Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?"

Transkript

1 Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk

2 Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater af jordbundsanalyser benyttes til beregning af kalkningsstrategi i årene frem til næste jordprøveudtagning og de anvendes til beregning af hvert års gødningsplan. Jordbundsanalyserne viser, hvad jorden stiller til rådighed - gødningsplanen skal vise, hvad der i øvrigt skal suppleres med i form af gødningsprodukter. I det følgende kan du se, hvad der gemmer sig bag ved tallene, så du kan vurdere, hvad tallene betyder for vækstforholdene i din mark. Høstudbyttets størrelse er begrænset af den vækstfaktor, der er til stede i relativt mindst mængde. Kilde: Gødningslære 2004, Landbrugsforlaget. 2

3 Inddeling af analysetal Reaktionstal og næringsstofanalyser er inddelt i fem klasser efter betydningen for afgrødens forsyning med næringsstoffer. Klasse Betegnelse Betydning I Meget lavt Akut mangel af det pågældende næringsstof kan forventes. Det er absolut nødvendigt at få hævet indholdet i jorden - f.eks. ved en éngangstilførsel af en større mængde næringsstof. II Lavt Næringsstoffet kan være begrænsende for udbyttet, og indholdet i jorden bør hæves ved at tilføre mere næringsstof end bortførslen med afgrøder. III Middel Indholdet, der bør tilstræbes, og som de almindelige gødningsanbefalinger er afpasset efter. Tilførsel skal afstemmes efter planternes bortførsel samt uundgåelige tab ved udvaskning mv. IV Højt Indholdet er højere end nødvendigt for optimal plantevækst. Der kan tæres på jordens reserver ved at tilføre mindre næringsstof end planternes bortførsel. V Meget højt Indholdet kan være så højt, at det hæmmer planteproduktionen, og det kan give et unødvendigt tab af næringsstof til det omkringliggende miljø. Indholdet i jorden bør bringes ned. Det gøres ved at undlade næringsstoftilførsel. 3

4 Reaktionstal Herunder ses vejledende værdier for reaktionstal, Rt. Den markerede søjle svarer til de anbefalede værdier ved forskellige typer sædskifter. Jordtype JB nr. Sædskifte, afgrøder Meget Meget Lavt lavt d) Middel d) Højt d) d) højt d) Tolerante a) < 5,2 5,2-5,7 5,8-6,1 6,2-6,5 > 6,5 1-4 Middel b) < 5,5 5,5-5,9 6,0-6,3 6,4-6,7 > 6,7 Følsomme c) < 5,7 5,7-5,9 6,0-6,5 6,6-6,9 > 6,9 Tolerante a) < 5,3 5,3-6,0 6,1-6,5 6,6-6,9 > 6,9 5-6 Middel b) < 5,5 5,5-6,2 6,3-6,7 6,8-7,1 > 7,1 Følsomme c) < 5,7 5,7-6,4 6,5-6,9 7,0-7,3 > 7,3 Tolerante a) < 5,3 5,3-6,3 6,4-6,7 6,8-7,2 > 7,2 7-9 Middel b) < 5,5 5,5-6,5 6,6-6,9 7,0-7,4 > 7,4 Følsomme c) < 5,7 5,7-6,7 6,8-7,1 7,2-7,6 > 7,6 Tolerante a) < 4,3 4,3-4,7 4,8-5,2 5,3-5,7 > 5,7 11 Middel b) < 4,5 4,5-4,9 5,0-5,4 5,5-5,9 > 5,9 Følsomme c) < 4,7 4,7-5,1 5,2-5,6 5,7-6,1 > 6,1 a) Tolerante afgrøder i sædskiftet: Kartofler, rug, havre, græs. b) Middelfølsomme afgrøder i sædskiftet: Vinterhvede, vinterbyg, majs, rød- og hvidkløver, raps, markært. c) Følsomme afgrøder i sædskiftet: Lucerne, sukkerroer, sneglebælg, vårbyg. d) Korrektion for organisk stof (humus): I marker med et lavt indhold af organisk stof (under 1,5 pct.) tillægges 0,2 enheder i Rt, mens der tilsvarende fratrækkes 0,2 enheder ved et indhold af organisk stof på over 3,5 pct. Det tilstræbte niveau for reaktionstal aflæses i tabellen under middel, ud fra jordtypen samt afgrøderne i sædskiftet. Desuden korrigeres for indholdet af organisk stof i jorden. Høje eller meget høje reaktionstal øger risikoen for mangan- og bormangel. Ved meget lave reaktionstal kan ses akutte problemer med dårlig vækst. Lave reaktionstal øger risikoen for angreb af kålbrok i korsblomstrede afgrøder og rodbrand i roer. Reaktionstallet hæves ved at tilføre kalk. Normalt vælges mellem kalktyperne jordbrugskalk, magnesiumkalk, dolomitkalk eller carbokalk fra sukkerfabrikkerne i egne med sukkerroer. Normalt kalkes hvert år med 2-4 ton kalk pr. ha. En strategi for kalkning ud fra jordprøverne kan udarbejdes på planteavlskontoret. 4

5 Lave reaktionstal kan medføre misvækst - her i et område af en vårbygmark. Foto: Jørgen Ravn, Landboforeningen Gefion. Næringsstoffer Vejledende værdier for næringsstoffer i jordbundsanalyser ses i tabellen herunder. Analyse Betegn. JB nr. Enhed Meget lavt Klasse Lavt Middel Højt Meget højt ppm* 1 enhed svarer til (kg/ ha) Fosfortal Pt < 1,0 1,0-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 > 6, Kaliumtal Kt < 4 < 3,0 3,0-5,0 5,1-8,0 8,1-12,0 > 12, Kaliumtal Kt > = 4 < 4,0 4,0-7,0 7,1-10,0 10,1-15,0 > 15, Magnesiumtal Mgt < 2,0 2,0-4,0 4,1-8,0 8,1-12,0 > 12, Kobbertal Cut < 0,8 0,8-2,0 2,1-5,0 5,1-8,0 > 8,0 1 2,5 Bortal Bt < 1,5 1,5-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 > 8,0 0,1 0,25 Natriumtal Nat > 4 < 2,5 2,5-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 > 15, Zinktal Znt < 1,0 1,0-3,0 > 3,0 1 2,5 Molybdæntal Mot < 2,0 2,0-3,0 > 3,0 0,1 0,25 Mangantal Mnt 1 2,5 * 1 ppm svarer til 1 mg pr. kg jord. Det svarer til ca. 2,5 kg pr. ha i pløjelaget. 5

6 Fosfortal, Pt Fosfor bevæger sig meget langsomt i jorden, og al fosfor optages inden for 2 mm fra roden. Derfor skal der være et vist niveau af fosfor i jorden for at sikre en optimal planteproduktion. Kravet til fosforindholdet er størst på jorde med dårlig rodudvikling (f.eks. på grovsand og på jorde med dårlig jordstruktur). Ved meget lave fosfortal bør fosforindholdet i jorden hæves ved at tilføre større fosformængder på én gang. Det kan f.eks. ske i form af fosfor i affaldsprodukter. Ved middelhøje fosfortal skal tilføres den fosformængde, som afgrøderne fjerner i gennemsnit over sædskifteperioden. Bortførslen af fosfor med afgrøderne afhænger af afgrøde og udbytteniveau, og den er typisk kg fosfor pr. ha pr. år. Meget høje fosfortal bør undgås, da det forøger risikoen for tab af fosfor fra marken, som kan medføre negative konsekvenser for vandmiljøet. Kaliumtal, Kt Kalium bundet til lers og til organisk stofs overflader er plantetilgængeligt. Kalium bundet inde i lerfraktionen kan frigives ved lave kaliumtal og bindes igen ved høje kaliumtal. Sandjord (specielt JB 1 og JB 2) har ikke så stor evne til at binde kalium. På sandjord kan kaliumtallene falde betydeligt fra efterår til forår, fordi kalium udvaskes med vinternedbøren. Kaliumtal i jordprøver udtaget på sandjord om efteråret giver derfor mest svar på, om der har været gødsket hensigtsmæssigt med kalium i det aktuelle år. Bortførslen af kalium varierer meget mellem afgrøderne. Der er størst bortførsel af kalium i græs, lucerne og roer, hvor bortførslen kan være kg pr. ha pr. år. Derfor skal man være specielt opmærksom både på kaliumtilførslen til disse afgrøder og ikke mindst til afgrøder med de nævnte afgrøder som forfrugt, fordi de kan tømme jorden for tilgængeligt kalium. Det gælder specielt, at græs og lucerne skal tilføres mindre kalium, end de fjerner fra marken, idet der ellers sker en meget stor luksusoptagelse af kalium. Kaliumforbruget afhænger meget af, om halm fjernes eller nedmuldes. Der er ca. 0,75 kg kalium i 100 kg halm. Magnesiumtal, Mgt Plantetilgængeligt magnesium bindes ligesom kalium til lers og til organisk stofs overflader. Det er specielt på sandjord, at man skal være opmærksom på afgrødernes magnesiumforsyning. Det gælder især ved lave reaktionstal samt ved høje kaliumtal, idet kalium hæmmer magnesiumoptagelsen. Bortførslen af magnesium varierer typisk mellem 5 og 30 kg pr. ha pr. år. Græsafgrøder har størst bortførsel. Ved meget lave magnesiumtal kan magnesiumindholdet i jorden hæves ved at anvende dolomitkalk, der indeholder 10 pct. magnesium. På jorde der ikke tildeles husdyrgødning, kan magnesiumindholdet vedligeholdes ved anvendelse af magnesiumkalk, der indeholder 2,5 pct. magnesium. 6 Kobbertal, Cut Kobbermangel er primært et problem på sandjord, og især på sandjord med et højt indhold

7 af organisk stof. På lerjorde skal man være opmærksom på, at der i sandede områder/pletter i marken kan være et lavt kobberindhold og dermed optræde kobbermangel. Afgrøderne fjerner gram kobber pr. ha pr. år. Kornafgrøder, bælgplanter, lucerne og spinat er mest følsomme overfor kobbermangel. Hvor der er målt meget lave eller lave kobbertal, kan mangel i de følgende år forebygges ved en éngangstilførsel af minimum 2,5-5 kg kobber pr. ha (10-20 kg blåsten pr. ha). På humusrige jorde kan kg kobber pr. ha (40-60 kg blåsten) være nødvendigt. På grund af kobbers ringe mobilitet i jorden bør det opblandes godt i jorden. Bortal, Bt Bormangel forekommer især på sandjord med et højt reaktionstal. Bormangel optræder mest i tørre år. Bortallet giver derfor ikke en entydig indikation for behovet for tilførsel af bor. Roer og korsblomstrede afgrøder er mest følsomme overfor mangel på bor, mens bormangel ikke optræder i kornafgrøder. Ved lave bortal bør bormangel i roer og korsblomstrede afgrøder forebygges ved at anvende borholdige N- eller NPK-gødninger eller ved udsprøjtning af f.eks. solubor først i vækstsæsonen. Natriumtal, Nat Tilførsel af natrium anbefales kun ved dyrkning af sukkerroer, og derfor er natriumtal kun relevante ved dyrkning af roer. Hidtil har natriumtal ikke været anvendt, da der som standard anbefales en natriummængde på 40 til 70 kg natrium pr. ha. Zinktal, Znt Zink anses normalt ikke for at være begrænsende for plantevæksten i Danmark, og derfor tilføres zink ikke som gødning. Molybdæntal, Mot Molybdænmangel forekommer i modsætning til andre mikronæringsstoffer specielt på sure jorder (lavt Rt). Mangel kan forekomme i kvælstoffikserende afgrøder som ærter og anden bælgsæd, lucerne og kløver. Der er ikke mange erfaringer med anvendelse af molybdæntal i Danmark. Tolkningen af molybdæntallet skal ses sammen med reaktionstallet i jorden. Ved et reaktionstal over 6 betragtes et molybdæntal på 2,0 til at være tilstrækkeligt. Ved et reaktionstal under 5 skal molybdæntallet være minimum 3,0. Mangantal, Mnt Afgrødernes manganforsyning er mere påvirket af reaktionstallet i jorden end af manganindholdet. Derfor er der kun en ringe sammenhæng mellem mangantallet og afgrødens manganforsyning, og det anbefales ikke at bruge mangantallet i praksis. 7

8 8

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan

Økologisk biogas Hvorfor og hvordan Økologisk biogas Hvorfor og hvordan 1 Indholdsfortegnelse Økologiske aspekter af biogas... 3 Økologiens udfordringer... 4-5 Næringsstoffer i effektivt kredsløb... 6-7 Biomasse foder til biogasanlægget...

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold

Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold - 1 - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 08-02-2011 Aarhus Universitet Notat vedrørende den tematiske jordstrategi s relevans for danske forhold Af lektor Lars Elsgaard Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

2. Halm som energiressource

2. Halm som energiressource 2. Halm som energiressource Halm er et biprodukt, der fremkommer ved dyrkning af salgsafgrøder, hovedsageligt korn. Halm fra raps og andre frøafgrøder indgår også i den samlede produktion. Landbrugets

Læs mere

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

[Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt

[Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt [Dobbeltklik for at indsætte et billede] Manure to Energy Resultater fra et Inno-MT bobleprojekt Udarbejdet af: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...3 2

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET...

SÅDAN LIGGER LANDET... SÅDAN LIGGER LANDET... tal om landbruget 213 Indhold 1. DANMARK ER ET LANDBRUGSLAND... 6 1.1 Landbrugsjorden udgør 62 % af Danmarks areal... 6 1.1.1 Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere