Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014"

Transkript

1 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt Sted: Schæffergården, Jægerborgs Allé 166, Gentofte Program Pkt. Tid Tema Ansvar Bilag 9:00 Kaffe og ankomst 9:30 Ordinært møde Meddelelser fra formanden Meddelelser fra rektor Bestyrelsens sammensætning Regnskabsinstruks Strategiseminar 1 10:00 Overblik: Bestyrelsens strategiproces 2 10:30 Kommissorium for udvalg - Retskrav Frokost JD LDL Referat fra sidste møde Bestyrelsens sammensætning Regnskabsinstruks Bilag 1.1: Indstilling vedr. kommende strategiproces Bilag 2.1: Notat om retskrav Bilag 2.2: Kommissorium for Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser Baggrundsmateriale: - Aftagerundersøgelse, KA Handlingsplan udarbejdet med organisationerne Fremtidig positionering SLAW Bilag 3.1: Indstilling vedr. fremtidig positionering af KADK Eftermiddagskaffe 16:00 Fremtidig positionering fortsat 17:00 Afrunding af seminar 18:00 Middag Bilag 3.2: Referat fra strategiseminar 2013 Bilag 3.3: Uddrag fra KADK strategi Bilag 3.4: Faktaark om ekstern finansiering Bilag 3.5: Udkast til rapport om betalingsuddannelser 1/1

2 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Notat: Bestyrelsens strategiproces Orientering om processen frem mod ny KADK strategi Baggrund Med den nuværende strategi for er KADK s vision om at uddanne skarpt profilerede kandidater med et højt internationalt niveau, der besidder kompetencer efterspurgt af både erhvervsliv og det omgivende samfund, nået et stort skridt nærmere. Med knap halvanden år tilbage af den nuværende strategi har KADK efter planen allerede gennemført en række større mål herunder: Etablering en ny faglig struktur med 7 nye institutter og 33 nye uddannelsesprogrammer, der i højere grad matcher erhvervets behov og sikre synergi mellem forskning, kunst og praksis. Styrket det internationale udbud af programmer Udviklet ny viden og uddannelsesforløb i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner Bestyrelsen står med udløbet af den nuværende strategi overfor, at skulle gennemføre en ny strategiproces i den kommende periode. Den nye strategi skal bygge videre på den vision og de gode resultater, som vi indtil videre har opnået, men som redegjort for nedenfor skal en ny strategi også tage bestik af igangværende større politiske processer. KADK står i den nærmeste periode over for en række forhold, som er afgørende for det kommende strategiarbejde. Det drejer sig bl.a. om indgåelse af udviklingskontrakt for samt resultaterne af arbejdet fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Bestyrelsen orienteres med dette notat om den forventede proces for KADK s kommende strategi samt de igangværende politiske processer med indvirkning på strategiarbejdet. Der redegøres endvidere nærmere på bestyrelsesseminaret d. 30. oktober Proces for Udviklingskontrakt Bestyrelsen er på det seneste bestyrelsesmøde orienteret om det foreløbige oplæg til Udviklingskontrakt , som er indsendt til Styrelsen for Videregående Uddannelser (VUS). Som led i den videre proces er KADK indkaldt til forhandlingsmøde i styrelsen d. 4. november Den endelige kontrakt underskrives senest i december af bestyrelsesformanden og har virkning fra 1. januar Bestyrelsen vil som tidligere meddelt blive holdt løbende orienteret. Status for forhandlingerne (evt. endelig kontrakt) forventes forelagt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 17. december Proces for Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser I september 2014 nedsatte uddannelsesministeren et udvalg, der har fået til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan design- og arkitekturuddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen Kolding fremtidssikres fagligt og økonomisk, herunder evt. i samspil med de øvrige arkitektur- og designuddannelser (jf. vedlagt kommissorium). Udvalget fremlægger sit arbejde til uddannelses- og forskningsministeren i marts 2015, hvorefter eventuelle forhandlinger med den politiske forligskreds finder sted. KADK forventer en politisk udmelding inden november 2015, hvor vi senest skal meddele Den koordinerede Tilmelding (KOT), hvilke uddannelsesretninger vi udbyder i studieåret 2015/2016. På baggrund den endelige politiske udmelding forventes bestyrelsen at skulle tage stilling til behovet for evt. tiltag på det faglige og /eller økonomiske område samt vurdere behovet for at tilpasse den kommende strategi. 1/2

3 Proces for ny strategi for KADK Som drøftet på seneste bestyrelsesmøde tager den nye treårige aftaleperiode for udviklingskontrakten ikke højde for KADK s nuværende vision- og strategiperiode som løber fra Den tidsmæssige forskydning mellem de to dokumenter er uhensigtsmæssig og har som konsekvens, at udviklingskontraktens mål for 2015 skal indarbejdes i KADK s nuværende strategi, mens de øvrige udviklingsmål for 2016 og 2017 skal indarbejdes i KADK s kommende strategi. For at sikre at udviklingskontrakten og KADK s strategi i højere grad er sammenstemt fremadrettet, lægges der op til, at den kommende strategi tilpasses den nye treårige aftaleperiode for udviklingskontrakten. Ledelsen anbefaler, at den kommende strategi bliver femårig, gældende fra (dvs. femårigt perspektiv med konkrete målpunkter for de første 2 år). Derved er strategien sammenstemt med udviklingskontraktens aftaleperiode. Bestyrelsens mødeplan for 2015 Den kommende mødeplan er forsøgt planlagt, så det er muligt at samle bestyrelsen til strategiseminar i april, umiddelbart efter Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriskeuddannelser har rapporteret til Uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige møder i 2015 er lagt strategisk hen over året, som anført nedenfor. Endelig mødeplan vil blive sendt ud til godkendelse i bestyrelsen. Foreløbige plan for bestyrelsens møder i 2015 MØDETYPE OVERORDNET MØDEPLAN BEMÆRKNING Ordinært møde Primo marts Godkendelse af årsrapport Strategiseminar Primo April Udvalg til fremtidssikring af kunstneriske uddannelsers anbefalinger foreligger senest ultimo marts Ordinært møde Medio juni Ordinært møde Ordinært møde Ultimo oktober/primo november KADK skal indmelde til KOT senest november/december Ordinært møde Medio december Godkendelse af budget Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund vedlagte notat og præsentation på bestyrelsesseminaret drøfter processen for en ny KADK strategi. - Det indstilles endvidere, at bestyrelsens drøftelser indgår som input til yderligere debat og kvalificering i KADK s aftagerpaneler, faglige miljøer mv. i forbindelse med ledelsens udvikling af den kommende strategi. Sagsbehandler: Uffe Hundrup Ledelsessekretariatet 2/2

4 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Notat: Bachelorers retskrav på optag på kandidatuddannelsen Drøftelse af anbefaler fra regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de videregående uddannelser Baggrund I rapporten nye veje kom regeringens Kvalitetsudvalg i foråret 2014 med en række anbefalinger. Blandt udvalgets anbefalinger er ophævelse af studerendes retskrav på optag på en kandidatuddannelse efter endt bacheloruddannelse. Regeringen forventes i den kommende tid at skulle tage endeligt stilling til udvalgets anbefaling, der kan betyde, at KADK fremover skal ruste de studerende bedre til mødet med et bachelorarbejdsmarked. Med dette notat lægges op til en drøftelse i bestyrelsen af fortrukne modeller for en evt. fremtidig ændring af retskravet på optag på KADK s kandidatuddannelser samt drøftelse af perspektiver for et bachelorarbejdsmarked for arkitekter og designere. Kvalitetsudvalgets anbefalinger Kvalitetsudvalget anbefaler i deres rapport, at bachelorgraden gøres til en 4-årig afsluttet uddannelse og at retskravet på at fortsætte direkte fra bachelorgrad til kandidatstudier ophæves med henblik på, at der i stedet indføres to sæt af kriterier for optagelse på en 1-årig kandidatuddannelse: 1. Karakter på bacheloruddannelsen evt. kombineret med optagelsessamtale. Primært møntet på de studerende, der ønsker at gå direkte på en teoretisk og forskningsorienteret kandidatuddannelse og/eller ph.d.-uddannelse. 2. Relevant bachelorgrad og erhvervserfaring eller - tilknytning. Primært møntet på de studerende, der ønsker en mere praksis- og anvendelsesorienteret kandidatuddannelse i tæt sammenspil med arbejdsmarkedet. Udover optagelseskriterierne anbefaler Kvalitetsudvalget samtidig, at der indføres en adgangsbegrænsning til kandidatuddannelsen, således at der i gennemsnit, på tværs af universitetsuddannelserne højst bør være en tredjedel af bachelorerne, der får tilbudt kandidatuddannelsen direkte efter bachelorforløbet. Udvalget foreslår konkret tre forskellige modeller for fremtidig optagelse på kandidatstudierne. Den ene er den, der er kendt i dag, nemlig at man tager kandidatgraden i direkte forlængelse af bachelorgraden. Den anden er, at man får et offentligt eller privat deltidsjob og samtidig tager sin kandidatgrad ligeledes på deltid. Den tredje, at man efter at have arbejdet nogle år søger tilbage og bliver fuldtidsstuderende med SU. Fælles for de tre adgangsveje til kandidatniveauet er, at man skal kvalificere sig til at blive optaget. Med Kvalitetsudvalgets anbefaling skeles til England, USA, Canada, Australien (og til dels Sverige), hvor 4+1 er den gængse uddannelsesmodel. 1/4

5 KADK s nuværende erfaringer med retskravet Den nuværende udmøntning af retskravet på KADK er med de nye studieordninger ensartet på arkitektog designuddannelserne, mens bachelorgraden på konservatoruddannelsen anses som en 3-årig afrundet og erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor man enten kan søge direkte om optagelse på kandidatuddannelsen eller søge ind efter en årrække på arbejdsmarkedet. Af arkitekt- og designuddannelserne optagelsesbekendtgørelse til kandidatuddannelsen fremgår det at: 10. En bestået bacheloruddannelse ved en uddannelsesinstitution giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, ved samme uddannelsesinstitution i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (BEK nr 1523 af 16/12/2013). Bachelorer fra arkitekt- og designuddannelserne har desuden som følge af de respektive uddannelsers studieordninger mulighed for at udsætte starten på kandidatuddannelsen i op til to år efter afsluttet bacheloruddannelse. Hvis studiestart på kandidatuddannelsen udsættes mere end to år, er man ikke længere sikret en studieplads, men må søge på lige fod med andre ansøgere. Arkitekt- og designuddannelserne giver dermed reelt den studerende mulighed for at afprøve arbejdsmarkedet i en kortere periode på op til 2 år inden optag på kandidatuddannelsen. Fremadrettet vil bachelorer på konservatoruddannelsen være omfattet af samme regelsæt som arkitektog designuddannelserne, men idet konservatoruddannelse har ledige pladser forventes der fortsat ingen begrænsninger på ansøgningsfristen efter endt bachelorgrad. Overvejelser ved afskaffelse af retskravet Afskaffelse af retskravet og etablering af en afrundet 4-årig bacheloruddannelse, som kvalitetsudvalget foreslår, har nogle klare udfordringer for KADK s uddannelser, herunder særligt arkitektuddannelsen. Arkitektuddannelsen er omfattet af EU s anerkendelsesdirektiv (direktiv 2005/36/EC), der sikrer at uddannelserne gensidigt anerkendes i andre EU-lande. Direktivet stiller bl.a. krav til at en arkitektuddannelse består af enten: a) sammenlagt mindst fem års fuldtidsstudier ved et universitet eller en tilsvarende læreanstalt, afsluttet med eksamen på universitetsniveau, eller b) mindst fire års fuldtidsstudier ved et universitet eller en tilsvarende læreanstalt, afsluttet med eksamen på universitetsniveau samt bevis for gennemførelsen af to års praktik. Anerkendelsesdirektivet specifikke krav til arkitektuddannelsen udfordrer Kvalitetsudvalgets anbefalinger. Konkret betyder det, at såfremt arkitektuddannelsens bachelorstudier gøres 4-årig med henblik på et bachelorarbejdsmarked, så skal uddannelsen sammentænkes med en +2-ordning (praktikansættelse efter endt uddannelse) for at være i overensstemmelse med EU-direktivet. Idet bachelor- og kandidatuddannelsen inden for arkitektur og design i dag er tænkt som sammenhængende uddannelsesforløb, vil en afskaffelse af retskravet herudover stille krav til uddannelsernes læringsindhold og progression. Fjernes retskravet som kvalitetsudvalget foreslår og rettes bacheloruddannelserne mod arbejdsmarkedet, vil det betyde, at man skal ændre 2/4

6 bacheloruddannelserne, så de i højere grad er opbygget som færdige afsluttede uddannelser, i stedet for første del af en længere uddannelse. Dermed skal f.eks. også anerkendelsesdirektivets krav til arkitektuddannelsen fremadrettet i højere grad kunne gennemføres på fire år frem for de nuværende 5 år. Er der et bachelorarbejdsmarked for arkitekter og designere? Den altovervejende drøftelse i medierne i skrivende stund er, hvorvidt grundlaget for at uddanne til et bachelorarbejdsmarked i det hele taget er til stede? Dvs. er der en reel efterspørgsel på arkitekter og designere med en bachelorgrad eller risikerer KADK samme med de andre arkitekt- og designuddannelser, at uddanne bachelorer til øget arbejdsløshed og/eller lavere livsindkomst? Der foreligger ingen konkrete undersøgelser indenfor arkitekt- og designbranchen af dette spørgsmål. Tænketanken DEA har publiceret undersøgelsen: Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? 1. På baggrund af undersøgelsen anbefaler DEA en afskaffelse af retskravet, hvilket bakkes op af Dansk Industri s (DI) forskningspolitiske chef Charlotte Rønhof, der henviser til at man bl.a. har haft gode erfaringer med den fire-årig diplomingeniøruddannelse. Hun advarer dog samtidig mod, at forkorte kandidatuddannelsen til 1 år og ser et behov for, at der uddannes det nødvendige antal kandidater til at sikre virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft og samfundet kan hænge sammen 2. Københavns Universitets rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis samt Danske Universiteter (universiteternes interesseorganisation) har i flere artikler været fortaler for en udvidet retskravsmodel 3. En sådan udvidet model vil betyde, at studerende efter bachelorgraden kan arbejde i nogle år, men stadig fastholder et krav om senere at søge ind på kandidatuddannelsen. På den måde kan der gradvist udvikles et bachelorarbejdsmarked samtidig med, at alle studerende fortsat har krav på optag på kandidatuddannelsen. Med dimensioneringsdebatten in mente kunne en yderligere model være at opretholde retskravet på optag på kandidatuddannelsen ud fra forudsætningen om, at den studerende ikke nødvendigvis er garanteret plads på samme uddannelse/uddannelsesinstitution, når den studerende vender tilbage fra arbejdsmarkedet, men at optagelse gøres afhængig af den løbende dimensionering af kandidatuddannelserne. Der er med Kvalitetsudvalgets anbefalinger og den offentlige debat samlet set flere modeller i spil for et fremtidigt optag til kandidatuddannelsen, hvoraf flere kan udmøntes sideløbende med hinanden: 1. Optagelse på kandidatuddannelsen kan ske direkte i forlængelse af bachelorgraden 2. Den studerende har deltidsjob samtidig med, at den studerende tager sin kandidatgrad ligeledes på deltid 3. Den studerende søger tilbage og bliver fuldtidsstuderende på SU efter en række år på arbejdsmarkedet, som f.eks. på Konservatoruddannelsen. 4. Retskravet opretholdes, men den studerende er ikke nødvendigvis garanteret plads på samme uddannelse /4

7 Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det vedhæftede notatet med henblik på at rådgive rektor om fortrukne model/-ler for ændring af retskravet for optagelse på kandidatuddannelsen samt med henblik på evt. at kunne bidrage med input til Udvalget for fremtidssikring af de kunstneriske uddannelsers drøftelser heraf. - Det indstilles, at bestyrelsens drøftelse på seminaret tager udgangspunkt i følgende to spørgsmål: 1. Hvilke muligheder giver ophævelse af retskravet for KADK? 2. Hvilke fordele og ulemper er der, såfremt KADK deltager i et pilotprojekt omkring ophævelse af retskravet? Bilag: - Kvalitetsudvalgets rapport Nye veje findes her: 4/4

8 Kommissorium for Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet 25. juni 2014 Baggrund De tre videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding har stor søgning, men har særligt i de senere år haft udfordringer, når det handler om den efterfølgende beskæftigelse for dimittenderne. Når nyuddannede ikke kan finde job, hvor de kan bruge deres kompetencer, er det et tab for den enkelte og samfundet. Det er derfor regeringens målsætning, at studiesøgende, når de vælger en uddannelse, i højere grad skal være sikre på, at de kvalifikationer som uddannelsen giver, er efterspurgte. Med henblik på at nå dette mål, har regeringen med Vækstudspillet Danmark helt ud af krisen lagt op til mere aktivt at regulere antallet af studiepladser på de videregående uddannelser. Regeringen har konkret igangsat et arbejde, der skal identificere uddannelser med problemer med samfundsmæssig relevans og komme med anbefalinger til en model for øget brug af dimensionering. Det forventes, at dimensioneringen, der som udgangspunkt gælder for alle de videregående uddannelser, træder i kraft for optaget september Færdiguddannede fra de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet er en de uddannelsesgrupper, der har høj dimittendledighed. De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner er samtidig relativt små institutioner med få uddannelser, hvilket betyder, at tilpasninger i antallet af studiepladser kan medføre udfordringer i forhold til understøttelse af fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsesmiljøer. Samtidig er der gennem de senere år udbudt en række nye uddannelser omhandlende arkitektur og design på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, som der kan være behov for at se i sammenhæng med design- og arkitektuddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding. Med henblik på at sikre, at Danmark fortsat kan uddanne dygtige arkitekter og designere, herunder i et omfang så de efterfølgende kan finde relevant beskæftigelse skal der tages stilling til, hvordan de videregående kunstneriske uddannelsesmiljøer kan fremtidssikres. Formål Der nedsættes et udvalg, som får til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan design- og arkitekturuddannelserne på KADK, Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen Kolding fremtidssikres fagligt og økonomisk, herunder evt. i samspil de øvrige arkitektur- og designuddannelser.

9 Side 2 af 2 Mens udvalgets arbejde pågår fritages de tre videregående kunstneriske uddannelser fra den generelle model for dimensionering af de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet i Som udgangspunkt for udvalgets arbejde udarbejdes en opgørelse af, hvor meget optaget på de tre videregående kunstneriske uddannelser, ville have været dimensioneret i 2015 i regi af den generelle dimensionering. Udvalget forventes at inddrage opgørelsen over dimensioneringen på de tre videregående kunstneriske uddannelser, og overveje behovet for organisatoriske ændringer samt justeringer i optaget i lyset heraf. Udvalget skal i den forbindelse forholde sig til følgende: Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, herunder evt. tilpasninger heraf Spørgsmålet om eventuelt opgør med retskrav på en kandidatoverbygning samt betydning for anerkendelsesdirektivet (direktiv 2005/36/EC), der sikrer at uddannelserne gensidigt anerkendes i andre EU-lande. Sammenhængen mellem de tre videregående kunstneriske uddannelser og beslægtede uddannelser på andre institutioner. Institutionsstrukturer, herunder muligheder for øget arbejdsdeling og/eller øget samarbejde. Forudsætninger der sikrer at den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af uddannelserne er økonomisk og faglig holdbar, herunder en vurdering af en hensigtsmæssig institutionsstørrelse. Udvalget nedsættes med henblik på at fastholde og styrke kvaliteten i de kunstneriske uddannelser og skal ses i sammenhæng med produktivitetskommissionens og kvalitetsudvalgets anbefalinger om relevans. Udvalget afrapporterer sit arbejde til uddannelses- og forskningsministeren primo marts Udvalgets sammensætning Udvalget sammensættes med 5-7 personer, der dækker viden om det kunstneriske uddannelsesområde, generel uddannelsespolitik og institutionsøkonomi samt arbejdsmarkedet for design og arkitektur såvel nationalt som internationalt. Styrelsen for Videregående Uddannelser varetager sekretariatsfunktionen for udvalget. Undervejs orienteres FM vedr. kortlægningen og udvalgets analyser. Økonomi Udvalget skal komme med anbefalinger til den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af de videregående kunstneriske uddannelser inden for den eksisterende økonomiske ramme.

10 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Indstilling til strategiseminar d. 30. oktober 2014 Indstilling vedr. drøftelse af fremtidig overordnet positionering af KADK Det indstilles, at bestyrelsen som led i eftermiddagens program for strategiseminaret d. 30. oktober 2014 drøfter forskellige overordnede fremtidige positioner for KADK i forhold til nuværende strategi og nuværende positionering. Bestyrelsens drøftelser af KADK s fremtidig overordnet positionering vil indgå som et vigtigt udgangspunkt for arbejdet med KADK s videre strategiproces. Præsentation af profil og porteføljeanalyse fremlægges på seminaret. Bilag: - Uddrag af KADK s vision og strategi (Powerpoint-udgave) - Faktaark vedrørende KADK s eksterne finansiering - Rapportudkast vedr. betalingsuddannelser Sagsbehandler: Svend Lawaetz Prorektor 1/1

11 Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH Referat fra bestyrelsesseminar d oktober 2013, Schæffergården, Jægerborgs Allé 166, Gentofte. 19. november 2013 Bestyrelsesdeltagere: Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL); Fagleder Tine Kjølsen, Fagleder Mikkel Scharff (VIP-repræsentant fra Konservatorskolen var repræsenteret ved fagleder Mikkel Scharff). Afbud: Mette Kynne Frandsen (MKF), Thomas Bo Jensen (TBJ); Tobias Koefoed-Nordentoft (TKN); Debora Domela (afbud d. 23. oktober); Anders Byriel (afbud d. 24. oktober), Lene Dammand (afbud d. 24. oktober); fagleder Peter Thule Kristensen. Referent: Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet Program for bestyrelsesseminaret: Onsdag den 23. oktober 2012 Kl Ankomst og frokost Kl Velkomst v. bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund Kl Lukket punkt: KADK s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget ) m. deltagelse af økonomichef Villy D. Jensen og revisor Claus Jacobsen, PwC Kl Status på visions- og strategiarbejdet Kl Eftermiddagskaffe Kl Oplæg vedr. vision for en ny strategi for internationalisering Kl Pause inden middagen Kl Middag Kl Aftenkaffe og evt. videre drøftelser Torsdag den 24. oktober 2013 Kl Tjek ud samt morgenbuffet i Wohlert Kl Oplæg v. Tine Kjølsen om samarbejde med erhvervet i forbindelse med Milano-messen Kl Oplæg vedr. vision for en ny strategi for samarbejde med aftagere Kl Kort formiddagspause Kl Oplægget drøftes videre Kl Opsamling på seminaret Kl Forventet afslutning på seminar Ad 1. Velkomst ved bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund Bestyrelsesformand Johannes Due bød velkommen til bestyrelsens årlige strategiseminar. Bestyrelsesformanden gennemgik deltagerlisten, og meddelte at udover forhåndsafbuddene, så har Debora Domela meldt afbud onsdag d. 23. oktober pga. sygdom.

12 Meddelelser fra bestyrelsesformanden: At han og rektor har været til møde med Uddannelsesminister Morten Østergaard, og orienteret om arbejdet med den faglige struktur og udfordringerne i forhold til at fusionere samtidig med at man håndterer faldende bevillinger. At bestyrelsesformanden og rektoratet har anmodet om et møde med direktionen i Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 11. november 2013, hvor bl.a. KADK s økonomi og status for selveje vil blive drøftet mere indgående. At bestyrelsen vil blive orienteret om status på selveje, og involveret når et endeligt udkast til lovgivningen forligger. At forespørgsel vedrørende KADK s adgang til Ph.d.-midler fra sidste bestyrelsesmøde vil blive behandlet på næste ordinære møde d. 18. december At bestyrelsens møder for 2014 nu er fastlagt og godkendt af bestyrelsen. Ad 2. KADK s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget ) lukket punkt. Svend Lawaetz orienterede om KADK s økonomi, og de udfordringer der har været som følge af fusionen og udskiftninger i personale med ansvar og indsigt i økonomien. På sidste møde blev bestyrelsen præsenteret for Rigsrevisionens rapport samt halvårsregnskabet, der viste en række usikkerheder. På bestyrelsens opfordring blev det besluttet, at der som opfølgning skulle udarbejdes et 3. kvartalsregnskab. Svend Lawaetz orienterede om, at KADK efterfølgende har været i dialog med Rigsrevisionen, der har meddelt, at de er tilfredse med at KADK har iværksat en række positive tiltag herunder oprydning i økonomifunktionen og opnormering af personalet. Som opfølgning på rapporten har Rigsrevisionens meddelt, at de besøger KADK i november Svend Lawaetz orienterede endvidere om, at KADK på baggrund af halvårsregnskabet har vurderet, at det var hensigtsmæssigt at kontakte et revisionsfirma (PricewaterhouseCoopers) til at gennemgå udvalgte dele af regnskabet, og komme med fremadrettede anbefalinger til styringsprocesser og strukturer. Rapport fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) Herefter gennemgik Claus Jacobsen, autoriseret revisor (PwC) resultaterne af PwC s analyse. Claus Jacobsen understregede, at PwC s analyse bygger på et skøn, idet en del af usikkerhederne som er nævnt i halvårsregnskabet, endnu ikke er opgjort. Der er bl.a. behov for hurtigst muligt at skaffe sig et overblik over de mere end 300 eksternt finansierede projekter. Rapporten fra PwC indeholder følgende anbefalinger som gennemgået af Claus Jacobsen: 1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti 2. Kompetenceløft af økonomifunktionen 3. Gennemgang og afstemning af alle eksterne finansierede projekter 4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring herunder også at kunne følge feriepengeforpligtigelser løbende. Økonomichef Villy D. Jensen påpegede, at der findes forskellige projektstyringsværktøjer, og at KADK allerede er i dialog med Moderniseringsstyrelsen om muligheden for at etablere et sådan værkstøj. Bestyrelsen opfordrede til at prioritere og gennemgå projekterne hurtigst muligt, og sikre at der bliver gjort krav på evt. udestående midler. 2/6

13 Svend Lawaetz informerede om at Uddannelsesministeriet er orienteret om KAKD s økonomiske forhold, og at det vil blive drøftet nærmere på mødet med Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 11. november Kvartalsregnskabet Økonomichef Villy D. Jensen gennemgik 3. kvartalsregnskabet. Budgettet for 2013 angiver et overskud på 0,3 mio. kr. Resultatet efter 3. kvartal og forventningerne til 4. kvartal viser til sammen indtægter på 304,8 mio. kr. og udgifter på 317,3 mio. kr. Det giver et underskud på 12,5 mio. kr. Årsagen til underskuddet er primært reguleringer i forhold til feriepengeforpligtigelser, eksterne projekter, varelager og beskæring af bevillingen hen over året. Det forventede underskud på 12,5 mio. kr. skal reguleres på egenkapitalen. Primo 2012 udgør den frie egenkapital 12,0 mio. kr. PwC s gennemgang af balancen har betydet en positiv regulering af egenkapitalen med 2,2 mio. kr., så den herefter udgør 14,2 mio. kr. Modregning af det forventede underskud på 12,5 mio. kr. betyder en resterende egenkapital på 1,7 mio. kr. i Bestyrelsens drøftede herefter regnskabet, og anvendelse af KADK s egenkapital. Strategisk budget Svend Lawaetz gennemgik det udsendte notat vedrørende strategisk budget for Seneste prognose for budgetperioden viser følgende negative resultattal (foreløbige tal): 2014: ca. -8,5 mio. kr. 2015: ca. -14,0 mio. kr. 2016: ca. -19,0 mio. kr. 2017: ca. -23,0 mio. kr. [I tallene for er der ikke indregnet KADK s andel af omstillingspuljen.] Svend Lawaetz konkluderede, at såfremt KADK ikke foretager sig noget, så vil får vi et underskud på 8,5 mio. kr. i 2014 (bygger på et foreløbigt skøn). Underskuddet vil fortsat være stigende i perioden som følge af faldende statslige bevillinger. Svend Lawaetz redegjorde herefter for mulige tiltag i forhold til at sikre en genopretning af KADK s økonomi. En plan bør se nærmere på følgende elementer: frivillige fratrædelser, bygningsforhold, effektiviseringer samt udnyttelse af synergieffekten i forbindelse med den nye faglige struktur og mulighederne for øget ekstern finansiering m.v. Det kan blive nødvendigt med eventuelle afskedigelser såfremt ovenstående indsatser ikke er dækkende. Rektor påpegede at udover de nævnte usikkerhedsposter i 3. kvartalsregnskabet, så er det nødvendigt at følge op på de tiltag som blev lagt med spareplanen i 2012, og sikre en bedre styring med især lønbudgettet. Bestyrelsen drøftede herefter nødvendige tiltag for henholdsvis 2013 og Bestyrelsen roste inddragelsen af revisionsfirmaet PwC i forhold til at sikre bl.a. nye og fremadrettede styringsprocesser og strukturer, og udtrykte tillid til at ledelsen kan løse opgaven. En enig bestyrelse konkluderede på baggrund af indstillingen, at det er nødvendigt at udnytte egenkapitalen i 2013 samt at den daglige ledelse frem mod næste ordinære bestyrelsesmøde skal udarbejde et forslag til at bringe budgettet for 2014 i balance samt udarbejder en strategi, der skaber rum for opbygning af egenkapitalen og udvikling af KADK. Bestyrelsen bad om, at der i denne forbindelse også vurderes, om kan spares på bygningsomkostningerne. 3/6

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Hvornår? Konferencen vil blive afholdt d. 30. april 2015 på Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Hvorfor? Konferencens overordnede formål er at sætte

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/

Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Arkitektskolen Aarhus 4. oktober 2012 Bestyrelsen J.nr. 0122/2-12 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 17. september 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand),

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF. 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium, STX OG HF 16.03.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Michael Aspegren Søndergaard

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Bestyrelsens medlemmer Direktionen Direkte tlf.: 7218 50 72 E-mail: gigr@itu.dk Journalnr.: 2011-021-0018 6. april 2011 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere