Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -"

Transkript

1 Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte ,45% PricewaterhouseCoopers* ,50% KPMG ,39% BDO 818 5,52% Ernst & Young 810 5,47% Beierholm 422 2,85% Grant Thornton 200 1,35% AP Statsautoriserede Revisorer 145 0,98% RSM plus 144 0,97% Martinsen 125 0,84% Partner Revision 94 0,63% Nielsen & Christensen 91 0,61% Brand 89 0,60% Info:Revision 73 0,49% Christensen Kjærulff 71 0,48% Total Top ,15% Est. omsætning i revisionsbranchen ) Omsætningstal er indhentet fra Berlingske Nyhedsmagasins Revisorguiden 2011 og omfatter alle leverede ydelser 2) Den estimerede omsætning for revisionsbranchen er opgjort ud fra omsætningstal for 1-3. kvt opgjort af FSR, jf. link. w w.fsr.dk/~/media/files/nyheder%20og%20presse/nyheder%20og%20pressemeddelelser/2010/markedsanal yse.ashx Omsætningen er projiceret op til et helt år ud fra en forudsætning om, at revisionsvirksomheder genererer 80 % af deres omsætning i de første 3 kvartaler. Af Revisorguiden 2011 fremgår det, at omsætningen i revisionsbranchen kun er steget med 0,21% i perioden fra 1. halvår 2008 til 1. halvår Det vurderes således rimeligt at anvende brancheomsætningen for 2008 samt firmaernes omsætning for 2010 i beregningen af markedsandele. *) Pw C's tal dækker kalenderåret og ikke selskabets regnskabsår Maj

2 Bilag 2 Referat af interview med Henrik Trangeled Kristensen Det efterfølgende referat er skrevet på baggrund af noter taget under interviewet med Henrik Trangeled Kristensen (HTK), partner hos PwC og kontorleder for Aarhus-afdelingen. Det delvist strukturerede interview blev foretaget ud fra en forberedt spørgeguide d. 26. april PwC s nye brand og 2016-strategien Hvorfor har PwC på verdensplan valgt at lancere et nyt brand og den nye 2016-strategi? Hvad er begrundelsen for valget af netop varme (rødlige) farver og nye skrifttyper? o PwC i Danmark udviklede på eget initiativ for et par år siden den såkaldte 2014-strategi, hvor man bl.a. præsenterede nogle ambitiøse vækstmål. I forbindelse med lanceringen af det nye brand på verdensplan valgte PwC globalt at introducere en overordnet vækststrategi frem mod år De opsatte mål for den samlede vækst i netværket er herefter blevet kaskaderet ned til de enkelte afdelinger rundt om i verden. PwC Danmark har så valgt at følge trop med denne strategi, så man følger de internationale mål, da disse i høj grad stemte overens med målene fra den danske 2014-strategi. Man har i PwC Danmark således blot tilpasset sin egen udviklede strategi til de nye mål og den nye tidshorisont. Lanceringen af det nye brand er et forsøg fra PwC s side på at differentiere sig fra de øvrige virksomheder i revisionsbranchen. Beslutningen skyldes altså et ønske om at fremstå på en anden måde i netværkets udtryk udad til, og dette har man bl.a. forsøgt ved at anvende nogle varme og rødlige farver, et anderledes logo samt et andet udtryk på skrift i form af nye skrifttyper og sprog. I PwC ønsker man en mere tydelig sammenhæng mellem sit brand, dvs. udtrykket udad til, og sin identitet, dvs. den virksomhed PwC er eller ønsker at være. Ifølge HTK er det helt store fokus i PwC, at virksomheden leverer den såkaldte PwC Experience, der handler om, at lytte til kunder og kolleger og sætte sig i deres sted 1. Gennem det nye brand håber PwC Danmark, at det vil blive mere tydeligt for PwC s kunder, at PwC leverer PwC Experience, hvorfor kunderne vil foretrække PwC frem for de øvrige spillere på markedet bl.a. KPMG og Deloitte. 1 Læs mere om PwC Experience på PwC s hjemmeside Maj

3 Hvilke konsekvenser vil lanceringen få internt i PwC i Danmark? (ændringer i arbejdsgange, nye kurser for medarbejdere?) o Der vil internt komme en større fokus på begrebet PwC Experience og herunder fokus på at medarbejderne lever filosofien ud i praksis både i forhold til kunder og kolleger. Medarbejderne skal blive bedre til at vide, hvad PwC Experience betyder, og der vil derfor blive præsenteret nogle konkrete eksempler på forskellige måder at leve det ud. Derudover ønsker PwC at ændre sin kommunikation udad til i forbindelse med det nye brand, hvor virksomheden gerne vil fremstå mere nærværende og fokusere på relationer. HTK fortalte, at man vil forsøge at ændre måden, der skrives på i PwC, så man fremover vil forsøge at skrive til modtageren og ikke benytte sig af knudret og uigennemskueligt sprog. Man ønsker at gøre kommunikationen tydelig overfor omverdenen. HTK understregede, at man er klar over, at det bliver en vanskelig og lang proces, da der er mange standarder og templates, der skal rettes til og skrives om. Derudover blev PwC s årsrapport for 2009/10 fremhævet som et eksempel på den nye kommunikation, hvor man prøver at skrive ligefrem og til modtageren. Hvilke konsekvenser vil lanceringen af det nye brand få i forhold til PwC Danmarks omverden? (kunder, medier) Hvorfor har PwC valgt at benytte sig af eksempelvis TV-reklamer? o Udover den nye måde at kommunikere på kommer det nye brand også til udtryk andre steder. HTK fortalte, at valget af TV-reklamer til promovering af det nye brand igen skyldes et ønske fra PwC om at adskille sig fra den øvrige revisionsbranche. Deloitte har eksempelvis næsten hver eneste dag en annonce i Børsen, hvorfor PwC valgte TVreklamer, som er et medie andre i revisionsbranchen ikke har benyttet sig af tidligere. Det er således et forsøg på at fremstå mere synligt overfor kunderne og for at blive kendt for at være et firma, der gør tingene anderledes. HTK fortalte desuden, at han mente, at man i marketing-afdelingen (MACS) havde forsøgt at finde måder, hvorpå PwC kunne skille sig ud. Dette er også grunden til, at PwC er blevet en af hovedsponsorerne for Superligaen. Det er altså forsøg på at nå ud til flere kunder. Hvor PwC tidligere havde en tendens til at skyde lidt med spredehagl i sin markedsføring, så er man nu blevet mere fokuseret og overvejer nøje, hvilke strategiske områder, man skal gå efter. Maj

4 Hvilke muligheder giver det nye brand dig (HTK) som partner i PwC? o HTK gav udtryk for, at han håber og forventer, at PwC bliver mere kendt som følge af det nye logo, hvilket vil gøre det lettere at targettere nye kunder i fremtiden. Forhåbningen er, at de danske virksomheder vil få et større kendskab til PwC, og hvad præcis PwC står for; en stærk samarbejdspartner, som skaber værdi for virksomheden gennem PwC Experience. Dvs. en revisionsvirksomhed der skiller sig ud fra mængden. HTK fortalte, at han tidligere har oplevet en meget ligegyldig holdning blandt danske virksomheder i forhold til hvilken revisor blandt de ti største, de havde tilknyttet, da man forventede, at ydelsen var tilnærmelsesvis den samme. Revisionsbranchen i Danmark: Hvis du (HTK) helt overordnet skulle beskrive konkurrencen på markedet for revisionsydelser i Danmark, hvordan ville det så lyde? o På selve basis-revisionsydelserne såsom bogføring, regnskabsopstilling og revision er der for tiden et stort pres på priserne. Mange virksomheder sætter revisionen i udbud og forventer at få ydelserne meget billigere end tidligere. Prispresset og det at mange revisioner kommer i udbud har gjort konkurrencen på markedet meget hård. HTK vurderer dog, at de ti største revisionsvirksomheder har en lille fordel i konkurrencen, fordi kunderne har en opfattelse af, at disse leverer ydelser af en højere kvalitet end de øvrige firmaer på markedet. I kølvandet på finanskrisen, der har sat dagsordenen de seneste par år, har du (HTK) oplevet en ændring i kundernes fokus fx omkostningsoptimering og effektivisering i forhold til før finanskrisen? o HTK gav udtryk for, at alle virksomheder naturligvis har set efter, hvor det har været muligt at spare, og her er revisionshonoraret jo en omkostning som alle andre. I forlængelse heraf har der dog nok været lidt en øget fokus på at skære på eksterne rådgivningsydelser. Derudover fortalte HTK, at der har været lidt en tendens til, at nogle af de virksomheder, der har brugt de mindre revisionsvirksomheder, er begyndt at søge mod de større firmaer. HTK vurderer, at det skyldes, at virksomhederne gennem en revisionspåtegning Maj

5 af et af de større revisionsfirmaer opnår en bedre position ved forhandlinger med banker, investorer osv. Hvilke udfordringer og muligheder ser du (HTK) umiddelbart i revisionsbranchen i de kommende år? (fx lempelse af revisionspligten og stigende krav til revisorer efter sagerne med IT-factory og Amagerbanken) o HTK vurderer lempelsen af revisionspligten som en stor udfordring for revisionsbranchen. Han anser det for værende sandsynligt, at politikerne i Danmark efter finanskrisen vil forsøge at finde måder at lette det administrative pres på mindre og mellemstore virksomheder. Efter krisen vil lempelser således mere sandsynligt blive accepteret, da det så ikke vil skabe omvæltninger i revisionsbranchen mens branchen allerede er i problemer. HTK forventer, at politikerne vil skele til Sverige ved overvejelserne omkring yderligere lempelser, da grænseværdierne for fravalg af revision her ligger relativt højt. Man vil således vente og se, om de højere grænser giver anledning til flere skandaler og fejl, og hvis erfaringerne fra Sverige bliver gode, forventer HTK, at man vil følge efter i Danmark. På et spørgsmål om hvad PwC s modreaktion på eventuelle yderligere lempelser sandsynligvis vil blive, fortæller HTK, at man forventer, at mange af de mindre virksomheder, som får muligheden for at fravælge revision, ikke vil have ressourcerne til selv at opstille regnskab og beregne skat, hvorfor disse stadig vil have brug for assistance fra en revisor. Derudover forventer HTK også, at flere banker og andre interessenter vil kræve, at regnskabet bliver revideret, eller at en revisor foretager et review. Derudover forventer HTK, at de mindre revisionsfirmaer vil konsolidere sig og fusionere for at få flere ressourcer bl.a. i forhold til viden. En stadig mere kompleks skattelovgivning og stadig større udbredelse af internationale standarder som IFRS kræver mere af revisionsvirksomhederne. Et alternativ hertil er ifølge HTK, at de mindre revisionsvirksomheder vælger at indgå i netværk som Dansk Revision. I forhold til spørgsmålet omkring stigende krav til revisionsfirmaerne var HTK enig i denne forventning. HTK vurderer det sandsynligt, at kvalitetskontrollen i revisionsbranchen vil blive skærpet, så den ikke fremover vil bestå af intern kvalitetskontrol i firmaet samt kontrol fra et andet revisionsfirma. Det kan muligvis Maj

6 fremover blive embedsmænd, som uden en tidligere baggrund som revisor, vil komme på kontrolbesøg. Så kan man forestille sig, at disse vil sammenligne firmaernes officielle standarder med det udførte arbejde, og hvis der er uoverensstemmelser, så vil det resultere i en bemærkning. Den nuværende kontrol internt i branchen rummer således en risiko for at være lidt mere praktisk anlagt, når kontrollen foretages af andre revisorer. Derudover omtalte HTK et green paper udarbejdet af EU, der bl.a. lufter muligheden for, at revisionsvirksomheder i fremtiden måske skal begrænses til udelukkende at udføre revision og således hverken rådgivning eller øvrig assistance. Formålet hermed skulle være fuldstændigt at sikre revisors uafhængighed. Dette vil betyde markante omvæltninger for revisionsbranchen, men HTK vurderer heller ikke ideen som sandsynlig i praksis, men ser den som en indikation af, hvad vej viden blæser. HTK fortalte desuden, at der også er en svag risiko for, at der vil komme forslag om lovpligtig rotation af en virksomheds tilknyttede revisor, således at en virksomhed kun måtte have den samme revisor tilknyttet i en tidsbegrænset periode på X antal år. En sådan rotation kan forestilles i jagten på at bekæmpe besvigelser og fejl samt sikre revisors uafhængighed. PwC i Danmark Hvordan skaber PwC værdi for sine kunder? Og hvordan adskiller PwC sig fra konkurrenterne? o Ifølge HTK skal PwC forsøge at differentiere sig fra konkurrenterne ved at levere PwC Experience. Således skal PwC skabe værdi gennem kvalitet i skatterådgivning, andre rådgivningsydelser og revisionsydelser. PwC skal forsøge at blive kendt som et firma, der kan komme med nye ideer til muligheder, give nye vinkler osv. Alt i alt skal kunderne betragte PwC som en givende sparringspartner. HTK gav udtryk for, at man i PwC er klar over, at det er begrænset, hvor meget mere værdi PwC kan give i regnskabsopstilling og gennemførelse af en revision i forhold til de andre store revisionsfirmaer, hvorfor man vil satse på det udover. Maj

7 Hvilke styrker har PwC iflg. dig (HTK)? o PwC har en stor ressourcebase. Et godt fundament, hvor man kan arbejde sammen på tværs af servicelines (forretningsområder) o PwC har et godt internationalt netværk, hvor det er muligt at hente hjælp og inspiration til faglige problemstillinger. o PwC har nogle gode, kvalificerede medarbejdere, og HTK vurderer, at PwC har forholdsvist let ved at tiltrække medarbejdere, da virksomheden har et godt ry som en arbejdsplads med mange muligheder og et godt arbejdsmiljø. HTK mener i den forbindelse, at det nye brand kan være med til at differentiere PwC i forhold til de øvrige revisionsvirksomheder, hvilket også kan være en fordel i kampen om de bedste medarbejdere. Hvilke svagheder har PwC i dine (HTK s) øjne? o Det kan være svært at få et samarbejde på tværs af landegrænser til at fungere, hvis der er tale om en lille kunde. PwC Danmark kan her have svært ved at overbevise den udenlandske afdeling om, at kunden er vigtig for PwC, og at virksomheden derfor skal prioriteres. o HTK fremhævede her den hårde konkurrence mellem de store revisionsvirksomheder om at tiltrække de bedste medarbejdere. Denne konkurrence vil intensiveres i løbet af de kommende år. Maj

8 Bilag 3 Udviklingen i erklærede konkurser i Danmark Erklærede konkurser i Danmark (ikke sæsonkorrigeret) (1. kvt.) Diagram er udarbejdet på baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik. Kilde: Maj

9 Bilag 4 Demografisk udvikling Befolkningsudvikling i Danmark (prognose) Indeksberegning (2010 = Indeks 100) Alder/Årstal år ,7 97,6 95,8 96,4 97,9 100,3 101, år ,8 99,1 100,6 104,4 106,6 104,7 103, år ,1 101,2 99,9 93,9 88,8 88,3 90, år ,0 109,1 116,1 121,3 124,2 127,1 126,3 80+ år ,4 103,2 115,3 142,4 176,8 192,1 204,1 Total ,3 101,4 102,8 104,3 105,8 106,9 107,8 Total befolkning Procenter 0-19 år 24,43% 24,30% 23,53% 22,77% 22,59% 22,62% 22,92% 23,10% år 24,90% 24,78% 24,34% 24,38% 24,92% 25,09% 24,38% 23,84% år 27,62% 27,55% 27,57% 26,84% 24,86% 23,18% 22,81% 23,08% år 18,94% 19,26% 20,38% 21,40% 22,02% 22,24% 22,51% 22,20% 80+ år 4,11% 4,11% 4,18% 4,61% 5,61% 6,87% 7,38% 7,79% i alt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Demografisk udvikling - Danmark (prognose) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år 0-19 år Diagram og tabeller er udarbejdet på baggrund af talmateriale fra Danmarks Statistik. Kilde: Maj

10 Bilag 5 - Udvalgte nøgletal for PwC, Deloitte og KPMG PwC 2009/ / / / /06 Omsætning (TDKK) Indeks 121,1 130,2 126,6 113,7 100,0 Assurance, oms. (TDKK) Indeks 113,2 120,4 122,0 110,0 100 Soliditetsgrad 1 19,8% 18,8% 18,5% 18,1% 16,0% Overskudsgrad 2 3,0% 2,2% 3,2% 4,5% 7,9% Deloitte 2009/ / / / /06 Omsætning (TDKK) Indeks 123,7 130,2 123,8 110,3 100,0 Soliditetsgrad 16,0% 16,0% 15,0% 19,0% 19,0% Overskudsgrad 4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 4,0% KPMG Omsætning (TDKK) Soliditetsgrad 32,3% 32,6% 28,4% Overskudsgrad 1,7% 2,3% 2,3% Alle oplysninger er hentet fra selskabernes årsrapporter. Der foreligger ikke oplysninger om KPMG's omsætning mv. fra før 2008, da virksomheden indtil 2008 er drevet som interessentskab. 1) Soliditetsgrad er beregnet som egenkapital ultimo divideret med samlede aktiver. 2) Overskudsgrad er beregnet som resultat af primær drift divideret med omsætning. Maj

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Rapport nr. 6 Report no. 6 Maj/May 2000 Anders Henten Ret & Råd organisatorisk innovation Service development, Internationalisation and Competences

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg RRV - studiet Institut for revision og regnskab Hovedopgave Registreret Revisor Årsager til frivillig afmelding fra Revireg efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol og de fremtidige arbejdsområder

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere