Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark"

Transkript

1 Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag:

2 Indhold 1 Executive Summary 4 2 Indledning 6 3 Problemformulering 7 4 Opgavens opbygning Anvendte forkortelser og begreber 9 5 Metodevalg Empiri Primære data Kildekritik Sekundære data Kildekritik Afgrænsning 14 6 Lovmæssig regulering af koncernrevision Internationale standarder for revision IFAC og IAASB Forum of Firms FSR Opbygningen af de nye standarder Delkonklusion 20 7 Koncernrevisionsopgavens opbygning Delkonklusion 22 8 Indledende overvejelser Accept og fortsættelse af kundeforholdet Definition af en koncernrevisionsopgave Ansvarsfordeling Identifikation af komponenter Finansielt betydelige komponenter Risikofyldte komponenter Accept af koncernrevisionsopgave Delkonklusion 30 9 Planlægningen af en koncernrevisionsopgave Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan Forståelse af koncernen og dennes enheder og omgivelser 35 1

3 9.2.1 Risikovurderingshandlinger Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder interne kontroller Forståelse af komponenter og koncernkontroller Forståelse af konsolideringsproces Forståelse af komponentrevisor Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation Dokumentation Væsentlighed Koncernvæsentlighedsniveau Komponentvæsentlighedsniveau Kommunikation med komponentrevisor Delkonklusion Udførelse af koncernrevision Reaktion på vurderede risici Finansielt betydelige komponenter Risikofyldte komponenter Ikke-betydelige komponenter Konsolideringsproces Vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisionsbevis Delkonklusion Afslutning af koncernrevision Efterfølgende begivenheder Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse Kommunikation med den daglige ledelse Kommunikation med den øverste ledelse Dokumentation Delkonklusion Særlig problemstilling i ISA 600U Konklusion Bibliografi Bilag 1 - Aflægges koncernregnskab Bilag 2 - Opbygning af RS-systemet Bilag 3 - Spørgeguide Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte 78 2

4 19 Bilag 5 - Interview med Partner, KPMG Bilag 6 - Interview med Manager, KPMG Bilag 7 - Interview med Partner, PWC 87 3

5 1 Executive Summary As identified all the companies listed on the Danish OMX C20 stock exchange reports a consolidated group financial statement which is why this have a large focus by both shareholders and other stakeholder. But until recently there haven't been a regulating standard for the audit of these consolidated group financial statements other than one that consist of the special considerations in regards to basing the audit on work performed by another auditor, ISA 600. In line with IAASB's Clarity Project there has been issued an updated standard for group audits, New ISA 600. This has been translated by the Danish association of auditors and should be applied for group audits with beginning on 15 December 2010 and later. 1 Therefore the main purpose of this thesis is to analyse the overall effect on audit of a consolidated group financial statement (a group audit) and in turn to answer the following questions: 1 What is the effect on the planning of a group audit - especially with respect to the overall Audit Strategy and Audit Plan? 2 What is the effect on the split between the group auditor and the component auditor? 3 What is the effect on the audit of significant components? 4 What is the effect on the audit of non-significant components? 5 How does the Danish Auditor profession respond to the new standard for group audits? 6 Are there any special considerations associated with the new standard on group audits? 1 The draft of the translated ISA 600 is referred to as ISA 600U in the following. 4

6 This analysis is mainly based on a series of interviews with people working with group audits and the author's own experience with group audits. And in turn combined with a step-by-step investigation of the different steps in a group audit according to the new and the old standard. Based on this analysis it is concluded that the main effect of the new ISA 600 is an emphasis of the group auditors overall responsibilities of the group audit and therefore the audit report. This is furthermore stressed in the explicit demand of the group audits involvement in the component audits work. Furthermore it is concluded that group auditor through the Audit Strategy and Audit Plan should acquire and opinion on the components of the group and the component auditor. Especially the split in significant and non-significant components will have a positive effect on the efficiency of the group audit Finally based on the performed analysis and step-by-step investigation of a group audit, it is concluded, that the implementation of ISA 600U in some aspects already is applied in group audits in Denmark. This is because the major firms in Denmark are members of the Forum of Firms, see below. Therefore they have agreed to implement the new ISA-standards before they are translated. Nonetheless the effect of the ISA 600U is an increased underlining of the group auditors' responsibilities, the involvement of the component auditor especially in the planning phase of the group audit and the split-up in significant and non-significant components, with in turn may lead to a more efficient group audit. 5

7 2 Indledning I Danmark aflægger alle selskaberne på OMX C20 koncernregnskab 2, hvorfor revisionen af disse har stor bevågenhed blandt investorer, medarbejdere og andre interessenter. Tidligere skulle der ved revisionen af koncernregnskaber anvendes RS 600" Anvendelse af anden revisors arbejde", men med udarbejdelsen af ISA 600U "Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber (Herunder komponentrevisors arbejde) er der nu kommet en standard for koncernrevisionsopgave. Udarbejdelsen er et led i IAASB's Clarity Project: "IAASB iværksatte helt tilbage i 2002 udarbejdelsen af ISA 600 blandt andet som følge af bekymring om kvaliteten og ensartetheden af internationale koncernrevisioner fra myndigheder og andre regnskabsbrugeres side" 3. Dermed skal revisionsangrebsvinklen tages til revurdering alt afhængigt af, hvor aktiv koncernopgaveteamet har været i relation til de enkelte komponentrevisorer 4. Der er på denne baggrund sket et skifte fra, at koncernrevisor alene skulle forholde sig til den anden revisors arbejde, og til at koncernrevisor skal forholde sig til hele koncernrevisionsopgaven og koncernregnskabet. Derfor er det interessant at undersøge, hvilken indvirkning denne nye standard har på en koncernrevisionsopgave, herunder på revisionsangrebsvinklen og -strategien ved koncernrevision. Udover selve ændringen i standarden for, hvorledes en koncernrevisionsopgave skal udføres er det ligeledes interessant af undersøge, hvordan den danske revisorbranche forholder sig til denne ajourførte standard. 2 Jf. bilag 1: Aflæggelse af koncernregnskab 3 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 4 jf. "(Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 6

8 3 Problemformulering Som det fremgår af indledningen betyder indførelsen af ISA 600U, at der nu er en standard for, hvorledes en koncernrevisionsopgave skal foretages, hvilket ikke har været tilfældet før. Det er derfor interessant at undersøge den forskel på en koncernrevisionsopgaven denne nye internationale standard for revision vil få, hvorfor hovedsigtet med denne kandidatafhandling er: Hvilken indvirkning får indførelsen af ISA 600 i Danmark på en koncernrevisionsopgave? Dette vil blive undersøgt og analyseret gennem besvarelsen på følgende underspørgsmål: 1 Hvad bliver påvirkningen på planlægningen af revisionsstrategien og revisionsplanen med indførelsen af den nye standard? 2 Hvad bliver påvirkningen på fordelingen mellem koncernrevision og revision i dattervirksomhederne (komponentrevision)? 3 Hvad bliver påvirkningen på revisionen af betydelige datterselskaber (komponenter)? 4 Hvad bliver påvirkningen på revisionen af ikke-betydelige datterselskaber (komponenter)? 5 Hvorledes forholder revisorbranchen sig til den nye standard for koncernrevisionsopgaver? 6 Er der særlige problemstillinger forbundet med den nye standard i forhold til tidligere? 7

9 4 Opgavens opbygning På baggrund af de ovenfor identificerede problemstillinger, er der valgt følgende opbygning af opgaven for at opnå grundlag for at besvare på den overordnede problemstillinger omkring Revision af koncerner efter ISA600 i Danmark samt de ovenfor angivne underspørgsmål. Indledningsvis har jeg valgt at beskrive udarbejdelsen og implementeringen af de reviderede revisionsstandarder i forlængelse af IFAC's Clarity Project, herunder selve systemet omkring de internationale standarder for revision 5. Dette omfatter den lovmæssige regulering af en koncernrevisionsopgave. Herefter er forløbet omkring en sådan koncernrevisionsopgaven gennemgået og analyseret. Disse omhandler: Indledende overvejelser, Planlægning, Udførelse og Afslutning. Ved denne gennemgang og analyse er forskellene på en koncernrevisionsopgave efter RS 600 og efter ISA 600U tillige analyseret. Dette er desuden suppleret med interview med fire personer med stor erfaring inden for arbejdet med revision og regnskab, herunder revision af koncerner. Opbygningen af opgaven kan illustreres som følger: 5 De ajourførte standarder for revision kaldes fremadrettet for ISA (internationale standarder for revision). RS forkortelsen anvendes således alene ved henvisning til De Danske Revisions Standarder. 8

10 Figur 1: Opgavens opbygning, Kilde: Egen tilvirkning 4.1 Anvendte forkortelser og begreber I den resterende del af kandidatafhandlingen anvendes følgende forkortelser for de forskellige standarder og udgaver heraf: 1 RS 600, "Anvendelse af anden revisors arbejde" forkortes RS ISA 600U, "Særlige overvejelser - Revision af koncernregnskaber (Herunder komponentrevisors arbejde) i udkast fra september 2010 forkortes ISA 600U 6. 3 ISA 600, "Special considerations - Audits of group financial statements (including work of component auditors) forkortes ISA 600. Derudover an- 6 I forbindelse med IFAC's Clarity Project er de danske revisionsstandarder, der tidligere blev forkortet RS, blevet omdøbt til Internationale Standarder for Revision, og forkortes ISA. 9

11 vendes der tilsvarende metodik ved henvisning til øvrige ISA'er (f.eks. ISA 300) Herudover anvendes begrebet koncernrevisor i ISA 600U som dækkende over begrebet "Den primære revisor", jf. RS 600, stk. 3, da der ikke er forskel på definitionen af disse begreber. Begge omhandler den revisor som skal erklære sig på koncernregnskabet. 10

12 5 Metodevalg Metoden, som er anvendt i udarbejdelse af denne kandidatafhandling, har taget udgangspunkt i Ib Andersens figur omkring vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang: Figur 2: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang, Kilde: (Andersen, 2005, 3. udgave), side Empiri Empirien i denne kandidatafhandling består af såvel primære som sekundære dat - hovedsagligt kvalitative. Der skelnes mellem kvantitative og kvalitative data. " kvantitative data repræsenteres ved tal, og kvalitative data repræsenteres ved alt andet end tal: tekst, film, fotos, genstande m.m." 7. Og da hovedparten af data til brug i denne kandidatafhandling består af tekster og delvist strukturerede interview, må disse betegnes som kvalitative. De eneste kvantitative data som er benyttet, er undersøgelsen i Bilag 1 - Aflægges koncernregnskab, hvor der er udarbejdet en egen undersøgelse af af- 7 jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side

13 læggelsen af koncernregnskab. Dette er foretaget som en såkaldt "ikkestimulidata" 8, hvor data ikke er påvirket af indsamleren, da der her er tale om en objektiv indsamling på baggrund af offentliggjorte årsregnskaber Primære data De primære data i denne kandidatafhandling kan opdeles i to kategorier: 1 Interviews 2 Egne erfaringer Der er foretaget interview ud fra foruddefinerede spørgsmål, hvor der dog samtidig er givet mulighed for at den interviewede kunne komme med egne uddybninger eller interviewer kunne stille opfølgende spørgsmål. Dette er hvad Ib Andersen kalder det "delvist strukturerede interview" 9, hvor interviewer har teoretisk og praktisk viden om området, interviewet foretages typisk ud fra et spørgeskema, da nogle elementer skal belyses, men det er samtidigt muligt af stille opfølgende spørgsmål og lade den interviewede uddybe. For at opnå et så nuanceret billede af effekten af ikrafttrædelsen af ISA 600U, har jeg valgt at foretage interview med følgende personer: 1 En partner hos Deloitte, som er statsautoriseret revisor og tidligere medlem af FSR's Revisionstekniske Udvalg og forfatter til adskillige artikler omkring revision. 2 En partner fra KPMG, som også er statsautoriseret revisor. 3 En manager fra KPMG som ikke er statsautoriseret revisor. 4 En partner fra PWC, statsautoriseret revisor. Den ene af de 3 partnere ovenfor er desuden medlem af FSR's Revisionstekniske Udvalg, der forestår oversættelsen af de internationale revisionsstandarder til dansk. 8 jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side 151, figur jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side

14 Ved netop at vælge disse personer har jeg forsøgt at ramme en bred personkreds med kendskab til revisors virke ved en koncernrevisionsopgave. Dermed vurderes det, at de foretagne interviews kan benyttes til en vurdering af ikrafttrædelsen af ISA 600U og dens indvirkning på en koncernrevisionsopgaves indledende overvejelser, planlægning, udførelse og afslutning. Samtidig vurderes de intreviewede at være et repræsentativt udsnit af revisorbranchen. Egne erfaringer fra mit daglige praktiske revisionsarbejde er indarbejdet som et supplement til de foretagne interviews som led i vurderingen af konsekvensen af ikrafttrædelsen af ISA 600U Kildekritik Som led i anvendelsen af de foretagne interview er det nødvendigt med en vurdering af kildekritik og hermed de forskellige kilders troværdighed. På denne baggrund er der foretaget en vurdering af den interviewedes holdninger, kontekst og endelig troværdighed. For alle fire interviewede vurderer jeg, at de med udgangspunkt i deres baggrund som revisorer formentligt kan have et incitament til i alle tilfælde at give udtryk for at de i forbindelse med deres arbejder har overholdt de relevante internationale standarder for revision. Dette er formentligt også tilfældet, men særligt med hensyn til spørgsmålene omkring overholdelse af den internationale standard for revision har der derfor været anlagt behørig forsigtighed i brugen af dette i kandidatafhandlingen Derudover er spørgsmålene i overvejende grad forsøgt formuleret på en sådan måde, at den interviewede kunne forklare, hvordan vedkommende ville gøre og i øvrigt en sammenholdelse med en koncernrevisionsopgave udført efter RS 600 og efter ISA 600U. Egne erfaringer er i videst muligt omfang benytte, hvor de kan understøttes af de foretagne interviews eller anden dokumentation i form af de andre ovenfor angivne sekundære data i form af revisionsstandarder, artikler eller lignende. 13

15 5.1.3 Sekundære data De sekundære data består af de i afsnit 14 angivne artikler, bøger og revisionsstandarder og internationale standarder for revision, herunder anden anvendt lovgivning Kildekritik Kildekritikken er særligt vigtig ved vurderingen af artiklerne og i noget mindre grad for bøger, som følge af, at der er tale om faglitteratur. Når der benyttes artikler i forskellige blade og aviser, skal troværdigheden og anvendeligheden af disse således vurderes. De anvendte artikler har det til fælles at de alle har været publiceret i anerkendte tidsskrifter, hvor der foregår en omfattende godkendelsesprocedure før optagelse. Der skal dog stadig gøres opmærksomt på, at forfatterne af disse artikler kan have egne personlige holdninger eller agendaer, hvilket netop er problemstillingen omkring sekundære data. Det kan være fordelagtigt at anvende disse, da de kan fremstille problemstillinger i enkle scenarier og lignende, men artiklerne kan samtidig være underlagt forfatterens subjektivitet. Derudover er artiklerne oftest ikke så dybdegående som egentlige lærebøger eller kandidatafhandlinger. 5.2 Afgrænsning I opgaven er det valgt at fokusere på indvirkningen på koncernrevisionsopgaven med en ikrafttrædelse af den ajourførte internationale standard for revision i udkast, "ISA Særlige overvejelser - Revision af Koncernregnskab (Herunder komponentrevisors arbejde). Det er valgt at følge indvirkningen på en koncernrevisionsopgave, hvor moderselskabet har hovedsæde i Danmark, og således er underlagt dansk selskabslovgivning, herunder revisionspligt og regnskabslovgivning. 14

16 Endelig er der i det omfang det er fundet nødvendigt for forståelsen af processen der omhandler en koncernrevisionsopgave foretaget inddragelse af andre relevante revisionsstandarder såvel RS'er som ajourførte ISA'er. 15

17 6 Lovmæssig regulering af koncernrevision Reguleringen af koncernrevisionsopgave findes i RS 600, men kun implicit, da denne alene omfatter brugen af anden revisors arbejde. Med indførelsen af ISA 600U er der udarbejdet en standard der behandler reguleringen af en koncernrevisionsopgave. Derfor er det interessant at undersøge selve udarbejdelsen af disse internationale standarder for revision, da konteksten som denne bliver udarbejdet i kan have indflydelse. Udarbejdelsen af revisionsstandarderne og internationale standarder for revision vil derfor blive gennemgået i dette afsnit. Fra udarbejdelsen i IAASB til oversættelse og indførelsen i Danmark. Selve metoden til udarbejdelsen af disse standarder på har betydet meget for udviklingen i revisionsmetodikken, herunder særligt den øgede globalisering. Således var den danske revisionsbranche tidligere reguleret gennem revisionsvejledningerne - og en koncernrevisionsopgave var reguleret i revisionsvejledning 3 og 11 fra hhv og Disse blev dog erstattet med indførelsen af RS 600 i Internationale standarder for revision IFAC og IAASB International Federation of Accountants er den internationale brancheforening for revisorbranche og blev stiftet i 1977 af 63 landes nationale brancheforeninger, herunder Danmarks FSR (se nedenfor). Formålet med denne internationale brancheforening er 11 : 1 Udvikle internationale standarder af høj kvalitet og supportere deres indførelse og brug 10 jf. (Revisionsteknisk udvalg, 2007), side 461 og jf. (IFAC's hjemmeside) 16

18 2 Facilitere medvirken og samarbejde medlems foreningerne imellem 3 Medvirke til og samarbejde med andre internationale organisationer 4 Fungere som den internationale talsperson for revision og regnskabsvæsen IFAC har blandt andet nedsat International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), som er organisationen som forestår udarbejdelsen af de internationale revisionsstandarder. IAASB har arbejdet med en revidering af revisionsstandarden for koncernrevisioner i en årrække. "IAASB iværksatte helt tilbage i 2002 udarbejdelsen af ISA 600 R blandt andet som følge af bekymring om kvaliteten og ensartetheden af internationale koncernrevisioner fra myndigheder og andre regnskabsbrugeres side" 12. Derudover har IAASB iværksat Clarity-projektet i 2004, der har til formål at "standarderne er forståelige, klare og anvendes konsekvent. Disse aspekter af klarhed (Clarity) tjener til at forbedre kvaliteten og ensartetheden af revisionspraksis i hele verden" Forum of Firms Endnu et udvalg under IFAC er Forum of Firms som blev stiftet i Dette udvalg er reelt en særlig forening, hvor internationale revisionsfirmaer og revisionssamarbejder frivilligt beslutter at udføre deres revisionsopgaver efter bestemte standarder 14. Dette har stor betydning for de større danske revisionsselskabers anvendelse af de internationale standarder for revision, da de er medlemmer af netop Forum of Firms 15, hvorfor de skal overholde standarder for revision som endnu ikke implementeret i Danmark ved internationale revisionsopgaver. 12 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 13 jf. (Berthing, 2009, 18. årgang), side 20, første afsnit. 14 jf. (IFAC's hjemmeside (The Forum of Firms)) 15 jf. (IFAC's hjemmeside (The Forum of Firms)) 17

19 Således er medlemmerne forpligtet til at overholde ISA 600U på trods af, at den danske oversættelse endnu ikke er godkendt og trådt i kraft, se nærmere nedenfor FSR I Danmark udarbejdes revisionsstandarderne (RS) og nu de internationale standarder for revision (ISA) af Revisionsteknisk Udvalg på vegne af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Dansk Revisorforening der er foreningen for de registrerede revisorer 16. De reviderede revisionsstandarder fra IAASB er dernæst sendt til FSRs Revisionstekniske Udvalg for oversættelse og som nævnt ovenfor eventuel tilpasning til særlige danske forhold 17. I første omgang forventede FSR at de ajourførte oversættelser af de internationale revisionsstandarder ville træde i kraft for regnskabsår startende 15. december 2009 eller senere. Det har dog vist sig nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen bl.a. som følge af manglende godkendelse i EU af oversættelserne 18. Derfor er det besluttet at udskyde ikrafttrædelsen med 1 år, således at oversættelserne træder i kraft for revisioner af regnskabsår der begynder senere end 15. december Dette er dog udelukkende tilfældet for revisionsopgaver som ikke udføres af et revisionsselskab som er medlem af Forum of Firms, da disse har indvilget i at implementeret den internationale standard for revision på baggrund af den engelske version. 16 I skrivende stund er der planlagt en fusion mellem de to foreninger, der skal endeligt vedtages af medlemmerne på generalforsamlinger i maj Dette forventes dog ikke at få indflydelse på udarbejdelsen af revisionsstandarderne, og dermed heller ikke denne kandidatafhandling. 17 jf. (Berthing, 2009, 18. årgang) 18 jf. (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), 2010), side jf. (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), 2010), side 1 18

20 6.2 Opbygningen af de nye standarder Systemet af revisionsstandarder forbliver uændret efter oversættelsen af de ajourførte standarder. Således vil der stadig blive tale om et system, der er opdelt i to hovedområder: Erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver. Erklæringsopgaver med sikkerhed kan opdeles i yderligere to grupper 20 : 1 revision og review af historiske finansielle oplysninger og 2 andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Se i øvrigt Bilag 2 - Opbygning af RS-systemet for oversigt over opbygningen af systemet for revisionsstandarder. Opbygningen af de enkelte oversatte internationale standarder for revision er dog ændret i forhold til tidligere. I det nuværende RS-system er standarderne opbygget efter et princip om, at selve standarden er markeret med fed, og anbefalinger og uddybninger er indskrevet indsat efter de relevante punkter i standarden. Dette er nu ændret således, at der indledningsvist er angivet selve standarden, og anbefalinger og uddybninger er flyttet bagerst i standarden. Dette er gjort som led i det ovenfor nævnte Clarity Project for at øge overskudeligheden Blandt de interviewede er der også enighed om, at den nye standard er en implementering af risikostandarden fra , hvilket vurderes hensigtsmæssigt. I særdeleshed medfører ændringer i ISA 600U, at en meget stor del af ansvaret for koncernrevisionsopgaven lægges over på koncernrevisor, hvilket kan have sine problemstillinger. Således kræver en koncernrevisionsopgave en meget stor involvering fra koncernrevisorsside, hvilket behandles yderligere senere. 20 jf. (Kim Füchsel, 2008), side jf. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte 19

21 6.3 Delkonklusion I forbindelse med udarbejdelsen af standarderne er det som nævnt ovenfor fundet nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen til regnskabsåret der begyndte den 15. december 2010 eller senere. Derfor vil ISA 600U blive anvendt ved planlægningen, udførelsen og afslutningen af revisioner i 2011, hvis koncernen har regnskabsår der følger kalenderåret. Således vil kvaliteten og ensartetheden af koncernrevisionsopgaverne blive øget som led i ikrafttrædelsen af ISA 600U i forhold til tidligere revisionsopgaver efter RS 600, da dette netop er et af formålene med ajourføringen af de internationale standarder for revision. For de store danske revisionsselskaber, som er medlem af Forum of Firms, har udskydelsen dog ingen indvirkning, da de allerede fra regnskabsår der begyndte 15. december 2009 eller senere skulle anvende ISA 600U. Dette må alt andet lige medføre, at effekten af ikrafttrædelsen af denne ajourførte internationale standard for revision må være vurderet i de forskellige revisionsselskaber og dermed må det være muligt at opnå reelt billede af denne effekt gennem de udførte interviews. Dette lader også til at være holdningen indenfor blandt de interviewede og overført revisorbranchen. F.eks. udtrykker en interviewet "Der er tale om en god standard, som afspejler det, der var god praksis " 22. Dermed må det også formodes, at branchen generelt forholder sig positivt til den nye standard for koncernrevisionsopgaver. 22 jf. Bilag 7 - Interview med Partner, PWC 20

22 7 Koncernrevisionsopgavens opbygning En koncernrevisionsopgave er principielt opbygget efter samme mønster som en almindelig revisionsopgave. Handlingerne og overvejelserne i de forskellige trin er dog udbygget noget i forhold til en almindelig revisionsopgave, hvilket fremgår af ISA 600U, og vil blive yderligere behandlet i det følgende. Som nævnt i afsnit anvender Forum of Firms allerede ISA 600, da de gennem dette samarbejdet har forpligtet sig hertil. Derfor afspejler interviewene også denne anvendelse. Udvidelserne består i hovedtræk af overvejelserne omkring forholdet mellem koncernrevisor og komponentrevisor, herunder kommunikationen mellem disse etc. Trinene i en koncernrevisionsopgave kan illustreres på følgende måde: Figur 3: Opbygning af en koncernrevisionsopgave, Kilde: egen tilvirkning I de forskellige trin af en koncernrevisionsopgave udføres overordnet følgende handlinger og overvejelser: 21

23 1 Indledende overvejelser: Ansvarsfordeling, Accept og fortsættelse af kundeforholdet og Identifikation af komponenter. 2 Planlægning: Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan, Forståelse af koncernen og dennes enheder og omgivelser, Væsentlighed og Kommunikation med komponentrevisor. 3 Udførelse: Reaktion på vurderede risici, Konsolideringsproces og Vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisionsbevis. 4 Afslutning: Efterfølgende begivenheder, Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse og Dokumentation. 7.1 Delkonklusion Ud fra ovenstående kan det således umiddelbart konkluderes, at en koncernrevisionsopgave efter ISA 600U er udvidet en del i forhold til en "almindelig" revisionsopgave. Denne udvidelse omhandler blandt andet ansvarsfordelingen især identifikationen af komponenter, kommunikationen med komponentrevisor og vurdering af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Disse behandles yderligere de følgende afsnit. 22

24 8 Indledende overvejelser Dette er det første skridt i en koncernrevisionsopgave, jf. afsnit 7. RS 600 og ISA 600U skal begge ses i sammenhæng med de resterende revisionsstandarder for erklæringsopgaver om revision RS 100 til RS 999 (hhv. ISA 100 til ISA 999), hvorfor koncernrevisor i forbindelse med revisionen af koncernregnskaber ligeledes skal foretage de handlinger og overvejelser som er nævnt i RS 100 til RS 999 (hhv. ISA 100 til ISA 999). Disse handlinger og overvejelser i RS 100 til RS 999 omfatter bl.a. indgåelse af revisionsaftalen (RS 210), Lovgivning, som virksomheden er underlagt (RS 250), kommunikation med virksomhedens øverste ledelse (RS 260), Planlægning af revisionen, herunder de indledende overvejelser i forbindelse med planlægningen af en revision af regnskaber, herunder fastlæggelse af den overordnede revisionsstrategi, udarbejdelse af revisionsplanen og overvejelser i forbindelse med førstegangsrevisioner (RS 300) og forståelse af virksomheden og dens omgivelser (RS 315). I dette arbejde vil koncernrevisor identificere, at der efter RS 600 vil blive anvendt anden revisors arbejder, hvorfor der i tilknytning til de andre planlægnings- og udførelses handlinger og overvejelser nævnt i RS 100 til RS 999 skal foretages indledende overvejelser. Disse standarder er tillige blevet ajourført som led i IAASB's Clarity Project, hvorfor der i det følgende vil blive taget udgangspunkt i de ajourførte internationale standarder for revision. Ajourføringen af de ovenfor nævnte standarder har ikke medført ændringer i samme omfang som ajourføringen af ISA 600U. 8.1 Accept og fortsættelse af kundeforholdet Udførelsen af en koncernrevisionsopgave indledes med, at revisor skal opnå en forståelse af kundens forhold og opgavens art og vurdere overholdelsen af de 23

25 etiske krav til revisorer, herunder bl.a. uafhængighed, jf. ISA 220. Koncernrevisor/revisor skal samtidig opnå en forståelse af opgavens vilkår, jf. ISA 210. Derudover fremgår det af afsnittet om accept og fortsættelse af opgaveforhold, at koncernrevisor skal vurdere om der er tale om en koncernrevisionsopgave, jf. ISA 600U, pkt Denne definition er en af de væsentlige ændringer der er i forhold til den nuværende standard. RS 600 indeholder ikke en definition af en koncernrevisionsopgave, da der alene var tale om brug af anden revisors arbejde Definition af en koncernrevisionsopgave Først og fremmest er der tale om en koncernrevisionsopgave, såfremt der efter Årsregnskabslovens bilag B er tale om en koncern, der skal aflægge koncernregnskab 23. Dette betyder, at der er tale om en koncern, når selskaber er organiseret i et moder-datter-forhold. Et moderselskab defineres i Årsregnskabslovens bilag B som en "virksomhed med bestemmende indflydelse 24 over en eller flere dattervirksomheder". Og en dattervirksomhed er omvendt defineret ved at være "en virksomhed som er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed". Et moderselskab kan i sagens natur således godt have flere dattervirksomheder, mens en dattervirksomhed alene kan have én ultimativ modervirksomhed. Revisionen af en sådan selskabskonstruktion med et moder-datter-forhold er den "normale" koncernrevisionsopgaven. Derudover er de følgende ifølge ISA 600U, pkt indikationer på en koncernrevisionsopgave: 23 jf. Årsregnskabsloven 109, stk Bestemmende indflydelse er ligeledes defineret i Årsregnskabslovens bilag B og omfatter "beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed" 24

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

En konsekvensanalyse af revisors planlægning af en koncernrevision ved implementeringen af den nye ISA 600R. Studerende: Philip Overgaard, CPR nr.

En konsekvensanalyse af revisors planlægning af en koncernrevision ved implementeringen af den nye ISA 600R. Studerende: Philip Overgaard, CPR nr. Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2010 ISA 600R En konsekvensanalyse af revisors planlægning af en koncernrevision ved implementeringen af den

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Cand.merc.aud Kandidatafhandling. Forfatter: Stine Sørensen (20101057) Koncernrevision. Vejleder: Hans Vistisen. Aalborg Universitet

Cand.merc.aud Kandidatafhandling. Forfatter: Stine Sørensen (20101057) Koncernrevision. Vejleder: Hans Vistisen. Aalborg Universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling Forfatter: Stine Sørensen (20101057) Koncernrevision Vejleder: Hans Vistisen Aalborg Universitet Afleveringsdato: 15. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Summary...4 2.0 Indledning...7

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013. Going Concern. en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden

Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013. Going Concern. en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden Kandidatafhandling, Copenhagen Busines School 2013 Going Concern en analyse af revisors adfærd efter øget fokus fra offentligheden Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Afleveret den 6. januar

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Master Thesis, Cand.merc.aud, Aarhus University - Business and Social Sciences Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Quality in the auditor's report on audit,

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten?

Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Forfatter: Søren Lean Madsen Vejleder: John Wiingaard Cand.merc.aud. Forbedrer intern revision den eksterne revision af årsrapporten? Aarhus School of Business, Aarhus University Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Institut for økonomi Afleveringsdato: d. 3. marts 2014 Cand. merc. aud. Antal anslag: 127.802 (inkl. figurer) Kandidatafhandling 2014 En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Forfatter:

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN

Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Aalborg Universitet, august 2005 Cand.Merc.Aud. - studiet Kandidatafhandling REVISION AF LEDELSESBERETNINGEN Forfatter: Laust R. Jakobsen Vejleder: Peter Thor Kellmer Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere