pete~~c{}gt BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pete~~c{}gt BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997"

Transkript

1 BYFORNYELSESSELSKABET KØBENHAVN SM.B.A. Kalle Birck-Madsen, Bragesgade 18, l. th., 2200 KØbenhavn N 8. august 1997 Vedlagt kopi af brev til Gaderummet. M~q[enlig hilsen B V~NYELSESSELSKABET pete~~c{}gt KØBENHAVN pvh

2 Initiativgrtuppen Gaderummet Tlf.: Nørrebrogade 56B, 4.sal 2200 København N 10.august 1997,/ / Til Byfornyelsesselskabet i København Studiestræde København V Att: Peter Voigt J.NR. Y INDG. l1aug.1997,-,,_~.._b_eh_ L '0 Vedr. klage over Nørrebrogade 56 B, 4.sal. I brev af 8.august '97 klages der over 2 forhold, med henvisning til 11 stk. 4 lejekontrakten: l. at vi skulle bruge vores lokaler til herberg, 2. at vi ikke medvirker til at holde den nye port til gården lukket og låst. Ad 1: Vi vil meget gerne høre fra naboer eller andre, hvis der skulle være gener eller problemer for bundet med vores tilstedeværelse. Gerne så hurtigt som muligt. Og vi vil gerne opfordre kla geren og andre til at komme og besøge os. Herefter vil jeg gerne understrege, at lokalerne ikke bruges til nogen art af herberg. Det ligger helt uden for vores formål, ligesom det ikke er det, vi har lejet lokalerne til. Vores formål er af socialpsykologisk art, hvorfor vi også - så vidt det er muligt - har døgnvagt på, så man altid kan komme i kontakt med os. Dette er uddybet i vedlagte projektbeskrivelse. Ad2: Vi passer på porten, som alle andre forhåbentlig også passer på den. Ligesom alle vel også holder øje med, at der ikke sker indbrud eller hærværk hos naboen. (For et halvt år siden lyk kedes det os at afbryde et indbrud hos Scott Køkken, selvom vi desværre ikke formåede at fange tyvene.) Det har ikke noget med os at gøre, at porten for det meste står vidt åbent eller ikke fungerer. Det er sin sag at skulle fjerne den kampesten, der som regel er sat på som spærring. Man kan ikke vide, om stenen er placeret af en autoritativ person, eller om det er en bilejer fra andet lejemål end vores, der har placeret den for at kurme kore ind og parkere eller læsse varer olign. Ingen af de personer, der typisk kommer tilos, har bil, på nær en handicappet socialrådgiver, der kommer een gang om ugen i sin invalidebil. Hun anvender altid porten korrekt, og har i øvrigt ikke været her siden slutningen afjuni, da vi har holdt ferielukket hele juli. Vi har ikke, hverken fra Byfornyelsesselskabet eiler Gårdlauget, modtaget nogen infonnation eiler instruktion i korrekt brug af porten. Undeliegnede har dog forhørt sig hos en port-tekniker, der arbejde på porten, og fik da at vide, at det var den manueile lukning af porten, der havde været medvirkende til at ødelægge portens automatik. Porten var ikke, dengang i hvert

3 --lnitiativgrtuppen Gaderummet Tlf.: Nørrebrogade 56B, 4.sal 2200 København N 10.aufJUst 1997 fald, konstrueret til at kunne tåle dette. Det er derfor de facto ikke muligtfor nogen at medvirke i portprojektetpå detforeliggende grundlag. Angående hærværk: De mennesker, der kommer hos os, er hovedsageligt unge i kategorien stille og indadvendte. Det er ikke en gruppe, der af nogen, heller ikke af os, forbindes med hærværk. Og ingen her er bekendt med hærværk udført af nogen, der har tilknytning tilos, hverken i selve ejendom men eller til anden side. Hertil skal det bemærkes, at der er væsentlig mere persontrafik og varetransport til ejendommens øvrige lejemål. Vi kender kun en brøkdel af de personer, der færdes i gården og på trappen. Til slut må jeg nævne, at jeg oplever, vi med de to klager bliver brugt som syndebuk for problemerne med den ikke fungerende port, eller problemer i gården, som har været her før os. Jeg er fra anden side bekendt med, at automatiske portprojekter, der servicerer mange mennesker, har svært ved at komme til at virke. Og ud fra en samtale for et par måneder siden med en gruppe af portfolk - heraf nogen fra Byfornylsesselskabet - fik jeg det indtryk, at portprojektet er et omstridt projekt, og har været det længe før vi overhovedet flyttede ind eller blev gjort bekendt med projektet. Vi er aldrig blevet informeret skriftligt om selve brugen af porten, og blev først bekendt med installationen heraf, da det praktiske installationsarbejde blev påbegyndt, og en efterfølgende skrivelse fortalte herom. Jeg har vedlagt vores projektbeskrivelse - en kort og lang udgave (de er skrevet specifikt til fondssøgning) - og ser frem til at høre nærmere fra Dem. Jeres skrivelse samt dette brev incl. bilag fremsendes ligeledes til Gårdlauget. Jeg skal endvidere tilføje, at vi håber at få ressourcer til at holde en "åben hus dag" for gårdens beboere i slutningen af dette år. Med venlig hilsen Initiativgr{;ppen G;de~mmet ' Kalle Birck-Madsen

4 Ansøgning 15M og Storbypuljen 1. juni 1997 Rådgivningsgruppen Regnbuen og Gaderummet - et socialpsykologisk være- og aktivitetssted for unge Rådgivningsgruppen Regnbuen er en frivillig psykologisk rådgivning, der i 12 år har ydet gratis og anonym psyko loghjælp til socialt dårligt stillede og sindslidende unge. Regnbuen har i efteråret '96 udvidet sine aktiviteter ved at starte Gaderummet - et socialpsykologisk være- og aktivi tetssted for unge. Gaderummet er et praktisk metode- og teoriudviklingsprojekt, der har til fonnål at give en bred so cialpsykologisk støtte, der når hele vejen rundt om marginaliserede og sindslidende unges samlede livssituation. Pro jektet er beskrevet detaljeret i vedlagte bilag, og nedenstående gives et kort resume: Målgruppe: Gadebørn og marginaliserede unge med psykiske problemer Gaderummets brugere er unge, der har opgivet at indgå I det almindelige samfundsliv. Mange af brugerne har en be lastet familiebaggrund og negativ indstilling til sociale myndigheder og psykiatri, som følge af at være blevet sendt fra det ene tiltag til det andet, uden hensyntagen til egne udviklingsønsker. Disse unge er typisk opgivet af det sociale system, og henvist til pennanent offentlig forsørgelse, eventuelt som 'svingdørspatienter' i psykiatrien. 1. formål: Integration af brugerstyret,aktivitetsstedog psykologisk behandling..., Knseramte unge tilbydes psykologisk radglvfung, soclafrådglvrung og praktisk hjælp ni at forbedre sme livsvilkår. Samtidig foregår der en række aktiviteter, som defineres og styres løbende af brugernes egne udviklingsbehov, således at brugerne kan opleve engagement og succes i aktiviteter, der for den enkelte er fremadrettede og meningsfulde. Målet er at igangsætte en SOCIal og psykologisk udviklingsproces, hvor den enkelte unge gives redskaber til selv at udvikle sine livsbetingelser og finde motivation til at gå igang med uddannelse, læreplads eller lignende. 2. formål: Erfaringsopsamling og metodeudvikling Sideløbende med det praktiske brugerarbejde forsøger vi at finde tid til at foretage en statistisk og phenografisk analyse afvores erfaringer med behandling af socialt belastede og sindslidende unge. Regnbuen har gennem årene bevaret behandlingsreferater fra ca. 200 terapeutiske forløb. Vi kan se, at støtten har virket, idet mange er kommet godt videre i livet og kun ra brugere medpsykiatrisk forhistorie har siden været under psykiatrisk beh;:mdling. En grundigere analyse af det empmske materiale vil kunne synliggøre, hvad der er det egentligt effektive I forhold til de hårdest ramte brugere, og hvordan arbejdet kan forbedres. I Gaderummet rar vi nye erfaringer med socialpsykologisk behandling i brugerstyret aktivitetssammenhæng, og målet er at bearbejde og offentliggøre vores erfaringer med en udviklingsorienterede (ikke-diagnostiske) tilgangsvinkel. Organisation og brugerdemokrati Den psykologiske rådgivning gives af Rådgivningsgruppen Regnbuen. Værestedet drives af Initiativgruppen Gade rummet, hvor alle unge kan blive medlem og ra indflydelse. Da vi tilbyder gratis støtte uden registrering, kan unge dog frit bruge Gaderummet uden at være medlem. Gaderummet og Regnbuen er idag baseret på frivillige ressourcepersoner, samt enkelte langtidsledige og kontant hjælpsmodtagere i aktivering. Blandt ressourcepersonerne findes bade psykologer, psykologistuderende og socialråd givere. I dagligdagen er grænsen flydende mellem ressourcepersoner og brugere. I praksis træffes alle beslutninger på åbne møder, hvor alle opfordres til at deltage, og hvor der tages hensyn til den enkeltes psykiske fonnåen. Aktuel status: Arbejdet fungerer godt, men der er for få kvalificerede ressourcepersoner Ca. 25 personer modtager intensiv psykologisk rådgivning, mens 20 andre er på vej videre i livet. Et tilsvarende antal bruger stedet til samvær og aktiviteter i varierende omfang personer bruger Gaderummet som en slags 'udvidet hjem' i perioder, hvor de har brug for et bagland at handle ud fra personer deltager i studiekreds, og enkelte får individuel hjælp til lektier, ansogninger 01. I lokalmiljøet omkring os mærker vi et stigende pres fra et større antal unge, der har brug for støtte, idet polariserede sociale vilkår betyder at flere unge har alvorligere belastningsindikatorer end tidligere. Samtidig betyder oget studiepres på studerende og aktiveringskrav til arbejdsløse, at det er sværere at få kvalificerede frivillige til det stadigt mere kompetencekrævende arbejde. Vi er desværre så pressede for ressourcer, at vi ikke kan give tilstrækkelig stotte til alle de unge, der soger os. I deime ansøgning søger vi derfør om lille lønpulje til at supplere det frivillige arbejde. Lønpuljen vil gøre det muligt i mindre ømfang at timeansætte og opkvalificere frivillige, saledes at den daglige gruppe af ressøurcepersoner til varetagelse af rådgivning, aktiviteter, erfaringsudvikling og administration bliver større øg stærkere. Financiering. I '97 modtager Gaderummet driftstilsknd fra FOS øg Regnbuen mødtager driftstilskud fra PUF. Disse tilskud forventer vi at øgså at modtage i Den resterende del af budgettet søger vi med delme ansøgning at ra dækket gennem 15M-puljen og Storbypuljen. Denne ansøgning er således sendt til både 15M-puljen og Størbypuljen. De ikke dækkede udgifter har vi fordelt med halvdelen til hver pulje, da ca. halvdelen af vørc brugere er sindslidende med baggrund i psykiatrien, mens den anden halvdel er socialt dårligt fungerende unge. Vi har i '97 fået etableret et financieringssamarbejde med Indre Norrebros Bydelsråd. Vi har enrum ikke fået Bydelsrådets accept af Storbypuljens krav øm medfinanciering i , men vi førventer et førtsat positivt samarbejde.

5 Regnbuen & Gaderummel Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5 sal 2200 København N. Tlf :J} J.;uni1997 Ansøgning 15M og Storbypuljen 1. juni 1997 Rådgivningsgruppen Regnbuen og Gaderummet - et socialpsykologisk være- og aktivitetssted for unge Målgruppe: Gadebørn og marginaliserede unge med psykiske problemer Projektets målgruppe er den stadigt voksende gruppe af marginaliserede unge i København, som udvikler sindslidelser som følge af grundlæggende problemer med at finde fodfæste i det almindelige samfundsliv. Vi henvender os især til såkaldte gadebørn, der hutler sig igennem tilværelsen på kontanthjælp, med ingen eller dårlige boligforhold. Mange af disse har en barsk livshistorie med mange nederlag bag sig, og en negativ indstilling til psykiatri og sociale instanser, som følge af at være blevet sendt fra det ene tiltag til det andet, med lille hensyntagen til vedkommendes egne udviklingsønsker. Blandt brugerne er også mange, som andre instanser har opgivet at hjælpe, enten fordi de gør oprør mod behandlere og myndigheder, som tiltager sig magt over deres livsbetingelser, eller fordi de er krænket så mange gange, at institutionel indgriben forværrer problemerne, ved at være endnu en integritetskrænkelse. For en del unge er deres marginaliserede status særlig problemf)ddt, fordi de er blevet smidt ud og har fået karantæne i de få sociale sammenhænge, hvor de føler sig hjemme. Vi må desværre konstatere, at mange aktivitetsmiljøer får store indbyrdes konflikter, hvis der er for mange uregerlige unge med svære vilkår. I Gaderummet er der plads til disse unge, som i mange tilfælde har en meget stor del af deres energi bundet i forsøg på at undgå psykiatrisk (tvangs)behandling, men som alligevel ender i psykiatrien, fordi der ikke er andre relevante muligheder indenfor rækkevidde. Baggrund: Erfaringer med brugerstyret rådgivning Gaderummet er et praktisk metode- og teoriudviklingsprojekt, der er igangsat af Rådgivningsgruppen Regnbuen. Rådgivningsgruppen Regnbuen består af frivillige psykologer og psykologistuderende. Regnbuen har i 12 år ydet gratis og anonym psykologisk rådgivning til marginaliserede og sindslidende unge. Regnbuen har fra starten prioriteret at arbejde som en integreret del af større aktivitetsmiljøer, og har således været aktiv i opbygningen af Studenterhuset i Købmagergade og senere Solidaritetshuset i Griffenfeldsgade. I disse rammer erfarede vi, at psykologisk rådgivning og terapi har gode resultater, når det foregår som en integreret dej af unges egne aktivitetsmiljøer. Regnbuens terapeutiske arbejde hviler på tre søjler. rådgivningen foregår på brugerens præmisser; total åbenhed om alt ilt. den berørte bruger; og ingen tilbageholdte/skjulte metoder. Den psykologiske rådgivning, der tilbydes, er styret af den involverede bruger. Det terapeutiske forløb er en samarbejdsproces, hvor psykologen stiller sin viden til rådighed og diskuterer åbent med brugeren, hvilke problemstillinger, det er relevant at gå i dybden med. Således hjælpes brugeren til selv at formulere og konkretisere sine problemer og udviklingsbehov, og brugeren

6 Regnbuen & Gaderummet Tlf Nørrebrogade 56, BaghIls, 4.og 5 sal 2200 København N _",-,I..J."iuni 1997 gives redskaber til at udvikle sine handlemuligheder og livsbetingelser. Denne indfaldsvinkel har vist sig at blive positivt modtaget også af unge med "behandlerlede". I 1993 blev 78 af Regnbuens rådgivningsforløb fra perioden evalueret. Cndersøgelsen viste at effekten af arbejdet lå over de standardiserede normer inden for det psykologiske og psykiatriske område, samt at frafaldsraten er markant lav i forhold til andet sammenligneligt arbejde. (Undersøgelsen er på 100 sider og kan rekvireres.) Siden '93 har ca. 120 personer modtaget psykologisk rådgivning i en periode på gennemsnitligt 5 måneder, varierende fra en måned til 2 år. Forværrede sociale vilkår for de dårligst stillede og manglende henvisningsmuligheder betyder, at et øget antal afvore brugere har flere alvorlige belastningsindikatorer end tidligere, da vi især tilbyder støtte til de personer, som andre instanser har opgivet, og til personer som står på tærsklen til psykiatrisk (tvangs)indlæggclse. Ca. 2/3 af vores brugere har tidligere været i psykiatrisk behandling. Der er ikke lavet en statistisk opgørelse over de sidste 4 års arbejde, men da vi stadig har direkte eller indirekte kontakt med de fleste forhenværende brugere, kan vi konstatere, at de fleste har fået det mærkbart bedre. Næsten ingen har siden været under psykiatrisk behandling, og mange er kommet igang med uddannelse, læreplads eller arbejde. De senere år er Regnbuen blevet opsøgt af flere og flere gadebørn, der er fysisk eller psykisk hjemløse, og ikke alene kan hjælpes med psykologisk rådgivning, hvis man ikke samtidig kan tilbyde et sted, hvor de kan opholde sig og være velkomne sammen med andre unge. De ungdomsaktiviteter, vi tildligere delte lokaler med, var dog ikke gearet til at magte de problemstillinger, der fulgte med hårdt ramte gadebørn, som vi gerne ville hjælpe, i stedet for at sende dem bort til ingenting. Vi har derfor taget initiativ til etablering af Gaderummet: Formål: Integration af brugerstyret aktivitetssted og behandling Gaderummet er et brugerstyret være- og aktivitetssted, der har til formål at give en bred social psykologisk støtte, der når hele vejen rundt om den unges samlede livssituation. Gaderummet er nyt i forhol:d til hidtil prøvede projekter ved at integrere opholdsmuligheder, aktiviteter og individuel rådgivning. Denne integration kombineret med at alle delene er defineret af bruger nes egne udviklingsbehov, gør Gaderummet til et udviklingssted, der fremmer den enkeltes proces frem mod et selvhjulpent liv, i stedet for kun at være opbevaring og lindring for brugere med vedvarende støttebehov. Ved at integrere aktiviteter og psykologisk rådgivning kan vi gribe fat i de psykiske kriser, som opstår for den enkelte under aktiviteterne, og få dem omsat tillæreprocesser om egne psykiske reaktioner. Herved får den unge erfaringer og redskaber til at håndtere kriser og konflikter. Ligeledes har vi mulighed for at skabe en social sammenhæng omkring brugerne, der er baseret på fremadrettede aktiviteter og jævnlige måltider, i stedet for udsigtsløs flakken omkring med mange rusmidler. Hvilket er en forudsætning for at igangsætte en social og psykologisk udviklingsproces, hvor den unge selv kan udvikle sine handlemuligheder og livsbetingelser. Gaderummet er således en ramme, hvor psykisk belastede gadebørn kan arbejde sammen med ressourcestærke unge og gamle om at forbedre de generelle livsvilkår og forhindre problemernes (gen)opståen Summen af erfaringer og socialpsykologisk kompetence fra frivillige ressourcepersoner og unge hjælpsøgende, kan udvikle en synergieffekt, hvor den unges livskompetence øges, gennem opkvalificering af almene personlige, sociale og kulturelle færdigheder. Målet er at den enkelte gives redskaber i hånden til selv at gå ind i det almindelige samfundsliv, og finde motivation,og styrke til at gå igang med uddannelse, læreplads eller lignende "--_.

7 Regnbuen & Gaderummet Tff Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5. sal 2200 København N!.tun! 1997 Gaderummet er et alternativ til psykiatriens medicinske behandling af uregerlige og oprørske unge. Og ved at tilbyde gratis psykologisk rådgivning er vi også et alternativ til det liberale behandlingsmarked, hvor kun de økonomisk velstillede har råd til psykologisk hjælp. Socilllpsykologiske aktiviteter Gaderummet har som mål at holde døgnåbent, så unge fra gaden altid kan få kaffe, varme, social kontakt og akut hjælp. Vi laver billig mad, og har man slet ingen penge, kan man spise med gratis. Kriseramte unge tilbydes psykologisk behandling, socialrådgivning og praktisk hjælp til at forbedre sine livsvilkår. Samtidig foregår der en række aktiviteter, som defineres løbende ud fra brugernes og stedets behov, således at brugerne kan opleve engagement og succes i aktiviteter, der for brugeren er fremadrettede og meningsfulde. Værestedet Gaderummet er nyt, mens den psykologiske rådgivning har fungeret i mange år i andre rammer. De fleste ressourcer bruges stadig på individuel rådgivning, men som beskrevet ovenfor har vi dog fået gang i en del socialpsykologiske aktiviteter. Ikke mindst det at flytte ind i lokalerne, og opbygge stedet på genbrugsbasis, har været engagerende aktiviteter. De igangværende aktiviteter er madlavning, computcrværksted, syværksted, ol. samt individuel vejledning til boligsøgning, studiesøgning, lektiehjælp, mv. Derudover organiserer vi studiekredse, hvor vi hjælpe unge med at tilegne sig viden om psykologi, sociologi og sociale muligheder og rettigheder. En del af Gademmmets bmgere mangler familiære relationer og socialt tilhørsforhold. For disse unge fungerer Gaderummet og de sociale kontakter, der etableres her, i perioder som primært bagland og base, hvorfra de kan udvikle sig. Gaderummet prioriterer samtidig at være en integreret del af de ungdomsmiljøer og subkultu rer, hvor gadebørn og marginaliserede unge færdes og føler sig hjemme. Det opnås bl.a. ved at hjælpe unge med at igangsætte og gennemføre udadvendte projekter, som de selv foreslår, samt ved at stille støtte og faciliteter til rådighed for ungdomsinitiativer og arrangementer. Så ledes kan vi skabe netværk i lokalmiljøet og støtte unge i at opbygge arbejdsfællesskaber med andre unge, og den enkeltes succes kan få afsmittende effekt ud i gadernes ungdomsmiljøer. Nogle gadebørn har svært ved at finde sig til rette i egen bolig, hvis det endelig lykkes at få egen lejlighed/hybel. Angsten for at skulle være der alene kan få overtaget, og komme til udtryk som naboskræk, aflytningsoplevelser mv, således at livet på gaden forekommer bedre. En vigtig funktion for Gademmmet er derfor også at give de unge støtte og opbakning i hjemmet, feks. gennem praktisk hjælp til anskaffelse af inventar og indretning, så boligen kan blive en rar og tryg base, hvorfra den unge kan udvikle sit liv. Organisation og brugerdemokrati Gademmmet drives af Initiativgruppen Gaderummet, der er en forening, hvor alle unge kan blive medlem og la indflydelse. Da vi tilbyder gratis psykologisk rådgivning uden registrering kan unge dog frit bruge Gaderummet uden at være medlem Det formelle ansvar for Gaderummets drift ligger hos bestyrelsen for!nitiativgmppen Gaderummet, men i praksis træffes alle beslutninger på åbne gademmsmøder, hvor alle opfordres til at deltage. I de demokratiske processer tilstræber vi at skabe et sprog og en stemning, hvor det

8 Regnbuen & Gaderummet Tlf.: Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 København N l. juni 1997 bliver muligt for alle at tale om sine oplevelser af egen og andres indgåen i demokratiske processer. Nogle brugere mangler selvtillid og oplever sig selv som skyldige i, at de ikke kan hamle op med de stærkes overlegenhed. En forudsætning for ligeværdig brugerindflydelse er derfor at give de stærke et medansvar for, at også de svages interesser bliver varetaget, selvom de mangler verbal gennemslagskraft, eller psykisk er ude afstand til at deltage i møderne. Gaderummet er baseret på frivillige ressourcepersoner, samt enkelte langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Den psykologiske rådgivning gives af Rådgivningsgruppen Regnbuen, som i dagligdagen er en integreret del afgaderummet. Regnbuen fungerer idag som supervisionsforum for den psykologiske rådgivning, der er underlagt tavshedspligt og øvrige etikregler. I rådgivningen sikres brugerindflydeisen ved at brugeren er velkommen til at deltage i supervision af sit eget forløb, samtidig med at alle samtalereferater (journaler) udleveres til brugeren. I dagligdagen er grænsen flydende mellem Gaderumsaktivister, Regnbuemedlemmer og brugere. Initiativgruppen Gaderummet har aktuelt 150 medlemmer, men det er kun en mindre del, der bruger Gaderummet i dagligdagen personer deltager i studiekreds, og 8-15 personer bruger stedet som en slags 'udvidet hjem' i perioder, hvor de har brug for et bagland at handle ud fra. Ca. 25 personer modtager intensiv psykologisk rådgivning hver uge, mens 20 andre er på vej videre i livet. Nogle brugere bliver i Gaderummet som ressourcepersoner, og/eller bruger Gaderummet som bagland for projekter sammen med andre unge. Erfaringsopsamling og metodeudvikling Regnbuen har som yderligere formål at lave praksisforskning, dvs. videnskabelig bearbejdning af erfaringer fra konkret psykologisk behandling. Et område, der kun er skrevet meget lidt om, når indfaldsvinklen ikke er diagnostisk, men udviklingsorienteret. Regnbuen har tidligere produceret videnskabelige artikler om terapeutiske problemstillinger, analysemetoder, psykologiske fænomener mv. og senest har vi med støtte fra Arbejdsministeriet udarbejdet to større kompendier om terapi og socialpsykologi. Af endnu større værdi er dog, at Regnbuen ligger inde med et stort ubearbejdet erfaringsmateriale i form af behandlingsreferater fra ca. 200 rådgivningsforløb (et rådgivningsforløb er gennemsnitligt 2 timer ugentligt i 4-5 måneder), samt et større antal psykologiske modeller over virkelige problemkontekster, der er udarbejdet i samarbejde med hver enkelt bruger. I Gaderummet vil vi få nye empiriske erfaringer om socialpsykologisk behandling i en brugerstyret aktivitetssammenhæng, der vil kunne supplere de hidtidige erfaringer fra individuel rådgivning. Vi vil gerne foretage en statistisk og phenografisk analyse af det empiriske materiale, for at komme på sporet af, hvad der i forhold til de hårdest ramte brugere er det egentligt effektive, og hvordan arbejdet fremover kan forbedres. Vores foreløbige tese er, at et udviklingsperspektiv som grundlag kombineret med fokus på den enkeltes sociale indbindinger, gør det muligt konstruktivt at gribe de socialpsykologiske aspekter i de individuelle konflikter. Herved kan socialpsykologiske aktiviteter i vekselvirkning med individuel rådgivning fremme en personlighedsudvikling, der kan overvinde tidligere undergravende problemstillinger Ud fra den phenografiske analyse vil vi kunne beskrive en række typiske problemsituationer, personer under bestemte sociale betingelser vil kunne handle sig ind i, men også lægge bag sig, givet bestemte forhold af socialpsykologisk og/eller terapeutisk karakter. Sagt på en anden

9 Regnbuen.&-Gaderummel- Tlf.: Nørrebrogade 56, Baghus, 4. og 5.sal 2200 København N l. juni 1997 måde: Vi vil kunne udlede og beskrive et socialpsykologisk diagnosesystem, der afspejler vores målgruppe, hvor en social diagnose har følgende form: 'Givet de og de betingelser af social og psykisk art, vil livet kunne udvikle sig på den og den lidelsesfulde måde, men grebet på i hvert fald denne typiske måde, kan en ny og bedre udviklingsproces initieres'. Tanken er, at lade erfaringsudvikling kombineret med praktisk brugerarbejde og teorilæsning indgå i en målrettet uddannelse af ressourcepersoner. Vi forestiller os en projektorienteret uddanneisesmodel, hvor psykologer, studerende, aktivister og gadebørn samarbejder om fælles og individuel opkvalificering, hvor den enkelte bidrager med egne kvalifikationer og interesseflader. Disse ressourcepersoner vil derefter kunne bruge deres kvalifikationer i andre sammenhænge. Offentlighedsarbejde Ud over erfaringsopsamling, der er rettet mod professionelle sammenhænge inden for området, er en vigtig del af Gaderummets aktiviteter at lave oplysningsarbejde for og sammen med de unge. Vi har erfaret, at netop den type aktiviteter, der handler om at forbedre unges vilkår generelt, er aktiviteter, der virkelig kan engagere de unge, og udvikle deres initiativlyst og handlekraft. Samtidig med at vi arrangerer studiekredse og foredrag, forsøger vi derfor sammen med de unge at finde nye veje til at forbedre de generelle sociale vilkår for unge. Og gennem deltagelse i den offentlige debat sammen med de unge, kan vi samtidig fremme solidariteten mellem unge og modarbejde den stigende tendens til, at nogle unge skaber sig identitet ved at udstøde andre unge, der har del endnu værre.

10 Gaderummet Kalle Birck-Madsen Nørrebrogade 56, baghuset, 4. sal 2200 København N. ANBEFALET J.nr. Dato: 413l 12. februar 1998 Vedr. Deres erhvervslejemål Nørrebrogade 56, 4. Vi har fra et stort antal afejendommens beboere og erhvervsdrivende modtaget klager over DeresiDeres gæsters adfærd på ejendommen. Der klages over, at Deres gæster: ofte medbringer hunde, der skider i gården, porten og på trappen har brækket sig på bagtrappen virker truende overfor de øvrige lejere, gæster og kunder larmer på trappen med støvletrappen og hundegøen svineri med affald i gården laver graffitti i port og på gårdfacader ringer på forkert dørtelefon i gården smadrer vinduer på trappen I 1997 påtalte vi, at Deres gæster ødelagde/saboterede porten mod Nørrebrogade og overnattede i lejemålet. Ovennævnte er en krænkelse aflejekontrakten og husordenen og en tilsidesættelse afderesfderes gæsters pligt til at iagttage god skik og orden på ejendommen. Vi skal hermed advare Dem om, at såfremt der påny sker krænkelser aflejekontrakten eller husordenen til ulempe for ejendommen eller De øvrige lejere, vil vi opsige/ophæve Deres lejeaftale,jf lejelovens 83, stk. l, e) og 93, stk l, g). Med venlig hilsen Søren Hundborg, advokat sh062.98

11 .Byfornyelsesselskabet København Studiestræde København V Att.: Advokat SØren Hundborg!BILA I ; / f(i}!.lidi. 'indq.: YY J-,"'=jL \ -to: -9MI\R.1998 [EkSP,: l!:,f-:i,~:.:;>," Advokat Bjarke Madsen Møderet for landsretten '>"..," ~':":',''': j.nf.l008-2 Vedr.: Er~~e~fvslejemålet NØH(,~t~gade 56/4 - Kalle ~(;k~må~k~w;2g Ga~~~l'1lmmet ~,~:~~~ -_---- ~~"f~'~ ;:,'4~1: ~';';'i!. - _-~:~p_ - "~!~1:!~4:'~ -- ~'::'~L --_-- </,;',:/.:-i:')':.t::,..:;-:\';'", <J:.;. 'txti.l' Jeg m~.konst~te'i:~'i~tj~~~~~j11\lw~~~~e:p~f:.~g~~~~tsv~l" på n!!pe skrivelser af august 19~9~gØtl!'Ø;4jkt9.~r "'1" ry juit;:piyj"ft _~l~ Je~;har her~~te~~~dta\i~t!';~pj af deres skrivelse af 12.f~b"f~~~1998 til min kueht. For så vidt angår hundeefterladenskaber bliver disse nu fjernet hurtigt af deres ejere, idet det iøvrigibe.~tridcs at dette skulle være et proljlem af større omfang. Det bestrides endvidere at min klient skulle være ansvarlig for opkast på bagtrappen, idet der i forbindelse med en fest i november måned 1996 er forekommet opkast i baggården, idet der ikke på nogen måde er oplyst noget om, hvorvidt min klient ejler andre personer tilknyttet min klients lejemål,skulle være ansvarlig herfor. Det bestrides naturligvis at min klient eller personer som denne måtte være ansvarlig for skulle have optrådt truende overfor øvrige lejere, gæster eller kunder. Det bestrides endvidere at der fra min klients lejemål, eller fra min lejer eller personer som denne måtte være ansvarlig for, have forekommet støj eller gener, som måtte gå udover, hvad der måtte forventes når henses til det formål som lejemålet er udlejet til og til ejendommen iøvrigt. Østerbrogade 96' 2100 København Ø Tlf.: '-FaX:-3~'~7S-----" Se nr (t'll'ltn/llnih;lnk:

12 Det bestrides dernæst, at min.'9,i~i1j~!~~r~~r~~p~l 9mdenne å~sag til oet påst.å~t.aff~!e~erg\~r':1~;!j;g~t~tn;tiisvarerid~gllir vidt angar graflttl rl'r~ ~~l~a 'gardfacade. Det kan nat~~rt~~ls\;tk[~ er ansvarlig for er. sig gældende for så.. "1">;' udelukkes atpersoner som mi,l).~lient måtte.~il)re ansvarlig for er kommet JWat ringe på en forkert dørtelefon i g~~q~il.,.hvilket eft~~.min opfattelsei~k~kan anses for aty~re en krænkelse af ti~"~føej1,~n, da dette må anses at være &~et'ved en~c?jitagels\}...\..,(,i',,;;."!,;;. "";,.,.,... \J'" ',0'0" :~:,. "-";.', y; V ed j{!l~tid sid~.t~?~~ forår~i~id~ en gæst på vej op til'~in~jetnts lejemål herlf~rk på 12H~der,~~r'~!~~i~.t1Q~fr~~.fj;~t!~~;t ~~g~~~i:g~~en~~1van~ldte til politiet Vted opiy tlmg()lfi";tlt'fiunvar~l1dforstaet med at"er ti1ttø.s;~\'i!ierne,:; '."~ ".,...,,~.,_.,. F,''),! >'i' De&~ er tidlig~relll~ti~~ifidem skriftligt, hvorfor jeg ogsååfl;d~l1ne grund står u~~rstående overfor D~tes henvendelse vedrørende dette spøt~ fui\j. lig må påny på vegnellf min klient protestere over den urimelfge anklage, at min klient eller personer.som denne måtte være ansvarlig for ødej~gger eller saborterer porten m<;>d Nørrebtogade. " For så vidt angår overnatninger i lejemålet skal opmærksomheden henledes på, at. dette ikke sker i videre omfang end tilladt i lejekontrakten. Jeg må derfor i det hele afvise Deres trussel om ophævelse/opsigelse af min klients lejeaftale. ' Dernæst vedlægger jeg en kopi af en klage fra min klient af 21. februar vedrørende et overfald samme dato på Claus Heiberg Christensen samt kopi af skadejournal fra Rigs hospitalets skadestue, idet jeg skal anmode Dem om at tage affære overfor den pågældende lejer af fitnesscentret. Med venlig hilsen r2 Bjar~;~~bn / --" "-l /

13 llådgivnillgsgruppellllegnbuell & Gaderummel TIf Nørrebrogode 56. Baghuset, 4.&5.5al ~ 2200 København N FCLY Overfald lørdag d.21.februar, kj , ved Nørrebrogade 56, Baghuset, 2200 København N. Undertegnede Claus Heiberg Christensen kom gående med en bekendt natten mellem fredag og lørdag. De skulle op i Gaderummet, ringede på ved yderdøren 568, og blev lukket ind, og gik herefter op på 4.sal, og ind i Gaderummets lokaler. Klokken har været 06. Claus forlod 20 minutter senere stedet. Gik ned af trappen, og ud af yderdøren 56B. Her blev Claus råbt an af erhvervslejeren på l.sal, bokseren fra Fittneseenteret, der sagde: "I am coming dawn". Det blev råbt yderst truende, hvorfor Claus ikke ønskede at stoppe. Til grund ligger også, at samme bokser i lang tid har chikaneret temmelig mange personer fra Gaderummet, og i den mere bløde ende blandt andet med utallige gange at have truet og råbt "I kill you, I kill you, yes I do". En tidligere episode er også, at han har truet og fægtet vildt med en maehet-kniv på fortrappen. Claus fortsætter derfor sit gøremål med at forlade gården, og forlader gården. En times tid senere kommer Claus tilbage. Han ringer igen på døltelefonen ved døren til 56B. Men inden Claus når at blive lukket ind af personer fra Gaderummet, kommer bokseren løbende ud i gården, kommende fra bagtrappen i hans lejemål. Claus vender sig om, og bliver samtidig skubbet på bryst og skulder, og tjattet voldsomt til. Hvad Claus ikke ved på dette tidspunkt, det er at bokseren har siddet oppe i sit vindue på I.sal og ventet på ham. Dette vides fra tre andre personer, der kom til Gaderummet efter at Claus havde forladt det. Til disse personer havde bokseren råbt ud af vinduet: "I kill a punker wearing glasses, because he had stamped atthe staircase in front af my door". Efter at bokseren har skubbet og tjattet til Claus et par gange, prøver Claus at komme væk, men bliver så slået i hovedet og skubbet omkuld. Liggende ned får Claus et par spark. Claus får efterfølgende rejst sig op, finder sine briller der er røget af ved slaget på hovedet, og løber væk. Fra Hjørnet af Elmegade og Birkegade ringer Claus til politiet. Der kommer en patruljevogn fra Station 3. Efter forklaring fra Claus, siger de, at Claus skal tage på skadestuen, og derfra aflevere en anmeldelse. De får Claus' cpr-nummer. Claus tilbageholdes ud fra loven om eufo riserende stoffer. Claus bliver tjekket i enkelte lommer, og får lov at gå! bll.4 f(- &'"71 A) '- : v ~blerg cir~~, For ovenstående /;(A.i..k e~~lc-~[,l!oti)-l'~ Cand.psych. Kalle Birck-Madsen 2l.februar 1998 Efterfølgende gik undertegnede ned for at sige til bokseren, at han måtte stoppe med at råbe dødstrusler efter folk og afholde sig fra vold/overfald. I modsat fald ville jeg melde det til politiet straks. Det blev sagt til hans medarbejder ved siden af ham, der oversatte det engelsk, der er bokserens sprog. Jeg ønskede efterfølgende ikke at gå ind i en nænnere dialog, og forlod hans lokale. Han fulgte anmassende og truende efter mig helt ud på trappen og ned af trappen, selvom jeg bad ham om at lade være med at følge efter mig - "don't follow me" men han råbw så ud af vinduet, da jeg var kommet ud i gården: "Do you want to fight with me". Jeg skyndte mig ud af hans rækkevidde. V'-kl.lt~uL. -~iyoc YI.-v1 Kalle Birck-Madsen, 2l.februar 199 Q

14 U~:"::,... NzgsfJosplttllet Skadestuen Til Afd.: U CHRISTENSEN, CLAUS HEIBER i::g udskrevet---2hq2~~hl.l8..: 03'---- SLESVIGSGADE 25 ST TV Side 1 El 1762 KØBENHAVN V CPR-Nummer: Telefon: IKKE TLF. Regions-pt.: NEJ Barn af: Tilsyn: CPR: Ankommet: Kl Afgang: Egen læge navn: PETER TORP Egen læge gade: VESTERBROGADE 96, 3. TV Egen læge by 1620 KØBENHAVN V Ydernr.: Henvist fra: INGEN HENVISNING Sygehus/Afd: Hvor optaget: Underret pår.: Indbr. af SELVHENVENDER Tetanus: Røntgen: NEJ 1 ML VAT, REVACCINATION. Laboratorieprøve: NEJ GÆLDER I MIN. 10 ÅR OG MAX. 20 ÅR Afslutningsmåde: ING3N LÆGELIG OPFØLGN. Sygehus/afd: Lægens initialer: MT Overfladisk læsion af flere legemsregioner DIAGNOSER: TOO ANAMNESE, OEJ. FUND, RØNTGEN OG BEHANDLING: IGÅR OVERFALDET AF UNDERBO, HERUNDER SPARKET I HOVEDET SAMT PÅ SKINNEBENET, INGEN BEV.LØSHED ELLER COMMOTIOSYMPT. PT.S BRILLER BLEV SLÅET SKÆVE. OBJ. : VÅGEN, KLAR. KRANIUM: CONT.MÆRKE I HØ. TINDINGEREGION. INGEN FRAKr.TEGN. ØJNE: RUNDE EGALE PUPILLER, REAG. NAT FOR LYS. HØ. OE: EXCOR. PÅ FORSIDEN AF erus. INGEN FRAKT.TEGN. INGEN NEUROVASK. UDFALD. BEH. : SÆBEVASK AF SKINNEBEN X 3 DGL. INFORMERET OM INFEKTIONSTEGN. NT/LK

15 BYFORNYELSESSEI.SKABET KØBENHAVN BILA'-~""'~ Gaderummet Kalle Birck-Madsen Nørrehrogade 56, baghuset, 4. sal 2200 København N..ANBEFALET S.MBA G';:~.. ADVOKAT KLAUS JENSEN J.nr. Dato: februar 1998 Vedr. Deres erhvervslejemål Nørrebrogade 56, 4. Vi har nu påny modtaget klager over DeresIDeres gæsters adfærd på ejendommen. Der klages over, at Deres gæster: Larmer meget i gården sidst på aftenen - der hevises til episoder 29. og 30. april 1998, idet særlig episoden 29. april d.å. var meget voldsom med et stort politiopbud, råb, skrig og hundeglam i forbindelse med anholdelse afderes gæster. Vi har flere gange tidligere påtalt den uacceptable uro, som Deres aktivitet i lejemålet giver anledning til på ejendommen. Ovennævnte er en krænkelse af lejekontrakten og husordenen og en tilsidesættelse afderes/deres gæsters pligt til at iagttage god skik og orden på ejendommen. Vi skal hermed advare Dem om, at såfremt der påny sker krænkelser aflejekontrakten eller husordenen til ulempe for ejendommen eller De øvrige lejere, vil vi opsige/ophæve Deres lejeaftale, jf lejelovens 83, stk. l, e) og 93, stk. l, g)...) j,~ j Med venlig hilsen ~i:-j- ---~ (~. ~ Søren Hundborg, advokat P.S. Jeg havde håbet, at Deres initiativ med kontakt til naboerne ville have dæmpet uroen på ejendommen. Da dette tilsyneladende ikke er tilfældet, skal ovennævnte forståes som en sidste advarsel. sh206.98

16 'BILAGt;K~'= Initiativgruppen Gaderummet Nørrebrogade 56, Baghus, 4.sal ADVOKAT KLAUS JENSf.J!: København N. Fax Til Byfornyelsesselskabet København Studiestræde København V. Att: Advokat Søren Hundborg Vedr. klage over erhvervslejemål Nørrebrogade 56B, 4.sal. I anbefalet brev, modtaget her d.20.maj, men dateret 12.februar 1998, meddeler De os, at De har modtaget klage over, at vores/vores gæsters adfærd på ejendommen larmer meget sidst på aftenen, og der henvises til episoder 29. og 30.april '98. Hvad angår 3D.april er vi ikke bekendt med nogen gener mod nogen som helst fra vores side. D.3D.april var en yderst stille dag på vores sted, idet alle slappede af, for at kunne være friske til en god I.maj dagen efter. Så det kan kun angå (gæster til) andre lejemål end vores. Mht. d.29.april, så er det rigtigt, at der var politiopbud i gården, men her bærer politiet efter vores mening det fulde ansvar for, at det kom til gene for gårdens beboere. Vi har i denne forbindelse skrevet til politiet, og udbedt os nærmere svar. Kopi af denne skrivelse er vedlagt. Situationen var, at vi havde et offentligt møde med Sonia Dahlgaard fra Ekstra Bladet, hvor der i forlængelse af mødet dukkede en gæst op, der ikke længere må komme på vores adresse. Mens vi er ved at vise denne gæst gaden, møder vi to betjente, der uden situationsfornemmelse griber ind i vores udsmidning. Generelt må vi sige, at vi som lejemål, og som faglig og social aktivitet, gør hvad der er i vores magt for at sikre, at alt sker så ordentligt som muligt. Det ligger imidlertid uden for vores råderet at kunne løse al1e problemer med alle unge mennesker på Indre Nørrebro. De unge, som bruger stedet, og som vi har kontakt med, er ikke problem-bærerne, men det er derimod den øgede gruppe af unge, som der ikke er plads til nogen steder, heller ikke hos os med de midler, som vi har tilrådighed. Vi har da også måtte udelukke personer fra at have deres gang på stedet og i gården, hvad vi håndhæver strengt. Vi mener derfor ikke, at generne fra vores lejemål udgør nogen kløft ift. de andre lejemål, og deres ve og vel. Tvært imod vil der helt sikkert være større problemer på Indre Nørrebro og i denne baggård, hvis ikke vi gjorde det arbejde, vi i forvejen gør. Vi ved så godt, at vores socialpsykologiske være- og aktivitetssted har en anden livsstil end andre lejemål. Men forskellighed plejer ikke at være et problem her på Nørrebro, og objektivt set er genen fra os så beskeden, at man skulle kunne leve med os uden at klage i tide og utide. Trafikstøjen fra Nørrebrogade er jo en langt større støjgener, men den klager man ikke over. Den har jo normalitetens blå stempel, hvilket vi må erkende at vi ikke har. De ramte unge er et resultat af, at der endnu ikke er plads til dem i det nuværende samfundsmaskineri. Vi gør så vores til, at de kan udvide og lukke deres øjne op for udvikling af en fremadrettet retning i livet alligevel, men modarbejdes heri af de idelige klager, der kun bekræfter de unge i håbløshedens og selvdestruktivitetens filosofi. Smides de også ud her - hvad vi desværre selv har måttet gøre med nogen af mangel på faglige og økonomiske ressourcer - vil det ikke være morsommere for samfundet og specielt Indre Nørrebro at have dem. Her venter narkomanien og den kriminelle løbebane, som vi holder dem fra, sålænge vi har mulighed for at lave vores arbejde. Selv Bill Clinton, USA's præsident, tænker sådanne tanker: "Svigt ikke jeres børn". Med venlig hilsen K-aiieBi~~~~&1~se~:;&::d~;;;V~~?20junTjij

17 Til Byfornyelsesselskabet r. ~,.. ADVOKAT KLAUS JENSEN Att: Søren Hundborg København, l5/6-9:~;. 1 ; I 1,.U h1. '-\\ ~ '~ \ l f , -.-..! Angående: ejendommen Nørrebrogade 56 forhus ug baghus. iindg. \,17,);';':1 1:<)9 I I ' , j,", ","""'1.' Jeg skriver til dig som lejer af ep lejlighed i jeres ejendom Nørrebrog1?_e_~~~~~_... _\J.._..._...J forhuset Jeg skriver desuden, fordi jeg anser situationen herude for løbet helt af sporet, ogjeg mener, at I snart må gøre noget ved problemet. Problemet er "Gaderummet", som er lejer af4. og 5. sal i baghuset Efter nu i over 3 år at have boet her i nogenlunde "fredelig" sameksistens (ivf mange afde andre klager, der er kommet fra beboere i forhuset igennem de sidste 3 år), synes jeg ikke, at situationen er holdbar længere. Det er mit indtryk, at "Gaderummet" engang har fungeret som et værested for unge på kanten afsamfundet og gadebørn der manglede et sted at overnatte for en nat. Men nu virker det efter min bedste overbevisning som om, at kontrollen med stedet, fra lederen Kalles (efternavn kender jeg ikke) side ikke er til stede længere. Jeg kan konstatere, at der indenfor det sidste ca. halve år er kommet langt flere brugere af stedet, og at de i stigende grad bruger stedet som et slags ~~tæiie.sskab, hvor der ikke længere er tidsbegrænsnmg på, hvor længe man kan bo der. Med andre ord bor der menneskerpt:rmanent i lejemålet, som efter min opfattelse er et erhvervslejemåj uden tilladelse til længerevarende boligformål Boligformål eller ej, så kan man' måske sige, at det er en bagatel, hvis de' ellers bor i fredelig sameksistens med de øvrige beboere i ejendommen og i de tilstødende ejendomme. Men dette er IKKE tilfældet! Idet det jo drejer sig om arbejdsløse unge, så betyder dette også (har jeg kunnet konstatere), at de ikke har samme behov for nattesøvn, om natten vej at mærke, som os andre i forhuset. Det betyder, at de kommer hjem fra byen tidligt om morgenen, hvor vi andre ligger og sover. Og denne tendens er taget betydeligt til i det seneste halve år. Og det drejer sig ikke kun om nætter i weekenderne, men også om almindelige hverdagsnætler. Ogjeg overdriver ikke, hvis jeg skriver, at det indenfor de sidste 3 uger er noget, der <ker HVER nat! Delle ville hejjer ik.ke være noget problem, hvis de gik hjem og sov uden at gøre resten af os opmærksomme på, at nu er de altså hjemme. Men dette er IKKE tilfældet! For det første så står de nede i gården og prøver, nogengange meget læng~, at rabe folk oppe i "Gaderummet" op, så de kan komme ind af døren. Det er nemlig sådan, at lkke re! mange, efter mit skon, har Ilogle til døren. Om det så s1:yldes, at der hver nat kommer nye til, der måske ikke havde noget at gøre der, ejjer at det fra lederens side er skønnet, at tolk ikke skal have nøgler, det skal jeg iade stå hen i det uvisse. For det andet så kommer de ofte så dødhamrende berusede hjem, at de bruger gården

18 t~l ahtå og brække sig i, og til at stå og råbe deres utilfredshed med samfundet (eller hvad ved jeg) ud til alle, som måske nok ikke gider at høre det, men som bliver nødt til det, idet de hor ud til gården! For det tredje smadrer de flasker i gården, de lufter deres store hunde i gården (hvilket ifølge gårdlaugets bestemmelser er forbudt!), de fylder med jævne mellemrum skraldeskuret helt op med aifald og tomme flasker, de børster tænder ud af vinduet, så det løber ned ad taget i hvide linier, de kravler rundt oppe på selve taget osv. osv. For nyligt havde de besøg afti politifolk kl en nat til søndag. Der opstod temmelig meget tumult, og på et tidspunkt kom også lederen ilende til, ilidkaldt af beboerne i "Gaderummet". De holdt i sidste weekend "fattig-røvs-fest", ilvor de spillede livemusik og havde offentlig udskænkning. Dennc fest er iøvrigt noget de holder ca. 3-4 gange om året, den bliver endda annonceret i avisen Infannation. Til disse fester strømmer det selvsagt til med unge, ikke kun fra Nørrebro men fra hele hovedstadsområdet. Og de spiller MEGET højt livemusik med åbne vinduer hele natten. Fester har jeg principielt ikke noget imod, især ikke hvis de er annonceret i forvejen. Men det er mit indtryk, at de fester "Gaderummet" holder, mere ligner et offentligt værtshus- og diskotek/spillested-arrangement, end en privat fest. Sidste skud på stammen af chikanerier (hvilket jeg i den grad opfatter det som) er, at vores hoveddør (altså den til forhuset) er blevet indsmurt i blod! Og her taler jeg ikke om en lille plet, men store plamager og aftryk afhænder. Dette er en grov chikane mod beboerne i forhuset l Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre. På den ene side erjeg glad for at bo i ejendommen, det er en god og rar lejlighed. På den anden side erjeg så træt af chikanerier og manglende nattesøvn, at jeg ikke kan holde det ud længere. Og det er mit indtryk, at jeg bestemt ikke står alene med denne opfattelse, men at både de andre beboere i forhuset Nørrebrogade 56, og også beboere i de tilstødende boligejendomme (som jeg bia. snakker med gennem gårdlauget) også er afsindigt trætte af"gaderummet" og dets brugere!! Jeg mener bestemt, at Byfornyelsesselskabet bliver nødt til at gøre noget ved demle sag snarest, ogjeg vil ikke lægge skjul på, at jeg mener, at den bedste løsning er, at "Gaderummet" forlader by!o'ilingen! I håb 0111 svar eller handling meget snart Venlig hilsen n.. Anne Alstrup Avnby. ()!A.AJ~ ~0påvvWm Nørrebrogade 56, 3.tv 2200 Kbh. N. tlf O

19 Byfornyelsesselskabet Studiestræde 50 Att.: Kirsten Greth 15. juni 1999 r",. --J , Faxnr.: I J (;1J" o.s I t _ _ _- _~ _ _ _ _--_ - _-_ ~ 1'-- ii'w"'g,:_, " 15; "" \... ) J.1 ",.'.'~ l i -.,., ';',I '-~~. SKRIFTLIG KLAGE l -. "", _~"--~- "~"~i Vedr.: BaghuseWærestedet; L--_ ~C~.~...! Jeg henviser til tidligere klage sendt til Jer 3. marts '5'\-\... "vu n/b" n 2.sidef Efter gentagne gange har beboerne Nørrebrogade 56-58, forsøgt at få gjort noget ved baghuset" Regnbuerummef', "Værestedet" o.lign. Nu må jeg melde ud og sige, at min tålmodighed er opbrugt. Jeg vil nu n",vne i flæng hvorfor: 1. Generelt: Larm og gennemgang af suspekte typer som lufter deres store hunde i gården, der bliver urineret alle vegne, port-anlægst virker aldrig, da de gør alt for at sparke portdør op og holde den åben, porten er beskidt og Ulækker. 2. Forrig lørdag den 5. juni, holdt baghuset (den øverste etage) fest for åbne vinduer endnu engang. Der blev råbt og skreget og deres såkaldte" headbanger" musik kørte til kl om morgenen. Herefter blev politiet tilkaldt. som I har foreslået vi skal. for at få respons. Det startede med 1 politibil, efter 10 min. holdt der 8 politibiler ude på Nørrebrogade. Politiet forsøgte at stoppe festen, men under meget tumult, hvorefter enkelte personer flygter fra politiet. Der bliver smidt flasker efter politiet ud i gården... de smider også deres walkie-talkier ud af vinduet. Der bliver først ro, efter der bliver ringet til d.eres "opsynsmand" KALLE, som herefter går i gården og rydder op efter dem. Jeg vil nu kontakte politiet for at få rapport fra den aften. Herefter vil jeg kopiere den og sørge for at den havner hos rette vedkommende som kan tage sig af denne sag. 3. Sidste lørdag den 12. juni bliver der igen holdt" FATTIGRØVSFEST", hvor baghuset igen tillader sig at inviterer alt og alle til fest Sedler bliver igen hængt op i porten ud mod Nørrebrogade. Sehøver jeg at sige mere... Der bliver endnu engang holdt fest ud på morgenen. 4. i går MANDAG (en ganske almindelig hverdag) den 14, juni, hoider de igen fest/ komsammen for åbne vinduer. Såkaldte individer råber og ter sig som fuldstændige sindssyge mennesker. En mandsperson stiller sig op og råber, konstant i 1 time, Iwor nogle naboer forsøger at få ham til at holde op. Det bliver ved til kl For mit vedkommende har jeg ikke iukket et øje hele natten. Min tålmodighed er brugt apl

20 I 5. Kommer ned her til morgen - tirdag den 15. juni - og ser at hele vores indgangsdør er smurt ind i blod efter nattens strabadser. Nu har jeg fået taget billeder af dette, som også vil blive videresendt til rette vedkommende. Jeg går udfra at I sender jeres rengøringshold ud - endnu engang for at rydde op etter disse mennesker. 6. Da de skulle holde FATTIGR0VSFEST i lørdags, fik de åbenbart ryddet op på øverste etage, for hele vores affalds-areal var fyldt op til randen... skraldemænd kunne ikke komme ind overhovedet. Det ender så med, at skraldemændene ikke vil tømme gården pga. dette arrangement. Håber at I også gør noget ved dette. 7. Som jeg tidligere har nævnt i brev af den 3. marts 1999, er baghuset under erhvervsstatus. Dvs. at det er ulovligt, at folk bor der. Det har I heller ikke gjort noget ved. Dette vil også blive taget op i kontakten til medier og andre instanser. l det hele taget er dette blevet "proppet" ned Over hovederne på folk som har boet i dette område i mange år - der er ikke på noget tidspunkt, hvor I ejler Københavns Kommune har spurgt beboerne om dette. 8. Mit næste spørgsmål er nu - hvad tror I der sker efter at ungdomshuset på Jagtvej lukkes? Hvis I spørger os beboer...ja, så er vi ikke; tvivl om, at mange aktiviteter bliver flyttet til vores baggård! Efter af have forsøgt at få Jer i tale eller gøre noget ved dette problem - uden held - tager jeg og andre beboer + tilstødende ejendomme (som hører under andre private administrationer) nu andre midler i brug. Jeg kontakter hermed medierne og de instanser som skal til, Nu har vi simpelthen fået nok - og ikke nok med det, udtalelser'ra Jeres instans med "sådan er detjo at bo på Nørrebro" holderheller ikke mere. Det kunne jo være at I skulle sende denne person på visit og måske overvære en en nat/morgen.,. Med venlig hilsen Maria Tanil ~ ~

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 230/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 230/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Kreta. 09.07. 17.07.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.906 kr. Voldsomme lydgener fra naboens hane,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Problemskapende atferd

Problemskapende atferd Hvad skal vi se på? Problemskapende atferd - et Low-arousal perspektiv Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Hvad er problemadfærd? Adfærd som opleves som et problem - For hvem? - Vi definerer adfærden

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet.

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Ordensmagt Af Gitte Rebsdorf Klædt på til TOPMØDE De sidder bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Kroppene hviler tungt i stolene,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere