Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)"

Transkript

1 Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har gennemført. Logistikøkonomuddannelsen er udviklet og planlagt i samarbejde med førende erhvervsvirksomheder på området, samt med relevante erhvervsorganisationer. Uddannelsen sigter både mod logistikfunktioner i erhvervslivet og transportfunktioner generelt. Bredden i uddannelsen er vigtig for de studerende, for erhvervene og for den vifte af karrieremuligheder der skabes for dimittenderne. Ole Faaborg Uddannelseschef

2 2

3 3 Indhold Indhold 3 Studiet generelt 4 Studiets tilrettelæggelse 4 Tematiseret undervisning 4 Fagområder 5 Logistik 6 Engelsk 6 Tysk 7 Erhvervsjura 7 Erhvervsøkonomi 8 Organisation 8 Transport 9 Markedsføring 9 Profilfag 9 Specialeforløb 10 Afsluttende hovedprojekt 10 er 10 Udlandsophold/praktik 11 Arbejdsformer på studiet 11 Erhvervskontakt 12 Undervisningsorienteret organisation 12 Underviserne 13 Jobmuligheder 14 Videreuddannelse 14 Nordjyllands Erhvervsakademi 15 Studiemiljø 16 Administration 16 Studiets økonomi 16 Optagelseskriterier 16 Tilmelding 16 Aalborg og boliger 17 Yderligere oplysninger 18

4 4 Studiet generelt Logistikøkonomstudiet har en fællesdel med obligatoriske fællesfag som logistik, transport, sprog, jura, erhvervsøkonomi og markedsføring. Herefter kommer et individuelt specialeforløb, og afslutningsvis løser man en konkret hovedopgave inden for logistikområdet i samarbejde med en virksomhed. Studiets tilrettelæggelse Logistikøkonom er et 2-årigt videregående fuldtidsstudium på akademiniveau. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt points efter European Credit Transfer System (ECTS-points). Hele uddannelsen svarer til 120 points. Uddannelsen er delt op i 4 semestre: 1. semester september til januar 2. semester februar til juni 3. semester august til december 4. semester januar til juni Nordjyllands Erhvervsakademi arbejder tæt sammen med Niels Brock Copenhagen Business College om Logistikøkonomuddannelsen. Tematiseret undervisning Undervisningen på uddannelsen er tematiseret. Det vil sige, at der i alle fag arbejdes med et fælles gennemgående tema, for at binde de enkelte fagelementer sammen og give de studerende en helhedsopfattelse. Temaerne skifter fra semester til semester: 1. semester - Virksomheden Hovedvægten ligger på metoder til at beskrive og analysere virksomhedens organisation, økonomi og markedsføring. Udgangspunktet er altså virksomheden, men dens placering i og afhængighed af forskellige netværk er også en vigtig pointe. 2. semester - Virksomheden i forsyningskæden På andet semester ligger hovedvægten på virksomhedens eksterne relationer og netværk og omfatter emner som logistik og Supply Chain Management samt salg og markedsføring. 3. semester - Logistikanalyser og transport Der arbejdes mere i dybden med forskellige logistikanalyser og implementering af logistiksystemer, herunder transportsystemer. 4. semester - Specialeforløb og hovedprojekt På 4. semester gennemføres specialeforløbet og det afsluttende projektarbejde individuelt.

5 5 Fagområder Uddannelsen består af en obligatorisk del og en valgdel. Valgdelen indeholder specialeforløb og hovedopgave. Obligatoriske fag Den obligatoriske del omfatter nedenstående fagområder, som udgør tilsammen 80% af uddannelsen. Logistik Engelsk Tysk Erhvervsjura Erhvervsøkonomi Organisation Transport Markedsføring Profilfag 19% 12% 10% 9½% 9½% 6% 5% 5% 4% Specialeforløb Specialeforløbet udgør 10% og giver den enkelte studerende mulighed for at fordybe sig i specifikt emne, som er af særlig interesse. Det vil sige, at den studerende gennem specialedelen kan perspektivere sin uddannelse og dermed styrke sine kvalifikationer. Hovedprojekt Uddannelsen til Logistikøkonom afsluttes med et hovedprojekt som udgør 10%. Du kan læse mere om de enkelte fagområder på de næste sider

6 6 Logistik Formålet med faget logistik er at kvalificere den studerende til at udarbejde og realisere komplekse transport- og logistikløsninger. Du vil få et bredt og indgående kendskab til logistiske begreber og deres sammenhæng med andre fagdiscipliner f.eks. markedsføring. Vi vil se på produktionsplanlægnings modeller, metoder og begreber for både prognose- og ordrestyrede virksomheder. Endelig beskæftiger faget sig med, hvorledes en logistikanalyse gennemføres, samt hvorledes eventuelle forbedringsforslag til den logistiske effektivitet kan gennemføres. Centrale emner i logistik: Logistikanalyse Distributionsstyring Produktionsstyring Lagerstyringen Materialestyringen Just-in-time Kvalitetsstyring Teknologi Samfundsforhold 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester. Engelsk Indholdet i faget tager udgangspunkt i at den studerende skal kunne gennemføre mundtlig og skriftlig formidling i transportbranchen. Faget indeholder derfor en indføring i grundlæggende transport- og logistikbegreber på engelsk. Dette indebærer bl.a. udarbejdelse af skriftlige dokumenter i forbindelse med transport- og logistikaktiviteter i virksomheden. Herudover gennemføres generel skriftlig forretningskommunikation, dvs. udarbejdelse af forskellige former for forretningsbreve samt interne og eksterne rapporter. I engelsk diskuteres kulturelle dimensioner og forskelle, samt betydningen af disse kulturforskelle set i forretningsmæssigt perspektiv Endelig ses der i faget på forhandlings- og præsentationsteknik herunder metoder, kulturforskelle i forhandlingssituationer, mundtlige sprogfærdighed samt nonverbal kommunikation. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester og en mundtlig eksamen på 3. semester.

7 7 Tysk Indholdet i faget tager udgangspunkt i gennemførelsen af mundtlig og skriftlig formidling i transport branchen. Faget indeholder en indføring i grundlæggende transport- og logistikbegreber, budget- og regnskabstermer og organisatoriske begreber på tysk. I den forbindelse diskuteres følgende emner: Lagerstyring Indkøb Produktionslogistik Distributionslogistik Outsourcing Total Quality Management (TQM) For at sikre den praktiske anvendelighed, således at den studerende kan overskue transport- og logistikaktiviteter, udarbejdes der praksisrelaterede rapporter og transportdokumenter på tysk. Desuden arbejdes der med videoer fra tyske logistikvirksomheder. Herudover udføres almindelig forretningskommunikation i relation til de berørte brancher. Der arbejdes med at udvikle den studerendes interkulturelle kompetence, således at den studerende er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til det tyske sprogområde. Mundtlig eksamen på 3. semester. Erhvervsjura Formålet med Erhvervs- og transportjura er, at give de studerende en grundlæggende viden om centrale juridiske problemer, der kan opstå ved national og international samhandel. Du vil således få et praktisk grundlag for at kunne vurdere karakteren og omfanget af sådanne juridiske problemer - for derved at kunne bidrage til undgåelse eller minimering af konflikter i forbindelse med samhandlen. Faget skal tillige give den studerende forudsætninger for at analysere og komme med løsningsforslag til transportretlige problemstillinger. Faget består af to hovedområder: Erhvervsjura og transportjura. Erhvervsjura: Aftaleindgåelse, nationalt og internationalt Køberet, nationalt og internationalt Misligholdelse af køberetlige aftaler, nationalt og internationalt Debitorsikring ved international handel Transportjura: Transportansvar og forsikring Transportlove og bestemmelser Dokumentgangen ved im- og eksport Skriftlig eksamen på 3. semester.

8 8 Erhvervsøkonomi Formålet med erhvervsøkonomi er, at kvalificere den studerende til at analysere virksomhedens regnskab- og økonomistyring. Faget består af følgende hovedområder: 1. det erhvervsøkonomiske begrebsapparat 2. regnskab- og budgetstrukturer 3. investeringskalkuler 4. omkostningsanalyser Hovedområderne bliver behandlet under de følgende centrale problemstillinger: Regnskabsforståelse Regnskabsanalyser Budgettering Produktivitet Omkostningslære Efterspørgsel Parameteroptimering Investeringsteori Finansieringsteori 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester. Organisation Formålet med faget organisation er, at kunne analysere og løse problemer i virksomhedens organisationsstruktur. Indholdet i faget organisation tager udgangspunkt i at den studerende skal have forståelse for væsentlige organisatoriske problemstillinger i en internationalt orienteret virksomhed. Faget organisation indeholder: En gennemgang af virksomhedens idégrundlag, målsætning og strategi, med henblik på at diskutere værdien af en fastlagt målsætning og strategi set i et organisations perspektiv. Klassiske og nyere organisationsstrukturer og organisationsprincipper. Motivations- og behovsteorier gennemgås med henblik på at kunne tilrettelægge arbejdet på en hensigtsmæssig måde. Individers behov og motivationsfaktorer diskuteres og sammenholdes med virksomhedens krav om effektivitet og styring. Forskellige teorier til beskrivelse af virksomhedens beslutningsprocesser gennemgås. Fordele og ulemper ved forskellige beslutningsmodeller diskuteres og muligheden for at forbedre beslutningsprocesserne vurderes. Vi arbejder med forskellige ledelsesformer og ledertyper. Ledelsesteorierne diskuteres i forhold til internationale kulturforskelle, og der gives eksempler på ledelse i forskellige kulturer. Innovationsprocessen betydning for virksomhedens langsigtede overlevelse, samt faserne i sådan proces gennemgås, herunder hvorledes dette påvirker den eksisterende virksomhedskultur. Kommunikations- og forhandlingsteorier gennemgås og afprøves i praksis gennem diskussioner, cases og forhandlingsøvelser. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester.

9 9 Transport Formålet med faget transport er, at kvalificere den studerende til at medvirke ved gennemførelsen af virksomhedens interne og eksterne transport- og logistikaktiviteter. I faget ses der nærmere på forskellige transportformer og begreber i tilknytning til transportforløb f.eks. incoterms, remburs og fragtdokumenter. Endelig ser vi på multimodale transportformer samt interne og eksterne transportmateriel. Indholdet i faget transport er: Grundlæggende intern/ekstern transport afvikling Transportprincipper Fordele/ulemper ved fysisk transportmateriel, som f.eks. lastbiler, tog Teknologisk anvendelses muligheder i forbindelse med afvikling af intern/ekstern transport Forskellige transportformers tarifopbygning 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester. Markedsføring Formålet med faget markedsføring er at kvalificere den studerende til at analysere virksomhedens markedsføringsaktiviteter samt bistå til implementeringen af disse. Der ses i faget nærmere på de grundlæggende markedsføringsbegreber, som bruges i transportvirksomhedens marketingfunktion. Centrale problemstillinger: Virksomhedens orientering mod markedets ønsker og behov, dvs. en "markedsorienteret" tankegang. Metoder til strategisk planlægning med henblik på at kunne foretage kvalificerede valg af virksomhedens markedsføringsaktiviteter. Kundernes købsadfærd her lægges der specielt vægt på business-to-business markedet. Segmentering og målgruppevalg diskuteres med henblik på at kunne foretage en mere effektiv og fokuseret markedsføringsindsats. Markedsanalyse, herunder såvel desk research som field research, med henblik på at kunne analysere og vurdere markedspotentiale, produkt (service-) tilpasninger samt kundetilfredshed. Markedsføringsplan med henblik på at skabe et overblik over transportvirksomhedens markedsføringsaktiviteter. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester. Profilfag Profilfaget er et valgfag, der løber over ca. 2 uger, hvor man udelukkende beskæftiger sig med profilfaget. Nordjyllands Erhvervsakademi udbyder forskellige emner i profilfaget skiftende fra år til år. F.eks. emnerne være logistik/supply Chain management, eksport markedsføring, erhvervsøkonomi, kulturanalyse eller specifikke økonomiske landestudier.

10 10 Specialeforløb Inden det afsluttende hovedprojekt, har den studerende mulighed for at designe sit eget specialeforløb. Målet med specialeforløbet er, at den studerende får styrket og perspektiveret sine kvalifikationer med henblik på senere karriere. Dette gøres ved at den studerende får praktisk og/eller teoretisk indsigt, der indebærer en videreudvikling af uddannelsens fag. Specialeforløbet kan f.eks. bestå i: Studier indenfor et afgrænset emneområde f.eks. Udnyttelse af transportmidlers kapacitet eller problemer vedr. overgang mellem forskellige transportformer eller outsourcingsproblemer. Studier indenfor et afgrænset emneområde, på en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution Et praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed, hvor den studerende får mulighed for at afprøve uddannelsens teoretiske elementer i praksis Skriftlig rapport på 4. semester. Afsluttende hovedprojekt Studiet afsluttes med udarbejdelsen af et individuelt hovedprojekt. I hovedprojektet skal de studerende bevise, at de kan benytte de færdigheder, som er tillært i løbet af studiet. Projektet skal altså tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens fag samt den studerendes profilfag og specialeforløb. Der skal anvendes viden fra alle studiets fagområder. Teorien skal omsættes til praksis. Hovedprojektet kan f.eks. være plan for anvendelse af EDI i en konkret virksomhed, økonomiske konsekvensberegninger ved transport eller en konkret virksomheds mulighed for at følge varen i transportforløbet f.eks. via satellit. Der afleveres en skriftlig rapport, som også skal indeholde et resumé på engelsk. Hovedprojektet evalueres af eksterne censorer. Der gives en karakter for den skriftlige opgave. Afslutningsvis eksamineres den studerende ved en mundtlig eksamen med udgangspunkt i hovedopgaven. er Nedenstående tabel giver et overblik over Markedsføringsøkonomuddannelsens eksterne eksamener: 2. semester: Skriftligt tværfagligt projekt i fagene erhvervsøkonomi, markedsføring og engelsk. Der bliver udleveret en projekttitel, hvorefter den studerende har 14 dage til at udarbejde projekt. 3. semester: Mundtlig eksamen i tysk. Mundtlig eksamen i engelsk. Skriftlig eksamen i erhvervsjura. Skriftligt tværfagligt projekt i fagene logistik, transport og organisation. Der bliver udleveret en projekttitel, hvorefter den studerende har 14 dage til at udarbejde projekt. 4. semester: Skriftligt projekt i specialedelen Afsluttende hovedprojekt samt en mundtlig eksamen på baggrund af det afsluttende hovedprojekt.

11 11 Udlandsophold/praktik På Logistikøkonomuddannelsen i Aalborg vil der være mulighed for flere udlandsophold. Studierejse 1 uges studierejse til udlandet på studiets 1. år, hvor der bliver sat fokus på kultur, besøges udenlandske virksomheder og institutioner samt danske virksomheders repræsentationer. Specialeforløb I forbindelse med specialeforløbet kan den enkelte studerende vælge at rejse til udlandet og f.eks. deltage i et kursusforløb på en udenlandsk uddannelsesinstitution som Nordjyllands Erhvervsakademi samarbejder med. Den studerende kan også, i specialeforløbet, vælge at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed, hvor den studerende får mulighed for at afprøve uddannelsens teoretiske elementer i praksis. Hovedprojekt l forbindelse med udarbejdelse af hovedopgaven kan indgå et udlandsopbold. Varigheden af dette ophold er afhængig af opgavens art, som regel 2-4 uger. Arbejdsformer på studiet Undervisningen foregår normalt i tidsrummet Undervisningen er delt op i moduler, som kan strække sig over 1,2-3 dage. Et modul kan f.eks. være finansieringsformer. Modulet kan være bygget op med gruppeopgaver, analyser i felten, forelæsninger etc. Mange af modulerne vil også være tværfaglige, hvor to eller flere fag sammen arbejder omkring et specifikt emne. Den studerende vil opleve en tæt kontakt med underviserne ofte i form af undervisning i mindre hold, gruppe og individuelle vejledninger, men der vil også af og til være forelæsninger, hvor mange studerende er samlet på én gang. Undervisningen bygger på flere forskellige indlæringsformer f.eks. cases, klasseundervisning, projektarbejder, fieldwork og individuelle opgaver. Løbende vil der blive lavet tværfaglige arrangementer for at styrke helheden i og mellem fagene. Dette giver perspektiv og helhedsfornemmelse allerede fra starten af studiet, og er med til at skabe en afvekslende og spændende dagligdag. Tværfaglige arrangementer kan f.eks. være studierejser, virksomhedsspil, cases, temaarbejder og ITkurser. Derudover er vi altid åbne for inspiration fra tilrejsende erhvervs- og universitetsfolk.

12 12 Erhvervskontakt På Logistikøkonomuddannelsen vil der være en løbende kontakt til dansk og internationalt erhvervsliv. Kontakter, som kan være med til at give dig et praktisk element i din uddannelse. Erhvervskontakter undervejs i studiet kan både være i form af foredragsholdere, virksomhedsbesøg, praktikophold samt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af projektrapporter. Derudover har vi et princip om at anvende så mange censorer fra erhvervslivet som muligt. Dette er med til at øge erhvervslivets kendskab, viden og accept af uddannelsen. Undervisningsorienteret organisation På Nordjyllands Erhvervsakademi har ikke som f.eks. universiteterne forskningsforpligtigelse. Vi lægger mere vægt på et godt undervisningsmiljø end på et forskermiljø. Underviserne har typisk været ude i erhvervslivet inden de startede undervisningen på uddannelsen. Det vil sige, at uddannelsens undervisere har et godt indblik i erhvervslivets forhold samtidig med, at de holder sig ajour med den nyeste udvikling og forskning indenfor fagområderne f.eks. i form af litteratur, foredrag og kurser. Alle underviserne på uddannelsen har en pædagogisk uddannelse, og de koncentrerer sig om at optimere samspillet mellem de studerendes indlæring, erhvervslivet og ny faglig viden. Små holdstørrelser, løbende evalueringer af undervisningen og personlige samtaler mellem studerende og underviser sikrer en høj indlæring og studenterindflydelse på, hvordan der undervises. Underviserne har frihed til at vælge lige præcis den undervisningsform, der passer dem og deres studerende bedst. Fleksibilitet er nøgleordet i undervisningen, og der er ingen "hellige køer" eller særlige arbejdsformer at tage hensyn til. Underviserne har egne kontorer, hvor man kan træffe dem, også uden for den egentlige undervisningstid, hvilket er med til at sikre det tætte forhold mellem studerende og undervisere samt underviserne imellem.

13 13 Underviserne Jane Blomhøj Jytte Diekmann Ole Faaborg Jannie Munch Olesen Bo Jacobsen Niels Karl Jacobsen Peter Heigaard Jensen Eva Nørgaard Larsen Anne Sofie Moesner Erling Ramme Nielsen

14 14 Jobmuligheder Som færdiguddannet Logistikøkonom er du kvalificeret til at arbejde bredt med arbejdsopgaver inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomheder generelt. Du vil typisk blive ansat i speditionsfirmaer, shippingfirmaer, rederier, vognmænd, luftfartsselskaber eller produktions-, handels- og servicevirksomheder med titler såsom: transportassistent logistikassistent trafikassistent transportkonsulent logistikmedarbejder Uddannelsen tager sigte på ansættelse i nationale såvel som internationale virksomheder, offentlige såvel som private. Uddannelsen giver gode sprogkundskaber, som sammen med et grundigt kendskab til praktisk transport og forsyningsvirksomhed giver dig mange muligheder for jobs efter endt uddannelse. Videreuddannelse Logistikøkonom vil give merit til universiteter og business schools i Danmark, Europa og USA. Her kan du enten tage det sidste år af en bacheloruddannelse eller påbegynde et MBA-studium.

15 15 Nordjyllands Erhvervsakademi Nordjyllands Erhvervsakademi er et samarbejde mellem de nordjyske erhvervsskoler, som tilbyder korte videregående uddannelser på akademiniveau. Nordjyllands Erhvervsakademi tilbyder ikke mindre end 11 uddannelser. Selv om uddannelserne er meget forskellige, har de nogle fælles træk. Uddannelserne varer 2-2¼ år og består af en fælles del og en specialedel. På mange af uddannelserne er der desuden mulighed for et praktikophold i en virksomhed undervejs. Datamatiker Multimediedesigner Finansøkonom Logistikøkonom Markedsføringsøkonom Serviceøkonom Laborant Produktionsteknolog Bygge- og anlægskonstruktør IT- og elektronikteknolog Installationsteknolog Undervisningenr på logistikøkonom foregår i Porthusgade 1, centralt i Aalborg ved den nye havnefront. Her er samlet flere af de korte videregående uddannelser: Så ud over logistikøkonom er her også markedsføringsøkonomer, datamatikere, multimediedesignere og finansøkonomer. Uddannelserne i Porthusgade har gode fælles faciliteter, blandt andet har vi: Et brugerservicecenter, som er behjælpelig med anvendelse af vort PC-netværk og programmel. Et bibliotek med uddannede og servicemindede bibliotekarer. På biblioteket udlånes relevant faglitteratur, tidsskrifter og statistisk materiale. Endvidere er der mulighed for søgning i andre bibliotekers databaser. Biblioteket arrangerer endvidere informationssøgningskurser for de studerende. En velassorteret kantine En reception, der kan hjælpe dig med alle praktiske forhold vedrørende studiet. En studievejledning, der kan give dig hjælp vedr. studiets gennemførelse, eksamen, personlige spørgsmål etc.

16 16 Studiemiljø Den sociale side af uddannelsen er også vigtig. Vi arrangerer bl.a. introduktionsforløb, rusture, fester, billedaftener og sportsarrangementer. Nordjyllands Erhvervsakademi har også et studenterråd med repræsentanter fra alle hold. Studenterrådet indgår i et fællesråd med en repræsentant fra hver uddannelsesretning, som samarbejder med ledelse og undervisere. Derudover står studenterrådet via en række udvalg for f.eks. fredagsbar, fester, sportsarrangementer og andre aktiviteter. Administration Uddannelsen er lille og har derfor en administration, der kender hver enkelt studerende. Dette giver bedre miljø undervejs og giver hver enkelt studerende en indflydelse på forløbet. Vi sætter fleksibilitet over regler og gør gerne lidt ekstra for at hjælpe med de rigtige kontakter til erhvervslivet. Studiets økonomi Selve undervisningen er gratis, og uddannelsen er SU-berettiget på linie med andre videregående uddannelser. Carina Mortensen Studiesekretær Du må regne med udgifter til bøger, materialer, fotokopier samt til studierejser og udlandsophold i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet. Det er muligt at søge legater til delvis dækning af specielt udlandsophold. Optagelseskriterier For at blive optaget på Logistikøkonomuddannelsen skal du have studentereksamen, Højere Handelseksamen (HHX), Højere Teknisk eksamen (HTX) eller en HF-eksamen. Praktikere med EUD indenfor området, og som samtidig har taget supplerende fag (f.eks. Engelsk B, tysk B, matematik C og erhvervsøkonomi m.m.) kan også optages. Tilmelding Din tilmelding skal som hovedregel ske via den koordinerede tilmelding (KOT'en), og ansøgningsfristen er for kvote 2 ansøgere den 15. marts og for kvote I ansøgere den 1. juli. KOT'ens tilmeldingsskemaer fås på gymnasier, HF-kurser, tekniske skoler, handelsskoler samt den lokale arbejdsformidling eller ved henvendelse til Nordjyllands Erhvervsakademi. Besked om optagelse på ansøgninger foretaget via KOT'en gives senest den 28.juli. Bemærk: Der kan dog være mulighed for optagelse på enkelte ledige pladser på Logistikøkonomuddannelsen efter ovennævnte ansøgningsfristers udløb. Kontakt os for at høre nærmere om ledige pladser. Besked om optagelse på de ledige pladser gives løbende.

17 17 Aalborg og boliger Aalborg er blevet en god by at studere i, fordi der er så mange forskellige uddannelser: Det har altid været en glad og uhøjtidelig by, og de mange studerende gør ikke fritidsmiljøet ringere. Du har gode muligheder, når du har fri. Du kan dyrke mange forskellige former for sport, deltage i kulturelle aktiviteter eller nyde byens mange underholdningstilbud. Endelig har byen en god placering, ikke for langt fra skov og strand. Tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende Aalborg Kommune tilbyder Tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende. Det betyder kort og godt at du ikke skal bruge en masse tid på at finde et fornuftigt sted at bo inden du eventuelt flytter til byen. Ønsker du at gøre brug af tilbuddet om boliggaranti, skal du bare henvende dig til AKU-Aalborg. Der er flere muligheder for at finde en bolig: Du kan leje et værelse på det private boligmarked. AKU-boligformidling har et kartotek over ledige værelser i Aalborg. Du kan søge ind på et kollegium i Aalborg. AKU indstiller ansøgere til 10 værelseskollegier og 4 lejlighedskollegier. Du kan søger en af de ungdomsboliger (lejligheder eller værelser), som udlejes gennem forskellige boligforeninger i Aalborg Endelig kan du søge en almindelig lejlighed i en af boligforeningerne eller en lejlighed på det private boligmarked, f.eks. via Nordjyske Stiftstidendes boligsektion (søndag) eller gennem et af de private udlejningsbureauer. Herunder finder du en række nyttige boligkontakter. AKU-Aalborg Kayerødsgade Aalborg Telefon: Telefax: AKU-Aalborg's boligformidling Telefon: Telefax:

18 18 Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om Logistikøkonom kan du henvende dig til: Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade Aalborg TIf: Fax: Vi tager gerne en individuel samtale med dig, hvis du er interesseret i at høre mere om uddannelsen og dine muligheder. Studievejlederen kan fortælle mere om studiets indhold, dagligdagen på studiet, sætte dig i forbindelse med nuværende studerende, give individuelle råd om dine muligheder for optagelse på studiet eller eventuelle opkvalificeringskurser. Du kan læse mere om Transportlogistikuddannelsen og de øvrige uddannelser på Nordjyllands Erhvervsakademi på vores homepage.

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed Praktikpladser Et plus for din virksomhed En ny lovgivning med krav om obligatorisk praktik i alle videregående professionsorienterede uddannelser er trådt i kraft, hvilket betyder, at de studerende ikke

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Transportlogistikeruddannelsen

Transportlogistikeruddannelsen NOEA akademiuddannelser 1.7.2000 NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI Center for korte videregående uddannelser STUDIEORDNING: LOGISTIKØKONOM Transportlogistikeruddannelsen Fælles Studieordning for Copenhagen

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse på Aalborg Handelsskole, har du mulighed for

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsplan Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi - htxøkoc310

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser

Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser Karaktergennemsnit, fuldtidsuddannelser 2012 2013 Erhvervsakademiuddannelse 6843 5,9 13474 5,7 Datamatiker 330 8,6 438 6,2 2. modul 2. semester mundtlig 65 6,4 103 5,5 3. semester programmeringsdelen 61

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 ( eksamen i 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc309 undervisningsbeskrivelse Termin 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi -

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 (eksamen 2017) Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Har du interesse for det sunde liv?

Har du interesse for det sunde liv? Har du interesse for det sunde liv? Farmakonom betyder lægemiddelkyndig Farmakonomer er apotekets største personalegruppe Tre-årig sundhedsuddannelse med løn Farmakonomuddannelsen Har du interesse for

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Marketing og kommunikation

Marketing og kommunikation IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og kommunikation Studieplan Ønsker du at være en del af den internationale verden, hvor man arbejder med kommunikation, reklame og markedsføring, vil

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere