Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder"

Transkript

1 vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

2 FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes i Danmark? En væsentlig årsag til den udstrakte debat har været politisk uenighed. En del af denne uenighed skyldes, at debatten måske ikke altid har haft let ved at holde sig på et fagligt spor. Vi vil gerne slå fast: Revision koster penge, og ifølge lovgivningen kan revision af anparts- og aktieselskaber kun udføres af personer, der er autoriserede til det. Derfor kan vi som statsautoriserede revisorer naturligvis ikke påstå, at vi er hævet over enhver interesse i debatten ud over det faglige. Vi driver også forretning, og en del af vor omsætning kommer fra revision. På den anden side har vi en forpligtelse til at gøre vort arbejde hurtigt og effektivt. I relation til vore kunder - herunder små anparts- og aktieselskaber - har vi også en forpligtelse til at yde en seriøs rådgivning. Dette notat belyser de overvejelser, afskaffelse af revisionspligten for små anparts- og aktieselskaber vil medføre for vore kunder. De små selskaber er selskaber, der opfylder to af følgende kriterier to år i træk: Omsætning mindre end 3 mio. kr. Balancesum mindre end 1,5 mio. kr. Antal heltidsansatte mindre end 12 Holdingselskaber er - uanset størrelse - altid omfattet af revisionspligten. Budskabet fra os er klart: Vi vil gerne i samarbejde med hver enkelt kunde fi nde den bedste løsning under hensyntagen til alle forhold.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT HISTORIE...4 Långiverne...4 Skattemyndighederne...4 Kreditorerne...4 Aktionærerne og anpartshaverne...4 LIDT OM REVISIONEN...4 DET NYE...5 Der skal stadig udarbejdes en årsrapport...5 Der skal stadig indsendes en selvangivelse...5 Der vil således ofte være brug for assistance...5 MULIGHEDER...6 Fortsat revision af årsregnskabet...6 Gennemgang af regnskabet...6 Regnskabsmæssig assistance - skattemæssig assistance...7 HVAD GØR JEG NU?...7 SÆRLIGT OM IKRAFTTRÆDELSE...7

4 LIDT HISTORIE Regeringen har udtrykt et klart ønske om at lette de administrative byrder, der fra politisk hold er påtvunget erhvervslivet i en lang årrække. Samtidig er der et klart politisk ønske om, at Danmark så hurtigt som muligt indfører vedtagne EUregler - og at de indføres så tæt på EU s minimumskrav som muligt. Dette gøres for at sikre en udbredt harmonisering af erhvervslivet i EU. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev derfor sat i gang med at se på mulighederne for lempelser. Dette medførte en rapport, der siden har været udsat for megen debat i relation til seriøsitet. Denne debat er det ikke vort ærinde at blande os i - for Folketinget har nu gennemført ændringer i revisionspligten og i en del bestemmelser i andre love, der regulerer erhvervslivet. Vi vil fokusere på revisionspligten - og fra debatten fremføre nogle af de overvejelser, der er gjort af andre interessegrupper. Långiverne Pengeinstitutter og andre långivere ser på regnskaber for de selskaber, der lånes penge ud til. Et revideret regnskab giver långiveren en langt større sikkerhed for, at regnskabet er rigtigt, end det er tilfældet med regnskaber, der ikke er reviderede. Samtidig indestår vi med vor revisionspåtegning for, at regnskabet efter vor bedste overbevisning er retvisende. Det vil kunne medføre, at pengeinstitutterne vil fortsætte med at stille krav til kundernes regnskaber. I nogle tilfælde imødegås dette argument med, at hovedanpartshaveren/-aktionæren alligevel ofte kautionerer for selskabets gæld. Skattemyndighederne Der er ikke for os tvivl om, at der ved såvel skatteligning som ved momskontrol lægges vægt på, at et regnskab er revideret - og at det er revideret af en seriøs og anerkendt revisor. Dette bekræftes af, at skattemyndighederne og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil kunne kræve revisorassistance i en periode efter at have konstateret uregelmæssigheder. For nogen er der en klar opfattelse af, at useriøse erhvervsdrivende vil se afskaffelsen af revisionspligten for de små selskaber som en invitation til uregelmæssigheder. Kreditorerne Almindelig varekredit ydes ofte på tillid - men også ofte på baggrund af informationer i et årsregnskab. Disse informationer hentes eksempelvis via oplysningsbureauer, og bedømmelsen vil også her afhænge af, om en revisor har forsynet regnskabet med en erklæring. Aktionærerne og anpartshaverne Oftest er de små selskaber ejet af én person, eventuelt sammen med familiemedlemmer. Her vil ejerne isoleret set næppe have den store interesse i revisionspåtegningen. Er der ejere eller bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deres daglige gang i virksomheden, stiller sagen sig anderledes. En af vore opgaver som revisovere eksempelvis rer er at påse, at der ikke er forhold, der kan invol- bestyrelsesansvar. LIDT OM REVISIONEN EU stiller kun krav om revision af selskaber, der opfylder to af følgende tre grænser: 4

5 Omsætning større end 58 mio. kr. Balancesum større end 29 mio. kr. Antal ansatte større end 50 Disse krav er væsentligt skærpede i Danmark (og i fl ere andre lande). Dette skyldes blandt andet, at kapitalkravene i anparts- og aktieselskaber historisk har været meget små, og at vi derfor i Danmark har mange små selskaber. Som følge af samme lovgivning for alle selskaber er disse små selskaber - uanset størrelse - med begrænset ansvar, og ejerne af selskaber kan derfor uden personlig risiko drive en virksomhed på et lavt kapitalgrundlag, hvilket har medført krav om uafhængig revision. Vi har som standard følgende konklusion, når vi reviderer: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi - nansielle stilling pr. 31. december 200X samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 200X i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Denne standard anvendes, når vi ikke har forbehold som følge af revisionen. Vi udtrykker os således positivt om det reviderede regnskab. DET NYE Den vedtagne lov betyder, at selskaber ikke længere er omfattet af revisionspligten, såfremt to af følgende tre kriterier to år i træk er opfyldt: Omsætning mindre end 3 mio. kr. Balancesum mindre end 1,5 mio. kr. Antal heltidsansatte mindre end 12 Derimod omfattes holdingselskaber (selskaber, der har til formål at eje andre selskaber) og erhvervsdrivende fonde ikke af fritagelsen for revision. Foreløbig vil regeringen i perioden frem til 2009/2010 vurdere effekten af bortfaldet af revisionspligten. Reglerne kan således blive ændret inden for en årrække. Små selskaber, der endnu ikke har afholdt ordinær generalforsamling for 2005, kan nå at fravælge revisionen efter reglerne for regnskabsåret Er den ordinære generalforsamling afholdt, kan revision først fravælges i det kommende år. Der skal stadig udarbejdes en årsrapport En væsentlig detalje - der er overset i debatten - er, at alle selskaber uanset størrelse fortsat skal indsende en årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne årsrapport skal fortsat overholde samtlige relevante bestemmelser i årsregnskabsloven. Den eneste forskel er, at myndighederne for de berørte, små selskaber ikke længere kræver en påtegning om revision fra en statsautoriseret revisor. Forskellig særlovgivning, eksempelvis inden for bestemte brancher, vil kunne gribe ind i dette forhold. Der skal stadig indsendes en selvangivelse I forbindelse hermed skal der være sammenhæng med årsregnskabet, og der skal afgives en del oplysninger herom. Samtidig er der forskel på kravene i årsregnskabsloven og i skattelovgivningen. Dette medfører, at der altid skal fi nde reguleringer sted for at komme fra regnskabet til selvangivelsen. Der vil således ofte være brug for assistance De færreste små anparts- og aktieselskaber har mulighed for at beskæftige medarbejdere, der besid- 5

6 der den nødvendige viden om regnskab og skat til selv at udarbejde de nødvendige dokumenter. Vi vil fortsat gerne tilbyde vor assistance, og denne kan aftales på fl ere måder ud fra, at vi kender vore kunder og den virksomhed, der drives. MULIGHEDER Det er vigtigt, at der tages fat i problemstillingen allerede nu med henblik på at træffe de rette valg. Revisorvalg foregår på den ordinære generalforsamling, og det samme gælder for fravalg af revision, hvis selskabet opfylder betingelserne. Fortsat revision af årsregnskabet Det bliver naturligvis ikke forbudt at få sit årsregnskab revideret som hidtil. Ønskes en fortsat revision på frivillig basis, skal der ikke gøres noget omkring revision på næste ordinære generalforsamling. Årsagerne til at fortsætte med revision på frivillig basis kan være fl ere - eksempelvis at ens pengeinstitut kræver et revideret årsregnskab for at opretholde kreditterne, eller at anpartshavere/aktionærer/ bestyrelsesmedlemmer føler sig trygge ved at opretholde revisionen. Andre forhold kan være ønsket om en generel blåstempling af regnskabet, den præventive virkning ved at have en revisor til (også uanmeldt) at gennemgå bogholderiet og ønsket om et problemfrit forhold til eksempelvis skattemyndighederne. Det skal i den forbindelse fremhæves, at vi som revisorer skal følge stigende danske og internationale krav til omfanget af vort arbejde. Dette er ganske korrekt - men de forlydender, der har været i pressen om stærkt stigende revisionsudgifter, er efter vor opfattelse uden hold i virkeligheden for de små selskaber. Internationale krav giver øgede revisionsudgifter, men der er ikke tale om dramatiske stigninger i honorarerne. Gennemgang af regnskabet Denne mulighed er velkendt af virksomhedsejere, der driver virksomheden uden for selskabsform. Revisors gennemgang af et regnskab er ligesom revision reguleret af lovgiver såvel i Danmark som på internationalt plan - men kravene er ikke så skrappe som ved revision. Når vi som revisorer har udført gennemgang af et regnskab, skal vi forsyne det med en erklæring. Denne erklæring skal i henhold til reglerne udtrykke, at vi ved vor gennemgang ikke har fundet forhold, der afkræfter, at regnskabet er retvisende. I modsætning til revisionstilfælde bekræfter vi således ikke direkte, at regnskabet er retvisende. Dette skyldes, at vort arbejde ved gennemgang er mindre end ved revision. Vi skal ved gennemgang normalt ikke ved selvsyn konstatere, om virksomhedens aktiver er til stede. Vi skal heller ikke selvstændigt undersøge, om alle virksomhedens forpligtelser er medtaget, og vi skal ikke komme på uanmeldte besøg. Derimod skal vi analysere regnskabet for at vurdere, om udviklingen ser sandsynlig ud - og vi skal gennem forespørgsler sikre os, at indehaveren (eller ledelsen) har oplyst alle relevante forhold. Indsatsen medfører heller ikke en revisionsprotokol - men vi forsyner regnskabet med en erklæring om vort arbejde. Denne erklæring kan så anvendes af regnskabsbrugerne, eksempelvis pengeinstitutter, når disse skal vurdere regnskabet. Som følge af de mindre krav til vor indsats og rapportering er gennemgang naturligvis billigere end revision. Prisforskellen afhænger af mange forhold, herunder virksomhedens egen indsats med at frembringe regnskabsmateriale. 6

7 Regnskabsmæssig assistance - skattemæssig assistance En tredje mulighed er, at vi blot yder teknisk assistance med opstilling af det krævede årsregnskab og eventuelt med opgørelser til skattemyndighederne. Når vi yder denne assistance, kan vi i henhold til lovgivningen ikke udtrykke vor holdning om regnskabets beskaffenhed i erklæringen. Vi har pligt til at forsyne regnskabet med en erklæring, men der kan ikke medtages en konklusion i erklæringen, og vi udtaler os således uden nogen form for sikkerhed. Idet selve regnskabsudarbejdelsen ved mange kunder er overdraget til os i forvejen, vil vi under alle omstændigheder anbefale, at regnskabsudarbejdelsen suppleres med en revision eller en gennemgang. Dette skyldes, at merprisen for at få en erklæring med sikkerhed er begrænset - og at vi kan tilrettelægge vor arbejdsindsats på en måde, der sikrer en hurtig og effektiv sammenkobling af de to ydelser. Det er vigtigt, at afgørelsen træffes i rette tid - og det er vigtigt, at virksomheden får lige nøjagtigt den løsning, der er rigtig. Det kan vi hjælpe med at bedømme. SÆRLIGT OM IKRAFTTRÆDELSE Ifølge kommentarerne til loven og ændringen af den konkrete bestemmelse i aktieselskabsloven kan fravalg af revision kun ske på en ordinær generalforsamling. Har et selskab eksempelvis kalenderårsregnskab, kan revision fravælges for regnskabsåret 2006, hvis der endnu ikke er afholdt ordinær generalforsamling her i starten af Er den ordinære generalforsamling i et selskab med kalenderårsregnskab allerede afholdt, kan der først på den ordinære generalforsamling i 2007, hvor regnskabet for 2006 godkendes, ske fravalg af revisionen med virkning fra 1. januar HVAD GØR JEG NU? Hvis man i forvejen er kunde hos os, vil vi ved først givne lejlighed have en samtale om den fremtidige ydelse. Vi vil være behjælpelige med at belyse konsekvenserne for hver enkelt kunde, og vi vil kunne redegøre for prisen for den enkelte type ydelse. Samtidig vil vi kunne hjælpe med de praktiske forhold, der måtte være i relation til eksempelvis generalforsamlingen. Er man ikke kunde hos os, er vi naturligvis til rådighed for en samtale om behov og løsninger omkring selskabets fremtidige regnskabsafl æggelse og assistancen hermed. 7

8 Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret revisionsaktieselskab, København Busch-Sørensen, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, Århus / Skanderborg cityrevision, statsautoriseret revisionspartnerselskab, Århus Gunni Pedersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Haugbyrd, Faurum & Andersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Frederiksberg Kresten Foged, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, København Krøyer Pedersen, Statsautoriserede revisorer I/S, Holstebro / Struer Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S, Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere, Statsautoriseret revisionsinteressentskab, København H. Martinsen, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Vejle / Kolding / Grindsted / Varde / Vejen / Esbjerg Nielsen & Christensen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Aalborg / København / Støvring / Sæby / Aars Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Revisorsamvirket, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Herlev Qurios, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Horsens Revision Syd, Statsautoriserede revisorer I/S, Nykøbing F RIR Revision, Statsautoriserede revisorer I/S, Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aabenraa / Padborg Ullits & Winther, Statsautoriserede revisorer I/S, Viborg Hjemmeside: Hjemmeside: Redaktion: Jens Skovby Jens Skovby (ansv.) og Thomas Bjerrehus afsluttet den Redaktionen 24. marts Redaktionen er afsluttet i Vi januar tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi Vi tager forbehold for fejl påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående og mangler i vort referat af konsultation lovgivning vedrørende med mere, de og omhandlede vi påtager emner. os intet rådgivningsansvar uden forudgående af konsultation uddrag af mate- ved- Eftertryk rialet rørende med kildeangivelse omhandlede tilladt. emner. RevisorGruppen Eftertryk af uddrag Danmark af materialet en videnbaseret med kildeangivelse sammen- er slutning tilladt. af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer. RevisorGruppen Danmark Tryk: er en videnbaseret sammenslutning af uafhængi- ge, statsautoriserede revisionsfi rmaer.

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 Privat investering i solcelleanlæg... side 3 Rådgiverudgifter... side 4-5 Moms ved salg af byggegrunde... side 6-7 Partnerselskabet er i fremgang... side 8-9 It-nedbrud!...

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere