Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC)"

Transkript

1 Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC) Handelsnavn Alecensa Generisk navn Alectinib Firma Roche ATC-kode L01XE36 Virkningsmekanisme Administration/dosis Proteinkinasehæmmer (Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK) hæmmer) Oral 600 mg 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid EMA-indikation Godkendelsesdato Offentliggørelsesdato Dokumentnummer Versionsnummer (Fagudvalgets sammensætning og sekretariatets arbejdsgruppe, se bilag 1) Alecensa er indiceret som monoterapi til førstelinjebehandling af voksne patienter med Anaplastisk Lymfom Kinase (ALK)- positiv, fremskreden ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) Side 1 af 22

2 Medicinrådets konklusion Medicinrådet vurderer, at alectinib til førstelinjebehandling af patienter med ALK positiv NSCLC giver en stor klinisk merværdi for patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III IV og performance status 0-2 sammenlignet med crizotinib (evidensens kvalitet meget lav). Definition af klinisk merværdi: Medicinrådet kategoriserer lægemidlets kliniske merværdi i en af følgende kategorier: Kategori 1. Stor merværdi: Vedvarende og stor forbedring i effektforhold der ikke tidligere er opnået med et relevant behandlingsalternativ. Eksempler herpå er sygdomsremission, markant stigning i overlevelsestid, langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer eller udtalt fravær af alvorlige bivirkninger. Kategori 2. Vigtig merværdi: Markant forbedring, eksempelvis lindring af sygdomstilstand, moderat stigning i overlevelsestid, lindring af alvorlige symptomer, fravær af alvorlige bivirkninger og væsentligt fravær af andre bivirkninger. Kategori 3. Lille merværdi: Moderat forbedring, f.eks. reduktion i ikkealvorlige sygdomssymptomer eller fravær af bivirkninger. Kategori 4. Ingen merværdi: Ingen merværdi sammenlignet med standardbehandling/andre behandlinger. Kategori 5. Negativ merværdi: Negativ merværdi sammenlignet med standardbehandling/andre behandlinger. Kategori 6. Ikkedokumenterbar merværdi: Ikkedokumenterbar merværdi sammenlignet med standardbehandling/ andre behandlinger. Effektforskellen kan ikke kvantificeres ud fra det videnskabelige datagrundlag. Om Medicinrådet: Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner. Medicinrådet vurderer, om nye lægemidler og nye indikationer kan anbefales som standardbehandling og udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger. Nye lægemidler vurderes i forhold til effekt, eksisterende behandling og pris. Det skal give lavere priser og lægemidler, der er til størst mulig gavn for patienterne. De fælles regionale behandlingsvejledninger er vurderinger af, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter inden for et terapiområde og dermed grundlag for ensartet høj kvalitet for patienterne på tværs af sygehuse og regioner. Side 2 af 22

3 Forkortelser ALK ARR CI CNS DOR EGFR ECOG EMA EML4ALK (ALK) Anaplastisk Lymfom Kinase Absolut Risiko Reduktion Konfidensinterval Centralnervesystemet Duration Of Response eller responsvarighed Epidermal Growth Factor Receptor Eastern Cooperative Oncology Group European Medicines Agency Echinoderm Microtubule-associated protein-like 4 (EML4) anaplastic lymphoma kinase EORTC CTAE European Organisation for Research and Treatment of Cancer Common Terminology Criteria for Adverse Events ESMO: European Society for Medical Oncology ESMO-MCBS European Society for Medical Oncology - Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale GRADE System til vurdering af evidens (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation System) HR ITT NSCLC ORR: OS Hazard Ratio Intention to treat Ikke små-cellet lungekræft (Non small-cell lung cancer) Objektiv Responsrate Overall Survival PD-L1 Programmed death-ligand 1 PFS PS RADS Progression Free Survival Performance Status Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Side 3 af 22

4 RECIST RR Response Evaluation Criteria In Solid Tumors Relativ Risiko Side 4 af 22

5 Indhold 1 Formål Baggrund... 6 Nuværende behandling... 6 Alectinib Metode Litteratursøgning Databehandling Klinisk merværdi... 9 Konklusion klinisk spørgsmål Gennemgang af studier Resultater og vurdering Evidensens kvalitet Konklusion for klinisk spørgsmål Andre overvejelser Fagudvalgets vurdering af samlet klinisk merværdi og samlet evidensniveau Rådets vurdering af samlet klinisk merværdi og samlet evidensniveau Relation til eksisterende behandlingsvejledning Referencer Bilag 1: Sammensætning af fagudvalg og kontaktinformation til Medicinrådet Bilag 2: GRADE-evidensprofiler Cochrane Risk of Bias GRADE-evaluering af evidenskvaliteten til vurdering af den kliniske merværdi af alectinib Side 5 af 22

6 1 Formål Formålet med Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af alectinib til førstelinjebehandling af ALKpositiv NSCLC er at vurdere den kliniske merværdi i forhold til et eller flere lægemidler til samme patientgruppe (komparatorer). Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros, vurderer Medicinrådet, om alectinib anbefales som mulig standardbehandling. 2 Baggrund Alk-positiv NSCLC Omtrent danskere diagnosticeres årligt med lungekræft og dermed er lungekræft en af de hyppigst forekommende kræftsygdomme i Danmark. Af de diagnosticerede har ca. 85 % NSCLC. Lungekræft inddeles i stadier afhængigt af udbredelsesgrad. I henhold til 7. udgave af TNM-klassifikation for lungekræft har patienter med spredning til lymfeknuder svarende til N3 sygdom i stadium IIIB, mens stadium IV betegner metastatisk sygdom. I en tidligere behandlingsvejledning fra RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) estimeres det, at gruppen med stadium IV sygdom udgør ca patienter årligt. Heraf har ca. 25 % tumor af planocellulær histologi og ca. 75 % af ikke-planocellulær histologi. Langt de fleste tumorer af ikkeplanocellulær histologi er adenokarcinomer. I slutningen af 2014 levede knap personer med lungekræft, mens cirka personer årligt dør af lungekræft [1]. Prognosen for lungekræft var en 1 års overlevelsesrate for patienter med lungekræft stadie IIIB på 48,5 % i 2014 og for stadie IV 25,3 %. Tilsvarende var 5-års overlevelsen 4,6 % ved stadie IIIB og 2 % ved stadie IV [1,2]. Der kendes mange tumormarkører, hvoraf enkelte har betydning for behandlingen; EGFR-aktiverende mutationer (Epidermal Growth Factor Receptor) findes hos ca. 10 % af alle adenokarcinomer, mens ALKtranslokation (Anaplastisk Lymfom Kinase) findes hos 3-5 % af alle adenokarcinomer [3]. Incidensen for ALK-positive NSCLC patienter i Danmark estimeres til at være 35 patienter årligt ifølge Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register [4]. Mange patienter med ALK-positiv NSCLC vil med tiden få progression, ofte i centralnervesystemet (CNS) [5]. Generelt beskrives incidensen af hjernemetastaser blandt patienter med ALK-positiv NSCLC som værende høj og studier har vist, at % af de inkluderede patienter havde hjernemetastaser. Patienter med hjernemetastaser oplever betydelig morbiditet og reduceret livskvalitet, ofte med neurologiske dysfunktioner og kognitive ændringer og med en median overlevelse på 3-6 måneder [5,6]. Nuværende behandling Fremskreden NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er symptomlindring og levetidsforlængelse. Behandlingen af metastatisk sygdom er systemisk behandling i form af kemoterapi, immunterapi eller targeteret behandling [2]. Side 6 af 22

7 Patienter med ALK-positiv NSCLC kan behandles med tyrosinkinasehæmmeren crizotinib, der er godkendt af KRIS som førstelinjebehandling. Behandlingen gives indtil progression eller intolerable bivirkninger. Ved progression på crizotinib vurderes patienten med henblik på andenlinje ALK-hæmmer (ceritinib eller alectinib). Fagudvalget forventer, at omkring 30 patienter årligt er kandidater til targeteret behandling med ALK inhibitorer. På grund af blod-hjerne-barrieren er transporten af mange lægemidler begrænset og metastaser i CNS er derfor vanskelige at rette behandling imod. Derudover er mange lægemidler substrat for effluxtransportere, såsom P-glykoprotein, som i udtalt grad findes i blodhjernebarrieren. Dette medvirker til en lav koncentration af lægemidlet i CNS med deraf følgende begrænset effekt på tumor [5]. Blandt ALKpositive NSCLC patienter, der modtog crizotinib i et retrospektivt studie, fik 46 % deres første progression i CNS [7]. Patienter, der progredierer på ALK-hæmmere i første og anden linje, tilbydes efterfølgende behandling jf. retningslinjen for ikke-planocellulær NSCLC uden ALK-mutation [8]. Alectinib Alectinib er en selektiv hæmmer af ALK- og RET-tyrosinkinase. I prækliniske studier har hæmning af ALKtyrosinkinase-aktivitet medført blokering af de efterfølgende signalveje og induktion af tumorcelledød (apoptose). Prækliniske data indikerer, at alectinib ikke er substrat for p-glykoprotein eller brystcancerresistensprotein (BCRP), begge efflux-transportører i blod-hjerne-barrieren, hvorfor alectinib kan passere og tilbageholdes i centralnervesystemet (CNS). Dette kan have en specifik relevans i forhold til CNS metastaser. Alectinib har allerede indikationen til andenlinjebehandling efter progression eller intolerable bivirkninger af crizotinib. Alectinib har den 18. december 2017 fået European Medicines Agency (EMA) godkendelse af indikationsudvidelse til: Monoterapi til førstelinjebehandling af voksne patienter med ALK-positiv fremskreden NSCLC. Det er denne indikationsudvidelse, den modtagne endelige ansøgning fra Roche og herværende vurderingsrapport omfatter. Alectinib administreres oralt af patienten selv i hjemmet som fast dosis 600 mg 2 gange dagligt i forbindelse med et måltid. Lægemidlet findes i kapsler af 150 mg. 3 Metode De præspecificerede metoder i protokollen er udarbejdet af Medicinrådet. Ansøgers metodeafsnit er valideret af Medicinrådet, og ansøgningen betragtet som modtaget den 21. februar Ansøger har anvendt og fulgt den præspecificerede metode, jf. protokol, som blev godkendt i Medicinrådet 5. februar Litteratursøgning Ansøger har gennemført systematisk litteratursøgning som efterspurgt i protokollen, hvilket resulterede i ALEX studiet [9], Alecensa (alectinib) EPAR [10], en supplerende rapport fra European network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) [11]. Herudover er der medtaget fem abstracts til besvarelse af protokollens øvrige overvejelser. Side 7 af 22

8 Fra evidens til kategori. Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af et lægemiddel ud fra den indsendte endelige ansøgning, evt. suppleret med andet materiale. I protokollen blev effektmålene angivet som kritiske, vigtige og mindre vigtige. I vurderingen af klinisk merværdi vægter de kritiske højest, de vigtige næsthøjest og de mindre vigtige indgår ikke. Den kliniske merværdi kategoriseres først enkeltvis per effektmål, hvorefter der foretages en vurdering af den samlede kategori for lægemidlet på tværs af effektmålene. Kategoriseringen per effektmål foretages på baggrund af absolutte og relative værdier for det enkelte effektmål. Den relative effekt beskrives med et estimat og et konfidensinterval, der sammenholdes med generiske væsentlighedskriterier. Den absolutte effekt sammenholdes med den i protokollen beskrevne mindste klinisk relevante forskel. Den endelige kategorisering af lægemidlets kliniske merværdi er en delvis kvalitativ proces, hvor der foretages en vurdering af det samlede datagrundlag på tværs af effektmålene. Vurdering af evidensens kvalitet foretages med udgangspunkt i GRADE og udtrykker tiltroen til evidensgrundlaget for de enkelte effektstørrelser og den endelige kategori for klinisk merværdi. Evidensens kvalitet inddeles i fire niveauer: høj, moderat, lav og meget lav. GRADE-metoden er et internationalt anerkendt redskab til systematisk vurdering af evidens og udarbejdelse af anbefalinger. I denne vurdering er metoden anvendt til at vurdere evidensens kvalitet. 5 Databehandling Databehandling i den endelige ansøgning De statistiske analyser er udført af ansøger og valideret af Medicinrådets sekretariat. Den endelige ansøgning og publikationen beskriver en intention to treat (ITT)-population og en sikkerhedspopulation (alle patienter som fik mindst en dosis af studiemedicinen), som begge rummer 303 patienter Studiets primære effektmål var investigatorvurderet progressionsfri overlevelse (PFS). De statistiske analyser er baseret på en stratificeret log rank test, samt Kaplan-Meier metoden for at estimere median PFS for hver behandlingsarm begge med 95% konfidensintervaller. En stratificeret Cox proportional-hazards regressionsmodel anvendes til at estimere behandlingseffekten ved udtrykket hazard ratio (HR) med 95 % konfidensintervaller. Sekundære effektmål i studiet fulgte et hierarki, som havde til formål at kontrollere for multipel testning [9]. Hvis forskellen mellem behandlingsgrupperne var signifikant med hensyn til det primære endepunkt (investigatorvurderet PFS), blev hvert af de sekundære endepunkter testet med et tosidet 5 % signifikansniveau) i følgende rækkefølge: PFS vurderet af en uafhængig komité, tid til CNS progression (vurderet af uafhængig komité) ifølge RECIST kriterier, investigatorvurderet responsrate samt samlet overlevelse. Vurdering af datagrundlag Samlet set betragtes det indleverede datagrundlag som tilstrækkeligt til at vurdere den kliniske merværdi af alectinib som mulig standardbehandling af førstelinjebehandling til ALK-positiv NSCLC med følgende bemærkninger: Side 8 af 22

9 Median PFS for det primære effektmål (vurderet af investigator) var ikke nået ved studiets afslutning for gruppen af patienter, som fik alectinib. Tilsvarende kunne der ikke vurderes en median overlevelse i nogen af grupperne, da data ikke var modne. I stedet vurderes 1 års overlevelse. For livskvalitet blev der rapporteret data fra 64 % af patienterne i crizotinib-armen og 66 % af patienterne i alectinib-armen ved studiets begyndelse. Ansøger angiver i tabel A3 en Hazard Ratio (HR) for tid til bekræftet forværring i global helbredsstatus som overordnet mål, og inkluderer en narrativ beskrivelse af livskvalitet i ansøgningen. 6 Klinisk merværdi Konklusion klinisk spørgsmål Hvad er den kliniske merværdi af alectinib til patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III IV sammenlignet med crizotinib? Fagudvalget vurderer, at alectinib til førstelinjebehandling af patienter med ALK positiv NSCLC giver en stor klinisk merværdi for patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III IV og performance status 0-2 sammenlignet med crizotinib (evidensens kvalitet meget lav) Gennemgang af studier Karakteristika ALEX (NCT ): resultaterne er publicerede i 2017 [9]. Studiet er et globalt, ublindet, randomiseret klinisk fase III studie med tidligere ubehandlede ALK positive patienter med NSCLC. Patienterne blev randomiseret (1:1 ved en blok-stratificeret procedure) med 303 patienter randomiseret i alt, heraf 151 patienter i crizotinib-armen og 152 patienter i alectinib-armen. Behandlingsvarighed frem til sygdomsprogression, ophør grundet bivirkninger, tilbagetrækning af samtykke eller død. Median opfølgningstid var 17,6 måneder (range 0,3-27,0 måneder) i crizotinib-armen og 18,6 måneder (range 0,5-29,0 måneder) i alectinib-armen. Population Baseline karakteristika ALEX (NCT ) Crizotinib (N: 151) Alectinib (N:152) Median alder 54,0 (18-91) 58,0 (25 88) % kvinder 57,6 55,3 % ikke-asiatisk etnicitet 54,3 54,6 Side 9 af 22

10 ECOG performance status (PS) % PS ,4 93,4 % PS 2 6,6 6,6 % målbar CNS metastaser 38,4 42,1 Fagudvalget bemærker, at der i studiet indgår en større andel asiatiske patienter end forventeligt i en dansk population. Fagudvalget bemærker, at der ikke er forskel på effekt i forhold til asiatisk/ikke asiatisk etnicitet, samt at der kun er meget få patienter i PS Resultater og vurdering Resultater og vurdering af de effektmål, som fagudvalget har præspecificeret som hhv. kritiske og vigtige følger nedenfor. Progressionsfri overlevelse (PFS investigatorvurderet) (kritisk) PFS: tid fra randomisering til første dokumenterede sygdomsprogression eller død, RECIST version 1.1. Tabel 1. Vurdering af klinisk merværdi: PFS (kritisk) Forhåndsdefineret grundlag for vurdering Resultater Absolutte forskelle Median på 3 måneder eller ARR 5 % ARR: 26,5 % [15,7; 35,7] Stor merværdi Øvre CI grænse < 0,75 HR 0,47 [0,34; 0,65] Relative forskelle Vigtig merværdi Lille merværdi Ingen merværdi Negativ merværdi Evidensens kvalitet Lav Første kolonne indeholder de i protokollen og metodehåndbogen præspecificerede grundlag for vurderingen. Anden kolonne indeholder data på de absolutte og relative værdier fra resultatafsnittet, som indgår i Medicinrådets vurdering. Side 10 af 22

11 Medianen blev ikke opnået for alectinib i det primære effektmål investigator assessed PFS [17,7 måneder; ikke nået]. Derimod blev medianen opnået for crizotinib-armen, 11,1 måneder [9,1; 13,1]. For det sekundære effektmål independent review commitee PFS blev medianen opnået for alectinib: median PFS 25,7 måneder [19,9; ikke nået] vs. 10,4 måneder [7,7; 14,6 måneder] for crizotinib. Fagudvalget finder ikke, at forskellen mellem investigator assessed og independent review comittee er markant, men at den afspejler en forventet mindre variation. Begge effektmål vurderes til den samme kliniske merværdi af fagudvalget. Der ses en 26,5 procentpoint ARR til fordel for alectinib ved 12 måneders PFS. Dette er væsentligt over det prædefinerede mål for klinisk merværdi på 5 procentpoint. Det relative effektestimat svarer til stor klinisk merværdi, da konfidensintervallets øvre grænse ikke overskrider 0,75. Samlet vurderer fagudvalget, at alectinib har en stor klinisk merværdi sammenlignet med crizotinib på dette effektmål med en lav evidenskvalitet. Behandlingsophør grundet bivirkninger (kritisk) Behandlingsophør grundet bivirkninger fandt sted hos 17 patienter (11,1 %) i alectinib-armen og blandt 19 patienter (12,6 %) i crizotinib-armen. Tabel 2: Vurdering af klinisk merværdi: behandlingsophør grundet bivirkninger (kritisk) Forhåndsdefineret grundlag for vurdering Medicinrådets vurdering Absolutte forskelle 5 procentpoint ARR 1,4 % [-8,1; 6,5] Stor merværdi Relative forskelle Vigtig merværdi Lille merværdi Ingen merværdi Øvre CI grænse >1 0,89 [0,48; 1,64] Negativ merværdi Evidensens kvalitet Meget lav Første kolonne indeholder de i protokollen og metodehåndbogen præspecificerede grundlag for vurderingen. Anden kolonne indeholder data fra ansøgning, som indgår i Medicinrådets vurdering. Der blev påvist en ARR på 1,4 procentpoint i effektforskel til fordel for alectinib, hvilket er under det prædefinerede mål for klinisk merværdi på 5 procentpoint. Det relative effektestimat svarer til væsentlighedskriterierne for ingen klinisk merværdi, da konfidensintervallets øvre grænse overskrider 1,0. Side 11 af 22

12 Samlet vurderer Fagudvalget, at alectinib har en ingen klinisk merværdi sammenlignet med crizotinib på dette effektmål med meget lav evidenskvalitet. Overlevelse (vigtig) Overlevelse: tid fra randomisering til død. Tabel 3. Vurdering af klinisk merværdi: overlevelse (vigtig) Forhåndsdefineret grundlag for vurdering Resultater Absolutte forskelle Median på 3 måneder eller ARR 5 % Stor merværdi Relative forskelle Vigtig merværdi Lille merværdi Ingen merværdi Øvre CI grænse > 1,0 HR 0,76 [0,48; 1,20] Negativ merværdi Evidensens kvalitet Meget lav Første kolonne indeholder de i protokollen og metodehåndbogen præspecificerede grundlag for vurderingen. Anden kolonne indeholder data på de absolutte og relative værdier fra resultatafsnittet, som indgår i Medicinrådets vurdering. Data er ikke modne for median OS. Ifølge den publicerede artikel var 12 måneders overlevelsen 84,3 % [78,4% 90,2%] i alectinib armen og 82,5% [76,1% 88,9%] i crizotinib armen. HR er 0,76 [0,48; 1,20]. Baseret på den angivne HR svarer det relative effektestimat til væsentlighedskriterierne for ingen klinisk merværdi. Fagudvalget vurderer, at forskellen på den kliniske merværdi på effektmålet PFS og OS kan tilskrives crossover effekter mellem de to arme i studiet. I den publicerede artikel angives det, at patienter i crizotinib-armen kan have modtaget alectinib efter sygdomsprogression, i de lande hvor alectinib allerede var godkendt og tilgængeligt, men der er ikke tal på dette. Samlet vurderer fagudvalget, at alectinib har ingen klinisk merværdi sammenlignet med criozotinib på dette effektmål med en meget lav evidenskvalitet. Tid til CNS progression (vigtig) Tid til CNS progression: tid fra randomisering til radiologisk CNS progression. Antal hændelser i alectinib-armen var 18 personer (12 %) og i crizotinib-armen 68 (45 %) Tabel 4. Vurdering af klinisk merværdi: Tid til CNS progression (vigtig) Side 12 af 22

13 Forhåndsdefineret grundlag for vurdering Resultater Absolutte forskelle Median på 3 måneder eller ARR 5 % ARR: 35,9 % [29,6; 39,2] Stor merværdi Øvre CI grænse < 0,75 HR 0,16 [0,10; 0,28] Relative forskelle Vigtig merværdi Lille merværdi Ingen merværdi Negativ merværdi Evidensens kvalitet Lav Første kolonne indeholder de i protokollen og metodehåndbogen præspecificerede grundlag for vurderingen. Anden kolonne indeholder data på de absolutte og relative værdier fra resultatafsnittet, som indgår i Medicinrådets vurdering. Der blev påvist en ARR på 35,9 procentpoint effektforskel til fordel for alectinib, hvilket er væsentligt over det prædefinerede mål for klinisk merværdi på 5 procentpoint. Det relative effektestimat svarer til væsentlighedskriterierne for stor klinisk merværdi, da konfidensintervallets øvre grænse er under 0,75. Samlet vurderer fagudvalget, at alectinib har en stor klinisk merværdi sammenlignet med crizotinib på dette effektmål med en lav evidenskvalitet. Bivirkninger grad 3-5 (vigtig) Forekomst af alvorlige bivirkninger grad 3-5 defineret ved European Organisation for Research and Treatment of Cancer Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 4,0 (EORTC CTCAE 2010 [12]. I alectinib-armen oplevede 33 patienter (21,7 %) bivirkninger grad 3-5 og for crizotinib-armen 49 patienter (32,5 %). Side 13 af 22

14 Tabel 5. Vurdering af klinisk merværdi: bivirkning grad 3-5 (vigtig) Forhåndsdefineret grundlag for vurdering Resultater Absolutte forskelle ARR: 5 procentpoint ARR: 10,7 % [0,72; 17,6] Stor merværdi Relative forskelle Vigtig merværdi Lille merværdi Øvre CI grænse < 1,0 HR 0,67 [0,46; 0,98] Ingen merværdi Negativ merværdi Evidensens kvalitet Meget lav Første kolonne indeholder de i protokollen og metodehåndbogen præspecificerede grundlag for vurderingen. Anden kolonne indeholder data på de absolutte og relative værdier fra resultatafsnittet, som indgår i Medicinrådets vurdering. Der ses en ARR på 10,7 procentpoint til fordel for alectinib, hvilket er over det prædefinerede mål for klinisk merværdi på 5 procentpoint. Det relative effektestimat svarer til væsentlighedskriterierne for lille klinisk merværdi, da konfidensintervallets øvre grænse er under 1,00. Samlet vurderer fagudvalget, at alectinib har en lille klinisk merværdi sammenlignet med crizotinib på dette effektmål med meget lav evidenskvalitet. Livskvalitet EORTC-QLQ-C30 (vigtig) I protokollen blev der ønsket data på dette effektmål fra det validerede instrument EORTC-QLQ-C30, og den mindste klinisk relevante forskel var defineret som en gennemsnitlig ændring over tid på 5 point. Dette instrument er benyttet i ALEX studiet, og 64 % af patienterne i crizotinib-armen og 66 % af patienterne i alectinib-armen indgav oplysninger ved studiets begyndelse. I den endelige ansøgning rapporteres en HR for tid til bekræftet forværring i global helbredsstatus på 0,72 [0,38; 1,39] mellem grupperne af patienter, som modtog alectinib og crizotinib. Desuden indeholder den endelige ansøgning en narrativ analyse, hvor der oplyses absolutte forskelle mellem grupperne på tidspunkter med 16 ugers mellemrum. Ifølge Medicinrådets metoder vurderes livskvalitet på absolutte forskelle, hvorfor fagudvalget vurderer, at alectinib har ikke-dokumenterbar merværdi på effektmålet livskvalitet. Side 14 af 22

15 Objektiv responsrate (ORR) (vigtig) Procentvis andel af patienter som opnåede komplet (CR) eller partielt respons (PR), vurderet af investigator. Tabel 7. Vurdering af klinisk merværdi: objektiv responsrate (vigtig) Forhåndsdefineret grundlag for vurdering Resultater Absolutte forskelle ARR: 5 procentpoint ARR: -7,4 % [-16,5; 1,71] Stor merværdi Relative forskelle Vigtig merværdi Lille merværdi Ingen merværdi Øvre CI grænse >1,0 RR 1,1 [0,98; 1,23] Negativ merværdi Evidensens kvalitet Meget lav Første kolonne indeholder de i protokollen og metodehåndbogen præspecificerede grundlag for vurderingen. Anden kolonne indeholder data på de absolutte og relative værdier fra resultatafsnittet, som indgår i Medicinrådets vurdering. Der blev påvist en ARR på 7,4 procentpoint effektforskel til fordel for alectinib, hvilket er over det prædefinerede mål for klinisk merværdi på 5 procentpoint. Det relative effektestimat svarer til væsentlighedskriterierne for ingen klinisk merværdi, da konfidensintervallets øvre grænse overskrider 1,0. Samlet vurderer Fagudvalget, at alectinib har ingen klinisk merværdi sammenlignet med crizotinib på dette effektmål med meget lav evidenskvalitet Evidensens kvalitet Evidensens kvalitet er samlet set vurderet som værende meget lav, da dette var det laveste evidensniveau for et kritisk effektmål (behandlingsophør grundet bivirkninger). For alle effektmål er der nedgraderet for inconsistency, da der kun indgik et studie i vurderingen. Desuden er der på enkelte effektmål nedgraderet for imprecision, grundet brede konfidensintervaller. På alle effektmål undtagen overall survival er der nedgraderet for risk of bias grundet studiets ikke-blindede design. Nærmere overvejelser vedrørende evidensens kvalitet kan ses i bilag 2 Side 15 af 22

16 6.1.4 Konklusion for klinisk spørgsmål 1 Tabel 8. Oversigt over merværdi og evidenskvalitet for kritiske og vigtige effektmål for klinisk spørgsmål 1. Effektmål Vigtighed Merværdi Evidenskvalitet PFS Kritisk Stor lav Behandlingsophør grundet bivirkninger Kritisk Ingen Meget lav Overlevelse Vigtig Ingen Meget lav Tid til CNS progression Vigtig Stor Lav Bivirkninger grad 3-5 Vigtig Lille Meget lav Livskvalitet Vigtig Ikke-dokumenterbar N/A Objektiv respons rate Vigtig Ingen Meget lav Fagudvalget finder, at der samlet er en stor merværdi af alectinib i forhold til crizotinib. Her vægter fagudvalget, at der er færre bivirkninger samt langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer i form af sygdomsprogression herunder særligt PFS og CNS progression. CNS progression er forbundet med væsentlige gener for patienterne, hvorfor der er stor værdi i at undgå dette. Fagudvalget bemærker, at det er første gang man har påvist en så god effekt på hjernemetastaser ved ALK positiv NSCLC. Samlet set betragtes evidensens kvalitet som meget lav, da dette er den laveste vurdering på et kritisk effektmål. 7 Andre overvejelser Fagudvalget ønskede hvis muligt data på patienter med en PS 3-4. Ansøger har som svar på dette spørgsmål indleveret et publiceret single-arm studie [13]. Studiet inkluderede patienter med avanceret ALK+ NSCLC og PS fra 2-4, der modtog alectinib 300 mg 2 gange dagligt (japansk dosering). I studiet indgik 18 patienter, hvoraf de 6 var i PS 3-4. Studiets primære effektmål var ORR. Der var ingen forskel på ORR mellem patienter i PS 2 og PS 3 (4, en patient) på effekt. Det var ikke nødvendigt at reducere dosis eller stoppe behandlingen grundet bivirkninger. Median PFS var 10,1 måned, hvilket er længere end man normalt forventer patienter i lav PS overlever. Medicinrådet vurderer at det på dette datagrundlag ikke er muligt at udtale sig om den kliniske merværdi til patienter i PS 3-4. Side 16 af 22

17 8 Fagudvalgets vurdering af samlet klinisk merværdi og samlet evidensniveau Fagudvalget vurderer, at alectinib til førstelinjebehandling af patienter med ALK positiv NSCLC giver en stor klinisk merværdi for patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III IV og performance status 0-2 sammenlignet med crizotinib (evidensens kvalitet meget lav). 9 Rådets vurdering af samlet klinisk merværdi og samlet evidensniveau Medicinrådet vurderer, at alectinib til førstelinjebehandling af patienter med ALK positiv NSCLC giver en stor klinisk merværdi for patienter med ALK-positiv ikke-kurabel NSCLC stadie III IV og performance status 0-2 sammenlignet med crizotinib (evidensens kvalitet meget lav). 10 Relation til eksisterende behandlingsvejledning Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet NSCLC. Her vil man bl.a. tage stilling til, hvilken plads alectinib har i forhold til andre lægemidler til behandling af sygdommen. Indtil da vurderer fagudvalget, at alectinib baseret på de kliniske data er at foretrække fremfor crizotinib til patienter med ALK positiv NSCLC i PS 0-2. Fagudvalget vil i arbejdet med terapiområdet undersøge, hvilken andenlinjebehandling, der kan tilbydes efter alectinib i første linje. Side 17 af 22

18 11 Referencer 1. NORDCAN - Association of the Nordic Cancer Registries. Kræftstatistik: Nøgetal og figurer Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register. Årsrapport Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). RADS Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV. Version 1. København: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS); Dok nr Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register. Årsrapport. Copenhagen; Baik C, Chamberlain M, Chow L. Targeted Therapy for Brain Metastases in EGFR-Mutated and ALK- Rearranged Non-Small-Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol. 2015;10(9): D Antonio C, Passaro A, Gori B, Del Signore E, Migliorino MR, Ricciardi S, et al. Bone and brain metastasis in lung cancer: recent advances in therapeutic strategies. Ther Adv Med Oncol. 2014;6(3): Weickhardt AJ, Scheier B, Burke JM, Gan G, Lu X, Bunn PA, et al. Local ablative therapy of oligoprogressive disease prolongs disease control by tyrosine kinase inhibitors in oncogene-addicted non-small-cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2012;7(12): DOLG. Referenceprogram 2017, kapitel 4. NSCLC stadie IV. Copenhagen; Peters S, Camidge DR, Shaw AT, Gadgeel S, Ahn JS, Kim D-W, et al. Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;377(9): European Medicines Agency EMA. EPAR Alecensa 12th Oct London: European Medicines Agency; European Network for Health Technology Assessment Eu. Alectinib as monotherapy for the first-line treatment of adult patients with ALK positive advanced non-small-cell lung cancer. Diemen, The Netherlands; National Institute of Cancer. Common Terminology Criteria for Adverse Events v 4.0 ( CTCAE ). Bd. 2009, NIH Publication Iwama E, Goto Y, Murakami H, Harada T, Tsumura S, Sakashita H, et al. Alectinib for Patients with ALK Rearrangement Positive Non Small Cell Lung Cancer and a Poor Performance Status (Lung Oncology Group in Kyushu 1401). J Thorac Oncol. 2017;12(7): Side 18 af 22

19 12 Bilag 1: Sammensætning af fagudvalg og kontaktinformation til Medicinrådet Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft Formand Christa Haugaard Nyhus, formand Overlæge Medlemmer Oluf Dimitri Røe overlæge Hanne Linnet Ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen Afdelingslæge Jeanette Haar Ehlers Overlæge Lotte Engell-Nørregaard Afdelingslæge Nina Voldby Overlæge Nille Behrendt Overlæge Nina Hannover Bjarnason Overlæge, dr.med. Michael Green Lauridsen Farmaceut Patient Indstillet af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) Udpeget af Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Dansk Selskab for Lungemedicin (DSL) Dansk Patologiselskab (DPAS) Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse Danske Patienter Medicinrådets sekretariat Medicinrådet Dampfærgevej 27-29, København Ø Sekretariatets arbejdsgruppe: Jane Skov (projekt- og metodeansvarlig) Charlotte Wulff Johansen (koordinator) Jette Østergaard Rathe Agla Jael Fridriksdottir Tenna Bekker Side 19 af 22

20 13 Bilag 2: GRADE-evidensprofiler Cochrane Risk of Bias Risk of bias er vurderet med The Cochrane Collaboration s tool for assessing risk of bias, hvor studiers risiko for bias vurderes som enten høj, lav eller uklar. Bias Vurdering Begrundelse Random sequence generation (Selection bias) Allocation concealment (Selection bias) Lav risiko for bias Randomization was stratified according to performance status, race and CNS metastases Lav risiko for bias interactive or Webbased response system Blinding of participants and personnel (Performance bias) Høj risiko for bias (lav risiko på effektmålet OS) randomized open label study Studiet er ikke blindet, aktive tiltag til at minimere bias er ikke beskrevet Blinding of outcome assessment (detection bias) Incomplete outcome data (attrition bias) Selective reporting (Reporting bias) Usikker risiko for bias Det kritiske effektmål PFS blev både vurderet af investigator og en uafhængig komite. Der var forskelle i vurderingen, men fagudvalget vurderer ikke disse forskelle var kritiske Lav risiko for bias All efficacy end points were analyzed in the intention-to-treat population Lav risiko for bias De effektmål der beskrives i metodeafsnittet er rapporteret i studiet. Other bias Lav risiko for bias Side 20 af 22

21 GRADE-evaluering af evidenskvaliteten til vurdering af den kliniske merværdi af alectinib Certainty assessment of patients Effect of studies Study design Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations alectinib crizotinib Relative (95% CI) Absolute (95% CI) Certainty Importance PFS 1 randomised trials serious serious a not serious not serious none 62/152 (40.8%) 102/151 (67.5%) HR 0.47 (0.34 to 0.65) 26 fewer per 100 (from 16 fewer to 36 fewer) LOW CRITICAL PFS IRC 1 randomised trials serious serious a not serious not serious none HR 0.50 (0.36 to 0.70) 15 fewer per 100 b LOW CRITICAL Treatment discontinuation due to adverse events 1 randomised trials serious c serious not serious very serious d none 17/152 (11.2%) 19/151 (12.6%) RR 0.89 (0.48 to 1.64) 1 fewer per 100 (from 7 fewer to 8 more) VERY LOW CRITICAL Overall Survival 1 randomised trials Not serious serious a not serious very serious none HR 0.76 (0.48 to 1.20) N/A VERY LOW IMPORTANT Time to CNS progression 1 randomised trials serious serious a not serious not serious none 18/152 (11.8%) 68/151 (45.0%) HR 0.16 (0.10 to 0.28) 36 fewer per 100 (from 30 fewer to 39 fewer) LOW IMPORTANT Adverse effects related to treatment 1 randomised trials serious serious a not serious serious d none 33/152 (21.7%) 49/151 (32.5%) RR (0.460 to 0.980) 11 fewer per 100 (from 1 fewer to 18 fewer) VERY LOW IMPORTANT Quality of life Side 21 af 22

22 Certainty assessment of patients Effect of studies Study design Risk of bias Inconsistency Indirectness Imprecision Other considerations alectinib crizotinib Relative (95% CI) Absolute (95% CI) Certainty Importance 1 randomised trials serious c serious a not serious very serious none HR 0.72 (0.38 to 1.39) N/A IMPORTANT Objective response rate 1 randomised trials serious serious a not serious serious d none 126/152 (82.9%) 114/151 (75.5%) RR 1.10 (0.98 to 1.23) 8 more per 100 (from 2 fewer to 17 more) VERY LOW IMPORTANT CI: Confidence interval; HR: Hazard Ratio; RR: Risk ratio Explanations a. 1 study b. no confidence interval on absolute effect c. open label study d. wide confidence interval e. no absolute effect Side 22 af 22

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af alectinib til behandling af ALK- positiv ikkesmåcellet

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af alectinib til behandling af ALK- positiv ikkesmåcellet Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af alectinib til behandling af ALK- positiv ikkesmåcellet lungekræft (NSCLC) Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af ikke-småcellet lungekræft NSCLC Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis Forventet

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af pembrolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Keytruda Generisk navn Pembrolizumab Firma Merck Sharp & Dohme (MSD) ATC-kode L01XC18 Virkningsmekanisme

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Tecentriq Generisk navn Atezolizumab Firma Roche A/S ATC-kode Ikke tildelt (pr. 17. januar

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom Handelsnavn Stivarga Generisk navn Regorafenib Firma Bayer ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi

Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi Handelsnavn Spinraza Generisk navn Nusinersen Firma Biogen ATC-kode Virkningsmekanisme M09AX07 Survival motor-neuron-2

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tofacitinib til Reumatoid Artrit Medicinrådets vurdering af klinisk af tofacitinib til Reumatoid Artrit Handelsnavn Generisk navn Firma ATC kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA Indikation Godkendelsesdato Offentliggørelsesdato

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1

Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde. Version 1.1 Metodehåndbog for Medicinrådets vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde Version 1.1 Indhold 1 Introduktion... 2 1.0 Om metodehåndbogen... 2 1.1 Hvad skal Medicinrådet?... 2 1.2 Fordeling

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe)

Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe) Dato: 12 marts 2016 Lægemidlets navn: OSIMERTINIB Kontaktperson: Karin Holmskov Hansen Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital (OUH) Overlæge og Formand for DOLG (Dansk Onkologisk Lungecancer

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Opdivo Generisk navn Nivolumab Firma Bristol Myers Squibb ATC-kode L01XC17 Virkningsmekanisme

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af telotristat ethyl til behandling af karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af telotristat ethyl til behandling af karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af telotristat ethyl til behandling af karcinoid syndrom hos patienter med neuroendokrine tumorer Handelsnavn XERMELO Generisk navn Telotristat ethyl Firma Ipsen

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af nivolumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Opdivo Generisk navn Nivolumab Firma Bristol Myers Squibb ATC kode L01XC17 Virkningsmekanisme

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68 Baggrundsnotat for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Medicinrådet seneste nyt!

Medicinrådet seneste nyt! Medicinrådet seneste nyt! VELKOMST Status på arbejdet med Medicinrådet Faglig og økonomisk metode Tidsplan for opstart af Medicinrådet Det videre forløb Medicinrådet og tværregionalt forum for koordination

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer og GRADE-metoden

Nationale kliniske retningslinjer og GRADE-metoden Nationale kliniske retningslinjer og GRADE-metoden 29. august 2014, DMCG.dk repræsentantskabsmøde, Hindsgavl Slot Chefkonsulent Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen spa@sst.dk 1 Om præsentationen Nationale

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af dupilumab til moderat til svær atopisk eksem

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af dupilumab til moderat til svær atopisk eksem Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af dupilumab til moderat til svær atopisk eksem Handelsnavn Generisk navn Firma ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis EMA-indikation Godkendelsesdato

Læs mere

Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi. Metodehåndbogen. Version 1.

Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi. Metodehåndbogen. Version 1. Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi Metodehåndbogen Version 1.0 0 Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18

Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Den 21. september 2016 Dok. nr.: 265248 Referat af 21. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 6. september 2016 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Den 22. oktober 2015 Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse

Mål. Kritisk vurdering af litteraturen. Vurdering af evidensen. Typer af fejlkilder. Fire muligheder. Fejlkilder og studie størrelse Mål Kritisk vurdering af litteraturen Andreas H. Lundh nfektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Anders W. Jørgensen Øre-Næse-Halsafdeling H, Aarhus Universitets Hospital - kunne skelne mellem systematiske

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne.

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne. Mini-MTV (skema) Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet Skema og felter kan justeres og

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard.

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard. Den 8. november 2013 Referat af 6. møde i KRIS afholdt den 24. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2.

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2. 4. NSCLC stadie IV Stadium IV NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er pallierende dvs. med henblik symptomlindring og levetidsforlængelse. Vanligvis er behandlingen af metastatisk sygdom

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af regorafenib til behandling af hepatocellulært carcinom Handelsnavn Stivarga Generisk navn Regorafenib Firma Bayer ATC-kode L01XE21 Virkningsmekanisme

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Lif Gå-hjem møde 3. september 2014 Chefkonsulent, sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Om præsentationen Hvad er en national

Læs mere

Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft

Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft FARMA Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft Medicinsk kræftbehandling er under hastig forvandling, og en række nye og mere effektive lægemidler vil i de kommende år se dagens lys.

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom Handelsnavn Tecentriq Generisk navn Atezolizumab Firma Roche ATC kode L01XC Virkningsmekanisme Anti

Læs mere

Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler

Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler N O T A T j.nr. 7-203-02-278/4/SFK Notat vedrørende brugen af Progression-Free Survival (PFS) og andre parametre i forbindelse med vurdering af kræftlægemidler

Læs mere

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL KOORDINERINGSRÅDET FOR IBRUGTAGNING AF SYGEHUSMEDICIN (KRIS)

ANSØGNINGSSKEMA TIL KOORDINERINGSRÅDET FOR IBRUGTAGNING AF SYGEHUSMEDICIN (KRIS) ANSØGNINGSSKEMA TIL KOORDINERINGSRÅDET FOR IBRUGTAGNING AF SYGEHUSMEDICIN (KRIS) Lægemiddel/behandling: Nintedanib er indiceret i kombination med docetaxel til behandling af voksne patienter med lokalt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Side 1 af 103

RADS Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Side 1 af 103 Baggrundsnotat for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR REHABILITERING AF PATIENTER MED PRO- STATAKRÆFT National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Den 2. februar 2017 Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid).

Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). København, den 23. marts 2016 AFGØRELSE Afgørelse vedr. KO-2016-1089 reklamemateriale vedr. Aubagio (teriflunomid). Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i klagesagen imellem

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie

PROLUCA. Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie PROLUCA Perioperativ Rehabilitering til Operable LUngeCAncer patienter et feasibility studie Maja Schick Sommer, fysioterapeut og ph.d. studerende (på barsel) Maja Bohlbro Stærkind, fysioterapeut og forskningsassistent

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af obinutuzumab til 1. linjebehandling af follikulært lymfom

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af obinutuzumab til 1. linjebehandling af follikulært lymfom Medicinrådets vurdering af klinisk af obinutuzumab til 1. linjebehandling af follikulært lymfom Handelsnavn Gazyvaro Generisk navn Obinutuzumab Firma Roche A/S ATC-kode L01XC15 Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2200 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af regorafenib som standardbehandling til hepatocellulært karcinom

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af regorafenib som standardbehandling til hepatocellulært karcinom Baggrund for Medicinrådets anbefaling af regorafenib som standardbehandling til hepatocellulært karcinom Handelsnavn Stivarga Generisk navn Regorafenib Firma Bayer ATC-kode Virkningsmekanisme Administration/dosis

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af tofacitinib som mulig standardbehandling til reumatoid artrit

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af tofacitinib som mulig standardbehandling til reumatoid artrit Baggrund for Medicinrådets anbefaling af tofacitinib som mulig standardbehandling til reumatoid artrit Handelsnavn Xeljanz Generisk navn Tofacitinib Firma Pfizer ATC kode LO4AA29 Virkningsmekanisme Janus

Læs mere