Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder"

Transkript

1 Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder Fokus på match mellem efterspørgsel og udbud af uddannelser og kompetencer Klima- og Energiministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 9. februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Formål med matchanalysen Kapiteloversigt Sammenfatning Efterspørgsel efter uddannelser Efterspørgsel efter kompetencer Forslag til 10 virkemidler Cleantechvirksomhedernes nuværende uddannelsesprofil De tekniske uddannelser Overblik på tværs af cleantechfeltet Uddannelsesprofil på udvalgte cleantechteknologiområder Afrunding Udbud og efterspørgsel efter grønne uddannelser Udbud af grønne uddannelser Efterspørgsel efter grønne uddannelser Behov for uddannelser på udvalgte cleantechforretningsområder Efterspørgsel efter uddannelser blandt FoU-tunge virksomheder Efterspørgslen efter uddannelser blandt vækstvirksomheder Match mellem udbud og efterspørgsel efter grønne uddannelser Efterspørgslen i et kønfordelingsperspektiv Internationalt perspektiv på rekruttering Afrunding Udbud og efterspørgsel efter kompetencer Nuværende og fremtidige kompetencer Kompetencebehov fordelt på teknologiområder Kompetencebehovenes fællesmængde Afrunding Perspektivering og virkemidler De 10 virkemidler Metode Database Spørgeskema Rapport Bilag - Oversigt over uddannelsessteder I

3 1 Introduktion 1.1 Formål med matchanalysen Denne rapport præsenterer cleantechvirksomhedernes fremtidige behov for uddannelser og kompetencer. En cleantechvirksomhed er i denne rapport defineret ved, at den producerer et produkt og/eller serviceydelse, der dels udnytter vedvarende materialer og energikilder og/eller reducerer anvendelsen af naturressourcer ved at udnytte ressourcerne mere effektivt og produktivt for slutkunderne, dels begrænser eller fjerner forurening og giftigt affald. Cleantechvirksomheder identificeres på tværs af eksisterende brancher. Cleantechfeltet består således af virksomheder, der omfatter produktions-, rådgivnings- og udviklingsvirksomheder fra et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Rapportens analyse omfatter både en kortlægning af udbuddet af relevante uddannelser til cleantechvirksomhederne samt en kortlægning af virksomhedernes fremtidige efterspørgsel efter dels uddannede, dels de efterspurgte kompetencer i de enkelte uddannelser og på tværs af uddannelserne. Ved at sammenstille udbud og efterspørgsel efter uddannelser og kompetencer, kan der gives et bud på, hvorvidt der er et match mellem cleantechvirksomhedernes efterspørgsel og det udbud af uddannede, som cleantechvirksomhederne møder. I det omfang, hvor der måtte kunne dokumenteres et mismatch, søges dette konkretiseret i størst mulige omfang i forhold til både uddannelser og kompetencer. Endvidere vil et mismatch blive diskuteret i et afsluttende kapitel i rapporten, hvor der sættes fokus på virkemidler. Virkemidlerne har det fælles formål at mindske et eventuelt mismatch mellem udbud og efterspørgsel efter uddannede og kompetencer af relevans for cleantechvirksomhederne i Danmark. Der indgår cleantechvirksomheder i analysen. Datamæssigt trækkes på registerdata fra Experian til belysning af vækst m.v. samt på uddannelsesdata fra Danmarks Statistik, som er tilvejebragt gennem specialkørsler hos Danmarks Statistik. Supplerende er gennemført en web-baseret spørgeskemaundersøgelse med henblik på at kortlægge virksomhedernes fremtidige efterspørgsel efter uddannede og deres kompetencer. Besvarelsesprocenten på denne survey er 28. Surveyen er gennemført over en 3 ugers periode ultimo august 2010 og der er alene medtaget fulde besvarelser i analysen af surveydata. I kapitel 7 er der redegjort for repræsentativiteten i den gennemførte survey, som vurderes at være tilfredsstillende. Gennem registerdata og survey er identificeret en række problemstillinger, som er uddybet gennem kvalitative interview med virksomhederne. I alt 11 casevirksomheder er interviewet, og data herfra er for nogle af casevirksomhedernes vedkommende gengivet i rapporten gennem separate casebeskrivelser. Grønne uddannelser vil i denne rapport være defineret som de uddannelser, der i særlig grad fokuserer på nye grønne teknologier, grønne metoder og/eller organisatoriske samt forretningsudviklende tiltag, der mindsker belastning af miljø og klima. Uddannelserne fokuserer eksempelvis på en reduktion af drivhusgasudledninger og/eller bæredygtig ressourceudnyttelse. Grønne uddannelser skal dermed sikre, at dimittenderne har den nødvendige viden og kompetencer til at bidrage til, at: 1

4 - producere vedvarende energi eller materialer - reducere brugen af naturressourcer ved at udnytte ressourcer eller energi mere effektivt - begrænse skadevirkningerne, der forårsages af fossile energikilder - reducere forureningsproblemer gennem produkter, processer og/eller rådgivning (såvel gennem tekniske kompetencer som samfundsvidenskabelige kompetencer omfattende forretningsudvikling, kommunikation og procesoptimering) 1.2 Kapiteloversigt Nedenfor ses en oversigt over rapportens opbygning: Kapitel 2 sammenfatter rapportens hovedpointer. Kapitel 3 kortlægger cleantechvirksomhedernes medarbejderes uddannelsesmæssige baggrunde. Derudover analyseres det, hvordan de tekniske uddannelser fordeler sig på centrale cleantechteknologier, i særlig grad cleantechteknologierne vindenergi, biomasseenergi, Smart Grid og Smart Building. Kapitel 4 beskriver udbuddet af grønne uddannelser fra de forskellige uddannelsesinstitutioner. Derefter bliver cleantechvirksomhedernes efterspørgsel efter grønne uddannelser og de dertilhørende kompetencer beskrevet og analyseret i forhold til udbuddet. Kapitel 5 analyserer cleantechvirksomhedernes rekrutteringsproblemer gennem fokus på de fremtidige kompetencer, der efterspørges af virksomhederne. Derudover zoomes der ind på uddannelsesefterspørgslen hos virksomhederne inden for fire teknologiområder, som er centrale beskæftigelses- og vækstmæssigt: Vindenergi, biomasseenergi, Smart Grid og Smart Building. Kapitel 6 afslutter analysen gennem et perspektiverende fokus på virkemidler, der kan mindske et mismatch mellem udbud og efterspørgsel efter uddannede og kompetencer, set i et bredt cleantechvirksomhedsperspektiv. Kapitel 7 indeholder et metodeafsnit, der beskriver analyseprocessen og rapportens validitet. 2

5 2 Sammenfatning Denne rapport kortlægger cleantechvirksomhedernes fremtidige behov for uddannelser og kompetencer. Cleantechfeltet i Danmark omfatter cleantechvirksomheder. Ifølge tal fra Danmarks Statistik repræsenterer de cleantechvirksomheder i alt medarbejdere i 2007, hvilket svarer til omkring 9 % af den samlede private sektor i Små , svarende til 39 % af stillingerne, besiddes af medarbejdere med en teknisk uddannelsesbaggrund. 2.1 Efterspørgsel efter uddannelser Knap halvdelen af de cleantechvirksomhedernes tekniske medarbejdere besidder en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse. Ca. 1/3 har enten en kort eller mellemlang teknisk uddannelse. Endelig er der 20 % eller små tekniske medarbejdere, der har en lang videregående teknisk uddannelse, hvoraf har gennemført en ph.d. Når virksomhedernes fremtidige efterspørgsel holdes op mod den nuværende fordeling blandt medarbejderens uddannelsesbaggrunde, tegner der sig nogle markante skift: Civilingeniørerne er uden sammenligning den uddannelsesretning, som cleantechvirksomhederne i særlig grad forventer at rekruttere flere medarbejdere inden for. En tredjedel af de alle de cleantechvirksomheder, der har svaret, udtrykker således, at de i høj eller meget høj grad forventer at ansætte civilingeniører, og yderligere 21 % har vurderet, at ansættelsen af civilingeniører i nogen grad er sandsynligt. En tredjedel af de responderende virksomheder peger på, at de ønsker at ansætte medarbejdere med en naturvidenskabelig baggrund anden end ingeniører, heraf 17 % i høj eller meget høj grad. Herudover har 12 % af virksomhederne en forventning om i høj grad eller derover at ansætte kandidater fra handelshøjskolerne. Cleantechvirksomhederne, der har svaret på surveyen, efterspørger fremover primært ingeniører og medarbejdere inden for de tekniske videnskaber. 92 % af de efterspurgte medarbejdere falder inden for det tekniske område, som består af kandidatuddannelser, diplomingeniører samt industrioperatører og øvrige erhvervsuddannede, herunder med korte og mellemlange videregående uddannelser, med en energi- og miljøprofil. Samtidig er der fokus på minimum kandidatniveau og gerne en ph.d.-baggrund inden for de tekniske udannelser. Efterspørgslen efter industrioperatørerne er en undtagelse, da der her er tale om en kortere uddannelse, som bryder denne generelle tendens. Fokus på de længerevarende tekniske uddannelser vidner om den naturvidenskabelige overvægt, der kendetegner efterspørgselsbilledet blandt cleantechfeltets virksomheder. Hertil kan det tilføjes, at 14 % af de efterspurgte kandidater forventes at have en ph.d.-baggrund. Dette illustrerer, at forskningsprofilerne er i høj kurs blandt cleantechvirksomhederne, der har behov for en aktiv vidensgenerering på højt niveau. Den markante efterspørgsel efter ph.d.ere hænger blandt andet sammen med, at hver sjette danske cleantechvirksomheds forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør minimum 20 % af virksomhedens samlede budget. De forsknings- og udviklingstunge virksomheder efterspørger i højere grad ph.d.ere end cleantechvirksomhederne generelt. Dette gælder især ph.d.ere inden for naturvidenskabelige retninger, inklusiv ingeniører. 1 Statistikbanken, Danmarks Statistik: Beskæftigede lønmodtagere efter arbejdstidens omfang, sektor, arbejdsstedsområde, tid, alder og køn. 3

6 I rapporten er der ud fra virksomhedernes besvarelser beregnet et konservativt skøn af efterspørgslen efter uddannede. Det konservative perspektiv indeholder en rensning af den indsamlede information fra virksomhederne for optimistisk bias, medarbejderomsætning samt nyuddannede kontra erfarne medarbejdere. Med andre ord udtrykker det konservative perspektiv realistiske forventninger for ansættelser af nyuddannede medarbejdere i cleantechfeltet over de kommende 2 år: Det er beregnet, at der i gennemsnit over de kommende 2 år vil blive efterspurgt små nyuddannede medarbejdere pr. år hos de danske cleantechvirksomheder, hvoraf ca. 700 medarbejdere vil have en naturvidenskabelig baggrund, herunder en ingeniørbaggrund. Denne efterspørgsel udgør en betragtelig andel af det samlede antal af nyuddannede, og vil derfor formentlig indebære et mismatch mellem udbud og efterspørgsel, hvis efterspørgslen holder stik. De 700 nyudannede med en naturvidenskabelig baggrund skønnes at udgøre ca. 29 % af det samlede udbud af kandidater med naturvidenskabelig baggrund, inkl. ingeniører, vurderet ud fra 2008-niveau. Tilsvarende efterspørgselsandel for nyuddannede ph.d.ere udgør 49 % af det samlede udbud. Når denne mismatch er så betragtelig, vil der formentlig i virkelighedens verden hurtigt indtræffe en korrektion i både efterspørgsel og udbud, som betyder, at virksomhederne vil gå andre veje, fx søge kompetencer og uddannede i udlandet og/eller opgive at finde de pågældende på grund af hård konkurrence blandt virksomhederne om de pågældende kandidater. Cleantechvirksomhederne er således langt fra de eneste virksomheder, der efterspørger velkvalificerede teknisk uddannede. Virksomhedernes efterspørgsel i de kommende år er således snarere et udtryk for en ideal-efterspørgsel: Hvis kandidaterne var der, med de rette uddannelsesprofiler og rette kompetencer, ville man satse på dem og ansætte i tillid til fremtiden. Der er forventninger om et særligt stort mismatch hvad angår udbud og efterspørgsel efter maskin- samt bygge- og anlægsingeniører. Hér forventes efterspørgslen inden for cleantech over de kommende år at være større end udbuddet. Uanset om udbuddet øges i de kommende år, tyder efterspørgslen på, at netop disse to uddannelsesretninger inden for ingeniørstudiet skal være i fokus, såfremt behovet i det danske cleantechfelt skal tilgodeses. Derudover er der en betragtelig efterspørgsel på elektronik- og it-områderne, som kan forventes at stige over tid i takt med, at teknologiområderne som Smart Grid og Smart Building stormer frem på de globale markeder. En markant øget efterspørgsel forstærkes af det forhold, at en relativt lille andel af de beskæftigede i cleantechvirksomhederne har en itbaggrund. Der kan ud fra denne sammenstilling af udbud og efterspørgsel forventes en eksplosiv udvikling i efterspørgslen efter relevante it-kompetencer på disse to områder, hvilket er vigtigt at tage højde for. 2.2 Efterspørgsel efter kompetencer De efterspurgte kompetencer er egenskaber, som medarbejderne skal besidde ud over den tekniske basisfaglighed. Den tekniske basisfaglighed, der anskaffes ved diverse uddannelser, som beskrives ovenfor, er det vigtigste, men derudover efterspørger cleantechvirksomhederne specifikke kompetencer, som der er behov for ud over den tekniske kunnen. 17 % af de cleantechvirksomheder, der har besvaret surveyen, har haft problemer med at rekruttere ansatte inden for de seneste 6 måneder. Generelt gælder det, at specielt vækstvirksomheder har sværere ved at rekruttere medarbejdere inden for en række centrale kompetencer: Vækstvirksomhederne har eksempelvis store vanskeligheder med at få fat i innovative 4

7 medarbejdere. Også FoU-tunge virksomheder oplever flere rekrutteringsproblemer inden for innovation end gennemsnittet, hvilket yderligere fremhæver problematikken. Omkring hver femte af de responderende virksomheder rekrutterer medarbejdere internationalt til at arbejde i Danmark. Dette er især ingeniører og kandidater med naturvidenskabelig baggrund. Primært bliver der rekrutteret internationale medarbejdere til at arbejde i Danmark, for at virksomhederne derved kan få adgang til vigtige internationale netværk og samarbejdspartnere. Derudover angiver de fleste respondenter også at en af årsagerne til at rekruttere internationalt er, at de har brug for medarbejdere med international indsigt og kompetencer. Der er fire teknologiområder, som rummer særligt mange beskæftigede. Vindenergi, biomasse, Smart Grid og Smart Buildings. Disse 4 områder står hver især over for særlige udfordringer, hvad angår rekruttering af fremtidens kompetencer. Fælles for de fire teknologiområder er udækkede kompetencer inden for forretningsudvikling og projektledelse; innovation; miljø, klima og bæredygtighed; international kultur og sprogkompetencer og personlige egenskaber. Alle fire teknologiområder oplever relativt store rekrutteringsvanskeligheder set i forhold til det samlede billede på cleantechområdet. Værst står det til hos virksomheder med beskæftigelse inden for biomasse, hvor mere end hver tredje virksomhed har indikeret, at de har haft vanskeligheder med at ansætte nye medarbejdere. Op imod en tredjedel af virksomhederne inden for biomasse, der har svaret, udtrykker, at de har oplevet problemer med rekruttering inden for miljø, klima og bæredygtighed. Området har således behov for kompetencer bredt inden for bioteknologi samt kandidatområder som hortonom, agronom og biologi. Lidt mere end hver femte af de responderende virksomheder, der opererer inden for Smart Buildings, har oplevet vanskeligheder med at skaffe kompetencer inden for miljø, klima og bæredygtighed. 17 % af de responderende virksomheder inden for Smart Buildings har i nogen grad eller højere oplevet vanskeligheder med at rekruttere kompetencer til maskinproduktion og materialekendskab. Andre har anført problemer med at rekruttere medarbejdere med kompetencer til proces og planlægning, tværfaglige projektlederkompetencer med ingeniørbaggrund, samt kompetencer til styring, regulering og overvågning. En fjerdedel af respondenterne inden for vindenergifeltet har oplevet problemer med at rekruttere medarbejdere med speciale inden for maskinproduktion og materialekendskab. Omkring en sjettedel af de responderende virksomheder inden for Smart Grid har oplevet vanskeligheder med at rekruttere folk inden for miljø, klima og bæredygtighed. Særligt Smart Grid er involveret på tværs af alle de energiproducerende og energieffektiviserende områder, som kræver et helhedssyn og overblik over samtlige teknologiområder. Smart Grid har også vanskeligheder inden for innovation, hvor 12 % af Smart Grid-feltets responderende virksomheder har haft problemer med rekruttering inden for dette kompetenceområde. Smart Grid og elbiler er fortsat ikke en kommercialiseret industri og hviler derfor på et meget forsknings- og udviklingsintensivt område. De ovenstående oplysninger kombineret med indsigten fra interviews har gjort det muligt at sammensætte følgende tabel, der illustrer de fem kompetencer, som virksomheder inden for de fire teknologiområder har sværest at rekruttere medarbejdere med. Disse kompetencer adskiller sig fra de ovennævnte ved ikke at være generiske, forstået på den måde at de er defineret mere snævert for derigennem at matche teknologiområdets individuelle behov. 5

8 Tabel 1 De fem kompetencer inden for hvert af de fire teknologiområder, som virksomheder har problemer med at rekruttere Biomasseenergi Vindenergi Smart Grid Smart Buildings 1 Bioteknologi Stærkstrømselnet Modellering og overvågning Energiaktive produkter i bygninger 2 Mekanik Test Tværfaglig projektledelse Varme- og køleteknik 3 Forbrændingsprocesser 4 Stærkstrømselnet Power electronics It-mæssig styring, ledelse, modellering og overvågning Termodynamik 5 Projektledelse It-mæssig styring, ledelse, modellering og overvågning Svagstrømselnet Projektledelse Stærkstrømselnet Materialeegenskaber og livscyklus It-mæssig styring, ledelse, modellering og overvågning 2.3 Forslag til 10 virkemidler Der er behov for en bred vifte af tiltag, der samlet set kan sikre, at cleantechvirksomhedernes efterspørgsel efter veluddannede medarbejdere kan imødekommes. Alternativet er, at medarbejderne i stedet rekrutteres i enheder beliggende uden for Danmark, eller at væksten i cleantechvirksomhederne bliver mindre end potentielt muligt. Dette er samfundsøkonomisk en utilfredsstillende situation og det er også utilfredsstillende for cleantechvirksomhederne. Af virkemidler, der kan iværksættes og virke på kort sigt, foreslås følgende: 1. Højere SU til studerende/elever på særlige cleantechrelevante uddannelser. Et antal tekniske uddannelser, som er særlig relevante for cleantechvirksomhederne placeres på en positivliste. Dette betyder, at de studerende/elever på overbygningen af sådanne studier, placeret på positivlisten, tildeles en højere SU, end det pt. er muligt at få. En række specialer inden for ingeniøruddannelsen, udvalgte naturvidenskabelige kandidater samt nogle af it-uddannelsernes specialeoverbygninger vil kunne berettige en placering på positivlisten. Endvidere kan relevante erhvervsuddannelser, korte og mellemlange tekniske uddannelser tillige indgå, fx hvis der vælges cleantechrelevante specialer på industrioperatøruddannelsen og/eller laborantuddannelsen. 2. Økonomisk incitament til studerende/elever og cleantechvirksomheder i forhold til at indgå praktikaftaler. Ideen er, at cleantechvirksomheder stiller cases og øvrige faglige problemstillinger til rådighed for de studerende/elever i forbindelse med et praktikforløb i virksomheden. Til cleantechvirksomheden som praktikvært kan der ydes et statsligt tilskud på kroner pr. praktikant, hvis praktikforløbet er på minimum 3 måneder og i forhold til de studerende/eleverne, der er i praktik, tilbydes, at en evt. løn under praktikken, ydet fra praktikværtens side, ikke indebærer reduktion i den studerendes/elevens SU. 3. Pulje til finansiering af flere ph.d.ere til cleantechvirksomhederne. Tanken er, at den ph.d.-studerende i sit 3-årige uddannelsesforløb skiftevist er tilknyttet et universitetsinstitut og arbejder med en faglig problemstilling i en cleantechvirksomhed. Det forslås, at cleantechvirksomheden betaler 15 % af omkostningerne i forbindelse med forløbet, det faglige institut 20 % og den resterende del, dvs. 65 %, finansieres fra en statslig cleantech-ph.d.-pulje. 6

9 4. Program til at fremme verdensklassekompetencer for kandidater og ph.d.ere. Programmet udbydes af en kreds af universiteter, som i samarbejde med cleantechvirksomhederne stiller medarbejdere til rådighed. Denne kreds udvikler et efter- og videreuddannelsesprogram, der muliggør, at medarbejdere fortsat arbejder i virksomhederne, men sideløbende har et eksklusivt efter og videreuddannelsesforløb med ambition om fokus på verdensklassekompetencer for fremtidens Rising Stars blandt cleantechvirksomhederne. 5. Iværksættelse af et efteruddannelsesprogram for medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde i cleantechvirksomhederne. Alt efter temaer og indhold gennemføres efteruddannelsen af universiteter, uddannelsesinstitutioner (herunder evt. institutioner, der uddanner erhvervsuddannede, samt korte og lange videregående uddannelser m.v.). 6. Udbud af en cleantech-mba. En cleantech-mba er særligt rettet til medarbejdere i cleantechvirksomheder, der fokuserer på tværfaglige problemstillinger som forretningsudvikling, interkulturelle kompetencer, innovation og ledelse af teknologitunge cleantechvirksomheder på det globale marked. 7. Øget incitament for universiteter/uddannelsesinstitutioner samt for studerende/elever at samarbejde med cleantechvirksomheder, som er lokaliseret i yderområderne. Der gives en øget takstfinansiering til de universiteter og uddannelsesinstitutioner, hvis studerende/elever er i praktik i cleantechvirksomhederne, og hvor cleantechvirksomhederne ligger i et yderområde. Derudover gives en økonomisk godtgørelse for transportomkostninger mv. til den studerende/eleven, der er i praktik i en cleantechvirksomhed i et yderområde. I forhold til virkemidler, der vil virke på langt sigt, er der behov for følgende: 8. Øget fokus på kvindernes uddannelsespotentialer bredt inden for de tekniske udannelser, set i et cleantechperspektiv. Der fokuseres på rollemodeller i både ungdomsuddannelser, uddannelsesinstitutioner/universiteter og i cleantechvirksomhederne. Der udvikles undervisningsmateriale, iværksættes mentorordninger og iværksættes øvrige initiativer, der kan fremme kvindernes overvejelse om, hvorvidt en teknisk cleantechuddannelse er en mulighed. Målgruppen er både piger i folkeskolen, kvinder i ungdomsuddannelserne - og på universiteterne/uddannelses-institutionerne - med henblik på at påvirke kvindernes uddannelsesvalg i retning af et job i en cleantechvirksomhed. 9. Flere økonomiske ressourcer til strategisk kompetencerådgivning af cleantechvirksomheder. Rådgivningen omfatter fokus på kompetenceopbygningen i cleantechvirksomhederne i forhold til både tekniske spidskompetencer, forretningsudvikling, globalisering og interkulturelle udfordringer. 10. Klima- og Energiministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tager initiativ til at gennemføre systematiske kompetencestudier. Kompetencestudierne fokuserer på cleantechvirksomhedernes fremtidige behov for kompetencer på verdensklasseniveau på alle centrale teknologiområder. En øget viden om kompetencebehov inden for teknologiområderne vil give virksomheder og universiteter/uddannelsesinstitutioner et klarere fingerpeg om, hvordan uddannelserne skal udvikles i retning af cleantechfeltets behov, og hvilke uddannelser virksomhederne skal satse på i de kommende år. 7

10 3 Cleantechvirksomhedernes nuværende uddannelsesprofil Faktaboks 1 Analysen af cleantechvirksomhedernes nuværende uddannelsesprofil viser følgende: Der er 10 tekniske fagprofiler, som er særligt efterspurgte blandt cleantechvirksomhederne. Disse er fagprofiler med specialer inden for arkitektur og design, business development, bygge og anlæg, data og IT, elektronik, fysik inkl. nanoteknologi, kemi inkl. bioteknologi, maskin, miljø og planlægning og produktion. Blandt de cleantechvirksomheder, der indgår i analysen, er der ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik (2007) ca medarbejdere, hvilket svarer til omkring 9 % af den private sektor i af stillingerne besiddes af medarbejdere med en teknisk uddannelsesbaggrund. Størstedelen af de tekniske cleantechmedarbejdere er uddannet inden for fagprofilerne bygge og anlæg, elektronik og maskin, hvor det førstnævnte er det mest udbredte uddannelsesområde. Af medarbejdere med en teknisk, lang videregående uddannelse var der i , hvoraf havde erhvervet sig en ph.d.-grad. I dette kapitel kortlægges medarbejdernes uddannelsesbaggrund blandt i alt identificerede cleantechvirksomheder. Kortlægningen af uddannelsesbaggrunden hviler på det seneste udtræk (2007) på uddannelsesdata fra Danmarks Statistik og en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med analysen. Der fokuseres i særlig grad på de tekniske uddannelser, som har relevans for cleantech. Endvidere fokuseres på relevante samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser. Kortlægningen af uddannelsesbaggrunden hos medarbejdere sker ud fra en række fagprofiler, som har til formål at gruppere uddannelser af forskellig varighed i forhold til fælles temaer. Fagprofilerne er således ikke uddannelser, men illustrerer brede tematikker, der omfatter flere uddannelsesretninger. Kriteriet for definitionen af fagprofilerne har været, at de tilsammen skulle dække cleantechfeltets behov og aspekter, set i forhold til såvel produktion, serviceydelser som forskning og udvikling. Dermed kan der skabes et helhedsbillede af cleantechvirksomhedernes øjeblikkelige anvendelse af relevante uddannelser. Efter et tværgående overblik over uddannelsesområdet, behandler kapitlet, hvordan uddannelserne fordeler sig på centrale cleantechteknologier. I kapitlet fokuseres i særlig grad på vindenergi, biomasseenergi, Smart Grid og Smart Buildings, som alle repræsenterer cleantechteknologier med et betydeligt vækstpotentiale og mange arbejdspladser i Danmark. Der lægges i det følgende afsnit ud med de tekniske uddannelser. 3.1 De tekniske uddannelser I tabellen herunder ses en oversigt over de tekniske uddannelser, der fokuseres på, når fokus er på cleantech 2. De tomme felter indikerer, at der ikke er uddannelser af den tilsvarende varighed under de respektive fagprofiler. 2 Se en oversigt over uddannelsesstederne i bilag afsnit 8. 8

11 Fagprofil Arkitektur og design Data og IT Erhvervsfaglige grundforløb (EUD) Teknologi og kommunikation Murer Tømrer Snedker Gas- og vvs-teknik Maler Elektriker Teknik og industri i øvrigt (AMU træind, byg/ind, Energi, specialarbejder/faglært) Automatikog datamekaniker Teknologi og kommunikation Korte videregående uddannelser (KVU) Designteknologi inkl. overbygning Industriel designer Mellemlange videregående uddannelser (MVU) Arkitekt Design innovation Grafisk tekniske udd. Lange videregående uddannelser (LVU) Arkitekt Designinnovation Teknonom Eksport Teknisk ledelse Konstruktør Installationsteknologi Maler videreuddannelse ITog elektronikteknologi Autoteknologi Business Development Bygge og anlæg Byggeog anlægsteknik Bygningskonstruktør Datalogi Datamatik Bygge- og anlægsteknik Geologi Geofysik Datalogi-IT Elektronik Elektronik Elektroteknik-IT Elektroteknik-IT Fysik inkl. Nano Fysik Nanoteknologi Fysik Nanoteknologi Kemi inkl. Bioteknologi Plast og proces Laboratorieog bioteknologi Kemi Kemiteknik Bioteknik Kemi Kemiteknik Bioteknik Maskin Maskinarbejder mv. Maskinteknik Maskinteknik Mekaniker Miljø og Jern og metal, AMU energi planlægning Produktion Smedeuddannelser Produktionsteknologi Andre Jern og metal, (AMU ind.arb., metal, rustfri, specialarbejder/faglært) Teknik og industri i øvrigt, (AMU ind.arb.) Rustfri stålindustri, (AMU rustfri) Værkstedsfunktionær Teknisk manager offshore Driftsteknolog offshore Biologi Meteorologi Naturvidenskab og diploming., samt prof. bach (unavngiven) Biologi Naturvidenskab og civiling. (unavngiven) Tabel 2 - Oversigt over de tekniske uddannelser og specialiseringer, fordelt på fagprofiler Forskeruddannelser (ph.d) Arkitekt, ph.d. Dr.scient. Naturvidenskab,ph.d. Dr. Techn, Teknik, ph.d. Vandret dækker kolonnerne over uddannelsernes varighed, opdelt i erhvervsuddannelser (EUD), kortere videregående uddannelser (KVU), mellemlange videregående uddannelser (MVU), længerevarende videregående uddannelser (LVU) samt forskeruddannelser (ph.d.). Ved at følge kolonnerne nedad kan der findes udvalgte uddannelser og specialiseringer, der hører under de enkelte fagprofiler. I flere tilfælde dækker specialiseringerne over ingeniørretninger, såsom Teknisk ledelse, der omfatter ingeniører med speciale inden for teknologi og 9

12 ledelse. Ligeledes dækker overskriften Eksport over eksportingeniører på diplomniveau. Ses der på fagprofiler, så omfatter eksempelvis fagprofilen maskinområdet alle de uddannelser, der fokuserer på mekanik og maskiner, herunder erhvervsuddannelsen mekaniker (EUD) og maskiningeniøruddannelsen (LVU). De uddannelser, der er placeret under de enkelte fagprofiler, er som nævnt valgt ud fra deres relevans for cleantechfeltet. Den faglige indsigt, som de studerende får på de fremhævede uddannelsers specialer og linjer, vurderes således alle at være til gavn for en cleantechvirksomheds aktiviteter. Fx kan tømrere og snedkere bidrage i forbindelse med gennemgang af bygninger med henblik på at afdække muligheder for potentielle energibesparelser. Med andre ord kan tømreruddannelsen, som er en ganske klassisk uddannelse, betegnes som værende en grøn uddannelse, idet de i jobsituationen bliver uddannet til fx at udføre forbedringer samt rådgive kunden om eksempelvis energieffektive løsninger. Årsagen til, at forskeruddannelserne kun findes under kategorierne arkitektur og design samt andre, er, at opdelingen af ph.d.-uddannelser er mere overordnet, og derfor ikke kan kategoriseres på samme måde som de øvrige uddannelser. De enkelte forskeruddannelser kan således overlappe mange forskellige fagprofiler. 3.2 Overblik på tværs af cleantechfeltet Blandt de cleantechvirksomheder, der indgår i analysen, er der ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik (2007) ca medarbejdere, hvilket svarer til omkring 9 % af de i alt ca ansatte i den private sektor i af stillingerne besiddes af medarbejdere med en teknisk uddannelsesbaggrund. I figuren herunder ses, hvordan disse fordeles på uddannelseslængden. Knap halvdelen af cleantechvirksomhedernes tekniske medarbejdere besidder en erhvervsuddannelse som højest gennemførte uddannelse. Det svarer til stillinger. Henholdsvis 13 % og 21 % besidder uddannelser af kort og mellemlang varighed. Endelig er der 20 % eller medarbejdere, der besidder en lang videregående uddannelse, hvoraf har gennemført en ph.d. Z angiver det nominelle antal medarbejdere. 10

13 Figur 1 Cleantechfeltets fordeling af uddannelser med teknisk baggrund 17% (Z = 8.211) 3% (Z = 1.443) 46% (Z = ) 21% (Z = ) 13% (Z = 6.418) EUD KVU MVU LVU Ph.d. Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik, baseret på virksomhedernes seneste uddannelsesdata fra Antal medarbejdere = I nedenstående tabel skitseres fordelingen af medarbejderne på de tidligere definerede fagprofiler. Tabellen skal bidrage med en indsigt i, hvilke fagprofiler der dominerer den senest tilgængelige medarbejdersammensætning. 11

14 Tabel 3 Fordeling af ansatte med teknisk baggrund, fordelt på fagområder IALT EUD KVU MVU LVU Ph.d. 3 Arkitektur og design Business Development inkl. eksport Bygning og anlæg Data og IT Elektronik Fysik inkl. nanoteknologi Kemi inkl. bioteknologi og kemiteknik Maskin Miljø og planlægning Produktion Andre Kandidater uden linje I alt Det ses, at op imod en tredjedel af cleantechfeltets medarbejdere med en teknisk uddannelsesbaggrund befinder sig inden for bygning og anlæg. Erhvervsuddannelserne udgør med stillinger ca. halvdelen af området inden for bygning og anlæg. Alene inden for de videregående uddannelser udgør diplomingeniørerne medarbejdere og civilingeniørerne Den maskintekniske fagprofil er næststørst med stillinger, svarende til en fjerdedel af de samlede tekniske uddannelser. Inden for de korte videregående uddannelser udgør kemi, bioteknologi og kemiteknik medarbejdere, svarende til 27 %. Den femtedel af medar- 3 Som anført er ph.d.-er ikke fordelt på fagprofiler. 12

15 bejderne med teknisk baggrund, der har en mellemlang videregående uddannelse, domineres ud over byggeri og anlæg af uddannede inden for maskin- og elektro-området. Kun to tredjedele af kandidaterne med lang videregående uddannelse har været mulige at opdele på fagområder. Det skyldes, at flere uddannelsesretninger på lange videregående uddannelser ikke har en decideret specialisering. Der er fx tale om civilingeniører samt tekniske uddannelser, som hører under flere fagprofiler, og dermed ikke kan kategoriseres entydigt. Procentmæssigt ses der en langt større andel af medarbejdere med lang videregående uddannelse med arkitektur og designmæssig fagprofil. Således har 87 % af medarbejdere med denne fagprofil en lang videregående uddannelse. Samme procentuelle overvægt ses på miljø og planlægningsområdet, hvor 91 % af medarbejderne besidder en lang videregående uddannelse. Billedet for fordelingen af ph.d.ere er uklar, da det som nævnt ikke er muligt at kategorisere forskeruddannelsen i forhold til fagprofiler på samme måde, som det kan gøres ved øvrige uddannelser. 3.3 Uddannelsesprofil på udvalgte cleantechteknologiområder Den overordnede fordeling af fagprofilerne varierer på tværs af cleantechteknologierne. I dette afsnit vil det blive afdækket, hvor stor en forskel der er tale om. Der vil blive fokuseret på fire områder, som beskæftigelsesmæssigt er særligt perspektivfulde: Vindenergi, biomasseenergi, Smart Grid og Smart Buildings. Det er relevant at betragte sammensætningen af fagprofilerne for disse særlige vækstområder, idet sådan en kortlægning allerede inden den mere detaljerede analyse kan give en indikator for hvilke uddannelsesprofiler, der er behov for. Tabel 4 De tekniske medarbejderes uddannelsesmæssige fagområde, opdelt på fire teknologiområder Vind Biomasse Smart Grid Smart Buildings Arkitektur og design 3% 3% 2% 2% Business development inkl. eksport 1% 0% 0% 0% Bygge og anlæg 36% 58% 50% 55% Data og IT 3% 2% 2% 2% Elektronik 10% 8% 10% 6% Fysik inkl. nanoteknologi 0% 0% 0% 0% Kemi inkl. bioteknologi og kemiteknik 5% 3% 6% 3% Maskin 20% 10% 9% 14% Miljø og planlægning 1% 2% 2% 1% Produktion 9% 3% 2% 8% Andre 12% 11% 17% 8% Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik (2007) samt egen survey. 100% 100% 100% 100% Lige over en tredjedel af virksomhederne inden for vindenergi har en teknisk uddannelsesbaggrund inden for bygge og anlæg. Derudover beskæftiger området i særlig grad teknikere og ingeniører inden for fagområderne maskin (20 %) og elektronik (10 %). 13

16 Virksomheder, der opererer inden for biomasseenergi, har 58 % af teknikerne inden for bygge og anlæg, herunder medarbejdere med en AMU-baggrund, installatører, konstruktører samt ingeniørretningerne med bygge- og anlægslinjer. Inden for Smart Grid er der i de virksomheder, som i dag opererer inden for Smart Grid, overraskende få teknikere med elektronikretning i På grund af områdets forholdsvis nye udviklingsboom bør der her tages forbehold for, at en del af disse virksomheder i 2007 ikke havde fokuseret på Smart Grid i det omfang, som er gældende i dag. Det er endvidere markant, at området inden for Smart Buildings, som i 2007 var domineret af lavenergiindsatser, ikke har flere teknikere inden for bygge og anlæg end biomasseenergifeltet. Området har til gengæld forholdsvis mange maskinteknikere, på grund af specialer inden for køle- og varmetekniker samt udviklingen af varmepumper. Det er bemærkelsesværdigt, at relativt få medarbejdere med en it- eller datalogi-baggrund er beskæftiget i de fire områder i Afrunding Analysen af cleantechvirksomhedernes nuværende uddannelsesprofil viser, at der er 10 tekniske fagprofiler, som er særligt efterspurgte blandt cleantechvirksomhederne. Disse er fagprofiler med specialer inden for arkitektur og design, business development, bygge og anlæg, data og IT, elektronik, fysik inkl. nanoteknologi, kemi inkl. bioteknologi, maskin, miljø og planlægning og produktion. Blandt de cleantechvirksomheder, der indgår i analysen, er der ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik (2007) ca medarbejdere, hvilket svarer til omkring 9 % af den private sektor i af stillingerne besiddes af medarbejdere med en teknisk uddannelsesbaggrund. Størstedelen af de tekniske cleantechmedarbejdere er uddannet inden for fagprofiler bygge og anlæg, elektronik og maskin, hvor det førstnævnte er det mest udbredte uddannelsesområde. Af medarbejdere med en teknisk, lang videregående uddannelse var der i , hvoraf havde erhvervet sig en ph.d.-grad. 14

17 4 Udbud og efterspørgsel efter grønne uddannelser Faktaboks 2 Analysen af udbuddet af grønne uddannelser samt cleantechvirksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere med bestemte uddannelser viser følgende hovedresultater: Mere end hver anden cleantechvirksomhed (54 %), der har svaret på surveyen, efterspørger civilingeniører. Heraf skal 15 % have en ph.d. De mest efterspurgte ingeniørretninger er bygge og anlæg samt maskiningeniører. Efterspørgslen efter medarbejdere med bestemte uddannelser varierer i høj grad på tværs af teknologiområder. Således har vindenergi og Smart Buildings-virksomheder et stort behov for industrioperatører i forhold til de andre fokusteknologier, hvorimod der er større behov for fysikingeniører inden for Smart Grid end øvrigt. Det er beregnet, at der gennemsnitligt pr. år over de kommende 2 år vil blive efterspurgt små nyuddannede medarbejdere hos de danske cleantechvirksomheder, hvoraf ca. 700 vil have en naturvidenskabelig baggrund, herunder en ingeniørbaggrund. Efterspørgslen efter nyuddannede ph.d.ere udgør 49 % af det samlede udbud. Der er forventninger om et særligt stort mismatch hvad angår udbud og efterspørgsel efter maskin- samt bygge- og anlægsingeniører. Her forventes efterspørgslen over de kommende år at være en del større end udbuddet. Omkring hver femte af de responderende virksomheder rekrutterer medarbejdere internationalt til at arbejde i Danmark. Dette er især ingeniører og kandidater med naturvidenskabelig baggrund. Formålet med analysen i afsnit 4 er at kortlægge cleantechvirksomhedernes efterspørgsel efter grønne uddannelser og de dertilhørende kompetencer. Det næste afsnit vil omhandle udbuddet af de forskellige grønne uddannelser, som uddannelsesinstitutionerne tilbyder de studerende. Grønne uddannelser vil i denne rapport være defineret som de uddannelser, der i særlig grad fokuserer på nye grønne teknologier, grønne metoder og/eller organisatoriske samt forretningsudviklende tiltag, der mindsker belastning af miljø og klima. Uddannelserne fokuserer eksempelvis på en reduktion af drivhusgasudledninger og/eller bæredygtig ressourceudnyttelse. Grønne uddannelser skal dermed sikre, at dimittenderne har den nødvendige viden og kompetencer til at bidrage til, at: - producere vedvarende energi eller materialer - reducere brugen af naturressourcer ved at udnytte ressourcer eller energi mere effektivt - begrænse skadevirkningerne, der forårsages af fossile energikilder - reducere forureningsproblemer gennem produkter, processer og/eller rådgivning (såvel gennem tekniske kompetencer som samfundsvidenskabelige kompetencer omfattende forretningsudvikling, kommunikation og procesoptimering) 15

18 4.1 Udbud af grønne uddannelser Der vil igennem afsnittet blive fokuseret på de enkelte uddannelsesniveauer, henholdsvis erhvervstekniske, korte, mellemlange og lange videregående uddannelser samt ph.d.ere. Disse fem niveauer indeholder alle forskellige uddannelser, hvorfor det er substantielt at granske disse hver for sig frem for som én samlet gruppe. Valget er faldet på at opdele disse i tre grupper: én gruppe hvor de erhvervstekniske og korte videregående uddannelser bliver undersøgt, én gruppe med de mellemlange og lange uddannelser én gruppe, som indeholder ph.d.ere Grønne uddannelser på de erhvervstekniske og korte videregående uddannelser Antallet af fuldførte uddannelser ses nedenfor opdelt på erhvervstekniske og korte videregående uddannelser. Der fokuseres på cleantechorienterede uddannelser og linjefag. Figur 2 Antal uddannede med kortere videregående uddannelse samt erhvervsuddannede inden for grønne uddannelser (2008) Teknisk manager offshore Teknik og industri i øvrigt, AMU træind. Jern og metal, AMU energi Industriel design Maskinarbejder mv. Plast og proces Elektronik IT- elektroteknikteknologi Bygge og anlæg, AMU energi Produktionsteknologi Snedker mv. Teknik og industri i øvrigt, AMU ind.arb. Installationsteknologi Jern og metal, AMU ind/metal Laboratorie og bioteknik Design teknologi Automatik- og datamekaniker Jernogmetal,AMUmetal Gas- og vvs-teknik Murer Smedeuddannelser Teknologi og kommunikation Maler Mekaniker Jern og metal, AMU ind.arb. Bygge og anlæg, AMU byg/ind Elektriker Tømrer mv. Kilde: Undervisningsministeriets løbende opdaterede statistikker 16

19 Det kan konstateres, at tømreruddannelsen er den uddannelse, der uddanner flest. Tømrerne udgør dobbelt så mange som den næststørste uddannelse, elektrikere. Tømrerne defineres som en grøn uddannelse, idet de har den nødvendige viden vedrørende nye løsninger og materialer fx i forbindelse med isolering i byggeprojekter. Rettes blikket derimod mod den modsatte side af figuren, kan det her konkluderes, at kun 12 studerende i 2008 havde færdiggjort en uddannelse som teknisk manager offshore og 40 studerende havde færdiggjort en uddannelse i jern og metal AMU energi. De følgende afsnit fokuserer på uddannelsestal fra mellemlange og lange uddannelser i 2008 fra forskellige udannelsesinstitutioner, så som Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet m.fl. Tallene stammer fra Undervisningsministeriets hjemmeside og er senest opdateret for Grønne uddannelser på ingeniør og naturvidenskabelige uddannelsesinstitutioner Antallet af personer med fuldført uddannelse ses nedenfor opdelt på linjefag på de naturvidenskabelige uddannelser samt på ingeniøruddannelserne. Der fokuseres på uddannelsesretninger, hvor linjefagene er cleantechorienterede. Nedenstående figur viser en lille overvægt af studerende fra den lange videregående civilingeniøruddannelse (civilingeniør u.n.a), hvor godt 400 dimitterede i Dette er omkring 100 mere end den næststørste kategori, der illustrerer antallet af bachelordimitterende civilingeniører (civiling., bach.). I den modsatte ende af figuren kan det ses, at uddannelser som energi, industri og geofysik havde meget få dimittender i samme år. Figur 3 Antal uddannede dimittender på mellemlange og lange videregående grønne uddannelser (2008) Civil.-akademiing(AAU) Energi Industri Geofysik Molekylær biologi Indust. prod. Envir.nat.res.eco. Miljøbiologi Kemi-miljø Geologi Datateknik Bioteknologi Naturvid.una Elektronik-IT Biokemi Geografi Fysik Bio.-molekylær Maskin Elektronik Kemi Bygge og Anlæg Biologi IT Civiling, bach. Civilingeniør u.n.a. Kilde: Undervisningsministeriets løbende opdaterede statistikker 17

20 4.1.3 Ph.d.-uddannelser for udvalgte kandidatuddannelser Nedenfor er udbuddet af fuldførte ph.d.-grader for tre uddannelsesretninger illustreret. Alle tallene stammer fra Universitets- og Byggestyrelsens hjemmeside. Figur 4 Antal uddannede ph.d.ere (2008) Ingeniør 301 Naturvidenskab Kilde: Undervisningsministeriets løbende opdaterede statistikker Figuren ovenfor viser udbuddet af to forskellige ph.d.-uddannede, henholdsvis ph.d.- uddannede med ingeniørbaggrund og naturvidenskabelig baggrund. I analysen opereres der med tre ph.d-retninger, dvs. de to ovenstående, samt it. It er relateret til den naturvidenskabelige retning, hvorfor denne ikke er illustreret i en separat søjle, men derimod er inkluderet under naturvidenskab. Det skal nævnes, at 9 it-ph.d.ere stammer fra It- Universitetet i København, men tallet for det samlede udbud er større. 4 Et notat fra It- Universitetet i København fra 2006 beskriver, at der hvert år uddannes ca. 40 it-ph.d.ere fra alle uddannelsesinstitutioner Fokus på nye uddannelser i fremtiden Københavns Universitet (KU), Århus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har alle fokus på grønne uddannelser de kommende fem år. Som Figur 5 viser, har KU og AU fokus på netop dette område gennem en række uddannelser; KU med deres Biovidenskabelige Fakultet og AU med deres Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Rettes blikket mod førstnævnte kan det observeres, at uddannelser som agrikultur, biologi og bioteknologi vinder indpas hos de studerende. AU har ligeledes forskellige linjer, som koncentrerer sig om dette område. Her er det uddannelser som jordbrug, natur og miljø, som har flest grønne kandidater i Notat: Udviklingskontrakt for It-Universitetet i København, af direktionen på It-Universitetet i København, d. 29. marts Notat: Udviklingskontrakt for It-Universitetet i København, af direktionen på It-Universitetet i København, d. 29. marts

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 2012 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 70 % for kandidater og 77 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er 80 % har job enten før de bliver

Læs mere

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Nikolaj Knøsgaard Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT -

Læs mere

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 213 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende, der er optaget

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse.

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009

Erhvervsvejledningsudvalget -beskæftigelsesrapport 2009 Konklusioner I alt 673 breve er udsendt og besvarelsesprocenten er 64 %, hvilket er noget lavere end i 2008, men stadig den højeste på Universitetet. Svarprocenten blandt bachelorstuderende har været så

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011

Beskæftigelsesrapport 2011 Beskæftigelsesrapport 2011 Konklusioner Forsat høj besvarelsesprocent, 74 % for kandidater og 78 % for ph.d.er Ph.d.-undersøgelsen: Fortsat høj beskæftigelse for ph.d.er alle er i job efter 5 år. 75 %

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? NOTAT 54 02.09.2016 HVAD BETYDER STUDIEJOB FOR FULDFØRELSE AF EN LANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE? I debatten om hvorvidt et studiejob vil føre til forsinkelser på universitetsstudiet lyder et argument, at

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere

Netværksdag for automationsuddannelser Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere Netværksdag for automationsuddannelser 27-10-2016 Kl. 09:30 15:00 DTU Ballerup Bliv bedre til at rekruttere nyuddannede medarbejdere 1 Velkomst: Mangel på teknisk arbejdskraft er en udfordring Ved Global

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Resumé... 2. 2 Metode sådan har vi gjort... 7. 3 Geografisk fordeling... 12. 4 Beskæftigelse... 13

Indholdsfortegnelse. 1 Resumé... 2. 2 Metode sådan har vi gjort... 7. 3 Geografisk fordeling... 12. 4 Beskæftigelse... 13 Kortlægning af cleantechvirksomheder i Region Midtjylland 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 2 2 Metode sådan har vi gjort... 7 3 Geografisk fordeling... 12 4 Beskæftigelse... 13 5 Omsætning og overskud...

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere