Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2010, følger denne studieordning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2010, følger denne studieordning."

Transkript

1 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjerne under Studienævnet ITU: Digital design og kommunikation Medieteknologi og spil Softwareudvikling og teknologi 1. august 2010 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens formål, varighed og titulatur Kapitel 2. Adgangskrav og optagelsesbetingelser Kapitel 3. Struktur og indhold mv. Kapitel 4. Eksamen Kapitel 5. Linjespecifikke regler Kapitel 6. Andre bestemmelser Kapitel 7. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Indledning Denne studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi er udfærdiget af Studienævnet ITU ved IT-Universitetet i København (herefter betegnet IT-Universitetet) og gælder for de tre ovennævnte kandidatlinjer under Studienævnet ITU. Studieordningen er udfærdiget i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2010, følger denne studieordning. Studerende, der optages på IT-Universitetets kandidatlinje E-business, følger den nuværende studieordning for kandidatlinjen E-business. Rued Langgaards Vej København S Tlf Fax CVR

2 2 Kapitel 1 Uddannelsens formål, varighed og titulatur Formål 1. Formålet med Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi er på videnskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til at identificere, formulere, løse og reflektere over komplekse informationsteknologiske problemer. Stk. 2. Der lægges vægt på, at den studerende kan vurdere, anvende og udvikle den underliggende teknologi og de videnskabelige teorier, metoder og redskaber, den bygger på. Stk. 3. Den studerende skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde samt kunne interagere i globale og distribuerede samarbejder, idet den studerende i dialogen inddrager forskningsbaserede perspektiver. Stk. 4. Med udgangspunkt i den studerendes forudgående bacheloruddannelse skal uddannelsen kvalificere den studerende til at skabe sin egen it-faglige profil samt til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. Stk. 5. Den studerende kan inden for uddannelsens rammer individuelt kvalificere sig til specialiserede erhvervsstillinger og til forskeruddannelser (ph.d.-uddannelse) inden for informationsteknologi, jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (lovbekendtgørelse nr. 985 af 21. oktober 2009) og uddannelsesbekendtgørelsens 3, stk. 3. Linjer 2. Kandidatuddannelsen udbydes i nedenstående kandidatlinjer, der hver især uddyber specifikke faglige områder. Stk. 2. Under Studienævnet ITU udbydes følgende kandidatlinjer: Digital design og kommunikation (K-DDK) Medieteknologi og spil (K-MTG), som består af to optagelsesområder: Design og analyse (K-MTG-DA) og Teknologi (K-MTG-T) Softwareudvikling og teknologi (K-SDT) Stk. 3. Under Studienævnet for E-business udbydes følgende kandidatlinje: E-business (K-EBUSS). Studerende, der optages på kandidatlinjen E-business, følger den nuværende studieordning for kandidatlinjen E-business. Stk. 4. IT-Universitetet kan henlægge dele af uddannelsen til Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Varighed 3. Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til ét årsværk, dvs. ét års fuldtidsstudier, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 6, stk. 3. Uddannelsen er et fuldtidsstudie, hvilket indebærer, at de studerende forventes at studere på fuld tid. Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter studiestart. IT-Universitetet har ret til at dispensere fra denne regel, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 3. IT-Universitetet kan uden yderligere varsel bringe indskrivningen til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en periode på mindst 1 år, jf. 36 i bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010). IT-Universitetet har ret til at dispensere fra denne regel, hvis der foreligger usædvanlige forhold, jf.

3 3 adgangsbekendtgørelsens 36, stk. 3. Stk. 4. En studerende, der ikke består nogen eksamen af et omfang på mindst 7,5 ECTS-point inden for en periode på 1 år, er ikke studieaktiv. Titulatur 4. Den studerende, der har gennemført Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi, har ret til at betegne sig candidatus/candidata informationis technologiae (cand.it.) med tilføjelse af betegnelsen for den pågældende linje. Stk. 2. På engelsk anvendes titlen Master of Science (MSc) in IT. Stk. 3. På engelsk anvendes linjebetegnelserne: Digital Design and Communication Media Technology and Games Software Development and Technology Kapitel 2 Adgangskrav og optagelsesbetingelser Adgangskrav 5. Adgang til kandidatuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har en afsluttet bacheloruddannelse eller tilsvarende. Stk. 2. De linjespecifikke regler for hver kandidatlinje kan indeholde linjespecifikke adgangskrav. Stk. 3. IT-Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder kravene i stk. 1 og 2, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastlægge krav om aflæggelse af supplerende prøver, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 9, stk. 3. Optagelsesbetingelser 6. Studerende, som har en bacheloruddannelse i Softwareudvikling fra IT- Universitetet, kan optages på kandidatlinjen Softwareudvikling og teknologi og kandidatlinjen Medieteknologi og spil (optagelsesområde Teknologi) umiddelbart efter afsluttet bacheloruddannelse. Studerende, som har en bacheloruddannelse i Digitale medier og design fra IT-Universitetet, kan optages på kandidatlinjen Digital design og kommunikation og kandidatlinjen Medieteknologi og spil (optagelsesområde Design og analyse) umiddelbart efter afsluttet bacheloruddannelse. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for studerende, som allerede har en afsluttet kandidatuddannelse, eller som tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at færdiggøre denne. Stk. 3. Andre studerende end de i stk. 1 nævnte skal opfylde adgangskravene i 5, men dette alene er ikke tilstrækkeligt til at sikre optagelse. Stk. 4. IT-Universitetet fastsætter og offentliggør de kriterier, ansøgere udvælges efter, hvis antallet af kvalificerede ansøgere, jf. 5, overstiger antallet af studiepladser, jf. adgangsbekendtgørelsens 29. IT-Universitetet offentliggør kriterierne for udvælgelse i IT-Universitetets optagelsesregler på universitetets hjemmeside. Kapitel 3

4 4 Struktur og indhold m.v. Semesterstruktur 7. Et akademisk år består af to semestre: efterårssemestret og forårssemestret. Uddannelsesstruktur 8. Kandidatuddannelsen kræver beståede studieaktiviteter svarende til 120 ECTSpoint. Stk. 2. Et fuldtidsstudium i et semester består af studieaktiviteter svarende til 30 ECTS-point. Stk. 3. Uddannelsens studieaktiviteter består af moduler svarende til 90 ECTS-point samt et afsluttende kandidatspeciale af et omfang på 30 ECTS-point. Stk. 4. Der kan være flere faglige spor på en kandidatlinje. Et spor omfatter en obligatorisk del, én valgfri specialisering samt valgfrie moduler. Stk. 5. Et modul består af en eller flere studieaktiviteter. En studieaktivitet består af et kursus og et projekt samt eksamen, eller af et kursus eller et projekt samt eksamen. Stk. 6. Et modul kan indgå i en kandidatlinjes obligatoriske faglige rygrad, i en kandidatlinjes specialisering eller være et valgfrit modul. Stk. 7. Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter af et omfang på mere end de normerede 120 ECTS-point. Stk. 8. Alle studieaktiviteter, inklusive speciale, afsluttes med en eksamen. Når eksamen er bestået, anses studieaktiviteten for bestået. Stk. 9. Hvis en studerende undlader at gå til eksamen i studieaktiviteter, som den studerende er tilmeldt, kan IT-Universitetet reducere og i særlige tilfælde endda stoppe tildelingen af undervisningsressourcer til den studerende. Stk. 10. Deltagelse i en studieaktivitet kræver forudgående tilmelding. Stk. 11. Såvel projekter af et omfang på op til 15 ECTS-point som specialet skal kunne laves i samarbejde med studerende fra andre af IT-Universitetets linjer. Stk. 12. Det er den studerendes ansvar at sikre, at alle krav til uddannelsesforløbet kan og vil blive opfyldt i forbindelse med valg af studieaktiviteter. Stk. 13. Kun ét studienævn kan være ansvarligt for en studieaktivitet. Dette studienævn har ansvaret for at eksaminere og evaluere studieaktiviteten. Kurser og projekter 9. Under et kursus følger den studerende et tilrettelagt kursusforløb. Det kan indeholde forelæsninger, opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Stk. 2. Et kursus kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv, jf. 8, stk. 5. Stk. 3. En oversigt over kurser samt kursusbeskrivelser offentliggøres på IT- Universitetets hjemmeside af Studienævnet ITU forud for hvert semester. 10. Et projekt består i målrettet, selvstændig læring under vejledning. Stk. 2. Et projekt kan indgå som en integreret del af et modul eller udgøre et modul i sig selv, jf. 8, stk. 5. Stk. 3. Et projekt gennemføres normalt i en gruppe af 2-5 studerende. Afhængigt af projektets karakter kan studienævnet give tilladelse til andre gruppestørrelser. Stk. 4. Et projekt, der ikke indgår som en integreret del af et modul, defineres ved en projektaftale.

5 5 Stk. 5. Problemformulering og projektets rammer fastlægges ved projektets start. Alle studerende, der deltager i projektet, angiver desuden deres individuelle forudsætninger for at deltage. Stk. 6. Projektaftalen skal godkendes, før et projekt kan gennemføres. Stk. 7. Til hver projektaftale er der én og kun én studieadministration, som varetager administrationen. Hovedvejlederen fungerer som kontaktperson over for denne studieadministration. Kandidatspeciale 11. Specialeskrivning følger de samme regler som gælder for andre projektaktiviteter, jf. 10, dog gælder følgende særlige forhold for specialer. Stk. 2. Et speciale skal have et omfang på 30 ECTS-point, svarende til et halvt årsværk. Stk. 3. Specialet afslutter kandidatuddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 21, stk. 5. Universitetet har ret til at dispensere fra denne regel i særlige tilfælde, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 74. Stk. 4. Specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 21, stk. 5. Specialet skal endvidere dokumentere den studerendes opnåelse af kandidatuddannelsens formål, jf. 1, ved anvendelse, formidling eller uddybning af specialiseret viden inden for den pågældende kandidatlinje. Stk. 5. Specialet er defineret ved en projektaftale. Stk. 6. Specialeemnet og projektaftalen udarbejdes i samarbejde med én eller flere vejledere. Specialet udarbejdes individuelt eller i en gruppe af maksimalt 4 studerende. Specialet afsluttes med en skriftlig rapport og et individuelt mundtligt forsvar. Stk. 7. Når projektaftalen indgås, fastsættes der en afleveringsfrist. Stk. 8. Når projektaftalen er indgået, kan afmelding ikke finde sted, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 21, stk. 6 og 7. Stk. 9. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, er der brugt et eksamensforsøg, jf. 27, stk. 3 i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004). Stk. 10. Den studerende kan kun få orlov i projektperioden for specialet, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Stk. 11. Specialerapporten udarbejdes på dansk eller engelsk. Specialerapporten skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog, som indgår i den samlede bedømmelse, jf. eksamensbekendtgørelsens 11, stk. 2. Hvis specialet er skrevet på dansk, udarbejdes resuméet på engelsk. Hvis specialet er skrevet på engelsk, udarbejdes resuméet på dansk eller engelsk. Stk. 13. Ved bedømmelse af specialet indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, uanset hvilket sprog specialet er skrevet på, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. eksamensbekendtgørelsens 11, stk. 1. Stk. 14. Der henvises i øvrigt til IT-Universitetets eksamensbestemmelser. Studiesprog 12. Kandidatlinjerne under Studienævnet ITU udbydes med følgende studiesprog: Medieteknologi og spil samt Softwareudvikling og teknologi udbydes som engelsksprogede uddannelser. Digital design og kommunikation udbydes som en dansksproget uddannelse. Dele af modulerne kan dog udbydes på engelsk.

6 6 Praktik- og udlandsophold 13. Praktikbaserede studieaktiviteter skal formuleres som projekter, jf. 10. Stk. 2. Uddannelsen giver mulighed for meritering af udlandsophold. Uddannelsesaktiviteter under et udlandsophold kan meriteres som kurser og/eller projekter, hvis de opfylder kravene til sådanne, jf. 29. Kapitel 4 Eksamen 14. IT-Universitetet udsteder eksamensbevis for alle uddannelsens kandidatlinjer. Stk. 2. Følgende eksamensbestemmelser gælder: Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser (censorbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen). Stk. 3. Der henvises endvidere til: IT-Universitetets eksamensbestemmelser. IT-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager. Kapitel 5 Linjespecifikke regler Linjespecifikke formål Digital design og kommunikation 15. Kandidaten, der har gennemført uddannelsen i Digital design og kommunikation, har opnået kendskab til og forståelse af: centrale principper og teorier om digital kommunikation og interaktionsdesign baseret på førende international forskning designprocesser, relateret til digitale medier og kommunikation hvordan vores samfund påvirker og påvirkes af digitale medier Stk. 2. Kandidaten udvikler følgende færdigheder: Kandidaten kan formidle forskningsbaseret viden om digital design og kommunikation til såvel specialister som ikke-specialister Kandidaten kan udvikle digitale design- og kommunikationskoncepter til forskellige digitale platforme Kandidaten kan udføre grundlæggende programmering til webkommunikation, f.eks. implementere hjemmesider og simple databaser Kandidaten kan anvende metoder til innovation og projektledelse, relevante for digitale medier Kandidaten kan frembringe og analysere empirisk materiale, f.eks. om målgrupper og brugerbehov Stk. 3. Kandidaten opnår følgende kompetencer: Kandidaten kan designe og udvikle innovative digitale kommunikationsløsninger under komplekse og varierende forhold, herunder samarbejde med personer med forskellige færdigheder og baggrunde i lokale eller globale teams

7 7 Kandidaten kan refleksivt overveje, anvende og evaluere de centrale metoder inden for studiet af digital design og kommunikation fra et tværfagligt perspektiv Kandidaten kan identificere og kritisk vurdere nye digitale genrer og teknologier og deres mulige indvirkning på samfundet Kandidaten kan designe succesfuldt til digitale medieplatforme under forandring Kandidaten kan kommunikere strategisk i forskellige digitale mediesammenhænge Medieteknologi og spil 16. Kandidaten, der har gennemført uddannelsen i Medieteknologi og spil, har opnået kendskab til og forståelse af: væsentlige teorier i forbindelse med forståelse af medie- og spilteknologi og deres kulturelle og sociale betydning baseret på førende international forskning inden for de enkelte områder værktøjer, metoder og teknikker i forbindelse med udvikling af innovativ og kreativ medie- og spilteknologi værktøjer, applikationer og teorier i forbindelse med udvikling og programmering af kompleks medie- og spilteknologi Stk. 2. Kandidaten udvikler følgende færdigheder: Kandidaten kan identificere og karakterisere en lang række teorier og teknologier inden for udvikling af medie- og spilteknologi og -produkter Kandidaten kan se virkningen og betydningen af nyskabelser inden for medie- og spilteknologi Stk. 3. Kandidaten opnår følgende kompetencer: Kandidaten kan designe og udvikle innovative teknologier og koncepter inden for spil baseret på en videnskabelig analyse Kandidaten kan håndtere de komplekse og uforudsigelige processer ved udvikling af spil inden for lokale såvel som globale produktionskrav Kandidaten kan bygge bro mellem de kreative ideers grænseløshed og systemkravenes begrænsninger Kandidaten kan udvikle produkter, prototyper og teorier, der udnytter og analyserer medie- og spilteknologier fuldt ud Kandidaten kan indgå i tværfagligt samarbejde og i lokalt og globalt teamwork i forbindelse med design og udvikling af spil Stk. 4. Kandidater inden for de forskellige spor på uddannelsen Medieteknologi og spil har desuden opnået følgende kompetencer: Design: Kandidaten kan designe og udvikle innovative spil og medier baseret på videnskabelig forskning Analyse: Kandidaten kan udføre forskning i relevansen af computerspil i vores kultur, samfund, politiske og økonomiske miljø Teknologi: Kandidaten kan udvikle innovative teknologier inden for digital leisure Softwareudvikling og teknologi 17. Kandidaten, der har gennemført uddannelsen i Softwareudvikling og -teknologi, har opnået kendskab til og forståelse af: generelle begreber inden for programmeringssprog analyse af software performance i teori og praksis principper for softwaredesign, modellering og softwarearkitektur Kandidaten opnår specialiseret viden på internationalt forskerniveau om mindst et af ovennævnte områder, alt efter det valgte specialiseringsmodul. Stk. 2. Kandidaten udvikler følgende færdigheder: Kandidaten kan bruge en moderne programmeringsplatform til implementering af programmer

8 8 Kandidaten kan planlægge og deltage i grundlæggende processer og praksisser inden for softwareudvikling Kandidaten kan følge god praksis inden for kvalitetsikring til at skabe pålidelig og sikker software Stk. 3. Kandidaten opnår følgende kompetencer: Kandidaten kan skrive veldokumenteret software, der opfylder givne krav Kandidaten kan samarbejde med andre under komplekse og foranderlige forhold, også i internationale og industrielle projekter, og herunder anvende processer og værktøjer, der understøtter sådanne samarbejder om design og udvikling software af høj kvalitet Stk. 4. Kandidater inden for de forskellige spor på uddannelsen i Softwareudvikling og teknologi har desuden opnået følgende kompetencer: Development Technology: Kandidaten kan kombinere fagspecifik viden om domæner med sit kendskab til softwareudvikling til at udvikle domænespecifik software Software Engineering: Kandidaten kan evaluere, tilpasse og implementere softwareudviklingsprocesser og metoder i distribuerede og lokale miljøer Faglige spor, obligatorisk faglig rygrad, specialiseringer og valgfri moduler Digital design og kommunikation 18. Den obligatoriske faglige rygrad på kandidatlinjen Digital design og kommunikation består af moduler svarende til 52,5 ECTS-point inden for de første 3 semestre. Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 22,5 ECTSpoint inden for de første Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første Stk. 4. Kandidatlinjens obligatoriske faglige rygrad består af følgende 4 moduler: 1. Design af interaktive produkter (15 ECTS). Modulets fokus er metoder til dataindsamling, dataanalyse og ideudvikling til design af interaktive produkter samt planlægning og udførelse af eksplorative designprojekter, hvor et klart designproblem ikke er givet på forhånd. 2. Digitale medier i teori og praksis (15 ECTS). Modulets teoretiske fokus er grundlæggende kommunikationsteori, medieteori, teorier om computer-medieret kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om computerens kommunikative potentiale. Modulets praktiske fokus er design af kommunikation og visuelle-æstetiske oplevelser på nettet. 3. Multimedieapplikationer (15 ECTS). Modulets fokus er design og konstruktion af multimedieapplikationer, herunder redskaber til udvikling af multimedieprojekter, der matcher de interaktive mediers muligheder, både koncept- og programmeringsmæssigt. 4. Kommunikationsstrategier inden for it (7,5 ECTS). Modulets fokus er teoretisk forståelse af de digitale mediers særlige egenskaber og vilkår samt anvendelse af kommunikationsstrategier på avanceret niveau. 19. Optagelse på kandidatlinjen forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af dansk, jf. adgangsbekendtgørelsens 8. Medieteknologi og spil 20. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor Design på kandidatlinjen

9 9 Medieteknologi og spil består af moduler svarende til 45 ECTS-point inden for de første Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 30 ECTS-point inden for de første Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på Design består af følgende 3 moduler: 1. Spilteori (15 ECTS). Modulets fokus er analyse af spil og deres kultur på grundlag af forskningsbaserede undersøgelser. 2. Spildesign (15 ECTS). Modulets fokus er anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper. 3. Spiludvikling (15 ECTS). Modulets fokus er udvikling af innovative produkter, der udvider medie- og spilteknologier, ud fra et struktureret og videnskabeligt perspektiv. 21. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor Analyse på kandidatlinjen Medieteknologi og spil består af moduler svarende til 45 ECTS-point inden for de første Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 30 ECTS-point inden for de første Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet Analyse består af følgende 3 moduler: 1. Spilteori (15 ECTS). Modulets fokus er analyse af spil og deres kultur på grundlag af forskningsbaserede undersøgelser. 2. Spildesign (15 ECTS). Modulets fokus er anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper. 3. Digital spilteori (15 ECTS). Modulets fokus er avanceret analyse af computerspil på et højt akademisk grundlag. 22. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor Teknologi på kandidatlinjen Medieteknologi og spil består af moduler svarende til 45 ECTS-point inden for de første Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til 30 ECTS-point inden for de første Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til 15 ECTS-point inden for de første Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet Teknologi består af følgende 3 moduler: 1. Programmering (15 ECTS). Modulets fokus er programmeringsteknikker, der kan bruges til computerspil, koncentreret om forskningsbaserede undersøgelser. 2. Spildesign (15 ECTS). Modulets fokus er anvendelse af designforskning på design af computerspil samt design og udvikling af prototyper. 3. Spiludvikling (15 ECTS). Modulets fokus er udvikling af innovative produkter, der udvider medie- og spilteknologier, ud fra et struktureret og videnskabeligt perspektiv. 23. Optagelse på kandidatlinjen forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af engelsk. For ansøgere, der søger om optagelse fra efteråret 2012, kræves engelsk på B- niveau, jf. adgangsbekendtgørelsens 8. Stk. 2. Ansøgere til optagelsesområdet Teknologi skal desuden have en bachelorgrad i datalogi eller tilsvarende.

10 10 Softwareudvikling og teknologi 24. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor Development Technology på kandidatlinjen Softwareudvikling og teknologi består af moduler svarende til 45 ECTSpoint inden for de første Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til mindst 22,5 ECTS-point inden for de første Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til mindst 15 ECTS-point inden for de første Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet Development Technology består af følgende 3 moduler: 1. Programmering (22,5 ECTS). Modulet fokuserer på introducerende begreber indenfor programmering og praktisk erfaring, herunder imperativ objektorienteret programmering og introducerende databasedesign. 2. Foundations (15 ECTS). Modulets fokus er de grundlæggende strukturer for softwareudvikling, såsom algoritmer, datastrukturer og diskret matematik. 3. Kvalitetssikring (7,5 ECTS). Modulet fokuserer på teknikker til test og processer til kvalitetssikring. 25. Den obligatoriske faglige rygrad på det faglige spor Software Engineering på kandidatlinjen Softwareudvikling og teknologi består af moduler svarende til 37,5 ECTS-point inden for de første Stk. 2. Specialiseringen på kandidatlinjen består af moduler svarende til mindst 22,5 ECTS-point inden for de første Stk. 3. De valgfri moduler på kandidatlinjen svarer til mindst 22,5 ECTS-point inden for de første Stk. 4. Den obligatoriske faglige rygrad på sporet Software Engineering består af følgende 3 moduler: 1. Software Engineering (15 ECTS). Modulet fokuserer på automatiske teknikker til softwareudvikling og på systemsudviklingsprocesser (videnstyring, projektstyring m.v.). 2. Global interaktion (7,5 ECTS). Modulet fokuserer på distribueret samarbejde inden for softwareudvikling, herunder kulturelle og kommunikative aspekter og off-shoring. 3. Softwareudviklingsprojekt (15 ECTS). Modulets sigte er at give de studerende erfaring med at arbejde på et mellemstort til stort projekt under realistiske forhold. 26. Optagelse på kandidatlinjen forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af engelsk. For ansøgere, der søger om optagelse fra efteråret 2012, kræves engelsk på B- niveau, jf. adgangsbekendtgørelsens 8. Generelle regler 27. Oversigt over specialiseringer for hver kandidatlinje offentliggøres på IT- Universitetets hjemmeside af Studienævnet ITU forud for hvert semester. Stk. 2. Den studerende kan ansøge om at gennemføre en individuel specialisering. Ansøgning herom skal indgives skriftligt med faglig begrundelse. 28. En oversigt over de studieaktiviteter, der udgør obligatoriske moduler på hver kandidatlinje, offentliggøres på IT-Universitetets hjemmeside af studienævnet forud for hvert semester.

11 11 Kapitel 6 Andre bestemmelser Skift af uddannelse, linje eller fagligt spor 29. En studerende, som ønsker at skifte fra en anden uddannelse på IT-Universitetet til kandidatuddannelsen, eller fra én linje på kandidatuddannelsen til en anden, skal søge om optagelse efter samme regler, som gælder for alle andre, der søger om optagelse på uddannelsen, jf. IT-Universitetets optagelsesregler. Stk. 2. Skift fra et spor til et andet på samme linje skal godkendes af Studienævnet. Stk. 3. IT-Universitetet har ret til at tage alle registrerede oplysninger om den studerendes hidtidige studieforløb på IT-Universitetet med i vurderingen af ansøgningen. Stk. 4. Ved skift af linje eller spor overføres alle beståede studieaktiviteter automatisk til den nye linje. Skift fra en kandidatlinje til en anden vil derfor kun blive godkendt, hvis de beståede studieaktiviteter kan overføres til den nye linje eller det nye spor. Stk. 5. Ved skift fra en anden uddannelse på IT-Universitetet kan den studerende søge om at få overført beståede studieaktiviteter til kandidatuddannelsen. Meritoverførsel 30. Dele af uddannelsen kan godskrives ved meritoverførsel fra andre institutioner, dog maksimum 60 ECTS-point. Stk. 2. Meritering af studieaktiviteter fra andre institutioner kræver godkendelse af studienævnet. Stk. 3. Indholdet af den meritgivende aktivitet skal være i overensstemmelse med kandidatlinjens formål, faglige indhold og faglige niveau. Samtidig skal der foreligge dokumentation for fagligt indhold, fagligt niveau og antal ECTS-point. Stk. 4. Studerende, der på deres bacheloruddannelse har gennemgået områder, der indgår i kandidatlinjens obligatoriske faglige rygrad, kan søge studienævnet om at udskifte et eller flere moduler. Studerende, der udskifter 22,5 ECTS-point eller derover, skal følge studieaktiviteter inden for en yderligere specialisering. Stk. 5. Specialet kan ikke meritoverføres, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 72, stk. 2. Dispensation 31. IT-Universitetet har ret til, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, at dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 70, stk. 6. Stk. 2. Den i stk. 1 fastlagte dispensationsbemyndigelse forvaltes af Studienævnet ITU inden for studienævnets ansvarsområde, jf. universitetslovens 18. Stk. 3. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ret til at dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, hvor IT-Universitetet selv kan dispensere, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 75. Klager 32. Vedrørende klager henvises til IT-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager.

12 12 Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 33. Denne studieordning træder i kraft den 1. august 2010 og har virkning for studerende, som optages på kandidatlinjerne under Studienævnet ITU, jf. 2, stk. 2, fra efteråret Stk. 2. Studerende, der er optaget på tidligere studieordninger, har ret til at færdiggøre uddannelsen efter den oprindelige studieordning, men kan følge studieaktiviteter udbudt efter den nye studieordning. Der afholdes sidste gang eksamen efter den tidligere studieordning fra 2008 i juni Stk. 3. Studerende, der er optaget på tidligere studieordninger, kan ansøge Studienævnet ITU om at færdiggøre uddannelsen efter denne studieordning, hvis dette kan lade sig gøre inden for 120 ECTS-point. Stk. 4. Ved udstedelse af en ny studieordning eller ved væsentlige ændringer i denne studieordning fastsættes overgangsordninger i studieordningen. Godkendt af Studienævnet ITU den 9. april 2010 Godkendt af rektor Mads Tofte den 16. juni 2010.

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business tudieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved I-Universitetet i København, kandidatlinjen -business tudieordning af 1. september 2005 Revideret pr. 1. september 2007 Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2007 Revideret pr. 17. marts 2011 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København 1. august 2009 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens kompetenceprofil Kapitel 2. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål Studieordning for masteruddannelse i it-ledelse, masteruddannelse i interaktionsdesign og masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret per 9. maj 2012 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens formål, varighed og titulatur

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret pr. 17. marts 2011 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2013, følger denne studieordning.

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2013, følger denne studieordning. Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjerne under Studienævnet ITU: - Digital design og kommunikation - Spil - Softwareudvikling og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT- Universitetet i København

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT- Universitetet i København tudieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved I- Universitetet i København 1. oktober 2003 Indhold Kapitel 1. Uddannelsens formål, linjer, varighed og titulatur Kapitel 2. Adgangskrav,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2014, følger denne studieordning.

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2014, følger denne studieordning. Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjerne under Studienævnet ITU: - Digital design og kommunikation - Spil - Softwareudvikling og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation.

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation. 27-01-2011 OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2011 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere