Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)"

Transkript

1 Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har gennemført. Logistikøkonomuddannelsen er udviklet og planlagt i samarbejde med førende erhvervsvirksomheder på området, samt med relevante erhvervsorganisationer. Uddannelsen sigter både mod logistikfunktioner i erhvervslivet og transportfunktioner generelt. Bredden i uddannelsen er vigtig for de studerende, for erhvervene og for den vifte af karrieremuligheder der skabes for dimittenderne. Ole Faaborg Uddannelseschef

2 2

3 3 Indhold Indhold 3 Studiet generelt 4 Studiets tilrettelæggelse 4 Tematiseret undervisning 4 Fagområder 5 Logistik 6 Engelsk 6 Tysk 7 Erhvervsjura 7 Erhvervsøkonomi 8 Organisation 8 Transport 9 Markedsføring 9 Profilfag 9 Specialeforløb 10 Afsluttende hovedprojekt 10 er 10 Udlandsophold/praktik 11 Arbejdsformer på studiet 11 Erhvervskontakt 12 Undervisningsorienteret organisation 12 Underviserne 13 Jobmuligheder 14 Videreuddannelse 14 Nordjyllands Erhvervsakademi 15 Studiemiljø 16 Administration 16 Studiets økonomi 16 Optagelseskriterier 16 Tilmelding 16 Aalborg og boliger 17 Yderligere oplysninger 18

4 4 Studiet generelt Logistikøkonomstudiet har en fællesdel med obligatoriske fællesfag som logistik, transport, sprog, jura, erhvervsøkonomi og markedsføring. Herefter kommer et individuelt specialeforløb, og afslutningsvis løser man en konkret hovedopgave inden for logistikområdet i samarbejde med en virksomhed. Studiets tilrettelæggelse Logistikøkonom er et 2-årigt videregående fuldtidsstudium på akademiniveau. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt points efter European Credit Transfer System (ECTS-points). Hele uddannelsen svarer til 120 points. Uddannelsen er delt op i 4 semestre: 1. semester september til januar 2. semester februar til juni 3. semester august til december 4. semester januar til juni Nordjyllands Erhvervsakademi arbejder tæt sammen med Niels Brock Copenhagen Business College om Logistikøkonomuddannelsen. Tematiseret undervisning Undervisningen på uddannelsen er tematiseret. Det vil sige, at der i alle fag arbejdes med et fælles gennemgående tema, for at binde de enkelte fagelementer sammen og give de studerende en helhedsopfattelse. Temaerne skifter fra semester til semester: 1. semester - Virksomheden Hovedvægten ligger på metoder til at beskrive og analysere virksomhedens organisation, økonomi og markedsføring. Udgangspunktet er altså virksomheden, men dens placering i og afhængighed af forskellige netværk er også en vigtig pointe. 2. semester - Virksomheden i forsyningskæden På andet semester ligger hovedvægten på virksomhedens eksterne relationer og netværk og omfatter emner som logistik og Supply Chain Management samt salg og markedsføring. 3. semester - Logistikanalyser og transport Der arbejdes mere i dybden med forskellige logistikanalyser og implementering af logistiksystemer, herunder transportsystemer. 4. semester - Specialeforløb og hovedprojekt På 4. semester gennemføres specialeforløbet og det afsluttende projektarbejde individuelt.

5 5 Fagområder Uddannelsen består af en obligatorisk del og en valgdel. Valgdelen indeholder specialeforløb og hovedopgave. Obligatoriske fag Den obligatoriske del omfatter nedenstående fagområder, som udgør tilsammen 80% af uddannelsen. Logistik Engelsk Tysk Erhvervsjura Erhvervsøkonomi Organisation Transport Markedsføring Profilfag 19% 12% 10% 9½% 9½% 6% 5% 5% 4% Specialeforløb Specialeforløbet udgør 10% og giver den enkelte studerende mulighed for at fordybe sig i specifikt emne, som er af særlig interesse. Det vil sige, at den studerende gennem specialedelen kan perspektivere sin uddannelse og dermed styrke sine kvalifikationer. Hovedprojekt Uddannelsen til Logistikøkonom afsluttes med et hovedprojekt som udgør 10%. Du kan læse mere om de enkelte fagområder på de næste sider

6 6 Logistik Formålet med faget logistik er at kvalificere den studerende til at udarbejde og realisere komplekse transport- og logistikløsninger. Du vil få et bredt og indgående kendskab til logistiske begreber og deres sammenhæng med andre fagdiscipliner f.eks. markedsføring. Vi vil se på produktionsplanlægnings modeller, metoder og begreber for både prognose- og ordrestyrede virksomheder. Endelig beskæftiger faget sig med, hvorledes en logistikanalyse gennemføres, samt hvorledes eventuelle forbedringsforslag til den logistiske effektivitet kan gennemføres. Centrale emner i logistik: Logistikanalyse Distributionsstyring Produktionsstyring Lagerstyringen Materialestyringen Just-in-time Kvalitetsstyring Teknologi Samfundsforhold 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester. Engelsk Indholdet i faget tager udgangspunkt i at den studerende skal kunne gennemføre mundtlig og skriftlig formidling i transportbranchen. Faget indeholder derfor en indføring i grundlæggende transport- og logistikbegreber på engelsk. Dette indebærer bl.a. udarbejdelse af skriftlige dokumenter i forbindelse med transport- og logistikaktiviteter i virksomheden. Herudover gennemføres generel skriftlig forretningskommunikation, dvs. udarbejdelse af forskellige former for forretningsbreve samt interne og eksterne rapporter. I engelsk diskuteres kulturelle dimensioner og forskelle, samt betydningen af disse kulturforskelle set i forretningsmæssigt perspektiv Endelig ses der i faget på forhandlings- og præsentationsteknik herunder metoder, kulturforskelle i forhandlingssituationer, mundtlige sprogfærdighed samt nonverbal kommunikation. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester og en mundtlig eksamen på 3. semester.

7 7 Tysk Indholdet i faget tager udgangspunkt i gennemførelsen af mundtlig og skriftlig formidling i transport branchen. Faget indeholder en indføring i grundlæggende transport- og logistikbegreber, budget- og regnskabstermer og organisatoriske begreber på tysk. I den forbindelse diskuteres følgende emner: Lagerstyring Indkøb Produktionslogistik Distributionslogistik Outsourcing Total Quality Management (TQM) For at sikre den praktiske anvendelighed, således at den studerende kan overskue transport- og logistikaktiviteter, udarbejdes der praksisrelaterede rapporter og transportdokumenter på tysk. Desuden arbejdes der med videoer fra tyske logistikvirksomheder. Herudover udføres almindelig forretningskommunikation i relation til de berørte brancher. Der arbejdes med at udvikle den studerendes interkulturelle kompetence, således at den studerende er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til det tyske sprogområde. Mundtlig eksamen på 3. semester. Erhvervsjura Formålet med Erhvervs- og transportjura er, at give de studerende en grundlæggende viden om centrale juridiske problemer, der kan opstå ved national og international samhandel. Du vil således få et praktisk grundlag for at kunne vurdere karakteren og omfanget af sådanne juridiske problemer - for derved at kunne bidrage til undgåelse eller minimering af konflikter i forbindelse med samhandlen. Faget skal tillige give den studerende forudsætninger for at analysere og komme med løsningsforslag til transportretlige problemstillinger. Faget består af to hovedområder: Erhvervsjura og transportjura. Erhvervsjura: Aftaleindgåelse, nationalt og internationalt Køberet, nationalt og internationalt Misligholdelse af køberetlige aftaler, nationalt og internationalt Debitorsikring ved international handel Transportjura: Transportansvar og forsikring Transportlove og bestemmelser Dokumentgangen ved im- og eksport Skriftlig eksamen på 3. semester.

8 8 Erhvervsøkonomi Formålet med erhvervsøkonomi er, at kvalificere den studerende til at analysere virksomhedens regnskab- og økonomistyring. Faget består af følgende hovedområder: 1. det erhvervsøkonomiske begrebsapparat 2. regnskab- og budgetstrukturer 3. investeringskalkuler 4. omkostningsanalyser Hovedområderne bliver behandlet under de følgende centrale problemstillinger: Regnskabsforståelse Regnskabsanalyser Budgettering Produktivitet Omkostningslære Efterspørgsel Parameteroptimering Investeringsteori Finansieringsteori 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester. Organisation Formålet med faget organisation er, at kunne analysere og løse problemer i virksomhedens organisationsstruktur. Indholdet i faget organisation tager udgangspunkt i at den studerende skal have forståelse for væsentlige organisatoriske problemstillinger i en internationalt orienteret virksomhed. Faget organisation indeholder: En gennemgang af virksomhedens idégrundlag, målsætning og strategi, med henblik på at diskutere værdien af en fastlagt målsætning og strategi set i et organisations perspektiv. Klassiske og nyere organisationsstrukturer og organisationsprincipper. Motivations- og behovsteorier gennemgås med henblik på at kunne tilrettelægge arbejdet på en hensigtsmæssig måde. Individers behov og motivationsfaktorer diskuteres og sammenholdes med virksomhedens krav om effektivitet og styring. Forskellige teorier til beskrivelse af virksomhedens beslutningsprocesser gennemgås. Fordele og ulemper ved forskellige beslutningsmodeller diskuteres og muligheden for at forbedre beslutningsprocesserne vurderes. Vi arbejder med forskellige ledelsesformer og ledertyper. Ledelsesteorierne diskuteres i forhold til internationale kulturforskelle, og der gives eksempler på ledelse i forskellige kulturer. Innovationsprocessen betydning for virksomhedens langsigtede overlevelse, samt faserne i sådan proces gennemgås, herunder hvorledes dette påvirker den eksisterende virksomhedskultur. Kommunikations- og forhandlingsteorier gennemgås og afprøves i praksis gennem diskussioner, cases og forhandlingsøvelser. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester.

9 9 Transport Formålet med faget transport er, at kvalificere den studerende til at medvirke ved gennemførelsen af virksomhedens interne og eksterne transport- og logistikaktiviteter. I faget ses der nærmere på forskellige transportformer og begreber i tilknytning til transportforløb f.eks. incoterms, remburs og fragtdokumenter. Endelig ser vi på multimodale transportformer samt interne og eksterne transportmateriel. Indholdet i faget transport er: Grundlæggende intern/ekstern transport afvikling Transportprincipper Fordele/ulemper ved fysisk transportmateriel, som f.eks. lastbiler, tog Teknologisk anvendelses muligheder i forbindelse med afvikling af intern/ekstern transport Forskellige transportformers tarifopbygning 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester. Markedsføring Formålet med faget markedsføring er at kvalificere den studerende til at analysere virksomhedens markedsføringsaktiviteter samt bistå til implementeringen af disse. Der ses i faget nærmere på de grundlæggende markedsføringsbegreber, som bruges i transportvirksomhedens marketingfunktion. Centrale problemstillinger: Virksomhedens orientering mod markedets ønsker og behov, dvs. en "markedsorienteret" tankegang. Metoder til strategisk planlægning med henblik på at kunne foretage kvalificerede valg af virksomhedens markedsføringsaktiviteter. Kundernes købsadfærd her lægges der specielt vægt på business-to-business markedet. Segmentering og målgruppevalg diskuteres med henblik på at kunne foretage en mere effektiv og fokuseret markedsføringsindsats. Markedsanalyse, herunder såvel desk research som field research, med henblik på at kunne analysere og vurdere markedspotentiale, produkt (service-) tilpasninger samt kundetilfredshed. Markedsføringsplan med henblik på at skabe et overblik over transportvirksomhedens markedsføringsaktiviteter. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester. Profilfag Profilfaget er et valgfag, der løber over ca. 2 uger, hvor man udelukkende beskæftiger sig med profilfaget. Nordjyllands Erhvervsakademi udbyder forskellige emner i profilfaget skiftende fra år til år. F.eks. emnerne være logistik/supply Chain management, eksport markedsføring, erhvervsøkonomi, kulturanalyse eller specifikke økonomiske landestudier.

10 10 Specialeforløb Inden det afsluttende hovedprojekt, har den studerende mulighed for at designe sit eget specialeforløb. Målet med specialeforløbet er, at den studerende får styrket og perspektiveret sine kvalifikationer med henblik på senere karriere. Dette gøres ved at den studerende får praktisk og/eller teoretisk indsigt, der indebærer en videreudvikling af uddannelsens fag. Specialeforløbet kan f.eks. bestå i: Studier indenfor et afgrænset emneområde f.eks. Udnyttelse af transportmidlers kapacitet eller problemer vedr. overgang mellem forskellige transportformer eller outsourcingsproblemer. Studier indenfor et afgrænset emneområde, på en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution Et praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed, hvor den studerende får mulighed for at afprøve uddannelsens teoretiske elementer i praksis Skriftlig rapport på 4. semester. Afsluttende hovedprojekt Studiet afsluttes med udarbejdelsen af et individuelt hovedprojekt. I hovedprojektet skal de studerende bevise, at de kan benytte de færdigheder, som er tillært i løbet af studiet. Projektet skal altså tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens fag samt den studerendes profilfag og specialeforløb. Der skal anvendes viden fra alle studiets fagområder. Teorien skal omsættes til praksis. Hovedprojektet kan f.eks. være plan for anvendelse af EDI i en konkret virksomhed, økonomiske konsekvensberegninger ved transport eller en konkret virksomheds mulighed for at følge varen i transportforløbet f.eks. via satellit. Der afleveres en skriftlig rapport, som også skal indeholde et resumé på engelsk. Hovedprojektet evalueres af eksterne censorer. Der gives en karakter for den skriftlige opgave. Afslutningsvis eksamineres den studerende ved en mundtlig eksamen med udgangspunkt i hovedopgaven. er Nedenstående tabel giver et overblik over Markedsføringsøkonomuddannelsens eksterne eksamener: 2. semester: Skriftligt tværfagligt projekt i fagene erhvervsøkonomi, markedsføring og engelsk. Der bliver udleveret en projekttitel, hvorefter den studerende har 14 dage til at udarbejde projekt. 3. semester: Mundtlig eksamen i tysk. Mundtlig eksamen i engelsk. Skriftlig eksamen i erhvervsjura. Skriftligt tværfagligt projekt i fagene logistik, transport og organisation. Der bliver udleveret en projekttitel, hvorefter den studerende har 14 dage til at udarbejde projekt. 4. semester: Skriftligt projekt i specialedelen Afsluttende hovedprojekt samt en mundtlig eksamen på baggrund af det afsluttende hovedprojekt.

11 11 Udlandsophold/praktik På Logistikøkonomuddannelsen i Aalborg vil der være mulighed for flere udlandsophold. Studierejse 1 uges studierejse til udlandet på studiets 1. år, hvor der bliver sat fokus på kultur, besøges udenlandske virksomheder og institutioner samt danske virksomheders repræsentationer. Specialeforløb I forbindelse med specialeforløbet kan den enkelte studerende vælge at rejse til udlandet og f.eks. deltage i et kursusforløb på en udenlandsk uddannelsesinstitution som Nordjyllands Erhvervsakademi samarbejder med. Den studerende kan også, i specialeforløbet, vælge at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed, hvor den studerende får mulighed for at afprøve uddannelsens teoretiske elementer i praksis. Hovedprojekt l forbindelse med udarbejdelse af hovedopgaven kan indgå et udlandsopbold. Varigheden af dette ophold er afhængig af opgavens art, som regel 2-4 uger. Arbejdsformer på studiet Undervisningen foregår normalt i tidsrummet Undervisningen er delt op i moduler, som kan strække sig over 1,2-3 dage. Et modul kan f.eks. være finansieringsformer. Modulet kan være bygget op med gruppeopgaver, analyser i felten, forelæsninger etc. Mange af modulerne vil også være tværfaglige, hvor to eller flere fag sammen arbejder omkring et specifikt emne. Den studerende vil opleve en tæt kontakt med underviserne ofte i form af undervisning i mindre hold, gruppe og individuelle vejledninger, men der vil også af og til være forelæsninger, hvor mange studerende er samlet på én gang. Undervisningen bygger på flere forskellige indlæringsformer f.eks. cases, klasseundervisning, projektarbejder, fieldwork og individuelle opgaver. Løbende vil der blive lavet tværfaglige arrangementer for at styrke helheden i og mellem fagene. Dette giver perspektiv og helhedsfornemmelse allerede fra starten af studiet, og er med til at skabe en afvekslende og spændende dagligdag. Tværfaglige arrangementer kan f.eks. være studierejser, virksomhedsspil, cases, temaarbejder og ITkurser. Derudover er vi altid åbne for inspiration fra tilrejsende erhvervs- og universitetsfolk.

12 12 Erhvervskontakt På Logistikøkonomuddannelsen vil der være en løbende kontakt til dansk og internationalt erhvervsliv. Kontakter, som kan være med til at give dig et praktisk element i din uddannelse. Erhvervskontakter undervejs i studiet kan både være i form af foredragsholdere, virksomhedsbesøg, praktikophold samt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af projektrapporter. Derudover har vi et princip om at anvende så mange censorer fra erhvervslivet som muligt. Dette er med til at øge erhvervslivets kendskab, viden og accept af uddannelsen. Undervisningsorienteret organisation På Nordjyllands Erhvervsakademi har ikke som f.eks. universiteterne forskningsforpligtigelse. Vi lægger mere vægt på et godt undervisningsmiljø end på et forskermiljø. Underviserne har typisk været ude i erhvervslivet inden de startede undervisningen på uddannelsen. Det vil sige, at uddannelsens undervisere har et godt indblik i erhvervslivets forhold samtidig med, at de holder sig ajour med den nyeste udvikling og forskning indenfor fagområderne f.eks. i form af litteratur, foredrag og kurser. Alle underviserne på uddannelsen har en pædagogisk uddannelse, og de koncentrerer sig om at optimere samspillet mellem de studerendes indlæring, erhvervslivet og ny faglig viden. Små holdstørrelser, løbende evalueringer af undervisningen og personlige samtaler mellem studerende og underviser sikrer en høj indlæring og studenterindflydelse på, hvordan der undervises. Underviserne har frihed til at vælge lige præcis den undervisningsform, der passer dem og deres studerende bedst. Fleksibilitet er nøgleordet i undervisningen, og der er ingen "hellige køer" eller særlige arbejdsformer at tage hensyn til. Underviserne har egne kontorer, hvor man kan træffe dem, også uden for den egentlige undervisningstid, hvilket er med til at sikre det tætte forhold mellem studerende og undervisere samt underviserne imellem.

13 13 Underviserne Jane Blomhøj Jytte Diekmann Ole Faaborg Jannie Munch Olesen Bo Jacobsen Niels Karl Jacobsen Peter Heigaard Jensen Eva Nørgaard Larsen Anne Sofie Moesner Erling Ramme Nielsen

14 14 Jobmuligheder Som færdiguddannet Logistikøkonom er du kvalificeret til at arbejde bredt med arbejdsopgaver inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomheder generelt. Du vil typisk blive ansat i speditionsfirmaer, shippingfirmaer, rederier, vognmænd, luftfartsselskaber eller produktions-, handels- og servicevirksomheder med titler såsom: transportassistent logistikassistent trafikassistent transportkonsulent logistikmedarbejder Uddannelsen tager sigte på ansættelse i nationale såvel som internationale virksomheder, offentlige såvel som private. Uddannelsen giver gode sprogkundskaber, som sammen med et grundigt kendskab til praktisk transport og forsyningsvirksomhed giver dig mange muligheder for jobs efter endt uddannelse. Videreuddannelse Logistikøkonom vil give merit til universiteter og business schools i Danmark, Europa og USA. Her kan du enten tage det sidste år af en bacheloruddannelse eller påbegynde et MBA-studium.

15 15 Nordjyllands Erhvervsakademi Nordjyllands Erhvervsakademi er et samarbejde mellem de nordjyske erhvervsskoler, som tilbyder korte videregående uddannelser på akademiniveau. Nordjyllands Erhvervsakademi tilbyder ikke mindre end 11 uddannelser. Selv om uddannelserne er meget forskellige, har de nogle fælles træk. Uddannelserne varer 2-2¼ år og består af en fælles del og en specialedel. På mange af uddannelserne er der desuden mulighed for et praktikophold i en virksomhed undervejs. Datamatiker Multimediedesigner Finansøkonom Logistikøkonom Markedsføringsøkonom Serviceøkonom Laborant Produktionsteknolog Bygge- og anlægskonstruktør IT- og elektronikteknolog Installationsteknolog Undervisningenr på logistikøkonom foregår i Porthusgade 1, centralt i Aalborg ved den nye havnefront. Her er samlet flere af de korte videregående uddannelser: Så ud over logistikøkonom er her også markedsføringsøkonomer, datamatikere, multimediedesignere og finansøkonomer. Uddannelserne i Porthusgade har gode fælles faciliteter, blandt andet har vi: Et brugerservicecenter, som er behjælpelig med anvendelse af vort PC-netværk og programmel. Et bibliotek med uddannede og servicemindede bibliotekarer. På biblioteket udlånes relevant faglitteratur, tidsskrifter og statistisk materiale. Endvidere er der mulighed for søgning i andre bibliotekers databaser. Biblioteket arrangerer endvidere informationssøgningskurser for de studerende. En velassorteret kantine En reception, der kan hjælpe dig med alle praktiske forhold vedrørende studiet. En studievejledning, der kan give dig hjælp vedr. studiets gennemførelse, eksamen, personlige spørgsmål etc.

16 16 Studiemiljø Den sociale side af uddannelsen er også vigtig. Vi arrangerer bl.a. introduktionsforløb, rusture, fester, billedaftener og sportsarrangementer. Nordjyllands Erhvervsakademi har også et studenterråd med repræsentanter fra alle hold. Studenterrådet indgår i et fællesråd med en repræsentant fra hver uddannelsesretning, som samarbejder med ledelse og undervisere. Derudover står studenterrådet via en række udvalg for f.eks. fredagsbar, fester, sportsarrangementer og andre aktiviteter. Administration Uddannelsen er lille og har derfor en administration, der kender hver enkelt studerende. Dette giver bedre miljø undervejs og giver hver enkelt studerende en indflydelse på forløbet. Vi sætter fleksibilitet over regler og gør gerne lidt ekstra for at hjælpe med de rigtige kontakter til erhvervslivet. Studiets økonomi Selve undervisningen er gratis, og uddannelsen er SU-berettiget på linie med andre videregående uddannelser. Carina Mortensen Studiesekretær Du må regne med udgifter til bøger, materialer, fotokopier samt til studierejser og udlandsophold i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet. Det er muligt at søge legater til delvis dækning af specielt udlandsophold. Optagelseskriterier For at blive optaget på Logistikøkonomuddannelsen skal du have studentereksamen, Højere Handelseksamen (HHX), Højere Teknisk eksamen (HTX) eller en HF-eksamen. Praktikere med EUD indenfor området, og som samtidig har taget supplerende fag (f.eks. Engelsk B, tysk B, matematik C og erhvervsøkonomi m.m.) kan også optages. Tilmelding Din tilmelding skal som hovedregel ske via den koordinerede tilmelding (KOT'en), og ansøgningsfristen er for kvote 2 ansøgere den 15. marts og for kvote I ansøgere den 1. juli. KOT'ens tilmeldingsskemaer fås på gymnasier, HF-kurser, tekniske skoler, handelsskoler samt den lokale arbejdsformidling eller ved henvendelse til Nordjyllands Erhvervsakademi. Besked om optagelse på ansøgninger foretaget via KOT'en gives senest den 28.juli. Bemærk: Der kan dog være mulighed for optagelse på enkelte ledige pladser på Logistikøkonomuddannelsen efter ovennævnte ansøgningsfristers udløb. Kontakt os for at høre nærmere om ledige pladser. Besked om optagelse på de ledige pladser gives løbende.

17 17 Aalborg og boliger Aalborg er blevet en god by at studere i, fordi der er så mange forskellige uddannelser: Det har altid været en glad og uhøjtidelig by, og de mange studerende gør ikke fritidsmiljøet ringere. Du har gode muligheder, når du har fri. Du kan dyrke mange forskellige former for sport, deltage i kulturelle aktiviteter eller nyde byens mange underholdningstilbud. Endelig har byen en god placering, ikke for langt fra skov og strand. Tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende Aalborg Kommune tilbyder Tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende. Det betyder kort og godt at du ikke skal bruge en masse tid på at finde et fornuftigt sted at bo inden du eventuelt flytter til byen. Ønsker du at gøre brug af tilbuddet om boliggaranti, skal du bare henvende dig til AKU-Aalborg. Der er flere muligheder for at finde en bolig: Du kan leje et værelse på det private boligmarked. AKU-boligformidling har et kartotek over ledige værelser i Aalborg. Du kan søge ind på et kollegium i Aalborg. AKU indstiller ansøgere til 10 værelseskollegier og 4 lejlighedskollegier. Du kan søger en af de ungdomsboliger (lejligheder eller værelser), som udlejes gennem forskellige boligforeninger i Aalborg Endelig kan du søge en almindelig lejlighed i en af boligforeningerne eller en lejlighed på det private boligmarked, f.eks. via Nordjyske Stiftstidendes boligsektion (søndag) eller gennem et af de private udlejningsbureauer. Herunder finder du en række nyttige boligkontakter. AKU-Aalborg Kayerødsgade Aalborg Telefon: Telefax: AKU-Aalborg's boligformidling Telefon: Telefax:

18 18 Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om Logistikøkonom kan du henvende dig til: Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade Aalborg TIf: Fax: Vi tager gerne en individuel samtale med dig, hvis du er interesseret i at høre mere om uddannelsen og dine muligheder. Studievejlederen kan fortælle mere om studiets indhold, dagligdagen på studiet, sætte dig i forbindelse med nuværende studerende, give individuelle råd om dine muligheder for optagelse på studiet eller eventuelle opkvalificeringskurser. Du kan læse mere om Transportlogistikuddannelsen og de øvrige uddannelser på Nordjyllands Erhvervsakademi på vores homepage.

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Transportlogistikeruddannelsen

Transportlogistikeruddannelsen NOEA akademiuddannelser 1.7.2000 NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI Center for korte videregående uddannelser STUDIEORDNING: LOGISTIKØKONOM Transportlogistikeruddannelsen Fælles Studieordning for Copenhagen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12

Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Vejledning til grundfaget Iværksætteri og innovation fagbilag 12 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Serviceøkonom. uddannelsen

Serviceøkonom. uddannelsen Serviceøkonom uddannelsen Adgangskrav Adgang via gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx og hf): Specifikke adgangskrav: Matematik på C niveau eller Virksomhedsøkonomi på C niveau Adgangskrav Adgang via erhvervsuddannelse:

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere