Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni"

Transkript

1 Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter benævnt som TeleNordic ) og den registrerede kunde ("Kunden") for levering af bredbåndstelefoni (IPtelefoni) med tilhørende tillægstjenester ("Tjenesterne"). Abonnement kan tegnes af personer fyldt 18 år. 2 Aftaleindgåelse Aftalen indgås når Kunden bestiller elektronisk og TeleNordic har bekræftet bestillingen. TeleNordic kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. TeleNordic kan afslå at levere Tjenesterne såfremt Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister, eller dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje, eller der er grundlag for at Kunden vil misligholde aftalen på anden vis. Kunden accepterer at leverancen kan påbegyndes umiddelbart efter at TeleNordic har bekræftet bestillingen og før udløb af lovfæstet fortrydelsesret. 3 Overdragelse Aftalen mellem TeleNordic og Kunden kan ikke overdrages til en tredjeperson uden skriftlig samtykke fra TeleNordic. TeleNordic er berettiget til frit at kunne overdrage kundeforholdet i sin helhed til en tredjeperson. 4 Fortrydelsesret Kunden er kun berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse til TeleNordic senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dersom leverance af Tjenesterne påbegyndes før fortrydelsesrettens udløb, og dersom kunden benytter sig af fortrydelsesretten skal TeleNordics omkostninger i forbindelse med etablering og leverance dækkes af Kunden. Kunden er ansvarlig for at tilbagesende alt udstyr modtaget fra TeleNordic såfremt aftalen fortrydes. Såfremt udstyret ikke returneres rettidigt opkræves kr. 495,-. 5 Opbevaring og brug af kundeoplysninger Ved at indgå denne aftalen giver Kunden TeleNordic ret til at opbevare de kundeoplysninger som afgives af Kunden ved bestilling, samt oplysninger som fremkommer ved brug og som er nødvendige for leverance og fakturering. TeleNordic kan ikke udlevere kundeoplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnr. og ) til en tredjeperson. Udlevering kan alligevel ske såfremt; Kunden har skriftligt givet sit samtykke til udlevering Der foreligger hjemmel i lov for udlevering Som led i betalingsindkrævning (inkasso) Som led i regnskabsbehandling

2 Til brug i offentlige telefonbøger Oplysninger som er registreret til fakturaformål skal slettes når fakturaen er gjort op, eventuelt når en klagefrist er udløbet, og senest tre måneder efter at oplysningerne blev registreret. Kunden kan bede om at oplysningerne bliver gemt i seks måneder. Såfremt en faktura ikke er blevet betalt eller der er opstået retslig tvist om betalingspligten, kan oplysningerne opbevares indtil kravet er gjort op eller retslig afgjort. Navn og adresse på Kunden i tillæg til beløbet kan gemmes når fakturaen er gjort op. 6 Tavshedspligt TeleNordic er forpligtet til ikke at videregive oplysninger om Kundens brug af Tjenesterne og indholdet i teletrafikken. Domstole, anklagemyndighed og andre offentlige myndigheder kan modtage sådanne oplysninger såfremt der er truffet afgørelse om udlevering med hjemmel i lov. 7 Priser Priser på Tjenesterne fremgår af TeleNordics til enhver tid gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på TeleNordic har ret til at regulere priser for Tjenesterne med 1 måneds varsel. Fakturaen, eller særskilt melding pr. , med oplysning om ny pris for Tjenesterne gælder som skriftlig underretning om prisændring. Kundens brug af Tjenesterne efter at prisændringen er trådt i kraft, anses som accept af den nye pris. 8 Betalingsbetingelser Etablering af Tjenesterne, som kræver eget udstyr, faktureres forud og fakturaen skal være betalt før Tjenesterne leveres. Levering af andre Tjenester faktureres bagud. Abonnement faktureres månedsvis forud, og beregnes fra det tidspunkt Tjenesterne er tilgængelige for Kunden. Forbrug faktureres månedligt bagud. Efteropkrævning / afregning vil kunne forekomme. Fakturering udføres af tredjepart på vegne af TeleNordic, og betaling må kun ske til fakturaudsteder i henhold til faktura. Faktura sendes pr. eller post dersom det er aftalt specielt. Kunden er ansvarlig for at opgive rigtig adresse og for at kunne modtage e- mail med en faktura. Betaling skal ske senest inden den tid som angives på den respektive faktura, 14 dage fra fakturadato. Betaling skal ske til de indbetalingsoplysninger, som er opgivet på fakturaen. Betaling anses som rettidig såfremt beløbet er betalt inden for betalingsfristen. Kunden skal altid opgive korrekt betalingsinformation, ellers vil eventuelle ekstra administrationsomkostninger kunne viderefaktureres til Kunden. 9 Kundens pligter 9.1 Adresse ændring Eventuelle ændringer i Kundens forhold som er af betydning for abonnementsforholdet, herunder adresseændringer (post og ), må omgående meldes til TeleNordic. 9.2 Tab eller skade på udstyr Kunden er ansvarlig for tab eller skade på udstyret, og skal uden ophold varsle TeleNordic såfremt tab eller skade sker.

3 Såfremt Kunden ønsker at bytte udstyret af andre årsager end tekniske fejl, er TeleNordic berettiget til at opkræve et gebyr for kontrol af indleveret udstyr og udlevering af nyt udstyr. 9.3 Retur af udstyr Såfremt TeleNordic finder det nødvendigt at bytte udstyret, skal Kunden selv sørge for at aflevere det gamle og hente det nye udstyr hos TeleNordic, med mindre TeleNordic påtager sig at udføre dette. Ved ophør af aftalen skal udstyret straks leveres tilbage til TeleNordic. TeleNordic er berettiget til at kræve abonnementsafgift indtil udstyret er registreret som tilbageleveret. Såfremt udstyret ikke tilbageleveres som forudsat i aftalen, er TeleNordic berettiget til at kræve fuld erstatning for udstyret. Har TeleNordic hævet aftalen eller en tillægsaftale med Kunden, kan TeleNordic desuden kræve erstatning for øvrige tab. 9.4 Brug af Tjenesterne og udstyr Kunden er ansvarlig for brug af tjenesterne som sker af andre personer som gennem Kunden får adgang til tjenesterne. Kunden skal straks informere TeleNordic såfremt andre personer bryder vilkårene i aftalen. Terminaludstyret er TeleNordics ejendom såfremt udstyret er lejet eller erhvervet til kampagnepris kr. 0,00. Tjenesterne og udstyret kan kun benyttes af kunden personligt og må ikke sælges, lejes ud eller på anden måde overdrages eller pantsættes. Kunden må ikke benytte tjenesten kommercielt, ved f.eks. at give andre adgang til Tjenesterne. Tjenesterne må ikke benyttes fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. Kunden har ikke ret til at videresælge tjenesterne uden skriftlig aftale med TeleNordic. Kunden skal behandle udstyret i henhold til brugervejledningen. Det er ikke tilladt at lave fysiske eller software indgreb i udstyret. Kunden må ikke forsøge at bryde elektroniske adgangskontrol, låse eller koder eller på anden måde skaffe sig uberettiget tilgang til andre tjenester, oplysninger, data eller systemer som ikke er ment for Kunden. Kunden må heller ikke benytte, udnytte eller sprede information som ikke er tiltænkt Kunden eller som Kunden har skaffet sig uberettiget adgang til. 9.5 Bredbåndsnet og andet udstyr Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende offentlig eller privat bredbåndsforbindelse således at terminaludstyret kan nås vha. standard Internet protokoller. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt tillægsudstyr i eget lokalt net som er nødvendigt for at benytte Tjenesterne. Kunden er ansvarlig for opkobling og installation af terminaludstyret. 9.6 Overføring af nummer Ved at indgå denne aftalen og at krydse af for at beholde eksisterende nummer giver Kunden TeleNordic fuldmagt til at foretage abonnementsskifte, indhente nødvendig information fra eksisterende leverandør for at leverandørbytte kan gennemføres og opsige eventuelle tjenester som er til hinder for flytning (såkaldt Nummerportering). Overføring af nummer vil blive iværksat idet TeleNordic registrerer at Kunden har installeret

4 det tilsendte terminaludstyret og når bestilling er korrekt gennemført. Selve overføringen tager normalt 30 dage efter dette. Kunden er selv ansvarlig for at opsige evt. andre numre som ikke skal beholdes før nummerportering kan bestilles. Ved nummerportering er Kunden ansvarlig for at give TeleNordic fuldmagt til at opsige abonnementet hos den tidligere leverandør. TeleNordic er ikke ansvarlig for evt. fejl og mangler ved nummerportering som sker udenfor TeleNordics ansvarsområde i denne sammenhæng. Hvis Kunden vælger nye telefonnumre fra TeleNordic er Kunden selv ansvarlig for opsigelse af eksisterende abonnement og evt. bestilling af nummerhenvisning hos den tidligere leverandør. 10 TeleNordics pligter 10.1 Leverance TeleNordic skal levere Tjenesterne som er bestilt af Kunden i henhold til tjenestebeskrivelser på og vilkårene i denne aftale. TeleNordic forbeholder sig retten til at aflyse og afslutte leverance af Tjenesterne såfremt der opstår forhold som nødvendiggør dette Kundeservice TeleNordic yder kundeservice via og telefon. adresse og telefonnummer skal være tilgængelig på TeleNordic er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste eller andre tab eller udgifter, som følge af at Kunden eller dennes repræsentant modtager TeleNordics service. Skyldes fejl urigtig brug eller uagtsomhed fra Kundens side eller nogen han er ansvarlig for, eller skyldes fejl ydre påvirkninger, må Kunden selv foretage fejlsøgning og reparation. Reparation af udstyr må kun udføres af TeleNordic, eller af en reparatør som TeleNordic udpeger Afslag i abonnement Afslag i abonnementet gives ikke for afbrud som skyldes fejl på udstyr som ikke er TeleNordics ejendom. Tilsvarende gives der ikke afslag såfremt fejlen skyldes eller findes i Kundens eget lokalnet eller bredbåndsforbindelse. Afslag gives heller ikke såfremt Kunden selv har forvoldt fejl eller skade på TeleNordics udstyr. 11 Fejl eller mangler ved Tjenesterne 11.1 Reklamation Ved fejl eller mangler på Tjenesterne skal Kunden inden for rimelig tid efter at fejlen/mangelen blev opdaget eller burde være blevet opdaget, give TeleNordic besked om reklamationen. Reklamation angående faktura skal normalt fremsættes inden betalingsfristens udløb. Så længe sagen er til behandling i TeleNordic forfalder faktura ikke til betaling. TeleNordic kan alligevel kræve en foreløbig indbetaling baseret på Kundens gennemsnitlige tidligere brug af

5 tjenesterne, eller på grundlag af gennemsnitsberegnet brug af tjenesterne fra tilsvarende kunder, såfremt historik på Kunden ikke findes. TeleNordic er ikke ansvarlig for fejl som skyldes forhold som TeleNordic ikke er ansvarlig for, f.eks. bredbåndsforbindelsen, Kundens eget udstyr, arbejdskonflikt, offentlige reguleringer, krig, brand, strømafbrydelse eller anden force majeure Afhjælpning TeleNordic påbegynder afhjælpning af fejl uden ugrundet ophold efter modtagelsen af fejlmelding Prisafslag Såfremt Tjenesterne eller væsentlige enkelttjenester ikke kan benyttes på grund af fejl i Tjenesterne kan Kunden kræve prisafslag i henhold til almindelige aftaleretslige principper Erstatning TeleNordic er kun ansvarlig for skade eller tab på Kundens person, tredjeperson eller ejendele i den udstrækning dette følger af ufravigelig lovgivning, og skaden kan tilbageføres til Tjenesterne eller brugen af disse. Dette gælder ikke hvis fejlen skyldes forhold udenfor TeleNordics kontrol, og som TeleNordic ikke kunne forventes at have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen. TeleNordic er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler, med mindre tabet er forvoldt med grov uagtsomhed eller forsæt fra TeleNordics side. Kunden skal selv beskytte Tjenesterne og udstyr mod uvedkommende. TeleNordic er ikke ansvarlig for tab eller skade som direkte eller indirekte kan tilbageføres til uvedkommendes brug af Tjenesterne hos Kunden, eller uvedkommendes indtrængning i Kundens udstyr. Ved fejl eller uagtsomhed fra TeleNordics side er TeleNordics ansvar begrænset til abonnementet for pågældende måned. Kunden er erstatningsansvarlig overfor TeleNordic for tab eller skade som skyldes forstyrrelser fra Kundens lokalnet Ophævning Kunden kan ophæve aftalen ved væsentlig mislighold fra TeleNordics side. 12 Brugsrestriktioner TeleNordic har ret til at foretage ændringer som kan medføre afbrud, forstyrrelser eller ændringer i Tjenesterne som anses som nødvendige af tekniske, sikkerhedsmæssige, vedligeholdsmæssige eller driftsmæssige årsager. TeleNordic er uden ansvar for omkostninger eller tab som Kunden kan blive påført som følge af sådanne tiltag. TeleNordic vil bestræbe sig på at varsle om sådanne tiltag i god tid og gøre sit yderste for at ulempen for den enkelte kunde bliver mindst mulig. TeleNordic anvender Kundens datalinje for levering af teletjenester. Såfremt der opstår afbrydelser og forstyrrelser på Kundens bredbåndsadgang til Internet, vil dette også

6 automatisk medføre afbrydelse og forstyrrelser på TeleNordics telefonitjenester. TeleNordic er uden ansvar for driftsforstyrrelser hos Kundens ISP. I nødsituationer, herunder Force Majeure, livstruende situationer, sikkerhed og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstande, omfattende strejker og lockout, og alvorlig fare for sabotage mod net og tjenester, har TeleNordic ret til at gennemføre afbrydelse eller begrænsninger i Tjenesterne, samt at afskære adgangen til Tjenesterne for nye kunder. Tjenesterne kan benyttes fra en hvilken som helst internetopkobling uanset hvor Kunden befinder sig. Kunden gøres imidlertid opmærksom på at opkald til nødtjenester (112) vil blive sendt til den nødcentral som betjener det område hvor Kundens faste bopæl er tilhørende. Ved opkald til 112 vil det kun være information om Kundens faste bopæl som overføres til nødcentralen. Dersom Kunden befinder sig et andet sted end på sin faste bopæl bør han gøre nødcentralen opmærksom på dette dersom der foretages opkald til nødcentralen. TeleNordic er uden ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte eller indirekte som Kunden måtte blive påført som følge af ovenfor nævnte tiltag og begrænsninger. 13 Mislighold 13.1 Generelt Ingen af Parterne er ansvarlig for mislighold som efter almindelige regler anses som force majeure Betalingsmislighold Ved forsinket betaling er TeleNordic berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Ved udeblevet betaling er TeleNordic eller tredjemand berettiget til at opkræve inkassogebyr i henhold til inkassoloven. I tillæg kan TeleNordic eller tredjemand kræve dækning af omkostninger i forbindelse med ikke retslig inddrivelse af kravet i henhold til Inkassoloven og tilhørende forskrifter. Ved udeblevet eller forsinket betaling har TeleNordic ret til at spærre Tjenesterne samt kræve udstyret tilbageleveret. Tjenesterne vil forblive spærret indtil betaling er registreret hos TeleNordic. Kunden får ikke fradrag i prisen for den tiden Tjenesterne har vært spærret som følge af udeblevet betaling. Såfremt Tjenesterne er spærret eller aftalen hævet som følge af manglende betaling, kan TeleNordic afslå at tegne ny aftale med andre fra samme husstand Hævning Ved væsentlig mislighold af Parternes forpligtelser kan aftalen hæves uden forudgående varsel og med øjeblikkelig virkning. TeleNordic kan også hæve aftalen såfremt Kunden har andre aftaler med TeleNordic som er misligholdt, eller andre tjenester fra TeleNordic ikke er betalt rettidigt.

7 Såfremt aftalen hæves skal Kunden tilbagelevere modtaget udstyr og erstatte eventuelle andre tab som TeleNordic har lidt som følge af mislighold. TeleNordic har efter at aftalen er hævet, ret til at nægte tidligere Kunde ny tilgang til Tjenesterne. Såfremt TeleNordic hæver aftalen, er Kunden forpligtet til at betale alle forfaldne og ikke forfaldne fakturaer. I tillæg kommer udgifter til eventuel indhentning/returnering af udstyr, samt renter og inkassogebyr. Kunden skal tilbagelevere modtaget udstyr og erstatte eventuelle andre tab som TeleNordic har lidt som følge af mislighold Genåbning Såfremt Tjenesterne bliver spærret som følge af mislighold fra Kundens side, kan TeleNordic opkræve et gebyr for genåbning af Tjenesterne. 14 Opsigelse Kunden kan opsige abonnementsaftalen med et varsel på mindst 1 måned. Aftalen kan ikke opsiges af Kunden før eventuel uopsigelighedsperiode er udløbet. Uopsigelighedsperioden er 6 måneder fra aktiveringsdatoen som er den TeleNordic har ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, eller midlertidig spærre for tjenesterne, såfremt Kunden misbruger Tjenesterne, herunder benytter Tjenesterne til chikane. Det samme gælder hvis Kundens udstyr giver forstyrrelser i TeleNordics net. Ved opsigelse er Kunden ansvarlig for at tilbagelevere alt telefoniudstyr modtaget fra TeleNordic. Ved tilbagelevering af udstyr skal dette være i den stand det var ved levering. Ved ophør af aftalen refunderes eventuelt forudbetalte beløb forholdsmæssigt. 15 Tvister I tilfælde af tvist mellem kunden og TeleNordic om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan kunden klage til TeleNordic. TeleNordic træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. TeleNordics afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 16 Ændring af vilkårene TeleNordic har ret til at ændre vilkårene i aftalen med én måneds varsel. Information om vilkårsændringer vil blive gjort tilgængelig via web og/eller . Kun væsentlige vilkårsændringer og ændringer til Kundens ugunst vil blive meddelt til Kunden direkte via e- mail. 17 Ikrafttrædelse Vilkårene træder i kraft

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester

Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester Abonnementsvilkår for Phone-IT s telefonitjenester Kort præsentation af abonnementsvilkårene Marts 2011 På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Phone-IT. Vilkårene

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 05/

Handelsbetingelser Gældende per 05/ Handelsbetingelser Gældende per 05/08-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere