Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014"

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt Sted: Schæffergården, Jægerborgs Allé 166, Gentofte Program Pkt. Tid Tema Ansvar Bilag 9:00 Kaffe og ankomst 9:30 Ordinært møde Meddelelser fra formanden Meddelelser fra rektor Bestyrelsens sammensætning Regnskabsinstruks Strategiseminar 1 10:00 Overblik: Bestyrelsens strategiproces 2 10:30 Kommissorium for udvalg - Retskrav Frokost JD LDL Referat fra sidste møde Bestyrelsens sammensætning Regnskabsinstruks Bilag 1.1: Indstilling vedr. kommende strategiproces Bilag 2.1: Notat om retskrav Bilag 2.2: Kommissorium for Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser Baggrundsmateriale: - Aftagerundersøgelse, KA Handlingsplan udarbejdet med organisationerne Fremtidig positionering SLAW Bilag 3.1: Indstilling vedr. fremtidig positionering af KADK Eftermiddagskaffe 16:00 Fremtidig positionering fortsat 17:00 Afrunding af seminar 18:00 Middag Bilag 3.2: Referat fra strategiseminar 2013 Bilag 3.3: Uddrag fra KADK strategi Bilag 3.4: Faktaark om ekstern finansiering Bilag 3.5: Udkast til rapport om betalingsuddannelser 1/1

2 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Notat: Bestyrelsens strategiproces Orientering om processen frem mod ny KADK strategi Baggrund Med den nuværende strategi for er KADK s vision om at uddanne skarpt profilerede kandidater med et højt internationalt niveau, der besidder kompetencer efterspurgt af både erhvervsliv og det omgivende samfund, nået et stort skridt nærmere. Med knap halvanden år tilbage af den nuværende strategi har KADK efter planen allerede gennemført en række større mål herunder: Etablering en ny faglig struktur med 7 nye institutter og 33 nye uddannelsesprogrammer, der i højere grad matcher erhvervets behov og sikre synergi mellem forskning, kunst og praksis. Styrket det internationale udbud af programmer Udviklet ny viden og uddannelsesforløb i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner Bestyrelsen står med udløbet af den nuværende strategi overfor, at skulle gennemføre en ny strategiproces i den kommende periode. Den nye strategi skal bygge videre på den vision og de gode resultater, som vi indtil videre har opnået, men som redegjort for nedenfor skal en ny strategi også tage bestik af igangværende større politiske processer. KADK står i den nærmeste periode over for en række forhold, som er afgørende for det kommende strategiarbejde. Det drejer sig bl.a. om indgåelse af udviklingskontrakt for samt resultaterne af arbejdet fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Bestyrelsen orienteres med dette notat om den forventede proces for KADK s kommende strategi samt de igangværende politiske processer med indvirkning på strategiarbejdet. Der redegøres endvidere nærmere på bestyrelsesseminaret d. 30. oktober Proces for Udviklingskontrakt Bestyrelsen er på det seneste bestyrelsesmøde orienteret om det foreløbige oplæg til Udviklingskontrakt , som er indsendt til Styrelsen for Videregående Uddannelser (VUS). Som led i den videre proces er KADK indkaldt til forhandlingsmøde i styrelsen d. 4. november Den endelige kontrakt underskrives senest i december af bestyrelsesformanden og har virkning fra 1. januar Bestyrelsen vil som tidligere meddelt blive holdt løbende orienteret. Status for forhandlingerne (evt. endelig kontrakt) forventes forelagt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 17. december Proces for Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser I september 2014 nedsatte uddannelsesministeren et udvalg, der har fået til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan design- og arkitekturuddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen Kolding fremtidssikres fagligt og økonomisk, herunder evt. i samspil med de øvrige arkitektur- og designuddannelser (jf. vedlagt kommissorium). Udvalget fremlægger sit arbejde til uddannelses- og forskningsministeren i marts 2015, hvorefter eventuelle forhandlinger med den politiske forligskreds finder sted. KADK forventer en politisk udmelding inden november 2015, hvor vi senest skal meddele Den koordinerede Tilmelding (KOT), hvilke uddannelsesretninger vi udbyder i studieåret 2015/2016. På baggrund den endelige politiske udmelding forventes bestyrelsen at skulle tage stilling til behovet for evt. tiltag på det faglige og /eller økonomiske område samt vurdere behovet for at tilpasse den kommende strategi. 1/2

3 Proces for ny strategi for KADK Som drøftet på seneste bestyrelsesmøde tager den nye treårige aftaleperiode for udviklingskontrakten ikke højde for KADK s nuværende vision- og strategiperiode som løber fra Den tidsmæssige forskydning mellem de to dokumenter er uhensigtsmæssig og har som konsekvens, at udviklingskontraktens mål for 2015 skal indarbejdes i KADK s nuværende strategi, mens de øvrige udviklingsmål for 2016 og 2017 skal indarbejdes i KADK s kommende strategi. For at sikre at udviklingskontrakten og KADK s strategi i højere grad er sammenstemt fremadrettet, lægges der op til, at den kommende strategi tilpasses den nye treårige aftaleperiode for udviklingskontrakten. Ledelsen anbefaler, at den kommende strategi bliver femårig, gældende fra (dvs. femårigt perspektiv med konkrete målpunkter for de første 2 år). Derved er strategien sammenstemt med udviklingskontraktens aftaleperiode. Bestyrelsens mødeplan for 2015 Den kommende mødeplan er forsøgt planlagt, så det er muligt at samle bestyrelsen til strategiseminar i april, umiddelbart efter Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriskeuddannelser har rapporteret til Uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige møder i 2015 er lagt strategisk hen over året, som anført nedenfor. Endelig mødeplan vil blive sendt ud til godkendelse i bestyrelsen. Foreløbige plan for bestyrelsens møder i 2015 MØDETYPE OVERORDNET MØDEPLAN BEMÆRKNING Ordinært møde Primo marts Godkendelse af årsrapport Strategiseminar Primo April Udvalg til fremtidssikring af kunstneriske uddannelsers anbefalinger foreligger senest ultimo marts Ordinært møde Medio juni Ordinært møde Ordinært møde Ultimo oktober/primo november KADK skal indmelde til KOT senest november/december Ordinært møde Medio december Godkendelse af budget Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund vedlagte notat og præsentation på bestyrelsesseminaret drøfter processen for en ny KADK strategi. - Det indstilles endvidere, at bestyrelsens drøftelser indgår som input til yderligere debat og kvalificering i KADK s aftagerpaneler, faglige miljøer mv. i forbindelse med ledelsens udvikling af den kommende strategi. Sagsbehandler: Uffe Hundrup Ledelsessekretariatet 2/2

4 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Notat: Bachelorers retskrav på optag på kandidatuddannelsen Drøftelse af anbefaler fra regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de videregående uddannelser Baggrund I rapporten nye veje kom regeringens Kvalitetsudvalg i foråret 2014 med en række anbefalinger. Blandt udvalgets anbefalinger er ophævelse af studerendes retskrav på optag på en kandidatuddannelse efter endt bacheloruddannelse. Regeringen forventes i den kommende tid at skulle tage endeligt stilling til udvalgets anbefaling, der kan betyde, at KADK fremover skal ruste de studerende bedre til mødet med et bachelorarbejdsmarked. Med dette notat lægges op til en drøftelse i bestyrelsen af fortrukne modeller for en evt. fremtidig ændring af retskravet på optag på KADK s kandidatuddannelser samt drøftelse af perspektiver for et bachelorarbejdsmarked for arkitekter og designere. Kvalitetsudvalgets anbefalinger Kvalitetsudvalget anbefaler i deres rapport, at bachelorgraden gøres til en 4-årig afsluttet uddannelse og at retskravet på at fortsætte direkte fra bachelorgrad til kandidatstudier ophæves med henblik på, at der i stedet indføres to sæt af kriterier for optagelse på en 1-årig kandidatuddannelse: 1. Karakter på bacheloruddannelsen evt. kombineret med optagelsessamtale. Primært møntet på de studerende, der ønsker at gå direkte på en teoretisk og forskningsorienteret kandidatuddannelse og/eller ph.d.-uddannelse. 2. Relevant bachelorgrad og erhvervserfaring eller - tilknytning. Primært møntet på de studerende, der ønsker en mere praksis- og anvendelsesorienteret kandidatuddannelse i tæt sammenspil med arbejdsmarkedet. Udover optagelseskriterierne anbefaler Kvalitetsudvalget samtidig, at der indføres en adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen, således at der i gennemsnit, på tværs af universitetsuddannelserne højst bør være en tredjedel af bachelorerne, der får tilbudt kandidatuddannelsen direkte efter bachelorforløbet. Udvalget foreslår konkret tre forskellige modeller for fremtidig optagelse på kandidatstudierne. Den ene er den, der er kendt i dag, nemlig at man tager kandidatgraden i direkte forlængelse af bachelorgraden. Den anden er, at man får et offentligt eller privat deltidsjob og samtidig tager sin kandidatgrad ligeledes på deltid. Den tredje, at man efter at have arbejdet nogle år søger tilbage og bliver fuldtidsstuderende med SU. Fælles for de tre adgangsveje til kandidatniveauet er, at man skal kvalificere sig til at blive optaget. Med Kvalitetsudvalgets anbefaling skeles til England, USA, Canada, Australien (og til dels Sverige), hvor 4+1 er den gængse uddannelsesmodel. 1/4

5 KADK s nuværende erfaringer med retskravet Den nuværende udmøntning af retskravet på KADK er med de nye studieordninger ensartet på arkitektog designuddannelserne, mens bachelorgraden på konservatoruddannelsen anses som en 3-årig afrundet og erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor man enten kan søge direkte om optagelse på kandidatuddannelsen eller søge ind efter en årrække på arbejdsmarkedet. Af arkitekt- og designuddannelserne optagelsesbekendtgørelse til kandidatuddannelsen fremgår det at: 10. En bestået bacheloruddannelse ved en uddannelsesinstitution giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, ved samme uddannelsesinstitution i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (BEK nr 1523 af 16/12/2013). Bachelorer fra arkitekt- og designuddannelserne har desuden som følge af de respektive uddannelsers studieordninger mulighed for at udsætte starten på kandidatuddannelsen i op til to år efter afsluttet bacheloruddannelse. Hvis studiestart på kandidatuddannelsen udsættes mere end to år, er man ikke længere sikret en studieplads, men må søge på lige fod med andre ansøgere. Arkitekt- og designuddannelserne giver dermed reelt den studerende mulighed for at afprøve arbejdsmarkedet i en kortere periode på op til 2 år inden optag på kandidatuddannelsen. Fremadrettet vil bachelorer på konservatoruddannelsen være omfattet af samme regelsæt som arkitektog designuddannelserne, men idet konservatoruddannelse har ledige pladser forventes der fortsat ingen begrænsninger på ansøgningsfristen efter endt bachelorgrad. Overvejelser ved afskaffelse af retskravet Afskaffelse af retskravet og etablering af en afrundet 4-årig bacheloruddannelse, som kvalitetsudvalget foreslår, har nogle klare udfordringer for KADK s uddannelser, herunder særligt arkitektuddannelsen. Arkitektuddannelsen er omfattet af EU s anerkendelsesdirektiv (direktiv 2005/36/EC), der sikrer at uddannelserne gensidigt anerkendes i andre EU-lande. Direktivet stiller bl.a. krav til at en arkitektuddannelse består af enten: a) sammenlagt mindst fem års fuldtidsstudier ved et universitet eller en tilsvarende læreanstalt, afsluttet med eksamen på universitetsniveau, eller b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et universitet eller en tilsvarende læreanstalt, afsluttet med eksamen på universitetsniveau samt bevis for gennemførelsen af to års praktik. Anerkendelsesdirektivet specifikke krav til arkitektuddannelsen udfordrer Kvalitetsudvalgets anbefalinger. Konkret betyder det, at såfremt arkitektuddannelsens bachelorstudier gøres 4-årig med henblik på et bachelorarbejdsmarked, så skal uddannelsen sammentænkes med en +2-ordning (praktikansættelse efter endt uddannelse) for at være i overensstemmelse med EU-direktivet. Idet bachelor- og kandidatuddannelsen inden for arkitektur og design i dag er tænkt som sammenhængende uddannelsesforløb, vil en afskaffelse af retskravet herudover stille krav til uddannelsernes læringsindhold og progression. Fjernes retskravet som kvalitetsudvalget foreslår og rettes bacheloruddannelserne mod arbejdsmarkedet, vil det betyde, at man skal ændre 2/4

6 bacheloruddannelserne, så de i højere grad er opbygget som færdige afsluttede uddannelser, i stedet for første del af en længere uddannelse. Dermed skal f.eks. også anerkendelsesdirektivets krav til arkitektuddannelsen fremadrettet i højere grad kunne gennemføres på fire år frem for de nuværende 5 år. Er der et bachelorarbejdsmarked for arkitekter og designere? Den altovervejende drøftelse i medierne i skrivende stund er, hvorvidt grundlaget for at uddanne til et bachelorarbejdsmarked i det hele taget er til stede? Dvs. er der en reel efterspørgsel på arkitekter og designere med en bachelorgrad eller risikerer KADK samme med de andre arkitekt- og designuddannelser, at uddanne bachelorer til øget arbejdsløshed og/eller lavere livsindkomst? Der foreligger ingen konkrete undersøgelser indenfor arkitekt- og designbranchen af dette spørgsmål. Tænketanken DEA har publiceret undersøgelsen: Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? 1. På baggrund af undersøgelsen anbefaler DEA en afskaffelse af retskravet, hvilket bakkes op af Dansk Industri s (DI) forskningspolitiske chef Charlotte Rønhof, der henviser til at man bl.a. har haft gode erfaringer med den fire-årig diplomingeniøruddannelse. Hun advarer dog samtidig mod, at forkorte kandidatuddannelsen til 1 år og ser et behov for, at der uddannes det nødvendige antal kandidater til at sikre virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft og samfundet kan hænge sammen 2. Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis samt Danske Universiteter (universiteternes interesseorganisation) har i flere artikler været fortaler for en udvidet retskravsmodel 3. En sådan udvidet model vil betyde, at studerende efter bachelorgraden kan arbejde i nogle år, men stadig fastholder et krav om senere at søge ind på kandidatuddannelsen. På den måde kan der gradvist udvikles et bachelorarbejdsmarked samtidig med, at alle studerende fortsat har krav på optag på kandidatuddannelsen. Med dimensioneringsdebatten in mente kunne en yderligere model være at opretholde retskravet på optag på kandidatuddannelsen ud fra forudsætningen om, at den studerende ikke nødvendigvis er garanteret plads på samme uddannelse/uddannelsesinstitution, når den studerende vender tilbage fra arbejdsmarkedet, men at optagelse gøres afhængig af den løbende dimensionering af kandidatuddannelserne. Der er med Kvalitetsudvalgets anbefalinger og den offentlige debat samlet set flere modeller i spil for et fremtidigt optag til kandidatuddannelsen, hvoraf flere kan udmøntes sideløbende med hinanden: 1. Optagelse på kandidatuddannelsen kan ske direkte i forlængelse af bachelorgraden 2. Den studerende har deltidsjob samtidig med, at den studerende tager sin kandidatgrad ligeledes på deltid 3. Den studerende søger tilbage og bliver fuldtidsstuderende på SU efter en række år på arbejdsmarkedet, som f.eks. på Konservatoruddannelsen. 4. Retskravet opretholdes, men den studerende er ikke nødvendigvis garanteret plads på samme uddannelse /4

7 Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det vedhæftede notatet med henblik på at rådgive rektor om fortrukne model/-ler for ændring af retskravet for optagelse på kandidatuddannelsen samt med henblik på evt. at kunne bidrage med input til Udvalget for fremtidssikring af de kunstneriske uddannelsers drøftelser heraf. - Det indstilles, at bestyrelsens drøftelse på seminaret tager udgangspunkt i følgende to spørgsmål: 1. Hvilke muligheder giver ophævelse af retskravet for KADK? 2. Hvilke fordele og ulemper er der, såfremt KADK deltager i et pilotprojekt omkring ophævelse af retskravet? Bilag: - Kvalitetsudvalgets rapport Nye veje findes her: 4/4

8 Kommissorium for Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet 25. juni 2014 Baggrund De tre videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding har stor søgning, men har særligt i de senere år haft udfordringer, når det handler om den efterfølgende beskæftigelse for dimittenderne. Når nyuddannede ikke kan finde job, hvor de kan bruge deres kompetencer, er det et tab for den enkelte og samfundet. Det er derfor regeringens målsætning, at studiesøgende, når de vælger en uddannelse, i højere grad skal være sikre på, at de kvalifikationer som uddannelsen giver, er efterspurgte. Med henblik på at nå dette mål, har regeringen med Vækstudspillet Danmark helt ud af krisen lagt op til mere aktivt at regulere antallet af studiepladser på de videregående uddannelser. Regeringen har konkret igangsat et arbejde, der skal identificere uddannelser med problemer med samfundsmæssig relevans og komme med anbefalinger til en model for øget brug af dimensionering. Det forventes, at dimensioneringen, der som udgangspunkt gælder for alle de videregående uddannelser, træder i kraft for optaget september Færdiguddannede fra de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet er en de uddannelsesgrupper, der har høj dimittendledighed. De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner er samtidig relativt små institutioner med få uddannelser, hvilket betyder, at tilpasninger i antallet af studiepladser kan medføre udfordringer i forhold til understøttelse af fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsesmiljøer. Samtidig er der gennem de senere år udbudt en række nye uddannelser omhandlende arkitektur og design på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, som der kan være behov for at se i sammenhæng med design- og arkitektuddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding. Med henblik på at sikre, at Danmark fortsat kan uddanne dygtige arkitekter og designere, herunder i et omfang så de efterfølgende kan finde relevant beskæftigelse skal der tages stilling til, hvordan de videregående kunstneriske uddannelsesmiljøer kan fremtidssikres. Formål Der nedsættes et udvalg, som får til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan design- og arkitekturuddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen Kolding fremtidssikres fagligt og økonomisk, herunder evt. i samspil de øvrige arkitektur- og designuddannelser.

9 Side 2 af 2 Mens udvalgets arbejde pågår fritages de tre videregående kunstneriske uddannelser fra den generelle model for dimensionering af de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet i Som udgangspunkt for udvalgets arbejde udarbejdes en opgørelse af, hvor meget optaget på de tre videregående kunstneriske uddannelser, ville have været dimensioneret i 2015 i regi af den generelle dimensionering. Udvalget forventes at inddrage opgørelsen over dimensioneringen på de tre videregående kunstneriske uddannelser, og overveje behovet for organisatoriske ændringer samt justeringer i optaget i lyset heraf. Udvalget skal i den forbindelse forholde sig til følgende: Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, herunder evt. tilpasninger heraf Spørgsmålet om eventuelt opgør med retskrav på en kandidatoverbygning samt betydning for anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36/EC), der sikrer at uddannelserne gensidigt anerkendes i andre EU-lande. Sammenhængen mellem de tre videregående kunstneriske uddannelser og beslægtede uddannelser på andre institutioner. Institutionsstrukturer, herunder muligheder for øget arbejdsdeling og/eller øget samarbejde. Forudsætninger der sikrer at den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af uddannelserne er økonomisk og faglig holdbar, herunder en vurdering af en hensigtsmæssig institutionsstørrelse. Udvalget nedsættes med henblik på at fastholde og styrke kvaliteten i de kunstneriske uddannelser og skal ses i sammenhæng med produktivitetskommissionens og kvalitetsudvalgets anbefalinger om relevans. Udvalget afrapporterer sit arbejde til uddannelses- og forskningsministeren primo marts Udvalgets sammensætning Udvalget sammensættes med 5-7 personer, der dækker viden om det kunstneriske uddannelsesområde, generel uddannelsespolitik og institutionsøkonomi samt arbejdsmarkedet for design og arkitektur såvel nationalt som internationalt. Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager sekretariatsfunktionen for udvalget. Undervejs orienteres FM vedr. kortlægningen og udvalgets analyser. Økonomi Udvalget skal komme med anbefalinger til den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af de videregående kunstneriske uddannelser inden for den eksisterende økonomiske ramme.

10 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Indstilling til strategiseminar d. 30. oktober 2014 Indstilling vedr. drøftelse af fremtidig overordnet positionering af KADK Det indstilles, at bestyrelsen som led i eftermiddagens program for strategiseminaret d. 30. oktober 2014 drøfter forskellige overordnede fremtidige positioner for KADK i forhold til nuværende strategi og nuværende positionering. Bestyrelsens drøftelser af KADK s fremtidig overordnet positionering vil indgå som et vigtigt udgangspunkt for arbejdet med KADK s videre strategiproces. Præsentation af profil og porteføljeanalyse fremlægges på seminaret. Bilag: - Uddrag af KADK s vision og strategi (Powerpoint-udgave) - Faktaark vedrørende KADK s eksterne finansiering - Rapportudkast vedr. betalingsuddannelser Sagsbehandler: Svend Lawaetz Prorektor 1/1

11 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH Referat fra bestyrelsesseminar d oktober 2013, Schæffergården, Jægerborgs Allé 166, Gentofte. 19. november 2013 Bestyrelsesdeltagere: Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL); Fagleder Tine Kjølsen, Fagleder Mikkel Scharff (VIP-repræsentant fra Konservatorskolen var repræsenteret ved fagleder Mikkel Scharff). Afbud: Mette Kynne Frandsen (MKF), Thomas Bo Jensen (TBJ); Tobias Koefoed-Nordentoft (TKN); Debora Domela (afbud d. 23. oktober); Anders Byriel (afbud d. 24. oktober), Lene Dammand (afbud d. 24. oktober); fagleder Peter Thule Kristensen. Referent: Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet Program for bestyrelsesseminaret: Onsdag den 23. oktober 2012 Kl Ankomst og frokost Kl Velkomst v. bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund Kl Lukket punkt: KADK s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget ) m. deltagelse af økonomichef Villy D. Jensen og revisor Claus Jacobsen, PwC Kl Status på visions- og strategiarbejdet Kl Eftermiddagskaffe Kl Oplæg vedr. vision for en ny strategi for internationalisering Kl Pause inden middagen Kl Middag Kl Aftenkaffe og evt. videre drøftelser Torsdag den 24. oktober 2013 Kl Tjek ud samt morgenbuffet i Wohlert Kl Oplæg v. Tine Kjølsen om samarbejde med erhvervet i forbindelse med Milano-messen Kl Oplæg vedr. vision for en ny strategi for samarbejde med aftagere Kl Kort formiddagspause Kl Oplægget drøftes videre Kl Opsamling på seminaret Kl Forventet afslutning på seminar Ad 1. Velkomst ved bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund Bestyrelsesformand Johannes Due bød velkommen til bestyrelsens årlige strategiseminar. Bestyrelsesformanden gennemgik deltagerlisten, og meddelte at udover forhåndsafbuddene, så har Debora Domela meldt afbud onsdag d. 23. oktober pga. sygdom.

12 Meddelelser fra bestyrelsesformanden: At han og rektor har været til møde med Uddannelsesminister Morten Østergaard, og orienteret om arbejdet med den faglige struktur og udfordringerne i forhold til at fusionere samtidig med at man håndterer faldende bevillinger. At bestyrelsesformanden og rektoratet har anmodet om et møde med direktionen i Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 11. november 2013, hvor bl.a. KADK s økonomi og status for selveje vil blive drøftet mere indgående. At bestyrelsen vil blive orienteret om status på selveje, og involveret når et endeligt udkast til lovgivningen forligger. At forespørgsel vedrørende KADK s adgang til Ph.d.-midler fra sidste bestyrelsesmøde vil blive behandlet på næste ordinære møde d. 18. december At bestyrelsens møder for 2014 nu er fastlagt og godkendt af bestyrelsen. Ad 2. KADK s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget ) lukket punkt. Svend Lawaetz orienterede om KADK s økonomi, og de udfordringer der har været som følge af fusionen og udskiftninger i personale med ansvar og indsigt i økonomien. På sidste møde blev bestyrelsen præsenteret for Rigsrevisionens rapport samt halvårsregnskabet, der viste en række usikkerheder. På bestyrelsens opfordring blev det besluttet, at der som opfølgning skulle udarbejdes et 3. kvartalsregnskab. Svend Lawaetz orienterede om, at KADK efterfølgende har været i dialog med Rigsrevisionen, der har meddelt, at de er tilfredse med at KADK har iværksat en række positive tiltag herunder oprydning i økonomifunktionen og opnormering af personalet. Som opfølgning på rapporten har Rigsrevisionens meddelt, at de besøger KADK i november Svend Lawaetz orienterede endvidere om, at KADK på baggrund af halvårsregnskabet har vurderet, at det var hensigtsmæssigt at kontakte et revisionsfirma (PricewaterhouseCoopers) til at gennemgå udvalgte dele af regnskabet, og komme med fremadrettede anbefalinger til styringsprocesser og strukturer. Rapport fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) Herefter gennemgik Claus Jacobsen, autoriseret revisor (PwC) resultaterne af PwC s analyse. Claus Jacobsen understregede, at PwC s analyse bygger på et skøn, idet en del af usikkerhederne som er nævnt i halvårsregnskabet, endnu ikke er opgjort. Der er bl.a. behov for hurtigst muligt at skaffe sig et overblik over de mere end 300 eksternt finansierede projekter. Rapporten fra PwC indeholder følgende anbefalinger som gennemgået af Claus Jacobsen: 1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti 2. Kompetenceløft af økonomifunktionen 3. Gennemgang og afstemning af alle eksterne finansierede projekter 4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring herunder også at kunne følge feriepengeforpligtigelser løbende. Økonomichef Villy D. Jensen påpegede, at der findes forskellige projektstyringsværktøjer, og at KADK allerede er i dialog med Moderniseringsstyrelsen om muligheden for at etablere et sådan værkstøj. Bestyrelsen opfordrede til at prioritere og gennemgå projekterne hurtigst muligt, og sikre at der bliver gjort krav på evt. udestående midler. 2/6

13 Svend Lawaetz informerede om at Uddannelsesministeriet er orienteret om KAKD s økonomiske forhold, og at det vil blive drøftet nærmere på mødet med Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 11. november Kvartalsregnskabet Økonomichef Villy D. Jensen gennemgik 3. kvartalsregnskabet. Budgettet for 2013 angiver et overskud på 0,3 mio. kr. Resultatet efter 3. kvartal og forventningerne til 4. kvartal viser til sammen indtægter på 304,8 mio. kr. og udgifter på 317,3 mio. kr. Det giver et underskud på 12,5 mio. kr. Årsagen til underskuddet er primært reguleringer i forhold til feriepengeforpligtigelser, eksterne projekter, varelager og beskæring af bevillingen hen over året. Det forventede underskud på 12,5 mio. kr. skal reguleres på egenkapitalen. Primo 2012 udgør den frie egenkapital 12,0 mio. kr. PwC s gennemgang af balancen har betydet en positiv regulering af egenkapitalen med 2,2 mio. kr., så den herefter udgør 14,2 mio. kr. Modregning af det forventede underskud på 12,5 mio. kr. betyder en resterende egenkapital på 1,7 mio. kr. i Bestyrelsens drøftede herefter regnskabet, og anvendelse af KADK s egenkapital. Strategisk budget Svend Lawaetz gennemgik det udsendte notat vedrørende strategisk budget for Seneste prognose for budgetperioden viser følgende negative resultattal (foreløbige tal): 2014: ca. -8,5 mio. kr. 2015: ca. -14,0 mio. kr. 2016: ca. -19,0 mio. kr. 2017: ca. -23,0 mio. kr. [I tallene for er der ikke indregnet KADK s andel af omstillingspuljen.] Svend Lawaetz konkluderede, at såfremt KADK ikke foretager sig noget, så vil får vi et underskud på 8,5 mio. kr. i 2014 (bygger på et foreløbigt skøn). Underskuddet vil fortsat være stigende i perioden som følge af faldende statslige bevillinger. Svend Lawaetz redegjorde herefter for mulige tiltag i forhold til at sikre en genopretning af KADK s økonomi. En plan bør se nærmere på følgende elementer: frivillige fratrædelser, bygningsforhold, effektiviseringer samt udnyttelse af synergieffekten i forbindelse med den nye faglige struktur og mulighederne for øget ekstern finansiering m.v. Det kan blive nødvendigt med eventuelle afskedigelser såfremt ovenstående indsatser ikke er dækkende. Rektor påpegede at udover de nævnte usikkerhedsposter i 3. kvartalsregnskabet, så er det nødvendigt at følge op på de tiltag som blev lagt med spareplanen i 2012, og sikre en bedre styring med især lønbudgettet. Bestyrelsen drøftede herefter nødvendige tiltag for henholdsvis 2013 og Bestyrelsen roste inddragelsen af revisionsfirmaet PwC i forhold til at sikre bl.a. nye og fremadrettede styringsprocesser og strukturer, og udtrykte tillid til at ledelsen kan løse opgaven. En enig bestyrelse konkluderede på baggrund af indstillingen, at det er nødvendigt at udnytte egenkapitalen i 2013 samt at den daglige ledelse frem mod næste ordinære bestyrelsesmøde skal udarbejde et forslag til at bringe budgettet for 2014 i balance samt udarbejder en strategi, der skaber rum for opbygning af egenkapitalen og udvikling af KADK. Bestyrelsen bad om, at der i denne forbindelse også vurderes, om kan spares på bygningsomkostningerne. 3/6

Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 10.00-17.15

Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 10.00-17.15 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på Schæffergården,

Læs mere

VISION & STRATEGI 2013-2015

VISION & STRATEGI 2013-2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark +45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk KADK KADK I TAL PR. 1.10.2012 ARKITEKTUR

Læs mere

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 30. juni 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. juni 2014 på Kunstakademiets

Læs mere

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.:2501 Ledelsessekretariatet UH 10. september 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 27. august 2014

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 10.00-14.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002742 Ledelsessekretariatet UH 22. marts 2013 Referat fra møde i bestyrelsen d. 21. marts 2013 på

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH 17. august 2015 Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl Jomfruens Egede, Faxe.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl Jomfruens Egede, Faxe. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 13121 Ledelsessekretariatet UH 28. august 2015 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Referat af åbne punkter

Referat af åbne punkter 3. august 2015 Referat af åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 23. juni 2015 Mødested: Berlingske Media, Pilestræde 34, Købehavn

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Dagsorden for møde den 27. august 2014

Dagsorden for møde den 27. august 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 2501 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2013

Dagsorden for møde den 18. december 2013 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002742 Ledelsessekretariatet UH 6. december 2013 Dagsorden for møde den 18. december 2013 Efter aftale

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014

Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen! Fyraftensmøde for uddannelsesudvalgene, 4. september 2014 Velkommen Stort velkommen som medlemmer af UCSJ s uddannelsesudvalg for perioden 2014 2018. I dag er ekstraordinært møde grundet kompakt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016

Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 29. januar 2016 - Højere kvalitet, lavere dimittendledighed. Uddannelser for alle. FSR danske revisorer er enig med regeringen i at få reformeret taxametersystemet

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Mødereferat Mødedato: Onsdag den 23. marts 2011 Mødested: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fraværende: Birgitte Andersen, Majbrit Berlau,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Handlingsplan 2021 for design- og arkitekturuddannelser med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse.

Handlingsplan 2021 for design- og arkitekturuddannelser med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse. 4. juli 2014. Handlingsplan 2021 for design- og arkitekturuddannelser med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse. Fremtidens design- og arkitektuddannelser skal have øget relevans og sikre

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2010-021-0018 18. november 2010 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug.

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på KADK, Holmen

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på KADK, Holmen Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 09/11 2016 Journalnr.: 25967 Enhed: l-sek. Initialer esl Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på KADK,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Sekretariatet. Et samlet videregående uddannelsessystem AC s position vedr. uddannelse, forskning og institutionsstruktur

Sekretariatet. Et samlet videregående uddannelsessystem AC s position vedr. uddannelse, forskning og institutionsstruktur Sekretariatet Et samlet videregående uddannelsessystem AC s position vedr. uddannelse, forskning og institutionsstruktur Med samlingen af de videregående uddannelser i samme ministerium, blæser der vitterligt

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

København 5. februar 2013

København 5. februar 2013 København 5. februar 2013 REFERAT DDAs Uddannelses- og Forskningsudvalg Onsdag d. 30. januar 2013 kl. 13.30-16.00 Dagsorden 13.30 Velkommen 13.40 Planlægning af workshop, 13. marts 2013 14.20 Input fra

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Rektor Sven Felding 2.marts 2009 km/ Studieafdeling 11/KA

Rektor Sven Felding 2.marts 2009 km/ Studieafdeling 11/KA Det Kongelige Danske Kunstakademi Kunstakademiets Arkitektskole Rektor Sven Felding 2.marts 2009 km/ Studieafdeling 11/KA Kommentar til forslag om fusion af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Mødeforum: 13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Dato: Onsdag den 30. april 2014 Tid: Kl. 15.00 Sted: Mejlgade 39A, Aarhus C lokale 3.4 Mødeleder: Deltagere: Afbud Direktør Konstantin

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Eliteuddannelse i Danmark

Eliteuddannelse i Danmark Eliteuddannelse i Danmark - Politikpapir vedtaget i Uddannelsespolitisk udvalg, november 2008 I april 2006 kom begrebet eliteuddannelse på den politiske dagsorden, da regeringen præsenterede sin globaliseringsstrategi.

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere