Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)"

Transkript

1 Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har gennemført. Logistikøkonomuddannelsen er udviklet og planlagt i samarbejde med førende erhvervsvirksomheder på området, samt med relevante erhvervsorganisationer. Uddannelsen sigter både mod logistikfunktioner i erhvervslivet og transportfunktioner generelt. Bredden i uddannelsen er vigtig for de studerende, for erhvervene og for den vifte af karrieremuligheder der skabes for dimittenderne. Ole Faaborg Uddannelseschef

2 2

3 3 Indhold Indhold 3 Studiet generelt 4 Studiets tilrettelæggelse 4 Tematiseret undervisning 4 Fagområder 5 Logistik 6 Engelsk 6 Tysk 7 Erhvervsjura 7 Erhvervsøkonomi 8 Organisation 8 Transport 9 Markedsføring 9 Profilfag 9 Specialeforløb 10 Afsluttende hovedprojekt 10 er 10 Udlandsophold/praktik 11 Arbejdsformer på studiet 11 Erhvervskontakt 12 Undervisningsorienteret organisation 12 Underviserne 13 Jobmuligheder 14 Videreuddannelse 14 Nordjyllands Erhvervsakademi 15 Studiemiljø 16 Administration 16 Studiets økonomi 16 Optagelseskriterier 16 Tilmelding 16 Aalborg og boliger 17 Yderligere oplysninger 18

4 4 Studiet generelt Logistikøkonomstudiet har en fællesdel med obligatoriske fællesfag som logistik, transport, sprog, jura, erhvervsøkonomi og markedsføring. Herefter kommer et individuelt specialeforløb, og afslutningsvis løser man en konkret hovedopgave inden for logistikområdet i samarbejde med en virksomhed. Studiets tilrettelæggelse Logistikøkonom er et 2-årigt videregående fuldtidsstudium på akademiniveau. Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt points efter European Credit Transfer System (ECTS-points). Hele uddannelsen svarer til 120 points. Uddannelsen er delt op i 4 semestre: 1. semester september til januar 2. semester februar til juni 3. semester august til december 4. semester januar til juni Nordjyllands Erhvervsakademi arbejder tæt sammen med Niels Brock Copenhagen Business College om Logistikøkonomuddannelsen. Tematiseret undervisning Undervisningen på uddannelsen er tematiseret. Det vil sige, at der i alle fag arbejdes med et fælles gennemgående tema, for at binde de enkelte fagelementer sammen og give de studerende en helhedsopfattelse. Temaerne skifter fra semester til semester: 1. semester - Virksomheden Hovedvægten ligger på metoder til at beskrive og analysere virksomhedens organisation, økonomi og markedsføring. Udgangspunktet er altså virksomheden, men dens placering i og afhængighed af forskellige netværk er også en vigtig pointe. 2. semester - Virksomheden i forsyningskæden På andet semester ligger hovedvægten på virksomhedens eksterne relationer og netværk og omfatter emner som logistik og Supply Chain Management samt salg og markedsføring. 3. semester - Logistikanalyser og transport Der arbejdes mere i dybden med forskellige logistikanalyser og implementering af logistiksystemer, herunder transportsystemer. 4. semester - Specialeforløb og hovedprojekt På 4. semester gennemføres specialeforløbet og det afsluttende projektarbejde individuelt.

5 5 Fagområder Uddannelsen består af en obligatorisk del og en valgdel. Valgdelen indeholder specialeforløb og hovedopgave. Obligatoriske fag Den obligatoriske del omfatter nedenstående fagområder, som udgør tilsammen 80% af uddannelsen. Logistik Engelsk Tysk Erhvervsjura Erhvervsøkonomi Organisation Transport Markedsføring Profilfag 19% 12% 10% 9½% 9½% 6% 5% 5% 4% Specialeforløb Specialeforløbet udgør 10% og giver den enkelte studerende mulighed for at fordybe sig i specifikt emne, som er af særlig interesse. Det vil sige, at den studerende gennem specialedelen kan perspektivere sin uddannelse og dermed styrke sine kvalifikationer. Hovedprojekt Uddannelsen til Logistikøkonom afsluttes med et hovedprojekt som udgør 10%. Du kan læse mere om de enkelte fagområder på de næste sider

6 6 Logistik Formålet med faget logistik er at kvalificere den studerende til at udarbejde og realisere komplekse transport- og logistikløsninger. Du vil få et bredt og indgående kendskab til logistiske begreber og deres sammenhæng med andre fagdiscipliner f.eks. markedsføring. Vi vil se på produktionsplanlægnings modeller, metoder og begreber for både prognose- og ordrestyrede virksomheder. Endelig beskæftiger faget sig med, hvorledes en logistikanalyse gennemføres, samt hvorledes eventuelle forbedringsforslag til den logistiske effektivitet kan gennemføres. Centrale emner i logistik: Logistikanalyse Distributionsstyring Produktionsstyring Lagerstyringen Materialestyringen Just-in-time Kvalitetsstyring Teknologi Samfundsforhold 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester. Engelsk Indholdet i faget tager udgangspunkt i at den studerende skal kunne gennemføre mundtlig og skriftlig formidling i transportbranchen. Faget indeholder derfor en indføring i grundlæggende transport- og logistikbegreber på engelsk. Dette indebærer bl.a. udarbejdelse af skriftlige dokumenter i forbindelse med transport- og logistikaktiviteter i virksomheden. Herudover gennemføres generel skriftlig forretningskommunikation, dvs. udarbejdelse af forskellige former for forretningsbreve samt interne og eksterne rapporter. I engelsk diskuteres kulturelle dimensioner og forskelle, samt betydningen af disse kulturforskelle set i forretningsmæssigt perspektiv Endelig ses der i faget på forhandlings- og præsentationsteknik herunder metoder, kulturforskelle i forhandlingssituationer, mundtlige sprogfærdighed samt nonverbal kommunikation. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester og en mundtlig eksamen på 3. semester.

7 7 Tysk Indholdet i faget tager udgangspunkt i gennemførelsen af mundtlig og skriftlig formidling i transport branchen. Faget indeholder en indføring i grundlæggende transport- og logistikbegreber, budget- og regnskabstermer og organisatoriske begreber på tysk. I den forbindelse diskuteres følgende emner: Lagerstyring Indkøb Produktionslogistik Distributionslogistik Outsourcing Total Quality Management (TQM) For at sikre den praktiske anvendelighed, således at den studerende kan overskue transport- og logistikaktiviteter, udarbejdes der praksisrelaterede rapporter og transportdokumenter på tysk. Desuden arbejdes der med videoer fra tyske logistikvirksomheder. Herudover udføres almindelig forretningskommunikation i relation til de berørte brancher. Der arbejdes med at udvikle den studerendes interkulturelle kompetence, således at den studerende er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til det tyske sprogområde. Mundtlig eksamen på 3. semester. Erhvervsjura Formålet med Erhvervs- og transportjura er, at give de studerende en grundlæggende viden om centrale juridiske problemer, der kan opstå ved national og international samhandel. Du vil således få et praktisk grundlag for at kunne vurdere karakteren og omfanget af sådanne juridiske problemer - for derved at kunne bidrage til undgåelse eller minimering af konflikter i forbindelse med samhandlen. Faget skal tillige give den studerende forudsætninger for at analysere og komme med løsningsforslag til transportretlige problemstillinger. Faget består af to hovedområder: Erhvervsjura og transportjura. Erhvervsjura: Aftaleindgåelse, nationalt og internationalt Køberet, nationalt og internationalt Misligholdelse af køberetlige aftaler, nationalt og internationalt Debitorsikring ved international handel Transportjura: Transportansvar og forsikring Transportlove og bestemmelser Dokumentgangen ved im- og eksport Skriftlig eksamen på 3. semester.

8 8 Erhvervsøkonomi Formålet med erhvervsøkonomi er, at kvalificere den studerende til at analysere virksomhedens regnskab- og økonomistyring. Faget består af følgende hovedområder: 1. det erhvervsøkonomiske begrebsapparat 2. regnskab- og budgetstrukturer 3. investeringskalkuler 4. omkostningsanalyser Hovedområderne bliver behandlet under de følgende centrale problemstillinger: Regnskabsforståelse Regnskabsanalyser Budgettering Produktivitet Omkostningslære Efterspørgsel Parameteroptimering Investeringsteori Finansieringsteori 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester. Organisation Formålet med faget organisation er, at kunne analysere og løse problemer i virksomhedens organisationsstruktur. Indholdet i faget organisation tager udgangspunkt i at den studerende skal have forståelse for væsentlige organisatoriske problemstillinger i en internationalt orienteret virksomhed. Faget organisation indeholder: En gennemgang af virksomhedens idégrundlag, målsætning og strategi, med henblik på at diskutere værdien af en fastlagt målsætning og strategi set i et organisations perspektiv. Klassiske og nyere organisationsstrukturer og organisationsprincipper. Motivations- og behovsteorier gennemgås med henblik på at kunne tilrettelægge arbejdet på en hensigtsmæssig måde. Individers behov og motivationsfaktorer diskuteres og sammenholdes med virksomhedens krav om effektivitet og styring. Forskellige teorier til beskrivelse af virksomhedens beslutningsprocesser gennemgås. Fordele og ulemper ved forskellige beslutningsmodeller diskuteres og muligheden for at forbedre beslutningsprocesserne vurderes. Vi arbejder med forskellige ledelsesformer og ledertyper. Ledelsesteorierne diskuteres i forhold til internationale kulturforskelle, og der gives eksempler på ledelse i forskellige kulturer. Innovationsprocessen betydning for virksomhedens langsigtede overlevelse, samt faserne i sådan proces gennemgås, herunder hvorledes dette påvirker den eksisterende virksomhedskultur. Kommunikations- og forhandlingsteorier gennemgås og afprøves i praksis gennem diskussioner, cases og forhandlingsøvelser. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester.

9 9 Transport Formålet med faget transport er, at kvalificere den studerende til at medvirke ved gennemførelsen af virksomhedens interne og eksterne transport- og logistikaktiviteter. I faget ses der nærmere på forskellige transportformer og begreber i tilknytning til transportforløb f.eks. incoterms, remburs og fragtdokumenter. Endelig ser vi på multimodale transportformer samt interne og eksterne transportmateriel. Indholdet i faget transport er: Grundlæggende intern/ekstern transport afvikling Transportprincipper Fordele/ulemper ved fysisk transportmateriel, som f.eks. lastbiler, tog Teknologisk anvendelses muligheder i forbindelse med afvikling af intern/ekstern transport Forskellige transportformers tarifopbygning 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 3. semester. Markedsføring Formålet med faget markedsføring er at kvalificere den studerende til at analysere virksomhedens markedsføringsaktiviteter samt bistå til implementeringen af disse. Der ses i faget nærmere på de grundlæggende markedsføringsbegreber, som bruges i transportvirksomhedens marketingfunktion. Centrale problemstillinger: Virksomhedens orientering mod markedets ønsker og behov, dvs. en "markedsorienteret" tankegang. Metoder til strategisk planlægning med henblik på at kunne foretage kvalificerede valg af virksomhedens markedsføringsaktiviteter. Kundernes købsadfærd her lægges der specielt vægt på business-to-business markedet. Segmentering og målgruppevalg diskuteres med henblik på at kunne foretage en mere effektiv og fokuseret markedsføringsindsats. Markedsanalyse, herunder såvel desk research som field research, med henblik på at kunne analysere og vurdere markedspotentiale, produkt (service-) tilpasninger samt kundetilfredshed. Markedsføringsplan med henblik på at skabe et overblik over transportvirksomhedens markedsføringsaktiviteter. 14-dages tværfagligt skriftligt projekt på 2. semester. Profilfag Profilfaget er et valgfag, der løber over ca. 2 uger, hvor man udelukkende beskæftiger sig med profilfaget. Nordjyllands Erhvervsakademi udbyder forskellige emner i profilfaget skiftende fra år til år. F.eks. emnerne være logistik/supply Chain management, eksport markedsføring, erhvervsøkonomi, kulturanalyse eller specifikke økonomiske landestudier.

10 10 Specialeforløb Inden det afsluttende hovedprojekt, har den studerende mulighed for at designe sit eget specialeforløb. Målet med specialeforløbet er, at den studerende får styrket og perspektiveret sine kvalifikationer med henblik på senere karriere. Dette gøres ved at den studerende får praktisk og/eller teoretisk indsigt, der indebærer en videreudvikling af uddannelsens fag. Specialeforløbet kan f.eks. bestå i: Studier indenfor et afgrænset emneområde f.eks. Udnyttelse af transportmidlers kapacitet eller problemer vedr. overgang mellem forskellige transportformer eller outsourcingsproblemer. Studier indenfor et afgrænset emneområde, på en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution Et praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed, hvor den studerende får mulighed for at afprøve uddannelsens teoretiske elementer i praksis Skriftlig rapport på 4. semester. Afsluttende hovedprojekt Studiet afsluttes med udarbejdelsen af et individuelt hovedprojekt. I hovedprojektet skal de studerende bevise, at de kan benytte de færdigheder, som er tillært i løbet af studiet. Projektet skal altså tage udgangspunkt i centrale problemstillinger fra uddannelsens fag samt den studerendes profilfag og specialeforløb. Der skal anvendes viden fra alle studiets fagområder. Teorien skal omsættes til praksis. Hovedprojektet kan f.eks. være plan for anvendelse af EDI i en konkret virksomhed, økonomiske konsekvensberegninger ved transport eller en konkret virksomheds mulighed for at følge varen i transportforløbet f.eks. via satellit. Der afleveres en skriftlig rapport, som også skal indeholde et resumé på engelsk. Hovedprojektet evalueres af eksterne censorer. Der gives en karakter for den skriftlige opgave. Afslutningsvis eksamineres den studerende ved en mundtlig eksamen med udgangspunkt i hovedopgaven. er Nedenstående tabel giver et overblik over Markedsføringsøkonomuddannelsens eksterne eksamener: 2. semester: Skriftligt tværfagligt projekt i fagene erhvervsøkonomi, markedsføring og engelsk. Der bliver udleveret en projekttitel, hvorefter den studerende har 14 dage til at udarbejde projekt. 3. semester: Mundtlig eksamen i tysk. Mundtlig eksamen i engelsk. Skriftlig eksamen i erhvervsjura. Skriftligt tværfagligt projekt i fagene logistik, transport og organisation. Der bliver udleveret en projekttitel, hvorefter den studerende har 14 dage til at udarbejde projekt. 4. semester: Skriftligt projekt i specialedelen Afsluttende hovedprojekt samt en mundtlig eksamen på baggrund af det afsluttende hovedprojekt.

11 11 Udlandsophold/praktik På Logistikøkonomuddannelsen i Aalborg vil der være mulighed for flere udlandsophold. Studierejse 1 uges studierejse til udlandet på studiets 1. år, hvor der bliver sat fokus på kultur, besøges udenlandske virksomheder og institutioner samt danske virksomheders repræsentationer. Specialeforløb I forbindelse med specialeforløbet kan den enkelte studerende vælge at rejse til udlandet og f.eks. deltage i et kursusforløb på en udenlandsk uddannelsesinstitution som Nordjyllands Erhvervsakademi samarbejder med. Den studerende kan også, i specialeforløbet, vælge at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed, hvor den studerende får mulighed for at afprøve uddannelsens teoretiske elementer i praksis. Hovedprojekt l forbindelse med udarbejdelse af hovedopgaven kan indgå et udlandsopbold. Varigheden af dette ophold er afhængig af opgavens art, som regel 2-4 uger. Arbejdsformer på studiet Undervisningen foregår normalt i tidsrummet Undervisningen er delt op i moduler, som kan strække sig over 1,2-3 dage. Et modul kan f.eks. være finansieringsformer. Modulet kan være bygget op med gruppeopgaver, analyser i felten, forelæsninger etc. Mange af modulerne vil også være tværfaglige, hvor to eller flere fag sammen arbejder omkring et specifikt emne. Den studerende vil opleve en tæt kontakt med underviserne ofte i form af undervisning i mindre hold, gruppe og individuelle vejledninger, men der vil også af og til være forelæsninger, hvor mange studerende er samlet på én gang. Undervisningen bygger på flere forskellige indlæringsformer f.eks. cases, klasseundervisning, projektarbejder, fieldwork og individuelle opgaver. Løbende vil der blive lavet tværfaglige arrangementer for at styrke helheden i og mellem fagene. Dette giver perspektiv og helhedsfornemmelse allerede fra starten af studiet, og er med til at skabe en afvekslende og spændende dagligdag. Tværfaglige arrangementer kan f.eks. være studierejser, virksomhedsspil, cases, temaarbejder og ITkurser. Derudover er vi altid åbne for inspiration fra tilrejsende erhvervs- og universitetsfolk.

12 12 Erhvervskontakt På Logistikøkonomuddannelsen vil der være en løbende kontakt til dansk og internationalt erhvervsliv. Kontakter, som kan være med til at give dig et praktisk element i din uddannelse. Erhvervskontakter undervejs i studiet kan både være i form af foredragsholdere, virksomhedsbesøg, praktikophold samt samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af projektrapporter. Derudover har vi et princip om at anvende så mange censorer fra erhvervslivet som muligt. Dette er med til at øge erhvervslivets kendskab, viden og accept af uddannelsen. Undervisningsorienteret organisation På Nordjyllands Erhvervsakademi har ikke som f.eks. universiteterne forskningsforpligtigelse. Vi lægger mere vægt på et godt undervisningsmiljø end på et forskermiljø. Underviserne har typisk været ude i erhvervslivet inden de startede undervisningen på uddannelsen. Det vil sige, at uddannelsens undervisere har et godt indblik i erhvervslivets forhold samtidig med, at de holder sig ajour med den nyeste udvikling og forskning indenfor fagområderne f.eks. i form af litteratur, foredrag og kurser. Alle underviserne på uddannelsen har en pædagogisk uddannelse, og de koncentrerer sig om at optimere samspillet mellem de studerendes indlæring, erhvervslivet og ny faglig viden. Små holdstørrelser, løbende evalueringer af undervisningen og personlige samtaler mellem studerende og underviser sikrer en høj indlæring og studenterindflydelse på, hvordan der undervises. Underviserne har frihed til at vælge lige præcis den undervisningsform, der passer dem og deres studerende bedst. Fleksibilitet er nøgleordet i undervisningen, og der er ingen "hellige køer" eller særlige arbejdsformer at tage hensyn til. Underviserne har egne kontorer, hvor man kan træffe dem, også uden for den egentlige undervisningstid, hvilket er med til at sikre det tætte forhold mellem studerende og undervisere samt underviserne imellem.

13 13 Underviserne Jane Blomhøj Jytte Diekmann Ole Faaborg Jannie Munch Olesen Bo Jacobsen Niels Karl Jacobsen Peter Heigaard Jensen Eva Nørgaard Larsen Anne Sofie Moesner Erling Ramme Nielsen

14 14 Jobmuligheder Som færdiguddannet Logistikøkonom er du kvalificeret til at arbejde bredt med arbejdsopgaver inden for logistik, transport, luftfart eller forsyningsvirksomheder generelt. Du vil typisk blive ansat i speditionsfirmaer, shippingfirmaer, rederier, vognmænd, luftfartsselskaber eller produktions-, handels- og servicevirksomheder med titler såsom: transportassistent logistikassistent trafikassistent transportkonsulent logistikmedarbejder Uddannelsen tager sigte på ansættelse i nationale såvel som internationale virksomheder, offentlige såvel som private. Uddannelsen giver gode sprogkundskaber, som sammen med et grundigt kendskab til praktisk transport og forsyningsvirksomhed giver dig mange muligheder for jobs efter endt uddannelse. Videreuddannelse Logistikøkonom vil give merit til universiteter og business schools i Danmark, Europa og USA. Her kan du enten tage det sidste år af en bacheloruddannelse eller påbegynde et MBA-studium.

15 15 Nordjyllands Erhvervsakademi Nordjyllands Erhvervsakademi er et samarbejde mellem de nordjyske erhvervsskoler, som tilbyder korte videregående uddannelser på akademiniveau. Nordjyllands Erhvervsakademi tilbyder ikke mindre end 11 uddannelser. Selv om uddannelserne er meget forskellige, har de nogle fælles træk. Uddannelserne varer 2-2¼ år og består af en fælles del og en specialedel. På mange af uddannelserne er der desuden mulighed for et praktikophold i en virksomhed undervejs. Datamatiker Multimediedesigner Finansøkonom Logistikøkonom Markedsføringsøkonom Serviceøkonom Laborant Produktionsteknolog Bygge- og anlægskonstruktør IT- og elektronikteknolog Installationsteknolog Undervisningenr på logistikøkonom foregår i Porthusgade 1, centralt i Aalborg ved den nye havnefront. Her er samlet flere af de korte videregående uddannelser: Så ud over logistikøkonom er her også markedsføringsøkonomer, datamatikere, multimediedesignere og finansøkonomer. Uddannelserne i Porthusgade har gode fælles faciliteter, blandt andet har vi: Et brugerservicecenter, som er behjælpelig med anvendelse af vort PC-netværk og programmel. Et bibliotek med uddannede og servicemindede bibliotekarer. På biblioteket udlånes relevant faglitteratur, tidsskrifter og statistisk materiale. Endvidere er der mulighed for søgning i andre bibliotekers databaser. Biblioteket arrangerer endvidere informationssøgningskurser for de studerende. En velassorteret kantine En reception, der kan hjælpe dig med alle praktiske forhold vedrørende studiet. En studievejledning, der kan give dig hjælp vedr. studiets gennemførelse, eksamen, personlige spørgsmål etc.

16 16 Studiemiljø Den sociale side af uddannelsen er også vigtig. Vi arrangerer bl.a. introduktionsforløb, rusture, fester, billedaftener og sportsarrangementer. Nordjyllands Erhvervsakademi har også et studenterråd med repræsentanter fra alle hold. Studenterrådet indgår i et fællesråd med en repræsentant fra hver uddannelsesretning, som samarbejder med ledelse og undervisere. Derudover står studenterrådet via en række udvalg for f.eks. fredagsbar, fester, sportsarrangementer og andre aktiviteter. Administration Uddannelsen er lille og har derfor en administration, der kender hver enkelt studerende. Dette giver bedre miljø undervejs og giver hver enkelt studerende en indflydelse på forløbet. Vi sætter fleksibilitet over regler og gør gerne lidt ekstra for at hjælpe med de rigtige kontakter til erhvervslivet. Studiets økonomi Selve undervisningen er gratis, og uddannelsen er SU-berettiget på linie med andre videregående uddannelser. Carina Mortensen Studiesekretær Du må regne med udgifter til bøger, materialer, fotokopier samt til studierejser og udlandsophold i forbindelse med udarbejdelse af hovedprojektet. Det er muligt at søge legater til delvis dækning af specielt udlandsophold. Optagelseskriterier For at blive optaget på Logistikøkonomuddannelsen skal du have studentereksamen, Højere Handelseksamen (HHX), Højere Teknisk eksamen (HTX) eller en HF-eksamen. Praktikere med EUD indenfor området, og som samtidig har taget supplerende fag (f.eks. Engelsk B, tysk B, matematik C og erhvervsøkonomi m.m.) kan også optages. Tilmelding Din tilmelding skal som hovedregel ske via den koordinerede tilmelding (KOT'en), og ansøgningsfristen er for kvote 2 ansøgere den 15. marts og for kvote I ansøgere den 1. juli. KOT'ens tilmeldingsskemaer fås på gymnasier, HF-kurser, tekniske skoler, handelsskoler samt den lokale arbejdsformidling eller ved henvendelse til Nordjyllands Erhvervsakademi. Besked om optagelse på ansøgninger foretaget via KOT'en gives senest den 28.juli. Bemærk: Der kan dog være mulighed for optagelse på enkelte ledige pladser på Logistikøkonomuddannelsen efter ovennævnte ansøgningsfristers udløb. Kontakt os for at høre nærmere om ledige pladser. Besked om optagelse på de ledige pladser gives løbende.

17 17 Aalborg og boliger Aalborg er blevet en god by at studere i, fordi der er så mange forskellige uddannelser: Det har altid været en glad og uhøjtidelig by, og de mange studerende gør ikke fritidsmiljøet ringere. Du har gode muligheder, når du har fri. Du kan dyrke mange forskellige former for sport, deltage i kulturelle aktiviteter eller nyde byens mange underholdningstilbud. Endelig har byen en god placering, ikke for langt fra skov og strand. Tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende Aalborg Kommune tilbyder Tag-over-hovedet-garanti til alle nye studerende. Det betyder kort og godt at du ikke skal bruge en masse tid på at finde et fornuftigt sted at bo inden du eventuelt flytter til byen. Ønsker du at gøre brug af tilbuddet om boliggaranti, skal du bare henvende dig til AKU-Aalborg. Der er flere muligheder for at finde en bolig: Du kan leje et værelse på det private boligmarked. AKU-boligformidling har et kartotek over ledige værelser i Aalborg. Du kan søge ind på et kollegium i Aalborg. AKU indstiller ansøgere til 10 værelseskollegier og 4 lejlighedskollegier. Du kan søger en af de ungdomsboliger (lejligheder eller værelser), som udlejes gennem forskellige boligforeninger i Aalborg Endelig kan du søge en almindelig lejlighed i en af boligforeningerne eller en lejlighed på det private boligmarked, f.eks. via Nordjyske Stiftstidendes boligsektion (søndag) eller gennem et af de private udlejningsbureauer. Herunder finder du en række nyttige boligkontakter. AKU-Aalborg Kayerødsgade Aalborg Telefon: Telefax: AKU-Aalborg's boligformidling Telefon: Telefax:

18 18 Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om Logistikøkonom kan du henvende dig til: Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade Aalborg TIf: Fax: Vi tager gerne en individuel samtale med dig, hvis du er interesseret i at høre mere om uddannelsen og dine muligheder. Studievejlederen kan fortælle mere om studiets indhold, dagligdagen på studiet, sætte dig i forbindelse med nuværende studerende, give individuelle råd om dine muligheder for optagelse på studiet eller eventuelle opkvalificeringskurser. Du kan læse mere om Transportlogistikuddannelsen og de øvrige uddannelser på Nordjyllands Erhvervsakademi på vores homepage.

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere