Forbrugeradfærd og købsmo1ver for økologi i Kina og øvrige Asien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugeradfærd og købsmo1ver for økologi i Kina og øvrige Asien"

Transkript

1 ØkologiKongres 2013 Forbrugeradfærd og købsmo1ver for økologi i Kina og øvrige Asien John Thøgersen MAPP Centret, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

2 NOGLE HOVEDTENDENSER I GLOBAL ØKOLOGI 17/12/13 John Thøgersen 2

3 Global udvikling i det økologiske landbrugsareal GIJGEJGH, Source: FiBL-IFOAM-SÖL 8"96,:9.&'#/'6,

4 Det globale marked for økologiske føde- Milliarder US$ og drikkevarer Kilde: Organic monitor and The World of Organic Agriculture 2012 & /12/13 John Thøgersen 4

5 Fordelingen af det globale økologiske marked 2011 AY4>Z'#3(6), HW, =(6()(, TW, 8([(6, EW, O>9'#/, TTW, TGW, 543)'N,:9',P"#3),"*,O#&(64B,7&#4B%3>%#',EFGH, GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, 5

6 Fordelingen af dansk økologisk eksport 2011, <B>\, VR?IR, G?HS, F?HT, H?GH, X%#"[(, 70'#4-(, 7/4'6, OB'(64'6, GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, U, 543)'N,K(60(#-/,A>(1/1-,

7 K',/>.#/>',0(#-')'#,*"#,.-"3"&4/-', *.)'2(#'#,4,7/4'6?,EFFVJGF, 8([(6, 546(, 5"#'(,^/_)`, ]6)4'6, :9(43(6), F, EFF, TFF, UFF, SFF, G\FFF, G\EFF, ;4",a, GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, I, 543)'N,:9',P"#3),"*,O#&(64B,7&#4B%3>%#',EFGH,

8 Udviklingen i det økologiske landbrugsareal i regioner GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, 543)'N,:9',P"#3),"*,O#&(64B,7&#4B%3>%#',EFGH, 8

9 Asia1ske lande med det største økologiske landbrugsareal 2011 China India Kazakhstan Philippines Indonesia Iran (Islamic Republic of) Thailand Pakistan Timor- Leste Viet Nam ' Hectares 17/12/13 John Thøgersen Kilde: The World of Organic Agriculture

10 7/4'6,h,6'i"'-/["#>.#j,X%#"[(,h, 6'i"40["#>.#,(*,.-"3"&4/-',*.)'2(#'#, RF, TR, TF, HR, HF, ER, EF, GR, GF, R, F, X%#"[(, 7/4'6, A9(#',"*,"#&(64B, (&#4B%3>%#', A9(#',"*,"#&(64B,0(#-'>, GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, GF, 543)'N,:9',P"#3),"*,O#&(64B,7&#4B%3>%#',EFGH,

11 234567& )6839:&;<:6&!"#$%#"&' c(3%',"#4'6>(1"6, X624#"60'6>(3,B"6B'#6,!""),B%3>%#', ()*+*,-' ]6B"0',3'2'3JL&#"Y>9, A"43,(6),B340(>', f'3(12',[#4b'/, K4/>#4$%1"6,B9(66'3/, O#&(64B,*""), B"6/%0[1"6, AB?<CD3?&,6E=?3CB9& f'&4"6(3,3(y/,(6),#'&%3(1"6, d(1"6(3,3(y/,(6),#'&%3(1"6, A%$/4)4'/, &:6F6?B>8697& ="6>#"3, ='#1kB(1"6, e($'346&, ]6*"#0(1"6, GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, GG, 543)'N,:9.&'#/'6,^EFGF`\,

12 Økologi i Asien Regionen er hjemsted for en lang række forskellige udviklingscenarier for den økologiske sektor, fra begyndende udvikling 1l velegulerede. Økologisk mærkning er reguleret med tredjepartscer1ficering i Japan, Sydkorea, Kina, Indien (1l eksport), Filippinerne og Taiwan. Japan og Indien har etableret gensidig anerkendelse med EU, samt anerkendelse af deres akkrediteringsystem ved USDA Thailand, Malaysia og Indonesien har også etableret akkrediteringssystemer 17/12/13 John Thøgersen 12

13 Opsummering af markedsoverblik >92% af verdensmarkedet er i Europa og Nordamerika, men markedet for økologiske fødevarer vokser (især) i de store byer i Asien, og i andre dele af verden Japan, Sydkorea, Hong Kong, Taiwan og Singapore deler 85% af det økologiske marked i Asien Japan alene 50% 17/12/13 John Thøgersen 13

14 234567& )6839:&;<:6&!"#$%#"&' c(3%',"#4'6>(1"6, X624#"60'6>(3,B"6B'#6,!""),B%3>%#', ()*+*,-' ]6B"0',3'2'3JL&#"Y>9, A"43,(6),B340(>', f'3(12',[#4b'/, K4/>#4$%1"6,B9(66'3/, O#&(64B,*""), B"6/%0[1"6, AB?<CD3?&,6E=?3CB9& f'&4"6(3,3(y/,(6),#'&%3(1"6, d(1"6(3,3(y/,(6),#'&%3(1"6, A%$/4)4'/, &:6F6?B>8697& ="6>#"3, ='#1kB(1"6, e($'346&, ]6*"#0(1"6, GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, GT, A"%#B'N,:9.&'#/'6,^EFGF`\,

15 KØBSMOTIVER I KINA 17/12/13 John Thøgersen 15

16 Kulturelle værdiprioriteringer I undersøgelser af kulturelle værdiprioriteringer, findes Kina og Vesteuropa på modsaie poler af vig1ge dimensioner, herunder Hofstedes (1980) "Individualisme/kollek1visme og lang- / korrdsorienterings dimensioner og Schwartz s (2006) "Harmoni- Mestring" og "Hierarki- egalitarisme" dimensioner. 17/12/13 John Thøgersen 16

17 Spørgsmål 1 Har mo1va1onen for at købe økologiske fødevarer rod i samme eller forskellige værdiprioriteringer i Kina og Vesteuropa? I Vesteuropa er køb af økologiske fødevarer forankret i hvad Schwartz betegner "universalis1ske" værdier, dvs.: "forståelse, tolerance, værdsæielse og beskyielse af alle mennesker(s velfærd) og naturen." 17/12/13 John Thøgersen 17

18 Spørgsmål 2 Er kinesiske forbrugeres holdning 1l at købe økologiske fødevarer baseret i de samme opfaielser vedrørende varerne som i Europa? lægger man vægt på de samme eller nogle andre fordele og ulemper? Fordele: Miljøet, sundhed, fri for kemikalier, smag, dyrevelfærd Ulemper: Pris, 1lgængelighed, udvalg, holdbarhed, snyd 17/12/13 John Thøgersen 18

19 Dataindsamling En mall- intercept spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i april 2009 udenfor 5 upscale supermarkeder i Guangzhou. Spørgeskemaet blev udviklet på engelsk og oversat 1l kinesisk. Back- transla1on blev anvendt 1l at kontrollere kvaliteten af oversæielsen. Spørgeskemaet blev præ- testet med 47 kinesiske MBA- studerende på Sun Yat- Sen University i Guangzhou. Poten1elle deltagere blev kontaktet da de forlod supermarkedet exer fødevareindkøb. Screenet mht viden om økologiske fødevarer. Spørgsmål om holdninger 1l at købe økologiske grønsager, opfaielser af fordele og ulemper, og generelle værdiprioriteringer (bl.a.) 17/12/13 John Thøgersen 19

20 S1kprøven Af 771 deltagere kendte 213 ikke økologiske fødevarer og yderligere 29 besvarede kun værdi- og demografiske spørgsmål 83% kvinder Alder (31% % % % 45-60) Højtuddannede (49% college/universitet) Indkomst (47%> 5000 RMB / mo, 11%> 10000) 17/12/13 John Thøgersen 20

21 Forskelle mellem dem, der kender og dem der ikke kender økologi Baggrundskendetegn Kender" gruppen har Højere indkomst Længere uddannelse Kender Kender ikke Indkomst Uddannelse Køn (M=1, F=2) Alder Familie størrelse Note: N = = 1, = 2, = 3, = 4. 2 No formal schooling = 1, < primary school = 2, primary school = 3, secondary school = 4, ter1ary educa1on = 5, post- graduate degree = 6. Difference significant, p < Monthly household income, < 3000Y = 1, Y = 2, Y = 3, Y =4, > 10000Y =5. Difference significant, p < /12/13 John Thøgersen 21

22 Forskelle i værdiprioriteringer mellem dem, der kender og dem der ikke kender økologi "Kender" gruppen scorer i gennemsnit højere på hvad Schwartz kalder "universalisme" værdier (M =.49) end kender ikke"- gruppen (M =.38), (t = 2,754, p <.01). Ingen andre værdiprioriteter adskiller sig mellem grupperne 17/12/13 John Thøgersen 22

23 g243-',2+#)4'#,'#,'6,["/412,9"3)646&,13,(>, -.$',.-"3"&4/-',&#.6>/(&'#,$(/'#'>,4t,d,y,REV, +C8=?3CB9& +6?GH:<46DCB9& I9<F64;3?<;8&.696FB?69D6& *43:<CB9& ABK64& /DL<6F68697& '6:B9<;8& L\GT, L\FE, \GG, L\GF, \FV, \FU, \GE, L\FG, L\FS, \FU, d">'n,:9'/',(#',[(#1(3,b"##'3(1"6/?,b"6>#"33'),*"#,46)424)%(3,2(#4(1"6,46,/b(3',%/',$_, 0'(/%#46&,(r>%)'/,(/,#'/4)%(3/,(x'#,#'&#'//46&,>9',(r>%)',>"Y(#)/,$%_46&,"#&(64B, 2'&'>($3'/,"6,>9',0'(6,/B"#',*"#,>9',TF,2(3%',4>'0/,^AB9Y(#>Z?,GVVE`\,,[,z,\GF?,,[, z,\fr\, GIJGEJGH, 8"96,:9.&'#/'6, EH,

24 Hvilke opfamelser påvirker holdningen Cl at købe øko- grønsager i Guangzhou, China? Smager bedre.18 Pesticidfri Miljøet Sundere Holdning til at købe øko R 2 =.56 Standardized solution n = /12/13 John Thøgersen Excellent model fit 24

25 Mediering af værdiernes indflydelse Effekterne af universalisme og sikkerhed (værdier) forsvinder, når der kontrolleres for øko- opfaielser, som dermed synes at mediere disse effekter Værdierne påvirker opfaielserne af økologi, som dernæst påvirker holdningen 1l at købe økologi Mennesker med disse værdier har tendens 1l at tro stærkere end andre, at økologiske fødevarer fx er fri for kemikalierester 17/12/13 John Thøgersen 25

26 Opsummering Kinesiske forbrugere køber økologiske fødevarer af samme grunde som forbrugere i Europa. Disse grunde er afledt af økologiske fødevarers specifikke kendetegn. Ønsket om at købe økologiske fødevarer synes ligeledes at være rodfæstet i overlappende værdiprioriteringer, der har at gøre med, at økologiske fødevarer opfaies som or samfundsgavnlige i begge kulturer. I forhold 1l Europa, synes en bredere vixe af grundlæggende værdier at spille en rolle for mo1va1onen 1l at købe økologiske 17/12/13 John Thøgersen 26 fødevarer i Kina - ikke kun universalisme, men også sikkerhed

27 HVAD HAR VI BRUG FOR AT VIDE MERE OM? 17/12/13 John Thøgersen 27

28 Forbrugerholdninger på flere markeder og over 1d Hvad betyder det for forbrugerne, at økologiske varer er fra Danmark? Forbrugernes kendskab, holdning 1l og brug af øko- mærkningsordninger Hvordan opleves og hvad betyder merprisen på de forskellige markeder? Hvordan kommer man ind i de rig1ge detailhandelskæder i de asia1ske storbyer? 17/12/13 John Thøgersen 28

29 Tak for jeres opmærksomhed! Spørgsmål??? Mail: Web: 17/12/13 John Thøgersen 29

30 The thai organic market The es1mated value of Thai organic produc1ons was million US dollars in 2009 (Green Net) 50/50% sold domes1cally and exported. The main marke1ng channel for organic products in Thailand is supermarket chains, but specialized shops and direct marke1ng (farmer markets or membership schemes), are also important 17/12/13 John Thøgersen 30

31 Domes1c demand Supermarket chains are increasingly stocking imported organic products, offering Thai consumers the opportunity to enjoy a wider range of organic processed foods Whereas organic fresh produce is mainly of domes1c origin, organic processed food products are mostly imported and the majority of imports are processed foods (imported as packaged products). The Thai organic sector also witnessed an expansion of processed foods, mostly single- ingredient products, in some cases using imported organic raw materials. 17/12/13 John Thøgersen 31

32 Cer1fica1on and Regula1ons The Thai na1onal organic standards was introduced in 2002 and the na1onal accredita1on for organic cer1fiers in A voluntary scheme; only the Organic Agriculture Cer1fica1on Thailand (ACT, non- profit), has been accredited for its organic cer1fica1on ac1vi1es. In addi1on to ACT, the main local cer1fica1on bodies are the Organic Crop Ins1tute (Dept. of Agriculture), and The Northern Organic Standards Organiza1on (private). 17/12/13 John Thøgersen 32

33 Cer1fica1on and Regula1ons More than half of the organic farms are cer1fied by foreign cer1fica1on bodies; mostly from the European Union. ACT is the only Thai cer1fier that is interna1onally recognized, but s1ll not on the major markets 17/12/13 John Thøgersen 33

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU?

BRIK-landene: en mulighed eller en trussel for EU? Kandidatafhandling Cand.ling.merc Engelsk og Europæiske Studier Forfatter: Jonna Nørgård Pedersen Vejleder: Erik Lonning Institut for Int. Kultur- og Kommunikationsstudier BRIK-landene: en mulighed eller

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Når to kulturer støder sammen

Når to kulturer støder sammen Når to kulturer støder sammen - de kulturelle barrierer danske forretningsfolk og virksomheder skal bryde på det mexicanske marked Studerende: Mette Mathiasen Vejleder: Simon Ulrik Kragh, CBS Studieretning:

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011

Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 Kortlægning og optimering af kontaktpunkter i bankmarkedet Foråret 2011 En brancherapport for hele bankmarkedet TNS Gallup har for Post Danmark undersøgt over 1100 danske bankkunders opfattelser af hvilke

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark

Estimating the factual gender pay gap in Denmark Beregning af det uforklarede løngab i Danmark WOLIWEB www.wageindicator.org The socio-economic determinants of citizens work life attitudes, preferences and perceptions, using data from the continuous web-based European Wage Indicator Survey Project

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Rapport fra første nordiske dialogworkshop

Rapport fra første nordiske dialogworkshop Projekt: Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer Rapport fra første nordiske dialogworkshop Alternative forbruger-producent relationer og bæredygtig fødevareproduktion København, januar 2002

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Der er et lykkeligt land

Der er et lykkeligt land Rapport udarbejdet af institut for lykkeforskning i samarbejde med danica pension Der er et lykkeligt land en kortlægning af årsagerne til danskernes lykke INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING Rapport udarbejdet

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Fremtidens ejendomsmægler

Fremtidens ejendomsmægler Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen - - - -

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Resume Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet OM UNDERSØGELSEN Analysen følger uddannelsesadfærden i perioden fra 2000 til 2010

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Dansk ledelse i Kina - kulturelle udfordringer og løsningsmetoder

Dansk ledelse i Kina - kulturelle udfordringer og løsningsmetoder Dansk ledelse i Kina - kulturelle udfordringer og løsningsmetoder Speciale udarbejdet af: Annabeth Haumann (Geografi og Virksomhedsstudier) Tina Futtrup Borg (Geografi og Offentlig Administration) Vejledt

Læs mere