pete~~c{}gt BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pete~~c{}gt BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997"

Transkript

1 BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997 Vedlagt kopi af brev til Gaderummet. M~q[enlig hilsen B V~NYELSESSELSKABET pete~~c{}gt KØBENHAVN pvh

2 Initiativgrtuppen Gaderummet Tlf.: Nørrebrogade 56B, 4.sal 2200 København N 10.august 1997,/ / Til Byfornyelsesselskabet i København Studiestræde København V Att: Peter Voigt J.NR. Y INDG. l1aug.1997,-,,_~.._b_eh_ L '0 Vedr. klage over Nørrebrogade 56 B, 4.sal. I brev af 8.august '97 klages der over 2 forhold, med henvisning til 11 stk. 4 lejekontrakten: l. at vi skulle bruge vores lokaler til herberg, 2. at vi ikke medvirker til at holde den nye port til gården lukket og låst. Ad 1: Vi vil meget gerne høre fra naboer eller andre, hvis der skulle være gener eller problemer for bundet med vores tilstedeværelse. Gerne så hurtigt som muligt. Og vi vil gerne opfordre kla geren og andre til at komme og besøge os. Herefter vil jeg gerne understrege, at lokalerne ikke bruges til nogen art af herberg. Det ligger helt uden for vores formål, ligesom det ikke er det, vi har lejet lokalerne til. Vores formål er af socialpsykologisk art, hvorfor vi også - så vidt det er muligt - har døgnvagt på, så man altid kan komme i kontakt med os. Dette er uddybet i vedlagte projektbeskrivelse. Ad2: Vi passer på porten, som alle andre forhåbentlig også passer på den. Ligesom alle vel også holder øje med, at der ikke sker indbrud eller hærværk hos naboen. (For et halvt år siden lyk kedes det os at afbryde et indbrud hos Scott Køkken, selvom vi desværre ikke formåede at fange tyvene.) Det har ikke noget med os at gøre, at porten for det meste står vidt åbent eller ikke fungerer. Det er sin sag at skulle fjerne den kampesten, der som regel er sat på som spærring. Man kan ikke vide, om stenen er placeret af en autoritativ person, eller om det er en bilejer fra andet lejemål end vores, der har placeret den for at kurme kore ind og parkere eller læsse varer olign. Ingen af de personer, der typisk kommer tilos, har bil, på nær en handicappet socialrådgiver, der kommer een gang om ugen i sin invalidebil. Hun anvender altid porten korrekt, og har i øvrigt ikke været her siden slutningen afjuni, da vi har holdt ferielukket hele juli. Vi har ikke, hverken fra Byfornyelsesselskabet eiler Gårdlauget, modtaget nogen infonnation eiler instruktion i korrekt brug af porten. Undeliegnede har dog forhørt sig hos en port-tekniker, der arbejde på porten, og fik da at vide, at det var den manueile lukning af porten, der havde været medvirkende til at ødelægge portens automatik. Porten var ikke, dengang i hvert

3 --lnitiativgrtuppen Gaderummet Tlf.: Nørrebrogade 56B, 4.sal 2200 København N 10.aufJUst 1997 fald, konstrueret til at kunne tåle dette. Det er derfor de facto ikke muligtfor nogen at medvirke i portprojektetpå detforeliggende grundlag. Angående hærværk: De mennesker, der kommer hos os, er hovedsageligt unge i kategorien stille og indadvendte. Det er ikke en gruppe, der af nogen, heller ikke af os, forbindes med hærværk. Og ingen her er bekendt med hærværk udført af nogen, der har tilknytning tilos, hverken i selve ejendom men eller til anden side. Hertil skal det bemærkes, at der er væsentlig mere persontrafik og varetransport til ejendommens øvrige lejemål. Vi kender kun en brøkdel af de personer, der færdes i gården og på trappen. Til slut må jeg nævne, at jeg oplever, vi med de to klager bliver brugt som syndebuk for problemerne med den ikke fungerende port, eller problemer i gården, som har været her før os. Jeg er fra anden side bekendt med, at automatiske portprojekter, der servicerer mange mennesker, har svært ved at komme til at virke. Og ud fra en samtale for et par måneder siden med en gruppe af portfolk - heraf nogen fra Byfornylsesselskabet - fik jeg det indtryk, at portprojektet er et omstridt projekt, og har været det længe før vi overhovedet flyttede ind eller blev gjort bekendt med projektet. Vi er aldrig blevet informeret skriftligt om selve brugen af porten, og blev først bekendt med installationen heraf, da det praktiske installationsarbejde blev påbegyndt, og en efterfølgende skrivelse fortalte herom. Jeg har vedlagt vores projektbeskrivelse - en kort og lang udgave (de er skrevet specifikt til fondssøgning) - og ser frem til at høre nærmere fra Dem. Jeres skrivelse samt dette brev incl. bilag fremsendes ligeledes til Gårdlauget. Jeg skal endvidere tilføje, at vi håber at få ressourcer til at holde en "åben hus dag" for gårdens beboere i slutningen af dette år. Med venlig hilsen Initiativgr{;ppen G;de~mmet ' Kalle Birck-Madsen

4 Ansøgning 15M og Storbypuljen 1. juni 1997 Rådgivningsgruppen Regnbuen og Gaderummet - et socialpsykologisk være- og aktivitetssted for unge Rådgivningsgruppen Regnbuen er en frivillig psykologisk rådgivning, der i 12 år har ydet gratis og anonym psyko loghjælp til socialt dårligt stillede og sindslidende unge. Regnbuen har i efteråret '96 udvidet sine aktiviteter ved at starte Gaderummet - et socialpsykologisk være- og aktivi tetssted for unge. Gaderummet er et praktisk metode- og teoriudviklingsprojekt, der har til fonnål at give en bred so cialpsykologisk støtte, der når hele vejen rundt om marginaliserede og sindslidende unges samlede livssituation. Pro jektet er beskrevet detaljeret i vedlagte bilag, og nedenstående gives et kort resume: Målgruppe: Gadebørn og marginaliserede unge med psykiske problemer Gaderummets brugere er unge, der har opgivet at indgå I det almindelige samfundsliv. Mange af brugerne har en be lastet familiebaggrund og negativ indstilling til sociale myndigheder og psykiatri, som følge af at være blevet sendt fra det ene tiltag til det andet, uden hensyntagen til egne udviklingsønsker. Disse unge er typisk opgivet af det sociale system, og henvist til pennanent offentlig forsørgelse, eventuelt som 'svingdørspatienter' i psykiatrien. 1. formål: Integration af brugerstyret,aktivitetsstedog psykologisk behandling..., Knseramte unge tilbydes psykologisk radglvfung, soclafrådglvrung og praktisk hjælp ni at forbedre sme livsvilkår. Samtidig foregår der en række aktiviteter, som defineres og styres løbende af brugernes egne udviklingsbehov, således at brugerne kan opleve engagement og succes i aktiviteter, der for den enkelte er fremadrettede og meningsfulde. Målet er at igangsætte en SOCIal og psykologisk udviklingsproces, hvor den enkelte unge gives redskaber til selv at udvikle sine livsbetingelser og finde motivation til at gå igang med uddannelse, læreplads eller lignende. 2. formål: Erfaringsopsamling og metodeudvikling Sideløbende med det praktiske brugerarbejde forsøger vi at finde tid til at foretage en statistisk og phenografisk analyse afvores erfaringer med behandling af socialt belastede og sindslidende unge. Regnbuen har gennem årene bevaret behandlingsreferater fra ca. 200 terapeutiske forløb. Vi kan se, at støtten har virket, idet mange er kommet godt videre i livet og kun ra brugere medpsykiatrisk forhistorie har siden været under psykiatrisk beh;:mdling. En grundigere analyse af det empmske materiale vil kunne synliggøre, hvad der er det egentligt effektive I forhold til de hårdest ramte brugere, og hvordan arbejdet kan forbedres. I Gaderummet rar vi nye erfaringer med socialpsykologisk behandling i brugerstyret aktivitetssammenhæng, og målet er at bearbejde og offentliggøre vores erfaringer med en udviklingsorienterede (ikke-diagnostiske) tilgangsvinkel. Organisation og brugerdemokrati Den psykologiske rådgivning gives af Rådgivningsgruppen Regnbuen. Værestedet drives af Initiativgruppen Gade rummet, hvor alle unge kan blive medlem og ra indflydelse. Da vi tilbyder gratis støtte uden registrering, kan unge dog frit bruge Gaderummet uden at være medlem. Gaderummet og Regnbuen er idag baseret på frivillige ressourcepersoner, samt enkelte langtidsledige og kontant hjælpsmodtagere i aktivering. Blandt ressourcepersonerne findes bade psykologer, psykologistuderende og socialråd givere. I dagligdagen er grænsen flydende mellem ressourcepersoner og brugere. I praksis træffes alle beslutninger på åbne møder, hvor alle opfordres til at deltage, og hvor der tages hensyn til den enkeltes psykiske fonnåen. Aktuel status: Arbejdet fungerer godt, men der er for få kvalificerede ressourcepersoner Ca. 25 personer modtager intensiv psykologisk rådgivning, mens 20 andre er på vej videre i livet. Et tilsvarende antal bruger stedet til samvær og aktiviteter i varierende omfang personer bruger Gaderummet som en slags 'udvidet hjem' i perioder, hvor de har brug for et bagland at handle ud fra personer deltager i studiekreds, og enkelte får individuel hjælp til lektier, ansogninger 01. I lokalmiljøet omkring os mærker vi et stigende pres fra et større antal unge, der har brug for støtte, idet polariserede sociale vilkår betyder at flere unge har alvorligere belastningsindikatorer end tidligere. Samtidig betyder oget studiepres på studerende og aktiveringskrav til arbejdsløse, at det er sværere at få kvalificerede frivillige til det stadigt mere kompetencekrævende arbejde. Vi er desværre så pressede for ressourcer, at vi ikke kan give tilstrækkelig stotte til alle de unge, der soger os. I deime ansøgning søger vi derfør om lille lønpulje til at supplere det frivillige arbejde. Lønpuljen vil gøre det muligt i mindre ømfang at timeansætte og opkvalificere frivillige, saledes at den daglige gruppe af ressøurcepersoner til varetagelse af rådgivning, aktiviteter, erfaringsudvikling og administration bliver større øg stærkere. Financiering. I '97 modtager Gaderummet driftstilsknd fra FOS øg Regnbuen mødtager driftstilskud fra PUF. Disse tilskud forventer vi at øgså at modtage i Den resterende del af budgettet søger vi med delme ansøgning at ra dækket gennem 15M-puljen og Storbypuljen. Denne ansøgning er således sendt til både 15M-puljen og Størbypuljen. De ikke dækkede udgifter har vi fordelt med halvdelen til hver pulje, da ca. halvdelen af vørc brugere er sindslidende med baggrund i psykiatrien, mens den anden halvdel er socialt dårligt fungerende unge. Vi har i '97 fået etableret et financieringssamarbejde med Indre Norrebros Bydelsråd. Vi har enrum ikke fået Bydelsrådets accept af Storbypuljens krav øm medfinanciering i , men vi førventer et førtsat positivt samarbejde.

5 Regnbuen & Gaderummel Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5 sal 2200 København N. Tlf :J} J.;uni1997 Ansøgning 15M og Storbypuljen 1. juni 1997 Rådgivningsgruppen Regnbuen og Gaderummet - et socialpsykologisk være- og aktivitetssted for unge Målgruppe: Gadebørn og marginaliserede unge med psykiske problemer Projektets målgruppe er den stadigt voksende gruppe af marginaliserede unge i København, som udvikler sindslidelser som følge af grundlæggende problemer med at finde fodfæste i det almindelige samfundsliv. Vi henvender os især til såkaldte gadebørn, der hutler sig igennem tilværelsen på kontanthjælp, med ingen eller dårlige boligforhold. Mange af disse har en barsk livshistorie med mange nederlag bag sig, og en negativ indstilling til psykiatri og sociale instanser, som følge af at være blevet sendt fra det ene tiltag til det andet, med lille hensyntagen til vedkommendes egne udviklingsønsker. Blandt brugerne er også mange, som andre instanser har opgivet at hjælpe, enten fordi de gør oprør mod behandlere og myndigheder, som tiltager sig magt over deres livsbetingelser, eller fordi de er krænket så mange gange, at institutionel indgriben forværrer problemerne, ved at være endnu en integritetskrænkelse. For en del unge er deres marginaliserede status særlig problemf)ddt, fordi de er blevet smidt ud og har fået karantæne i de få sociale sammenhænge, hvor de føler sig hjemme. Vi må desværre konstatere, at mange aktivitetsmiljøer får store indbyrdes konflikter, hvis der er for mange uregerlige unge med svære vilkår. I Gaderummet er der plads til disse unge, som i mange tilfælde har en meget stor del af deres energi bundet i forsøg på at undgå psykiatrisk (tvangs)behandling, men som alligevel ender i psykiatrien, fordi der ikke er andre relevante muligheder indenfor rækkevidde. Baggrund: Erfaringer med brugerstyret rådgivning Gaderummet er et praktisk metode- og teoriudviklingsprojekt, der er igangsat af Rådgivningsgruppen Regnbuen. Rådgivningsgruppen Regnbuen består af frivillige psykologer og psykologistuderende. Regnbuen har i 12 år ydet gratis og anonym psykologisk rådgivning til marginaliserede og sindslidende unge. Regnbuen har fra starten prioriteret at arbejde som en integreret del af større aktivitetsmiljøer, og har således været aktiv i opbygningen af Studenterhuset i Købmagergade og senere Solidaritetshuset i Griffenfeldsgade. I disse rammer erfarede vi, at psykologisk rådgivning og terapi har gode resultater, når det foregår som en integreret dej af unges egne aktivitetsmiljøer. Regnbuens terapeutiske arbejde hviler på tre søjler. rådgivningen foregår på brugerens præmisser; total åbenhed om alt ilt. den berørte bruger; og ingen tilbageholdte/skjulte metoder. Den psykologiske rådgivning, der tilbydes, er styret af den involverede bruger. Det terapeutiske forløb er en samarbejdsproces, hvor psykologen stiller sin viden til rådighed og diskuterer åbent med brugeren, hvilke problemstillinger, det er relevant at gå i dybden med. Således hjælpes brugeren til selv at formulere og konkretisere sine problemer og udviklingsbehov, og brugeren

6 Regnbuen & Gaderummet Tlf Nørrebrogade 56, BaghIls, 4.og 5 sal 2200 København N _",-,I..J."iuni 1997 gives redskaber til at udvikle sine handlemuligheder og livsbetingelser. Denne indfaldsvinkel har vist sig at blive positivt modtaget også af unge med "behandlerlede". I 1993 blev 78 af Regnbuens rådgivningsforløb fra perioden evalueret. Cndersøgelsen viste at effekten af arbejdet lå over de standardiserede normer inden for det psykologiske og psykiatriske område, samt at frafaldsraten er markant lav i forhold til andet sammenligneligt arbejde. (Undersøgelsen er på 100 sider og kan rekvireres.) Siden '93 har ca. 120 personer modtaget psykologisk rådgivning i en periode på gennemsnitligt 5 måneder, varierende fra en måned til 2 år. Forværrede sociale vilkår for de dårligst stillede og manglende henvisningsmuligheder betyder, at et øget antal afvore brugere har flere alvorlige belastningsindikatorer end tidligere, da vi især tilbyder støtte til de personer, som andre instanser har opgivet, og til personer som står på tærsklen til psykiatrisk (tvangs)indlæggclse. Ca. 2/3 af vores brugere har tidligere været i psykiatrisk behandling. Der er ikke lavet en statistisk opgørelse over de sidste 4 års arbejde, men da vi stadig har direkte eller indirekte kontakt med de fleste forhenværende brugere, kan vi konstatere, at de fleste har fået det mærkbart bedre. Næsten ingen har siden været under psykiatrisk behandling, og mange er kommet igang med uddannelse, læreplads eller arbejde. De senere år er Regnbuen blevet opsøgt af flere og flere gadebørn, der er fysisk eller psykisk hjemløse, og ikke alene kan hjælpes med psykologisk rådgivning, hvis man ikke samtidig kan tilbyde et sted, hvor de kan opholde sig og være velkomne sammen med andre unge. De ungdomsaktiviteter, vi tildligere delte lokaler med, var dog ikke gearet til at magte de problemstillinger, der fulgte med hårdt ramte gadebørn, som vi gerne ville hjælpe, i stedet for at sende dem bort til ingenting. Vi har derfor taget initiativ til etablering af Gaderummet: Formål: Integration af brugerstyret aktivitetssted og behandling Gaderummet er et brugerstyret være- og aktivitetssted, der har til formål at give en bred social psykologisk støtte, der når hele vejen rundt om den unges samlede livssituation. Gaderummet er nyt i forhol:d til hidtil prøvede projekter ved at integrere opholdsmuligheder, aktiviteter og individuel rådgivning. Denne integration kombineret med at alle delene er defineret af bruger nes egne udviklingsbehov, gør Gaderummet til et udviklingssted, der fremmer den enkeltes proces frem mod et selvhjulpent liv, i stedet for kun at være opbevaring og lindring for brugere med vedvarende støttebehov. Ved at integrere aktiviteter og psykologisk rådgivning kan vi gribe fat i de psykiske kriser, som opstår for den enkelte under aktiviteterne, og få dem omsat tillæreprocesser om egne psykiske reaktioner. Herved får den unge erfaringer og redskaber til at håndtere kriser og konflikter. Ligeledes har vi mulighed for at skabe en social sammenhæng omkring brugerne, der er baseret på fremadrettede aktiviteter og jævnlige måltider, i stedet for udsigtsløs flakken omkring med mange rusmidler. Hvilket er en forudsætning for at igangsætte en social og psykologisk udviklingsproces, hvor den unge selv kan udvikle sine handlemuligheder og livsbetingelser. Gaderummet er således en ramme, hvor psykisk belastede gadebørn kan arbejde sammen med ressourcestærke unge og gamle om at forbedre de generelle livsvilkår og forhindre problemernes (gen)opståen Summen af erfaringer og socialpsykologisk kompetence fra frivillige ressourcepersoner og unge hjælpsøgende, kan udvikle en synergieffekt, hvor den unges livskompetence øges, gennem opkvalificering af almene personlige, sociale og kulturelle færdigheder. Målet er at den enkelte gives redskaber i hånden til selv at gå ind i det almindelige samfundsliv, og finde motivation,og styrke til at gå igang med uddannelse, læreplads eller lignende "--_.

7 Regnbuen & Gaderummet Tff Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5. sal 2200 København N!.tun! 1997 Gaderummet er et alternativ til psykiatriens medicinske behandling af uregerlige og oprørske unge. Og ved at tilbyde gratis psykologisk rådgivning er vi også et alternativ til det liberale behandlingsmarked, hvor kun de økonomisk velstillede har råd til psykologisk hjælp. Socilllpsykologiske aktiviteter Gaderummet har som mål at holde døgnåbent, så unge fra gaden altid kan få kaffe, varme, social kontakt og akut hjælp. Vi laver billig mad, og har man slet ingen penge, kan man spise med gratis. Kriseramte unge tilbydes psykologisk behandling, socialrådgivning og praktisk hjælp til at forbedre sine livsvilkår. Samtidig foregår der en række aktiviteter, som defineres løbende ud fra brugernes og stedets behov, således at brugerne kan opleve engagement og succes i aktiviteter, der for brugeren er fremadrettede og meningsfulde. Værestedet Gaderummet er nyt, mens den psykologiske rådgivning har fungeret i mange år i andre rammer. De fleste ressourcer bruges stadig på individuel rådgivning, men som beskrevet ovenfor har vi dog fået gang i en del socialpsykologiske aktiviteter. Ikke mindst det at flytte ind i lokalerne, og opbygge stedet på genbrugsbasis, har været engagerende aktiviteter. De igangværende aktiviteter er madlavning, computcrværksted, syværksted, ol. samt individuel vejledning til boligsøgning, studiesøgning, lektiehjælp, mv. Derudover organiserer vi studiekredse, hvor vi hjælpe unge med at tilegne sig viden om psykologi, sociologi og sociale muligheder og rettigheder. En del af Gademmmets bmgere mangler familiære relationer og socialt tilhørsforhold. For disse unge fungerer Gaderummet og de sociale kontakter, der etableres her, i perioder som primært bagland og base, hvorfra de kan udvikle sig. Gaderummet prioriterer samtidig at være en integreret del af de ungdomsmiljøer og subkultu rer, hvor gadebørn og marginaliserede unge færdes og føler sig hjemme. Det opnås bl.a. ved at hjælpe unge med at igangsætte og gennemføre udadvendte projekter, som de selv foreslår, samt ved at stille støtte og faciliteter til rådighed for ungdomsinitiativer og arrangementer. Så ledes kan vi skabe netværk i lokalmiljøet og støtte unge i at opbygge arbejdsfællesskaber med andre unge, og den enkeltes succes kan få afsmittende effekt ud i gadernes ungdomsmiljøer. Nogle gadebørn har svært ved at finde sig til rette i egen bolig, hvis det endelig lykkes at få egen lejlighed/hybel. Angsten for at skulle være der alene kan få overtaget, og komme til udtryk som naboskræk, aflytningsoplevelser mv, således at livet på gaden forekommer bedre. En vigtig funktion for Gademmmet er derfor også at give de unge støtte og opbakning i hjemmet, feks. gennem praktisk hjælp til anskaffelse af inventar og indretning, så boligen kan blive en rar og tryg base, hvorfra den unge kan udvikle sit liv. Organisation og brugerdemokrati Gademmmet drives af Initiativgruppen Gaderummet, der er en forening, hvor alle unge kan blive medlem og la indflydelse. Da vi tilbyder gratis psykologisk rådgivning uden registrering kan unge dog frit bruge Gaderummet uden at være medlem Det formelle ansvar for Gaderummets drift ligger hos bestyrelsen for!nitiativgmppen Gaderummet, men i praksis træffes alle beslutninger på åbne gademmsmøder, hvor alle opfordres til at deltage. I de demokratiske processer tilstræber vi at skabe et sprog og en stemning, hvor det

8 Regnbuen & Gaderummet Tlf.: Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 København N l. juni 1997 bliver muligt for alle at tale om sine oplevelser af egen og andres indgåen i demokratiske processer. Nogle brugere mangler selvtillid og oplever sig selv som skyldige i, at de ikke kan hamle op med de stærkes overlegenhed. En forudsætning for ligeværdig brugerindflydelse er derfor at give de stærke et medansvar for, at også de svages interesser bliver varetaget, selvom de mangler verbal gennemslagskraft, eller psykisk er ude afstand til at deltage i møderne. Gaderummet er baseret på frivillige ressourcepersoner, samt enkelte langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Den psykologiske rådgivning gives af Rådgivningsgruppen Regnbuen, som i dagligdagen er en integreret del afgaderummet. Regnbuen fungerer idag som supervisionsforum for den psykologiske rådgivning, der er underlagt tavshedspligt og øvrige etikregler. I rådgivningen sikres brugerindflydeisen ved at brugeren er velkommen til at deltage i supervision af sit eget forløb, samtidig med at alle samtalereferater (journaler) udleveres til brugeren. I dagligdagen er grænsen flydende mellem Gaderumsaktivister, Regnbuemedlemmer og brugere. Initiativgruppen Gaderummet har aktuelt 150 medlemmer, men det er kun en mindre del, der bruger Gaderummet i dagligdagen personer deltager i studiekreds, og 8-15 personer bruger stedet som en slags 'udvidet hjem' i perioder, hvor de har brug for et bagland at handle ud fra. Ca. 25 personer modtager intensiv psykologisk rådgivning hver uge, mens 20 andre er på vej videre i livet. Nogle brugere bliver i Gaderummet som ressourcepersoner, og/eller bruger Gaderummet som bagland for projekter sammen med andre unge. Erfaringsopsamling og metodeudvikling Regnbuen har som yderligere formål at lave praksisforskning, dvs. videnskabelig bearbejdning af erfaringer fra konkret psykologisk behandling. Et område, der kun er skrevet meget lidt om, når indfaldsvinklen ikke er diagnostisk, men udviklingsorienteret. Regnbuen har tidligere produceret videnskabelige artikler om terapeutiske problemstillinger, analysemetoder, psykologiske fænomener mv. og senest har vi med støtte fra Arbejdsministeriet udarbejdet to større kompendier om terapi og socialpsykologi. Af endnu større værdi er dog, at Regnbuen ligger inde med et stort ubearbejdet erfaringsmateriale i form af behandlingsreferater fra ca. 200 rådgivningsforløb (et rådgivningsforløb er gennemsnitligt 2 timer ugentligt i 4-5 måneder), samt et større antal psykologiske modeller over virkelige problemkontekster, der er udarbejdet i samarbejde med hver enkelt bruger. I Gaderummet vil vi få nye empiriske erfaringer om socialpsykologisk behandling i en brugerstyret aktivitetssammenhæng, der vil kunne supplere de hidtidige erfaringer fra individuel rådgivning. Vi vil gerne foretage en statistisk og phenografisk analyse af det empiriske materiale, for at komme på sporet af, hvad der i forhold til de hårdest ramte brugere er det egentligt effektive, og hvordan arbejdet fremover kan forbedres. Vores foreløbige tese er, at et udviklingsperspektiv som grundlag kombineret med fokus på den enkeltes sociale indbindinger, gør det muligt konstruktivt at gribe de socialpsykologiske aspekter i de individuelle konflikter. Herved kan socialpsykologiske aktiviteter i vekselvirkning med individuel rådgivning fremme en personlighedsudvikling, der kan overvinde tidligere undergravende problemstillinger Ud fra den phenografiske analyse vil vi kunne beskrive en række typiske problemsituationer, personer under bestemte sociale betingelser vil kunne handle sig ind i, men også lægge bag sig, givet bestemte forhold af socialpsykologisk og/eller terapeutisk karakter. Sagt på en anden

9 Regnbuen.&-Gaderummel- Tlf.: Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 København N l. juni 1997 måde: Vi vil kunne udlede og beskrive et socialpsykologisk diagnosesystem, der afspejler vores målgruppe, hvor en social diagnose har følgende form: 'Givet de og de betingelser af social og psykisk art, vil livet kunne udvikle sig på den og den lidelsesfulde måde, men grebet på i hvert fald denne typiske måde, kan en ny og bedre udviklingsproces initieres'. Tanken er, at lade erfaringsudvikling kombineret med praktisk brugerarbejde og teorilæsning indgå i en målrettet uddannelse af ressourcepersoner. Vi forestiller os en projektorienteret uddanneisesmodel, hvor psykologer, studerende, aktivister og gadebørn samarbejder om fælles og individuel opkvalificering, hvor den enkelte bidrager med egne kvalifikationer og interesseflader. Disse ressourcepersoner vil derefter kunne bruge deres kvalifikationer i andre sammenhænge. Offentlighedsarbejde Ud over erfaringsopsamling, der er rettet mod professionelle sammenhænge inden for området, er en vigtig del af Gaderummets aktiviteter at lave oplysningsarbejde for og sammen med de unge. Vi har erfaret, at netop den type aktiviteter, der handler om at forbedre unges vilkår generelt, er aktiviteter, der virkelig kan engagere de unge, og udvikle deres initiativlyst og handlekraft. Samtidig med at vi arrangerer studiekredse og foredrag, forsøger vi derfor sammen med de unge at finde nye veje til at forbedre de generelle sociale vilkår for unge. Og gennem deltagelse i den offentlige debat sammen med de unge, kan vi samtidig fremme solidariteten mellem unge og modarbejde den stigende tendens til, at nogle unge skaber sig identitet ved at udstøde andre unge, der har del endnu værre.

10 Gaderummet Kalle Birck-Madsen Nørrebrogade 56, baghuset, 4. sal 2200 København N. ANBEFALET J.nr. Dato: 413l 12. februar 1998 Vedr. Deres erhvervslejemål Nørrebrogade 56, 4. Vi har fra et stort antal afejendommens beboere og erhvervsdrivende modtaget klager over DeresiDeres gæsters adfærd på ejendommen. Der klages over, at Deres gæster: ofte medbringer hunde, der skider i gården, porten og på trappen har brækket sig på bagtrappen virker truende overfor de øvrige lejere, gæster og kunder larmer på trappen med støvletrappen og hundegøen svineri med affald i gården laver graffitti i port og på gårdfacader ringer på forkert dørtelefon i gården smadrer vinduer på trappen I 1997 påtalte vi, at Deres gæster ødelagde/saboterede porten mod Nørrebrogade og overnattede i lejemålet. Ovennævnte er en krænkelse aflejekontrakten og husordenen og en tilsidesættelse afderesfderes gæsters pligt til at iagttage god skik og orden på ejendommen. Vi skal hermed advare Dem om, at såfremt der påny sker krænkelser aflejekontrakten eller husordenen til ulempe for ejendommen eller De øvrige lejere, vil vi opsige/ophæve Deres lejeaftale,jf lejelovens 83, stk. l, e) og 93, stk l, g). Med venlig hilsen Søren Hundborg, advokat sh062.98

11 .Byfornyelsesselskabet København Studiestræde København V Att.: Advokat SØren Hundborg!BILA I ; / f(i}!.lidi. 'indq.: YY J-,"'=jL \ -to: -9MI\R.1998 [EkSP,: l!:,f-:i,~:.:;>," Advokat Bjarke Madsen Møderet for landsretten '>"..," ~':":',''': j.nf.l008-2 Vedr.: Er~~e~fvslejemålet NØH(,~t~gade 56/4 - Kalle ~(;k~må~k~w;2g Ga~~~l'1lmmet ~,~:~~~ -_---- ~~"f~'~ ;:,'4~1: ~';';'i!. - _-~:~p_ - "~!~1:!~4:'~ -- ~'::'~L --_-- </,;',:/.:-i:')':.t::,..:;-:\';'", <J:.;. 'txti.l' Jeg m~.konst~te'i:~'i~tj~~~~~j11\lw~~~~e:p~f:.~g~~~~tsv~l" på n!!pe skrivelser af august 19~9~gØtl!'Ø;4jkt9.~r "'1" ry juit;:piyj"ft _~l~ Je~;har her~~te~~~dta\i~t!';~pj af deres skrivelse af 12.f~b"f~~~1998 til min kueht. For så vidt angår hundeefterladenskaber bliver disse nu fjernet hurtigt af deres ejere, idet det iøvrigibe.~tridcs at dette skulle være et proljlem af større omfang. Det bestrides endvidere at min klient skulle være ansvarlig for opkast på bagtrappen, idet der i forbindelse med en fest i november måned 1996 er forekommet opkast i baggården, idet der ikke på nogen måde er oplyst noget om, hvorvidt min klient ejler andre personer tilknyttet min klients lejemål,skulle være ansvarlig herfor. Det bestrides naturligvis at min klient eller personer som denne måtte være ansvarlig for skulle have optrådt truende overfor øvrige lejere, gæster eller kunder. Det bestrides endvidere at der fra min klients lejemål, eller fra min lejer eller personer som denne måtte være ansvarlig for, have forekommet støj eller gener, som måtte gå udover, hvad der måtte forventes når henses til det formål som lejemålet er udlejet til og til ejendommen iøvrigt. Østerbrogade 96' 2100 København Ø Tlf.: '-FaX:-3~'~7S-----" Se nr (t'll'ltn/llnih;lnk:

12 Det bestrides dernæst, at min.'9,i~i1j~!~~r~~r~~p~l 9mdenne å~sag til oet påst.å~t.aff~!e~erg\~r':1~;!j;g~t~tn;tiisvarerid~gllir vidt angar graflttl rl'r~ ~~l~a 'gardfacade. Det kan nat~~rt~~ls\;tk[~ er ansvarlig for er. sig gældende for så.. "1">;' udelukkes atpersoner som mi,l).~lient måtte.~il)re ansvarlig for er kommet JWat ringe på en forkert dørtelefon i g~~q~il.,.hvilket eft~~.min opfattelsei~k~kan anses for aty~re en krænkelse af ti~"~føej1,~n, da dette må anses at være &~et'ved en~c?jitagels\}...\..,(,i',,;;."!,;;. "";,.,.,... \J'" ',0'0" :~:,. "-";.', y; V ed j{!l~tid sid~.t~?~~ forår~i~id~ en gæst på vej op til'~in~jetnts lejemål herlf~rk på 12H~der,~~r'~!~~i~.t1Q~fr~~.fj;~t!~~;t ~~g~~~i:g~~en~~1van~ldte til politiet Vted opiy tlmg()lfi";tlt'fiunvar~l1dforstaet med at"er ti1ttø.s;~\'i!ierne,:; '."~ ".,...,,~.,_.,. F,''),! >'i' De&~ er tidlig~relll~ti~~ifidem skriftligt, hvorfor jeg ogsååfl;d~l1ne grund står u~~rstående overfor D~tes henvendelse vedrørende dette spøt~ fui\j. lig må påny på vegnellf min klient protestere over den urimelfge anklage, at min klient eller personer.som denne måtte være ansvarlig for ødej~gger eller saborterer porten m<;>d Nørrebtogade. " For så vidt angår overnatninger i lejemålet skal opmærksomheden henledes på, at. dette ikke sker i videre omfang end tilladt i lejekontrakten. Jeg må derfor i det hele afvise Deres trussel om ophævelse/opsigelse af min klients lejeaftale. ' Dernæst vedlægger jeg en kopi af en klage fra min klient af 21. februar vedrørende et overfald samme dato på Claus Heiberg Christensen samt kopi af skadejournal fra Rigs hospitalets skadestue, idet jeg skal anmode Dem om at tage affære overfor den pågældende lejer af fitnesscentret. Med venlig hilsen r2 Bjar~;~~bn / --" "-l /

13 llådgivnillgsgruppellllegnbuell & Gaderummel TIf Nørrebrogode 56. Baghuset, 4.&5.5al ~ 2200 København N FCLY Overfald lørdag d.21.februar, kj , ved Nørrebrogade 56, Baghuset, 2200 København N. Undertegnede Claus Heiberg Christensen kom gående med en bekendt natten mellem fredag og lørdag. De skulle op i Gaderummet, ringede på ved yderdøren 568, og blev lukket ind, og gik herefter op på 4.sal, og ind i Gaderummets lokaler. Klokken har været 06. Claus forlod 20 minutter senere stedet. Gik ned af trappen, og ud af yderdøren 56B. Her blev Claus råbt an af erhvervslejeren på l.sal, bokseren fra Fittneseenteret, der sagde: "I am coming dawn". Det blev råbt yderst truende, hvorfor Claus ikke ønskede at stoppe. Til grund ligger også, at samme bokser i lang tid har chikaneret temmelig mange personer fra Gaderummet, og i den mere bløde ende blandt andet med utallige gange at have truet og råbt "I kill you, I kill you, yes I do". En tidligere episode er også, at han har truet og fægtet vildt med en maehet-kniv på fortrappen. Claus fortsætter derfor sit gøremål med at forlade gården, og forlader gården. En times tid senere kommer Claus tilbage. Han ringer igen på døltelefonen ved døren til 56B. Men inden Claus når at blive lukket ind af personer fra Gaderummet, kommer bokseren løbende ud i gården, kommende fra bagtrappen i hans lejemål. Claus vender sig om, og bliver samtidig skubbet på bryst og skulder, og tjattet voldsomt til. Hvad Claus ikke ved på dette tidspunkt, det er at bokseren har siddet oppe i sit vindue på I.sal og ventet på ham. Dette vides fra tre andre personer, der kom til Gaderummet efter at Claus havde forladt det. Til disse personer havde bokseren råbt ud af vinduet: "I kill a punker wearing glasses, because he had stamped atthe staircase in front af my door". Efter at bokseren har skubbet og tjattet til Claus et par gange, prøver Claus at komme væk, men bliver så slået i hovedet og skubbet omkuld. Liggende ned får Claus et par spark. Claus får efterfølgende rejst sig op, finder sine briller der er røget af ved slaget på hovedet, og løber væk. Fra Hjørnet af Elmegade og Birkegade ringer Claus til politiet. Der kommer en patruljevogn fra Station 3. Efter forklaring fra Claus, siger de, at Claus skal tage på skadestuen, og derfra aflevere en anmeldelse. De får Claus' cpr-nummer. Claus tilbageholdes ud fra loven om eufo riserende stoffer. Claus bliver tjekket i enkelte lommer, og får lov at gå! bll.4 f(- &'"71 A) '- : v ~blerg cir~~, For ovenstående /;(A.i..k e~~lc-~[,l!oti)-l'~ Cand.psych. Kalle Birck-Madsen 2l.februar 1998 Efterfølgende gik undertegnede ned for at sige til bokseren, at han måtte stoppe med at råbe dødstrusler efter folk og afholde sig fra vold/overfald. I modsat fald ville jeg melde det til politiet straks. Det blev sagt til hans medarbejder ved siden af ham, der oversatte det engelsk, der er bokserens sprog. Jeg ønskede efterfølgende ikke at gå ind i en nænnere dialog, og forlod hans lokale. Han fulgte anmassende og truende efter mig helt ud på trappen og ned af trappen, selvom jeg bad ham om at lade være med at følge efter mig - "don't follow me" men han råbw så ud af vinduet, da jeg var kommet ud i gården: "Do you want to fight with me". Jeg skyndte mig ud af hans rækkevidde. V'-kl.lt~uL. -~iyoc YI.-v1 Kalle Birck-Madsen, 2l.februar 199 Q

14 U~:"::,... NzgsfJosplttllet Skadestuen Til Afd.: U CHRISTENSEN, CLAUS HEIBER i::g udskrevet---2hq2~~hl.l8..: 03'---- SLESVIGSGADE 25 ST TV Side 1 El 1762 KØBENHAVN V CPR-Nummer: Telefon: IKKE TLF. Regions-pt.: NEJ Barn af: Tilsyn: CPR: Ankommet: Kl Afgang: Egen læge navn: PETER TORP Egen læge gade: VESTERBROGADE 96, 3. TV Egen læge by 1620 KØBENHAVN V Ydernr.: Henvist fra: INGEN HENVISNING Sygehus/Afd: Hvor optaget: Underret pår.: Indbr. af SELVHENVENDER Tetanus: Røntgen: NEJ 1 ML VAT, REVACCINATION. Laboratorieprøve: NEJ GÆLDER I MIN. 10 ÅR OG MAX. 20 ÅR Afslutningsmåde: ING3N LÆGELIG OPFØLGN. Sygehus/afd: Lægens initialer: MT Overfladisk læsion af flere legemsregioner DIAGNOSER: TOO ANAMNESE, OEJ. FUND, RØNTGEN OG BEHANDLING: IGÅR OVERFALDET AF UNDERBO, HERUNDER SPARKET I HOVEDET SAMT PÅ SKINNEBENET, INGEN BEV.LØSHED ELLER COMMOTIOSYMPT. PT.S BRILLER BLEV SLÅET SKÆVE. OBJ. : VÅGEN, KLAR. KRANIUM: CONT.MÆRKE I HØ. TINDINGEREGION. INGEN FRAKr.TEGN. ØJNE: RUNDE EGALE PUPILLER, REAG. NAT FOR LYS. HØ. OE: EXCOR. PÅ FORSIDEN AF erus. INGEN FRAKT.TEGN. INGEN NEUROVASK. UDFALD. BEH. : SÆBEVASK AF SKINNEBEN X 3 DGL. INFORMERET OM INFEKTIONSTEGN. NT/LK

15 BYFORNYELSESSEI.SKABET KØBENHAVN BILA'-~""'~ Gaderummet Kalle Birck-Madsen Nørrehrogade 56, baghuset, 4. sal 2200 København N..ANBEFALET S.MBA G';:~.. ADVOKAT KLAUS JENSEN J.nr. Dato: februar 1998 Vedr. Deres erhvervslejemål Nørrebrogade 56, 4. Vi har nu påny modtaget klager over DeresIDeres gæsters adfærd på ejendommen. Der klages over, at Deres gæster: Larmer meget i gården sidst på aftenen - der hevises til episoder 29. og 30. april 1998, idet særlig episoden 29. april d.å. var meget voldsom med et stort politiopbud, råb, skrig og hundeglam i forbindelse med anholdelse afderes gæster. Vi har flere gange tidligere påtalt den uacceptable uro, som Deres aktivitet i lejemålet giver anledning til på ejendommen. Ovennævnte er en krænkelse af lejekontrakten og husordenen og en tilsidesættelse afderes/deres gæsters pligt til at iagttage god skik og orden på ejendommen. Vi skal hermed advare Dem om, at såfremt der påny sker krænkelser aflejekontrakten eller husordenen til ulempe for ejendommen eller De øvrige lejere, vil vi opsige/ophæve Deres lejeaftale, jf lejelovens 83, stk. l, e) og 93, stk. l, g)...) j,~ j Med venlig hilsen ~i:-j- ---~ (~. ~ Søren Hundborg, advokat P.S. Jeg havde håbet, at Deres initiativ med kontakt til naboerne ville have dæmpet uroen på ejendommen. Da dette tilsyneladende ikke er tilfældet, skal ovennævnte forståes som en sidste advarsel. sh206.98

16 'BILAGt;K~'= Initiativgruppen Gaderummet Nørrebrogade 56, Baghus, 4.sal ADVOKAT KLAUS JENSf.J!: København N. Fax Til Byfornyelsesselskabet København Studiestræde København V. Att: Advokat Søren Hundborg Vedr. klage over erhvervslejemål Nørrebrogade 56B, 4.sal. I anbefalet brev, modtaget her d.20.maj, men dateret 12.februar 1998, meddeler De os, at De har modtaget klage over, at vores/vores gæsters adfærd på ejendommen larmer meget sidst på aftenen, og der henvises til episoder 29. og 30.april '98. Hvad angår 3D.april er vi ikke bekendt med nogen gener mod nogen som helst fra vores side. D.3D.april var en yderst stille dag på vores sted, idet alle slappede af, for at kunne være friske til en god I.maj dagen efter. Så det kan kun angå (gæster til) andre lejemål end vores. Mht. d.29.april, så er det rigtigt, at der var politiopbud i gården, men her bærer politiet efter vores mening det fulde ansvar for, at det kom til gene for gårdens beboere. Vi har i denne forbindelse skrevet til politiet, og udbedt os nærmere svar. Kopi af denne skrivelse er vedlagt. Situationen var, at vi havde et offentligt møde med Sonia Dahlgaard fra Ekstra Bladet, hvor der i forlængelse af mødet dukkede en gæst op, der ikke længere må komme på vores adresse. Mens vi er ved at vise denne gæst gaden, møder vi to betjente, der uden situationsfornemmelse griber ind i vores udsmidning. Generelt må vi sige, at vi som lejemål, og som faglig og social aktivitet, gør hvad der er i vores magt for at sikre, at alt sker så ordentligt som muligt. Det ligger imidlertid uden for vores råderet at kunne løse al1e problemer med alle unge mennesker på Indre Nørrebro. De unge, som bruger stedet, og som vi har kontakt med, er ikke problem-bærerne, men det er derimod den øgede gruppe af unge, som der ikke er plads til nogen steder, heller ikke hos os med de midler, som vi har tilrådighed. Vi har da også måtte udelukke personer fra at have deres gang på stedet og i gården, hvad vi håndhæver strengt. Vi mener derfor ikke, at generne fra vores lejemål udgør nogen kløft ift. de andre lejemål, og deres ve og vel. Tvært imod vil der helt sikkert være større problemer på Indre Nørrebro og i denne baggård, hvis ikke vi gjorde det arbejde, vi i forvejen gør. Vi ved så godt, at vores socialpsykologiske være- og aktivitetssted har en anden livsstil end andre lejemål. Men forskellighed plejer ikke at være et problem her på Nørrebro, og objektivt set er genen fra os så beskeden, at man skulle kunne leve med os uden at klage i tide og utide. Trafikstøjen fra Nørrebrogade er jo en langt større støjgener, men den klager man ikke over. Den har jo normalitetens blå stempel, hvilket vi må erkende at vi ikke har. De ramte unge er et resultat af, at der endnu ikke er plads til dem i det nuværende samfundsmaskineri. Vi gør så vores til, at de kan udvide og lukke deres øjne op for udvikling af en fremadrettet retning i livet alligevel, men modarbejdes heri af de idelige klager, der kun bekræfter de unge i håbløshedens og selvdestruktivitetens filosofi. Smides de også ud her - hvad vi desværre selv har måttet gøre med nogen af mangel på faglige og økonomiske ressourcer - vil det ikke være morsommere for samfundet og specielt Indre Nørrebro at have dem. Her venter narkomanien og den kriminelle løbebane, som vi holder dem fra, sålænge vi har mulighed for at lave vores arbejde. Selv Bill Clinton, USA's præsident, tænker sådanne tanker: "Svigt ikke jeres børn". Med venlig hilsen K-aiieBi~~~~&1~se~:;&::d~;;;V~~?20junTjij

17 Til Byfornyelsesselskabet r. ~,.. ADVOKAT KLAUS JENSEN Att: Søren Hundborg København, l5/6-9:~;. 1 ; I 1,.U h1. '-\\ ~ '~ \ l f , -.-..! Angående: ejendommen Nørrebrogade 56 forhus ug baghus. iindg. \,17,);';':1 1:<)9 I I ' , j,", ","""'1.' Jeg skriver til dig som lejer af ep lejlighed i jeres ejendom Nørrebrog1?_e_~~~~~_... _\J.._..._...J forhuset Jeg skriver desuden, fordi jeg anser situationen herude for løbet helt af sporet, ogjeg mener, at I snart må gøre noget ved problemet. Problemet er "Gaderummet", som er lejer af4. og 5. sal i baghuset Efter nu i over 3 år at have boet her i nogenlunde "fredelig" sameksistens (ivf mange afde andre klager, der er kommet fra beboere i forhuset igennem de sidste 3 år), synes jeg ikke, at situationen er holdbar længere. Det er mit indtryk, at "Gaderummet" engang har fungeret som et værested for unge på kanten afsamfundet og gadebørn der manglede et sted at overnatte for en nat. Men nu virker det efter min bedste overbevisning som om, at kontrollen med stedet, fra lederen Kalles (efternavn kender jeg ikke) side ikke er til stede længere. Jeg kan konstatere, at der indenfor det sidste ca. halve år er kommet langt flere brugere af stedet, og at de i stigende grad bruger stedet som et slags ~~tæiie.sskab, hvor der ikke længere er tidsbegrænsnmg på, hvor længe man kan bo der. Med andre ord bor der menneskerpt:rmanent i lejemålet, som efter min opfattelse er et erhvervslejemåj uden tilladelse til længerevarende boligformål Boligformål eller ej, så kan man' måske sige, at det er en bagatel, hvis de' ellers bor i fredelig sameksistens med de øvrige beboere i ejendommen og i de tilstødende ejendomme. Men dette er IKKE tilfældet! Idet det jo drejer sig om arbejdsløse unge, så betyder dette også (har jeg kunnet konstatere), at de ikke har samme behov for nattesøvn, om natten vej at mærke, som os andre i forhuset. Det betyder, at de kommer hjem fra byen tidligt om morgenen, hvor vi andre ligger og sover. Og denne tendens er taget betydeligt til i det seneste halve år. Og det drejer sig ikke kun om nætter i weekenderne, men også om almindelige hverdagsnætler. Ogjeg overdriver ikke, hvis jeg skriver, at det indenfor de sidste 3 uger er noget, der <ker HVER nat! Delle ville hejjer ik.ke være noget problem, hvis de gik hjem og sov uden at gøre resten af os opmærksomme på, at nu er de altså hjemme. Men dette er IKKE tilfældet! For det første så står de nede i gården og prøver, nogengange meget læng~, at rabe folk oppe i "Gaderummet" op, så de kan komme ind af døren. Det er nemlig sådan, at lkke re! mange, efter mit skon, har Ilogle til døren. Om det så s1:yldes, at der hver nat kommer nye til, der måske ikke havde noget at gøre der, ejjer at det fra lederens side er skønnet, at tolk ikke skal have nøgler, det skal jeg iade stå hen i det uvisse. For det andet så kommer de ofte så dødhamrende berusede hjem, at de bruger gården

18 t~l ahtå og brække sig i, og til at stå og råbe deres utilfredshed med samfundet (eller hvad ved jeg) ud til alle, som måske nok ikke gider at høre det, men som bliver nødt til det, idet de hor ud til gården! For det tredje smadrer de flasker i gården, de lufter deres store hunde i gården (hvilket ifølge gårdlaugets bestemmelser er forbudt!), de fylder med jævne mellemrum skraldeskuret helt op med aifald og tomme flasker, de børster tænder ud af vinduet, så det løber ned ad taget i hvide linier, de kravler rundt oppe på selve taget osv. osv. For nyligt havde de besøg afti politifolk kl en nat til søndag. Der opstod temmelig meget tumult, og på et tidspunkt kom også lederen ilende til, ilidkaldt af beboerne i "Gaderummet". De holdt i sidste weekend "fattig-røvs-fest", ilvor de spillede livemusik og havde offentlig udskænkning. Dennc fest er iøvrigt noget de holder ca. 3-4 gange om året, den bliver endda annonceret i avisen Infannation. Til disse fester strømmer det selvsagt til med unge, ikke kun fra Nørrebro men fra hele hovedstadsområdet. Og de spiller MEGET højt livemusik med åbne vinduer hele natten. Fester har jeg principielt ikke noget imod, især ikke hvis de er annonceret i forvejen. Men det er mit indtryk, at de fester "Gaderummet" holder, mere ligner et offentligt værtshus- og diskotek/spillested-arrangement, end en privat fest. Sidste skud på stammen af chikanerier (hvilket jeg i den grad opfatter det som) er, at vores hoveddør (altså den til forhuset) er blevet indsmurt i blod! Og her taler jeg ikke om en lille plet, men store plamager og aftryk afhænder. Dette er en grov chikane mod beboerne i forhuset l Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre. På den ene side erjeg glad for at bo i ejendommen, det er en god og rar lejlighed. På den anden side erjeg så træt af chikanerier og manglende nattesøvn, at jeg ikke kan holde det ud længere. Og det er mit indtryk, at jeg bestemt ikke står alene med denne opfattelse, men at både de andre beboere i forhuset Nørrebrogade 56, og også beboere i de tilstødende boligejendomme (som jeg bia. snakker med gennem gårdlauget) også er afsindigt trætte af"gaderummet" og dets brugere!! Jeg mener bestemt, at Byfornyelsesselskabet bliver nødt til at gøre noget ved demle sag snarest, ogjeg vil ikke lægge skjul på, at jeg mener, at den bedste løsning er, at "Gaderummet" forlader by!o'ilingen! I håb 0111 svar eller handling meget snart Venlig hilsen n.. Anne Alstrup Avnby. ()!A.AJ~ ~0påvvWm Nørrebrogade 56, 3.tv 2200 Kbh. N. tlf O

19 Byfornyelsesselskabet Studiestræde 50 Att.: Kirsten Greth 15. juni 1999 r",. --J , Faxnr.: I J (;1J" o.s I t _ _ _- _~ _ _ _ _--_ - _-_ ~ 1'-- ii'w"'g,:_, " 15; "" \... ) J.1 ",.'.'~ l i -.,., ';',I '-~~. SKRIFTLIG KLAGE l -. "", _~"--~- "~"~i Vedr.: BaghuseWærestedet; L--_ ~C~.~...! Jeg henviser til tidligere klage sendt til Jer 3. marts '5'\-\... "vu n/b" n 2.sidef Efter gentagne gange har beboerne Nørrebrogade 56-58, forsøgt at få gjort noget ved baghuset" Regnbuerummef', "Værestedet" o.lign. Nu må jeg melde ud og sige, at min tålmodighed er opbrugt. Jeg vil nu n",vne i flæng hvorfor: 1. Generelt: Larm og gennemgang af suspekte typer som lufter deres store hunde i gården, der bliver urineret alle vegne, port-anlægst virker aldrig, da de gør alt for at sparke portdør op og holde den åben, porten er beskidt og Ulækker. 2. Forrig lørdag den 5. juni, holdt baghuset (den øverste etage) fest for åbne vinduer endnu engang. Der blev råbt og skreget og deres såkaldte" headbanger" musik kørte til kl om morgenen. Herefter blev politiet tilkaldt. som I har foreslået vi skal. for at få respons. Det startede med 1 politibil, efter 10 min. holdt der 8 politibiler ude på Nørrebrogade. Politiet forsøgte at stoppe festen, men under meget tumult, hvorefter enkelte personer flygter fra politiet. Der bliver smidt flasker efter politiet ud i gården... de smider også deres walkie-talkier ud af vinduet. Der bliver først ro, efter der bliver ringet til d.eres "opsynsmand" KALLE, som herefter går i gården og rydder op efter dem. Jeg vil nu kontakte politiet for at få rapport fra den aften. Herefter vil jeg kopiere den og sørge for at den havner hos rette vedkommende som kan tage sig af denne sag. 3. Sidste lørdag den 12. juni bliver der igen holdt" FATTIGRØVSFEST", hvor baghuset igen tillader sig at inviterer alt og alle til fest Sedler bliver igen hængt op i porten ud mod Nørrebrogade. Sehøver jeg at sige mere... Der bliver endnu engang holdt fest ud på morgenen. 4. i går MANDAG (en ganske almindelig hverdag) den 14, juni, hoider de igen fest/ komsammen for åbne vinduer. Såkaldte individer råber og ter sig som fuldstændige sindssyge mennesker. En mandsperson stiller sig op og råber, konstant i 1 time, Iwor nogle naboer forsøger at få ham til at holde op. Det bliver ved til kl For mit vedkommende har jeg ikke iukket et øje hele natten. Min tålmodighed er brugt apl

20 I 5. Kommer ned her til morgen - tirdag den 15. juni - og ser at hele vores indgangsdør er smurt ind i blod efter nattens strabadser. Nu har jeg fået taget billeder af dette, som også vil blive videresendt til rette vedkommende. Jeg går udfra at I sender jeres rengøringshold ud - endnu engang for at rydde op etter disse mennesker. 6. Da de skulle holde FATTIGR0VSFEST i lørdags, fik de åbenbart ryddet op på øverste etage, for hele vores affalds-areal var fyldt op til randen... skraldemænd kunne ikke komme ind overhovedet. Det ender så med, at skraldemændene ikke vil tømme gården pga. dette arrangement. Håber at I også gør noget ved dette. 7. Som jeg tidligere har nævnt i brev af den 3. marts 1999, er baghuset under erhvervsstatus. Dvs. at det er ulovligt, at folk bor der. Det har I heller ikke gjort noget ved. Dette vil også blive taget op i kontakten til medier og andre instanser. l det hele taget er dette blevet "proppet" ned Over hovederne på folk som har boet i dette område i mange år - der er ikke på noget tidspunkt, hvor I ejler Københavns Kommune har spurgt beboerne om dette. 8. Mit næste spørgsmål er nu - hvad tror I der sker efter at ungdomshuset på Jagtvej lukkes? Hvis I spørger os beboer...ja, så er vi ikke; tvivl om, at mange aktiviteter bliver flyttet til vores baggård! Efter af have forsøgt at få Jer i tale eller gøre noget ved dette problem - uden held - tager jeg og andre beboer + tilstødende ejendomme (som hører under andre private administrationer) nu andre midler i brug. Jeg kontakter hermed medierne og de instanser som skal til, Nu har vi simpelthen fået nok - og ikke nok med det, udtalelser'ra Jeres instans med "sådan er detjo at bo på Nørrebro" holderheller ikke mere. Det kunne jo være at I skulle sende denne person på visit og måske overvære en en nat/morgen.,. Med venlig hilsen Maria Tanil ~ ~

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager? Boligforeningen AlmenBo afd. 15 I AlmenBo modtages rigtig mange klager på årsbasis. Afdelingsbestyrelsen i AlmenBo s afdeling 15, Frydenlund, har derfor udarbejdet

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

1. Om samarbejdemed HvidovreHospital v/henrikrindom 2005-2006

1. Om samarbejdemed HvidovreHospital v/henrikrindom 2005-2006 Gaderummet - Regnbuen Socialpsykologisk fristed for udstødte unge Tlf.35374735 Rådmandsgade 60 Info@gaderummet.dk 35815555 2200 København N. www.gaderummet.dk Fax.35374736 Københavns Kommune Socialforvaltningen

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

2. Ansøgning om midler kr.l.118.704,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge.

2. Ansøgning om midler kr.l.118.704,- til socialpsykologisk arbejde med udstødte unge. Illilialivgmppell GlIderlImmeI & Rådgivllillgsgrllppell Regllbuell T!f. 35374735 Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 Købellhavn N. Fax. 35374736 modsigelsesblind, hvorfor der skal en stølte og tryggere

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode.

RRN Forældre-manual X-købing (Respekt, Rehabilitering, Ny chance) Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. Velkommen til RRN-programmet, som dit barn skal deltage i for en fastsat periode. For at gøre dit barns oplevelse i programmet så behagelig som muligt, så læs denne manual, som fortæller noget om de regler,

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere