikatorer i det videre arbejde frem til indkaldelse af ansøgninger ultimo oktober 2015, og herunder hvordan institutionerne i perioden frem til ansøgningsfristen gives mulighed for at kommentere på indikatorerne i ansøgningen samt mulighed for, at institutionerne ved ansøgning om nye uddannelser kan supplere ansøgningen med et skøn over det forventede aktivitetsniveau. Institutionerne vil ikke få mulighed for at kommentere på indikatorerne efter ansøgningsfristen. Bilag 4 giver en uddybning af indikatorerne og viser i en skemaoversigt på hvilket tidspunkt i løbet af , indikatorerne vil være til rådighed. Baggrundsoplysninger Ministeriet vil, ud over indikatorerne, stille følgende baggrundsoplysninger på institutions- og uddannelsesniveau til rådighed: Tilgang til grundforløb i tre seneste år, der kan opgøres fordelt på uddannelsesbeslægtede områder. Oplysninger trækkes fra forløbsstatistikken. Antal igangværende elever med uddannelsesaftale med en virksomhed, elever i skolepraktik samt elever i uddannelser uden praktik. Oplysninger trækkes fra praktikpladsstatistikken for de tre seneste år, der kan opgøres. Baggrundsoplysningerne vil indgå i vurderingen af udbudsansøgningerne på lige fod med indikatorer for opfyldelse af de fire reformmål. Krav til ansøgningernes udformning Ministeriet vil i perioden frem til ultimo oktober 2015 udarbejde en ramme for, hvilke evt. supplerende oplysninger der skal fremgå af ansøgningen. Det kan for eksempel være oplysninger om uddannelsesmil-

11 11 jøet, herunder lærergruppens kompetencer, institutionens arbejde med kvalitetsudvikling, praktikpladsopsøgende arbejde, udstyr/lokaler samt samarbejde med andre institutioner og virksomheder. Udbudssted Ministeriets institutionsregister indeholder oplysninger om hovedskole samt til dels hovedskolens afdelinger. For at sikre at ministeriets oplysninger er korrekte, har vi som en del af forberedelsen af udbudsrunden rundsendt en oversigt over vores oplysninger i institutionsregistret og bedt erhvervsskolerne om at kontrollere oplysningerne, herunder tilføje manglende afdelinger, og give ministeriet besked om eventuelle fejl. Dette gennemføres som en særskilt proces med frist 30. september Generelt om vilkår for at opretholde et udbud af erhvervsuddannelser Med en godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelser følger både rettigheder og pligter. Hvis en institution ikke opfylder de fastsatte pligter, vil udbudsgodkendelserne kunne fratages institutionen. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende rettigheder ved udbudsgodkendelser: Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser kan udbyde uddannelser på den institutionsafdeling, som godkendelsen omfatter. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende pligter ved udbudsgodkendelse: Godkendte udbydere af erhvervsuddannelser har pligt til at sikre et uddannelsesudbud, der er passende i forhold til både efterspørgslen og uddannelsesbehovet. Dette forudsætter et samarbejde med andre institutioner, der har samme udbudsgodkendelse om, hvor uddannelserne afholdes. Godkendte udbydere er forpligtet til at sikre faglig og pædagogisk bæredygtighed i uddannelserne. Alle udbydere (både private og offentlige) skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud. Hertil kommer, at godkendte udbydere naturligvis også fortsat er forpligtet til at overholde alle gældende regler. Ministeriet gør opmærksom på, at de nye udbudsgodkendelser, som gælder fra og med 1. august 2017, tilsammen forventes at dække efterspørgslen lokalt, regionalt og nationalt. Behov for godkendelse af nye udbud eller udlægning af undervisning forventes derfor først at være relevant, når der er gået en længere periode efter afgørelserne om udbud af grund- og hovedforløb er meddelt institutionerne.

12 12 Ministeriet vil i sammenhæng med udbudsrunden tage initiativ til at udarbejde et revideret sæt retningslinjer for udlagt undervisning og udlægning af praktikcenteropgaver. Ministeriet vil inddrage REU i arbejdet. 4. Institutionernes ansøgninger om godkendelse til praktikcenter herunder kriterier og vilkår Hvem kan ansøge, og hvad kan der ansøges om? Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan ansøge om at blive godkendt som praktikcenter inden for hver af de uddannelser, der udbydes med skolepraktik. Ansøgningen skal omfatte alle hovedforløbets trin og specialer. Institutionerne skal indsende en ansøgning for hver uddannelse, og institutionen kan kun blive godkendt til at løse opgaver som praktikcenter i den eller de uddannelser, hvor skolen også er godkendt til at udbyde hovedforløbet. Ministeriet vil understøtte, at denne koordinering sker dels i forbindelse med skolernes indsendelse af ansøgninger i dels i forbindelse med REUs, de faglige udvalgs og ministeriets efterfølgende behandling af ansøgningerne, som foregår i det nævnte administrative system. Uddannelser med skolepraktik fremgår af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bekendtgørelse nr af 5. december 2014), bilag 1, som kan ses her: Uddannelserne fremgår også af bilag 2 til dette brev. Udbudsrunden omfatter ikke de uddannelser, hvor det ikke er muligt for elever at begynde fra og med 1. august Dette gælder fx produktionsgartner, væksthusgartner og generel kontoruddannelse. Krav til ansøgningernes udformning Ministeriet vil i perioden frem til ultimo oktober 2015 udarbejde en ramme for, hvilke oplysninger der skal fremgå af ansøgningen. Ministeriet forventer i det væsentlige at kunne bruge den samme ramme, som blev anvendt ved udbudsrunderne i 2013 og den nyligt gennemførte supplerende runde i for de yderligere 14 uddannelser, der kan gennemføres med skolepraktik fra og med 1. august Dette vil formentlig indebære, at hvis institutionen allerede er godkendt til at udbyde uddannelser med skolepraktik i et praktikcenter, kan institutionen vælge at nøjes med at indsende en ansøgning med oplysninger om, hvilken eller hvilke uddannelser institutionen ønsker at udbyde med

13 13 skolepraktik i praktikcentret, samt oplyse om evt. ændringer i praktikcentrets forretningsplan og virkemåde i øvrigt. Herudover skal der afgives en række institutions- og uddannelsesspecifikke oplysninger. Hvis institutionen ikke er godkendt som praktikcenter, skal institutionen indsende en ansøgning med oplysninger om forretningsplan, forretningsmodel og eventuelt samarbejde, jf. nedenfor. Forretningsplanen vil omfatte beskrivelse af: Tidsplan for anlægsfasen (for eksempel i form af et stav-diagram eller Gannt-diagram) Lokaleforhold og geografisk beliggenhed Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan, herunder hvordan centret vil håndtere både at undervise elever uden uddannelsesaftale og elever med delaftaler Planer for praktikpladsopsøgning og -formidling De lokale målgrupper som fx elever og det lokale arbejdsmarked (interessentanalyse) Økonomistyringen, herunder budget- og regnskabsmodel Kvalitetssystem Forretningsmodellen forudsættes at indeholde: Formål Værdier Strategi Infrastruktur Organisationens opbygning, herunder evt. oprettelse af praktikcenterudvalg En plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med andre institutioner, virksomheder, faglige udvalg og andre En plan for indgåelse af aftaler med det lokale erhvervsliv om produktion og service til et marked Andre arbejdsbetingelser samt operationelle processer og politikker Hvis der ønskes yderligere oplysninger om de hidtil gennemførte ansøgningsrunder, kan ministeriet eksempelvis henvise til brevet af 18. december 2014, hvor ministeriet indkaldte ansøgninger om at oprette praktikcentre inden for 14 uddannelser. Brevet kan ses her:

14 14 /150119%20Indkaldelse%20af%20ansoegninger%20om%20godkendels e.pdf Yderligere information om etablering af praktikcentre findes bl.a. i Vejledning til praktikcentre, som ministeriet udsendte som brev den 20. december Vejledningen kan ses her: Nyheder/~/ADMSYS/Data/News/EASY-P/2014/Jan/ Vejledning-til-praktikcentre Kriterier Ministeriets afgørelser om udbud vil være baseret på en samlet vurdering, hvor følgende tre overordnede og ligeværdige hensyn lægges til grund for godkendelse af praktikcentre: Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov. Sikring af flest mulig praktikpladser i virksomheder. Disse kriterier er de samme, som blev anvendt i den seneste udbudsrunde. Hertil kommer følgende nye kriterium: Forventet lokal og regional erhvervsudvikling, herunder i praktikpladspotentialet. Ministeriet vil konkretisere kriteriet i perioden frem til indkaldelsen af ansøgninger ultimo oktober REU vil blive inddraget i arbejdet. Ministeriet vil endvidere afklare, hvilke data der kan stilles til rådighed, som kan dataunderstøtte vurderingerne. Inddragelse af viden fra evalueringen af praktikcentrene Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af praktikcentrene, som belyser centrenes drift siden etableringen i Resultaterne af evalueringen vil indgå i grundlaget for vurdering af institutionernes ansøgninger om at fortsætte som praktikcenter. Evalueringen blev offentliggjort i januar 2015 og kan ses her:

15 15 Ministeriet har som opfølgning på evalueringen indgået en aftale med EVA om at gennemføre en opfølgende evaluering, der har særligt fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde, som foregår for elever i praktikcentrene. Opfølgningsevalueringen bliver tilrettelagt, så den sammen med den gennemførte evaluering kan indgå i grundlaget for vurderingen af ansøgninger. Evalueringen, som også vil indeholde en række nøgletal, planlægges offentliggjort i november Ministeriet planlægger herudover, i form af tabeloversigter, at stille faktuelle baggrundsoplysninger til rådighed om aktiviteten på det enkelte center. Vilkår for godkendelse som praktikcenter Udbudsgodkendelsen til at udbyde praktikcenter fastsættes på baggrund af 66 b i Lov om erhvervsuddannelser, og godkendelsen sker på baggrund af skolens indsendte forretningsplan med tilhørende forretningsmodel. Hvis et praktikcenter ikke opfylder forretningsplanen, vil udbudsgodkendelsen kunne fratages institutionen. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende rettigheder ved godkendelser som praktikcenter: Godkendte praktikcentre kan udbyde og markedsføre tilbuddet om skolepraktik i praktikcentret indenfor det geografiske afgrænsede område, som forretningsplan og aftaler med naboskoler har fastlagt. Praktikcentret skal indgå aftaler med skoler, der ikke har et praktikcenter og kan efter nærmere aftale med de enkelte skoler udlægge centret til en anden geografisk beliggenhed, herunder til andre skoler. Udlægning til andre skoler forudsætter, at den modtagende skole er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. Ministeriet vil i sammenhæng med udbudsrunden tage initiativ til at udarbejde et revideret sæt retningslinjer for udlagt undervisning og udlægning af praktikcenteropgaver. Ministeriet vil inddrage REU i arbejdet. Ministeriet planlægger at fastsætte følgende pligter ved udbud af praktikcenter: Godkendte udbydere af praktikcentre har pligt til indenfor det geografiske område, som godkendelsen omfatter, at sikre et praktikcenterudbud, der svarer til den indsendte forretningsplan, efterspørgslen og uddannelsesbehovet. Godkendte praktikcentre er forpligtet til at sikre faglig, pædagogisk og arbejdspladslignende bæredygtighed i skolepraktikken.

16 16 Alle udbydere skal aflægge revisorattesteret regnskab for anvendelsen af det ydede tilskud. Hertil kommer, at godkendte udbydere er forpligtet til at overholde alle gældende regler. 5. Tidsplan for udbudsrunden Ministeriet planlægger at gennemføre udbudsrunden efter følgende tidsplan. Det skal dog understreges, at den kan blive justeret undervejs i processen. Vi vil holde institutioner og andre aktører orienteret om væsentlige ændringer. Ultimo september 2015: Ministeriet sender nærværende brev til erhvervsskolerne m.fl. og praktikcentre. September-november 2015: Fortsat udvikling af Ansøgning skal ske via og portalen skal udvikles med de relevante funktioner til dette. Ultimo oktober 2015: Ministeriet indkalder med brev udbudsansøgninger fra erhvervsskolerne m.fl. Brevet sendes også til både faglige udvalg og regioner. Februar 2016: Frist for udbudsansøgninger. Ansøgningerne skal sendes via Februar 2016: Ministeriet anmoder regionerne om at afgive udtalelse / indstillinger om skolernes ansøgninger om godkendelse til at udbyde hovedområder (1. del af grundforløbet) og 2. del af grundforløbet til en eller flere uddannelser. Februar 2016: Ministeriet orienterer REU og de faglige udvalg om, at de kan se de indsendte ansøgninger i April 2016: Regionerne afgiver indstillinger til ministeriet. April 2016: Ministeriet anmoder REU om at afgive indstilling om godkendelse til henholdsvis at udbyde erhvervsuddannelser (1. og 2. del af grundforløb samt hovedforløb) og varetage opgaver som praktikcenter. De faglige udvalg o.a. modtager kopi af ministeriets anmodning til REU. Maj 2016: REU modtager udtalelser fra de faglige udvalg vedrørende ansøgningerne om at udbyde erhvervsuddannelser og ansøgningerne om at fortsætte eller blive godkendt som praktikcenter. Juni 2016: REU afgiver indstillinger til ministeriet om ansøgningerne om udbud af erhvervsuddannelser og ansøgninger om at varetage opgaver som praktikcenter. September 2016: Ministeriet sender til skoler, praktikcentre m.fl. svar på udbudsansøgninger

17 17 September december 2016: Ministeriet tilretter de administrative systemer på baggrund af de nye udbudsgodkendelser. Januar februar 2017: Elever m.fl. ansøger om optagelse på erhvervsuddannelser. August 2017: Elever begynder på erhvervsuddannelser fordelt efter de nye udbudsgodkendelser og optages i skolepraktik på praktikcentre fordelt efter de nye godkendelser til at varetage opgaver som praktikcenter. Ministeriet vil i samarbejde med REU arbejde for, at de faglige udvalg i april og maj 2016 får den nødvendige tid til at udarbejde udtalelser til REU. Information om udbudsrunden Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil sørge for, at alle relevante dokumenter løbende vil være tilgængelige på hjemmesiden på denne adresse: Spørgsmål til udbudsrunden Det er muligt at stille spørgsmål om udbudsrunden til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Spørgsmålene kan stilles ved at sende en mail til adressen Styrelsen vil bestræbe sig på, at spørgsmål er besvaret inden for 10 arbejdsdage. Svar vil blive sendt direkte til spørgeren. Hvis styrelsen vurderer, at et svar vil have generel interesse for aktørerne i udbudsrunden, vil svaret blive lagt ud på ministeriets hjemmeside om udbudsrunden, hvor der vil blive oprettet et Spørgsmål og svar om udbudsrunden 2017 Med venlig hilsen John Torben Larsen Chefkonsulent

18 18 Bilag 1. REU s og regionernes roller samt lovregler om udbud eud, eux og praktikcenter 1. REU s opgaver eud, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, euv, eux og praktikcentre 1. Godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser Det følger af erhvervsuddannelseslovens 18, stk. 1 og 3, at REU skal afgive indstilling til ministeren om, hvilke institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt andre skoler, institutioner og private virksomheder, der godkendes til udbud af henholdsvis grundforløbenes 1. og 2. del samt hovedforløb. Lovens 18 er gengivet sidst i bilaget. 2. Godkendelser til at udbyde produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Det følger af erhvervsuddannelseslovens 66 p, at produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hoveforløb og som samarbejder med en produktionsskole om udbuddet. REU har ingen særskilt rolle. 3. Godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelse for voksne (euv) Euv kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb. REU har ingen særskilt rolle. 4. Godkendelser til at udbyde eux Det følger af erhvervsuddannelseslovens 33 a, at eux gennemføres på skoler m.v., der er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøve på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Lovens 33 a er gengivet sidst i bilaget. REU har ingen særskilt rolle. 5. Godkendelser til at løse praktikcenteropgaver Det følger af erhvervsuddannelseslovens 66 b, at REU skal afgive indstilling til ministeren om, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden for de enkelte uddannelser. Lovens 66 b er gengivet sidst i bilaget.

19 19 2. Regionernes koordinerende opgave eud-grundforløb Det følger af Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 34 a og b, at regionerne afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for så vidt angår erhvervsuddannelsernes grundforløb, dvs. regionerne afgiver indstillinger for henholdsvis grundforløbenes 1. del (hovedområder) og grundforløbenes 2. del. Lovens 34 a og b er gengivet sidst i bilaget. I den forestående udbudsrunde er det i praksis umuligt at afgøre, om der i ansøgningerne om godkendelse til hovedområder (1. del af grundforløbet) og grundforløbets 2. del er tale om etablering af et nyt uddannelsessted i regionen. Regionerne gives derfor mulighed for at afgive indstillinger om samtlige ansøgninger. Regionsrådene høres ikke om udbud af hovedforløb og praktikcentre, da disse ikke er omfattet af regionernes kompetence. 3. Lovregler om udbud af eud, produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, euv og eux samt praktikcenter A. Erhvervsuddannelseslovens 18 (erhvervsuddannelser) 18. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning, hvilke institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse der kan udbyde grund- og hovedforløb. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser afgiver indstilling til ministeren om godkendelse. Stk. 2. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde pålægge en institution at udbyde grund- eller hovedforløb og uddannelser med forløb gennemført i henhold til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser godkende, at andre skoler, institutioner og virksomheder meddeler grundforløb eller hovedforløb. Stk. 4. En afgørelse om godkendelse kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for, at uddannelsen gennemføres af institutionen. Endvidere kan en godkendelse tilbagekaldes, hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra ministeren om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold. Stk. 5. Undervisningsministeren fører tilsyn med uddannelserne og undervisningen efter denne lov og vejleder skolerne. Ministeren kan indhente oplysninger om uddannelserne, undervisningen, eleverne, lærerne og skolens drift i øvrigt til brug ved dette tilsyn. B. Erhvervsuddannelseslovens 33 a (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse - eux) 33 a. Formålet med studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) er at give unge og voksne et tilbud om i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse at gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence. Stk. 2. En elev, som efter lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og regler fastsat i medfør heraf gennemfører et euxforløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på A-, B- og C-niveau (gymnasialt niveau), har ud over ret til bevis for den gennemførte erhvervsuddannelse efter

20 20 denne lov ret til bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence (eux-bevis). Stk. 3. Forløb som nævnt i stk. 2 kan gennemføres på skoler m.v., der er godkendt til at udbyde den pågældende erhvervsuddannelse, og som har de nødvendige forudsætninger for at udbyde undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau eller har indgået en samarbejdsaftale med en lokal skole, der har sådanne forudsætninger. Undervisningsministeren kan pålægge en skole at ophøre med at tilrettelægge forløb som nævnt i stk. 2, hvis skolen ikke opfylder betingelsen i 1. pkt. eller i øvrigt ikke følger de regler, der er nævnt i stk. 2. Ministeren kan pålægge en anden skole at optage elever, som har påbegyndt et forløb på en skole, der efter pålæg herom efter 2. pkt. ophører med undervisningen. Stk. 4. For prøveaflæggelse i fag på gymnasialt niveau og for klage herover gælder de regler, der fastsættes i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. C. Erhvervsuddannelseslovens 66 b (praktikcenter) 66 b. Skolepraktik udbydes i praktikcentre af skoler, som udbyder den enkelte erhvervsuddannelses hovedforløb. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning fra skoler og indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke skoler der må varetage opgaver som praktikcenter inden for de enkelte uddannelser. Ministeren kan efter indstilling fra rådet fastsætte nærmere regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre. Stk. 2. Skolen har ansvaret for, at de elever, som afslutter et grundforløb på skolen, og som opfylder betingelserne efter 66 a, stk.1, modtager tilbud om skolepraktik i et praktikcenter. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke uddannelser der udbydes med skolepraktik. Stk. 4. Pligten efter 66 a, stk. 2, påhviler den skole, som eleven er tilmeldt, og den indtræder fra skolens modtagelse af elevens ansøgning om optagelse til skolepraktik. D. Erhvervsuddannelseslovens 66 l (erhvervsuddannelse plus eud+) 66 l. Erhvervsuddannelse plus (eud+) er et særligt afslutningsforløb i erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. 2, stk. 1. Eud+ kan gennemføres af skoler og institutioner m.fl., der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, jf. 18. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale. Stk. 2. Eud+ har samme mål og niveau som det tilsvarende uddannelsestrin i en erhvervsuddannelse. Den afsluttes med de samme prøver og med tilsvarende uddannelsesbevis som det tilsvarende trin i en erhvervsuddannelse og giver ret til samme betegnelse som denne. E. Erhvervsuddannelseslovens 66 p (produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse) 66 p. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. 2, stk. 1, og som helt eller delvis gennemføres på produktionsskole. Forløbet gennemføres uden uddannelsesaftale, jf. dog 66 r, stk. 3. Stk. 2. Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, jf. 18, og som samarbejder med en produktionsskole herom. Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om samarbejde som nævnt i stk. 2. F. Erhvervsuddannelseslovens 66 u (erhvervsuddannelse for voksne - euv) 66 u. Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, der er vekseluddannelser, jf. 2, stk. 1.

21 21 Stk. 2. Euv har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til tilsvarende uddannelsesbevis og samme betegnelse. Stk. 3. Euv kan udbydes af skoler, institutioner og virksomheder, der er godkendt til at udbyde det pågældende hovedforløb, jf. 18. G. Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 34 a og b (erhvervsuddannelse grundforløb) 34 a. Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i regionen. Regionsrådets koordinering sker i samarbejde med alle selvejende institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere ungdomsuddannelser i regionen, bortset fra private gymnasieskoler og private hfkurser. Stk. 2. Med henblik på at understøtte regionens udviklingsplan kan regionsrådet efter ansøgning fra en selvejende institution yde formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud til bl.a. efteruddannelse, information, udvikling af fag, valgfag og mere specialiserede studieretninger til de ungdomsuddannelser, der er nævnt i stk. 5, bortset fra ungdomsuddannelser, som finder sted på private hf-kurser og private gymnasieskole, samt tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. På Bornholm varetages regionsrådet opgave dog af kommunalbestyrelsen. Stk. 3. De institutioner, der er godkendt til at udbyde en eller flere af de i stk. 5, nr. 3-5, nævnte ungdomsuddannelser i regionen, samarbejder med regionsrådet og med andre institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, om den i stk. 1 nævnte koordinering. Stk. 4. Samarbejdet efter stk. 3 mellem de institutioner, som udbyder de i stk. 5, nr. 1-2, nævnte uddannelser, og regionsrådet foregår dog gennem de forpligtende samarbejder, som er nævnt i 7 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen og 18 c, stk. 1, i lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen. Stk. 5. Koordineringen omfatter: 1) Uddannelsen til studentereksamen. 2) Uddannelsen til højere forberedelseseksamen. 3) Uddannelsen til højere handelseksamen. 4) Uddannelsen til højere teknisk eksamen. 5) Grundforløbende i erhvervsuddannelserne. 34 b. Regionsrådet afgiver indstilling til undervisningsministeren om den stedlige placering af nye uddannelsessteder i regionen for de i 34 a, stk. 5, nr. 3-5, nævnte uddannelser.

22 22 Bilag 2. Oversigt over hovedområder, grundforløbs 2. del, hovedområder samt uddannelser med skolepraktik (praktikcenter) Der kan ansøges om udbudsgodkendelse til følgende hovedområder (grundforløbets 1. del): Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Der kan ansøges om udbudsgodkendelse til følgende grundforløbets 2. del: Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolæger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditoruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmonteringsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker Cnc-teknikeruddannelsen Cykel-og motorcykeluddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Metalsmed Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker Ortopædist Overfladebehandler Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Produktør Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker Skibsmontør

23 23 Eventkoordinatoruddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter Frontline radio/tv supporter Gartner Gastronom Glarmester Grafisk tekniker Greenkeeper Guld- og sølvsmedeuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Havne- og terminaluddannelsen Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Stukkatør Støberitekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Togklargøringsuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør Urmager Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør VVS-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Web-integrator Der kan ansøges om udbudsgodkendelse til følgende hovedforløb (identisk med oversigt over grundforløbets 2. del): Anlægsgartner Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolæger Autolakerer Automatik- og procesuddannelsen Bager og konditoruddannelsen Beklædningshåndværker Beslagsmed Boligmonteringsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik Byggemontagetekniker Bygningsmaler Bådmekaniker Cnc-teknikeruddannelsen Cykel-og motorcykeluddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Lastvognsmekaniker Lufthavnsuddannelsen Maritime håndværksfag Maskinsnedker Mediegrafiker Mejerist Metalsmed Modelsnedker Murer Oliefyrstekniker

24 24 Data- og kommunikationsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse Detailhandel med specialer Detailslagter Digital media Dyrepasser Ejendomsservicetekniker Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Ernæringsassistent Eventkoordinatoruddannelsen Film- og tv-produktionsuddannelsen Finansuddannelsen Finmekanikeruddannelsen Fitnessinstruktør Flymekaniker Forsyningsoperatør Fotograf Frisør Frontline PC-supporter Frontline radio/tv supporter Gartner Gastronom Glarmester Grafisk tekniker Greenkeeper Guld- og sølvsmedeuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Havne- og terminaluddannelsen Hospitalsteknisk assistent Industrioperatør Industrislagter Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelse med specialer Kosmetiker Kranfører Ortopædist Overfladebehandler Personvognsmekaniker Plastmager Procesoperatør Produktør Receptionist Redderuddannelsen Serviceassistent Sikkerhedsvagt Skibsmekaniker Skibsmontør Skiltetekniker Skorstensfejer Skov- og naturtekniker Smedeuddannelsen Snedkeruddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Stenhugger Stukkatør Støberitekniker Tagdækker Tandklinikassistent Tarmrenser Teater-, udstillings- og eventtekniker Teknisk designer Teknisk isolatør Tjener Togklargøringsuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse Turistbuschauffør Urmager Vejgodstransportuddannelsen Veterinærsygeplejerske Vindmølleoperatør VVS-energiuddannelsen Værktøjsuddannelsen Web-integrator

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg BILAG 1 25. september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014.

Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. BILAG 2 Liste over 3-årige erhvervsuddannelser med en ordinær varighed over tre år og gennemført efter erhvervsuddannelsesreformen fra 2014. Trin eller Uddannelsens titel speciale Trin- eller specialetitel

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker)

Antal af udd.aftaler 2012. Nej 3 6 20 / 15 20 / 35 Cykel- og motorcykelmekaniker. Ja 179 (140 cykelmekaniker) Ja 193 (127 Landbrugsmaskinmekaniker) Bil, Fly og andre Transportmidler Bådmekaniker 1,2,3 / PCA Antal af udd.aftaler Antal af færdiggjorte 2011 Bådassistent Bådmekaniker Nej 3 6 20 / 15 Cykel- og motorcykelmekaniker Cykelmontør Cykelmekaniker

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent (trin 1) 30. juni 2011 Bådmekaniker (trin 2/speciale) 30. juni 2011 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmontør (trin 1) 30. juni 2011

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2016 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst December 2015 Erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22.august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016. Uddannelse Specialer

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikfagtekniker Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. januar 2018. Senest revideret - 21. december 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gæ ldende fra 1. juli 2017. Senest revideret 29. juni 2017 Uddannelse Specialer

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til

Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser, hvor der i RAR Fyn's område kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2017 Senest revideret juni 2017 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2017 Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2017 Erhve rvsudda

Læs mere

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør

Elektriker Elektriker Elektriker Installationsmontør Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Nordjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017. Senest revideret 22. december

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1290 af 05/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.31S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Sydjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk)

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. juli 2016 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2013 Senest revideret 24. juni 2013 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i RAR Fyn kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. jan 2017 Senest revideret dec 2016 Erhvervsuddannelse (alfabetisk) Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige)

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Sjælland kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge (ufaglærte beskæftigede og ufaglærte nyledige) Arbejdsmarkedskontor Øst 30. juni 2016 Gældende fra

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser, hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2015 Senest revideret 30. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune

Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Brønderslev Praktikpladsbalancen i Brønderslev Kommune Balance udregnes som elever uden praktikplads eller uden plads i et praktikcenter (skolepraktik) i forhold til alle elever (elever med aftaler, elever

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Sjælland kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016.

Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Erhvervsuddannelser hvor der i Vestjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2016. Senest revideret 22. august 2016 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Region Hovedstaden kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2015 Bådmekaniker 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 31. december 2015 Cykelmontør 31. december

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til

Uddannelse Specialer og trin Gæ ldende til Erhve rvsudda nne lse r hvor de r i Østjylla nd ka n give s tilskud til a rbe jdsgive re, som indgå r udda nne lse sa fta le me d voksne. Gæ lde nde fra 1. ja nua r 2017 Senest revideret 22. december Uddannelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler

Bil, fly og andre transportmidler Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. juli 2014 Senest revideret 25. juni 2014 Bil, fly og andre transportmidler

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Erhvervsuddannelser, hvor virksomheder i Region Hovedstaden og Bornholm kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge Gældende fra 1. januar 2017 - Sorteret alfabetisk Arbejdsmarkedskontor Øst 31. december

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Ministeriet beder om rådets indstillinger senest tirsdag den 13. juni 2017.

Ministeriet beder om rådets indstillinger senest tirsdag den 13. juni 2017. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) ) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger

Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelsernes faglige udvalg med kontaktoplysninger Erhvervsuddannelse Speciale Fagligt Udvalg E-mail Navn Anlægsgartner Anlægsgartnerassistent Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Læs mere

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014

Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådassistent 31. december 2014 Bådmekaniker 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere