Virksomhedsplan. Bankforbindelse: Handelsbanken, Hammerum Hovedgade 57-59, 7400 Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Bankforbindelse: Handelsbanken, Hammerum Hovedgade 57-59, 7400 Herning"

Transkript

1 Redigeret januar

2 Virksomhedsplan Institutionens navn: Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole Palle Fløesvej 28 Hammerum 7400 Herning Tlf./Fax og tlf Mobil: Hjemmeside: HHI-DHS.dk CVR-nr Oprettelsesår: 1996 Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelsesformand: Allan Sejr Rasmussen Forstander: Heine Bøgild Initiativtagere og interesseorganisationer: Idrætssamrådet (Før kommunesammenlægningen: Samvirkende Idrætsklubber i Herning Kommune) DGI Midtjylland (Før sammenlægning: DGI i Hammerum Herred) Hammerum Hallen Driftsoverenskomst: Herning Kommune Bankforbindelse: Handelsbanken, Hammerum Hovedgade 57-59, 7400 Herning Organisation: Daghøjskoleforeningen, Gl. Kongevej 39e, 2.th København V Revision: Partner Revision, Industrivej Nord 15, Birk, 7400 Herning 2

3 Institutionens lovgivningsmæssige formål*: Institutionens lovgivningsmæssige formål henholder sig til Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, 45. I resumeform omhandler paragraffen følgende: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis den er en uafhængig og selvejende institution med vedtægter godkendt af kommunalbestyrelsen og en bestyrelse, der opfylder gældende betingelser. Daghøjskolen har til formål at tilbyde undervisning med folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende sigte tilrettelagt for voksne. Tilskud skal alene anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed og kommunalbestyrelsen fører tilsyn hermed. Ved daghøjskolens ophør anvendes overskydende midler til førnævnte virksomhed. En kommunalbestyrelse kan endvidere fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud. * Der foregår fra slutningen af 2008 og hen over 2009 en revision af Folkeoplysningsloven, som forventes at ville forandre lovgrundlaget for daghøjskolerne Institutionens mission (hvorfor er vi her?) Anerkende, udvikle og støtte den enkeltes potentialer og kompetencer Institutionens vision (hvor skal vi hen?) HHI er en fleksibel og udviklingsorienteret Idrætsdaghøjskole, der arbejder mod til stadighed at tilbyde og videreudvikle kursustilbud til det størst mulige antal interessenter. I forlængelse af daghøjskolens folkeoplysende og arbejdsmarkedsfremmende formål, skal udeliv, idræt og sund livsstil stå klart i formålet for og målet med HHI`s kursustilbud. På HHI har alle interesse i at skabe personlig vækst gennem faglige og personlige udfordringer En vejledningsindsats, der tager udgangspunkt i det hele menneske med henblik på at åbne og understøtte nye veje og mål 3

4 En række grundlæggende værdier er fundamentet for arbejdet på og omkring skolen. Værdierne smitter af på alle niveauer fra bestyrelse, medarbejdere, kursister til samspillet med omgivelserne. Idrætsdaghøjskolen skal være en så velkonsolideret virksomhed, at den har råderum. Institutionens værdigrundlag Idrætsdaghøjskolens værdigrundlag, som er beskrevet i skolens vision, er udtrykt i 6 grundlæggende værdier: - idræt og udeliv - sund livsstil - vejledning - anerkendelse - fællesskab - folkeoplysning Institutionens virksomhed Undervisningen: Undervisningens mål: Målsætning for undervisningen på HHI tager afsæt i skolens værdier omkring anerkendelse, fællesskab, vejledning, sund livsstil idræt og udeliv og folkeoplysning. Ovennævnte værdier bruges som middel og mål til opnåelse af: Social kompetence - At deltage i fællesskabet - At forstå og acceptere forskelligheder - At udvise ansvar og medansvar Handlekompetence - At udvikle initiativ - At afklare egne ressourcer - At kunne skabe forandring - At se sig selv i et uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv Kropslig kompetence - At forstå kroppens muligheder og begrænsninger 4

5 - At øge sine kropsfærdigheder Livsstilskompetence - At kunne ændre sin livsstil (krop, kost og psyke) Undervisningens plan: I Form til Livet, I Form til Uddannelse & Job samt På Livet Løs udgør skolens 3 kursustilbud i For indhold, beskrivelse og pris henvises til brochuremateriale og skolens hjemmeside: Institutionens øvrige undervisningsvirksomhed Licitationer og koncepter Idrætsdaghøjskolen deltager naturligt i de licitationer som Kommuner, Jobcentre og andre relevante samarbejdspartnere foretager og byder ind på de opgaver som ligger ind under Idrætsdaghøjskolens naturlige virksomhed. I samspil med Idrætsdaghøjskolens samarbejdspartnere udarbejdes koncepter, der som udgangspunkt rummer både rekvirentens behov og Idrætsdaghøjskolens muligheder. Korte kursustilbud I det omfang medarbejderstaben og resurserne i øvrigt giver mulighed herfor udarbejdes korte kursustilbud til relevante målgrupper. Det er som udgangspunkt personalegrupper fra det pædagogiske og undervisningsmæssige område, som tilbudene omfatter. Ansvar for indhold og gennemførelse samt afregning ligger i h. t. funktionsbeskrivelse hos stedfortræder på Idrætsdaghøjskolen. Institutionens samspil med omgivelserne Driftsoverenskomst Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole har indgået driftsoverenskomst med Herning Kommune for En forhåndstilkendegivelse vedr. driftsoverenskomst for 2010 vil foreligge august Samarbejde med rekvirenter 5

6 Idrætsdaghøjskolen samarbejder naturligt med skolens rekvirenter om alle relevante opgaver. Fra skolens side skal samarbejdet være præget af åbenhed, imødekommenhed og konstruktiv dialog. Løn og ansættelsesforhold (overenskomster) Al undervisningspersonale er ansat i henhold til Rammeoverenskomsten indgået mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Daghøjskolernes Arbejdsgiversammenslutning (DOAS) ultimo Følgende dokumenter danner grundlag for aftalen: RAMMEOVERENSKOMST for ledere og lærere ved daghøjskoler (2003) AFTALE om arbejdstid for månedslønnede lærere ved daghøjskoler (2003) I forbindelse med de afsluttede overenskomstforhandlinger forår og sommer 2008, er der indgået ny overenskomst gældende fra Aftaleteksten er primo januar 2009 ikke færdigskrevet og godkendt af aftaleparterne, hvorfor der henvises til ovennævnte tidligere overenskomst. Der henvises i øvrigt til LVUs hjemmeside: Hvis skolen har ansat en sekretær, vil dette være efter overenskomstaftale for kontorog EDB-personale mellem HK Kommunal og Kommunernes Landsforening. Skolens rengøringshjælp er ansat efter organisationsaftale mellem Finansministeriet og KAD. Institutionens økonomi Budget 2009 Årselevtal Resultat 06 Resultat 07 Budget 09 Kommunale tilskud Statstilskud/EU`s socialfond Deltagerbetaling Andre indtægter Renteindtægter Konceptsalg INDTÆGTER Løn, undervisning Andre

7 undervisningsudgifter Undervisning 2, Leje af lokaler + rengøring Ejendomsudgifter Løn, administrativt personale Andre administrationsudg Andre udgifter Administration mv UDGIFTER ÅRETS RESULTAT Institutionens udviklingsområder Projekt Fra Kursusbevis til Realkompetencedokumentation Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole deltager hen over foråret 2009 i Daghøjskoleforeningens projekt Fra Kursusbevis til Realkompetencedokumentation. Skolen er repræsenteret ved Louise Knudsen. Projektet vil resultere i en guide til gode kursusbeskrivelser, som vil være tilgængelig på Synliggørelse og dokumentation Idrætsdaghøjskolen vil til stadig sætte fokus på synliggørelse og dokumentation af skolens resultater. Ud over en systematisk anvendelse af Daghøjskole DOC (dokumentationsredskab udarbejdet af daghøjskoleforeningen) vil skolens resultater blive viderebragt til de relevante samarbejdspartnere i specielt kommunerne såvel mundtligt som skriftligt. Strategier for undervisning og vejledning på HHI Vejledningsstrategi på HHI: 7

8 Vejledning bør som udgangspunkt foregå i en atmosfære af omsorg, håb og tillid. Efterfølgende vil de for vejledningsrelationen relevante oplysninger tilvejebringes i et samspil mellem kursisten og vejlederen. Målet er at hjælpe kursisten med at anerkende det de tidligere har opnået, deres styrker og potentialer. Hjælpe kursisten med at genskabe egen identitet med henblik på at åbne nye veje, opdage nye evner, se nye muligheder og sluttelig understøtte kursisten i personlige valg og mål. Virksomhedsplanens bilag: Skolens kostpolitik (der henvises til særskilt bilag og skolens hjemmeside) Skolens APV (der henvises til særskilt bilag og skolens hjemmeside) Skolens UMV (der henvises til særskilt bilag og skolens hjemmeside) Skolens vedtægter Skolens vedtægter Vedtægter for den selvejende institution "Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole" 1 Institutionens navn er "Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole". Den er en selvejende institution Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole er hjemmehørende i Herning Kommune, som kan indgå driftsoverenskomst med skolen. Institutionen er stiftet 1. januar 1996 af initiativtagere fra DGI Hammerum Herred, Samvirkende Idrætsklubber i Herning, Hammerum Hallen og lokale foreninger i Hammerum/Gjellerup-området. 2 Institutionens formål er: At drive daghøjskolevirksomhed i henhold til Folkeoplysningslovens 45 Idrætsdaghøjskolens specielle formål er at give personer over 18 år tilbud om undervisning, hvor idræt og friluftsliv samt folkeoplysning er hovedredskabet til at styrke deltagernes selvværd, fællesskab samt faglige og personlige udvikling og dermed forbedre deres muligheder, i forhold til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet samt samfundet i almindelighed. 3 Der indgår ved starten ingen aktiver i den selvejende institution. Institutionen finansierer sin virksomhed gennem tilskud ydet fra det offentlige samt deltagerbetaling. 8

9 4 Daghøjskolen har lokaler i Herning Kommune. 5 Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Herudover deltager forstander og medarbejderrepræsentant. De7 stemmeberettigede medlemmer udpeges som følger: 2 af DGI Hammerum Herred, 2 af SIKH, 1 udpeget af Hammerum Hallens repræsentantskab og 2 repræsentanter udpeget af Herning Byråd. Udpegning af medlemmer sker for en 4-årig periode. Afgår et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden indsætter pågældende organisation et nyt medlem. Bestyrelsen vælger, af sin midte, en formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ansvaret for skolens drift, såvel i økonomisk som pædagogisk henseende og er således ansvarlig for, at skolen drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og de vilkår, der gælder for modtagelse af offentlige tilskud. Bestyrelsen fastsætter under henvisning til formålsparagraffen de pædagogiske og administrative retningslinier for institutionens virke. Den iflg. 8 ansatte leder tilknyttes bestyrelsen, som sekretær uden stemmeret. 6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møder, når det er nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt, efter skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden, med mindst 10 dages varsel. Herudover skal bestyrelsen indkaldes til møder, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller revisor forlanger dette. I givet fald skal indkaldelse med angivelse af dagsorden fremsendes til bestyrelsens medlemmer med mindst 10 dages varsel. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bestyrelsen er dog beslutningsdygtig, uanset indkaldelse, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede og er enige om mødets afholdelse og dagsorden. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. 9

10 Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen fører beslutningsreferat, der udsendes senest 3 hverdage efter bestyrelsesmødet til samtlige medlemmer. Beslutningsreferatet godkendes af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på efterfølgende bestyrelsesmøde. 7 Institutionen hæfter for sine forpligtelser med sin formue, medens bestyrelsens medlemmer ikke hæfter personligt for institutionens gæld. 8 Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og øvrigt fast ansat personale. Bestyrelsen kan bemyndige skolens leder til at foretage ansættelser og afskedigelser af det faste personale. Lederen kan ansætte løs medhjælp, instruktører m.v. i henhold til godkendte budgetter. Lederen og lærergruppen er i fællesskab ansvarlige for den daglige undervisning. Daghøjskolens leder udarbejder hvert år budgetforslag samt forslag til virksomhedsplan til bestyrelsens videre behandling. Efter bestyrelsens behandling af budgettet fremsendes dette senest 1. oktober til Herning Kommune. Lederen er ansvarlig for, at institutionen drives i henhold til det af bestyrelsen fastlagte budget og retningslinier i øvrigt. Bestyrelsen kan, hos den daglige leder, forlange samtlige oplysninger til konstatering af, hvorvidt det fastlagte budget og retningslinier i øvrigt følges. Lederen er ansvarlig for institutionens daglige økonomiske administration. 9 Institutionen tegnes af den daglige leder i forening med bestyrelsens formand. Bestyrelsen kan meddele prokura. Dog kan bestyrelsesformand og forstander ikke tegne gæld uden bestyrelsens godkendelse. 10 Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Senest 20. april skal revideret regnskab for det foregående regnskabsår forelægges bestyrelsen til godkendelse. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller Kommunernes Revision. Revisor vælges af bestyrelsen. Revisionen skal ske i overensstemmelse med den i reglerne til enhver tid gældende revisionsinstruks. 10

11 Det reviderede regnskab fremsendes til Herning Kommune og til Foreningen af Daghøjskoler i Danmark. 11 Ændring af nærværende vedtægter kan kun foretages ved ènstemmighed i bestyrelsen, og skal efterfølgende godkendes af Herning Byråd. 12 I tilfælde af institutionens ophør, skal institutionens formue, efter en opgørelse af aktiver og passiver har fundet sted, anvendes i videst muligt omfang til formål af samme karakter eller så nært beslægtede med institutionens formål som muligt. Beslutning om udlodning af institutionens nettoformue og anvendelse heraf foretages af bestyrelsen ved flertalsafgørelse. Beslutningen skal godkendes af Herning Kommune. 13 Den selvejende institution står under tilsyn af Herning Kommune. Vigtige beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og den selvejende institutions sammenlægning og opløsning kræver godkendelse af Herning Kommune. 14 Nærværende vedtægter træder i kraft d. 1. januar Vedtaget d. 22. januar 2004 Kursusbrochure 2009: Skolens kursusbrochure kan rekvireres på Idrætsdaghøjskolen eller læses og down loades på skolens hjemmeside: Oversigt over skolens personale( ) Forstander: Heine Bøgild, Engbjerg 156, Snejbjerg, 7400 Herning HHI-Mobil: HHI mail: Stedfortræder og lærer: 11

12 Ole Mogensen, Jernkilde 9, 2. th, 7400 Herning HHI-Mobil: HHI mail: LÆRER: Jette Hvid, Lærkevej 10, Hammerum, 7400 Herning Mobil: HHI mail: LÆRER: Louise Hauge Knudsen, Spinkebjerg 4, 7400 Herning Mobil: HHI mail: Lærer: Tina Sillesen Pedersen, Gerdsvej 17, 8800 Viborg Mobil: HHI mail: Skolesekretær: Vakant Bogføringsopgaver udføres af Rikke Hvid, bogføringsassistent PartnerRevision Formand for Idrætsdaghøjskolens bestyrelse: Allan Sejr Rasmussen, Engbjerg 17, 7400 Herning HHI mail: Skolens tlf el Mobil: (hos HB) Hjemmeside: Oversigt over skolens bestyrelse ( ) FORMAND: Udpeget af Idrætssamrådet Allan Sejr Rasmussen, Engbjerg 17, Snejbjerg, 7400 Herning Tlf.nr tlf.nr. arbejde: Arb. Skol NÆSTFORMAND: Udpeget af Idrætssamrådet 12

13 Mogens Hyldig, Vestertorp 18, Gjellerup, 7400 Herning Tlf.nr tlf.nr. arbejde: MEDLEM: Udpeget af Hammerum Hallens repræsentantskab Jørgen Lynggard, Øster Allé 26, 7400 Herning Tlf.nr MEDLEM: Udpeget af DGI Midtjylland Jens Erik Lorentsen, Højvangsvej 5, 7441 Bording Tlf.nr , tlf.nr. arbejde: Arb. MEDLEM: Udpeget af DGI Midtjylland Margit Ørndrup, Sunds Hovedgade 7, 7451 Sunds Tlf.nr , tlf.nr. arbejde: Arb. MEDLEM Udpeget af byrådet: Åge Wiberg, Søndergårdsvej 30, Hammerum, 7400 Herning Tlf.nr MEDLEM Udpeget af byrådet: Leif Brønding, Vestertorp 79, Gjellerup, 7400 Herning Tlf.nr

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere