Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark"

Transkript

1 Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag:

2 Indhold 1 Executive Summary 4 2 Indledning 6 3 Problemformulering 7 4 Opgavens opbygning Anvendte forkortelser og begreber 9 5 Metodevalg Empiri Primære data Kildekritik Sekundære data Kildekritik Afgrænsning 14 6 Lovmæssig regulering af koncernrevision Internationale standarder for revision IFAC og IAASB Forum of Firms FSR Opbygningen af de nye standarder Delkonklusion 20 7 Koncernrevisionsopgavens opbygning Delkonklusion 22 8 Indledende overvejelser Accept og fortsættelse af kundeforholdet Definition af en koncernrevisionsopgave Ansvarsfordeling Identifikation af komponenter Finansielt betydelige komponenter Risikofyldte komponenter Accept af koncernrevisionsopgave Delkonklusion 30 9 Planlægningen af en koncernrevisionsopgave Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan Forståelse af koncernen og dennes enheder og omgivelser 35 1

3 9.2.1 Risikovurderingshandlinger Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder interne kontroller Forståelse af komponenter og koncernkontroller Forståelse af konsolideringsproces Forståelse af komponentrevisor Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation Dokumentation Væsentlighed Koncernvæsentlighedsniveau Komponentvæsentlighedsniveau Kommunikation med komponentrevisor Delkonklusion Udførelse af koncernrevision Reaktion på vurderede risici Finansielt betydelige komponenter Risikofyldte komponenter Ikke-betydelige komponenter Konsolideringsproces Vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisionsbevis Delkonklusion Afslutning af koncernrevision Efterfølgende begivenheder Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse Kommunikation med den daglige ledelse Kommunikation med den øverste ledelse Dokumentation Delkonklusion Særlig problemstilling i ISA 600U Konklusion Bibliografi Bilag 1 - Aflægges koncernregnskab Bilag 2 - Opbygning af RS-systemet Bilag 3 - Spørgeguide Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte 78 2

4 19 Bilag 5 - Interview med Partner, KPMG Bilag 6 - Interview med Manager, KPMG Bilag 7 - Interview med Partner, PWC 87 3

5 1 Executive Summary As identified all the companies listed on the Danish OMX C20 stock exchange reports a consolidated group financial statement which is why this have a large focus by both shareholders and other stakeholder. But until recently there haven't been a regulating standard for the audit of these consolidated group financial statements other than one that consist of the special considerations in regards to basing the audit on work performed by another auditor, ISA 600. In line with IAASB's Clarity Project there has been issued an updated standard for group audits, New ISA 600. This has been translated by the Danish association of auditors and should be applied for group audits with beginning on 15 December 2010 and later. 1 Therefore the main purpose of this thesis is to analyse the overall effect on audit of a consolidated group financial statement (a group audit) and in turn to answer the following questions: 1 What is the effect on the planning of a group audit - especially with respect to the overall Audit Strategy and Audit Plan? 2 What is the effect on the split between the group auditor and the component auditor? 3 What is the effect on the audit of significant components? 4 What is the effect on the audit of non-significant components? 5 How does the Danish Auditor profession respond to the new standard for group audits? 6 Are there any special considerations associated with the new standard on group audits? 1 The draft of the translated ISA 600 is referred to as ISA 600U in the following. 4

6 This analysis is mainly based on a series of interviews with people working with group audits and the author's own experience with group audits. And in turn combined with a step-by-step investigation of the different steps in a group audit according to the new and the old standard. Based on this analysis it is concluded that the main effect of the new ISA 600 is an emphasis of the group auditors overall responsibilities of the group audit and therefore the audit report. This is furthermore stressed in the explicit demand of the group audits involvement in the component audits work. Furthermore it is concluded that group auditor through the Audit Strategy and Audit Plan should acquire and opinion on the components of the group and the component auditor. Especially the split in significant and non-significant components will have a positive effect on the efficiency of the group audit Finally based on the performed analysis and step-by-step investigation of a group audit, it is concluded, that the implementation of ISA 600U in some aspects already is applied in group audits in Denmark. This is because the major firms in Denmark are members of the Forum of Firms, see below. Therefore they have agreed to implement the new ISA-standards before they are translated. Nonetheless the effect of the ISA 600U is an increased underlining of the group auditors' responsibilities, the involvement of the component auditor especially in the planning phase of the group audit and the split-up in significant and non-significant components, with in turn may lead to a more efficient group audit. 5

7 2 Indledning I Danmark aflægger alle selskaberne på OMX C20 koncernregnskab 2, hvorfor revisionen af disse har stor bevågenhed blandt investorer, medarbejdere og andre interessenter. Tidligere skulle der ved revisionen af koncernregnskaber anvendes RS 600" Anvendelse af anden revisors arbejde", men med udarbejdelsen af ISA 600U "Særlige overvejelser - revision af koncernregnskaber (Herunder komponentrevisors arbejde) er der nu kommet en standard for koncernrevisionsopgave. Udarbejdelsen er et led i IAASB's Clarity Project: "IAASB iværksatte helt tilbage i 2002 udarbejdelsen af ISA 600 blandt andet som følge af bekymring om kvaliteten og ensartetheden af internationale koncernrevisioner fra myndigheder og andre regnskabsbrugeres side" 3. Dermed skal revisionsangrebsvinklen tages til revurdering alt afhængigt af, hvor aktiv koncernopgaveteamet har været i relation til de enkelte komponentrevisorer 4. Der er på denne baggrund sket et skifte fra, at koncernrevisor alene skulle forholde sig til den anden revisors arbejde, og til at koncernrevisor skal forholde sig til hele koncernrevisionsopgaven og koncernregnskabet. Derfor er det interessant at undersøge, hvilken indvirkning denne nye standard har på en koncernrevisionsopgave, herunder på revisionsangrebsvinklen og -strategien ved koncernrevision. Udover selve ændringen i standarden for, hvorledes en koncernrevisionsopgave skal udføres er det ligeledes interessant af undersøge, hvordan den danske revisorbranche forholder sig til denne ajourførte standard. 2 Jf. bilag 1: Aflæggelse af koncernregnskab 3 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 4 jf. "(Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 6

8 3 Problemformulering Som det fremgår af indledningen betyder indførelsen af ISA 600U, at der nu er en standard for, hvorledes en koncernrevisionsopgave skal foretages, hvilket ikke har været tilfældet før. Det er derfor interessant at undersøge den forskel på en koncernrevisionsopgaven denne nye internationale standard for revision vil få, hvorfor hovedsigtet med denne kandidatafhandling er: Hvilken indvirkning får indførelsen af ISA 600 i Danmark på en koncernrevisionsopgave? Dette vil blive undersøgt og analyseret gennem besvarelsen på følgende underspørgsmål: 1 Hvad bliver påvirkningen på planlægningen af revisionsstrategien og revisionsplanen med indførelsen af den nye standard? 2 Hvad bliver påvirkningen på fordelingen mellem koncernrevision og revision i dattervirksomhederne (komponentrevision)? 3 Hvad bliver påvirkningen på revisionen af betydelige datterselskaber (komponenter)? 4 Hvad bliver påvirkningen på revisionen af ikke-betydelige datterselskaber (komponenter)? 5 Hvorledes forholder revisorbranchen sig til den nye standard for koncernrevisionsopgaver? 6 Er der særlige problemstillinger forbundet med den nye standard i forhold til tidligere? 7

9 4 Opgavens opbygning På baggrund af de ovenfor identificerede problemstillinger, er der valgt følgende opbygning af opgaven for at opnå grundlag for at besvare på den overordnede problemstillinger omkring Revision af koncerner efter ISA600 i Danmark samt de ovenfor angivne underspørgsmål. Indledningsvis har jeg valgt at beskrive udarbejdelsen og implementeringen af de reviderede revisionsstandarder i forlængelse af IFAC's Clarity Project, herunder selve systemet omkring de internationale standarder for revision 5. Dette omfatter den lovmæssige regulering af en koncernrevisionsopgave. Herefter er forløbet omkring en sådan koncernrevisionsopgaven gennemgået og analyseret. Disse omhandler: Indledende overvejelser, Planlægning, Udførelse og Afslutning. Ved denne gennemgang og analyse er forskellene på en koncernrevisionsopgave efter RS 600 og efter ISA 600U tillige analyseret. Dette er desuden suppleret med interview med fire personer med stor erfaring inden for arbejdet med revision og regnskab, herunder revision af koncerner. Opbygningen af opgaven kan illustreres som følger: 5 De ajourførte standarder for revision kaldes fremadrettet for ISA (internationale standarder for revision). RS forkortelsen anvendes således alene ved henvisning til De Danske Revisions Standarder. 8

10 Figur 1: Opgavens opbygning, Kilde: Egen tilvirkning 4.1 Anvendte forkortelser og begreber I den resterende del af kandidatafhandlingen anvendes følgende forkortelser for de forskellige standarder og udgaver heraf: 1 RS 600, "Anvendelse af anden revisors arbejde" forkortes RS ISA 600U, "Særlige overvejelser - Revision af koncernregnskaber (Herunder komponentrevisors arbejde) i udkast fra september 2010 forkortes ISA 600U 6. 3 ISA 600, "Special considerations - Audits of group financial statements (including work of component auditors) forkortes ISA 600. Derudover an- 6 I forbindelse med IFAC's Clarity Project er de danske revisionsstandarder, der tidligere blev forkortet RS, blevet omdøbt til Internationale Standarder for Revision, og forkortes ISA. 9

11 vendes der tilsvarende metodik ved henvisning til øvrige ISA'er (f.eks. ISA 300) Herudover anvendes begrebet koncernrevisor i ISA 600U som dækkende over begrebet "Den primære revisor", jf. RS 600, stk. 3, da der ikke er forskel på definitionen af disse begreber. Begge omhandler den revisor som skal erklære sig på koncernregnskabet. 10

12 5 Metodevalg Metoden, som er anvendt i udarbejdelse af denne kandidatafhandling, har taget udgangspunkt i Ib Andersens figur omkring vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang: Figur 2: Vidensproduktionens hovedelementer og arbejdsgang, Kilde: (Andersen, 2005, 3. udgave), side Empiri Empirien i denne kandidatafhandling består af såvel primære som sekundære dat - hovedsagligt kvalitative. Der skelnes mellem kvantitative og kvalitative data. " kvantitative data repræsenteres ved tal, og kvalitative data repræsenteres ved alt andet end tal: tekst, film, fotos, genstande m.m." 7. Og da hovedparten af data til brug i denne kandidatafhandling består af tekster og delvist strukturerede interview, må disse betegnes som kvalitative. De eneste kvantitative data som er benyttet, er undersøgelsen i Bilag 1 - Aflægges koncernregnskab, hvor der er udarbejdet en egen undersøgelse af af- 7 jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side

13 læggelsen af koncernregnskab. Dette er foretaget som en såkaldt "ikkestimulidata" 8, hvor data ikke er påvirket af indsamleren, da der her er tale om en objektiv indsamling på baggrund af offentliggjorte årsregnskaber Primære data De primære data i denne kandidatafhandling kan opdeles i to kategorier: 1 Interviews 2 Egne erfaringer Der er foretaget interview ud fra foruddefinerede spørgsmål, hvor der dog samtidig er givet mulighed for at den interviewede kunne komme med egne uddybninger eller interviewer kunne stille opfølgende spørgsmål. Dette er hvad Ib Andersen kalder det "delvist strukturerede interview" 9, hvor interviewer har teoretisk og praktisk viden om området, interviewet foretages typisk ud fra et spørgeskema, da nogle elementer skal belyses, men det er samtidigt muligt af stille opfølgende spørgsmål og lade den interviewede uddybe. For at opnå et så nuanceret billede af effekten af ikrafttrædelsen af ISA 600U, har jeg valgt at foretage interview med følgende personer: 1 En partner hos Deloitte, som er statsautoriseret revisor og tidligere medlem af FSR's Revisionstekniske Udvalg og forfatter til adskillige artikler omkring revision. 2 En partner fra KPMG, som også er statsautoriseret revisor. 3 En manager fra KPMG som ikke er statsautoriseret revisor. 4 En partner fra PWC, statsautoriseret revisor. Den ene af de 3 partnere ovenfor er desuden medlem af FSR's Revisionstekniske Udvalg, der forestår oversættelsen af de internationale revisionsstandarder til dansk. 8 jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side 151, figur jf. (Andersen, 2005, 3. udgave), side

14 Ved netop at vælge disse personer har jeg forsøgt at ramme en bred personkreds med kendskab til revisors virke ved en koncernrevisionsopgave. Dermed vurderes det, at de foretagne interviews kan benyttes til en vurdering af ikrafttrædelsen af ISA 600U og dens indvirkning på en koncernrevisionsopgaves indledende overvejelser, planlægning, udførelse og afslutning. Samtidig vurderes de intreviewede at være et repræsentativt udsnit af revisorbranchen. Egne erfaringer fra mit daglige praktiske revisionsarbejde er indarbejdet som et supplement til de foretagne interviews som led i vurderingen af konsekvensen af ikrafttrædelsen af ISA 600U Kildekritik Som led i anvendelsen af de foretagne interview er det nødvendigt med en vurdering af kildekritik og hermed de forskellige kilders troværdighed. På denne baggrund er der foretaget en vurdering af den interviewedes holdninger, kontekst og endelig troværdighed. For alle fire interviewede vurderer jeg, at de med udgangspunkt i deres baggrund som revisorer formentligt kan have et incitament til i alle tilfælde at give udtryk for at de i forbindelse med deres arbejder har overholdt de relevante internationale standarder for revision. Dette er formentligt også tilfældet, men særligt med hensyn til spørgsmålene omkring overholdelse af den internationale standard for revision har der derfor været anlagt behørig forsigtighed i brugen af dette i kandidatafhandlingen Derudover er spørgsmålene i overvejende grad forsøgt formuleret på en sådan måde, at den interviewede kunne forklare, hvordan vedkommende ville gøre og i øvrigt en sammenholdelse med en koncernrevisionsopgave udført efter RS 600 og efter ISA 600U. Egne erfaringer er i videst muligt omfang benytte, hvor de kan understøttes af de foretagne interviews eller anden dokumentation i form af de andre ovenfor angivne sekundære data i form af revisionsstandarder, artikler eller lignende. 13

15 5.1.3 Sekundære data De sekundære data består af de i afsnit 14 angivne artikler, bøger og revisionsstandarder og internationale standarder for revision, herunder anden anvendt lovgivning Kildekritik Kildekritikken er særligt vigtig ved vurderingen af artiklerne og i noget mindre grad for bøger, som følge af, at der er tale om faglitteratur. Når der benyttes artikler i forskellige blade og aviser, skal troværdigheden og anvendeligheden af disse således vurderes. De anvendte artikler har det til fælles at de alle har været publiceret i anerkendte tidsskrifter, hvor der foregår en omfattende godkendelsesprocedure før optagelse. Der skal dog stadig gøres opmærksomt på, at forfatterne af disse artikler kan have egne personlige holdninger eller agendaer, hvilket netop er problemstillingen omkring sekundære data. Det kan være fordelagtigt at anvende disse, da de kan fremstille problemstillinger i enkle scenarier og lignende, men artiklerne kan samtidig være underlagt forfatterens subjektivitet. Derudover er artiklerne oftest ikke så dybdegående som egentlige lærebøger eller kandidatafhandlinger. 5.2 Afgrænsning I opgaven er det valgt at fokusere på indvirkningen på koncernrevisionsopgaven med en ikrafttrædelse af den ajourførte internationale standard for revision i udkast, "ISA Særlige overvejelser - Revision af Koncernregnskab (Herunder komponentrevisors arbejde). Det er valgt at følge indvirkningen på en koncernrevisionsopgave, hvor moderselskabet har hovedsæde i Danmark, og således er underlagt dansk selskabslovgivning, herunder revisionspligt og regnskabslovgivning. 14

16 Endelig er der i det omfang det er fundet nødvendigt for forståelsen af processen der omhandler en koncernrevisionsopgave foretaget inddragelse af andre relevante revisionsstandarder såvel RS'er som ajourførte ISA'er. 15

17 6 Lovmæssig regulering af koncernrevision Reguleringen af koncernrevisionsopgave findes i RS 600, men kun implicit, da denne alene omfatter brugen af anden revisors arbejde. Med indførelsen af ISA 600U er der udarbejdet en standard der behandler reguleringen af en koncernrevisionsopgave. Derfor er det interessant at undersøge selve udarbejdelsen af disse internationale standarder for revision, da konteksten som denne bliver udarbejdet i kan have indflydelse. Udarbejdelsen af revisionsstandarderne og internationale standarder for revision vil derfor blive gennemgået i dette afsnit. Fra udarbejdelsen i IAASB til oversættelse og indførelsen i Danmark. Selve metoden til udarbejdelsen af disse standarder på har betydet meget for udviklingen i revisionsmetodikken, herunder særligt den øgede globalisering. Således var den danske revisionsbranche tidligere reguleret gennem revisionsvejledningerne - og en koncernrevisionsopgave var reguleret i revisionsvejledning 3 og 11 fra hhv og Disse blev dog erstattet med indførelsen af RS 600 i Internationale standarder for revision IFAC og IAASB International Federation of Accountants er den internationale brancheforening for revisorbranche og blev stiftet i 1977 af 63 landes nationale brancheforeninger, herunder Danmarks FSR (se nedenfor). Formålet med denne internationale brancheforening er 11 : 1 Udvikle internationale standarder af høj kvalitet og supportere deres indførelse og brug 10 jf. (Revisionsteknisk udvalg, 2007), side 461 og jf. (IFAC's hjemmeside) 16

18 2 Facilitere medvirken og samarbejde medlems foreningerne imellem 3 Medvirke til og samarbejde med andre internationale organisationer 4 Fungere som den internationale talsperson for revision og regnskabsvæsen IFAC har blandt andet nedsat International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), som er organisationen som forestår udarbejdelsen af de internationale revisionsstandarder. IAASB har arbejdet med en revidering af revisionsstandarden for koncernrevisioner i en årrække. "IAASB iværksatte helt tilbage i 2002 udarbejdelsen af ISA 600 R blandt andet som følge af bekymring om kvaliteten og ensartetheden af internationale koncernrevisioner fra myndigheder og andre regnskabsbrugeres side" 12. Derudover har IAASB iværksat Clarity-projektet i 2004, der har til formål at "standarderne er forståelige, klare og anvendes konsekvent. Disse aspekter af klarhed (Clarity) tjener til at forbedre kvaliteten og ensartetheden af revisionspraksis i hele verden" Forum of Firms Endnu et udvalg under IFAC er Forum of Firms som blev stiftet i Dette udvalg er reelt en særlig forening, hvor internationale revisionsfirmaer og revisionssamarbejder frivilligt beslutter at udføre deres revisionsopgaver efter bestemte standarder 14. Dette har stor betydning for de større danske revisionsselskabers anvendelse af de internationale standarder for revision, da de er medlemmer af netop Forum of Firms 15, hvorfor de skal overholde standarder for revision som endnu ikke implementeret i Danmark ved internationale revisionsopgaver. 12 jf. (Berit Steenstrup Damm og Jan Bo Hansen, Deloitte, 2010), side 1, første afsnit. 13 jf. (Berthing, 2009, 18. årgang), side 20, første afsnit. 14 jf. (IFAC's hjemmeside (The Forum of Firms)) 15 jf. (IFAC's hjemmeside (The Forum of Firms)) 17

19 Således er medlemmerne forpligtet til at overholde ISA 600U på trods af, at den danske oversættelse endnu ikke er godkendt og trådt i kraft, se nærmere nedenfor FSR I Danmark udarbejdes revisionsstandarderne (RS) og nu de internationale standarder for revision (ISA) af Revisionsteknisk Udvalg på vegne af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) og Dansk Revisorforening der er foreningen for de registrerede revisorer 16. De reviderede revisionsstandarder fra IAASB er dernæst sendt til FSRs Revisionstekniske Udvalg for oversættelse og som nævnt ovenfor eventuel tilpasning til særlige danske forhold 17. I første omgang forventede FSR at de ajourførte oversættelser af de internationale revisionsstandarder ville træde i kraft for regnskabsår startende 15. december 2009 eller senere. Det har dog vist sig nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen bl.a. som følge af manglende godkendelse i EU af oversættelserne 18. Derfor er det besluttet at udskyde ikrafttrædelsen med 1 år, således at oversættelserne træder i kraft for revisioner af regnskabsår der begynder senere end 15. december Dette er dog udelukkende tilfældet for revisionsopgaver som ikke udføres af et revisionsselskab som er medlem af Forum of Firms, da disse har indvilget i at implementeret den internationale standard for revision på baggrund af den engelske version. 16 I skrivende stund er der planlagt en fusion mellem de to foreninger, der skal endeligt vedtages af medlemmerne på generalforsamlinger i maj Dette forventes dog ikke at få indflydelse på udarbejdelsen af revisionsstandarderne, og dermed heller ikke denne kandidatafhandling. 17 jf. (Berthing, 2009, 18. årgang) 18 jf. (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), 2010), side jf. (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), 2010), side 1 18

20 6.2 Opbygningen af de nye standarder Systemet af revisionsstandarder forbliver uændret efter oversættelsen af de ajourførte standarder. Således vil der stadig blive tale om et system, der er opdelt i to hovedområder: Erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver. Erklæringsopgaver med sikkerhed kan opdeles i yderligere to grupper 20 : 1 revision og review af historiske finansielle oplysninger og 2 andre erklæringsopgaver end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Se i øvrigt Bilag 2 - Opbygning af RS-systemet for oversigt over opbygningen af systemet for revisionsstandarder. Opbygningen af de enkelte oversatte internationale standarder for revision er dog ændret i forhold til tidligere. I det nuværende RS-system er standarderne opbygget efter et princip om, at selve standarden er markeret med fed, og anbefalinger og uddybninger er indskrevet indsat efter de relevante punkter i standarden. Dette er nu ændret således, at der indledningsvist er angivet selve standarden, og anbefalinger og uddybninger er flyttet bagerst i standarden. Dette er gjort som led i det ovenfor nævnte Clarity Project for at øge overskudeligheden Blandt de interviewede er der også enighed om, at den nye standard er en implementering af risikostandarden fra , hvilket vurderes hensigtsmæssigt. I særdeleshed medfører ændringer i ISA 600U, at en meget stor del af ansvaret for koncernrevisionsopgaven lægges over på koncernrevisor, hvilket kan have sine problemstillinger. Således kræver en koncernrevisionsopgave en meget stor involvering fra koncernrevisorsside, hvilket behandles yderligere senere. 20 jf. (Kim Füchsel, 2008), side jf. Bilag 4 - Interview med Partner, Deloitte 19

21 6.3 Delkonklusion I forbindelse med udarbejdelsen af standarderne er det som nævnt ovenfor fundet nødvendigt at udskyde ikrafttrædelsen til regnskabsåret der begyndte den 15. december 2010 eller senere. Derfor vil ISA 600U blive anvendt ved planlægningen, udførelsen og afslutningen af revisioner i 2011, hvis koncernen har regnskabsår der følger kalenderåret. Således vil kvaliteten og ensartetheden af koncernrevisionsopgaverne blive øget som led i ikrafttrædelsen af ISA 600U i forhold til tidligere revisionsopgaver efter RS 600, da dette netop er et af formålene med ajourføringen af de internationale standarder for revision. For de store danske revisionsselskaber, som er medlem af Forum of Firms, har udskydelsen dog ingen indvirkning, da de allerede fra regnskabsår der begyndte 15. december 2009 eller senere skulle anvende ISA 600U. Dette må alt andet lige medføre, at effekten af ikrafttrædelsen af denne ajourførte internationale standard for revision må være vurderet i de forskellige revisionsselskaber og dermed må det være muligt at opnå reelt billede af denne effekt gennem de udførte interviews. Dette lader også til at være holdningen indenfor blandt de interviewede og overført revisorbranchen. F.eks. udtrykker en interviewet "Der er tale om en god standard, som afspejler det, der var god praksis " 22. Dermed må det også formodes, at branchen generelt forholder sig positivt til den nye standard for koncernrevisionsopgaver. 22 jf. Bilag 7 - Interview med Partner, PWC 20

22 7 Koncernrevisionsopgavens opbygning En koncernrevisionsopgave er principielt opbygget efter samme mønster som en almindelig revisionsopgave. Handlingerne og overvejelserne i de forskellige trin er dog udbygget noget i forhold til en almindelig revisionsopgave, hvilket fremgår af ISA 600U, og vil blive yderligere behandlet i det følgende. Som nævnt i afsnit anvender Forum of Firms allerede ISA 600, da de gennem dette samarbejdet har forpligtet sig hertil. Derfor afspejler interviewene også denne anvendelse. Udvidelserne består i hovedtræk af overvejelserne omkring forholdet mellem koncernrevisor og komponentrevisor, herunder kommunikationen mellem disse etc. Trinene i en koncernrevisionsopgave kan illustreres på følgende måde: Figur 3: Opbygning af en koncernrevisionsopgave, Kilde: egen tilvirkning I de forskellige trin af en koncernrevisionsopgave udføres overordnet følgende handlinger og overvejelser: 21

23 1 Indledende overvejelser: Ansvarsfordeling, Accept og fortsættelse af kundeforholdet og Identifikation af komponenter. 2 Planlægning: Overordnet revisionsstrategi og revisionsplan, Forståelse af koncernen og dennes enheder og omgivelser, Væsentlighed og Kommunikation med komponentrevisor. 3 Udførelse: Reaktion på vurderede risici, Konsolideringsproces og Vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af opnået revisionsbevis. 4 Afslutning: Efterfølgende begivenheder, Kommunikation med den daglige ledelse og den øverste ledelse og Dokumentation. 7.1 Delkonklusion Ud fra ovenstående kan det således umiddelbart konkluderes, at en koncernrevisionsopgave efter ISA 600U er udvidet en del i forhold til en "almindelig" revisionsopgave. Denne udvidelse omhandler blandt andet ansvarsfordelingen især identifikationen af komponenter, kommunikationen med komponentrevisor og vurdering af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Disse behandles yderligere de følgende afsnit. 22

24 8 Indledende overvejelser Dette er det første skridt i en koncernrevisionsopgave, jf. afsnit 7. RS 600 og ISA 600U skal begge ses i sammenhæng med de resterende revisionsstandarder for erklæringsopgaver om revision RS 100 til RS 999 (hhv. ISA 100 til ISA 999), hvorfor koncernrevisor i forbindelse med revisionen af koncernregnskaber ligeledes skal foretage de handlinger og overvejelser som er nævnt i RS 100 til RS 999 (hhv. ISA 100 til ISA 999). Disse handlinger og overvejelser i RS 100 til RS 999 omfatter bl.a. indgåelse af revisionsaftalen (RS 210), Lovgivning, som virksomheden er underlagt (RS 250), kommunikation med virksomhedens øverste ledelse (RS 260), Planlægning af revisionen, herunder de indledende overvejelser i forbindelse med planlægningen af en revision af regnskaber, herunder fastlæggelse af den overordnede revisionsstrategi, udarbejdelse af revisionsplanen og overvejelser i forbindelse med førstegangsrevisioner (RS 300) og forståelse af virksomheden og dens omgivelser (RS 315). I dette arbejde vil koncernrevisor identificere, at der efter RS 600 vil blive anvendt anden revisors arbejder, hvorfor der i tilknytning til de andre planlægnings- og udførelses handlinger og overvejelser nævnt i RS 100 til RS 999 skal foretages indledende overvejelser. Disse standarder er tillige blevet ajourført som led i IAASB's Clarity Project, hvorfor der i det følgende vil blive taget udgangspunkt i de ajourførte internationale standarder for revision. Ajourføringen af de ovenfor nævnte standarder har ikke medført ændringer i samme omfang som ajourføringen af ISA 600U. 8.1 Accept og fortsættelse af kundeforholdet Udførelsen af en koncernrevisionsopgave indledes med, at revisor skal opnå en forståelse af kundens forhold og opgavens art og vurdere overholdelsen af de 23

25 etiske krav til revisorer, herunder bl.a. uafhængighed, jf. ISA 220. Koncernrevisor/revisor skal samtidig opnå en forståelse af opgavens vilkår, jf. ISA 210. Derudover fremgår det af afsnittet om accept og fortsættelse af opgaveforhold, at koncernrevisor skal vurdere om der er tale om en koncernrevisionsopgave, jf. ISA 600U, pkt Denne definition er en af de væsentlige ændringer der er i forhold til den nuværende standard. RS 600 indeholder ikke en definition af en koncernrevisionsopgave, da der alene var tale om brug af anden revisors arbejde Definition af en koncernrevisionsopgave Først og fremmest er der tale om en koncernrevisionsopgave, såfremt der efter Årsregnskabslovens bilag B er tale om en koncern, der skal aflægge koncernregnskab 23. Dette betyder, at der er tale om en koncern, når selskaber er organiseret i et moder-datter-forhold. Et moderselskab defineres i Årsregnskabslovens bilag B som en "virksomhed med bestemmende indflydelse 24 over en eller flere dattervirksomheder". Og en dattervirksomhed er omvendt defineret ved at være "en virksomhed som er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed". Et moderselskab kan i sagens natur således godt have flere dattervirksomheder, mens en dattervirksomhed alene kan have én ultimativ modervirksomhed. Revisionen af en sådan selskabskonstruktion med et moder-datter-forhold er den "normale" koncernrevisionsopgaven. Derudover er de følgende ifølge ISA 600U, pkt indikationer på en koncernrevisionsopgave: 23 jf. Årsregnskabsloven 109, stk Bestemmende indflydelse er ligeledes defineret i Årsregnskabslovens bilag B og omfatter "beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed" 24

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Planlægning af en koncernrevision

Planlægning af en koncernrevision Planlægning af en koncernrevision - En gennemgang af de udførte revisionshandlinger Vejleder: Carsten Tjagvad Af: Joachim Munch Copenhagen Business School 2014 Cand merc. Aud Kandidatafhandling Afleveringdato:

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Komparativ analyse af koncernrevision efter ISA 600 i teorien og praksis, med fokus på planlægning og scoping.

Komparativ analyse af koncernrevision efter ISA 600 i teorien og praksis, med fokus på planlægning og scoping. Kandidatafhandling - Master Thesis Copenhagen Business School 2015 Afleveringsdato 26. maj 2015 Komparativ analyse af koncernrevision efter ISA 600 i teorien og praksis, med fokus på planlægning og scoping.

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

En konsekvensanalyse af revisors planlægning af en koncernrevision ved implementeringen af den nye ISA 600R. Studerende: Philip Overgaard, CPR nr.

En konsekvensanalyse af revisors planlægning af en koncernrevision ved implementeringen af den nye ISA 600R. Studerende: Philip Overgaard, CPR nr. Cand.merc.aud Institut for Regnskab & Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2010 ISA 600R En konsekvensanalyse af revisors planlægning af en koncernrevision ved implementeringen af den

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Revisionsplanlægning i recessionsperioder

Revisionsplanlægning i recessionsperioder Cand.merc.aud-studiet Copenhagen Business School Kandidatafhandling Revisionsplanlægning i recessionsperioder Helle Nielsen, CPR-nr. 250380 Carina Rosenørn Maglenfeldt, CPR-nr. 251082 Afhandlingen er afleveret

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet*2011 27.-28. oktober 2011 - Hotel Nyborg Strand Side 1 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm Dagsorden Clarity-projektet Præmissen

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder v/jess Kjær Mogensen A g e n Erklæringsstandarder ISAE 3000 ISAE 3402 Spørgsmål d a 2 Erklæringsstandarder Erklæringsstandarder Følgende standarder

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan

Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan 9. september 2016 Sag 2015-1636 Afgørelse vedrørende styrelsens undersøgelse af Deloitte s udførte kvalitetskontrol af revisionen af årsrapporten for 2012 for Genan Business & Development A/S Erhvervsstyrelsen

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed

International Auditing and Assurance Standards Board. ISAE 3000 DK Januar International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere