Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter"

Transkript

1 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører projektet økologisk sortsudvikling og sortsafprøvning? A3. Projekttitel, samt eventuelt Udviklings- og demonstrationsprojekt. Udviklings- og demonstrationsprojekt med forskningsandel (se A19). Netværksprojekt. Ikke relevant i denne runde. Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger (MinimalSpild) (Max. 10 ord). akronym: A4. Kort projektbeskrivelse: Formålene med projektet er at begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde fra producent til forbruger, og at kunne dokumentere og garantere at danske prydplanters høje kvalitet bevares fra producenten og helt frem til modtageren. Disse tiltag forventes at betyde et reduceret ressourceinput per solgt enhed og en øget interesse for danske prydplanter både på de nuværende markeder, men også på nye markeder hvortil transporttiden er længere og mere krævende. Projektet vil først kortlægge blomsterspildet fra producent til forbruger og kvantificere årsagerne hertil. Derefter udvikles metoder og tekniske løsninger til: afhærdning af prydplanter sidst i produktionen bestemmelse af meget lave ethylenkoncentrationer under transport pakning af blomster i modificeret atmosfære fjernelse af ethylen og fugtighed fra luften under transport nemme løsninger til mindsket spild i detailhandlen Resultaterne vil blive formidlet i brugervenlige anvisninger og på temadage og workshops så der sikres en god implementering hos producenter, grossister, transportører og kunder i blomsterbranchen. At kunne dokumentere og garantere et lavt spild og en høj kvalitet vil styrke hele den danske prydplantebranches position på et stærkt konkurrencepræget europæisk marked og betyde at producenterne kan opnå op til 20 % bedre dækningsgrad samtidig med at grossister, transportører og producenter af tekniske løsninger kan udvide deres aktiviteter på nuværende og nye markeder. (Max karakterer). A5. Navn på hovedansøger/ projektledende virksomhed eller institution: Danske Prydplanter A6. Kommune: Odense A7. CVR-nummer: A8. P-nummer: A9. Adresse: Hvidkærvej 29, Odense SV A10. Projektleders navn og titel: Direktør Peter Larsen-Ledet A11. Tlf. og adresse: Tlf.: A12. Ansøgt beløb: kr ,00 A13. Er der/har der været søgt om tilskud til projektet under andre statslige, herunder GUDP eller Ja hvilke ordning samt journalnr.: År: Nej regionale ordninger? A14. Startdato: A15. Slutdato: A16. Ansøgers bekræftelse Ansøger forpligter sig til straks at orientere NaturErhvervstyrelsen, hvis der sker væsentlige

2

3 3 Baggrunden for projektet er et stort ønske fra prydplantebranchen om at begrænse spildet af prydplanter fra producent til forbruger. En begrænsning i spildet vil på samme tid kunne øge leveringssikkerheden og interessen for danske prydplanter og minimere inputtet af ressourcer per solgt enhed til gavn for miljøet. Der produceres årligt ca. 600 mio. planter, fordelt på knapt 300 arter, hvoraf 75 % går til eksport. Dermed er Danmark den næststørste eksportør af potteplanter og småplanter til det globale marked (1). Produktionsværdien af danske blomster og planter var i 2010 på mio. kr. heraf blev der eksporteret for mio.kr., primært til de nordiske lande, Tyskland og Holland (2). Spildet vurderes i dag at være op mod 25 % og kan forekomme i alle led fra producent til forbruger. Præcist hvor stort spildet er i de enkelte led i værdikæden og præcist hvad årsagerne er, skal fastlægges og kvantificeres. De fleste prydplanter transporteres fra gartneriet til en grossist (indtransport), hvor der sker en ompakning og tilbydes tillægsydelser som emballering og added value før planterne transporteres til kunden (udtransport). Både ind- og udtransport varetages af transportører, som har lastvogne indrettet specielt til transport af blomster. Vognene har i dag temperaturstyring og enkelte transportører opsamler temperatur og luftfugtigheds data så disse forhold kan dokumenteres overfor gartneren og kunden. Inden- og udenlandske grossister og detailhandlere efterspørger typisk en blanding af forskellige plantearter, som adskiller sig i krav til transporttemperatur. Så selvom man kender den optimale transporttemperatur for den enkelte planteart (3) og ved at forkert temperatur kan reducere holdbarheden (4;5) eller ødelægge den ydre kvalitet (6) er man nødt til at gå på kompromis. Ud over temperaturen er de væsentligste årsager til spild under transport og hos grossisterne kondensering og ethylenskader. Kondensering giver anledning til gråskimmel og nedfaldsskader på bladene, og forekommer dels fordi der ikke er aktiv affugtning af luften dels pga. temperatursvingninger i forbindelse med omlæsning. Ethylenskader, hvis omfang man ikke kender, ses som tab af knopper, blomster og gule blade (7) og opstår fordi mange planter er ethylenfølsomme og selv producerer denne gas, som også er et plantehormon. Derfor må man enten holde de ethylenfølsomme planter rummeligt isoleret, undersøge om de kan pakkes i modificeret atmosfære (MA), som man gør med frugt og grønt, fjerne ethylen fra luften og/eller behandle dem med ethylen-inhibitoren EthylBloc. En andel af spildet stammer tilbage fra gartneriet, da en god og hurtig vækst under produktionen ikke nødvendigvis giver en transportsikker plante med mindre den afhærdes i den sidste periode før salg (7). I detailleddet sker der skader, fordi det kræver tid og indsigt eller en meget hurtig omsætning af planterne, at undgå spild. Derfor er der brug for nogle nemme løsninger til beskyttelse af planter i detailhandlen. For at opnå større kundetilfredshed og leveringssikkerhed ønsker danske prydplanteproducenter, grossister og transportører derfor at kunne styre, dokumentere og synliggøre en god plantekvalitet. Mål: 1. Kortlægge størrelsen af og årsager til spild i værdikæden fra producent til forbruger (AP2) 2. Udvikle og afprøve måleudstyr og metoder til registrering af mikroklimaet omkring planterne og relatere det til planternes kvalitet (holdbarhed) undervejs i værdikæden (AP2) 3. Udvikle og beskrive metoder til afhærdning af prydplanter før de forlader gartneriet (AP3) 4. Udvikle metoder og beslutningsstøtteredskaber til mere optimal transport (AP3, AP4, AP5) 5. Udvikle nemme løsninger til forlænget hyldeliv i detailhandlen (AP6) 6. Udarbejde konkrete anvisninger for håndtering af planter fra producent til detailhandel (AP7) AP1. Projektledelse og kommunikation. Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter. Deltagere: Alle AP1 vil resultere i at der afholdes styregruppe- og partnermøder to gange årligt og at rapporter indsendes rettidigt. Desuden at projektets samlede resultater formidles og kommunikeres ud til brugerne via Danske Prydplanters interne kanaler, fagtidsskrifter, temadage og workshops. AP2. Screening af planter og kortlægning af spild. Merete Edelenbos, AU-FOOD Deltagere: AU-FOOD, DP, PKM, RD, GT, GB, AA og HT Reklamationer og manglende kundetilfredshed kan have mange årsager og det skal kortlægges hvilke led i værdikæden fra gartneri til forbruger og hvilke faktorer, der har størst betydning for spild. Det skal ske ved at indsamle historiske data og erfaringer og ved at foretage konkrete målinger af mikroklimaet (ethylen, temperatur, luftfugtighed, luftskifte omkring planterne) som relateres til planternes holdbarhed kvantificeret ved AU-FOOD s standardholdbarhedstest (8). Der udvikles og etableres metoder til automatisk opsamling af luftprøver under transport og til kvantificering af meget lave ethylenkoncentrationer frigivet fra planter. Desuden etableres en metode til bestemmelse af prydplanters mørkerespiration med henblik på at beskrive virkningen af forskellige pakkematerialer. AP2 vil resultere i at mikroklima og holdbarhed i den nuværende værdikæde er kortlagt, at der er udviklet metoder til indsamling af luftprøver og at der er udviklet metoder til måling af mørkerespiration

4 og meget lave ethylenkoncentrationer. Resultaterne formidles i en rapport og i fagblade. 4 AP3. Klargøring af planter til transport. Karen Koefoed Petersen, AU-FOOD. Deltagere: AU-FOOD, PKM, RD, GT, GB, AA og UC Davis Produktionsforholdene kan have stor betydning for prydplanters holdbarhed og transportsikkerhed (7). Derfor udvikles og beskrives metoder til afhærdning af planter før transport bl.a. nedkøling. Der vil primært blive arbejdet med nedkøling i traditionelle kølerum, men hurtig nedkøling ved vakuumkøling vil også blive undersøgt ved UC Davis der har udstyr og erfaringer (7). Behandling med 1- Methylcyclopropene (1-MCP) hos GASABØG, alene eller kombineret med beskyttende pakning (se AP4), vil blive undersøgt med henblik på at nedsætte planternes ethylenfølsomhed senere i værdikæden. Desuden undersøges for modelplanter hvor vandholdigt dyrkningsmediet skal være når de forlader gartneriet, da for højt vandindhold er problematisk under transport mens for lavt vandindhold betyder kort hyldeliv i detailhandlen. Virkningen af afhærdning, MCP-behandling og vandindhold evalueres ved transportsimulering, hvor temperatur, luftfugtighed og ethylenkoncentration kan styres og følges, efterfulgt af holdbarhedstest. Prydplanters egenproduktion af ethylen kan være et stort problem ved samtransport af flere plantearter. En række prydplanter screenes for egenproduktion af ethylen og ethylenfølsomhed ved forskellige temperatur- og ethylenforhold for at kunne forudsige om der skal foretages beskyttende foranstaltninger hos grossisten før udtransport. Det kan være behandling med 1-MCP, pakning i modificeret atmosfære (AP4), pakning i ethylen-absorberende materialer (AP4) eller fjernelse af ethylen i lastvognens atmosfære (AP5). AP3 vil resultere i brugervenlige beskrivelser af afhærdningsmetoder og retningslinjer for hvor meget vand der skal være i dyrkningsmediet ved salg og for hvornår planterne skal beskyttes mod ethylenskader. Resultaterne formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP4. Beskyttende pakning af planter før transport. Kim Berg Jensen, ScanStore Packaging. Deltagere: SST, AU-FOOD, GB, PKM, RD, GT og AA Der udvikles metoder, til beskyttende pakning af prydplanter mod ethylen, høj luftfugtighed og kulde under transport, der sikrer at planterne har en høj kvalitet når de når detailhandlen. Bl.a. undersøges plastfolier og pads med ethylen- og/eller fugtighedsbindende egenskaber, som er under udvikling til frugt og grønt. Isolerende indpakningsmaterialer undersøges til beskyttelse af kuldefølsomme planter mod kuldeskader. Der udvikles metoder til individuel modificeret atmosfære (MA)-pakning og MAcontainerpakning. Forskellige pakkematerialer testes ved forskellige temperaturer for deres transmissionsegenskaber overfor ilt, kuldioxid, ethylen og vanddamp og deres evne til at beskytte mod ethylen og kuldeskader. Virkningen på planter undersøges vha. respirationsmetoden udviklet i AP2. De mest lovende pakkemetoder testes på udvalgte modelplanter hvor der under transportsimulering måles ilt, kuldioxid, ethylen, temperatur og fugtighed og hvor den efterfølgende kvalitet undersøges ved holdbarhedstest. AP4 vil resultere i udvælgelse af egnede pakkematerialer til MA-pakning, udvikling af beskyttende pakning til containere og enkeltplanter samt undersøgelse af deres indflydelse på plantekvalitet. Resultaterne formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP5. Optimal håndtering og transport af planter. Ib Andersen, Alex Andersen Ølund A/S. Deltagere: AA, AU-FOOD, GB, FT og HT Under transport og ompakning af prydplanter er det meget væsentligt at kunne kontrollere luftens fugtighed, temperatur og ethylenindhold. I AP5 arbejdes med teknologier til at nedsætte koncentrationen af ethylen i lastbilernes atmosfære bl.a. gennem brug af simple beskyttelseszoner og ved at fjerne ethylen vha. UV lys eller aktivt kul. Der arbejdes også med tekniske løsninger, der kan mindske risikoen for kondens, bl.a. aktiv affugtning af luften ved at trække den gennem en saltopløsning, der binder store mængder vand. Store anlæg baseret på denne teknik bruges i dag i til affugtning i væksthuse. De mest lovende teknikker afprøves i praksis eller under praksisnære forhold. Desuden udvikles en App, der kan videresende alarmer til chaufføren når luftfugtighed eller temperatur er uden for det ønskede område og instruktioner for hvordan chaufføren skal handle. AP5 vil resultere i udviklingen af metoder og apparatur til fjernelse af ethylen og vand fra luften under transport af prydplanter samt App til afhjælpning af kritiske situationer. Resultaterne implementeres hos Alex Andersen Ølund A/S og formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP6. Systemer til forlænget hyldeliv ved salg. Per Vestergård, FlexTechnic ApS Deltagere: FT, AU-FOOD, AA og DP For at mindske spildet i detailhandlen udvikles en vejrskærm der forhindrer direkte sol og regn når planterne står på containere udenfor forretningen. Et sådant system, kaldet FlowerShading, er

5 5 allerede delvist udviklet af FlexTechnic, men vil blive videreudviklet i samarbejde med detailhandlen. Desuden udvikles et system hvor en eller flere containere kan vandes på én gang, for at undgå udtørring. Systemet udvikles til et nyt hyldesystem, som udvikles i et samarbejde mellem containercentralen og brugerne. Prototyper afprøves under forskellige klimaforhold (lys, temperatur og fugtighed) og effekten kvantificeres ved holdbarhedstest. AP6 vil resultere i udviklingen af en vejrskærm og et vandingssystem til detailhandlen. Resultaterne forsøges implementeret i detailhandlen og formidles via temadage/åbent hus og fagartikler. AP7. Implementering af projektets resultater i erhvervet. Jørgen Andersen, Thoruplund A/S Deltagere: AU-FOOD, PKM, RD, GT, GB og AA Formålet med AP7 er at sikre at alle projektets resultater bliver samlet og formidlet på en for brugerne (gartnere, grossister, transportører, kunder i ind- og udland, detailhandel) let tilgængelig måde. Dvs. at resultaterne udmøntes i konkrete anvisninger og formidles via Danske Prydplanters interne kanaler og via fagtidsskrifter. Liste over litteratur brugt i ansøgningen: Tal om Gartneri Høyer Gartenbauwissenschaft 62; Petersen et al Gartner Tidende 126(2): Høyer og Adriansen Zierpflanzen 33; Petersen et al GartnerTidende 127(9); Reid og Jiang Hort.Rev. 40; Petersen og Hansen Europ.J.Hort.Sci. 68; A22. Projektets konkrete effekter (maks. 1 side). I dag er spildet af prydplanter i værdikæden fra gartneri til forbruger skønnet til at være ca. 25 %. Ved at reducere spildet med 50 % vil den mængde næringsstoffer, pesticider, energi og øvrige driftsinput der bruges til produktion af én prydplante der ender med at blive solgt til en slutforbruger tilsvarende kunne reduceres med 12,5 %. Der produceres i dag ca. 600 mio. potteplanter og udplantningsplanter om året i Danmark hvortil der tilføres ca. 285 ton kvælstof (300 ha (Danmarks Statistik 2013) hvor det er tilladt at give 950 kg/ha kvælstof (Vejledning om gødsknings og harmoniregler for 2014)). Ved uændret efterspørgsel vil denne mængde derfor kunne reduceres til 249 tons kvælstof om året. En reduktion på 36 tons kvælstof om året. For fosfor og kalium vil reduktionen være henholdsvis 5,3 ton og 45 ton om året. På lignende måde vil energiforbruget kunne reduceres fra et nuværende forbrug på ca GJ om året til GJ om året i produktionen af potteplanter og udplantningsplanter, svarende til en reduktion i CO2 ækvivalenter på 44,2 Mton om året. Det svarer til at det energiforbrug der bruges til produktion af én solgt plante reduceres fra 7,5 MJ til 6,6 MJ, en minimering på 0,9 MJ per plante svarende til 71 g CO2. Den mængde pesticid der medgår til produktion per solgt plante vil ligeledes blive reduceret med 12.5 % fordi der er mindre spild. Det er ikke kun under produktionen at der kan spares ressourcer, som følge af reduceret spild. Det vil også betyde at der bruges mindre energi per solgt plante til transport fra gartneriet til forbrugeren. Den energi der bruges til transport er dog forholdsvis lille sammenlignet med forbruget under produktionen. Energi brugt til transport vurderes at udgøre ca. 20 % af den energi der bruges under produktionen. Dvs. de CO2-ækvivalenter der bruges til transport af en potteplante kan reduceres med ca g CO2 eller med 8,8 Mton CO2 om året. Som følge af reducerede driftsomkostninger på 12.5 %, fra i gennemsnit 5.2 mio. kr. (løn ikke inkluderet) til 4.5 mio. kr. per gennemsnitlig bedrift (Danmarks Statistik 2013), vil det i prydplanteproduktionen øge konkurrenceevnen og forventes at øge produktionen af danske prydplanter. A23. Projektets organisering og ledelse (maks. 1 side). Projektet består af et stærkt hold med kompetencer indenfor produktion, håndtering, klargøring, transport og salg af prydplanter samt forskning i og udvikling af metoder og teknologier til at begrænse

6 6 spild af blomster i værdikæden. Projektet søges, administreres og ledes af Danske Prydplanter (DP), der har ansvar for projektledelse, perioderapportering, budget og regnskab samt kontakten til NaturErhvervstyrelsen. Projektet er opdelt i 7 arbejdsgrupper eller arbejdspakker (AP) med hver sin AP-leder. AP-lederne repræsenterer forskellige stærke kompetencer i branchen (AP1: DP), indenfor forskning (AP2 og AP3: Aarhus Universitet, Institut for Fødevare, AU-FOOD) og i industrien (AP4: ScanStore Packaging (SSP); AP5: Alex Andersen Ølund A/S (AA); AP6: FlexTechnic Aps (FT); AP7: Gartneriet Thoruplund A/S (TL)). Projektet ledes af direktør Peter Larsen-Ledet (DP), der refererer direkte til en projektstyregruppe bestående af de 7 AP-ledere. Den overordnede ledelse af projektet varetages af projektstyregruppen som mødes halvårligt eller efter behov. Projektgruppen, bestående af alle projektets deltagere, mødes halvårligt, og disse møder afholdes som åbne, faglige temadage, hvor medlemmerne mødes og udveksler viden og erfaringer. Der ud over mødes arbejdsgrupperne efter behov. Beskriv projektleders og deltagernes kompetencer til at gennemføre projektet (maks. 5 linjer per deltager). Jørgen Andersen (AP7, Gartneriet Thoruplund A/S, CV1) har gennem sit virke, dels som direktør for Gartneriet Thoruplund A/S dels gennem bestyrelses- og formandsposter i GASA Group A/S og Danske Prydplanter meget stor indsigt i erhvervets problemstillinger både hvad angår den daglige produktion, produktudvikling og afsætning på det danske og europæiske marked. Peter Larsen-Ledet (AP1, DP, CV2) har stort kendskab til hele prydplantebranchen som direktør for Floradania Marketing A/S og Danske Prydplanter. Har stor erfaring med formidling, markedsanalyser og strategisk markedsinformation. Ib Andersen (AP5, Alex Andersen Ølund A/S, CV3) er administrerende direktør og har kompetencer indenfor logistik og køletransport af prydplanter. Jan Andersen (Alex Andersen Ølund A/S, CV4) er afdelingsleder i Odense og uddannet indenfor informationsteknologi. Har tidligere arbejdet som chauffør. Niels G. Lindhardt (FlexTechnic Aps, CV5) er beskæftiget med salg af forskellige koncepter til gartneribranchen. Har 20 års erfaring med salg af gardiner og andre energibesparende løsninger samt rådgivning til gartneribranchen. Per Vestergaard (AP6, FlexTechnic Aps, CV6) er beskæftiget med salg af forskellige koncepter til gartneribranchen. Har stor viden omkring affugtningsteknikker og implementering af affugtere til væksthuse. Niels Peter Bach (GASABØG, CV7) er logistikmanager og har mange års ledelseserfaring indenfor logistik af prydplanter og IT. Har stor viden indenfor køb, salg, behandling og transport af prydplanter. Steen Jensen (GASABØG, CV8) har siden 1980 arbejdet med transport af prydplanter. Først som chauffør siden som logistikchef og transportmanager. Har derfor stor viden og erfaring omkring alle facetter af prydplantetransport. Merete Edelenbos (AP2, AU-FOOD, CV9) har forsknings- og udviklingskompetencer indenfor postharvest biologi og teknologi og analytisk metodeudvikling. Har over 20 års erfaring med forsknings- og udviklingsprojekter i frugt- og grøntbranchen. Ansat som lektor ved AU. Karen Koefoed Petersen (AP3, AU-FOOD, CV10) har forsknings- og udviklingskompetencer bl.a. indenfor produktion og lagring af prydplanter (teknologier og fysiologi). Har mange års erfaring med projekter indenfor prydplantebranchen. Ansat som seniorforsker ved AU. Pramod Mahajan (INRA, CV11) har forsknings- og udviklingskompetencer indenfor postharvestteknologi, kvalitetsvurdering efter og under pakning og opbevaring samt stort kendskab til pakkematerialers egenskaber. Kim Berg Jensen (AP4, ScanStore Packaging, CV12) har over 20 års erfaring og viden indenfor emballering, pakkematerialers egenskaber og pakketeknikker. Direktør for ScanStore packaging A/S siden 2002, der leverer pakkemaskiner til gartneri- og fødevarebranchen.

7 7 Jacob Morten Berg Andersen (Gartneriet Thoruplund A/S, CV13) er produktionsdirektør og har betydelig kompetence i medarbejderledelse og workshops. Har stor erfaring i planlægning, produktudvikling, transport og forædling. Christian Hald Madsen (Gartneriet PKM A/S, CV14) er hortonom og MBA. Har gennem 15 år arbejdet som forædler og produktudvikler af prydplanter og har stor erfaring med deltagelse i samarbejdsprojekter. Gert K. Jensen (Rosa Danica A/S, CV15) er udannet gartner og har gennem de sidste år arbejdet som forædler og produktudvikler. Har stor erfaring med deltagelse i samarbejdsprojekter. Jan Hallum-Hansen (Hallum Trading, CV16) er direktør og har siden 2005 arbejdet med at optimere kølekæden for letfordærvelige varer og sælger i dag teknologiske løsninger til at minimere spild ved transport og opbevaring. A24. Projektets sammenhæng med andre tidligere og igangværende projekter. (maks. ½ side) Dette projekt adskiller sig fra tidligere projekter ved at have Brancheorganisationen for Danske Prydplanter, producenter af prydplanter, blomstergrossist, transportfirma, pakkeindustri, firmaer indenfor køleteknik og affugtning og forskere indenfor holdbarhed og kølelagring af prydplanter og postharvest teknologi involveret samtidigt og alle med et fælles ønske om at kunne dokumentere og garantere en høj kvalitet af danske prydplanter for kunderne. Projektet bygger videre på viden fra en række tidligere projekter omhandlende lager, transport, hærdning og holdbarhed af prydplanter. Bl.a. Hærdning af potteplanter Produktudviklingsordningen 93S-2465-Å hvor virkningen af kontrolleret udtørring på potteplanters holdbarhed blev undersøgt; Forbedring af prydplanters holdbarhed og kvalitet ved hjælp af kontrolleret stress Prydplantepakken Innovationsloven hvor forskellige typer af kontrolleret stress på potteplanters vækst (retardering) og holdbarhed blev undersøgt; Plantehoteller 2 optimering af lagerforholdene for halvfabrikata og salgsklare prydplanter Innovationsloven hvor betydningen af lys og temperatur under kølelagring og efterfølgende transport blev undersøgt; Desuden en række ældre projekter omkring betydningen af temperatur og ethylen under transport af potteplanter ledet ad Lars Høyer. Vi vil tage afsæt i den viden der ligger fra de tidligere projekter og dels bygge ovenpå denne dels sørge for at den eksisterende viden bliver bedre implementeret. Hvad angår brug af beskyttende pakning af prydplanter før transport bygges her ovenpå viden opnået i innovationskonsortiet Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt, projektnummer j.no og der vil blive samarbejdet indenfor valg af metoder med et nuværende projekt Monitoring freshness of packaged fresh fruit and vegetables by profiling volatile organic compounds (VOC), Future Food Innovation A25. Projektets forventede samarbejde med relevante virksomheder/institutioner/projekter både nationalt og internationalt (maks. ½ side) Alex Andersen Ølund A/S vil samarbejde med Little Beacon omkring udvikling af App der giver alarm når realtime målinger af temperatur, luftfugtighed mm. ligger udenfor de satte grænser, samt beskrivelse af mulige modhandlinger. Desuden samarbejdes med LinkITall, dels på at sortere de oplysninger der kommer fra målinger i bilerne, så kun de vigtigste oplysninger bliver synlige dels på automatiserede handlinger der ud fra målinger kan afhjælpe problemer, f.eks. at blæseren i bagdøren starter automatisk ved en luftfugtighed over 80 %. FlexTechnic Aps vil samarbejde med ArcaZen i Holland omkring affugtningsanlæg ligesom lokale håndværkere vil blive taget med på råd. Hallum Trading vil samarbejde med virksomheden Airvention omkring udstyr til rengøring af kølefordampere, energibesparelse under transport af prydplanter samt fjernelse af ethylen; Escort Cold Chain solution omkring temperatur loggersystemer og ethylenscrubbere; Transfresh og Peakfresh omkring palletposer og palletsystemer til prydplanter samt Klinge Corporation og Norfrige omkring forkøling og specialkøling af prydplanter før transport. ScanStore Packaging samarbejder med ScanStore omkring brug af vertikal flowpakningsmaskine til pakning af prydplanter i individuel indpakning. Ud over disse samarbejdsflader forventer AU-FOOD at udvide sine eksisterende samarbejdsrelationer til Federal University of Lavras, Brazil (professor Eduardo Valério de Barros Vilas Boas)

8 8 indenfor postharvest opbevaring og kvalitet, da der her er mulighed for at tiltrække Brasilianske PhD studerende igennem SwB-programmet (http://sciencewithoutborders.international.ac.uk). I projektet er der planlagt et kortere ophold ved Department of Plant Sciences, UC Davis, som har stor viden og erfaring i postharvest biologi og teknologi indenfor potteplanter og snitblomster. Besøget har til formål at udveksle erfaringer, opnå ny viden, evt. udføre en mindre afprøvning af vakuum køling af potteplanter og skabe basis for fremtidigt samarbejde. Derudover vil der blive taget kontakt til andre relevante forskningsinstitutioner indenfor kvalitet og transport af prydplanter f.eks. Wageningen University and Research Center i Holland. A26. Kommunikationsplan (maks. ½ side) Danske producenter af prydplanter, danske blomstergrossister, danske blomstertransportører og i sidste ende aftagerne af prydplanter i hele Europa er målet for dette projekts resultater. D.v.s. at resultaterne, der kommer af en tilbundsgående undersøgelse af, hvordan man i branchen nedbringer spild/svind fra planten forlader gartneriet til forbrugeren køber planten i butikken, kommer hele værdikæden til gavn i form af minimeret svind og spild. Desuden vil projektets resultater komme samfundet som helhed til gode ved at reducere inputtet af ressourcer som energi, gødning, vand og pesticider per solgt plante. Ny viden fra projektet vil primært blive formidlet via brancheforeningen Danske Prydplanter (DP) til producenter af prydplanter, grossisterne (salgsselskaberne) og øvrige interessenter i branchen gennem nyhedsbreve og foldere, samt igennem de forskellige medlemsservices, som foreningen tilbyder sine medlemmer. Hele branchen vil også løbende have adgang til projektets resultater gennem artikler i fagblade, f.eks. GartnerTidende, ved Åbent Hus arrangementer, indlæg på foreningens årlige temadage og gennem deltagelse i workshops arrangeret af DP. Aarhus Universitet er garant for korrekt metodeanvendelse, og vil med det tætte samarbejde med branchen kunne sikre test i det rette faglige miljø. Enighed fra branchen og universitet om vigtigheden i at fokusere på, hvorledes projektet kan være med til at begrænse spildandelen, og hvordan kvaliteten af danske prydplanter kan dokumenteres og garanteres overfor kunderne. Der er specifikt dedikeret en arbejdspakke, der har til formål at implementere resultaterne i erhvervet (AP7). Den er ledet af formanden for Danske Prydplanter, men har desuden deltagelse af alle projektdeltagere i nærværende projekt. Umiddelbart efter opstart af projektet vil der af styregruppen blive formuleret en detaljeret kommunikationsplan og strategi for implementering. Projektleder Peter Larsen-Ledet vil være kontaktperson til GUDP vedr. information om projektet. A27. Projektets konkrete økonomiske effekt (maks. ½ side). Projektet vil mindske ressourceinputtet per prydplante solgt i detailhandlen, men ressourceinputtet per produceret plante i gartneriet vil være det samme, så der vil ikke som sådan være tale om en øget produktivitet. Som resultat af projektet vil kæden fra gartneri til detailhandel kunne dokumentere og garantere at planterne har en høj kvalitet når de forlader producenten og at de bevarer denne høje kvalitet gennem forbedret og optimeret pakning hos grossisten, forbedret og optimeret styring og monitering af betingelserne under transport og nemme løsninger der sikrer mindre spild i detailhandlen. Alle disse tiltag forventes at betyde en øget interesse for danske prydplanter både på de nuværende markeder, men også på nye markeder. Især markeder i relativ stor afstand fra Danmark, hvor transporttiden bliver længere, vil det være af meget stor betydning at en god plantekvalitet kan sikres gennem hele værdikæden. I dag produceres ca. 600 mio. prydplanter om året. Dette tal forventes at stige til 630 mio. hvilket svarer til en øget produktionsværdi på ca.150 mio. kr. om året for Danske Prydplanters medlemmer. For blomstergrossisten GASA BØG vil der være tale om nogle merydelser, som enten producent, transportør eller kunde kan vælge at købe i form af individuel pakning eller pakning af containere til beskyttelse af planterne mod ethylen. Det vurderes at det kan betyde et øget vækstpotentiale på op til 100 mio. kr. om året. For transportfirmaet Alex Andersen vil der være nogle investeringer i affugtningsanlæg, evt. ethylenbeskyttelse og styring og dokumentation af transportbetingelser, som forventes at styrke deres position på markedet så de kan opnå deres målsætning om 5-10 % vækst om året. For detailhandlen forventes investering i nemme løsninger, der kan reducere spildet af prydplanter, at betyde en øget indtjening på denne varekategori. Endelig vil udviklingen af nemme løsninger til detailhandlen og affugtere til lastvogne betyde en betydelig øget indtjening for firmaet FlexTechnic og udviklingen af egnede pakkematerialer og teknikker vil betyde øget indtjening for ScanStore Packaging på 1-4 mio. kr. om året.

9 9 Forretningsplan: OBS! Skal ikke udfyldes af netværksprojekter A28. Projektets output (maks. 1 side). Denne forretningsplan vedrører primært AU-FOOD og Danske Prydplanter, men alle projektdeltagere er involveret. AU-FOODs forskning omfatter hele kæden fra jord til bord samt de sundhedsgavnlige egenskaber af fødevarer og fødevarekomponenter. De fleste forskningsaktiviteter udføres i samarbejde med industri- eller forskningspartnere, og der er stor fokus på formidling, udvikling, demonstration og implementering af forskningsresultater til fordel for industri og samfund. Danske Prydplanter er en brancheorganisation for danske producenter af prydplanter hvis primære formål er at styrke produktionen og afsætningen af danske prydplanter. Foreningens medlemmer tegner sig for hovedparten af omsætningen af planter fra danske gartnerier. Projektets output for AU-FOOD og Danske Prydplanter er primært viden og metoder: 1. Viden om hvor stort spildet af prydplanter er i de enkelte led i værdikæden fra gartner til forbruger. 2. Ny, mere detaljeret viden om mikroklimaet i prydplanters transportkæde fra gartner til detailhandel og dets betydning for planternes holdbarhed. 3. Ny viden om de vigtigste prydplanters egenproduktion af ethylen og deres ethylenfølsomhed. 4. Ny viden om hvordan prydplanter kan afhærdes med henblik på transport. 5. Viden om pakkematerialer, der beskytter mod ethylen og regulerer luftfugtigheden samt metoder til pakning af prydplanter i disse materialer. 6. Konkrete anvisninger og beslutningsstøtteredskaber til mere sikker håndtering af blomster fra gartneri til detailhandel. 7. Nye metoder til bestemmelse af: respirationshastighed, opsamling af ethylen under transport af prydplanter og til måling af meget lave ethylenkoncentrationer. Sammenfattende kan det udtrykkes sådan, at projektet vil skabe ny viden, der gør det muligt for erhvervets aktører at øge kvaliteten af planterne hos kunderne og samtidigt reducere spildet i branchen. Der påtænkes ikke søgt eneretsbeskyttelse. A29. Markedet og kunder (maks. ½ side). Aftagerne af den viden og de metoder der skabes i projektet er Danske Prydplanters medlemmer, producenter, blomstereksportører, blomstertransportører og detailhandlen. Hvilken betydning det har for de enkelte virksomheder er beskrevet i deres individuelle forretningsplaner. Her beskrives hvad det vil betyde for Danske Prydplanters medlemmer og intressenter. Kunderne er typisk eksportselskaber, grossister, havecenterkæder og detailkæder i indland og udland. En mere sikker transportkæde med bedre dokumentation af forholdene undervejs vil kunne øge salget til det europæiske marked, hvor Norden, Tyskland og Holland er de største markeder. Desuden forventes der en øget eksport til nye fjernere markeder som Rusland og Østeuropa. A30. Forretningsgrundlag (maks. 1 side). Samlet set forventes forventes den nuværende produktionsværdi på ca. 3 mia. kr. at kunne øges med op til 5 %, som en indirekte følge af projektets resultater. En bedre kvalitet og dokumentation vil give øget tilfredshed hos kunderne. Dette vil skabe større efterspørgsel og dermed betyde en øget produktion. Det forventes at projektet kan være med til at fastholde og øge antallet af arbejdspladser i prydplantebranchen, samt i de virksomheder der er leverandører af teknologi og udstyr til branchen. En udvidelse af produktionen med 150 mio. kr. vil primært gå til eksport, og det er vurderingen at hovedparten af denne eksport vil gå til de nye markeder i Østeuropa. Som hovedregel vil det kræve en udvidelse med kvm. dyrkningsareal og ekstra ansatte. A31. Forretningsmodel (maks. ½ side). Danske Prydplanter s medlemmer producerer og eksporterer i dag blomster og planter for ca. 2.5 mia. kr og er dermed en af europas største eksportører. Produktionen foregår på ca. 300 ha væksthus fordelt på knap 300 gartnerier.

10 10 Der er tale om en velkendt og eksisterende forretningsmodel. Den bedre kvalitet skal udnyttes af de eksisterende aktører på markedet, og de har alle ansvaret og interesse i at øge salget og eksporten. Danske Prydplanter koordinerer selv tiltag, som f.eks. salgsudstillinger i Rusland i tæt samarbejde med den danske ambassade i Moskva. I givet fald påtænkes dette arbejde intensiveret mod de nye markeder. En øget efterspørgsel vil også kunne omsættes til leverancer, idet der gennem de sidste år er sket en relativ reduktion i udnyttelsen af væksthusareal til potteplanter. Den ledige væksthuskapacitet kan derfor hurtigt imødekomme en større efterspørgsel på markedet. A32. Risikoanalyse (maks. ½ side). Hvis udenlandske konkurrenter ligeledes bliver bedre på produkt- og transportkvalitet, kan det betyde, at kunderne vælger andre leverandører. Udbuddet i europa kan samlet set også blive så stort at priserne vil falde, og dermed vil den forventede øgede eksport ikke kunne opnås i kroner. Effekten af projektet vil dog alt andet lige skabe en relativt bedre situation for eksporten, og dermed modvirke effekten af potentielle negative udviklinger.

11 11 A33. Offentliggørelse af persondata på internettet. Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger kan blive offentliggjort på internettet, som det også fremgår af indkaldelsens pkt. F Procedure for behandling af ansøgning. A34. Tjekliste inden du indsender ansøgningsmaterialet Hovedansøgningsskema A - tjek at alle punkter er udfyldt Hovedansøgningsskema A skal underskrives af projektleder. Budgetskema og Gantt diagram B Deltagerskemaer C udfyld et deltagerskema for hver deltager, som søger tilskud, inkl. hovedansøger/projektleder. Skemaet underskrives af virksomhedens økonomisk ansvarlige. Ekstra skema D til forretningsplan, hvis der er flere forretningsplaner pr. projekt. CV er for alle nøglepersoner i projektet skal vedhæftes som bilag. Tjek, at de ikke fylder mere end max. 1 side pr. nøgleperson, for projektleder max. 2 sider. Ansøgninger skal indsendes elektronisk til GUDP på Skriv projektets titel i emnefeltet. Vedhæft følgende tre filer til mail med ansøgning - to pdf-filer som hver især indeholder hovedansøgningsskema, deltagerskemaer og CV er samt Excel-fil: pdf-fil (ikke-scannet version). pdf-fil (skal være scannet og indeholde samtlige underskrifter). Excel-fil (ikke-scannet) med budgetskema og Gantt diagram.

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger

MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger Institut for Fødevarer Faculty of Science and Technology MinimalSpild Optimering af transportkæden fra gartneri til forbruger De overordnede formål 1. Begrænse det nuværende spild i prydplanters værdikæde

Læs mere

Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD.

Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD. Referat fra Partnerskabsmøde torsdag d. 26. november 2015 kl. 12:30 til 16:00. Mødet afholdtes hos AU-FOOD. Dagsorden: 1. Velkomst og frokost 2. Gennemgang af status for arbejdspakkerne AP1: Projektledelse

Læs mere

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 4 December 2015

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 4 December 2015 Projekt MinimalSpild Nyhedsbrev nr. 4 December 2015............................................................................................. Indhold...............................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Afbud: Jan Hallum (Hallum Trading), Niels Peter Bach (GASA BØG Denmark), Christian Hald Madsen (PKM)

Afbud: Jan Hallum (Hallum Trading), Niels Peter Bach (GASA BØG Denmark), Christian Hald Madsen (PKM) Hovedpunktsreferat fra kick of møde Minimalspild d. 01.04.2014 Sted: Gartneriet Thoruplund, Tvingvej 43, 5220 Odense SØ Deltagere: Se deltagerliste Afbud: Jan Hallum (Hallum Trading), Niels Peter Bach

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET Grønt Udviklings- og Demonstrations Program DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER OG AKTIVITETSTYPER

Læs mere

Hvilke planter er følsomme overfor hvad?

Hvilke planter er følsomme overfor hvad? Hvilke planter er følsomme overfor hvad? Seniorforsker Karen Koefoed Petersen Karenk.petersen@food.au.dk Indhold Temperatur Luftfugtighed Lys Ethylen Vand Vind Temperatur I distributionskæden udsættes

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Den gode ansøgning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Oversigt Nyt i forhold til sidste ansøgningsrunde Projekttyper og aktivitetstyper Tilskudssatser Budgetskema Gantt diagram Vurderingskriterier,

Læs mere

InnovationsKonsortiet Strategier og teknologier til begrænsning af madspild i spisekartofler og grønsager. Anne Darre-Østergaard

InnovationsKonsortiet Strategier og teknologier til begrænsning af madspild i spisekartofler og grønsager. Anne Darre-Østergaard InnovationsKonsortiet Strategier og teknologier til begrænsning af madspild i spisekartofler og grønsager Anne Darre-Østergaard CGIAR: BIG FACTS Introduction to the project and overall project outline

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt JUNI 2010 STATUS. Vi er ved at være halvvejs gennem konsortiets tidsramme, og vi har indtil nu haft primær fokus på respirationen. Hvad er respiration?

Læs mere

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 3 Juli 2015

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 3 Juli 2015 ...................................................................................... Projekt MinimalSpild Nyhedsbrev nr. 3 Juli 2015.............................. ....................... Indhold Så er

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkommen til informationsmøde 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkomst og introduktion Philip Brask Madsen, teamleder i GUDP sekretariatet 09.30-10.00 REGISTRERING/ Kaffe, morgenmad og faglig sparring om projekter.

Læs mere

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning

NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning NYHEDSBREV Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt DECEMBER 2009 NY HJEMMESIDE. Efter en lidt stille start er der nu fuld gang i både forsknings og virksomhedsprojekter. Det er muligt at følge

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 3. marts 2015

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 5 Maj 2016

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 5 Maj 2016 Projekt MinimalSpild Nyhedsbrev nr. 5 Maj 2016............................................................................................. Indhold...............................................................................................................................................................................................................

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 27. marts 2013

Læs mere

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 2 Marts 2015

Projekt MinimalSpild. Nyhedsbrev nr. 2 Marts 2015 ...................................................................................... Projekt MinimalSpild Nyhedsbrev nr. 2 Marts 2015.............................. Indhold...............................................................................................................................................................................................................

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Afgørende faktorer for succes med pakning

Afgørende faktorer for succes med pakning 8. JANUAR 2013 Afgørende faktorer for succes med pakning Merete Edelenbos Lektor, PhD Institut for Fødevarer Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk Indhold INDHOLD Særlige egenskaber ved frisk frugt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Baggrund Gartneribranchen har, med baggrund i målinger foretaget af Odense Kommune, kendt til problematikken med utilsigtet

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne?

3. Hvornår er de forskellige aktører og samarbejdspartnere involveret? 4. Hvad er de kritiske områder i samarbejdet mellem aktørerne? Projekt sammenhængende forløb fra 15 67 år Ansøgning om støtte til omstilling, innovation og kompetenceudvikling 1. Titel Projekt sammenhængende forløb fra 15-67 år Delprojekt: Analyse, udvikling, afprøvning

Læs mere

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske?

Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? 25.FEBRUAR 2014 Frisk frugt og grønt skal være lækkert hvad skal der til for at holde produkterne friske? Merete Edelenbos, lektor, PhD Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet merete.edelenbos@agrsci.dk

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 4 STRUKTUR... 4 ØKONOMI... 5 EKSPORT... 7 HOLLAND... 8 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 9 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering Projekt under Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Anne Christine Steenkjær Hastrup Sektionsleder

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Havelivet. dk potteroser

Havelivet. dk potteroser I loftet hænger potter med de lus, som giver næring til snyltehvepse, der lægger deres æg i bladlus på rosenplanterne ren biologisk. skadedyrsbekæmpelse. Denne røde sort hedder Kiss Kordana. Potteroser

Læs mere

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie

Virksomheder og parter i FUTUREMILQ. FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer 20-03-2014. et 4-årigt innovationskonsortie FUTUREMILQ: Høj mælkekvalitet i fremtidens malkesystemer et 4-årigt innovationskonsortie projekt, der løber i perioden april 2013 til april 2017. Indsæt nyt billede her og slet dette grå felt. Brug de

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Hvordan kom vi i gang? Hvilke barrierer havde vi? Hvilke erfaringer gjorde vi os undervejs? Hvad har vi fået ud af det? HMF Product Management, Cranes 1 Højbjerg

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt

Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017. Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Gå-hjem-møde om Danske Prydplanters Strategi 2015-2017 & Energipolitisk indspark ved VIP-speaker Lars Christian Lilleholt Torsdag d. 23. oktober 2014 Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Veksthusdynamikk. Jens Rystedt

Veksthusdynamikk. Jens Rystedt Veksthusdynamikk Jens Rystedt Lidt om dansk gartneri I 2011 ca. 300 væksthus gartnerier Antallet halveret på 15 år Arealet kun svagt faldende (nu ca. 450 ha) 2/3 dele af gartnerierne ligger på Fyn 2/3

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Alternative metoder til køling rucola

Alternative metoder til køling rucola inspire demoprojekt Alternative metoder til køling rucola Af Anne Darre-Østergaard og Bastian Junker, AgroTech Merete Edelenbos, Aarhus Universitet Oktober 013 1 Er det muligt at spare energi ved køling

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Bilag 5: Aftale om Containerstyring i Danmark 2012

Bilag 5: Aftale om Containerstyring i Danmark 2012 Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 5: Aftale om Containerstyring i Danmark 2012 Underskrivere: og og Foreningen Flora Dania Alex Andersen A/S Container Centralen

Læs mere

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft

Vores varmeveksler er mere end bare varm luft Vi har fokus på klima og energi Vores varmeveksler er mere end bare varm luft rokkedahl-energi.dk Om Rokkedahl Energi 50% Vi går op i besparelser. Derfor kan du altid forvente op til 50% i energibesparelse

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 18. september

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 5. februar 2014

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS Dato: NOS-HS Sekretariatet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 DK-1260 København K Danmark 1. Hovedansøgers navn (ansvarlig over for NOS-HS) 2. Stilling

Læs mere

Tal om gartneriet 2011

Tal om gartneriet 2011 Tal om gartneriet 2011 Indholdsfortegnelse TENDENSER...3 STRUKTUR...3 ØKONOMI...4 EKSPORT...6 HOLLAND...7 TABELLER...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR.

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. A A R H U S 2 0 1 7 S O M E K S E M P E L. MORTEN FALBE-HANSEN 05.03.15 KULTUR OG EFFEKTMÅL Fra kultur på støtten til investering i kultur??? EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen)

Energi affugtning Gardemoen Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent. HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) Energi affugtning Gardemoen 2015 Ole Bærenholdt-Jensen, virksomhedskonsulent HortiAdvice Scandinavia A/S (GartneriRådgivningen) HortiAdvice Scandinavia A/S Who we are? What do we do? HortiAdvice Scandinavia

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012

Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Floradania Marketing Messeorienteringsmøde 28. juni 2012 Dagsorden 1. Orientering om messesituationen 2. Messegrundlaget samt planlægning 3. Hvorfor messe? 4. Ressourcer orientering om tilskudsansøgning

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer

ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer ALIGAL - gasser til pakning, køling og frysning af fødevarer Der har selvfølgelig været nogle nye rutiner at indarbejde, men indkøringsvanskeligheder har vi ikke haft. Per Nielsen, Slagter Air Liquides

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE)

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Projektperiode: 1. jan. 2016 31. dec. 2017 Bevilget beløb: 8.356.126 kr. fra GUDP Koordinator og projektleder for Økodrone-projektet:

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere