Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helenekilde. Domme. Taksati ons kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00116.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00116.00. Fredningen vedrører: Helenekilde. Domme. Taksati ons kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Helenekilde Domme Taksati ons kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNNGSNÆVNET>

3 ~... ' d li <~ \ t ~~ i " :... i ( : f lr i l EKSTRAKT-UDSKRFT A.F REG. NR. //i lo/~ jq.~'?j FORHANDLNGSPR(TJ(ULLEH FrJR NATURFREDNNGSL:VtH';'f FrÆ FREDERKSB)RG AHT. A8r 1922 d. ls.august Eftermiddag Kl. 3 3/4 mødte N~turfredningsn"vnet f)r Frederiksb.'rg Alat pau den.pnlitur tilhørende Ejend lm irisvilde hvnr da f'reto~es: SAG AN~~DNNG A.F : AT ~EN FRA uldtden BEKENDTE KLDE "set. HELEN::'; KLDE" :'RUER HSD /\.1' S';'YR1'E HA.VET. Der fremlagjes: 1. Skrivelse af 7.d..M. fra Profe'Js0r ons (/lrik 31m F)rmand fl)r Je'v af tturist.. 'lg Grunde jerf"r-anint.:: ~n f r :'isvilde oc; ume:;n lt nedsatte faste Vejudvalg. Nævnet maatte onse det f'1r den bedste 19 rigtid;ste (rdning 81 der med Ejeren af :::-J'uuden H. Pnlitur søges truffet (verensknmst '1m at han til dgt (Jffcmtlibe afstaar den Del of Grunden hv 1rr'}8 Kilden er belig--eflde i en "L tmgde af 5(j m vestp::ia fra det Sted ~1.v"r Vejen til Havet udmunder i Strandbredden 'G saaledes at irnnsen f"r AreAlet md Syd bliver Have~~rdet 'mkring Helene ~ilde Pensi'1- nats Have. Stien til Kilden paa dette ~)tyk1-;:e ':::1' 1ft"entlig dti. Afstaaelse af Jrunden bør v~re uddn Veder'lag imd at Politur frita~es f )r at del t:]t~e i Udgifterne v ~d ~Jkr.-e.\tens Sil:ring... ". Mødet h ivet. Jac1bæus J. J. T3 j e 118k j.ur. laurits HnflC0:l-MUller. Aar 1922 den )3. '/kt'1ber SftermLldag K1. 3 afh"ldt Naturfr~dningsn"Jvnet f'1r Frederi\sbnrg Amt Høde paa rrin~hllset i Helsinge hvor da flret~~es: F(~~rr'JAT B;;;'H~DJHJG AF JA'1 m (M HELEN::;KLDE TSVLDE begyndt 18.August d.a '.'. Der fremlasdes: 3. Tilbud af 16. d.~:. fra Hr. Heinrich P~litur 'm paa de deri 'mmeldte Beting2lser at 1verdrage Kilden med et passende irea1 uden VederlaG til Staten. Det fremlagte Tilbud ur saalydende; PaD min Ejend')m "elenekilcle" ved Tisvilde ligger den hist"risk k"ndte "Helene Kilde". Da je.'"~ finder at denne Kilde bør sikres fnr Eftertiden paa Grund ~:Jf de Sagn der knytter sig til den ng da det er mit Bnske at alle skel have fri og uhindret fj

4 l 'i' " Adgaftg til Kilden hor jc:g beslutt'3t.t 'v"rdrage Ejend 'ffl8- retten til selve Kilden samt det Stykke Skrænt s UD er nødvendigt f0r at sikre denne til den danske ~tat s 'm et Ultryk f0r den Taknemmeli.;hed jeg n Brer warf lr Dan~nark 19 idet jeg gajr ud fra at den d~nske Stat bedre end jeg vil være i Stand til at bevare og vedli.seh"llde dette Mindesmærke i (}verensst'lm"ylelse med Tradi timen. Af H:wsyn til min Ejend 1m "Helenekilde" maa jjg bl"t frbeh 'de mig at denne med alle nllvercl.de 19 tilk(l'nm~nde Bygninger baade nu f)g i Fremtiden har Ret til ut føre l'ie_ vnet "Helenelcilde" liges 'm jeg mba f'lrbeh'11de mig Ret til hv 'rs 'rnh"lst fra min Ejend 1mat føre Vej igen~em n3d til Kilden. CJverdragelsen sk::;r under F lrudd "tning af at Panthaverne i Ejendommen 3iver S mtykke hel~il. Københ3vn ddn 16. ()kt lber Heinrich P"llitur. Det er en F.rud~Dtning f0r drtte Tilbud at staten s0r~er f')r den f 'rnødne Sikrj n0 ruld Havet. Mødt var flrud:n F'rmondcn det af Amtsraadet valgte Medlem Direktør BjelJ ekjær "b d8t af S l:sn~::l.iadet v::.:ltte rr.edlem Prnvst Haagen-MUller. Nævnet Vclr enigt "lm at det af Hr. H. P"llitur fremsatte Tilbud burde mldti:j~es da der paa denne Vis 'pnaas d~n bedste urdning til Bevarelse af d"n Gamle "Helenekilde" der baade af hist~riske Grunde - s'm udviklet i Pr fegs('\r (J] riks 3krivl~h;e af 7.;\ugust d.a. f)g af Hunsyn til St3d2ts ejend '!lmelige Naturskønhed abs 1111-tbør uev81'es S'lm et fnr Almenheden tilf;ængel i~~t frejet Sted. 0verensk0msten f'rudsætter imidlertid Statens ~iltræde]se~-~ hvrfor 811gen vil V.lJre at indsenje til l'jll. dbru_sministeriet med N-evnets njstilling 'lm at ljveren~k)[nsten G"dkendes. Mødet hevet. Jaclbæus. J.J.Bjellekj...er. suri t z iaagen-mlill er. lo"""' ADr 1923 den lt. Au ust skete ved Flrmand6n saalydende Tilførsel til Naturfr0dnin~sDBvnets Prlt.knl vedrørende f.a. FRED1HUJEN _\F "H~L8H8KL])E" TRRKE S'::N. Tilslutning til hvad der passerede i Mødet den 23. t}ktnber tremla_des: Skrivelse fra L::ndbru sministeriet af 18. J'hvember f. A. Landbruc.sministeriets Udstyknings-~ppr0bati('lrl af!3.f.m.? hv'refot'er den Parcel s nm af '}r 'sserer H. }'0li tur er 'verdra -et til Staten nu er bete~net S0m Matr.Nr. 8eo af Tisvilde Tibirke Sogn uden Hartk'lrn. Den fremla0te Skrivelse er saalydende: LandbruGsministeriet. -" København den 18. N'lvember Til Naturfr~dnin~snævnet fqr Frederiksunrg Amt.

5 ~" ~ t ~:: [.1 i~ j)' ~< ' ~'" "." l'l ""'".. f'. l".~ Yr '. "~:>\ ~l r Anledning af Naturfr::dningsnBvnets Skrivelse af 25. f.h. an gaaepde. Sikring af den ~amle "Helene Kilde" i Tisvilde skal man meddele at Ministeriet m0dtager Jet af Ejeren Hr. Heinrich pnlitur frjr h'evnet fremsatte Tilbud af l6.f.m. nm at werdrac;e Sjendnmsretten til selve Kilden n~ det Stykke Skrænt sm er nødvendigt~for at sikre denne til staten uden Vederlag md at Slaten sør~er f0r den f1rnødne Sikring mld H~vet somt at man indgaar pa8 de øvriue i Tilbudet indeholdte Betince!ser ~g pea den af Repr-flsentantenf"r de sekunn::erepanthavere f-.rbehnldte Baderet. det man frudsætter at Nevnet vil fnranledige Udstykning af Parcellen 'C drjge (.ns 'rg f..rat J;r Jives Staten Zlnm-lTknin.;!;sfrit Skøde paa 1'a1'ce110n alt ujen Ud~:ift rrtr Statskassen sl{al mar. bernerke at Are:let vil blive henlust uwler Restj'rell"eaf 3k 'vrideren f~r Tisvilde-Frederiksværk Distrikt g at man ved dkrivelse af 16. d.m. til Direktnratet f~r Statsskvbru3et har anmndet Direktoratet nm at f ranleji~e at Jer af Sk'vrideren rettes Henv~ndelse til Havneing~niør C. B~ch i Helsingør 1m Udførelse af de af ham fre slaaede Sikringsarbejder til et B..;løbaf 3'J (; Kr. P.M.V.. \Vaage. /Jensen. Fm. Henh~ld til den mellem Grosserer H.Politur o~ NÆvnet afslut tede Gverensk-mst vil denne nu være at fuldbyrde ved Skøde til State. paa den anførte Parcel hv'ri vil v~re at npta~e de Reservationer! som omhandles i Gr'1sserer Politurs Tilbud af 16. (Jkt.ber1922 rtg tillige Reservati()nen m at Parcellen skal v:.ereti ljbngel ig for Almenheden samt ot elen Ret til Badning fra Stranden 19 (;pstilling af Badehuse pna Jtranden udf~r Pureellen s~m alt hæfter paa Parcellen ifølge fidgl~sning paa Stamejendf)mmen ve~bljv2nde skal bestea. JaclJbæus. SX''RAK'fUDSKUFr.rENS Rlr'rJH~D BEKRh:F1'E:S. Jac0bæus. f ' t i' r. ' ~ ~ o -- Til Fuldbyrdelse af den ~fter f~ranstaaende Udskrift mellem NaturfredniGgsnævnet fr Fred0riksb0rg Amt med 1~n1brugsministeriets d~mty~ke ufslutteue (Ncrenskmst med underskrevne Grnsserer Hdin- ~~ rich Pli1;ur af København skøder 'verj1'a~er 'G ald"les afhænder jeg Hbinrich Politur til den danske Stat Pbrcellen Matr.Nr. 8co - af TisvilJ.e By Tibirke S)Jn uden llclrtk'rn'g skal Parcellen herefter til'løre Staten sm dens Ej"rJd"m :ned de sam:ne Retticheder og Frpligtelser hv'rmed den har tilhørt mig i hvilken Henseende SÆrlig bew~rkes; at der pa:jhvj.lerpurcellen a9rlig Arvefæsteafgift )gved Ejerski:f:teRek"Gni ti m til 3tatskassen 'g at Jen ilrke er fi'i:gj1rt f 11'følgende paa Stam"jend'rnmenMatl'.Nr. 8a og 8f hvilande Byrder: a. Sandflugtstilsyn efter F )rtegnelse tinglæst H;.Januar lsr)'5 b. Ret f~r Ejeren af M~tr.Nr. Sa eller Parceller derfra til l ;

6 '~ "~ ~~l ; ' - ~' ~~1 r" l' '} '.'!;.' \ * \ f \ '.' le! c. Færdsel til Stranden ')6 til at tage Tang ud f 11' ]V;::;tr. Nr. 9f!.' ifølge Skøde l~st 11.J n~ar 1398 Ret for M~tr. Nr. Su til Færdsel ad en Vej wer ~l.tr. tlr. Bf.' ifølge Skøde læst 12.Maj 1914 d. Ret f l' M"tr.Nr. Bv til F.Brdsel ad.m Vej 'wer Matr. Nr. Sf f{' ': 1\ ifølge Skade l~st 16.Juni ~: e. (Narensk ~mst l'.est 7. D-::cember 1915 mellem nceb'lrg G-rUner ne; l- VejLy-Ti birke.3 l0!lel'o.ad 'm Ad ::;anzgvej le.::sti til fl lene Kilde "g ' ~\ f. f'~lge Købcd~Dntrakt 11:lst 23.Sept3mber 1919 S 1m servitutstiftende har en Række l<~jend 'mme Balleret 19 Ret til Laase 19 Stalci t H:gn "g Brønd paa Matr.Nr. Bf. Mede_'ls de under] i tra a-d unfø1'te 3e1'vi tuter il~ke vedrører F::rcellen.ktr.l:l'. i3cn hvad j 19 ikke k'ld ses af 'ant.~l; )gen '! 3d::-_. rører (jverensk lmeten unjer litra e net"fl F.. rcellen '3; af de i ~ [1 Købak~ntrpkten under litra f anførte Servituter vejrører Servi1uten angel "ende R-Jderetten net 'lp Paree11 en '[btr..r~r. 8e ) idet Bes t.:mmelsen herf)m i D 1!cumentet l"der s3813d(~s; "En StrBkning af Stranden ujf)1' "Helene lalje" fra.1:3tl'. Nr. Bf S østli~e 3kel 19 l () m 7est pac1 hen lcin~s StrandkFmt~n maa benytt~s til BadninG 'i.s ijpfør"l3" af ]njdlus f l' l.-;jerne af illatr.nr. 8ao Sat Se 18f Bbk Sbi 8.1 m.fl. 1.9d Sbd '6 Bbe. " lit ' )1 f. ' ' " Denne Servitut vil v'ere at w::rføre til r:18tr.:jr. BC f ) medens de Jvrige i Købdklntrakten under itr. f anførte 3ervituter iklce vedrørerpevnte P: reel. øvric:;t vil n:.crv"rande Skøde Vilre s Hrlig at tin.-:;l 'lse s 1m servitutstiftende i fol~enle Henseender: l) Sælgerens til b3ciebli v'3nde Ejeud 'lm lled alle!luvertjnde 'lg tilk)l" ~ '\ meilde Bygnin6er har bar de nu n.; i F1"~~tiden Ret til at bibeh lde N"JVnet 'Helenekiltle" 2) 3ælgeren h~lr f 'H' sin n fwnte Ejen~l 'til 'L t 1 il hv 'l's 'mhelst at førl- "\. 7ej ig~nnem ned til Kilden. 3) Den s 1Gte P1:..'cel slul i F'r3~tid..m s 1m hidtil v~re tilcenc;elig f)r.\llnenheden 81 tb'-1a ':;s1:::a f0r B"b 'ere P:-13 ~ JL-;erens 3jend 1m. Dette til B3kr"telse med fjin Unders:(clft i 7idners (JVerværelse. Hanhld til N~tQrfredningulnven af B.Maj er dettt Dnkument udfer~iget uden Brug af Stempel ng Tingl~sningen sker uden Gebyr.. l

7

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05536.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00. Fredningen vedrører: Urup Mose. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 05536.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05536.00 Fredningen vedrører: Urup Mose Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-06-1973 Fredningsnævnet 10-05-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1

NA1~URFREDNING. , i. C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17. Oili I\OBENJ-I.W1\ ,lis.i. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1,1:1 Oili NA1~URFREDNING C1II1ISTIAl,SBOIHi, DEN /. MA.I jfl: 17 I', i I\OBENJ-I.W1\,liS.I. IL SI:III'LTZ 110[;'1'[\\'1'1",1:1 Vi Christian den Tiende, af Gud. NMde Kouge til Danmark og hlaud. de Vem!er. o~

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere