Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter"

Transkript

1 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører projektet økologisk sortsudvikling og sortsafprøvning? A3. Projekttitel, samt eventuelt Udviklings- og demonstrationsprojekt. Udviklings- og demonstrationsprojekt med forskningsandel (se A19). Netværksprojekt. Ikke relevant i denne runde. Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger (MinimalSpild) (Max. 10 ord). akronym: A4. Kort projektbeskrivelse: Formålene med projektet er at begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde fra producent til forbruger, og at kunne dokumentere og garantere at danske prydplanters høje kvalitet bevares fra producenten og helt frem til modtageren. Disse tiltag forventes at betyde et reduceret ressourceinput per solgt enhed og en øget interesse for danske prydplanter både på de nuværende markeder, men også på nye markeder hvortil transporttiden er længere og mere krævende. Projektet vil først kortlægge blomsterspildet fra producent til forbruger og kvantificere årsagerne hertil. Derefter udvikles metoder og tekniske løsninger til: afhærdning af prydplanter sidst i produktionen bestemmelse af meget lave ethylenkoncentrationer under transport pakning af blomster i modificeret atmosfære fjernelse af ethylen og fugtighed fra luften under transport nemme løsninger til mindsket spild i detailhandlen Resultaterne vil blive formidlet i brugervenlige anvisninger og på temadage og workshops så der sikres en god implementering hos producenter, grossister, transportører og kunder i blomsterbranchen. At kunne dokumentere og garantere et lavt spild og en høj kvalitet vil styrke hele den danske prydplantebranches position på et stærkt konkurrencepræget europæisk marked og betyde at producenterne kan opnå op til 20 % bedre dækningsgrad samtidig med at grossister, transportører og producenter af tekniske løsninger kan udvide deres aktiviteter på nuværende og nye markeder. (Max karakterer). A5. Navn på hovedansøger/ projektledende virksomhed eller institution: Danske Prydplanter A6. Kommune: Odense A7. CVR-nummer: A8. P-nummer: A9. Adresse: Hvidkærvej 29, Odense SV A10. Projektleders navn og titel: Direktør Peter Larsen-Ledet A11. Tlf. og adresse: Tlf.: A12. Ansøgt beløb: kr ,00 A13. Er der/har der været søgt om tilskud til projektet under andre statslige, herunder GUDP eller Ja hvilke ordning samt journalnr.: År: Nej regionale ordninger? A14. Startdato: A15. Slutdato: A16. Ansøgers bekræftelse Ansøger forpligter sig til straks at orientere NaturErhvervstyrelsen, hvis der sker væsentlige

2

3 3 Baggrunden for projektet er et stort ønske fra prydplantebranchen om at begrænse spildet af prydplanter fra producent til forbruger. En begrænsning i spildet vil på samme tid kunne øge leveringssikkerheden og interessen for danske prydplanter og minimere inputtet af ressourcer per solgt enhed til gavn for miljøet. Der produceres årligt ca. 600 mio. planter, fordelt på knapt 300 arter, hvoraf 75 % går til eksport. Dermed er Danmark den næststørste eksportør af potteplanter og småplanter til det globale marked (1). Produktionsværdien af danske blomster og planter var i 2010 på mio. kr. heraf blev der eksporteret for mio.kr., primært til de nordiske lande, Tyskland og Holland (2). Spildet vurderes i dag at være op mod 25 % og kan forekomme i alle led fra producent til forbruger. Præcist hvor stort spildet er i de enkelte led i værdikæden og præcist hvad årsagerne er, skal fastlægges og kvantificeres. De fleste prydplanter transporteres fra gartneriet til en grossist (indtransport), hvor der sker en ompakning og tilbydes tillægsydelser som emballering og added value før planterne transporteres til kunden (udtransport). Både ind- og udtransport varetages af transportører, som har lastvogne indrettet specielt til transport af blomster. Vognene har i dag temperaturstyring og enkelte transportører opsamler temperatur og luftfugtigheds data så disse forhold kan dokumenteres overfor gartneren og kunden. Inden- og udenlandske grossister og detailhandlere efterspørger typisk en blanding af forskellige plantearter, som adskiller sig i krav til transporttemperatur. Så selvom man kender den optimale transporttemperatur for den enkelte planteart (3) og ved at forkert temperatur kan reducere holdbarheden (4;5) eller ødelægge den ydre kvalitet (6) er man nødt til at gå på kompromis. Ud over temperaturen er de væsentligste årsager til spild under transport og hos grossisterne kondensering og ethylenskader. Kondensering giver anledning til gråskimmel og nedfaldsskader på bladene, og forekommer dels fordi der ikke er aktiv affugtning af luften dels pga. temperatursvingninger i forbindelse med omlæsning. Ethylenskader, hvis omfang man ikke kender, ses som tab af knopper, blomster og gule blade (7) og opstår fordi mange planter er ethylenfølsomme og selv producerer denne gas, som også er et plantehormon. Derfor må man enten holde de ethylenfølsomme planter rummeligt isoleret, undersøge om de kan pakkes i modificeret atmosfære (MA), som man gør med frugt og grønt, fjerne ethylen fra luften og/eller behandle dem med ethylen-inhibitoren EthylBloc. En andel af spildet stammer tilbage fra gartneriet, da en god og hurtig vækst under produktionen ikke nødvendigvis giver en transportsikker plante med mindre den afhærdes i den sidste periode før salg (7). I detailleddet sker der skader, fordi det kræver tid og indsigt eller en meget hurtig omsætning af planterne, at undgå spild. Derfor er der brug for nogle nemme løsninger til beskyttelse af planter i detailhandlen. For at opnå større kundetilfredshed og leveringssikkerhed ønsker danske prydplanteproducenter, grossister og transportører derfor at kunne styre, dokumentere og synliggøre en god plantekvalitet. Mål: 1. Kortlægge størrelsen af og årsager til spild i værdikæden fra producent til forbruger (AP2) 2. Udvikle og afprøve måleudstyr og metoder til registrering af mikroklimaet omkring planterne og relatere det til planternes kvalitet (holdbarhed) undervejs i værdikæden (AP2) 3. Udvikle og beskrive metoder til afhærdning af prydplanter før de forlader gartneriet (AP3) 4. Udvikle metoder og beslutningsstøtteredskaber til mere optimal transport (AP3, AP4, AP5) 5. Udvikle nemme løsninger til forlænget hyldeliv i detailhandlen (AP6) 6. Udarbejde konkrete anvisninger for håndtering af planter fra producent til detailhandel (AP7) AP1. Projektledelse og kommunikation. Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter. Deltagere: Alle AP1 vil resultere i at der afholdes styregruppe- og partnermøder to gange årligt og at rapporter indsendes rettidigt. Desuden at projektets samlede resultater formidles og kommunikeres ud til brugerne via Danske Prydplanters interne kanaler, fagtidsskrifter, temadage og workshops. AP2. Screening af planter og kortlægning af spild. Merete Edelenbos, AU-FOOD Deltagere: AU-FOOD, DP, PKM, RD, GT, GB, AA og HT Reklamationer og manglende kundetilfredshed kan have mange årsager og det skal kortlægges hvilke led i værdikæden fra gartneri til forbruger og hvilke faktorer, der har størst betydning for spild. Det skal ske ved at indsamle historiske data og erfaringer og ved at foretage konkrete målinger af mikroklimaet (ethylen, temperatur, luftfugtighed, luftskifte omkring planterne) som relateres til planternes holdbarhed kvantificeret ved AU-FOOD s standardholdbarhedstest (8). Der udvikles og etableres metoder til automatisk opsamling af luftprøver under transport og til kvantificering af meget lave ethylenkoncentrationer frigivet fra planter. Desuden etableres en metode til bestemmelse af prydplanters mørkerespiration med henblik på at beskrive virkningen af forskellige pakkematerialer. AP2 vil resultere i at mikroklima og holdbarhed i den nuværende værdikæde er kortlagt, at der er udviklet metoder til indsamling af luftprøver og at der er udviklet metoder til måling af mørkerespiration

4 og meget lave ethylenkoncentrationer. Resultaterne formidles i en rapport og i fagblade. 4 AP3. Klargøring af planter til transport. Karen Koefoed Petersen, AU-FOOD. Deltagere: AU-FOOD, PKM, RD, GT, GB, AA og UC Davis Produktionsforholdene kan have stor betydning for prydplanters holdbarhed og transportsikkerhed (7). Derfor udvikles og beskrives metoder til afhærdning af planter før transport bl.a. nedkøling. Der vil primært blive arbejdet med nedkøling i traditionelle kølerum, men hurtig nedkøling ved vakuumkøling vil også blive undersøgt ved UC Davis der har udstyr og erfaringer (7). Behandling med 1- Methylcyclopropene (1-MCP) hos GASABØG, alene eller kombineret med beskyttende pakning (se AP4), vil blive undersøgt med henblik på at nedsætte planternes ethylenfølsomhed senere i værdikæden. Desuden undersøges for modelplanter hvor vandholdigt dyrkningsmediet skal være når de forlader gartneriet, da for højt vandindhold er problematisk under transport mens for lavt vandindhold betyder kort hyldeliv i detailhandlen. Virkningen af afhærdning, MCP-behandling og vandindhold evalueres ved transportsimulering, hvor temperatur, luftfugtighed og ethylenkoncentration kan styres og følges, efterfulgt af holdbarhedstest. Prydplanters egenproduktion af ethylen kan være et stort problem ved samtransport af flere plantearter. En række prydplanter screenes for egenproduktion af ethylen og ethylenfølsomhed ved forskellige temperatur- og ethylenforhold for at kunne forudsige om der skal foretages beskyttende foranstaltninger hos grossisten før udtransport. Det kan være behandling med 1-MCP, pakning i modificeret atmosfære (AP4), pakning i ethylen-absorberende materialer (AP4) eller fjernelse af ethylen i lastvognens atmosfære (AP5). AP3 vil resultere i brugervenlige beskrivelser af afhærdningsmetoder og retningslinjer for hvor meget vand der skal være i dyrkningsmediet ved salg og for hvornår planterne skal beskyttes mod ethylenskader. Resultaterne formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP4. Beskyttende pakning af planter før transport. Kim Berg Jensen, ScanStore Packaging. Deltagere: SST, AU-FOOD, GB, PKM, RD, GT og AA Der udvikles metoder, til beskyttende pakning af prydplanter mod ethylen, høj luftfugtighed og kulde under transport, der sikrer at planterne har en høj kvalitet når de når detailhandlen. Bl.a. undersøges plastfolier og pads med ethylen- og/eller fugtighedsbindende egenskaber, som er under udvikling til frugt og grønt. Isolerende indpakningsmaterialer undersøges til beskyttelse af kuldefølsomme planter mod kuldeskader. Der udvikles metoder til individuel modificeret atmosfære (MA)-pakning og MAcontainerpakning. Forskellige pakkematerialer testes ved forskellige temperaturer for deres transmissionsegenskaber overfor ilt, kuldioxid, ethylen og vanddamp og deres evne til at beskytte mod ethylen og kuldeskader. Virkningen på planter undersøges vha. respirationsmetoden udviklet i AP2. De mest lovende pakkemetoder testes på udvalgte modelplanter hvor der under transportsimulering måles ilt, kuldioxid, ethylen, temperatur og fugtighed og hvor den efterfølgende kvalitet undersøges ved holdbarhedstest. AP4 vil resultere i udvælgelse af egnede pakkematerialer til MA-pakning, udvikling af beskyttende pakning til containere og enkeltplanter samt undersøgelse af deres indflydelse på plantekvalitet. Resultaterne formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP5. Optimal håndtering og transport af planter. Ib Andersen, Alex Andersen Ølund A/S. Deltagere: AA, AU-FOOD, GB, FT og HT Under transport og ompakning af prydplanter er det meget væsentligt at kunne kontrollere luftens fugtighed, temperatur og ethylenindhold. I AP5 arbejdes med teknologier til at nedsætte koncentrationen af ethylen i lastbilernes atmosfære bl.a. gennem brug af simple beskyttelseszoner og ved at fjerne ethylen vha. UV lys eller aktivt kul. Der arbejdes også med tekniske løsninger, der kan mindske risikoen for kondens, bl.a. aktiv affugtning af luften ved at trække den gennem en saltopløsning, der binder store mængder vand. Store anlæg baseret på denne teknik bruges i dag i til affugtning i væksthuse. De mest lovende teknikker afprøves i praksis eller under praksisnære forhold. Desuden udvikles en App, der kan videresende alarmer til chaufføren når luftfugtighed eller temperatur er uden for det ønskede område og instruktioner for hvordan chaufføren skal handle. AP5 vil resultere i udviklingen af metoder og apparatur til fjernelse af ethylen og vand fra luften under transport af prydplanter samt App til afhjælpning af kritiske situationer. Resultaterne implementeres hos Alex Andersen Ølund A/S og formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP6. Systemer til forlænget hyldeliv ved salg. Per Vestergård, FlexTechnic ApS Deltagere: FT, AU-FOOD, AA og DP For at mindske spildet i detailhandlen udvikles en vejrskærm der forhindrer direkte sol og regn når planterne står på containere udenfor forretningen. Et sådant system, kaldet FlowerShading, er

5 5 allerede delvist udviklet af FlexTechnic, men vil blive videreudviklet i samarbejde med detailhandlen. Desuden udvikles et system hvor en eller flere containere kan vandes på én gang, for at undgå udtørring. Systemet udvikles til et nyt hyldesystem, som udvikles i et samarbejde mellem containercentralen og brugerne. Prototyper afprøves under forskellige klimaforhold (lys, temperatur og fugtighed) og effekten kvantificeres ved holdbarhedstest. AP6 vil resultere i udviklingen af en vejrskærm og et vandingssystem til detailhandlen. Resultaterne forsøges implementeret i detailhandlen og formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP7. Implementering af projektets resultater i erhvervet. Jørgen Andersen, Thoruplund A/S Deltagere: AU-FOOD, PKM, RD, GT, GB og AA Formålet med AP7 er at sikre at alle projektets resultater bliver samlet og formidlet på en for brugerne (gartnere, grossister, transportører, kunder i ind- og udland, detailhandel) let tilgængelig måde. Dvs. at resultaterne udmøntes i konkrete anvisninger og formidles via Danske Prydplanters interne kanaler og via fagtidsskrifter. Liste over litteratur brugt i ansøgningen: Tal om Gartneri Høyer Gartenbauwissenschaft 62; Petersen et al Gartner Tidende 126(2): Høyer og Adriansen Zierpflanzen 33; Petersen et al GartnerTidende 127(9); Reid og Jiang Hort.Rev. 40; Petersen og Hansen Europ.J.Hort.Sci. 68; A22. Projektets konkrete effekter (maks. 1 side). I dag er spildet af prydplanter i værdikæden fra gartneri til forbruger skønnet til at være ca. 25 %. Ved at reducere spildet med 50 % vil den mængde næringsstoffer, pesticider, energi og øvrige driftsinput der bruges til produktion af én prydplante der ender med at blive solgt til en slutforbruger tilsvarende kunne reduceres med 12,5 %. Der produceres i dag ca. 600 mio. potteplanter og udplantningsplanter om året i Danmark hvortil der tilføres ca. 285 ton kvælstof (300 ha (Danmarks Statistik 2013) hvor det er tilladt at give 950 kg/ha kvælstof (Vejledning om gødsknings og harmoniregler for 2014)). Ved uændret efterspørgsel vil denne mængde derfor kunne reduceres til 249 tons kvælstof om året. En reduktion på 36 tons kvælstof om året. For fosfor og kalium vil reduktionen være henholdsvis 5,3 ton og 45 ton om året. På lignende måde vil energiforbruget kunne reduceres fra et nuværende forbrug på ca GJ om året til GJ om året i produktionen af potteplanter og udplantningsplanter, svarende til en reduktion i CO2 ækvivalenter på 44,2 Mton om året. Det svarer til at det energiforbrug der bruges til produktion af én solgt plante reduceres fra 7,5 MJ til 6,6 MJ, en minimering på 0,9 MJ per plante svarende til 71 g CO2. Den mængde pesticid der medgår til produktion per solgt plante vil ligeledes blive reduceret med 12.5 % fordi der er mindre spild. Det er ikke kun under produktionen at der kan spares ressourcer, som følge af reduceret spild. Det vil også betyde at der bruges mindre energi per solgt plante til transport fra gartneriet til forbrugeren. Den energi der bruges til transport er dog forholdsvis lille sammenlignet med forbruget under produktionen. Energi brugt til transport vurderes at udgøre ca. 20 % af den energi der bruges under produktionen. Dvs. de CO2-ækvivalenter der bruges til transport af en potteplante kan reduceres med ca g CO2 eller med 8,8 Mton CO2 om året. Som følge af reducerede driftsomkostninger på 12.5 %, fra i gennemsnit 5.2 mio. kr. (løn ikke inkluderet) til 4.5 mio. kr. per gennemsnitlig bedrift (Danmarks Statistik 2013), vil det i prydplanteproduktionen øge konkurrenceevnen og forventes at øge produktionen af danske prydplanter. A23. Projektets organisering og ledelse (maks. 1 side). Projektet består af et stærkt hold med kompetencer indenfor produktion, håndtering, klargøring, transport og salg af prydplanter samt forskning i og udvikling af metoder og teknologier til at begrænse

6 6 spild af blomster i værdikæden. Projektet søges, administreres og ledes af Danske Prydplanter (DP), der har ansvar for projektledelse, perioderapportering, budget og regnskab samt kontakten til NaturErhvervstyrelsen. Projektet er opdelt i 7 arbejdsgrupper eller arbejdspakker (AP) med hver sin AP-leder. AP-lederne repræsenterer forskellige stærke kompetencer i branchen (AP1: DP), indenfor forskning (AP2 og AP3: Aarhus Universitet, Institut for Fødevare, AU-FOOD) og i industrien (AP4: ScanStore Packaging (SSP); AP5: Alex Andersen Ølund A/S (AA); AP6: FlexTechnic Aps (FT); AP7: Gartneriet Thoruplund A/S (TL)). Projektet ledes af direktør Peter Larsen-Ledet (DP), der refererer direkte til en projektstyregruppe bestående af de 7 AP-ledere. Den overordnede ledelse af projektet varetages af projektstyregruppen som mødes halvårligt eller efter behov. Projektgruppen, bestående af alle projektets deltagere, mødes halvårligt, og disse møder afholdes som åbne, faglige temadage, hvor medlemmerne mødes og udveksler viden og erfaringer. Der ud over mødes arbejdsgrupperne efter behov. Beskriv projektleders og deltagernes kompetencer til at gennemføre projektet (maks. 5 linjer per deltager). Jørgen Andersen (AP7, Gartneriet Thoruplund A/S, CV1) har gennem sit virke, dels som direktør for Gartneriet Thoruplund A/S dels gennem bestyrelses- og formandsposter i GASA Group A/S og Danske Prydplanter meget stor indsigt i erhvervets problemstillinger både hvad angår den daglige produktion, produktudvikling og afsætning på det danske og europæiske marked. Peter Larsen-Ledet (AP1, DP, CV2) har stort kendskab til hele prydplantebranchen som direktør for Floradania Marketing A/S og Danske Prydplanter. Har stor erfaring med formidling, markedsanalyser og strategisk markedsinformation. Ib Andersen (AP5, Alex Andersen Ølund A/S, CV3) er administrerende direktør og har kompetencer indenfor logistik og køletransport af prydplanter. Jan Andersen (Alex Andersen Ølund A/S, CV4) er afdelingsleder i Odense og uddannet indenfor informationsteknologi. Har tidligere arbejdet som chauffør. Niels G. Lindhardt (FlexTechnic Aps, CV5) er beskæftiget med salg af forskellige koncepter til gartneribranchen. Har 20 års erfaring med salg af gardiner og andre energibesparende løsninger samt rådgivning til gartneribranchen. Per Vestergaard (AP6, FlexTechnic Aps, CV6) er beskæftiget med salg af forskellige koncepter til gartneribranchen. Har stor viden omkring affugtningsteknikker og implementering af affugtere til væksthuse. Niels Peter Bach (GASABØG, CV7) er logistikmanager og har mange års ledelseserfaring indenfor logistik af prydplanter og IT. Har stor viden indenfor køb, salg, behandling og transport af prydplanter. Steen Jensen (GASABØG, CV8) har siden 1980 arbejdet med transport af prydplanter. Først som chauffør siden som logistikchef og transportmanager. Har derfor stor viden og erfaring omkring alle facetter af prydplantetransport. Merete Edelenbos (AP2, AU-FOOD, CV9) har forsknings- og udviklingskompetencer indenfor postharvest biologi og teknologi og analytisk metodeudvikling. Har over 20 års erfaring med forsknings- og udviklingsprojekter i frugt- og grøntbranchen. Ansat som lektor ved AU. Karen Koefoed Petersen (AP3, AU-FOOD, CV10) har forsknings- og udviklingskompetencer bl.a. indenfor produktion og lagring af prydplanter (teknologier og fysiologi). Har mange års erfaring med projekter indenfor prydplantebranchen. Ansat som seniorforsker ved AU. Pramod Mahajan (INRA, CV11) har forsknings- og udviklingskompetencer indenfor postharvestteknologi, kvalitetsvurdering efter og under pakning og opbevaring samt stort kendskab til pakkematerialers egenskaber. Kim Berg Jensen (AP4, ScanStore Packaging, CV12) har over 20 års erfaring og viden indenfor emballering, pakkematerialers egenskaber og pakketeknikker. Direktør for ScanStore packaging A/S siden 2002, der leverer pakkemaskiner til gartneri- og fødevarebranchen.

7 7 Jacob Morten Berg Andersen (Gartneriet Thoruplund A/S, CV13) er produktionsdirektør og har betydelig kompetence i medarbejderledelse og workshops. Har stor erfaring i planlægning, produktudvikling, transport og forædling. Christian Hald Madsen (Gartneriet PKM A/S, CV14) er hortonom og MBA. Har gennem 15 år arbejdet som forædler og produktudvikler af prydplanter og har stor erfaring med deltagelse i samarbejdsprojekter. Gert K. Jensen (Rosa Danica A/S, CV15) er udannet gartner og har gennem de sidste år arbejdet som forædler og produktudvikler. Har stor erfaring med deltagelse i samarbejdsprojekter. Jan Hallum-Hansen (Hallum Trading, CV16) er direktør og har siden 2005 arbejdet med at optimere kølekæden for letfordærvelige varer og sælger i dag teknologiske løsninger til at minimere spild ved transport og opbevaring. A24. Projektets sammenhæng med andre tidligere og igangværende projekter. (maks. ½ side) Dette projekt adskiller sig fra tidligere projekter ved at have Brancheorganisationen for Danske Prydplanter, producenter af prydplanter, blomstergrossist, transportfirma, pakkeindustri, firmaer indenfor køleteknik og affugtning og forskere indenfor holdbarhed og kølelagring af prydplanter og postharvest teknologi involveret samtidigt og alle med et fælles ønske om at kunne dokumentere og garantere en høj kvalitet af danske prydplanter for kunderne. Projektet bygger videre på viden fra en række tidligere projekter omhandlende lager, transport, hærdning og holdbarhed af prydplanter. Bl.a. Hærdning af potteplanter Produktudviklingsordningen 93S-2465-Å hvor virkningen af kontrolleret udtørring på potteplanters holdbarhed blev undersøgt; Forbedring af prydplanters holdbarhed og kvalitet ved hjælp af kontrolleret stress Prydplantepakken Innovationsloven hvor forskellige typer af kontrolleret stress på potteplanters vækst (retardering) og holdbarhed blev undersøgt; Plantehoteller 2 optimering af lagerforholdene for halvfabrikata og salgsklare prydplanter Innovationsloven hvor betydningen af lys og temperatur under kølelagring og efterfølgende transport blev undersøgt; Desuden en række ældre projekter omkring betydningen af temperatur og ethylen under transport af potteplanter ledet ad Lars Høyer. Vi vil tage afsæt i den viden der ligger fra de tidligere projekter og dels bygge ovenpå denne dels sørge for at den eksisterende viden bliver bedre implementeret. Hvad angår brug af beskyttende pakning af prydplanter før transport bygges her ovenpå viden opnået i innovationskonsortiet Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt, projektnummer j.no og der vil blive samarbejdet indenfor valg af metoder med et nuværende projekt Monitoring freshness of packaged fresh fruit and vegetables by profiling volatile organic compounds (VOC), Future Food Innovation A25. Projektets forventede samarbejde med relevante virksomheder/institutioner/projekter både nationalt og internationalt (maks. ½ side) Alex Andersen Ølund A/S vil samarbejde med Little Beacon omkring udvikling af App der giver alarm når realtime målinger af temperatur, luftfugtighed mm. ligger udenfor de satte grænser, samt beskrivelse af mulige modhandlinger. Desuden samarbejdes med LinkITall, dels på at sortere de oplysninger der kommer fra målinger i bilerne, så kun de vigtigste oplysninger bliver synlige dels på automatiserede handlinger der ud fra målinger kan afhjælpe problemer, f.eks. at blæseren i bagdøren starter automatisk ved en luftfugtighed over 80 %. FlexTechnic Aps vil samarbejde med ArcaZen i Holland omkring affugtningsanlæg ligesom lokale håndværkere vil blive taget med på råd. Hallum Trading vil samarbejde med virksomheden Airvention omkring udstyr til rengøring af kølefordampere, energibesparelse under transport af prydplanter samt fjernelse af ethylen; Escort Cold Chain solution omkring temperatur loggersystemer og ethylenscrubbere; Transfresh og Peakfresh omkring palletposer og palletsystemer til prydplanter samt Klinge Corporation og Norfrige omkring forkøling og specialkøling af prydplanter før transport. ScanStore Packaging samarbejder med ScanStore omkring brug af vertikal flowpakningsmaskine til pakning af prydplanter i individuel indpakning. Ud over disse samarbejdsflader forventer AU-FOOD at udvide sine eksisterende samarbejdsrelationer til Federal University of Lavras, Brazil (professor Eduardo Valério de Barros Vilas Boas)

8 8 indenfor postharvest opbevaring og kvalitet, da der her er mulighed for at tiltrække Brasilianske PhD studerende igennem SwB-programmet (http://sciencewithoutborders.international.ac.uk). I projektet er der planlagt et kortere ophold ved Department of Plant Sciences, UC Davis, som har stor viden og erfaring i postharvest biologi og teknologi indenfor potteplanter og snitblomster. Besøget har til formål at udveksle erfaringer, opnå ny viden, evt. udføre en mindre afprøvning af vakuum køling af potteplanter og skabe basis for fremtidigt samarbejde. Derudover vil der blive taget kontakt til andre relevante forskningsinstitutioner indenfor kvalitet og transport af prydplanter f.eks. Wageningen University and Research Center i Holland. A26. Kommunikationsplan (maks. ½ side) Danske producenter af prydplanter, danske blomstergrossister, danske blomstertransportører og i sidste ende aftagerne af prydplanter i hele Europa er målet for dette projekts resultater. D.v.s. at resultaterne, der kommer af en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan man i branchen nedbringer spild/svind fra planten forlader gartneriet til forbrugeren køber planten i butikken, kommer hele værdikæden til gavn i form af minimeret svind og spild. Desuden vil projektets resultater komme samfundet som helhed til gode ved at reducere inputtet af ressourcer som energi, gødning, vand og pesticider per solgt plante. Ny viden fra projektet vil primært blive formidlet via brancheforeningen Danske Prydplanter (DP) til producenter af prydplanter, grossisterne (salgsselskaberne) og øvrige interessenter i branchen gennem nyhedsbreve og foldere, samt igennem de forskellige medlemsservices, som foreningen tilbyder sine medlemmer. Hele branchen vil også løbende have adgang til projektets resultater gennem artikler i fagblade, f.eks. GartnerTidende, ved Åbent Hus arrangementer, indlæg på foreningens årlige temadage og gennem deltagelse i workshops arrangeret af DP. Aarhus Universitet er garant for korrekt metodeanvendelse, og vil med det tætte samarbejde med branchen kunne sikre test i det rette faglige miljø. Enighed fra branchen og universitet om vigtigheden i at fokusere på, hvorledes projektet kan være med til at begrænse spildandelen, og hvordan kvaliteten af danske prydplanter kan dokumenteres og garanteres overfor kunderne. Der er specifikt dedikeret en arbejdspakke, der har til formål at implementere resultaterne i erhvervet (AP7). Den er ledet af formanden for Danske Prydplanter, men har desuden deltagelse af alle projektdeltagere i nærværende projekt. Umiddelbart efter opstart af projektet vil der af styregruppen blive formuleret en detaljeret kommunikationsplan og strategi for implementering. Projektleder Peter Larsen-Ledet vil være kontaktperson til GUDP vedr. information om projektet. A27. Projektets konkrete økonomiske effekt (maks. ½ side). Projektet vil mindske ressourceinputtet per prydplante solgt i detailhandlen, men ressourceinputtet per produceret plante i gartneriet vil være det samme, så der vil ikke som sådan være tale om en øget produktivitet. Som resultat af projektet vil kæden fra gartneri til detailhandel kunne dokumentere og garantere at planterne har en høj kvalitet når de forlader producenten og at de bevarer denne høje kvalitet gennem forbedret og optimeret pakning hos grossisten, forbedret og optimeret styring og monitering af betingelserne under transport og nemme løsninger der sikrer mindre spild i detailhandlen. Alle disse tiltag forventes at betyde en øget interesse for danske prydplanter både på de nuværende markeder, men også på nye markeder. Især markeder i relativ stor afstand fra Danmark, hvor transporttiden bliver længere, vil det være af meget stor betydning at en god plantekvalitet kan sikres gennem hele værdikæden. I dag produceres ca. 600 mio. prydplanter om året. Dette tal forventes at stige til 630 mio. hvilket svarer til en øget produktionsværdi på ca.150 mio. kr. om året for Danske Prydplanters medlemmer. For blomstergrossisten GASA BØG vil der være tale om nogle merydelser, som enten producent, transportør eller kunde kan vælge at købe i form af individuel pakning eller pakning af containere til beskyttelse af planterne mod ethylen. Det vurderes at det kan betyde et øget vækstpotentiale på op til 100 mio. kr. om året. For transportfirmaet Alex Andersen vil der være nogle investeringer i affugtningsanlæg, evt. ethylenbeskyttelse og styring og dokumentation af transportbetingelser, som forventes at styrke deres position på markedet så de kan opnå deres målsætning om 5-10 % vækst om året. For detailhandlen forventes investering i nemme løsninger, der kan reducere spildet af prydplanter, at betyde en øget indtjening på denne varekategori. Endelig vil udviklingen af nemme løsninger til detailhandlen og affugtere til lastvogne betyde en betydelig øget indtjening for firmaet FlexTechnic og udviklingen af egnede pakkematerialer og teknikker vil betyde øget indtjening for ScanStore Packaging på 1-4 mio. kr. om året.

9 9 Forretningsplan: OBS! Skal ikke udfyldes af netværksprojekter A28. Projektets output (maks. 1 side). Denne forretningsplan vedrører primært AU-FOOD og Danske Prydplanter, men alle projektdeltagere er involveret. AU-FOODs forskning omfatter hele kæden fra jord til bord samt de sundhedsgavnlige egenskaber af fødevarer og fødevarekomponenter. De fleste forskningsaktiviteter udføres i samarbejde med industri- eller forskningspartnere, og der er stor fokus på formidling, udvikling, demonstration og implementering af forskningsresultater til fordel for industri og samfund. Danske Prydplanter er en brancheorganisation for danske producenter af prydplanter hvis primære formål er at styrke produktionen og afsætningen af danske prydplanter. Foreningens medlemmer tegner sig for hovedparten af omsætningen af planter fra danske gartnerier. Projektets output for AU-FOOD og Danske Prydplanter er primært viden og metoder: 1. Viden om hvor stort spildet af prydplanter er i de enkelte led i værdikæden fra gartner til forbruger. 2. Ny, mere detaljeret viden om mikroklimaet i prydplanters transportkæde fra gartner til detailhandel og dets betydning for planternes holdbarhed. 3. Ny viden om de vigtigste prydplanters egenproduktion af ethylen og deres ethylenfølsomhed. 4. Ny viden om hvordan prydplanter kan afhærdes med henblik på transport. 5. Viden om pakkematerialer, der beskytter mod ethylen og regulerer luftfugtigheden samt metoder til pakning af prydplanter i disse materialer. 6. Konkrete anvisninger og beslutningsstøtteredskaber til mere sikker håndtering af blomster fra gartneri til detailhandel. 7. Nye metoder til bestemmelse af: respirationshastighed, opsamling af ethylen under transport af prydplanter og til måling af meget lave ethylenkoncentrationer. Sammenfattende kan det udtrykkes sådan, at projektet vil skabe ny viden, der gør det muligt for erhvervets aktører at øge kvaliteten af planterne hos kunderne og samtidigt reducere spildet i branchen. Der påtænkes ikke søgt eneretsbeskyttelse. A29. Markedet og kunder (maks. ½ side). Aftagerne af den viden og de metoder der skabes i projektet er Danske Prydplanters medlemmer, producenter, blomstereksportører, blomstertransportører og detailhandlen. Hvilken betydning det har for de enkelte virksomheder er beskrevet i deres individuelle forretningsplaner. Her beskrives hvad det vil betyde for Danske Prydplanters medlemmer og intressenter. Kunderne er typisk eksportselskaber, grossister, havecenterkæder og detailkæder i indland og udland. En mere sikker transportkæde med bedre dokumentation af forholdene undervejs vil kunne øge salget til det europæiske marked, hvor Norden, Tyskland og Holland er de største markeder. Desuden forventes der en øget eksport til nye fjernere markeder som Rusland og Østeuropa. A30. Forretningsgrundlag (maks. 1 side). Samlet set forventes forventes den nuværende produktionsværdi på ca. 3 mia. kr. at kunne øges med op til 5 %, som en indirekte følge af projektets resultater. En bedre kvalitet og dokumentation vil give øget tilfredshed hos kunderne. Dette vil skabe større efterspørgsel og dermed betyde en øget produktion. Det forventes at projektet kan være med til at fastholde og øge antallet af arbejdspladser i prydplantebranchen, samt i de virksomheder der er leverandører af teknologi og udstyr til branchen. En udvidelse af produktionen med 150 mio. kr. vil primært gå til eksport, og det er vurderingen at hovedparten af denne eksport vil gå til de nye markeder i Østeuropa. Som hovedregel vil det kræve en udvidelse med kvm. dyrkningsareal og ekstra ansatte. A31. Forretningsmodel (maks. ½ side). Danske Prydplanter s medlemmer producerer og eksporterer i dag blomster og planter for ca. 2.5 mia. kr og er dermed en af europas største eksportører. Produktionen foregår på ca. 300 ha væksthus fordelt på knap 300 gartnerier.

10 10 Der er tale om en velkendt og eksisterende forretningsmodel. Den bedre kvalitet skal udnyttes af de eksisterende aktører på markedet, og de har alle ansvaret og interesse i at øge salget og eksporten. Danske Prydplanter koordinerer selv tiltag, som f.eks. salgsudstillinger i Rusland i tæt samarbejde med den danske ambassade i Moskva. I givet fald påtænkes dette arbejde intensiveret mod de nye markeder. En øget efterspørgsel vil også kunne omsættes til leverancer, idet der gennem de sidste år er sket en relativ reduktion i udnyttelsen af væksthusareal til potteplanter. Den ledige væksthuskapacitet kan derfor hurtigt imødekomme en større efterspørgsel på markedet. A32. Risikoanalyse (maks. ½ side). Hvis udenlandske konkurrenter ligeledes bliver bedre på produkt- og transportkvalitet, kan det betyde, at kunderne vælger andre leverandører. Udbuddet i europa kan samlet set også blive så stort at priserne vil falde, og dermed vil den forventede øgede eksport ikke kunne opnås i kroner. Effekten af projektet vil dog alt andet lige skabe en relativt bedre situation for eksporten, og dermed modvirke effekten af potentielle negative udviklinger.

11 11 A33. Offentliggørelse af persondata på internettet. Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, som det også fremgår af indkaldelsens pkt. F Procedure for behandling af ansøgning. A34. Tjekliste inden du indsender ansøgningsmaterialet Hovedansøgningsskema A - tjek at alle punkter er udfyldt Hovedansøgningsskema A skal underskrives af projektleder. Budgetskema og Gantt diagram B Deltagerskemaer C udfyld et deltagerskema for hver deltager, som søger tilskud, inkl. hovedansøger/projektleder. Skemaet underskrives af virksomhedens økonomisk ansvarlige. Ekstra skema D til forretningsplan, hvis der er flere forretningsplaner pr. projekt. CV er for alle nøglepersoner i projektet skal vedhæftes som bilag. Tjek, at de ikke fylder mere end max. 1 side pr. nøgleperson, for projektleder max. 2 sider. Ansøgninger skal indsendes elektronisk til GUDP på Skriv projektets titel i emnefeltet. Vedhæft følgende tre filer til mail med ansøgning - to pdf-filer som hver især indeholder hovedansøgningsskema, deltagerskemaer og CV er samt Excel-fil: pdf-fil (ikke-scannet version). pdf-fil (skal være scannet og indeholde samtlige underskrifter). Excel-fil (ikke-scannet) med budgetskema og Gantt diagram.

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 3 Juli 2015

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 3 Juli 2015 ...................................................................................... Projekt MinimalSpild Nyhedsbrev nr. 3 Juli 2015.............................. ....................... Indhold Så er

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 3. marts 2015

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 5. februar 2014

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

NYHEDSBREV "Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt"

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt NYHEDSBREV "Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt" DECEMBER 2010 4. Workshop Den 11. november inviterede Teknologisk Institut og Institut for Fødevarekvalitet, DJF, Årslev igen til workshop

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt

Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Fødevarestyrelsen Susanne Elmholt Dato: 6. november 2009 Bidrag til brug ved besvarelse af FLF alm. del, Spm. 10 om teknikker til opbevaring af frugt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Du kan læse om de enkelte pakker på vores hjemmeside og på informationsarket for den enkelte uddannelse.

Du kan læse om de enkelte pakker på vores hjemmeside og på informationsarket for den enkelte uddannelse. Ansøgningsskema Jeg ønsker optagelse på EMBA in Business Strategy EMBA in Business Psychology EMBA in Business Creativity Top Governance Pre MBA MBA² - for dig der allerede har en MBA EMBA in Business

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE

TIL GAVN FOR GARTNERE Workshop 2, 7. december 2011 Workshop 2, 7. december 2011 Energianvendelse og klima med omtanke Dagens tema: Lys, isolering, varmestyring og ledelsesfokus. Sidst: Luftfugtighed, klimastyring og plantekvalitet.

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006 June 6, 2006 1 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Danske Prydplanter Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche har brug for

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere