Når en driftsøkonom takker af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når en driftsøkonom takker af 9"

Transkript

1 K a p i t e l 1 Når en driftsøkonom takker af Professor Per Nikolaj Bukh og Professor Niels Peter Mols Der er blevet uddannet økonomer ved Aarhus Universitetet siden 1936, ja næsten ligeså længe, som der har været et universitet i byen. Men det var først i 1957, at der blev oprettet et Institut for Virksomhedsledelse. I starten var det et initiativ, som blev taget af entreprenante oecon.er med erfaring fra erhvervslivet. Formålet var dengang at virke som forsknings- og oplysningscenter vedrørende moderne organisation og i det hele taget få et samspil i gang med (det jyske) erhvervsliv til fordel for både universitet og virksomheder. Siden blev Den økonomiske Faggruppe med tre institutter Virksomhedsledelse, Nationaløkonomi og Operationsanalyse formelt set en realitet, og adskillige tusinde kandidater er udgået med en økonomisk kandidateksamen fra Aarhus Universitet. Faggruppen har, som enhver anden virksomhed, undergået ændringer i tidens løb. Institut for Operationsanalyse blev i midten af 1980 erne overført til et andet fakultet, de to tilbageværende institutter blev under ledelse af professor Ole Øhlenschlæger Madsen og professor Torben M. Andersen fusioneret i 1995, og der kom nye produkter på hylden i form af først en bifagsuddannelse i begyndelsen af 1980 erne og siden en cand.soc.-uddannelse. Samtidig udviklede forskningsområderne sig i takt med dagsordenen i den internationale forskningsverden og behovet for uddannelser og forskning i erhvervslivet. Rødderne til den jyske direktørskole er måske blevet svagere, men består stadig, og selvom grundlæggerne af den driftsøkonomiske tradition for længst har ladet sig pensionere, så har ånden været ført videre. Ikke mindst af Ole Øhlenschlæger Madsen, som igennem mange år har været en markant personlighed både på Aarhus Universitet og i det danske erhvervsliv. Tiden er nu kommet, hvor også Ole Når en driftsøkonom takker af 9 bog2101.indd :47:33

2 Øhlenschlæger Madsen har meddelt, at han vil lade sig pensionere. Det er svært at tro og svært at forestille sig instituttet uden ham. Men nu må det være op til andre at føre den driftsøkonomiske tradition ind i nye årtier. Driftsøkonom par excellence Efter at være blevet student i 1963 og have aftjent værnepligt ved Jysk Telegrafregiment samt at have været befalingsmand ved Vestre Landsdelskommando begyndte Ole Øhlenschlæger Madsen på økonomistudiet i 1964, og i 1970 blev han cand.oecon. med driftsøkonomisk linjebetegnelse. Fra starten af blev han fænget af det udadvendte og virksomhedsorienterede faglige miljø, der var omkring den daværende professor Vagn Madsen, som var en af tidens mest kendte driftsøkonomer. De første år var Ole Øhlenschlæger Madsen ansat inden for edb og systemanalyse, hvor han var blandt de første medarbejdere, der udviklede dette helt nye fagområde. Efter et par år fik han dog orlov fra stillingen ved Institut for Virksomhedsledelse. I den periode var Ole Øhlenschlæger Madsen nogle få år ansat som direktionsassistent i ThrigeTitan A/S, men i 1976 vendte han tilbage til Aarhus Universitet, hvor han blev lektor ved Institut for Virksomhedsledelse. Ole Øhlenschlæger Madsen blev hurtigt involveret i mange forskellige projekter, hvor det i den driftsøkonomiske tradition både drejede sig om den faglige udvikling og om løsningen af konkrete problemstillinger. I 1979 tog Ole Øhlenschlæger Madsen på studieophold ved Harvard Business School, hvilket uden tvivl blev skelsættende for hans karriere og faglige interesser. Under opholdet arbejdede han især med fusioner, og da han kom hjem, fortsatte han sit arbejde, som førte til, at han i 1983 blev dr.oecon. med en disputats, som handlede om virksomhedsovertagelser og fusioner i dansk industri. Samtidig blev han på Harvard inspireret af den casebaserede undervisning af blandt andre Michael Porter og Ole Øhlenschlæger Madsen introducerede de interaktive forelæsninger og casebaserede diskussioner i undervisningen på en måde, så hans fag Virksomhedens Positionering i årene fremover var et af de mest populære fag blandt driftsøkonomer på universitetet. I både dette og senere fag som fx Virksomhedsvurdering og Mergers and Aquisitions har man altid kunne finde Ole i topform, når han med sit fokus på virkelighedsnære 10 Strategi og driftsøkonomi bog2101.indd :47:33

3 Når en driftsøkonom takker af 11 problemstillinger både underholdt de studerende og gav indsigt i den nyeste viden på området. I 1986 blev Ole Øhlenschlæger Madsen professor ved Aarhus Universitet. Det var fortsat strategi, som var hans faglige udgangspunkt, men i den driftsøkonomiske tradition bevarede han de brede interesser og fokus på de aktuelle problemstillinger og forskningsområder. Således er det nok ikke tilfældigt, at han allerede i begyndelsen af 1980 erne arrangerede studietur til Japan og i 1982 udgav bogen Japansk økonomi og ledelse et tidspunkt, hvor der endnu kun var sparsom vestlig viden på området. Ligeledes var han med bogen Driftsøkonomiske aspekter af ny teknologi, som han i 1986 redigerede med sin kollega Jens Genefke, med til at sætte fokus på datidens aktuelle udfordringer. Ole Øhlenschlæger Madsen har været en inspirerende underviser for mange årgange af driftsøkonomiske cand.oecon.er, og han har spillet en meget stor rolle i den kvalitet og dermed i den store succes, som den driftsøkonomiske uddannelse ved Aarhus Universitet har været gennem mange år. Han har i særdeleshed gennem sit omfattende danske og internationale netværk hjulpet kolleger og studerende med kontakter. Ikke mindst gjorde han en stor indsats for at sikre en mængde dygtige driftsøkonomer plads på MBA-uddannelsen på Cranfield School of Management i England. Vi har ikke noget tal på, hvor mange specialer han har vejledt gennem tiden. Men det er blevet til mange og flere af forfatterne til denne bogs kapitler har fået deres uddannelse med Ole Øhlenschlæger Madsen som vejleder. Ligeledes har han været vejleder for en stor mængde af de driftsøkonomiske ph.d.-afhandlinger ved det daværende Institut for Virksomhedsledelse, og vi ser også en række af hans tidligere ph.d.-studerende blandt kapitlernes forfattere. Ole Øhlenschlæger Madsen har altid haft mange berøringsflader i dansk erhvervsliv, bl.a. som medlem af mange bestyrelser i danske erhvervsvirksomheder og som medlem af offentlige udvalg og råd. Fx var han medlem af bestyrelsen i virksomheder som ThrigeTitan A/S , United Shipping Agencies A/S fra 1989, Aarhus Universitets Forskningsfond fra 1990, Nordea realkreditaktieselskab , Incuba A/S fra 2001, HP Gruppen af 1953 A/S fra 2002, Dragsted Maltfabrik A/S, Velfac, og Ålykke A/S. Desuden har han været sagkyndigt medlem af Konkurrenceudvalget og medlem af Samfundsuddannelsesrådet Et kendetegn ved Ole Øhlenbog2101.indd :47:33

4 schlæger Madsens arbejde har været den tætte kobling mellem teori og praksis. I sit arbejde har Ole Øhlenschlæger Madsen således arbejdet med virksomhedsstrategi og ledelse, ikke blot som forsker og teoretiker, men også som praktiker og beslutningstager. Ud over dette indledende kapitel består bogen af 24 kapitler, som på forskellig vis behandler temaer i relation til Ole Øhlenschlæger Madsens faglige interesser. Kapitlerne er skrevet af mange forskellige personer, som har det til fælles, at de alle i deres faglige virke har været inspireret af og haft berøring med Ole Øhlenschlæger Madsens forskning og undervisning. Emnerne fletter sig ind i hinanden og skaber tilsammen et billede af bredden i det faglige engagement, som er udsprunget fra oecon.-uddannelsen på Aarhus Universitet. Mange af forfatterne er Ole Øhlenschlæger Madsens nuværende eller tidligere kolleger, mens andre er tidligere studerende. Bagest i bogen findes en kort beskrivelse af alle forfatterne. Der kan ud af bogens kapitler skabes mange gennemgående temaer, der hver for sig kredser om Ole Øhlenschlæger Madsens faglige interesser. Flere af kapitlerne kunne indgå under flere temaer, men vi har ved fastlæggelsen af bogens struktur måttet træffe et valg. Derfor er kapitlerne inddelt i følgende fire temaer: fusioner og virksomhedsovertagelser, strategi og positionering, økonomi og ledelse samt økonomisk styring og rapportering. Fusioner og virksomhedsovertagelser 12 Strategi og driftsøkonomi Det har fra starten af været Ole Øhlenschlæger Madsens (OØM) udgangspunkt, at fusioner og virksomhedsovertagelser ikke blot skal forstås som et strategisk fænomen, men analyseres i konteksten af den generelle økonomiske politik og den gennemførte erhvervspolitik. Eller mangel på samme (jf. Madsen 1983, s. 47). Det sætter Svend Albæk, Peter Møllgaard og Per Baltzer Overgaard fokus på i næste kapitel, idet de diskuterer den rolle gennemsigtigheden og virksomheders mulighed for koordinering af adfærd har i den moderne fusionskontrol. Forfatterne beskriver både de økonomiske argumenter og gennemgår kortfattet en række nyere fusionssager, der illustrerer praksis i EU og Danmark. Blandt disse er det meget omtalte forbud mod Lemvigh-Müllers planlagte overtagelse af Brdr. A & O Johansen. Det er først inden for den sidste halve snes år, at den danske konbog2101.indd :47:33

5 Når en driftsøkonom takker af 13 kurrencelov gradvist er blevet harmoniseret med EU s konkurrenceregler. Men allerede i Konkurrencelovsudvalget, hvor OØM deltog fra , var indførelsen af en decideret fusionskontrol genstand for stor diskussion (se også Møllgaard et al. 1996). I dette udvalg indtog OØM, sammen med de to øvrige særligt sagkyndige medlemmer, mindretalssynspunktet, at det var kritisabelt, at lovudkastet manglede fusionskontrol, hvorfor de ikke kunne anbefale udkastet. Men vi skal hen til revisionen af Konkurrenceloven i 2000, før dette synspunkt blev taget til efterretning i lovgivningen. Kapitel 3 og 4 adresserer kernen i OØM s empiriske observation i begyndelsen af 1980 erne (Madsen 1983), hvor det blev dokumenteret, at virksomhedsfusioner og opkøb langt fra altid skabte værdi. Det er et emne, som OØM igennem årene er vendt tilbage til (Madsen 1993, 1995; Madsen & Kaiser 2003), og som har givet anledning til mange spekulationer i litteraturen. Benjamin Blunch gennemgår i kapitel 3 de centrale teorier omkring markedet for virksomhedskontrol og viser, hvordan opkøbsmuligheder kan analyseres for at forbedre opkøbsbeslutningen. Ligeledes fremhæves forskellige foranstaltninger og strategier, som kan anvendes til at forbedre afkastet ved opkøb. I næste kapitel trækker Martin Lippert på sine erfaringer fra deltagelsen i en række virksomhedshandler den sidste halve snes år og hans udgangspunkt er, ligesom da OØM i 1983 skrev sin doktorafhandling, at der finder en mængde fusioner sted. Martin Lippert pointerer, at der siden OØM s undersøgelse er udviklet langt mere effektive og systematiske processer i forbindelse med opkøb, og en mængde specialiserede rådgivere står til rådighed for virksomhederne. Men alligevel vurderer han, at tommelfingerregelen fra 1983, at kun 3 ud af 10 virksomhedshandler er succesfulde, stadig holder. I kapitlet redegøres for overtagelsesprocesser og risici ved virksomhedshandler, og i den forbindelse skitseres en række punkter, der kendetegner det succesfulde virksomhedsopkøb. Martin Lippert konkluderer, at langsigtede og rigtigt implementerede virksomhedsopkøb er et værdifuldt strategisk redskab for mange virksomhedsledere. Selvom det er svært, så er det besværet værd, og med OØM s ord fra 1983 kunne vi sige: Det kan blive en succes, hvis man enten er heldig eller prøver det mange gange. Ud over de ofte fraværende synergigevinster ved fusioner har OØM også advaret mod de defensive fusioner, der sjældent leder til bedre eller mere interessante produkter, men derimod ofte medfører et indbog2101.indd :47:33

6 skrænket sortiment, der er mere standardiseret og kedeligt. Et af danmarkshistoriens største fusionsprojekter har uden tvivl været i mejerisektoren, hvor der for 70 år siden var ca selvstændige andelsmejerier i Danmark (Madsen 1999). Udviklingen så på et tidspunkt ud til at vende i Danmark, men realiteten er, at mejeriselskaberne i hele Europa bliver færre og større, så i den sektor kræver et studie af fusioner fremover, at der kigges uden for landets grænser (fx Nilsson & Madsen 2007). I kapitel 5 retter Jerker Nilsson opmærksomheden mod Arla Foods og forklarer udviklingen mod færre og større mejeriselskaber som et produkt af markedskræfterne, stordriftsfordele og internationalisering. Med en øget størrelse og internationalisering følger også en højere kompleksitet, og det fremhæves, at denne udvikling gør det svært for andelshaverne at styre mejerierne og for traditionelt organiserede andelsmejerier at sikre sig tilstrækkelig andelskapital til investeringer. Jerker Nilsson fremhæver, at en del af løsningen på disse problemer kan være en højere grad af individuelt ejerskab. Blandt forklaringerne på, hvorfor fusionerne ikke skaber så stor værdi som forventet, diskuterer Martin Lippert i kapitel 4 risici forbundet med det strategiske rationale, transaktionens gennemførelse samt integrationsfasen. I kapitel 6 ser Mikael Søndergaard specifikt på, hvordan såkaldte go-betweens, dvs. grænsegængere, der er forbindelsesled og formidlere af viden mellem organisatoriske enheder, er nødvendige for en vellykket proces i integrationsfasen. For at fungere som go-between skal en person besidde omfattende viden og færdigheder, og i kapitlet beskriver forfatteren en række eksempler på go-betweens. I særdeleshed fokuseres der på den rolle to ledere fra henholdsvis Arla Foods og SAS har haft i disse virksomheder. Diskussionen forankres i den forskningsbaserede litteratur på området, og Mikael Søndergaard beskriver en række af de personegenskaber, der er nødvendige for, at man kan danne bindeled i en organisation. Strategi og positionering Selvom branchers struktur også formes af lovgivning og erhvervspolitik, så skabes de af virksomheder, hvor ledere træffer bevidste valg i lyset af de til enhver tid herskende markedsvilkår. Det har også været 14 Strategi og driftsøkonomi bog2101.indd :47:33

7 Når en driftsøkonom takker af 15 tilfældet i William Demant Holding og Oticon, og i kapitel 7 skitserer Niels Jacobsen de ledelsesmæssige og strategiske overvejelser, der har ligget til grund for udviklingen, som selskaberne har været igennem fra 1990 erne til i dag. I den forbindelse kommer han blandt andet ind på børsnoteringen af Oticon Holding, oprettelsen af selskabet William Demant Holding, opkøb og opkøbskandidater samt den regulering af markedet, som blev resultatet af Phonak/Sonovas forsøg på at opkøbe GN Resound. Kapitlet demonstrerer, hvorledes den enkelte virksomheds strategi bestemmes ved nøje analyser af markedet og konkurrenternes muligheder samt grundige overvejelser om placeringen i værdikæden. Det er den klassiske anvendelse af de strategiske analyser, som er fundamentet for William Demants succes, og kapitlet illustrerer dermed bæredygtigheden af de begrebsapparater, som OØM allerede i begyndelsen af 1980 erne gjorde til en fast del af den driftsøkonomiske værktøjskasse. Jørgen Vig Knudstorp sætter i kapitel 8 virksomheders eksistens på et marked på spidsen ved at tage udgangspunkt i, at virksomheder og organisationer som økonomisk fænomen er svaret, når der er mindre effektive markeder. Provokerende sagt drejer ledelse sig dermed også om aktivt at tilsidesætte markedets kræfter, både for at kunne planlægge og for at kunne skabe en økonomisk gevinst, fx ved integration i forsyningskæden. Virksomhedsledelse bliver et svar på en økonomisk problemstilling, og forfatteren fremhæver i særdeleshed den store rolle OØM har spillet for det driftsøkonomiske fundament i de fleste cand.oeconers uddannelse. I kapitlet trækker Jørgen Vig Knudstorp på sine erfaringer fra bl.a. LEGO og diskuterer en række helt centrale emner for virksomhedsledelse, fx præstationsmåling, design af forretningsmodel, involvering af kunder og medarbejdere og endelig, at få ting til at ske. Igennem kapitlet demonstreres, hvordan den faglige indsigt kan skabe grobund for ledelsesmæssig indsigt og skabe handling og initiativ, så ledelse virkelig gør en forskel. Da fokus i begyndelsen af 1990 erne skiftede til virksomhedens interne ressourcer var konkurrence ikke længere kun et spørgsmål om positionering på markedet, men også om at udvikle virksomheden på baggrund af dens kernekompetencer. Med dette udgangspunkt viser Karina Skovvang Christensen og Per Nikolaj Bukh i kapitel 9, hvordan en analyse ud fra to perspektiver på videnledelsesstrategi kan gibog2101.indd :47:33

8 16 Strategi og driftsøkonomi ve indsigt i den måde, en virksomhed er funderet på videnbaserede ressourcer. Forfatterne tager afsæt i den danske kanon over ledelsesbedrifterne, hvor virksomheden LEGO er nævnt som et eksempel. Kapitlet sætter fokus på videnledelse som et perspektiv på ledelse, og der gives et bud på, hvordan bedriften idedreven vedholdenhed kan analyseres. I artiklen konkluderes det, at det er afgørende for en virksomheds strategi og overlevelse, at ledelsen forstår den værdisskabende kerne og formår at genfortolke denne ud fra skiftende samfundsforhold. Da Jens Holmgren i 1986 fulgte OØM s undervisning, hørte han for første gang begrebet stuck in the middle. Derfor tager han i kapitel 10 udgangspunkt i dette begreb og den betydning, det har i Michael Porters litteratur. Herefter diskuteres nogle af de nyere tendenser og ideer i strategidebatten, hvor blandt andet blue ocean-baserede strategier har fået opmærksomhed. I kapitlet skitserer Jens Holmgren principperne i en blue ocean-baseret strategi og diskuterer, i hvilket omfang det kan være løsningen på det klassiske stuck in the middle - dilemma. Med udgangspunkt i eksempler vises det, hvordan tankegangen repræsenterer en fornyelse i strategilitteraturen, og det konkluderes, at både værktøjerne fra Porters analyserammer og de nyere fra blue ocean-tankegangen kan anvendes, hvis man blot sikrer sig, at strategien holdes simpel og forandringsklar. Den strategiske tænkning gør ikke kun en forskel i de almindelige brancher. Da vinindustrien tidligt i 1990 erne begyndte at overgå fra traditionel udbudsdreven produktion til markedsorienterede forretningsmodeller, fik markedsføring og markedsbaserede strategier større betydning. I kapitel 11 diskuterer Per Jenster fremvæksten af nye konkurrencemønstre på det kinesiske vinmarked. Kinas vinproduktion oversteg allerede i 2005 den samlede produktion fra Australien, Chile og Sydafrika, og det slutter ikke med dette, da de kinesiske vinproducenter er ambitiøse, nytænkende og vækstorienterede. Per Jenster analyserer i kapitlet den rolle, dette marked spiller for vinindustriens globale konkurrencestrategier, og konkluderer, at de traditionelle producenter ikke er beskyttet mod konkurrence fra kinesiske producenter, og at det ikke er usandsynligt, at kineserne med tiden vil oversvømme de udenlandske markeder med kinesisk produceret vin. Strategi drejer sig som regel om fremtiden, skriver Johan Peter Paludan i kapitel 12, hvor han sammenligner den historiske og den fremtidsforskermæssige tilgang. Han beskriver tre grundlæggende tilganbog2101.indd :47:33

9 ge til fremtidsforskningen: prognoser, som er baseret på énstrengede fremskrivninger, megatrends, som er brede, langsigtede og stabile tendenser, samt scenarier, der er alternative konstruktioner af fremtiden. Den historiske og den fremtidsorienterede tilgang er ikke uafhængige, og da fremtiden jo ikke eksisterer, kan den kun studeres i nutiden på baggrund af fortidens information. Johan Peter Paludan diskuterer i kapitlet en række af resultaterne af Institut for Fremtidsforsknings arbejde, og det skitseres også, hvilke konsekvenser for virksomhedsledelse og strategisk arbejde i organisationer det har at anlægge et fremtidsforskerperspektiv på det strategiske arbejde. Der er ingen tvivl om, at det strategiske arbejde både omfatter en analytisk del, som skitseret af Lippert i kapitel 4 og Jacobsen i kapitel 7, samt en mere kreativ proces, som også Jens Holmgren var inde på i kapitel 10. Når det kommer til stykket, er der ikke så megen kaffegrums og krystalkugle over fremtidsforskerens arbejde. Strategi er heller ikke et spørgsmål om rent held, medmindre man forlader sig på, at heldet også på dette punkt følger den forberedte. Økonomi og ledelse Når en driftsøkonom takker af 17 Industrisamfundet har givet os en lang periode med økonomisk vækst. Det har været en materiel succes, men det har haft konsekvenser for natur og mennesker, og der er tilsyneladende ikke blevet mindre ulighed i verden. I kapitel 13 peger Steen Hildebrandt på nogle problemfyldte udviklinger i verden, hvor egeninteresse har været en vigtig drivkraft. Problemerne er skabt af mennesker, og det er også muligt for os mennesker at løse dem, argumenterer han. Steen Hildebrandt stiller bl.a. spørgsmålet, om man kan forestille sig en verden med virksomheder og mennesker, for hvem det er en lige så stor selvfølge at træffe langsigtede og bæredygtige beslutninger, som det i dag er naturligt at træffe kortsigtede og snævre beslutninger? Det næste bidrag er skrevet af Per Blenker og Claus Thrane, som i kapitel 14 redegør for to adskilte traditioner i entrepreneurskabslitteraturen. I den ene tilgang ser man entreprenøren som en person, der opdager og udnytter muligheder, der eksisterer i markedet, mens fokus i den anden er på entreprenørens skabelse og udvikling af muligheder. Forfatterne argumenterer for, at de to tilgange ikke er gensidigt udelukkende paradigmer, og at de kan forenes ved at anvende entrebog2101.indd :47:33

10 preneurskabslitteraturen fra 1990 erne, herunder OØM og hans kollegers arbejder om mulighedsudvikling (Christensen et al. 1989, 1994; Madsen & Christensen 1991). Strategisk planlægning, der ikke samtidig inddrager implementeringsproblemer, kan lede til strategier, som er vanskelige at implementere. Strategilitteraturen påpeger derfor, at en virksomhedsstrategi bør kunne justeres baseret på erfaringer og tilbagemeldinger, men normalt er der ingen konkret beskrivelse af, hvordan analyse og implementering integreres. Jørn Flohr Nielsen påpeger i kapitel 15, at inddragelsen af større dele af organisationen er en del af løsningen, og han beskriver desuden, hvordan litteraturen om organisationsudvikling indeholder konkrete interventioner, der kan hjælpe organisationer med at positionere sig strategisk og implementere nye strategier. Disse interventioner flytter fokus fra analyse til implementering, og det demonstreres i kapitlet, hvordan disse nyere teoretiske udviklinger i organisationsforskningen er i fin overensstemmelse med den bedste strategiske praksis repræsenteret ved Carlsbergs turnaround. Der er altid, som Henrik Sørensen skriver i kapitel 16, en tendens til, at virksomheders aktuelle konkurrencesituation opleves som mere turbulent og kompleks, end hvad der tidligere er oplevet. I forsøget på at håndtere udviklingen har mange virksomheder fokuseret på at udvikle og motivere medarbejderne. Men der er også brug for at sætte grænser for arbejdsindsatsen og sikre gode arbejdsvilkår, idet der med motivation, og i særlig høj grad såkaldt supermotivation, også følger en større risiko for stressede medarbejdere. Ledelse bliver derfor ikke blot et spørgsmål om at øge fleksibiliteten og udvikle og motivere medarbejderne. Det bliver også en vigtig ledelsesopgave at undgå en ødelæggende udbrændthed blandt medarbejderne. I kapitlet diskuterer Henrik Sørensen, hvordan en virksomhed gennem indretning af organisationen og ved at lede på bestemte måder kan sikre, at organisationen holdes fleksibel, samtidig med at der sættes nogle grænser for medarbejderne, så de ikke oplever stress og udbrændthed. Selvom OØM har haft mange udadvendte aktiviteter, har der aldrig været tvivl om, hvor hans loyalitet har ligget. Han har været universitetets mand, og derfor er én af de mange bestyrelsesposter, som han har været mest stolt af gennem tiden givetvis, da han i 1990 blev valgt til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond. Fonden har gennem årene haft en afgørende betydning for Aarhus Universitet, 18 Strategi og driftsøkonomi bog2101.indd :47:33

11 hvilket i kapitel 17 tages op af Jørgen Andersen og Henning Lehmann. I kapitlet redegør forfatterne for dele af Forskningsfondens historie lige fra den blev stiftet af Gunnar Andreasen. På en rejse gennem tiden beskrives en række udvalgte begivenheder og emner, herunder fondens konstruktion og enkelte af de vigtige projekter, som fondens donationer har muliggjort. Det seneste år har været præget af den finansielle krise og de hjælpepakker, som regeringen herhjemme, i lighed med andre lande, har indført. Det har sat finanssektoren på dagsordenen på en helt ny måde og givet anledning til mange kommentarer og analyser i medierne. Blandt andet som følge af sit medlemskab af bestyrelsen for Nordea realkreditaktieselskab i perioden har OØM haft en særlig interesse for den finansielle sektor. Også her har den offentlige regulering og erhvervspolitikken været med til at forme branchens udvikling. Antallet af pengeinstitutter har i Danmark været støt faldende i mange år, og det sidste års finansielle turbulens har reduceret dette yderligere, men spørgsmålet i erhvervsdebatten har været, hvilken rolle de offentlige interventioner kommer til at spille for sektorens udvikling, og hvem det kommer til gavn. Det emne tager Ken Bechmann, Anders Grosen og Johannes Raaballe op i kapitel 18. I et kritisk og debatterende indlæg giver forfatterne deres udlægning af den danske bankkrise, der indtraf i 2008, og beskriver deres forsøg på at trænge igennem med synspunkter i debatten. Endelig ser Claus Vastrup i kapitel 19 på, hvorfor problemerne i den danske banksektor i begyndelsen af 1990 erne ikke udviklede sig til en bankkrise. Han sammenligner med problemerne i banksektoren i Sverige, Norge og Finland i denne periode, og fremhæver de danske bankers større egenkapital, en stabil samfundsøkonomisk udvikling i Danmark og endelig de danske bankers større erfaring med kreditvurdering under frie markedsforhold. Claus Vastrup kommenterer ikke direkte den aktuelle bankkrise, men i sin komparative analyse peger han blandt andet på betydningen af de finansielle virksomheder for sektorens stabilitet samt på nødvendigheden af et effektivt offentligt tilsyn. Når en driftsøkonom takker af 19 bog2101.indd :47:33

12 Økonomisk styring og budgettering 20 Strategi og driftsøkonomi I kapitel 20 skriver Torben Andersen, at debatten om effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor ofte er baseret på fejlslutninger i relation til de specielle karakteristika ved velfærdsservice og fordele og ulemper ved henholdsvis offentlig og privat produktion. Han sætter dermed fokus på effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor og diskuterer, om bl.a. privatisering, offentlig-privat partnerskab, brugerbetaling, frit valg, benchmarking, uddelegering og mere eksplicitte krav til ledelsen kan øge effektiviteten og produktiviteten i den offentlige sektor. Med dette kapitel er vi tilbage ved den fundamentale driftsøkonomiske forståelse for de offentlige virksomheders styring, hvor det er centralt, hvordan styringsmodeller og organisationsformer anvendes til at sikre en effektiv opgavevaretagelse. Det er blandt andet et spørgsmål om opgavernes karakter, og om der er skabt en reel konkurrencesituation. Kapitlet levendegør dermed den symbiose mellem national- og driftsøkonomi, som igennem mange år var kendetegnende for den århusianske økonomiuddannelse. Det er, som nævnt ovenfor, karakteristisk for den driftsøkonomiske tilgangsvinkel, at der fokuseres på ledelse. Med dette udgangspunkt er spørgsmålet ikke så meget, om ejerskabet er offentligt eller privat, men hvilke ledelsesopgaver der skal løses i virksomheden, hvilket beslutningsbehov det giver anledning til, og hvordan den økonomiske information skal organiseres, for at der kan ledes. Derfor falder det også naturligt, når Lars Ehlers i kapitel 21 viser, hvordan en medicinsk teknologivurdering kan anvendes som et beslutningsstøtte- og økonomistyringsværktøj i sygehusvæsenet. Lars Ehlers beskriver i kapitlet de særlige omstændigheder, som karakteriserer økonomistyring i det offentlige sygehusvæsen. Ofte fokuseres der på ustyrbarheden af samfundets sundhedsomkostninger, men for en driftsøkonom er det mere interessant, at der faktisk findes en enorm mængde viden om, hvad der er den bedste behandling, hvilke risici og bivirkninger der er, hvad behandlinger koster, hvordan de bedst organiseres etc. I kapitel 22 indleder Preben Melander med et historisk tilbageblik til midten af 1970 erne, hvor han samen med OØM var involveret i implementering af et stort ledelsesinformationssystem i Kommunedata. Det var på det tidspunkt de amerikanskinspirerede modeller begyndbog2101.indd :47:33

13 te at komme til Danmark, og det førte til udviklingen af en dansk aktivitetsbaseret analysemodel, der både var operationel, logisk og pragmatisk. Modellen blev teoretisk en succes, men som ledelseskoncept i Kommunedata fik systemet samme skæbne som så mange andre nye tiltag, der senere blev indført i både denne og andre virksomheder: Koncepterne blev ikke forankret, om end de førte til mange nye registreringer. I den resterende del af kapitlet viser Preben Melander, hvordan dette tidlige eksempel stadig den dag i dag er et universelt eksempel på økonomistyring i den offentlige sektor. Systemer, teknikker og reformer afløser hinanden, men slår ikke igennem ledelsesmæssigt, og de utilsigtede problematiske effekter overgår måske endda fordelene. Afslutningsvis beskriver forfatteren en vision for fremtidens styring og ledelse, hvor der argumenteres for, at der er brug for en ny ledelsesideologi. For at udvikle en fremtidig styringsmodel er der ifølge Preben Melander brug for at iværksætte lokale styringsforsøg, hvor økonomisproget kan oversættes til fagsprog. Først hvis dette lykkes, kan økonomistyring få ledelsesmæssig effekt. Der har de senere år været en del litteratur, der kritiserer det traditionelle årsbudget for at være ude af trit med virksomheders omskiftelige omverden, for at motivere til uhensigtsmæssig adfærd og for at være for ressourcekrævende at udarbejde og følge op på. I kapitel 23 tager Niels Ravn og Niels Sandalgaard udgangspunkt i OØM s artikel fra 1990 om bestyrelsen og budgettet, hvor han diskuterede, hvordan en bestyrelse kan anvende budgettet. Det er markant, at den kritik, som langt senere er blevet fremført mod den traditionelle budgettering, allerede stod skarpt i artiklen fra I den resterende del af kapitlet redegør forfatterne for den grundlæggende budgetkritik og skitserer, hvad elementerne i en ny model kunne være. Herudover præsenterer forfatterne resultater fra en empirisk undersøgelse, der belyser danske virksomheders budgetlægningspraksis. Kapitlet afsluttes med en diskussion af, hvilke formelle krav lovgivningen stiller til en virksomheds budgettering, blandt andet set i lyset af at bestyrelsens skal kunne udføre sine pligter. Carsten Rohde tager i kapitel 24 ligeledes udgangspunkt i budgetteringen, som både i Danmark og internationalt har spillet en afgørende rolle i økonomistyringen, men heller ikke har undgået kritik, således som også forfatterne i det foregående kapitel var inde på. Carsten Roh des synspunkt er, at der er et stort antal metoder og procedurer, Når en driftsøkonom takker af 21 bog2101.indd :47:33

14 som kan tages i anvendelse i den enkelte virksomhed, men disse skal tilpasses de markedsmæssige, organisatoriske og teknologiske betingelser. Derfor kræver udviklingen af en budgetmodel både indsigt i budgetteknikker og i den ledelsesmæssige brug af budgettering. I kapitlet konkluderes det, at det ikke nødvendigvis er selve budgetteringen, det er galt med, men måske snarere et spørgsmål om uhensigtsmæssige implementeringer. Hvis budgettet skal være et ledelsesværktøj, ligger løsningen ofte ikke i at forfine virksomhedens prognosemetodik, men i, at man på forhånd overvejer, hvilke tilpasninger som kan blive nødvendige, hvis prognoserne ikke holder (jf. Madsen 1990). Sidst i bogen ser Niels Jørgen Relsted i kapitel 25 tilbage på 1970 og de nærmest følgende år, hvor den økonomiske faggruppe var præget af udviklingen inden for edb. Inspirationen var dels fra den svenske professor i informationsbehandling og administrativ databehandling Börje Langefors og dels fra den toneangivende danske professor Vagn Madsen, hvis oplysnings- og variabilitetsregnskab fra midten af 1970 erne begyndte at kunne realiseres i praksis pga. den stigende datakraft. Niels Jørgen Relsted fortæller i kapitlet, hvorledes de to professorers arbejde fik betydning, og hvordan deres bidrag kom til at forme den driftsøkonomiske forståelse op gennem 1970 erne. Med Vagn Madsens skelnen mellem det eksterne og det interne regnskab, og det ledelsesmæssige fokus, hvor det interne regnskab skal give information med henblik på bedre beslutningstagen, rører vi ved den driftsøkonomiske kerne, hvor der lægges vægt på den konsekvente og stringente håndtering af de økonomiske grundbegreber. Det har stadig relevans, og som afslutning på kapitlet diskuterer Niels Jørgen Relsted endvidere, hvordan udviklingen efterfølgende blev, og hvilken rolle de nævnte bidrag har i dag. Litteratur Christensen, P.S., O.Ø. Madsen & R. Peterson Opportunity Identification: The Contribution of Entrepreneurship to Strategic Management. Aarhus University: Institute of Management. Christensen, P.S., O.Ø. Madsen & R. Peterson Conceptualizing Entrepreneurial Opportunity Identification i Marketing and Entrepreneurship: Research Ideas and Opportunities, G.E. Hills (ed.) Westport Connecticut: Quorum Books, s Strategi og driftsøkonomi bog2101.indd :47:33

15 Genefke, J. & O.Ø. Madsen (eds.) Driftsøkonomiske aspekter af ny teknologi. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Madsen, O.Ø Interne afregningspriser i decentraliserede virksomheder. I Økonomisk Forenings Festskrift, Aarhus Universitet. Madsen, O.Ø Japansk økonomi og ledelse: et studie i udvalgte aspekter af det japanske økonomiske mirakel. Skrifter fra Aarhus universitets Økonomiske institut, nr. 29. Madsen, O.Ø Virksomhedsovertagelser og fusioner i dansk industri. København: Nyt Nordisk Forlag. Madsen, O.Ø Hvad er ny teknologi? I Driftsøkonomiske aspekter af ny teknologi., J. Genefke & O. Ø. Madsen (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Madsen, O.Ø Nye krav til det interne regnskab. I Driftsøkonomiske aspekter af ny teknologi., J. Genefke & O. Ø. Madsen (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Madsen, O.Ø Casevirksomheden Sabroe. I Driftsøkonomiske aspekter af ny teknologi., J. Genefke & O. Ø. Madsen (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Madsen, O.Ø Strategic Management of Small Companies: A KISS approach. Paper præsenteret på Strategic Management Societys konference Winning Srategies for the 1990 s, Amsterdam. Madsen, O.Ø Faldgruber i fusioner og virksomhedsovertagelser. Revision & Regnskabsvæsen, vol. 58, nr. 4, s Madsen, O.Ø Bestyrelsen og budgettet: Ledelsesinstrument eller luftkastel? I Revision & Erhvervsøkonomi: FSRs Årsskrift 1990, O.Ø. Madsen & A. Nicolaisen (eds.). København: FSRs Forlag. Madsen, O.Ø Koncernstrategier. I Strategi og ledelse, S. Hildebrandt (ed.). København: Systime. Madsen, O.Ø Virksomhedsfusioner i et ledelsesperspektiv. I Ledelse II, S. Hildebrandt & E. Johnsen (eds.). København: Børsens Forlag. Madsen, O.Ø Er der visioner i fusioner? Fremtidsorientering, nr. 2, s Madsen, O.Ø Fusionsfeberen: er den stadig en gåde? Finans/Invest, nr. 8, s Madsen, O.Ø God selskabsledelse i familie- og fondsejede virksomheder. I Bestyrelseshåndbogen T. V. Christiansen (ed.). København: Børsen Forum. Madsen, O.Ø Integrationsproblemer i fusioner. Inspi, vol. 34, nr. Når en driftsøkonom takker af 23 bog2101.indd :47:33

16 7-8, s Madsen, O.Ø. & J. Kaiser Value Creation in the Post-Acquisition Management of Danish Horizontal Mergers. Working paper, præsenteret på NFF Conference Proceeding, Island, Madsen, O.Ø. & P.S. Christensen Virksomhedens fornyelsesproces. Ledelse og Erhvervsøkonomi, vol. 55, nr. 4 s Madsen, O.Ø. & N.J. Relsted I Computer-Aided Information Systems Analysis and Design. J. A. Bubenko, B. Langefors & A. Sölvberg. Lund: Studentlitteratur. Møllgaard, P.; P.B. Overgaard & O.Ø. Madsen Den danske konkurrencelov i moderne industriøkonomisk belysning. I P.N. Bukh & P. Skott (eds.), Markeder i Opbrud. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. Nielsen, J. & O.Ø. Madsen Cross-border Mergers between Agricultural Co-operatives. Journal of Cooperative Studies, vol. 40 nr. 3, s Strategi og driftsøkonomi bog2101.indd :47:33

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Et samfund under omvæltning

Et samfund under omvæltning Et samfund under omvæltning INVITATION OECONKONFERENCE 2008 AUD. 025, BYGN. 1324 Oeconforeningen Oeconforeningen Oeconforeningen er en forening for cand.oecon. er fra Aarhus Universitet. Foreningen blev

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Uddrag af artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte

Program d.19.4.2013. 11.20 Stemningsrapport fra Frivillighedsrådet v. Christina og Charlotte Program d.19.4.2013 Kl. 10 Manchester tur- retur Velkommen og rammesætningen af dagen Inspirationer fra turen og hvad betyder det hjemme i de respektive kommuner Nye former for velfærdsledelse 11.20 Stemningsrapport

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation

Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Årets Økonomist yringskonference 2010 Beyond Strategy: Nye radikale perspektiver på Performance Management and Innovation Når Balanced Scorecard og akkreditering ikke mere kan sikre konkurrencekraft, innovationsevne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Erhvervsøkonomi, C-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: Læser rutinemæssigt mail med højst enkelte

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Studerende sætter turnaround under lup

Studerende sætter turnaround under lup Der er mange af de store landbrugsejendomme, der burde overveje turnaround med jævne mellemrum. Foto: Arkivfoto. Studerende sætter turnaround under lup I sin hovedopgave, som vandt prisen som landets bedste

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen

Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Det gode strategiske samarbejde er forudsætningerne til stede? Chefrådgiver Per B. Hansen Chefrådgiver, Strategisk ledelse Per B. Hansen Faglige kompetencer Strategi- og forretningsudvikling samt implementering

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 6.8.2010 - juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Erhvervsøkonomi C Claus Thøgersen Hold 294010316 Oversigt over planlagte

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Strategic Management of Professional Service Firms

Strategic Management of Professional Service Firms Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO Indhold 1 Professionelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere