Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte"

Transkript

1 Registrant Bygninger og bymiljøer i Voldtofte November 2006 SVAJas

2 Registrant - Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Glamsbjerg Kommune Tekst: Lars Lund og Robert Mogensen Fotos: Lars Lund og Robert Mogensen. Kort udarbejdet på bagrund af tekniske kort fra Grundkort Fyn November 2006

3 Indhold Introduktion 3 Byprofil 4 Bevaringsværdier i bymiljøet 5 Arkitekturemaer 6 Bygningsregistrant 9 SAVE-registrering 11 Registranten 12 Introduktion Denne registrant over bymiljø og bygninger i Voldtofte er udarbejdet i forbindelse med arbjedet med at lave en bevarende lokalplan for Voldtofte By. Registranten er baseret på besigtigelser udført af arkitekter Robert Mogensen og Lars Lund fra SVAJ i slutningen af maj 2006.»Bygningshistorisk registrant - Gårde og huse i Voldtofte«, udarbejdet af Lokalhistorisk Arkiv for Glamsbjerg Kommune ved Dorthe Pedersen og Ellen Christensen-Dalsgaard indgår som baggrundsmateriale med værdifuld kulturhistorisk viden. Registranten omfatter en gennemgang af samtlige bygninger indenfor lokalplanområdet, men også en oversigtlig registrering af bymiljøet og de bevaringsværdige elementer her. Endelig er der lavet tematiske beskrivelser over udvalgte emner. I afsnittet»byprofil«beskrives de overordnede planmæssige og byarkitektoniske træk i byen. Herefter gennemgås de bevaringsværdige elementer i bymiljøet kort. De næste sider er helliget en gennemgang af udvalgte temaer. Udover bindingsværksbyggeriet drejer det sig om klassicisme, historicisme og nationalromantik, Bedre Byggeskik samt industritidens landbrugsbygninger. Endelig gives en oversigt over nedrevne bygninger siden 1950 erne. Afsnittet»Bygningsregistrant«indledes med en oversigt over bevaringsværdierne i byen, samt en beskrivelse af vurderingsmetoden. Herefter følger selve bygningsregistranten med vurderinger og fotos af de enkelte bygninger. Hver bygning beskrives kort, og i en række tilfælde gives nogle få anbefalinger til fremtidige ændringer. Derudover vurderes bygningens arkitektur, kulturværdi, dens betydning i bymiljøet, dens originalitet samt tilstand, og endelig den samlede bevaringsværdi. Ved en række af gårdene er der yderligere lavet en kort beskrivelse af ejendommens helhed, og et kort der viser ejendommens bygninger og eventuelt nedrevne udlænger. BygningsregistrantVoldtofte 3

4 Kortet viser bygninger der er markante i bymiljøet - på godt og ondt - samt bygninger der understøtter bymiljøet. Byprofil Voldtofte består i hovedsagen af tre gader: Voldtoftevej, Fåborglandevejen (Hårbyvej/Ebberupvej) og Holmen. Byen har form af en slynget vejby, men kan også have haft en forte (en fælles plads centralt i byen) hvor Holmen og Voldtoftevej mødes. De tre gaderum fremstår i dag med ret forskellig karakter. Langs Hårbyvej og Ebberupvej er bymiljøet ret fragmenteret. En tidligere servicestation ligger på den mest prominente plads i byen på hjørnet Hårbyvej/Voldtoftevej, men er fuldstændig utilpasset. Byrummet præges af åbne områder, hvor gårde er nedrevet eller udflyttet. Homen har et tættere og mere bymæssigt miljø, men bebyggelsen langs den sydlige side præges af nyere parcelhuse af ret lav arkitektonisk kvalitet. Diger langs sydsiden er med til at give fornemmelsen af et tæt byrum. Voldtoftevej er byens længste gade, og rummer hovedparten af bygningerne. Tætheden varierer, og det mere åbne forløb understreges a,f at flere gårde mangler to eller tre længer. Også her er der langs store dele af gaden stendiger, som dog er lavere end langs Holmen. Voldtoftevej fremstår som det mest helstøbte af gaderne. Her er en stor koncentration af bindingsværkshuse og gårde, og samtidig er hovedparten af bebyggelsen bygget tæt til vejen, hvilket giver en bymæssig tæthed og stemning. Bymiljø ved Holmen. Stendigerne er et karakteristisk indslag. Voldtoftevej har en mere åben bebyggelse, bindingsværk og stråtage. 4 BygningsregistrantVoldtofte

5 Bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4), diger, gadekær og træer. Udenfor området ligger flere bevaringsværdige hegn. Bevaringsværdier i bymiljøet Udover de bevaringsværdie bygninger, som udpeges i afsnittet»bygningsregistrant«, side 9, kan en række af de bymæssige elementer udpeges som bevaringsværdige. Vejstrukturen i byen fremstår stort set som i midten af 1800-tallet, og må betragtes som bevaringsværdig. Herunder bør eventuel gadejord bevares. Langs Holmen og Voldtoftevej er stendigerne også et bevaringsværdigt træk. Digerne havde - udover at optage terrænspring - til formål at hegne vejene når køerne skulle gennes gennem byen. Digernes tilstand og udførsel er meget forskellig. En del steder har de karakter af støbte mure, oftest med et topstykke af cement. Andre steder står de mere originalt som løse stendiger. Generelt trænger de til vedligehold. Stendiger findes i forskellig udførelse og stand. Byens to bevarede gadekær bør også bevares. De fremstår dog triste med støbte kanter istedet for stensætninger. Det vestlige gadekær har dog stensætninger nogle steder. Det bør overvejes hvordan indhegning kan undgås. En række solitære træer er udpeget som bevaringsværdige, mens de fleste bevaringsværdige hegn ligger udenfor lokalplanområdet. Herudover er der flere steder i byen abildgårde og haver samt pigstensbelagte gårdspladser, som kunne udpeges som bevaringsværdige. De to gadekær er vigtige byelementer, men fremstår triste og slidte BygningsregistrantVoldtofte 5

6 Arkitekturtemaer Voldtofte fremstår ved første øjekast som en bindingsværksby, en by der repræsenterer den folkelige byggeskik frem til midten af 1800-tallet. Men bindingsværksperioden er kun en af flere interessante kulturhistoriske tendenser repræsenteret, som kort skal behandles i det efterfølgende. Bindingsværk Bindingsværkshuset med stråtag er et produkt af den folkelige byggestil, som den udfoldede sig på landet helt frem til midten af 1800-tallet. Alle materialer til husene fandtes lokalt, og bønderne, som også var gode håndværkere, byggede også selv deres huse. Stuehuset til Kirkebjergvej 47 Bindingsværkshuset er et meget fleksibelt hus. Det består af en bærende struktur, bindingsværket, som så fyldes med ler eller tegl i tavlene. Vinduer og døre kan flyttes næsten frit rundt i facaden, og det er nemt at forlænge, eller for den sgas skyld forkorte huset. Ofte ser man da også, at husene ændrer sig meget gennem tiden, uden at det går ud over de arkitektoniske grundtræk og kvaliteter. Stråtagene hører næsten naturligt til bindsværkshuset. Oprindeligt har husene i Voldtofte haft en mønning af halm, der var bundet fast (senere med hønsetråd). De meget almindelige rygningstræer er derimod en senere, men meget dekorativ konstruktion. Stuehuset til Voldtoftevej 34 Klassicisme og»empire-stil«klassicismen slår igennem som stil i midten af 1800-tallet. Stilen mimer den italienske rennæissance-stil, og er karakteriseret ved enkle, klare bygninger og symmetri. Ofte har bygningerne en midtstillet frontispice eller gavltrekant. I Voldtofte er Stuehuset på Kirkebjergvej 47 og Voldtoftevej 34, Christiansminde gode eksempler på denne stil. Begge huse er fuldmurede og med tegltag, til forskel fra de ældre huse, som alle var bygget i bindingsværk med stråtag. De fleste bindingsværkshuse er gårde. (Her Stuehuset Voldtoftevej 40) Men også bindingsværkshusene adopterede elementer fra klassicismen. Således ses flere steder klassicistiske gavltrekanter, typisk med en kunstfærdigt udskåret vinduesroset over hoveddøren. Fra denne periode stammer også hoveddørene i»empirestil«, som stadig ses flere steder. Nationalromantik og historicisme Perioden fra slutningen af 1800-tallet frem til ca 1910 præges af historicisme og nationalromantik. Byggeriet i denne periode er karakteriseret ved en mere fri brug af ornamenter fra arkitekturhistorien. Husene er typisk bygget i røde tegl, som får lov at stå som blank mur, mens gesimser og anden udsmykning ofte pudses og hvidkalkes. Tagene var ofte skifertage. Men der er også eksempler på huse (her Voldtoftevej 13) Stuehuset til Hårbyvej 28, samt en lang række huse i byen er opført i denne stilart. Længerne til Hårbyvej 28 er opført nogle år før stuehuset i en klassicistisk stil, som viser frem mod Bedre Byggeskik. 6 BygningsregistrantVoldtofte

7 Bygninger fra den nationalromantiske periode og Bedre Byggeskik sætter deres præg på Voldtofte, selvom bindingsværket dominerer Bedre Byggeskik Bedre Byggeskik var en bevægelse, der startede i 1915, og øvede sin indflydelse indtil 1930 erne. Stilen repræsenterer en tilbagevenden til et mere enkelt formsprog med en næsten kvadratisk grundplan og halvvalmede tegltage. Der er flere Bedre-Byggeskik-huse i Voldtofte, men også eksempler på gårde i Bedre Byggeskik. Hårbyvej 28 - historicistisk hus, men med nyere, utilpasset tag. På Voldtoftevej 35, Bylandsgård, og Hårbyvej 22 er både stuehus og længer opført som Bedre Byggeskik. Voldtoftevej 11 - også et eksempel på nationalromantik/historicisme Hus i ren Bedre Byggeskik. Kvistene er næppe originale. BygningsregistrantVoldtofte 7

8 Kappelvænget Ebberupvej Voldtoftevej Hårbyvej Holmen Voldtofte Vænge Oversigt over bygninger der er nedrevet siden 1950 erne. Flere firlængede gårde har mistet en, to eller alle udlænger. Industrialiseringen af landbruget I første halvdel af 1900-tallet satte industrialiseringen sig for alvor igennem i landbruget, og det gav sig også udslag på bygningssiden. I Voldtofte, hvor gårdejerne har været ganske velhavende ses således flere steder en ekstra svinestald op ført udenfor det firlængede anlæg i løbet af 1930 erne. Disse bygninger er opført som industribygninger, og præget af et enkelt, næsten klassisk formsprog. En tidlig repræsentant for denne stil kan ses i de bevarede længer til Hårbyvej 3, Kappelgård, og Voldtoftevej 6. Nedrevne bygninger Bedre Byggeskik i landbrugsbygningerne. Bebyggelsen i Voldtofte fremstår i dag langt mere åben end den gjorde op til midten af 1900-tallet. Mange udlænger er nedrevet i den mellemliggende periode. Årsagen er naturligvis, at de fleste gårde i landsbyen ikke længere er i drift. Udlængerne står tomme, og kommer hurtigt til at udgøre en økonomisk belastning. Men i takt med at længerne forsvinder sløres fortællingen om landsbyen. Længe i industristil fra århundredeskiftet. Hårbyvej 3. 8 BygningsregistrantVoldtofte

9 Bygningsregistrant Bevaringsværdier i bygninger og ejendomme

10

11 Oversigt over bygningernes bevaringsværdier i grupperne 1-3, 4-6 og 7-9. SAVE-registrering Registreringen af de enkelte bygninger er sket efter den såkaldte SAVE-metode til kortlægning og beskrivelse af bygningers og bymiljøers bevaringsværdier. SAVE er en forkortelse for Survey of Architectural Values in the Environment - oversigt over arkitektoniske værdier i miljøet. Metoden, der blandt andet anvendes ved udarbejdelse af Kommune- og Kulturmiljøatlas, er baseret på en summarisk besigtigelse på minutter. Tilstand Bevaring Værdien udtrykker en vurdering af bygningens vedligeholdelsesmæssige og byggetekniske tilstand. Værdien er udtryk for en samlet afvejning af bevaringsinteresser, herunder ovenstående forhold, og bygningens værdi som repræsentant for bestemte typologier, byggemåder mm. Vurderingen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på baggrund af følgende forhold: Arkitektur Kultur Miljø Originalitet Værdien udtrykker bygningens individuelle arkitektoniske kvalitet, f.eks. form, proportioner, materialevalg mm. Værdien udtrykker bygningens kulturhistroiske betydning, herunder dens bidrag til fortællingen om byen. Værdien udtrykker i hvor høj grad bygningen bidrager til dannelsen af et sammenhængende, karakteristisk bymiljø ud fra forhold som materialer, placering på grunden, volumen (størrelse og højde) mm. Værdien udtrykker i hvor høj grad bygningens form, konstruktioner og materialer fremstår som da den blev opført. Alle værdier er angivet på en skala fra 1-9, hvor 1-3 udtrykker en høj værdi, 4-6 udtrykker en middel værdi, og 7-9 udtrykker en lav værdi. Bevaringsværdige bygninger i Voldtofte I sammenligning med gennemsnittet er der rigtig mange bevaringsværdige bygninger i Voldtofte. 47 ud af 145 vurderede bygninger har fået værdien 1-3. Dertil kommer 12 bygninger, der har fået bevaringsværdien 4, den bedste del af mellemgruppen. Alt i alt svarer det til, at 40% af bygningerne i byen er bevaringsværdige. De bevaringsværdige bygninger omfatter hovedsagligt bindingsværksbygningerne, men også nogle af de nyere gårdanlæg og betydende bygninger som skoler. BygningsregistrantVoldtofte 11

12 Ebberupvej 2 Opførelsesår: 1907 egentlig to bygninger, formentlig opført på samme tid, og sammenbygget med en mur, der går i et med gavlene mod Ebberupvej. Tidligere ismejeri. Forhuset ud mod Kirkebjergvej er et velbygget historicistisk hus med meget fine murdetaljer i gesims og vinduesindramning. Hamburgerfuge og sokkel med hamburgerfugede kvaderimitationer. Skæmmende nyere tag med udhæng og termoruder. Baghuset har samme karakter, men uden de specialstøbte sten i gesims og omkring vinduer. Også her skæmmer tag og vinduer. En påbygget carport skæmmer forhuset. Anbefalinger: Skifertag eller tilsvarende uden udhæng vil klæde huset. Huset bør fortsat stå i blank mur med hamburgerfuge. Nye vinduer tilpasses husets stil. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 3 Miljø: 3 Originalitet: 7 Taget skæmmer en ellers fin bygning byens gamle ismejeri Markant beliggenhed på hjørnet af Ebberupvej og Kirkebjergvej Nyt tag, vinduer og døre Tilstand: 6 Særligt skader på baghuset. Bevaringsværdi: 4 Kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Ebberupvej 3, Bækgården Bækgården fremstår som et ret velbevaret, firlænget gårdanlæg. Driftslængerne er sammenbyggede, mens stuehuset fremstår som et fritliggende hus. Alle bygninger er angiveligt opført i 1790, men kan i praksis være ældre. Bindingsværket er delvis bevaret, men der er også grundmurede partier i alle bygninger. Gårdspladsen er belagt med en smuk, velbevaret pigstensbelægning i ret forbandt Magnolie Blomme I Haven bag stuehuset står et blommetræ og et magnolietræ. Begge må betragtes som bevaringsværdige BygningsregistrantVoldtofte

13 Bygning 1 Opførelsesår: 1790 Smukt helstøbt stuehus. Gårdfacaden er intakt. Huset udgør en del af et samlet firlænget anlæg med fin pikstensbelægning i gårdrummet. Miljøet fuldendes af blommetræ og mangnolietræ i haven. Anbefalinger: Vinduerne mod haven males hvide Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 2 Miljø: 1 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 2 Gårdfacade med to fyldningsdøre og 3 skorstenspiber Gården danner et sluttet anlæg Nyere vinduer mod haven Bygning 3 Opførelsesår: 1790 Staldlængen ligger modsat stuehuset og fremstår stort set originalt. Støbejernsvinduer er indsat senere. Anbefalinger: Tagskæringen mod ladens tag bør være stråtag, og ikke eternit. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 2 Miljø: 1 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 2 Smukt bindingsværkshus Del af firfløjet anlæg Blandt andet bevarede revledøre Original staldbygning, som indgår i helstøbt kulturmiljø BygningsregistrantVoldtofte 13

14 Bygning 4 Opførelsesår: 1790 Stor ladebygning, hvor porten i midten er erstattet af et nyere vinduesparti. Bindingsværk til gård, mur mod have. Eternit på taget. Anbefalinger: Eternittag bør erstattes af strå Vinduespartiet mod gården bør kunne afdækkes af to portlåger. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 2 Miljø: 2 Originalitet: 6 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 3 Bevaret volumen, bygningen indgår i helheden Del af sluttet anlæg Delvist ombygget til bolig med nye viduespartier. Havefacade ommuret Baseret på gårdfacade og helhedsindtryk. Bygning 5 Opførelsesår: 1790 Del af firlænget anlæg. Velproportioneret volumen. Intakt bindingsværk mod gård - ombygget gavl og gadefacade fremstår som pudset mur. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 2 Miljø: 2 Originalitet: 5 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 3 Bygningen udgør en del af en helhed, men er ombygget til gadesiden Ombygget mod gaden Baseret på gårdfacaden og det sluttede anlæg 14 BygningsregistrantVoldtofte

15 Ebberupvej 4 Opførelsesår: 1800 Længehus med tværbygning mod gaden, opført i flere omgange. De ældste dele er sikkert fra før Mod haven flere gange tilbygget med skure og udskud. Fremstår rodet, ret uoriginalt og i dårlig stand. Anbefalinger: Tag i tegl eller eventuelt strå vil klæde huset. Gullig eller hvid farve vil løfte indtrykket. Indgangsdør mod gaden kan genetableres. Den vestlige del af huset, som ikke er bindingsværk kan eventuelt igen gives vandrette hamburgerfuger. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 4 Miljø: 5 Originalitet: 8 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 6 Sammensat og dårligt proportioneret Oprindeligt landsbyhus Facade i vejskel. Tung farvesætning Kun enkelte originale dele ret dårlig stand Delvis oprindeligt hus, men stærkt ombygget. Ebberupvej 10, Kongsbjerggård Kongsbjerggård er nok byens mest sammensatte gårdanlæg. Gården har ligget på samme sted siden midten af 1700-tallet, men kun sulekonstruktionen i den bevarede bindingsværkslænge stammer tilbage fra den tid. Gården har tidligere haft fire længer, men idag er kun de tre bevaret. Disse er alle forskellig i stil. Stuehuset fra 1902 er enkel nationalromantik, den vestlige længe er bindingsværk med sulekonstruktion, mens den gadevendte længe med portgennemgangen er opført i en enkel Bedre Byggeskik. Bag dette oprindelige gårdanlæg ligger flere mindre skure samt et større maskinhus fra Kappelvæ BygningsregistrantVoldtofte 15

16 Bygning 1 Opførelsesår: 1902 Længehus med taktfast fagdeling og enkel detaljering. Nyere tag på originale spær. Vindfang på vestgavl formentlig nyere, men godt indpasset. Nyere døre og vinduer misklæder huset. Anbefalinger: Skifer eller skifereternittag vil klæde huset. Nye vinduer og døre tilpasses stilen. Huset har formentlig stået i blank mur. Om muligt bør facaden afrenses (ikke sandblæses, da de ødelægger stenene). Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 4 Miljø: 4 Originalitet: 5 Enkelt og prunkløst, men velproportioneret hus Nyere stuehus til ældre gård Del af gårdanlæg, synlig gennem port fra gaden Nyere tag og vinduer. Vestagvle bræddeklædt og uden konsoller Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 5 Fint hus, kan blive bevaringsværdigt ved god restaurering. Bygning 2 Opførelsesår: 1923 Lade- og staldbygning i enkel Bedre Byggeskik. Bygningen har større dybde i den vestlig del, og vestgavlen har derfor en særlig,»amerikansk«facon. Dette er formentlig originalt. Facaden er todelt med en pudset bund, mens den øvre del formentlig har stået i blank mur. I dag fremstar den malet og med en del reperationer i murværket. Anbefalinger: Facadens oprindelige todelte udtryk kan genskabes ved at kalke bunden gul og toppen hvid. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 4 Miljø: 4 Originalitet: 5 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 5 Langstrakt længe med fint portparti Nyere længe i ældre gård Stor betydning i bybilledet Nyere tag Særligt den vestlige del er i dårlig stand Kan istandsættes til højere værdi 16 BygningsregistrantVoldtofte

17 Bygning 3 Opførelsesår: 1827 Bindingsværkslænge, der med sin sulekonstruktion er en del af den oprindelige bebyggelse. Fint, regelmæssigt bindingsværk. Nordgavlen muret i gule sten. Nyere tag icementfalstagsten, sikkert fra starten af 1900-tallet. Vinkeltilbygning mod nordvest fra omkring Anbefalinger: Beplantning mod vest fjernes, og bindinigsværk og tavler istandsættes. Nyt tag kan være tegl eller halm. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 2 Miljø: 4 Originalitet: 7 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 4 Ældste del af gården. Sulekonstruktion Del af gårdanlæg Nyere tag og muret nordgavl Vestfacade i dårlig stand En rest af den oprindelige gård Bygning 4 Opførelsesår: 1974 Lade/maskinhus i asbest på stålspær. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 7 Miljø: 8 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 8 Tidstypisk lade/maskinhus Holmen 3 Bygning 1 Opførelsesår: 1965 Huset er et ganske lille beboelseshus af parcelhustype. Ligger tilbagetrukket fra vejen. Garage sammenbygget med hovedhuset. Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 8 Miljø: 8 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 9 Ingen bevaringsværdi BygningsregistrantVoldtofte 17

18 Holmen 4 Bygning 1 Opførelsesår: 1924 Hus i Bedre Byggeskik, næsten original fremtræden. Nye tagkviste Fin dekoration mod gaden. Huset ligger tilbagetrukket og lidt højt i forhold til vejen. Samlet set med sidebygning og garage et fint lille anlæg. Anbefalinger: Vinduer males hvide. Arkitektur: 4 Kulturhistorie: 5 Miljø: 4 Originalitet: 4 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 4 Velproportioneret hus i Bedre Byggeskik Fint anlæg, tilbagetrukket placering Nye tagkviste Bygning 2 Opførelsesår: 1924 Garage og udhus, enkelt og ukompliceret hus. Dog skæmmende halvtage til bagside og have Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 5 Miljø: 4 Originalitet: 4 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 5 Indgår i fin helhed på grunden Fint og enkelt udhus Bygning 3 Opførelsesår: 1940 Sidehus og senere påbygning til hovedhus. Dør- og vindueshuller er dårligt proportioneret. Samlet set fungerer anlægget dog udmærket. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 7 Miljø: 4 Originalitet: 5 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 6 Huset hænger godt sammen med hovedhus 18 BygningsregistrantVoldtofte

19 Holmen 5 Ejendommen består af et grundmuret stuehus mod gaden, opført 1877, samt en formentlig ældre, u-formet bindingsværksbygning, der ligger i forlængelse af forhuset og knækker rundt om gården. Ejendommen har kulturhistorisk værdi som gammel købmandsforretning, og rummer samtidig fine arkitektoniske kvaliteter, som kan udnyttes gennem istandsætning. 2 1 Bygning 1 Opførelsesår: 1877 Længehus opført i vejskel. Gadefacade næsten intakt - pille-hul-pille, jævn fagdeling. Gårdside noget forsømt og ombygget. Kan blive et udmærket hus. Anbefalinger: Bør ombygges så tæt på originalen som muligt. Se på gadefacaden! Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 2 Miljø: 3 Originalitet: 6 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 4 Fint proportioneret hus med fast fagdeling Tidligere købmandsgård? Understøtter gaderummet Ret ombygget mod gården. Understøtter gaderummet. Fin fagdeling Bygning 2 Opførelsesår: 0 Bygningen består af tre længer - et facadehus mod gaden, et parallelt længehus i gården samt et tværliggende forbindelseshus. Smalt men fint gårdrum. Bag huset en dejlig lukket have med frugttræer. Samlet set et spændende kompleks, men et noget forsømt hus Anbefalinger: Trænger til en kærlig hånd! Arkitektur: 4 Kulturhistorie: 3 Miljø: 4 Originalitet: 4 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 5 Burde være fire, men den dårlige tilstand trækker ned. BygningsregistrantVoldtofte 19

20 Holmen 6 Opførelsesår: 1970 Parcelhus med fladt build-up tag, påbygget svalegang og udestue. Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 8 Miljø: 7 Originalitet: 6 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 9 Ingen bevaringsværdi Holmen 8 Bygning 1 Opførelsesår: 1972 Huset er et vinkelbygget parcelhus, nogenlunde proportioneret. Bygget i synopalsten med sort træværk. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 8 Miljø: 9 Originalitet: 1 Tilstand: 3 Nogenlunde repræsentant for parcelhusbyggeriet i 70 erne Seneste bølge af bosætning i landsbyerne Bevaringsværdi: 8 Holmen 10, Runebo Opførelsesår: 1964 Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 9 Miljø: 9 Originalitet: 5 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 9 Ingen bevaringsværdi 20 BygningsregistrantVoldtofte

21 Holmen 11 Bygning 1 Opførelsesår: 1947 Nydeligt enfamiliehus i en rødflammet gul tegl med prægning. Byggestilen låner elementer af Bedre Byggeskik, med opskalkede tage og gesimsfødder i gavle. Arkitektur: 4 Kulturhistorie: 4 Miljø: 5 Tilstand: 2 Bevaringsværdi: 4 Enkelt og velproportioneret Næstsidste indflytningsbølge Fint eksempel på efterkrigshus Bygning 3 Opførelsesår: 2002 Nyt længehus, som i materialer er søgt tilpasset hovedhuset. Mangler dog dettes rejsning. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 8 Miljø: 7 Originalitet: 1 Tilstand: 1 Bevaringsværdi: 9 Bygning 4 Opførelsesår: 2002 Enkelt og prunkløst hus. Funktionelt og acceptabelt, men uden bevaringsinteresser. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 9 Miljø: 7 Originalitet: 3 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 9 BygningsregistrantVoldtofte 21

22 Holmen 12 Opførelsesår: 1964 Enfamiliehus i noget forsømt tilstand. To etager til gade, én etage til gård. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 9 Miljø: 9 Originalitet: 7 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 9 Holmen 13 Bygning 1 Opførelsesår: 1836 Længehus med Bedre Byggeskik stiltræk. Lidt plump gavl mod gaden. Huset er omsluttet af nyere tilbygninger på to sider. Anbefalinger: Sidebygningerne nedrives. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 4 Egentlig nogenlunde velproportioneret, men skæmmes af nyere tilbygninger Den gamle skole Miljø: 7 En vis kvalitet ved den parallelle beliggenhed med nr. 10 Originalitet: 8 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 5 Fremstår som hus fra 1920 erne Stærkt På grund af den kulturhistoriske værdi Bygning 2 Opførelsesår: 1933 Skæmmende tilbygning uden bevaringsværdi. Anbefalinger: Nedrives! Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 9 Miljø: 9 Originalitet: 5 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 9 22 BygningsregistrantVoldtofte

23 Bygning 3 Opførelsesår: 1976 Interimistisk tilbygning i forlængelse af de eksisterende bygninger. Tilbygningen har ingen bevaringsværdi, og skæmmer det oprindelige hus. Anbefalinger: Nedrives! Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 9 Miljø: 9 Originalitet: 5 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 9 Holmen 14 Opførelsesår: 1947 Bygningen er opført i en rød/gulflammet sten, der minder om Holmen 11. Byggestilen er Bedre Byggeskik. Indbygget tagaltan i taskekvist udgør et fint element, men mangler rækværk. Udhus og garage er sammenbygget med hovedhus, men dårligt tilpasset. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 5 Miljø: 7 Originalitet: 4 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 5 Hæderligt Bedre Byggeskik hus med fine detaljer. Ombygget gavl mod gaden. Bevaringsværdien belastes af tilbygninger og gavlfacade mod vej Holmen 17 Bygning 1 Opførelsesår: 1900 Nydeligt lille beboelseshus med fagdelt facade. Tilbygning med pudsige småvinduer og tagaltan. Arkitektur: 6 Kulturhistorie: 5 Miljø: 5 Originalitet: 7 Tilstand: 2 Bevaringsværdi: 7 En vis miljømæssig værdi som gadeorienteret hus Fint hus, men begrænset bevaringsværdi. BygningsregistrantVoldtofte 23

24 Bygning 2 Opførelsesår: 1900 Bygningen ligger bag forhuset. Ikke indgående vurderet. Bevaringsværdi: 7 Som forhus Hårbyvej 1 Opførelsesår: 1981 En stor gul kasse, som kun har haft økonomiske/praktiske hensyn. Er ude af kontekst, hvilket fremhæves af den markante placering i bybilledet. Anbefalinger: Kan med fordel erstattes af nyt hus. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 6 Miljø: 9 Originalitet: 5 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 9 Fortæller historien om autoværksteder i landsbyerne Ligger som en hund i et spil kegler Hårbyvej 2, Toftegård. Bygninger og have er fredet Sluttet firlænget gårdanlæg i meget original stand. Enkelte steder er partier dog grundmuret, og en af længerne har eternittag i stedet for strå. Gården er belagt med pigstensbelægning i ret forbandt. Haven omkring huset er genskabt efter gamle fotos, og er indstillet til fredning. Samlet fremstår ejendommen som et særdeles velbevaret eksempel på gårdanlæg fra 1700-tallet BygningsregistrantVoldtofte

25 Bygning 1 Opførelsesår: 1777 Stuehus i grønmalet bindingsværk med gule tavler. Facade mod gård fremstår som hovedfacade med trekantfronton og kaneleret fyldningsdør. Nyt stråtag. Optrukne, vandrette hamburgerfuger i tavler. Til havesiden spring i husets bredde. Pikstensbelagt gårdrum, og have anlagt efter oprindelige optegnelser. Arkitektur: 1 Kulturhistorie: 1 Miljø: 1 Originalitet: 1 Tilstand: 2 Bevaringsværdi: 1 Helstøbt bindingsværksarkitektur Samlet firlænget anlæg med have og gårdrum God vedligeholdelsesstand Smukt og meget velholdt og velbevaret hus Bygning 2 Opførelsesår: 1777 Ladebygning med stort volumen og halvvalmet tagkonstruktion. Bindingsværk til gårdside, øvrige ydervægge opført i gule tegl. Eternit på taget. Anbefalinger: Ladens tag bør udskiftes til stråtag eller eventuelt skiffer eller cementsten, som passer til 1908-stilen. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 2 Miljø: 1 Originalitet: 4 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 2 Stort volumen. Bygningen er afgørende for helheden i gårdrummet. Udgør del af samlet anlæg Bindingsværk bevaret mod gården. Nyere opmuret havefacade fra Nyere eternittag Vigtig del af gårdanlægget. BygningsregistrantVoldtofte 25

26 Bygning 3 Opførelsesår: 1777 Bindingsværk til gårdsiden for en del af facaden. Særligt udadtil et lidt rodet udtryk. Gul mur til havesiden. Karakteristisk tagkvist. Arkitektur: 6 Kulturhistorie: 2 Miljø: 1 Originalitet: 6 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 3 Helheden i gårdrummetholder karakteren oppe Afgørende for arkitekturen Uundværlig i det firlængede anlæg Bygning 4 Opførelsesår: 1777 Helstøbt bindingsværkslænge med porthul til gård. Sulekonstruktion. Nyt stråtag og spær. Påmalet årstal på porten. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 2 Miljø: 1 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 1 Hvide og gule tavl. Ingen vinduer men lemme mod gaden Avlsbygning med sulekonstruktion Del af smukt firlænget anlæg Meget original stand med bevarede facader og sulekonstruktion God stand med delvis ny tagkonstruktion Meget velbevaret og smuk bygning, der indgår i helhed. 26 BygningsregistrantVoldtofte

27 Hårbyvej 3, Kappelgård Ejendommen består i dag af det oprindelige stuehus i bindingsværk, og en nyere driftsbygning opført i gule sten. Oprindeligt har ejendommen i sin storhedstid haft helt op til otte længer, som antydet på kortridset til højre. 1 2 Bygning 1 Opførelsesår: 1727 Stort velproportioneret længehus med senere påmuret huskvist med storstue mod nordøst. Fine tagkviste over døre. Mange fine bygningsdetaljer. Taggesims i træ. Oprindeligt et samlet gårdanlæg med otte længer, hvoraf kun to er tilbage. Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 4 Miljø: 4 Originalitet: 6 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 3 Velproportioneret længehus Nye vinduer og døre Trænger til vedligeholdelse Gammelt og oprindeligt stuehus. Bygning 2 Opførelsesår: 1898 Ladebygning fra Opført i gule tegl med hamburgerfuge som industribyggeri. Trempelkonstruktion. Stor dominerende rødbøg bag laden. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 4 Miljø: 5 Originalitet: 4 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 4 Indgår i miljø med stuehus Interessant som eksempel på tidlig industriarkitektur i landbruget BygningsregistrantVoldtofte 27

28 Hårbyvej 10 Bygning 1 Opførelsesår: 1777 Længehus med 3/4 valm. Nye vinduer og pyntelige blomsterkasser idylliserer det enkle, velproportionerede hus. Havefacaden er mere prunkløs Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 3 Miljø: 2 Originalitet: 4 Tilstand: 2 Bevaringsværdi: 3 Velproportioneret Tidligere fæstehus Understøtter gaderummets krumning Typisk og ret velbevaret stuehus, der savner længerne! Bygning 2 Opførelsesår: 0 Ny carport. Understøtter ikke husets/ejendommens arkitektur. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 9 Miljø: 8 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 9 28 BygningsregistrantVoldtofte

29 Hårbyvej 12 Bygning 1 Opførelsesår: 1924 Simpelt 4-fags beboelseshus. Enkelte murstensdetaljer som gavlgesims, stik over vinduer. Nyere tag med udhæng. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 6 Miljø: 6 Originalitet: 7 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 7 Mur malet. Tag med udhæng Bygning 2 Opførelsesår: 0 Carport under ombygning - opmuring af ydervæg. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 9 Miljø: 9 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: Under ombygning Under ombygning Hårbyvej 13, Egehavegård Ejendommen fremstår som en oprindelig bindingsværksbygning, men hovedhuset er opført i 19883, efter at den oprindelige gård nedbrændte året før. Kun svinehuset, bygning 5, er derfor original. 5 Gårdspladsen er bevaret eller genskabt med pigstensbelægning i retlinet forbandt. 1 Oprindeligt har ejendommen været firlænget, nogenlunde som vist på kortridset til højre. BygningsregistrantVoldtofte 29

30 Bygning 1 Opførelsesår: 1983 Huset er relativt nyt, opført i Der er tale om en tilstræbt gammel stil. Fremstår velproportioneret. Verandaen klæder ikke huset. Have med gadekær/sø Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 7 Miljø: 4 Tilstand: 2 Bevaringsværdi: 6 Verandaen trækker ned Nyt hus Støtter bybilledet ved sin tilstræbte gamle bindingsværksstil Huset er en erstatning af et tilsvarende, ældre hus. Bygning 5 Opførelsesår: 1900 Ældre vinkelbygget hus med nyomlagt tag. Eneste tilbageværende del af det oprindelige anlæg. Rødbøg og ask i havens nordskel Arkitektur: 6 Kulturhistorie: 3 Miljø: 4 Originalitet: 5 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 5 Ikke godt proportioneret Svinehus, rest af oprindeligt anlæg Skaber fint miljø med det nyere hovedhus Hårbyvej 14 Bygning 1 Opførelsesår: 1900 Simpelt rødstenshus med tagudhæng Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 9 Miljø: 8 Originalitet: 7 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 9 simpelt og lidt klodset hus 30 BygningsregistrantVoldtofte

31 Bygning 2 Opførelsesår: 1956 Vurderet fra vejen. Fremstår uden bevaringsinteresser. Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 9 Miljø: 9 Originalitet: 9 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 9 Hårbyvej 16 Bygning 1 Opførelsesår: 1900 Brandtomt. Arkitektur: Kulturhistorie: Miljø: Originalitet: Tilstand: Bevaringsværdi: 9 Brandtomt Bygning 2 og 3 Bevaringsværdi: 9 Brandtomt BygningsregistrantVoldtofte 31

32 Hårbyvej 19 Bygning 1 Opførelsesår: 1909 Det oprindelige hus er et typisk historicistisk hus med frontgavl og taskekvist. Indramning af vinduer med hvide fremhævede partier med kanellering, topsten mv. Det oprindelige hus er dog i dag fuldstændig erobret af flere tilbygninger, der mere eller mindre skjuler det. Nyt tag med udhæng. Arkitektur: 6 Kulturhistorie: 5 Miljø: 7 Originalitet: 7 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 6 Mange skæmmende tilbygninger og tag til ellers fint hus Værdien er kun for det oprindelige hus. Bygning 2 Opførelsesår: 1980 Tilbygning er ufølsomt påbygget det oprindelige hus Bevaringsværdi: 9 Ingen bevaringsværdi 32 BygningsregistrantVoldtofte

33 Hårbyvej 21 Bygning 1 Opførelsesår: 1908 Bygningen er den gamle skole med den gamle skole med klasselokale, gymnastiksal og lærerbolig. En stor overbygning med påbygget to etager over gymnastiksalen. Fremstår arkitektonisk rodet, men med fine detaljer. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 2 Miljø: 3 Originalitet: 7 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 4 Rodet sammenbygning Gammel skole Den oprindelige skolebygning. Bygning 3 Opførelsesår: 1908 Velproportioneret hus med fin tagklædning af cementsten. På bygget garage skæmmer huset. Anbefalinger: Påbygget garage bør nedrives Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 2 Miljø: 2 Originalitet: 5 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 3 Velproportioneret Udhus/toiletbygning til den gamle skole BygningsregistrantVoldtofte 33

34 Bygning 4 Opførelsesår: 1960 Bevaringsværdi: 9 Ingen bevaringsværdi Bygning 5 Opførelsesår: 1957 Bevaringsværdi: 9 Ingen bevaringsværdi Hårbyvej 22 Meget velbevaret ejendom i Bedre Byggeskik, opført i Udenfor gårdanlægget ligger desuden en nyere svinestald fra 1930 erne, som er typisk for byen. Laden overfor stuehuset er desværre nedrevet i 2006, men ejendommen har dog stadig stærke arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Fin belagt gårdsplads med pigsten og kørespor i brosten Bygning 1 Opførelsesår: 1917 Stort og imposant stuehus. Glaserede oprindelige tegl fra Frontkvist (midtrisalit) mod gård og gade. Nyistandsat. Fin belagt gårdsplads med pigsten og kørespor i brosten. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 2 Miljø: 2 Originalitet: 3 Tilstand: 1 Bevaringsværdi: 2 Bedre Byggeskik Har oprindeligt stået i røde sten. Nyistandsat Godt og velbevaret eksempel på Bedre Byggeskik i den fine ende 34 BygningsregistrantVoldtofte

35 Bygning 2 Opførelsesår: 1917 Gulstenslænge med udsparede blændinger i gavl og på langside. Højt pudset sokkel, centralt placeret trekantfronton over port. Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 3 Miljø: 3 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 3 Velproportioneret med gode detaljer Del af anlæg. Spejler den modstående længe Under ombygning/istandsættelse Dels af samlet anlæg Bygning 3 Opførelsesår: 1917 Gulstenslænge med udsparede blændinger i gavl og på langside. Højt pudset sokkel, centralt placeret trekantfronton over port. Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 3 Miljø: 3 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 3 Velproportioneret med gode detaljer Del af anlæg. Spejler den modstående længe Under ombygning/istandsættelse Dels af samlet anlæg Bygning 4 Opførelsesår: 1917 Svinestald placeret udenfor gårdanlæg. Karakteristisk eksempel på industri-byggeri i landbruget. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 2 Miljø: 3 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 6 BygningsregistrantVoldtofte 35

36 Hårbyvej 26 Opførelsesår: 1932 Pumpestation. Klodset arkitektur med tilsyneladende nyere tagkonstruktion. Anbefalinger: Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 8 Miljø: 9 Originalitet: 5 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 9 Hårbyvej 28 Nyere ejendom med en meget tæt bygningsstruktur. Længerne er for hovedpartens vedkommende fra 1905, opført i klassicistisk stil eller tidlig Bedre Byggeskik. Stuehuset er lidt yngre, opført i historicistisk stil. Ejendommen har en fremtrædende beliggenhed i et vejsving, hvorved stuehus og staldbygning bliver fikspunkter i byen. For enden af laden står en flot, bevaringsværdig kastanie. Gårdspladsen er belagt med pigsten i ret forbandt Bygning 1 Opførelsesår: 1913 Historicistisk hus med indrammede vinduer, frontgavl knast med tagaltan på gavl mod have. Nye vinduer dårligt tilpasset, ligesom eternittag med udhæng. Uklædelig taskekvist mod gård. Anbefalinger: Skifertag eller lignende, uden udhæng, vil klæde huset. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 4 Miljø: 4 Originalitet: 5 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 5 Velproportioneret, men skæmmes af tag og kvist Markant beliggenhed i vejsving Nyt tag og utilpassede vinduer. Senere påbygget knast med tagaltan Enkelte revner i murværk Kan istandsættes til et smukt hus 36 BygningsregistrantVoldtofte

37 Bygning 2 Opførelsesår: 1905 Den største af de oprindelige driftsbygninger. Detaljer som bygning 3. Mindre velproportioneret gavl og gårdfacade. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 4 Miljø: 4 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 4 Bygningen har fine detaljer, facader mod gade og gård fremstår dårligt proportionerede Del af anlæg Bygning 3 Opførelsesår: 1905 Lille avlsbygning i klassicistisk stil. Frontkvist og blændfelter. Markeret vandret fuge i det gule kalk. Velproportioneret med gode, enkle detaljer. Arkitektur: 4 Kulturhistorie: 3 Miljø: 4 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 4 Velproportioneret og statelig trods det lille volumen Del af anlæg Bygning 4 Opførelsesår: 1905 Sammenbygget med bygning 6. Dårligt proportioneret. Træklædning på trempel - måske er taget hævet efter opførelsen. Under ombygning Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 5 Miljø: 5 Originalitet: 6 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 6 Under ombygning BygningsregistrantVoldtofte 37

38 Bygning 5 Opførelsesår: 1935 Muret lade med blik på trempel og tag. Nyere end det øvrige anlæg. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 6 Miljø: 6 Originalitet: 3 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 6 Dårligt proportioneret En vis værdi i farvevalg som øvrige længer Bygning 6 Opførelsesår: 1905 Som bygning 3, men med færre detaljer. Skæmmende skorsten og ændrede facader. Fremstår sammenbygget med bygning 4. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 4 Miljø: 5 Originalitet: 4 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 5 Enkel og velproportioneret, men dårligt proportioneret sydfacade Danner væg mod haven Nye vinduer og dør, ny skorsten, sydfacade ændret. Skade på sokkel Kirkebjergvej 45 Bygning 1 Opførelsesår: 1888 Nationalromantisk hus med hjørnelicener og kampestenssokkel. Har formentlig stået i blanke sten. Nyt cementtag med udhæng skæmmer huset. Nye sålbænke Arkitektur: 6 Kulturhistorie: 5 Miljø: 4 Originalitet: 7 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 5 38 BygningsregistrantVoldtofte

39 Bygning 2 Opførelsesår: 1960 Simpelt muret skur Anbefalinger: Ved omlægning kan tag etableres uden udhæng Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 7 Miljø: 6 Originalitet: 5 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 6 Kirkebjergvej 46 Opførelsesår: 1963 Parcelhus med høj kælder/parterre. Fin skorsten. Ingen bevaringsværdi. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 8 Miljø: 7 5 Originalitet: 5 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 8 Kirkebjergvej 47 Meget sammensat ejendom med bygninger fra flere forskellige perioder. Det klassicistiske stuehus er gårdens ældste og mest bevaringsværdige indslag. Ejendommen er karakteriseret ved store niveauforskelle. Flere bygninger er delvis gravet ind i terræn Gårdspladsen har den oprindelige pigstensbelægning. 1 BygningsregistrantVoldtofte 39

40 Bygning 1 Opførelsesår: 1860 Klassicistisk stuehus med gode, klare detaljer. Midtstillet trekantfronton mod gaden. Originale vinduer mod gård og i gavl. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 3 Miljø: 2 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 2 Velproportioneret og harmonisk hus med klassiske træk Markant beliggenhed i vejsving Nyere vinduer mod gaden i tilstræbt original stil Markant hus, der er med til at karakterisere byen Bygning 2 Opførelsesår: 1934 Staldbygning i tidens industristil. Fint proportioneret med gavlkvist og halvvalm. Markant gavl i fint samspil med forhuset mod gaden. Arkitektur: 4 Kulturhistorie: 3 Miljø: 4 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 4 Enkelt og velproportioneret hus Fremstår ret originalt. Dog er en port sløjfet Tidstypisk staldbygning Bygning 3 Opførelsesår: 1933 Driftsbygning i rå funktionel udformning. Indgår som del af gårdanlæg. Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 7 Miljø: 8 Originalitet: 5 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 8 Bygget som del af anlæg, men bryder stil og materialer 40 BygningsregistrantVoldtofte

41 Bygning 4 Opførelsesår: 1950 Bygget i stil med bygning 2, men senere. Enkelt hus med halvvalmet tag. Delvist gravet ind i terræn. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 5 Miljø: 4 Originalitet: 3 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 5 Fint lille hus Indgår som del af gårdrummet Fremstår ret originalt Bygning 5 Opførelsesår: 1946 Undselig bygning med ensidig taghældning. Delvis bygget ind i terræn. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 7 Miljø: 9 Originalitet: 3 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 9 Ingen betydning Ingen bevaringsværdi Voldtoftevej 1 Opførelsesår: 1972 Parcelhus af længehustype med vinduer i felt og bræddeklædt gavl. Karakteristisk på grund af parterreetage. Sløres af terasseoverdækning Anbefalinger: Nedtagning af terasseoverdækning kan overvejes Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 8 Miljø: 7 Tilstand: 2 Bevaringsværdi: 7 Jævnt parcelhus Harmonerer dårligt med landsbymiljøet Påbygget overdækket terasse BygningsregistrantVoldtofte 41

42 Voldtoftevej 3 Opførelsesår: 1955 Velproportioneret hus med centreret taskekvist. Bygget af markante, kasserede tegl med brændingsskader fra Vester Aarup teglværk. Tilbygget på bagsiden. Anbefalinger: Tegl- eller skifertag vil klæde huset. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 6 Miljø: 7 Originalitet: 5 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 7 Decratag tynger et ellers velproportioneret hus Tidligt eksempel på parcelhus i landsby Nyt tag. Tilbygget på bagside. Originale vinduer mod gaden. Voldtoftevej 6 Oprindeligt firlænget ejendom. I dag står kun to længer tilbage. Stuehuset er opført i klassicistisk stil midt i 1800-tallet, mens staldbygningen er nyere, opført i tidlig Bedre Byggeskik. Den oprindelige pigstensbelagte gårdsplads søges bevaret BygningsregistrantVoldtofte

43 Bygning 1 Opførelsesår: 1859 Velproportioneret længehus i klassicistisk stil med rig tandsnits- og savsnitsgesims. Kannelerede pilastre ved døre mod gade og gård. Udskårne konsoller i gavl, og imiterede kvaderhjørner. Bevaret og intakt skifertag. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 3 Miljø: 2 Originalitet: 3 Tilstand: 8 Bevaringsværdi: 2 Velproportioneret med fine detaljer Markant beliggenhed i vejkrumning. To længer nedrevet. Under ombygning. Detaljer og materialer bevares. Under istandsættelse Meget vellykket stuehus med gode detaljer Bygning 3 Opførelsesår: 1906 Staldbygning af klassisk tilsnit med fine detaljer, særligt på gavle Anbefalinger: Skifertag eller tilsvarende vil klæde bygningen Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 4 Miljø: 4 Originalitet: 5 Tilstand: 7 Bevaringsværdi: 4 Velproportioneret klassicistisk staldbygning Blank mur er pudset over. Under istandsætning Markant staldbygning med betydning for bybilledet BygningsregistrantVoldtofte 43

44 Voldtoftevej 7 Opførelsesår: 1975 Vinkelbygget parcelhus med flere tilbygninger. Gule sten med sorttjæret træværk og tegltag. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 9 Miljø: 8 Originalitet: 5 Tilstand: 2 Bevaringsværdi: 8 Uharmonisk facade Tilbagetrukket placering uden betydning i bybilledet Voldtoftevej 8, Venekærgård. Bygning 1-4 er fredet Meget velbevaret, firlænget gårdanlæg. Udlængerne er sammenbygget, mens stuehuset er fritliggende. Bag stuehuset ligger yderligere en bygning, formentlig en gammel svinestald eller lignende. I dag er denne bygning indrettet til bolig med adressen Voldtoftevej 8a. Gårdspladsen er belagt med ral. Bag huset ligger en parklignende have, som hovedsageligt er lagt i græs Bygning 1 Opførelsesår: Meget langt længehus med kviste og tre skorstene. Fine døre skjules af nyere vindfang. Også fin facade mod haven. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 2 Miljø: 1 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 1 Flot bindingsværkshus med stor længde. Skæmmende vindfang Vindfang. Gårdsplads med ral. Nyere vinduer i stil 44 BygningsregistrantVoldtofte

45 Bygning 2 Opførelsesår: 1677 Staldbygning, del af firlænget anlæg. Træværk mod gaden kalket over Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 2 Miljø: 2 Originalitet: 1 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 1 Bygning 3 Opførelsesår: 1677 Ladebygning med sulekonstruktion og portgennemkørsel. Del af sluttet anlæg. Anbefalinger: Beplantning mod gaden beskæres eller fjernes Arkitektur: 1 Kulturhistorie: 1 Miljø: 1 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 1 Del af anlæg, markant mod gaden. Senere isatte støbejernsvinduer Meget velbevaret Bygning 4 Opførelsesår: 1677 Del af gårdanlæg, står fuldstændig original uden nyere vinduer eller døre. Arkitektur: 2 Kulturhistorie: 2 Miljø: 1 Originalitet: 1 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 1 Stor betydning mod Voldtoftevej efter nedrivning af længer ved nr. 6 BygningsregistrantVoldtofte 45

46 Bygning 5 Opførelsesår: 1877 Bindingsværkshus, længehus. Har haft halvvalmet stråtag, men valmen er sløjfet ved oplægning af bliktag. Vinduer ude af stil. Anbefalinger: Stråtag eller tegltag med valm vil klæde huset. Nye sprossede vinduer, helst med koblede rammer eller lignende. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 4 Miljø: 4 Originalitet: 6 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 4 Velproportioneret, men skæmmende bliktag Tilbagetrukket Nyt tag og vinduer ude af stil. Halvvalm sløjfet. Fordi det er en del af den gamle helhed Voldtoftevej 9 Opførelsesår: 1979 Parcelhus i længeform. Opført i specielle mønsterstrøgne tegl. Bondehusvinduer og støbejernsglug i gavl. Arkitektur: 8 Kulturhistorie: 8 Miljø: 8 Originalitet: 5 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 8 Nye vinduer i bondehusstil. 46 BygningsregistrantVoldtofte

47 Voldtoftevej 10 Opførelsesår: 1832 Velproportioneret hus med klassicistiske og romantiske træk. Oprindeligt bindingsværkshus, men ombygget med grundmuring og cementtag, formentlig omkring Bindingsværket er dog bevaret mod nord. Ombygningen er foretaget med stor arkitektonisk tæft, og huset fremstår helstøbt. Taget er halvvalmet og opskalket. En nyere kvist er dog dårligt tilpasset, og terasse mod haven samt carport skæmmer huset. Anbefalinger: Carport nedrives, erstattes af bedre tilpasset bygning. Kvisten kan redesignes i forbindelse med omlægning af tag. Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 2 Miljø: 3 Originalitet: 3 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 3 Meget velproportioneret. Smuk havefacade med oprindelig bindingsværk Degnebolig/skolemesterbolig Gavlen markerer gaderummet Fremstår som ved ombygning omkring Dog skæmmende kvist og nyere skorstene Både kulturhistorisk og arkitektonisk værdi Voldtoftevej 11, Toftebo Opførelsesår: 1917 Velproportioneret længehus med parterre/kælder mod gaden. Opført i nationalromantisk/historicerende stil. Underetage med imiterede kvadre. Fint murede stik over vinduer, gesims og hjørnelicener. Eternittag og vinduer misklæder huset, Ligesom tilbygningen mod haven er ufølsomt udført. Anbefalinger: Tegl- eller skifertag vil klæde huset. Nye vinduer tilpasses stilen. Arkitektur: 5 Kulturhistorie: 5 Miljø: 5 Originalitet: 6 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 5 Velproportioneret hus, skæmmende tilbygning Ligger i gadeskel og markerer gaderummet Nyt tag, døre og vinduer. Tilbygget mod havne BygningsregistrantVoldtofte 47

48 Voldtoftevej 13. Bygningen er fredet Opførelsesår: 1850 Lille længehus med halvvalmet stråtag. Fine, velbevarede detaljer. Arkitektur: 1 Meget velproportioneret lille hus Kulturhistorie: 2 Aftægtsbolig til Voldtoftevej 6 Miljø: 1 Stemningsskabende Meget velbevaret, dog nyere bagdør Tilstand: 4 Gavl mod vest skyder ud Bevaringsværdi: 1 Voldtoftevej 14 Bygning 1 Opførelsesår: 1880 Længehus i bindingsværk med stråtag. Sammenbygget med nr. 16. Original fremtoning med originale vinduer på gavl og mod haven. Flere nyere knopskydninger med flade, tjærede tage. Arkitektur: 3 Kulturhistorie: 3 Miljø: 1 Tilstand: 3 Bevaringsværdi: 3 Fint proportioneret længehus Understøtter gadebilledet Nye vinduer mod gaden næsten i stil. Enkelte nyere»knaster«velbevaret landsbyhus 48 BygningsregistrantVoldtofte

49 Bygning 2 Opførelsesår: 0 Lille vaskehus/udhus. Huset fremstår ret velbevaret, selvom stråtag er erstattet med cementsten. Herudover findes et lidt nyere skur med pap på tag og vægge. Arkitektur: 4 Kulturhistorie: 5 Miljø: 5 Originalitet: 5 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 5 Fint ældre udhus, ret velbevaret Voldtoftevej 16 Bygning 1 Opførelsesår: 1877 Længehus, sammenbygget med nr. 14. Vindfang/forlængelse med eternittag og lav taghældning på østgavl. Originale vinduer mod gaden. Skæmmende skur mod haven. Arkitektur: 4 Kulturhistorie: 4 Velproportioneret landsbyhus, men skæmmende forlængelse mod øst. Miljø: 2 Understøtter gaderum. Sammenbygget med nr. 14. Originalitet: 3 Tilstand: 4 Bevaringsværdi: 3 Huset er sammenbygget med nr. 14, og udgør en bygningsmæssig helhed med dette. Bygning 2 Opførelsesår: 0 Hvidkalket skur med eternittag. Arkitektur: 6 Kulturhistorie: 7 Miljø: 6 Originalitet: 6 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 6 Acceptabel fremtoning, men begrænset bevaringsværdi BygningsregistrantVoldtofte 49

50 Bygning 3 Opførelsesår: 0 Arkitektur: 9 Kulturhistorie: 9 Miljø: 9 Originalitet: 1 Tilstand: 6 Bevaringsværdi: 9 Nyere skur, der skæmmer forhuset. Voldtoftevej 18 Opførelsesår: 1877 Lille længehus med tandsnitsgesims muret med petring. Dårligt tilpasset tilbygning mod øst. Huset er orienteret mod Holmen. Nye utilpassede vinduer mod Voldtoftevej. Har oprindeligt haft markerede, vandrette hamburgerfuger. Garage skjuler og skæmmer huset. Anbefalinger: Tegltag vil klæde huset. Saddeltaget kan eventuelt forlænges over tilbygningen. Nye vinduer udføres som mod Holmen. Arkitektur: 7 Kulturhistorie: 5 Miljø: 5 Originalitet: 6 Tilstand: 5 Bevaringsværdi: 6 Lille længehus med skæmmende tilbygning Beliggenheden understøtter gaderummet. Markant i bybilledet Nye vinduer og tag, ændret facade mod Holmen, skæmmende tilbygning 50 BygningsregistrantVoldtofte

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER Geografisk fordeling af de indkomne emner 37 ASSENS KOMMUNE MIDDELFARTVEJ 92, SANDAGER MYGINDVEJ 14, HOLEVAD SANDAGER KIRKEVEJ 37, SANDAGER SMEJRUPGYDEN 2, SMEJRUP SØREN NORDBYSVEJ

Læs mere

Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1

Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1 Side 1 af 2 Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1 BBR-oplysninger BBR-nummer: 730-3285 - 1 Kommune: Randers Adresse: Åløbet 6, 8983 Gjerlev J Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 3285 Antal etager: 1 Bebygget

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69 Dronninglund Kommune - Strandvejen 270 - Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70 - Dronninglund Kommune

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB

NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 De store terrænforskelle ses tydeligt. Forsorgsmuseet Viebæltegård og Social- og Sundhedsforvaltningen, det tidligere Svendborg Industriforenings Tekniske Skole,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj

Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj Registrering af kulturmiljøet i Grønhøj Historisk rids I midten af 1700-årene herskede der i patriotiske kredse i hovedstaden en noget optimistisk opfattelse af, at landet rådede over store uudnyttede

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Sogne ønsker at opføre et nyt Thyholm Kirkecenter ved Hvidbjerg Kirke.

Menighedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Sogne ønsker at opføre et nyt Thyholm Kirkecenter ved Hvidbjerg Kirke. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Notat vedr. ansøgt nedrivning af Nørregade 17, Hvidbjerg Thyholm Kirkecenter Bilag A Baggrund DATO

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

KULTURSTATION VÆRLØSE. - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren

KULTURSTATION VÆRLØSE. - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren KULTURSTATION VÆRLØSE - Målene for området - Regionplanen - Kulturmiljøet - Landskabet - Anvendelse - Masterplanskitsen - Plan for Sydlejren KULTURSTATION VÆRLØSE 02.11.2006 VISION FOR KULTURSTATION VÆRLØSE

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde.

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 A9 hovedvejen Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. 1 Det sidste vejstykke ned

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev

Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Vålse Kommunalhus, opført 1842 Vålse Vesterskovvej 2, 4840 Nørre Alslev Fredningsforslaget omfatter: Kommunalhus i Vålse, nu Lokalhistorisk Arkiv, samt den brostensbelagte forplads med mindestenen over

Læs mere

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 15/15621 Dok.løbenr.: 152950/15 Kontakt: Frederikke S. Winther Direkte tlf.: 73768805 E-mail: fsw@aabenraa.dk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Lokalplan 277. Bevarende lokalplan for Voldtofte. Glamsbjerg Kommune, december 2006. Forslag

Lokalplan 277. Bevarende lokalplan for Voldtofte. Glamsbjerg Kommune, december 2006. Forslag Lokalplan 277 Bevarende lokalplan for Voldtofte Glamsbjerg Kommune, december 2006 Forslag 2 Lokalplan 277 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en kommunal plan, som har til hensigt at regulere anvendelsen

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere