ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT"

Transkript

1 Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

2 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

3 Overblik Overview Resultater i 2007 Koncernens samlede årsresultat blev på tdkk, hvilket er en stigning på 39% sammenlignet med Consulting fik et nettoresultat på 2,9 MDKK, hvilket er en stigning på 3% sammenlignet med Ship Management, herunder befragtning, fik et nettoresultat på 3,3 MDKK, hvilket er en stigning på 122% sammenlignet med Investeringer fik et nettoresultat på 8,4 MDKK, hvilket betyder en stigning på 5% sammenlignet med Der er i 2007 indgået skibskontrakter for ca. 1 mia. DKK, hvoraf skibe for ca. 500 mio. DKK er overtaget i 2007 og efterfølgende delvist videresolgt i K/S struktur. Erria A/S overtog 1. oktober 2007 befragtningsselskabet Ibex Maritime Ltd. i Tyrkiet, hvorfra størstedelen af Rederiets kemikalietankskibe befragtes. Rederiet har efter opkøb af yderligere 6,6% af aktierne i rederiet Saigon Shipping J/S Company nu en ejerandel på i alt 34,1%. Saigon Shipping J/S Company har udover rederidrift betydelige aktiviteter indenfor landtransport, havneklarering samt gods- og distributionsterminaler. Det er Erria A/S intention at øge det finansielle og ledelsesmæssige engagement i Saigon Shipping J/S Company i de kommende år. Rederiet har i 2007 etableret det 100% ejede datterselskab Erria Asia Ltd. som er ansvarlig for Rederiets samlede aktiviteter i Sydøstasien. Udsigter for 2008 Rederiet forventer på Koncern niveau at fortsætte investeringer i skibe og forventer en stigning i nettoomsætningen. Væksten i nettoomsætningen forventes at udgøre 8-10%. Der forventes en vækst i Rederiets primære drift på 10-15% Rederiet forventer en fremgang i årets resultat i niveauet 10-20% Performance in 2007 ERRIA Group s consolidated results reached tdkk 15,102 up 39 per cent compared to Consulting achieved a net result of DKK 2.9 MDKK, which represents a growth of 3% compared to Management including chartering achieved a result of 3.3 MDKK, which is an increase of 122% compared to Shipowning achieved a net result of DKK 8.4 MDKK representing a growth of 5 per cent compared to In 2007, ship contracts of approximately DKK 1 billion were entered into. Of these, vessels to the amount of approx. DKK 500 million were acquired in 2007 and subsequently partly sold in K/S structures. On 1 October 2007, Erria acquired the chartering company Ibex Maritime Ltd. in Turkey, from where the majority of the Company s chemical tankers are chartered. Having purchased a further 6.6% of the shares in Saigon Shipping J/S Company, the Company owns a total of 34.1%. Aside from shipping activities, Saigon Shipping J/S Company has considerable activities in land transport, harbour clearing as well as cargo and distribution terminals. It is Erria A/S intention to increase the financial and managerial involvement of Erria A/S in Saigon Shipping J/S Company in the coming year. In 2007, the Company established the 100% owned subsidiary Erria Asia Ltd. that is responsible for all Company activities in the South East Asia. Outlook for 2008 On Group level, the Company expects to continue to investment in vessels and expects to increase its revenue. The growth in revenue is expected to be of 8-10%. The growth in the Company s operating profit is expected to be of 10-15%. The Company expects a growth in the results of 10-20%. KONCERN/GROUP mio DKK 9,3 10,9 15,1 KONCERN/GROUP mio DKK ÅRETS RESULTAT (DKK) PROFIT FOR THE YEAR (DKK) 15,1 Mio BALANCESUM (DKK) BALANCE (DKK) 714 Mio MODER/PARENT % 76,8 76,6 78,7 MODER/PARENT mio 1,3 2,4 2, SOLIDITET SOLIDITY 78,7% ANTAL AKTIER (gns. for året) NO. OF SHARES (average for the year) 2,8 Mio

4 Forretningsområder Business areas SKIBSREDER SHIPOWNER ACTIVITIES BEFRAGTNING CHARTERING Rederiet køber skibe der efterfølgende sælges ud i kommanditselskaber. Det er målet at bevare en ejerandel på 15-30%. Rederiet har 5 nybygninger og 2 tilkøb af kemikalietankskibe til levering frem til år 2011 Med købet af Ibex Maritime i oktober 2007 har rederiet et solidt fundament indenfor befragtning af kemikalietankskibe. Seks af rederiets kemikalietankskibe og 10 eksterne skibe befragtes af afdelingen, mens resten befragtes af eksterne partnere. The Company purchases vessels that are sold on in K-structures. The aim is to retain a 15-30% ownership. The Company has 5 ongoing newbuildings and purchase of 2 chemical tankers for delivery until year The acquisition of Ibex Maritime in October 2007 ensures the Company a solid basis in chartering of chemical tankers. Six of the Company s chemical tankers and 10 external vessels are being chartered by the department. The rest is chartered by external partners. Ca. 650 søfolk er på søen Approx. 650 seamen are onboard our vessels Afdelingen har 13 ansatte There are 13 employees in this department SHIPMANAGEMENT OPERATION OF VESSELS SKIBSDESIGN & KONSULENTYDELSER SHIPDESIGN & CONSULTING Rederiet har to afdelinger i Polen og en i København inden for teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering for 15 af rederiets egne skibe samt 23 skibe for eksterne kunder Rederiets afdeling for Shipdesign og consulting har betydelig ekspertise inden for projektdesign, herunder nybygningstilsyn, inspektioner, dokninger og anden teknisk rådgivning. Der ydes p.t. nybygningstilsyn på 13 skibe egne såvel som eksterne. The Company has two managent departments in Poland and one in Copenhagen handling technical management, crewing, supply management, dockings, conversions and reporting for 15 of the Company s own vessels and 23 vessels for external clients. The Company s department for Shipdesign and consulting has a considerable expert knowledge within project design, including newbuilding supervision, inspections, dockings and other types of technical consultancy. Presently, newbuilding supervision is performed on 13 vessels - the Company s own as well as external. Afdelingen har 29 ansatte The department counts 29 employees Afdelingen har 14 ansatte A total of 14 are employed in this department

5 Indholdsfortegnelse Table of contents Indhold Contents Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...10 Bestyrelse, direktion og ledelse...16 Aktionær information...26 Ledelsespåtegning...29 Revisionspåtegning...30 Anvendt regnskabspraksis...32 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse...48 Balance...50 Egenkapitalopgørelse...52 Pengestrømsanalyse...54 Noter...56 Company details...4 Key figures and financial ratios...6 Management s review...10 Board of Directors, Executive Management and Management...16 Shareholder information...26 Management s statement...29 Auditors report...31 Accounting policies...32 Total net income...48 Balance sheet...50 Change in equity...52 Cash flow statement...54 Notes...56 Den danske tekst står som regel i venstre kolonne eller på den venstre side. The English text is usually found in the column or the page to the right. I finansielle oversigter findes de danske tekster over de engelske tekster. In the financial overviews the English text is found below the Danish text. Please note In the event of discrepancy between the meanings of the Danish language version and the English language version of the Annual Report 2007, the Danish version prevails. The Danish decimal and digit grouping symbols have been used in the financial statements. 3

6 Selskabsoplysninger Company details Selskab Erria A/S CVR nr Hjemstedskommune København, Danmark Company Erria A/S Danish Central Business Registration No Registered in Copenhagen, Denmark Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Amager Strandvej 390, 2 nd DK-2770 Kastrup Telefon Telefax Internet Bestyrelse Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Jan Erlund (Næstformand for bestyrelsen) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Direktion Administrerende Direktør Henrik N. Andersen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Phone Fax Internet Board of Directors Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Jan Erlund (Deputy Chairman of the Board of Directors) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Executive Board CEO and Chairman of the Executive Board Henrik N. Andersen Auditors Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på selskabets generalforsamling, 25. april 2008 The Annual General Meeting approved the annual report on 25 April 2008 Dirigent Chairman of the Annual General Meeting 4 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

7 5

8 Ledelsens Hoved- og nøgletal beretning Management Key figures and Review financial ratios KONCERN GROUP Hoved- og nøgletal 2007* 2006* 2005* 2004* 2003 Key figures and financial ratios tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Hovedtal Key Figures Nettoomsætning Revenue Resultat af primær drift Operating profit Finansielle poster, netto Financials, net (998) (7.551) (5.543) (4.297) (785) Årets resultat **) Profit for the year **) Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe og øvrige materielle aktiver Purchase of vessels and other tangible fixed assets Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) Egenkapitalandel (%) ***) Equity ratio (%) ***) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (dkk) ****) Earning per share, equity holders of the company (dkk) ****) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

9 Ledelsens beretning Management Review KONCERN GROUP Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios *) hoved- og nøgletal for 2004, 2005, 2006 og 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. Key figures and financial ratios for 2004, 2005, 2006 and 2007 have been presented in accordance with IFRS, see the description under accounting policies. The comparative figures for 2003 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provision of the danish Financial Statements Act. Gennensnitlige antal aktier er ændret i perioden med det formål at gøre nøgletallene sammenlignelige med 2007, hvor der blev gennemført aktiesplit 1:10. In order to make the figures comparabel to 2007, where a 1:10 split of shares was carried out, the average number of shares has been changed in the periode **) Årets resultat fordeler sig således Profit for the year is distributed as follows tdkk tdkk Årets resultat, moderselskabets aktionærer Profit for the year, equity holders of the Parent Company Årets resultat, minoritetsinteresser Profit for the year, minority interests (1.960) (3.168) ***) Nøgletallene for 2003 og 2004 er baseret på egenkapitalen eksklusive minoritetsaktionærer, i overenstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. The ratios for 2003 and 2004 are based on the equity excluding minority interests, according to the former accounting policies based on the provision of the danish Financial Statements Act. ****) Nøgletallene for 2003 og 2004 er baseret på "Årets resultat" før minoritetsinteresser, i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. The ratios for 2003 and 2004 are based on "Profit for the year" before minority interests according to the former accounting policies based on the provision of the danish Financial Statements Act. 7

10 Ledelsens Hoved- og nøgletal beretning Management Key figures and Review financial ratios MODERSELSKAB PARENT COMPANY Hoved- og nøgletal 2007 *) 2006 *) 2005*) 2004*) 2003 Key figures and financial ratios tdkk tdkk tdkk tdkk tdkk Hovedtal Key Figures Nettoomsætning Revenue Resultat af dattervirksomheder og salg af skibe og kapitalandele Profit from subsidiaries and sale of vessels and investments Resultat af primær drift Operating profit Finansielle poster, netto Financials, net 186 (787) (3.674) (1.245) (659) Totalindkomst Total net income Egenkapital Equity Balancesum Balance sheet total Køb af skibe og øvrige materielle aktiver Purchase of vessels and other tangible fixed assets Investeret kapital inkl. goodwill Invested Capital including goodwill (10) Gennemsnitlig antal aktier Average number of shares Nøgletal Ratios Overskudsgrad EBIT (%) EBIT margin (%) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill EBIT (%) Return on invested capital including goodwill EBIT (%) Egenkapitalens forrentning (%) Return on Equity (%) Egenkapitalandel (%) Equity ratio (%) Indtjening pr. aktie, moderselskabets aktionærer (dkk) Earnings per share, equity holders of the Company (dkk) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

11 Ledelsens beretning Management Review MODERSELSKAB PARENT COMPANY Noter til Hoved og nøgletal Notes for Key figures and financial ratios *) hoved- og nøgletal for 2004, 2005, 2006 og 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. beskrivelsen i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis ved overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS, men opgjort i overensstemmelse med den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven. Key figures and financial ratios for 2004, 2005, 2006 and 2007 have been presented in accordance with IFRS, see the description under accounting policies. The comparative figures for 2003 have not been restated to reflect the change in accounting policies on the transition to financial reporting according to IFRS but have been prepared in accordance with the former accounting policies based on the provision of the danish Financial Statements Act. Gennensnitlige antal aktier er ændret i perioden med det formål at gøre nøgletallene sammenlignelige med 2007, hvor der blev gennemført aktiesplit 1:10. In order to make the figures comparabel to 2007, where a 1:10 split of shares was carried out, the average number of shares has been changed in the periode

12 Ledelsesberetning Management s review Forretningsområder Business areas Erria A/S s aktivitetsområder er shipping og shippingrelaterede aktiviteter på verdensplan. Det er selskabets mål at opnå stor ekspertise på nicheområder og herigennem at kunne opnå en gunstig markedsposition. Selskabet har hovedsageligt beskæftiget sig med shippingaktiviteter inden for segmenterne for kemikalietankskibe og container-feederskibe. Erria A/S activities consist of shipping and shipping related activities worldwide. It is the Company s objective to gain extensive expertise in niche areas and through this to obtain a favourable market position. The Company has primarily been engaged in shipping activities within the segments for minor tankers, dry cargo and container feeder vessels. Selskabets overordnede strategi er at differentiere sig fra konkurrenterne, ved at tilbyde en meget bred vifte af Shipping Services i et tæt partnerskab med kunden. Samarbejdet med kunden vil ofte også omfatte finansielle partnerskaber i form af medejerskab af skibe. It is the overall strategy of Erria A/S to differentiate from competitors by offering a wide range of Shipping Services in a close partnership with the customer. The co-operation with customers often includes financial partnerships that take the form of co-ownership of vessels. Selskabet leverer dermed et bredt sortiment af services, der dog hver især er så standardiserede som muligt, og som i mange tilfælde kan udbydes i synergi med andre services eller partnere. Stordriftsfordele i virksomhedens funktioner sikres ved at eksterne kunder suppleres med en god basis af interne ydelser forretningsområderne imellem. The Company thereby supplies a wide range of services, each as standardized as possible and often supplied in synergy with other services or partners. Scale advantages in each of the Company s business areas are ensured by a strong foundation of internal delivery of services among the business area, in supplement to the external customers. Selskabet hovedforretningsområder er: The main business areas of the Company are: 1. Investeringer i rederiaktiviteter og skibsprojekter 2. Ship management, inkl. befragtning 3. Consulting 1. Investments in shipping activities and ship projects 2. Ship management, incl. chartering 3. Consulting Selskabet har ekspertise indenfor: The specialised business areas are: Rederidrift og investering i tonnage Teknisk management Bemanding Befragtning Supply management Udvikling af nybygningsprojekter Skibsdesign og consulting Køb og salg af andele i skibe Forretningsgrundlag Shipping and investment in tonnage Technical management Crew management Chartering Supply management Development of new building projects Ship design and consulting Purchase and sale of shares in vessels Business foundation Erria A/S er en maritim one stop shop et rederi. Rederiet kan internationalt tilbyde services fra kontorer i flere lande, hvor de lokale kompetencer og ressourcer udnyttes optimalt. Dette er for at sikre en dynamisk organisation indenfor teknisk og administrativt management, herunder skibsadministration og bemanding, skibsteknisk rådgivning og nybygningstilsyn, befragtning, skibsinvestering, indkøb og forsyning samt et internationalt service- og reparationsteam. Totalindkomst Erria A/S is a maritime one stop shop a shipping company. Internationally, the Company offers its services from offices in several countries with optimal use of local competencies and resources, thus ensuring a dynamic organisation within technical and administrative management, including administrative ship management and crew management, technical consultancy and new building supervision, chartering, ship investment, purchase and procurement as well as an international repair team. Total net income Rederiet har fra 2007 valgt at præsentere dagsværdireguleringer i moderselskabet og valutaregulering af kapitalandele for koncernen separat i en totalindkomstopgørelse i tilknytning til resultatopgørelsen, jvf. anvendte regnskabspraksis. From 2007, the Company will show fair value adjustments in the parent company and currency regulations of capital shares of the Group in a separate total net income statement in connection with the income statement, as per the applied accounting policies. 10 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

13 Koncern Koncernens årsresultat blev tdkk, imod tdkk i 2006 og på linje med de udmeldte forventninger til 2007 og betragtes som værende tilfredsstillende. Koncernens totalindkomst blev tdkk, imod tdkk i 2006 Group Group total net income amounted to tdkk 15,102 compared to tdkk 10,865 in 2006 and in line with the expectations announced for 2007 and is considered satisfactory. Group total net income was tdkk 11,479 compared to tdkk 6,694 in Det af Mekong Shipping ApS ejede M/V Sea Master One har på grund af uplanlagt værftsophold i slutningen af 2007 belastet driftsresultat negativt, og indtjeningen fra de nyindkøbte kemikalietankskibe vil først slå fuldt igennem i 2. halvår Koncernens egenkapital udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Rederiet beskæftigede ved regnskabsårets afslutning 76 medarbejdere i Danmark og i udlandet samt ca. 650 søfolk. Owing to an unplanned stay at a shipyard at the end of 2007, the M/V Sea Master One, owned by Mekong Shipping ApS, has influenced the operating result negatively, and the operating profit from the recently acquired chemical tankers will not have full effect until the 2nd half of Group equity amounted to tdkk 300,413 at year-end compared to tdkk 162,306 at the end of At year-end, the Company had 76 employees in Denmark and abroad as well as approx. 650 seamen. Moderselskab Moderselskabets totalindkomst (årsresultat inkl. dagsværdireguleringer) blev tdkk, imod tdkk i 2006 og på linie med de udmeldte forventninger til Dette skyldes fastholdelse af rederiets strategi herunder gennemførelse af planlagte køb og salg. Årets totalindkomst betragtes som tilfredsstillende. Parent Company Total net income of the Parent Company amounted to tdkk 20,348 compared to tdkk 14,033 in 2006 and in line with the expectations announced for This is due to adherence to the Company s strategy including completion of planned purchases and sales. Net profit for the year is considered satisfactory. Rederiet har gennem 2007 arbejdet målrettet med tilpasning af flåden, ved udskiftning af den ældre og mindre lønsomme del, herunder M/T Tina Jakobsen & M/V Sea Lion, som begge er afhændet med tab. Resultatet af den primære drift blev tdkk Resultatopgørelsen er positivt påvirket af etableringen af Erria Tankers Ltd. i januar 2007 (75% ejerandel) og købet af Ibex Maritime Ltd. (100% ejerandel) i oktober Etableringen og opkøbet er medvirkende årsager til at moderselskabets totalindkomst stiger i 2007 set i forhold til Throughout 2007, the Company has worked at adapting the fleet, by replacing of the old and less profitable part, including the M/T Tina Jakobsen and the M/V Sea Lion. Both vessels were sold at a loss. Operating profit came to tdkk 12,034. The income statement have been positively influenced by the establishment of Erria Tankers Ltd. in January 2007 (75% ownership) and the acquisition of Ibex Maritime Ltd. (100% ownership) in October Both the establishment and the acquisition contribute to an increase in the total net income of the Parent Company in 2007 compared to Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer udgjorde ultimo tdkk mod tdkk ved udgangen af Egenkapitalen er påvirket af de gennemførte emissioner i oktober, november og december Udbytte Der er i hvert af de to foregående år udloddet udbytte på 5 DKK pr. aktie (ved aktiestørrelse à nominelt 100 DKK). Som det fremgår af årsrapporten, foreslår bestyrelsen i år, at der ikke udbetales udbytte umiddelbart efter en veloverstået emission, og at Rederiet i år anvender hele likviditeten til at underbygge det store investeringsprogram. Der er i 2007 indgået skibskontrakter for ca. 1 Mia. DKK, hvoraf skibe for ca. 500 mio. DKK er overtaget i 2007 og efterfølgende delvist videresolgt i K/S strukturer. Rederiets eventuelle udlodninger af udbytte vil hvert år blive fastsat på baggrund af Koncernens økonomiske udvikling og finansielle stilling. Equity attributable to shareholders in the Parent Company was tdkk at year-end compared to tdkk at the end of Equity has been influences by the public offerings in October, November, and December Dividend In each of the previous two years, a dividend of DKK 5 per share was paid (for shares of a nominal value of DKK 100). As mentioned in the annual report, this year, the board suggests that no dividend is paid immediately following a successful public issue. The Board suggests that, this year, the Company spends its total liquidity in supporting its extensive investment programmes. In 2007, ship contracts of approximately DKK 1 billion were entered into. Of these, vessels to the amount of approx. DKK 500 million were acquired in 2007 and subsequently partly sold in K/S structures. Every year, the Company s possible payment of dividend will be determined based on the Group s economic development and its financial position. 11

14 Ledelsesberetning Management s review Særlige begivenheder i 2007 Special events in 2007 Rederiet stiftede 1. januar 2007 Erria Tankers Ltd. på Malta, hvori ejerandelen udgør 75%. Køb og salg af kemikalietankskibe sker i Erria Tankers Ltd. Der blev i 2007 erhvervet 5 kemikalietankskibe i dette selskabs K/S strukturer. On 1 January 2007 the Company founded Erria Tankers Ltd. on Malta with an ownership of 75%. Buying and selling of chemical tankers is executed in Erria Tankers Ltd. 5 chemical tankers were acquired in this company s K/S structures during Pr. 1 oktober 2007 erhvervede Rederiet 100% af befragtningsselskabet Ibex Maritime Ltd. i Tyrkiet med det formål at styrke Rederiets kompetencer på tankskibsdrift herunder særligt på befragtningsområdet samt køb og salg af kemikalietankskibe. I forbindelse med erhvervelsen af Ibex Maritime Ltd. gennemførtes i oktober en kapitalforhøjelse på nominelt 0,5 mio. DKK. Rederiets aktienotering skiftede i november fra Dansk AMP til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Fortegningsretsemissionen i november medførte en kapitalforhøjelse på nominelt 7,0 mio. DKK og den i december efterfølgende markedskursemission forhøjede kapitalforhøjelse med nominelt 6,1 mio. Nettoprovenu ved begge emissioner udgjorde 122,0 mio. DKK. Rederiet fører, via egne nybygningskontorer i Polen, Tyrkiet, Bulgarien, Kina og Vietnam, tilsyn med både egne og andre rederiers nybygninger på i alt 13 skibe. Rederiet havde ultimo 2007 yderligere 6 skibe til levering, heraf 3 til levering i 2008 samt 3 stk. kemikalietankskibe på DWT fra værft i Kina til levering Datterselskaberne og strategiske kapitalandele As per 1 October 2007 the Company acquired 100% of the chartering company Ibex Maritime Ltd. in Turkey with the purpose of strengthening the Company s competencies in tanker management, in particular the chartering area and purchase/sale of chemical tankers, thus improving the level of income. In connection with the acquisition of Ibex Maritime Ltd. an increase of capital of a nominal value of DKK 0.5 million was effected in October. In November, The Company s Stock listing changed from Dansk OTC to OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. The rights issue in November resulted in an increase in capital by nominally DKK 7.0 million and the issues at market rate that followed in December further increased capital by a nominal amount of DKK 6.1 million. The net proceeds of both issues was DKK million. From its own newbuilding offices in Poland, Bulgaria, China and Vietnam the Company supervises its own as well as other shipping companies newbuildings a total of 13 vessels. At the end of 2007, the Company had contracted another 6 vessels, of which 3 are for delivery in 2008 and 3 chemical tankers of 6,500 DWT from Chinese shipyard are to be delivered in Subsidiaries and strategic capital shares Erria A/S overtog 1. oktober 2007 befragtningsselskabet Ibex Maritime Ltd., Tyrkiet, hvorfra størstedelen af Rederiets kemikalietankskibe befragtes. Selskabet, der blev stiftet i 2000 af Kenneth Jan Madsen, er i dag befragter af 16 moderne kemikalietankskibe. Ibex Maritime Ltd. har kontorer i Tyrkiet og i Vietnam for at få adgang til det ekspanderende marked for befragtning samt køb og salg af tonnage i fjernøsten. Rederiet har ligeledes i 2007 etableret Erria Tankers Ltd. i samarbejde med Kenneth Jan Madsen. Erria Tankers Ltd. er ejet 75% af Rederiet og 25% af Kenneth Jan Madsen. Rederiet har i 2007 etableret det 100% ejede datterselskab Erria Asia Ltd. som er ansvarlig for Rederiets samlede aktiviteter i Sydøstasien og beskæftiger sig med teknisk management (herunder bemanding), befragtning samt udvikling af nybygningsprojekter. On 1 October 2007, Erria acquired the chartering company Ibex Maritime Ltd., Turkey, from where the majority of the Company s chemical tankers are chartered. Ibex Maritime Ltd., which was founded in 2000 by Kenneth Jan Madsen, today, charters 16 modern chemical tankers. Ibex Maritime Ltd. has offices in Turkey and in Vietnam in order to gain access to the expanding chartering market and to buying and selling tonnage in the Far East. Also in 2007, the Company also established Erria Tankers Ltd. in co-operation with Kenneth Jan Madsen. The Company holds 75% of the shares in Erria Tankers Ltd. and the remaining 25% are held by Kenneth Jan Madsen. In 2007, the Company established the 100% owned subsidiary Erria Asia Ltd. that is responsible for all Company activities in the South East Asia and is engaged in technical management (including crewing), chartering and development of newbuildings projects. 12 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

15 Rederiet har efter opkøb af yderligere 6,6% af aktierne i rederiet Saigon Shipping J/S Company nu en ejerandel på i alt 34,1%. Saigon Shipping J/S Company har udover rederidrift betydelige aktiviteter indenfor landtransport, havneklarering samt gods- og distributionsterminaler. Det er Erria A/S intention at øge det finansielle og ledelsesmæssige engagement i Saigon Shipping J/S Company i de kommende år. Having purchased a further 6.6% of the shares in Saigon Shipping J/S Company, the Company owns a total of 34.1%. Aside from shipping activities, Saigon Shipping J/S Company has considerable activities in land transport, harbour clearing as well as cargo and distribution terminals. It is Erria A/S intention to increase the financial and managerial involvement of Erria A/S in Saigon Shipping J/S Company in the coming year. Rederiets polske datterselskab, DANO, driver i dag 5 coastere i teknisk management på lige fod med kontorerne i København og Saigon. Selskabet og dets supply management er til stor gavn for Erria A/S samt de skibe selskabet har i teknisk management. Skibene The Company s Polish subsidiary, DANO, operates 5 coasters in technical management on equal terms as the offices in Copenhagen and Saigon. The company and its supply management is of great value to Erria A/S and to the vessels that the Company has in technical management. Vessels Der er i 2007 købt og solgt ejerandele i følgende skibe, som Erria A/S er medejer af: During 2007 the following sales and purchases of vessels partly owned by Erria A/S have been made: Containerskibe: Solgt M/V Sea Lion, containerfeeder DWT Container vessels: Sold M/V Sea Lion, container feeder 4,110 DWT Dette er helt i overensstemmelse med rederiets strategi, og ønske om at afhænde mindre og ældre tonnage. This corresponds fully to the Company s strategy of selling small and old vessels. Kemikalietankskibe: Købt M/T Erria Anne DWT* Købt M/T Erria Dorthe DWT* Købt M/T Erria Julie DWT* Købt M/T Erria Helen DWT* Købt M/T Erria Ida DWT* Solgt M/T Tina Jakobsen DWT Chemical tankers: Bought M/T Erria Anne 4,700 DWT* Bought M/T Erria Dorthe 4,700 DWT* Bought M/T Erria Julie 4,700 DWT* Bought M/T Erria Helen 11,000 DWT* Bought M/T Erria Ida 11,000 DWT* Sold M/T Tina Jakobsen 3,600 DWT Disse køb og salg er sket med baggrund i rederiets strategi, herunder ønsket om at leve op til de skærpede internationale krav til mindre tankskibe, som blev implementeret 1. januar These sales and purchases are based on the Company s strategy including the wish to live up to the more stringent international demands on smaller tanker vessels that were implemented 1 January * Rederiet har efterfølgende videresolgt skibene til K/S-selskaber som rederiet selv ejer 30% af. Særlige begivenheder efter regnskabsårets udløb Rederiet har sammen med ingeniørfirmaet Grontmij l Carl Bro vundet en kontrakt i den vestafrikanske stat Ghana. Kontrakten omfatter opgradering af infrastrukturen ved Lake Volta. Rederiet skal forestå renoveringen af en flydedok, og efterfølgende bygning af to færger til at servicere trafikken på Lake Volta. Rederiet har købt M/T Erria Mie, det tredje af en serie søsterskibe, og efter teknisk klargøring og certificering videresolgt det til et K/Sselskab, som Rederiet selv er medejer af. * The Company has since sold the vessels to K/S companies, of which it holds 30%. Special events after the balance sheet date Together with the engineering company Grontmij I Carl Bro, the Company won a contract in Ghana, West Africa. The contract includes upgrading of the infrastructure at the Lake Volta. The Company will be in charge of the renovation of a floating dock, followed by the building of two ferries for servicing the Lake Volta traffic. The Company has purchased the third of a series of sister vessels, the M/T Erria Mie, and subsequently, after technical preparation and certification, sold it to a K/S company, of which the Company is a part owner. 13

16 Ledelsesberetning Management s review Udsigter for 2008 Outlook for 2008 Rederiet forventer på Koncern niveau at fortsætte investeringer i skibe og forventer en stigning i nettoomsætningen. Væksten i nettoomsætningen forventes at udgøre 8-10%. On Group level, the Company expects to continue to investment in vessels and expects to increase its revenue. The growth in revenue is expected to be of 8-10%. Der forventes en vækst i Rederiets primære drift på 10-15%. Rederiet forventer en fremgang i årets resultat i niveauet 10-20%. The growth in the Company s operating profit is expected to be of 10-15%. The Company expects a growth in the annual result to be in the area of 10-20%. Usikkerhed ved indregning og måling På tidspunktet for aflæggelse af Koncernens regnskab er Rederiets andel i Saigon Shipping J/S Company indregnet på baggrund af et ikke færdig revideret årsregnskab for Saigon Shipping J/S Company indgår i koncernregnskabet for 2007 med et resultat på 2,2 mio. DKK og en investeret kapital på 49,0 mio. DKK under regnskabsposten Kapitalinteresser i associerede virksomheder. Det er ledelsens vurdering, at det foreliggende regnskab fra Saigon Shipping J/S Company er på linje med de foregående år og svarer til det forventede samt at det således kan indregnes på det foreliggende grundlag. Særlige risici Insecurities at inclusion and calculation At the time of preparation of the Group s accounts, the Company s part of the Saigon Shipping J/S Company is included based on the, not completely audited, 2007 annual accounts. The Saigon Shipping J/S Company impacts the Group accounts for 2007 by a result of DKK 2.2 million and an invested capital of DKK 49 million mentioned under Investments in associates. It is the management s opinion that the available accounts from Saigon Shipping J/S Company are in line with those of previous years and comply with expectations and may thus be included on the available basis. Particular risks Kapitalstruktur Erria A/S har i regnskabsåret udvidet sin aktiekapital med nominelt 13,6 mio. DKK med et samlet indskud i alt 128,3 mio. DKK. Kapitalen er herefter sikret til de betydelige investeringer, der planlægges for de kommende år. Egenkapitalandelen udgør 79% pr. 31. december 2007 ( 31. december 2006: 77%). Capital structures During 2007, Erria A/S has increased it share capital with DKK 13.6 million with a total deposit of DKK million. The capital has been secured in the considerable investments planned for the coming years. As per 31 December 2007 the equity share is 79% (77% as per 31 December 2006). Valutarisiko Valuta risici opstår som følge af koncernens internationale forretningsmæssige aktiviteter. Koncernen begrænser valutakursændringernes indflydelse på resultatet og den finansielle stilling. Dette sker primært ved at indtægter, omkostninger, investeringer og lån så vidt muligt holdes i den samme valuta. Currency risks Exchange risks occur as a consequence of the Group s international business operations. The Group limits the impact of exchange rate movements on the Group s result and financial position. The Group limits its foreign exchange exposure by having revenue, costs, investments and loans in the same currency if possible. Rederiets samlede valutareguleringer har på trods af store valutakursudsving i 2007, således kun påvirket årets resultat i begrænset omfang. Despite considerable currency fluctuations during 2007, the total currency regulations of the Company only had a limited effect on the result of the year. Rederiet har indsejling i både EUR og USD. Company earnings are in EUR as well as in USD. En oversigt over koncernens valuta nettoposition fremgår af noterne til regnskabet. An overview of the Group s net position in different currencies is specified in the notes. Pr. 31. december 2007 var valutakursen følgende: 31 December 2007 the rates of exchange were as follows: USD 507,53 EUR 745,66 USD EUR ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

17 Renterisiko Størstedelen af koncernens låntagning sker til variabel rente. Det vurderes løbende om der skal indgås aftaler om renteswaps. En renteændring på 1 procentpoint på alle valutaer vil isoleret set påvirke koncernens årlige renteudgift med ca. 4,8 mio DKK med den flåde af skibe som koncernen har på statustidspunktet. Koncernens renter og gæld er yderligere beskrevet i noterne til regnskabet. Likviditets risiko Koncernens likviditetsreserve består af kontoindeståender samt fast aftale om trækningsrettigheder i et større pengeinstitut. Den 31. december 2007 havde koncernen en likvid beholdning på 105,3 mio. DKK (50 mio. DKK i 2006) samt en uudnyttet trækningsret på 25 mio. DKK. Koncernens rentebærende gæld var 352,4 mio. DKK pr. 31. december 2007 (95 mio. DKK. i 2006). Koncernens kortsigtede likviditet styres primært ved indgåelse af aftalekonti, hvor overskydende likviditet placeres. Interest rate risk The major part of the Group s funding is obtained at variable interest rates. Management regularly evaluates the need for interest swaps. A change in interest rates of 1 percentage point on all currencies will seen in isolation impact the Group s annual interest expenses by approx. DKK 4.8 million based on the number of vessels the Company owned at the end of the year. The Group s interest payments and debts are further described in the notes to the financial report. Liquidity risk The Group s liquidity reserves consist of bank deposits as well as agreed drawing rights with a leading bank. As per 31 December 2007, the Group had cash and cash equivalents of DKK million (DKK 50 million in 2006) as well as unused drawing rights of DKK 25 million. The Group s interest bearing debts were DKK million as per 31 December 2007 (DKK 95 million in 2006). Kreditrisiko Det vurderes, at der ikke er væsentlige kreditrisici i balancen. The Group s short-term liquidity is primarily controlled by making accounts with agreed terms, where surplus liquidity is placed. Andre risici Koncernen har et betydeligt og voksende engagement i Vietnam forankret i et medejerskab gennem koncernens aktiepost i Saigon Shipping J/S Company, hvor hovedaktionæren er kontrolleret af Peoples Committee. Politisk stabilitet og efter forholdene lempelige økonomiske rammevilkår for udenlandske investeringer er baggrunden for den ekspansive vækst, der kendetegner Vietnams nuværende udvikling, og som der ikke er tegn på vil afsvækkes ej heller som følge af politiske indgreb. Koncernen anser ikke engagementet i Vietnam for behæftet med væsentlige politiske risici og vil fortsætte med at udbygge det erhvervsmæssige fodfæste og forretningsmæssige forspring, som er opnået på rederi- og logistikområdet. Vidensressourcer Credit risk It is assessed that there are no material credit risks in the balance sheet. Other Risks The Group has an important and growing engagement in Vietnam through a joint ownership in Saigon Shipping J/S Company, where the main shareholder is controlled by the Peoples Committee. Political stability and, under the circumstances, eased financial terms for foreign investments, are the reasons for the growth that is characteristic of the present development in Vietnam. A development for which there are no signs of weakening, not even as a consequence of political legislation. The Group dos not access any material political risks for the engagement in Vietnam, and will continue to expand the business foundation and lead, which has been achieved in shipping and logistics. Intellectual capital resources Selskabets vigtigste ressource er medarbejderne og omfatter såvel medarbejdere på kontorer i Danmark, datterselskaber i udlandet, og de søfarende om bord. The Company s most important resources are its employees in the offices in Denmark and in the subsidiaries abroad, as well as the seamen onboard the vessels. Rederiet har ambitioner om at være på forkant med udviklingen indenfor transport og logistik. De kritiske forretningsprocesser er kvalitet, service og individuelle løsninger. Til sikring af, at kunden får den aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte metoder og procedurer dokumenteres. It is the ambition of the Company to be on the leading edge of developments in transport and logistics. The critical business processes are quality, service and tailor-made service concepts. In order to ensure that customers get the agreed services each individual method and procedure must be documented. For til stadighed at kunne levere og udvikle konkurrencedygtige produkter og løsninger vil selskabet fortsat rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. In order to continually supply and develop competitive products and services, the Company will continue to recruit and retain employees with a high level of education. 15

18 Bestyrelse, direktion og ledelse Board of Directors, Executive Management and Management Efter generalforsamlingen d. 20. april 2007 sammensatte bestyrelsen i Erria A/S sig således: After the general meeting in the Company on the 20 April 2007, the Supervisory Board of Erria A/S constituted itself as follows: Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Jan Erlund (Næstformand) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Jan Erlund (Deputy Chairman of the Board of Directors) C. C. Nielsen Carsten Dencker Nielsen Mikael Konnerup Det følgende er de væsentligste punkter fra bestyrelsesmedlemmernes CV. The following are the essentials of the CV s of the Board members. Kaare Vagner (Bestyrelsesformand) Adm. direktør, N&V Holding ApS, Odense Tiltrådte bestyrelsen i Født 1946, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Direktør, N&V Holding ApS, Danmark : Koncernchef, Adtranz (Daimler-Benz Transportation Ltd.), Berlin : Koncerndirektør og medlem af Group Executive Committee, ABB Ltd., Zurich : Koncernchef, ASEA Brown Boveri A/S : Direktør og Country Mgr., ASEA Danmark A/S : Vicekoncerndirektør, LK-NES A/S : Fabrikschef, Danavox A/S : Produktionschef, De Danske Sukkerfabrikker : Officer i den Kongelige Danske Marine Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesformand Strandøre Invest A/S Næstformand Banedanmark A/S Saigon Shipping J/S Company Bestyrelsesmedlem DermaPharm A/S Fyns Shipping ApS Nordatlantisk Venture A/S Nunaminerals A/S Plumrose Latinoamericana C.A. Riegens A/S Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Kaare Vagner (Chairman of the Board of Directors) Managing Director, N&V Holding ApS, Odense Joined the Supervisory Board Born 1946, Danish nationality. Curriculum Vitae : Managing Director, N&V Holding ApS, Denmark : President and CEO, Adtranz (Daimler-Benz Transportation Ltd.), Berlin : Executive Vice President and member of the Group Executive Committee, ABB Ltd, Zurich : President and CEO, ASEA Brown Boveri A/S : President & Country Mgr., ASEA Danmark A/S : Executive Vice President, LK-NES A/S : General Factory Manager, Danavox A/S : Production Manager, De Danske Sukkerfabrikker : Naval Officer, Royal Danish Navy Other Board Assignments Chairman of the Board of Directors Strandøre Invest A/S Deputy Chairman of the Board of Directors Banedanmark A/S Saigon Shipping J/S Company Member of the Board of Directors DermaPharm A/S Fyns Shipping ApS Nordatlantisk Venture A/S Nunaminerals A/S Plumrose Latinoamericana C.A. Riegens A/S The EAC Foundation 16 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

19 Jan Erlund (Næstformand for bestyrelsen) Partner, Copenhagen Chambers Født 1939, dansk nationalitet. Curriculum Vitae 2008-: Stiftelse af Copenhagen Chambers ApS : Partner, Advokatfirmaet N J Gorrissen (fra 1989: Gorrissen & Federspiel) (fra 1996: Gorrissen Federspiel Kierkegaard) : Trainee, Haight, Gardner, Poor & Havens, N.Y : Stipendiat på Nordisk Institut for Sjørett, Oslo 1964: Cand.jur. Århus Universitet Øvrige hverv : Medlem af den danske afdeling af Committee of International Arbitrators Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesformand Dansk Skovselskab A/S (børsnoteret) Homarus Holding A/S Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond DSHwood A/S Bestyrelsesmedlem Gurli og Paul Madsens Fond PSA International Pte Ltd. (Singapore) Skagerak Holding A/S Stiftelsen for Sorø Akademi Through Transport Mutual Insurance Ltd., Bermuda Vitasoy International Holdings Limited, Hong Kong (børsnoteret) Jan Erlund (Deputy Chairman of the Board) Partner, Copenhagen Chambers Born 1939, Danish nationality. Curriculum Vitae 2008-: Founding Copenhagen Chambers ApS : Partner Law firm N J Gorissen (as from 1989: Gorrissen & Federspiel) (as from 1996: Gorrissen Federspiel Kierkegaard) : Trainee, Haight, Gardner, Poor & Havens, N.Y : Scholarship,Nordic Institute of Maritime Law, Oslo 1964: Law degree, University of Aarhus Other assignments : Member of the Danish Committee of International Arbitrators Other Board Assignments Chairman of the Board of Directors Dansk Skovselskab A/S (listed) Homarus Holding A/S The EAC Foundation DSHwood A/S Member of the Board of Directors Gurli og Paul Madsens Fond PSA International Pte Ltd. (Singapore) Skagerak Holding A/S Stiftelsen for Sorø Akademi Through Transport Mutual Insurance Ltd., Bermuda Vitasoy International Holdings Limited, Hong Kong (listed) 17

20 Bestyrelse, direktion og ledelse Board of Directors, Executive Management and Management Carl Christian Nielsen Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S Født 1946, dansk nationalitet. Curriculum Vitae : Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S : Administrerende Direktør, Micro Matic A/S : Ejer og Direktør Salg Marketing, Micro Matic A/S : Micro Matic A/S : Direktionssekretær, Victory A/S : Civilforsvaret 1968: Højere Handelseksamen : Kontoruddannelse, Dæhnfeldt Frøhandel A/S Øvrige bestyrelseshverv Bestyrelsesformand Scanmetal A/S Syddanske Forskerparker A/S SAAN Holding A/S Industri Invest Syd A/S Vækstforum for Syddanmark (medlem af formandskabet) Bestyrelsesmedlem Vækstfonden A/S Rådet for Teknologi & Innovation, DI Tommerup Trælast A/S Odense Sport & Event A/S Studieskolen Maersk Instituttet, SDU CCN Holding A/S Selvstændighedsfonden A/S Fyrtøjet Odense Teater Science Ventures A/S Fyns Shipping ApS Carl Christian Nielsen Director, Nielsen & Nielsen Holding A/S Born 1946, Danish nationality. Curriculum Vitae : Director, Nielsen & Nielsen Holding A/S : Managing Director, Micro Matic A/S : Owner & Director Sales & Marketing, Micro Matic A/S : Micro Matic A/S : Director s Assistant, Victory A/S : Danish Emergency Management Agency 1968: Higher Business Education : Office Education, Dæhnfeldt Frøhandel A/S Other Board Assignments Chairman of the Board of Directors Scanmetal A/S Science Parks of Southern Denmark A/S SAAN Holding A/S Industri Invest Syd A/S Growth Forum for Southern Denmark (member of the chairmanship) Member of the Board of Directors Vækstfonden A/S Council for Technology & Innovation, Danish Industry Tommerup Trælast A/S Odense Sport & Event A/S Studieskolen Maersk Institute, SDU CCN Holding A/S Selvstændighedsfonden A/S Fyrtøjet Odense Teater Science Ventures A/S Fyns Shipping ApS 18 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT FABRICIUS MARINE A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 2 ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2006 Indholdsfortegnelse Table of contents INDHOLD CONTENTS Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal...6 Ledelsesberetning...10

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S)

FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) FABRICIUS MARINE A/S (REDERIET FABRICIUS A/S) ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE / CONTENTS Selskabsoplysninger / Company details.......................................... 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010 Forretningsområder Business areas SKIBSREDER SHIPOWNER ACTIVITIES BEFRAGTNING COMMERCIAL Rederiet beskæftiger sig med shippingaktiviteter indenfor segmenterne for

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN

REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN REDERIET FABRICIUS A/S KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 / ANNUAL REPORT 2004 SELSKABSOPLYSNINGER Selskab: Rederiet Fabricius A/S CVR-nr.: 15300574 Hjemstedskommune: Marstal Telefon: 62 53 31 81 Telefax: 62 53

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere