DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-18455 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Torben Fridberg, Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004', som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-18455). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-18455: Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, Primærundersøger: Torben Fridberg, Socialforskningsinstituttet DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Paw M. K. Gyldenkærne). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1487 respondenter, 450 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (370 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev downloadet af DDA i juni 2005 fra European Social Survey's hjemmeside ( med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Paw M. K. Gyldenkærne. Materialet er arkiveret som DDA-18455: Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt og scannet i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for en given population ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV JANUAR 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

6 i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; generel sociologi; politologi; videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: informationsmedier, brug af; internet, brug af; stole på danskere; tillid til offentlige institutioner; folketingsvalg, stemte ved; partipreference; partimedlemskab; højre/venstre placering; lykke; social omgang; etniske grupper; flygtninges rettigheder; integration; foreninger og organisationer; religion; kirkegang; diskrimination; sundhed; medicin; samfundsborger; arbejdsliv; menneskeligeværdier; kønsroller; uddannelsesforhold; ansættelsesforhold; arbejdsforhold; indtægtsforhold; uddannelsesforhold, far; ansættelsesforhold, far; arbejdsforhold, far; uddannelsesforhold, mor ; ansættelsesforhold, mor; arbejdsforhold, mor; civilstand. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-18455: Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, Primærundersøger: Torben Fridberg, Socialforskningsinstituttet. DDA-18455, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Paw M. K. Gyldenkærne). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1487 respondenter, 450 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (370 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, NSD. Harald Hårfagresgate 29, N-5007 Bergen. Yderligere oplysninger: Studiet er downloadet fra Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Torben Fridberg. Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Danskernes syn på samfundet ændrer sig hurtigt i disse år. Tit kan det være svært at følge med i, hvad almindelige mennesker mener. Derfor har Socialforskningsinstituttet gennemført denne interviewundersøgelse 'Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004', der skal belyse danskernes syn på forskellige samfundsforhold. Undersøgelse er den anden i rækken. I 2002 gennemførte Socialforskningsinstituttet en lignende undersøgelse (DDA-13016) med deltagelse fra 22 europæiske

8 lande. Undersøgelsen indeholder spørgsmål om: Spm. A1 - spm. A10: Medievaner, tillid til medmennesker. Spm. B1 - spm. B35: Politik: herunder bl.a. politisk interesse, virkningsgrad, tillid til offentlige institutioner og myndigheder, valgdeltagelse samt andre former for politisk deltagelse, parti loyalitet, socio-politisk evaluering/placering og regering. Spm. B35 - spm. B40: Holdninger til og konsekvenser af immigration i Danmark. Spm. C1 - spm. C28: Subjektiv velvære og social udelukkelse, religion, opfattet diskrimination, national og etnisk identitet. Spm. D1 - spm. D30: Sundhed og medicin: herunder alternativ medicin og alternative behandlere. Spm. E1 - spm. E30: Medborgerskab; herunder at være gode samfundsborgere. Spm. F1 - spm. F70: Socio-demografisk profil, herunder husstandssammensætning, køn, alder, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forhold for respondenten, partneren og forældre, fagforeningsmedlemsskab, husstandsindkomst, civilstand. Spm. G1 - spm. G124: Menneskelige værdier; arbejdsfordelingen mellem kønnene i hjemmet, arbejds- og uddannelsesmiljø, famliebinding. Undersøgelsen er denne gang gennemført i 17 europæiske lande og i alle lande med det samme spørgeskema, således at man fuldstændig kan sammenligne folks svar fra land til land. DDA har i 2005 downloadet den danske del af undersøgelsen og den samlede undersøgelse 'DDA-18752: Den europæiske samfundsundersøgelse: 2. runde, ' fra European Social Survey's hjemmeside ( Deltagere i den danske del af undersøgelsen er personer på 15 år og derover, som er bosat i Danmark, uden hensyntagen til deres nationalitet, statsborgerskab og sprog. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1487 respondenter; 450 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 342 spørgeskemaspørgsmål/tests; 95% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation).

9 Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Personer på 15 år og derover med fast bopæl i Danmark. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: Der er angivet to vægtvariable V449 og V450. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Rekvirenter af data anmodes om at sende alle publiceringer til Torben Fridberg, Socialforskningsinstituttet. Adgangstilladelse indhentes hos: Socialforskningsinstituttet. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-14954: Den europæiske samfundsundersøgelse: 1. runde, DDA-13016: Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 1. runde, DDA-18752: Den europæiske samfundsundersøgelse, 2. runde, MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Bopæl: landets navn. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver); respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs); ægtefælle: stillingsbetegnelse; fader: beskæftigelsesmæssige status. Indkomst: hele husstanden: nettoindkomst. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt; respondenten: varighed i år; fader: højeste uddannelsestype påbegyndt; moder: højeste uddannelsestype påbegyndt.

10 Politik: respondenten: politiske interesse. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt; respondenten: hyppighed af kirkegang. INDLEDNING Danskernes syn på samfundet ændrer sig hurtigt i disse år. Tit kan det være svært at følge med i, hvad almindelige mennesker mener. Derfor har Socialforskningsinstituttet gennemført denne interviewundersøgelse 'Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004', der skal belyse danskernes syn på forskellige samfundsforhold. Undersøgelsen blev gennemført første gang i 2002 i 22 europæiske lande (DDA-13016). I 2004 er den gennemført i 17 lande og i alle lande med det samme spørgeskema, således at man fuldstændig kan sammenligne folks svar fra land til land. DDA har i juni 2005 downloadet den danske del af undersøgelsen fra European Social Survey's hjemmeside ( med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer

11 KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1487) af respondenter. V0003 TITEL start 10, bredde 12, tekstfelt Navn Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde 2004 V0004 RUNDE start 22, bredde 2 Runde Runde 2 V0005 UDGAVE start 24, bredde 3, tekstfelt Udgave Udgave 1

12 V0006 PRODUKTIONSDATO start 27, bredde 10, tekstfelt Produktionsdato 23. september V0007 RESPONDENTNUMMER start 37, bredde 9 Respondentnummer Variablen er kodet i intervallet V0008 LAND start 46, bredde 2, tekstfelt Land Danmark TV og radio Tekst 1: Først nogle spørgsmål om TV og radio V0009 TV PÅ HVERDAGE start 48 Spm. A1: Hvor lang tid bruger du i alt på at se fjernsyn på en almindelig hverdag? Kort 1 % antal kode Slet ingen tid, gå til spm. A3 (V11) Mindre end 1/2 time /2 time til 1 time Mere end 1 time, højst 1 1/2 time Mere end 1 1/2 time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2 1/2 time Mere end 2 1/2 time, højst 3 timer Mere end 3 timer.

13 Ved ikke V0010 SER NYHEDER/AKTUEL EMNER start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V9 Spm. A2: Hvor meget af den tid, du ser fjernsyn på en almindelig hverdag, bruger du på at se nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Kort Slet ingen tid, Mindre end 1/2 time /2 time til 1 time Mere end 1 time, højst 1 1/2 time Mere end 1 1/2 time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2 1/2 time Mere end 2 1/2 time, højst 3 timer Mere end 3 timer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 98 V0011 RADIO PÅ HVERDAGE start 51, manglende data: = 9 Spm. A3: Hvor lang tid bruger du i alt på at høre radio på en almindelig hverdag? Kort Slet ingen tid, gå til spm. A5 (V13) Mindre end 1/2 time /2 time til 1 time Mere end 1 time, højst 1 1/2 time Mere end 1 1/2 time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2 1/2 time Mere end 2 1/2 time, højst 3 timer Mere end 3 timer Uoplyst svarprocent: 100

14 V0012 HØRER NYHEDER/AKTUEL EMN start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11 Spm. A4: Hvor meget af den tid, du hører radio på en almindelig hverdag, bruger du på at høre nyheder eller programmer om politik og aktuelle emner? Kort Slet ingen tid, Mindre end 1/2 time /2 time til 1 time Mere end 1 time, højst 1 1/2 time Mere end 1 1/2 time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2 1/2 time Mere end 2 1/2 time, højst 3 timer Mere end 3 timer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 87 V0013 AVISER PÅ HVERDAGE start 54, manglende data: = 9 Spm. A5: Hvor lang tid bruger du i alt på at læse aviser på en almindelig hverdag? Kort Slet ingen tid, gå til spm. A7 (V15) Mindre end 1/2 time /2 time til 1 time Mere end 1 time, højst 1 1/2 time Mere end 1 1/2 time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2 1/2 time Mere end 2 1/2 time, højst 3 timer Mere end 3 timer Uoplyst svarprocent: 100 V0014 AVISER POL./AKTUEL EMNE start 55, manglende data: = 9 eller >=10

15 FILTER: V13 Spm. A6: Og hvor meget af denne tid bruger du på at læse om politik og aktuelle emner?? Kort Slet ingen tid, Mindre end 1/2 time /2 time til 1 time Mere end 1 time, højst 1 1/2 time Mere end 1 1/2 time, højst 2 timer Mere end 2 timer, højst 2 1/2 time Mere end 2 1/2 time, højst 3 timer Mere end 3 timer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0015 BRUG AF INTERNET start 57, manglende data: = 9 Spm. A7: Hvor ofte bruger du internettet eller til personlig brug enten hjemme eller på arbejde? ("Personlig brug" er privat brug eller fritidsbrug, der ikke har noget at gøre med arbejde eller erhverv) Ingen adgang hjemme eller på arbejde Aldrig Under én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hver dag Uoplyst svarprocent: 100 Tillid til medmennesker Tekst 2: Og nu til noget helt andet:

16 V0016 STOLE PÅ FOLK start 58, manglende data: = 99 Spm. A8: Mener du, at de fleste mennesker i det store og hele er til at stole på, eller kan man ikke være for forsigtig. når man har med andre mennesker at gøre? Giv din vurdering på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at man ikke kan være for forsigtig, og 10 betyder, at de fleste mennesker er til at stole på. "At man ikke kan være for forsigtig" vil sige, at man skal være på vagt eller altid i et vist omfang være mistænksom). Vis kort Man kan ikke være for forsigtig De fleste mennesker er til at stole på Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0017 VIL UDNYTTE EN start 60, manglende data: = 99 Spm. A9: Tror du, at de fleste mennesker ville prøve at udnytte dig, hvis de havde mulighed for det, eller ville de prøve at være reelle? ("Udnytte": snyde eller bedrage. "Reel": i betydningen at behandle ordentligt og hæderligt). Vis kort De fleste mennesker ville prøve at udnytte mig

17 De fleste mennesker ville prøve at være reelle Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0018 VIL VÆRE HJÆLPSOMME start 62, manglende data: = 99 Spm. A10: Mener du, at andre mennesker for det meste prøver at være hjælpsomme, eller tænker de mest på sig selv? (Der tænkes her på modsætningen mellem egoisme og uselvisk hjælpsomhed). Vis kort Folk tænker mest på sig selv Folk prøver mest at være hjælpsomme Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 Politik og regering Tekst 3: Nu vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål om politik og regering. V0019 INTERESSE FOR POLITIK start 64, manglende data: = 9 Spm. B1: Hvor interesseret vil du sige, at du er i politik - er du...

18 Meget interesseret Ret interesseret Næsten ikke interesseret Slet ikke interesseret Uoplyst svarprocent: 100 V0020 POLTIK KOMPLICERET start 65, manglende data: = 9 Spm. B2: Hvor ofte virker politik så kompliceret, at du ikke rigtig forstår, hvad der foregår? Kort Aldrig Sjældent Nu og da Jævnligt Ofte Uoplyst svarprocent: 99 V0021 TAGE STILLING POLITIK start 66, manglende data: = 9 Spm. B3: Hvor svært eller let har du ved at tage stilling i politiske spørgsmål? ("Politiske spørgsmål" refererer i denne sammenhæng til politiske debatter, politikker, kontroverser etc.). Kort Meget svært Svært Hverken let eller svært Let Meget let Uoplyst svarprocent: 99 V0022 TILLID FOLKETINGET

19 start 67, manglende data: = 99 Spm. B4.0: Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. For det første... B4.... Folketinget Kort Slet ingen tillid Fuld tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0023 TILLID RETSSYSTEMET start 69, manglende data: = 99 Spm. B4.0: Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. B5.... Retssystemet Kort Slet ingen tillid Fuld tillid Ved ikke Uoplyst

20 svarprocent: 98 V0024 TILLID POLITIET start 71, manglende data: = 99 Spm. B4.0: Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. B6.... Politiet Kort Slet ingen tillid Fuld tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0025 TILLID POLITIKERNE start 73, manglende data: = 99 Spm. B4.0: Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. B7.... Politikerne Kort Slet ingen tillid

21 Fuld tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0026 TILLID POL. PARTIER start 75, manglende data: = 99 Spm. B4.0: Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. B8.... De politiske partier Kort Slet ingen tillid Fuld tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0027 TILLID EU start 77, manglende data: = 99 Spm. B4.0: Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. B9.... Europa-Parlamentet Kort Slet ingen tillid

22 Fuld tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 89 V0028 TILID FN start 79, manglende data: = 99 Spm. B4.0: Fortæl mig på en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid du personligt har til hver af de institutioner, jeg nævner. 0 betyder, at du slet ingen tillid har til institutionen, og 10 betyder, at du har fuld tillid til den. B FN Kort Slet ingen tillid Fuld tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V0029 STEMTE V/SIDSTE VALG start 81, manglende data: = 9 Spm. B11: I vore dage er der nogle mennesker, der af den ene eller den anden grund ikke stemmer. Stemte du ved det seneste folketingsvalg i november 2001? Ja Nej, gå til spm. B13 (V31)

23 Var ikke stemmeberettiget, gå til spm. B13 (V31) Ved ikke, gå til spm. B13 (V31) Uoplyst svarprocent: 99 V0030 HVILKET PARTI start 82, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V29 Spm. B12: Hvilket parti stemte du på ved det valg? Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet, skriv, hvis andet Vil ikke svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0031 KONTAKTET POLITIKER start 85, manglende data: = 9 Spm. B13.0: Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du... (Et kryds i hver vandret linie). B Kontaktet en politiker eller en embedsmand i stat eller kommune? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100

24 V0032 ARB. POLITISK PARTI start 86, manglende data: = 9 Spm. B13.0: Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du... (Et kryds i hver vandret linie). B Arbejdet i et politisk parti eller en aktionsgruppe? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0033 ARB. ORG./FORENING start 87, manglende data: = 9 Spm. B13.0: Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du... (Et kryds i hver vandret linie). B15... Arbejdet i en anden organisation eller forening? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0034 KAMPAGNEBADGE start 88, manglende data: = 9 Spm. B13.0: Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du... (Et kryds i hver vandret linie). B Gået med eller fremvist kampagnebadge, klistermærker el. lign.?

25 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0035 UNDERSKRIFTSINDSAMLING start 89, manglende data: = 9 Spm. B13.0: Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du... (Et kryds i hver vandret linie). B Skrevet under ved en underskriftsindsamling? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0036 DEMONSTRATION start 90, manglende data: = 9 Spm. B13.0: Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du... (Et kryds i hver vandret linie). B Deltaget i en lovlig, offentlig demonstration? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0037 BOYKOTTE BEST. PRODUKTER start 91, manglende data: = 9 Spm. B13.0: Der er forskellige måder, hvorpå man kan forsøge

26 at forbedre forholdene i Danmark eller hjælpe med at forhindre, at tingene går galt. Har du foretaget dig noget af følgende i de seneste 12 måneder? Har du... (Et kryds i hver vandret linie). B Boykottet bestemte produkter? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0038 PARTIPRÆFERENCE start 92, manglende data: = 9 Spm. B20a: Er der et bestemt politisk parti, du føler dig tættere på end alle andre partier? ("Føler sig tættere på" i betydningen det parti, man identificerer sig mest med, sympatiserer mest med eller er mest knyttet til, uanset hvordan man stemmer) Ja Nej, gå til spm. B21 (V41) Ved ikke, gå til spm. B21 (V41) Uoplyst svarprocent: 98 V0039 HVILKET PARTI start 93, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V38 Spm. B20b. Hvilket parti? Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet

27 Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare, gå til spm. B21 (V41) Ved ikke, gå til spm. B21 (V41) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V0040 HVOR TÆT TIL PARTI start 96, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V38 Spm. B20c: Hvor tæt føler du, at du er på dette parti? Føler du, at du er Meget tæt Ret tæt Ikke tæt Slet ikke tæt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 67 V0041 MEDLEM AF PARTI start 98, manglende data: = 9 Spm. B21. Er du medlem af et politisk parti? (Her menes officielt medlemskab eller indmeldelse i et parti) Ja Nej, gå til spm. B23 (V43) Ved ikke gå til spm. B23 (V43) Uoplyst svarprocent: 100 V0042 MEDLEM HVILKET start 99, manglende data: = 99 eller >=100

28 FILTER: V41 Spm. B22. Hvilket parti? Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti Centrum-Demokraterne Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Kristeligt Folkeparti Venstre Fremskridtspartiet Enhedslisten Andet Skriv, hvis andet: Vil ikke svare, Ved ikke, Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0043 HØJRE/VENSTRE PLACERING start 102, manglende data: = 99 Spm. B23: I politik bruges sommetider betegnelserne "venstre" og "højre". Hvor vil du placere dig selv på denne skala, hvor 0 betyder venstre, og 10 betyder højre? Kort Venstre Højre Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V0044 TILFREDS MED LIV start 104, manglende data: = 99

29 Spm. B24: Når alt tages i betragtning, hvor tilfreds er du så nu med dit liv som helhed? På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Kort Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0045 NUV. ØKO. SITUATION DK start 106, manglende data: = 99 Spm. B25: Hvor tilfreds er du generelt med den nuværende økonomiske situation i Danmark? På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles utilfreds og 10 betyder særdeles tilfreds. Kort Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0046 TILFREDS MED REGERING start 108, manglende data: = 99

30 Spm. B26: Hvor tilfreds er du med den måde, regeringen udfører sit arbejde på? Kort Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0047 DEMOKRATIET FUNGERER start 110, manglende data: = 99 Spm. B27: Hvor tilfreds er du generelt med den måde, demokratiet fungerer på i Danmark? (Der menes det demokratiske system "i praksis", i modsætning til hvordan demokratiet "burde" fungere). Kort Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0048 UDDANNELSESFORHOLD start 112, manglende data: = 99

31 Spm. B28: Hvad mener du generelt om uddannelsesforholdene i Danmark i dag? ("Uddannelsesforholdene" omfatter kvalitet, adgang og effektivitet). Kort Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0049 SUNDHEDSSEKTOREN start 114, manglende data: = 99 Spm. B29: Hvad mener du generelt om forholdene i sundhedssektoren i Danmark i dag? Kort Særdeles utilfreds Særdeles tilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0050 FORSKEL INDKOMSTNIVEAU start 116, manglende data: = 9 Spm. B30.0: I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert

32 af følgende udsagn? (Et kryds i hver vandret linie). B30. Regeringen bør tage skridt til at reducere forskelle i indkomstniveau Kort Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Uoplyst svarprocent: 94 V0051 BØSSER OG LESBISKE start 117, manglende data: = 9 Spm. B30.0: I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? (Et kryds i hver vandret linie). B31. Bøsser og lesbiske har ret til at leve deres eget liv på den måde, de ønsker (Her menes "livsstilsfrihed", "frihed eller ret til at leve som homoseksuelle og lesbiske") Kort Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Uoplyst svarprocent: 99 V0052 OMSTYRTE DEMOKRATIET start 118, manglende data: = 9 Spm. B30.0: I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? (Et kryds i hver vandret linie). B32. Politiske partier, der ønsker at omstyrte demokratiet, bør forbydes

33 ("Demokrati" i betydningen et helt system eller en væsentlig del af et demokratisk system: regering, fri radio og frit tv, domstole etc.) Kort Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Uoplyst svarprocent: 97 V0053 LØSE MILJØPROBLEMER start 119, manglende data: = 9 Spm. B30.0: I hvor høj grad er du enig eller uenig i hvert af følgende udsagn? (Et kryds i hver vandret linie). B33. Man kan roligt regne med, at den moderne videnskab kan løse vores miljøproblemer Meget enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Meget uenig Uoplyst svarprocent: 96 V0054 INTEGRATION I EU start 120, manglende data: = 99 Spm. B34: Og nu til EU. Nogle mener, integrationen (I betydningen tættere samarbejde) i EU skal fortsætte, mens andre mener, den allerede er gået for vidt. Hvordan kan du bedst beskrive din holdning på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at integrationen er gået for vidt, og 10 betyder, at den skal fortsætte? Kort Integrationen er gået vidt

34 Integrationen skal fortsætte Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 Om folk, der flytter til Danmark fra andre lande Tekst 4: Nu nogle spørgsmål om folk, der flytter til Danmark fra andre lande. V0055 SAMME ETNISK GRUPPE start 122, manglende data: = 9 Spm. B35: I hvilket omfang synes du, at Danmark bør tillade mennesker, der tilhører samme etniske gruppe som de fleste danskere, at flytte hertil? ("Hertil" til Danmark i alle disse spørgsmål). Kort Vi bør tillade mange at flytte hertil En del Nogle få Ingen Uoplyst svarprocent: 98 V0056 ANDEN ETNISK GRUPPE start 123, manglende data: = 9 Spm. B36: Hvad med mennesker, der tilhører en anden etnisk gruppe end de fleste danskere? Kort 14

35 Vi bør tillade mange at flytte hertil En del Nogle få Ingen Uoplyst svarprocent: 98 V0057 FATTIGERE LANDE start 124, manglende data: = 9 Spm. B37: Og hvad med mennesker fra de fattigere lande uden for Europa? Kort Vi bør tillade mange at flytte hertil En del Nogle få Ingen Uoplyst svarprocent: 98 V0058 GODT/DÅRLIGT FOR ØKO. start 125, manglende data: = 99 Spm. B38: Mener du, at det generelt er godt eller dårligt for Danmarks økonomi, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Kort Dårligt for økonomien Godt for økonomien Ved ikke Uoplyst

36 svarprocent: 96 V0059 KULTUREN UNDERGRAVES start 127, manglende data: = 99 Spm. B39: Mener du, at Danmarks kultur generelt undergraves eller beriges af, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Kort Kulturen undergraves Kulturen beriges Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0060 BEDRE STED AT BO start 129, manglende data: = 99 Spm. B40: Bliver Danmark et bedre eller dårligere sted at bo af, at mennesker fra andre lande flytter hertil? Kort Dårligere sted at bo Bedre sted at bo Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97

37 Spørgsmål om dig selv og dit liv Tekst 5: Nu kommer der nogle spørgsmål om dig selv og dit liv. V0061 HVOR LYKKELIG ER DU start 131, manglende data: = 99 Spm. C1: Når alt tages i betragtning, hvor lykkelig synes du så, du er? På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder særdeles ulykkelig og 10 betyder særdeles lykkelig. Kort Særdeles ulykkelig Særdeles lykkelig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0062 MØDES MED VENNER start 133, manglende data: = 9 Spm. C2: Hvor ofte mødes du med venner, familie eller kolleger, du ikke bor sammen med? ("Mødes med" betyder mødes af egen fri vilje frem for på grund af arbejde eller af ren pligt). Kort 19: Aldrig Under én gang om måneden Én gang om måneden Flere gange om måneden Én gang om ugen Flere gange om ugen Hverdag

38 Uoplyst svarprocent: 100 V0063 TALE INTIMT/PERS. MED start 134, manglende data: = 9 Spm. C3: Har du nogen, du kan tale med om intime og personlige spørgsmål? ("Intim" betyder f.eks. sex eller familieforhold. "Personlig" kan også omfatte arbejds- og erhvervsrelaterede emner) Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0064 DELTAGE SOC. AKTIVITET start 135, manglende data: = 9 Spm. C4: Hvor ofte vil du mene, at du deltager i sociale aktiviteter sammenlignet med andre på din alder? (Sammenkomster/tilfældige møder med andre mennesker af egen fri vilje og for fornøjelsen frem for på grund af arbejde eller af pligt) Langt sjældnere end de fleste Sjældnere end de fleste Lige så ofte som andre Oftere end de fleste Meget oftere end de fleste Uoplyst svarprocent: 99 V0065 UDSAT FOR INDBRUDSTYV. start 136, manglende data: = 9 Spm. C5: Har du eller et medlem af din husstand været udsat for indbrudstyveri eller overfald inden for de sidste 5 år?

39 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0066 TRYG GÅ ALENE start 137, manglende data: = 9 Spm. C6: Hvor tryg føler du dig ved at gå alene her i området efter mørkets frembrud? Føler du dig... (Respondentens lokalområde) Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Uoplyst svarprocent: 100 V0067 HELBREDTILSTAND start 138, manglende data: = 9 Spm. C7: Hvordan er dit helbred generelt? Synes du, at det er Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Meget dårligt Uoplyst svarprocent: 100 V0068 BEGRÆNS. I AKTIVITET start 139, manglende data: = 9 Spm. C8: Er du på nogen måde begrænset i dine daglige aktiviteter på grund af langvarig sygdom, handicap, svaghed eller psykiske problemer? Hvis ja, er det meget eller i nogen

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere